EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0799

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/799 z 18. mája 2015, ktorým sa členské štáty oprávňujú, aby sa v záujme Európskej únie stali zmluvnými stranami Medzinárodného dohovoru Medzinárodnej námornej organizácie o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby posádky rybárskych plavidiel (Text s významom pre EHP)

OJ L 127, 22.5.2015, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/799/oj

22.5.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 127/20


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2015/799

z 18. mája 2015,

ktorým sa členské štáty oprávňujú, aby sa v záujme Európskej únie stali zmluvnými stranami Medzinárodného dohovoru Medzinárodnej námornej organizácie o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby posádky rybárskych plavidiel

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 46, článok 53 ods. 1 a článok 62 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 8 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Dňa 7. júla 1995 bol na medzinárodnej konferencii, ktorú zvolala Medzinárodná námorná organizácia (ďalej len „IMO“) v Londýne, prijatý Medzinárodný dohovor IMO o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby posádky rybárskych plavidiel (ďalej len „dohovor“).

(2)

Dohovor nadobudol platnosť 29. septembra 2012.

(3)

Dohovor predstavuje významný prínos pre odvetvie rybolovu na medzinárodnej úrovni, a to podporovaním bezpečnosti života a majetku na mori, čím sa zároveň prispieva k ochrane morského prostredia. Preto je žiaduce, aby sa jeho ustanovenia vykonali čo najskôr.

(4)

Rybolov na mori je jedným z najnebezpečnejších povolaní, takže vhodná odborná príprava a kvalifikácie sú kľúčovým spôsobom na zníženie počtu nehôd. Naloďovanie posádky na palubu rybárskych plavidiel členských štátov by sa v každom prípade malo uskutočňovať tak, aby sa ním neohrozila námorná bezpečnosť.

(5)

V rámci dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva (ďalej len „dohody“) s tretími krajinami je dôležité, aby posádka na palube rybárskych plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou členského štátu, mala dostatočnú odbornú kvalifikáciu preukázanú osvedčeniami akceptovanými vlajkovým štátom, aby bol možný nábor za podmienok stanovených v dohodách. Pri uplatňovaní dohovoru by členské štáty mali vynakladať všetko úsilie na to, aby zabránili nesúladu medzi medzinárodným právom a právom Únie vrátane akéhokoľvek možného negatívneho vplyvu na uzatváranie a vykonávanie dohôd. Okrem toho by sa relevantné tretie krajiny mali podnecovať k tomu, aby sa stali zmluvnými stranami dohovoru.

(6)

Európsky parlament, Rada a Komisia podporujú bezpečnosť na mori a bezpečnosť pri práci, ako aj zvyšovanie odbornej kvalifikácie posádky na palube rybárskych plavidiel. Únia finančne podporuje odbornú prípravu v odvetví rybolovu, konkrétne prostredníctvom Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho námorného a rybárskeho fondu.

(7)

Norma 7 v kapitole I prílohy k dohovoru patrí do výlučnej právomoci Únie, pokiaľ ide o pravidlá Únie týkajúce sa uznávania odborných kvalifikácií určitých kategórií posádky rybárskeho plavidla, a má vplyv na ustanovenia zmluvy a sekundárneho práva Únie, najmä smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES (2), pokiaľ ide o občanov Únie, ktorí majú príslušné osvedčenia vydané členským štátom alebo treťou krajinou.

(8)

Únia nemôže k dohovoru pristúpiť, keďže jeho zmluvnými stranami môžu byť len štáty.

(9)

Niektoré členské štáty sa ešte nestali zmluvnými stranami dohovoru, kým iné už áno. Tie členské štáty, ktoré majú rybárske plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou, prístavy prijímajúce námorné rybárske plavidlá, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti dohovoru, alebo zariadenia odbornej prípravy pre posádku rybárskych plavidiel a ktoré sa ešte nestali zmluvnou stranou dohovoru, sa vyzývajú, aby tak spravili.

(10)

Kým sa všetky členské štáty, ktoré majú rybárske plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou, prístavy prijímajúce námorné rybárskej plavidlá, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti dohovoru, alebo zariadenia odbornej prípravy pre posádku rybárskych plavidiel, nestanú zmluvnými stranami dohovoru, každý členský štát, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru, by mal uplatňovať flexibilitu, ktorú dohovor poskytuje na zabezpečenie právnej zlučiteľnosti s právom Únie, najmä ustanovenia kapitoly I normy 10 prílohy k dohovoru týkajúce sa ekvivalentov, aby sa uplatňovanie dohovoru zosúladilo so smernicou 2005/36/ES.

(11)

Každý členský štát, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru, by mal pri uznávaní odborných kvalifikácií migrujúcich pracovníkov z členských štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru, v súlade so smernicou 2005/36/ES zabezpečiť, aby sa posúdili odborné kvalifikácie dotknutých pracovníkov a aby sa potvrdilo, že spĺňajú minimálne normy stanovené v dohovore.

(12)

Rada by preto v súlade s článkom 2 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala oprávniť členské štáty, aby sa v záujme Únie stali zmluvnými stranami dohovoru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty sa týmto oprávňujú stať sa zmluvnými stranami Medzinárodného dohovoru Medzinárodnej námornej organizácie o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby posádky rybárskych plavidiel, ktorý bol prijatý 7. júla 1995, a to pokiaľ ide o tie časti, ktoré patria do právomoci Únie.

Členské štáty pri podávaní správ generálnemu tajomníkovi IMO v súlade s článkom 4 dohovoru v prípade potreby a odvolávajúc sa na kapitolu I normu 10 prílohy k dohovoru poskytujú informácie o príslušných vnútroštátnych ustanoveniach, ktoré sa týkajú uznávania osvedčení o spôsobilosti pre posádku na palube rybárskych plavidiel, na ktorú sa dohovor vzťahuje, pričom zohľadnia povinnosti ustanovené v príslušnom práve Únie o uznávaní kvalifikácií.

Článok 2

Členské štáty, ktoré majú rybárske plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou, prístavy prijímajúce námorné rybárske plavidlá, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti dohovoru, alebo zariadenia odbornej prípravy pre posádku rybárskych plavidiel a ktoré sa ešte nestali zmluvnými stranami dohovoru, sa usilujú o prijatie potrebných krokov na uloženie svojich listín o pristúpení k dohovoru u generálneho tajomníka IMO v primeranej lehote a podľa možnosti do 23. mája 2017. Komisia do 23. mája 2018 predloží Rade správu, v ktorej preskúma pokrok týkajúci sa pristúpenia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. mája 2015

Za Radu

predsedníčka

M. SEILE


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22).


Top