EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0673

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 673/2014 z  2. júna 2014 o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/26)

OJ L 179, 19.6.2014, p. 72–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/673/oj

19.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 179/72


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/2014

z 2. júna 2014

o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku

(ECB/2014/26)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 25 ods. 5,

keďže:

(1)

Podľa článku 25 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 Európska centrálna banka (ECB) vytvorí mediačný výbor zodpovedný za riešenie rozdielov v názoroch, ktoré vyjadrili príslušné orgány dotknutých zúčastnených členských štátov v súvislosti s námietkou Rady guvernérov voči návrhu rozhodnutia, ktorý vypracovala Rada pre dohľad zriadená na základe tohto nariadenia.

(2)

Podľa bodu odôvodnenia 73 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 by sa zriadením tohto výboru, a najmä jeho zložením, malo zabezpečiť, že vyrieši názorové rozdiely vyváženým spôsobom v záujme Únie ako celku.

(3)

Rokovacím poriadkom mediačného výboru nie je dotknuté konanie, v ktorom zúčastnený členský štát mimo eurozóny, oznámi ECB svoj odôvodnený nesúhlas s námietkou Rady guvernérov k návrhu rozhodnutia Rady pre dohľad podľa článku 7 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013.

(4)

Keďže podpredseda Rady pre dohľad je členom Rady guvernérov, ako aj Rady pre dohľad, má najlepšie postavenie na to, aby predsedal mediačnému výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

ÚVODNÁ KAPITOLA

Článok 1

Doplnková povaha

Toto nariadenie dopĺňa rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (2). Pojmy použité v tomto nariadení majú rovnaký význam ako pojmy vymedzené v rokovacom poriadku Európskej centrálnej banky.

KAPITOLA I

MEDIAČNÝ VÝBOR

Článok 2

Zriadenie

V súlade s článkom 25 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa týmto zriaďuje mediačný výbor.

Článok 3

Zloženie

1.   Mediačný výbor sa skladá z jedného člena za každý zúčastnený členský štát.

2.   Podpredseda Rady pre dohľad, ktorý nie je členom mediačného výboru, koná ako predseda mediačného výboru.

Článok 4

Vymenovanie členov

1.   Každý zúčastnený členský štát vymenuje jedného člena mediačného výboru spomedzi členov Rady guvernérov a Rady pre dohľad. Predseda podporuje dosiahnutie rovnováhy medzi členmi Rady guvernérov a členmi Rady pre dohľad.

2.   Mandát členov mediačného výboru zanikne, ak prestanú byť členmi orgánu, z ktorého boli vymenovaní.

3.   Každý člen koná v záujme Únie ako celku, keď koná ako člen mediačného výboru.

Článok 5

Účasť na zasadnutiach mediačného výboru

1.   Okrem prípadov ustanovených v odseku 2 sa účasť na zasadnutiach mediačného výboru obmedzuje na jeho členov, predsedu a tajomníka.

2.   Odborníci sa na pozvanie mediačného výboru môžu zúčastňovať na osobitných zasadnutiach mediačného výboru, ak sa vyžadujú ich odborné znalosti.

Článok 6

Zasadnutia mediačného výboru

1.   Ak to predseda považuje za potrebné, môže zvolať zasadnutie mediačného výboru.

2.   Mediačný výbor zasadá v priestoroch ECB.

3.   Zasadnutia mediačného výboru sa na žiadosť predsedu môžu konať aj prostredníctvom telekonferencie, pokiaľ to nenamietajú minimálne traja členovia.

4.   Zápisnice zo zasadnutí mediačného výboru sa predkladajú na schválenie členom na ich nasledujúcom zasadnutí alebo skôr prostredníctvom písomného konania a po ich schválení ich podpisuje predseda. Sprístupnia sa Rade guvernérov a Rade pre dohľad.

5.   Tajomník Rady pre dohľad koná ako tajomník mediačného výboru. V tejto funkcii pomáha predsedovi mediačného výboru pri príprave zasadnutí mediačného výboru a prípadového výboru a zodpovedá za vyhotovenie zápisníc z týchto zasadnutí. Pomáha tiež tajomníkovi Rady guvernérov pri príprave zasadnutí Rady guvernérov týkajúcich sa akýchkoľvek záležitostí, na ktorých sa zúčastnil mediačný výbor a zodpovedá za vyhotovenie príslušnej časti zápisníc z rokovaní.

Článok 7

Hlasovanie

1.   Mediačný výbor je uznášaniaschopný, ak sú prítomné aspoň dve tretiny jeho členov. Ak nie je uznášaniaschopný, predseda môže zvolať mimoriadne zasadnutie, na ktorom môžu členovia hlasovať bez ohľadu na kvórum.

2.   Každý člen má jeden hlas. Mediačný výbor rozhoduje jednoduchou väčšinou svojich členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas člena mediačného výboru, ktorý je vo funkcii najdlhšie, a ak sú dvaja alebo viacerí členovia vo funkcii rovnako dlho, rozhoduje hlas toho, ktorý je starší.

3.   Mediačný výbor pristúpi k hlasovaniu na žiadosť predsedu. Predseda iniciuje hlasovacie konanie aj na základe žiadosti troch členov mediačného výboru.

4.   Na žiadosť predsedu možno rozhodnutia prijať aj v písomnom konaní.

KAPITOLA II

MEDIÁCIA

Článok 8

Žiadosť o mediáciu

1.   Príslušné orgány zúčastnených členských štátov, ktoré sú dotknuté námietkou Rady guvernérov voči návrhu rozhodnutia Rady pre dohľad a vyjadria rozdiely v názoroch na ňu, môžu do piatich pracovných dní po doručení námietky vrátane dôvodov námietky, požiadať Radu pre dohľad, aby požiadala o mediáciu na vyriešenie týchto rozdielov s cieľom zabezpečiť oddelenie úloh menovej politiky od úloh dohľadu. Každý dotknutý príslušný orgán za týmto účelom predloží oznámenie Rade pre dohľad so žiadosťou o mediáciu, pričom identifikuje námietku Rady guvernérov vrátane uvedenia dôvodov pre žiadosť o mediáciu. Sekretariát oznámi prijatie takýchto žiadostí o mediáciu členom Rady pre dohľad.

2.   Akýkoľvek iný príslušný orgán zúčastneného členského štátu, ktorý je dotknutý rovnakou námietkou a vyjadrí rozdiel v názore na ňu, môže predložiť osobitné oznámenie so žiadosťou o mediáciu alebo sa pripojiť k existujúcej žiadosti o mediáciu do piatich pracovných dní od oznámenia prvej žiadosti o mediáciu a vyjadriť svoj rozdiel v názore.

3.   Námietka Rady guvernérov voči návrhu rozhodnutia Rady pre dohľad môže byť predmetom mediácie iba raz.

4.   Príslušný orgán zúčastneného členského štátu mimo eurozóny, ktorý ECB oznámi svoj odôvodnený nesúhlas s námietkou Rady guvernérov voči návrhu rozhodnutia Rady pre dohľad podľa článku 7 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a článku 13g.4 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky, nemôže požiadať o mediáciu podľa odseku 1 v súvislosti s rovnakou námietkou Rady guvernérov.

5.   Ak príslušný orgán zúčastneného členského štátu požiada Radu pre dohľad do piatich pracovných dní od doručenia námietky, aby požiadala o mediáciu, Rada pre dohľad podá oznámenie so žiadosťou o mediáciu sekretariátu Rady guvernérov do desiatich pracovných dní od doručenia námietky Rady guvernérov. Príslušný návrh rozhodnutia Rady pre dohľad a príslušná námietka Rady guvernérov sa pripojí k oznámeniu so žiadosťou o mediáciu. Oznámenie so žiadosťou o mediáciu sa zasiela Rade guvernérov a členom Rady pre dohľad.

6.   Ak príslušný orgán zúčastneného členského štátu mimo eurozóny, ktorý požiadal o mediáciu v súvislosti s námietkou Rady guvernérov voči návrhu rozhodnutia podľa odseku 1, oznámi ECB svoj odôvodnený nesúhlas s rovnakou námietkou Rady guvernérov podľa článku 7 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, žiadosť o mediáciu sa považuje za stiahnutú.

Článok 9

Prípadový výbor

1.   Keď sa podá oznámenie so žiadosťou o mediáciu v súlade s článkom 8 ods. 5, predseda mediačného výboru ho okamžite postúpi členom mediačného výboru.

2.   Pre každé oznámenie so žiadosťou o mediáciu, ktoré bolo podané v súlade s článkom 8 ods. 5, zriadi mediačný výbor do piatich pracovných dní od podania oznámenia so žiadosťou o mediáciu prípadový výbor a informuje členov mediačného výboru o jeho zložení.

3.   Prípadový výbor sa skladá z predsedu mediačného výboru, ktorý vystupuje ako jeho predseda a zo štyroch ďalších členov, ktorých vymenuje mediačný výbor spomedzi svojich členov. Mediačný výbor má za cieľ dosiahnuť rovnováhu medzi členmi Rady guvernérov a členmi Rady pre dohľad. Členom prípadový výbor nemôže byť člen vymenovaný zúčastneným členským štátom, ktorého príslušný orgán vyjadril rozdiely v názoroch podľa článku 8 ods. 1, ani člen vymenovaný zúčastneným členským štátom, ktorého príslušný orgán sa pripojil k existujúcej žiadosti o mediáciu podľa článku 8 ods. 2

4.   Prípadový výbor predloží do pätnástich pracovných dní od doručenia oznámenia so žiadosťou o mediáciu predsedovi mediačného výboru návrh stanoviska, ktoré obsahuje analýzu, či žiadosť o mediáciu je prípustná a právne podložená. V naliehavých prípadoch vydá prípadový výbor návrh stanoviska v kratšej lehote, ktorú stanoví predseda.

5.   Predseda bezodkladne predloží návrh stanoviska mediačnému výboru a zvolá zasadnutie.

KAPITOLA III

ROZHODOVACÍ PROCES

Článok 10

Mediácia

1.   Mediačný výbor zohľadní návrh stanoviska, ktorý vypracuje prípadový výbor a predloží stanovisko Rade pre dohľad a Rade guvernérov do 20 pracovných dní od doručenia oznámenia so žiadosťou o mediáciu. V naliehavých prípadoch mediačný výbor vydá svoje stanovisko v kratšej lehote, ktorú stanoví predseda.

2.   Stanovisko je písomné a zahŕňa dôvody, na ktorých sa zakladá.

3.   Stanovisko mediačného výboru nie je pre Radu pre dohľad a Radu guvernérov záväzné.

Článok 11

Príprava nového návrhu rozhodnutia

1.   Keď mediačný výbor predloží stanovisko, Rada pre dohľad môže po jeho zohľadnení predložiť Rade guvernérov nový návrh rozhodnutia do 10 pracovných dní od predloženia stanoviska mediačného výboru.

2.   V naliehavých prípadoch môže Rada pre dohľad predložiť nový návrh rozhodnutia v kratšej lehote, ktorú stanoví predseda Rady pre dohľad.

3.   Žiadosť o mediáciu v súvislosti s námietkou Rady guvernérov k novému návrhu rozhodnutia predloženému podľa odseku 2 nie je možná.

KAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Dôvernosť a služobné tajomstvo

1.   Rokovania mediačného výboru sú dôverné. Rada guvernérov však môže poveriť prezidenta ECB, aby zverejnil výsledky týchto rokovaní.

2.   Dokumenty, ktoré mediačný výbor vypracuje alebo ktoré má k dispozícii, sú dokumentmi ECB, a preto sú označené za tajné a zaobchádza sa s nimi v súlade s článkom 23 ods. 3 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Vo Frankfurte nad Mohanom 2. júna 2014

Za Radu guvernérov ECB

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2004/257/ES z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (ECB/2004/2) (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33).


Top