Help Print this page 

Document 32014R0605

Title and reference
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 605/2014 z  5. júna 2014 , ktorým sa na účely zavedenia výstražných a bezpečnostných upozornení v chorvátskom jazyku a prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí Text s významom pre EHP
  • In force
OJ L 167, 6.6.2014, p. 36–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/605/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 167/36


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 605/2014

z 5. júna 2014,

ktorým sa na účely zavedenia výstražných a bezpečnostných upozornení v chorvátskom jazyku a prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Akt o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (1), a najmä na jeho článok 50,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (2), a najmä na jeho článok 37 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 487/2013 (3) sa menia jazykové tabuľky pre výstražné upozornenia, ktoré sú súčasťou prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, a jazykové tabuľky pre bezpečnostné upozornenia, ktoré sú súčasťou prílohy IV k danému nariadeniu. V súvislosti s pristúpením Chorvátska k Európskej únii 1. júla 2013 je potrebné, aby boli všetky výstražné a bezpečnostné upozornenia uvedené v nariadení (ES) č. 1272/2008 zmenenom nariadením Komisie (EÚ) č. 487/2013 dostupné aj v chorvátskom jazyku. Týmto nariadením sa zavádzajú potrebné úpravy jazykových tabuliek.

(2)

Časť 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 obsahuje dva zoznamy harmonizovanej klasifikácie a označovania nebezpečných látok. V tabuľke 3.1 sa uvádza harmonizovaná klasifikácia a označovanie nebezpečných látok na základe kritérií ustanovených v častiach 2 až 5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008. V tabuľke 3.2 sa uvádza harmonizovaná klasifikácia a označovanie nebezpečných látok na základe kritérií stanovených v prílohe VI k smernici Rady 67/548/EHS (4).

(3)

Európskej chemickej agentúre (ECHA) boli podľa článku 37 nariadenia (ES) č. 1272/2008 predložené návrhy na novú alebo aktualizovanú harmonizovanú klasifikáciu a označovanie určitých látok. Na základe stanovísk k týmto návrhom vydaných Výborom pre hodnotenie rizík agentúry ECHA a zároveň na základe pripomienok doručených zainteresovanými stranami je vhodné zmeniť prílohu VI k predmetnému nariadeniu, aby sa doplnili, vymazali alebo aktualizovali položky harmonizovanej klasifikácie a označovania určitých látok.

(4)

Nové harmonizované klasifikácie by sa nemali uplatňovať okamžite, keďže dodávatelia látok alebo zmesí budú potrebovať určitú lehotu na to, aby prispôsobili označovanie a balenie látok a zmesí novým klasifikáciám a aby predali existujúce zásoby. Dodávatelia látok alebo zmesí budú okrem toho potrebovať aj určité obdobie na to, aby splnili registračné povinnosti vyplývajúce z nových harmonizovaných klasifikácií látok klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu, ako kategórie 1A a 1B (tabuľka 3.1) a kategórie 1 a 2 (tabuľka 3.2), alebo ako veľmi toxické pre vodné organizmy, ktoré môžu spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí, a to najmä registračné povinnosti stanovené v článku 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (5).

(5)

V súlade s prechodnými ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1272/2008, ktoré umožňujú dobrovoľné skoršie uplatňovanie nových ustanovení, by mali mať dodávatelia možnosť dobrovoľne uplatňovať nové harmonizované klasifikácie pred termínom na dosiahnutie súladu a zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť označovanie a balenie.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 sa mení takto:

1.

Príloha III sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha IV sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

3.

Príloha VI sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

Článok 2

1.   Odchylne od článku 3 ods. 2 sa môžu látky do 1. decembra 2014 a zmesi do 1. júna 2015 klasifikovať, označovať a baliť v súlade s týmto nariadením.

2.   Odchylne od článku 3 ods. 2 sa do 1. decembra 2016 nevyžaduje, aby sa látky, ktoré boli klasifikované, označené a balené v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 a uvedené na trh pred 1. decembrom 2014, nanovo označovali a balili v súlade s týmto nariadením.

3.   Odchylne od článku 3 ods. 2 sa do 1. júna 2017 nevyžaduje, aby sa zmesi, ktoré boli klasifikované, označené a balené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES (6) alebo nariadením (ES) č. 1272/2008 a uvedené na trh pred 1. júnom 2015, nanovo označovali a balili v súlade s týmto nariadením.

4.   Odchylne od článku 3 ods. 3 sa harmonizované klasifikácie uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu môžu uplatňovať pred dátumom uvedeným v článku 3 ods. 3.

Článok 3

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Článok 1 ods. 1 a 2 sa v prípade látok uplatňuje od 1. decembra 2014 a v prípade zmesí od 1. júna 2015.

3.   Článok 1 ods. 3 sa uplatňuje od 1. apríla 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2012, s. 21.

(2)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 487/2013 z 8. mája 2013, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 149, 1.6.2013, s. 1).

(4)  Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. ES L 196, 16.8.1967, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Smernica 1999/45/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (Ú.v. EÚ L 200, 30.7.1999, s. 1).


PRÍLOHA I

V časti 1 prílohy III sa tabuľka 1.1 mení takto:

1.

Pri kóde H229 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

Spremnik pod tlakom: može SE rasprsnuti ako SE grije.“

2.

Pri kóde H230 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati I bez prisustva zraka.“

3.

Pri kóde H231 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.“


PRÍLOHA II

Časť 2 prílohy IV sa mení takto:

1.

Tabuľka 1.2 sa mení takto:

a)

Pri kóde P210 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.“

b)

Pri kóde P223 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

Spriječiti dodir s vodom.“

c)

Pri kóde P244 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.“

d)

Pri kóde P251 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.“

e)

Pri kóde P284 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

[U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.“

2.

Tabuľka 1.3 sa mení takto:

a)

Pri kóde P310 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

b)

Pri kóde P311 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

c)

Pri kóde P312 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

d)

Pri kóde P340 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.“

e)

Pri kóde P352 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

Oprati velikom količinom vode/…“

f)

Pri kóde P361 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.“

g)

Pri kóde P362 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću.“

h)

Pri kóde P364 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

I oprati je prije ponovne uporabe.“

i)

Pri kóde P378 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

Za gašenje rabiti …“

j)

Pri kombinovaných kódoch P301 + P310 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

k)

Pri kombinovaných kódoch P301 + P312 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

l)

Pri kombinovaných kódoch P302 + P352 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…“

m)

Pri kombinovaných kódoch P303 + P361 + P353 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.“

n)

Pri kombinovaných kódoch P304 + P340 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.“

o)

Pri kombinovaných kódoch P308 + P311 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

p)

Pri kombinovaných kódoch P342 + P311 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…“

q)

Pri kombinovaných kódoch P361 + P364 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.“

r)

Pri kombinovaných kódoch P362 + P364 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.“

s)

Pri kombinovaných kódoch P370 + P378 sa za údaj pre GA vkladá táto položka:

 

„HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …“


PRÍLOHA III

Časť 3 prílohy VI sa mení takto:

1.

Tabuľka 3.1 sa mení takto:

a)

Položka s indexovým číslom 015-188-00-X sa vypúšťa.

b)

Položky s indexovými číslami 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5, 605-008-00-3 a 616-035-00-5 sa nahrádzajú týmito položkami:

„006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

H225

H332

H373 (sluchové orgány)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H332

H373 (sluchové orgány)

H304

 

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H226

H361d

H332

H372 (sluchové orgány)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372 (sluchové orgány)

H315

H319

 

*

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. 1 B

Eye Irrit. 2

H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

 

 

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. 1 B

Muta. 2

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %

B, D

605-008-00-3

acrolein;

prop-2-enal;

acrylaldehyde

203-453-4

107-02-8

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071

Skin Corr. 1B;

H314: C ≥ 0,1 %

M = 100

M = 1

D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H373 (krv, týmus)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373 (krv, týmus)

H317

H410

 

M = 1

M = 1“

 

c)

Tieto položky sa vkladajú v súlade s poradím položiek uvedeným v tabuľke 3.1:

„050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Sens. 1A

H361d

H302

H372 (nervový systém, imunitný systém)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372 (nervový systém, imunitný systém)

H317

 

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

H361d

H330

H301

H311

H372 (nervový systém, imunitný systém)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372 (nervový systém, imunitný systém)

H314

EUH071

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

Skin Sens. 1 B

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

 

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-[(1E)-N-ethoxypropanimidoyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H411

 

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H372 (pľúca) (inhalácia)

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H372 (pľúca) (inhalácia)

H315

H318

 

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H302

H336

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H336

H411

 

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H332

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H372 (hrtan)

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H302

H372 (hrtan)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 1“

 

2.

Tabuľka 3.2 sa mení takto:

a)

Položka s indexovým číslom 015-188-00-X sa vypúšťa.

b)

Položky s indexovými číslami 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5 a 616-035-00-5 sa nahrádzajú týmito položkami:

„006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

C; R34

Xn; R20/21/22

N; R51-53

C; N

R: 20/21/22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

F; R11

Xn; R20-48/20-65

F; Xn

R: 11-20-48/20-65

S: (2-)16-24/25-29-62

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20-48/20

Xi; R36/38

R10

Xn

R: 10-20-36/38-48/20-63

S: (2-)23-36/37-46

Xn; R20: C ≥ 12,5 %

Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R36

T

R: 36-61-62

S: 45-53

Xi; R36: C ≥ 10 %

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T; R23/24/25

C; R34

R43

T

R: 23/24/25-34-43-45-68

S: 45-53

T; R23/24/25: C ≥ 25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥ 25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %

B, D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. Cat. 3; R62-63

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-62-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %“

 

c)

Tieto položky sa vkladajú v súlade s poradím položiek uvedeným v tabuľke 3.2:

„050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. Cat. 3; R63

T; R48/25

Xn; R22

R43

T

R: 22-43-48/25-63

S: (1/2-)36/37-45

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/25

C; R34

T+

R: 24/25-26-34-48/25-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R38-41

Xn

R: 38-41-62

S: (2-)26-36/37/39-46

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

R64

N; R50-53

N

R: 50/53-64

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0 025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0 025 %

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

F; Xn

R: 11-63

S: (2-)16-36/37-46

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

T; R48/23

Xi; R38-41

T

R: 38-41-48/23

S: (1/2-)26-39-45-63

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-) 46-61

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

79622-59-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-41-43-50/53-63

S: (2-)26-36/37/39-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0 025 % ≤ C < 0,25 %

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-) 36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 60-61

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

T; R23-48/23

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 22-23-41-43-48/23-50

S: (1/2-)24-26-37/39-45-63

N; R50: C ≥ 2,5 %“

 


Top