Help Print this page 

Document 32015L0863

Title and reference
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2015/863 z 31. marca 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok (Text s významom pre EHP)

C/2015/2067
  • In force
OJ L 137, 4.6.2015, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2015/863/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

4.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 137/10


DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2015/863

z 31. marca 2015,

ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 6 ods. 3,

keďže:

(1)

Smernicou 2011/65/EÚ sa stanovujú pravidlá obmedzenia používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (EEZ) s cieľom prispieť k ochrane zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj k environmentálne šetrnému zhodnocovaniu a zneškodňovaniu odpadu z EEZ.

(2)

Smernicou 2011/65/EÚ sa zakazuje používanie olova, ortuti, kadmia, šesťmocného chrómu, polybrómovaných bifenylov (PBB) a polybrómovaných difenyléterov (PBDE) v elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré sa uvádzajú na trh Únie. V prílohe II k uvedenej smernici sa uvádza zoznam daných obmedzovaných látok.

(3)

V rámci pravidelného preskúmania zoznamu zakázaných látok uvedených v prílohe II by sa mal prioritný význam pripisovať práve posúdeniu rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie vyplývajúcich z používania hexabrómcyklododekánu (HBCDD), bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP), benzyl-butyl-ftalátu (BBP) a dibutyl-ftalátu (DBP). V očakávaní ďalších obmedzení by sa mali opätovne preskúmať látky, ktoré už boli predmetom predchádzajúceho posúdenia.

(4)

V súlade s článkom 6 ods. 1 smernice 2011/65/EÚ boli do konzultácií zapojené zainteresované strany vrátane hospodárskych subjektov, prevádzkovateľov recyklačných a spracovateľských zariadení, environmentálne organizácie a zamestnanecké a spotrebiteľské združenia a vykonalo sa dôkladné posúdenie.

(5)

Bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP), benzyl-butyl-ftalát (BBP), dibutyl-ftalát (DBP) a diizobutyl-ftalát (DIBP) sú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC). Látka DIBP, ktorá sa môže používať ako náhrada za DBP, bola predmetom predchádzajúcich posúdení vykonaných Komisiou. Z dostupných dôkazov je zjavné, že ak sa uvedené štyri látky používajú v EEZ, môžu mať počas postupov nakladania s odpadom z EEZ negatívny vplyv na recykláciu, ako aj na ľudské zdravie a životné prostredie.

(6)

K dispozícii sú náhrady za DEHP, BBP, DBP a DIBP vo väčšine EEZ, ktoré majú menej negatívne vplyvy. Používanie daných látok v EEZ by sa preto malo obmedziť. Na základe bodu 51 prílohy XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2) je už používanie látok DEHP, BBP a DBP obmedzené, vďaka čomu sa hračky, ktoré obsahujú DEHP, BBP alebo DBP v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti plastifikovaného materiálu vypočítanej kumulatívne pre všetky tri ftaláty, nemôžu uvádzať na trh EÚ. S cieľom zabrániť dvojitej regulácii je obmedzenie prostredníctvom bodu 51 prílohy XVII k danému nariadeniu aj naďalej jediným obmedzením uplatniteľným na látky DEHP, BBP a DBP obsiahnuté v hračkách.

(7)

S cieľom uľahčiť prechod a zmierniť potenciálne sociálno-ekonomické vplyvy by sa malo hospodárskym subjektom poskytnúť primerané prechodné obdobie s cieľom umožniť im požiadať o výnimky z obmedzenia používania látok v súlade s článkom 5 smernice 2011/65/EÚ. Pri určovaní prechodného obdobia by sa mali brať do úvahy dlhšie inovačné cykly zdravotníckych pomôcok a monitorovacích a kontrolných prístrojov. Od 22. júla 2021 by sa preto malo na zdravotnícke pomôcky vrátane zdravotníckych pomôcok in vitro, ako aj na monitorovacie a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojov vzťahovať obmedzenie používania látok DEHP, BBP, DBP a DIBP.

(8)

Každá úprava prílohy III alebo IV k smernici 2011/65/EÚ, ktorou sú vyňaté použitia v súvislosti s látkami DEHP alebo DBP, by sa mala uskutočniť tak, aby sa zabránilo dvojitej regulácii a zbytočnej záťaži, a pritom sa zabezpečil súlad s administratívnym postupom týkajúcim sa všetkých autorizácií udelených na základe nariadenia (ES) č. 1907/2006 v súvislosti so začlenením daných látok do EEZ. Hospodárske subjekty, ktoré uvažujú o žiadosti o udelenie výnimky podľa smernice 2011/65/EÚ, by mali mať na pamäti, že dané výnimky sa môžu týkať celého životného cyklu EEZ vrátane výrobnej fázy.

(9)

Smernica 2011/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha II k smernici 2011/65/EÚ sa nahrádza textom v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2016 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 22. júla 2019.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 31. marca 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 |o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

Obmedzované látky uvedené v článku 4 ods. 1 a maximálne prípustné hodnoty hmotnostnej koncentrácie v homogénnych materiáloch

 

Olovo (0,1 %)

 

Ortuť (0,1 %)

 

Kadmium (0,01 %)

 

Šesťmocný chróm (0,1 %)

 

Polybrómované bifenyly (PBB) (0,1 %)

 

Polybrómované difenylétery (PBDE) (0,1 %)

 

Bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) (0,1 %)

 

Benzyl-butyl-ftalát (BBP) (0,1 %)

 

Dibutyl-ftalát (DBP) (0,1 %)

 

Diizobutyl-ftalát (DIBP) (0,1 %)

Od 22. júla 2021 sa na zdravotnícke pomôcky vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a na monitorovacie a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojov vzťahuje obmedzenie DEHP, BBP, DBP a DIBP.

Obmedzenie DEHP, BBP, DBP a DIBP sa nevzťahuje na káble ani náhradné diely určené na opravu, opätovné použitie, modernizáciu funkčnosti alebo zlepšenie výkonu EEZ uvedených na trh pred 22. júlom 2019, a zdravotníckych pomôcok vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, a monitorovacích a kontrolných prístrojov vrátane priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojov uvedených na trh pred 22. júlom 2021.

Obmedzenie DEHP, BBP a DBP sa nevzťahuje na hračky, ktoré sú už predmetom obmedzenia DEHP, BBP a DBP uvedeného v bode 51 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.“


Top