Help Print this page 

Document 32014R1348

Title and reference
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014 zo  17. decembra 2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou Text s významom pre EHP
  • In force
OJ L 363, 18.12.2014, p. 121–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1348/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 363/121


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1348/2014

zo 17. decembra 2014

o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2 a 6,

keďže:

(1)

Účinný dohľad nad veľkoobchodnými trhmi s energiou vyžaduje pravidelné monitorovanie údajov o zmluvách vrátane pokynov na obchodovanie, ako aj údajov o kapacite a využití zariadení na výrobu, skladovanie, spotrebu alebo prenos elektriny a prepravu zemného plynu.

(2)

Podľa nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 musí Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“), ktorá bola zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 (2) monitorovať veľkoobchodné trhy s energiou v Únii. Aby mohla agentúra plniť túto úlohu, mali by sa jej včas poskytovať úplné súbory príslušných informácií.

(3)

Účastníci trhu by mali agentúre pravidelne oznamovať údaje o zmluvách týkajúcich sa veľkoobchodných energetických produktov, a to z hľadiska dodávok elektriny a zemného plynu, ako aj prepravy týchto komodít. Zmluvy na vyvažovacie služby, zmluvy medzi rôznymi členmi rovnakej skupiny spoločností a zmluvy o predaji energie vyrábanej malými energetickými výrobnými zariadeniami by sa mali agentúre oznamovať len príležitostne na základe jej odôvodnenej žiadosti.

(4)

Vo všeobecnosti platí, že požadované údaje o uzavretej zmluve by mali oznamovať obe strany zmluvy. Pre uľahčenie oznamovania by mali mať strany možnosť oznámiť údaje v mene druhej strany alebo využívať na tento účel služby tretích strán. Bez toho, aby bolo dotknuté toto ustanovenie, a s cieľom uľahčiť zber údajov, by mali byť údaje o zmluvách o preprave, ktoré boli nadobudnuté prostredníctvom prideľovania primárnych kapacít prevádzkovateľa prenosovej sústavy/prepravnej siete (ďalej len „PPS“), oznámené iba prostredníctvom príslušného PPS. Oznamované údaje by mali obsahovať aj splnené a nesplnené požiadavky na poskytnutie o kapacity.

(5)

Pre účinné odhaľovanie zneužívania trhu je dôležité, aby mohla agentúra okrem údajov o zmluvách monitorovať aj pokyny na obchodovanie vydané na organizovaných trhoch. Keďže od účastníkov trhu nemožno očakávať, že budú tieto údaje ľahko zaznamenávať, mali by byť spárované a nespárované pokyny oznámené prostredníctvom organizovaného miesta obchodovania, v ktorom boli vydané, alebo prostredníctvom tretích strán, ktoré sú schopné takéto informácie poskytovať.

(6)

S cieľom zabrániť dvojitému oznamovaniu by agentúra mala zbierať údaje o derivátoch týkajúcich sa zmlúv na dodávku elektriny alebo zemného plynu alebo prenos elektriny alebo prepravu zemného plynu od registrov obchodných údajov alebo finančných regulačných orgánov, ktorým boli tieto údaje podľa platného finančného nariadenia oznámené. Bez ohľadu na to by organizované trhy, systémy párovania alebo systémy oznamovania obchodov, ktoré oznámili údaje o takýchto derivátoch podľa finančných pravidiel, mali mať s výhradou ich súhlasu možnosť oznamovať tie isté údaje agentúre.

(7)

Účinné oznamovanie a cielené monitorovanie vyžadujú rozlišovanie medzi štandardnými a neštandardnými zmluvami. Keďže ceny štandardných zmlúv slúžia aj ako referenčné ceny pre neštandardné zmluvy, agentúra by mala dostávať údaje o štandardných zmluvách denne. Údaje o neštandardných zmluvách by sa mali oznamovať do jedného mesiaca od ich uzavretia.

(8)

Účastníci trhu by mali agentúre a národným regulačným orgánom na ich žiadosť pravidelne oznamovať aj údaje súvisiace s dostupnosťou a využitím infraštruktúry pre výrobu a prepravu energie vrátane skvapalneného zemného plynu (ďalej len „LNG“) a zásobníkov. V záujme zníženia zaťaženia účastníkov trhu vyplývajúceho z oznamovania a pre čo najlepšie využívanie existujúcich zdrojov údajov by sa na oznamovaní, pokiaľ je to možné, mali podieľať PPS, Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ďalej len „ENTSO pre elektrinu“), Európska sieť prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn (ďalej len „ENTSO pre plyn“), prevádzkovatelia siete zariadení LNG a prevádzkovatelia zásobníkov zemného plynu. V závislosti od dôležitosti a dostupnosti údajov sa môže pravidelnosť oznamovania líšiť, pričom väčšina údajov sa oznamuje denne. Pri požiadavkách na oznamovanie sa musí dodržať povinnosť agentúry nesprístupňovať citlivé obchodné informácie a zverejňovať alebo sprístupňovať iba tie informácie, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou nespôsobia narušenie hospodárskej súťaže na veľkoobchodných trhoch s energiou.

(9)

Je dôležité, aby oznamujúce strany jednoznačne vedeli, aké údaje majú byť oznamované. Na tento účel by agentúra mala vysvetliť obsah informácií, ktoré sa majú oznamovať, v užívateľskej príručke. Agentúra by tiež mala zabezpečiť oznamovanie týchto informácií v elektronických formátoch, ktoré sú pre oznamujúce strany ľahko prístupné.

(10)

V záujme zabezpečenia nepretržitého a bezpečného prenosu kompletných súborov údajov by oznamujúce strany mali spĺňať základné požiadavky, ktoré sa týkajú ich schopnosti overovať zdroje údajov, kontrolovať správnosť a úplnosť údajov a zabezpečiť nepretržitý chod. Agentúra by mala posúdiť, ako oznamujúce strany spĺňajú tieto požiadavky. Posúdením by sa malo zabezpečiť primerané zaobchádzanie s kvalifikovanými tretími stranami spracúvajúcimi údaje účastníkov trhu a s účastníkmi trhu, ktorí oznamujú svoje vlastné údaje.

(11)

Typ a zdroj údajov, ktoré sa majú oznamovať, môžu ovplyvniť prostriedky a čas, ktoré musia oznamujúce strany vynaložiť na prípravu údajov na predloženie. Vykonanie postupov oznamovania štandardných zmlúv uzavretých na organizovaných miestach obchodovania zaberie napríklad menej času než zavedenie systémov na oznamovanie neštandardných zmlúv alebo určitých základných údajov. Preto by sa povinnosť oznamovania mala zavádzať postupne, pričom najskôr by sa prenášali základné údaje dostupné prostredníctvom platforiem transparentnosti ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre plyn, ako aj štandardné zmluvy uzavreté na organizovaných miestach obchodovania. Oznamovanie neštandardných zmlúv by malo nasledovať po nich, vzhľadom na ďalší čas potrebný na dokončenie postupov oznamovania. Postupné oznamovanie údajov by agentúre taktiež umožnilo lepšie prideliť zdroje na prípravu prijímania informácií.

(12)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného v súlade s článkom 21 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá pre poskytovanie údajov agentúre v rámci vykonávania ustanovení článku 8 ods. 2 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011. V nariadení sa vymedzujú údaje o veľkoobchodných energetických produktoch, ktoré sa majú oznamovať, a základné údaje. Taktiež sa ním stanovujú vhodné kanály na oznamovanie údajov vrátane určenia termínov a pravidelnosti oznamovania údajov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov z článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 a z článku 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 984/2013 (3).

Okrem toho sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„základné údaje“ sú informácie týkajúce sa kapacity a využitia zariadení na výrobu, skladovanie, spotrebu alebo prenos elektriny či prepravu zemného plynu alebo týkajúce sa kapacity a využitia zariadení LNG vrátane plánovanej alebo neplánovanej odstávky týchto zariadení;

2.

„štandardná zmluva“ je zmluva týkajúca sa veľkoobchodného energetického produktu prijatého na obchodovanie na organizovanom mieste obchodovania, bez ohľadu na to, či sa transakcia naozaj uskutoční na tomto mieste obchodovania alebo nie;

3.

„neštandardná zmluva“ je zmluva týkajúca sa akéhokoľvek veľkoobchodného energetického produktu, ktorá nie je štandardnou zmluvou;

4.

„organizované miesto obchodovania“ alebo „organizovaný trh“ je:

a)

mnohostranný systém, ktorý spája alebo uľahčuje spájanie záujmov viacerých tretích strán nakupovať a predávať veľkoobchodné energetické produkty spôsobom vedúcim k uzavretiu zmluvy;

b)

akýkoľvek iný systém alebo nástroj, v rámci ktorého sa záujmy viacerých tretích strán nakupovať a predávať veľkoobchodné energetické produkty môžu spájať tak, aby to viedlo k uzavretiu zmluvy.

Patria sem burzy elektriny a plynu, sprostredkovatelia a iné osoby, ktoré v rámci svojej profesie zariaďujú transakcie, ako aj obchodné miesta, ako sú vymedzené v článku 4 smernice 2014/65/EÚ (4).

5.

„skupina“ má rovnaký význam ako v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (5);

6.

„vnútroskupinová zmluva“ je zmluva o veľkoobchodných energetických produktoch uzavretá so zmluvnou stranou, ktorá je súčasťou rovnakej skupiny, za predpokladu, že obe zmluvné strany sú v plnom rozsahu zahrnuté do tej istej konsolidácie;

7.

„mimoburzová (OTC) transakcia“ je akákoľvek transakcia vykonaná mimo organizovaného trhu;

8.

„nominácia“ je

pre elektrinu: oznámenie držiteľa práv na fyzický prenos a jeho zmluvnej strany o využití kapacity medzi oblasťami príslušnému prevádzkovateľovi (prevádzkovateľom) prenosovej sústavy,

pre zemný plyn: hlásenie užívateľa siete podané prevádzkovateľovi prepravnej siete vopred o skutočnom prietoku, ktorý chce užívateľ siete dodať do siete alebo z nej odobrať;

9.

„regulačná energia“ je elektrina využívaná prevádzkovateľom prenosovej sústavy na vyrovnávanie sústavy;

10.

„regulačná kapacita (rezerva)“ je zmluvne dohodnutá rezervovaná kapacita;

11.

„vyvažovacie služby“ sú

pre elektrinu: regulačná kapacita alebo regulačná energia alebo oboje,

pre zemný plyn: služba poskytovaná prevádzkovateľovi prepravnej siete prostredníctvom zmluvy na dodávku plynu potrebného na vyváženie krátkodobých výkyvov v dopyte po plyne alebo v jeho ponuke;

12.

„spotrebná jednotka“ je zariadenie, ktoré získava elektrinu alebo zemný plyn na vlastné použitie;

13.

„výrobná jednotka“ je zariadenie na výrobu elektriny zložené z jedného výrobného bloku alebo skupiny výrobných blokov.

KAPITOLA II

OZNAMOVACIE POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA TRANSAKCIÍ

Článok 3

Zoznam zmlúv, ktoré sa majú oznamovať

1.   Agentúre sa oznamujú tieto zmluvy:

a)

Pokiaľ ide o veľkoobchodné energetické produkty v súvislosti s dodávkou elektriny alebo zemného plynu s miestom dodávky v Únii:

i)

vnútrodenné zmluvy na dodávku elektriny alebo zemného plynu s miestom dodávky v Únii, bez ohľadu na miesto a spôsob ich obchodovania, a najmä bez ohľadu na to, či sú obchodované vo forme aukcií alebo obchodované priebežne;

ii)

zmluvy na nasledujúci deň týkajúce sa dodávky elektriny alebo zemného plynu s miestom dodávky v Únii, bez ohľadu na miesto a spôsob ich obchodovania, a najmä bez ohľadu na to, či sú obchodované vo forme aukcií alebo obchodované priebežne;

iii)

zmluvy uzavreté dva dni vopred týkajúce sa dodávky elektriny alebo zemného plynu s miestom dodávky v Únii, bez ohľadu na miesto a spôsob ich obchodovania, a najmä bez ohľadu na to, či sú obchodované vo forme aukcií alebo obchodované priebežne;

iv)

zmluvy na víkend týkajúce sa dodávky elektriny alebo zemného plynu v Únii, bez ohľadu na miesto a spôsob ich obchodovania, a najmä bez ohľadu na to, či sú obchodované vo forme aukcií alebo obchodované priebežne;

v)

zmluvy na predchádzajúci deň týkajúce sa dodávky elektriny alebo zemného plynu v Únii, bez ohľadu na miesto a spôsob ich obchodovania, a najmä bez ohľadu na to, či sú obchodované vo forme aukcií alebo obchodované priebežne;

vi)

iné zmluvy na dodávku elektriny alebo zemného plynu v Únii s dodacou lehotou dlhšou než dva dni, bez ohľadu na miesto a spôsob ich obchodovania, a najmä bez ohľadu na to, či sú obchodované vo forme aukcií alebo obchodované priebežne;

vii)

zmluvy na dodávku elektriny alebo zemného plynu jednej spotrebnej jednotke s technickou kapacitou spotreby 600 GWh/ročne alebo viac;

viii)

opcie, futures, swapy a akékoľvek iné derivátové zmluvy týkajúce sa elektriny alebo zemného plynu vyrobených, obchodovaných alebo dodávaných v Únii.

b)

Veľkoobchodné energetické produkty v súvislosti s prenosom elektriny alebo prepravou zemného plynu v Únii:

i)

zmluvy týkajúce sa prenosu elektriny alebo prepravy zemného plynu v Únii medzi dvoma alebo viacerými miestami alebo ponukovými oblasťami uzavreté v dôsledku pridelenia primárnych explicitných kapacít PPS alebo v jeho mene, v ktorých sa stanovujú hmotné alebo finančné práva alebo povinnosti viažuce sa ku kapacite;

ii)

zmluvy týkajúce sa prenosu elektriny alebo prepravy zemného plynu v Únii medzi dvomi alebo viacerými miestami alebo ponukovými oblasťami uzavreté medzi účastníkmi sekundárneho trhu, v ktorých sa stanovujú hmotné alebo finančné práva alebo povinnosti viažuce sa ku kapacite vrátane ďalšieho predaja a prevodu takýchto zmlúv;

iii)

opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa prenosu elektriny alebo prepravy zemného plynu v Únii.

2.   V záujme uľahčenia oznamovania agentúra vypracuje a vedie verejný zoznam štandardných zmlúv a tento zoznam včas aktualizuje. V záujme uľahčenia oznamovania agentúra po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vypracuje a zverejní zoznam organizovaných miest obchodovania. Agentúra tento zoznam včas aktualizuje.

Organizované miesta obchodovania pomáhajú agentúre plniť povinnosti vyplývajúce z prvého pododseku tým, že jej predkladajú identifikačné referenčné údaje za každý veľkoobchodný energetický produkt prijatý na obchodovanie. Tieto údaje sa predkladajú pred začatím obchodovania podľa príslušnej zmluvy vo formáte stanovenom agentúrou. Organizované miesta obchodovania predkladajú aktualizácie údajov pri každej zmene.

V záujme uľahčenia oznamovania koncoví spotrebitelia, ktorí sú zmluvnými stranami podľa článku 3 ods. 1 písm. a) bodu vii), musia informovať svoje zmluvné strany o technickej spôsobilosti príslušnej spotrebnej jednotky na spotrebu 600 GWh/ročne alebo viac.

Článok 4

Zoznam zmlúv, ktoré sa majú oznamovať na žiadosť agentúry

1.   S výnimkou zmlúv uzavretých na organizovaných miestach obchodovania sa agentúre oznamujú, na základe jej odôvodnenej žiadosti a len príležitostne, tieto zmluvy a údaje o transakciách, ktoré s nimi súvisia:

a)

vnútroskupinové zmluvy;

b)

zmluvy na fyzickú dodávku elektriny vyrobenej jednou výrobnou jednotkou s kapacitou maximálne 10 MW alebo výrobnými jednotkami s kombinovanou kapacitou maximálne 10 MW;

c)

zmluvy na fyzickú dodávku zemného plynu vyrobeného jedným výrobným zariadením zemného plynu s výrobnou kapacitou maximálne 20 MW;

d)

zmluvy na vyvažovacie služby pre elektrinu a zemný plyn.

2.   Od účastníkov trhu, ktorí sa zapájajú do transakcií spojených so zmluvami uvedenými v ods. 1 písm. b) a c), sa nevyžaduje registrácia u národného regulačného orgánu podľa článku 9 ods. 1 nariadenia EÚ č. 1227/2011.

Článok 5

Údaje o zmluvách, ktoré sa majú oznamovať, vrátane pokynov na obchodovanie

1.   Údaje, ktoré sa majú oznamovať podľa článku 3, zahŕňajú:

a)

v súvislosti so štandardnými zmluvami na dodávku elektriny alebo zemného plynu údaje uvedené v tabuľke 1 prílohy;

b)

v súvislosti s neštandardnými zmluvami na dodávku elektriny alebo zemného plynu údaje uvedené v tabuľke 2 prílohy;

c)

v súvislosti so štandardnými a neštandardnými zmluvami na prenos elektriny údaje uvedené v tabuľke 3 prílohy;

d)

v súvislosti so štandardnými a neštandardnými zmluvami na prepravu zemného plynu údaje uvedené v tabuľke 4 prílohy.

Údaje o transakciách uzavretých v rámci neštandardných zmlúv, v ktorých sa stanovuje minimálne celkový objem a cena, sa oznamujú pomocou tabuľky 1 prílohy.

2.   Agentúra vysvetlí podrobnosti údajov, ktoré sa majú oznamovať a sú uvedené v odseku 1, v užívateľskej príručke a po konzultáciách s príslušnými stranami ju sprístupní verejnosti po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Agentúra konzultuje podstatné aktualizácie užívateľskej príručky s príslušnými stranami.

Článok 6

Kanály na oznamovanie transakcií

1.   Účastníci trhu oznamujú agentúre údaje o veľkoobchodných energetických produktoch obchodovaných na organizovaných miestach obchodovania vrátane spárovaných a nespárovaných pokynov prostredníctvom príslušného organizovaného miesta obchodovania alebo systému párovania obchodov či systému oznamovania obchodov.

Organizované miesto obchodovania, na ktorom bol obchodovaný veľkoobchodný energetický produkt alebo vydaný pokyn, na žiadosť účastníka trhu predloží dohodu o oznamovaní údajov.

2.   PPS alebo tretie strany konajúce v ich mene oznamujú údaje o zmluvách uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) bode i) vrátane spárovaných a nespárovaných pokynov.

3.   Účastníci trhu alebo tretie strany konajúce v ich mene oznamujú údaje o zmluvách uzavretých mimo organizovaného trhu, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) a písm. b) bode ii) a bode iii).

4.   Informácie týkajúce sa veľkoobchodných energetických produktov, ktoré boli oznámené v súlade s článkom 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (6) alebo článkom 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (7), sa poskytujú agentúre prostredníctvom:

a)

registrov obchodných údajov uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

b)

schválených mechanizmov predkladania výkazov uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 600/2014;

c)

príslušných orgánov uvedených v článku 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014;

d)

Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy;

podľa potreby.

5.   Pokiaľ osoby oznámili údaje o transakciách podľa článku 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 alebo článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, ich povinnosti týkajúce sa oznamovania týchto údajov podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 sa považujú za splnené.

6.   V súlade s druhým pododsekom článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 a bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie odseku 5 tohto článku, organizované trhy a systémy párovania obchodov alebo oznamovania obchodov môžu poskytovať informácie uvedené v odseku 1 tohto článku priamo agentúre.

7.   Ak údaje oznamuje tretia strana v mene jednej alebo oboch zmluvných strán alebo jedna zmluvná strana oznamuje údaje o zmluve aj v mene druhej zmluvnej strany, oznámenie obsahuje údaje o príslušnej zmluvnej strane vo vzťahu ku každej zo zmluvných strán a úplný súbor údajov, ktorý by bol oznámený, keby podrobnosti zmlúv oznamovala každá zmluvná strana zvlášť.

8.   Agentúra si môže od účastníkov trhu a oznamujúcich strán vyžiadať v súvislosti s oznamovanými údajmi ďalšie informácie a objasnenia.

Článok 7

Termíny oznamovania transakcií

1.   Údaje o štandardných zmluvách a pokynov na obchodovanie vrátane tých, ktoré sa týkajú aukcií, sa oznamujú čo najskôr, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po uzavretí zmluvy alebo vydaní pokynu na obchodovanie.

Každá zmena alebo ukončenie uzavretej zmluvy alebo pokynu na obchodovanie sa oznamuje čo najskôr, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po vykonaní danej zmeny alebo po príslušnom ukončení.

2.   V prípade aukčných trhov, na ktorých nie sú pokyny verejne viditeľné, sa oznamujú len uzavreté zmluvy a konečné pokyny. Oznamujú sa najneskôr v nasledujúci pracovný deň po aukcii.

3.   Pokyny vydávané prostredníctvom hlasových asistenčných služieb sprostredkovateľov, ktoré sa nezobrazujú na elektronických displejoch, sa oznamujú len na žiadosť agentúry.

4.   Údaje o neštandardných zmluvách vrátane každej zmeny alebo ukončenia zmluvy a transakcie, uvedené v článku 5 ods. 1 druhom pododseku, sa oznamujú najneskôr jeden mesiac po uzavretí, vykonaní zmeny alebo ukončení zmluvy.

5.   Údaje o zmluvách uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) bode i) sa oznamujú čo najskôr, najneskôr však v pracovný deň po sprístupnení výsledkov prideľovania. Každá zmena alebo ukončenie uzavretých zmlúv sa oznamuje čo najskôr, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň po vykonaní danej zmeny alebo po ukončení zmlúv.

6.   Údaje o zmluvách o veľkoobchodných energetických produktoch, ktoré boli uzavreté pred dátumom začiatku platnosti oznamovacej povinnosti a u ktorých oznamovacia povinnosť k tomuto dátumu naďalej trvá, sa agentúre oznámia do 90 dní po začatí platnosti oznamovacej povinnosti pre tieto zmluvy.

Údaje podliehajúce oznamovaniu zahŕňajú len údaje, ktoré je možné vyextrahovať z existujúcich záznamov účastníkov trhu. Tvoria ich prinajmenšom údaje uvedené v článku 44 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES (8) a v článku 40 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES (9).

KAPITOLA III

OZNAMOVANIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV

Článok 8

Pravidlá oznamovania základných údajov o elektrine

1.   ENTSO pre elektrinu oznamuje v mene účastníkov trhu agentúre informácie o kapacite a využití zariadení na výrobu, spotrebu a prenos elektriny vrátane plánovanej a neplánovanej odstávky týchto zariadení, ako je to uvedené v článkoch 6 až 17 nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2013 (10). Tieto informácie sa oznamujú prostredníctvom centrálnej platformy pre transparentnosť informácií, ako je to uvedené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 543/2013.

2.   ENTSO pre elektrinu sprístupní informácie uvedené v odseku 1 agentúre čo najskôr po ich sprístupnení na centrálnej platforme pre transparentnosť informácií.

Informácie uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 543/2013 sa agentúre sprístupnia najneskôr v nasledujúci pracovný deň v členenej forme vrátane názvu a miesta spotrebnej jednotky.

Informácie uvedené v článku 16 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 543/2013 sa agentúre sprístupnia najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

3.   PPS pre elektrinu alebo tretie strany v ich mene oznamujú v súlade s článkom 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 agentúre a na žiadosť aj národným regulačným orgánom záverečné nominácie medzi ponukovými oblasťami, pričom uvádzajú aj identitu zapojených účastníkov trhu a plánované množstvo. Tieto informácie sa sprístupnia najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

Článok 9

Pravidlá oznamovania základných údajov o plyne

1.   ENTSO pre plyn oznamuje v mene účastníkov trhu agentúre informácie o kapacite a využití zariadení na prepravu zemného plynu vrátane plánovanej a neplánovanej odstávky týchto zariadení, ako je to uvedené v bodoch 3.3 ods. 1 a 5 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 (11). Tieto informácie sa sprístupňujú prostredníctvom ústrednej platformy platnej pre celú Úniu, ako je to uvedené v bode 3.1.1 ods. 1 písm. h) prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2009.

ENTSO pre plyn sprístupní informácie uvedené v prvom pododseku agentúre čo najskôr po ich sprístupnení v rámci ústrednej platformy platnej pre celú Úniu.

2.   PPS pre plyn alebo tretie strany v ich mene oznamujú v súlade s článkom 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 agentúre a na žiadosť aj národným regulačným orgánom nominácie deň vopred a záverečné renominácie objednaných kapacít, pričom uvádzajú aj identitu zapojených účastníkov trhu a pridelené množstvá. Tieto informácie sa sprístupnia najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

Informácie sa poskytujú pre tieto body prepravnej siete:

a)

všetky prepojovacie body;

b)

vstupné body výrobných zariadení vrátane ťažobnej plynovodnej siete;

c)

výstupné body napojené na jedného odberateľa;

d)

vstupné a výstupné body do/zo zásobníkov;

e)

zariadenia LNG;

f)

fyzické a virtuálne obchodné centrá.

3.   Prevádzkovatelia siete zariadení LNG, ako sú vymedzení v článku 2 ods. 12 smernice 2009/73/ES, oznamujú agentúre a na ich žiadosť aj národným regulačným orgánom za každé zariadenie LNG tieto informácie:

a)

technickú, zmluvnú a dostupnú kapacitu zariadenia LNG v členení na dni;

b)

výstup a stav zásob zariadenia LNG v členení na dni;

c)

oznámenia o plánovaných a neplánovaných odstávkach zariadenia LNG vrátane termínu oznámenia a dotknutých kapacít.

4.   Informácie uvedené v písm. a) a b) odseku 3 sa sprístupnia najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

Informácie uvedené v písm. c) odseku 3 vrátane aktualizácií sa sprístupnia ihneď po tom, ako tieto informácie budú známe.

5.   Účastníci trhu alebo v ich mene prevádzkovatelia siete zariadení LNG oznamujú agentúre a na žiadosť aj národným regulačným orgánom za každé zariadenie LNG tieto informácie:

a)

v súvislosti s vykládkou a prekládkou nákladu:

i)

dátum vykládky alebo prekládky;

ii)

vyložený alebo preložený objem za každú loď;

iii)

názov konečného zákazníka;

iv)

názov a veľkosť lode využívajúcej zariadenie;

b)

plánovanú vykládku a prekládku v zariadeniach LNG v dennom členení na ďalší mesiac, v rámci čoho sa oznamuje účastník trhu a názov konečného zákazníka (ak sa líši od účastníka trhu).

6.   Informácie uvedené v písm. a) odseku 5 sa sprístupnia najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vykládke alebo prekládke.

Informácie uvedené v písm. b) odseku 5 sa sprístupnia ešte pred začiatkom mesiaca, ktorého sa týkajú.

7.   Prevádzkovatelia zásobníkov, ako sú vymedzení v článku 2 ods. 10 smernice 2009/73/ES, oznamujú prostredníctvom spoločnej platformy agentúre a na žiadosť aj národným regulačným orgánom za každý zásobník alebo v prípade zásobníkov prevádzkovaných v skupinách za každú skupinu zásobníkov prostredníctvom spoločnej platformy tieto informácie:

a)

technickú, zmluvnú a dostupnú kapacitu zásobníka;

b)

objem uskladneného plynu na konci plynárenského dňa, množstvo vtlačeného plynu a množstvo vyťaženého plynu za každý plynárenský deň;

c)

oznámenia o plánovaných a neplánovaných odstávkach zásobníka vrátane termínu oznámenia a dotknutých kapacít.

8.   Informácie uvedené v písm. a) a b) odseku 7 sa sprístupnia najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

Informácie uvedené v písm. c) odseku 7 vrátane aktualizácií sa sprístupnia ihneď po tom, ako tieto informácie budú známe.

9.   Účastníci trhu alebo v ich mene prevádzkovatelia zásobníkov oznamujú agentúre a na žiadosť aj národným regulačným orgánom objem plynu, ktorý má účastník trhu na konci plynárenského dňa uskladnený v zásobníku. Tieto informácie sa sprístupnia najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

Článok 10

Postupy oznamovania

1.   Účastníci trhu zverejňujúci dôverné informácie na svojich webových stránkach alebo poskytovatelia služieb zverejňujúci tieto informácie v mene účastníkov trhu poskytnú internetové informačné kanály, aby mohla agentúra tieto údaje účinne zbierať.

2.   Pri oznamovaní informácií uvedených v článkoch 6, 8 a 9 vrátane dôverných informácií sa účastník trhu identifikuje alebo ho identifikuje tretia strana oznamujúca informácie v jeho mene, a to pomocou registračného kódu ACER, ktorý účastník trhu dostal, alebo pomocou jedinečného kódu účastníka trhu, ktorý účastník trhu uviedol pri registrácii v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011.

3.   Agentúra po konzultáciách s príslušnými stranami zavedie na základe osvedčených priemyselných štandardov postupy, štandardy a elektronické formáty na oznamovanie informácií uvedených v článkoch 6, 8 a 9. Agentúra konzultuje s príslušnými stranami podstatné aktualizácie uvedených postupov, štandardov a elektronických formátov.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Technické a organizačné požiadavky a zodpovednosť za oznamovanie údajov

1.   S cieľom zabezpečiť účinnú, efektívnu a bezpečnú výmenu a spracovanie informácií vypracuje agentúra po konzultáciách s príslušnými stranami technické a organizačné požiadavky na predkladanie údajov. Agentúra konzultuje s príslušnými stranami podstatné aktualizácie týchto požiadaviek.

Tieto požiadavky:

a)

zabezpečia bezpečnosť, dôvernosť a úplnosť informácií;

b)

umožnia identifikáciu a opravu chýb v predkladaných údajoch;

c)

umožnia overenie zdroja informácií;

d)

zabezpečia nepretržitý chod.

Agentúra posudzuje, či oznamujúce strany požiadavky dodržujú. Oznamujúce strany, ktoré požiadavky dodržujú, agentúra zaregistruje. V prípade subjektov uvedených v článku 6 ods. 4 sa požiadavky uvedené v druhom pododseku považujú za splnené.

2.   Osoby, ktoré musia oznamovať údaje uvedené v článkoch 6, 8 a 9, zodpovedajú za úplnosť, presnosť a včasné predloženie údajov agentúre, a ak sa to vyžaduje, aj národným regulačným orgánom.

Ak osoba uvedená v prvom pododseku oznamuje tieto údaje prostredníctvom tretej strany, nezodpovedá za nedostatky v oblasti úplnosti, presnosti a včasného predloženia údajov, ktoré má na starosti tretia strana. V takýchto prípadoch za tieto nedostatky zodpovedá tretia strana bez toho, aby tým boli dotknuté články 4 a 18 nariadenia 543/2013 o predkladaní údajov na trhu s elektrinou.

Osoby uvedené v prvom pododseku však podniknú primerané opatrenia na overenie úplnosti, presnosti a včasného predloženia údajov, ktoré predkladajú prostredníctvom tretích strán.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti a iné opatrenia

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Oznamovacia povinnosť stanovená v článku 9 ods. 1 platí od 7. októbra 2015.

Oznamovacia povinnosť stanovená v článku 6 ods. 1, okrem prípadov, keď sa vzťahuje na zmluvy uvedené v článku 3 ods. 1 písm. b), platí od 7. októbra 2015.

Oznamovacie povinnosti stanovené v článku 8 ods. 1 platia od 7. októbra 2015, nie však pred uvedením do prevádzky centrálnej platformy pre transparentnosť informácií podľa článku 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 543/2013.

Oznamovacie povinnosti stanovené v článku 6 ods. 2 a 3, článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2, 3, 5, 7 a 9 platia od 7. apríla 2016.

Oznamovacia povinnosť stanovená v článku 6 ods. 1, v prípadoch, keď sa vzťahuje na zmluvy uvedené v článku 3 ods. 1 písm. b), platí od 7. apríla 2016.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 2 druhého a piateho pododseku, môže agentúra uzatvárať dohody s organizovanými trhmi a systémami párovania alebo oznamovania obchodov za účelom získania podrobností o zmluvách ešte pred začiatkom platnosti oznamovacej povinnosti.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 984/2013 zo 14. októbra 2013, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 (Ú. v. EÚ L 273, 15.10.2013, s. 5).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15 mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 94).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55).

(10)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2013 zo 14. júna 2013 o predkladaní a uverejňovaní údajov na trhoch s elektrickou energiou, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 (Ú. v. EÚ L 163, 15.6.2013, s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 36).


PRÍLOHA

ÚDAJE O ZMLUVÁCH, KTORÉ SA MAJÚ OZNAMOVAŤ

Tabuľka 1

Údaje o štandardných zmluvách o dodávke elektriny alebo plynu, ktoré sa majú oznamovať

(Štandardný oznamovací formulár)

Číslo poľa

Identifikátor poľa

Popis

Zmluvné strany

1.

Identifikátor účastníka trhu alebo zmluvnej strany

Účastník trhu alebo zmluvná strana, v mene ktorej sa oznamuje záznam o transakcii, musí byť označený jedinečným kódom.

2.

Typ kódu použitého v poli 1

Registračný kód ACER, identifikátor právnickej osoby (LEI), identifikačný kód banky (BIC), energetický identifikačný kód (EIC), globálne lokalizačné číslo (GLN/GS1).

3.

Identifikátor obchodníka a/alebo účastníka trhu alebo zmluvnej strany určený organizovaným miestom obchodovania

Prihlasovacie meno používateľa alebo obchodný účet obchodníka a/alebo účastníka trhu alebo zmluvnej strany, ako je uvedené v technickom systéme organizovaného miesta obchodovania.

4.

Identifikátor iného účastníka trhu alebo zmluvnej strany

Jedinečný identifikátor druhej zmluvnej strany.

5.

Typ kódu použitého v poli 4

Registračný kód ACER, identifikátor právnickej osoby (LEI), identifikačný kód banky (BIC), energetický identifikačný kód (EIC), globálne lokalizačné číslo (GLN/GS1).

6.

Identifikátor oznamujúceho subjektu

Identifikátor, ktorý označuje oznamujúci subjekt.

7.

Typ kódu použitého v poli 6

Registračný kód ACER, identifikátor právnickej osoby (LEI), identifikačný kód banky (BIC), energetický identifikačný kód (EIC), globálne lokalizačné číslo (GLN/GS1).

8.

Identifikátor príjemcu

Ak je príjemcom zmluvy, ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011, zmluvná strana tejto zmluvy, pole sa ponechá prázdne. Ak príjemcom zmluvy nie je zmluvná strana tejto zmluvy, oznamujúca zmluvná strana musí identifikovať príjemcu jedinečným kódom.

9.

Typ kódu použitého v poli 8

Registračný kód ACER, identifikátor právnickej osoby (LEI), identifikačný kód banky (BIC), energetický identifikačný kód (EIC), globálne lokalizačné číslo (GLN/GS1).

10.

Postavenie účastníka trhu alebo zmluvnej strany z poľa 1 pri obchodovaní

Označuje, či oznamujúca zmluvná strana uzatvorila zmluvu ako konajúca na vlastný účet (vo svojom mene alebo v mene klienta) alebo ako agent na účet klienta a v jeho mene.

11.

Ukazovateľ nákupu/predaja

Označuje, či bola zmluva pre účastníka trhu alebo zmluvnú stranu v poli 1 nákupná alebo predajná.

12.

Iniciátor/presadzovateľ

Keď sa obchod uskutočňuje elektronicky alebo cez hlasovú asistenciu na sprostredkovateľskej platforme, iniciátor je strana, ktorá prvá vydala záväzný pokyn na trhu, a presadzovateľ je strana, ktorá iniciuje transakciu.

Údaje o pokyne

13.

Identifikátor pokynu

Pokyn musí byť označený pomocou jedinečného kódu poskytnutého miestom obchodovania alebo zmluvnými stranami.

14.

Typ pokynu

Typ pokynu, ako je vymedzený funkcionalitou ponúkanou organizovaným miestom obchodovania.

15.

Podmienka pokynu

Osobitná podmienka realizácie pokynu.

16.

Stav pokynu

Stav pokynu, napríklad, či je aktívny alebo deaktivovaný.

17.

Minimálny realizovaný objem realizácie

Minimálny realizovaný objem– množstvo/objem akejkoľvek definovanej minimálnej realizácie.

18.

Cenové obmedzenie

Definovaná cena obmedzujúca platnosť podmienečného pokynu typu „trigger“ alebo „stop loss“.

19.

Nezverejnený objem

Objem, ktorý nie je zverejnený na trhu v súvislosti s pokynom.

20.

Doba platnosti pokynu

Doba platnosti pokynu znamená dobu, počas ktorej pokyn existuje v systéme, kým sa neodstráni alebo nezruší, ak už nie je realizovaný.

Údaje o zmluve

21.

Identifikátor zmluvy

Zmluva musí byť označená pomocou jedinečného identifikačného kódu poskytnutého miestom obchodovania alebo zmluvnými stranami.

22.

Názov zmluvy

Názov, pod akým zmluvu identifikuje organizované miesto obchodovania.

23.

Typ zmluvy

Typ zmluvy.

24.

Energetická komodita

Klasifikácia energetickej komodity.

25.

Fixačný index alebo referenčná cena

Fixačný index, ktorým sa stanovuje cena v rámci zmluvy, alebo referenčná cena pre deriváty.

26.

Spôsob vyrovnania

Či je zmluva vyrovnaná fyzicky, v hotovosti, voliteľne alebo inak.

27.

Identifikátor organizovaného miesta obchodovania/mimoburzového trhu

Ak účastník trhu využije na realizáciu zmluvy organizované miesto obchodovania, toto organizované miesto obchodovania sa identifikuje jedinečným kódom.

28.

Obchodné hodiny zmluvy

Obchodné hodiny uvedené v zmluve.

29.

Dátum a čas posledného obchodovania

Dátum a čas posledného obchodovania v rámci oznamovanej zmluvy.

Údaje o transakcii

30.

Časová pečiatka transakcie

Dátum a čas realizácie zmluvy alebo predloženia pokynu alebo ich úpravy, zrušenia či ukončenia.

31.

Jedinečný identifikátor transakcie

Jedinečný identifikátor transakcie priradený organizovaným miestom obchodovania, na ktorom došlo k realizácii, alebo dvomi účastníkmi trhu v prípade dvojstrannej zmluvy, ktorý zodpovedá obom stranám transakcie.

32.

Identifikátor prepojenej transakcie

Identifikátor prepojenej transakcie musí identifikovať zmluvu súvisiacu s realizáciou.

33.

Identifikátor prepojeného pokynu

Identifikátor prepojeného pokynu musí identifikovať pokyn súvisiaci s realizáciou.

34.

Sprostredkovanie pomocou hlasovej asistencie

Označuje, či bola transakcia vykonaná pomocou hlasovej asistencie, ak áno, treba vyplniť „ÁNO“, ak nie, pole ponechať prázdne.

35.

Cena

Cena za jednotku.

36.

Hodnota indexu

Hodnota fixačného indexu.

37.

Mena, v ktorej je vyjadrená cena

Spôsob, akým je vyjadrená cena.

38.

Nominálna hodnota

Hodnota zmluvy.

39.

Nominálna mena

Mena nominálnej sumy.

40.

Množstvo/objem

Celkové množstvo jednotiek, ktoré sú súčasťou zmluvy alebo pokynu.

41.

Celkový nominálny zmluvný objem

Celkové množstvo jednotiek veľkoobchodného energetického produktu.

42.

Jednotka množstva pre pole 40 a 41

Merná jednotka použitá v poliach 40 a 41.

43.

Dátum ukončenia

Dátum ukončenia ohlásenej zmluvy. Ak sa nelíši od dátumu ukončenia dodávky, toto pole sa ponechá prázdne.

Údaje o opcii

44.

Forma opcie

Naznačuje, či sa opcia môže uplatniť len k pevnému dátumu (európska a ázijská forma), k rôznym vopred stanoveným dátumom (bermudská forma) alebo kedykoľvek počas trvania zmluvy (americká forma).

45.

Typ opcie

Naznačuje, či ide o predajnú, kúpnu alebo inú opciu.

46.

Dátum uplatnenia opcie

Dátum alebo dátumy, keď sa opcia uplatňuje. Ak je ich viac ako jeden, môžu sa použiť ďalšie polia.

47.

Realizačná cena opcie

Cena, za ktorú sa opcia realizuje.

Profil dodávky

48.

Miesto alebo zóna dodávky

Kód (kódy) EIC pre miesto (miesta) dodania dodávky alebo trhovej oblasti (trhových oblastí).

49.

Dátum začatia dodávky

Dátum začatia dodávky.

50.

Dátum ukončenia dodávky

Dátum ukončenia dodávky.

51.

Trvanie

Trvanie obdobia dodávky.

52.

Typ odberu

Identifikácia profilu dodávky (základný odber, odber počas špičky, mimo špičky, blok hodín alebo iné)

53.

Dni v týždni

Dni dodávok v týždni.

54.

Intervaly dodávky pri odbere

Časový interval pre každý blok hodín alebo profil.

55.

Kapacita dodávky

Počet jednotiek zahrnutých do transakcie za časový interval dodávky.

56.

Množstevná jednotka, ktorá sa používa v poli 55

Použitá merná jednotka.

57.

Cena/množstvo za časový interval

Ak sa uplatňuje, cena za množstvo za časový interval dodávky.

Informácie o životnom cykle

58.

Typ akcie

Ak správa obsahuje:

zmluvu alebo pokyn na obchodovanie, ktoré sa oznamujú prvýkrát, označí sa ako „nová“,

zmenu údajov predtým oznámenej zmluvy, označí sa ako „zmena“,

zrušenie nesprávne predloženej správy, označí sa ako „chyba“,

ukončenie existujúcej zmluvy, označí sa ako „zrušenie“.


Tabuľka 2

Údaje o neštandardných zmluvách o dodávke elektriny alebo plynu, ktoré sa majú oznamovať

(Neštandardný oznamovací formulár)

Číslo poľa

Identifikátor poľa

Popis

Zmluvné strany

1.

Identifikátor účastníka trhu alebo zmluvnej strany

Účastník trhu alebo zmluvná strana, v mene ktorej sa oznamuje záznam o transakcii, sa označuje jedinečným kódom.

2.

Typ kódu použitého v poli 1

Registračný kód ACER, identifikátor právnickej osoby (LEI), identifikačný kód banky (BIC), energetický identifikačný kód (EIC), globálne lokalizačné číslo (GLN/GS1).

3.

Identifikátor iného účastníka trhu alebo zmluvnej strany

Jedinečný identifikátor druhej zmluvnej strany.

4.

Typ kódu použitého v poli 3

Registračný kód ACER, identifikátor právnickej osoby (LEI), identifikačný kód banky (BIC), energetický identifikačný kód (EIC), globálne lokalizačné číslo (GLN/GS1).

5.

Identifikátor oznamujúceho subjektu

Identifikátor subjektu, ktorý má oznamovaciu povinnosť.

6.

Typ kódu použitého v poli 5

Registračný kód ACER, identifikátor právnickej osoby (LEI), identifikačný kód banky (BIC), energetický identifikačný kód (EIC), globálne lokalizačné číslo (GLN/GS1).

7.

Identifikátor príjemcu

Ak je príjemca transakcie, ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011, zmluvnou stranou tejto zmluvy, pole sa ponechá prázdne. Ak príjemca transakcie nie je zmluvnou stranou tejto zmluvy, oznamujúca zmluvná strana musí identifikovať príjemcu jedinečným kódom.

8.

Typ kódu použitého v poli 7

Registračný kód ACER, identifikátor právnickej osoby (LEI), identifikačný kód banky (BIC), energetický identifikačný kód (EIC), globálne lokalizačné číslo (GLN/GS1).

9.

Postavenie účastníka trhu alebo zmluvnej strany z poľa 1 pri obchodovaní

Identifikuje, či oznamujúca zmluvná strana uzatvorila zmluvu ako konajúca na vlastný účet (vo svojom mene alebo v mene klienta) alebo ako agent na účet klienta a v jeho mene.

10.

Ukazovateľ nákupu/predaja

Identifikuje, či bola zmluva pre účastníka trhu alebo zmluvnú stranu v poli 1 nákupná alebo predajná.

Údaje o zmluve

11.

Identifikátor zmluvy

Jedinečný identifikátor zmluvy priradený dvomi účastníkmi trhu.

12.

Dátum zmluvy

Dátum dohodnutia zmluvy alebo úpravy, zrušenia či ukončenia zmluvy.

13.

Typ zmluvy

Typ zmluvy.

14.

Energetická komodita

Klasifikácia energetickej komodity pre dohodnutú zmluvu.

15.

Cena alebo cenový vzorec

Pevná cena alebo cenový vzorec, ktoré sú používané v zmluve.

16.

Odhadovaná nominálna hodnota

Odhadovaná nominálna hodnota zmluvy (ak sa uplatňuje).

17.

Nominálna mena

Mena odhadovanej nominálnej sumy.

18.

Celkový nominálny zmluvný objem

Odhadované celkové množstvo jednotiek veľkoobchodného energetického produktu. Ide o vypočítaný údaj.

19.

Kapacita voliteľného objemu

Počet jednotiek zahrnutých do zmluvy za časový interval dodávky, ak sa uplatňuje.

20.

Jednotka nominálneho množstva

Merná jednotka použitá v poliach 18 a 19.

21.

Voliteľnosť objemu

Klasifikácia objemu.

22.

Frekvencia voliteľnosti objemu

Frekvencia voliteľnosti objemu: napr. denná, týždenná, mesačná, sezónna, ročná alebo iná, ak sa uplatňuje.

23.

Intervaly voliteľnosti objemu

Časový interval pre každú voliteľnosť objemu, ak sa uplatňuje.

Podrobnejšie údaje o fixačnom indexe

24.

Typ indexovej ceny

Cena klasifikovaná ako pevná, jednoduchý index (jedna podkladová investícia) alebo zložitý cenový vzorec (viac podkladových investícií).

25.

Fixačný index

Zoznam indexov určujúcich cenu v zmluve. Uveďte názov každého indexu. V prípade koša indexov, pre ktoré neexistuje žiadny jedinečný identifikátor, sa uvedie kôš alebo index.

26.

Typy fixačného indexu

Spotový, forwardový, swapový, spreadový atď.

27.

Zdroje fixačného indexu

Pre každý index uveďte publikačný zdroj.

V prípade koša indexov, pre ktoré neexistuje žiadny jedinečný identifikátor, sa uvedie kôš alebo index.

28.

Dátum prvej fixácie

Dátum prvej fixácie určený podľa najskoršieho dátumu všetkých fixácií.

29.

Dátum poslednej fixácie

Dátum poslednej fixácie určený podľa najneskoršieho dátumu všetkých fixácií.

30.

Frekvencia fixácií

Frekvencia fixácií: napr. denná, týždenná, mesačná, sezónna, ročná alebo iná.

31.

Spôsob vyrovnania

Či sa zmluva vyrovná fyzicky, v hotovosti, oboma spôsobmi, voliteľne alebo inak.

Údaje o opcii

32.

Forma opcie

Označuje, či sa opcia môže uplatniť k pevnému dátumu (európska a ázijská forma), k sérii vopred stanovených dátumov (bermudská forma) alebo kedykoľvek počas trvania zmluvy (americká forma).

33.

Typ opcie

Označuje, či ide o predajnú, kúpnu alebo inú opciu.

34.

Dátum prvého uplatnenia opcie

Dátum prvého uplatnenia určený podľa najskoršieho dátumu všetkých uplatnení.

35.

Dátum posledného uplatnenia opcie

Dátum posledného uplatnenia určený podľa najneskoršieho dátumu všetkých uplatnení.

36.

Frekvencia uplatňovania opcie

Frekvencia voliteľného objemu: napr. denná, týždenná, mesačná, sezónna, ročná alebo iná.

37.

Realizačný index opcie

Uveďte názov každého indexu. V prípade koša indexov, pre ktoré neexistuje žiadny jedinečný identifikátor, sa uvedie kôš alebo index.

38.

Typ realizačného indexu opcie

Spotový, forwardový, swapový, spreadový atď.

39.

Zdroj realizačnej ceny opcie

Pre každý index uveďte typ fixácie. V prípade koša indexov, pre ktoré neexistuje žiadny jedinečný identifikátor, sa uvedie kôš alebo index.

40.

Realizačná cena opcie

Realizačná cena opcie.

Profil dodávky

41.

Miesto alebo zóna dodávky

Kód (kódy) EIC pre miesto (miesta) doručenia dodávky alebo trhovej oblasti (oblastí).

42.

Dátum začatia dodávky

Dátum a čas začiatku dodávky. Pre fyzické zmluvné dodávky je to dátum začatia dodávky zmluvného objemu.

43.

Dátum ukončenia dodávky

Dátum a čas ukončenia dodávky. Pre fyzické zmluvné dodávky je to dátum ukončenia dodávky zmluvného objemu.

44.

Typ odberu

Identifikácia profilu dodávky (základný odber, odber počas špičky, mimo špičky, blok hodín alebo iné).

Informácie o životnom cykle

45.

Typ akcie

Ak správa obsahuje:

zmluvu, ktorá sa oznamuje prvýkrát, označí sa ako „nová“,

zmenu údajov predtým oznámenej zmluvy, označí sa ako „zmena“,

zrušenie nesprávne predloženej správy, označí sa ako „chyba“,

ukončenie existujúcej zmluvy, označí sa ako „zrušenie“.


Tabuľka 3

Údaje o veľkoobchodných energetických produktoch, ktoré sa majú oznamovať v súvislosti s prenosom elektriny – výsledky primárneho prideľovania a výsledok ďalšieho predaja a prenosu dlhodobých práv na prenos elektriny na sekundárnom trhu

Číslo poľa

Identifikátor poľa

Popis

Spoločné údaje pre celkové výsledky primárneho prideľovania, ďalší predaj na sekundárnom trhu, prenosové práva a ponukový dokument

1.

Identifikácia dokumentu

Jedinečná identifikácia dokumentu, pre ktorú sa poskytli údaje o časových radoch.

2.

Verzia dokumentu

Verzia odosielaného dokumentu. Dokument možno odoslať niekoľkokrát, pričom každý prenos sa identifikuje iným číslom verzie. Začína sa od 1 a postupne sa zvyšuje.

3.

Typ dokumentu

Kód typu odosielaného dokumentu.

4.

Identifikácia odosielateľa

Identifikácia strany, ktorá je odosielateľom dokumentu a zodpovedá za jeho obsah (kód EIC).

5.

Úloha odosielateľa

Identifikácia úlohy, ktorú zohráva odosielateľ, napr. PPS alebo iný oznamujúci subjekt.

6.

Identifikácia prijímateľa

Identifikácia strany, ktorá prijíma dokument.

7.

Úloha prijímateľa

Identifikácia úlohy, ktorú zohráva prijímateľ.

8.

Dátum a čas vytvorenia

Dátum a čas vytvorenia dokumentu, t. j. kedy PPS alebo iný oznamujúci subjekt odosiela transakciu agentúre.

9.

Časový interval ponuky/platný časový interval

Dátum a čas začiatku a ukončenia obdobia, ktorého sa dokument týka.

10.

Oblasť

Oblasť zahrnutá do dokumentu.

11.

Stav dokumentu (ak sa uplatňuje)

Identifikuje stav dokumentu.

Časový rad prideľovania kapacít (pre primárne pridelenie)

12.

Identifikácia časového radu

Označenie, ktoré jedinečne identifikuje časové rady.

13.

Identifikácia ponukového dokumentu

Identifikácia dokumentu, ktorý obsahuje referencie týkajúce sa ponúk alebo ďalšieho predaja.

14.

Verzia ponukového dokumentu

Verzia ponukového dokumentu alebo dokumentu o ďalšom predaji, ktorá sa odosiela.

15.

Identifikácia ponuky

Identifikácia časového radu použitého v pôvodnej ponuke alebo ďalšom predaji.

Ide o jedinečné číslo, ktoré prideľuje uchádzač pri uskutočnení prvej ponuky alebo ďalšieho predaja. Ponecháva sa prázdne, ak sa neuplatňuje.

16.

Uchádzač

Identifikácia účastníka trhu, ktorý podal ponuku týkajúcu sa kapacity alebo kapacitu ďalej predal (kód EIC X).

17.

Identifikácia aukcie

Identifikácia, ktorou sa pridelenie prepája so súborom špecifikácií vytvorených prevádzkovateľom aukcie.

18.

Typ obchodu

Identifikuje povahu časových radov.

19.

Vstupná oblasť

Oblasť, do ktorej sa má dodať energia (kód EIC Y).

20.

Výstupná oblasť

Oblasť, z ktorej pochádza energia (kód EIC Y).

21.

Typ zmluvy

Typ zmluvy stanovuje podmienky, za ktorých bola pridelená a spracovaná kapacita, napr. denná aukcia, týždňová aukcia, mesačná aukcia, ročná aukcia, dlhodobá zmluva atď.

22.

Identifikácia zmluvy

Identifikácia zmluvy inštancie časového radu. Musí to byť jedinečné číslo, ktoré prideľuje prevádzkovateľ aukcie a ktoré sa použije pri všetkých odkazoch na pridelenie.

23.

Merná jednotka pre množstvo

Merná jednotka, v ktorej sa vyjadruje množstvo v časových radoch.

24.

Mena (ak sa uplatňuje)

Mena, v ktorej sa vyjadruje peňažné množstvo.

25.

Merná jednotka pre cenu (ak sa uplatňuje)

Merná jednotka, v ktorej sa vyjadruje cena v časových radoch.

26.

Typ krivky (ak sa uplatňuje)

Opisuje typ krivky znázorňujúcej príslušný časový rad, napr. blok s premenlivou veľkosťou, blok so stálou veľkosťou alebo bod.

27.

Kategória klasifikácie (ak sa uplatňuje)

Kategória produktu podľa vymedzenia pravidlami trhu.

Časové rady aukcie bez ponúk (pre primárne pridelenie)

28.

Identifikácia

Identifikácia inštancie časového radu.

29.

Identifikácia aukcie

Identifikáciu aukcie, v ktorej neboli predložené žiadne ponuky.

30.

Klasifikačná kategória (ak sa uplatňuje)

Kategória produktu podľa vymedzenia pravidlami trhu.

Časové rady sekundárnych práv (pre sekundárne práva)

31.

Identifikácia časového radu

Identifikácia inštancie časového radu.

Musí to byť jedinečné číslo, ktoré prideľuje odosielateľ každému časovému radu v dokumente.

32.

Typ obchodu

Identifikuje povahu časového radu, napr. práva na kapacitu, oznamovanie prenosu kapacít atď.

33.

Vstupná oblasť

Oblasť, do ktorej sa má dodať energia (kód EIC Y).

34.

Výstupná oblasť

Oblasť, z ktorej pochádza energia (kód EIC Y).

35.

Držiteľ práv

Identifikácia účastníka trhu, ktorý je vlastníkom predmetných práv na prenos alebo má právo na ich využívanie (kód EIC X).

36.

Nadobúdateľ (ak sa uplatňuje)

Identifikácia účastníka trhu, na ktorého sa prenášajú práva, alebo subjektu zodpovedného za prepojovací obchod určeného prevodcom (ako sa určuje v atribúte držiteľa práv), ktorý má využiť práva (kód EIC X).

37.

Identifikácia zmluvy

Identifikácia zmluvy inštancie časového radu. Musí to byť číslo, ktoré priradil subjekt prideľujúci prenosovú kapacitu, napr. PPS alebo vedúci aukcie alebo prideľovacia platforma.

38.

Typ zmluvy

Typ zmluvy stanovuje podmienky, za ktorých boli pridelené a spracované práva, napr. denná aukcia, týždňová aukcia, mesačná aukcia, ročná aukcia atď.

39.

Predchádzajúca identifikácia zmluvy (ak sa uplatňuje)

Identifikácia predchádzajúcej zmluvy použitej na identifikovanie prenosových práv.

40.

Merná jednotka množstva

Merná jednotka, v ktorej sa vyjadruje cena v časových radoch.

41.

Identifikácia aukcie (aksa uplatňuje)

Identifikácia, ktorou sa práva na kapacitu prepájajú so súborom špecifikácií vytvorených subjektom prideľujúcim prenosovú kapacitu, napr. PPS alebo vedúcim aukcie alebo prideľovacou platformou.

42.

Mena (ak sa uplatňuje)

Mena, v ktorej sa vyjadruje peňažné množstvo.

43.

Merná jednotka pre cenu (ak sa uplatňuje)

Merná jednotka, v ktorej sa vyjadruje cena v časových radoch.

44.

Typ krivky (ak sa uplatňuje)

Opisuje typ krivky znázorňujúcej príslušný časový rad, napr. blok s premenlivou veľkosťou, blok so stálou veľkosťou alebo bod.

Obdobie primárneho pridelenia a sekundárnych procesov

45.

Časový interval

Táto informácia poskytuje dátum a čas začiatku a konca vykazovaného obdobia.

46.

Rozlíšenie

Rozlíšenie, ktorým sa vymedzuje počet období, na ktoré je rozdelený časový interval (ISO 8601).

Interval primárneho pridelenia a sekundárnych procesov

47.

Pozícia

Relatívna pozícia obdobia v rámci intervalu.

48.

Množstvo

Množstvo, ktoré sa pridelilo v primárnej dražbe. Množstvo, ktoré bolo priradené nominujúcej strane pre sekundárne práva.

49.

Cena (ak sa uplatňuje)

Cena vyjadrená pre každú jednotku množstva prideleného prostredníctvom primárneho prideľovania. Cena vyjadrená pre každú jednotku množstva predaného na sekundárnom trhu alebo na tento trh prevedeného, ak sa uplatňuje.

50.

Množstvo ponuky (ak sa uplatňuje)

Množstvo, ktoré sa uvádzalo v pôvodnom ponukovom dokumente.

51.

Cena ponuky (ak sa uplatňuje)

Pôvodná cena vyjadrená v pôvodnej ponuke alebo pri ďalšom predaji za každú jednotku požadovaného množstva.

Odôvodnenie primárneho pridelenia a sekundárnych procesov

52.

Kód odôvodnenia (ak sa uplatňuje)

Kód označujúci stav pridelenia alebo práv.

53.

Text odôvodnenia (ak sa uplatňuje)

Textové vysvetlenie kódu odôvodnenia.

Hlavička ponukového dokumentu a polia ponukového dokumentu pre organizované trhy (uplatňuje sa na sekundárne obchodovanie)

54.

Strana subjektu

Účastník trhu, za ktorého sa predkladá ponuka (kód EIC).

55.

Úloha subjektu

Úloha strany subjektu.

56.

Deliteľné

Naznačuje, či sa každý prvok ponuky môže akceptovať aj čiastočne alebo nie.

57.

Identifikácia prepojených ponúk (ak sa uplatňuje)

Jedinečná identifikácia priradená k všetkým prepojeným ponukám.

58.

Bloková ponuka

Naznačuje, že hodnoty v období predstavujú blokovú ponuku a že sa nemôžu zmeniť.


Tabuľka 4

Údaje o veľkoobchodných energetických produktoch, ktoré sa majú oznamovať v súvislosti s prepravou plynu – primárne a sekundárne prideľovanie kapacity pre plyn

Číslo poľa

Identifikátor poľa

Popis

Spoločné údaje pre procesy primárneho a sekundárneho prideľovania

1.

Identifikácia odosielateľa

Identifikácia strany, ktorá je vlastníkom dokumentu a zodpovedá za jeho obsah.

2.

Identifikácia organizovaného miesta obchodovania

Identifikácia organizovaného miesta obchodovania.

3.

Identifikácia postupu

Identifikácia aukcie alebo iného postupu z hľadiska subjektu prideľujúceho kapacitu.

4.

Typ plynu

Identifikuje typ plynu.

5.

Identifikácia prepravnej transakcie

Jedinečne priradené identifikačné číslo na pridelenie kapacity, ako ho priradilo organizované miesto obchodovania alebo PPS.

6.

Dátum a čas vytvorenia

Dátum a čas vytvorenia transakcie.

7.

Dátum/čas otvorenia aukcie

Dátum a čas otvorenia aukcie pre predkladanie ponúk.

8.

Dátum/čas ukončenia aukcie

Dátum a čas ukončenia aukcie.

9.

Typ prepravnej transakcie

Typ identifikuje povahu prepravnej transakcie, ktorá sa má oznamovať podľa v súčasnosti platných noriem na základe ustanovení sieťového kódexu pre plyn týkajúcich sa interoperability a výmeny údajov.

10.

Dátum a čas začiatku

Dátum a čas začiatku vykonávania prepravnej transakcie.

11.

Dátum a čas ukončenia

Dátum a čas ukončenia vykonávania prepravnej transakcie.

12.

Ponúkaná kapacita

Množstvo kapacity dostupné v aukcii a vyjadrené v mernej jednotke. Platí len v prípade monitorovania ponukového správania.

13.

Kategória kapacity

Uplatniteľná kategória kapacity.

Údaje na oznamovanie životného cyklu

14.

Typ akcie

Kód stavu správy, ktorá sa má oznamovať v súlade so súčasne platnými normami, ako sa uvádza v sieťovom kódexe pre plyn, pokiaľ ide o interoperabilitu a výmenu údajov.

Údaje na oznamovanie množstva a ceny

15.

Množstvo

Celkové množstvo jednotiek pridelených na prepravnú transakciu vyjadrené v merných jednotkách.

16.

Merná jednotka

Použitá merná jednotka.

17.

Mena

Mena, v ktorej sa vyjadruje peňažné množstvo.

18.

Celková cena

Vyvolávacia cena v čase aukcie plus najvyššia aukciová cena alebo regulovaná tarifa v prípade iného prideľovacieho mechanizmu než aukcia.

19.

Pevná alebo pohyblivá vyvolávacia cena

Identifikácia typu vyvolávacej ceny.

20.

Vyvolávacia cena

Identifikácia vyvolávacej ceny na aukcii.

21.

Cena prémie

Identifikácia ceny prémie v aukcii.

Údaje na identifikáciu polohy účastníka trhu

22.

Identifikácia sieťového bodu

V rámci sieťového systému podľa kódu EIC.

23.

Koordinácia

Špecifikácia viazaného predaja.

24.

Smer

Špecifikácia smeru.

25.

Identifikácia PPS 1

Identifikácia PPS, za ktorého sa oznamujú údaje.

26.

Identifikácia PPS 2

Identifikácia druhého PPS.

27.

Identifikácia účastníka trhu

Účastník trhu, ktorému bola priradená kapacita.

28.

Kód vyvažujúcej skupiny alebo portfólia

Vyvažovacia skupina (alebo vyvažovacie skupiny v prípade koordinovaných produktov), do ktorej patrí odosielateľ, alebo kód portfólia, ktoré použil odosielateľ, ak sa vyvažovacia skupina neuplatňuje.

Údaje platné iba pre sekundárne pridelenia

29.

Uplatniteľný postup

Určenie príslušného postupu.

30.

Maximálna výška ponuky

Maximum, ktoré by nadobúdateľ bol ochotný ponúknuť, vyjadrené v mene na mernú jednotku.

31.

Minimálna výška ponuky

Minimum, ktoré by prevodca bol ochotný ponúknuť, vyjadrené v mene na mernú jednotku.

32.

Maximálne množstvo

Maximum, ktoré by nadobúdateľa/prevodca bol ochotný kúpiť/predať pri vytváraní obchodného návrhu.

33.

Minimálne množstvo

Minimum, ktoré by nadobúdateľ/prevodca bol ochotný kúpiť/predať pri vytváraní obchodného návrhu.

34.

Cena vyplatená PPS (podkladová cena)

Uplatňuje sa len vtedy, ak sa priradenie vyjadruje v mene na mernú jednotku, ktorou musí byť kWh/h.

35.

Cena, ktorú zaplatil nadobúdateľ prevodcovi

Cena, ktorú zaplatí nadobúdateľ prevodcovi, vyjadrená v mene na mernú jednotku, ktorou musí byť kWh/h.

36.

Identifikácia prevodcu

Účastník trhu, ktorý sa vzdáva kapacity.

37.

Identifikácia nadobúdateľa

Účastník trhu, ktorý prijíma kapacitu.

Dátové polia, ktoré sa vzťahujú len na pokyny, ktoré sa týkajú primárnych pridelení, zadané na aukciách

38.

Identifikátor ponuky

Číselný identifikátor ponuky, ako ho priradil oznamujúci subjekt.

39.

Číslo kola aukcie

Celé číslo, na začiatku 1, ktoré sa zvýši vždy, keď aukcia nedosiahne žiadny výsledok a spustí sa znova s inými parametrami. Nevypĺňa sa v prípade aukcií bez záväzných kôl, napr. denných aukcií.

40.

Cena ponuky

Cena ponuky za každú jednotku kapacity okrem vyvolávacej ceny. Vyjadrená v mene a merných jednotkách.

41.

Množstvo ponuky

Ponúkané množstvo vyjadrené v merných jednotkách.


Top