Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0033

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/2101 z 5. novembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2015/33)

OJ L 303, 20.11.2015, p. 106–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/02/2020; Nepriamo zrušil 32020D0188

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2101/oj

20.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/106


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/2101

z 5. novembra 2015,

ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2015/33)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.1 druhý pododsek v spojení s článkom 3.1 prvou zarážkou a článkom 18.1,

keďže:

(1)

Rada guvernérov prijala 4. marca 2015 rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/774 (ECB/2015/10) (1), ktorým sa zaviedol program nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ďalej len „PSPP“). Článok 5 ods. 1 rozhodnutia (EÚ) 2015/774 (ECB/2015/10) ustanovuje, že nákupy akceptovateľných obchodovateľných dlhových cenných papierov v rámci PSPP musia spĺňať počiatočný limit podielu emisie s rovnakým medzinárodným kódom cenných papierov (ISIN) vo výške 25 %. Počiatočný limit mala prehodnotiť Rada guvernérov po uplynutí prvých šiestich mesiacov implementácie PSPP.

(2)

Rada guvernérov rozhodla 3. septembra 2015 v zásade o zvýšení limitu podielu emisie s rovnakým ISIN v rámci PSPP z 25 % na 33 %, je však potrebné v každom jednotlivom prípade overiť, že držanie 33 % emisie s rovnakým ISIN nebude viesť k tomu, že centrálne banky Eurosystému dosiahnu v rámci usporiadaných reštrukturalizácií dlhov blokujúci menšinový podiel.

(3)

Cieľom plánovaného zvýšenia limitu podielu emisie v rámci PSPP je prispieť k úplnej a plynulej implementácii PSPP a zároveň umožniť plynulé fungovanie trhov s akceptovateľnými obchodovateľnými cennými papiermi a predísť obmedzeniam usporiadaných reštrukturalizácií dlhov.

(4)

Rozhodnutie (EÚ) 2015/774 (ECB/2015/10) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmena

V článku 5 rozhodnutia (EÚ) 2015/774 (ECB/2015/10) sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   V súlade s článkom 3 sa na nákupy obchodovateľných dlhových cenných papierov, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v článku 3, v rámci PSPP uplatňuje limit podielu emisie s rovnakým medzinárodným kódom cenných papierov (ISIN), a to po konsolidovaní vo všetkých portfóliách v držbe centrálnych bánk Eurosystému.

Limit podielu emisie s rovnakým medzinárodným kódom cenných papierov je od 10. novembra 2015 stanovený na 33 %. Limit podielu emisie s rovnakým ISIN je výnimočne stanovený na 25 % pre akceptovateľné obchodovateľné dlhové cenné papiere, ktoré obsahujú doložku o spoločnom postupe, ktorá sa líši od doložky o spoločnom postupe podľa modelu eurozóny vypracovaného Hospodárskym a finančným výborom a implementovaného členskými štátmi v súlade s článkom 12 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu, ale zvýši sa na 33 %, ak sa v každom jednotlivom prípade overí, že držanie 33 % emisie s rovnakým ISIN nebude viesť k tomu, že centrálne banky Eurosystému dosiahnu blokujúci menšinový podiel pri usporiadaných reštrukturalizáciách dlhov.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 10. novembra 2015.

Vo Frankfurte nad Mohanom 5. novembra 2015

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/774 zo 4. marca 2015 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2015/10) (Ú. v. EÚ L 121, 14.5.2015, s. 20).


Top