EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0021

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/839 z 27. apríla 2015, ktorým sa určujú úverové inštitúcie podliehajúce komplexnému hodnoteniu (ECB/2015/21)

OJ L 132, 29.5.2015, p. 88–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/839/oj

29.5.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/88


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/839

z 27. apríla 2015,

ktorým sa určujú úverové inštitúcie podliehajúce komplexnému hodnoteniu (ECB/2015/21)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 6,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1 písm. f), článok 4 ods. 3, článok 6 ods. 5 písm. d) a články 9 až 13,

so zreteľom na návrh Rady pre dohľad,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 33 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 uskutočnila Európska centrálna banka (ECB) v roku 2014 komplexné hodnotenie, vrátane hodnotenia bilancií, úverových inštitúcií určených v rozhodnutí ECB/2014/3 (2).

(2)

ECB by mala uskutočniť komplexné hodnotenie úverových inštitúcií, ktoré nehodnotila v roku 2014, a ktoré sa stali významnými po prijatí rozhodnutia ECB/2014/3. Toto hodnotenie malo byť porovnateľné s hodnotením z roku 2014 z hľadiska rozsahu a úrovne podrobností.

(3)

Hodnotenie by sa malo týkať troch úverových inštitúcií, ktoré ECB klasifikovala ako významné z hľadiska významnosti cezhraničných činností dohliadanej skupiny v zmysle článku 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a článkov 59 a 60 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (3). Malo by zahŕňať aj úverovú inštitúciu klasifikovanú ako významnú na základe článku 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, pretože je jednou z troch najvýznamnejších inštitúcií v zúčastnenom členskom štáte, a významnú úverovú inštitúciu, ktorá vznikla v roku 2014 v dôsledku opatrení na riešenie krízových situácií prijatých príslušným vnútroštátnym orgánom vo vzťahu k úverovej inštitúcii, ktorá už bola klasifikovaná ako významná.

(4)

Keďže boli aktíva úverovej inštitúcie vzniknutej v roku 2014 preskúmané z hľadiska ich kvality a podrobené osobitnému auditu bez toho, aby sa vykonal záťažový test samotnej inštitúcie, inštitúcia by sa mala v roku 2015 podrobiť len záťažovému testu.

(5)

S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie by okrem malo toto hodnotenie zahŕňať štyri ďalšie úverové inštitúcie, ktoré by mohli splniť kritériá významnosti uvedené v článku 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 na základe údajov za finančný rok 2014 ku koncu účtovného roka.

(6)

ECB môže vyžadovať, aby jej osoby uvedené v článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 poskytli všetky relevantné informácie, ktoré ECB potrebuje na uskutočnenie komplexného hodnotenia. ECB môže využiť aj svoje právomoci podľa článkov 11 až 13 nariadenia.

(7)

ECB by mala pri uskutočňovaní komplexného hodnotenia úzko spolupracovať s relevantnými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Subjekty, ktoré podliehajú komplexnému hodnoteniu

1.   Komplexnému hodnotenia, ktoré má uskutočniť ECB, podliehajú subjekty uvedené v prílohe.

2.   Novo Banco, SA podlieha len záťažovému testu, ktoré je súčasťou komplexného hodnotenia.

3.   V súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 úverové inštitúcie, ktoré v súlade s prílohou podliehajú komplexnému hodnoteniu, poskytujú ECB na jej žiadosť všetky informácie relevantné pre toto hodnotenie.

Článok 2

Vyšetrovacie právomoci

1.   V súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 môže ECB uplatňovať svoje vyšetrovacie právomoci vo vzťahu k úverovým inštitúciám uvedeným v prílohe.

2.   ECB overuje informácie prijaté od úverových inštitúcií, v prípade potreby aj prostredníctvom kontrol na mieste, a prípadne za pomoci príslušných vnútroštátnych orgánov a za účasti tretích osôb, v súlade s článkami 9 až 13 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013. Ak je to potrebné, ECB môže požiadať príslušné vnútroštátne orgány, aby vymenovali audítorov zo súkromného sektora na účely preskúmania kvality aktív ako súčasti komplexného hodnotenia.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 6. mája 2015.

Vo Frankfurte nad Mohanom 27. apríla 2015

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Rozhodnutie ECB/2014/3 zo 4. februára 2014, ktorým sa určujú úverové inštitúcie podliehajúce komplexnému hodnoteniu (Ú. v. EÚ L 69, 8.3.2014, s. 107).

(3)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).


PRÍLOHA

INŠTITÚCIE, KTORÉ SA ZÚČASTŇUJÚ NA KOMPLEXNOM HODNOTENÍ

Belgicko

Banque Degroof S.A.

Francúzsko

Agence Française de Développement (*)

Luxembursko

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (*)

Malta

Mediterranean Bank plc (*)

Rakúsko

Sberbank Europe AG

VTB Bank (Austria) AG

Portugalsko

Novo Banco, SA (len záťažový test)

Slovinsko

Unicredit Banka Slovenija d.d.

Fínsko

Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)


(*)  Menej významné inštitúcie, ktoré by mohli byť preklasifikované na významné úverové inštitúcie na základe údajov za finančný rok 2014 ku koncu účtovného roka.


Top