EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0009

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/509 z 18. februára 2015 , ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2013/6 o pravidlách používania vlastných nekrytých bankových dlhopisov so štátnou zárukou ako zábezpeky v operáciách menovej politiky Eurosystému, rozhodnutie ECB/2013/35 o dodatočných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky a články 1, 3 a 4 rozhodnutia ECB/2014/23 o úročení vkladov, zostatkov a prebytočných rezerv (ECB/2015/9)

OJ L 91, 2.4.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2019; Nepriamo zrušil 32019D0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/509/oj

2.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/1


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/509

z 18. februára 2015,

ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2013/6 o pravidlách používania vlastných nekrytých bankových dlhopisov so štátnou zárukou ako zábezpeky v operáciách menovej politiky Eurosystému, rozhodnutie ECB/2013/35 o dodatočných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky a články 1, 3 a 4 rozhodnutia ECB/2014/23 o úročení vkladov, zostatkov a prebytočných rezerv (ECB/2015/9)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 3.1 prvú zarážku, článok 12.1 a článok 34.1 druhú zarážku,

keďže:

(1)

V záujme jednoznačnosti a súladu a s cieľom zjednodušiť rámec Eurosystému pre zábezpeku sa povinnosti uvedené v rozhodnutiach ECB/2013/6 (1) a ECB/2013/35 (2) a v článku 1 rozhodnutia ECB/2014/23 (3) zahrnuli do usmernenia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) (4), ktoré je základným právnym aktom týkajúcim sa nástrojov a postupov menovej politiky Eurosystému.

(2)

V záujme jednoznačnosti a súladu a s cieľom zjednodušiť právny rámec Eurosystému sa ustanovenia článku 3 rozhodnutia ECB/2014/23 zahrnuli do usmernenia ECB/2012/27 (5) a ustanovenia článku 4 rozhodnutia ECB/2014/23 sa zahrnuli do usmernenia ECB/2014/9 (6).

(3)

Rozhodnutia ECB/2013/6 a ECB/2013/35 a články 1, 3 a 4 rozhodnutia ECB/2014/23 by sa preto mali zrušiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zrušenie rozhodnutí ECB/2013/6 a ECB/2013/35 a článku 1 rozhodnutia ECB/2014/23

1.   Rozhodnutia ECB/2013/6 a ECB/2013/35 sa týmto zrušujú.

2.   Článok 1 rozhodnutia ECB/2014/23 sa týmto zrušuje.

3.   Odkazy na zrušené rozhodnutia a článok uvedené v odsekoch 1 a 2 sa považujú za odkazy na usmernenie (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60).

Článok 2

Zrušenie článkov 3 a 4 rozhodnutia ECB/2014/23

1.   Články 3 a 4 rozhodnutia ECB/2014/23 sa týmto zrušujú.

2.   Odkazy na zrušený článok 3 rozhodnutia ECB/2014/23 sa považujú za odkazy na článok 12 ods. 5 prílohy II k usmerneniu ECB/2012/27.

3.   Odkazy na zrušený článok 4 rozhodnutia ECB/2014/23 sa považujú za odkazy na článok 5 ods. 2 a 3 usmernenia ECB/2014/9.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

1.   Článok 1 tohto rozhodnutia nadobúda účinnosť 1. mája 2015.

2.   Článok 2 tohto rozhodnutia nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 18. februára 2015

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Rozhodnutie ECB/2013/6 z 20. marca 2013 o pravidlách používania vlastných nekrytých bankových dlhopisov so štátnou zárukou ako zábezpeky v operáciách menovej politiky Eurosystému (Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2013, s. 22).

(2)  Rozhodnutie ECB/2013/35 z 26. septembra 2013 o dodatočných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2013, s. 6).

(3)  Rozhodnutie ECB/2014/23 z 5. júna 2014 o úročení vkladov, zostatkov a prebytočných rezerv (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 115).

(4)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(5)  Usmernenie ECB/2012/27 z 5. decembra 2012 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (Ú. v. EÚ L 30, 30.1.2013, s. 1).

(6)  Usmernenie ECB/2014/9 z 20. februára 2014 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk (Ú. v. EÚ L 159, 28.5.2014, s. 56).


Top