EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0772

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 772/2014 zo 14. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá o výške verejnej pomoci, ktorá sa má uplatňovať na celkové oprávnené výdavky na určité operácie financované z Európskeho námorného a rybárskeho fondu

OJ L 209, 16.7.2014, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/772/oj

16.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 209/47


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 772/2014

zo 14. júla 2014,

ktorým sa stanovujú pravidlá o výške verejnej pomoci, ktorá sa má uplatňovať na celkové oprávnené výdavky na určité operácie financované z Európskeho námorného a rybárskeho fondu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (1), a najmä na jeho článok 95 ods. 5,

keďže:

(1)

V článku 95 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sa stanovujú všeobecné pravidlá týkajúce sa výšky verejnej pomoci, ktorá sa má uplatňovať na celkové oprávnené výdavky na operácie financované z Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“).

(2)

Odchylne od uvedeného ustanovenia sa v článku 95 ods. 4 stanovujú ďalšie percentuálne body výšky verejnej pomoci, ktoré sa uplatňujú na druhy operácií stanovené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014. Aby nedošlo k ohrozeniu udržateľnosti reformy spoločnej rybárskej politiky (ďalej len „SRP“), článkom 94 ods. 3 písm. c) a článkom 69 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 sa zároveň obmedzuje podpora z ENRF pre určité druhy operácií tým, že sa zavádzajú znížené miery spolufinancovania. Tento zámer sa premietol aj do rôznych úrovní ďalších percentuálnych bodov výšky pomoci uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014. Ak sú splnené určité podmienky prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, možno teda percentuálne body výšky verejnej pomoci zvýšiť, alebo je nutné ich znížiť.

(3)

Preto je potrebné zabezpečiť, aby v prípade, keď jedna operácia spĺňa viac podmienok uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, nedošlo v dôsledku akumulácie ďalších percentuálnych bodov výšky pomoci k ohrozeniu cieľov spoločnej rybárskej politiky, ani k nadmernej kompenzácii alebo nadmernému narušeniu trhových pravidiel v sektore rybolovu a akvakultúry.

(4)

V prípade, že operácia spĺňa podmienky prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, ktorá umožňuje dodatočne zvýšiť percentuálne body výšky pomoci, členské štáty teda môžu uplatniť zvýšenú mieru verejnej pomoci. Pokiaľ však operácia spĺňa viac ako jednu podmienku prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, čo umožňuje niekoľkokrát zvýšiť percentuálne body výšky pomoci, prípadné zvýšenie by malo byť obmedzené najvyššou mierou zvýšenia. V prípade, že operácia spĺňa viac ako jednu podmienku prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, ktorá ukladá zníženie percentuálnych bodov výšky pomoci, malo by byť zníženie obmedzené najvyššou mierou zníženia.

(5)

Aby sa dodržala povinnosť znížiť percentuálne body výšky pomoci pre určité druhy operácií stanovené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, v prípade, keď daná operácia spĺňa niekoľko kritérií v súlade s prílohou I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, a teda môže byť súčasne predmetom jedného alebo viacerých zvýšení a znížení percentuálnych bodov, prípadné zvýšenia by sa nemali vziať do úvahy a mala by sa uplatniť iba najvyššia miera zníženia.

(6)

Aby sa opatrenia stanovené v tomto nariadenie mohli začať rýchlo uplatňovať, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru pre Európsky námorný a rybársky fond,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Konkrétna výška verejnej pomoci

Pokiaľ jedna operácia spĺňa niekoľko podmienok prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, rôzne ďalšie zvýšenia a zníženia percentuálnych bodov výšky verejnej podpory sa uplatňujú takto:

a)

ak sú uplatniteľné viaceré zvýšenia percentuálnych bodov podľa prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, môže sa uplatniť len najvyššie z nich;

b)

ak sú uplatniteľné viaceré zníženia percentuálnych bodov podľa prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, môže sa uplatniť len najvyššie z nich;

c)

ak je v prípade jednej operácie uplatniteľné jedno alebo viac dodatočných zvýšení percentuálnych bodov a zároveň je uplatniteľné jedno alebo viac znížení percentuálnych bodov podľa prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 508/2014, uplatňuje sa len najvyššie zníženie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1 – 66.


Top