Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0251

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/251 z  13. februára 2015 , ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2015) 710] Text s významom pre EHP

OJ L 41, 17.2.2015, p. 46–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/251/oj

17.2.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 41/46


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/251

z 13. februára 2015,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch

[oznámené pod číslom C(2015) 710]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2014/709/EÚ (4) sa stanovujú kontrolné opatrenia týkajúce sa zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch. V prílohe k uvedenému rozhodnutiu sa vymedzujú a uvádzajú určité oblasti daných členských štátov diferencované podľa úrovne rizika na základe epidemiologickej situácie. Tento zoznam zahŕňa určité oblasti Estónska, Talianska, Lotyšska, Litvy a Poľska.

(2)

Článok 11 vykonávacieho rozhodnutia 2014/709/EÚ, v ktorom sa stanovuje zákaz odosielania čerstvého bravčového mäsa a určitých prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa z oblastí uvedených v prílohe do iných členských štátov a tretích krajín, by sa mal preskúmať s cieľom zvýšiť jeho súlad s výnimkami, ktoré sa vzťahujú na vývozy do tretích krajín.

(3)

Od októbra 2014 bolo hlásených niekoľko prípadov afrického moru ošípaných u diviakov vyskytujúcich sa na hranici medzi Estónskom a Lotyšskom, v oboch členských štátoch v oblasti uvedenej v časti I prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ. Dva prípady boli hlásené v Litve z obcí Kaunas a Kupiškis.

(4)

Pri posudzovaní rizika, ktoré predstavuje situácia v zdraví zvierat v Estónsku, Lotyšsku a Litve, by sa mal zvažovať vývoj súčasnej epidemiologickej situácie. S cieľom správne zacieliť kontrolné opatrenia týkajúce sa zdravia zvierat a zabrániť šíreniu afrického moru ošípaných, ako aj zabrániť akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a vyhnúť sa neodôvodneným prekážkam obchodu zavedeným tretími krajinami by sa zoznam oblastí Únie, na ktoré sa vzťahujú kontrolné opatrenia týkajúce sa zdravia zvierat stanovené vo vykonávacom rozhodnutí 2014/709/EÚ, mal zmeniť v záujme zohľadnenia súčasnej situácie v zdraví zvierat, pokiaľ ide o situáciu s uvedenou chorobou v Estónsku, Lotyšsku a Litve.

(5)

Je preto nevyhnutné zmeniť prílohu k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ a zahrnúť do časti II uvedenej prílohy príslušné oblasti Estónska, Lotyšska a Litvy.

(6)

Vykonávacie rozhodnutie 2014/709/EÚ by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie 2014/709/EÚ sa mení takto:

1.

V článku 11 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.   Odchylne od odseku 1 môžu dotknuté členské štáty, ktorých oblasti sú uvedené v častiach II, III alebo IV prílohy, povoliť odosielanie čerstvého bravčového mäsa uvedeného v odseku 1 a prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa pozostávajúcich z takéhoto mäsa alebo obsahujúcich takéto mäso do iných členských štátov a tretích krajín za predpokladu, že takéto prípravky z bravčového mäsa a výrobky z bravčového mäsa boli získané z ošípaných, ktoré boli od narodenia držané v chovoch nachádzajúcich sa mimo oblastí uvedených v častiach II, III a IV prílohy, a ak sa čerstvé bravčové mäso, prípravky z bravčového mäsa a výrobky z bravčového mäsa vyrábajú, skladujú a spracúvajú v prevádzkarňach schválených v súlade s článkom 12.

3.   Odchylne od odseku 1 môžu dotknuté členské štáty, ktorých oblasti sú uvedené v časti II prílohy, povoliť odosielanie čerstvého bravčového mäsa uvedeného v odseku 1 a prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa pozostávajúcich z takéhoto mäsa alebo obsahujúcich takéto mäso do iných členských štátov a tretích krajín za predpokladu, že takéto prípravky z bravčového mäsa a výrobky z bravčového mäsa boli získané z ošípaných, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v článku 3 ods. 1 a ods. 2 alebo 3.“

2.

Príloha sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 13. februára 2015

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ (Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63).


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ sa mení takto:

1.

Časť I sa mení takto:

a)

Položka týkajúca sa Estónska sa nahrádza takto:

„1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

samosprávny kraj (maakond) Põlvamaa,

obec (vald) Häädemeeste,

obec (vald) Kambja,

obec (vald) Kasepää,

obec (vald) Kolga-Jaani,

obec (vald) Konguta,

obec (vald) Kõo,

obec (vald) Kõpu,

obec (vald) Laekvere,

obec (vald) Lasva,

obec (vald) Meremäe,

obec (vald) Nõo,

obec (vald) Paikuse,

obec (vald) Pärsti,

obec (vald) Puhja,

obec (vald) Rägavere,

obec (vald) Rannu,

obec (vald) Rõngu,

obec (vald) Saarde,

obec (vald) Saare,

obec (vald) Saarepeedi,

obec (vald) Sõmeru,

obec (vald) Surju,

obec (vald) Suure-Jaani,

obec (vald) Tahkuranna,

obec (vald) Torma,

obec (vald) Vastseliina,

obec (vald) Viiratsi,

obec (vald) Vinni,

obec (vald) Viru-Nigula,

obec (vald) Võru,

mesto (linn) Võru,

mesto (linn) Kunda,

mesto (linn) Viljandi.“

b)

Položka týkajúca sa Lotyšska sa nahrádza takto:

„2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

oblasť (novads) Aizkraukles,

oblasť (novads) Alojas,

v oblasti (novads) Alūksnes tieto obce (pagasti): Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes a Liepnas,

oblasť (novads) Amatas,

v oblasti (novads) Apes obec (pagasts) Virešu,

oblasť (novads) Baltinavas,

oblasť (novads) Balvu,

oblasť (novads) Cēsu,

oblasť (novads) Gulbenes,

oblasť (novads) Ikšķiles,

oblasť (novads) Inčukalna,

oblasť (novads) Jaunjelgavas,

oblasť (novads) Jaunpiepalgas,

oblasť (novads) Ķeguma,

oblasť (novads) Kocēnu,

oblasť (novads) Krimuldas,

oblasť (novads) Lielvārdes,

oblasť (novads) Līgatnes,

oblasť (novads) Limbažu,

oblasť (novads) Mālpils,

oblasť (novads) Mazsalacas,

oblasť (novads) Neretas,

oblasť (novads) Ogres,

oblasť (novads) Pārgaujas,

oblasť (novads) Priekuļu,

oblasť (novads) Raunas,

oblasť (novads) Ropažu,

oblasť (novads) Rugāju,

oblasť (novads) Salacgrīvas,

oblasť (novads) Salas,

oblasť (novads) Sējas,

oblasť (novads) Siguldas,

oblasť (novads) Skrīveru,

oblasť (novads) Smiltenes,

oblasť (novads) Vecpiebalgas,

oblasť (novads) Vecumnieku,

oblasť (novads) Viesītes,

oblasť (novads) Viļakas,

republikové mesto (republikas pilsēta) Valmiera.“

c)

Položka týkajúca sa Litvy sa nahrádza takto:

„3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

v Kėdainiai rajono savivaldybė tieto obce (seniūnija): Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų a Surviliškio,

v Panevežys rajono savivaldybė tieto obce (seniūnija): Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio a Smilgių,

v Radviliškis rajono savivaldybė tieto obce (seniūnija): Skėmių a Sidabravo,

Kaunas miesto savivaldybė,

Panevežys miesto savivaldybė,

Kaišiadorys rajono savivaldybė,

Kaunas rajono savivaldybė,

Pasvalys rajono savivaldybė,

Prienai rajono savivaldybė,

Birštonas savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlu Ruda savivaldybė,

Marijampole savivaldybė.“

2.

Časť II sa mení takto:

a)

Položka týkajúca sa Estónska sa nahrádza takto:

„1.   Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

samosprávny kraj (maakond) Ida-Virumaa,

samosprávny kraj (maakond) Valgamaa,

obec (vald) Abja,

obec (vald) Halliste,

obec (vald) Karksi,

obec (vald) Paistu,

obec (vald) Tarvastu.

obec (vald) Antsla,

obec (vald) Mõniste,

obec (vald) Varstu,

obec (vald) Rõuge,

obec (vald) Sõmerpalu,

obec (vald) Haanja,

obec (vald) Misso,

obec (vald) Urvaste.“

b)

Položka týkajúca sa Lotyšska sa nahrádza takto:

„2.   Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

oblasť (novads) Aknīstes,

v oblasti (novads) Alūksnes tieto obce (pagasti): Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes a Pededzes,

v oblasti (novads) Apes tieto obce (pagasti): Gaujienas, Trapenes a Apes,

oblasť (novads) Cesvaines,

oblasť (novads) Ērgļu,

oblasť (novads) Ilūkstes,

republikové mesto (republikas pilsēta) Jēkabpils,

oblasť (novads) Jēkabpils,

oblasť (novads) Kokneses,

oblasť (novads) Krustpils,

oblasť (novads) Līvānu,

oblasť (novads) Lubānas,

oblasť (novads) Madonas,

oblasť (novads) Pļaviņu,

oblasť (novads) Varakļānu.“

c)

Položka týkajúca sa Litvy sa nahrádza takto:

„3.   Litva

Tieto oblasti v Litve:

v Anykščiai rajono savivaldybė tieto obce (seniūnija): Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos a časť obce Svėdasai južne od cesty č. 118,

v Kedainiai rajono savivaldybe tieto obce (seniūnija): Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos a Šėtos,

v Kupiškis rajono savivaldybė tieto obce (seniūnija): Alizava, Kupiškis, Noriūnai a Subačius,

v Panevėžys rajono savivaldybė tieto obce (seniūnija): Ramygalos, Vadoklių a Raguvos,

Alytus apskritis,

Vilnius miesto savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Jonava rajono savivaldybė,

Šalcininkai rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė,

Ukmerge rajono savivaldybė,

Vilnius rajono savivaldybė,

Elektrenai savivaldybė.“


Top