EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1142

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1142/2014 z  22. októbra 2014 , ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pokiaľ ide o financovanie európskych politických strán

OJ L 317, 4.11.2014, p. 28–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2018; Nepriamo zrušil 32018R1046

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1142/oj

4.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/28


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, EURATOM) č. 1142/2014

z 22. októbra 2014,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pokiaľ ide o financovanie európskych politických strán

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 322 v spojení so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä jej článkom 106a,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Politické strany na európskej úrovni sú dôležitým faktorom integrácie v rámci Únie.

(2)

V článku 10 Zmluvy o Európskej únii a v článku 12 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie sa stanovuje, že politické strany na európskej úrovni prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia a k vyjadrovaniu politickej vôle občanov Únie.

(3)

Dňa 4. novembra 2003 Európsky parlament a Rada prijali nariadenie (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (3).

(4)

Vzhľadom na získané skúsenosti Európsky parlament vo svojom uznesení zo 6. apríla 2011 o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (4) navrhol viaceré zlepšenia týkajúce sa financovania európskych politických strán a európskych politických nadácií.

(5)

Dňa 22. októbra 2014 bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 (5), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2004/2003 a ktorým sa stanovujú nové pravidlá týkajúce sa okrem iného financovania politických strán a politických nadácií na európskej úrovni, a to najmä pokiaľ ide o podmienky financovania, prideľovanie a distribúciu financovania, dary a príspevky, financovanie volebných kampaní do Európskeho parlamentu, refundovateľné výdavky, zákaz financovania, účtovné záznamy, predkladanie správ a audit, plnenie a kontrolu, sankcie, spoluprácu medzi Úradom pre európske politické strany a nadácie, povoľujúcim úradníkom Európskeho parlamentu a členskými štátmi a transparentnosť.

(6)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (6) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) by malo obsahovať pravidlá poskytovania príspevkov zo všeobecného rozpočtu Únie v prospech európskych politických strán, ako sú upravené v nariadení (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. Politickým stranám na európskej úrovni by uvedené pravidlá mali poskytnúť väčší stupeň flexibility, pokiaľ ide o lehoty na využitie týchto príspevkov, keďže si to vyžaduje povaha ich činnosti.

(7)

Systém finančnej podpory európskych politických strán prostredníctvom grantu na prevádzku, ako je stanovené v článku 125 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách, nezodpovedá ich potrebám, najmä pokiaľ ide o povinnosť predkladať ročný pracovný program. Takáto požiadavka neexistuje v legislatívach členských štátov. Finančná podpora európskych politických strán by preto mala mať formu osobitných príspevkov, aby sa zohľadnili osobitné potreby európskych politických strán. Keďže na európske politické nadácie sa naďalej vzťahujú ustanovenia o grantoch uvedené v nariadení o rozpočtových pravidlách, malo by byť možné, aby sa na ne uplatňoval prenos obmedzený na tri mesiace, ktorý je v súčasnosti stanovený v článku 125 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(8)

Aj keď sa finančná podpora udeľuje bez požadovania predkladania ročných pracovných programov, riadne využitie finančných prostriedkov Únie by politické strany mali odôvodňovať ex post. Predovšetkým by zodpovedný povoľujúci úradník mal overovať, či sa finančné prostriedky použili na vyplatenie refundovateľných výdavkov (podľa vymedzenia vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevky) v rámci časovej lehoty stanovenej v tomto nariadení. Príspevky európskym politickým stranám by sa mali použiť do konca rozpočtového roku nasledujúceho po roku ich pridelenia. Po uvedenej lehote by zodpovedný povoľujúci úradník mal všetky nepoužité finančné prostriedky získať naspäť.

(9)

Finančné prostriedky Únie pridelené na financovanie prevádzkových nákladov európskych politických strán by sa nemali použiť na žiadne účely okrem tých, ktoré stanovuje nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, predovšetkým nie na priame alebo nepriame financovanie iných subjektov, ako napríklad vnútroštátnych politických strán. Európske politické strany by mali využiť príspevky na zaplatenie určitého percenta súčasných a budúcich výdavkov, a nie výdavkov alebo dlhov, ktoré vznikli ešte pred podaním žiadosti o príspevky.

(10)

Prideľovanie príspevkov by sa takisto malo zjednodušiť a prispôsobiť osobitostiam európskych politických strán, a to najmä vypustením kritérií výberu, zavedením všeobecného pravidla jednej úplnej platby predbežného financovania a možnosťou použiť jednorazové platby, paušálne financovanie a jednotkové náklady.

(11)

Príspevky zo všeobecného rozpočtu Únie by sa mali pozastaviť, znížiť alebo zrušiť v prípade, ak európske politické strany porušia svoje povinnosti stanovené v nariadení (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

(12)

Sankcie, ktoré vychádzajú tak z nariadenia o rozpočtových pravidlách, ako aj z nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, by sa mali udeľovať koherentným spôsobom a mali by dodržiavať zásadu ne bis in idem. V súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 sa administratívne a/alebo finančné sankcie stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách neudeľujú v jednom z tých prípadov, keď už sankcie boli udelené na základe nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

(13)

Nariadenie o rozpočtových pravidlách by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa mení takto:

1.

V článku 121 sa v odseku 2 dopĺňa toto písmeno:

„j)

príspevky európskym politickým stranám uvedené v hlave VIII druhej časti.“

2.

Článok 125 sa mení takto:

a)

Druhý pododsek odseku 3 sa vypúšťa.

b)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Ak Európska politická nadácia v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 (7) dosiahne prebytok príjmov nad výdavkami na konci rozpočtového roku, v ktorom dostala grant na prevádzku, môže sa časť tohto prebytku až do výšky 25 % celkových príjmov za daný rok odchylne od zásady neziskovosti stanovenej v odseku 4 tohto článku previesť do nasledujúceho roka s podmienkou, že sa použije pred koncom prvého štvrťroka tohto nasledujúceho roka.

3.

V druhej časti sa dopĺňa táto hlava:

„HLAVA VIII

PRÍSPEVKY EURÓPSKYM POLITICKÝM STRANÁM

Článok 204a

Všeobecné ustanovenia

1.   Na účely tohto nariadenia ‚európske politické strany‘ sú subjekty zaregistrované v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

2.   Priame finančné príspevky z rozpočtu sa môžu európskym politickým stranám udeľovať vzhľadom na skutočnosť, že prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia a k vyjadrovaniu politickej vôle občanov Únie v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

Článok 204b

Zásady

1.   Príspevky sa využívajú výlučne na úhradu percentuálneho podielu prevádzkových nákladov európskych politických strán priamo súvisiacich s cieľmi týchto strán, uvedeného v článku 17 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, ako sa stanovuje v článku 17 ods. 5 a v článku 21 uvedeného nariadenia.

2.   Príspevky možno použiť na úhradu výdavkov súvisiacich so zákazkami, ktoré zadali európske politické strany, za predpokladu, že v čase zadania tam nebol žiadny konflikt záujmov.

3.   Príspevky sa nesmú použiť na priame ani nepriame získanie osobných výhod pre žiadneho člena alebo zamestnanca európskej politickej strany, či už peňažných, alebo vecných. Príspevky sa nesmú použiť na priame ani nepriame financovanie činností tretích strán, predovšetkým vnútroštátnych politických strán alebo politických nadácií na európskej alebo vnútroštátnej úrovni, bez ohľadu na to, či ide o granty, dary, pôžičky, alebo akékoľvek iné podobné dojednanie. Príspevky sa nesmú použiť na žiadny z účelov vylúčených podľa článku 22 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

4.   Príspevky podliehajú zásade transparentnosti a zásade rovnakého zaobchádzania v súlade s kritériami stanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

5.   Príspevky každoročne udeľuje Európsky parlament a oznamuje ich v súlade s článkom 35 ods. 2 tohto nariadenia a s článkom 32 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

6.   Európske politické strany, ktoré získajú príspevok, nesmú priamo ani nepriamo získať ďalšie finančné prostriedky z rozpočtu. Zakázané sú predovšetkým dary z rozpočtov politických skupín v Európskom parlamente. Za žiadnych okolností sa tá istá výdavková položka nesmie financovať z rozpočtu dvakrát.

Článok 204c

Rozpočtové aspekty

Príspevky sa vyplácajú z rozpočtového oddielu Európskeho parlamentu. Rozpočtové prostriedky vyčlenené na nezávislé externé kontrolné orgány alebo odborníkov podľa článku 23 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 sa uhrádzajú priamo do rozpočtu Európskeho parlamentu.

Článok 204d

Výzva na predkladanie žiadostí o príspevky

1.   Príspevky sa udeľujú prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o príspevky, ktorá sa každý rok uverejní aspoň na webovej stránke Európskeho parlamentu.

2.   Každý rok sa európskej politickej strane môže udeliť iba jeden príspevok.

3.   Európska politická strana môže získať príspevok, len ak požiada o financovanie v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevky.

4.   Vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevky sú určené kritériá oprávnenosti, ktoré žiadateľ musí spĺňať, ako aj kritériá vylúčenia.

5.   Vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevky sa prinajmenšom určí, aký charakter majú mať výdavky, ktoré sa môžu príspevkom uhradiť.

6.   Výzva na predkladanie žiadostí o príspevky si vyžaduje odhad rozpočtu.

Článok 204e

Postup udeľovania

1.   Žiadosti o príspevky treba riadne a včas predložiť písomne, v prípade potreby i v bezpečnom elektronickom formáte.

2.   Príspevky sa neudelia tým žiadateľom, ktorí sa v období, keď prebieha postup udeľovania príspevkov, nachádzajú v jednej zo situácií uvedených v článku 106 ods. 1, článku 107 a článku 109 ods. 1 písm. a), ani tým, ktorí sa nachádzajú v centrálnej databáze vylúčených subjektov uvedenej v článku 108.

3.   Žiadatelia sú povinní osvedčiť, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených v odseku 2.

4.   Príspevky sa udeľujú podľa ustanovení vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevky prostredníctvom dohody alebo rozhodnutia o príspevku.

5.   Zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi môže pri vyhodnocovaní a vypracúvaní dohody alebo rozhodnutia o príspevku pomáhať výbor. Zodpovedný povoľujúci úradník určí s ohľadom na zásady transparentnosti a rovnakého zaobchádzania pravidlá týkajúce sa zloženia, vymenovania a fungovania tohto výboru, ako aj pravidlá na zamedzenie akéhokoľvek konfliktu záujmov.

Článok 204f

Postup vyhodnocovania

1.   Žiadosti sa vyberajú na základe kritérií poskytovania príspevkov stanovených v nariadení (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 zo žiadostí, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti a podmienky účasti.

2.   Kritériá oprávnenosti určujú podmienky, za akých môže žiadateľ získať príspevok v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

3.   Zodpovedný povoľujúci úradník uvedie v rozhodnutí minimálne tieto údaje:

a)

predmet a celkovú sumu príspevku;

b)

meno vybraného žiadateľa a schválené sumy;

c)

mená všetkých zamietnutých žiadateľov a dôvody takéhoto zamietnutia.

4.   Zodpovedný povoľujúci úradník písomne informuje žiadateľov o rozhodnutí vo veci ich žiadostí. Ak je žiadosť o financovanie zamietnutá alebo ak požadované sumy neboli udelené či už čiastočne, alebo v plnom rozsahu, zodpovedný povoľujúci úradník uvedie dôvody zamietnutia žiadosti alebo neudelenia požadovaných súm s odkazom najmä na kritériá oprávnenosti alebo kritériá poskytovania príspevkov uvedené v odsekoch 1 a 2. Ak je žiadosť zamietnutá, zodpovedný povoľujúci úradník informuje žiadateľa o dostupných prostriedkoch administratívnej a/alebo justičnej nápravy stanovených v článku 97 tohto nariadenia.

Článok 204g

Forma príspevkov

1.   Príspevky môžu mať niektorú z týchto foriem:

a)

úhrada istého percenta skutočne vynaložených refundovateľných výdavkov;

b)

úhrada na základe jednotkových nákladov;

c)

jednorazové platby;

d)

paušálne financovanie;

e)

kombinácia foriem uvedených v písmenách a) až d).

2.   Uhradiť sa môžu len výdavky spĺňajúce kritériá stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevky, ktoré nevznikli pred posledným možným dátumom na predloženie žiadosti.

Článok 204h

Pravidlá prideľovania príspevkov

1.   Jednotkovými nákladmi sa pokrývajú všetky alebo len určité osobitné kategórie refundovateľných výdavkov, ktoré sú stanovené vopred na základe jednotkovej sumy.

2.   Jednorazovými platbami sa vo všeobecnosti pokrývajú určité výdavky nevyhnutné na vykonávanie osobitných činností európskych politických strán. Jednorazové platby sa kombinujú iba s inými formami príspevkov.

3.   Paušálne financovanie sa používa na krytie osobitných kategórií refundovateľných výdavkov, ktoré sú stanovené vopred na základe určitého percenta.

4.   Pri použití úhrad jednorazovými platbami, paušálnym financovaním alebo na základe jednotkových nákladov sa tieto spôsoby vymedzia vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevky, prípadne s príslušnými sumami a sadzbami. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevky obsahuje tiež opis metód na stanovenie jednorazových súm, paušálneho financovania alebo jednotkových nákladov, ktoré sa zakladajú na objektívnych ukazovateľoch, ako sú štatistické údaje, potvrdené alebo overiteľné údaje európskych politických strán z minulosti alebo ich obvyklé postupy pri účtovaní nákladov. Dohoda alebo rozhodnutie o príspevku obsahuje ustanovenia, na základe ktorých sa dá overiť, že podmienky na udelenie jednorazových platieb, jednotkových nákladov alebo paušálneho financovania boli splnené.

Článok 204i

Predbežné financovanie

Príspevky sa vyplácajú v plnej výške prostredníctvom jednej platby predbežného financovania, pokiaľ zodpovedný povoľujúci úradník v riadne odôvodnených prípadoch nerozhodne inak.

Článok 204j

Zábezpeky

Ak to zodpovedný povoľujúci úradník považuje za vhodné a primerané, v jednotlivých prípadoch a na základe analýzy rizika môže od európskej politickej strany žiadať, aby vopred zložila zábezpeku s cieľom zamedziť finančným rizikám spojeným s platbou predbežného financovania, a to len v prípade, ak podľa analýzy rizika danej európskej politickej strane bezprostredne hrozí, že sa dostane do jednej zo situácií opísaných v článku 106 ods. 1 písm. a) a d) tohto nariadenia, alebo ak bolo Európskemu parlamentu a Rade postúpené príslušné rozhodnutie Úradu pre európske politické strany a nadácie zriadeného podľa článku 6 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 (ďalej len ‚úrad‘) v súlade s článkom 10 ods. 4 uvedeného nariadenia.

Ustanovenia článku 134 tohto nariadenia o zábezpeke na predbežné financovanie pri grantoch sa uplatňujú primerane na zábezpeky, ktoré sa môžu požadovať v prípadoch uvedených v prvom odseku tohto článku na platby predbežného financovania poskytované európskym politickým stranám.

Článok 204k

Využívanie príspevkov

1.   Príspevky sa využívajú v súlade s článkom 204b.

2.   Všetky prostriedky, ktoré sa nepoužili v danom rozpočtovom roku, na ktorý sa uvedený príspevok vzťahuje (rok n), sa použijú na akékoľvek refundovateľné výdavky vzniknuté do 31. decembra roka n + 1. Zvyšná časť príspevku, ktorá sa nevyužije v priebehu uvedenej lehoty, sa vráti v súlade s kapitolou 5 hlavy IV prvej časti.

3.   Európske politické strany dodržiavajú maximálnu mieru spolufinancovania stanovenú v článku 17 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014. Zvyšné sumy príspevkov z predchádzajúcich rokov sa nesmú použiť na financovanie nákladov, ktoré si európske politické strany musia kryť z vlastných zdrojov. Príspevky tretích strán na spoločné podujatia sa nepovažujú za súčasť vlastných zdrojov európskej politickej strany.

4.   Európske politické strany použijú časť príspevku, ktorý sa nepoužil v priebehu rozpočtového roku, na ktorý bol udelený, a až potom použijú príspevky udelené po uvedenom roku.

5.   Všetky úroky získané na platbách predbežného financovania sa považujú za súčasť príspevku.

Článok 204l

Správa o využívaní príspevkov

1.   Európska politická strana v súlade s článkom 23 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 predkladá svoju výročnú správu o využívaní príspevkov a svoje ročné účtovné závierky na schválenie zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi.

2.   Zodpovedný povoľujúci úradník vypracuje výročnú správu o činnosti uvedenú v článku 66 ods. 9 tohto nariadenia na základe výročnej správy a ročných účtovných závierkach uvedených v odseku 1 tohto článku. Na účely vypracovania uvedenej správy sa môžu použiť ďalšie podkladové dokumenty.

Článok 204m

Platba zostatku

1.   Výška príspevku nie je konečná, až pokým zodpovedný povoľujúci úradník neschváli výročnú správu a ročné účtovné závierky uvedené v článku 204l ods. 1. Výročná správa a ročné účtovné závierky sa schvaľujú bez ohľadu na následné kontroly vykonávané úradom.

2.   Nepoužité sumy predbežného financovania sú konečné až po tom, čo ich európska politická strana použila na zaplatenie refundovateľných výdavkov, ktoré spĺňajú kritériá stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevky.

3.   Ak európska politická strana nesplní všetky svoje povinnosti týkajúce sa využívania príspevkov, uvedené príspevky sa pozastavia, znížia alebo zrušia po tom, čo európska politická strana dostala možnosť vyjadriť sa.

4.   Pred uskutočnením platby zostatku si zodpovedný povoľujúci úradník overí, či európska politická strana je stále registrovaná v registri uvedenom v článku 7 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 a či v období od podania prihlášky do konca rozpočtového roku, na ktorý sa vzťahuje príspevok, jej neboli uložené žiadne sankcie podľa článku 27 uvedeného nariadenia.

5.   Ak európska politická strana už nie je registrovaná v registri uvedenom v článku 7 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 alebo ak jej boli uložené nejaké sankcie podľa článku 27 uvedeného nariadenia, zodpovedný povoľujúci úradník môže pozastaviť, znížiť alebo zrušiť príspevok a vymôcť sumy vyplatené v rámci dohody alebo rozhodnutia o príspevku v závislosti od závažnosti chýb, nezrovnalostí, podvodu či iného porušenia povinností súvisiacich s využívaním príspevku po tom, čo európska politická strana dostala možnosť vyjadriť sa.

Článok 204n

Kontrola a sankcie

1.   V dohode alebo rozhodnutí o príspevku sa výslovne stanovuje, že Európsky parlament, Európsky úrad pre boj proti podvodom a Dvor audítorov majú kontrolnú právomoc na dokumenty a priestory všetkých európskych politických strán, dodávateľov a subdodávateľov, ktorí získali finančné prostriedky Únie.

2.   V súlade s článkom 109 tohto nariadenia a s článkom 27 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 môže zodpovedný povoľujúci úradník žiadateľom ukladať účinné, primerané a odrádzajúce administratívne a finančné sankcie.

3.   Sankcie uvedené v odseku 2 sa môžu ukladať aj európskym politickým stranám, ktoré v čase podania žiadosti o príspevok alebo po získaní príspevku na žiadosť o informácie zodpovedného povoľujúceho úradníka predložili nepravdivé údaje alebo vyžiadané informácie vôbec nepredložili.

Článok 204o

Uchovávanie záznamov

1.   Európske politické strany uchovávajú všetky záznamy a podkladové dokumenty súvisiace s príspevkom počas obdobia piatich rokov od predloženia výročnej správy a ročných účtovných závierok uvedených v článku 204l ods. 1.

2.   Záznamy týkajúce sa auditov, odvolaní, sporov alebo vyrovnania pohľadávok, ktoré vznikli pri využívaní príspevku, sa uchovávajú, kým sa tieto audity, odvolania, spory alebo pohľadávky nevyriešia.

Článok 204p

Výber externých kontrolných orgánov alebo odborníkov

Nezávislé externé kontrolné orgány alebo odborníci v zmysle článku 23 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 sa vyberajú prostredníctvom postupu verejného obstarávania. Obdobie trvania ich zmluvy je najviac päť rokov. Po dvoch takýchto po sebe nasledujúcich obdobiach sa považujú za orgány alebo odborníkov s konfliktom záujmov, ktorý môže nepriaznivo ovplyvniť výkon auditu.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2017. Článok 125 ods. 3 druhý pododsek a článok 125 ods. 6 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 v znení pred prijatím zmien uvedených v článku 1 tohto nariadenia sa naďalej uplatňujú, pokiaľ ide o akty a záväzky súvisiace s financovaním politických strán na európskej úrovni prijaté do 31. decembra 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 22. októbra 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

B. DELLA VEDOVA


(1)  Ú. v. EÚ C 4, 8.1.2014, s. 1.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 29. septembra 2014.

(3)  Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 46.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1).“


Top