EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1048

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1048/2014 z  30. júla 2014 , ktorým sa stanujú informačné a propagačné opatrenia zamerané na širokú verejnosť a informačné opatrenia zamerané na prijímateľov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

OJ L 291, 7.10.2014, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1048/oj

7.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/6


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1048/2014

z 30. júla 2014,

ktorým sa stanujú informačné a propagačné opatrenia zamerané na širokú verejnosť a informačné opatrenia zamerané na prijímateľov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 514/2014 sa stanovujú všeobecné ustanovenia o vykonávaní Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a nástroja pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia.

(2)

Skúsenosti ukázali, že občania Európskej únie nie sú dostatočne informovaní o úlohe, ktorú Únia zohráva pri financovaní programov. Preto je vhodné podrobne vymedziť informačné a propagačné opatrenia, ktoré sú potrebné na nápravu týchto komunikačných a informačných nedostatkov.

(3)

Mali by sa stanoviť minimálne opatrenia potrebné na informovanie potenciálnych prijímateľov o možnostiach financovania, ktoré im Únia a členské štáty ponúkajú prostredníctvom národných programov. Tým sa zabezpečí, aby sa informácie o potenciálnych možnostiach financovania vo veľkom rozsahu šírili všetkým zainteresovaným stranám, a podporí sa transparentnosť. V záujme ďalšieho posilnenia transparentnosti vo vzťahu k využívaniu finančných prostriedkov by sa mal uverejňovať zoznam prijímateľov, názvy projektov a výška finančných prostriedkov z verejných zdrojov pridelených na dané projekty.

(4)

S cieľom umožniť rýchle uplatňovanie opatrení stanovených v tomto nariadení a predchádzať oneskoreniu pri schvaľovaní a vykonávaní národných programov by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(5)

Spojené kráľovstvo a Írsko sú viazané nariadením (EÚ) č. 514/2014, a teda aj týmto nariadením.

(6)

Dánsko nie je viazané nariadením (EÚ) č. 514/2014 ani týmto nariadením,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zodpovednosti členských štátov v súvislosti s informačnými a propagačnými opatreniami zameranými na verejnosť

1.   Členský štát zabezpečí, aby sa informačné a propagačné opatrenia stanovené v článku 53 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 šírili vo veľkom rozsahu s použitím rôznych foriem a metód komunikácie.

Členský štát zabezpečí, aby sa kľúčové prvky týkajúce sa národného programu šírili vo veľkom rozsahu spolu s podrobnosťami o príslušných finančných príspevkoch a aby sa sprístupnili všetkým zainteresovaným stranám.

Členský štát sa však môže rozhodnúť zachovávať dôvernú povahu podrobných riadiacich opatrení stanovených v národnom programe a akýkoľvek ďalších informácií týkajúcich sa jeho vykonávania z dôvodov uvedených v článku 53 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 514/2014.

2.   Členský štát organizuje informačné činnosti, v rámci ktorých predstaví spustenie národného programu alebo jeho úspechy, ako aj dosiahnuté výsledky osobitných nariadení uvedených v článku 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 514/2014.

Zoznam akcií uvedený v článku 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 sa aktualizuje aspoň raz ročne.

Každý členský štát Komisii oznámi adresu webovej stránky uvedenej v článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 514/2014.

Článok 2

Zodpovednosti prijímateľov v súvislosti s informačnými a propagačnými opatreniami zameranými na verejnosť

1.   Členské štáty zabezpečia, aby za informovanie verejnosti o finančnej pomoci získanej na základe národného programu boli v súlade s týmto článkom zodpovední aj prijímatelia.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby prijímateľ postavil trvalú a nápadnú tabuľu značnej veľkosti, a to najneskôr tri mesiace po ukončení akéhokoľvek projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

a)

celkový príspevok Únie na projekt je vyšší ako 100 000 EUR a

b)

projekt spočíva v zakúpení fyzického objektu alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných projektov.

Na tabuli sa uvedie typ a názov projektu. Informácie uvedené v článku 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1049/2014 (2) zaberajú najmenej 25 % plochy tabule.

3.   V prípade, že projekt dostáva finančné prostriedky na základe národného programu, členské štáty sa postarajú o to, aby prijímateľ zabezpečil informovanie osôb zapojených do projektu o tomto financovaní.

4.   Každý dokument v rámci projektu alebo národného programu, vrátane osvedčení o účasti, musí obsahovať vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že projekt je spolufinancovaný na základe národného programu.

Článok 3

Zodpovednosť členského štátu informovať potenciálnych prijímateľov

1.   Členský štát, s prihliadnutím na dostupnosť elektronických alebo iných komunikačných prostriedkov, zabezpečí, aby mali potenciálni prijímatelia prístup k relevantným aktuálnym informáciám aspoň o:

a)

možnostiach financovania a vyhláseniach výziev na predkladanie návrhov;

b)

podmienkach oprávnenosti na financovanie na základe národného programu;

c)

opise postupov na preskúmanie žiadostí o financovanie a o príslušných lehotách;

d)

kritériách na výber projektov a udeľovanie grantov na projekty, ktoré sa majú financovať;

e)

kontaktných osobách, ktoré môžu poskytovať informácie o národných programoch.

2.   Členský štát informuje potenciálnych prijímateľov o zverejnených informáciách dostupných v súlade s článkom 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 514/2014.

Článok 4

Zodpovednosť členského štátu informovať prijímateľov

Členský štát informuje prijímateľov o tom, že prijatie financovania znamená aj súhlas s ich zaradením do zoznamu akcií uverejňovaného v súlade s článkom 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 514/2014.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 30. júla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 112.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1049/2014 o technických vlastnostiach informačných a propagačných opatrení podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (pozri stranu 9 tohto úradného vestníka).


Top