EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1174

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1174/2014 z  24. októbra 2014 , ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (CHZO)]

OJ L 316, 4.11.2014, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1174/oj

4.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 316/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1174/2014

z 24. októbra 2014,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Žiadosť Talianska o zápis názvu „Piadina Romagnola“/„Piada Romagnola“ do registra bola v súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Piadina Romagnola“/„Piada Romagnola“ sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Piadina Romagnola“/„Piada Romagnola“ CHZO sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom pododseku sa vzťahuje na výrobok triedy 2.3. Chlieb, zákusky, koláče, cukrovinky, čajové pečivo a iné pekárske výrobky prílohy XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. októbra 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 153, 21.5.2014, s. 9.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


Top