EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1320

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1320 z 30. júla 2015 o stiahnutí odkazov na normy týkajúce sa držiakov na cumlíky, cumlíkov, nadnášacích pomôcok na vyučovanie plávania a ražní z Úradného vestníka Európskej únie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (Text s významom pre EHP)

OJ L 203, 31.7.2015, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1320/oj

31.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 203/29


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1320

z 30. júla 2015

o stiahnutí odkazov na normy týkajúce sa držiakov na cumlíky, cumlíkov, nadnášacích pomôcok na vyučovanie plávania a ražní z Úradného vestníka Európskej únie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (1), a najmä na jej článok 4 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek,

Po konzultácii s výborom zriadeným článkom 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (2),

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 1 smernice 2001/95/ES sa od výrobcov požaduje, aby uvádzali na trh len bezpečné výrobky.

(2)

Podľa článku 3 ods. 2 druhého pododseku smernice 2001/95/ES sa výrobok považuje za bezpečný, pokiaľ ide o riziká a kategórie rizík, na ktoré sa vzťahujú príslušné vnútroštátne normy, ak je v súlade s nezáväznými vnútroštátnymi normami transponujúcimi európske normy, na ktoré Komisia v súlade s článkom 4 uvedenej smernice uverejnila odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie.

(3)

V súlade s rozhodnutím Komisie C (2004)1493 (3) Komisia uverejnila v sérii C Úradného vestníka Európskej únie odkazy na normy EN 12586:1999 a EN 12586:1999/AC:2002 týkajúce sa držiakov na cumlíky a normu EN 1400:2002 (časti 1, 2 a 3) týkajúcu sa cumlíkov.

(4)

V súlade s rozhodnutím Komisie 2005/718/ES (4) Komisia uverejnila v sérii C Úradného vestníka Európskej únie odkazy na normu EN 13138-2:2002 týkajúcu sa nadnášacích pomôcok na vyučovanie plávania a normu EN 1860-1:2003 týkajúcu sa ražní.

(5)

Európsky výbor pre normalizáciu stiahol normy EN 12586:1999, EN 12586:1999/AC:2002, EN 1400:2002 (časti 1, 2 a 3), EN 13138-2:2002 a EN 1860-1:2003. Tieto normy, ktoré už neexistujú, nezabezpečujú súlad s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti.

(6)

Odkazy na tieto normy by sa preto mali stiahnuť z Úradného vestníka Európskej únie.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného smernicou 2001/95/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odkazy na tieto normy sa sťahujú z Úradného vestníka Európskej únie:

a)

EN 12586:1999 a EN 12586:1999/AC:2002 – „Výrobky určené pre starostlivosť o deti. Držiak na cumlíky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy“,

b)

EN 1400-1:2002 – „Výrobky určené pre deti a na starostlivosť o deti. Cumlíky pre nemluvňatá a malé deti. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a informácie o výrobku“,

c)

EN 1400-2:2002 – „Výrobky určené pre deti a na starostlivosť o deti. Cumlíky pre nemluvňatá a malé deti. Časť 2: Mechanické požiadavky a skúšky“,

d)

EN 1400-3:2002 – „Výrobky určené pre deti a na starostlivosť o deti. Cumlíky pre nemluvňatá a malé deti. Časť 3: Chemické požiadavky a skúšky“,

e)

EN 13138-2002: 2 – „Nadnášacie pomôcky na vyučovanie plávania. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na nadnášacie pomôcky, ktoré sa pri výcviku držia“,

f)

EN 1860-1:2003 – „Spotrebiče na tuhé palivá a zapaľovače plameňa na pečenie. Časť 1: Tuhé palivá používané pri pečení. Požiadavky a skúšobné metódy“.

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 30. júla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

(3)  Rozhodnutie Komisie C(2004)1493 z 23. apríla 2004 o súlade niektorých noriem s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti stanovenou v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na tieto normy v úradnom vestníku.

(4)  Rozhodnutie Komisie 2005/718/ES z 13. októbra 2005 o súlade niektorých noriem s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti stanovenou v smernici 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na tieto normy v úradnom vestníku (Ú. v. EÚ L 271, 15.10.2005, s. 51).


Top