EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1297

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1297/2014 z  5. decembra 2014 , ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí Text s významom pre EHP

OJ L 350, 6.12.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1297/oj

6.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 350/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1297/2014

z 5. decembra 2014,

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1272/2008 sa harmonizujú kritériá klasifikácie a pravidlá označovania a balenia nebezpečných látok a zmesí. Stanovuje sa ním povinnosť dodávateľov označovať a baliť látky a zmesi klasifikované ako nebezpečné v súlade s uvedeným nariadením pred ich uvedením na trh. Stanovujú sa ním pravidlá na zabránenie náhodnému vystaveniu a otrave spotrebiteľov, najmä malých detí, nebezpečným chemikáliám dodávaným širokej verejnosti.

(2)

Na trhoch v členských štátoch sa uvádzajú tekuté spotrebiteľské detergenty balené v rozpustnom obale určené na pranie, pričom trhový podiel tohto výrobku sa v Únii zvyšuje. Existujúce ustanovenia v prípade rozpustného obalu obsahujúceho nebezpečné chemické látky na jedno použitie neposkytujú dostatočnú ochranu. Preto je opodstatnené uplatňovať jednotný a účinnejší prístup na zabezpečenie lepšej ochrany širokej verejnosti a najmä malých detí a ďalších zraniteľných skupín obyvateľstva a súčasne zachovať voľný obeh chemických výrobkov, ktoré sa nachádzajú v rozpustnom obale.

(3)

Pokiaľ ide o tekuté spotrebiteľské detergenty určené na pranie v rozpustnom obale na jedno použitie, toxikologické centrá vo viacerých členských štátoch nahlásili značný počet vážnych nehôd otravy a poškodenia zraku malých detí, pričom v porovnaní so spotrebiteľskými detergentmi určenými na pranie v iných systémoch balenia je miera nehodovosti v ich prípade vyššia.

(4)

Hoci sa prostredníctvom informačných kampaní v niektorých členských štátoch dostavili určité pozitíva, je potrebné znížiť príťažlivosť tohto typu výrobku pre malé deti a chrániť ich dosiahnutím nižšej viditeľnosti výrobku, a to použitím nepriehľadného vonkajšieho obalu vrátane averzívneho činidla (činidla horkej chuti) obsiahnutého v rozpustnom obale, ktoré v prípade kontaktu s ústnou dutinou vyvolá okamžitú repulzívnu reakciu, a sťažením prístupu k takémuto typu výrobku. Na etikete vonkajšieho obalu tekutých spotrebiteľských detergentov určených na pranie v rozpustnom obale na jedno použitie by mali byť zahrnuté a výrazne uvedené doplňujúce informácie.

(5)

Aby sa urýchlene riešili vážne následky súvisiace s nehodami s týmito výrobkami a zároveň bola zohľadnená minimálna doba, ktorú hospodárske subjekty potrebujú aby sa prispôsobili novým pravidlám, malo by sa poskytnúť primerané prechodné obdobie.

(6)

Použitie postupu pre naliehavé prípady na základe článku 54 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1272/2008 je opodstatnené.

(7)

Bez zbytočného odkladu sa vykonajú ďalšie štúdie o príslušných prípadoch a zohľadnia sa ďalšie opatrenia vrátane rozšírenia rozsahu pôsobnosti pravidiel na iné spotrebiteľské výrobky obsiahnuté v rozpustných obaloch a preskúmania navrhovaných pravidiel.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 133 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 sa mení takto:

1.

V článku 35 ods. 2 druhý pododsek sa pridáva nasledujúca veta:

„Ak je tekutý spotrebiteľský detergent určený na pranie podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (3) balený v rozpustnom obale na jedno použitie, uplatňujú sa dodatočné požiadavky uvedené v bode 3.3 prílohy II.

2.

Príloha II sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

1.   Odchylne od článku 3 druhého odseku látky, na ktoré sa vzťahuje článok 1 a ktoré sú klasifikované, označené a zabalené v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 a uvedené na trh pred 1. júnom 2015, sa nemusia preznačiť a prebaliť v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, zmeneným týmto nariadením, do 31. decembra 2015.

2.   Odchylne od článku 3 druhého odseku zmesi, na ktoré sa vzťahuje článok 1 a ktoré sú klasifikované, označené a zabalené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES (4) alebo s nariadením (ES) č. 1272/2008 a uvedené na trh pred 1. júnom 2015, sa nemusia preznačiť a prebaliť v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, zmeneným týmto nariadením, do 31. decembra 2015.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júna 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch (Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 1).“

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1).


PRÍLOHA

V časti 3 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa vkladá tento bod 3.3:

„3.3.   Tekuté spotrebiteľské detergenty určené na pranie v rozpustnom obale na jedno použitie

Ak sa tekutý spotrebiteľský detergent určený na pranie v dávkach na jedno použitie nachádza v rozpustnom obale, uplatňujú sa tieto dodatočné ustanovenia:

3.3.1.

Tekuté spotrebiteľské detergenty určené na pranie v rozpustnom obale na jedno použitie sú umiestnené vo vonkajšom obale. Vonkajší obal spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.3.2. a rozpustný obal spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.3.3.

3.3.2.

Vonkajší obal:

i)

je nepriehľadný alebo zahaľujúci takým spôsobom, že bráni viditeľnosti výrobku alebo jednotlivých dávok;

ii)

bez toho, aby bol dotknutý článok 32 ods. 3, je označený bezpečnostným upozornením P102 ‚Uchovávajte mimo dosahu detí‘ na viditeľnom mieste a vo formáte, ktorý priťahuje pozornosť;

iii)

je ľahko opakovateľne uzatvárateľná a samostatná nádoba;

iv)

bez toho, aby boli dotknuté podmienky uvedené v bode 3.1, je vybavený uzáverom, ktorý:

a)

zamedzuje malým deťom otvoriť obal a ktorého otvorenie si vyžaduje koordinovaný pohyb obidvoch rúk použitím sily, čo malým deťom sťažuje, aby ho otvorili;

b)

zachováva svoje funkcie za podmienok opakovaného otvárania a zatvárania počas celej doby životnosti vonkajšieho obalu.

3.3.3.

Rozpustný obal:

i)

obsahuje averzívne činidlo v koncentrácii, ktorá je bezpečná a ktorá v prípade náhodného kontaktu s ústnou dutinou vyvolá v ústnej dutine repulzívnu reakciu do maximálne 6 sekúnd;

ii)

zachová svoj tekutý obsah minimálne 30 sekúnd po umiestnení rozpustného balenia do vody s teplotou 20 °C;

iii)

odolá mechanickej kompresnej sile minimálne 300 N za štandardných skúšobných podmienok.“


Top