EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2006

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/2006 z 10. novembra 2015, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Africký roh

OJ L 294, 11.11.2015, p. 58–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2006/oj

11.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/58


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/2006

z 10. novembra 2015,

ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Africký roh

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 33 a článok 31 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 8. decembra 2011 prijala rozhodnutie 2011/819/SZBP (1), ktorým vymenovala pána Alexandra RONDOSA za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Africký roh. Mandát OZEÚ má uplynúť 31. októbra 2015.

(2)

Mandát OZEÚ by sa mal predĺžiť o ďalšie obdobie 16 mesiacov.

(3)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by brániť dosahovaniu cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát pána Alexandra RONDOSA ako OZEÚ pre Africký roh sa predlžuje do 28. februára 2017. Rada môže rozhodnúť, že sa mandát OZEÚ skončí skôr, a to na základe posúdenia Politického a bezpečnostného výboru (PBV) a na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP).

Na účely mandátu OZEÚ sa vymedzuje, že Africký roh zahŕňa Džibutskú republiku, Eritrejský štát, Etiópsku federatívnu demokratickú republiku, Kenskú republiku, Somálsku federatívnu republiku, Sudánsku republiku, Juhosudánsku republiku a Ugandskú republiku. Pokiaľ ide o otázky so širšími regionálnymi dôsledkami, OZEÚ podľa potreby spolupracuje s krajinami a regionálnymi subjektmi mimo regiónu Afrického rohu.

Článok 2

Ciele politiky

1.   Mandát OZEÚ je založený na cieľoch politiky Únie v súvislosti s Africkým rohom, ako sa uvádzajú v jej strategickom rámci prijatom 14. novembra 2011, regionálnom akčnom pláne pre Africký roh na roky 2015-2020 prijatom 26. októbra 2015 a príslušných záveroch Rady, a jeho cieľom je najmä aktívne prispievať k regionálnemu a medzinárodnému úsiliu o dosiahnutie pokojného spolužitia a trvalého mieru, bezpečnosti a rozvoja v krajinách tohto regiónu, ako i v ich vzájomných vzťahoch. OZEÚ okrem toho prispieva k zlepšeniu kvality, intenzity, vplyvu a viditeľnosti viaczložkovej angažovanosti Únie v oblasti Afrického rohu.

2.   Ciele politiky, ku ktorým OZEÚ prispieva, zahŕňajú okrem iného:

a)

pokračujúcu stabilizáciu Afrického rohu, berúc do úvahy širšiu regionálnu dynamiku;

b)

vyriešenie konfliktov, konkrétne konfliktov v Somálsku, Južnom Sudáne a Sudáne, a predchádzanie potenciálnym konfliktom medzi krajinami tohto regiónu alebo v rámci nich a včasné varovanie pred takýmito konfliktami;

c)

podporu regionálnej politickej, bezpečnostnej a hospodárskej spolupráce;

d)

zlepšenie riadenia zmiešaných migračných tokov z Afrického rohu a v rámci neho, zaoberajúc sa aj podstatnými príčinami takýchto tokov.

Článok 3

Mandát

1.   Na dosiahnutie cieľov politiky Únie v súvislosti s Africkým rohom sa OZEÚ udeľuje mandát:

a)

spolupracovať na základe strategického rámca a jeho regionálneho akčného plánu so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami v regióne, vládami, regionálnymi orgánmi, medzinárodnými a regionálnymi organizáciami, občianskou spoločnosťou a diaspórami na účely podpory cieľov Únie a prispievania k lepšiemu pochopeniu úlohy Únie v tomto regióne;

b)

spolupracovať s hlavnými aktérmi mimo regiónu, ktorí majú v Africkom rohu vplyv, v záujme riešenia otázok širšej regionálnej stability, a to aj pokiaľ ide o Červené more a západný Indický oceán. Uvedené vzťahy zahŕňajú dvojstrannú spoluprácu so Spojenými štátmi americkými, krajinami Perzského zálivu, Egyptom, Tureckom a Čínou, regionálnymi kontaktmi s Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) a interakciu s inými príslušnými aktérmi hneď, keď sa objavia;

c)

zastupovať Úniu na príslušných medzinárodných fórach a v prípade potreby zabezpečiť viditeľnosť podpory Únie pri riešení kríz a konfliktov a tiež pri predchádzaní konfliktom;

d)

podnecovať a podporovať účinnú politickú a bezpečnostnú spoluprácu a hospodársku integráciu v tomto regióne prostredníctvom partnerstva Únie s Africkou úniou (AÚ) a regionálnymi organizáciami, najmä Medzivládnym úradom pre rozvoj (IGAD);

e)

sledovať politický vývoj v regióne a prispievať k rozvoju politiky Únie zameranej na tento región, a to aj v súvislosti so Somálskom, Sudánom, Južným Sudánom a Eritreou, sporom o hranice medzi Etiópiou a Eritreou a vykonávaním dohody z Alžíra, sporom o hranicu medzi Džibutom a Eritreou, s iniciatívou pre povodie Nílu a inými znepokojujúcimi otázkami týkajúcimi sa tohto regiónu, ktoré ovplyvňujú jeho bezpečnosť, stabilitu a prosperitu;

f)

preskúmavať cezhraničné výzvy týkajúce sa najmä migrácie a na požiadanie sa zapájať do dialógov o migrácii s príslušnými zainteresovanými stranami, a zo všeobecnejšieho hľadiska intenzívnejšie prispievať k politikám Únie týkajúcim sa migrácie a utečencov v súvislosti s týmto regiónom v súlade s politickými prioritami Únie s cieľom zvýšiť spoluprácu, a to aj pokiaľ ide o návrat a readmisiu;

g)

pokiaľ ide o Somálsko, v úzkej koordinácii s vedúcim delegácie Únie pre Somálsko a príslušnými regionálnymi a medzinárodnými partnermi vrátane osobitného zástupcu generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) pre Somálsko, AÚ a IGAD naďalej aktívne prispievať k činnostiam a iniciatívam, ktorých výsledkom bude ďalšia stabilizácia a dojednania zamerané na Somálsko po skončení prechodného obdobia v nadväznosti na pakt o novej dohode z roku 2013 a pokrok pri budovaní federálneho štátu, a na účely dosiahnutia dôveryhodného a inkluzívneho volebného procesu v Somálsku v roku 2016. Okrem toho bude OZEÚ naďalej podporovať rozvoj bezpečnostného sektora v Somálsku, a to aj prostredníctvom misií Únie v rámci SBOP nasadených v tomto regióne;

h)

pokiaľ ide o Sudán, v úzkej spolupráci s vedúcimi delegácií Únie v Chartúme a vedúcimi delegácií pri AÚ v Addis Abebe prispievať k súdržnosti a efektívnosti politiky Únie voči Sudánu a podporovať politické riešenia prebiehajúcich konfliktov v Dárfúre, Južnom Kordofáne a Modrom Níle a národné zmierenie prostredníctvom holistického politického procesu. OZEÚ v tejto súvislosti prispieva k jednotnému medzinárodnému prístupu spolu s AÚ a najmä vykonávacím panelom AÚ na vysokej úrovni pre Sudán a Južný Sudán (ďalej len „AUHIP“), OSN a inými hlavnými regionálnymi a medzinárodnými zainteresovanými stranami, s prihliadnutím aj na potrebu podporovať pokojné spolužitie medzi Sudánom a Južným Sudánom, najmä prostredníctvom vykonávania dohôd z Addis Abeby a riešenia otvorených otázok v nadväznosti na komplexnú mierovú dohodu;

i)

pokiaľ ide o Južný Sudán, vychádzajúc z nedávno podpísanej dohody o vyriešení konfliktu v Južnom Sudáne (ARC), naďalej spolupracovať na regionálnej úrovni, najmä s IGAD, AÚ, OSN, krajinami susediacimi s Južným Sudánom a ďalšími významnými medzinárodnými partnermi, aby sa zabezpečilo vykonávanie tejto dohody. V tejto súvislosti OZEÚ pracuje v úzkej spolupráci s vedúcim delegácie EÚ v Jube a vedúcim delegácie pri AÚ v Addis Abebe;

j)

pozorne sledovať iné cezhraničné výzvy s dopadom na oblasť Afrického rohu so zameraním na radikalizáciu a terorizmus, ale aj so zreteľom na námornú bezpečnosť a pirátstvo, organizovanú trestnú činnosť, pašovanie zbraní, výrobkov z voľne žijúcich zvierat, drog a iného tovaru a obchodovanie s nimi, ako aj akékoľvek politické a bezpečnostné dôsledky humanitárnych kríz;

k)

podporovať prístup k humanitárnej pomoci v celom regióne;

l)

prispievať k vykonávaniu rozhodnutia Rady 2011/168/SZBP (2) a politiky Únie v oblasti ľudských práv v spolupráci s OZEÚ pre ľudské práva vrátane usmernení EÚ pre oblasť ľudských práv, najmä usmernení EÚ o deťoch v ozbrojených konfliktoch, ako aj usmernení EÚ o násilí na ženách a dievčatách a boji proti všetkým formám ich diskriminácie, a politiky Únie, pokiaľ ide o rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000), a to aj sledovaním vývoja v tejto oblasti a podávaním správ a formulovaním odporúčaní v tejto súvislosti.

2.   Na účely plnenia mandátu OZEÚ okrem iného:

a)

poskytuje poradenstvo a v prípade potreby podáva správy o vymedzení pozícií Únie na medzinárodných fórach s cieľom iniciatívne podporovať komplexný politický prístup Únie zameraný na Africký roh;

b)

udržiava si prehľad o všetkých činnostiach Únie.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie mandátu pod vedením VP.

2.   PBV je s OZEÚ v úzkom spojení a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV činnosť OZEÚ v rámci mandátu strategicky usmerňuje a politicky riadi bez toho, aby boli dotknuté právomoci VP.

3.   OZEÚ svoju prácu úzko koordinuje s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a jej príslušnými oddeleniami, ako aj delegáciami Únie v regióne a s Komisiou.

Článok 5

Financovanie

1.   Referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. novembra 2015 do 28. februára 2017 je 3 500 000 EUR.

2.   S výdavkami sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich finančných prostriedkov, ktoré má k dispozícii, zodpovedá za vytvorenie svojho tímu. Tím zahŕňa odborníkov na konkrétne politické a bezpečnostné otázky vyplývajúce z mandátu. OZEÚ bezodkladne a pravidelne informuje Radu a Komisiu o zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty, inštitúcie Únie a ESVČ môžu navrhnúť vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat členov takto vyslaného personálu hradí príslušný členský štát, resp. dotknutá inštitúcia Únie alebo ESVČ. K OZEÚ sa tiež môžu prideliť experti, ktorých do inštitúcií Únie alebo ESVČ vyslali členské štáty. Členovia medzinárodného zmluvného personálu musia byť štátnymi príslušníkmi niektorého členského štátu.

3.   Všetci členovia vyslaného personálu naďalej administratívne podliehajú vysielajúcemu členskému štátu, vysielajúcej inštitúcii Únie alebo ESVČ, a vykonávajú svoje povinnosti a konajú v záujme mandátu OZEÚ.

4.   Personál OZEÚ je umiestnený spoločne s príslušnými útvarmi ESVČ alebo delegáciami Únie, aby sa zabezpečila súdržnosť a jednotnosť ich príslušných činností.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a personálu OZEÚ

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na vykonávanie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov personálu OZEÚ, sa podľa potreby dohodnú s hostiteľskými krajinami. Členské štáty a ESVČ poskytnú na tento účel všetku potrebnú podporu.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2013/488/EÚ (3).

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia, ESVČ a Generálny sekretariát Rady zabezpečujú, aby OZEÚ mal prístup ku všetkým relevantným informáciám.

2.   Logistickú podporu v regióne poskytujú podľa okolností delegácie Únie v regióne a členské štáty.

Článok 10

Bezpečnosť

V súlade s politikou Únie týkajúcou sa bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo Únie v operáciách podľa hlavy V zmluvy prijíma OZEÚ v súlade so svojím mandátom a v závislosti od bezpečnostnej situácie v oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti všetkých členov personálu, ktorí sú pod priamym vedením OZEÚ, predovšetkým tak, že:

a)

na základe usmernenia ESVČ vypracuje konkrétny bezpečnostný plán zahŕňajúci konkrétne fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia, riadenie bezpečného presunu personálu do oblasti, za ktorú zodpovedá, a v rámci nej, ako aj riadenie bezpečnostných incidentov, a ďalej pohotovostný a evakuačný plán misie;

b)

zabezpečuje, aby všetci členovia personálu nasadzovaní mimo Únie boli poistení pre prípad zvýšeného rizika, ako si to vyžaduje situácia v oblasti, za ktorú zodpovedá;

c)

zabezpečuje, aby sa všetci členovia tímu OZEÚ, ktorí sa majú nasadiť mimo Únie, vrátane miestneho zmluvného personálu zúčastnili pred presunom do oblasti, za ktorú zodpovedá, alebo bezprostredne po ňom na primeranom bezpečnostnom výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý uvedenej oblasti pridelila ESVČ;

d)

zabezpečuje vykonávanie všetkých dohodnutých odporúčaní vypracovaných na základe pravidelného posúdenia bezpečnosti a predkladá Rade, VP a Komisii písomné správy o ich vykonávaní, ako aj o iných bezpečnostných otázkach v rámci správy o pokroku a správy o vykonávaní mandátu.

Článok 11

Podávanie správ

1.   OZEÚ pravidelne podáva VP a PBV ústne a písomné správy. V prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám Rady. Pravidelné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže poskytovať správy Rade pre zahraničné veci. V súlade s článkom 36 zmluvy sa OZEÚ môže podieľať na informovaní Európskeho parlamentu.

2.   OZEÚ v koordinácii s delegáciami Únie v regióne podáva správy o najlepšom spôsobe realizácie iniciatív Únie, akou je napríklad príspevok Únie k reformám, ako aj začleňovaní politických aspektov príslušných rozvojových projektov Únie.

Článok 12

Koordinácia

1.   OZEÚ prispieva k jednotnosti, konzistentnosti a účinnosti akcie Únie a v záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie pomáha zabezpečovať, aby všetky nástroje Únie a opatrenia členských štátov pôsobili súdržne. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťou delegácií Únie a Komisie. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Únie pôsobiacim v regióne.

2.   V teréne sa udržiavajú úzke vzťahy s vedúcimi delegácií Únie a vedúcimi misií členských štátov, ktorí vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní mandátu. OZEÚ v úzkej koordinácii s príslušnými delegáciami Únie na miestnej úrovni politicky usmerňuje veliteľa ozbrojených síl operácie EUNAVFOR Atalanta, veliteľa misie EÚ EUTM Somalia a vedúceho misie EUCAP NESTOR. OZEÚ, velitelia operácií EÚ a veliteľ civilných operácií sa podľa potreby vzájomne radia.

3.   OZEÚ úzko spolupracuje s orgánmi zúčastnených štátov, OSN, AÚ, IGAD, inými národnými regionálnymi a medzinárodnými zainteresovanými stranami, ako aj s občianskou spoločnosťou v regióne.

Článok 13

Preskúmanie

Vykonávanie tohto rozhodnutia a jeho súlad s inými iniciatívami Únie v regióne sa pravidelne skúma. OZEÚ predloží Rade, VP a Komisii správu o pokroku do konca júna 2016 a súhrnnú správu o vykonávaní mandátu do konca novembra 2016.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2015.

V Bruseli 10. novembra 2015

Za Radu

predseda

P. GRAMEGNA


(1)  Rozhodnutie Rady 2011/819/SZBP z 8. decembra 2011, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre Africký roh (Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2011, s. 62).

(2)  Rozhodnutie Rady 2011/168/SZBP z 21. marca 2011 o Medzinárodnom trestnom súde a o zrušení spoločnej pozície 2003/444/SZBP (Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2011, s. 56).

(3)  Rozhodnutie Rady 2013/488/EÚ z 23. septembra 2013 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 274, 15.10.2013, s. 1).


Top