Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1254

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2014 z  11. júla 2014 , ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vetracích jednotiek pre bytové priestory energetickými štítkami Text s významom pre EHP

OJ L 337, 25.11.2014, p. 27–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1254/oj

25.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/27


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1254/2014

z 11. júla 2014,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vetracích jednotiek pre bytové priestory energetickými štítkami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významných výrobkov na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (1), a najmä na jej článok 10,

keďže:

(1)

V smernici 2010/30/EÚ sa od Komisie vyžaduje, aby prijala delegované akty, pokiaľ ide o označovanie energeticky významných výrobkov. Delegované akty sa prijmú v prípade, že výrobky majú výrazný potenciál úspory energie a existujú v nich veľké rozdiely vo výkonnostných úrovniach pri podobných funkciách a neočakáva sa, že nejakým iným právnym predpisom Únie alebo samoreguláciou sa politické ciele dosiahnu rýchlejšie alebo s nižšími nákladmi ako povinnými požiadavkami.

(2)

Komisia posúdila technické, environmentálne a hospodárske aspekty vetracích jednotiek pre bytové priestory. Posúdením sa preukázalo, že spotreba energie vetracích jednotiek pre bytové priestory tvorí významnú časť z celkového dopytu domácností po energii v Únii. Hoci sa už dosiahli zlepšenia energetickej účinnosti týchto výrobkov, stále existuje značný priestor na ďalšie znižovanie spotreby energie týchto jednotiek. Posúdením sa takisto potvrdili veľké rozdiely vo výkonnostných úrovniach a nezistili sa žiadne samoregulácie ani dobrovoľné dohody, ktorými by sa mohli dosiahnuť ciele v tejto oblasti politiky.

(3)

Malé vetracie jednotky s elektrickým príkonom menším ako 30 W na prúd vzduchu by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Tieto jednotky sú určené na viaceré rôzne použitia, väčšinou sa nepoužívajú neustále a majú len doplnkové funkcie, napríklad v kúpeľniach. Zahrnutie týchto vetracích jednotiek by predstavovalo značné administratívne zaťaženie z hľadiska dohľadu nad trhom z dôvodu veľkého objemu predaja, pričom k potenciálu úspory energie prispievajú len malou mierou. Vzhľadom na to, že ponúkajú podobné funkcie ako iné vetracie jednotky, by sa však ich možným začlenením malo podobne zaoberať v rámci preskúmania tohto nariadenia. Na vetracie jednotky pre nebytové priestory by sa označovanie nemalo vzťahovať, pretože tieto výrobky vyberajú projektanti a architekti a sú do značnej miery nezávislé od správania spotrebiteľov a trhu. Takisto by sa mali vyňať vetracie jednotky osobitne určené na prevádzku výlučne na núdzové účely alebo vo výnimočných alebo nebezpečných prostrediach, pretože sa používajú zriedkavo a na krátky čas. Vyňatia takisto objasňujú, ktoré viacfunkčné jednotky, ktoré prevažne vykurujú a chladia, a kuchynské sporákové odsávače, sú vyňaté. Mali by sa ustanoviť harmonizované ustanovenia o označovaní a štandardných informáciách o výrobkoch týkajúce sa špecifickej spotreby energie vetracích jednotiek pre bytové priestory, a to s cieľom poskytnúť výrobcom motiváciu na zlepšenie energetickej účinnosti týchto jednotiek, podporiť koncových používateľov v nakupovaní energeticky účinných výrobkov a prispieť k fungovaniu vnútorného trhu.

(4)

Keďže hladina akustického výkonu vetracej jednotky pre bytové priestory môže byť pre spotrebiteľov dôležitým faktorom, táto informácia by sa mala nachádzať na štítku.

(5)

Očakáva sa, že spoločný účinok tohto nariadenia a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1253/2014 (2) prinesie v roku 2025 súhrnný nárast úspor o 1 300 PJ (45 %) na úroveň 4 130 PJ.

(6)

Informácie uvedené na štítku by sa mali získavať použitím spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód, v ktorých sú zohľadnené uznávané najmodernejšie metódy merania a výpočtu vrátane harmonizovaných noriem prijatých európskymi normalizačnými orgánmi, ak sú k dispozícii, v súlade s postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 (3).

(7)

V tomto nariadení by sa mali špecifikovať požiadavky na jednotné vyhotovenie a obsah štítka, technickej dokumentácie a informačného listu. Takisto by sa mali stanoviť aj požiadavky na poskytovanie informácií v prípade akejkoľvek formy predaja na diaľku, v reklamách a technických propagačných materiáloch pre vetracie jednotky, pretože dôležitosť informácií poskytnutých koncovým používateľom cez internet rastie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky na označovanie energetickým štítkom vetracie jednotky pre bytové priestory.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na bytové vetracie jednotky, ktoré sú:

a)

jednosmerné (odvod alebo prívod) s elektrickým príkonom menším ako 30 W;

b)

určené výlučne na prevádzku v potenciálne výbušnej atmosfére, ako sa vymedzuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES (4);

c)

určené výlučne na prevádzku na núdzové použitie, na krátke časové obdobia a ktoré vyhovujú základným požiadavkám pre stavebné práce z hľadiska bezpečnosti v prípade požiaru, ako sú uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (5);

d)

určené výlučne na prevádzku:

i)

na miestach s prevádzkovou teplotou premiestňovaného vzduchu presahujúcou 100 °C;

ii)

na miestach s okolitou teplotou motora, ktorý poháňa tento ventilátor a ktorý je umiestnený mimo prúdu vzduchu, presahujúcou 65 °C;

iii)

na miestach s prevádzkovou teplotou premiestňovaného vzduchu alebo s okolitou teplotou motora, ktorý poháňa tento ventilátor a ktorý je umiestnený mimo prúdu vzduchu, nižšou ako – 40 °C;

iv)

v prípade, že prívodné napätie presahuje 1 000 V jednosmerného alebo 1 500 V striedavého prúdu;

v)

v toxickom, vysoko korozívnom alebo horľavom prostredí alebo v prostredí s abrazívnymi látkami;

e)

zariadenia, ktorých súčasťou je tepelný výmenník a tepelné čerpadlo alebo zariadenia umožňujúce prenos alebo odvod tepla dodatočne k prenosu a odvodu tepla v rámci systému spätného získavania tepla, s výnimkou prenosu tepla na účely ochrany pred mrazom alebo rozmrazovania;

f)

klasifikované ako sporákové odsávače, na ktoré sa vzťahuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2014 (6).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„vetracia jednotka“ je zariadenie na elektrický pohon vybavené minimálne jedným obežným kolesom, jedným motorom a krytom a určené na nahrádzanie spotrebovaného vzduchu v budove alebo v časti budovy vonkajším vzduchom;

2.

„vetracia jednotka pre bytové priestory“ je vetracia jednotka, ktorej

a)

maximálny prietok nepresahuje 250 m3/h;

b)

maximálny prietok je v rozsahu 250 až 1 000 m3/h a podľa výrobcu je určené výlučne na vetranie bytových priestorov;

3.

„maximálny prietok“ je deklarovaný maximálny prietok vzduchu vetracej jednotky, ktorý možno dosiahnuť integrovanými alebo samostatnými spoločne dodávanými ovládacími prvkami v štandardných podmienkach vzduchu (20 °C) a 101 325 Pa, ak sa jednotka inštaluje ako úplná (napr. vrátane čistiacich filtrov) a podľa pokynov výrobcu; v prípade vetracích jednotiek pre bytové priestory s odsávaním maximálny prietok je relatívny k prietoku vzduchu pri rozdiele vonkajšieho statického tlaku 100 Pa a v prípade vetracích jednotiek pre bytové priestory bez odsávania od prietoku vzduchu pri najnižšom dosiahnuteľnom rozdiele celkového tlaku, ktorý sa vyberie zo súboru hodnôt 10 (minimum)-20-50-100-150-200-250 Pa, z ktorých sa hociktorá rovná alebo je tesne pod hodnotou nameraného rozdielu tlaku.

4.

„jednosmerná vetracia jednotka“ je vetracia jednotka, ktorá vytvára prúdenie vzduchu len jedným smerom, buď z vnútorného do vonkajšieho prostredia (odvod) alebo z vonkajšieho do vnútorného prostredia (prívod), kde sa vytvárané nútené prúdenie vzduchu vyvažuje prirodzeným prívodom alebo odvodom vzduchu;

5.

„obojsmerná vetracia jednotka“ je vetracia jednotka, ktorá vytvára prúdenie vzduchu medzi vnútorným a vonkajším prostredím a ktorá je vybavená odvodným aj prívodným ventilátorom.

6.

„model rovnocennej vetracej jednotky“ je vetracia jednotka s rovnakými technickými vlastnosťami v súlade s platnými požiadavkami na informácie o výrobku, ale ju rovnaký výrobca, splnomocnený zástupca alebo dovozca na trh uviedol ako odlišný model vetracej jednotky.

Na účely príloh II až IX sa dodatočné vymedzenie pojmov uvádza v prílohe I.

Článok 3

Povinnosti dodávateľov

1.   Dodávatelia uvádzajúci na trh vetracie jednotky pre bytové priestory zabezpečia, že od 1. januára 2016 budú splnené tieto požiadavky:

a)

ku každej vetracej jednotke pre bytové priestory sa priloží vytlačený štítok vo formáte a s informáciami podľa prílohy III, pričom štítok sa musí nachádzať minimálne na balení jednotky. Pre každý model vetracích jednotiek pre bytové priestory sa predajcom poskytne elektronický štítok vo formáte a s informáciami podľa prílohy III;

b)

sprístupní sa informačný list výrobku podľa prílohy IV. Informačný list sa musí poskytnúť minimálne na balení zariadenia. Pre každý model vetracích jednotiek pre bytové priestory sa predajcom a na voľne prístupných webových stránkach poskytne elektronický informačný list výrobku podľa prílohy IV;

c)

orgánom členských štátov a Komisii sa na požiadanie sprístupní technická dokumentácia podľa prílohy V;

d)

poskytne sa návod na používanie;

e)

každá reklama na konkrétny model vetracej jednotky pre bytové priestory, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa energie alebo ceny, obsahuje triedu špecifickej spotreby energie daného modelu;

f)

v každom technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model vetracej jednotky pre bytové priestory, v ktorom sa opisujú jeho špecifické technické parametre, sa uvedie trieda špecifickej spotreby energie daného modelu.

2.   Od 1. januára 2016 sú vetracie jednotky pre bytové priestory uvádzané na trh vybavené štítkom vo formáte stanovenom v bode 1 prílohy III, ak ide o jednosmerné vetracie jednotky pre bytové priestory, resp. štítkom vo formáte stanovenom v bode 2 prílohy III, ak ide o obojsmerné vetracie zariadenia.

Článok 4

Povinnosti predajcov

Predajcovia zabezpečia, aby:

a)

sa každá vetracia jednotka pre bytové priestory na predajnom mieste označila na vonkajšej prednej alebo hornej strane štítkom poskytnutým dodávateľom v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a) takým spôsobom, aby bol štítok zreteľne viditeľný;

b)

sa vetracie jednotky pre bytové priestory ponúkané na predaj, prenájom alebo predaj na splátky spôsobom, pri ktorom sa nedá predpokladať, že konečný používateľ uvidí výrobok vystavený, predávali s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s prílohou VI s výnimkou prípadov, keď sa ponuka poskytuje na internete, pričom vtedy sa uplatňujú ustanovenia prílohy VII;

c)

každá reklama na konkrétny model vetracej jednotky pre bytové priestory, ktorá obsahuje informácie týkajúce sa energie alebo ceny, obsahuje odkaz na triedu špecifickej spotreby energie jednotky;

d)

sa v každom technickom propagačnom materiáli pre konkrétny model, v ktorom sa opisujú technické parametre vetracej jednotky pre bytové priestory, uviedla trieda špecifickej spotreby energie daného modelu a návod na používanie, ktorý poskytol dodávateľ.

Článok 5

Metódy merania

Na účely informácií, ktoré sa majú poskytnúť podľa článku 3 a 4, sa trieda špecifickej spotreby energie určí v súlade s tabuľkou uvedenou v prílohe II. Špecifická spotreba energie, ročná spotreba elektriny, ročná úspora vykurovania, maximálny prietok a hladina akustického výkonu sa určia v súlade s metódami merania a výpočtu stanovenými v prílohe VIII, v ktorých sú zohľadnené uznávané najnovšie metódy merania a výpočtu.

Článok 6

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Pri posudzovaní zhody vetracej jednotky členské štáty uplatňujú postup stanovený v prílohe IX.

Článok 7

Preskúmanie

Komisia preskúma toto nariadenie z hľadiska technologického pokroku a výsledky tohto preskúmania predloží konzultačnému fóru najneskôr 1. januára 2020.

V preskúmaní sa posúdi predovšetkým možné zahrnutie iných vetracích jednotiek, najmä vetracích jednotiek pre nebytové priestory s celkovým príkonom menším ako 30 W, a výpočet a triedy špecifickej spotreby energie pre dopytovo ovládané jednosmerné a obojsmerné vetracie jednotky.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1253/2014 zo 7. júla 2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES so zreteľom na ekodizajnové požiadavky vetracích jednotiek (pozri stranu 8 tohto úradného vestníka).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES z 23. marca 1994 o aproximácii vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (Ú. v. ES L 100, 19.4.1994, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2014 z 1. októbra 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie rúr na pečenie a odsávačov pár pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2014, s. 1).


PRÍLOHA I

Vymedzenia pojmov, ktoré sa uplatňujú na prílohy II až IX

1.

„špecifická spotreba energie“ [vyjadrená v kWh/(m2.rok)] je súčiniteľ na vyjadrenie energie spotrebovanej na vetranie na m2 vykurovanej podlahovej plochy obydlia alebo budovy, vypočítaný pre vetracie jednotky pre bytové priestory v súlade s prílohou VIII;

2.

„hladina akustického výkonu (LWA)“ je A-vážená hladina akustického výkonu vyžarovaná z krytu vyjadrená v decibeloch (dB) vzhľadom na zvukový výkon jedného pikowattu (1 pW), prenášaná vzduchom pri referenčnom prietoku vzduchu;

3.

„viacrýchlostný pohon“ je motor ventilátora, ktorý možno používať s tromi alebo viacerými pevnými rýchlosťami plus nula (vypnuté);

4.

„pohon s premenlivou rýchlosťou“ je elektronický ovládač, integrovaný alebo fungujúci ako jeden systém alebo ako samostatná jednotka s motorom a ventilátorom, ktorý neustále prispôsobuje elektrickú energiu privádzanú do motora s cieľom ovládať prietokové množstvo;

5.

„systém spätného získavania tepla“ je časť obojsmernej vetracej jednotky vybavenej tepelným výmenníkom, ktorá je určená na prenos tepla obsiahnutého v (kontaminovanom) odvádzanom vzduchu do (čerstvého) privádzaného vzduchu;

6.

„tepelná účinnosť systému spätného získavania tepla pre bytové priestory (ηt)“ je pomer medzi teplotným ziskom privádzaného vzduchu a teplotnou stratou odvádzaného vzduchu, obe relatívne k vonkajšej teplote, meraná za suchých podmienok systému spätného získavania tepla a štandardných podmienok vzduchu, pri vyváženom hmotnostnom prietoku, referenčnom prietoku, rozdiele medzi vnútornou a vonkajšou teplotou 13 K, bez korekcie pre tepelný zisk z motorov ventilátorov;

7.

„miera vnútorného netesnenia“ je časť odvádzaného vzduchu prítomná v privádzanom vzduchu vetracích jednotiek so systémom spätného získavania tepla v dôsledku netesnenia medzi odvádzaným a privádzaným prúdom vzduchu vnútri krytu, keď sa zariadenie používa pri referenčnom prietokovom množstve vzduchu, meraná pri potrubí;

8.

„prenos“ je percentuálny podiel odvádzaného vzduchu, ktoré sa vráti do privádzaného vzduchu v príde regeneračného tepelného výmenníka v súlade s referenčným prietokom;

9.

„miera vonkajšieho netesnenia“ je časť referenčného prietokového množstva vzduchu unikajúca z krytu vetracej jednotky pri tlakovej skúške, skúška sa uskutočňuje pri 250 Pa pri podtlaku aj pretlaku;

10.

„zmiešavanie“ je okamžitá recirkulácia alebo spojenie prúdov vzduchu medzi výstupným a vstupným otvorom na vnútornom aj vonkajšom konektore, aby neprispievali k účinnému vetraniu priestoru budovy, keď sa zariadenie používa pri referenčnej prietokovej rýchlosti vzduchu;

11.

„miera zmiešavania“ je časť odsávaného vzduchu, ako časti celkového referenčného objemu vzduchu, ktorá recirkuluje vzduchu medzi výstupným a vstupným otvorom na vnútornom aj vonkajšom konektore a teda neprispieva k účinnému vetraniu priestoru budovy, keď sa zariadenie používa pri referenčnom objeme vzduchu, mínus miera vnútorného unikania;

12.

„efektívny príkon“ (vyjadrený vo W) je elektrický príkon pri referenčnom prietoku a príslušnom rozdiele vonkajšieho celkového tlaku a zahŕňa elektrický dopyt pre ventilátory, ovládače (vrátane diaľkových ovládačov) a tepelné čerpadlo (ak je integrované);

13.

„špecifický príkon“ [vyjadrený vo W/(m3/h)] je pomer medzi efektívnym príkonom (vo W) a referenčným prietokom (v m3/h);

14.

„diagram prietoku/tlaku“ je skupina kriviek pre prietok (vodorovná os) a rozdiel tlaku jednosmernej vetracej jednotky pre bytové priestory alebo prívodnej strany obojsmernej vetracej jednotky pre bytové priestory, kde každá krivka predstavuje jednu rýchlosť ventilátora s minimálne ôsmimi rovnako vzdialenými skúšobnými bodmi a počet kriviek je daný počtom možností samostatných rýchlostí ventilátora (jedna, dve alebo tri) alebo, v prípade pohonu ventilátora s premenlivou rýchlosťou, obsahuje prinajmenšom minimálnu, maximálnu a vhodnú strednú krivku v blízkosti referenčného objemu vzduchu a rozdielu tlaku na skúšku špecifického príkonu;

15.

„referenčný prietok“ (vyjadrený v m3/s) je hodnota úsečky po bod na krivke v diagrame prietoku/tlaku, ktorá je na referenčnom bode (alebo najbližšie k nemu) pri 70 % prinajmenšom maximálnej prietokovej rýchlosti a 50 Pa pre jednotky s potrubím a pri minimálnom tlaku pre jednotky bez potrubia. Pre obojsmerné vetracie jednotky sa referenčné prietokové množstvo vzduchu vzťahuje na vývod prívodu vzduchu;

16.

„súčiniteľ ovládania (CTRL)“ je korekčný súčiniteľ na výpočet špecifickej spotreby energie v závislosti od typu ovládača, ktorý je súčasťou vetracej jednotky, podľa opisu v tabuľke 1 prílohy VIII;

17.

„parameter ovládania“ je merateľný parameter alebo skupina merateľných parametrov, o ktorých sa predpokladá, že sú reprezentatívne pre dopyt po vetraní, napr. úroveň relatívnej vlhkosti, oxidu uhličitého (CO2), prchavých organických zlúčenín alebo iných plynov, detekcia prítomnosti, pohybu alebo výskytu z infračerveného telesného tepla alebo z odrazu ultrazvukových vĺn, elektrické signály zo spustenia svetiel alebo zariadení ľuďmi;

18.

„manuálne ovládanie“ je akýkoľvek typ ovládania, ktoré nevyužíva dopytové ovládanie;

19.

„dopytové ovládanie“ je zariadenie alebo súbor zariadení, ktoré je integrované alebo funguje ako samostatné zariadenie, ktoré meria parameter ovládania a používa výsledok na automatickú reguláciu prietoku jednotky a/alebo prietokov potrubí;

20.

„časové ovládanie“ je rozhranie s hodinami (ovládané v závislosti od času) pre ľudí na ovládanie rýchlosti/prietoku ventilátora vetracej jednotky s manuálnymi nastaveniami nastaviteľného prietoku minimálne na sedem dní v týždni pre minimálne dve obdobia nižšieho výkonu, t. j. obdobia, v ktorých sa uplatňuje nižší alebo žiadny prietok;

21.

„dopytovo ovládané vetranie“ je vetracia jednotka, ktorá využíva dopytové ovládanie;

22.

„jednotka s potrubím“ je vetracia jednotka určená na vetranie jedného alebo viacerých miestností alebo uzavretých priestorov v budove použitím vzduchových potrubí, ktoré má byť vybavené potrubnými spojeniami;

23.

„jednotka bez potrubia“ je vetracia jednotka jednej miestnosti, určená na vetranie jednej miestnosti alebo uzavretého priestoru v budove, ktorá nemá byť vybavená potrubnými spojeniami;

24.

„centrálne dopytové ovládanie“ je dopytové ovládanie vetracej jednotky s potrubím, ktoré reguluje rýchlosti ventilátora a prietok na základe jedného snímača pre celú vetranú budovu alebo časť budovy na centrálnej úrovni;

25.

„lokálne dopytové ovládanie“ je dopytové ovládanie vetracej jednotky, ktoré neustále reguluje rýchlosti alebo rýchlosti ventilátora a prietoky na základe viacerých ako jedného snímača pre vetraciu jednotku s potrubím alebo jedného snímača pre vetraciu jednotku bez potrubia;

26.

„statický tlak (psf)“ je celkový tlak mínus dynamický tlak ventilátora;

27.

„celkový tlak (pf)“ je rozdiel medzi stagnačným tlakom pri výstupe z ventilátora a pri vstupe do ventilátora;

28.

„stagnačný tlak“ je tlak meraný v bode prúdiaceho plynu, ak by sa mal dostať do stavu pokoja adiabatickým procesom;

29.

„dynamický tlak“ je tlak vypočítaný z hmotnostného prietoku a priemernej hustoty plynu na výstupe a v oblasti výstupu jednotky;

30.

„rekuperačný tepelný výmenník“ je tepelný výmenník určený na prenos tepelnej energie z jedného prúdu vzduchu do druhého bez pohyblivých častí, ako je napríklad doskový alebo rúrkový tepelný výmenník s paralelným tokom, priečnym tokom alebo protitokom, alebo ich kombináciou, alebo doskový alebo rúrkový tepelný výmenník s difúziou pár;

31.

„regeneračný tepelný výmenník“ je rotačný tepelný výmenník s rotačným kolesom na účely prenosu tepelnej energie z jedného prúdu vzduchu do druhého vrátane materiálu umožňujúceho prenos latentného tepla, pohonného mechanizmu, krytu alebo rámu a tesnení na zníženie prechádzania a unikania vzduchu z jedného prúdu vzduchu do druhého; takéto tepelné výmenníky majú rôzne úrovne spätného získavania vlhkosti v závislosti od použitých materiálov;

32.

„citlivosť prúdu vzduchu na odchýlky tlaku“ vetracej jednotky pre bytové priestory bez potrubia je pomer medzi maximálnou odchýlkou od maximálneho prietoku vetracej jednotky pre bytové priestory pri + 20 Pa a pri – 20 Pa rozdielu vonkajšieho celkového tlaku;

33.

„vnútorná/vonkajšia vzduchotesnosť“ vetracej jednotky pre bytové priestory bez potrubia je prietok (vyjadrený v m3/h) medzi vnútorným a vonkajším prostredím, keď sú ventilátory vypnuté.


PRÍLOHA II

Triedy špecifickej spotreby energie

Triedy špecifickej spotreby energie (SEC) vetracích jednotiek pre bytové priestory vypočítaných pre priemerné klimatické podmienky:

Tabuľka 1

Klasifikácia od 1. januára 2016

Trieda ŠSE

SEC v kWh/rok.m2

A+ (najvyššia účinnosť)

SEC < – 42

A

– 42 ≤ SEC < – 34

B

– 34 ≤ SEC < – 26

C

– 26 ≤ SEC < – 23

D

– 23 ≤ SEC < – 20

E

– 20 ≤ SEC < – 10

F

– 10 ≤ SEC < 0

G (najnižšia účinnosť)

0 ≤ SEC


PRÍLOHA III

Štítok

1.

Štítok pre jednosmerné vetracie jednotky uvádzané na trh po 1. januári 2016:

Image

Štítok musí obsahovať tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo jeho ochrannú známku;

II.

identifikačný znak modelu dodávateľa,

III.

energetickú účinnosť; vrchol šípky obsahujúcej triedu energetickej účinnosti zariadenia sa nachádza v rovnakej výške ako vrchol šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti. Energetická účinnosť sa uvádza pre „priemerné“ podnebie;

IV.

hladinu akustického výkonu (LWA) v dB zaokrúhlenú na najbližšie celé číslo;

V.

maximálny prietok v m3/h zaokrúhlený na najbližšie celé číslo s jednou šípkou predstavujúcou jednosmerné vetracie jednotky.

2.

Štítok pre obojsmerné vetracie jednotky uvádzané na trh po 1. januári 2016:

Image

Štítok musí obsahovať tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo jeho ochrannú známku;

II.

identifikačný znak modelu dodávateľa,

III.

energetickú účinnosť; vrchol šípky obsahujúcej triedu energetickej účinnosti zariadenia sa nachádza v rovnakej výške ako vrchol šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti. Energetická účinnosť sa uvádza pre „priemerné“ podnebie;

IV.

hladinu akustického výkonu (LWA) v dB zaokrúhlenú na najbližšie celé číslo;

V.

maximálny prietok v m3/h zaokrúhlený na najbližšie celé číslo s dvoma šípkami v opačnom smere predstavujúcimi obojsmerné vetracie jednotky.

3.

Grafický návrh štítkov vetracích jednotiek pre bytové priestory uvedených v bodoch 1 až 2 je takýto:

Image

Pričom:

 

Štítok je minimálne 75 mm široký a 150 mm vysoký. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

 

Pozadie je biele.

 

Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyánová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

 

Štítok spĺňa všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

Image

Čiara ohraničujúca štítok EÚ: 3,5 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 2,5 mm.

Image

Logo EÚ: Farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Logo Energia: Farba: X-00-00-00.

Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + logo energia, šírka: 62 mm, výška: 12 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 pt – farba:100 % modrá kyánová – dĺžka: 62 mm.

Image

Stupnice A+–G:

šípka: výška: 6 mm, medzera: 1 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

siedma trieda: 00-X-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 13 pt, veľké písmená, biela.

Image

Triedy špecifickej spotreby energie

Šípka: šírka: 17 mm, výška: 9 mm, 100 % čierna.

Text: Calibri bold 18,5 pt, veľké písmená, biela. znamienka „+“: Calibri bold 11 pt, biele písmená v jednom riadku.

Image

Hladina akustického výkonu v dB:

Ohraničenie: 1,5 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 2,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 16 pt, 100 % čierna.

„dB“: Calibri regular 10 pt, 100 % čierna.

Image

Maximálny prietok v m3/h:

Ohraničenie: 1,5 pt – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 2,5 mm.

Hodnota: Calibri bold 16 pt, 100 % čierna.

„m3/h“: Calibri bold 16 pt, 100 % čierna.

jedna alebo dve šípky

šírka každej 10 mm, výška každej: 10 mm.

Farba: modrá kyánová 100 %.

Image

Energia:

Text: Calibri regular 6 pt, veľké písmená, čierna.

Image

Referenčné obdobie:

Text: Calibri bold 8 pt.

Image

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka

Image

Identifikačný kód modelu dodávateľa

Image

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka a identifikačný kód modelu sa zmestia do priestoru 62 × 10 mm.


PRÍLOHA IV

Informačný list výrobku

Informácie uvedené v informačnom liste vetracej jednotky pre bytové priestory uvedenom v článku 3 ods. 1 písm. b) sa uvádzajú v tomto poradí a sú obsiahnuté v brožúre o výrobku alebo v iných dokumentoch pripojených k výrobku:

a)

meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

b)

identifikačný kód modelu dodávateľa, teda kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa odlišuje špecifický model vetracej jednotky pre bytové priestory od iného modelu s rovnakou obchodnou známkou alebo menom dodávateľa;

c)

špecifická spotreba energie v kWh/(m2.a) pre každé uplatniteľné klimatické pásmo a triedu špecifickej spotreby energie;

d)

deklarovaná typológia v súlade s článkom 2 tohto nariadenia (jednosmerná alebo obojsmerná);

e)

typ pohonu, ktorý je alebo má byť nainštalovaný (viacrýchlostný pohon alebo pohon s premenlivou rýchlosťou);

f)

typ systému spätného získavania tepla (rekuperačný, regeneračný, žiadny);

g)

tepelná účinnosť spätného získavania tepla (v % alebo „neuvádza sa“, ak výrobok nemá systém spätného získavania tepla);

h)

maximálny prietok v m3/h;

i)

elektrický príkon pohonu ventilátora vrátane zariadenia na ovládanie motora pri maximálnom prietoku (W);

j)

hladina akustického výkonu (LWA) zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

k)

referenčný prietok v m3/s;

l)

referenčný rozdiel tlaku v Pa;

m)

špecifický príkon vo W/(m3/h);

n)

súčiniteľ ovládania a typológia ovládania v súlade s príslušnými vymedzeniami pojmov a klasifikáciou v tabuľke 1 prílohy VIII;

o)

deklarované maximálne miery vnútorného a vonkajšieho netesnenia (v %) pre obojsmerné vetracie jednotky alebo prenos (len v prípade regeneračných tepelných výmenníkov) a miery vonkajšieho netesnenia (v %) pre jednosmerné vetracie jednotky s potrubím;

p)

miera zmiešavania obojsmerných vetracích jednotiek bez potrubia, ktoré nemajú byť vybavené jedným potrubným spojením buď na strane prívodu alebo vývodu vzduchu;

q)

umiestnenie a opis vizuálnej výstrahy filtra pre vetracie jednotky pre bytové priestory, ktoré sa majú používať s filtrami, vrátane textu zdôrazňujúceho dôležitosť pravidelnej výmeny filtra na výkon a energetickú hospodárnosť jednotky;

r)

pre jednosmerné vetracie systémy, pokyny na montáž mriežok na regulovaný prívod/odvod na fasádu pre prirodzený prívod/odvod vzduchu;

s)

internetová adresa s pokynmi na montáž/demontáž;

t)

pre jednotky bez potrubia citlivosť prúdenia vzduchu na odchýlky tlaku pri + 20 Pa a – 20 Pa;

u)

len pre jednotky bez potrubia: vnútorná/vonkajšia vzduchotesnosť v m3/h;

v)

ročná spotreba elektriny (v kWh elektriny za rok);

w)

ročná úspora vykurovania (v kWh primárnej energie za rok) pre každý typ podnebia („priemerné“, „teplé“, „studené“);


PRÍLOHA V

Technická dokumentácia

Technická dokumentácia uvedená v článku 3 ods. 1 písm. c) zahŕňa minimálne tieto položky:

a)

meno a adresa dodávateľa;

b)

identifikačný kód modelu dodávateľa, teda kód, zvyčajne alfanumerický, ktorým sa odlišuje špecifický model vetracej jednotky pre bytové priestory od iného modelu s rovnakou obchodnou známkou alebo menom dodávateľa;

c)

podľa potreby odkazy na použité harmonizované normy;

d)

podľa potreby iné použité metódy výpočtov, normy v oblasti merania a špecifikácie;

e)

údaje o osobe, ktorá je splnomocnená zaviazať dodávateľa, a jej podpis;

f)

podľa potreby technické parametre meraní v súlade s prílohou VIII;

g)

celkové rozmery;

h)

špecifikácia typu vetracej jednotky pre bytové priestory;

i)

trieda špecifickej spotreby energie modelu v súlade s prílohou II;

j)

špecifická spotreba energie (SEC) pre každé uplatniteľné klimatické pásmo;

k)

hladina akustického výkonu LWA;

l)

výsledky výpočtov vykonaných v súlade s prílohou VIII.

Dodávatelia môžu na konci uvedeného zoznamu doplniť ďalšie informácie.


PRÍLOHA VI

Informácie poskytované v prípadoch, keď nemožno očakávať, že koncový používateľ uvidí výrobok vystavený, s výnimkou internetu

1.

Ak nemožno očakávať, že koncový používateľ uvidí výrobok vystavený, s výnimkou internetu, informácie musia byť uvedené v tomto poradí:

a)

trieda špecifickej spotreby energie modelu v súlade s prílohou II;

b)

špecifická spotreba energie v kWh/(m2.a) pre každé uplatniteľné klimatické pásmo;

c)

maximálny prietok (v m3/h);

d)

hladina akustického výkonu (LWA) v dB zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

2.

Ak sa poskytujú aj iné informácie obsiahnuté v informačnom liste výrobku, uvádzajú sa vo forme a v poradí stanovenom v prílohe IV.

3.

Veľkosť a druh písma, ktorým sú vytlačené alebo zobrazené informácie uvedené v tejto prílohe, musia byť čitateľné.


PRÍLOHA VII

Informácie poskytované v prípade predaja, prenájmu alebo predaja na splátky cez internet

1.

Na účely bodov 2 až 5 tejto prílohy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„mechanizmus zobrazovania“ je akákoľvek obrazovka vrátane dotykovej obrazovky alebo iná vizuálna technológia používaná na zobrazovanie internetového obsahu používateľom;

b)

„vnorené zobrazenie“ je vizuálne rozhranie, v ktorom sa obrázok alebo súbor údajov sprístupní po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení iného obrázka alebo súboru údajov ťuknutím na dotykovej obrazovke;

c)

„dotyková obrazovka“ je obrazovka reagujúca na dotyk, napríklad obrazovka tabletového počítača, počítača typu slate alebo smartfónu;

d)

„alternatívny text“ je text uvedený ako alternatíva k obrázku, ktorá umožňuje zobrazenie informácií v inej ako grafickej forme v prípade, že zobrazovacie zariadenia nedokážu zobraziť obrázok, alebo ako pomôcka pre dostupnosť, napríklad ako vstupná informácia pre aplikácie hlasovej syntézy.

2.

Príslušný štítok poskytnutý dodávateľmi v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a) sa zobrazuje na zobrazovacom mechanizme v blízkosti ceny výrobku v súlade s časovým plánom stanoveným v článku 3 ods. 2 a 3. Štítok musí byť taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný, pričom jeho veľkosť musí byť primeraná veľkosti uvedenej v prílohe III. Štítok sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade musí byť obrázok použitý na prístup k štítku v súlade so špecifikáciami stanovenými v bode 3 tejto prílohy. Ak sa použije vnorené zobrazenie, štítok sa musí zobraziť po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej obrazovke.

3.

Obrázok použitý na prístup k štítku v prípade vnoreného zobrazenia musí:

a)

byť šípka vo farbe zodpovedajúcej triede energetickej účinnosti výrobku na štítku;

b)

označovať triedu energetickej účinnosti výrobku bielou farbou v rovnakej veľkosti písma, ako je veľkosť písma, ktorou je uvedená cena, ako aj

c)

mať jeden z týchto dvoch formátov:

Image

4.

V prípade vnoreného zobrazenia je postupnosť zobrazenia štítka na obrazovke takáto:

a)

obrázok uvedený v bode 3 tejto prílohy sa zobrazí na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku;

b)

obrázok má formu prepojenia na štítok;

c)

štítok sa zobrazí po kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení obrázka ťuknutím na dotykovej obrazovke;

d)

štítok sa zobrazí ako kontextové okno, nová karta, nová stránka alebo vložená obrazovka;

e)

na zväčšenie štítka na dotykovej obrazovke platia pravidlá daného zariadenia pre zväčšovanie na dotykovej obrazovke;

f)

zobrazenie štítka sa ukončí prostredníctvom možnosti „zatvoriť“ alebo iného štandardného mechanizmu zatvorenia;

g)

alternatívny text pre obrázok, ktorý sa zobrazí pri neúspešnom zobrazení štítka, obsahuje triedu energetickej účinnosti výrobku v rovnakej veľkosti písma, ktorou je uvedená cena.

5.

Príslušný informačný list výrobku, ktorý dodávatelia sprístupňujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b), sa zobrazuje na mechanizme zobrazovania v blízkosti ceny výrobku. Informačný list výrobku musí byť taký veľký, aby bol zreteľne viditeľný a čitateľný. Informačný list výrobku sa môže zobrazovať použitím vnoreného zobrazenia a v takom prípade musí byť na odkaze použitom na prístup k informačnému listu výrobku zreteľne a čitateľne uvedené „Informačný list výrobku“. Ak sa použije vnorené zobrazenie, informačný list sa musí zobraziť po prvom kliknutí myšou, ukázaní kurzorom myši alebo roztvorení odkazu ťuknutím na dotykovej obrazovke.


PRÍLOHA VIII

Merania a výpočty

1.

Špecifická spotreba energie (SEC) sa vypočíta pomocou tejto rovnice:

Formula

kde:

SEC je špecifická spotreba energie na vetranie na m2 vykurovanej podlahovej plochy obydlia alebo budovy [kWh/(m2.rok)],

ta je počet prevádzkových hodín ročne [h/rok],

pef je súčiniteľ primárnej energie pre výrobu a rozvod elektrickej energie [-],

qnet je čistý dopyt po miere vetrania na m2 vykurovanej podlahovej plochy [m3/h.m2],

MISC je súhrnný súčiniteľ všeobecnej typológie, ktorý zahŕňa súčinitele pre účinnosť vetrania, úniky v potrubí a dodatočné prenikanie [-],

CTRL je súčiniteľ ovládania vetrania [-],

x je exponent, ktorý zohľadňuje nelinearitu medzi úsporou tepelnej energie a elektriny v závislosti od vlastností motora a pohonu [-],

SPI je špecifický príkon [kW/(m3/h)],

th je celkový počet hodín vykurovacej sezóny [h],

ΔΤh je priemerný rozdiel medzi vnútornou (19 °C) a vonkajšou teplotou počas vykurovacej sezóny mínus korekcia 3 K pre slnečný a vnútorný zisk [K],

ηh je priemerná účinnosť vykurovania priestoru [-],

cair je špecifická tepelná kapacita vzduchu pri stálom tlaku a hustote [kWh/(m3 K)],

qref je referenčná miera prirodzeného vetrania na m2 vykurovanej podlahovej plochy [m3/h.m2],

ηt je tepelná účinnosť spätného získavania tepla [-],

Qdefr je ročná vykurovacia energia na m2 vykurovanej podlahovej plochy [kWh/m2.rok] na rozmrazenie, založená na vykurovaní s premenlivým elektrickým odporom.

Formula,

kde:

tdefr je trvanie obdobia rozmrazovania, t. j. keď vonkajšia teplota je nižšia ako – 4 °C [h/rok] a

ΔΤdefr je priemerný rozdiel v K medzi vonkajšou teplotou a – 4 °C počas obdobia rozmrazovania.

Qdefr sa vzťahuje len na obojsmerné jednotky s rekuperačným tepelným výmenníkom; pre jednosmerné jednotky alebo jednotky s regeneračnými tepelnými výmenníkmi Qdefr  = 0.

Špecifický príkon a ηt sú hodnoty odvodené zo skúšok a metód výpočtu.

Ďalšie parametre a ich predvolené hodnoty sú uvedené v tabuľke 1. Špecifická spotreba energie pre klasifikáciu štítka je založená na priemernom podnebí.

2.

Ročná spotreba elektriny na 100 m2 podlahovej plochy (v kWh/rok elektriny ročne) a ročná úspora vykurovania, čo je ročná úspora spotreby energie na vykurovanie (v kWh spalného tepla paliva ročne) sa vypočítajú nasledujúcim spôsobom, pomocou definícií v bode 1 a predvolených hodnôt uvedených v tabuľke 1, pre každý typ podnebia (priemerné, teplé a studené):

Formula;

Formula.

Tabuľka 1

Parametre výpočtu špecifickej spotreby energie

Všeobecná typológia

MISC

Vetracie jednotky s potrubím

1,1

Vetracie jednotky bez potrubia

1,21

Ovládanie vetrania

CTRL

Manuálne ovládanie (bez dopytovo ovládaného vetrania)

1

Časové ovládanie (bez dopytovo ovládaného vetrania)

0,95

Centrálne dopytové ovládanie

0,85

Lokálne dopytové ovládanie

0,65

Motor a pohon

Hodnota x

Zap./vyp. a jedna rýchlosť

1

2 rýchlosti

1,2

3 rýchlosti

1,5

Premenlivá rýchlosť

2

Podnebie

th

v h

ΔΤh

v K

tdefr

v h

ΔΤdefr

v K

Qdefr  (1)

v kWh/a.m2

Studené

6 552

14,5

1 003

5,2

5,82

Priemerné

5 112

9,5

168

2,4

0,45

Teplé

4 392

5

Predvolené hodnoty

Hodnota

Špecifická tepelná kapacita vzduchu, cair v kWh/(m3K)

0, 000344

Čistá požiadavka na vetranie na m2 vykurovanej podlahovej plochy, qnet v m3/h.m2

1,3

Referenčná miera prirodzeného vetrania na m2 vykurovanej podlahovej plochy, qref v m3/h.m2

2,2

Počet prevádzkových hodín ročne, ta v h

8 760

Súčiniteľ primárnej energie pre výrobu a rozvod elektrickej energie, pef

2,5

účinnosť vykurovania priestoru, ηh

75 %


(1)  Rozmrazovanie sa vzťahuje len obojsmerné vetracie jednotky s rekuperačným tepelným výmenníkom a vypočíta sa ako Qdefr = tdefr * Δtdefr * cair * qnet * pef. Pre jednosmerné zariadenia a zariadenia s regeneračným tepelným výmenníkom Qdefr  = 0


PRÍLOHA IX

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Na účely kontroly zhody s požiadavkami ustanovenými v prílohe II vykonajú orgány členských štátov skúšku jednej vetracej jednotky pre bytové priestory. Ak sa namerané hodnoty alebo hodnoty vypočítané na základe nameraných hodnôt nezhodujú s deklarovanými hodnotami výrobcu v zmysle článku 3, podľa odchýlok v tabuľke 1, merania sa uskutočnia na troch ďalších jednotkách.

Ak aritmetický priemer nameraných hodnôt pre tieto jednotky nespĺňa požiadavky, podľa odchýlok v tabuľke 1, model a všetky rovnocenné modely sa považujú za nespĺňajúce požiadavky uvedené v prílohe II.

Orgány členských štátov poskytnú výsledky skúšok a iné relevantné informácie orgánom iných členských štátov a Komisii do jedného mesiaca od prijatia rozhodnutia o nesúlade modelu.

Orgány členského štátu používajú metódy merania a výpočtov uvedené v prílohe VIII.

Tabuľka 1

Parameter

Odchýlky pri overovaní

Špecifický príkon (SPI)

Nameraná hodnota nesmie byť vyššia než 1,07-násobok maximálnej deklarovanej hodnoty.

Tepelná účinnosť vetracej jednotky pre bytové priestory

Nameraná hodnota nesmie byť nižšia než 0,93-násobok minimálnej deklarovanej hodnoty.

Hladina akustického výkonu

Nameraná hodnota nesmie byť vyššia než maximálna deklarovaná hodnota plus 2 dB.

Odchýlky pri overovaní stanovené v tejto prílohe sa vzťahujú iba na overovanie meraných parametrov zo strany orgánov členských štátov a dodávatelia ich nesmú využívať ako povolenú odchýlku na stanovenie hodnôt v technickej dokumentácii. Hodnoty a triedy na štítku alebo v (elektronickom) informačnom liste výrobku nesmú byť pre dodávateľa výhodnejšie než hodnoty uvedené v technickej dokumentácii.


Top