Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0911

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2014 z  23. júla 2014 o viacročnom financovaní činnosti Európskej námornej bezpečnostnej agentúry v oblasti boja proti znečisťovaniu mora plavidlami a zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu Text s významom pre EHP

OJ L 257, 28.8.2014, p. 115–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/911/oj

28.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 257/115


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 911/2014

z 23. júla 2014

o viacročnom financovaní činnosti Európskej námornej bezpečnostnej agentúry v oblasti boja proti znečisťovaniu mora plavidlami a zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 (3) sa zriadila Európska námorná bezpečnostná agentúra (ďalej len „agentúra“) s cieľom zabezpečiť vysokú, jednotnú a efektívnu úroveň námornej bezpečnosti a predchádzať znečisťovaniu spôsobenému plavidlami.

(2)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 724/2004 (4), ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1406/2002, sa agentúre zverili úlohy v oblastiach predchádzania znečisťovaniu spôsobenému plavidlami a boja proti tomuto znečisťovaniu ako odozvu na nehody vo vodách Únie, najmä na nehody ropných tankerov Erika a Prestige.

(3)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 100/2013 (5), ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1406/2002, sa agentúre zverili úlohy v oblasti boja proti znečisťovaniu mora zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu a rozšírili sa služby agentúry do štátov žiadajúcich o pristúpenie k Únii a do partnerských krajín európskeho susedstva.

(4)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2038/2006 (6), ktorého účinnosť uplynula 31. decembra 2013, sa zaviedlo viacročné financovanie činnosti agentúry v oblasti boja proti znečisťovaniu spôsobenému plavidlami.

(5)

Vzhľadom na potenciálny ničivý ekologický vplyv a mimoriadne vysoké hospodárske náklady v prípadoch znečistenia námornými nehodami, ako aj možný sociálno-ekonomický dosah takýchto prípadov na ďalšie odvetvia, napríklad na cestovný ruch a rybolov, by agentúra mala mať dostatočné prostriedky, ktoré jej umožnia vykonávať zverené úlohy v rámci boja proti znečisťovaniu mora plavidlami a zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu. Uvedené úlohy sú dôležité pri predchádzaní ďalším škodám peňažného a nepeňažného charakteru.

(6)

Na účely vykonávania úloh v oblasti predchádzania znečisťovaniu spôsobenému plavidlami a boja proti tomuto znečisťovaniu prijala správna rada agentúry 22. októbra 2004 akčný plán pripravenosti a boja proti znečisťovaniu životného prostredia ropnými látkami, v ktorom sú stanovené činnosti agentúry v rámci boja proti znečisťovaniu ropnými látkami a cieľom ktorého je optimálne využívanie finančných zdrojov, ktoré má agentúra k dispozícii. Správna rada agentúry prijala 12. júna 2007 akčný plán pripravenosti a boja proti znečisťovaniu životného prostredia nebezpečnými a škodlivými látkami. V súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 1406/2002 sa oba akčné plány každoročne aktualizujú prostredníctvom ročného pracovného programu agentúry.

(7)

Zohľadniť by sa mali existujúce dohody týkajúce sa znečistenia v dôsledku nehôd, ktoré uľahčujú vzájomnú pomoc a spoluprácu členských štátov v tejto oblasti, ako aj príslušné medzinárodné dohovory a dohody o ochrane európskeho morského prostredia pred znečistením námornými nehodami, ktoré zmluvné strany zaväzujú prijať všetky náležité opatrenia v oblasti prípravy na znečistenie ropnými látkami a boja proti takémuto znečisteniu.

(8)

Činnosť agentúry v boji proti znečisťovaniu, tak ako je vymedzená v jej akčných plánoch, sa týka činností v oblasti informácií, spolupráce a koordinácie, a to aj pokiaľ ide o znečistenie mora nebezpečnými a škodlivými látkami. Uvedené činnosti v oblasti boja proti znečisťovaniu sa týkajú predovšetkým poskytovania operatívnej pomoci postihnutým členským štátom alebo tretím krajinám, ktoré majú s Úniou spoločnú regionálnu morskú oblasť (ďalej len „postihnuté štáty“), zabezpečením – na požiadanie – dodatočných plavidiel určených na boj proti znečisťovaniu ropnými látkami spôsobenému plavidlami, ako aj proti znečisťovaniu mora spôsobenému zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu. Agentúra by mala venovať osobitnú pozornosť oblastiam, ktoré sú považované za najviac ohrozené, pričom sa nesmie zanedbať žiadna iná oblasť, ktorá potrebuje pomoc.

(9)

Činnosti agentúry v oblasti boja proti znečisťovaniu by mali byť v súlade s existujúcimi opatreniami spolupráce, týkajúcimi sa vzájomnej pomoci v prípade znečistenia mora námornými nehodami. Únia pristúpila k rôznym regionálnym organizáciám a pripravuje sa na pristúpenie k ďalším regionálnym organizáciám.

(10)

Činnosť agentúry by sa mala koordinovať s činnosťami vyplývajúcich z dvojstranných a regionálnych dohôd, ktorých je Únia zmluvnou stranou. V prípade znečistenia mora námornými nehodami by mala agentúra poskytnúť pomoc postihnutým štátom, pod vedením ktorých sa vykonávajú operácie v rámci odstraňovania znečistenia.

(11)

Agentúra by mala zohrávať aktívnu úlohu pri udržiavaní a ďalšom rozvoji služby Európskeho systému satelitného sledovania na zisťovanie ropných škvŕn (CleanSeaNet) na sledovanie, včasné odhalenie znečistenia a identifikáciu plavidiel alebo zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu, ktoré sú zaň zodpovedné, napríklad v prípade vypustenia ropy z plavidiel a úniku pri prevádzke a náhodných únikov na morských plošinách. Táto služba by mala zlepšiť dostupnosť údajov a účinnosť a včasnosť boja proti znečisťovaniu.

(12)

Dodatočné prostriedky, ktoré má agentúra prideliť postihnutým štátom, by sa mali poskytnúť prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorý bol ustanovený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ (7).

(13)

Informácie týkajúce sa verejných a súkromných mechanizmov a súvisiacich možností v oblasti boja proti znečisťovaniu v jednotlivých regiónoch Únie by členské štáty mali poskytovať prostredníctvom spoločného komunikačného a informačného systému pre mimoriadne situácie (CECIS), ktorý bol zriadený rozhodnutím Rady 2007/779/ES, Euratom (8), ak sú informácie na tento účel k dispozícii.

(14)

Na zvýšenie účinnosti operatívnej pomoci agentúry vzhľadom na rozšírenie mandátu agentúry na boj proti znečisťovaniu, aby pokrýval tretie krajiny, ktoré majú s Úniou spoločnú regionálnu morskú oblasť, by agentúra mala vyvinúť maximálne úsilie a nabádať tieto tretie krajiny, aby zhromažďovali informácie a spolupracovali s ňou pri plnení jej úlohy viesť zoznam mechanizmov a súvisiacich možností v oblasti boja proti znečisťovaniu.

(15)

Na zvýšenie účinnosti činností agentúry zameraných na boj proti znečisťovaniu by členské štáty mali poskytovať agentúre vedecké štúdie o účinkoch chemických látok používaných ako disperzanty, ktoré majú vypracované a ktoré by mohli byť relevantné pre tieto činnosti.

(16)

Na zabezpečenie dôkladnej implementácie akčných plánov agentúry by sa mal agentúre poskytnúť stabilný a nákladovo efektívny systém financovania, najmä pokiaľ ide o poskytovanie operatívnej pomoci postihnutým štátom.

(17)

Mala by sa preto poskytnúť finančná záruka na financovanie úloh, ktoré boli agentúre zverené v oblasti boja proti znečisťovaniu a súvisiacich činností vychádzajúcich z viacročného záväzku. V rozsahu tohto viacročného záväzku by sa malo zohľadniť rozšírenie právomocí agentúry, pokiaľ ide o boj proti znečisťovaniu, a tiež nutnosť, aby agentúra v súvislosti s rozpočtovými obmedzeniami zvýšila účinnosť pri využívaní finančných prostriedkov, ktoré jej boli pridelené. Výšku ročného príspevku Únie by mali určiť Európsky parlament a Rada v súlade s ročným rozpočtovým postupom. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia uskutočnila priebežné hodnotenie schopnosti agentúry plniť účinným a nákladovo efektívnym spôsobom svoje povinnosti v oblasti boja proti znečisťovaniu mora spôsobenému plavidlami a zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu.

(18)

Sumy, ktoré sa majú vyčleniť na financovanie boja proti znečisťovaniu, by mali pokryť obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 v súlade s viacročným finančným rámcom stanoveným v nariadení Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (9) (ďalej len „viacročný finančný rámec“). Malo by sa preto zabezpečiť finančné krytie na rovnaké obdobie.

(19)

Podpora agentúry štátom žiadajúcim o pristúpenie k Únii a partnerským krajinám európskeho susedstva by sa mala financovať z existujúcich programov Únie pre tieto štáty a krajiny, a preto by nemala byť súčasťou viacročného financovania agentúry.

(20)

S cieľom optimalizovať záväzky a zohľadňovať akékoľvek zmeny s prihliadnutím na činnosti v rámci boja proti znečisťovaniu spôsobenému plavidlami je potrebné zabezpečiť neustále monitorovanie konkrétnych potrieb podniknúť konkrétne kroky a umožniť tak úpravu ročných finančných záväzkov.

(21)

V súlade s nariadením (ES) č. 1406/2002 by mala agentúra vo svojej výročnej správe podávať správy o finančnej realizácii viacročného financovania agentúry.

(22)

Je vhodné zaistiť kontinuitu finančnej podpory poskytovanej v rámci činnosti agentúry v oblasti boja proti znečisťovaniu mora spôsobenému plavidlami a zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu a zosúladiť dobu uplatňovania tohto nariadenia s dobou uplatňovania nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013. Preto by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 1. januára 2014,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Týmto nariadením sa stanovuje podrobná úprava finančného príspevku Únie do rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (ďalej len „agentúra“) na uskutočnenie úloh, ktoré jej boli zverené v oblasti boja proti znečisťovaniu mora spôsobenému plavidlami a zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu podľa článkov 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1406/2002.

2.   Činnosti agentúry v oblasti boja proti znečisťovaniu nezbavujú pobrežné štáty ich zodpovednosti zaviesť primerané mechanizmy boja proti znečisťovaniu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„ropné látky“ znamenajú ropu vo všetkých formách vrátane surovej nafty, palivovej nafty, kalu, ropného odpadu a rafinovaných výrobkov, ako je stanovené v Medzinárodnom dohovore Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) o pohotovosti, zásahoch a spolupráci pri ropnom znečistení z roku 1990;

b)

„nebezpečné a škodlivé látky“ sú všetky látky okrem ropných látok, ktoré môžu byť po vypustení do morského prostredia nebezpečné pre ľudské zdravie, poškodzovať živé zdroje a morský život, poškodzovať pobrežné zariadenia alebo rušivo vplývať na ďalšie legitímne využívanie mora, ako stanovuje Protokol IMO o pohotovosti, zásahoch a spolupráci v prípadoch znečistenia nebezpečnými a škodlivými látkami z roku 2000;

c)

„zariadenia na ťažbu ropy a zemného plynu“ sú pevne nainštalované alebo mobilné zariadenia alebo kombinácia zariadení trvalo prepojených mostmi alebo inými konštrukciami, ktoré sa používajú na činnosti pri ťažbe ropy alebo zemného plynu na mori alebo v súvislosti s týmito činnosťami; medzi zariadenia na ťažbu ropy a zemného plynu patria mobilné vrtné súpravy na mori len ak sú v morských vodách ukotvené na vŕtanie, výrobu alebo iné činnosti súvisiace s ťažbou ropy alebo zemného plynu na mori, a tiež infraštruktúra a zariadenia používané na prepravu ropy a zemného plynu na pobrežie a do pobrežných terminálov.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

Finančný príspevok Únie uvedený v článku 1 sa pridelí agentúre s cieľom financovať činnosti v oblasti boja proti znečisťovaniu mora spôsobenému plavidlami a zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu, ako sa uvádza v podrobnom pláne vypracovanom v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. k) nariadenia (ES) č. 1406/2002, a to najmä činnosti týkajúce sa:

a)

operatívnej pomoci a podpory prostredníctvom ďalších prostriedkov, ako napríklad pohotovostných plavidiel určených na boj proti znečisťovaniu, satelitných snímok a vybavenia, reakcií na znečistenie na žiadosť postihnutých štátov v súlade s článkom 2 ods. 3 písm. d) a článkom 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1406/2002 v prípade znečisťovania mora v dôsledku nehôd alebo úmyselného znečisťovania mora spôsobeného plavidlami alebo zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu;

b)

spolupráce a koordinácie a poskytovania technickej a vedeckej pomoci členským štátom a Komisii v rámci príslušných činností stanovených v mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany, IMO a príslušnými regionálnymi organizáciami;

c)

informácií, najmä zhromažďovania, analýzy a šírenia najlepších postupov, expertíz, techník a inovácií v oblasti boja proti znečisťovaniu mora spôsobenému plavidlami a zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu.

Článok 4

Financovanie z prostriedkov Únie

1.   V rámci limitov viacročného finančného rámca sa agentúre poskytujú rozpočtové prostriedky potrebné na to, aby mohla plniť svoje povinnosti v oblasti boja proti znečisťovaniu mora spôsobenému plavidlami a zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu účinným a nákladovo efektívnym spôsobom.

2.   Finančné krytie na vykonanie úloh uvedených v článku 3 na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 je stanovené vo výške 160 500 000 EUR v bežných cenách.

3.   Ročné rozpočtové prostriedky určia Európsky parlament a Rada na základe limitov viacročného finančného rámca. V tejto súvislosti je zaručené potrebné financovanie operatívnej pomoci členským štátom v súlade s článkom 3 písm. a).

Článok 5

Sledovanie existujúcich možností

1.   Na vymedzenie požiadaviek a zlepšenie účinnosti operatívnej pomoci, ktorú agentúra poskytuje, napríklad vo forme plavidiel určených na boj proti znečisťovaniu na doplnenie kapacít členských štátov, agentúra vedie zoznam verejných a prípadne súkromných mechanizmov na boj proti znečisťovaniu a s tým súvisiacich možností v oblasti boja proti znečisťovaniu v rôznych regiónoch Únie.

2.   Agentúra vedie uvedený zoznam na základe informácií poskytovaných členskými štátmi. Pri vedení uvedeného zoznamu sa agentúra zameriava na získavanie informácií o mechanizmoch boja proti znečisťovaniu a súvisiacich možností v oblasti boja proti znečisťovaniu z tretích krajín, ktoré majú s Úniou spoločnú regionálnu morskú oblasť.

3.   Správna rada agentúry pred rozhodnutím o činnostiach agentúry v boji proti znečisťovaniu v rámci ročných pracovných programov agentúry zohľadní uvedený zoznam a ďalšie vhodné informácie súvisiace s cieľmi boja proti znečisťovaniu stanovenými v článku 1 nariadenia (ES) č. 1406/2002, napríklad tie, ktoré sú v hodnoteniach rizika a vedeckých štúdiách o účinkoch chemických látok používaných ako disperzanty. V tejto súvislosti agentúra venuje osobitnú pozornosť oblastiam, ktoré sú považované za najviac ohrozené, pričom sa nesmie zanedbať žiadna iná oblasť, ktorá potrebuje pomoc.

Článok 6

Ochrana finančných záujmov Únie

1.   Komisia a agentúra zabezpečia, aby boli pri vykonávaní činností financovaných podľa tohto nariadenia chránené finančné záujmy Únie uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným nezákonným činnostiam prostredníctvom účinných kontrol a inšpekcií a v prípade zistenia nezrovnalostí, vymáhania akýchkoľvek neoprávnene vyplatených čiastok a ukladaním účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií v súlade s nariadeniami Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (10) a (Euratom, ES) č. 2185/96 (11) a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (12).

2.   Pre opatrenia Únie financované v rámci tohto nariadenia sa pod pojmom nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 rozumie akékoľvek porušenie ustanovenia práva Únie alebo akékoľvek porušenie zmluvného záväzku vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktoré ako neopodstatnená výdavková položka má alebo by mohlo mať negatívny vplyv na všeobecný rozpočet Únie alebo na rozpočty, ktoré sú ňou riadené.

3.   Komisia a agentúra, každá v rámci svojich právomocí, zabezpečia, aby sa pri financovaní opatrení Únie podľa tohto nariadenia dosiahlo najlepšie zhodnotenie.

Článok 7

Priebežné hodnotenie

1.   Najneskôr do 31. decembra 2017 Komisia na základe informácií poskytnutých agentúrou predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia. Uvedená správa, ktorá sa vypracuje tak, aby to nemalo vplyv na úlohu správnej rady agentúry, uvádza výsledky využitia príspevku Únie uvedeného v článku 4, pokiaľ ide o záväzky a výdavky za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2016.

2.   V uvedenej správe Komisia predloží hodnotenie schopnosti agentúry plniť svoje povinnosti účinným a nákladovo efektívnym spôsobom. Na obdobie rokov 2018 – 2020 Komisia na základe hodnotenia a s ohľadom na potrebu agentúry vykonávať pridelené úlohy navrhne v prípade potreby príslušnú úpravu, a to maximálne vo výške 8 % z viacročného finančného krytia prideleného agentúre na vykonávanie úloh uvedených v článku 3. Možná úprava zostáva v limitoch viacročného finančného rámca a nie sú tým dotknuté ročné rozpočtové postupy ani nadchádzajúce preskúmanie viacročného finančného rámca.

3.   Uvedená správa obsahuje informácie o sociálno-ekonomických, ekologických a finančných dôsledkoch, ak sú k dispozícii, pripravenosti agentúry na boj proti znečisťovaniu mora spôsobenému plavidlami a zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu.

4.   Okrem toho na základe uvedenej správy môže Komisia navrhnúť prípadné zmeny tohto nariadenia, najmä so zreteľom na vedecký pokrok v oblasti boja proti znečisťovaniu mora spôsobenému plavidlami a zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu, a to aj pokiaľ ide o znečisťovanie, ktoré spôsobujú nebezpečné a škodlivé látky, a tiež so zreteľom na príslušné zmeny nástrojov zakladajúcich regionálne organizácie, ktorých činnosť je pokrytá činnosťou agentúry v oblasti boja proti znečisťovaniu a ku ktorým Únia pristúpila.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

S. GOZI


(1)  Ú. v. EÚ C 327, 12.11.2013, s. 108.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 23. júla 2014.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 z 27. júna 2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 724/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002 ustanovujúce Európsku námornú bezpečnostnú agentúru (Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 100/2013 z 15. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (Ú. v. EÚ L 39, 9.2.2013, s. 30).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2038/2006 z 18. decembra 2006 o viacročnom financovaní činnosti Európskej námornej bezpečnostnej agentúry v oblasti boja proti znečisťovaniu životného prostredia plavidlami (Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924).

(8)  Rozhodnutie Rady 2007/779/ES, Euratom z 8. novembra 2007 o ustanovení mechanizmu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2007, s. 9).

(9)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(10)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

(11)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).


Top