EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0007

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/530 z  11. februára 2015 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2015/7)

OJ L 84, 28.3.2015, p. 67–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; Zrušil 32019D0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/530/oj

28.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/67


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/530

z 11. februára 2015

o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2015/7)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3 druhý pododsek, článok 30 a článok 33 ods. 2 druhý pododsek,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1163/2014 z 22. októbra 2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2014/41) (2), a najmä jeho na článok 10 ods. 3 písm. b), článok 10 ods. 4 a 5,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 30 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, ročné poplatky za dohľad, ktoré sa majú vyberať od úverových inštitúcií so sídlom v zúčastnených členských štátoch alebo pobočiek, ktoré v zúčastnenom členskom štáte zriadila úverová inštitúcia so sídlom v nezúčastnenom členskom štáte, sa vypočítajú na najvyššej úrovni konsolidácie v zúčastnených členských štátoch, pričom sú založené na objektívnych kritériách týkajúcich sa významu a rizikového profilu dotknutej úverovej inštitúcie vrátane rizikovo vážených aktív.

(2)

V súlade s článkom 10 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41), faktory výpočtu poplatku, ktoré sa použijú na stanovenie jednotlivého ročného poplatku za dohľad, ktorý má zaplatiť každý dohliadaný subjekt alebo dohliadaná skupina, zodpovedajú hodnote akú majú ku koncu kalendárneho roka i) celkové aktíva a ii) celková riziková expozícia.

(3)

V článku 10 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) sa ustanovuje, že údaje týkajúce sa faktorov výpočtu poplatku sa určia a zhromažďujú v súlade s rozhodnutím Európskej centrálnej banky (ECB) o použiteľnej metodike a postupoch.

(4)

V súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, na účely výpočtu faktorov výpočtu poplatku by dohliadané skupiny spravidla nemali prihliadať na aktíva dcérskych spoločností umiestnených v nezúčastnených členských štátoch a tretích krajinách. V súlade s článkom 10 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) sa dohliadané skupiny môžu rozhodnúť, že na účely určenia faktorov výpočtu poplatku budú prihliadať na takéto aktíva. Náklady na daný výpočet by však nemali prevyšovať očakávané zníženie poplatku za dohľad.

(5)

V článku 10 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) sa uvádza, že príslušné vnútroštátne orgány predložia ECB údaje týkajúce sa faktorov výpočtu poplatku v súlade s postupmi, ktoré stanoví ECB.

(6)

V článku 10 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) sa uvádza, že ak poplatník neposkytne faktory výpočtu poplatku, ECB určí faktory výpočtu poplatku v súlade s postupmi, ktoré stanoví ECB.

(7)

V súlade s uvedeným by sa v tomto rozhodnutí mala stanoviť metodika a postupy na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku a na výpočet faktorov výpočtu poplatku vrátane prípadov, v ktorých ich poplatník neposkytne, ako aj postupy na prekladanie faktorov výpočtu poplatku ECB zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov. Bližšie by sa mal vymedziť najmä formát, periodicita a lehota na ich predkladanie, ako aj typy kontrol kvality, ktoré by mali príslušné vnútroštátne orgány uskutočniť skôr, než predložia faktory výpočtu poplatku ECB.

(8)

Na účely výpočtu ročných poplatkov za dohľad, ktoré majú zaplatiť jednotlivé dohliadané subjekty a dohliadané skupiny, by poplatníci mali predkladať príslušným vnútroštátnym orgánom údaje týkajúce sa faktorov výpočtu poplatku na základe formulárov uvedených v prílohách I a II k tomuto rozhodnutiu.

(9)

Je potrebné stanoviť postup na výkon technických zmien príloh k tomuto rozhodnutiu účinným spôsobom, pokiaľ takéto zmeny nezmenia pojmový rámec, z ktorého prílohy vychádzajú, ani neovplyvnia záťaž spojenú s vykazovaním. V rámci tohto postupu by sa mali brať do úvahy stanoviská štatistického výboru (Statistics Committee – STC) Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). Príslušné vnútroštátne orgány a iné výbory ESCB preto budú môcť navrhovať takéto technické zmeny príloh prostredníctvom STC,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V tomto rozhodnutí sa stanovuje metodika a postupy uvedené v článku 10 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku používaných na výpočet ročných poplatkov za dohľad, ktoré sa majú vyberať vo vzťahu k dohliadaným subjektom a dohliadaným skupinám, a na predkladanie faktorov výpočtu poplatku poplatníkmi, ako aj postupy na predkladanie týchto údajov ECB zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov.

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na poplatníkov a príslušné vnútroštátne orgány.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Ak nie je uvedené inak, platia na účely tohto rozhodnutia vymedzenia pojmov uvedené v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) spolu s týmto vymedzením pojmu:

 

„pracovným dňom“ sa rozumie deň, ktorý nepripadá na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok v členskom štáte, v ktorom je zriadený príslušný vnútroštátny orgán (PVO).

Článok 3

Formuláre na vykazovanie faktorov výpočtu poplatku poplatníkmi príslušným vnútroštátnym orgánom

Pri predkladaní faktorov výpočtu poplatku príslušným vnútroštátnym orgánom používajú poplatníci formuláre uvedené v prílohách I a II tohto rozhodnutia. Príslušným vnútroštátnym orgánom sa predkladajú aj vyhlásenia audítora uvedené v článku 7. V prípade skupiny subjektov platiacich poplatok, ktoré majú dcérske spoločnosti zriadené v nezúčastnených členských štátoch alebo tretích krajinách, poskytujú poplatníci vysvetlenie ohľadom metodiky použitej na určenie faktorov výpočtu poplatku podľa článku 10 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) v časti formuláru vyhradenej na tento účel.

Článok 4

Dátumy predkladania údajov

1.   Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú údaje týkajúce sa faktorov výpočtu poplatku ECB najneskôr do konca desiateho pracovného dňa nasledujúceho po dňoch predkladania údajov uvedených v článku 10 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41). ECB následne overí údaje do piatich pracovných dní od ich prijatia. Na žiadosť ECB príslušné vnútroštátne orgány vysvetlia alebo objasnia údaje. ECB ukončí overovanie údajov v pätnásty pracovný deň nasledujúci po príslušnom dni predkladania údajov.

2.   Po ukončení overovania údajov podľa odseku 1 sprístupní ECB konečné údaje poplatníkom. Ak poplatníci považujú údaje týkajúce sa faktorov výpočtu poplatku za nesprávne, môžu k nim vyjadriť pripomienky do piatich pracovných dní. Po uplynutí uvedenej lehoty sa faktory výpočtu poplatku použijú na výpočet ročných poplatkov za dohľad.

Článok 5

Kontroly kvality údajov

Príslušné vnútroštátne orgány sledujú a zabezpečujú kvalitu a spoľahlivosť údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré predkladajú ECB. Príslušné vnútroštátne orgány vykonávajú kontroly kvality údajov na účely posúdenia, či boli faktory výpočtu poplatku vypočítané v súlade s metodikou uvedenou v článku 7. ECB neopravuje ani nemení údaje týkajúce sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré poskytli poplatníci. Opravy alebo zmeny údajov vykonávajú poplatníci a opravené alebo zmenené údaje predkladajú príslušným vnútroštátnym orgánom. Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB všetky opravené alebo zmenené údaje, ktoré im boli predložené. Pri predkladaní údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku príslušné vnútroštátne orgány: a) poskytujú informácie o každom významnom vývoji, ktorý vyplýva z daných údajov a b) oznamujú ECB dôvody všetkých významných opráv alebo zmien údajov.

Článok 6

Periodicita vykazovania a prvý referenčný dátum vykazovania

Údaje týkajúce sa faktorov výpočtu poplatku predkladajú poplatníci príslušným vnútroštátnym orgánom každoročne. Prvým referenčným dátumom vykazovania pre faktory výpočtu poplatku je 31. december 2014.

Článok 7

Metodika výpočtu faktorov výpočtu poplatku

1.   Hodnota celkovej rizikovej expozície, ktorá sa má vykázať, sa odvodzuje od pravidelného vykazovania vykonávaného v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 680/2014 (3). Platia tieto osobitné požiadavky na výpočet:

a)

V prípade dohliadanej skupiny, ktorá nemá zriadené dcérske spoločnosti v nezúčastnených členských štátoch alebo tretích krajinách, sa celková riziková expozícia skupiny určuje s použitím formuláru „požiadavky na vlastné zdroje“ spoločného vykazovania ukazovateľa platobnej schopnosti (common solvency ratio reporting – COREP) uvedenom v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014 (ďalej len „formulár požiadaviek na vlastné zdroje“).

b)

V prípade dohliadanej skupiny, ktorá má zriadené dcérske spoločnosti v nezúčastnených členských štátoch alebo tretích krajinách, sa celková riziková expozícia skupiny určuje s použitím formuláru požiadaviek na vlastné zdroje, s možnosťou odpočítať príspevok dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnených členských štátoch alebo tretích krajinách k celkovej rizikovej expozícii skupiny, a to s odkazom na formulár COREP „platobná schopnosť skupiny: informácie o pridružených podnikoch“, ktorý je uvedený v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014. Ak údaje o príspevku dcérskych spoločností zriadených v nezúčastnených členských štátoch alebo tretích krajinách nie sú na účely výpočtu poplatkov za dohľad dostupné vo formulári COREP „platobná schopnosť skupiny: informácie o pridružených podnikoch“, môžu poplatníci sami predložiť tieto údaje príslušným vnútroštátnym orgánom.

c)

Ak úverová inštitúcia, ktorá platí poplatok, nie je súčasťou dohliadanej skupiny, celková riziková expozícia inštitúcie sa určuje s odkazom na formulár požiadaviek na vlastné zdroje.

2.   Výška celkových aktív, ktorá sa má vykázať, by mala zodpovedať celkovej výške aktív stanovenej v článku 51 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (4). Ak celkové aktíva nemožno určiť s odkazom na tento článok, určujú sa na základe týchto údajov:

a)

V prípade dohliadanej skupiny, ktorá má len dcérske spoločnosti zriadené v zúčastnených členských štátoch, sa na určenie celkových aktív použijú súbory výkazov, ktoré dohliadané subjekty používajú na prípravu konsolidovanej účtovnej závierky na úrovni skupiny. Celkové aktíva dohliadanej skupiny potvrdzuje audítor náležitým overením súborov výkazov.

b)

V prípade úverovej inštitúcie, ktorá platí poplatok a ktorá nie je súčasťou dohliadanej skupiny, ale jej materská spoločnosť je zriadená v nezúčastnenom členskom štáte alebo tretej krajine, sa na určenie celkových aktív použijú súbory výkazov, ktoré úverová inštitúcia, ktorá platí poplatok, používa na prípravu konsolidovanej účtovnej závierky na úrovni skupiny. Celkové aktíva úverovej inštitúcie, ktorá platí poplatok, potvrdzuje audítor náležitým overením súborov výkazov.

c)

Ak sa celkové aktíva pobočky, ktorá platí poplatok, vypočítavajú na základe štatistických údajov vykázaných podľa nariadenia Európskej centrálnej banky (ES) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) (5), celkové aktíva pobočky, ktorá platí poplatok, potvrdzuje audítor náležitým overením účtovnej závierky.

3.   V prípade dohliadanej skupiny, ktorá má dcérske spoločnosti usadené v nezúčastnených členských štátoch alebo tretích krajinách, sa jej celkové aktíva určia podľa jednej z týchto možností:

a)

Jej celkové aktíva možno určiť na základe článku 51 nariadenia (EÚ) č. 648/2014 (ECB/2014/17) (vrátane dcérskych spoločnosti usadených v nezúčastnených členských štátoch alebo tretích krajinách). Ak celkové aktíva nemožno určiť podľa uvedeného článku, určia sa podľa článku 7 ods. 2 písm. a) tohto rozhodnutia.

b)

Jej celkové aktíva možno určiť súhrnom celkových aktív zverejnených v účtovných závierkach všetkých dohliadaných subjektov usadených v zúčastnených členských štátoch v rámci dohliadanej skupiny, pokiaľ sú k dispozícii. Inak ich možno určiť súhrnom celkových aktív uvedených v príslušnom súbore alebo súboroch výkazov, ktoré dohliadané subjekty alebo skupina, ktorá platí poplatok, používajú na prípravu konsolidovanej účtovnej závierky na úrovni skupiny. S cieľom predísť dvojitému započítaniu má poplatník možnosť odstrániť vnútroskupinové pozície medzi všetkými dohliadanými subjektmi usadenými v zúčastnených členských štátoch, ktoré patria k dohliadanej skupine v konsolidačnom procese. Do súhrnu by sa mala začleniť hodnota dobrej povesti zahrnutej do konsolidovanej účtovnej závierky materskej spoločnosti; vylúčenie dobrej povesti pobočiek zriadených v nezúčastnených členských štátoch alebo tretích krajinách je dobrovoľné. Ak poplatník používa účtovnú závierku, audítor potvrdí, že celkové aktíva zodpovedajú celkovým aktívam zverejneným v účtovných závierkach jednotlivých dohliadaných subjektov overených audítorom. Ak poplatník používa súbory výkazov, audítor potvrdí celkové aktíva použité na výpočet ročného poplatku za dohľad náležitým overením použitých súborov výkazov. Vo všetkých prípadoch potvrdí audítor, že proces agregácie sa nelíši od postupu uvedeného v tomto rozhodnutí a že výpočet uskutočnený poplatníkom je v súlade s účtovnou metódou použitou na konsolidáciu účtovných závierok skupiny subjektov, ktoré platia poplatok.

Článok 8

Určenie faktorov výpočtu poplatku zo strany ECB v prípade, že sa požadované opravy alebo zmeny neposkytnú alebo nepredložia

V prípade, že poplatník nevykáže faktor výpočtu poplatku alebo nepredloží požadované opravy alebo zmeny, na určenie chýbajúceho faktoru výpočtu poplatku využije ECB informácie, ktoré má k dispozícii.

Článok 9

Zjednodušený postup na uskutočňovanie zmien

Výkonná rada ECB, berúc do úvahy názory štatistického výboru, je oprávnená robiť technické zmeny v prílohách k tomuto rozhodnutiu za predpokladu, že tieto zmeny nezmenia základný pojmový rámec, ani neovplyvnia záťaž poplatníkov spojenú s vykazovaním. Výkonná rada bez zbytočného odkladu informuje Radu guvernérov o každej takejto zmene.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 11. februára 2015

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 311, 31.10.2014, s. 23.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/7) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 25/2009 z 19. decembra 2008 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2008/32) (Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2009, s. 14).


PRÍLOHA I

 

VÝPOČET POPLATKOV

Referenčné obdobie

 

NÁZOV

 

CELKOVÁ RIZIKOVÁ EXPOZÍCIA

Dátum

 

KÓD PFI

 

 

KÓD LEI

 

 

Položka

 

Typ inštitúcie

Zdroj výšky rizikovej expozície

Výška rizikovej expozície

Poznámky

 

 

010

020

030

040

010

CELKOVÁ RIZIKOVÁ EXPOZÍCIA

(1), (2), (3) or (4)

COREP C 02.00, riadok 010

 

 

020

PRÍSPEVOK DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ z nezúčastnených členských štátov alebo tretích krajín

(4)

COREP C 06.02, stĺpec 250 (SUM)

 

 

021

Subjekt 1

(4)

 

 

 

.

Subjekt 2

(4)

 

 

 

.

Subjekt 3

(4)

 

 

 

N

Subjekt N

(4)

 

 

 

030

VÝŠKA CELKOVEJ RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE dohliadanej skupiny po odčítaní PRÍSPEVKU DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ z nezúčastnených členských štátov alebo tretích krajín: položka 030 sa rovná 010 mínus 020

(4)

 

 

 

Zabezpečte, prosím, vyplnenie tohto formuláru v súlade s osobitne poskytnutými pokynmi.


PRÍLOHA II

 

VÝPOČET POPLATKOV

Referenčné obdobie

 

NÁZOV

 

CELKOVÉ AKTÍVA

Dátum

 

KÓD PFI

 

 

KÓD LEI

 

 

Položka

 

Typ inštitúcie

Potvrdenie overenia audítorom (áno/nie)

Celkové aktíva

Poznámky

 

 

010

020

030

040

010

CELKOVÉ AKTÍVA v súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17)

(1), (2), (3), (4), (5)

 

 

 

020

CELKOVÉ AKTÍVA v súlade s článkom 7 ods. 2 písm. a) alebo b) tohto rozhodnutia

(6) alebo (7)

 

 

 

030

CELKOVÉ AKTÍVA v súlade s článkom 7 ods. 3 písm. b) tohto rozhodnutia: položka 030 sa rovná 031 mínus 032 plus 033 mínus 034

(8)

 

 

 

031

Celkové aktíva všetkých subjektov skupiny usadených v zúčastnených členských štátoch

 

 

 

 

032

Vnútroskupinové pozície medzi dohliadanými subjektmi usadenými v zúčastnených členských štátoch (zo súborov výkazov na odstránenie zostatkov na účely vykazovania skupiny) – dobrovoľné

 

 

 

 

033

Dobrá povesť zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky materskej spoločnosti dohliadanej skupiny – povinné

 

 

 

 

034

Dobrá povesť dcérskych spoločností usadených v nezúčastnených členských štátoch alebo tretích krajinách – dobrovoľné

 

 

 

 

040

Celkové aktíva dohliadaného subjektu alebo dohliadanej skupiny klasifikovaných ako menej významné na základe rozhodnutia ECB podľa článku 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 v spojení s článkom 70 ods. 1 a článkom 71 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) a článkom 10 ods. 3 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1163/2014 (ECB/2014/41).

(9)

 

 

 

Zabezpečte, prosím, vyplnenie tohto formuláru v súlade s osobitne poskytnutými pokynmi.


Top