Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1337

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1337/2014 zo  16. decembra 2014 , ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 947/2014 a (EÚ) č. 948/2014, pokiaľ ide o posledný deň na predloženie žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie masla a sušeného odstredeného mlieka

OJ L 360, 17.12.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1337/oj

17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 360/15


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1337/2014

zo 16. decembra 2014,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 947/2014 a (EÚ) č. 948/2014, pokiaľ ide o posledný deň na predloženie žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie masla a sušeného odstredeného mlieka

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 2, článok 20 písm. c), f), l), m) a n) a článok 223 ods. 3 písm. c),

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (2), a najmä na jeho článok 4,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (3), a najmä na jeho článok 62 ods. 2 písm. b),

keďže:

(1)

Vykonávacími nariadeniami Komisie (EÚ) č. 947/2014 (4) a (EÚ) č. 948/2014 (5) sa zaviedlo súkromné skladovanie masla a sušeného odstredeného mlieka vzhľadom na mimoriadne zložitú situáciu na trhu vyplývajúcu najmä zo zákazu, ktorý zaviedla ruská vláda na dovoz mliečnych výrobkov z Únie do Ruska.

(2)

Týmito nariadeniami sa stanovuje, že žiadosti o pomoc možno podávať do 31. decembra 2014.

(3)

Cenová úroveň masla a sušeného odstredeného mlieka v Únii sa ďalej zhoršovala a je pravdepodobné, že tlak na znižovanie bude pokračovať.

(4)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu je vhodné rozšíriť schémy pomoci na súkromné skladovanie masla a sušeného odstredeného mlieka.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena nariadenia (EÚ) č. 947/2014

V článku 5 nariadenia (EÚ) č. 947/2014 sa dátum „31. decembra 2014“ nahrádza dátumom „28. februára 2015“.

Článok 2

Zmena nariadenia (EÚ) č. 948/2014

V článku 5 nariadenia (EÚ) č. 948/2014 sa dátum „31. decembra 2014“ nahrádza dátumom „28. februára 2015“.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 947/2014 zo 4. septembra 2014, ktorým sa zavádza súkromné skladovanie masla a vopred stanovuje výška pomoci (Ú. v. EÚ L 265, 5.9.2014, s. 15).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 948/2014 zo 4. septembra 2014, ktorým sa zavádza súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka a vopred stanovuje výška pomoci (Ú. v. EÚ L 265, 5.9.2014, s. 18).


Top