Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0639

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu

OJ L 181, 20.6.2014, p. 1–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/639/oj

20.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 639/2014

z 11. marca 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3, článok 8 ods. 3, článok 9 ods. 5, článok 35 ods. 1, 2 a 3, článok 36 ods. 6, článok 39 ods. 3, článok 43 ods. 12, článok 44 ods. 5, článok 45 ods. 5 a 6, článok 46 ods. 9, článok 50 ods. 11, článok 52 ods. 9, článok 57 ods. 3, článok 58 ods. 5, článok 59 ods. 3 a článok 67 ods. 1 a 2,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1307/2013 sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (2). V nariadení (EÚ) č. 1307/2013 sa stanovuje nový právny rámec, ktorý pozostáva z nového systému priamej podpory vrátane základných platieb pre poľnohospodárov a ďalších režimov podpory. Komisia sa ním splnomocňuje prijímať delegované a vykonávacie akty. Aby sa zaručilo bezproblémové fungovanie režimov v novom právnom rámci, musia sa prostredníctvom takýchto aktov prijať určité pravidlá. V záujme zníženia administratívneho zaťaženia by tieto pravidlá mali byť jednoduché a mali by sa dať ľahko ovládať. Týmito aktmi by sa mali nahradiť pravidlá stanovené v nariadeniach Komisie (ES) č. 1120/2009 (3) a (ES) č. 1121/2009 (4).

(2)

Spomínaný rámec treba týmto nariadením doplniť v súvislosti s určitými všeobecnými ustanoveniami, režimom základných platieb, režimom jednotnej platby na plochu, platbou pre poľnohospodárov dodržiavajúcich poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, platbou pre mladých poľnohospodárov, ktorí začínajú s poľnohospodárskou činnosťou, dobrovoľnou viazanou podporou, osobitnou platbou na bavlnu a v súvislosti s oznamovaním potrebným pri každom režime podpory.

(3)

V záujme zabezpečenia správneho uplatňovania úprav priamych platieb so zreteľom na finančnú disciplínu je potrebné stanoviť všeobecné pravidlá postupu pri výpočte takýchto znížení vo vzťahu k zníženiam podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (5).

(4)

V súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie (6) je vhodné objasniť, že členské štáty by mali pri prijímaní opatrení na účely vykonávania práva Únie uplatňovať svoje právomoci v súlade s určitými zásadami, najmä so zásadou nediskriminácie.

(5)

Podpora iná ako viazaná podpora by mala spĺňať požiadavky na to, aby sa dala považovať za oddelenú podporu v zmysle „zeleného koša“ dohody o poľnohospodárstve uzatvorenej v rámci tzv. uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní (7), a viazaná podpora by mala spĺňať požiadavky na zaradenie do „modrého koša“ v zmysle uvedenej dohody.

(6)

Podľa článku 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 si „poľnohospodárska činnosť“ nevyžaduje produkciu, chov alebo pestovanie poľnohospodárskych výrobkov. Poľnohospodári môžu namiesto toho udržiavať poľnohospodársku plochu v stave, v ktorom je vhodná na pastvu alebo pestovanie bez prípravnej činnosti nad rámec použitia bežných poľnohospodárskych postupov a strojov, alebo v prípade poľnohospodárskych plôch prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie vykonávať určité minimálne činnosti. Keďže obe tieto činnosti si vyžadujú určité konanie zo strany poľnohospodára, je potrebné stanoviť na úrovni Únie rámec, na základe ktorého majú členské štáty stanoviť ďalšie kritériá týchto činností.

(7)

Z environmentálnych dôvodov zahŕňa vymedzenie pojmu „trvalý trávny porast“ v článku 4 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 aj nebylinné rastlinné druhy, napr. kry a/alebo stromy, ktoré sa môžu spásať, pod podmienkou, že trávy a iné rastlinné krmivá zostávajú na príslušnej pôde v prevahe. Preto je potrebné stanoviť kritérium na určenie, v ktorých prípadoch zostávajú trávy a iné rastlinné krmivá v prevahe.

(8)

Vymedzenie pojmu „trvalý trávny porast“ umožňuje členským štátom považovať za trvalý trávny porast aj pôdu, ktorú možno spásať a ktorá je súčasťou zaužívaných miestnych postupov, pri ktorých trávy a iné rastlinné krmivá tradične na spásaných plochách neprevládajú. Na tento účel je potrebné stanoviť kritériá, na základe ktorých možno určiť zaužívané miestne postupy.

(9)

V súlade s článkom 4 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 môžu členské štáty považovať za trvalý trávny porast pôdu, ktorú možno spásať a ktorá je súčasťou zaužívaných miestnych postupov, pri ktorých trávy a iné rastlinné krmivá tradične na spásaných plochách neprevládajú. Takýto trvalý trávny porast môže podliehať koeficientu zníženia podľa článku 32 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Aby sa zabezpečilo pomerné uplatňovanie uvedeného ustanovenia, je vhodné umožniť rozlišovanie medzi rôznymi kategóriami plôch s cieľom uplatňovať rozdielne koeficienty zníženia na tieto kategórie.

(10)

Na základe článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa priame platby nesmú poskytovať fyzickým ani právnickým osobám, ani skupinám fyzických alebo právnických osôb, ktorých poľnohospodárske plochy sú prevažne plochy prirodzene ponechané v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie a ktoré na uvedených plochách nevykonávajú minimálnu činnosť vymedzenú členskými štátmi. Na tento účel je potrebné určiť, kedy sa takéto plochy majú považovať za hlavnú časť poľnohospodárskej pôdy poľnohospodára, a objasniť rozsah uplatňovania uvedeného ustanovenia.

(11)

Podľa článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa subjekty patriace do rozsahu pôsobnosti tzv. negatívneho zoznamu považujú za aktívnych poľnohospodárov, ak sú schopné dokázať, že spĺňajú jedno z kritérií uvedených v danom ustanovení. Jedným z týchto kritérií je preukázať, že ročná výška priamych platieb je aspoň 5 % z celkových príjmov získaných z nepoľnohospodárskych činností. Preto je potrebné prijať ustanovenia týkajúce sa určenia toho, či príjmy pochádzajú z poľnohospodárskych alebo nepoľnohospodárskych činností.

(12)

Okrem toho je potrebné stanoviť pravidlá určenia ročnej výšky priamych platieb na účely článku 9 ods. 2 a prípadne článku 9 ods. 3, ako aj na účely článku 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa určití poľnohospodári oslobodzujú od uplatňovania článku 9 ods. 2 a 3 uvedeného nariadenia. Aby sa zabezpečilo rovnocenné zaobchádzanie s poľnohospodármi v Bulharsku, Chorvátsku a Rumunsku, kde priame platby podliehajú mechanizmu postupného zavádzania, v týchto členských štátoch by mala ročná výška priamych platieb vychádzať z konečnej sumy, ktorá sa pridelí na konci procesu postupného zavádzania.

(13)

V súlade s článkom 9 ods. 2 a prípadne s článkom 9 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 možno poľnohospodárov vylúčiť z podpory, ak sú ich poľnohospodárske činnosti nepodstatné alebo ich hlavným obchodným alebo podnikateľským cieľom nie je výkon poľnohospodárskej činnosti. V tejto súvislosti je potrebné stanoviť určité kritériá a umožniť členským štátom stanovenie alternatívnych kritérií zacielených na poľnohospodárske činnosti, ktoré sú len okrajové.

(14)

V nariadení (EÚ) č. 1307/2013 sa stanovuje niekoľko možností pridelenia platobných nárokov poľnohospodárom. V záujme právnej istoty by sa malo stanoviť, že v prípade dedičstva alebo predpokladaného dedičstva, alebo predpokladaného dedičstva, ktoré možno odvolať, zlúčenia podnikov alebo rozdelenia podniku, sa počet a hodnota platobných nárokov, ktoré majú byť prijaté, stanovuje za rovnakých podmienok, aké by sa uplatňovali na poľnohospodára, ktorý poľnohospodársky podnik pôvodne riadil. Ďalej je potrebné stanoviť pravidlá určovania počtu platobných nárokov, ktoré sa majú prideliť v prípade podnikov vzniknutých rozdelením, ak sa takéto podniky nachádzajú v členských štátoch uplatňujúcich článok 24 ods. 4 alebo 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Vzhľadom na oprávnené očakávania poľnohospodárov by zmeny právneho postavenia poľnohospodára nemali mať vplyv na počet či hodnotu platobných nárokov, ktoré môže poľnohospodár prijať, ak si takýto poľnohospodár zachová kontrolu nad podnikom z hľadiska riadenia, zisku a finančných rizík.

(15)

V záujme právnej istoty a zaručenia riadneho spravovania platobných nárokov je potrebné objasniť, že pri prideľovaní a aktivácii platobných nárokov by sa mali zohľadniť iba hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, určené podľa článku 2 ods. 1 druhého pododseku bodu 23 písm. a) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 (8).

(16)

V súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie (9) by sa platobné nároky mali prideľovať osobe, ktorá má rozhodovaciu právomoc nad poľnohospodárskou činnosťou na pôde, na ktorú sa o takéto pridelenie žiada, ktorá z nej má zisk a nesie súvisiace finančné riziká. Je vhodné objasniť, že táto zásada sa uplatňuje najmä ak o pridelenie platobných nárokov na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, žiada viac ako jeden poľnohospodár.

(17)

V článku 24 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa členským štátom umožňuje uplatniť koeficient zníženia na určité hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, ktoré pozostávajú z trvalého trávneho porastu situovaného v oblastiach s náročnými klimatickými podmienkami, najmä z dôvodu ich nadmorskej výšky a iných prírodných prekážok. Aby sa zabezpečilo primerané uplatňovanie uvedeného ustanovenia, je vhodné vytvoriť rámec na uplatňovanie takéhoto koeficientu zníženia, najmä pokiaľ ide o limity takéhoto zníženia.

(18)

V článku 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa stanovuje základná zásada, že priame platby možno poskytnúť iba aktívnym poľnohospodárom. Okrem toho, v článku 24 ods. 9 uvedeného nariadenia sa členským štátom umožňuje stanoviť minimálnu veľkosť na jeden podnik v súvislosti s prideľovaním platobných nárokov. Je vhodné zohľadniť tieto ustanovenia aj pri stanovovaní hodnoty platobných nárokov.

(19)

Ak sa pri stanovovaní pôvodnej jednotkovej hodnoty platobných nárokov zohľadňuje podľa článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 podpora poskytnutá na kalendárny rok 2014, malo by sa objasniť, že členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nezohľadnia všetky opatrenia uvedené v danom ustanovení. S cieľom zabrániť neprimeranej penalizácii poľnohospodárov, referenčné sumy potrebné na stanovenie hodnoty platobných nárokov by nemali zahŕňať žiadne zníženia ani vylúčenia stanovené v súlade s hlavou II kapitolou 4 nariadenia (ES) č. 73/2009. Je vhodné spresniť, akým spôsobom sa má zohľadňovať uvedená podpora, a stanoviť ďalšie kritériá potrebné na rešpektovanie oddeleného charakteru určitých režimov, ktoré sa môžu zohľadniť.

(20)

Okrem toho je na účel stanovenia pôvodnej jednotkovej hodnoty platobných nárokov potrebné objasniť, že v článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 zahŕňajú platobné nároky v držbe poľnohospodára aj tie platobné nároky, ktoré sú prenajaté inému poľnohospodárovi v čase predloženia žiadosti prenajímateľa na rok 2014.

(21)

Aby sa umožnilo predpovedanie podpory príjmov poľnohospodárov, je vhodné stanoviť termín, do ktorého členské štáty musia stanoviť a oznámiť poľnohospodárom konečnú hodnotu a počet platobných nárokov v prípade, že poľnohospodári boli informovaní na základe predbežných údajov.

(22)

Na účely článku 26 alebo článku 40 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 je v prípade, že bol poľnohospodár ovplyvnený zásahom vyššej moci alebo výnimočnými okolnosťami počas referenčného roka, na ktorý sa vzťahujú uvedené články, vhodné určiť hodnotu platobných nárokov na základe posledného roka, ktorý nebol ovplyvnený zásahom vyššej moci alebo výnimočnými okolnosťami. Členské štáty by však v záujme zníženia administratívnej záťaže mali mať možnosť stanoviť určitý prah, pokiaľ ide o vplyv vyššej moci alebo výnimočných okolností na priamu podporu získanú v referenčnom roku.

(23)

Pokiaľ ide o predaj alebo prenájom podniku alebo jeho časti, ktorý sa uskutočnil v období pred dátumom podania žiadosti o pridelenie nárokov v prvom roku uplatňovania režimu, mala by sa stanoviť možnosť členských štátov rozhodnúť, že poľnohospodári môžu zmluvne previesť platobné nároky, ktoré sa majú prideliť, spolu s podnikom alebo jeho časťou. V rámci takéhoto ustanovenia súkromnoprávnej zmluvy by sa platobné nároky mali prideliť predávajúcemu, resp. prenajímateľovi a priamo previesť na kupujúceho, resp. nájomcu, pre ktorého sa prípadné platby prijaté predávajúcim, resp. prenajímateľom na rok 2014 alebo hodnota nárokov predávajúceho alebo prenajímateľa v roku 2014 podľa článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 uplatnia ako referenčná hodnota na stanovenie pôvodnej jednotkovej hodnoty platobných nárokov. Ďalej by sa malo objasniť, že článok 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa na takéto prevody neuplatňuje.

(24)

V súvislosti s výpočtom jednotkovej hodnoty platobných nárokov by sa mali stanoviť jasné pravidlá, pokiaľ ide o zaokrúhľovanie číselných hodnôt a možnosť rozdelenia existujúcich platobných nárokov, ak je veľkosť pozemku, ktorý sa nahlasuje alebo prevádza spolu s nárokom, len zlomkom hektára, či možnosť zlúčenia nárokov a zlomkov.

(25)

V záujme právnej istoty je vhodné určiť lehotu, v ktorej sa majú zriadiť regióny uvedené v článku 34 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

(26)

Mali by sa stanoviť osobitné ustanovenia týkajúce sa riadenia národných alebo regionálnych rezerv.

(27)

Je potrebné stanoviť kritériá a maximálne percentá na uplatňovanie článku 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, aby sa prípadné zníženie podľa uvedeného ustanovenia nestalo podstatnou prekážkou alebo neviedlo k zákazu prevodu platobných nárokov.

(28)

V záujme právnej istoty je vhodné objasniť určovanie sumy, ktorú možno vrátiť do národnej alebo regionálnej rezervy podľa článku 28 alebo článku 40 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, pri stanovovaní platobných nárokov v prvom roku uplatňovania režimu základných platieb.

(29)

V článku 30 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa stanovujú povinné a nepovinné prípady pridelenia platobných nárokov z národnej alebo regionálnej rezervy. Je vhodné stanoviť pravidlá na výpočet počtu a hodnoty platobných nárokov, ktoré sa majú takýmto spôsobom prideliť, a zároveň uviesť, že priority stanovené v článku 30 ods. 6 uvedeného nariadenia nie sú negatívne ovplyvnené rozhodnutiami, ktoré môžu členské štáty prijať podľa článku 30 ods. 7 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Podobne by aj uplatňovanie článku 30 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 malo byť v súlade s článkom 24 ods. 6 a 7 uvedeného nariadenia a s pravidlami v prípade ťažkostí uvedenými v tomto nariadení. S cieľom zabezpečiť oddelený charakter režimu základných platieb by sa výpočet počtu a hodnoty platobných nárokov v rámci národnej alebo regionálnej rezervy nemal zakladať na osobitných kritériách pre sektor po dátume stanovenom členským štátom v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 (10) na rok nároku 2013.

(30)

V záujme právnej istoty a zabezpečenia rovnakého zaobchádzania s poľnohospodármi začínajúcimi poľnohospodársku činnosť je vhodné objasniť pojem „poľnohospodári, ktorí začínajú vykonávať poľnohospodársku činnosť“ uvedený v článku 30 ods. 11 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

(31)

Ak členské štáty prideľujú platobné nároky podľa článku 30 ods. 7 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, hodnota týchto nárokov by sa mala počítať v súlade s článkom 25 alebo 40 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

(32)

V článku 24 ods. 3 až 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa poskytuje členským štátom niekoľko možností na obmedzenie počtu platobných nárokov, ktoré sa majú poľnohospodárom prideliť. Niektorí poľnohospodári tak môžu mať vysoký podiel hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a na ktoré sa nevzťahujú platobné nároky, čo môže viesť k ťažkostiam, keďže niektoré režimy podpory dopĺňajúce režim základných platieb, najmä platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, sú založené na hektároch, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré boli nahlásené na účely aktivácie platobných nárokov. Preto by sa malo objasniť, že členské štáty majú možnosť prideliť platobné nároky z národnej alebo regionálnej rezervy, ak na poľnohospodára výrazne vplývajú obmedzenia uvedené v článku 24 ods. 3 až 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Keďže niektoré oblasti nepodliehajú ekologizačným povinnostiam alebo sú v nich náklady na splnenie ekologizačných povinností len obmedzené, členské štáty by zároveň mali mať možnosť rozhodnúť, že tieto oblasti nezohľadnia pri určovaní prípadov ťažkostí.

(33)

Podľa článku 21 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 uplynie platnosť platobných nárokov, ktoré poľnohospodár má (vo vlastníctve alebo v prenájme) nad rámec hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktorými disponuje. V záujme právnej istoty je vhodné objasniť poradie, v akom uplynie platnosť uvedených platobných nárokov, a stanoviť ďalšie pravidlá vykonávania. Okrem toho je vhodné dať členským štátom možnosť zohľadniť toto ustanovenie aj pri určovaní hodnoty platobných nárokov.

(34)

V nariadení (EÚ) č. 1307/2013 sa stanovuje, že najneskôr do roku 2020 možno základnú platbu v určitých členských štátoch realizovať vo forme režimu jednotnej platby na plochu. Keďže jednotná platba na plochu na hektár sa počíta každý rok a oprávnenosť na základnú platbu je predpokladom pre prístup k väčšine ostatných režimov priamych platieb, a teda je s nimi vnútorne prepojená, je potrebné objasniť, že na účely príslušných režimov sa majú brať do úvahy iba tie hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, určené podľa článku 2 ods. 1 druhého pododseku bodu 23 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

(35)

Členské štáty uplatňujúce režim jednotnej platby na plochu a režim základných platieb najneskôr od 1. januára 2018 môžu rozlišovať jednotnú platbu na plochu na hektár, pričom zohľadnia niektoré platby poskytnuté na kalendárny rok 2014. Na účely tohto rozlíšenia je vhodné špecifikovať, ako by sa tieto platby mali zohľadniť, a stanoviť ďalšie kritériá, ktoré sú potrebné na dodržanie oddeleného charakteru určitých režimov. Okrem toho, ak bol poľnohospodár ovplyvnený zásahom vyššej moci alebo výnimočnými okolnosťami, ktoré majú vplyv na kalendárny rok 2014, je vhodné určiť rozlíšenie na základe posledného roka, ktorý nebol ovplyvnený zásahom vyššej moci alebo výnimočnými okolnosťami. Členské štáty by však v záujme zníženia administratívnej záťaže mali mať možnosť stanoviť určitý prah, pokiaľ ide o vplyv vyššej moci alebo výnimočných okolností na priamu podporu získanú v referenčnom roku. Okrem toho by sa v záujme právnej istoty mali stanoviť pravidlá pre prípad dedičstva alebo predpokladaného dedičstva.

(36)

V hlave III kapitole 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa stanovujú podmienky udeľovania platieb na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie („ekologizačné“ platby). Požiadavky podmieňujúce ekologizačnú platbu v zmysle základného aktu sú zovšeobecnené (uplatňujú sa rovnako na všetkých príjemcov) a sú zamerané na nezmluvné činnosti, pričom globálne zabezpečujú, aby bolo poľnohospodárstvo EÚ založené na postupoch nad rámec požiadaviek krížového plnenia. Tieto zásady stanovené v základnom akte sa zohľadnia pri špecifikácii podrobných pravidiel týkajúcich sa ekologizačných postupov.

(37)

V záujme primeranej miery uistenia z hľadiska povinností uvedených v článku 43 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v súvislosti s rovnocennými postupmi, na ktoré sa vzťahujú vnútroštátne alebo regionálne certifikačné systémy, by sa mali stanoviť kritériá určovania verejných alebo súkromných certifikačných orgánov.

(38)

Aby sa rešpektovala zásada predchádzania dvojitému financovaniu, je potrebné stanoviť pravidlá výpočtu platieb v prípade niektorých špecifických záväzkov, ktoré sa týkajú postupov uvedených v oddiele I bodoch 3 a 4 a v oddiele III bode 7 prílohy IX k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013. Keďže uvedené záväzky sa týkajú rovnocenných postupov, na základe ktorých môžu poľnohospodári prijímať takéto záväzky na splnenie jednej alebo viacerých povinností, aby získali tzv. „ekologizačnú“ platbu uvedenú v hlave III kapitole 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, platby za tieto záväzky by sa mali v porovnaní s bežnými platbami podľa článku 28 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (11) znížiť o sumu, ktorá sa vypočíta na základe výšky ekologizačnej platby v príslušnom členskom štáte alebo regióne, alebo v osobitných prípadoch na základe individuálnej ekologizačnej platby daného poľnohospodára.

(39)

V článku 44 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa stanovujú povinnosti, pokiaľ ide o počet plodín a relatívne podiely plodín na ornej pôde. Je potrebné stanoviť pravidlá presného výpočtu podielov rôznych plodín.

(40)

Mali by sa stanoviť pravidlá vzťahujúce sa na obdobie, ktoré sa berie do úvahy na výpočet relatívneho podielu plodín, pričom sa zohľadní praktické časové rozvrhnutie činností spojených s pestovaním plodiny a potreba umožniť jednoduché administratívne postupy.

(41)

V záujme prehľadnosti pre poľnohospodárov a členské štáty a s cieľom prispieť k ochrane krajinných prvkov nachádzajúcich sa na ornej pôde je potrebné objasniť situáciu, pokiaľ ide o plochy s krajinnými prvkami.

(42)

Na účely výpočtu podielov rôznych plodín je takisto potrebné stanoviť dodatočné pravidlá pre špecifické prípady zmiešaných plodín v rôznych riadkoch, podsev a použitie zmesí osív.

(43)

V článku 45 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa stanovujú povinnosti zamerané na zachovanie plôch trvalých trávnych porastov, ktoré najviac prispievajú k ochrane životného prostredia, najmä pokiaľ ide o sekvestráciu uhlíka, biodiverzitu a ochranu pôdy. Tieto trávne porasty, ktoré sú oblasťami vysokého environmentálneho záujmu, sa nachádzajú v sieti Natura 2000, ale aj mimo nej. Pri tých, ktoré sa nachádzajú mimo, je v záujme zabezpečenia ich účinnej ochrany potrebné stanoviť členským štátom rámec ich určovania, ktorý by im mal umožniť zohľadniť podmienky v danom členskom štáte a mal by sa zakladať na synergii s existujúcimi environmentálnymi politikami.

(44)

S cieľom zabezpečiť ochranu takýchto trvalých trávnych porastov v priebehu rokov by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa opätovnej premeny takýchto plôch v prípade porušenia prísnej ochrany zo strany poľnohospodára.

(45)

V článku 45 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa stanovuje ochrana podielu trvalých trávnych porastov v porovnaní s celkovou poľnohospodárskou plochou. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by členské štáty mali monitorovať vývoj podielu trvalých trávnych porastov. Mali by mať možnosť vytvoriť systém predchádzajúceho schválenia. V prípade poklesu pod 5 % by sa mala vyžadovať individuálna opätovná premena a zákaz ďalšej premeny. V záujme jasnosti a na účely primeraného vykonávania by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa poľnohospodárov a oblastí, ktorí/é majú byť predmetom schvaľovania opätovných premien.

(46)

V záujme účinného používania postupu pri schvaľovaní premeny trvalých trávnych porastov by sa členským štátom mala umožniť flexibilita pri výbere prioritných oblastí alebo skupín poľnohospodárov na udelenie schválenia na základe objektívnych kritérií.

(47)

Mali by sa stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o metódu na určenie pomeru trvalých trávnych porastov k poľnohospodárskej ploche s cieľom vyhnúť sa situáciám, keď sa plochy trvalých trávnych porastov započítajú dvakrát ako dôsledok praxe dlhodobého striedania v prípade trvalých trávnych porastov, a s cieľom zabrániť tomu, aby premeny pôdy zo strany malých a organických poľnohospodárov, ktorí sú oslobodení od povinnosti opätovnej premeny pôdy, mali priamy dosah na povinnosť iných poľnohospodárov vykonať opätovnú premenu pôdy. Členským štátom by sa mala v odôvodnených prípadoch umožniť úprava ich referenčného pomeru.

(48)

V článku 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa uvádzajú prvky a oblasti, ktoré môžu členské štáty uplatniť ako oblasti ekologického záujmu. Je potrebné stanoviť ďalšie kritériá, na základe ktorých sa tieto prvky alebo oblasti budú považovať za oblasti ekologického záujmu. V záujme splnenia cieľa biodiverzity by tieto kritériá mali zabezpečiť zachovanie a zlepšenie biodiverzity v poľnohospodárskych podnikoch. Zároveň by mali zohľadňovať vynaložené úsilie poľnohospodárov.

(49)

Požiadavka nulovej produkcie na pôde ležiacej úhorom, ktorou sa obmedzí používanie pesticídov alebo hnojív, by nemala brániť dobrovoľným činnostiam, ako je napríklad výsev lúčnych zmesí v záujme zvýšenia prínosov biodiverzity. Malo by sa ujasniť, že pôda ležiaca úhorom viac ako päť rokov na účely požiadavky oblasti ekologického záujmu má zostať ornou pôdou a nespadá pod definíciu trvalého trávneho porastu.

(50)

Pokiaľ ide o terasy, vzhľadom na rozmanitosť ich stavby v rámci Únie by sa malo ponechať na členské štáty, aby stanovili podrobné podmienky v závislosti od vnútroštátnych alebo regionálnych špecifík a zohľadňujúc ich hodnotu z hľadiska biodiverzity.

(51)

Pre jednoznačnosť by sa mal zostaviť zoznam krajinných prvkov, ktoré sa považujú za oblasť ekologického záujmu, a malo by sa ujasniť prepojenie s prvkami, ktoré už sú v členských štátoch chránené v rámci krížového plnenia. Pri niektorých prvkoch by sa mala stanoviť minimálna a maximálna veľkosť, aby sa uľahčila ich identifikácia a aby sa pomohlo zabezpečiť, že daná oblasť je prevažne poľnohospodárska.

(52)

Nárazníkové zóny, ktoré sa majú nachádzať pri hraniciach obrábaných polí pozdĺž vodných tokov alebo v rámci polí vyššie na svahu, sú užitočné na znižovanie odtoku znečisťujúcich látok do povrchových vôd. V záujme prínosu z hľadiska biodiverzity treba stanoviť, že všetky tie oblasti, ktoré sa považujú za oblasť ekologického záujmu, sa nesmú používať na produkciu, čím sa zároveň predíde používaniu pesticídov a obmedzí sa používanie hnojív. Aby sa ešte viac posilnili prínosy z hľadiska biodiverzity, nemali by sa vylúčiť dobrovoľné činnosti ako výsev lúčnych zmesí. Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť, či povolia spásanie nárazníkových zón a ich kosenie na krmivo.

(53)

Pokiaľ ide o hektáre agrolesníckej pôdy, malo by sa objasniť, že do úvahy sa berú plochy ornej pôdy nachádzajúce sa v oblasti v rámci agrolesníckeho systému, ktorá stále spĺňa podmienky, za akých sa na ňu poskytuje alebo poskytovala podpora v rámci rozvoja vidieka. Členské štáty, ktoré si tieto oblasti zvolia na plnenie povinnosti v rámci oblastí ekologického záujmu, by mali pri určovaní dodatočných podmienok na získavanie podpory za vytvorenie agrolesníckeho systému vo svojich programoch rozvoja vidieka zohľadniť cieľ biodiverzity.

(54)

Pokiaľ ide o pásy hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, popri okrajoch lesov, malo by sa ponechať na členské štáty, aby sa rozhodli, či zavedú požiadavku zákazu pestovania, čím sa zabráni používaniu vstupov na vymedzenom páse pri priľahlom lese, a vytvorí sa tak ochranný prechod s hraničiacim lesom. Takáto požiadavka zvýši hodnotu oblasti ekologického záujmu, čo by sa malo premietnuť v diferencovanej hodnote váhového faktora pre tento typ oblasti.

(55)

Obmedzené použitie vstupov potrebných na pestovanie mladiny s krátkodobým striedaním nepriamo podporuje biodiverzitu. Členské štáty by na tento účel mali stanoviť podmienky, ktoré sa vzťahujú na tento typ oblasti ekologického záujmu, pričom sa uvedie zoznam povolených druhov stromov a pravidlá používania vstupov.

(56)

V záujme prispôsobenia vykonávania podmienkam v jednotlivých štátoch, optimálneho využitia schopnosti medziplodín a zelenej pokrývky účinne vstrebať zvyškový dusík, ako aj predchádzania pôde bez porastu a difúznemu znečisteniu podzemných vôd, by mali členské štáty stanoviť dátumy výsevu týchto porastov. Medziplodiny či zelené pokrývky by sa mali vytvoriť výsevom zmesi rastlinných druhov alebo podsievaním trávy s cieľom optimalizovať agronomický a environmentálny výsledok z hľadiska biodiverzity. Členské štáty môžu v rozsahu podľa normy GAEC 4 v zmysle prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1306/2013 stanoviť dátumy, po ktorých sa povoľuje mechanické ničenie medziplodín a zelenej pokrývky.

(57)

Pokiaľ ide o plochy s plodinami, ktoré viažu dusík, členské štáty by mali stanoviť pravidlá na zabránenie tomu, aby pestovanie plodín viažucich dusík v oblastiach ekologického záujmu viedlo k zvýšeniu vyplavovania dusíka a zhoršeniu kvality vôd, čo by nebolo v súlade s cieľmi smernice Rady 91/676/EHS (12) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (13) a čo by ohrozilo cieľ v oblasti biodiverzity. Členské štáty by tiež mali zostaviť zoznam plodín viažucich dusík, ktoré sa považujú za prospešné z hľadiska zlepšovania biodiverzity.

(58)

Na maximalizáciu prínosov umiestnenia oblasti ekologického záujmu na ornej pôde a na zabezpečenie toho, aby oblasti ekologického záujmu pokrývali percentuálny podiel podľa článku 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, by sa malo v záujme efektívneho riadenia jasne stanoviť, že pozemok alebo krajinný prvok nemožno na účely splnenia požiadavky oblasti ekologického záujmu v tom istom roku rátať dvakrát.

(59)

Článok 46 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 umožňuje členským štátom uplatniť až 50 % požiadavky na individuálne oblasti ekologického záujmu na regionálnej úrovni. Aby sa zabezpečilo, že takéto regionálne uplatňovanie bude prínosnejšie z hľadiska životného prostredia a krajiny a že prispeje k vykonávaniu stratégie zelenej infraštruktúry (14), mali by sa zaviesť pravidlá pre prvky, ktoré možno využiť na vytvorenie priľahlých oblastí ekologického záujmu. Rovnako by sa mali stanoviť pravidlá z hľadiska určenia oblastí, s cieľom dosiahnuť synergiu pri vykonávaní poľnohospodárskej a environmentálnej politiky Únie.

(60)

Na účely rozhodnutia členských štátov o tom, že poľnohospodárom umožnia kolektívne plnenie polovice ich individuálnej povinnosti z hľadiska oblasti ekologického záujmu v zmysle článku 46 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, by sa mali zaviesť pravidlá podobné pravidlám regionálneho vykonávania z hľadiska prvkov, ktoré možno využiť na vytvorenie priľahlých oblastí ekologického záujmu, aby sa zabezpečila environmentálna pridaná hodnota a aby sa prispelo k rozvoju zelenej infraštruktúry. V pravidlách týkajúcich sa kritérií, ktoré musia poľnohospodári splniť, by sa malo stanoviť, že ich podniky sa musia nachádzať v bezprostrednej blízkosti, pričom však treba členským štátom ponechať flexibilitu na zohľadnenie rôznych administratívnych štruktúr. V záujme právnej jasnosti by sa mali stanoviť pravidlá pre obsah písomnej dohody, ktorá sa má uzavrieť medzi účastníkmi, s cieľom určiť práva a povinnosti každého z nich.

(61)

Pokiaľ ide o možnosť niektorých členských štátov oslobodiť poľnohospodárov v husto zalesnených oblastiach od povinnosti vytvoriť oblasti ekologického záujmu, mali by sa stanoviť pravidlá na objasnenie metód a údajov použitých na výpočet pomeru lesa k celkovej ploche pôdy a pomeru lesa k poľnohospodárskej pôde.

(62)

V nariadení (EÚ) č. 1307/2013 sa stanovujú podmienky oprávnenosti na platbu pre mladých poľnohospodárov. Konkrétne sa na platbu viaže podmienka, že mladý poľnohospodár zakladá poľnohospodársky podnik prvýkrát ako vedúci predstaviteľ podniku, alebo takýto podnik už založil počas piatich rokov predchádzajúcich prvému podaniu žiadosti o platbu, a že daný poľnohospodár má v čase podania prvej žiadosti o platbu maximálne 40 rokov. V prípade právnických osôb je primerané, aby tieto podmienky spĺňali všetky fyzické osoby, ktoré majú nad predmetnou právnickou osobou účinnú a dlhodobú kontrolu, v súlade s definíciou Súdneho dvora Európskej únie (15). Ďalej je potrebné objasniť, aké podmienky musí spĺňať právnická osoba a fyzická osoba (fyzické osoby), ktorá (ktoré) má (majú) kontrolu nad právnickou osobou.

(63)

S cieľom zabrániť možnému obchádzaniu pravidiel v súvislosti s platbou pre mladých poľnohospodárov by sa malo stanoviť, že platby sa právnickej osobe poskytujú len dovtedy, kým nad ňou má kontrolu minimálne jedna z fyzických osôb, ktoré nad touto právnickou osobou mali kontrolu v prvom roku podania žiadosti o platbu v rámci daného režimu. Na účely určenia maximálneho obdobia vyplácania platby podľa článku 50 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 je nutné stanoviť pravidlá pre prípady, keď nad právnickou osobou má kontrolu viac než jedna fyzická osoba.

(64)

S cieľom zabrániť diskriminácii medzi právnickými osobami a skupinou fyzických osôb, ktoré žiadajú o zaradenie do režimu pre mladých poľnohospodárov, by sa mali uplatňovať rovnocenné pravidlá na skupinu fyzických osôb podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, ak žiadosti o zaradenie do režimu základných platieb a do režimu pre mladých poľnohospodárov podáva predmetná skupina a nie jej jednotliví členovia.

(65)

V hlave IV kapitole I nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa stanovuje možnosť poskytovať poľnohospodárom dobrovoľnú viazanú podporu. Mali by sa stanoviť podmienky poskytovania podpory uvedenej v danej kapitole.

(66)

Podľa článku 52 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 možno dobrovoľnú viazanú podporu poskytnúť len tým sektorom alebo regiónom členského štátu, kde určité druhy hospodárenia alebo určité poľnohospodárske sektory osobitného významu pre hospodárstvo a/alebo spoločnosť a/alebo životné prostredie čelia určitým ťažkostiam. Ďalej podľa článku 52 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 možno dobrovoľnú viazanú podporu poskytnúť len do miery nevyhnutnej na vytvorenie stimulu na udržanie aktuálnej úrovne produkcie v dotknutých regiónoch alebo sektoroch. Mala by mať podobu ročných platieb a mala by sa poskytovať v rámci vymedzených kvantitatívnych obmedzení a na základe stanovených oblastí a výnosov alebo stanoveného počtu zvierat. S cieľom zabezpečiť, aby opatrenia v rámci dobrovoľnej viazanej podpory boli presne zacielené a dobre riadené, a zároveň umožniť členským štátom, aby koncipovali dobrovoľnú viazanú podporu podľa svojich potrieb, mali by sa prijať ustanovenia o uložení zodpovednosti členským štátom za vymedzenie regiónov a/alebo druhov hospodárenia oprávnených na podporu a za stanovenie kvantitatívnych obmedzení, ako aj primeranej úrovne podpory. S cieľom zabrániť narušeniam trhu by sa však platby nemali zakladať na fluktuácii trhových cien, ani by nemali zodpovedať systému deficitných platieb, v rámci ktorého členský štát vypláca poľnohospodárom domácu poľnohospodársku podporu na základe rozdielu medzi cieľovou cenou a domácou trhovou cenou.

(67)

Podľa memoranda o porozumení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými v súvislosti s olejnatými semenami v rámci GATT (16) by sa mala stanoviť osobitná základná plocha pre výrobcov, ktorým plynú platby na olejnaté semená uvedené v prílohe k uvedenému memorandu o porozumení. Keďže olejnaté semená sú uvedené na zozname sektorov a oblastí výroby, na ktoré možno poskytnúť dobrovoľnú viazanú podporu, je pre zabezpečenie dodržiavania tohto medzinárodného záväzku vhodné na úrovni Únie zaviesť v tomto režime podpory maximálnu plochu pri olejnatých semenách uvedených v danom memorande o porozumení. V prípade presiahnutia tejto maximálnej plochy by členské štáty mali upraviť oznámenú plochu tak, že uplatnia koeficient zníženia, ktorý vypočíta a ktorý im oznámi Komisia.

(68)

V súlade s článkom 52 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa vyžaduje, aby sa dobrovoľná viazaná podpora podľa daného článku poskytovala v súlade s ostatnými podpornými opatreniami Únie alebo opatreniami financovanými zo štátnej pomoci. V záujme správneho riadenia režimov a s cieľom zabrániť dvojitému financovaniu by sa podobné opatrenia nemali financovať dvakrát, teda v rámci dobrovoľnej viazanej podpory a súčasne v rámci iných režimov Únie. Vzhľadom na rozmanitosť možností, ktoré majú členské štáty pri vykonávaní dobrovoľnej viazanej podpory k dispozícii, by členské štáty mali byť zodpovedné za zabezpečenie dodržiavania rámca stanoveného v nariadení (EÚ) č. 1307/2013 a podmienok stanovených v tomto nariadení.

(69)

Podľa článku 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 Komisia schváli rozhodnutie uvedené v článku 53 ods. 4 alebo prípadne v článku 53 ods. 6 písm. a) uvedeného nariadenia, ak sa v príslušnom sektore alebo regióne preukáže jedna z určitých potrieb. V záujme správneho uplatňovania uvedeného článku by sa malo prijať ustanovenie na určenie kritérií pre tieto potreby.

(70)

V hlave IV kapitole 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa stanovuje osobitná platba na bavlnu. Komisia by mala stanoviť pravidlá a podmienky schvaľovania poľnohospodárskej pôdy a odrôd na účely predmetnej platby. Ďalej by sa mali stanoviť aj pravidlá oprávnenosti. Ide o objektívnu požiadavku, keď sa na pôdu majú plodiny siať takým spôsobom, aby sa dosiahla minimálna hustota výsadby, ktorú určia členské štáty na základe pôdnych a podnebných podmienok a osobitných čŕt regiónu. Stanovenie osobitných pravidiel poľnohospodárskych postupov by sa malo ponechať na členské štáty.

(71)

Členské štáty by mali schváliť medziodvetvové organizácie na produkciu bavlny na základe objektívnych kritérií týkajúcich sa ich veľkosti a vnútornej organizácie. Veľkosť medziodvetvovej organizácie by sa mala stanoviť so zreteľom na požiadavku, aby členský podnik odzrňujúci bavlnu bol schopný prijať dostatočné množstvo neodzrnenej bavlny.

(72)

Aby sa predišlo komplikáciám na úrovni riadenia režimu podpory, nemôže byť výrobca členom viacerých medziodvetvových organizácií. Z toho istého dôvodu by mal výrobca, ktorý je členom medziodvetvovej organizácie a ktorý sa zaviaže dodávať bavlnu, ktorú dopestoval, dodávať bavlnu iba podniku odzrňujúcemu bavlnu, ktorý je členom tej istej organizácie.

(73)

Na účely monitorovania správneho uplatňovania pravidiel stanovených v nariadení (EÚ) č. 1307/2013 a hodnotenia vykonávania politiky je potrebné stanoviť oznamovacie povinnosti členských štátov, najmä pokiaľ ide o informácie, ktoré majú poskytnúť o svojich rozhodnutiach v súlade s hlavou II až V uvedeného nariadenia.

(74)

Najmä pokiaľ ide o dobrovoľnú viazanú podporu, je nutné bližšie určiť obsah informácií, ktoré členské štáty majú oznamovať v záujme zabezpečenia správneho uplatňovania pravidiel týkajúcich sa danej podpory a efektívnosti tohto oznamovania, aby Komisia mohla overiť, či členské štáty pri navrhovaní podporných opatrení dodržiavajú požiadavky na súlad a nekumulovanie podpory, ako aj maximálne percentuálne podiely vnútroštátnych stropov uvedených v článku 53 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a súvisiace celkové sumy.

(75)

Členské štáty môžu rozhodnúť o poskytnutí vnútroštátnej pomoci za určitých podmienok. S cieľom overiť, že sa takáto pomoc poskytne v rámci stanovených limitov, je vhodné stanoviť povinnosť predkladať Komisii výročné správy o určitých podrobných informáciách týkajúcich sa poskytnutej pomoci.

(76)

Komisia by mala byť podľa potreby informovaná o akýchkoľvek rozhodnutiach vyplývajúcich z prehodnotenia rozhodnutí oznámených v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013 alebo týmto nariadením, aby mohla monitorovať správne uplatňovanie a dosah týchto prehodnotení. V danej súvislosti je preto potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa povinností oznamovania.

(77)

Príloha X k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 obsahuje tabuľku, ktorou sa určujú konverzné a váhové faktory podľa článku 46 ods. 3 uvedeného nariadenia pre jednotlivé typy oblastí ekologického záujmu. V čase prijatia nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 tabuľka nie je vyplnená. Uvedenú prílohu preto treba upraviť. Konverzné faktory by mali byť založené na získaných skúsenostiach z meraní a na osobitnej povahe jednotlivých prvkov. Váhové faktory by mali pozostávať z troch rôznych hodnôt a zohľadňovať rozdiely z hľadiska významu pre biodiverzitu. Príloha X k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Na účely výpočtu rozlohy oblasti ekologického záujmu by sa konverzné a váhové faktory mali uplatniť aj na prvky, na ktoré sa vzťahujú rovnocenné postupy, pokiaľ sú rovnaké ako prvky uvedené v danej prílohe.

(78)

V záujme jasnosti a právnej istoty by sa nariadenia (ES) č. 1120/2009 a 1121/2009 mali zrušiť.

(79)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v súvislosti so žiadosťami o pomoc za kalendárne roky nasledujúce po kalendárnom roku 2014,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ODDIEL 1

Rozsah pôsobnosti a všeobecné zásady

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa uvádzajú ustanovenia dopĺňajúce určité nepodstatné prvky nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o:

a)

všeobecné ustanovenia o priamych platbách;

b)

režim základných platieb;

c)

režim jednotnej platby na plochu;

d)

platby pre poľnohospodárov dodržiavajúcich poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie;

e)

platby pre mladých poľnohospodárov, ktorí začínajú vykonávať poľnohospodársku činnosť;

f)

dobrovoľnú viazanú podporu;

g)

osobitnú platbu na bavlnu;

h)

povinnosti členských štátov týkajúce sa oznamovania.

Článok 2

Všeobecné zásady

1.   Členské štáty vykonávajú toto nariadenie v súlade s objektívnymi kritériami a takým spôsobom, aby sa zaistilo rovnaké zaobchádzanie s poľnohospodármi, aby sa zabránilo narušeniam trhu a hospodárskej súťaže a aby sa podporovala udržateľnosť pri nakladaní s prírodnými zdrojmi a v oblasti klímy.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby boli všetky podmienky podpory na základe tohto nariadenia overiteľné a kontrolovateľné.

3.   Členské štáty vykonávajú toto nariadenie:

a)

v prípade podpory inej ako viazaná podpora: v súlade s požiadavkami uvedenými v odseku 1, 5 a 6 prílohy 2 k dohode o poľnohospodárstve a

b)

v prípade viazanej podpory: v súlade s požiadavkami článku 6 ods. 5 dohody o poľnohospodárstve.

Článok 3

Zníženia v dôsledku finančnej disciplíny

Zníženia v dôsledku finančnej disciplíny podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa uplatnia na sumu platieb z jednotlivých režimov priamej podpory uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013, na ktoré má každý poľnohospodár nárok po uplatnení odňatí a administratívnych sankcií súvisiacich s priamymi platbami podľa hlavy II kapitoly IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 a pred uplatnením administratívnych sankcií v súvislosti s krížovým plnením podľa hlavy IV kapitoly II uvedeného delegovaného nariadenia.

ODDIEL 2

Ustanovenia týkajúce sa vymedzenia pojmov v nariadení (EÚ) č. 1307/2013

Článok 4

Rámec pre kritériá udržiavania poľnohospodárskej plochy v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie

1.   Na účely článku 4 ods. 1 písm. c) bodu ii) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 stanovia členské štáty kritériá, ktorým musia poľnohospodári vyhovieť, aby splnili povinnosť udržiavať poľnohospodársku plochu v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie bez prípravných činností nad rámec použitia bežných poľnohospodárskych postupov a strojov, jedným z týchto spôsobov alebo oboma týmito spôsobmi:

a)

Členské štáty vyžadujú, aby poľnohospodár vykonával aspoň jednu činnosť každoročne. V prípade, že je to z environmentálneho hľadiska odôvodnené, môžu sa členské štáty rozhodnúť, že uznajú aj činnosti, ktoré sa vykonávajú iba každý druhý rok.

b)

Členské štáty stanovia vlastnosti, ktoré musí mať poľnohospodárska plocha, aby sa považovala za udržiavanú v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie.

2.   Členské štáty môžu pri stanovovaní kritérií podľa odseku 1 rozlišovať medzi rôznymi druhmi poľnohospodárskych plôch.

Článok 5

Rámec pre minimálne činnosti na poľnohospodárskych plochách prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie

Na účely článku 4 ods. 1 písm. c) bodu iii) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 je minimálna činnosť, ktorú musia členské štáty stanoviť a ktorá sa musí vykonať na poľnohospodárskych plochách prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, aspoň jedna každoročná činnosť poľnohospodára. V prípade, že je to z environmentálneho hľadiska odôvodnené, môžu sa členské štáty rozhodnúť, že uznajú aj činnosti, ktoré sa vykonávajú iba každý druhý rok.

Článok 6

Prevaha tráv a iných rastlinných krmív v prípade trvalých trávnych porastov

Na účely článku 4 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa trávy a iné rastlinné krmivá považujú za prevažujúce, ak pokrývajú viac než 50 % plochy, na ktorú možno poskytnúť podporu, na úrovni poľnohospodárskeho pozemku v zmysle článku 67 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 7

Zaužívané miestne postupy v prípade trvalého trávneho porastu

Na účely článku 4 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sú zaužívanými miestnymi postupmi ktorékoľvek z týchto postupov alebo ich kombinácia:

a)

postupy týkajúce sa plôch určených na pastvu dobytka, ktoré majú tradičnú povahu a bežne sa uplatňujú na predmetné plochy;

b)

postupy, ktoré sú dôležité na ochranu biotopov uvedených v prílohe I k smernici Rady 92/43/EHS (17) a biotopov a biotopov druhov, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (18).

Článok 8

Koeficient zníženia podľa článku 32 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

V rámci uplatňovania článku 32 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 na trvalý trávny porast, ktorý možno spásať a ktorý je súčasťou zaužívaných miestnych postupov, pri ktorých trávy a iné rastlinné krmivá tradične na spásaných plochách neprevládajú, môžu členské štáty rozlišovať medzi rôznymi kategóriami plôch a uplatňovať na tieto kategórie rozdielne koeficienty zníženia.

Článok 9

Pestovanie konope

Na účely článku 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 podlieha oprávnenosť oblastí využívaných na pestovanie konope použitiu osiva odrôd, ktoré sú uvedené v „Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov“ 15. marca roku, za ktorý sa platba poskytuje, a ktoré sa uverejnia v súlade s článkom 17 smernice Rady 2002/53/ES (19). Osivo sa certifikuje v súlade so smernicou Rady 2002/57/ES (20).

ODDIEL 3

Aktívny poľnohospodár

Článok 10

Prípady, keď sú poľnohospodárskymi plochami prevažne plochy prirodzene ponechané v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie

1.   Na účely článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa fyzická alebo právnická osoba, alebo skupina fyzických alebo právnických osôb považuje za držiteľa poľnohospodárskych plôch, ktoré sú prevažne plochami prirodzene ponechanými v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, ak takéto plochy predstavujú viac než 50 % celej poľnohospodárskej plochy nahlásenej v súlade s článkom 72 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

2.   Článok 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa nevzťahuje na fyzickú alebo právnickú osobu, alebo skupinu fyzických alebo právnických osôb, ktorá na plochách prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie vykonáva poľnohospodársku činnosť v zmysle článku 4 ods. 1 písm. c) bodu i) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Článok 11

Príjmy z nepoľnohospodárskych činností

1.   Na účely článku 9 ods. 2 tretieho pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a prípadne článku 13 tohto nariadenia sú príjmami z poľnohospodárskych činností príjmy, ktoré poľnohospodár získal zo svojej poľnohospodárskej činnosti v zmysle článku 4 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia vo svojom podniku vrátane podpory Únie v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), ako aj prípadnej vnútroštátnej pomoci na poľnohospodárske činnosti okrem doplnkových vnútroštátnych priamych platieb podľa článku 18 a 19 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Príjmy zo spracovania poľnohospodárskych výrobkov v zmysle článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v podniku sa považujú za príjmy z poľnohospodárskych činností, pokiaľ spracované výrobky zostávajú vlastníctvom poľnohospodára a pokiaľ je výsledkom takéhoto spracovania iný poľnohospodársky výrobok v zmysle článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Všetky ostatné príjmy sa považujú za príjmy z nepoľnohospodárskych činností.

2.   Na účely odseku 1 sú „príjmy“ hrubé príjmy pred odpočítaním súvisiacich nákladov a daní.

3.   Podpora Únie uvedená v odseku 1 sa vypočíta:

a)

v Bulharsku a Rumunsku na rok 2015 na základe príslušnej sumy stanovenej v bode A prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013;

b)

v Chorvátsku na každý rok uvedený v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 na základe sumy uvedenej v bode A prílohy VI k uvedenému nariadeniu.

Článok 12

Výška priamych platieb uvedených v článku 9 ods. 2 a 4 nariadenia (EÚ)č. 1307/2013 a článku 13 ods. 2 tohto nariadenia

1.   Ročnou výškou priamych platieb poľnohospodárovi uvedenou v článku 9 ods. 2 treťom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a prípadne v článku 13 ods. 2 tohto nariadenia je celková výška priamych platieb, na ktoré mal poľnohospodár nárok v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013 za posledné účtovné obdobie, za ktoré je k dispozícii dôkaz o príjmoch z nepoľnohospodárskych činností. Pri výpočte tejto sumy sa nezohľadňuje uplatňovanie článku 63 a článku 91 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Ak je posledným účtovným obdobím uvedeným v prvom pododseku rok 2014 alebo skorší rok, ročnou výškou priamych platieb je celková suma priamych platieb, na ktoré mal poľnohospodár nárok v súlade s nariadením (ES) č. 73/2009 pred uplatnením znížení a vylúčení podľa článkov 21 a 23 uvedeného nariadenia.

2.   Ak poľnohospodár v poslednom účtovnom období podľa odseku 1 prvého pododseku nepredložil žiadosť o priame platby v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013, členské štáty stanovia celkovú sumu priamych platieb uvedenú v odseku 1 prvom pododseku vynásobením počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, nahlásených poľnohospodárom v roku podania žiadosti o pomoc v súlade s článkom 72 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 priemernou vnútroštátnou platbou priamej podpory na hektár za rok uvedený v odseku 1 prvom pododseku.

Priemerná vnútroštátna platba priamej podpory na hektár uvedená v prvom pododseku sa stanoví vydelením vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 za daný rok celkovým počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, nahlásených v danom členskom štáte za daný rok v súlade s článkom 72 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Ak je rokom uvedeným v odseku 1 prvom pododseku rok 2014 alebo skorší rok, priemerná vnútroštátna platba priamej podpory na hektár uvedená v prvom pododseku tohto odseku sa stanoví vydelením vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 73/2009 za daný rok celkovým počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, nahlásených v danom členskom štáte za daný rok v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009.

3.   Výškou priamych platieb poľnohospodárovi podľa článku 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 je celková suma priamych platieb, na ktoré mal poľnohospodár nárok v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013 pred uplatnením článku 63 a článku 91 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 za predchádzajúci rok.

Ak je rokom uvedeným v prvom pododseku rok 2014, výškou priamych platieb je celková suma priamych platieb za rok 2014, na ktoré mal poľnohospodár nárok v súlade s nariadením (ES) č. 73/2009 pred uplatnením znížení a vylúčení podľa článku 21 a 23 uvedeného nariadenia.

4.   Ak poľnohospodár nepredložil žiadosť o priame platby v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013 za predchádzajúci rok podľa odseku 3 prvého pododseku, členské štáty stanovia celkovú sumu priamych platieb uvedenú v odseku 3 prvom pododseku vynásobením počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, nahlásených poľnohospodárom v roku podania žiadosti o pomoc v súlade s článkom 72 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 priemernou vnútroštátnou platbou priamej podpory na hektár za predchádzajúci rok.

Priemerná vnútroštátna platba priamej podpory na hektár uvedená v prvom pododseku sa stanoví vydelením vnútroštátneho stropu uvedeného v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 za daný rok celkovým počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, nahlásených v danom členskom štáte za daný rok v súlade s článkom 72 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Ak je predchádzajúcim rokom uvedeným v odseku 3 prvom pododseku rok 2014, členské štáty stanovia ročnú výšku priamych platieb tomuto poľnohospodárovi vynásobením počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, nahlásenými daným poľnohospodárom na rok 2015 v súlade s článkom 72 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 priemernou vnútroštátnou platbou priamej podpory na hektár za rok 2014.

Priemerná vnútroštátna platba priamej podpory na hektár za rok 2014 sa stanoví vydelením vnútroštátneho stropu za rok 2014 uvedeného v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 73/2009 celkovým počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, nahlásených v danom členskom štáte za rok 2014 v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia.

5.   Celková suma priamych platieb uvedená v odseku 1 a 2 sa vypočíta:

a)

v Bulharsku a Rumunsku na rok 2015 na základe príslušnej sumy stanovenej v bode A prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013;

b)

v Chorvátsku na každý rok uvedený v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 na základe sumy uvedenej v bode A prílohy VI k uvedenému nariadeniu.

Článok 13

Kritéria preukázania, že poľnohospodárske činnosti nie sú nepodstatné a že hlavným obchodným alebo podnikateľským cieľom je výkon poľnohospodárskej činnosti

1.   Na účely článku 9 ods. 2 tretieho pododseku písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 poľnohospodárske činnosti nie sú nepodstatné, ak celkové príjmy z poľnohospodárskych činností v zmysle článku 11 tohto nariadenia v poslednom účtovnom období, za ktoré je k dispozícii príslušný dôkaz, predstavujú aspoň jednu tretinu celkových príjmov získaných v poslednom účtovnom období, za ktoré je k dispozícii príslušný dôkaz.

Členské štáty môžu rozhodnúť o nastavení nižšieho prahu celkových príjmov z poľnohospodárskych činností ako jedna tretina za predpokladu, že sa takýmto nižším prahom neumožní, aby sa za aktívnych poľnohospodárov považovali fyzické alebo právnické osoby s okrajovými poľnohospodárskymi činnosťami.

Odchylne od prvého a druhého pododseku môžu členské štáty stanoviť alternatívne kritériá, na základe ktorých môže subjekt preukázať, že jeho poľnohospodárske činnosti nie sú nepodstatné v zmysle článku 9 ods. 2 tretieho pododseku písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

2.   Na účely článku 9 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 môžu členské štáty rozhodnúť, že poľnohospodárska činnosť tvorí len nepodstatnú časť celkovej hospodárskej činnosti fyzickej alebo právnickej osoby alebo skupiny fyzických alebo právnických osôb, týmito metódami:

a)

ročná výška priamych platieb je menej než 5 % z celkových príjmov z nepoľnohospodárskych činností v zmysle článku 11 tohto nariadenia za posledné účtovné obdobie, za ktoré je k dispozícii príslušný dôkaz;

b)

celková suma príjmov z poľnohospodárskych činností v zmysle článku 11 tohto nariadenia za posledné účtovné obdobie, za ktoré je k dispozícii príslušný dôkaz, je nižšia ako prahová hodnota, o ktorej rozhodnú členské štáty a ktorá nepresahuje jednu tretinu celkovej sumy príjmov získaných v poslednom účtovnom období, za ktoré je k dispozícii príslušný dôkaz.

Odchylne od prvého pododseku môžu členské štáty stanoviť alternatívne kritériá, na základe ktorých sa majú poľnohospodárske činnosti považovať za nepodstatné v zmysle článku 9 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

3.   Na účely článku 9 ods. 2 tretieho pododseku písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a prípadne článku 9 ods. 3 písm. b) uvedeného nariadenia sa poľnohospodárska činnosť považuje za hlavný obchodný alebo podnikateľský cieľ právnickej osoby, ak je zaznamenaná ako hlavný obchodný alebo podnikateľský cieľ v úradnom obchodnom registri alebo v iných rovnocenných úradných záznamoch členského štátu. V prípade fyzickej osoby sa vyžadujú rovnocenné záznamy.

Ak takéto registre neexistujú, členský štát použije rovnocenné dôkazy.

Odchylne od prvého a druhého pododseku môžu členské štáty stanoviť alternatívne kritériá, na základe ktorých sa má poľnohospodárska činnosť považovať hlavný obchodný alebo podnikateľský cieľ fyzickej alebo právnickej osoby v zmysle článku 9 ods. 2 tretieho pododseku písm. c) a prípadne článku 9 ods. 3 písm. b) uvedeného nariadenia.

KAPITOLA 2

REŽIM ZÁKLADNÝCH PLATIEB A REŽIM JEDNOTNEJ PLATBY NA PLOCHU

ODDIEL 1

Pravidlá vykonávania režimu základných platieb uvedeného v hlave III kapitole 1 oddieloch 1, 2, 3 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

Pododdiel 1

Prvé pridelenie platobných nárokov

Článok 14

Prípady dedičstva, zmien v právnom postavení alebo názve a zlúčenia a rozdelenia

1.   Ak poľnohospodár získal podnik alebo časť podniku prostredníctvom dedičstva alebo predpokladaného dedičstva, má právo požadovať vo svojom mene počet a hodnotu platobných nárokov, ktoré sa majú prideliť na získaný podnik alebo jeho časť, a to za rovnakých podmienok ako poľnohospodár, ktorý podnik pôvodne riadil.

V prípadoch, v ktorých predpokladané dedičstvo možno odvolať, sa platobné nároky pridelia len dedičovi, ktorý bol takto označený k dátumu uvedenému v článku 24 ods. 1 alebo v článku 39 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

2.   Zmena názvu nemá vplyv na počet a hodnotu platobných nárokov, ktoré sa majú prideliť.

Zmena právneho postavenia nemá vplyv na počet a hodnotu platobných nárokov, ktoré sa majú prideliť, ak poľnohospodár, ktorý mal kontrolu nad pôvodným podnikom, pokiaľ ide o riadenie, zisk a finančné riziká, riadi aj nový podnik.

3.   Zlúčenie alebo rozdelenie nemá vplyv na celkový počet a hodnotu platobných nárokov, ktoré sa majú prideliť podniku(-om).

V prípade rozdelenia, ak členský štát uplatňuje článok 24 ods. 4 alebo 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, počet platobných nárokov, ktoré sa majú prideliť každému podniku vzniknutému týmto rozdelením, sa určí vynásobením počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré má príslušný nový podnik k dispozícii, priemerným znížením počtu nárokov, ktoré by sa na pôvodný podnik vzťahovalo podľa článku 24 ods. 4 alebo 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Na účely tohto odseku sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„zlúčenie“ je zlúčenie dvoch alebo viacerých samostatných poľnohospodárov v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 do jedného nového poľnohospodára v zmysle uvedeného článku, ktorý je z hľadiska riadenia, zisku a finančných rizík kontrolovaný poľnohospodármi, ktorí pôvodne riadili podniky alebo jeden z nich;

b)

„rozdelenie“ je rozdelenie jedného poľnohospodára v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 na:

i)

aspoň dvoch nových samostatných poľnohospodárov v zmysle uvedeného článku, z ktorých aspoň jeden je naďalej kontrolovaný z hľadiska riadenia, zisku a finančných rizík aspoň jednou z fyzických alebo právnických osôb, ktoré podnik pôvodne riadili, alebo

ii)

pôvodného poľnohospodára a aspoň jedného nového samostatného poľnohospodára v zmysle uvedeného článku.

Článok 15

Stanovenie hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, na účely článku 24 ods. 2 a článku 39 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

1.   Na účely stanovenia počtu platobných nárokov, ktoré sa majú prideliť podľa článku 24 ods. 2 a článku 39 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa v prípadoch, keď sa neuzná zásah vyššej moci alebo výnimočné okolnosti, zohľadnia iba tie hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, ktoré sú stanovené podľa článku 2 ods. 1 druhého pododseku bodu 23 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

2.   Keď o pridelenie platobných nárokov na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu, uvedený v odseku 1, žiadajú dvaja alebo viacerí žiadatelia, rozhodnutie, komu prideliť platobný nárok, vychádza z toho, kto má rozhodovaciu právomoc, pokiaľ ide o poľnohospodárske činnosti vykonávané na uvedenom hektári, ako aj komu patrí zisk a kto znáša finančné riziká súvisiace s týmito činnosťami.

Článok 16

Obmedzenie podľa článku 24 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

1.   Žiadne zníženie podľa článku 24 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 neprekročí 85 % počtu platobných nárokov zodpovedajúcich hektárom trvalých trávnych porastov, na ktoré možno poskytnúť podporu, situované v oblastiach s náročnými klimatickými podmienkami.

2.   Na účely uplatňovania koeficientu zníženia podľa odseku 1 môžu členské štáty na základe prírodných prekážok uvedených v článku 24 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 rozlišovať medzi kategóriami oblastí s náročnými klimatickými podmienkami a uplatňovať na takéto kategórie rôzne koeficienty zníženia.

Článok 17

Stanovenie hodnoty platobných nárokov podľa článkov 26 a 40 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

1.   Na účely stanovenia príslušných priamych platieb alebo hodnoty nárokov vzťahujúcich sa na rok 2014 v zmysle článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa zohľadňujú iba platby alebo hodnota nárokov tých poľnohospodárov, ktorí sú oprávnení na poskytnutie priamych platieb v súlade s článkom 9 a článkom 24 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v roku 2015.

Na účely stanovenia príslušných priamych platieb vzťahujúcich sa na rok predchádzajúci vykonávanie režimu základných platieb v zmysle článku 40 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa zohľadňujú iba platby tým poľnohospodárom, ktorí sú oprávnení získať priame platby v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v prvom roku vykonávania režimu základných platieb.

2.   Na účely článku 26 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa uplatňujú tieto pravidlá:

a)

odkazom na osobitné podporné opatrenia uvedené v článku 68 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 73/2009 nie je dotknutá možnosť členských štátov zvážiť iba jedno alebo niekoľko opatrení vykonávaných v rámci uvedených osobitných podporných opatrení;

b)

podpora poskytnutá poľnohospodárovi na kalendárny rok 2014 v rámci jedného alebo viacerých režimov podpory uvedených v článku 26 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa vypočíta bez zohľadnenia akéhokoľvek zníženia alebo vylúčenia stanoveného v hlave II kapitole 4 nariadenia (ES) č. 73/2009;

c)

členské štáty môžu v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami rozhodnúť o úrovni podpory, ktorá sa má zohľadniť pri jednom alebo viacerých režimoch uvedených v článku 26 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, ktoré uplatňuje príslušný členský štát.

Pri uplatňovaní tohto odseku nesmú členské štáty ohroziť oddelený charakter podpory poskytnutej podľa článku 68 ods. 1 písm. c) a podľa článkov 126, 127 a 129 nariadenia (ES) č. 73/2009.

3.   Na účely článku 26 ods. 6 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa podpora poskytnutá na kalendárny rok 2014 podľa článkov 72a a 125a nariadenia (ES) č. 73/2009 vypočíta bez zohľadnenia prípadných znížení alebo vylúčení podľa hlavy II kapitoly 4 nariadenia (ES) č. 73/2009.

4.   Odkaz v článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 na platobné nároky, ktorých je poľnohospodár držiteľom, musí zahŕňať aj tie platobné nároky, ktoré poľnohospodár prenajíma inému poľnohospodárovi v deň predloženia žiadosti na rok 2014.

Článok 18

Konečné stanovenie hodnoty a počtu platobných nárokov

Ak sa informácie pre poľnohospodárov uvedené v článku 25 ods. 10 alebo v článku 40 ods. 4 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 zakladajú na predbežných údajoch, konečná hodnota a počet platobných nárokov sa stanovuje a oznamuje poľnohospodárom po vykonaní všetkých potrebných kontrol podľa článku 74 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a v každom prípade do 1. apríla roku, ktorý nasleduje po prvom roku uplatňovania režimu základných platieb príslušným členským štátom.

Článok 19

Stanovenie hodnoty platobných nárokov v prípade ťažkostí

1.   Ak jedna alebo viaceré z priamych platieb uvedených v článku 26 alebo v článku 40 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, ktoré sa týkajú roku 2014, resp. roku, ktorý predchádza uplatňovanie režimu základných platieb, sú nižšie ako zodpovedajúce sumy v roku, ktorý predchádza roky ovplyvnené zásahom vyššej moci alebo výnimočnými okolnosťami, pôvodná jednotková hodnota sa stanoví na základe súm prijatých príslušným poľnohospodárom v roku predchádzajúcom roky ovplyvnené zásahom vyššej moci alebo výnimočnými okolnosťami.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť o obmedzení uplatňovania odseku 1 na prípady, keď priame platby vzťahujúce sa na rok 2014, resp. rok, ktorý predchádza uplatňovanie režimu základných platieb, sú nižšie ako určité percento zodpovedajúcich súm v roku, ktorý predchádza roky ovplyvnené zásahom vyššej moci alebo výnimočnými okolnosťami. Táto percentuálna hodnota nesmie byť nižšia ako 85 %.

Článok 20

Súkromnoprávne zmluvné ustanovenie v prípade predaja

1.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že v prípade predaja určitého podniku alebo jeho časti môžu poľnohospodári prostredníctvom zmluvy podpísanej pred najneskorším dátumom na predkladanie žiadosti o pridelenie platobných nárokov stanoveným Komisiou na základe článku 78 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 previesť spolu s podnikom alebo jeho časťou zodpovedajúce platobné nároky, ktoré sa majú prideliť. V takom prípade sa platobné nároky pridelia predávajúcemu a priamo prevedú na kupujúceho, pre ktorého sa prípadné platby prijaté predávajúcim na rok 2014 alebo hodnota jeho nárokov v roku 2014 podľa článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 použijú ako referenčná hodnota na stanovenie pôvodnej jednotkovej hodnoty daných platobných nárokov.

Takýto prevod si vyžaduje, aby predávajúci dodržal článok 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a aby kupujúci dodržal článok 9 uvedeného nariadenia.

Takýto predaj sa nepovažuje za prevod bez pôdy v zmysle článku 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje mutatis mutandis na členské štáty, ktoré uplatňujú hlavu III kapitolu 1 oddiel 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Článok 21

Súkromnoprávne zmluvné ustanovenie v prípade prenájmu

1.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že v prípade prenájmu určitého podniku alebo jeho časti môžu poľnohospodári prostredníctvom zmluvy podpísanej pred dátumom uvedeným v článku 20 ods. 1 prvom pododseku prenajať spolu s podnikom alebo jeho časťou zodpovedajúce platobné nároky, ktoré sa majú prideliť. V takom prípade sa platobné nároky pridelia prenajímateľovi a priamo prenajmú nájomcovi, pre ktorého sa prípadné platby prijaté prenajímateľom na rok 2014 alebo hodnota jeho nárokov v roku 2014 podľa článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 použijú ako referenčná hodnota na stanovenie pôvodnej jednotkovej hodnoty daných platobných nárokov.

Takýto prevod si vyžaduje, aby prenajímateľ dodržal článok 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, aby nájomca dodržal článok 9 uvedeného nariadenia a aby platnosť zmluvy o prenájme skončila až po poslednom dni určenom na predloženie žiadosti v rámci režimu základných platieb.

Takýto prenájom sa nepovažuje za prevod bez pôdy v zmysle článku 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje mutatis mutandis na členské štáty, ktoré uplatňujú hlavu III kapitolu 1 oddiel 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Článok 22

Príjemcovia podľa článku 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

Na účely článku 24 ods. 1 tretieho pododseku písm. a) bodu i) prvej zarážky nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sú „konzumné zemiaky“ a „sadivo zemiakov“ zemiaky s kódom KN 0701 okrem zemiakov určených na výrobu zemiakového škrobu.

Pododdiel 2

Aktivácia a prevod nárokov

Článok 23

Výpočet hodnoty platobných nárokov

1.   Platobné nároky sa najprv vypočítajú na tri desatinné miesta a následne sa zaokrúhľujú smerom nahor alebo nadol na najbližšiu stotinu. V prípade, že je vo výsledku výpočtu na treťom desatinnom mieste číslo 5, stotina sa zaokrúhľuje nahor.

2.   Ak poľnohospodár prevedie zlomok nároku, hodnota uvedeného zlomku sa vypočíta úmerne na každý zostávajúci príslušný rok, ako sa uvádza v článku 25 alebo 40 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

3.   Členské štáty môžu upraviť platobné nároky zlúčením zlomkov nárokov, ktoré vlastní poľnohospodár. Hodnota zlúčených nárokov sa stanoví na každý zostávajúci príslušný rok, ako sa uvádza v článku 25 alebo 40 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, pripočítaním hodnoty zlomkov.

Článok 24

Požiadavky na aktivovanie platobných nárokov

1.   Platobné nároky môže poľnohospodár, ktorý ich má (vo vlastníctve alebo v prenájme), nahlásiť na účely platby len raz za rok, a to v najneskoršom dátume na podanie jednotnej žiadosti.

Ak však poľnohospodár využíva možnosť zmeniť jednotnú žiadosť v súlade s pravidlami stanovenými Komisiou na základe článku 78 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, môže na účely platby nahlásiť aj platobné nároky, ktoré má (vo vlastníctve alebo v prenájme) v deň jeho oznámenia zmien príslušnému orgánu za predpokladu, že príslušné platobné nároky nenahlásil na účely platby za ten istý rok iný poľnohospodár.

Ak poľnohospodár získa platobné nároky prevodom od iného poľnohospodára a tento iný poľnohospodár už nahlásil uvedené platobné nároky na účely platby, dodatočné nahlásenie uvedených platobných nárokov subjektom, na ktorý boli prevedené, je prijateľné len vtedy, ak prevádzajúci subjekt už informoval príslušný orgán o prevode v súlade s pravidlami stanovenými Komisiou na základe článku 34 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a stiahne uvedené platobné nároky z jeho vlastnej jednotnej žiadosti v súlade s lehotami na zmenu jednotnej žiadosti stanovenými Komisiou na základe článku 78 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

2.   V prípade, že má poľnohospodár po nahlásení pozemkov zodpovedajúcich všetkým jeho dostupným platobným nárokom podľa článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, ktoré sú vyjadrené v celých číslach, stále k dispozícii pozemok, ktorý predstavuje zlomok hektára, môže nahlásiť ďalší celočíselný platobný nárok, ktorý oprávňuje získať platbu vypočítanú pomerne k veľkosti pozemku. Platobný nárok sa považuje za úplne aktivovaný na účely článku 31 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

Článok 25

Prevod platobných nárokov

1.   Platobné nároky možno previesť kedykoľvek počas roka.

2.   V prípade, že členský štát využíva možnosť stanovenú v článku 34 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, musí definovať regióny uvedené v danom ustanovení v prvom roku uplatňovania článku 34 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a najneskôr jeden mesiac pred dátumom, ktorý určí členský štát podľa článku 33 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Pododdiel 3

Národná alebo regionálna rezerva

Článok 26

Vrátenie do národnej alebo regionálnej rezervy v dôsledku retencie pri prevode platobných nárokov

V prípade, že členský štát využíva možnosť stanovenú v článku 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, môže sa rozhodnúť v súlade s objektívnymi kritériami a takým spôsobom, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi a zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže, vrátiť do národnej alebo regionálnej rezervy až 30 % ročných jednotkových hodnôt každého platobného nároku prevedeného bez zodpovedajúcich hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, v zmysle článku 32 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 alebo ekvivalentnú sumu vyjadrenú počtom platobných nárokov.

Odchylne od prvého pododseku môžu členské štáty stanoviť úroveň vrátenia až do 50 % ročnej jednotkovej hodnoty každého platobného nároku alebo ekvivalentnej sumy vyjadrenej počtom platobných nárokov v zmysle prvého pododseku počas prvých troch rokov uplatňovania režimu základných platieb.

Článok 27

Uplatňovanie ustanovenia o neočakávanom zisku

Na účely článku 28 a článku 40 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa zvýšenie hodnoty platobných nárokov podľa uvedených ustanovení určí porovnaním hodnoty platobných nárokov poľnohospodára vyplývajúcich z uplatňovania článku 25 ods. 4 a článku 26, resp. článku 40 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 po predaji alebo prenájme podľa článku 28, resp. článku 40 ods. 5 uvedeného nariadenia s hodnotou, akú by platobné nároky poľnohospodára mali bez takéhoto predaja alebo prenájmu.

Článok 28

Stanovenie platobných nárokov z národnej alebo regionálnej rezervy podľa článku 30 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

1.   Na účely článku 30 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, ak mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár, ktorý začína s poľnohospodárskou činnosťou, požiada o platobné nároky z národnej alebo regionálnej rezervy, pričom nemá žiadny platobný nárok (vo vlastníctve alebo v prenájme), získa počet platobných nárokov rovný počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ktoré má (vo vlastníctve alebo v prenájme) k najneskoršiemu dátumu na podanie žiadosti o pridelenie alebo zvýšenie hodnoty platobných nárokov stanovenému Komisiou na základe článku 78 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

2.   Ak mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár, ktorý začína s poľnohospodárskou činnosťou, požiada o platobné nároky z národnej alebo regionálnej rezervy, pričom už má (vo vlastníctve alebo v prenájme) platobné nároky, získa počet platobných nárokov rovný počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ktoré má (vo vlastníctve alebo v prenájme) k najneskoršiemu dátumu na podanie žiadosti podľa odseku 1 a ku ktorým nemá žiadne platobné nároky (vo vlastníctve alebo v prenájme).

V prípade, že hodnota nárokov, ktoré poľnohospodár už má (vo vlastníctve alebo v prenájme), nedosahuje vnútroštátnu alebo regionálnu priemernú hodnotu uvedenú v článku 30 ods. 8 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, môžu sa ročné jednotkové hodnoty uvedených nárokov zvýšiť až do výšky vnútroštátnej alebo regionálnej priemernej hodnoty v zmysle článku 30 ods. 10 uvedeného nariadenia.

V členských štátoch, ktoré uplatňujú zvýšenie uvedené v článku 30 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 na účely článku 30 ods. 7 uvedeného nariadenia, je však zvýšenie uvedené v druhom pododseku tohto odseku povinné. Toto zvýšenie by malo byť na úrovni zodpovedajúcej najvyššej úrovni zvýšenia uplatňovanej na účely článku 30 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

3.   V členských štátoch uplatňujúcich článok 24 ods. 6 alebo 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 možno obmedzenia týkajúce sa prideľovania platobných nárokov, ktoré sú stanovené v uvedených ustanoveniach, uplatňovať mutatis mutandis na prideľovanie platobných nárokov podľa článku 30 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Členské štáty však môžu rozhodnúť, že ak uplatnenie jedného alebo viacerých obmedzení podľa prvého pododseku obmedzuje celkový počet platobných nárokov, ktoré poľnohospodár už má a ktoré sa majú z rezervy novo prideliť, na hodnotu nižšiu ako určité pevne stanovené percento jeho hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, v roku, v ktorom žiada o pridelenie platobných nárokov z rezervy, tomuto poľnohospodárovi sa pridelí dodatočný počet platobných nárokov zodpovedajúci podielu na celkovom počte jeho hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, nahlásených v jeho žiadosti za daný rok v súlade s článkom 72 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Pevne stanovené percento uvedené v druhom pododseku tohto článku sa vypočíta podľa metódy uvedenej v článku 31 ods. 2 druhom pododseku tohto nariadenia.

Podiel celkového počtu hektárov poľnohospodára, na ktoré možno poskytnúť podporu, uvedený v druhom pododseku tohto odseku sa vypočíta ako polovica rozdielu v percentuálnych bodoch medzi pevne stanoveným percentom uvedeným v treťom pododseku tohto odseku a podielom platobných nárokov, ktoré má poľnohospodár na svoje hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré nahlásil v súlade s článkom 72 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v žiadosti za rok uvedený v druhom pododseku tohto odseku. Na účely tohto pododseku „platobné nároky, ktoré má poľnohospodár“ znamenajú platobné nároky, ktoré už poľnohospodár má a ktoré majú byť novo pridelené z rezervy.

Pri výpočte počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, uvedeného v druhom, treťom a štvrtom pododseku tohto odseku môžu členské štáty rozhodnúť, že nezahŕňa plochy s trvalými plodinami, trvalými trávnymi porastmi v oblastiach s náročnými klimatickými podmienkami v zmysle článku 24 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 alebo oblasti uznané za trvalé trávne porasty v súlade s druhým pododsekom článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Členské štáty využívajúce možnosť uplatňovať režim základných platieb na regionálnej úrovni podľa článku 23 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 môžu výpočet podľa druhého pododseku tohto odseku založiť na celkových pridelených/nahlásených počtoch v roku 2015 v príslušnom regióne.

Pri stanovovaní prahovej hodnoty podľa druhého pododseku sa nezohľadňuje pôda nadobudnutá alebo prenajatá poľnohospodárom po 19. októbri 2011.

4.   Na účely tohto článku sa za poľnohospodárov, ktorí začínajú vykonávať poľnohospodársku činnosť, považujú iba tí poľnohospodári, ktorí začali vykonávať poľnohospodársku činnosť v kalendárnom roku 2013 alebo neskôr a ktorí predložili žiadosť základnú platbu do dvoch rokov po kalendárnom roku, v ktorom začali vykonávať poľnohospodársku činnosť.

Článok 29

Stanovenie platobných nárokov z národnej alebo regionálnej rezervy podľa článku 30 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

1.   Na účely článku 30 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa v prípade pridelenia nových platobných nárokov podľa článku 30 ods. 10 uvedeného nariadenia prideľujú tieto platobné nároky v súlade s podmienkami stanovenými v tomto článku a v súlade s objektívnymi kritériami stanovenými príslušným členským štátom.

2.   Ak je poľnohospodár, ktorý nemá (vo vlastníctve alebo v prenájme) žiadne platobné nároky, podľa článku 30 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 oprávnený na získanie platobných nárokov z národnej alebo regionálnej rezervy a požiada o ne, získa počet platobných nárokov do výšky počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré má (vo vlastníctve alebo v prenájme) k najneskoršiemu dátumu na podanie žiadosti podľa článku 28 ods. 1

3.   Ak je poľnohospodár, ktorý má (vo vlastníctve alebo v prenájme) platobné nároky, podľa článku 30 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 oprávnený na získanie platobných nárokov z národnej alebo regionálnej rezervy a požiada o ne, získa počet platobných nárokov do výšky počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ktoré má (vo vlastníctve alebo v prenájme) k najneskoršiemu dátumu na podanie žiadosti podľa článku 28 ods. 1 a ku ktorým nemá (vo vlastníctve alebo v prenájme) žiadne platobné nároky.

V prípade, že hodnota nárokov, ktoré poľnohospodár už má (vo vlastníctve alebo v prenájme), nedosahuje vnútroštátnu alebo regionálnu priemernú hodnotu uvedenú v článku 30 ods. 8 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, môžu sa ročné jednotkové hodnoty uvedených nárokov zvýšiť až do výšky vnútroštátnej alebo regionálnej priemernej hodnoty v zmysle článku 30 ods. 10 uvedeného nariadenia.

4.   Na účely odseku 1 nesmú členské štáty stanoviť kritériá týkajúce sa výroby alebo iných údajov špecifických pre dané odvetvie na obdobie po dátume stanovenom členským štátom v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1122/2009 na rok nároku 2013.

Článok 30

Ďalšie pravidlá týkajúce sa stanovenia platobných nárokov z národnej alebo regionálnej rezervy

1.   Pri zvyšovaní ročných jednotkových hodnôt platobných nárokov, ako sa uvádza v článku 30 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, členské štáty zvýšia jednotkovú hodnotu nárokov, ktoré poľnohospodár už má (vo vlastníctve alebo v prenájme) v deň žiadosti o pridelenie nárokov z národnej alebo regionálnej rezervy, a to v súlade s objektívnymi kritériami a takým spôsobom, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými poľnohospodármi a zabránilo narušeniu trhu a hospodárskej súťaže.

2.   Na účely odseku 1 nesmú členské štáty stanoviť kritériá týkajúce sa výroby alebo iných údajov špecifických pre dané odvetvie na obdobie po dátume stanovenom členským štátom v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1122/2009 na rok nároku 2013.

Článok 31

Ťažkosti

1.   V prípade, že poľnohospodár nemohol v dôsledku zásahu vyššej moci alebo výnimočných okolností podať žiadosť o pridelenie platobných nárokov v súlade s článkom 24 ods. 1 alebo článkom 39 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a požiada o platobné nároky z národnej alebo regionálnej rezervy, pridelia sa mu platobné nároky podľa článku 30 ods. 7 písm. c) uvedeného nariadenia. Členské štáty určia ročné jednotkové hodnoty platobných nárokov, ktoré sa majú prideliť, v súlade s článkom 25, resp. 40 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a s rozhodnutiami, ktoré prijal členský štát v súvislosti s možnosťami v uvedených článkoch.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že ak uplatňovanie jedného alebo viacerých obmedzení prideľovania platobných nárokov stanovených v článku 24 ods. 3 až 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 obmedzuje počet platobných nárokov pridelených poľnohospodárovi na hodnotu nižšiu ako určité pevne stanovené percento jeho hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, a ak poľnohospodár požiada o platobné nároky z národnej alebo regionálnej rezervy, uvedený poľnohospodár sa považuje za subjekt „s osobitnou nevýhodou“ podľa článku 30 ods. 7 písm. b) uvedeného nariadenia. V takom prípade sa uvedenému poľnohospodárovi v súlade s článkom 30 ods. 7 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 pridelí počet platobných nárokov, ktorý zodpovedá podielu z celkového počtu jeho hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré nahlásil vo svojej žiadosti na rok 2015 v súlade s článkom 72 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Pevne stanovené percento uvedené v prvom pododseku sa vypočíta tak, že sa celkový počet platobných nárokov pridelených v členskom štáte v roku 2015 po uplatnení obmedzení podľa článku 24 ods. 3 až 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 vydelí celkovým počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, nahlásených v členskom štáte v roku 2015 v súlade s článkom 72 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Podiel celkového počtu hektárov poľnohospodára, na ktoré možno poskytnúť podporu, uvedený v prvom pododseku sa vypočíta ako polovica rozdielu v percentuálnych bodoch medzi pevne stanoveným percentom uvedeným v prvom a druhom pododseku a podielom platobných nárokov poľnohospodára na jeho hektároch, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré nahlásil v roku 2015 v súlade s článkom 72 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Pri výpočte počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, uvedeného v prvom, druhom a treťom pododseku tohto odseku môžu členské štáty rozhodnúť, že nezahŕňa plochy s trvalými plodinami, trvalými trávnymi porastmi v oblastiach s náročnými klimatickými podmienkami v zmysle článku 24 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 alebo oblasti uznané za trvalé trávne porasty v súlade s článkom 4 ods. 2 druhým pododsekom uvedeného nariadenia.

Členské štáty využívajúce možnosť uplatňovať režim základných platieb na regionálnej úrovni podľa článku 23 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 môžu výpočet podľa druhého pododseku tohto odseku založiť na celkových pridelených/nahlásených počtoch v roku 2015 v príslušnom regióne.

Pri stanovovaní prahovej hodnoty v prvom pododseku sa nezohľadňuje pôda nadobudnutá alebo prenajatá poľnohospodárom po 19. októbri 2011.

Pododdiel 4

Členské štáty uplatňujúce článok 21 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

Článok 32

Vykonávanie v členských štátoch uplatňujúcich článok 21 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

Pokiaľ sa v tomto pododseku nestanovuje inak, ustanovenia tohto odseku sa vzťahujú na členské štáty, ktoré uplatňujú článok 21 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Článok 33

Uplatňovanie článku 21 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

Pri určovaní platobných nárokov, ktorých platnosť uplynie v súlade s článkom 21 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, sa uprednostnia tie platobné nároky, ktoré majú najnižšiu hodnotu.

Ak majú platobné nároky rovnakú hodnotu, počet vlastnených platobných nárokov a počet prenajatých platobných nárokov sa znižuje v rovnakom pomere.

Členské štáty môžu rozhodnúť o uplatňovaní prvého a druhého odseku na regionálnej úrovni.

Článok 34

Stanovenie hodnoty platobných nárokov v zmysle článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 pre členské štáty, ktoré uplatňujú článok 21 ods. 3 uvedeného nariadenia

Na účely stanovenia pôvodnej jednotkovej hodnoty platobných nárokov môžu členské štáty uplatňujúce článok 21 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 upraviť sumu platieb na rok 2014, ako sa uvádza v článku 26 ods. 5 uvedeného nariadenia, odpočítaním – pred znížením a vylúčením – sumy vzniknutej z platobných nárokov, ktorých platnosť uplynula podľa článku 21 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

ODDIEL 2

Režim jednotnej platby na plochu

Článok 35

Hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, v členských štátoch uplatňujúcich režim jednotnej platby na plochu

Na účely režimu jednotnej platby na plochu stanoveného v hlave III kapitole 1 oddiele 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 vrátane akéhokoľvek odkazu v nariadení (EÚ) č. 1307/2013 na hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu a ktoré boli nahlásené na účely uvedeného režimu, sa zohľadňujú iba tie hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, ktoré sú stanovené v zmysle článku 2 ods. 1 druhého pododseku bodu 23 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

Článok 36

Uplatňovanie článku 36 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

1.   Na účely rozlišovania režimu jednotnej platby na plochu, ako sa stanovuje v článku 36 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, sa uplatňujú tieto pravidlá:

a)

odkazom na osobitné podporné opatrenia uvedené v článku 68 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 73/2009 nie je dotknutá možnosť členských štátov zvážiť iba jedno alebo niekoľko opatrení vykonávaných v rámci uvedených osobitných podporných opatrení;

b)

členské štáty môžu v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami rozhodnúť o úrovni podpory, ktorá sa má zohľadniť pri jednom alebo viacerých režimoch, ktoré uplatňuje dotknutý členský štát v súlade s článkom 36 ods. 3 druhým pododsekom uvedeného nariadenia a prípadne s tretím pododsekom uvedeného ustanovenia. Pri zohľadnení podpory poskytnutej v rámci príslušného režimu v roku 2014 však suma použitá na rozlíšenie jednotnej platby na plochu nesmie byť vyššia ako zodpovedajúca suma poskytnutá jednotlivému poľnohospodárovi v rámci tohto režimu v roku 2014;

c)

pri zohľadňovaní podpory poskytnutej podľa článku 68 ods. 1 písm. c) a podľa článkov 126, 127 a 129 nariadenia (ES) č. 73/2009 nesmie toto rozlíšenie ohroziť oddelený charakter týchto režimov.

Takéto rozlíšenie budú mať k dispozícii poľnohospodári, ktorí v roku 2014 získali podporu uvedenú v článku 36 ods. 3 druhom, treťom alebo štvrtom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Suma na hektár sa každoročne stanoví vydelením sumy na rozlíšenie jednotnej platby na plochu k dispozícii jednotlivému poľnohospodárovi počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ktoré príslušný poľnohospodár nahlásil v súlade s článkom 72 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

2.   Ak je výška podpory v rámci jedného alebo viacerých režimov podpory na rok 2014, ktoré sú uvedené v článku 36 ods. 3 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, nižšia ako príslušná suma alebo sumy v roku, ktorý predchádza roky ovplyvnené zásahom vyššej moci alebo výnimočnými okolnosťami, členský štát zohľadní podporu poskytnutú v rámci príslušných režimov podpory v roku, ktorý predchádza roky ovplyvnené zásahom vyššej moci alebo výnimočnými okolnosťami.

Členské štáty môžu rozhodnúť o obmedzení uplatňovania prvého pododseku na prípady, keď sú priame platby vzťahujúce sa na rok 2014 nižšie ako určité percento zodpovedajúcich súm v roku, ktorý predchádza roky ovplyvnené zásahom vyššej moci alebo výnimočnými okolnosťami. Táto percentuálna hodnota nesmie byť nižšia ako 85 %.

3.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že v prípade dedičstva alebo predpokladaného dedičstva bude rozlíšenie jednotnej platby na plochu k dispozícii poľnohospodárovi, ktorý podnik zdedil, pod podmienkou, že tento poľnohospodár je oprávnený na podporu v rámci režimu jednotnej platby na plochu.

Článok 37

Pestovanie konope v rámci režimu jednotnej platby na plochu

Článok 9 sa uplatňuje mutatis mutandis, pokiaľ ide o režim jednotnej platby na plochu.

KAPITOLA 3

EKOLOGIZÁCIA

ODDIEL 1

Rovnocenné postupy

Článok 38

Požiadavky na vnútroštátne alebo regionálne certifikačné systémy

1.   Členské štáty, ktoré sa rozhodnú uplatniť rovnocenné postupy uvedené v článku 43 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, určia jeden alebo viacero verejných alebo súkromných certifikačných orgánov, ktoré potvrdzujú, že poľnohospodár vo svojom podniku dodržiava postupy, ktoré sú v súlade s článkom 43 ods. 3 uvedeného nariadenia.

2.   Verejné alebo súkromné certifikačné orgány spĺňajú tieto podmienky:

a)

majú potrebnú odbornosť, vybavenie a infraštruktúru na vykonávanie certifikačných úloh;

b)

majú dostatočný počet kvalifikovaných a skúsených pracovníkov;

c)

z hľadiska výkonu certifikačných úloh sú nestranné a bez konfliktu záujmov.

Súkromné certifikačné orgány musia byť akreditované v súlade s normou EN ISO/IEC 17021 (Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva) alebo EN ISO/IEC 17065 (Posudzovanie zhody. Požiadavky na organizácie certifikujúce výrobky, procesy a služby) v sektore poľnohospodárskej výroby. Akreditáciu môže vykonať len vnútroštátny akreditačný orgán v členskom štáte v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (21).

3.   Určenie verejného alebo súkromného certifikačného orgánu sa zruší, ak nespĺňa podmienky určenia uvedené v odseku 2.

Článok 39

Výpočet sumy uvedenej v článku 28 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

1.   V prípade poľnohospodárov, ktorí sa rozhodnú uplatňovať postupy uvedené v oddiele I bodoch 3 a 4 a v oddiele III bode 7 prílohy IX k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 a akékoľvek ďalšie rovnocenné postupy pridané do tejto prílohy, pri ktorých je potrebný osobitný výpočet v záujme predchádzania dvojitému financovaniu, ako rovnocenné postupy podľa článku 43 ods. 3 písm. a) uvedeného nariadenia, členské štáty odpočítajú od výšky podpory na hektár vypočítanej podľa článku 28 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sumu zodpovedajúcu jednej tretine priemernej ekologizačnej platby na hektár v príslušnom členskom štáte alebo regióne za každý ekologizačný postup, s ktorým je príslušný postup rovnocenný.

Priemerná ekologizačná platba na hektár v príslušnom členskom štáte alebo regióne sa vypočíta na základe percentuálneho podielu uvedeného v článku 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 z priemeru vnútroštátnych stropov za roky 2015 až 2019 podľa prílohy II k uvedenému nariadeniu a počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, nahláseného v súlade s článkom 33 alebo článkom 36 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v roku 2015. Členské štáty, ktoré sa rozhodnú uplatňovať postupy uvedené v prvom pododseku tohto odseku už v roku 2015, môžu počet hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, nahlásený v roku 2015 odhadnúť na základe nahlásení z roku 2014 podľa článku 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009.

2.   Odchylne od odseku 1 sa môžu členské štáty, ktoré sa rozhodnú uplatňovať článok 43 ods. 9 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, rozhodnúť uplatňovať odpočítanie uvedené v odseku 1 tohto článku individuálne o sumu zodpovedajúcu jednej tretine priemernej ekologizačnej platby pre príslušného poľnohospodára na hektár.

Priemerná ekologizačná platba pre poľnohospodára sa vypočíta na základe priemeru individuálnej platby vypočítanej v súlade s článkom 43 ods. 9 tretím a štvrtým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 za roky 2015 až 2019 a počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, nahláseného poľnohospodárom podľa článku 33 uvedeného nariadenia v roku 2015.

ODDIEL 2

Diverzifikácia plodín

Článok 40

Výpočet podielov rôznych plodín na diverzifikáciu plodín

1.   Na účely výpočtu podielov rôznych plodín podľa článku 44 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 je obdobie, ktoré sa má zohľadniť, najrelevantnejšou časťou obdobia pestovania, pri zohľadnení tradičných postupov pestovania vo vnútroštátnom kontexte.

Členské štáty informujú poľnohospodárov o uvedenom období v primeranej lehote. V rámci celkovej ornej pôdy podniku sa každý hektár zohľadní iba jeden raz v jednom roku nároku na účely výpočtu podielov rôznych plodín.

2.   Na výpočet podielov rôznych plodín môže plocha, na ktorej rastie plodina, zahŕňať krajinné prvky, ktoré tvoria časť plochy, na ktorú možno poskytnúť podporu, v súlade s článkom 9 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

3.   Na plochách, kde zmiešané pestovanie plodín spočíva v súčasnom pestovaní dvoch alebo viacerých plodín v rôznych riadkoch, sa každá plodina počíta ako samostatná, ak pokrýva aspoň 25 % danej plochy. Plocha pokrytá jednotlivými plodinami sa vypočíta vydelením plochy, na ktorej rastú zmiešané plodiny, počtom plodín, ktoré pokrývajú aspoň 25 % danej plochy, bez ohľadu na skutočný podiel plodiny na danej ploche.

Na plochách, kde zmiešané pestovanie plodín spočíva v pestovaní hlavnej plodiny, pod ktorú sa podseje druhá plodina, sa daná oblasť považuje za oblasť, na ktorej rastie iba hlavná plodina.

Plochy vysievané zmesou osív sa bez ohľadu na konkrétne plodiny v zmesi považujú za pokryté iba jednou jednotlivou plodinou. Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie článku 44 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, sa takáto jednotlivá plodina nazýva „zmiešaná plodina“. Ak možno určiť, že druhy zahrnuté v odlišných zmesiach osív sa vzájomne líšia, členské štáty môžu tieto odlišné zmesi osív uznať za samostatné jednotlivé plodiny, za predpokladu, že dané odlišné zmesi osív sa nepoužijú ako plodina uvedená v článku 44 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

ODDIEL 3

Trvalý trávny porast

Článok 41

Rámec na určenie ďalších trvalých trávnych porastov citlivých z hľadiska životného prostredia mimo oblastí sústavy Natura 2000

Trvalé trávne porasty citlivé z hľadiska životného prostredia nachádzajúce sa mimo oblastí patriacich do pôsobnosti smernice 92/43/EHS alebo smernice 2009/147/ES podľa článku 45 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa určujú na základe jedného alebo viacerých z týchto kritérií:

a)

pokrývajú organické pôdy s vysokým percentuálnym podielom organického uhlíka ako rašeliniská alebo mokrade;

b)

nachádzajú sa na nich biotopy uvedené v prílohe I k smernici 92/43/EHS alebo biotopy chránené vnútroštátnymi právnymi predpismi;

c)

nachádzajú sa na nich rastlinné druhy uvedené v prílohe II k smernici 92/43/EHS alebo rastlinné druhy chránené vnútroštátnymi právnymi predpismi;

d)

majú dôležitý význam pre druhy voľne žijúcich vtákov uvedené v prílohe I k smernici 2009/147/ES;

e)

majú dôležitý význam pre druhy voľne žijúcich zvierat chránené smernicou 92/43/EHS alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi;

f)

zahŕňajú trvalé trávne porasty vysokej prírodnej hodnoty podľa objektívnych kritérií, ktoré stanoví členský štát;

g)

pokrývajú pôdy s vysokým rizikom erózie;

h)

nachádzajú sa v citlivej oblasti určenej v rámci plánov manažmentu povodí podľa smernice 2000/60/ES.

Členské štáty môžu každý rok rozhodnúť o pridaní nových určených oblasti a o uvedenom rozhodnutí v primeranej lehote informujú príslušných poľnohospodárov.

Článok 42

Opätovná premena pôdy v prípade nedodržania povinnosti, pokiaľ ide o oblasti s trvalými trávnymi porastmi citlivými z hľadiska životného prostredia

Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES (22), ak poľnohospodár premenil alebo preoral trvalý trávny porast, na ktorý sa vzťahuje povinnosť uvedená v článku 45 ods. 1 treťom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, príslušný členský štát stanoví povinnosť opätovnej premeny danej plochy na trvalý trávny porast a v individuálnych prípadoch môže vydať presné pokyny, ako zvrátiť spôsobenú environmentálnu škodu, ktoré musí príslušný poľnohospodár dodržať, aby sa obnovil stav citlivosti z hľadiska životného prostredia.

Po zistení nedodržania predpisov je poľnohospodár bezodkladne informovaný o povinnosti opätovnej premeny a o dátume, do ktorého si musí danú povinnosť splniť. Tento dátum nesmie byť neskorší ako dátum na predloženie jednotnej žiadosti na nasledujúci rok, alebo v prípade Švédska a Fínska 30. jún nasledujúceho roka.

Odchylne od článku 4 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa opätovne premenená pôda považuje za trvalý trávny porast od prvého dňa opätovnej premeny a podlieha povinnosti uvedenej v článku 45 ods. 1 treťom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Článok 43

Výpočet podielu trvalého trávneho porastu

1.   Plochy, ktoré nahlásili poľnohospodári zúčastňujúci sa na režime pre malých poľnohospodárov podľa hlavy V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a jednotky podniku využívané na ekologickú výrobu v súlade s článkom 11 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (23), sa nezahŕňajú do podielu plôch s trvalým trávnym porastom k celkovej poľnohospodárskej ploche a referenčného podielu podľa článku 45 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

2.   Oblasti, ktoré nahlásili poľnohospodári v roku 2012 ako pôdu s trvalými pasienkami, ktorá bola premenená na pôdu na iné využitie, možno odčítať z výpočtu oblastí s trvalým trávnym porastom v súlade s článkom 45 ods. 2 druhým pododsekom písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 až do výšky počtu hektárov trvalých pasienkov alebo trvalého trávneho porastu, ktoré poľnohospodári vyčlenili po roku 2012 a nahlásili v roku 2015 na vnútroštátnej, regionálnej, subregionálnej úrovni alebo na úrovni podniku, za predpokladu, že boli dodržané existujúce pravidlá o udržiavaní trvalých pasienkov stanovené v článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 a v článku 93 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Vo výpočte počtu hektárov trvalých pasienkov alebo trvalých trávnych porastov vyčlenených po roku 2012 v zmysle prvého pododseku sa zohľadňujú len hektáre trvalých pasienkov alebo trvalých trávnych porastov na poľnohospodárskej ploche nahlásenej v roku 2012, 2013 alebo 2014 v súlade s článkom 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009.

3.   Členské štáty referenčný podiel upravia, ak dospejú k záveru, že vývoj podielu je významne ovplyvnený najmä zmenou plochy s ekologickou výrobou alebo zmenou súboru účastníkov režimu pre malých poľnohospodárov. V takýchto prípadoch členské štáty bezodkladne oznámia Komisii vykonanú úpravu a odôvodnenie tejto úpravy.

Článok 44

Udržanie podielu trvalého trávneho porastu

1.   Členské štáty môžu stanoviť individuálnu povinnosť poľnohospodárov, aby nepremenili oblasti s trvalým trávnym porastom bez predchádzajúceho individuálneho schválenia. Príslušní poľnohospodári musia byť o tejto povinnosti bezodkladne informovaní, a to v každom prípade pred 15. novembrom roku, v ktorom tak daný členský štát rozhodol. Uvedená povinnosť platí len pre poľnohospodárov, na ktorých sa vzťahujú povinnosti podľa hlavy III kapitoly 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o oblasti s trvalým trávnym porastom, na ktoré sa nevzťahuje článok 45 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Vydanie schválenia môže byť podmienené uplatnením objektívnych a nediskriminačných kritérií vrátane environmentálnych kritérií. Ak sa na schválenie uvedené v prvom pododseku vzťahuje podmienka, že trvalý trávny porast sa má vyčleniť na inej ploche so zodpovedajúcim počtom hektárov, táto plocha sa odchylne od článku 4 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 považuje za trvalý trávny porast od prvého dňa premeny. Takéto plochy sa musia používať na pestovanie tráv alebo iných rastlinných krmív najmenej počas piatich po sebe nasledujúcich rokov po dátume premeny, alebo keď tak rozhodne členský štát, ak poľnohospodári premenia plochy, ktoré sa už používali na pestovanie tráv a iných rastlinných krmív, na oblasti s trvalým trávnym porastom, počas zostávajúceho počtu rokov potrebného na dosiahnutie piatich po sebe nasledujúcich rokov.

2.   Ak sa zistí, že podiel uvedený v článku 45 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 klesol pod 5 % v porovnaní s referenčným podielom uvedeným v danom článku, príslušný členský štát stanoví povinnosť opätovne premeniť oblasti na oblasti s trvalým trávnym porastom, ako aj pravidlá na zabránenie ďalšej premene oblastí s trvalým trávnym porastom.

Členské štáty určia poľnohospodárov, na ktorých sa vzťahuje povinnosť opätovnej premeny pôdy, spomedzi poľnohospodárov:

a)

na ktorých sa vzťahujú povinnosti podľa hlavy III kapitoly 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o oblasti s trvalým trávnym porastom, na ktoré sa nevzťahuje článok 45 ods. 1 uvedeného nariadenia; a

b)

ktorí na základe žiadostí predložených v súlade s článkom 72 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 alebo s článkom 19 nariadenia (ES) č. 73/2009 počas predchádzajúcich dvoch kalendárnych rokov, alebo v roku 2015 počas predchádzajúcich troch kalendárnych rokov, majú k dispozícii poľnohospodárske plochy, ktoré boli premenené z oblastí s trvalým trávnym porastom alebo z pôdy s trvalými pasienkami na oblasti na iné využitie.

Ak obdobia uvedené v druhom pododseku písm. b) zahŕňajú kalendárne roky pred rokom 2015, povinnosť opätovnej premeny pôdy sa uplatňuje takisto na oblasti, ktoré boli premenené na oblasti na iné využitie z pôdy s trvalými pasienkami, na ktoré sa vzťahovala povinnosť uvedená v článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 alebo článku 93 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Pri určovaní, ktorí poľnohospodári majú opätovne premeniť oblasti na oblasti s trvalým trávnym porastom, členské štáty uložia túto povinnosť najprv tým poľnohospodárom, ktorí majú k dispozícii oblasť premenenú z oblasti s trvalým trávnym porastom alebo pôdy s trvalými pasienkami na oblasť na iné využitie, pričom nedodržali prípadnú požiadavku na schválenie uvedenú v odseku 1 tohto článku alebo v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1122/2009. Takíto poľnohospodári musia opätovne premeniť celú premenenú oblasť.

3.   Ak uplatnenie odseku 2 štvrtého pododseku nevedie k zvýšeniu podielu uvedeného v článku 45 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 nad prah 5 %, členské štáty stanovia, že poľnohospodári, ktorí majú k dispozícii oblasť premenenú z oblasti s trvalým trávnym porastom alebo pôdy s trvalými pasienkami na oblasť na iné využitie počas období uvedených v odseku 2 druhom pododseku písm. b) tohto článku, musia takisto opätovne premeniť určitý percentuálny podiel uvedenej premenenej oblasti na oblasti s trvalým trávnym porastom alebo vyčleniť inú oblasť s trvalým trávnym porastom zodpovedajúcu danému percentuálnemu podielu. Tento percentuálny podiel sa vypočíta na základe plochy, ktorú poľnohospodár premenil počas období uvedených v odseku 2 druhom pododseku písm. b) tohto článku, a plochy potrebnej na zvýšenie podielu podľa článku 45 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 nad prah 5 %.

Členské štáty môžu na účely výpočtu percentuálneho podielu uvedeného v prvom pododseku vylúčiť z oblasti, ktorú poľnohospodár premenil, tie oblasti, ktoré sa stali trvalým trávnym porastom po 31. decembri 2015, za predpokladu, že vykonajú krížové administratívne kontroly trvalého trávneho porastu každoročne nahlasovaného v žiadosti o geopriestorovú podporu prostredníctvom priestorového prieniku s oblasťou nahlásenou ako trvalé pasienky v roku 2015, ktorá je evidovaná v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, a že tieto oblasti s trvalým trávnym porastom neboli vyčlenené v dôsledku povinnosti opätovne premeniť alebo vyčleniť oblasť s trvalým trávnym porastom podľa odseku 2 alebo tohto odseku. Ak však takéto vylúčenie neumožňuje zvýšenie podielu podľa článku 45 ods. 2 prvého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 nad prah 5 %, členské štáty uvedené oblasti nesmú vylúčiť.

Oblasti s trvalým trávnym porastom alebo pôda s trvalými pasienkami, ktoré poľnohospodári vytvorili v rámci záväzkov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005 (24) a nariadením (EÚ) č. 1305/2013, sa nezapočítavajú do plochy, ktorú poľnohospodár premenil na účely výpočtu percentuálneho podielu podľa prvého pododseku.

Poľnohospodári sú o individuálnej povinnosti opätovnej premeny a o pravidlách na zabránenie ďalšej premene trvalých trávnych porastov informovaní bezodkladne, v každom prípade pred 31. decembrom roku, v ktorom sa zistil pokles pod 5 %. Povinnosť opätovnej premeny musí byť splnená pred dátumom na predloženie jednotnej žiadosti na nasledujúci rok, alebo v prípade Švédska a Fínska pred 30. júnom nasledujúceho roka.

Odchylne od článku 4 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa oblasti opätovne premenené na oblasti s trvalým trávnym porastom alebo vyčlenené ako oblasti s trvalým trávnym porastom považujú za trvalý trávny porast od prvého dňa opätovnej premeny alebo vyčlenenia. Tieto plochy sa musia používať na pestovanie tráv alebo iných rastlinných krmív najmenej počas piatich po sebe nasledujúcich rokov po dátume ich premeny, alebo keď tak rozhodne členský štát, ak poľnohospodári premenia plochy, ktoré sa už používali na pestovanie tráv a iných rastlinných krmív, na oblasti s trvalým trávnym porastom, počas zostávajúceho počtu rokov potrebného na dosiahnutie piatich po sebe nasledujúcich rokov.

ODDIEL 4

Oblasť ekologického záujmu

Článok 45

Ďalšie kritériá pre typy oblastí ekologického záujmu

1.   Na zaradenie typov oblastí uvedených v článku 46 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 medzi oblasti ekologického záujmu sa uplatňujú odseky 2 až 11 tohto článku:

2.   Pôda ležiaca úhorom sa nesmie využívať na poľnohospodársku výrobu. Odchylne od článku 4 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, pôda ležiaca úhorom na účely plnenia funkcie oblasti ekologického záujmu na viac ako päť rokov zostáva ornou pôdou.

3.   Terasy sú terasy chránené podľa normy GAEC 7 v zmysle prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1306/2013, ako aj ostatné terasy. Členské štáty sa môžu rozhodnúť považovať za oblasť ekologického záujmu iba terasy chránené v rámci normy GAEC 7. Členské štáty, ktoré sa rozhodnú zahrnúť aj ostatné terasy, stanovia pre tieto ostatné terasy kritériá vrátane minimálnej výšky podľa vnútroštátnych alebo regionálnych špecifík.

4.   Krajinné prvky sú k dispozícii poľnohospodárovi a ide o prvky chránené v rámci normy GAEC 7, požiadaviek SMR 2 alebo SMR 3 v zmysle prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1306/2013, ako aj tieto prvky:

a)

živé ploty alebo pásy lesa so šírkou do 10 metrov;

b)

samostatne stojace stromy s priemerom koruny minimálne 4 metre;

c)

stromy v rade s priemerom koruny minimálne 4 metre. Priestor medzi korunami nesmie presiahnuť 5 metrov;

d)

stromy v skupine spojené prekrývajúcimi sa korunami a húštiny v poli, v oboch prípadoch do 0,3 ha;

e)

medze so šírkou od 1 do 20 metrov, ktoré sa nesmú využívať na poľnohospodársku výrobu;

f)

rybníky do 0.1 ha. Nádrže z betónu alebo plastu sa nepovažujú za oblasť ekologického záujmu;

g)

priekopy s maximálnou šírkou 6 metrov vrátane otvorených vodných tokov na účely zavlažovania alebo odvodňovania. Kanály s betónovými stenami sa nepovažujú za oblasť ekologického záujmu;

h)

tradičné kamenné múriky.

Členské štáty sa môžu v riadne odôvodnených prípadoch rozhodnúť obmedziť rozsah krajinných prvkov na tie, na ktoré sa vzťahuje norma GAEC 7, požiadavky SMR 2 alebo SMR 3 v zmysle prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1306/2013, a/alebo na jeden či viacero prvkov, ktoré sú uvedené v prvom pododseku písm. a) až h).

Na účely písmen b) a c) v prvom pododseku môžu členské štáty zahrnúť aj stromy s priemerom koruny do 4 metrov, ktoré považujú za hodnotné krajinné prvky.

Na účely písmena e) v prvom pododseku môžu členské štáty stanoviť nižšiu maximálnu šírku.

Na účely písmena f) v prvom pododseku môžu členské štáty stanoviť minimálnu veľkosť rybníkov a môžu rozhodnúť o zahrnutí pásu brehového porastu popri vode so šírkou do 10 metrov do veľkosti rybníka. Môžu stanoviť kritériá na zabezpečenie, aby mali rybníky prírodnú hodnotu, berúc do úvahy význam prírodných rybníkov z hľadiska ochrany biotopov a druhov.

Na účely písmena h) v prvom pododseku členské štáty stanovia minimálne kritériá vrátane obmedzení výšky a šírky podľa vnútroštátnych alebo regionálnych špecifík.

5.   Nárazníkové zóny zahŕňajú nárazníkové zóny pozdĺž vodných tokov, ktoré sa vyžadujú v rámci GAEC 1, SMR 1 alebo SMR 10 v zmysle prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1306/2013, ako aj ostatné nárazníkové zóny. Minimálnu šírku týchto ostatných nárazníkových zón určia členské štáty, no nesmie byť menšia ako 1 meter. Musia byť umiestnené na obrábaných poliach alebo vedľa nich tak, aby ich dlhšia strana bola rovnobežná s brehom vodného toku alebo vodnej plochy. Pozdĺž vodných tokov môžu zahŕňať pásy brehového porastu so šírkou do 10 metrov. Nárazníkové zóny sa nesmú využívať na poľnohospodársku výrobu. Odchylne od požiadavky na zákaz výroby môžu členské štáty povoliť pastvu alebo kosenie za predpokladu, že nárazníková zóna zostane odlíšiteľná od priľahlej poľnohospodárskej pôdy.

6.   Hektáre agrolesníckej pôdy predstavujú ornú pôdu, na ktorú možno poskytnúť podporu z režimu základných platieb alebo režimu jednotnej platby na plochu podľa hlavy III kapitoly 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, spĺňajúcu podmienky, za ktorých sa poskytla alebo poskytuje podpora podľa článku 44 nariadenia (ES) č. 1698/2005 alebo článku 23 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

7.   Pokiaľ ide o pásy hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, popri okrajoch lesov, členské štáty sa môžu rozhodnúť buď povoliť poľnohospodársku výrobu alebo stanoviť požiadavku zákazu poľnohospodárskej výroby, alebo poskytnúť poľnohospodárom obe možnosti. Ak sa členské štáty rozhodnú nepovoliť poľnohospodársku výrobu, odchylne od požiadavky zákazu výroby môžu povoliť pastvu alebo kosenie za predpokladu, že pás zostane odlíšiteľný od priľahlej poľnohospodárskej pôdy. Minimálnu šírku týchto pásov určia členské štáty, no nesmie byť menšia ako 1 meter. Maximálna šírka je 10 metrov.

8.   Pri oblastiach s mladinou s krátkodobým striedaním, v ktorých sa nepoužívajú minerálne hnojivá a/alebo prostriedky na ochranu rastlín, členské štáty zostavia zoznam druhov vhodných na tento účel, a to tak, že zo zoznamu zostaveného podľa článku 4 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 zvolia druhy, ktoré sú najvhodnejšie z ekologického hľadiska, čím sa vylúčia druhy, ktoré zjavne nie sú miestneho pôvodu. Okrem toho členské štáty stanovia požiadavky týkajúce sa používania minerálnych hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín, zohľadňujúc cieľ oblastí ekologického záujmu, najmä z hľadiska ochrany a zlepšovania biodiverzity.

9.   Plochy s medziplodinami alebo zelenou pokrývkou zahŕňajú takéto plochy vytvorené na základe požiadaviek SMR 1 v zmysle prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1306/2013, ako aj ostatné plochy s medziplodinami alebo zelenou pokrývkou, pod podmienkou, že boli vytvorené výsevom zmesi rastlinných druhov alebo podsievaním trávy pod hlavnú plodinu. Členské štáty stanovia zoznam predpísaných zmesí druhov plodín a obdobia výsevu medziplodín alebo zelenej pokrývky a môžu stanoviť dodatočné podmienky, najmä pokiaľ ide o metódy produkcie. Toto obdobie stanovené členskými štátmi nesmie zahŕňať dátumy po 1. októbri.

Plochy s medziplodinami alebo zelenou pokrývkou nezahŕňajú plochy vysadené oziminami, ktoré sa na jeseň bežne sejú na žatvu alebo pastvu. Nezahŕňajú ani plochy pokryté rovnocennými postupmi uvedenými v oddiele I bodoch 3 a 4 prílohy IX k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 a vykonanými formou záväzkov podľa článku 43 ods. 3 písm. a) uvedeného nariadenia.

10.   Na plochách s plodinami, ktoré viažu dusík, poľnohospodári pestujú plodiny viažuce dusík zahrnuté v zozname, ktorý zostaví členský štát. Tento zoznam zahŕňa plodiny viažuce dusík, ktoré členský štát považuje za prínosné z hľadiska cieľa zlepšovania biodiverzity. Tie plodiny musia byť prítomné počas vegetačného obdobia. Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa oblastí, kde možno pestovať plodiny viažuce dusík, ktoré možno považovať za oblasť ekologického záujmu. V týchto pravidlách sa zohľadní potreba splniť ciele smernice 91/676/EHS a smernice 2000/60/ES, keďže plodiny, ktoré viažu dusík, potenciálne zvyšujú riziko vyplavovania dusíka na jeseň. Členské štáty môžu stanoviť dodatočné podmienky, najmä pokiaľ ide o metódy produkcie.

Plochy s plodinami, ktoré viažu dusík, nezahŕňajú plochy pokryté rovnocennými postupmi uvedenými v oddiele I bodoch 3 a 4 prílohy IX k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 a vykonanými formou záväzkov v zmysle článku 43 ods. 3 písm. a) uvedeného nariadenia.

11.   Na účely splnenia požiadavky na oblasť ekologického záujmu môže poľnohospodár jednu oblasť alebo krajinný prvok v jednom roku nároku nahlásiť iba raz.

Článok 46

Pravidlá regionálneho uplatňovania oblastí ekologického záujmu

1.   Členské štáty, ktoré sa rozhodnú pre regionálne uplatňovanie v zmysle článku 46 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 vymedzia regióny na účely uvedeného článku. Vymedzené regióny musia byť ucelenými a homogénnymi zemepisnými oblasťami s podobnými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami. Homogénnosť sa na tento účel vzťahuje na typ pôdy, nadmorskú výšku, ako aj na prítomnosť prírodných a polo prírodných oblastí.

2.   V rámci vymedzených regiónov členské štáty určia oblasti, kde sa má uplatniť do polovice percentuálnych bodov v rámci požiadavky na oblasti ekologického záujmu.

3.   Vo vzťahu k vymedzeným oblastiam členské štáty stanovia osobitné povinnosti zúčastnených poľnohospodárov alebo skupín poľnohospodárov. Týmito povinnosťami sa musia zabezpečiť súvislé štruktúry susediacich oblastí ekologického záujmu. Povinnosti zúčastnených poľnohospodárov alebo skupín poľnohospodárov musia zahŕňať požiadavku, aby aspoň 50 % plochy každého zúčastneného poľnohospodára podliehajúcej povinnosti podľa článku 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 bolo na pozemku jeho podniku v danom regióne a v súlade s článkom 46 ods. 2 druhým pododsekom uvedeného nariadenia.

4.   Povinnosťami zúčastnených poľnohospodárov alebo skupín poľnohospodárov sa zabezpečí, aby susediace oblasti ekologického záujmu uvedené v odseku 3 pozostávali z jednej alebo viacerých oblastí uvedených článku 46 ods. 2 prvom pododseku písm. a), c), d) a h) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

5.   Pri určovaní oblastí podľa odseku 2 a stanovovaní povinností podľa odseku 3 členské štáty zohľadnia prípadné existujúce národné alebo regionálne stratégie v oblasti biodiverzity a/alebo zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, plány manažmentu povodí či identifikované potreby, aby sa zabezpečila ekologická koherencia sústavy Natura 2000 uvedená v článku 10 smernice 92/43/EHS alebo aby sa prispelo k vykonávaniu stratégie zelenej infraštruktúry.

6.   Členské štáty pred stanovením týchto povinností konzultujú dotknutých poľnohospodárov alebo skupiny poľnohospodárov a iné zainteresované strany. Na základe týchto konzultácií členské štáty vypracujú a zainteresovaným stranám zúčastneným na konzultáciách, ako aj príslušným poľnohospodárom alebo skupinám poľnohospodárov oznámia konečný podrobný plán regionálneho uplatňovania vrátane určenia oblastí a povinností zúčastnených poľnohospodárov alebo skupín poľnohospodárov, a najmä presného percentuálneho podielu, ktorý musí každý jednotlivý poľnohospodár vo svojom podniku uplatniť. Členské štáty tieto informácie poskytnú poľnohospodárovi najneskôr do 30. júna roka predchádzajúceho roku príslušného regionálneho uplatňovania, respektíve v prípade prvého roka uplatňovania tohto nariadenia v dostatočnom predstihu na to, aby poľnohospodár mohol svoju žiadosť riadne pripraviť.

Bez toho, aby boli dotknuté platby poľnohospodárom uvedené v článku 43 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, členské štáty zabezpečia, aby sa stanovili postupy finančného vyrovnania medzi poľnohospodármi a administratívnych sankcií v prípade neplnenia povinností týkajúcich sa susediacich oblastí ekologického záujmu.

Článok 47

Pravidlá kolektívneho plnenia a kritériá, ktoré musia spĺňať podniky na to, aby sa považovali za podniky v tesnej blízkosti

1.   Členské štáty, ktoré sa rozhodli umožniť kolektívne plnenie podľa článku 46 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, stanovia kritériá, ktoré musia spĺňať podniky na to, aby sa považovali za podniky v tesnej blízkosti, pričom si môžu zvoliť z týchto kritérií:

a)

poľnohospodári, ktorí majú 80 % podniku v tej istej obci;

b)

poľnohospodári, ktorí majú 80 % podniku v okruhu určitého počtu kilometrov, ktorý stanovia členské štáty (najviac 15 kilometrov).

2.   Členské štáty, ktoré si zvolia prístup určovania oblastí, kde je možné kolektívne plnenie, a povinností zúčastnených poľnohospodárov alebo skupín poľnohospodárov, zohľadnia už existujúce národné alebo regionálne stratégie v oblasti biodiverzity a/alebo zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, plány manažmentu povodí či identifikované potreby, aby sa zabezpečila ekologická koherencia sústavy Natura 2000 uvedená v článku 10 smernice 92/43/EHS alebo aby sa prispelo k rozvoju zelenej infraštruktúry.

3.   Povinnosti zúčastnených poľnohospodárov alebo skupín poľnohospodárov podľa odseku 2 musia zahŕňať podmienku, aby susediace oblasti ekologického záujmu pozostávali z jednej alebo viacerých oblastí uvedených v článku 46 ods. 2 druhom pododseku písm. a), c), d) a h) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

4.   Poľnohospodári zúčastnení na kolektívnom plnení uzatvoria písomnú dohodu, ktorá obsahuje podrobnosti o interných postupoch finančného vyrovnania a administratívnych sankciách v prípade neplnenia povinností týkajúcich sa spoločnej oblasti ekologického záujmu.

Článok 48

Stanovenie podielu lesa k poľnohospodárskej pôde

1.   Členské štáty, ktoré sa rozhodnú uplatniť článok 46 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, stanovia percentuálny podiel lesa k celkovej ploche pôdy uvedenej v prvom pododseku daného odseku na základe dostupných údajov z Eurostatu. Pre údaje o lesoch platí definícia podľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo a nezahŕňa plochy spadajúce pod inú lesnú pôdu. Rozloha celkovej plochy pôdy nezahŕňa dno vnútrozemských vodných plôch vrátane riek a jazier.

2.   Podiel lesa k poľnohospodárskej pôde uvedený v článku 46 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa vypočíta na základe dostupných údajov Eurostatu. Ak nie sú k dispozícii údaje Eurostatu o zalesnenej pôde a poľnohospodárskej pôde v rozsahu potrebnom na vyhodnotenie podielu lesa na úrovni zodpovedajúcej úrovni LAU 2 alebo na úrovni jasne vymedzenej jednotky, ktorá pokrýva jasnú jedinú ucelenú zemepisnú oblasť s podobnými poľnohospodárskymi podmienkami, možno použiť iné zdroje údajov.

Členské štáty preukážu, že použili aktuálne a konzistentné údaje o zalesnenej a poľnohospodárskej pôde, ktoré v maximálnej možnej miere odrážajú skutočnosť.

3.   Údaje a výpočty uvedené v odsekoch 1 a 2 majú platnosť tri roky. Po uplynutí tohto obdobia členské štáty, ktoré sa rozhodnú naďalej uplatňovať výnimku v zmysle článku 46 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a obnoviť toto trojročné obdobie, prepočítajú podiely podľa odsekov 1 a 2 tohto článku s použitím najaktuálnejších dostupných údajov.

V prípade zmien hraníc správnych celkov, ktoré majú vplyv na podiel uvedený v odseku 2, sa údaje a výpočty prehodnotia a prípadné zmeny v uplatňovaní tejto výnimky sa oznámia Komisii.

KAPITOLA 4

PLATBA PRE MLADÝCH POĽNOHOSPODÁROV

Článok 49

Prístup právnických osôb k platbám pre mladých poľnohospodárov

1.   Ročná platba pre mladých poľnohospodárov uvedená v článku 50 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa poskytuje právnickým osobám bez ohľadu na ich právnu formu, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

právnická osoba je oprávnená na platbu v rámci režimu základných platieb alebo režimu jednotnej platby na plochu podľa hlavy III kapitoly 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a aktivovala platobné nároky alebo nahlásila hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, ako sa uvádza v článku 50 ods. 4 uvedeného nariadenia;

b)

mladý poľnohospodár v zmysle článku 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 má v prvom roku žiadosti danej právnickej osoby o platbu v rámci režimu pre mladých poľnohospodárov nad touto právnickou osobou účinnú a dlhodobú kontrolu z hľadiska rozhodnutí týkajúcich sa riadenia, zisku a finančných rizík. Ak sa na právnickej osobe kapitálovo alebo riadením podieľa viacero fyzických osôb vrátane jednej alebo viacerých osôb, ktoré nie sú mladými poľnohospodármi, mladý poľnohospodár musí mať takúto účinnú a dlhodobú kontrolu sám alebo spolu s ďalšími poľnohospodármi;

c)

minimálne jeden z mladých poľnohospodárov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v písmene b), spĺňa prípadné kritériá oprávnenosti, ktoré členské štáty stanovili podľa článku 50 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ sa členské štáty nerozhodli, že predmetné kritériá sa vzťahujú na všetkých takýchto mladých poľnohospodárov.

Ak má nad právnickou osobou kontrolu výlučne alebo spoločne iná právnická osoba, podmienky uvedené v prvom pododseku písm. b) sa uplatňujú na akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá má kontrolu nad predmetnou inou právnickou osobou.

2.   Platba uvedená v článku 50 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa viac neposkytuje, ak žiadny z mladých poľnohospodárov, ktorí spĺňajú kritériá stanovené v odseku 1 prvom pododseku písm. b) a prípadne v odseku 1 prvom pododseku písm. c), už viac nemá nad právnickou osobou kontrolu.

3.   Na účely tohto článku:

a)

akýkoľvek odkaz v článku 50 ods. 4 až 10 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 na „poľnohospodára“ sa vykladá ako odkaz na právnickú osobu uvedenú v tomto článku;

b)

odkaz na prvé podanie žiadosti o podporu z režimu základných platieb alebo režimu jednotnej platby na plochu v článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa vykladá ako odkaz na prvú žiadosť právnickej osoby o platbu v rámci režimu pre mladých poľnohospodárov;

c)

bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 tohto článku, odkaz v článku 50 ods. 5 druhej vete nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 na „založenie“ sa vykladá ako odkaz na založenie mladými poľnohospodármi s kontrolou nad právnickou osobou v súlade s odsekom 1 prvým pododsekom písm. b) tohto článku.

4.   Ak viacerí mladí poľnohospodári podľa odseku 1 prvého pododseku písm. b) získali kontrolu nad právnickou osobou v rôznych časoch, prvé získanie kontroly sa považuje za čas „založenia“ uvedeného v článku 50 ods. 5 druhej vete nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Článok 50

Prístup skupiny fyzických osôb k platbám pre mladých poľnohospodárov

Článok 49 sa uplatňuje mutatis mutandis na skupinu fyzických osôb uvedenú v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, pri ktorej sú požiadavky stanovené v článku 49 ods. 1 písm. a) splnené na úrovni skupiny.

KAPITOLA 5

VIAZANÁ PODPORA

ODDIEL 1

Dobrovoľná viazaná podpora

Článok 51

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto oddielu pojem „viazané podporné opatrenia“ znamená opatrenia na poskytovanie dobrovoľnej viazanej podpory podľa článku 52 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Článok 52

Všeobecné zásady

1.   Regióny uvedené v článku 52 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 vymedzia členské štáty v súlade s objektívnymi a nediskriminačnými kritériami, napríklad agronomickými a sociálno-ekonomickými črtami a regionálnym poľnohospodárskym potenciálom alebo inštitucionálnou alebo správnou štruktúrou. Takéto regióny sa môžu líšiť od regiónov určených pri iných režimoch podpory stanovených v nariadení (EÚ) č. 1307/2013.

2.   Pri vymedzení určitých typov hospodárenia alebo určitých poľnohospodárskych sektorov uvedených v článku 52 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 členské štáty zohľadňujú predovšetkým príslušné výrobné štruktúry a podmienky daného regiónu alebo sektora.

3.   Na účely článku 52 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa vychádza z toho, že niektoré typy hospodárenia alebo určité poľnohospodárske sektory „čelia ťažkostiam“, ak existuje riziko ukončenia výroby alebo poklesu výroby okrem iného z dôvodu slabej výnosnosti vykonávanej činnosti, ktorá má negatívny dosah na hospodársku, sociálnu alebo environmentálnu rovnováhu v danom regióne alebo sektore.

Článok 53

Podmienky poskytnutia podpory

1.   Členské štáty stanovia kritériá oprávnenosti na viazané podporné opatrenia v súlade s rámcom stanoveným v nariadení (EÚ) č. 1307/2013 a s podmienkami stanovenými v tomto nariadení.

2.   Oblasti, výnos a počet zvierat uvedené v článku 52 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú členské štáty na regionálnej úrovni alebo na úrovni sektora. Odrážajú maximálny výnos, obrábanú plochu alebo počet zvierat dosiahnuté v cieľových regiónoch alebo sektoroch, v minimálne jednom roku päťročného obdobia predchádzajúceho roku rozhodnutia uvedeného v článku 53 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Ročná platba sa vyjadruje ako suma podpory na jednotku. Vyplýva z pomeru medzi sumou určenou na financovanie opatrenia oznámenou podľa odseku 3 písm. i) prílohy I k tomuto nariadeniu a buď plochou alebo počtom zvierat, na ktoré možno poskytnúť podporu v predmetnom roku, alebo stanovenou plochou alebo počtom zvierat podľa prvého pododseku tohto odseku.

3.   Ak sa viazané podporné opatrenie týka olejnatých semien uvedených v prílohe k memorandu o porozumení medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými v súvislosti s olejnatými semenami v rámci GATT, súčet maximálnych plôch, na ktoré sa má poskytnúť podpora, oznámených členskými štátmi nepresiahne maximálnu plochu pre celú Úniu, v záujme zabezpečenia dodržiavania jej medzinárodných záväzkov.

Ak sa maximálna plocha uvedená v prvom pododseku presiahne, príslušné členské štáty upravia oznámenú plochu s použitím koeficientu zníženia vyplývajúceho z pomeru maximálnej plochy a súčtu plôch oznámených na podporu olejnatých semien uvedených v prvom pododseku.

Komisia stanoví koeficient zníženia uvedený v druhom pododseku prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 71 ods. 2 alebo 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

4.   Ak sa viazané podporné opatrenie vzťahuje na hovädzí dobytok a/alebo ovce a kozy, členské štáty vymedzia ako podmienku oprávnenosti na podporu požiadavku identifikovať a registrovať zvieratá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (25), resp. nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 (26).

5.   Členské štáty nesmú udeliť viazanú podporu na plochu pre oblasti, na ktoré nemožno poskytnúť podporu v zmysle článku 32 ods. 2, 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Ak členské štáty poskytujú viazanú podporu na konope, uplatňuje sa podmienka uvedená v článku 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a v článku 9 tohto nariadenia.

Článok 54

Súlad podpory s ostatnými opatreniami a jej kumulácia

1.   Na účely článku 52 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. 1305/2013 a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (27) považujú za „ostatné opatrenia a politiky Únie“.

2.   Členské štáty zabezpečia súlad medzi:

a)

viazanými podpornými opatreniami a opatreniami vykonávanými v rámci ostatných opatrení a politík Únie;

b)

rôznymi viazanými podpornými opatreniami;

c)

viazanými podpornými opatreniami a opatreniami financovanými zo štátnej pomoci.

Členské štáty zabezpečia, aby viazané podporné opatrenia nenarúšali správne fungovanie ostatných opatrení uvedených v prvom pododseku.

3.   Ak je možné podporu podľa určitého viazaného podporného opatrenia poskytnúť aj podľa iného viazaného podporného opatrenia, alebo podľa opatrenia vykonávaného v rámci ostatných opatrení a politík Únie, členské štáty zabezpečia, aby príslušný poľnohospodár mohol prijímať podporu zameranú na cieľ uvedený v článku 52 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 iba podľa jedného z takýchto opatrení.

Článok 55

Kritériá na schválenie zo strany Komisie

1.   Na účely článku 55 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 je nedostatok alternatív, ak:

a)

v cieľovom regióne alebo sektore nemožno vykonávať inú výrobu než výrobu, na ktorú sa vzťahuje viazané podporné opatrenie, alebo si pokračovanie takejto výroby vyžaduje výrazné zmeny v štruktúre výroby, alebo

b)

prechod na inú výrobu je do veľkej miery obmedzený pre nedostupnosť pôdy alebo infraštruktúr prispôsobených na danú výrobu, následné výrazné zníženie počtu podnikov, úroveň investícií potrebných v dôsledku prechodu alebo z iných podobných dôvodov.

2.   Na účely článku 55 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 je potrebné poskytovať stabilné dodávky miestnemu spracovateľskému priemyslu, ak sa očakáva, že pozastavenie alebo redukcia výroby v cieľovom regióne alebo sektore by mali negatívny dosah na činnosť a súvisiacu hospodársku životaschopnosť alebo zamestnanosť v nadväzujúcich podnikoch, ktoré do veľkej miery závisia od takejto výroby, napríklad spracovatelia surovín, bitúnky alebo potravinársky priemysel. Takéto nadväzujúce podniky sa musia nachádzať v predmetnom regióne alebo musia z hľadiska pokračovania svojej činnosti vo veľkej miere závisieť od daného sektora.

3.   Na účely článku 55 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 existujú pretrvávajúce narušenia súvisiaceho trhu vtedy, keď poľnohospodárom v cieľovom regióne alebo sektore vznikajú hospodárske straty vyplývajúce predovšetkým z výskytu znečistenia, kontaminácie alebo zhoršenia kvality životného prostredia v súvislosti s konkrétnou udalosťou obmedzeného geografického rozsahu.

4.   Pri posudzovaní úrovne viazanej podpory vyplývajúcej z opatrení, ktoré členský štát oznámil a ktoré sa majú schváliť, Komisia zohľadní úroveň priamych platieb viazanej podpory počas minimálne jedného roka v rámci referenčného obdobia 2010 – 2014, ako sa uvádza v článku 53 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

ODDIEL 2

Osobitná platba na bavlnu

Článok 56

Schválenie poľnohospodárskej pôdy na produkciu bavlny

Členské štáty stanovia objektívne kritériá, na základe ktorých sa schvaľuje poľnohospodárska pôda podľa článku 57 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Uvedené kritériá sa zakladajú na jednej alebo viacerých z týchto kategórií:

a)

poľnohospodárska ekonomika tých regiónov, v ktorých bavlna predstavuje významnú plodinu;

b)

pôda a podnebie v daných oblastiach;

c)

riadenie závlah;

d)

systémy striedania plodín a metódy pestovania, ktoré môžu prispieť k ochrane životného prostredia.

Článok 57

Schválenie odrôd osiva

Na účely článku 57 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 by členské štáty mali schváliť odrody zaregistrované v „spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov“ stanovenom v smernici 2002/53/ES, ktoré sú prispôsobené potrebám trhu.

Článok 58

Podmienky oprávnenosti

Osiatie plôch uvedených v článku 57 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa vykoná dosiahnutím minimálnej hustoty rastlín, ktorú stanoví príslušný členský štát na základe pôdnych a klimatických podmienok, prípadne osobitných regionálnych čŕt.

Článok 59

Poľnohospodárske postupy

Členské štáty môžu stanoviť osobitné pravidlá, pokiaľ ide o poľnohospodárske postupy potrebné na starostlivosť o plodiny a zber úrody za bežných podmienok pestovania.

Článok 60

Schválenie medziodvetvových organizácií

1.   Členské štáty každoročne na obdobie jedného roka začínajúceho sa najneskôr 1. marca schvaľujú prípadné medziodvetvové organizácie uvedené v článku 59 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, ktoré požiadajú o schválenie a ktoré:

a)

sa vzťahujú na celkovú plochu minimálne 4 000 ha, ako ju určil členský štát, pričom táto plocha spĺňa kritériá schválenia stanovené v článku 56 tohto nariadenia;

b)

zahŕňajú minimálne jeden podnik odzrňujúci bavlnu a

c)

prijali vnútorné prevádzkové predpisy, najmä predpisy o podmienkach členstva a členských príspevkoch, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Únie.

2.   Ak sa zistí, že schválená medziodvetvová organizácia nespĺňa kritériá schválenia stanovené v odseku 1, členský štát odníme toto schválenie, ak nedôjde v súvislosti s nesplnením kritérií k náprave. Ak členský štát plánuje schválenie odňať, musí tento úmysel oznámiť medziodvetvovej organizácii spolu s dôvodmi tohto odňatia. Členský štát umožní medziodvetvovej organizácii v určitej lehote predložiť pripomienky.

Poľnohospodári, ktorí sú členmi schválenej medziodvetvovej organizácie, ktorej bolo odňaté schválenie v súlade s prvým pododsekom tohto odseku, stratia právo na zvýšenie pomoci podľa článku 60 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Článok 61

Povinnosti výrobcov

1.   Výrobca nemôže byť členom viac než jednej schválenej medziodvetvovej organizácie uvedenej v článku 59 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

2.   Výrobca, ktorý je členom schválenej medziodvetvovej organizácie, je povinný dodávať vyprodukovanú bavlnu len takému podniku odzrňujúcemu bavlnu, ktorý je členom tej istej organizácie.

3.   Členstvo výrobcov v schválenej medziodvetvovej organizácii je výsledkom dobrovoľného pristúpenia.

KAPITOLA 6

OZNAMOVANIE

Článok 62

Oznámenia týkajúce sa vymedzenia pojmov a súvisiacich ustanovení

Členské štáty oznámia Komisii do 31. januára 2015 všetky rozhodnutia prijaté v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Takéto oznámenie obsahuje podrobnosti o príslušných rozhodnutiach, ich odôvodnenie a objektívne kritériá, na základe ktorých boli uvedené rozhodnutia prijaté.

Článok 63

Oznámenia týkajúce sa koeficientu zníženia podľa článku 32 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

Členské štáty oznámia Komisii všetky rozhodnutia prijaté podľa článku 8 do 31. januára 2015. Takéto oznámenie obsahuje podrobnosti o príslušných rozhodnutiach, ich odôvodnenie a objektívne kritériá, na základe ktorých boli uvedené rozhodnutia prijaté.

Článok 64

Oznámenia týkajúce sa základnej platby

1.   Ak členský štát oznámi Komisii svoje rozhodnutia podľa článku 22 ods. 2 a 3, článku 24 ods. 10, článku 29 a článku 40 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, takéto oznámenie musí obsahovať podrobnosti o týchto rozhodnutiach. Okrem toho sa musia pri rozhodnutiach podľa článku 24 ods. 10, článku 29 a článku 40 ods. 4 uvedeného nariadenia v relevantných prípadoch uviesť dôvody.

Ak členský štát oznámi Komisii svoje rozhodnutia podľa článku 23 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, takéto oznámenie musí obsahovať podrobnosti o príslušných rozhodnutiach, ich odôvodnenie a objektívne kritériá, na základe ktorých boli uvedené rozhodnutia prijaté, najmä kritériá použité na vymedzenie regiónov podľa článku 23 ods. 1 uvedeného nariadenia, kritériá použité na rozdelenie vnútroštátnych stropov medzi regióny podľa článku 23 ods. 2 uvedeného nariadenia a kritériá použité na prípadné postupné ročné úpravy podľa článku 23 ods. 3 uvedeného nariadenia.

2.   Ak sa členský štát rozhodne využiť možnosti stanovené v článku 30 ods. 7, článku 30 ods. 11 písm. b), článku 32 ods. 3 písm. b), článku 32 ods. 5 a článku 36 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, oznámi Komisii do 31. januára prvého roku uplatňovania takéhoto rozhodnutia podrobnosti o uvedených rozhodnutiach, ich odôvodnenie a podľa potreby objektívne kritériá, na základe ktorých boli uvedené rozhodnutia prijaté.

V prípade prehodnotenia rozhodnutia uvedeného v článku 30 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa informácie uvedené v prvom pododseku tohto odseku musia oznámiť Komisii do 31. januára prvého roku uplatňovania takéhoto prehodnoteného rozhodnutia.

3.   Ak sa členský štát rozhodne využiť možnosť stanovenú v článku 34 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, oznámi Komisii svoje rozhodnutie do 31. januára prvého roku uplatňovania takéhoto rozhodnutia.

4.   Ak sa členský štát rozhodne využiť možnosti stanovené v článku 39 ods. 1 druhom pododseku a v článku 40 ods. 2 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, oznámi Komisii do 31. júla roku, ktorý predchádza prvý rok uplatňovania takéhoto rozhodnutia, podrobnosti o uvedených rozhodnutiach, ich odôvodnenie a podľa potreby objektívne kritériá, na základe ktorých boli uvedené rozhodnutia prijaté.

5.   Ak sa členský štát rozhodne uplatňovať režim jednotnej platby na plochu podľa článku 36 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, oznámi Komisii do 1. septembra každého roka za príslušný rok nároku celkový počet hektárov nahlásených poľnohospodármi podľa článku 36 ods. 2 uvedeného nariadenia.

Článok 65

Oznámenia týkajúce sa ekologizácie

1.   Členské štáty Komisii oznámia tieto informácie:

a)

do 15. decembra 2014:

i)

prípadné rozhodnutie o výpočte platby uvedenej v článku 43 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 podľa tretieho pododseku daného odseku;

ii)

prípadné rozhodnutie o určení ďalších citlivých trvalých trávnych porastov uvedených v článku 45 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

iii)

prípadné rozhodnutie o uplatnení platby uvedenej v článku 43 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 na regionálnej úrovni podľa článku 47 ods. 2 druhého pododseku daného nariadenia;

b)

do 15. decembra príslušného roka rozhodnutie o novom určení oblastí trvalých trávnych porastov citlivých z hľadiska životného prostredia podľa článku 41 druhého pododseku tohto nariadenia;

c)

do 15. decembra každého roka, za príslušný rok nároku:

i)

celkový počet poľnohospodárov, ktorí musia uplatňovať aspoň jednu ekologizačnú povinnosť podľa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, a celkový počet hektárov nahlásený týmito poľnohospodármi;

ii)

celkový počet poľnohospodárov oslobodených od jedného alebo viacerých ekologizačných postupov a počet hektárov nahlásený týmito poľnohospodármi, počet poľnohospodárov oslobodených od všetkých postupov, pretože spĺňajú požiadavky nariadenia (ES) č. 834/2007, počet poľnohospodárov oslobodených od povinnosti diverzifikácie plodín a počet poľnohospodárov oslobodených od povinnosti uplatňovať oblasť ekologického záujmu, ako aj príslušný počet hektárov nahlásený týmito poľnohospodármi. Tieto údaje nezahŕňajú poľnohospodárov zúčastnených v režime malých poľnohospodárov;

iii)

celkový počet poľnohospodárov uplatňujúcich rovnocenné opatrenia, pričom sa odlíšia poľnohospodári uplatňujúci rovnocenné postupy podľa článku 43 ods. 3 písm. a) alebo b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, a príslušný počet hektárov nahlásený týmito poľnohospodármi;

iv)

celkový počet poľnohospodárov, na ktorých sa vzťahuje diverzifikácia plodín, v členení na počet poľnohospodárov, na ktorých sa vzťahuje diverzifikácia s dvomi plodinami, a počet poľnohospodárov, na ktorých sa vzťahuje diverzifikácia s tromi plodinami, vrátane príslušného počtu hektárov ornej pôdy nahláseného týmito poľnohospodármi;

v)

celkový počet poľnohospodárov zohľadnený vo výpočte podielu plochy trvalého trávneho porastu na celkovej poľnohospodárskej ploche a celkový počet hektárov s trvalým trávnym porastom nahlásený týmito poľnohospodármi;

vi)

celkový počet poľnohospodárov, ktorí nahlásili trvalé trávne porasty citlivé z hľadiska životného prostredia, celkový počet hektárov trvalých trávnych porastov citlivých z hľadiska životného prostredia nahlásený týmito poľnohospodármi a celkový počet hektárov určených trvalých trávnych porastov citlivých z hľadiska životného prostredia;

vii)

celkový počet poľnohospodárov, na ktorých sa vzťahuje povinnosť uplatňovať oblasť ekologického záujmu, celkový počet hektárov ornej plochy nahlásených týmito poľnohospodármi a celkový počet hektárov nahlásených ako oblasť ekologického záujmu pred uplatnením váhových faktorov, v členení podľa typov oblasti ekologického záujmu uvedených v článku 46 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

viii)

celkový počet poľnohospodárov uplatňujúcich povinnosť týkajúcu sa oblasti ekologického záujmu na regionálnej úrovni alebo kolektívne a celkový počet hektárov ornej plochy nahlásených týmito poľnohospodármi;

d)

každý rok do 15. decembra referenčný podiel a ročný podiel plôch trvalých trávnych porastov na celkovej poľnohospodárskej ploche, ako aj informácie týkajúce sa povinností stanovených na úrovni podniku v súlade s článkom 45 ods. 2 piatym pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a článkom 44 tohto nariadenia.

2.   V oznámení podľa článku 46 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, ktoré sa má podať do 1. augusta 2014, členské štáty oznámia Komisii tieto informácie:

a)

svoje rozhodnutie o tom, ktoré z oblastí uvedených v článku 46 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa majú považovať za oblasti ekologického záujmu, ktoré sa do 1. októbra 2014 doplní o podrobné informácie o týchto rozhodnutiach vrátane podmienok vzťahujúcich sa na tieto oblasti v dôsledku rozhodnutí členských štátov;

b)

podrobné informácie o použití konverzných a váhových faktorov uvedených v článku 46 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

3.   V oznámení, ktoré sa má podať do 1. augusta roku predchádzajúceho prvé uplatnenie príslušného rozhodnutia podľa článku 46 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, členské štáty oznámia Komisii tieto informácie:

a)

v prípade členských štátov, ktoré sa rozhodnú pre regionálne uplatňovanie uvedené v článku 46 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, informácie o vymedzení regiónov, určení oblastí, o vybraných oblastiach na účely článku 46 ods. 4 tohto nariadenia a informácie, ktorými sa odôvodňuje, akým spôsobom toto regionálne uplatňovanie podporuje vykonávanie politík Únie v oblasti životného prostredia, klímy a biodiverzity;

b)

v prípade členských štátov, ktoré sa rozhodnú umožniť kolektívne plnenie uvedené v článku 46 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, informácie o určení oblastí a vybraných oblastiach na účely článku 47 ods. 3 tohto nariadenia, ak sa uplatňujú.

4.   V oznámení, ktoré sa má podať do 1. augusta roku predchádzajúceho prvé uplatnenie príslušného rozhodnutia podľa článku 46 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, členské štáty, ktoré spĺňajú podmienku uvedenú v článku 46 ods. 7 uvedeného nariadenia a ktoré sa rozhodnú uplatňovať výnimku podľa uvedeného ustanovenia, oznámia Komisii podrobnosti o svojom rozhodnutí vrátane údajov a výpočtov preukazujúcich, že sú splnené všetky podmienky výnimky podľa článku 46 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Prvý pododsek sa vzťahuje mutatis mutandis aj na rozhodnutia o ďalšom uplatňovaní výnimky podľa článku 46 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a o obnovení trojročného obdobia podľa článku 48 ods. 3 tohto nariadenia.

Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii akékoľvek zmeny v uplatňovaní výnimky podľa článku 46 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Článok 66

Oznámenia týkajúce sa platieb pre mladých poľnohospodárov

1.   Ak sa členský štát rozhodne uplatňovať článok 50 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 na výpočet platby pre mladých poľnohospodárov, oznámi Komisii do 31. januára 2015 metódu výpočtu zvolenej platby a maximálny limit stanovený v súlade s článkom 50 ods. 9 uvedeného nariadenia.

2.   Ak sa členský štát rozhodne stanoviť kritériá oprávnenosti v súlade s článkom 50 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 alebo uplatňovať metódu výpočtu uvedenú v článku 50 ods. 10 uvedeného nariadenia, oznámi takéto rozhodnutie Komisii do 31. januára 2015.

3.   Ak sa členský štát rozhodne využiť možnosť prepočítať pevný počet hektárov podľa článku 50 ods. 10 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, oznámi toto rozhodnutie Komisii do 1. augusta roka, v ktorom by sa takéto prepočítanie uplatnilo, a uvedie odôvodnenie, ako aj objektívne kritériá, na základe ktorých bolo uvedené rozhodnutie prijaté.

Článok 67

Oznámenia týkajúce sa dobrovoľnej viazanej podpory

1.   Oznámenia podľa článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 musia obsahovať prvky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Pri každom viazanom podpornom opatrení a každom z príslušných osobitných druhov hospodárenia alebo osobitných poľnohospodárskych sektorov členské štáty oznámia Komisii celkový počet príjemcov, sumu udelených platieb, ako aj celkovú plochu a celkový počet zvierat, na ktoré bola podpora skutočne vyplatená. Takéto oznámenia sa predložia do 15. septembra roka nasledujúceho po roku, na ktorý sa platby udeľujú.

Článok 68

Oznámenia týkajúce sa minimálnych požiadaviek na prijímanie priamych platieb

Členské štáty oznámia Komisii do 1. augusta 2014 všetky rozhodnutia prijaté v súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Článok 69

Oznámenia týkajúce sa redistributívnej platby

Ak sa členský štát rozhodne poskytnúť redistributívnu platbu podľa hlavy III kapitoly 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, oznámenie uvedené v článku 41 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 musí obsahovať podrobné informácie o takomto rozhodnutí vrátane podrobných informácií a odôvodnenia výpočtu redistributívnej platby, a podľa potreby informácie o prípadnom regionálnom uplatňovaní podľa článku 41 ods. 2 uvedeného nariadenia a prípadnom odstupňovaní v rámci počtu hektárov podľa článku 41 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 70

Oznámenia týkajúce sa platby na oblasti s prírodnými prekážkami

Ak sa členský štát rozhodne poskytnúť platbu na oblasti s prírodnými prekážkami podľa hlavy III kapitoly 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, do 1. augusta 2014 oznámi Komisii každé rozhodnutie prijaté v súlade s článkom 48 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Takéto oznámenie musí obsahovať podrobné informácie o takomto rozhodnutí, podľa potreby vrátane informácií o prípadnom obmedzení platieb na určité oblasti podľa článku 48 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, o prípadnom uplatňovaní maximálnych limitov podľa článku 48 ods. 4 uvedeného nariadenia a prípadnom regionálnom uplatňovaní podľa článku 48 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 71

Oznámenia týkajúce sa režimu pre malých poľnohospodárov

Ak sa členský štát rozhodne uplatňovať režim pre malých poľnohospodárov podľa hlavy V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, do 1. augusta 2014 oznámi Komisii každé rozhodnutie prijaté v súlade s uvedenou hlavou.

Takéto oznámenie musí obsahovať podrobné informácie o takomto rozhodnutí vrátane možného automatického zaradenia poľnohospodárov podľa článku 62 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a výpočtu výšky platby podľa článku 63 uvedeného nariadenia.

Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o rozhodnutí o financovaní uvedenom v článku 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, a to najneskôr 1. decembra kalendárneho roka, na ktorý sa vzťahuje platba.

Článok 72

Uplatňovanie článku 8 ods. 1, článku 41 ods. 4 alebo článku 52 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 na členov právnických osôb alebo skupín

Ak sa členský štát rozhodne uplatňovať článok 8 ods. 4, článok 41 ods. 8 alebo článok 52 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, do 1. augusta 2014 oznámi Komisii podrobné informácie o uvedených rozhodnutiach.

Článok 73

Lineárne znižovanie platieb

Ak členské štáty uplatňujú lineárne znižovanie podľa článku 7 ods. 1 druhého pododseku, článku 51 ods. 2 alebo článku 65 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č 1307/2013, bezodkladne informujú Komisiu o uplatnenom znížení percentuálneho podielu, a to najneskôr do 30. júna roku nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa požiadalo o lineárne znížené priame platby.

Článok 74

Žiadosť o informácie o opatreniach prijatých členskými štátmi

Ak je to potrebné na zabezpečenie správneho uplatňovania pravidiel stanovených v nariadení (EÚ) č. 1307/2013 alebo v tomto nariadení, Komisia môže požiadať členské štáty o poskytnutie podrobných informácií o každom opatrení prijatom na vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 alebo akýchkoľvek pravidiel prijatých Komisiou na základe uvedeného nariadenia.

Článok 75

Správy

1.   Ak sa Bulharsko a Rumunsko rozhodnú poskytnúť doplnkové vnútroštátne priame platby podľa článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, predložia správu Komisii do 30. júna 2016. V prípade každej doplnkovej vnútroštátnej priamej platby musí správa obsahovať počet príjemcov, celkovú výšku udelenej doplnkovej vnútroštátnej priamej platby, hektáre, na ktoré bola platba udelená a podľa potreby mieru platby.

2.   Ak sa členský štát rozhodne poskytnúť prechodnú vnútroštátnu pomoc podľa článku 37 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, Komisii predloží výročnú správu do 15. septembra roka nasledujúceho po realizácii uvedenej prechodnej vnútroštátnej pomoci. Táto správa musí obsahovať v prípade každého sektora počet príjemcov, výšku poskytnutej prechodnej vnútroštátnej pomoci, hektáre, počet zvierat alebo iných jednotiek, na ktoré bola pomoc udelená, a podľa potreby mieru platby.

Článok 76

Oznámenia o rozhodnutí vyplývajúcom z prehodnotenia

Ak sa rozhodnutie oznámené Komisii v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013 alebo týmto nariadením môže prehodnotiť, Komisii sa oznámi rozhodnutie vyplývajúce z prehodnotenia do štyroch týždňov po prijatí takéhoto rozhodnutia, pokiaľ v nariadení (EÚ) č. 1307/2013 nie je stanovený iná lehota na takéto oznámenie.

Takéto oznámenie musí obsahovať podrobné informácie o danom rozhodnutí, a ak je to relevantné, odôvodnenie a objektívne kritériá, na základe ktorých bolo uvedené rozhodnutie prijaté.

KAPITOLA 7

ZMENA A ZRUŠENIE PREDPISOV A NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI

Článok 77

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

Príloha X k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 78

Zrušenie

Nariadenia (ES) č. 1120/2009 a (ES) č. 1121/2009 sa zrušujú.

Naďalej sa však uplatňujú v súvislosti so žiadosťami o pomoc za kalendárne roky pred kalendárnym rokom 2015.

Článok 79

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa v súvislosti so žiadosťami o pomoc za kalendárne roky nasledujúce po kalendárnom roku 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V (Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 27).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(6)  Pozri rozsudok Súdneho dvora z 25. novembra 1986 v spojených veciach 201/85 a 202/85, Klensch, Zb. 1986, s. 3477, bod 10.

(7)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.

(8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o integrovaný správny a kontrolný systém a podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporu rozvoja vidieka a krížové plnenie (pozri stranu 48 tohto úradného vvestníka).

(9)  Pozri rozsudok Súdneho dvora zo 14. októbra 2010 vo veci C-61/09, Landkreis Bad Dürkheim Zb. 2010 I-09763, bod 50 a nasl.

(10)  Nariadenie komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 65).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(12)  Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(14)  Zelená infraštruktúra – Zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy. COM(2013) 249 final, 6.5.2013.

(15)  Pozri rozsudok Súdneho dvora z 25. októbra 2012 vo veci C-592/11, Anssi Ketelae, zatiaľ neuverejnený v zbierke, bod 56.

(16)  Ú. v. ES L 147, 18.6.1993, s. 26.

(17)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

(19)  Smernica Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1).

(20)  Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74).

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

(22)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56).

(23)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(24)  Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).

(25)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).

(26)  Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).

(27)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, s. 671).


PRÍLOHA I

Obsah informácií, ktoré sa majú predkladať Komisii podľa článku 67 ods. 1

Informácie obsahujú:

1.

celkovú sumu určenú na viazanú podporu a súvisiaci percentuálny podiel vnútroštátneho stropu uvedeného v článku 53 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 na každý rok do roku 2020;

2.

názov každého podporného opatrenia;

3.

opis každého podporného opatrenia, ktorý zahŕňa minimálne:

a)

cieľový región alebo sektor;

b)

špecifický typ hospodárenia a/alebo špecifické zvolené poľnohospodárske sektory, ako aj opis zistených ťažkostí;

c)

súvisiaci hospodársky, sociálny alebo environmentálny význam;

d)

kritériá stanovené na určenie cieľových sektorov a oblastí výroby uvedených v článku 52 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

e)

akékoľvek uplatnenie výnimky stanovenej v článku 52 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

f)

jeho trvanie;

g)

uplatniteľné podmienky oprávnenosti;

h)

odhadovanú sumu podpory na jednotku vypočítanú podľa článku 53 ods. 2 druhého pododseku tohto nariadenia;

i)

sumu určenú na financovanie;

j)

uplatniteľné kvantitatívne obmedzenie, t. j. stanovené oblasti a výnosy alebo stanovený počet zvierat v súlade s článkom 52 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

k)

prípadne maximálnu plochu určenú na účely realizácie podpory na olejnaté semená uvedené v článku 53 ods. 3;

l)

akékoľvek platné opatrenia uplatňované na základe iných podporných režimov Únie alebo podľa opatrení financovaných zo štátnej pomoci v tom istom regióne alebo sektore ako viazané podporné opatrenie a podľa potreby kritériá a administratívne pravidlá na zabezpečenie toho, aby sa podpora zameraná na cieľ uvedený v článku 52 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 neposkytovala aj na základe iných podporných režimov Únie v súlade s článkom 52 ods. 9 uvedeného nariadenia;

4.

prípadne podrobný opis konkrétnej situácie v cieľovom regióne alebo sektore a črty špecifických typov hospodárenia alebo špecifických poľnohospodárskych sektorov, v dôsledku ktorých je percentuálny podiel uvedený v článku 53 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 nedostatočný na riešenie zistených ťažkostí a ktoré odôvodňujú zvýšenú úroveň podpory podľa článku 54 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

5.

prípadne dôkaz o existencii jednej alebo viacerých potrieb uvedených v článku 55 ods. 1 písm. a), b), c) alebo d) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA X

Konverzné a váhové faktory uvedené v článku 46 ods. 3 (1)

Prvky

Konverzný faktor

(m/strom na m2)

Váhový faktor

Oblasť ekologického záujmu

(ak sa uplatňujú oba faktory)

Pôda ležiaca úhorom (na 1 m2)

1

1 m2

Terasy (na 1 m)

2

1

2 m2

Krajinné prvky:

 

 

 

 

Živé ploty/pásy lesa (na 1 m)

5

2

10 m2

Samostatne stojaci strom (na strom)

20

1,5

30 m2

Stromy v rade (na 1 m)

5

2

10 m2

Skupina stromov/húštiny v poli (na 1 m2)

1,5

1,5 m2

Medza (na 1 m)

6

1,5

9 m2

Rybníky (na 1 m2)

1,5

1,5 m2

Priekopy (na 1 m)

3

2

6 m2

Tradičné kamenné múriky (na 1 m)

1

1

1 m2

Iné prvky vyššie neuvedené, ale chránené v rámci GAEC7, SMR 2 alebo 3 (na 1 m2)

1

1 m2

Nárazníkové zóny (na 1 m)

6

1,5

9 m2

Hektáre agrolesníckej pôdy (na 1 m2)

1

1 m2

Pásy hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, popri okrajoch lesov (na 1 m)

 

 

 

 

 

bez produkcie

s produkciou

6

6

1,5

0,3

9 m2

1,8 m2

Plochy mladiny s krátkodobým striedaním (na 1 m2)

0,3

0,3 m2

Zalesnené oblasti uvedené v článku 32 ods. 2 písm. b) bode ii) (na 1 m2)

1

1 m2

Plochy s medziplodinami alebo zelenou pokrývkou (na 1 m2)

0,3

0,3 m2

Plochy s plodinami, ktoré viažu dusík (na 1 m2)

0,3

0,3 m2


(1)  Konverzné a váhové faktory sa uplatňujú aj na prvky zahrnuté v rovnocenných postupoch podľa oddielu III prílohy IX, ktoré sú rovnaké ako prvky uvedené v tejto prílohe a opísané v článku 45 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 20.6.2014, s. 1), výlučne na účely výpočtu plochy oblasti ekologického záujmu podniku podľa článku 46 ods. 1 tohto nariadenia.“


Top