EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0017

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/727 z 10. apríla 2015 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za prvé poplatkové obdobie a za rok 2015 (ECB/2015/17)

OJ L 115, 6.5.2015, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/727/oj

6.5.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/36


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/727

z 10. apríla 2015

o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za prvé poplatkové obdobie a za rok 2015 (ECB/2015/17)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1163/2014 z 22. októbra 2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2014/41) (1), a najmä na jeho článok 9 and Article 16 ods. 1,

Whereas:

(1)

Od Európskej centrálnej banky (ECB) sa vyžaduje, aby rozhodla o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad, ktoré sa majú účtovať vydaním platobných výmerov, v každej kategórii dohliadaných subjektov a dohliadaných skupín a uverejnila túto informáciu na svojom webovom sídle do 30. apríla príslušného poplatkového obdobia.

(2)

Platobný výmer za prvé poplatkové obdobie, t. j. november a december 2014, sa má vydať spoločne s platobným výmerom za poplatkové obdobie, ktorým je rok 2015. Celková výška ročných poplatkov za dohľad účtovaných v roku 2015 by preto mala odrážať výdavky vynaložené ECB v súvislosti so svojimi úlohami v oblasti dohľadu od novembra 2014.

(3)

Tieto výdavky tvoria predovšetkým náklady priamo súvisiace s úlohami ECB v oblasti dohľadu, napr. náklady na dohľad nad významnými subjektmi, monitorovanie dohľadu nad menej významnými subjektmi a výkon horizontálnych úloh a špecializovaných služieb. Ich súčasťou sú tiež náklady, ktoré priamo nesúvisia s úlohami ECB v oblasti dohľadu, napr. náklady na služby poskytované podpornými útvarmi ECB vrátane prevádzky priestorov, riadenia ľudských zdrojov a služieb informačných technológií.

(4)

Na účely výpočtu ročných poplatkov za dohľad, ktoré majú platiť dohliadané subjekty alebo dohliadané skupiny, sú celkové náklady rozdelené na dve časti: významné subjekty a skupiny a menej významné subjekty a skupiny. Náklady sa rozdelili na základe výdavkov pridelených príslušným funkčným oblastiam, ktoré vykonávajú priamy dohľad nad významnými dohliadanými subjektmi a nepriamy dohľad nad menej významnými dohliadanými subjektmi.

(5)

Výdavky súvisiace s úlohami v oblasti bankového dohľadu vynaložené ECB v prvom poplatkovom období, ktoré možno získať späť prostredníctvom poplatkov za dohľad, sa zahrnuli do účtovnej závierky ECB za rok 2014 (2).

(6)

Odhadované ročné výdavky v poplatkovom období 2015 sú odvodené od schváleného rozpočtu ECB pri zohľadnení vývoja ohadovaných ročných výdavkov, ktoré by mala vynaložiť ECB, a ktoré boli známe v čase prípravy tohto rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú pojmy vymedzené v nariadení Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (3) a nariadení (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41).

Článok 2

Celková výška ročných poplatkov za dohľad za prvé poplatkové obdobie a za rok 2015

1.   Celková výška ročných poplatkov za dohľad za prvé poplatkové obdobie a za rok 2015 je 325 986 085 EUR, čo zodpovedá skutočným nákladom ECB vynaloženým v novembri a decembri 2014 a odhadovaným ročným nákladom ECB v roku 2015 uvedeným v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

2.   Každá kategória dohliadaných subjektov a dohliadaných skupín bude platiť ročné poplatky za dohľad v celkovej výške uvedenej v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 29. apríla 2015.

Vo Frankfurte nad Mohanom 10. apríla 2015

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 23.

(2)  Uverejnená na webovom sidle ECB www.ecb.europa.eu vo februári 2015.

(3)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).


PRÍLOHA I

(EUR)

 

2014

2015

Celkom

Mzdy a dávky

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Prenájom a údržba budov

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Ostatné prevádzkové výdavky

9 316 824

121 783 921

131 100 745

Celkom

29 973 012

296 013 073

325 986 085


PRÍLOHA II

(EUR)

 

2014

2015

Celkom

Poplatky za dohľad

29 973 012

296 013 073

325 986 085

z toho:

 

 

 

Poplatky účtované významným subjektom alebo významným skupinám

25 622 812

264 068 941

289 691 753

Poplatky účtované menej významným subjektom alebo menej významným skupinám

4 350 200

31 944 132

36 294 332


Top