EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1375

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1375/2014 z  10. decembra 2014 , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1071/2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2013/33) (ECB/2014/51)

Ú. v. EÚ L 366, 20.12.2014, p. 77–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2021; Zrušil 32021R0379

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1375/oj

20.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 366/77


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 1375/2014

z 10. decembra 2014,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1071/2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2013/33)

(ECB/2014/51)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 5,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a článok 6 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2531/98 z 23. novembra 1998, ktoré sa týka uplatnenia minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou (2), a najmä na jeho článok 6 ods. 4,

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie,

keďže:

(1)

V článku 19.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky sa ustanovuje, že Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) môže vydať nariadenia, ktoré sa týkajú výpočtu a určenia požadovaných povinných minimálnych rezerv. Podrobnosti o uplatňovaní povinných minimálnych rezerv sú ustanovené v nariadení Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) (3).

(2)

Dňa 3. júla 2014 Rada guvernérov rozhodla, že od 1. januára 2015 sa jej zasadnutia týkajúce sa menovej politiky nebudú konať každé štyri týždne, ale každých šesť týždňov, a že sa podľa toho predĺži udržiavacie obdobie povinných minimálnych rezerv zo štyroch na šesť týždňov.

(3)

Podľa nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) je udržiavacie obdobie obdobím, za ktoré sa vypočítava súlad s požiadavkami na povinné minimálne rezervy a počas ktorého sa takéto povinné minimálne rezervy musia viesť na účtoch rezerv.

(4)

Zmena udržiavacieho obdobia nemá vplyv na výpočet výšky povinných minimálnych rezerv, ktoré majú počas udržiavacieho obdobia splniť inštitúcie podliehajúce úplným požiadavkám na vykazovanie podľa nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) (4). Tak ako predtým, takáto inštitúcia vypočíta základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv s ohľadom na príslušné udržiavacie obdobie na základe údajov podľa nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) týkajúcich sa mesiaca, ktorý je dva mesiace pred mesiacom, v ktorom sa začína udržiavacie obdobie. Na druhej strane zmena dĺžky udržiavacích období má vplyv na výpočet výšky povinných minimálnych rezerv pre inštitúcie, ktoré vykazujú údaje štvrťročne na základe nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), keďže štvrťročné obdobie teraz zahŕňa dve udržiavacie obdobia.

(5)

Nariadenie (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena

Článok 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) 1071/2013 (ECB/2013/33) sa nahrádza takto:

„2.   Údaje o základni pre výpočet povinných minimálnych rezerv inštitúcií v zostatkovej časti za dve udržiavacie obdobia sú založené na údajoch ku koncu štvrťroka zozbieraných národnými centrálnymi bankami do 28. pracovného dňa nasledujúceho po skončení štvrťroka, ktorého sa údaje týkajú.“

Článok 2

Záverečné ustanovenie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 10. decembra 2014

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 1.

(3)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 z 12. septembra 2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2003/9) (Ú. v. EÚ L 250, 2.10.2003, s. 10).

(4)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 z 24. septembra 2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2013/33) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 1).


Top