EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1842

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1842 z 9. októbra 2015 o technických špecifikáciách pre grafický nákres, dizajn a tvar kombinovaných zdravotných varovaní na tabakových výrobkoch na fajčenie [oznámené pod číslom C(2015) 6729] (Text s významom pre EHP)

OJ L 267, 14.10.2015, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1842/oj

14.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/5


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1842

z 9. októbra 2015

o technických špecifikáciách pre grafický nákres, dizajn a tvar kombinovaných zdravotných varovaní na tabakových výrobkoch na fajčenie

[oznámené pod číslom C(2015) 6729]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (1), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Smernicou 2014/40/EÚ sa stanovili nové pravidlá o zdravotných varovaniach vrátane kombinovaných zdravotných varovaní, ktoré sa majú uvádzať na tabakových výrobkoch na fajčenie. Kombinované zdravotné varovania by mali obsahovať jedno z textových varovaní uvedených v prílohe I k uvedenej smernici, zodpovedajúcu farebnú fotografiu uvedenú v obrázkovej knižnici v prílohe II k uvedenej smernici a informácie o odvykaní od fajčenia. Mali by pokrývať 65 % vonkajšej plochy predného aj zadného povrchu jednotkového balenia a vonkajšieho obalu.

(2)

Mali by sa stanoviť technické špecifikácie pre grafický nákres, dizajn a tvar kombinovaných zdravotných varovaní, a pritom zohľadniť rôzne tvary balení. Predovšetkým by sa malo stanoviť umiestnenie fotografie, textového varovania a informácií o odvykaní od fajčenia v rámci kombinovaného zdravotného varovania, veľkosť týchto prvkov, formát, farba a typ písma, ktoré sa majú použiť, aby bol každý prvok v plnej miere viditeľný.

(3)

Vzhľadom na rôzne tvary a veľkosti balení na trhu je vhodné stanoviť požiadavku, aby boli kombinované zdravotné varovania usporiadané pod sebou alebo vedľa seba. Ak výška kombinovaného zdravotného varovania predstavuje viac než 70 % jeho šírky, mali by sa varovania usporiadať pod sebou (vo formáte na výšku). Ak výška kombinovaného zdravotného varovania predstavuje viac než 20 %, no menej než 65 % jeho šírky, mali by sa varovania usporiadať vedľa seba (vo formáte na šírku). Ak je výška kombinovaného zdravotného varovania rovnaká ako 65 % alebo väčšia, ale menšia než 70 % jeho šírky, výrobcovia tabakových výrobkov by mali mať možnosť rozhodnúť, aký formát použijú, pokiaľ všetky prvky kombinovaného zdravotného varovania zostanú plne viditeľné a nie sú narušené.

(4)

Keďže fotografia má byť najnápadnejším prvkom kombinovaného zdravotného varovania, mala by sa umiestniť navrchu kombinovaných zdravotných varovaní usporiadaných vo formáte na výšku, a v prípade, že sú varovania usporiadané vo formáte na šírku, mala by sa umiestniť v ľavej polovici kombinovaných zdravotných varovaní. Fotografia by mala byť zároveň aj najväčším prvkom kombinovaného zdravotného varovania.

(5)

Ak je však kombinované zdravotné varovanie vzhľadom na tvar jednotkového balenia alebo vonkajšieho balenia viac širšie než vyššie, je vhodné stanoviť osobitné pravidlá pre veľkosť jednotlivých prvkov kombinovaného zdravotného varovania, aby sa fotografia úpravou mierky neskreslila a aby textové varovanie a informácie o odvykaní zostali plne viditeľné a čitateľné.

(6)

S cieľom zabezpečiť viditeľnosť a zrozumiteľnosť kombinovaného zdravotného varovania by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa farieb, minimálneho rozlíšenia, typu písma a rozostupu medzi riadkami. Nevyhnutné tlačové odchýlky sa považujú za prijateľné.

(7)

Je vhodné stanoviť osobitné pravidlá pre kombinované zdravotné varovania, ktoré sa majú umiestniť na prednej strane jednotkových balení s odklápacím viečkom pokrývajúcim povrchovú plochu väčšiu alebo menšiu než 50 % povrchovej plochy určenej pre fotografiu, v prípade ktorých by v dôsledku otvorenia odklápacieho viečka došlo k narušeniu celistvosti fotografie alebo textového varovania či informácií o odvykaní od fajčenia. V takýchto prípadoch je vhodné stanoviť pružnejšie pravidlá, pokiaľ ide o veľkosť každej z uvedených troch zložiek kombinovaného zdravotného varovania. Výrobcom alebo dovozcom by sa takisto malo povoliť, aby zmenšili veľkosť písma a rozostup medzi riadkami v textovom varovaní a informáciách o odvykaní od fajčenia, ak je kombinované zdravotné varovanie na prednej strane takýchto balení uvedené vo viac ako jednom jazyku alebo ak je to nevyhnutné na tabakových výrobkoch na fajčenie s výnimkou cigariet, tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet a tabaku do vodnej fajky, a to za predpokladu, že všetky prvky zostanú úplne viditeľné.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 25 smernice 2014/40/EÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto rozhodnutím sa stanovujú technické špecifikácie pre grafický nákres, dizajn a tvar kombinovaných zdravotných varovaní na tabakových výrobkoch na fajčenie.

Článok 2

Grafický nákres a tvar kombinovaných zdravotných varovaní

1.   Ak je výška kombinovaného zdravotného varovania väčšia než 70 % jeho šírky, výrobcovia usporiadajú kombinované zdravotné varovania vo formáte na výšku, ako je znázornené v oddiele 1 prílohy.

Ak je výška kombinovaného zdravotného varovania väčšia než 20 %, ale menšia než 65 % jeho šírky, výrobcovia usporiadajú kombinované zdravotné varovania vo formáte na šírku, ako je znázornené v oddiele 2 prílohy.

Ak je výška kombinovaného zdravotného varovania rovnaká ako 65 % alebo väčšia, ale menšia než 70 % jeho šírky, výrobcovia sa môžu rozhodnúť, či použijú formát na výšku, alebo na šírku, pokiaľ všetky prvky kombinovaného zdravotného varovania zostanú plne viditeľné a nie sú narušené.

2.   Ak sa zvolí formát na výšku, fotografia sa umiestni v hornej časti kombinovaného zdravotného varovania a textové varovanie s informáciami o odvykaní od fajčenia sa vytlačia v spodnej časti, ako je znázornené v oddiele 1 prílohy. Fotografia zaberá 50 %, textové varovanie 38 % a informácie o odvykaní od fajčenia 12 % plochy povrchu kombinovaného zdravotného varovania z vnútornej strany vonkajšieho čierneho okraja.

Ak sa text usporiada vo formáte na šírku, fotografia sa umiestni do ľavej polovice kombinovaného zdravotného varovania, textové varovanie do pravej hornej časti a informácie o odvykaní od fajčenia sa vytlačia v pravej spodnej časti, ako je znázornené v oddiele 2 prílohy. Fotografia zaberá 50 %, textové varovanie 40 % a informácie o odvykaní od fajčenia 10 % plochy povrchu kombinovaného zdravotného varovania z vnútornej strany vonkajšieho čierneho okraja.

3.   Ak je výška kombinovaného zdravotného varovania vzhľadom na tvar jednotkového balenia rovnaká alebo menšia než 20 % jeho šírky, kombinované zdravotné varovanie sa usporiada vo formáte na šírku s nadmernou šírkou, ako je znázornené v oddiele 3 prílohy. Fotografia zaberá 35 %, textové varovanie 50 % a informácie o odvykaní od fajčenia 15 % plochy povrchu kombinovaného zdravotného varovania z vnútornej strany vonkajšieho čierneho okraja.

Článok 3

Dizajn kombinovaných zdravotných varovaní

1.   Kombinované zdravotné varovanie je vytlačené v kombinácii štyroch farieb (farebný model CMYK). Všetky prvky v čiernej farbe musia byť C0, M0, Y0 a K100 a prvky v teplej žltej musia byť C0, M10, Y100 a K0.

Kombinované zdravotné varovanie je pri tlači v skutočnej veľkosti reprodukované s minimálnym rozlíšením 300 dpi.

2.   Textová výstraha sa vytlačí bielou farbou na čiernom pozadí.

V prípade, že tabakové výrobky na fajčenie sa majú umiestniť na trh v členských štátoch s viac ako jedným úradným jazykom, vytlačí sa textové varovanie v prvom jazyku bielou farbou, textové varovanie v druhom jazyku v teplej žltej a v prípade v tretieho jazyka sa textové varovanie vytlačí bielou farbou.

Informácie o odvykaní od fajčenia sa vytlačia čiernou farbou, ako je znázornené v prílohe.

3.   Ak sa varovania usporiadajú vo formáte na šírku/vedľa seba, vo formáte na výšku/nad sebou alebo vo formáte na šírku s nadmernou šírkou, musí byť medzi informáciami o odvykaní od fajčenia a fotografiou v rámci priestoru určeného na informácie o odvykaní od fajčenia vytlačený 1-milimetrový čierny okraj.

4.   Výrobcovia alebo dovozcovia musia zabezpečiť, aby:

a)

fotografia bola reprodukovaná bez použitia efektov, úpravy farieb, retušovania či rozšírenia pozadia;

b)

fotografia nebola orezaná príliš blízko ani príliš ďaleko od ohniska obrázku a

c)

úprava mierky fotografie bola proporčná, bez natiahnutia či zhustenia.

5.   Výrobcovia zabezpečia, aby:

a)

textová výstraha a informácie o odvykaní boli zarovnané doľava a vertikálne centrované;

b)

textové varovanie a informácie o odvykaní od fajčenia boli vytlačené typom písma Neue Frutiger Condensed Bold;

c)

veľkosť písma tlačeného textového varovania bola jednotná;

d)

typ písma textového varovania a informácií o odvykaní od fajčenia bol čo najväčší, čím sa zabezpečí maximálna viditeľnosť textu;

e)

minimálna veľkosť písma textového varovania bola 6 pt a minimálna veľkosť písma informácií o odvykaní od fajčenia bola 5 pt;

f)

rozostup medzi riadkami bol o 2 pt väčší než veľkosť písma textového varovania a o 1 až 2 pt väčší než veľkosť písma informácií o odvykaní od fajčenia;

g)

textové varovanie bolo reprodukované tak, ako sa stanovuje v prílohe I k smernici 2014/40/EÚ, a to aj pokiaľ ide o používanie veľkých písmen, no s výnimkou číslovania.

Odchylne od písmen e) a f) môžu výrobcovia alebo dovozcovia tabakových výrobkov určených na fajčenie s výnimkou cigariet, tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet a tabaku do vodnej fajky, ak je to nevyhnutné, zmenšiť veľkosť písma alebo rozostup medzi riadkami textového varovania a informácií o odvykaní od fajčenia, a to za predpokladu, že všetky prvky kombinovaného zdravotného varovania zostanú plne viditeľné.

Článok 4

Osobitné pravidlá pre určité jednotkové balenia s odklápacím viečkom

1.   Odchylne od prvého pododseku článku 2 ods. 2 sa na kombinované zdravotné varovania, ktoré sa majú umiestniť na prednej strane jednotkových balení s odklápacím viečkom, vzťahujú nasledujúce pravidlá:

a)

ak je viečko menšie než plocha povrchu určená na umiestnenie fotografie podľa článku 2 ods. 2 a dodržiavanie tohto ustanovenia by pri otvorení viedlo k narušeniu celistvosti danej fotografie:

i)

textové varovanie sa umiestni v hornej časti kombinovaného zdravotného varovania, pričom informácie o odvykaní od fajčenia a fotografia sa umiestnia v spodnej časti, ako je znázornené v oddiele 4 prílohy, a

ii)

fotografia pokrýva aspoň 50 % plochy povrchu kombinovaného zdravotného varovania, textové varovanie aspoň 30 % a informácie o odvykaní od fajčenia aspoň 10 %, no najviac 12 % plochy povrchu kombinovaného zdravotného varovania z vnútornej strany vonkajšieho čierneho okraja;

b)

ak je viečko väčšie než plocha povrchu určená na umiestnenie fotografie podľa článku 2 ods. 2 a dodržiavanie tohto ustanovenia by pri otvorení viedlo k narušeniu celistvosti textového varovania alebo informácií o odvykaní od fajčenia:

i)

fotografia sa umiestni v hornej časti kombinovaného zdravotného varovania a textové varovanie s informáciami o odvykaní od fajčenia sa umiestni v spodnej časti, ako je znázornené v oddiele 1 prílohy, a

ii)

fotografia pokrýva aspoň 50 % plochy povrchu kombinovaného zdravotného varovania, textové varovanie aspoň 30 % a informácie o odvykaní od fajčenia aspoň 10 %, no najviac 12 % plochy povrchu kombinovaného zdravotného varovania z vnútornej strany vonkajšieho čierneho okraja;

Výrobcovia zabezpečia, aby sa pri otvorení jednotkového balenia nenarušila celistvosť žiadneho z troch prvkov kombinovaného zdravotného varovania.

2.   Odchylne od článku 3 ods. 5 písm. e) a f) môžu výrobcovia alebo dovozcovia cigariet, tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet a tabaku do vodnej fajky v jednotkových baleniach s odklápacím viečkom zmenšiť veľkosť písma alebo rozostup medzi riadkami textového varovania a informácií o odvykaní od fajčenia na prednej strane balení, ak je kombinované zdravotné varovanie vo viac než jednom jazyku, a to za predpokladu, že všetky prvky kombinovaného zdravotného varovania zostanú plne viditeľné.

Článok 5

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. októbra 2015

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 1.


PRÍLOHA

1.   Formát na výšku [článok 2 ods. 1 a 2 a článok 4 ods. 1 písm. b)]

Image

2.   Formát na šírku (článok 2 ods. 1 a 2)

Image

3.   Formát na šírku s nadmernou šírkou (článok 2 ods. 3)

Image

4.   Formát na výšku so zmeneným poradím prvkov [článok 4 ods. 1 písm. a)]

Image

Top