EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0005

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/299 z  10. februára 2015 , ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/34 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2015/5)

Ú. v. EÚ L 53, 25.2.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/299/oj

25.2.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/27


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/299

z 10. februára 2015,

ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/34 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2015/5)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 3.1 prvú zarážku, článok 12.1, článok 18.1 druhú zarážku a článok 34.1 druhú zarážku,

so zreteľom na usmernenie ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch menovej politiky a postupoch Eurosystému (1),

keďže:

(1)

Podľa oddielu 1.6 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14 môže Rada guvernérov nástroje, podmienky, kritériá a postupy vykonávania operácií menovej politiky Eurosystému kedykoľvek meniť.

(2)

V záujme podporiť účinnosť cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO), 22. januára 2015 Rada guvernérov rozhodla o odstránení rozdielu desiatich bázických bodov oproti sadzbe hlavných refinančných operácií na účely TLTRO plánovaných na obdobie od marca 2015 do júna 2016. Odstránenie rozdielu odráža zníženie termínovej prémie nástrojov s trhovým financovaním pre inštitúcie od oznámenia TLTRO 5. júna 2014. Rozhodnutie nemá vplyv na úrokovú sadbu uplatňovanú na prvé TLTRO uskutočnené od septembra do decembra 2014. Táto sadzba sa preto nemení, t. j. zostáva pevne stanovená počas trvania každej operácie na úrovni aktuálnej sadzby hlavných refinančných operácií v čase vyhlásenia tendra týkajúceho sa príslušnej cielenej dlhodobejšej refinančnej operácie, zvýšenej o 10 bázických bodov.

(3)

Okrem toho sa vyžadujú určité menšie opravy rozhodnutia ECB/2014/34 (2).

(4)

Rozhodnutie ECB/2014/34 by sa preto malo zmeniť zodpovedajúcim spôsobom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny

Rozhodnutie ECB/2014/34 sa mení takto:

1.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Úroky

Pokiaľ ide o TLTRO uskutočnených od septembra 2014 do decembra 2014, platí úroková sadzba pevne stanovená počas trvania každej operácie na úrovni aktuálnej sadzby hlavných refinančných operácií v čase vyhlásenia tendra týkajúceho sa príslušnej cielenej dlhodobejšej refinančnej operácie, zvýšená o 10 bázických bodov. Pokiaľ ide o TLTRO, ktoré sa majú uskutočniť od marca 2015 do júna 2016, platí úroková sadzba pevne stanovená počas trvania každej operácie na úrovni aktuálnej sadzby hlavných refinančných operácií v čase vyhlásenia tendra týkajúceho sa príslušnej cielenej dlhodobejšej refinančnej operácie.

Úroky sú splatné spätne pri splatnosti operácie, alebo prípadne pri predčasnom splatení, ako sa uvádza v článkoch 6 a 7.“

2.

V prílohe I odseku 1 (Výpočet úverových limitov) sa druhá tabuľka nahrádza takto:

„k

Mesiac TLTRO

Referenčný mesiac na účely prideľovania

CNLk

3

marec 2015

január 2015

NLmáj 2014 + NLjún 2014 + … + NLjanuár 2015

4

jún 2015

apríl 2015

NLmáj 2014 + NLjún 2014 + … + NLapríl 2015

5

september 2015

júl 2015

NLmáj 2014 + NLjún 2014 + … + NLjúl 2015

6

december 2015

október 2015

NLmáj 2014 + NLjún 2014 + … + NLoktóber 2015

7

marec 2016

január 2016

NLmáj 2014 + NLjún 2014 + … + NLjanuár 2016

8

jún 2016

apríl 2016

NLmáj 2014 + NLjún 2014 + … + NLapríl 2016

3.

V prílohe I odseku 2 (Výpočet povinných predčasných splatení) sa vzorec pre „povinné predčasné splatenie účastníka v septembri 2016“ nahrádza takto:

Formula, akFormula

.

4.

V prílohe I sa tretia poznámka pod čiarou nahrádza takto:

„Pre TLTRO, ktoré sa majú vykonať v marci 2015 (k = 3), je obmedzenie C 3max{0, AA 3}.“

5.

V prílohe II sa štvrtá poznámka pod čiarou nahrádza takto:

„Sektorová klasifikácia holdingových spoločností nefinančných korporácií v nariadení (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32) sa zmenila v nariadení (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) s cieľom zohľadniť zmeny v medzinárodných štatistických štandardoch. Podľa nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) sú holdingové spoločnosti nefinančných korporácii reklasifikované ako finančné korporácie. Vykazovanie TLTRO musí byť v zásade v súlade s rámcom BSI: s účinnosťou od decembra 2014 by údaje nemali zahŕňať holdingové spoločnosti a mali by sa zaslať tomu zodpovedajúce úpravy.“

6.

V prílohe II sa trinásta poznámka pod čiarou nahrádza takto:

„Účinky reklasifikácií holdingových spoločností nefinančných korporácií ako finančných korporácií, ktoré sa uskutočnia od decembra 2014, by sa mali zaznamenať pod položkou 3.2C.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 10. februára 2015.

Vo Frankfurte nad Mohanom 10. februára 2015

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1.

(2)  Rozhodnutie ECB/2014/34 z 29. júla 2014 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií (Ú. v. EÚ L 258, 29.8.2014, s. 11).


Top