Help Print this page 

Document 32014R0600

Title and reference
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z  15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 Text s významom pre EHP
  • In force
OJ L 173, 12.6.2014, p. 84–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html GA html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf GA pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 173/84


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 600/2014

z 15. mája 2014

o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Finančná kríza odhalila nedostatky v oblasti transparentnosti na finančných trhoch, ktoré môžu prispieť ku škodlivým sociálno-ekonomickým účinkom. Posilňovanie transparentnosti je jednou zo spoločných zásad na posilnenie finančného systému, ktoré boli potvrdené vo vyhlásení lídrov krajín skupiny G20 v Londýne 2. apríla 2009. Na posilnenie transparentnosti a zlepšenie fungovania vnútorného trhu s finančnými nástrojmi by sa mal zaviesť nový rámec stanovujúci jednotné požiadavky na transparentnosť transakcií na trhoch s finančnými nástrojmi. V tomto rámci by sa mali stanoviť komplexné pravidlá pre celú škálu finančných nástrojov. Mal by dopĺňať požiadavky na transparentnosť pokynov a transakcií týkajúcich sa akcií stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (4).

(2)

Skupina na vysokej úrovni pre finančný dohľad v EÚ, ktorej predsedá Jacques de Larosière, vyzvala Úniu, aby vypracovala harmonizovanejší súbor finančných predpisov. V kontexte budúcej európskej štruktúry dohľadu sa na zasadnutí Európskej rady 18. a 19. júna 2009 zdôraznila potreba stanoviť jednotný európsky súbor pravidiel vzťahujúcich sa na všetky finančné inštitúcie na vnútornom trhu.

(3)

Nové právne predpisy by v dôsledku toho mali pozostávať z dvoch rozdielnych právnych nástrojov, smernice a nariadenia. Obidva právne nástroje by mali spolu vytvoriť právny rámec upravujúci požiadavky uplatniteľné na investičné spoločnosti, regulované trhy a poskytovateľov služieb oznamovania údajov. Toto nariadenie by sa preto malo interpretovať spoločne so smernicou. Potreba vytvoriť jednotný súbor pravidiel pre všetky inštitúcie v súvislosti s určitými požiadavkami a predísť prípadnej regulačnej arbitráži, ako aj zabezpečiť väčšiu právnu istotu a zjednodušiť zložitosť regulačného rámca pre účastníkov trhu si vyžaduje použitie právneho základu, ktorý umožňuje vytvorenie nariadenia. S cieľom odstrániť zostávajúce prekážky obchodovania a výrazné narušenia hospodárskej súťaže vyplývajúce z rozdielov medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi a zabrániť vzniku akýchkoľvek ďalších pravdepodobných prekážok obchodovania a výrazných narušení hospodárskej súťaže je preto potrebné prijať nariadenie, ktorým sa vytvoria jednotné pravidlá uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Cieľom tohto priamo uplatniteľného právneho aktu je rozhodujúcim spôsobom prispieť k hladkému fungovaniu vnútorného trhu a z toho dôvodu by mal vychádzať z článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako sa vykladá v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

(4)

V smernici 2004/39/ES sa stanovujú pravidlá na zabezpečenie transparentnosti obchodovania s akciami prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu pred obchodovaním a po skončení obchodovania a pravidlá oznamovania transakcií s finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu príslušným orgánom. Smernicu je potrebné prepracovať, aby zodpovedajúco odrážala vývoj na finančných trhoch a riešila slabé stránky a vyplnila medzery, ktoré sa okrem iného prejavili aj počas krízy na finančných trhoch.

(5)

Ustanovenia týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť obchodovania a regulácie musia mať podobu priamo použiteľného práva uplatniteľného na všetky investičné spoločnosti, ktoré by sa mali riadiť jednotnými pravidlami na všetkých trhoch Únie, s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie jednotného regulačného rámca, posilniť dôveru v transparentnosť trhov v celej Únii, zjednodušiť zložitosť regulačného rámca, znížiť náklady investičných spoločností na dosiahnutie súladu, najmä pre finančné inštitúcie pôsobiace cezhranične, a prispieť k odstráneniu narušenia hospodárskej súťaže. Na dosiahnutie týchto regulačných cieľov a na zabezpečenie jednotných podmienok tým, že sa predíde prijatiu rozdielnych vnútroštátnych požiadaviek v dôsledku transpozície smernice, je najvhodnejšie prijať nariadenie, ktorým sa zabezpečí priama uplatniteľnosť.

(6)

Je dôležité zabezpečiť, aby sa obchodovanie s finančnými nástrojmi vykonávalo v čo najväčšej miere na organizovaných miestach a aby boli tieto miesta riadne regulované. Na základe smernice 2004/39/ES došlo k vytvoreniu určitých obchodných systémov, ktoré regulačný režim dostatočne nepodchytil. Každý systém obchodovania s finančnými nástrojmi, ako napríklad subjekty, ktoré sú v súčasnosti známe ako systémy kríženia príkazov zadaných maklérmi (broker crossing networks), by mal byť v budúcnosti riadne regulovaný a mal by byť povolený ako jeden z typov multilaterálnych obchodných systémov, alebo ako systematický internalizátor za podmienok stanovených v tomto nariadení a v smernici 2014/65/EÚ (5).

(7)

Mali by sa objasniť pojmy regulovaného trhu a multilaterálneho obchodného systému (MTF), ktoré by mali zostať navzájom úzko prepojené, aby odrážali skutočnosť, že reálne zastupujú rovnakú funkciu organizovaného obchodovania. Z vymedzení pojmov by sa mali vylúčiť bilaterálne systémy, pri ktorých investičné spoločnosti vstupujú do každého obchodu na vlastný účet, dokonca aj ako bezriziková protistrana, ktorá stojí medzi kupujúcim a predávajúcim. Regulovaným trhom a MTF by sa nemalo umožniť vykonávať pokyny klienta s použitím vlastného kapitálu. Pojem „systém“ zahŕňa všetky také trhy, ktoré pozostávajú zo súboru pravidiel a obchodnej platformy, ako aj tie, ktoré fungujú len na základe súboru pravidiel. Regulované trhy a MTF nie sú povinné prevádzkovať technický systém na párovanie pokynov, a mali by môcť prevádzkovať iné obchodné protokoly vrátane systémov, v ktorých používatelia majú možnosť obchodovať proti kotáciám, ktoré si vyžiadajú od viacerých poskytovateľov. Trh, ktorý pozostáva iba zo súboru pravidiel, ktoré upravujú aspekty týkajúce sa členstva, prijímania nástrojov na obchodovanie, obchodovania medzi členmi, predkladania správ a v prípade potreby povinností týkajúcich sa transparentnosti, je regulovaným trhom alebo MTF v zmysle tohto nariadenia a transakcie uskutočnené podľa týchto pravidiel sa považujú za transakcie uskutočnené v rámci systémov regulovaného trhu alebo MTF. Výraz „záujem kúpiť a predať“ sa má chápať v širšom zmysle a zahŕňa pokyny, kotácie a prejavenia záujmu.

Jedna z dôležitých požiadaviek sa týka povinnosti, aby sa záujmy v systéme spojili prostredníctvom nediskrečných pravidiel stanovených prevádzkovateľom systému. Táto požiadavka znamená, že sa spoja podľa pravidiel systému alebo prostredníctvom protokolov systému, alebo interných prevádzkových postupov vrátane postupov zakotvených v počítačovom softvéri. Pojem „nediskrečné pravidlá“ znamená pravidlá, ktoré neumožňujú regulovanému trhu, organizátorovi trhu ani investičnej spoločnosti prevádzkujúcej MTF rozhodovať o tom, ako môžu záujmy vzájomne pôsobiť. Vymedzenie pojmov si vyžaduje, aby sa záujmy spájali takým spôsobom, aby ich výsledkom bola zmluva, ku ktorej sa dospeje, ak bude vykonávanie prebiehať podľa pravidiel systému alebo prostredníctvom protokolov systému, alebo interných prevádzkových postupov.

(8)

Na zabezpečenie väčšej transparentnosti a účinnosti finančných trhov v Únii a na vytvorenie rovnakých podmienok pre rozličné miesta ponúkajúce multilaterálne služby obchodovania je potrebné zaviesť novú kategóriu obchodného miesta organizovaného obchodného systému (OTF) pre dlhopisy, štruktúrované finančné produkty, emisné kvóty a deriváty a zabezpečiť, aby bol systém riadne regulovaný a uplatňovali sa nediskriminačné pravidlá prístupu k nemu. Táto nová kategória sa vymedzuje široko, aby bolo možné zachytiť v súčasnosti i v budúcnosti všetky typy organizovaného vykonávania a zabezpečovania obchodovania, ktoré nezodpovedajú funkciám alebo regulačným špecifikáciám existujúcich miest. Preto je potrebné uplatňovať vhodné organizačné požiadavky a pravidlá transparentnosti, ktoré podporujú efektívne určovanie cien. Táto nová kategória zahŕňa systémy oprávnené na obchodovanie s dostatočne likvidnými derivátmi, ktoré možno zúčtovávať.

Nemala by zahŕňať systémy, v ktorých neprebieha skutočný výkon alebo zabezpečovanie obchodovania, ako sú oznamovacie tabule používané na zverejňovanie záujmu kúpiť a predať, iné subjekty zhromažďujúce alebo združujúce potenciálne záujmy kúpiť alebo predať, elektronické služby potvrdzovania po uzatvorení obchodu alebo kompresia portfólia, ktorou sa znižujú netrhové riziká v existujúcich portfóliách derivátov bez toho, aby sa zmenilo trhové riziko portfólií. Kompresiu portfólia môže poskytnúť viacero spoločností, na ktoré sa ako na také nevzťahuje regulácia prostredníctvom tohto nariadenia alebo smernice 2014/65/EÚ, ako sú napríklad centrálne protistrany, archívy obchodných údajov, ako aj investičné spoločnosti alebo organizátori trhu. Je vhodné spresniť, že ak investičné spoločnosti a organizátori trhu vykonávajú kompresiu portfólia, niektoré ustanovenia tohto nariadenia a smernice 2014/65/EÚ nie sú použiteľné, pokiaľ ide o kompresiu portfólia. Vzhľadom na to, že na centrálnych depozitárov cenných papierov sa budú vzťahovať rovnaké požiadavky ako na investičné spoločnosti pri poskytovaní určitých investičných služieb alebo vykonávaní určitých investičných činností, ustanovenia tohto nariadenia a smernice 2014/65/EÚ by sa pri vykonávaní kompresie portfólia nemali vzťahovať na spoločnosti, ktoré nimi nie sú upravené.

(9)

Táto nová kategória OTF bude dopĺňať existujúce druhy obchodných miest. Kým regulované trhy a MTF majú nediskrečné pravidlá pre vykonávanie transakcií, organizátor OTF by mal vykonávať pokyny na základe určitého voľného uváženia, a to podľa okolností so zreteľom na požiadavky predobchodnej transparentnosti a povinnosť vykonania pokynu najlepším spôsobom. Preto by sa na transakcie uzavreté v rámci OTF prevádzkovaného investičnou spoločnosťou alebo organizátorom trhu mali uplatňovať pravidlá týkajúce sa výkonu činností a povinnosti vykonania pokynu najlepším spôsobom a spracovania pokynov klientov. Okrem toho každý organizátor trhu oprávnený prevádzkovať OTF by mal dodržiavať kapitolu 1 smernice 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o podmienky a postupy udeľovania povolení pre investičné spoločnosti. Investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci OTF by mali môcť voľne rozhodovať na dvoch rozličných úrovniach: prvá, keď sa rozhoduje o zadaní pokynu OTF alebo o jeho opätovnom odvolaní, a druhá, keď sa rozhoduje o nespárovaní konkrétneho pokynu v danom čase s pokynmi, ktoré sú dostupné v systéme, a to za predpokladu, že je to v súlade s konkrétnymi inštrukciami od klientov a s povinnosťou vykonania pokynu najlepším spôsobom.

V prípade systému, v ktorom sa križujú pokyny klienta, by mal môcť organizátor rozhodnúť, či a kedy chce spárovať pokyny v rámci systému a koľko z dvoch alebo viacerých pokynov chce spárovať. V súlade s článkom 20 ods. 1, 2, 4 a 5 smernice 2014/65/EÚ a bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ, by mala spoločnosť môcť uľahčiť rokovanie medzi klientmi s cieľom spojiť dva alebo viaceré potenciálne kompatibilné záujmy o obchodovanie do jednej transakcie. Na oboch úrovniach rozhodovania na základe voľného uváženia by mal organizátor OTF zohľadniť svoje povinnosti podľa článkov 18 a 27 smernice 2014/65/EÚ. Organizátor trhu alebo investičná spoločnosť, ktorá prevádzkuje OTF, by mal vysvetliť používateľom daného miesta, akým spôsobom bude rozhodovať. Keďže OTF predstavuje skutočnú obchodnú platformu, organizátor platformy by mal byť neutrálny. Preto by sa na investičnú spoločnosť alebo organizátora trhu prevádzkujúceho OTF mali vzťahovať požiadavky týkajúce sa nediskriminačného vykonávania pokynov a ani investičnej spoločnosti, ani organizátorovi trhu prevádzkujúcemu OTF, ani žiadnemu subjektu, ktorý je súčasťou tej istej skupiny, ani právnickej osobe ako je investičná spoločnosť alebo organizátor trhu by sa nemalo umožniť vykonávať pokyny klientov v OTF s použitím vlastného kapitálu.

Na účely uľahčenia vykonania jedného alebo viacerých pokynov klienta v súvislosti s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi, ktoré nepodliehajú zúčtovacej povinnosti v súlade s článkom 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (6), sa prevádzkovateľovi OTF povolí obchodovať párovaním na vlastný účet v zmysle smernice 2014/65/EÚ pod podmienkou, že klient súhlasí s týmto postupom. Pokiaľ ide o štátne dlhové nástroje, pre ktoré neexistuje likvidný trh, investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci OTF by sa mali môcť zúčastniť obchodovania na vlastný účet, ktoré nie je párovaním na vlastný účet. Ak sa použije obchodovanie párovaním na vlastný účet, je potrebné dodržať všetky požiadavky na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť, ako aj povinnosť vykonania pokynu najlepším spôsobom. Prevádzkovateľ OTF ani akýkoľvek subjekt, ktorý je súčasťou rovnakej skupiny, ani právnická osoba, ako je investičná spoločnosť alebo organizátor trhu by nemali pôsobiť ako systematický internalizátor v OTF, ktorý prevádzkujú. Okrem toho by sa na organizátora OTF mali vzťahovať rovnaké povinnosti ako na MTF, pokiaľ ide o primerané riešenie možných konfliktov záujmov.

(10)

Všetky organizované obchody by sa mali uskutočňovať na regulovaných miestach a mali by byť v plnom rozsahu transparentné pred obchodovaním aj po skončení obchodovania. Preto by sa mali na všetky typy obchodných miest a na všetky finančné nástroje, s ktorými sa na týchto miestach obchoduje, uplatňovať primerane nastavené požiadavky na transparentnosť.

(11)

S cieľom zabezpečiť rozsiahlejšie obchodovanie na regulovaných obchodných miestach a prostredníctvom systematických internalizátorov by sa pre investičné spoločnosti mala v tomto nariadení zaviesť obchodovaciu povinnosť s akciami prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu alebo obchodovanými na obchodnom mieste. Táto obchodovacia povinnosť vyžaduje od investičných spoločností, aby vykonávali všetky obchody vrátane obchodovania na vlastný účet a obchodovania pri vykonávaní pokynov klienta na regulovanom trhu, MTF, prostredníctvom systematického internalizátora alebo ekvivalentného obchodného miesta tretej krajiny. V prípade legitímnych dôvodov je však potrebné umožniť výnimku z tejto obchodovacej povinnosti. Takýmito legitímnymi dôvodmi sú nesystematické, ad hoc, nepravidelné a občasné obchody, ako aj technické obchody, ako napríklad obchody „give-up“, ktoré neprispievajú k procesu určovania cien. Výnimka z tejto obchodovacej povinnosti by sa však nemala používať na obchádzanie obmedzení týkajúcich sa výnimky v súvislosti s používaním referenčnej ceny a dohodnutej ceny ani na prevádzkovanie systémov kríženia príkazov zadaných maklérmi ani iných systémov kríženia príkazov.

Možnosťou obchodovania prostredníctvom systematického internalizátora nie je dotknutý režim systematického internalizátora stanovený v tomto nariadení. Ak samotná investičná spoločnosť spĺňa príslušné kritériá stanovené v tomto nariadení, na základe ktorých je ju možné považovať pri konkrétnej transakcii s akciou za systematického internalizátora, cieľom je, aby bolo možné realizovať tento obchod uvedeným spôsobom; ak sa však pri konkrétnej transakcii s akciou investičná spoločnosť nepovažuje za systematického internalizátora, mala by aj tak môcť vykonať obchod prostredníctvom iného systematického internalizátora, ak je to v súlade s jej povinnosťami vykonania pokynu najlepším spôsobom a má túto možnosť k dispozícii. Okrem toho, aby sa zabezpečila riadna regulácia multilaterálneho obchodovania s akciami, vkladovými potvrdenkami, fondmi obchodovanými na burze (ETF), certifikátmi a inými podobnými finančnými nástrojmi, investičná spoločnosť, ktorá prevádzkuje interný systém párovania na multilaterálnom základe, by mala byť povolená ako MTF. Malo by byť zrejmé, že ustanovenia týkajúce sa vykonávania pokynov najlepším spôsobom stanovené v smernici 2014/65/EÚ by sa mali uplatňovať takým spôsobom, aby nebránili v plnení obchodovacích povinností podľa tohto nariadenia.

(12)

Obchodovanie s vkladovými potvrdenkami, ETF, certifikátmi, podobnými finančnými nástrojmi a inými akciami, ako sú akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, prebieha zväčša rovnakými spôsobom a slúži takmer rovnakému ekonomickému účelu ako obchodovanie s akciami prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu. Ustanovenia o transparentnosti uplatniteľné na akcie prijaté na obchodovanie na regulovaných trhoch by sa preto mali rozšíriť aj na uvedené finančné nástroje.

(13)

I keď sa v zásade uznáva potreba režimu výnimiek z predobchodnej transparentnosti na podporu efektívneho fungovania trhov, súčasné ustanovenia o výnimkách pre akcie, ktoré sa uplatňujú na základe smernice 2004/39/ES a nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006 (7), je potrebné preskúmať, pokiaľ ide o ich pretrvávajúcu vhodnosť, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti a uplatniteľné podmienky. Na zabezpečenie jednotného uplatňovania výnimiek z predobchodnej transparentnosti s akciami a prípadne s inými podobnými finančnými nástrojmi a inými produktmi, ako sú kapitálové nástroje, pre určité trhové modely a typy a objemy pokynov by mal Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (8) (ESMA), posúdiť zlučiteľnosť jednotlivých žiadostí o uplatnenie výnimky s pravidlami stanovenými v tomto nariadení a delegovaných aktoch stanovených v tomto nariadení. Posúdenie vypracované orgánom ESMA by malo mať podobu stanoviska v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Okrem toho by mal orgán ESMA vo vhodnom časovom rámci preskúmať už existujúce výnimky pre akcie a použitím rovnakého postupu posúdiť, či sú naďalej v súlade s pravidlami stanovenými v tomto nariadení a v delegovaných aktoch, ktoré sa v tomto nariadení stanovujú.

(14)

Finančná kríza odhalila špecifické slabé stránky spôsobu poskytovania informácií účastníkom trhu o obchodných príležitostiach a cenách iných finančných nástrojov ako akcie, najmä pokiaľ ide o načasovanie, úroveň podrobnosti, rovnaký prístup a spoľahlivosť. Mali by sa preto zaviesť aktuálne požiadavky na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť zohľadňujúce rozličné charakteristiky a trhové štruktúry s konkrétnymi druhmi iných finančných nástrojov ako akcie a nastaviť pre rozličné druhy systémov obchodovania vrátane obchodných systémov na báze knihy objednávok, kotácií, hybridných systémov, periodických aukcií a hlasového obchodovania. S cieľom zabezpečiť spoľahlivý rámec pre transparentnosť pre všetky príslušné finančné nástroje by sa tieto požiadavky mali uplatňovať na dlhopisy, štruktúrované finančné produkty, emisné kvóty a deriváty, s ktorými sa obchoduje na obchodnom mieste. Preto by oslobodenie od povinností týkajúcich sa predobchodnej transparentnosti a úpravy požiadaviek v súvislosti s odkladom zverejnenia mali byť k dispozícii len v určitých vymedzených prípadoch.

(15)

Je potrebné zaviesť vhodnú úroveň transparentnosti obchodovania na trhoch s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi a derivátmi, čo by malo pomôcť určovať cenu produktov, ako aj dosiahnuť efektívnosť tvorby cien. K štruktúrovaným finančným produktom by mali patriť najmä cenné papiere zabezpečené aktívami, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 809/2004 (9), a zahŕňať okrem iného zabezpečené dlhové obligácie.

(16)

Na zabezpečenie jednotných podmienok uplatniteľných na rôzne obchodné miesta by sa na rozličné typy miest mali uplatňovať rovnaké požiadavky na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť. Požiadavky na transparentnosť by sa mali nastaviť pre rozličné druhy finančných nástrojov vrátane akcií, dlhopisov a derivátov, pričom by sa mali zohľadniť záujmy investorov i emitentov vrátane eminentov štátnych dlhopisov a likvidita trhu. Požiadavky by sa mali nastaviť pre rozličné druhy obchodovania, okrem iného aj pre knihy objednávok a systémy riadené kotáciami, ako sú žiadosti o kotácie, ako aj pre hybridné systémy a systémy hlasového obchodovania, a mali by zohľadňovať rozsah transakcií vrátane obratu a ďalšie relevantné kritériá.

(17)

Na zabránenie akémukoľvek negatívnemu vplyvu na postup určovania cien je nevyhnutné zaviesť vhodný mechanizmus objemového prahu pre pokyny zadané v systémoch, ktoré sa zakladajú na metodike obchodovania, pri ktorej sa cena určuje podľa referenčnej ceny, a pre niektoré dohodnuté transakcie. Tento mechanizmus by mal mať dvojitý prah, pričom objemový prah sa uplatní na každé obchodné miesto, ktoré využíva uvedené výnimky, tak, aby sa na každom z obchodných miest mohlo realizovať len určité percento obchodov, a navyše sa uplatňuje celkový objemový prah, pri prekročení ktorého by sa pozastavilo využívanie uvedených výnimiek v celej Únii. V súvislosti s dohodnutými transakciami by sa mal uplatňovať len na tie transakcie, ktoré sa vykonávajú v rámci aktuálneho rozpätia váženého objemom, ktoré vyplýva z knihy objednávok alebo z kotácií tvorcov trhu obchodného miesta, ktorí prevádzkujú daný systém. Mal by vylúčiť dohodnuté transakcie, ktoré sú v nelikvidných akciách, vkladových potvrdenkách, ETF, certifikátoch alebo iných podobných finančných nástrojoch, a tie transakcie, ktoré podliehajú iným podmienkam, než je aktuálna trhová cena, keďže neprispievajú k procesu stanovovania cien.

(18)

Na zabezpečenie toho, aby obchodovanie mimo burzy neohrozovalo efektívne určovanie cien ani transparentné rovnaké podmienky pre rozličné spôsoby obchodovania, na investičné spoločnosti obchodujúce na vlastný účet s finančnými nástrojmi na mimoburzovom trhu (over the counter – OTC), pokiaľ tak robia ako systematickí internalizátori v súvislosti s akciami, vkladovými potvrdenkami, ETF, certifikátmi alebo inými podobnými finančnými nástrojmi, pre ktoré existuje likvidný trh, a dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi, s ktorými sa obchoduje na obchodnom mieste a pre ktoré existuje likvidný trh, by sa mali uplatňovať príslušné požiadavky na predobchodnú transparentnosť.

(19)

Investičná spoločnosť, ktorá vykonáva pokyny klientov s použitím vlastného kapitálu, by sa mala považovať za systematického internalizátora, okrem prípadov, ak sa transakcie vykonávajú mimo obchodného miesta príležitostne, ad hoc a nepravidelne. Systematickí internalizátori by sa tak mali vymedziť ako investičné spoločnosti, ktoré organizovane, často, systematicky a významne obchodujú na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov mimo obchodného miesta. Požiadavky na systematických internalizátorov v tomto nariadení by sa mali vzťahovať na investičnú spoločnosť iba v súvislosti s každým jednotlivým finančným nástrojom, napríklad na úrovni kódu ISIN, vo vzťahu ku ktorému je systematickým internalizátorom. S cieľom zabezpečiť objektívne a účinné uplatňovanie vymedzenia systematického internalizátora na investičné spoločnosti by mala byť vopred stanovená prahová hodnota pre systematickú internalizáciu, a vo vymedzení by sa malo presne určiť, čo sa považuje za častosť, systematickosť a významnosť.

(20)

Hoci OTF je každý systém alebo mechanizmus, v ktorom nastáva interakcia záujmov viacerých tretích strán kúpiť a predať, systematickému internalizátorovi by sa nemalo povoliť spájať záujmy tretích strán kúpiť a predať. Napríklad tzv. platforma s jedným obchodníkom, v rámci ktorej dochádza k obchodovaniu vždy vo vzťahu k jednej investičnej spoločnosti, by sa mala považovať za systematického internalizátora, pokiaľ splní požiadavky uvedené v tomto nariadení. Za systematického internalizátora by sa však nemala považovať tzv. platforma s viacerými obchodníkmi, v rámci ktorej dochádza k interakcii viacerých obchodníkov vo vzťahu k rovnakému finančnému nástroju.

(21)

Systematickí internalizátori by mali môcť určiť na základe svojej obchodnej politiky a objektívnym a nediskriminačným spôsobom klientov, ktorým poskytnú prístup k svojim kotáciám, rozlišujúc medzi rôznymi kategóriami klientov a mali by môcť aj zohľadniť rozdiely medzi klientmi napríklad vo vzťahu k úverovému riziku. Systematickí internalizátori by nemali byť povinní zverejňovať záväzné kotácie, vykonávať pokyny klientov a poskytovať prístup k svojim kotáciám v súvislosti s transakciami s akciami nad štandardnou trhovou veľkosťou a s transakciami, ktoré nie sú transakciami s akciami, nad objem špecifický pre daný finančný nástroj. Príslušné orgány by mali kontrolovať plnenie povinností systematickými internalizátormi, ktorí by im na uvedený účel mali poskytovať príslušné informácie.

(22)

Cieľom tohto nariadenia nie je vyžadovať uplatňovanie pravidiel predobchodnej transparentnosti na transakcie uskutočňované mimo burzy, ak nejde o transakcie uskutočňované systematickým internalizátorom.

(23)

Údaje o trhu by mali byť používateľom dostupné ľahko a rýchlo a v čo najväčšom členení, čo by malo investorom a poskytovateľom dátových služieb, ktorí uspokojujú ich potreby, umožniť prispôsobovať dátové riešenia v čo najväčšom možnom rozsahu. Preto by sa mali údaje o predobchodnej a poobchodnej transparentnosti sprístupňovať verejnosti v nezoskupenej podobe s cieľom znížiť náklady účastníkov trhu pri kúpe údajov.

(24)

Na výmenu, prenos a spracovanie osobných údajov členskými štátmi a orgánom ESMA na účely tohto nariadenia, a najmä hlavy IV, by sa v plnom rozsahu mala uplatňovať smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (10) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (11).

(25)

Vzhľadom na dohodu dosiahnutú účastníkmi samitu skupiny G20 v Pittsburghu 25. septembra 2009 týkajúcu sa presunu obchodovania s kontraktmi na štandardizované mimoburzové deriváty na burzy alebo prípadne na elektronické obchodné platformy by sa mal vymedziť formálny regulačný postup, ktorý by umožňoval obchodovanie medzi finančnými protistranami a veľkými nefinančnými protistranami so všetkými derivátmi, ktoré sa považujú za deriváty, ktoré možno zúčtovávať a ktoré sú dostatočne likvidné na to, aby sa s nimi obchodovalo v celom rade obchodných miest, ktoré podliehajú podobnej regulácii a účastníkom umožňujú obchodovať s viacerými protistranami. Pri posudzovaní dostatočnej likvidity by sa mali brať do úvahy charakteristiky trhu na vnútroštátnej úrovni vrátane prvkov, ako je počet a typ účastníkov trhu na danom trhu, a charakteristiky transakcií, ako je rozsah a početnosť transakcií na tomto trhu.

Likvidný trh s určitou triedou produktov derivátov bude vo vzťahu k množstvu obchodovaných produktov charakterizovaný vysokým počtom aktívnych účastníkov trhu zahŕňajúcich vhodnú kombináciu poskytovateľov likvidity a príjemcov likvidity, ktorí s týmito produktmi často obchodujú v objeme, ktorý je menší ako obchod veľkého rozsahu. Takáto trhová činnosť by sa mala vyznačovať vysokým počtom zostávajúcich ponúk na nákup a predaj príslušného derivátu, čo vedie k úzkemu rozpätiu pre transakciu bežného trhového objemu. Pri posudzovaní dostatočnej likvidity by sa malo predpokladať, že likvidita derivátu sa môže výrazne líšiť v závislosti od trhových podmienok a jeho životného cyklu.

(26)

Vzhľadom na dohodu dosiahnutú účastníkmi samitu skupiny G20 v Pittsburghu 25. septembra 2009 týkajúcu sa presunu obchodovania s kontraktmi na štandardizované mimoburzové deriváty na burzy alebo prípadne na elektronické obchodné platformy na jednej strane a vzhľadom na pomerne nižšiu likviditu rôznych mimoburzových derivátov na strane druhej je vhodné stanoviť primeranú skupinu oprávnených miest, na ktorých sa môže uskutočňovať obchodovanie podľa tohto záväzku. Všetky oprávnené miesta by mali podliehať dôkladne zosúladeným regulačným požiadavkám, pokiaľ ide o organizačné a prevádzkové aspekty, opatrenia na zmiernenie konfliktov záujmov, dohľad nad všetkými obchodnými činnosťami, predobchodnú a poobchodnú transparentnosť nastavenú podľa finančného nástroja a typu obchodného systému, ako aj požiadavke, aby bolo možné zabezpečiť interakciu záujmov o obchodovanie viacerých tretích strán. Na účely zlepšenia podmienok pre vykonávanie pokynov a likviditu by sa však malo stanoviť, že organizátori obchodných miest by mali mať možnosť zabezpečovať transakcie v súlade s týmto záväzkom medzi viacerými tretími stranami podľa vlastného uváženia.

(27)

Povinnosť uzavrieť transakcie s derivátmi patriacimi k triede derivátov, ktorá sa považuje za triedu, na ktorú sa vzťahuje obchodovacia povinnosť na regulovanom trhu, MTF alebo OTF, alebo na obchodných miestach tretích krajín, by sa nemala uplatňovať na prvky služieb znižovania rizika po skončení obchodu neurčujúce ceny, ktorými sa znižujú netrhové riziká v portfóliách derivátov vrátane existujúcich portfólií mimoburzových derivátov v súlade s nariadením (EÚ) č. 648/2012 bez toho, aby sa zmenilo trhové riziko portfólií. Napriek tomu, že je vhodné zaviesť špecifické ustanovenia týkajúce sa kompresie portfólia, cieľom tohto nariadenia nie je zabrániť využívaniu služieb znižovania rizika po obchode.

(28)

Obchodovacia povinnosť stanovená pre tieto deriváty by mala umožniť efektívnu hospodársku súťaž medzi oprávnenými obchodnými miestami. Preto by tieto obchodné miesta nemali mať možnosť nárokovať si výlučné práva v súvislosti so žiadnymi derivátmi, na ktoré sa vzťahuje táto obchodovacia povinnosť, a brániť ostatným obchodným miestam ponúkať obchodovanie s týmito finančnými nástrojmi. S cieľom zabezpečiť účinnú hospodársku súťaž medzi obchodnými miestami v prípade derivátov je nevyhnutné, aby obchodné miesta mali nediskriminačný a transparentný prístup k centrálnym protistranám. Nediskriminačný prístup k centrálnym protistranám by mal znamenať, že obchodné miesto má právo na nediskriminačné zaobchádzanie, pokiaľ ide o to, ako sa zaobchádza s kontraktmi obchodovanými na jeho platforme z hľadiska požiadaviek na zábezpeku a vzájomného započítania ekonomicky rovnocenných kontraktov a vzájomného urovnania portfólií s korelovanými kontraktmi zúčtovanými tou istou centrálnou protistranou, ako aj na nediskriminačné poplatky za zúčtovanie.

(29)

Právomoci príslušných orgánov by sa mali doplniť explicitným mechanizmom, ktorý by zakazoval alebo obmedzoval uvádzanie na trh, distribúciu a predaj akéhokoľvek finančného nástroja alebo štruktúrovaného vkladu, v súvislosti s ktorým existujú vážne obavy, pokiaľ ide o ochranu investorov, riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo komoditných trhov, alebo stabilitu celého finančného systému alebo jeho časti, ako aj príslušnými právomocami orgánu ESMA v oblasti koordinácie a intervencie v prípade mimoriadnych udalostí alebo Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo) (EBA) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (12) v prípade štruktúrovaných vkladov. Výkon týchto právomocí príslušnými orgánmi a vo výnimočných prípadoch orgánu ESMA alebo EBA by mal byť podmienený splnením radu osobitných podmienok. V prípade splnenia týchto podmienok by mali mať príslušné orgány alebo vo výnimočných prípadoch orgán ESMA alebo EBA možnosť preventívne uložiť zákaz alebo obmedzenie pred tým, než sa finančný nástroj alebo štruktúrovaný vklad uvedie na trh, začne distribuovať alebo predávať klientom.

Uvedené právomoci neznamenajú, že by sa malo požadovať zaviesť alebo uplatňovať schvaľovanie alebo povoľovanie produktov príslušnými orgánmi, orgánom ESMA alebo EBA, a ani sa nimi investičné spoločnosti nezbavujú povinnosti plniť všetky relevantné požiadavky stanovené v tomto nariadení a v smernici 2014/65/EÚ. Riadne fungovanie a integrita komoditných trhov by mali byť aj kritériom intervencie zo strany príslušných orgánov, ktorou by bolo možné podniknúť kroky v reakcii na prípadné negatívne vedľajšie účinky činností na finančných trhoch na komoditné trhy. Platí to predovšetkým pre poľnohospodárske komoditné trhy, ktorých účelom je zaručiť bezpečnosť dodávok potravín pre obyvateľstvo. V týchto prípadoch by sa opatrenia mali koordinovať s orgánmi príslušnými pre dotknuté komoditné trhy.

(30)

Príslušné orgány by mali orgánu ESMA oznámiť podrobnosti, ktoré sa týkajú ich žiadostí o zníženie pozície v súvislosti s derivátovým kontraktom, jednorazových obmedzení, ako aj obmedzení pozícií ex ante, s cieľom zlepšiť koordináciu a konvergenciu spôsobu uplatňovania týchto právomoci. Základné informácie o všetkých obmedzeniach pozícií ex ante uplatňovaných príslušným orgánom by sa mali uverejniť na webovom sídle orgánu ESMA.

(31)

Orgán ESMA by mal mať možnosť vyžiadať si informácie od akýchkoľvek osôb o ich pozícii v súvislosti s derivátovým kontraktom, požiadať o zníženie tejto pozície, ako aj obmedziť schopnosť osôb vykonávať individuálne transakcie v súvislosti s komoditnými derivátmi. Orgán ESMA by mal potom dotknutým príslušným orgánom oznámiť opatrenia, ktoré navrhuje vykonať, a mal by tieto opatrenia uverejniť.

(32)

Podrobnosti o transakciách s finančnými nástrojmi by sa mali oznámiť príslušným orgánom, aby tieto mali možnosť odhaliť a preskúmať potenciálne prípady zneužívania trhu, monitorovať spravodlivé a riadne fungovanie trhov, ako aj činnosti investičných spoločností. Rozsah tohto dohľadu zahŕňa všetky finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje na obchodnom mieste, a finančné nástroje, v prípade ktorých je podkladové aktívum finančný nástroj, s ktorým sa obchoduje na obchodnom mieste, alebo index alebo kôš zložený z finančných nástrojov, s ktorými sa obchoduje na obchodnom mieste. Daná povinnosť by sa mala uplatniť bez ohľadu na to, či sa takéto transakcie s akýmkoľvek takýmto finančným nástrojom uskutočnili alebo neuskutočnili na obchodnom mieste. Z oznamovacej povinnosti by mali byť vylúčené finančné nástroje, ktoré nie sú ohrozené zneužívaním trhu, aby sa predišlo zbytočnému administratívnemu zaťaženiu investičných spoločností. V správach by sa mal používať identifikátor právnickej osoby v súlade so záväzkami skupiny G20. Orgán ESMA by mal predložiť Komisii správu o fungovaní tohto oznamovania príslušným orgánom a Komisia by mala prípadne prijať opatrenia na navrhnutie akýchkoľvek zmien.

(33)

Organizátor obchodného miesta by mal svojmu príslušnému orgánu poskytnúť príslušné referenčné údaje o finančnom nástroji. Príslušné orgány bez odkladu postúpia tieto oznámenia orgánu ESMA, ktorý by ich mal okamžite uverejniť na svojom webovom sídle, aby sa orgánu ESMA a príslušným orgánom umožnilo používať, analyzovať a vymieňať si správy o transakciách.

(34)

Ak majú tieto správy o transakciách slúžiť svojmu účelu ako nástroj monitorovania trhu, mala by sa v nich uviesť osoba, ktorá urobila investičné rozhodnutie, ako aj osoby zodpovedné za jeho vykonanie. Popri režime transparentnosti stanovenom v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 (13) poskytuje označovanie predajov nakrátko užitočné doplňujúce informácie, ktoré príslušným orgánom umožnia monitorovať úrovne predajov nakrátko. Príslušné orgány musia mať úplný prístup k záznamom vo všetkých štádiách procesu vykonávania pokynov, od prvotného rozhodnutia uskutočniť obchod až po jeho vykonanie. Investičné spoločnosti by preto mali viesť záznamy o všetkých svojich pokynoch a všetkých svojich transakciách s finančnými nástrojmi, a od organizátorov platforiem sa vyžaduje, aby viedli záznamy o všetkých pokynoch zadaných do ich systémov. Orgán ESMA by mal koordinovať výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi s cieľom zabezpečiť, aby mali prístup ku všetkým záznamom o transakciách a pokynoch týkajúcich sa finančných nástrojov, ktoré patria pod ich dohľad, vrátane záznamov, keď sa tieto transakcie a pokyny vykonávajú na platformách, ktoré pôsobia mimo ich územia.

(35)

Malo by sa predchádzať dvojitému oznamovaniu tých istých informácií. Správy predkladané archívom obchodných údajov zaregistrovaným alebo uznaným podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 pre príslušné finančné nástroje, ktoré obsahujú všetky požadované informácie na účely oznamovania transakcií, by sa nemali musieť nahlasovať príslušným orgánom, ale mali by im ich posielať archívy obchodných údajov. Nariadenie (EÚ) č. 648/2012 by sa preto malo v tomto zmysle zmeniť.

(36)

Pri každej výmene alebo prenose informácií príslušnými orgánmi by sa mali dodržiavať pravidlá prenosu osobných údajov stanovené v smernici 95/46/ES. Pri každej výmene alebo prenose informácií orgánom ESMA by sa mali dodržiavať pravidlá prenosu osobných údajov stanovené v nariadení (ES) č. 45/2001, ktoré by sa mali v plnom rozsahu uplatňovať na spracovanie osobných údajov na účely tohto nariadenia.

(37)

V nariadení (EÚ) č. 648/2012 sa stanovujú kritéria, na základe ktorých by mali triedy mimoburzových derivátov podliehať zúčtovacej povinnosti. Uvedené nariadenie bráni narušeniu hospodárskej súťaže tým, že vyžaduje nediskriminačný prístup k centrálnym protistranám, ktoré ponúkajú zúčtovanie mimoburzových derivátov na obchodných miestach, a nediskriminačný prístup k údajom o obchodoch na obchodných miestach pre centrálne protistrany, ktoré ponúkajú zúčtovanie mimoburzových derivátov. Keďže mimoburzové deriváty sú definované ako derivátové kontrakty, s ktorými sa neobchoduje na regulovanom trhu, je potrebné zaviesť podobné požiadavky pre regulované trhy podľa tohto nariadenia. Deriváty, s ktorými sa obchoduje na regulovaných trhoch, by sa mali takisto zúčtovávať centrálne.

(38)

Okrem požiadaviek uvedených v smernici 2004/39/ES a v smernici 2014/65/EÚ, ktoré bránia členským štátom v nenáležitom obmedzovaní prístupu k infraštruktúre po skončení obchodovania, ako sú napríklad mechanizmy centrálnej protistrany a mechanizmy vyrovnania, je potrebné, aby toto nariadenie odstránilo rôzne ďalšie obchodné prekážky, ktoré sa môžu použiť na zabránenie hospodárskej súťaži pri zúčtovaní finančných nástrojov. V snahe zabrániť akýmkoľvek diskriminačným praktikám by centrálne protistrany mali prijímať na zúčtovanie transakcie vykonané na rozličných obchodných miestach za predpokladu, že tieto miesta spĺňajú prevádzkové a technické požiadavky stanovené centrálnou protistranou vrátane požiadaviek na riadenie rizika. Centrálna protistrana by mala udeliť prístup, ak sú splnené určité kritéria prístupu vymedzené v regulačných technických predpisoch. V súvislosti s novozriadenými centrálnymi protistranami, ktoré boli v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia schválené alebo uznané menej ako tri roky, a pokiaľ ide o prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, by príslušné orgány mali mať možnosť schváliť prechodné obdobie v trvaní až dva a pol roka, než budú tieto centrálne protistrany vystavené úplnému nediskriminačnému prístupu, pokiaľ ide o prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Ak sa však centrálna protistrana rozhodne využiť tento prechodný mechanizmus, nemala by môcť mať počas jeho trvania prospech z prístupových práv k obchodnému miestu podľa tohto nariadenia. Počas trvania tohto prechodného mechanizmu by nemala mať okrem toho prospech z prístupových práv k centrálnej protistrane podľa tohto nariadenia ani žiadne obchodné miesto prepojené úzkymi väzbami s uvedenou centrálnou protistranou.

(39)

V nariadení (EÚ) č. 648/2012 sa stanovujú podmienky, za ktorých by sa mal pre mimoburzové deriváty poskytnúť nediskriminačný prístup k centrálnym protistranám a obchodným miestam. V nariadení (EÚ) č. 648/2012 sa mimoburzové deriváty vymedzujú ako deriváty, ktorých vykonávanie sa neuskutočňuje na regulovanom trhu ani na trhu tretej krajiny, ktorý sa považuje za rovnocenný s regulovaným trhom v súlade s článkom 19 ods. 6 smernice 2004/39/ES. V snahe zabrániť akýmkoľvek medzerám v úprave alebo duplicitnej úprave a zabezpečiť súlad medzi nariadením (EÚ) č. 648/2012 a týmto nariadením sa požiadavky stanovené v tomto nariadení, ktoré sa týkajú nediskriminačného prístupu medzi centrálnymi protistranami a obchodnými miestami, vzťahujú na deriváty, s ktorými sa obchoduje na regulovaných trhoch alebo na trhu tretej krajiny, ktorý sa považuje za rovnocenný s regulovaným trhom v súlade so smernicou 2014/65/EÚ, a na všetky finančné nástroje, ktoré nie sú derivátmi.

(40)

Od obchodných miest by sa malo vyžadovať, aby centrálnym protistranám, ktoré si želajú zúčtovávať transakcie vykonávané na danom obchodnom mieste, poskytovali transparentný a nediskriminačný prístup vrátane prístupu k údajom o obchodoch. To by si však nemalo vyžadovať uplatnenie dohôd o interoperabilite pri zúčtovávaní transakcií s derivátmi ani vytvárať fragmentáciu likvidity spôsobom, ktorý by ohrozil hladké a riadne fungovanie trhov. Obchodné miesto by malo prístup zamietnuť len vtedy, ak nie sú splnené určité kritéria prístupu vymedzené v regulačných technických predpisoch. Pokiaľ ide o deriváty obchodované na burze, bolo by neprimerané vyžadovať, aby menšie obchodné miesta, a to najmä tie, ktoré sú úzko prepojené s centrálnymi protistranami, okamžite spĺňali požiadavky na nediskriminačný prístup, ak ešte nedosiahli technickú spôsobilosť na to, aby sa mohli za rovnakých podmienok zúčastňovať na väčšine trhu s infraštruktúrou po skončení obchodovania. Preto by mali mať obchodné miesta pod príslušnou prahovou hodnotou možnosť požiadať o výnimku, a tým aj pre svoje pridružené centrálne protistrany, z uplatňovania požiadavky na nediskriminačný prístup, pokiaľ ide o deriváty obchodované na burze, na obdobie 30 mesiacov s možnosťou následných obnovení. Ak sa však obchodné miesto rozhodne požiadať o výnimku, nemalo by môcť mať počas trvania tejto výnimky prospech z prístupových práv k centrálnej protistrane podľa tohto nariadenia.

Počas trvania tejto výnimky by nemala môcť mať okrem toho prospech z prístupových práv k obchodnému miestu podľa tohto nariadenia ani žiadna centrálna protistrana prepojená úzkymi väzbami s uvedeným obchodným miestom. V nariadení (EÚ) č. 648/2012 sa uvádza, že v prípadoch, keď sa práva obchodného vlastníctva a práva duševného vlastníctva týkajú finančných služieb, ktoré sa vzťahujú na derivátové kontrakty, licencie by mali byť dostupné za úmerných, spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok. Centrálnym protistranám a ostatným obchodným miestam by sa preto mal poskytnúť prístup k licenciám a informáciám týkajúcim sa referenčných hodnôt, ktoré sa používajú na určenie hodnoty finančných nástrojov, a to za úmerných, spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok, a každá licencia by mala mať primerané obchodné podmienky. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže, v prípade, že sa po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vytvorí nová referenčná hodnota, povinnosť udeľovať licencie by mala začať platiť 30 mesiacov po tom, ako sa začalo obchodovať s finančným nástrojom, ktorého hodnota je odvodená od danej referenčnej hodnoty, alebo ako sa tento finančný nástroj prijal na obchodovanie. Prístup k licenciám je kľúčový pre uľahčenie prístupu medzi obchodnými miestami a centrálnymi protistranami podľa článkov 35 a 36, pretože v opačnom prípade by dohody o udeľovaní licencií mohli naďalej brániť prístupu medzi obchodnými miestami a centrálnym protistranám, ku ktorým požiadali o prístup.

Cieľom odstránenia prekážok a diskriminačných praktík je posilniť hospodársku súťaž pri zúčtovaní finančných nástrojov a obchodovaní s nimi v záujme zníženia investičných nákladov a nákladov na prijímanie úverov, odstránenia neefektívnosti a podpory inovácie na trhoch v Únii. Komisia by mala naďalej pozorne monitorovať vývoj infraštruktúry po skončení obchodovania a v prípade potreby by mala zasiahnuť s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, najmä ak je zamietnutie prístupu k infraštruktúre alebo referenčným hodnotám v rozpore s článkom 101 alebo 102 ZFEÚ. Povinnosťami týkajúcimi sa udeľovania licencií, ktoré vyplývajú z tohto nariadenia, by nemala byť dotknutá všeobecná povinnosť vlastníkov referenčných hodnôt vychádzajúca z práva hospodárskej súťaže Únie, a najmä z článkov 101 a 102 ZFEÚ, týkajúca sa prístupu k referenčným hodnotám, ktoré sú nevyhnutné pre vstup na nový trh. Schválenia príslušných orgánov týkajúce sa neuplatňovania prístupových práv počas prechodných období nepredstavujú povolenia ani zmeny povolení.

(41)

Na poskytovanie služieb spoločnosťami z tretích krajín v Únii sa vzťahujú vnútroštátne režimy a požiadavky. Tieto režimy sú veľmi rozdielne a spoločnosti, ktoré v súlade s nimi dostali povolenie, nemajú slobodu poskytovať služby a právo usadiť sa v iných členských štátoch ako v štáte, v ktorom sú usadené. Je vhodné zaviesť spoločný regulačný rámec na úrovni Únie. Tento režim by mal harmonizovať existujúci roztrieštený rámec, zabezpečiť istotu a jednotné zaobchádzanie so spoločnosťami z tretích krajín, ktoré vstupujú do Únie, zabezpečiť, aby Komisia vykonala posúdenie účinnej rovnocennosti v súvislosti s prudenciálnym rámcom a rámcom výkonu podnikateľskej činnosti tretích krajín, a mal by poskytnúť porovnateľnú úroveň ochrany klientom v Únii, ktorým poskytujú služby spoločnosti z tretích krajín.

Pri uplatňovaní režimu by sa Komisia a členské štáty mali v prvom rade zamerať na oblasti, na ktoré sa vzťahujú záväzky skupiny G20 a dohody s najväčšími obchodnými partnermi Únie, a mali by brať ohľad na ústrednú úlohu, ktorú Únia zohráva na celosvetových finančných trhoch, a zabezpečiť, aby uplatňovanie požiadaviek tretích krajín nebránilo investorom a emitentom z Únie v investovaní alebo získavaní finančných prostriedkov z tretích krajín, alebo investorom a emitentom z tretích krajín v investovaní, získavaní kapitálu alebo získaní iných finančných služieb na úniových trhoch, okrem prípadov, keď to je nevyhnutné na základe objektívnych prudenciálnych dôvodov založených na dôkazoch. Pri vykonávaní hodnotení by Komisia mala zohľadniť ciele a zásady regulácie cenných papierov prijaté Medzinárodnou organizáciou komisií pre cenné papiere (IOSCO) a jej odporúčania v znení zmien a výkladu organizáciou IOSCO.

Ak rozhodnutie o určení účinnej rovnocennosti nemožno prijať, poskytovanie služieb spoločnosťami z tretích krajín v Únii podlieha naďalej vnútroštátnym režimom. Komisia by mala začať posúdenie rovnocennosti z vlastnej iniciatívy. Členské štáty by mali môcť prejaviť svoj záujem o to, aby Komisia posúdila rovnocennosť určitej tretej krajiny alebo určitých tretích krajín, pričom takéto prejavenie záujmu Komisiu nezaväzuje začať postup posudzovania rovnocennosti. Posúdenie rovnocennosti by malo byť založené na výsledkoch, malo by sa v rámci neho posúdiť, do akej miery regulačný rámec a rámec dohľadu príslušnej tretej krajiny dosahuje podobné a primerané regulačné účinky a do akej miery spĺňa rovnaké ciele ako právne predpisy Únie. Pred začatím tohto posudzovania rovnocennosti by mala Komisia môcť uprednostniť niektoré jurisdikcie tretích krajín, pričom zohľadní dôležitosť výsledku rovnocennosti pre spoločnosti a klientov Únie, existenciu dohôd o dohľade a spolupráci medzi treťou krajinou a členskými štátmi, existenciu účinného systému rovnocennosti na uznávanie investičných spoločností schválených podľa zahraničných režimov, ako aj záujem a ochotu tretej krajiny zapojiť sa do postupu posudzovania rovnocennosti. Komisia by mala monitorovať všetky dôležité zmeny regulačného rámca a rámca dohľadu tretej krajiny a v prípade potreby opätovne posúdiť rozhodnutia o rovnocennosti.

(42)

Podľa tohto nariadenia poskytovanie služieb bez pobočiek by sa malo obmedziť na oprávnené protistrany a profesionálnych klientov ako takých. Malo by podliehať registrácii orgánom ESMA a dohľadu v tretej krajine. Orgán ESMA a príslušné orgány v tretej krajine by mali mať uzavreté primerané dohody o spolupráci.

(43)

Ustanovenia tohto nariadenia, ktorými sa upravuje poskytovanie služieb alebo vykonávanie činností spoločnosťami z tretích krajín, by nemali mať vplyv na možnosť, aby osobám usadeným v Únii z ich vlastného výlučného podnetu poskytovali investičné služby spoločnosti z tretej krajiny, alebo aby investičným spoločnostiam alebo úverovým inštitúciám z Únie z ich vlastného výlučného podnetu poskytovali investičné služby alebo činnosti spoločnosti z tretej krajiny, alebo aby klientovi z jeho vlastného výlučného podnetu poskytovali investičné služby spoločnosti z tretej krajiny prostredníctvom takejto úverovej inštitúcie alebo investičnej spoločnosti. Ak spoločnosť z tretej krajiny poskytuje služby z vlastného výlučného podnetu osoby usadenej v Únii, tieto služby by sa nemali považovať za služby poskytnuté na území Únie. Ak sa spoločnosť z tretej krajiny snaží získať klientov alebo potenciálnych klientov v Únii alebo propaguje či inzeruje investičné služby alebo činnosti spolu s vedľajšími službami v Únii, tieto činnosti by sa nemali považovať za službu poskytnutú z vlastného výlučného podnetu klienta.

(44)

Pokiaľ ide o uznanie spoločností z tretej krajiny, v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie vyplývajúcimi z Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie vrátane Všeobecnej dohody o obchode so službami by sa rozhodnutia stanovujúce rovnocennosť regulačného rámca a rámca dohľadu tretej krajiny s regulačným rámcom a rámcom dohľadu Únie mali prijímať len vtedy, ak právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny predstavuje účinný rovnocenný systém uznávania investičných spoločností, ktoré získali povolenie podľa zahraničných právnych režimov, a to okrem iného v súlade so všeobecnými regulačnými cieľmi a zásadami, ktoré v septembri 2009 stanovila skupina G20 v záujme zvýšenia transparentnosti na trhoch s derivátmi, zníženia systémového rizika a ochrany pred zneužívaním trhu. Takýto systém by sa mal považovať za rovnocenný, ak sa ním zabezpečuje, že vecný výsledok uplatniteľného regulačného rámcu je podobný požiadavkám Únie, a mal by sa považovať za účinný, ak sa tieto pravidlá uplatňujú konzistentným spôsobom.

(45)

Na spotových sekundárnych trhoch s emisnými kvótami sa vyskytli prípady rôznych podvodných praktík, ktoré by mohli narušiť dôveru v systémy obchodovania s emisnými kvótami stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (14), a prijímajú sa opatrenia na posilnenie systému registrov emisných kvót a podmienok na otvorenie účtu na obchodovanie s emisnými kvótami. Na účely posilnenia integrity a zabezpečenia efektívneho fungovania týchto trhov vrátane komplexného dohľadu nad obchodnými činnosťami je vhodné doplniť opatrenia prijaté na základe smernice 2003/87/ES úplným zahrnutím emisných kvót do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a smernice 2014/65/EÚ, ako aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (15) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/57/EÚ (16) a ich klasifikáciou ako finančných nástrojov.

(46)

Komisii by mala byť splnomocnená prijímať v súlade s článkom 290 ZFEÚ delegované akty. Delegované akty by sa mali prijímať najmä v súvislosti s rozšírením rozsahu pôsobnosti určitých ustanovení tohto nariadenia na centrálne banky tretích krajín, konkrétnymi podrobnými údajmi týkajúcimi sa vymedzenia pojmov, osobitnými ustanoveniami týkajúcimi sa nákladov spojených s dostupnosťou trhových údajov, prístupom ku kotáciám, objemami, v akých alebo v rozsahu menšom než sú tieto objemy spoločnosť uskutoční transakcie s akýmkoľvek iným klientom, ktorému bola poskytnutá kotácia, s kompresiou portfólia a ďalším určením, či nastala závažná obava týkajúca sa ochrany investorov alebo ohrozenie ochrany investorov, riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo komoditných trhov alebo stability celého finančného systému Únie alebo jeho časti môže vyžiadať konanie zo strany orgánu ESMA, EBA alebo príslušných orgánov, právomocami orgánu ESMA v oblasti riadenia pozícií, predĺžením prechodného obdobia podľa článku 35 ods. 5 tohto nariadenia na určité obdobie a v súvislosti s vyňatím derivátov obchodovaných na burze z rozsahu pôsobnosti určitých ustanovení tohto nariadenia na určité obdobie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(47)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o prijímanie rozhodnutí o rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu tretej krajiny na poskytovanie služieb spoločnosťami z tretích krajín alebo obchodnými miestami tretích krajín na účel určenia spôsobilosti byť obchodným miestom pre deriváty, na ktoré sa vzťahuje obchodovacia povinnosť a o prístupe centrálnych protistrán tretích krajín a obchodných miest tretích krajín k obchodným miestam a centrálnym protistranám usadeným v Únii, ktoré by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (17).

(48)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to stanoviť jednotné požiadavky na finančné nástroje v súvislosti so zverejňovaním obchodných údajov, podávaním správ o transakciách príslušným orgánom, obchodovaním s derivátmi a akciami na organizovaných miestach, nediskriminačným prístupom k centrálnym protistranám, obchodným miestam a referenčným hodnotám, právomocami zasahovať do produktov a kontrolovať riadenie pozícií a stanovovať obmedzenia pozícií, poskytovaním investičných služieb alebo činností spoločnosťami z tretích krajín, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, pretože hoci sú vnútroštátne príslušné orgány v lepšej pozícii, aby monitorovali vývoj na trhu, celkový vplyv problémov súvisiacich s transparentnosťou obchodov, oznamovaním transakcií, obchodovaním s derivátmi a zákazmi produktov a postupov možno v plnom rozsahu vnímať len v kontexte celej Únie, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(49)

Žiadne konanie ktoréhokoľvek príslušného orgánu alebo orgánu ESMA v rámci výkonu ich povinností by nemalo priamo alebo nepriamo diskriminovať žiadny členský štát alebo skupinu členských štátov ako miesto poskytovania investičných služieb a činností v akejkoľvek mene. Žiadne konanie orgánu EBA v rámci výkonu svojich povinností podľa tohto nariadenia by nemalo priamo alebo nepriamo diskriminovať žiadny členský štát alebo skupinu členských štátov.

(50)

Technickými predpismi v oblasti finančných služieb by sa mala zaistiť primeraná ochrana vkladateľov, investorov a spotrebiteľov v celej Únii. Bolo by efektívne a vhodné, aby sa orgánu ESMA ako orgánu s vysokošpecializovanými odbornými poznatkami zverila úloha vypracovať návrh regulačných technických predpisov, ktoré nezahŕňajú politické rozhodnutia a ktoré sa predložia Komisii.

(51)

Komisia by mala prijať návrh regulačných technických predpisov vypracovaných orgánom ESMA, pokiaľ ide o presné charakteristiky požiadaviek na transparentnosť obchodovania, o operácie menovej politiky a kurzovej politiky a politiky súvisiace s finančnou stabilitou, a typy určitých transakcií relevantných podľa tohto nariadenia, pokiaľ ide o podrobné podmienky na udelenie výnimiek z požiadaviek na predobchodnú transparentnosť, o opatrenia na odklad uverejňovania poobchodných informácií, o povinnosť sprístupniť predobchodné údaje oddelene od poobchodných údajov, o kritériá uplatňovania povinností týkajúcich sa predobchodnej transparentnosti na systematických internalizátorov, o poobchodné zverejnenie investičnými spoločnosťami, o obsah a frekvenciu žiadostí o poskytnutie informácií na účely transparentnosti a iných výpočtov, o transakcie, ktoré neprispievajú k procesu určovania cien, o údaje o pokynoch, ktoré sa majú uchovať, o obsah a špecifikácie správ o transakciách, o obsah a špecifikáciu referenčných údajov o finančnom nástroji, o typy kontraktov, ktoré majú priamy, podstatný a predvídateľný vplyv v Únii, a prípady, keď je obchodovacia povinnosť s derivátmi potrebná, o požiadavky na systémy a postupy s cieľom zabezpečiť, aby sa transakcie so zúčtovanými derivátmi predkladali a prijímali na zúčtovanie, pokiaľ ide o stanovenie druhov mechanizmov nepriamych zúčtovacích služieb, o deriváty, ktoré podliehajú povinnosti obchodovať na organizovaných obchodných miestach, o nediskriminačný prístup k centrálnej protistrane a k obchodnému miestu, o nediskriminačný prístup k referenčným hodnotám a povinnosť udeľovať licencie na referenčné hodnoty, a pokiaľ ide o informácie, ktoré by mala žiadajúca spoločnosť z tretej krajiny poskytnúť orgánu ESMA vo svojej žiadosti o registráciu. Komisia by mala prijať uvedené návrhy regulačných technických predpisov prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ a v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

(52)

V článku 95 smernice 2014/65/EÚ sa stanovuje dočasná výnimka pre určité energetické derivátové kontrakty C6. Preto je nevyhnutné, aby technické predpisy upravujúce zúčtovaciu povinnosť, ktoré vypracoval orgán ESMA v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 648/2012, túto vec zohľadňovali a neukladali zúčtovaciu povinnosť na derivátové kontrakty, na ktoré by sa následne vzťahovala dočasná výnimka pre energetické derivátové kontrakty C6.

(53)

Uplatňovanie požiadaviek stanovených v tomto nariadení by sa malo odložiť s cieľom zosúladiť jeho uplatniteľnosť s uplatňovaním transponovaných pravidiel prepracovanej smernice a prijať všetky nevyhnutné vykonávacie opatrenia. Celý regulačný balík by sa preto mal začať uplatňovať naraz v tom istom čase. Oddialiť by sa nemalo len uplatňovanie udelenia právomocí na prijímanie vykonávacích opatrení, aby sa mohli čo najskôr začať podnikať kroky potrebné na vypracovanie návrhov týchto vykonávacích opatrení a ich prijímanie.

(54)

V tomto nariadení sa dodržiavajú základné práva a zásady uznané predovšetkým v Charte základných práv Európskej únie, najmä právo na ochranu osobných údajov (článok 8), sloboda podnikania (článok 16), právo na ochranu spotrebiteľa (článok 38), právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces (článok 47) a právo nebyť stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní dvakrát za ten istý trestný čin (článok 50) a musí sa uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

(55)

Konzultovalo sa s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001, ktorý vydal 10. februára 2012 stanovisko (18),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovujú jednotné požiadavky týkajúce sa:

a)

sprístupňovania údajov o obchodoch verejnosti;

b)

oznamovania transakcií príslušným orgánom;

c)

obchodovania s derivátmi na organizovaných miestach;

d)

nediskriminačného prístupu k zúčtovaniu a nediskriminačného prístupu k obchodovaniu s referenčnými hodnotami;

e)

právomocí príslušných orgánov, orgánu ESMA a orgánu EBA zasahovať do produktov a právomocí orgánu ESMA kontrolovať riadenie pozícií a stanovovať obmedzenia pozícií;

f)

poskytovania investičných služieb alebo činností spoločnosťami z tretích krajín, ktoré majú alebo nemajú zriadenú pobočku, na základe uplatniteľného rozhodnutia Komisie o rovnocennosti.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na investičné spoločnosti s povolením podľa smernice 2014/65/EÚ a úverové inštitúcie s povolením podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (19), keď poskytujú investičné služby a/alebo vykonávajú investičné činnosti, a na organizátorov trhu vrátane obchodných miest, na ktorých vykonávajú činnosť.

3.   Hlava V tohto nariadenia sa uplatňuje aj na všetky finančné protistrany, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, a všetky nefinančné protistrany, na ktoré sa vzťahuje článok 10 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

4.   Hlava VI tohto nariadenia sa uplatňuje aj na centrálne protistrany a osoby s vlastníckymi právami na referenčné hodnoty.

5.   Hlava VIII tohto nariadenia sa uplatňuje na spoločnosti z tretích krajín, ktoré poskytujú investičné služby alebo činnosti v Únii na základe uplatniteľného rozhodnutia Komisie o rovnocennosti a ktoré majú alebo nemajú zriadenú pobočku.

6.   Články 8, 10, 18 a 21 sa neuplatňujú na regulované trhy, organizátorov trhu ani na investičné spoločnosti pri transakciách, v ktorých je protistrana členom Európskemu systému centrálnych bánk (ESCB) a ak k transakciám dochádza pri vykonávaní menovej a kurzovej politiky a politiky súvisiacej s finančnou stabilitou, ktorú je člen ESCB splnomocnený vykonávať zo zákona, a pokiaľ tento člen ESCB svojej protistrane vopred neoznámi, že uvedená transakcia je vyňatá z uvedeného ustanovenia.

7.   Odsek 6 sa neuplatňuje na transakcie, na ktorých sa zúčastňuje člen ESCB pri výkone svojich investičných operácií.

8.   Orgán ESMA v úzkej spolupráci s ESCB vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých špecifikuje operácie pri vykonávaní menovej a kurzovej politiky a politiky súvisiacej finančnou stabilitou a druhy transakcií, na ktoré sa uplatňujú odseky 6 a 7.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

9.   Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 50 delegované akty na rozšírenie rozsahu pôsobnosti odseku 6 na iné centrálne banky.

Komisia na tento účel predloží Európskemu parlamentu a Rade do 1. júna 2015 správu, v ktorej vyhodnotí zaobchádzanie s transakciami centrálnych bánk tretích krajín, ktoré na účely tohto odseku zahŕňajú Banku pre medzinárodné zúčtovanie. V správe analyzuje ich štatutárne úlohy a obchodné objemy v Únii. V tejto správe:

a)

uvedie ustanovenia uplatniteľné na príslušné tretie krajiny, ktoré sa týkajú regulačného zverejňovania transakcií centrálnych bánk vrátane transakcií, ktoré uskutočňujú členovia ESCB v uvedených tretích krajinách, a

b)

posúdi, aký potenciálny vplyv môže mať táto požiadavka regulačného zverejňovania v Únii na transakcie centrálnych bánk tretích krajín.

Ak sa v správe dospeje k záveru, že výnimka stanovená v odseku 6 je potrebná, pokiaľ ide o transakcie, v ktorých je protistranou centrálna banka tretej krajiny, ktorá vykonáva operácie menovej a kurzovej politiky a politiky súvisiacej finančnou stabilitou, Komisia stanoví uplatňovanie tejto výnimky na túto centrálnu banku tretej krajiny.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

(1)

„investičná spoločnosť“ je investičná spoločnosť v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 1 smernice 2014/65/EÚ;

(2)

„investičné služby a činnosti“ sú investičné služby a činnosti v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 2 smernice 2014/65/EÚ;

(3)

„vedľajšie služby“ sú vedľajšie služby v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 3 smernice 2014/65/EÚ;

(4)

„vykonanie pokynu v mene klientov“ je vykonanie pokynu v mene klientov v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 5 smernice 2014/65/EÚ;

(5)

„obchodovanie na vlastný účet“ je obchodovanie na vlastný účet v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 6 smernice 2014/65/EÚ;

(6)

„tvorca trhu“ je tvorca trhu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 7 smernice 2014/65/EÚ;

(7)

„klient“ je klient v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 9 smernice 2014/65/EÚ;

(8)

„profesionálny klient“ je profesionálny klient v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 10 smernice 2014/65/EÚ;

(9)

„finančný nástroj“ je finančný nástroj v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 15 smernice 2014/65/EÚ;

(10)

„organizátor trhu“ je organizátor trhu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 18 smernice 2014/65/EÚ;

(11)

„multilaterálny systém“ je multilaterálny systém v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 19 smernice 2014/65/EÚ;

(12)

„systematický internalizátor“ je systematický internalizátor v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 20 smernice 2014/65/EÚ;

(13)

„regulovaný trh“ je regulovaný trh v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 21 smernice 2014/65/EÚ;

(14)

„multilaterálny obchodný systém“ alebo „MTF“ je multilaterálny obchodný systém v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 22 smernice 2014/65/EÚ;

(15)

„organizovaný obchodný systém“ alebo „OTF“ je organizovaný obchodný systém v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 23 smernice 2014/65/EÚ;

(16)

„obchodné miesto“ je obchodné miesto v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 24 smernice 2014/65/EÚ;

(17)

„likvidný trh“ je:

a)

na účely článkov 9, 11 a 18 trh pre finančný nástroj alebo triedu finančných nástrojov, na ktorom sa nepretržite vyskytujú pripravení kupujúci a predávajúci so záujmom obchodovať, a ak sa trh posudzuje podľa týchto kritérií so zreteľom na osobitnú štruktúru trhu konkrétneho finančného nástroja alebo konkrétnej triedy finančných nástrojov:

i)

priemerná frekvencia a objem transakcií za rôznych trhových podmienok so zreteľom na povahu a životný cyklus produktov v rámci danej triedy finančných nástrojov;

ii)

počet a typ účastníkov trhu vrátane pomeru účastníkov trhu k obchodovaným finančným nástrojom vo vzťahu ku konkrétnemu produktu;

iii)

priemerná veľkosť rozpätí, pokiaľ sú k dispozícii;

b)

na účely článkov 4, 5 a 14 trh pre finančný nástroj, ktorý sa denne obchoduje, pričom trh sa posudzuje podľa týchto kritérií:

i)

voľné obchodovaný objem (free float);

ii)

priemerný denný počet transakcií s týmito finančnými nástrojmi;

iii)

priemerný denný obrat pre tieto finančné nástroje;

(18)

„príslušný orgán“ je príslušný orgán v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 26 smernice 2014/65/EÚ;

(19)

„úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (20);

(20)

„pobočka“ je pobočka v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 30 smernice 2014/65/EÚ;

(21)

„úzke väzby“ sú úzke väzby v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 35 smernice 2014/65/EÚ;

(22)

„riadiaci orgán“ je riadiaci orgán v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 36 smernice 2014/65/EÚ;

(23)

„štruktúrovaný vklad“ je v štruktúrovaný vklad v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 43 smernice 2014/65/EÚ;

(24)

„prevoditeľné cenné papiere“ sú prevoditeľné cenné papiere v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 44 smernice 2014/65/EÚ;

(25)

„vkladové potvrdenky“ sú vkladové potvrdenky v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 45 smernice 2014/65/EÚ;

(26)

„fond obchodovaný na burze“ alebo „ETF“ je fond obchodovaný na burze v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 46 smernice 2014/65/EÚ;

(27)

„certifikáty“ sú cenné papiere, ktoré sú obchodovateľné na kapitálovom trhu a ktoré sú v prípade splatenia investície emitentom nadriadené vo vzťahu k akciám, ale podriadené vo vzťahu k nezabezpečeným dlhopisovým nástrojom a iným podobným nástrojom;

(28)

„štruktúrované finančné produkty“ sú cenné papiere vytvorené na sekuritizáciu a prevod úverového rizika spojeného so skupinou finančných aktív, ktoré oprávňujú držiteľa cenných papierov prijímať pravidelné platby, ktoré závisia od peňažného toku z podkladových aktív;

(29)

„deriváty“ sú finančné nástroje, ktoré sú vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. c) smernice 2014/65/EÚ a uvedené v jej prílohe I oddiele C bodoch 4 až 10;

(30)

„komoditné deriváty“ sú finančné nástroje, ktoré sú vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 44 písm. c) smernice 2014/65/EÚ a týkajú sa komodity alebo podkladového aktíva uvedeného v oddiele C bode 10 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ alebo v jej prílohe I oddiele C bodoch 5, 6, 7 a 10;

(31)

„centrálna protistrana“ je centrálna protistrana v zmysle článku 2 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

(32)

„derivát obchodovaný na burze“ je derivát, s ktorým sa obchoduje na regulovanom trhu alebo na trhu tretej krajiny považovanom za trh rovnocenný s regulovaným trhom v súlade s článkom 28 tohto nariadenia, a ktorý ako taký nepatrí do rámca vymedzenia mimoburzového derivátu v zmysle článku 2 bodu 7 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

(33)

„vykonateľný prejav záujmu“ je správa jedného člena alebo účastníka druhému v systéme obchodovania týkajúca sa dostupného záujmu o obchodovanie, ktorá obsahuje všetky informácie potrebné na dosiahnutie dohody o obchode;

(34)

„schválený mechanizmus zverejňovania“ alebo „APA“ je schválený mechanizmus zverejňovania v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 52 smernice 2014/65/EÚ;

(35)

„poskytovateľ konsolidovaného informačného systému“ alebo „CTP“ je poskytovateľ konsolidovaného informačného systému v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 53 smernice 2014/65/EÚ;

(36)

„schválený mechanizmus podávania výkazov“ alebo „ARM“ je schválený mechanizmus podávania výkazov v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 54 smernice 2014/65/EÚ;

(37)

„domovský členský štát“ je domovský členský štát v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 55 smernice 2014/65/EÚ;

(38)

„hostiteľský členský štát“ je hostiteľský členský štát v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 56 smernice 2014/65/EÚ;

(39)

„referenčná hodnota“ je akákoľvek sadzba, index alebo údaj, ktoré sa sprístupňujú verejnosti alebo uverejňujú a stanovujú periodicky alebo pravidelne použitím vzorca na hodnotu jedného alebo viacerých podkladových aktív alebo cien alebo na jej základe vrátane odhadnutých cien, skutočných alebo odhadnutých úrokových sadzieb alebo iných hodnôt, alebo prieskumov a na základe ktorých sa určuje suma splatná v rámci finančného nástroja alebo hodnota finančného nástroja;

(40)

„dohoda o interoperabilite“ je dohoda o interoperabilite v zmysle článku 2 bodu 12 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

(41)

„finančná inštitúcia tretej krajiny“ je subjekt, ktorého ústredie má sídlo v tretej krajine a ktorý má povolenie alebo licenciu podľa práva danej tretej krajiny na vykonávanie ktorejkoľvek zo služieb alebo činností uvedených v smernici 2013/36/EÚ, smernici 2014/65/EÚ, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (21), smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (22), smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES (23) alebo smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ (24);

(42)

„spoločnosť z tretej krajiny“ je spoločnosť z tretej krajiny v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 57 smernice 2014/65/EÚ;

(43)

„veľkoobchodný energetický produkt“ je veľkoobchodný energetický produkt v zmysle článku 2 bodu 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 (25);

(44)

„deriváty poľnohospodárskych komodít“ sú derivátové kontrakty týkajúce sa výrobkov uvedených v článku 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (26) a v jeho prílohe I častiach I až XX a XXIV/1;

(45)

„fragmentácia likvidity“ je situácia, za ktorej:

a)

účastníci na obchodnom mieste nie sú schopní uskutočniť transakciu s jedným alebo viacerými inými účastníkmi na uvedenom mieste z dôvodu neexistencie zúčtovacích mechanizmov, ku ktorým majú prístup všetci účastníci; alebo

b)

by zúčtovací člen alebo jeho klienti boli nútení držať svoje pozície vo finančných nástrojoch vo viacerých centrálnych protistranách, čo by obmedzovalo možnosť čistého zúčtovania finančných expozícií;

(46)

„štátny dlhový nástroj“ je štátny dlhový nástroj v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 61 smernice 2014/65/EÚ;

(47)

„kompresia portfólia“ je služba týkajúca sa znižovania rizika, pri ktorej dve alebo viacero protistrán úplne alebo čiastočne vypovedajú niektoré alebo všetky deriváty, ktoré tieto protistrany predložili na zaradenie do kompresie portfólia, a nahradia vypovedané deriváty iným derivátom, ktorého kombinovaná nominálna hodnota je nižšia ako kombinovaná nominálna hodnota vypovedaných derivátov.

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50 prijímať delegované akty bližšie určujúce určité technické prvky vymedzení pojmov uvedených v odseku 1 s cieľom prispôsobiť ich vývoju na trhu.

HLAVA II

TRANSPARENTNOSŤ PRE OBCHODNÉ MIESTA

KAPITOLA 1

Transparentnosť pre kapitálové nástroje

Článok 3

Požiadavky na predobchodnú transparentnosť týkajúce sa obchodných miest v súvislosti s akciami, vkladovými potvrdenkami, ETF, certifikátmi a inými podobnými finančnými nástrojmi

1.   Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto zverejňujú aktuálnu nákupnú a predajnú cenu a úroveň záujmu o obchodovanie pri cenách, ktoré oznamujú prostredníctvom svojich systémov pre akcie, vkladové potvrdenky, ETF, certifikáty a iné podobné finančné nástroje obchodované na obchodnom mieste. Táto požiadavka sa uplatňuje aj na vykonateľné prejavy záujmu. Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto zverejňujú tieto informácie priebežne počas zvyčajných obchodných hodín.

2.   Požiadavky na transparentnosť uvedené v odseku 1 sa nastavia pre rozličné druhy systémov obchodovania vrátane obchodných systémov na báze knihy objednávok, kotácií, hybridných systémov a periodických aukcií.

3.   Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto poskytujú za primeraných obchodných podmienok a na nediskriminačnom základe investičným spoločnostiam, ktoré sú povinné zverejňovať svoje kotácie akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov a iných podobných finančných nástrojov podľa článku 14, prístup k mechanizmom, ktoré používajú na zverejňovanie informácií uvedených v odseku 1.

Článok 4

Výnimky pre kapitálové nástroje

1.   Príslušné orgány musia mať možnosť oslobodiť organizátorov trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto od povinnosti zverejňovať informácie uvedené v článku 3 ods. 1 v prípade:

a)

systémov, v ktorých sa párujú pokyny na základe metodiky obchodovania, pri ktorej sa cena finančného nástroja uvedená v článku 3 ods. 1 odvodzuje od obchodného miesta, na ktorom bol finančný nástroj prvýkrát prijatý na obchodovanie, alebo od najvýznamnejšieho trhu z hľadiska likvidity, na ktorom sa táto referenčná cena široko zverejňuje a účastníci trhu ju považujú za spoľahlivú referenčnú cenu. Pokračujúce využívanie tejto výnimky podlieha podmienkam uvedeným v článku 5;

b)

systémov, ktorými sa formalizujú dohodnuté transakcie, ktoré:

i)

sa vykonávajú v rámci aktuálneho rozpätia váženého objemom vyplývajúceho z knihy objednávok alebo z kotácií tvorcov trhu obchodného miesta, ktoré prevádzkuje daný systém, a podliehajú podmienkam uvedeným v článku 5;

ii)

sú s nelikvidnou akciou, vkladovou potvrdenkou, ETF, certifikátom alebo iným podobným finančným nástrojom, na ktoré sa nevzťahuje vymedzenie likvidného trhu, s ktorými sa obchoduje v rámci percentuálneho rozpätia primeranej referenčnej ceny, pričom toto percentuálne rozpätie a referenčnú cenu vopred stanoví prevádzkovateľ systému; alebo

iii)

podliehajú iným podmienkam, než je aktuálna trhová cena daného finančného nástroja;

c)

pokynov veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom;

d)

pokynov pozdržaných v systéme správy pokynov obchodného miesta do zverejnenia.

2.   Referenčná cena uvedená v odseku 1 písm. a) sa určí na základe:

a)

stredovej ceny medzi aktuálnou nákupnou a predajnou cenou obchodného miesta, na ktorom bol finančný nástroj prvýkrát prijatý na obchodovanie, alebo najvýznamnejšieho trhu z hľadiska likvidity; alebo

b)

ak nie je k dispozícii cena uvedená v písmene a), otváracej alebo záverečnej ceny príslušného obchodného dňa.

Pokyny odkazujú na ceny uvedené v písmene b) len mimo fázy kontinuálneho obchodovania príslušného obchodovacieho dňa.

3.   Ak obchodné miesta prevádzkujú systémy, ktoré formalizujú dohodnuté transakcie v súlade s odsekom 1 písm. b) bodom i):

a)

uvedené transakcie sa vykonávajú v súlade s pravidlami obchodného miesta;

b)

obchodné miesto zabezpečí, aby boli zavedené opatrenia, systémy a postupy na prevenciu a zisťovanie prípadov zneužívania trhu a pokusov o zneužívanie trhu v súvislosti s takýmito dohodnutými transakciami v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 596/2014;

c)

obchodné miesto vytvorí, udržiava a implementuje systémy na zisťovanie pokusov využiť výnimku na obchádzanie iných požiadaviek tohto nariadenia alebo smernice 2014/65/EÚ a ohlasuje takéto pokusy príslušnému orgánu.

Ak príslušný orgán udelí výnimku v súlade s odsekom 1 písm. b) bodom i) alebo iii), monitoruje jej využívanie obchodným miestom s cieľom zabezpečiť, aby sa plnili podmienky jej využívania.

4.   Pred udelením výnimky v súlade s odsekom 1 príslušné orgány oznámia orgánu ESMA a ostatným príslušným orgánom zamýšľané použitie každej individuálnej výnimky a uvedú vysvetlenie týkajúce sa jej fungovania vrátane podrobných údajov o obchodnom mieste, na ktorom sa stanovila referenčná cena, ako je uvedené v odseku 1 písm. a). Oznámenie o úmysle udeliť výnimku sa zasiela najneskôr štyri mesiacov pred tým, ako by mala výnimka nadobudnúť účinnosť. Do dvoch mesiacov od prijatia oznámenia orgán ESMA vydá dotknutému príslušnému orgánu nezáväzné stanovisko, v ktorom posúdi zlučiteľnosť výnimky s požiadavkami stanovenými v odseku 1 a vymedzenými v regulačných technických predpisoch prijatých podľa odseku 6. Keď daný príslušný orgán udelí výnimku a príslušný orgán iného členského štátu nesúhlasí, daný príslušný orgán môže vec opäť postúpiť orgánu ESMA, ktorý môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Orgán ESMA monitoruje uplatňovanie výnimiek a predkladá Komisii výročné správy o ich uplatňovaní v praxi.

5.   Príslušný orgán môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť iného príslušného orgánu zrušiť výnimku udelenú podľa odseku 1 uvedenú v odseku 6, ak zistí, že výnimka sa používa spôsobom, ktorý sa odchyľuje od pôvodného účelu, alebo ak sa domnieva, že výnimka sa používa na obchádzanie požiadaviek stanovených v tomto článku.

Príslušné orgány oznámia orgánu ESMA a ostatným príslušným orgánom takéto zrušenie a svoje rozhodnutie dôkladne odôvodnia.

6.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých uvedie:

a)

rozsah nákupných a predajných cien alebo kotácií určeného tvorcu trhu a úroveň záujmu o obchodovanie pri týchto cenách, ktoré sa majú zverejniť pre každú triedu dotknutého finančného nástroja v súlade s článkom 3 ods. 1, pričom sa zohľadní potrebné nastavenie pre rôzne druhy systémov obchodovania, ako je uvedené v článku 3 ods. 2;

b)

najvýznamnejší trh z hľadiska likvidity pre finančný nástroj v súlade s odsekom 1 písm. a);

c)

konkrétne charakteristické znaky dohodnutej transakcie v súvislosti s rôznymi spôsobmi, akými môže člen alebo účastník obchodného miesta takúto transakciu vykonať;

d)

dohodnuté transakcie, ktoré sa nepodieľajú na určovaní cien, pri ktorých sa využívajú výnimky stanovené v odseku 1 písm. b) bode iii);

e)

objem pokynov veľkého rozsahu a druh a minimálny objem pokynov uchovávaných v systéme správy pokynov obchodného miesta až do ich zverejnenia, v prípade ktorých sa môže upustiť od zverejnenia predobchodných informácií podľa odseku 1 pre každú triedu dotknutého finančného nástroja.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

7.   Výnimky udelené príslušnými orgánmi v súlade s článkom 29 ods. 2 a článkom 44 ods. 2 smernice 2004/39/ES a článkami 18, 19 a 20 nariadenia (ES) č. 1287/2006 pred 3. januárom 2017 preskúma orgán ESMA do 3. januára 2019. Orgán ESMA vydá dotknutému príslušnému orgánu stanovisko, v ktorom posúdi, či každá z týchto výnimiek je aj naďalej zlučiteľná s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, vo všetkých delegovaných aktoch a regulačných technických predpisoch prijatých na základe tohto nariadenia.

Článok 5

Mechanizmus objemového prahu

1.   S cieľom zabezpečiť, aby využívanie výnimiek stanovených v článku 4 ods. 1 písm. a) a v článku 4 ods. 1 písm. b) bode i) nemalo nevhodný negatívny vplyv na tvorbu cien, sa obchodovanie podľa týchto výnimiek obmedzuje takto:

a)

percentuálny podiel obchodov s jedným finančným nástrojom vykonaných na jednom obchodnom mieste podľa týchto výnimiek sa obmedzuje na 4 % celkového objemu obchodov s týmto finančným nástrojom na všetkých obchodných miestach v Únii počas predchádzajúcich 12 mesiacov;

b)

celkový objem obchodov v Únii s jedným finančným nástrojom vykonaných podľa týchto výnimiek sa obmedzuje na 8 % celkového objemu obchodov s týmto finančným nástrojom na všetkých obchodných miestach v Únii počas predchádzajúcich 12 mesiacov.

Tento mechanizmus objemového prahu sa neuplatňuje na dohodnuté transakcie s akciami, vkladovými potvrdenkami, ETF, certifikátmi alebo inými podobnými finančnými nástrojmi, pre ktoré neexistuje likvidný trh v zmysle článku 2 ods. 1 bodu 17 písm. b) a s ktorými sa obchoduje v rámci percentuálneho rozpätia primeranej referenčnej ceny v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) bodu ii), ani na dohodnuté transakcie, ktoré podliehajú iným podmienkam, ako je aktuálna trhová cena daného finančného nástroja v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b) bodu iii).

2.   Ak percentuálny podiel obchodov s jedným finančným nástrojom vykonaných na jednom obchodnom mieste v zmysle výnimiek presiahne obmedzenie uvedené v odseku 1 písm. a), príslušný orgán, ktorý povolil tieto výnimky na danom mieste do dvoch pracovných dní, pozastaví ich využívanie na tomto mieste v súvislosti s príslušným finančným nástrojom na základe údajov uvedených v odseku 4, ktoré zverejní orgán ESMA, na obdobie šiestich mesiacov.

3.   Ak percentuálny podiel obchodov s jedným finančným nástrojom vykonaných na všetkých obchodných miestach v Únii v zmysle uvedených výnimiek presiahne obmedzenie uvedené v odseku 1 písm. b), všetky príslušné orgány do dvoch pracovných dní pozastavia využívanie týchto výnimiek v Únii na obdobie šiestich mesiacov.

4.   Orgán ESMA do piatich pracovných dní od konca každého kalendárneho mesiaca uverejní celkový objem obchodov v Únii za každý finančný nástroj počas predchádzajúcich 12 mesiacov, percentuálny podiel obchodov s jednotlivými finančnými nástrojmi v Únii v zmysle uvedených výnimiek a percentuálny podiel na každom obchodnom mieste počas predchádzajúcich 12 mesiacov, ako aj metodiku, ktorá sa použila na zistenie týchto podielov.

5.   Ak sa v správe uvedenej v odseku 4 zistí, že niektoré obchodné miesto, v ktorom sa obchodovanie s jednotlivými finančnými nástrojmi uskutočňuje na základe výnimiek, prevýšilo 3,75 % celkového objemu obchodov v Únii s týmito finančnými nástrojmi za predchádzajúcich 12 mesiacov obchodovania, orgán ESMA zverejní ďalšiu správu do piatich pracovných dní po 15. dni kalendárneho mesiaca, v ktorom bola zverejnená správa uvedená v odseku 4. Táto správa zahrnie informáciu uvedenú v odseku 4, pokiaľ ide o finančné nástroje, pri ktorých bol prekročený podiel 3,75 %.

6.   Ak sa v správe uvedenej v odseku 4 zistí, že celkový objem obchodov Únie s niektorým finančným nástrojom uskutočnených na základe výnimiek prevýšil 7,75 % celkového objemu obchodov v Únii s finančným nástrojom za predchádzajúcich 12 mesiacov obchodovania, orgán ESMA zverejní ďalšiu správu do piatich pracovných dní po 15. dni kalendárneho mesiaca, v ktorom bola zverejnená správa uvedená v odseku 4. Táto správa zahrnie informáciu uvedenú v odseku 4, pokiaľ ide o finančné nástroje, pri ktorých bol prekročený podiel 7,75 %.

7.   S cieľom zabezpečiť spoľahlivý základ pre monitorovanie obchodovania podľa uvedených výnimiek a určenie toho, či boli prekročené obmedzenia uvedené v odseku 1, sú prevádzkovatelia obchodných miest povinní mať zavedené systémy a postupy na:

a)

umožnenie identifikácie všetkých obchodov, ktoré sa uskutočnili na ich mieste podľa uvedených výnimiek; a

b)

zabezpečenie toho, aby sa za žiadnych okolností neprekročil povolený percentuálny podiel obchodov umožnených podľa uvedených výnimiek v zmysle odseku 1 písm. a).

8.   Obdobie na zverejňovanie údajov o obchodovaní zo strany orgánu ESMA, pre ktoré sa má monitorovať obchodovanie s finančnými nástrojmi, na ktoré sa vzťahujú uvedené výnimky, sa začína 3. januára 2016. Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 5, musia byť príslušné orgány splnomocnené pozastaviť používanie uvedených výnimiek odo dňa uplatňovania tohto nariadenia a neskôr každý mesiac.

9.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých vymedzí spôsob zbierania, výpočtu a zverejňovania údajov o transakciách vrátane označovania transakcií, ako je uvedené v odseku 4, s cieľom zabezpečiť presné určenie celkového objemu obchodov s jednotlivými finančnými nástrojmi a percentuálnych podielov obchodov, pri ktorých sa využívajú uvedené výnimky, a to za celú Úniu i za jednotlivé obchodné miesta.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 6

Požiadavky na poobchodnú transparentnosť týkajúce sa obchodných miest v súvislosti s akciami, vkladovými potvrdenkami, ETF, certifikátmi a inými podobnými finančnými nástrojmi

1.   Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto zverejňujú cenu, objem a čas transakcií vykonaných v súvislosti s akciami, vkladovými potvrdenkami, ETF, certifikátmi a inými podobnými finančnými nástrojmi obchodovanými na tomto obchodnom mieste. Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto zverejňujú podrobné informácie o všetkých takýchto transakciách v okamihu, ktorý je na základe technických možností čo najbližší k reálnemu času.

2.   Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto poskytujú za primeraných obchodných podmienok a na nediskriminačnom základe investičným spoločnostiam, ktoré sú povinné zverejňovať podrobné informácie o svojich transakciách s akciami, vkladovými potvrdenkami, ETF, certifikátmi a inými podobnými finančnými nástrojmi podľa článku 20, prístup k mechanizmom, ktoré používajú na zverejňovanie informácií podľa odseku 1 tohto článku.

Článok 7

Povolenie odkladu zverejnenia

1.   Príslušné orgány môžu povoliť organizátorom trhu a investičným spoločnostiam prevádzkujúcim obchodné miesto, aby umožnili odklad zverejnenia podrobných údajov o transakciách na základe ich druhu alebo rozsahu.

Príslušné orgány môžu povoliť odklad zverejnenia najmä v prípade transakcií veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom pre dané akcie, vkladové potvrdenky, ETF, certifikáty alebo iné podobné finančné nástroje alebo danú triedu akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov alebo iných podobných finančných nástrojov.

Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto sú povinní získať predchádzajúci súhlas príslušného orgánu s navrhovaným opatrením na odklad zverejnenia týkajúceho sa obchodovania a jasne oznámia tieto opatrenia účastníkom trhu a verejnosti. Orgán ESMA monitoruje uplatňovanie týchto opatrení na odklad zverejnenia informácií o obchodovaní a predkladá Komisii výročné správy o ich uplatňovaní v praxi.

Ak príslušný orgán povolí odklad zverejnenia a príslušný orgán iného členského štátu s odkladom nesúhlasí alebo nesúhlasí s konkrétnym uplatňovaním udeleného povolenia, tento príslušný orgán môže vec vrátiť späť orgánu ESMA, ktorý môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli zverené podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

2.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých s cieľom umožniť zverejňovanie informácií požadovaných podľa článku 64 smernice 2014/65/EÚ uvedie:

a)

podrobné údaje o transakciách, ktoré investičné spoločnosti vrátane systematických internalizátorov a organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto sprístupnia verejnosti pre každú triedu dotknutého finančného nástroja v súlade s článkom 6 ods. 1, vrátane identifikátorov pre rôzne druhy transakcií zverejnených podľa článku 6 ods. 1 a článku 20, pričom rozlišujú medzi identifikátormi určenými faktormi, ktoré súvisia najmä s oceňovaním finančných nástrojov, a identifikátormi určenými inými faktormi;

b)

lehotu, ktorá by bola v súlade s povinnosťou zverejňovania čo najbližšie k reálnemu času, a to aj v prípade, ak k obchodovaniu dochádza mimo zvyčajných obchodných hodín;

c)

podmienky, za ktorých možno investičným spoločnostiam vrátane systematických internalizátorov a organizátorom trhu a investičným spoločnostiam prevádzkujúcim obchodné miesto povoliť, aby umožnili odklad zverejnenia podrobných údajov o transakciách pre každú triedu dotknutých finančných nástrojov v súlade s odsekom 1 tohto článku a s článkom 20 ods. 1;

d)

kritériá, ktoré sa majú uplatňovať pri rozhodovaní, pre ktoré transakcie sa na základe ich rozsahu alebo druhu vrátane profilu likvidity akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov alebo iných príslušných podobných finančných nástrojov povoľuje odklad zverejnenia pre každú triedu dotknutého finančného nástroja.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

KAPITOLA 2

Transparentnosť pre nekapitálové nástroje

Článok 8

Požiadavky na predobchodnú transparentnosť týkajúce sa obchodných miest v súvislosti s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi

1.   Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto zverejnia aktuálne nákupné a predajné ceny a úroveň záujmu o obchodovanie pri týchto cenách, ktoré oznamujú prostredníctvom svojich systémov pre dlhopisy, štruktúrované finančné produkty, emisné kvóty a deriváty obchodované na obchodnom mieste. Táto požiadavka sa uplatňuje aj na vykonateľné prejavy záujmu. Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto zverejňujú tieto informácie priebežne počas zvyčajných obchodných hodín. Táto povinnosť zverejňovania sa netýka transakcií s derivátmi nefinančných protistrán, ktoré sú objektívne merateľné ako transakcie znižujúce riziká, ktoré priamo súvisia s obchodnou činnosťou alebo podnikovým financovaním nefinančnej protistrany alebo tejto skupiny.

2.   Požiadavky na transparentnosť uvedené v odseku 1 musia byť nastavené pre rozličné druhy systémov obchodovania vrátane obchodných systémov na báze knihy objednávok, kotácií, hybridných systémov, periodických aukcií a hlasového obchodovania.

3.   Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto poskytujú za primeraných obchodných podmienok a na nediskriminačnom základe investičným spoločnostiam, ktoré sú povinné zverejňovať svoje kotácie dlhopisov, štruktúrovaných finančných produktov, emisných kvót a derivátov podľa článku 18, prístup k mechanizmom, ktoré používajú na zverejňovanie informácií podľa odseku 1.

4.   Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto zverejňujú v prípade udelenia výnimky podľa článku 9 ods. 1 písm. b) aspoň indikatívne nákupné a predajné ceny pred obchodovaním, ktoré sa približujú cenám zverejneným v momente vyjadrenia záujmu o obchodovanie prostredníctvom ich systémov, pokiaľ ide o dlhopisy, štruktúrované finančné produkty, emisné kvóty a deriváty obchodované na obchodnom mieste. Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto zverejňujú tieto informácie prostredníctvom vhodných elektronických prostriedkov, a to nepretržite počas zvyčajných obchodných hodín. Týmito opatreniami sa zabezpečí poskytovanie informácií za primeraných obchodných podmienok a na nediskriminačnom základe.

Článok 9

Výnimky pre nekapitálové nástroje

1.   Príslušné orgány majú možnosť oslobodiť organizátorov trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto od povinnosti zverejňovať informácie uvedené v článku 8 ods. 1 v prípade:

a)

pokynov, ktoré sú veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom, a pokynov uchovávaných v systéme správy pokynov obchodného miesta až do ich zverejnenia;

b)

vykonateľného prejavu záujmu v systémoch žiadostí o kotácie a hlasového obchodovania, pokiaľ presahujú objem špecifický pre daný finančný nástroj, ktorý by vystavil poskytovateľov likvidity neúmernému riziku, pričom sa prihliada na to, či sú príslušní účastníci trhu retailovými alebo veľkými investormi;

c)

derivátov, na ktoré sa nevzťahuje obchodovacia povinnosť uvedená v článku 28, a ďalších finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh.

2.   Pred udelením výnimky v súlade s odsekom 1 príslušné orgány oznámia orgánu ESMA a ostatným príslušným orgánom zamýšľané použitie každej jednotlivej výnimky a poskytnú vysvetlenie týkajúce sa ich fungovania. Oznámenie o úmysle udeliť výnimku sa zasiela najneskôr štyri mesiace pred tým, ako by mala výnimka nadobudnúť účinnosť. Do dvoch mesiacov od prijatia oznámenia orgán ESMA vydá dotknutému príslušnému orgánu stanovisko, v ktorom posúdi zlučiteľnosť výnimky s požiadavkami stanovenými v odseku 1 a vymedzenými v regulačných technických predpisoch prijatých podľa odseku 5. Keď daný príslušný orgán udelí výnimku a príslušný orgán iného členského štátu s tým nesúhlasí, daný príslušný orgán môže vec opäť postúpiť orgánu ESMA, ktorý môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Orgán ESMA monitoruje uplatňovanie výnimiek a predkladá Komisii výročné správy o ich uplatňovaní v praxi.

3.   Príslušné orgány môžu buď z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť iných príslušných orgánov zrušiť výnimku udelenú podľa odseku 1, ak zistia, že sa táto výnimka uplatňuje spôsobom, ktorý sa odchyľuje od jej pôvodného účelu, alebo ak sa domnievajú, že táto výnimka sa uplatňuje so zámerom obísť požiadavky stanovené v tomto článku.

Príslušné orgány bezodkladne oznámia orgánu ESMA a ostatným príslušným orgánom takéto zrušenie ešte pred tým, než nadobudne účinnosť, spolu s jeho úplným odôvodnením.

4.   Príslušný orgán zodpovedný za dohľad nad jedným alebo viacerými obchodnými miestami, na ktorých sa obchoduje s určitou triedou dlhopisu, štruktúrovaného finančného produktu, emisnej kvóty alebo derivátu, môže v prípade, ak likvidita tejto triedy finančného nástroja klesne pod stanovenú prahovú hodnotu, dočasne pozastaviť uplatňovanie povinností uvedených v článku 8. Stanovené prahové hodnoty sa vymedzia na základe objektívnych kritérií špecifických pre trh s dotknutým finančným nástrojom. Oznámenie o takomto dočasnom pozastavení sa zverejní na webovom sídle dotknutého príslušného orgánu.

Dočasné pozastavenie je platné na prvotné obdobie, ktoré nepresahuje tri mesiace od dátumu jeho zverejnenia na webovom sídle dotknutého príslušného orgánu. Toto pozastavenie možno obnoviť na ďalšie obdobia, z ktorých žiadne nepresiahne tri mesiace, pokiaľ naďalej existujú dôvody na dočasné pozastavenie. V prípade, že sa dočasné pozastavenie po tomto trojmesačnom období neobnoví, automaticky sa skončí.

Pred pozastavením alebo obnovením dočasného pozastavenia uplatňovania povinností uvedených v článku 8 podľa tohto odseku dotknutý príslušný orgán oznámi orgánu ESMA svoj úmysel a poskytne vysvetlenie. Orgán ESMA predloží čo najskôr príslušnému orgánu stanovisko, v ktorom uvedie, či je pozastavenie alebo obnovenie dočasného pozastavenia podľa jeho názoru oprávnené v súlade s prvým a druhým pododsekom.

5.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých spresní:

a)

parametre a metódy pre výpočet prahovej hodnoty likvidity uvedenej v odseku 4 vo vzťahu k finančnému nástroju. Parametre a metódy na výpočet prahovej hodnoty sa pre členské štáty určia takým spôsobom, aby dosiahnutie prahovej hodnoty predstavovalo na všetkých miestach v Únii významný pokles likvidity pre dotknutý finančný nástroj, a to na základe kritérií použitých podľa článku 2 ods. 1 bodu 17;

b)

rozsah nákupných a predajných cien alebo kotácií a úroveň záujmu o obchodovanie pri týchto cenách alebo indikatívne nákupné a predajné ceny pred obchodovaním, ktoré sa približujú cene pri vyjadrení záujmu o obchodovanie, ktoré sa majú zverejniť pre každú triedu dotknutého finančného nástroja v súlade s článkom 8 ods. 1 a 4, pričom sa zohľadní potrebné nastavenie pre rôzne druhy systémov obchodovania uvedené v článku 8 ods. 2;

c)

objem pokynov veľkého rozsahu a druh a minimálny objem pokynov uchovávaných v systéme správy pokynov až do ich zverejnenia, v prípade ktorých možno upustiť od zverejňovania predobchodných informácií podľa odseku 1 pre každú triedu dotknutého finančného nástroja;

d)

objem špecifický pre finančný nástroj uvedený v odseku 1 písm. b) a vymedzenie systémov žiadostí o kotácie a hlasového obchodovania, v prípade ktorých možno upustiť od zverejňovania predobchodných informácií podľa odseku 1.

Pri určovaní objemu špecifického pre finančný nástroj, ktorý by vystavil poskytovateľov likvidity neúmernému riziku, pričom prihliada na to, či sú príslušní účastníci trhu retailovými alebo veľkými investormi, v súlade s odsekom 1 písm. b), orgán ESMA zohľadní tieto okolnosti:

i)

či by pri takýchto objemoch mali poskytovatelia likvidity možnosť hedžovať svoje riziká;

ii)

v prípade, ak je trh s finančným nástrojom alebo triedou finančných nástrojov sčasti tvorený retailovými investormi, priemernú hodnotu transakcií uskutočnených týmito investormi;

e)

finančné nástroje alebo triedy finančných nástrojov, pre ktoré neexistuje likvidný trh, kde môže dôjsť k oslobodeniu od povinnosti zverejňovať predobchodné informácie podľa odseku 1.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 10

Požiadavky na poobchodnú transparentnosť týkajúce sa obchodných miest v súvislosti s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi

1.   Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto zverejňujú cenu, objem a čas transakcií vykonaných v súvislosti s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi obchodovanými na obchodnom mieste. Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto zverejňujú podrobné informácie o všetkých takýchto transakciách v okamihu, ktorý je na základe technických možností čo najbližší k reálnemu času.

2.   Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto poskytujú za primeraných obchodných podmienok a na nediskriminačnom základe investičným spoločnostiam, ktoré sú povinné zverejňovať podrobné informácie o svojich transakciách s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi podľa článku 21, prístup k mechanizmom, ktoré používajú na zverejňovanie informácií podľa odseku 1.

Článok 11

Povolenie odkladu zverejnenia

1.   Príslušné orgány môžu povoliť organizátorom trhu a investičným spoločnostiam prevádzkujúcim obchodné miesto odklad zverejnenia podrobných údajov o transakciách na základe rozsahu alebo druhu transakcií.

Príslušné orgány môžu povoliť odklad zverejnenia najmä v prípade transakcií:

a)

veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom pre daný dlhopis, štruktúrovaný finančný produkt, emisnú kvótu alebo derivát obchodovaný na obchodnom mieste, alebo pre danú triedu dlhopisu, štruktúrovaného finančného produktu, emisnej kvóty alebo derivátu obchodovaného na obchodnom mieste; alebo

b)

súvisiacich s dlhopisom, štruktúrovaným finančným produktom, emisnou kvótou alebo derivátom obchodovaným na obchodnom mieste, alebo s triedou dlhopisu, štruktúrovaného finančného produktu, emisnej kvóty alebo derivátu obchodovaného na obchodnom mieste, pre ktorú neexistuje likvidný trh;

c)

presahujúcich objem špecifický pre daný dlhopis, štruktúrovaný finančný produkt, emisnú kvótu alebo derivát obchodovaný na obchodnom mieste, alebo danú triedu dlhopisu, štruktúrovaného finančného produktu, emisnej kvóty alebo derivátu obchodovaného na obchodnom mieste, čo by poskytovateľov likvidity vystavilo neúmernému riziku, pričom sa prihliada na to, či sú príslušní účastníci trhu retailovými alebo veľkými investormi.

Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto sú povinní získať predchádzajúci súhlas príslušného orgánu s navrhovaným opatrením na odklad zverejnenia týkajúceho sa obchodovania a jasne oznámia tieto opatrenia účastníkom trhu a verejnosti. Orgán ESMA monitoruje uplatňovanie týchto opatrení na odklad zverejnenia informácií o obchodovaní a predkladá Komisii výročné správy o ich využívaní v praxi.

2.   Príslušný orgán zodpovedný za dohľad nad jedným alebo viacerými obchodnými miestami, na ktorých sa obchoduje s určitou triedou dlhopisu, štruktúrovaného finančného produktu, emisnej kvóty alebo derivátu, môže v prípade, ak likvidita tohto druhu finančného nástroja klesne pod prahovú hodnotu určenú v súlade s metodikou, ako je uvedené v článku 9 ods. 5 písm. a), dočasne pozastaviť uplatňovanie povinností uvedených v článku 10. Táto prahová hodnota sa určí na základe objektívnych kritérií, ktoré sú špecifické pre trh týkajúci sa dotknutého finančného nástroja. Takéto dočasné pozastavenie sa uverejní na webovom sídle dotknutého príslušného orgánu.

Dočasné pozastavenie je platné na prvotné obdobie, ktoré nepresahuje tri mesiace od dátumu jeho zverejnenia na webovom sídle dotknutého príslušného orgánu. Toto pozastavenie možno obnoviť na ďalšie obdobia, z ktorých žiadne nepresiahne tri mesiace, pokiaľ naďalej existujú dôvody na dočasné pozastavenie. V prípade, že sa dočasné pozastavenie po tomto trojmesačnom období neobnoví, automaticky sa skončí.

Pred pozastavením alebo obnovením dočasného pozastavenia povinností uvedených v článku 10 dotknutý príslušný orgán oznámi orgánu ESMA svoj úmysel a poskytne vysvetlenie. Orgán ESMA vydá čo najskôr pre príslušný orgán stanovisko, v ktorom uvedie, či je podľa jeho názoru pozastavenie alebo obnovenie dočasného pozastavenia odôvodnené v súlade s prvým a druhým pododsekom.

3.   Príslušné orgány môžu v spojení s povolením odkladu zverejnenia:

a)

požadovať zverejnenie obmedzeného počtu údajov o transakcii alebo údajov o viacerých transakciách v súhrnnej podobe alebo ich kombináciu počas obdobia odkladu;

b)

umožniť nezverejnenie objemu jednotlivých transakcií počas predĺženého obdobia odkladu;

c)

pokiaľ ide o nekapitálové nástroje, ktoré nie sú štátnymi dlhovými nástrojmi, umožniť zverejnenie viacerých transakcií v súhrnnej podobe počas predĺženého obdobia odkladu;

d)

pokiaľ ide o štátne dlhové nástroje, umožniť zverejnenie niekoľkých transakcií v súhrnnej podobe na neurčitý čas.

V prípade štátnych dlhových nástrojov možno písmená b) a d) uplatniť buď samostatne, alebo následne, pričom po uplynutí predĺženého obdobia nezverejnenia objemu by sa mohli objemy zverejniť v súhrnnej podobe.

Pri všetkých ostatných finančných nástrojoch sa zostávajúce údaje o transakcii a všetky údaje o jednotlivých transakciách zverejnia po skončení obdobia odkladu.

4.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických noriem tak, aby sa umožnilo zverejňovanie informácií požadovaných podľa článku 64 smernice 2014/65/EÚ s cieľom uviesť:

a)

podrobné údaje o transakciách, ktoré investičné spoločnosti vrátane systematických internalizátorov a organizátori trhu a investičné spoločností prevádzkujúce obchodné miesto sprístupňujú verejnosti pre každú triedu dotknutého finančného nástroja v súlade s článkom 10 ods. 1, vrátane identifikátorov pre rôzne druhy transakcií zverejnených podľa článku 10 ods. 1 a článku 21 ods. 1, pričom rozlišujú medzi identifikátormi určenými faktormi, ktoré súvisia najmä s oceňovaním finančných nástrojov, a identifikátormi určenými inými faktormi;

b)

lehotu, ktorá by bola v súlade s povinnosťou zverejňovania čo najbližšie k reálnemu času, a to aj v prípade, ak k obchodovaniu dochádza mimo zvyčajných obchodných hodín;

c)

podmienky, za ktorých možno investičným spoločnostiam vrátane systematických internalizátorov a organizátorom trhu a investičným spoločnostiam prevádzkujúcim obchodné miesto povoliť odklad zverejnenia podrobných údajov o transakciách pre každú triedu dotknutých finančných nástrojov v súlade s odsekom 1 tohto článku a s článkom 21 ods. 4;

d)

kritériá, ktoré sa majú uplatniť pri určení veľkosti alebo druhu transakcie, v prípade ktorej sa podľa odseku 3 povolí odklad zverejnenia a zverejnenie obmedzeného počtu údajov o transakcii alebo údajov o viacerých transakciách v súhrnnej podobe alebo vynechanie zverejnenia objemu transakcie, a to s osobitným odkazom na umožnenie predĺženého trvania obdobia odkladu pri niektorých finančných nástrojoch v závislosti od ich likvidity.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

KAPITOLA 3

Povinnosť ponúkať údaje o obchodoch oddelene a za primeraných obchodných podmienok

Článok 12

Povinnosť sprístupňovať predobchodné údaje oddelene od poobchodných údajov

1.   Organizátori trhov a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto sprístupňujú verejnosti informácie uverejňované v súlade s článkami 3, 4 a 6 až 11 tak, že ponúkajú údaje o predobchodnej transparentnosti oddelene od údajov o poobchodnej transparentnosti.

2.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov spresňujúcich ponuku údajov o predobchodnej a poobchodnej transparentnosti vrátane úrovne členenia údajov, ktoré sa majú sprístupňovať verejnosti, ako je uvedené v odseku 1.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 13

Povinnosť sprístupňovať predobchodné údaje a poobchodné údaje za primeraných obchodných podmienok

1.   Organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto sprístupňujú verejnosti informácie uverejňované v súlade s článkami 3, 4 a 6 až 11 za primeraných obchodných podmienok a zabezpečia nediskriminačný prístup k informáciám. Tieto informácie sa musia sprístupniť bezplatne 15 minút po zverejnení.

2.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 50, ktorými sa objasňuje, čo tvorí primerané obchodné podmienky na zverejňovanie informácií podľa odseku 1.

HLAVA III

TRANSPARENTNOSŤ PRE SYSTEMATICKÝCH INTERNALIZÁTOROV A INVESTIČNÉ SPOLOČNOSTI OBCHODUJÚCE OTC

Článok 14

Povinnosť systematických internalizátorov zverejňovať záväzné kotácie v súvislosti s akciami, vkladovými potvrdenkami, ETF, certifikátmi a inými podobnými finančnými nástrojmi

1.   Investičné spoločnosti zverejňujú záväzné kotácie týkajúce sa akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov a iných podobných nástrojov obchodovaných na obchodnom mieste, pre ktoré predstavujú systematických internalizátorov a pre ktoré existuje likvidný trh.

Ak pre finančné nástroje uvedené v prvom pododseku neexistuje likvidný trh, systematickí internalizátori oznámia kotácie svojim klientom na požiadanie.

2.   Tento článok a články 15, 16 a 17 sa uplatňujú na systematických internalizátorov v prípade, že vykonávajú obchody v objeme do štandardného trhového objemu. Systematickí internalizátori nepodliehajú tomuto článku a článkom 15, 16 a 17, pokiaľ vykonávajú obchody v objeme prevyšujúcom štandardný trhový objem.

3.   Systematickí internalizátori môžu rozhodnúť o objeme alebo objemoch transakcií, ktorých ceny budú kótovať. Minimálny kótovaný objem sa rovná aspoň 10 % štandardného trhového objemu akcie, vkladovej potvrdenky, ETF, certifikátu alebo iného podobného finančného nástroja obchodovaného na obchodnom mieste. V prípade konkrétnej akcie, vkladovej potvrdenky, ETF, certifikátu alebo iného podobného finančného nástroja obchodovaného na obchodnom mieste musí každá kotácia zahŕňať záväznú nákupnú a predajnú cenu alebo ceny pre objem alebo objemy neprevyšujúce štandardný trhový objem pre danú triedu akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov alebo iných podobných finančných nástrojov, do ktorej finančný nástroj patrí. Cena alebo ceny musia zohľadňovať prevládajúce trhové podmienky pre danú akciu, vkladovú potvrdenku, ETF, certifikát alebo iný podobný finančný nástroj.

4.   Akcie, vkladové potvrdenky, ETF, certifikáty a iné podobné finančné nástroje sa zoskupia do tried na základe hodnoty aritmetického priemeru pokynov vykonaných na trhu s daným finančným nástrojom. Štandardný trhový objem pre každú triedu akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov a iných podobných finančných nástrojov je objem predstavujúci hodnotu aritmetického priemeru pokynov vykonaných na trhu pre finančné nástroje zahrnuté do každej triedy.

5.   Trh pre každú akciu, vkladovú potvrdenku, ETF, certifikát alebo iný podobný finančný nástroj pozostáva zo všetkých pokynov vykonaných v Únii v súvislosti s daným finančným nástrojom okrem tých, ktorých objem je veľký v porovnaní s bežným trhovým objemom.

6.   Príslušný orgán najvýznamnejšieho trhu v zmysle likvidity podľa vymedzenia v článku 26 stanoví pre každú akciu, vkladovú potvrdenku, ETF, certifikát alebo iný podobný finančný nástroj najmenej raz za rok na základe hodnoty aritmetického priemeru pokynov vykonaných na trhu v súvislosti s daným finančným nástrojom triedu, do ktorej patrí. Táto informácia sa sprístupní všetkým účastníkom trhu a postúpi sa orgánu ESMA, ktorý ju uverejní na svojom webovom sídle.

7.   Na zabezpečenie efektívneho oceňovania akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov a iných podobných finančných nástrojov a maximalizáciu možnosti investičných spoločností dosiahnuť čo najlepšie podmienky pre svojich klientov vypracuje orgán ESMA návrh regulačných technických predpisov na spresnenie mechanizmov zverejňovania záväzných kotácií podľa odseku 1, určenia, či ceny odrážajú prevládajúce trhové podmienky, ako sa uvádza v odseku 3, a štandardného trhového objemu podľa odsekov 2 a 4.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 15

Vykonávanie pokynov klientov

1.   Systematickí internalizátori pravidelne a priebežne zverejňujú svoje kotácie počas zvyčajných obchodných hodín. Svoje kotácie môžu kedykoľvek aktualizovať. V prípade mimoriadnych trhových podmienok môžu stiahnuť svoje kotácie.

Členské štáty požadujú, aby spoločnosti, ktoré spĺňajú vymedzenie systematického internalizátora, informovali svoj príslušný orgán. Informácie sa oznámia orgánu ESMA. Orgán ESMA vypracuje zoznam všetkých systematických internalizátorov v Únii.

Kotácie sa zverejnia spôsobom, ktorý je ľahko dostupný ostatným účastníkom trhu za primeraných obchodných podmienok.

2.   Systematickí internalizátori vykonávajú za dodržania článku 27 smernice 2014/65/EÚ pokyny, ktoré dostanú od svojich klientov v súvislosti s akciami, vkladovými potvrdenkami, ETF, certifikátmi alebo inými podobnými finančnými nástrojmi, pre ktoré sú systematickými internalizátormi, za ceny kótované v čase prijatia pokynu.

Tieto pokyny však môžu v odôvodnených prípadoch vykonať za lepšiu cenu pod podmienkou, že cena spadá do zverejneného rozpätia, ktoré je blízke trhovým podmienkam.

3.   Systematickí internalizátori môžu vykonať pokyny, ktoré dostanú od svojich profesionálnych klientov, za iné ceny, ako sú nimi kótované ceny, bez toho, aby museli splniť požiadavky stanovené v odseku 2, v prípade transakcií, keď je vykonanie obchodov s niekoľkými cennými papiermi súčasťou jednej transakcie, alebo v prípade pokynov, ktoré podliehajú iným podmienkam, ako je bežná trhová cena.

4.   Ak systematickí internalizátori, ktorí kótujú iba jednu kotáciu alebo ktorých najvyššia kotácia je nižšia ako štandardný trhový objem, prijmú pokyn od klienta na objem väčší, ako je kótovaný objem, ale nižší ako štandardný trhový objem, môžu sa rozhodnúť, že vykonajú tú časť pokynu, ktorá presahuje ich kótovaný objem, pod podmienkou, že sa vykoná za kótovanú cenu, s výnimkou prípadov, keď podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 povoľujú inak. Ak systematický internalizátor kótuje v rozličných objemoch a prijme a rozhodne sa vykonať pokyn, ktorý spadá medzi tieto objemy, vykoná ho za jednu z kótovaných cien v súlade s článkom 28 smernice 2014/65/EÚ, s výnimkou prípadov, keď podmienky v odsekoch 2 a 3 tohto článku povoľujú inak.

5.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50 prijímať delegované akty, ktorými sa vysvetlí, čo tvorí primerané obchodné podmienky na zverejňovanie kotácií podľa odseku 1.

Článok 16

Povinnosti príslušných orgánov

Príslušné orgány kontrolujú:

a)

či investičné spoločnosti pravidelne aktualizujú nákupné a predajné ceny uverejnené v súlade s článkom 14 a zachovávajú ceny, ktoré zohľadňujú prevládajúce trhové podmienky;

b)

či investičné spoločnosti spĺňajú podmienky na ponuku lepšej ceny stanovené v článku 15 ods. 2

Článok 17

Prístup ku kotáciám

1.   Systematickí internalizátori sa môžu na základe svojej obchodnej stratégie a objektívnym nediskriminačným spôsobom rozhodnúť, ktorým klientom poskytnú prístup k svojim kotáciám. Na tento účel stanovia jasné kritériá upravujúce prístup k svojim kotáciám. Systematickí internalizátori môžu odmietnuť uzavrieť alebo ďalej pokračovať v obchodnom vzťahu s klientmi na základe obchodných dôvodov, ako je bonita klienta, riziko protistrany a konečné vyrovnanie transakcie.

2.   Na obmedzenie rizika expozície hromadenia transakcií rovnakého klienta môžu systematickí internalizátori nediskriminačným spôsobom obmedziť počet transakcií od rovnakého klienta, ktoré uzavrú za zverejnených podmienok. Umožní sa im, aby nediskriminačným spôsobom a v súlade s článkom 28 smernice 2014/65/EÚ obmedzili celkový počet transakcií rôznych klientov v rovnakom čase za predpokladu, že to je umožnené len vtedy, keď počet a objem pokynov požadovaných klientmi značne presiahne normu.

3.   Na zabezpečenie efektívneho oceňovania akcií, vkladových potvrdeniek, ETF, certifikátov a iných podobných finančných nástrojov a maximalizáciu možnosti investičných spoločností dosiahnuť čo najlepšie podmienky pre svojich klientov Komisia prijíma delegované akty v súlade s článkom 50 spresňujúce:

a)

kritériá s cieľom určiť, kedy sa kotácia pravidelne a priebežne zverejňuje a je ľahko dostupná, ako sa uvádza v článku 15 ods. 1, ako aj prostriedky, pomocou ktorých môžu investičné spoločnosti splniť svoju povinnosť zverejniť svoje kotácie a ktoré zahŕňajú tieto možnosti:

i)

prostredníctvom systémov ktoréhokoľvek regulovaného trhu, ktorý prijal predmetný finančný nástroj na obchodovanie;

ii)

prostredníctvom APA;

iii)

prostredníctvom vlastných mechanizmov;

b)

kritériá s cieľom určiť transakcie, pri ktorých je vykonanie obchodov s niekoľkými cennými papiermi súčasťou jednej transakcie, alebo pokyny, ktoré podliehajú iným podmienkam, ako je bežná trhová cena, ako sa uvádza v článku 15 ods. 3;

c)

kritériá s cieľom určiť, čo možno považovať za výnimočné trhové podmienky, ktoré umožňujú stiahnutie kotácií, ako aj podmienky na aktualizáciu kotácií, ako sa uvádza v článku 15 ods. 1;

d)

kritériá s cieľom určiť, kedy počet a/alebo objem pokynov požadovaných klientmi značne presiahne normu, ako je uvedené v odseku 2.

e)

kritériá s cieľom určiť, kedy ceny spadajú do zverejneného rozpätia, ktoré je blízke trhovým podmienkam, ako je uvedené v článku 15 ods. 2

Článok 18

Povinnosť systematických internalizátorov zverejňovať záväzné kotácie v súvislosti s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi

1.   Investičné spoločnosti zverejňujú záväzné kotácie v súvislosti s dlhopismi štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi obchodovanými na obchodnom mieste, pre ktoré sú systematickými internalizátormi a pre ktoré existuje likvidný trh, keď sú splnené tieto podmienky:

a)

kotáciu si vyžiada klient systematického internalizátora;

b)

súhlasia s poskytnutím kotácie.

2.   V prípade dlhopisov, štruktúrovaných finančných produktov, emisných kvót a derivátov obchodovaných na obchodnom mieste, pre ktoré neexistuje likvidný trh, systematickí internalizátori sprístupnia kotácie svojim klientom na požiadanie, ak súhlasia s poskytnutím kotácie. Túto povinnosť možno zrušiť, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 9 ods. 1

3.   Systematickí internalizátori môžu kedykoľvek aktualizovať svoje kotácie. V prípade výnimočných trhových podmienok môžu stiahnuť svoje kotácie.

4.   Členské štáty požadujú, aby spoločnosti, ktoré spĺňajú vymedzenie systematického internalizátora, informovali svoj príslušný orgán. Informácie sa oznámia orgánu ESMA. Orgán ESMA vypracuje zoznam všetkých systematických internalizátorov v Únii.

5.   Systematickí internalizátori sprístupnia záväzné kotácie uverejnené v súlade s odsekom 1 svojim ostatným klientom. Na základe vlastnej obchodnej stratégie však môžu určiť objektívnym a nediskriminačným spôsobom klientov, ktorým sprístupnia svoje kotácie. Na tento účel majú systematickí internalizátori zavedené jasné kritériá upravujúce prístup k svojim kotáciám. Systematickí internalizátori môžu odmietnuť uzavrieť obchodný vzťah s klientmi alebo ďalej v ňom pokračovať na základe obchodných dôvodov, ako je bonita klienta, riziko protistrany a konečné vyrovnanie transakcie.

6.   Systematickí internalizátori sa zaväzujú uskutočniť transakciu za zverejnených podmienok s ktorýmkoľvek iným klientom, ktorému bola poskytnutá kotácia v súlade s odsekom 5, keď je kótovaný objem rovnaký alebo nižší ako objem špecifický pre finančný nástroj určený v súlade s článkom 9 ods. 5 písm. d).

Na systematických internalizátorov sa nevzťahuje povinnosť zverejňovať záväzné kotácie podľa odseku 1 v prípade finančných nástrojov, ktoré klesnú pod prahovú hodnotu likvidity určenú v súlade s článkom 9 ods. 4

7.   Systematickí internalizátori môžu stanoviť nediskriminačné a transparentné obmedzenie počtu transakcií, ktoré sa zaväzujú uskutočniť s klientmi podľa niektorej poskytnutej kotácie.

8.   Kotácie zverejnené podľa odseku 1 a 5 a kotácie v objeme, ktorý je rovnaký alebo nižší ako objem uvedený v odseku 6, sa zverejnia spôsobom, ktorý je ľahko dostupný ostatným účastníkom trhu za primeraných obchodných podmienok.

9.   Kótovaná cena alebo ceny musia byť také, aby sa zabezpečilo, že systematický internalizátor spĺňa v prípade potreby svoje povinnosti podľa článku 27 smernice 2014/65/EÚ, musia odzrkadľovať prevládajúce trhové podmienky, pokiaľ ide o ceny, za ktoré sa uzatvárajú transakcie s rovnakými alebo podobnými finančnými nástrojmi na obchodnom mieste.

V odôvodnených prípadoch však môžu vykonať pokyny za lepšiu cenu pod podmienkou, že cena spadá do zverejneného rozpätia, ktoré je blízke trhovým podmienkam.

10.   Systematickí internalizátori nepodliehajú tomuto článku, pokiaľ vykonávajú obchody v objemoch, ktoré sú vyššie ako objem špecifický pre finančný nástroj určený v súlade s článkom 9 ods. 5 písm. d).

Článok 19

Monitorovanie orgánom ESMA

1.   Príslušné orgány a orgán ESMA monitorujú uplatňovanie článku 18, pokiaľ ide o objemy, v ktorých sa kotácie sprístupňujú klientom investičných spoločností a ostatným účastníkom trhu v súvislosti s ďalšou obchodnou činnosťou spoločnosti, a stupeň, v akom kotácie odrážajú prevládajúce trhové podmienky v súvislosti s transakciami s rovnakými alebo podobnými finančnými nástrojmi na obchodnom mieste. Orgán ESMA do 3. januára 2019 predloží Komisii správu o uplatňovaní článku 18. V prípade významných kotácií a obchodnej činnosti tesne nad prahovou hodnotou uvedenou v článku 18 ods. 6 alebo mimo rámca prevládajúcich trhových podmienok orgán ESMA predloží Komisii správu pred uvedeným dátumom.

2.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 50 spresňujúce objemy uvedené v článku 18 ods. 6, v akých spoločnosť uskutoční transakcie s akýmkoľvek iným klientom, ktorému bola poskytnutá kotácia. Objem špecifický pre finančný nástroj sa určí na základe kritérií stanovených v článku 9 ods. 5 písm. d).

3.   Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 50 s cieľom objasniť, čo predstavujú primerané obchodné podmienky na zverejňovanie kotácií, ako je uvedené v článku 18 ods. 8

Článok 20

Zverejňovanie údajov investičnými spoločnosťami vrátane systematických internalizátorov po skončení obchodovania v súvislosti s akciami, vkladovými potvrdenkami, ETF, certifikátmi a inými podobnými finančnými nástrojmi

1.   Investičné spoločnosti, ktoré buď na svoj vlastný účet, alebo v mene klientov uzatvárajú transakcie s akciami, vkladovými potvrdenkami, ETF, certifikátmi a inými podobnými finančnými nástrojmi obchodovanými na obchodnom mieste, zverejnia objem a cenu týchto transakcií a čas, kedy boli transakcie uzatvorené. Tieto informácie sa zverejňujú prostredníctvom APA.

2.   Informácie, ktoré sa zverejňujú v súlade s odsekom 1 tohto článku, a lehoty, v ktorých sa zverejňujú, musia spĺňať požiadavky prijaté podľa článku 6 vrátane regulačných technických predpisov prijatých v súlade s článkom 7 ods. 2 písm. a). Ak opatrenia prijaté podľa článku 7 umožňujú odklad zverejnenia pre určité kategórie transakcií s akciami, vkladovými potvrdenkami, ETF, certifikátmi a inými podobnými finančnými nástrojmi obchodovanými na obchodnom mieste, táto možnosť sa uplatňuje aj na tieto transakcie, keď sa uskutočňujú mimo obchodných miest.

3.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých špecifikuje:

a)

identifikátory pre rôzne druhy transakcií zverejňované podľa tohto článku, pričom rozlišuje medzi identifikátormi určenými faktormi, ktoré súvisia najmä s oceňovaním finančných nástrojov, a identifikátormi určenými inými faktormi;

b)

uplatňovanie povinnosti podľa odseku 1 na transakcie zahŕňajúce používanie uvedených finančných nástrojov na zábezpeku, poskytovanie úverov alebo iné účely, keď je výmena finančných nástrojov určená inými faktormi, než je aktuálna trhová hodnota finančného nástroja;

c)

stranu transakcie, ktorá má transakciu zverejniť v súlade s odsekom 1, ak sú obe strany transakcie investičnými spoločnosťami.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 21

Zverejňovanie údajov investičnými spoločnosťami vrátane systematických internalizátorov po skončení obchodovania v súvislosti s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi

1.   Investičné spoločnosti, ktoré buď na vlastný účet, alebo v mene klientov uzatvárajú transakcie s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi obchodovanými na obchodnom mieste, zverejnia objem a cenu týchto transakcií a čas, v ktorom boli uzatvorené. Tieto informácie sa zverejňujú prostredníctvom APA.

2.   Každá transakcia sa zverejňuje len raz prostredníctvom jedného APA.

3.   Informácie, ktoré sa zverejňujú v súlade s odsekom 1, a lehoty, v rámci ktorých sa zverejňujú, musia spĺňať požiadavky prijaté podľa článku 10 vrátane regulačných technických predpisov prijatých v súlade s článkom 11 ods. 4 písm. a) a b).

4.   Príslušné orgány môžu povoliť investičným spoločnostiam umožniť odklad zverejnenia alebo môžu požadovať zverejnenie obmedzeného počtu podrobných údajov o transakcii alebo podrobných údajov o viacerých transakciách v súhrnnej podobe, alebo kombináciu týchto možností počas obdobia odkladu alebo môžu umožniť vynechať zverejnenie objemu jednotlivých transakcií počas predĺženého obdobia odkladu, alebo v prípade nekapitálových finančných nástrojov, ktoré nie sú štátnym dlhovým nástrojom, môžu povoliť zverejnenie viacerých transakcií v súhrnnej podobe počas predĺženého obdobia odkladu, alebo v prípade štátnych dlhových nástrojov môžu povoliť zverejnenie viacerých transakcií v súhrnnej podobe na neobmedzený čas a môžu dočasne pozastaviť uplatňovanie povinností uvedených v odseku 1 za rovnakých podmienok, ako sú stanovené v článku 11.

Ak opatrenia prijaté podľa článku 11 umožňujú odklad zverejnenia a zverejnenie obmedzeného počtu podrobných údajov alebo podrobných údajov v súhrnnej podobe, alebo kombináciu týchto možností, alebo vynechanie zverejnenia objemu pre určité kategórie transakcií s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi obchodovanými na obchodnom mieste, táto možnosť sa uplatňuje aj na tieto transakcie, keď sa uskutočňujú mimo obchodných miest.

5.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov tak, aby sa umožnilo zverejnenie informácií požadovaných podľa článku 64 smernice 2014/65/EÚ s cieľom špecifikovať:

a)

identifikátory pre rôzne druhy transakcií zverejňované podľa tohto článku, pričom rozlišuje medzi identifikátormi určenými faktormi, ktoré súvisia najmä s oceňovaním finančných nástrojov, a identifikátormi určenými inými faktormi;

b)

uplatňovanie povinnosti podľa odseku 1 týkajúcej sa transakcií zahŕňajúcich používanie uvedených finančných nástrojov na zábezpeku, poskytovanie úverov alebo iné účely, keď je výmena finančných nástrojov určená inými faktormi, než je aktuálna trhová hodnota finančného nástroja;

c)

stranu transakcie, ktorá má transakciu zverejniť v súlade s odsekom 1, ak sú obe strany transakcie investičnými spoločnosťami.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 22

Poskytovanie informácií na účely transparentnosti a iných výpočtov

1.   Na vykonanie výpočtov s cieľom určiť požiadavky na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť a režimy obchodovacej povinnosti stanovené v článkoch 3 až 11, článkoch 14 až 21 a v článku 32, ktoré sa vzťahujú na finančné nástroje, a s cieľom určiť, či je investičná spoločnosť systematickým internalizátorom, môžu príslušné orgány požadovať informácie od:

a)

obchodných miest;

b)

APA; a

c)

CTP.

2.   Obchodné miesta, APA a CTP uchovávajú potrebné údaje dostatočne dlhý čas.

3.   Príslušné orgány predkladajú orgánu ESMA informácie, ktoré orgán ESMA požaduje na vypracovanie správ uvedených v článku 5 ods. 4, 5 a 6.

4.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých stanoví obsah a frekvenciu žiadostí o poskytnutie údajov a formáty a lehoty, v ktorých obchodné miesta, APA a CTP musia na tieto žiadosti odpovedať v súlade s odsekom 1, druh údajov, ktoré je potrebné ukladať, a minimálne obdobie, počas ktorého sú obchodné miesta, APA a CTP povinné uchovávať údaje, aby mohli na uvedené žiadosti odpovedať v súlade s odsekom 2.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v tomto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 23

Obchodovacia povinnosť pre investičné spoločnosti

1.   Investičná spoločnosť zabezpečí, aby sa obchody, ktoré vykonáva s akciami prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu alebo obchodovanými na obchodnom mieste, realizovali na regulovanom trhu, MTF prípadne prostredníctvom systematického internalizátora, alebo na obchodnom mieste v tretej krajine, ktoré sa podľa článku 25 ods. 4 písm. a) smernice 2014/65/EÚ pokladá za rovnocenné, pokiaľ nemajú okrem iného tieto znaky:

a)

sú nesystematické, ad-hoc, nepravidelné a občasné; alebo

b)

vykonávajú sa medzi oprávnenými a/alebo profesionálnymi protistranami a nepodieľajú sa na procese určovania cien.

2.   Investičná spoločnosť, ktorá prevádzkuje interný systém párovania, ktorý vykonáva pokyny klientov v súvislosti s akciami, vkladovými potvrdenkami, ETF, certifikátmi a inými podobnými finančnými nástrojmi na multilaterálnom základe, musí zaistiť, aby mala povolenie pôsobiť ako MTF podľa smernice 2014/65/EÚ a aby spĺňala všetky príslušné ustanovenia týkajúce sa takýchto povolení.

3.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých stanoví konkrétne charakteristické prvky tých transakcií s akciami, ktoré sa nepodieľajú na procese určovania cien v zmysle odseku 1, pričom zohľadní tieto prípady:

a)

neadresné obchody s likviditou; alebo

b)

ak je výmena týchto finančných nástrojov určená inými faktormi, než je aktuálna trhová hodnota finančného nástroja.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

HLAVA IV

OZNAMOVANIE TRANSAKCIÍ

Článok 24

Povinnosť zachovať integritu trhov

Bez toho, aby bolo dotknuté rozdelenie zodpovedností za presadzovanie nariadenia (EÚ) č. 596/2014, príslušné orgány koordinované orgánom ESMA v súlade s článkom 31 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 monitorujú činnosti investičných spoločností s cieľom zabezpečiť, aby konali čestne, spravodlivo, profesionálne a spôsobom, ktorý podporuje integritu trhu.

Článok 25

Povinnosť uchovávať záznamy

1.   Investičné spoločnosti uchovávajú príslušné údaje týkajúce sa všetkých pokynov a všetkých transakcií s finančnými nástrojmi, ktoré uskutočnili buď na vlastný účet, alebo v mene klienta, aby boli k dispozícii príslušnému orgánu päť rokov. V prípade transakcií uskutočnených v mene klientov musia záznamy obsahovať všetky informácie a údaje o totožnosti klienta a informácie požadované podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES (27). Orgán ESMA môže požiadať o prístup k týmto informáciám v súlade s postupom stanoveným v článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 a za podmienok, ktoré sú v ňom stanovené.

2.   Organizátor obchodného miesta uchováva príslušné údaje týkajúce sa všetkých pokynov súvisiacich s finančnými nástrojmi, ktoré propagujú prostredníctvom svojich systémov, aby boli k dispozícii príslušnému orgánu aspoň päť rokov. Záznamy obsahujú relevantné údaje, ktoré predstavujú charakteristické prvky daného pokynu, vrátane údajov, na základe ktorých je pokyn prepojený s realizovanými transakciami, ktoré z neho vychádzajú a o ktorých sa údaje oznamujú v súlade s článkom 26 ods. 1 a 3. Orgán ESMA plní v súvislosti s prístupom príslušných orgánov k informáciám podľa tohto odseku podpornú a koordinačnú úlohu.

3.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom určiť ďalšie relevantné údaje o pokyne, ktoré sa majú uchovávať podľa odseku 2 tohto článku a ktoré sa neuvádzajú v článku 26.

Návrh týchto regulačných technických predpisov zahŕňa identifikačný kód člena alebo účastníka, ktorý pokyn zadal, identifikačný kód pokynu, dátum a čas jeho zadania, jeho charakteristika vrátane druhu pokynu, prípadnej limitnej ceny, obdobia platnosti, akýchkoľvek špecifických inštrukcií, ktoré s pokynom súvisia, podrobnosti o všetkých úpravách, zrušeniach, čiastočnom alebo úplnom vykonaní pokynu, a informácií o vystupovaní na svoj vlastný účet, na účet a v mene klienta.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 26

Povinnosť oznamovať transakcie

1.   Investičné spoločnosti, ktoré vykonávajú transakcie s finančnými nástrojmi, oznamujú úplné a presné podrobné údaje o takýchto transakciách príslušnému orgánu čo najskôr, najneskôr však na záver nasledujúceho pracovného dňa.

Príslušné orgány zavedú v súlade s článkom 85 smernice 2014/65/EÚ potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že tieto informácie dostane aj príslušný orgán najvýznamnejšieho trhu, pokiaľ ide o likviditu týchto finančných nástrojov.

Príslušné orgány sprístupnia orgánu ESMA na požiadanie informácie oznámené v súlade s týmto článkom.

2.   Povinnosť uvedená v odseku 1 sa uplatňuje na:

a)

finančné nástroje prijaté na obchodovanie alebo obchodované na obchodnom mieste alebo nástroje, v súvislosti s ktorými bola podaná žiadosť o prijatie na obchodovanie;

b)

finančné nástroje, ktorých podkladovým aktívom je finančný nástroj, s ktorým sa obchoduje na obchodnom mieste; a

c)

finančné nástroje, ktorých podkladovým aktívom je index alebo kôš tvorený finančnými nástrojmi, s ktorými sa obchoduje na obchodnom mieste.

Táto povinnosť sa vzťahuje na transakcie s finančnými nástrojmi uvedenými v písmenách a) až c), a to bez ohľadu na to, či sa takéto transakcie vykonali na obchodnom mieste.

3.   Správy musia obsahovať najmä podrobné údaje o názvoch a množstve kúpených alebo predaných finančných nástrojov, množstve, dátumoch a čase vykonania transakcií, cenách transakcií, údaje slúžiace na identifikáciu klientov, v mene ktorých investičná spoločnosť dané transakcie vykonala, na identifikáciu osôb a počítačových algoritmov investičnej spoločnosti zodpovednej za investičné rozhodnutie a vykonanie transakcie, na identifikáciu uplatniteľnej výnimky, podľa ktorej sa obchod uskutočnil, na identifikáciu dotknutých investičných spoločností a na identifikáciu predaja nakrátko, ako je vymedzený v článku 2 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 236/2012, pokiaľ ide o akcie a štátne dlhové nástroje v zmysle článkov 12, 13 a 17 uvedeného nariadenia. V prípade transakcií, ktoré sa neuskutočňujú na obchodnom mieste, musia správy obsahovať údaje slúžiace na identifikáciu druhov transakcií v súlade s opatreniami, ktoré sa majú prijať podľa článku 20 ods. 3 písm. a) a článku 21 ods. 5 písm. a). V prípade komoditných derivátov sa v správach uvedie, či sa transakciou znižuje riziko objektívne merateľným spôsobom v súlade s článkom 57 smernice 2014/65/EÚ.

4.   Investičné spoločnosti, ktoré postupujú pokyny, musia pri postúpení daného pokynu uviesť všetky podrobné údaje uvedené v odsekoch 1 a 3. Namiesto uvedenia týchto podrobných údajov pri postupovaní pokynov sa investičná spoločnosť môže rozhodnúť oznámiť postúpený pokyn, ak sa vykoná ako transakciu v súlade s požiadavkami podľa odseku 1. V tomto prípade sa v správe investičnej spoločnosti o transakcii uvedie, že sa týka postúpeného pokynu.

5.   Organizátor obchodného miesta nahlási podrobné údaje o transakciách s finančnými nástrojmi obchodovanými na jeho platforme, ktoré vykonáva prostredníctvom jeho systémov spoločnosť, ktorá nepodlieha tomuto nariadeniu, v súlade s odsekmi 1 a 3.

6.   Na nahlásenie údajov slúžiacich na identifikáciu klientov podľa požiadaviek v odsekoch 3 a 4 investičné spoločnosti použijú identifikátor právnych subjektov vytvorený na identifikáciu klientov, ktorí sú právnickou osobou.

Orgán ESMA vypracuje do 3. januára 2016 usmernenia v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 s cieľom zabezpečiť, aby bolo uplatňovanie identifikátorov právnych subjektov v rámci Únie v súlade s medzinárodnými normami, najmä normami, ktoré stanovila Rada pre finančnú stabilitu.

7.   Správy predkladá príslušnému orgánu samotná investičná spoločnosť, ARM konajúci v jej mene alebo obchodné miesto, cez ktorých systém sa transakcia dokončila, a to v súlade s odsekmi 1, 3 a 9.

Investičné spoločnosti zodpovedajú za úplnosť a presnosť správ predkladaných príslušnému orgánu a za včasnosť ich predkladania.

Výnimkou z tejto zodpovednosti je prípad, ak investičná spoločnosť uvádza údaje o transakciách prostredníctvom ARM, ktorý vystupuje v mene obchodného miesta, kedy investičná spoločnosť nezodpovedá za nedostatky v úplnosti, presnosti a včasnosti správ, ktoré sú pripísateľné ARM alebo obchodnému miestu. V takýchto prípadoch a podľa podmienok článku 66 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ je za tieto nedostatky zodpovedný ARM alebo obchodné miesto.

Napriek tomu musia investičné spoločnosti prijať primerané opatrenia s cieľom overiť úplnosť, presnosť a včasnosť správ o transakciách, ktoré boli predložené v ich mene.

Domovský členský štát od obchodného miesta vyžaduje, aby mal pri podávaní správ v mene investičnej spoločnosti zavedené spoľahlivé bezpečnostné mechanizmy, ktorými sa zaručí bezpečnosť a autentifikácia prostriedkov slúžiacich na prenos informácií, minimalizuje sa riziko poškodenia údajov a neoprávneného prístupu a zabráni sa úniku informácií a súčasne zachováva dôverná povaha údajov. Domovský členský štát od obchodného miesta vyžaduje, aby udržiavalo primerané zdroje a záložné prostriedky, aby mohlo nepretržite ponúkať a poskytovať svoje služby.

Systémy párovania obchodov alebo systémy podávania výkazov vrátane archívov obchodných údajov registrovaných alebo uznaných v súlade s hlavou VI nariadenia (EÚ) č. 648/2012 môže príslušný orgán schváliť ako ARM na účely zasielania správ o transakciách príslušnému orgánu v súlade s odsekmi 1, 3 a 9.

Ak sa transakcie oznamujú archívu obchodných údajov v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, ktorý je schválený ako ARM, a keď tieto správy obsahujú podrobné údaje, ktoré sa vyžadujú podľa odsekov 1, 3 a 9, a archív obchodných údajov ich zasiela príslušnému orgánu v lehote stanovenej v odseku 1, povinnosť investičnej spoločnosti stanovená v odseku 1 sa považuje za splnenú.

Ak dôjde k chybám alebo neúplnosti v správach o transakciách, ARM, investičná spoločnosť alebo obchodné miesto, ktoré správy o transakciách podávajú, opravia informácie a opravené správy predložia príslušnému orgánu.

8.   Keď sa v súlade s článkom 35 ods. 8 smernice 2014/65/EÚ správy stanovené v tomto článku postupujú príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, tento postúpi tieto informácie príslušným orgánom domovského členského štátu investičnej spoločnosti, pokiaľ príslušné orgány domovského členského štátu nerozhodnú, že tieto informácie nechcú dostávať.

9.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých určí:

a)

normy a formáty údajov, ktoré sa majú nahlásiť v súlade s odsekmi 1 a 3 vrátane metód a mechanizmov podávania výkazov o finančných transakciách, ako aj formu a obsah týchto správ;

b)

kritériá na vymedzenie významného trhu v súlade s odsekom 1;

c)

odkazy na kúpené alebo predané finančné nástroje, množstvo, dátumy a čas vykonania transakcií, ceny transakcií, informácie a podrobné údaje o totožnosti klienta, údaje slúžiace na identifikáciu klientov, v mene ktorých investičná spoločnosť dané transakcie vykonala, na identifikáciu osôb a počítačových algoritmov investičnej spoločnosti zodpovednej za investičné rozhodnutie a vykonanie transakcie, na identifikáciu uplatniteľnej výnimky, podľa ktorej sa obchod uskutočnil, a na identifikáciu dotknutej investičnej spoločnosti, údaje o spôsobe, akým sa vykonala transakcia, údaje potrebné na spracovanie a analýzu správ o transakciách v súlade s odsekom 3; a

d)

údaj na identifikáciu predajov akcií a štátnych dlhových nástrojov nakrátko, ako sa uvádza v odseku 3;

e)

príslušné kategórie finančných nástrojov, o ktorých sa podávajú správy podľa odseku 2;

f)

podmienky, podľa ktorých členské štáty vytvárajú, prideľujú a uchovávajú identifikátory právnych subjektov v súlade s odsekom 6, a podmienky, podľa ktorých investičné spoločnosti používajú tieto identifikátory právnych subjektov, s cieľom zabezpečiť označovanie podľa odsekov 3, 4 a 5 na identifikáciu klientov v správach o transakciách, ktoré majú povinnosť vypracúvať podľa odseku 1;

g)

uplatňovanie povinností týkajúcich sa predkladania správ o transakciách na pobočky investičných spoločností;

h)

čo predstavuje transakciu a vykonanie transakcie na účely tohto článku;

i)

kedy sa má za to, že investičná spoločnosť postúpila pokyn na účely odseku 4.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

10.   Do 3. januára 2019 orgán ESMA predloží Komisii správu o fungovaní tohto článku vrátane jeho súčinnosti s príslušnými oznamovacími povinnosťami podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a o tom, či obsah a formát správ o transakciách prijímaných a vymieňaných medzi príslušnými orgánmi umožňujú v plnom rozsahu monitorovať činnosti investičných spoločností v súlade s článkom 24 tohto nariadenia. Komisia môže podniknúť kroky na navrhnutie akýchkoľvek zmien vrátane stanovenia transakcií, ktoré sa majú namiesto postúpenia príslušným orgánom postupovať iba jednotnému systému, ktorý určí orgán ESMA. Komisia postúpi správu, ktorú vypracoval orgán ESMA, Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 27

Povinnosť poskytovať referenčné údaje o finančnom nástroji

1.   Pokiaľ ide o finančné nástroje prijaté na obchodovanie na regulovaných trhoch alebo nástroje, s ktorými sa obchoduje v rámci MTF alebo OTF, obchodné miesta poskytujú príslušným orgánom identifikačné referenčné údaje na účel oznamovania transakcií podľa článku 26.

Pokiaľ ide o ďalšie finančné nástroje, na ktoré sa vzťahuje článok 26 ods. 2 a s ktorými sa obchoduje v tomto systéme, každý systematický internalizátor poskytne svojmu príslušnému orgánu referenčné údaje týkajúce sa týchto finančných nástrojov.

Identifikačné referenčné údaje sa predložia príslušnému orgánu v elektronickej a štandardizovanej forme pred začatím obchodovania s finančným nástrojom, na ktorý sa vzťahujú. Referenčné údaje o finančnom nástroji sa aktualizujú vždy, keď sa zmenia údaje týkajúce sa finančného nástroja. Tieto oznámenia musia príslušné orgány bez odkladu postúpiť orgánu ESMA, ktorý ich okamžite uverejní na svojom webovom sídle. Orgán ESMA poskytne príslušným orgánom prístup k týmto referenčným údajom.

2.   S cieľom umožniť príslušným orgánom monitorovať činnosti investičných spoločností v súlade s článkom 26, aby sa zabezpečilo, že konajú čestne, spravodlivo a profesionálne a spôsobom, ktorý podporuje integritu trhu, orgán ESMA a príslušné orgány prijmú potrebné mechanizmy s cieľom zabezpečiť, aby:

a)

orgán ESMA a príslušné orgány skutočne dostávali referenčné údaje o finančných nástrojoch podľa odseku 1;

b)

kvalita takto získaných údajov bola primeraná účelu oznamovania transakcií podľa článku 26;

c)

sa referenčné údaje o finančných nástrojoch prijaté podľa odseku 1 účinne vymieňali medzi relevantnými príslušnými orgánmi.

3.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých určí:

a)

dátové štandardy a formáty týkajúce sa referenčných údajov o finančných nástrojoch v súlade s odsekom 1 vrátane metód a mechanizmov na poskytovanie údajov príslušným orgánom, ich prípadnú aktualizáciu a postupovanie orgánu ESMA v súlade s odsekom 1 a formát a obsah týchto údajov;

b)

technické opatrenia, ktoré sú potrené v súvislosti s mechanizmami, ktoré má vypracovať orgán ESMA a príslušné orgány podľa odseku 2.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

HLAVA V

DERIVÁTY

Článok 28

Povinnosť obchodovať na regulovaných trhoch, MTF alebo OTF

1.   Finančné protistrany, ako sú vymedzené v článku 2 bode 8 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, a nefinančné protistrany, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 10 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, uzatvárajú transakcie, ktoré nie sú transakciami v rámci skupiny, ako sú vymedzené v článku 3 uvedeného nariadenia, ani transakciami, na ktoré sa uplatňujú prechodné ustanovenia uvedené v článku 89 uvedeného nariadenia, s ostatnými takýmito finančnými protistranami alebo inými takýmito nefinančnými protistranami, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 10 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 648/2012, s derivátmi patriacimi do triedy derivátov, ktorá bola vyhlásená za triedu, na ktorú sa vzťahuje obchodovacia povinnosť v súlade s postupom stanoveným v článku 32 a ktorá bola zapísaná do registra uvedeného v článku 34, len na:

a)

regulovaných trhoch;

b)

MTF;

c)

OTF alebo

d)

obchodných miestach tretích krajín za predpokladu, že Komisia prijala rozhodnutie v súlade s odsekom 4, a pod podmienkou, že tretia krajina zabezpečuje účinný rovnocenný systém uznávania obchodných miest schválených podľa smernice 2014/65/EÚ na prijímanie na obchodovanie alebo na obchodovanie s derivátmi vyhlásenými za podliehajúce nevýlučnej obchodovacej povinnosti v danej tretej krajine.

2.   Obchodovacia povinnosť sa uplatňuje aj na protistrany uvedené v odseku 1, ktoré uzatvárajú transakcie s derivátmi patriacimi k triede derivátov vyhlásenou za triedu derivátov podliehajúcou obchodovacej povinnosti s finančnými inštitúciami z tretích krajín alebo s ďalšími subjektmi z tretích krajín, ktoré by podliehali zúčtovacej povinnosti, ak by boli usadené v Únii. Obchodovacia povinnosť sa uplatňuje aj na subjekty z tretích krajín, ktoré by podliehali zúčtovacej povinnosti, ak by boli usadené v Únii, a ktoré uzatvárajú transakcie s derivátmi patriacimi k triede derivátov vyhlásených za triedu derivátov podliehajúcu obchodovacej povinnosti, pod podmienkou, že kontrakt má priamy, podstatný a predvídateľný vplyv v Únii, alebo keď je táto povinnosť potrebná alebo vhodná s cieľom zabrániť obídeniu ktorékoľvek ustanovenia tohto nariadenia.

Orgán ESMA pravidelne monitoruje činnosť s derivátmi, ktoré neboli vyhlásené za deriváty, na ktoré sa vzťahuje obchodovacia povinnosť v zmysle odseku 1 s cieľom zistiť prípady, keď konkrétna trieda kontraktov môže predstavovať systémové riziko a brániť regulačnej arbitráži medzi transakciami s derivátmi podliehajúcimi obchodovacej povinnosti a transakciami s derivátmi nepodliehajúcimi obchodovacej povinnosti.

3.   Deriváty vyhlásené za deriváty podliehajúce obchodovacej povinnosti v zmysle odseku 1 sú oprávnené na prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obchodovanie na akomkoľvek obchodnom mieste, ako je uvedené v odseku 1, a to nevýlučne a nediskriminačne.

4.   Komisia môže v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 51 ods. 2 prijať rozhodnutia, v ktorých určí, že právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny zaručuje, že obchodné miesto povolené v danej tretej krajine spĺňa právne záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami na obchodné miesta uvedenými v odseku 1 písm. a), b) alebo c) tohto článku, vyplývajúcimi z tohto nariadenia, smernice 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a ktoré podliehajú účinnému dohľadu a presadzovaniu v danej tretej krajine.

Výhradným účelom uvedených rozhodnutí je určenie spôsobilosti ako obchodné miesta pre deriváty, na ktoré sa vzťahuje obchodovacia povinnosť.

Účinky právneho rámca a rámca dohľadu tretej krajiny sa považujú za rovnocenné, ak daný rámec spĺňa všetky tieto podmienky:

a)

obchodné miesta v danej tretej krajine podliehajú povoleniu a účinnému priebežnému dohľadu a presadzovaniu;

b)

obchodné miesta majú jasné a transparentné pravidlá týkajúce sa prijímania finančných nástrojov na obchodovanie tak, aby tieto finančné nástroje mohli byť obchodované spravodlivým, riadnym a účinným spôsobom a boli voľne obchodovateľné;

c)

emitenti finančných nástrojov podliehajú požiadavkám na pravidelné a priebežné informovanie, ktorými sa zabezpečuje vysoká úroveň ochrany investorov;

d)

daný rámec zabezpečuje transparentnosť a integritu trhu prostredníctvom pravidiel, ktorými sa reguluje zneužívanie trhu v podobe obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom.

Rozhodnutie Komisie podľa tohto odseku sa môže obmedziť na kategóriu alebo kategórie obchodných miest. V tomto prípade sa obchodné miesto tretej krajiny zahrnie do odseku 1 písm. d) len vtedy, ak spadá do kategórie, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie Komisie.

5.   Na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto článku orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa spresnia typy kontraktov uvedených v odseku 2, ktoré majú priamy, podstatný a predvídateľný vplyv v Únii, a prípady, keď je obchodovacia povinnosť potrebná alebo vhodná s cieľom zabrániť obídeniu ktoréhokoľvek ustanovenia tohto nariadenia.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Ak to je možné a vhodné, regulačné technické predpisy uvedené v tomto odseku sú identické s tými, ktoré boli prijaté podľa článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

Článok 29

Zúčtovacia povinnosť pre deriváty, s ktorými sa obchoduje na regulovaných trhoch, a harmonogram akceptovania zúčtovania

1.   Organizátor regulovaného trhu zabezpečí, aby všetky transakcie s derivátmi, ktoré sa uzavrú na tomto regulovanom trhu, zúčtovala centrálna protistrana.

2.   Centrálne protistrany, obchodné miesta a investičné spoločnosti, ktoré pôsobia ako zúčtovací členovia v súlade s článkom 2 bodom 14 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 majú zavedené účinné systémy, postupy a mechanizmy týkajúce sa zúčtovaných derivátov, aby sa zabezpečilo, že transakcie so zúčtovanými derivátmi sa predkladajú a prijímajú na zúčtovanie tak rýchlo, ako to je technologicky uskutočniteľné za využitia automatizovaných systémov.

„Zúčtované deriváty“ sú v tomto odseku:

a)

všetky deriváty, ktoré sa majú zúčtovať v súlade so zúčtovacou povinnosťou podľa odseku 1 tohto článku alebo v súlade so zúčtovacou povinnosťou podľa článku 4 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

b)

všetky deriváty, na zúčtovaní ktorých sa inak dohodnú príslušné strany.

3.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, ktorými sa stanovia minimálne požiadavky na systémy, postupy a mechanizmy vrátane prijímania harmonogramov podľa tohto článku, pričom zohľadní potrebu zabezpečiť náležité riadenie operačných alebo iných rizík.

Orgán ESMA má pretrvávajúcu právomoc vypracovať ďalšie regulačné technické predpisy na aktualizáciu týchto požiadaviek, ak sa domnieva, že je to potrebné na základe vývoja odvetvových predpisov.

Orgán ESMA predloží návrh regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom a druhom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 30

Nepriame zúčtovacie mechanizmy

1.   Nepriame zúčtovacie mechanizmy sú v súvislosti s derivátmi obchodovanými na burze dovolené za predpokladu, že tieto mechanizmy nezvyšujú riziko protistrany a zabezpečia pre aktíva a pozície protistrany ochranu s rovnakými účinkom ako ochrana uvedená v článkoch 39 a 48 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

2.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia druhy prípadných existujúcich mechanizmov nepriamych zúčtovacích služieb, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v odseku 1, čím sa zabezpečí konzistentnosť s ustanoveniami pre mimoburzové deriváty podľa kapitoly II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 149/2013 (28).

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v tomto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 31

Kompresia portfólia

1.   Investičné spoločnosti ani organizátori trhov pri poskytovaní kompresie portfólia nepodliehajú povinnosti vykonania najlepším spôsobom v zmysle článku 27 smernice 2014/65/EÚ, povinnostiam týkajúcim sa transparentnosti podľa článkov 8, 10, 18 a 21 tohto nariadenia ani povinnosti podľa článku 1 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ. Na ukončovanie ani nahrádzanie derivátov pri kompresii portfólia sa nevzťahuje článok 28 tohto nariadenia.

2.   Investičné spoločnosti a organizátori trhov, ktorí poskytujú kompresiu portfólia, zverejnia prostredníctvom APA objemy transakcií, ktoré podliehajú kompresii portfólia, a čas, keď sa uzavreli v rámci lehôt stanovených v článku 10.

3.   Investičné spoločnosti a organizátori trhov, ktorí poskytujú kompresiu portfólia, uchovávajú úplné a presné záznamy o všetkých kompresiách portfólií, ktoré organizujú alebo na ktorých sa podieľajú. Uvedené záznamy sa na požiadanie okamžite sprístupnia dotknutým príslušným orgánom alebo orgánu ESMA.

4.   Komisia môže prijať prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 50 opatrenia, ktorými sa spresnia:

a)

prvky kompresie portfólia;

b)

informácie, ktoré sa majú uverejniť podľa odseku 2,

takým spôsobom, ktorý umožní v čo najväčšej miere uplatniť všetky existujúce požiadavky týkajúce sa uchovávania, oznamovania alebo uverejňovania záznamov.

Článok 32

Postup týkajúci sa obchodovacej povinnosti

1.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na určenie:

a)

toho, s ktorou triedou derivátov vyhlásených za deriváty podliehajúce zúčtovacej povinnosti v súlade s článkom 5 ods. 2 a 4 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 alebo s ich príslušnou podskupinou sa obchoduje na miestach uvedených v článku 28 ods. 1 tohto nariadenia;

b)

dátumu alebo dátumov nadobudnutia účinnosti obchodovacej povinnosti vrátane každého postupného zavedenia a kategórií protistrán, na ktoré sa povinnosť vzťahuje, ak takéto postupné zavedenie a takéto kategórie protistrán boli uvedené v regulačných technických predpisoch v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

Orgán ESMA predloží Komisii návrh týchto regulačných technických predpisov do šiestich mesiacov po prijatí regulačných technických predpisov v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 Komisiou.

Pred predložením návrhu regulačných technických predpisov Komisii na prijatie uskutoční orgán ESMA verejnú konzultáciu a prípadne môže konzultovať s príslušnými orgánmi tretích krajín.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

2.   Aby obchodovacia povinnosť nadobudla účinnosť:

a)

trieda derivátov podľa odseku 1 písm. a) alebo jej príslušná podskupina musí byť prijatá na obchodovanie alebo sa s ňou musí obchodovať aspoň na jednom obchodnom mieste podľa článku 28 ods. 1; a

b)

musí existovať dostatočný záujem tretích strán o predaj a nákup tejto triedy derivátov alebo jej príslušnej podskupiny, aby sa takáto trieda derivátov považovala za dostatočne likvidnú na obchodovanie len na miestach uvedených v článku 28 ods. 1

3.   Pri vypracúvaní návrhu regulačných technických predpisov uvedených v odseku 1 orgán ESMA posudzuje, či je trieda derivátov alebo jej príslušná podskupina dostatočne likvidná, podľa týchto kritérií:

a)

priemerná frekvencia a objem obchodov za rôznych trhových podmienok pri zohľadnení povahy a životného cyklu produktov v rámci danej triedy derivátov;

b)

počet a typ aktívnych účastníkov trhu vrátane pomeru účastníkov trhu k produktom/kontraktom obchodovaným na trhu s daným produktom;

c)

priemerný rozsah rozpätí.

Pri príprave návrhu týchto regulačných technických predpisov orgán ESMA zohľadní predpokladaný vplyv, ktorý môže mať táto obchodovacia povinnosť na likviditu triedy derivátov alebo jej príslušnej podskupiny a na obchodné činnosti konečných používateľov, ktorí nie sú finančnými subjektmi.

Orgán ESMA určí, či je trieda derivátov alebo jej príslušná podskupina dostatočne likvidná len v prípade transakcií do určitej veľkosti.

4.   Orgán ESMA z vlastnej iniciatívy v súlade s kritériami uvedenými v odseku 2 a po uskutočnení verejnej konzultácie určí a oznámi Komisii triedy derivátov alebo jednotlivé derivátové kontrakty, ktoré by mali podliehať povinnosti obchodovať na miestach uvedených v článku 28 ods. 1, ale na ktoré zatiaľ žiadna centrálna protistrana nedostala povolenie podľa článku 14 alebo 15 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 alebo ktoré nie sú zatiaľ prijaté na obchodovanie, alebo sa s nimi zatiaľ neobchoduje na obchodnom mieste uvedenom v článku 28 ods. 1

Po doručení oznámenia orgánu ESMA uvedeného v prvom pododseku môže Komisia zverejniť výzvu na vypracovanie návrhov na obchodovanie s týmito derivátmi na miestach uvedených v článku 28 ods. 1

5.   Orgán ESMA predloží Komisii v súlade s odsekom 1 návrh regulačných technických predpisov na zmenu, pozastavenie platnosti alebo zrušenie existujúcich regulačných technických predpisov vždy, keď dôjde k podstatnej zmene kritérií uvedených v odseku 2. Predtým môže orgán ESMA v náležitých prípadoch uskutočniť konzultácie s príslušnými orgánmi tretích krajín.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v tomto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

6.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, ktoré určia kritériá uvedené v odseku 2 písm. b).

Orgán ESMA predloží návrhy týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 33

Mechanizmus na zabránenie duplicitným alebo konfliktným pravidlám

1.   Komisia za pomoci orgánu ESMA aspoň raz za rok monitoruje a pripravuje správy určené Európskemu parlamentu a Rade o medzinárodnom uplatňovaní zásad stanovených v článkoch 28 a 29, najmä pokiaľ ide o možné duplicitné alebo konfliktné požiadavky na účastníkov trhu, a odporúča možné opatrenia.

2.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa vyhlási, že právne mechanizmy, mechanizmy dohľadu a mechanizmy presadzovania v príslušnej tretej krajine:

a)

sú rovnocenné požiadavkám vyplývajúcim z článkov 28 a 29;

b)

zaručujú ochranu služobného tajomstva, ktorá je rovnocenná s ochranou stanovenou v tomto nariadení;

c)

sa účinne uplatňujú a presadzujú spôsobom, ktorý je rovnocenný a nenarúša zabezpečovanie účinného dohľadu a presadzovania právnych predpisov v príslušnej tretej krajine.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 51.

3.   Na základe vykonávacieho aktu o rovnocennosti podľa odseku 2 sa povinnosť podľa článkov 28 a 29 považuje za splnenú zo strany protistrán uzatvárajúcich transakciu, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, ak je aspoň jedna z protistrán usadená v uvedenej tretej krajine a protistrany dodržiavajú uvedené právne mechanizmy, mechanizmy dohľadu a mechanizmy presadzovania právnych predpisov príslušnej tretej krajiny.

4.   Komisia v spolupráci s orgánom ESMA monitoruje účinné plnenie požiadaviek, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami uvedenými v článkoch 28 a 29, tretími krajinami, v súvislosti s ktorými sa prijal vykonávací akt o rovnocennosti, a Európskemu parlamentu a Rade o ňom pravidelne podáva správy, a to aspoň raz za rok.

Komisia môže do 30 kalendárnych dní od predloženia správy, ktorá odhaľuje významnú chybu alebo nezrovnalosť pri uplatňovaní požiadaviek rovnocennosti zo strany orgánov tretích krajín, zrušiť uznanie príslušného právneho rámca tretej krajiny za rovnocenný. V prípade zrušenia vykonávacieho aktu o rovnocennosti sa na transakcie protistrán automaticky začnú opätovne uplatňovať všetky požiadavky podľa článkov 28 a 29 tohto nariadenia.

Článok 34

Register derivátov podliehajúcich obchodovacej povinnosti

Orgán ESMA na svojom webovom sídle uverejní a vedie register, v ktorom vyčerpávajúcim a jednoznačným spôsobom uvádza deriváty, ktoré podliehajú povinnosti obchodovať na miestach uvedených v článku 28 ods. 1, miesta, na ktorých sú prijaté na obchodovanie alebo na ktorých sa s nimi obchoduje, a dátumy, od ktorých táto povinnosť nadobúda účinnosť.

HLAVA VI

NEDISKRIMINAČNÝ PRÍSTUP K ZÚČTOVANIU PRE FINANČNÉ NÁSTROJE

Článok 35

Nediskriminačný prístup k centrálnej protistrane

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, centrálna protistrana prijme na zúčtovanie finančné nástroje nediskriminačným a transparentným spôsobom, ktorý zahŕňa aj požiadavky na zábezpeku a poplatky spojené s prístupom, bez ohľadu na obchodné miesto, na ktorom sa vykoná transakcia. Toto má najmä zabezpečiť, aby obchodné miesto malo právo na nediskriminačné zaobchádzanie s kontraktmi obchodovanými na danom obchodnom mieste z hľadiska:

a)

požiadaviek na zábezpeku a vzájomného započítania ekonomicky rovnocenných kontraktov, ak by zahrnutie takýchto kontraktov do vynechania (close-out) a iných postupov započítavania centrálnej protistrany na základe uplatniteľných právnych predpisov o platobnej neschopnosti neohrozilo hladké a riadne fungovanie, platnosť alebo vykonateľnosť takýchto postupov; a

b)

krížových marží s kontraktmi, ktoré sú vo vzájomnom vzťahu, zúčtovanými tou istou centrálnou protistranou podľa modelu rizík, ktorý je v súlade s článkom 41 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

Centrálna protistrana môže požadovať, aby obchodné miesto spĺňalo prevádzkové a technické požiadavky stanovené centrálnou protistranou vrátane požiadaviek na riadenie rizika. Požiadavka uvedená v tomto odseku sa neuplatňuje na žiadny derivátový kontrakt, ktorý už podlieha povinnosti týkajúcej sa prístupu podľa článku 7 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

Centrálna protistrana nie je viazaná týmto článkom, ak je úzkymi väzbami prepojená s obchodným miestom, ktoré vykonalo oznámenie podľa článku 36 ods. 5

2.   Žiadosť o prístup k centrálnej protistrane zo strany obchodného miesta sa oficiálne predkladá centrálnej protistrane, jej dotknutému príslušnému orgánu a príslušnému orgánu obchodného miesta. V žiadosti sa uvedie, pre ktoré druhy finančných nástrojov sa žiada prístup.

3.   Centrálna protistrana poskytne obchodnému miestu do troch mesiacov v prípade prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu a do šiestich mesiacov v prípade derivátov obchodovaných na burze písomnú odpoveď, v ktorej buď povolí prístup pod podmienkou, že dotknutý príslušný orgán udelil prístup podľa odseku 4, alebo prístup zamietne. Centrálna protistrana môže zamietnuť žiadosť o prístup len za podmienok vymedzených v odseku 6 písm. a). Ak centrálna protistrana zamietne prístup, vo svojej odpovedi uvedie všetky dôvody a písomne informuje svoj príslušný orgán o svojom rozhodnutí. V prípade, že je obchodné miesto usadené v inom členskom štáte ako centrálna protistrana, centrálna protistrana zašle toto oznámenie spolu s odôvodnením aj príslušnému orgánu obchodného miesta. Centrálna protistrana umožní prístup do troch mesiacov od zaslania kladnej odpovede na žiadosť o prístup.

4.   Príslušný orgán centrálnej protistrany alebo príslušný orgán obchodného miesta udelí obchodnému miestu prístup k centrálnej protistrane len vtedy, keď by takýto prístup:

a)

nevyžadoval dohodu o interoperabilite v prípade derivátov, ktoré nie sú mimoburzovými derivátmi podľa článku 2 bodu 7 nariadenia (EÚ) č. 648/2012; alebo

b)

neohrozoval hladké a riadne fungovanie trhov, a to najmä v dôsledku fragmentácie likvidity, ani nepriaznivo neovplyvňoval systémové riziko.

Nič v písmene a) prvého pododseku nebráni udeleniu prístupu v prípade, keď si žiadosť uvedená v odseku 2 vyžaduje interoperabilitu a keď obchodné miesto a všetky centrálne protistrany, ktoré sú zmluvnými stranami navrhovanej dohody o interoperabilite, s touto dohodou súhlasili, a ak sú riziká, ktorým je prijímajúca centrálna protistrana vystavená a ktoré vyplývajú z pozícií medzi centrálnymi protistranami, zabezpečené zábezpekou u tretej strany.

Ak je potreba dohody o interoperabilite dôvodom alebo jedným z dôvodov zamietnutia žiadosti, obchodné miesto to oznámi centrálnej protistrane a informuje orgán ESMA o tom, ktoré ďalšie centrálne protistrany majú prístup k miestu obchodovaniu, pričom orgán ESMA túto informáciu uverejní, aby si investičné spoločnosti mohli vo vzťahu k uvedeným centrálnym protistranám uplatniť svoje práva podľa článku 37 smernice 2014/65/EÚ, s cieľom uľahčiť alternatívne dojednania o prístupe.

Ak príslušný orgán zamietne prístup, vydá svoje rozhodnutie do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti uvedenej v odseku 2 a druhému príslušnému orgánu, centrálnej protistrane a obchodnému miestu uvedie všetky dôvody vrátane dôkazov, na základe ktorých rozhodnutie prijal.

5.   Pokiaľ ide o prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, centrálna protistrana, ktorá bola novozriadená a bolo jej povolené ako centrálnej protistrane v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 vykonávať zúčtovanie podľa článku 17 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 alebo bola uznaná podľa článku 25 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, alebo povolená podľa už platného vnútroštátneho schvaľovacieho režimu na obdobie menej ako tri roky ku dňu 2. júla 2014, môže pred 3. januárom 2017 svoj príslušný orgán požiadať o povolenie na využívanie prechodných mechanizmov. Príslušný orgán môže rozhodnúť, že tento článok sa neuplatňuje na centrálnu protistranu v súvislosti s prevoditeľnými cennými papiermi a nástrojmi peňažného trhu počas prechodného obdobia do 3. júla 2019.

Ak sa takéto prechodné obdobie schváli, centrálna protistrana počas trvania tohto prechodného mechanizmu nemôže mať prospech z prístupových práv podľa článku 36 alebo tohto článku v súvislosti s prevoditeľnými cennými papiermi a nástrojmi peňažného trhu. Príslušný orgán oznámi členom kolégia príslušných orgánov za centrálnu protistranu a orgán ESMA, že sa schválilo prechodné obdobie. Orgán ESMA uverejní zoznam všetkých prijatých oznámení.

Ak je centrálna protistrana, ktorej sa schválil prechodný mechanizmus podľa tohto odseku, prepojená úzkymi väzbami s jedným alebo viacerými obchodnými miestami, tieto obchodné miesta nemôžu mať počas trvania tohto prechodného mechanizmu prospech z prístupových práv podľa článku 36 alebo tohto článku v súvislosti s prevoditeľnými cennými papiermi a nástrojmi peňažného trhu.

Centrálnej protistrane, ktorá bola povolená počas trojročného obdobia pred nadobudnutím účinnosti, ale vznikla zlúčením alebo akvizíciou so zapojením aspoň jednej centrálnej protistrany, ktorá bola schválená pred týmto obdobím, sa nepovolí žiadať o prechodný mechanizmus podľa tohto odseku.

6.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia:

a)

konkrétne podmienky, za ktorých môže centrálna protistrana zamietnuť žiadosť o prístup, vrátane predpokladaného objemu transakcií, počtu a druhu používateľov, opatrení na riadenie operačného rizika a jeho zložitosti alebo iných faktorov vytvárajúcich významné neprimerané riziká;

b)

podmienky, za ktorých centrálna protistrana musí povoliť prístup, vrátane dôvernej povahy poskytnutých informácií o finančných nástrojoch počas fázy prípravy, nediskriminačného a transparentného základu, pokiaľ ide o poplatky za zúčtovanie, požiadavky na zábezpeku a prevádzkové požiadavky týkajúce sa dozabezpečenia;

c)

podmienky, za ktorých udelenie prístupu ohrozí hladké a riadne fungovanie trhov alebo za ktorých by toto povolenie nepriaznivo ovplyvnilo systémové riziko;

d)

postup oznamovania podľa odseku 5;

e)

podmienky nediskriminačného zaobchádzania, pokiaľ ide o to, ako sa zaobchádza s kontraktmi obchodovanými na uvedenom obchodnom mieste z hľadiska požiadaviek na zábezpeku a vzájomného započítania ekonomicky rovnocenných kontraktov a vzájomného urovnania portfólií s korelovanými kontraktmi zúčtovanými tou istou centrálnou protistranou.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 36

Nediskriminačný prístup k obchodnému miestu

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, obchodné miesto poskytuje na žiadosť každej centrálnej protistrany schválenej alebo uznanej podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012, ktorá si želá zúčtovávať transakcie s finančnými nástrojmi, ktoré sa uzatvorili na danom obchodnom mieste, údaje o obchodoch na nediskriminačnom a transparentnom základe vrátane údajov o poplatkoch spojených s prístupom. Táto požiadavka sa neuplatňuje na žiadny derivátový kontrakt, ktorý už podlieha povinnosti prístupu podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

Obchodné miesto nie je viazané týmto článkom, ak je úzkymi väzbami prepojené s centrálnou protistranou, ktorá poskytla oznámenie o tom, že využíva prechodný mechanizmus podľa článku 35 ods. 5

2.   Žiadosť o prístup k obchodnému miestu zo strany centrálnej protistrany sa oficiálne predkladá obchodnému miestu, jeho dotknutému príslušnému orgánu a príslušnému orgánu centrálnej protistrany.

3.   Obchodné miesto poskytne centrálnej protistrane do troch mesiacov v prípade prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu a do šiestich mesiacov v prípade derivátov obchodovaných na burze písomnú odpoveď, v ktorej buď povolí prístup pod podmienkou, že dotknutý príslušný orgán udelil prístup podľa odseku 4, alebo prístup zamietne. Obchodné miesto môže zamietnuť prístup len za podmienok vymedzených v odseku 6 písm. a). Ak sa prístup zamietne, obchodné miesto vo svojej odpovedi uvedie všetky dôvody a o svojom rozhodnutí písomne informuje svoj príslušný orgán. V prípade, že je centrálna protistrana usadená v inom členskom štáte ako obchodné miesto, obchodné miesto zasiela toto oznámenie spolu s odôvodnením aj príslušnému orgánu centrálnej protistrany. Obchodné miesto umožní prístup do troch mesiacov od zaslania kladnej odpovede na žiadosť o prístup.

4.   Príslušný orgán obchodného miesta alebo príslušný orgán centrálnej protistrany môže centrálnej protistrane udeliť prístup k obchodnému miestu len vtedy, keď by takýto prístup:

a)

nevyžadoval dohodu o interoperabilite v prípade derivátov, ktoré nie sú mimoburzovými derivátmi podľa článku 2 bodu 7 nariadenia (EÚ) č. 648/2012; alebo

b)

neohrozoval hladké a riadne fungovanie trhov, a to najmä v dôsledku fragmentácie likvidity, a obchodné miesto zaviedlo primerané mechanizmy na zabránenie takejto fragmentácii, ani nepriaznivo neovplyvnil systémové riziko.

Nič v prvom pododseku písm. a) nebráni udeleniu prístupu v prípade, keď si žiadosť uvedená v odseku 2, vyžaduje interoperabilitu a keď obchodné miesto a všetky centrálne protistrany, ktoré sú zmluvnými stranami navrhovanej dohody o interoperabilite, s touto dohodou súhlasili, a ak sú riziká, ktorým je prijímajúca centrálna protistrana vystavená a ktoré vyplývajú z pozícií medzi centrálnymi protistranami, zabezpečené zábezpekou u tretej strany.

Ak je potreba dohody o interoperabilite dôvodom alebo jedným z dôvodov zamietnutia žiadosti, obchodné miesto to oznámi centrálnej protistrane a informuje orgán ESMA o tom, ktoré ďalšie centrálne protistrany majú prístup k miestu obchodovaniu, pričom orgán ESMA túto informáciu uverejní, aby si investičné spoločnosti mohli vo vzťahu k uvedeným centrálnym protistranám uplatniť svoje práva podľa článku 37 smernice 2014/65/EÚ, s cieľom uľahčiť alternatívne dojednania o prístupe.

Ak príslušný orgán zamietne prístup, vydá svoje rozhodnutie do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti uvedenej v odseku 2 a druhému príslušnému orgánu, obchodnému miestu a centrálnej protistrane uvedie všetky dôvody vrátane dôkazov, na základe ktorých rozhodnutie prijal.

5.   Pokiaľ ide o deriváty obchodované na burze, obchodné miesto, ktoré v kalendárnom roku predchádzajúcom začatiu uplatňovania tohto nariadenia klesne pod príslušnú prahovú hodnotu, môže pred začiatkom uplatňovania tohto nariadenia oznámiť orgánu ESMA a svojmu príslušnému orgánu, že si neželá byť týmto článkom viazané, pokiaľ ide o deriváty obchodované na burze v rámci danej prahovej hodnoty, a to počas 30 mesiacov odo dňa začiatku uplatňovania tohto nariadenia. Obchodné miesto, ktoré v každom roku uvedeného alebo každého ďalšieho 30-mesačného obdobia ostane pod príslušnou prahovou hodnotou, môže na konci uvedeného obdobia oznámiť orgánu ESMA a svojmu príslušnému orgánu, že si naďalej neželá byť viazané týmto článkom aj počas ďalších 30 mesiacov. Ak sa predloží takéto oznámenie, obchodné miesto nemôže počas uvedeného obdobia neuplatňovania článku využiť práva na prístup podľa článku 35 alebo tohto článku vo vzťahu k derivátom obchodovaným na burze v rámci príslušnej prahovej hodnoty. Orgán ESMA uverejní zoznam všetkých prijatých oznámení.

Príslušná prahová hodnota na uplatnenie obdobia neuplatňovania článku je ročná nominálna suma obchodov vo výške 1 000 000 miliónov EUR. Nominálna suma sa počíta len z jednej strany transakcie a sú v nej zahrnuté všetky transakcie s derivátmi obchodovanými na burze, ktoré sa uzavreli podľa pravidiel daného obchodného miesta.

Ak je dané obchodné miesto súčasťou skupiny, ktorá je prepojená úzkymi väzbami, prahová hodnota sa vypočíta ako súčet ročných nominálnych súm obchodov na všetkých obchodných miestach danej skupiny ako celku, ktoré sa nachádzajú v Únii.

Ak je obchodné miesto, ktoré vykonalo oznámenie podľa tohto odseku, prepojené úzkymi väzbami s jednou alebo viacerými centrálnymi protistranami, tieto centrálne protistrany nemôžu počas uvedeného obdobia neuplatňovania článku využiť práva na prístup podľa článku 35 alebo tohto článku vo vzťahu k derivátom obchodovaným na burze v rámci príslušnej prahovej hodnoty.

6.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia:

a)

konkrétne podmienky, za ktorých môže obchodné miesto zamietnuť žiadosť o prístup, vrátane podmienok založených na predpokladanom objeme transakcií, počte používateľov, opatreniach na riadenie operačného rizika a zložitosti alebo iných faktoroch, ktoré vytvárajú významné neprimerané riziká;

b)

podmienky, za ktorých sa prístup musí udeliť, vrátane dôvernej povahy poskytnutých informácií o finančných nástrojoch počas fázy prípravy a nediskriminačného a transparentného základu, pokiaľ ide o poplatky spojené s prístupom;

c)

podmienky, za ktorých udelenie prístupu ohrozí hladké a riadne fungovanie trhov alebo za ktorých by sa zvýšilo systémové riziko;

d)

postup oznamovania podľa odseku 5 vrátane ďalších špecifikácií pre výpočet nominálnej sumy a metódy, ktorou orgán ESMA môže overiť výpočet objemov a schváliť neuplatňovanie článku.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 37

Nediskriminačný prístup k referenčným hodnotám a povinnosť udeľovať licencie na referenčné hodnoty

1.   Keď sa hodnota akéhokoľvek finančného nástroja vypočítava na základe referenčnej hodnoty, osoba s vlastníckymi právami na referenčnú hodnotu zabezpečí, aby centrálna protistrana a obchodné miesta mali na účely obchodovania a zúčtovania povolený nediskriminačný prístup k:

a)

príslušným údajom o cenách a iným údajom a informáciám o zložení, metodike a stanovovaní ceny danej referenčnej hodnoty na účely zúčtovania a obchodovania; a

b)

licenciám.

Licencia vrátane prístupu k informáciám sa udelí na spravodlivom, primeranom a nediskriminačnom základe do troch mesiacov od predloženia žiadosti centrálnou protistranou alebo obchodným miestom.

Prístup sa udelí za primeranú obchodnú cenu, pričom sa prihliada na cenu, za akú sa udelil prístup k referenčným hodnotám alebo za akú sa udelila za rovnocenných podmienok licencia na práva duševného vlastníctva iným centrálnym protistranám, obchodným miestam alebo akýmkoľvek obdobným subjektom na účely zúčtovania a obchodovania. Rôzne ceny sa rôznym centrálnym protistranám, obchodným miestam alebo akýmkoľvek obdobným subjektom môžu účtovať len v prípade, ak je to objektívne odôvodnené vzhľadom na primerané obchodné dôvody, ako je požadované množstvo, rozsah alebo oblasť použitia.

2.   Ak sa po 3. januári 2017 vytvorí nová referenčná hodnota, povinnosť udeľovať licencie začne platiť najneskôr 30 mesiacov po tom, ako sa začalo obchodovať s finančným nástrojom, ktorého hodnota je odvodená od danej referenčnej hodnoty, alebo ako sa tento finančný nástroj prijal na obchodovanie. Ak osoba s vlastníckymi právami na novú referenčnú hodnotu vlastní nejakú existujúcu referenčnú hodnotu, táto osoba musí potvrdiť, že v porovnaní s akoukoľvek takouto existujúcou referenčnou hodnotou spĺňa nová referenčná hodnota tieto kumulatívne kritériá:

a)

nová referenčná hodnota nie je len kópiou alebo úpravou žiadnej takejto existujúcej referenčnej hodnoty a metodika tejto novej referenčnej hodnoty vrátane podkladových údajov sa zmysluplne odlišuje od každej takejto existujúcej referenčnej hodnoty; a

b)

nová referenčná hodnota nie je náhradou za žiadnu takúto existujúcu referenčnú hodnotu.

Týmto odsekom nie je dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže a najmä článkov 101 a 102 ZFEÚ.

3.   Žiadna centrálna protistrana, obchodné miesto ani obdobný subjekt nesmú uzatvoriť dohodu so žiadnym poskytovateľom referenčnej hodnoty, ktorá by buď:

a)

bránila ktorejkoľvek inej centrálnej protistrane alebo obchodnému miestu získať prístup k takýmto informáciám alebo právam uvedeným v odseku 1, alebo

b)

bránila ktorejkoľvek inej centrálnej protistrane alebo obchodnému miestu získať prístup k takejto licencii uvedenej v odseku 1.

4.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanovia:

a)

informácie, ktoré sa prostredníctvom udeľovania licencií majú sprístupňovať podľa odseku 1 písm. a) na výlučné použitie zo strany centrálnej protistrany alebo obchodného miesta;

b)

iné podmienky, za ktorých sa prístup udelí, vrátane dôvernej povahy poskytnutých informácií;

c)

normy usmerňujúce dokazovanie novosti referenčnej hodnoty v súlade s odsekom 2 písm. a) a b).

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 38

Prístup pre centrálne protistrany a obchodné miesta z tretích krajín

1.   Obchodné miesto usadené v tretej krajine môže požiadať o prístup k centrálnej protistrane usadenej v Únii len vtedy, ak Komisia prijala rozhodnutie v súlade s článkom 28 ods. 4 týkajúce sa danej tretej krajiny. Centrálna protistrana usadená v tretej krajine môže požiadať o prístup k obchodnému miestu v Únii pod podmienkou, že daná centrálna protistrana je uznaná podľa článku 25 nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Centrálnym protistranám a obchodným miestam usadeným v tretej krajine je povolené uplatňovať si prístupové práva podľa článkov 35 až 36 len vtedy, ak Komisia prijala rozhodnutie v súlade s odsekom 3 o tom, že právny rámec a rámec dohľadu danej tretej krajiny sa považuje za rámec poskytujúci účinný rovnocenný systém na povolenie prístupu centrálnych protistrán a obchodných miest schválených v rámci cudzích režimov k centrálnym protistranám a obchodným miestam usadeným v danej tretej krajine.

2.   Centrálne protistrany a obchodné miesta usadené v tretej krajine môžu požiadať o licenciu a prístupové práva v súlade s článkom 37 len vtedy, ak Komisia prijala rozhodnutie v súlade s odsekom 3 tohto článku o tom, že právny rámec a rámec dohľadu danej tretej krajiny sa považuje za rámec predstavujúci účinný rovnocenný systém, v rámci ktorého majú centrálne protistrany a obchodné miesta povolené v cudzích jurisdikciách povolený prístup na spravodlivom, primeranom a nediskriminačnom základe k:

a)

príslušným údajom o cenách a iným údajom a informáciám o zložení, metodike a stanovovaní ceny referenčnej hodnoty na účely zúčtovania a obchodovania; a

b)

licenciám,

od osôb s vlastníckymi právami k referenčným hodnotám usadených v danej tretej krajine.

3.   Komisia môže v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 51 prijať rozhodnutia, v ktorých určí, že právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny zaručuje, že obchodné miesto a centrálna protistrana schválené v danej tretej krajine spĺňajú právne záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné požiadavkám uvedeným v odseku 2 tohto článku a ktoré podliehajú účinnému dohľadu a presadzovaniu právnych predpisov v danej tretej krajine.

Právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny sa považuje za rovnocenný, ak daný rámec spĺňa všetky tieto podmienky:

a)

obchodné miesta v danej tretej krajine podliehajú povoleniu a účinnému priebežnému dohľadu a presadzovaniu právnych predpisov;

b)

daný rámec predstavuje účinný rovnocenný systém, v rámci ktorého majú centrálne protistrany a obchodné miesta povolené v rámci cudzích režimov povolený prístup k centrálnym protistranám a obchodným miestam usadeným v danej tretej krajine;

c)

právny rámec a rámec dohľadu danej tretej krajiny predstavuje účinný rovnocenný systém, v rámci ktorého majú centrálne protistrany a obchodné miesta povolené v cudzích jurisdikciách povolený prístup na spravodlivom, primeranom a nediskriminačnom základe k:

i)

príslušným údajom o cenách a iným údajom a informáciám o zložení, metodike a stanovovaní ceny referenčnej hodnoty na účely zúčtovania a obchodovania; a

ii)

licenciám,

od osôb s vlastníckymi právami k referenčným hodnotám usadených v danej tretej krajine.

HLAVA VII

OPATRENIA DOHĽADU NAD ZASAHOVANÍM DO PRODUKTOV A POZÍCIAMI

KAPITOLA 1

Monitorovanie produktov a zasahovanie do produktov

Článok 39

Monitorovanie trhu

1.   V súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 orgán ESMA monitoruje trh s finančnými nástrojmi, ktoré sa uvádzajú na trh, distribuujú alebo predávajú v Únii.

2.   V súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 orgán EBA monitoruje trh so štruktúrovanými vkladmi, ktoré sa uvádzajú na trh, distribuujú alebo predávajú v Únii.

3.   Príslušné orgány monitorujú trh s finančnými nástrojmi a štruktúrovanými vkladmi, ktoré sa uvádzajú na trh, distribuujú alebo predávajú v ich členskom štáte alebo z neho.

Článok 40

Dočasné intervenčné právomoci orgánu ESMA

1.   V súlade s článkom 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 môže orgán ESMA v prípade, keď sú splnené podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3, v Únii dočasne zakázať alebo obmedziť:

a)

uvádzanie na trh, distribúciu alebo predaj určitých finančných nástrojov alebo finančných nástrojov s určitými osobitnými vlastnosťami; alebo

b)

určitý typ finančnej činnosti alebo postupu.

Zákaz alebo obmedzenie sa môže uplatňovať za okolností, ktoré presne vymedzí orgán ESMA, alebo môže podliehať ním vymedzeným výnimkám.

2.   Orgán ESMA prijme rozhodnutie podľa odseku 1 iba vtedy, keď sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

navrhovaným opatrením sa rieši závažná obava týkajúca sa ochrany investorov alebo ohrozenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo komoditných trhov, alebo stability celého finančného systému Únie alebo jeho časti;

b)

regulačné požiadavky podľa práva Únie, ktoré sú uplatniteľné na príslušný finančný nástroj alebo činnosť, toto ohrozenie neriešia;

c)

príslušný orgán alebo príslušné orgány neprijali opatrenia na riešenie tohto ohrozenia alebo opatrenia, ktoré sa prijali, nie sú na riešenie tohto ohrozenia postačujúce.

Pokiaľ sú splnené podmienky stanovené v prvom pododseku, orgán ESMA môže preventívne uložiť zákaz alebo obmedzenie uvedené v odseku 1 pred tým, než bude finančný nástroj uvedený na trh, distribuovaný alebo predaný klientom.

3.   Orgán ESMA pri prijímaní opatrení podľa tohto článku zabezpečí, aby opatrenie:

a)

nemalo na efektívnosť finančných trhov alebo na investorov škodlivý vplyv, ktorý by bol neúmerný prínosom opatrenia;

b)

nevytváralo riziko regulačnej arbitráže; a

c)

bolo prijaté po konzultácii s verejnými orgánmi, ktoré sú zodpovedné za dohľad nad fyzickými poľnohospodárskymi trhmi a za ich správu a reguláciu podľa nariadenia (ES) č. 1234/2007, a to v prípade, že dané opatrenie súvisí s derivátmi poľnohospodárskych komodít.

Ak príslušný orgán alebo príslušné orgány prijali opatrenie podľa článku 42, orgán ESMA môže prijať ktorékoľvek z opatrení uvedených v odseku 1 bez toho, aby vydal stanovisko uvedené v článku 43.

4.   Predtým, ako sa orgán ESMA rozhodne prijať nejaké opatrenie podľa tohto článku, oznámi príslušným orgánom opatrenie, ktoré navrhuje.

5.   Orgán ESMA uverejní na svojom webovom sídle oznam o každom rozhodnutí prijať akékoľvek opatrenie podľa tohto článku. V oznámení vymedzí podrobné údaje o zákaze alebo obmedzení a spresní, odkedy po zverejnení oznámenia opatrenie nadobúda účinnosť. Zákaz alebo obmedzenie sa uplatňuje len na opatrenia prijaté po nadobudnutí účinnosti opatrenia.

6.   Orgán ESMA preskúma zákaz alebo obmedzenie uložené podľa odseku 1 v primeraných intervaloch, minimálne však každé tri mesiace. Ak sa zákaz alebo obmedzenie po tejto trojmesačnej lehote neobnoví, automaticky zaniká.

7.   Opatrenie prijaté orgánom ESMA podľa tohto článku má prednosť pred akýmkoľvek predchádzajúcim opatrením prijatým príslušným orgánom.

8.   Komisia v súlade s článkom 50 prijme delegované akty vymedzujúce kritériá a faktory, ktoré má orgán ESMA zohľadniť pri rozhodovaní o tom, či nastala závažná obava týkajúca sa ochrany investorov alebo ohrozenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo komoditných trhov, alebo stability celého finančného systému Únie alebo jeho časti, ako sa uvádza v odseku 2 písm. a).

Uvedené kritériá a faktory zahŕňajú:

a)

stupeň zložitosti finančného nástroja a vzťah k typu klienta, pre ktorého sa uvádza na trh a predáva;

b)

objem alebo nominálnu hodnotu emisie finančných nástrojov;

c)

stupeň inovácie finančného nástroja, činnosti alebo postupu;

d)

pákový efekt, ktorý finančný nástroj alebo postup vytvára.

Článok 41

Dočasné intervenčné právomoci orgánu EBA

1.   V súlade s článkom 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 môže orgán EBA v prípade, keď sú splnené podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3, v Únii dočasne zakázať alebo obmedziť:

a)

uvádzanie na trh, distribúciu alebo predaj určitých štruktúrovaných vkladov alebo štruktúrovaných vkladov s určitými osobitnými vlastnosťami; alebo

b)

určitý typ finančnej činnosti alebo postupu.

Zákaz alebo obmedzenie sa môže uplatňovať za okolností, ktoré presne vymedzí orgán EBA, alebo môže podliehať ním vymedzeným výnimkám.

2.   Orgán ESMA prijme rozhodnutie podľa odseku 1 iba vtedy, keď sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

navrhovaným opatrením sa rieši závažná obava týkajúca sa ochrany investorov alebo ohrozenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov, alebo stability celého finančného systému v Únii alebo jeho časti;

b)

regulačné požiadavky podľa práva Únie, ktoré sú uplatniteľné na príslušný štruktúrovaný vklad alebo činnosť, toto ohrozenie neriešia;

c)

príslušný orgán alebo príslušné orgány neprijali opatrenia na riešenie tohto ohrozenia alebo opatrenia, ktoré sa prijali, nie sú na riešenie tohto ohrozenia postačujúce.

Pokiaľ sú splnené podmienky stanovené v prvom pododseku, orgán EBA môže preventívne uložiť zákaz alebo obmedzenie uvedené v odseku 1 pred tým, než bude štruktúrovaný vklad uvedený na trh, distribuovaný alebo predaný klientom.

3.   Orgán EBA pri prijímaní opatrení podľa tohto článku zabezpečí, aby opatrenie:

a)

nemalo na efektívnosť finančných trhov alebo na investorov škodlivý vplyv, ktorý by bol neúmerný prínosom opatrenia; a

b)

nevytváralo riziko regulačnej arbitráže.

Ak príslušný orgán alebo príslušné orgány prijali opatrenie podľa článku 42, orgán EBA môže prijať ktorékoľvek z opatrení uvedených v odseku 1 bez toho, aby vydal stanovisko uvedené v článku 43.

4.   Predtým, ako sa orgán EBA rozhodne prijať nejaké opatrenie podľa tohto článku, oznámi príslušným orgánom opatrenie, ktoré navrhuje.

5.   Orgán EBA uverejní na svojom webovom sídle oznam o každom rozhodnutí prijať akékoľvek opatrenie podľa tohto článku. V oznámení vymedzí podrobné údaje o zákaze alebo obmedzení a spresní, odkedy po zverejnení oznámenia opatrenie nadobúda účinnosť. Zákaz alebo obmedzenie sa uplatňuje len na opatrenia prijaté po nadobudnutí účinnosti opatrenia.

6.   Orgán EBA preskúma zákaz alebo obmedzenie uložené v odseku 1 v primeraných intervaloch, minimálne však každé tri mesiace. Ak sa zákaz alebo obmedzenie po tejto trojmesačnej lehote neobnoví, automaticky zaniká.

7.   Opatrenie prijaté orgánom EBA podľa tohto článku má prednosť pred akýmkoľvek predchádzajúcim opatrením prijatým príslušným orgánom.

8.   Komisia v súlade s článkom 50 prijme delegované akty vymedzujúce kritériá a faktory, ktoré má orgán EBA zohľadniť pri rozhodovaní o tom, či nastala závažná obava týkajúca sa ochrany investorov alebo ohrozenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov, a stability celého finančného systému Únie alebo jeho časti, ako sa uvádza v odseku 2 písm. a).

Uvedené kritériá a faktory zahŕňajú:

a)

stupeň zložitosti štruktúrovaného vkladu a vzťah k typu klienta, pre ktorého sa uvádza na trh a predáva;

b)

objem alebo nominálnu hodnotu emisie štruktúrovaných vkladov;

c)

stupeň inovácie štruktúrovaného vkladu, činnosti alebo postupu;

d)

pákový efekt, ktorý štruktúrovaný vklad alebo postup vytvára.

Článok 42

Zasahovanie príslušných orgánov do produktov

1.   Príslušný orgán môže v danom členskom štáte alebo z daného členského štátu zakázať alebo obmedziť:

a)

uvádzanie na trh, distribúciu alebo predaj určitých finančných nástrojov alebo štruktúrovaných vkladov alebo finančných nástrojov alebo štruktúrovaných vkladov s určitými osobitnými vlastnosťami; alebo

b)

určitý typ finančnej činnosti alebo postupu.

2.   Príslušný orgán môže prijať opatrenie uvedené v odseku 1, keď sa presvedčí na základe dostatočných dôvodov o tom, že:

a)

buď

i)

finančný nástroj, štruktúrovaný vklad alebo činnosť či postup vyvoláva závažné obavy týkajúce sa ochrany investorov alebo predstavuje ohrozenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo komoditných trhov, alebo stability celého finančného systému alebo jeho časti v minimálne jednom členskom štáte; alebo

ii)

derivát má škodlivý vplyv na mechanizmus tvorby cien na podkladovom trhu;

b)

existujúce regulačné požiadavky podľa práva Únie uplatniteľné na finančný nástroj, štruktúrovaný vklad alebo činnosť či postup nestačia na riešenie rizík uvedených v písmene a) a túto otázku by nebolo možné lepšie riešiť zlepšením dohľadu ani presadzovania existujúcich požiadaviek;

c)

opatrenie je primerané s prihliadnutím na povahu zistených rizík, stupeň zložitosti príslušných investorov alebo účastníkov trhu a pravdepodobný vplyv opatrenia na investorov a účastníkov trhu, ktorí môžu mať tento finančný nástroj, štruktúrovaný vklad alebo činnosť či postup v držbe, používať ich alebo mať z nich prospech;

d)

príslušný orgán riadne konzultoval s príslušnými orgánmi v iných členských štátoch, na ktoré môže mať opatrenie značný vplyv;

e)

opatrenie nemá diskriminačný účinok na služby ani činnosti poskytované z iného členského štátu; a

f)

príslušný orgán riadne konzultoval s orgánmi verejnej moci zodpovednými za dohľad nad fyzickými poľnohospodárskymi trhmi a za ich správu a reguláciu podľa nariadenia (ES) č. 1234/2007, a to v prípade, že finančný nástroj alebo činnosť či postup vážne ohrozujú riadne fungovanie a integritu fyzických poľnohospodárskych trhov.

Pokiaľ sú splnené podmienky stanovené v prvom pododseku, príslušný orgán môže preventívne uložiť zákaz alebo obmedzenie uvedené v odseku 1 pred tým, než bude finančný nástroj alebo štruktúrovaný vklad uvedený na trh, distribuovaný alebo predaný klientom.

Zákaz alebo obmedzenie sa môže uplatňovať za okolností, ktoré presne vymedzí príslušný orgán, alebo môže podliehať ním vymedzeným výnimkám.

3.   Príslušný orgán nesmie uložiť zákaz alebo obmedzenie podľa tohto článku, pokiaľ minimálne jeden mesiac pred zamýšľaným nadobudnutím účinnosti opatrenia písomne alebo iným komunikačným prostriedkom dohodnutým medzi orgánmi neoznámil všetkým ostatným príslušným orgánom a orgánu ESMA podrobné informácie o:

a)

finančnom nástroji alebo činnosti či postupe, ktorých sa navrhované opatrenie týka;

b)

presnej povahe navrhovaného zákazu alebo obmedzenia a dátume, keď má nadobudnúť účinnosť; a

c)

dôkazoch, z ktorých vychádzal pri svojom rozhodnutí a na základe ktorých sa presvedčil, že je splnená každá z podmienok uvedených v odseku 2.

4.   Vo výnimočných prípadoch, keď je podľa príslušného orgánu nevyhnutné prijať naliehavé opatrenie podľa tohto článku s cieľom zabrániť škodlivému účinku vyplývajúcemu z finančných nástrojov, štruktúrovaných vkladov, postupov alebo činností uvedených v odseku 1, príslušný orgán môže prijať dočasné opatrenie s tým, že o ňom písomne informuje všetky ostatné príslušné orgány a orgán ESMA alebo, v prípade štruktúrovaných vkladov, orgán EBA najneskôr 24 hodín pred tým, ako má opatrenie nadobudnúť účinnosť, a to za predpokladu, že sú splnené všetky kritériá stanovené v tomto článku a že navyše jednoznačne dospel k záveru, že jednomesačnou lehotou na oznámenie by sa náležite neriešila konkrétna obava alebo ohrozenie. Príslušný orgán nesmie prijať dočasné opatrenie na obdobie dlhšie ako tri mesiace.

5.   Príslušný orgán uverejní na svojom webovom sídle oznam o každom rozhodnutí uložiť akýkoľvek zákaz alebo obmedzenie uvedené v odseku 1. V oznámení spresní podrobné údaje o zákaze alebo obmedzení a uvedie, odkedy po uverejnení oznámenia opatrenie nadobúda účinnosť, a dôkazy, na základe ktorých sa presvedčil, že je splnená každá z podmienok uvedených v odseku 2. Zákaz alebo obmedzenie sa uplatňuje len na opatrenia prijaté po uverejnení oznámenia.

6.   Príslušný orgán odvolá zákaz alebo obmedzenie, keď už neplatia podmienky uvedené v odseku 2.

7.   Komisia v súlade s článkom 50 prijme delegované akty vymedzujúce kritériá a faktory, ktoré majú príslušné orgány zohľadniť pri rozhodovaní o tom, či nastala závažná obava týkajúca sa ochrany investorov alebo ohrozenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov alebo komoditných trhov, alebo stability finančného systému v aspoň jednom členskom štáte, ako sa uvádza v odseku 2 písm. a).

Uvedené kritériá a faktory zahŕňajú:

a)

stupeň zložitosti finančného nástroja alebo štruktúrovaného vkladu a vzťah k typu klienta, pre ktorého sa uvádza na trh, distribuuje a predáva;

b)

stupeň inovácie finančného nástroja alebo štruktúrovaného vkladu, činnosti alebo postupu;

c)

pákový efekt, ktorý finančný nástroj alebo štruktúrovaný vklad alebo postup vytvára;

d)

vo vzťahu k riadnemu fungovaniu a integrite finančných trhov alebo komoditných trhov, objem alebo nominálnu hodnotu emisie finančných nástrojov alebo štruktúrovaných vkladov.

Článok 43

Koordinácia orgánom ESMA a orgánom EBA

1.   Orgán ESMA alebo v prípade štruktúrovaných vkladov orgán EBA plní v súvislosti s opatreniami príslušných orgánov podľa článku 42 úlohu pomocníka a koordinátora. Orgán ESMA alebo v prípade štruktúrovaných vkladov orgán EBA zabezpečí najmä, aby opatrenia prijaté príslušným orgánom boli odôvodnené a primerané a aby príslušné orgány zaujali v prípade potreby jednotný prístup.

2.   Po prijatí oznámenia podľa článku 42 o tom, že sa na základe uvedeného článku má uložiť opatrenie, orgán ESMA alebo v prípade štruktúrovaných vkladov orgán EBA prijme stanovisko, či je zákaz alebo obmedzenie odôvodnené a primerané. Ak je orgán ESMA alebo v prípade štruktúrovaných vkladov orgán EBA toho názoru, že na riešenie rizika je nevyhnutné, aby opatrenie prijali aj ostatné príslušné orgány, uvedie to vo svojom stanovisku. Stanovisko sa uverejní na webovom sídle orgán ESMA alebo v prípade štruktúrovaných vkladov orgán EBA.

3.   Ak príslušný orgán navrhuje prijať alebo prijme opatrenie v rozpore so stanoviskom prijatým orgánom ESMA alebo orgánom EBA podľa odseku 2 alebo ak odmietne prijať opatrenie v rozpore s takýmto stanoviskom, bezodkladne uverejní na svojom webovom sídle oznam, v ktorom podrobne vysvetlí dôvody tohto konania.

KAPITOLA 2

Pozície

Článok 44

Koordinácia vnútroštátnych opatrení riadenia pozícií a obmedzení pozícií orgánom ESMA

1.   Orgán ESMA plní v súvislosti s opatreniami prijatými príslušnými orgánmi podľa článku 69 ods. 2 písm. o) a p) smernice 2014/65/EÚ úlohu pomocníka a koordinátora. Orgán ESMA najmä zabezpečí, aby príslušné orgány prijali jednotný prístup, pokiaľ ide o to, kedy tieto právomoci vykonávať, ako aj o povahu a rozsah uložených opatrení a trvanie akýchkoľvek opatrení a následné opatrenia.

2.   Po prijatí oznámenia o akomkoľvek opatrení podľa článku 79 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ orgán ESMA zaznamená toto opatrenie a dôvody jeho prijatia. V súvislosti s opatreniami podľa článku 69 ods. 2 písm. o) alebo p) smernice 2014/65/EÚ na svojom webovom sídle vedie a zverejňuje databázu obsahujúcu súhrn platných opatrení vrátane podrobných údajov o príslušnej osobe, príslušných finančných nástrojoch, všetkých obmedzení na veľkosť pozícií, ktoré môžu osoby v každom čase držať, všetkých súvisiacich výnimkách udelených v súlade s článkom 57 smernice 2014/65/EÚ a ich dôvodoch.

Článok 45

Právomoci orgánu ESMA riadiť pozície

1.   V súlade s článkom 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 prijme orgán ESMA, keď budú splnené obe podmienky uvedené v odseku 2, jedno alebo viacero z týchto opatrení:

a)

vyžiada od ktorejkoľvek osoby všetky relevantné informácie týkajúce sa veľkosti a účelu pozície alebo expozície, ktorá vznikla prostredníctvom derivátu;

b)

po analýze informácií získaných v súlade s písmenom a) požiada ktorúkoľvek takúto osobu, aby znížila veľkosť alebo odstránila pozíciu alebo expozíciu v súlade s delegovaným aktom uvedeným v odseku 10 písm. b);

c)

ako poslednú možnosť obmedzí schopnosť osoby uzavrieť transakciu zahŕňajúcu komoditný derivát.

2.   Orgán ESMA prijme rozhodnutie podľa odseku 1 iba vtedy, keď sú splnené obe tieto podmienky:

a)

opatreniami uvedenými v odseku 1 sa rieši ohrozenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov vrátane trhov s komoditnými derivátmi v súlade s cieľmi uvedenými v článku 57 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ a vrátane ohrozenia mechanizmov dodania fyzických komodít alebo stability celého finančného systému v Únii alebo jeho časti;

b)

príslušný orgán alebo príslušné orgány neprijali opatrenia na riešenie ohrozenia alebo prijaté opatrenia nie sú na riešenie ohrozenia postačujúce,

Orgán ESMA posúdi splnenie podmienok uvedených v tomto odseku prvom pododseku písm. a) a b) na základe kritérií a faktorov stanovených v delegovanom akte uvedenom v odseku 10 písm. a) tohto článku.

3.   Orgán ESMA pri prijímaní opatrení uvedených v odseku 1 zabezpečí, aby opatrenie:

a)

významne riešilo ohrozenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov vrátane trhov s komoditnými derivátmi v súlade s cieľmi uvedenými v článku 57 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ a vrátane ohrozenia mechanizmov dodania fyzických komodít alebo stability celého finančného systému v Únii alebo jeho časti, alebo významne zlepšovalo schopnosť príslušných orgánov monitorovať toto ohrozenie určené na základe kritérií a faktorov stanovených v delegovanom akte uvedenom v odseku 10 písm. a) tohto článku;

b)

nevytváralo riziko regulačnej arbitráže určené podľa odseku 10 písm. c) tohto článku;

c)

nemalo na efektívnosť finančných trhov žiaden z týchto škodlivých vplyvov, ktorý je neúmerný prínosom daného opatrenia: znižovanie likvidity na týchto trhoch, obmedzovanie podmienok na zníženie rizík, ktoré priamo súvisia s podnikateľskou činnosťou nefinančnej protistrany alebo vytváranie neistoty pre účastníkov trhu.

Pred prijatím akéhokoľvek opatrenia súvisiaceho s veľkoobchodnými energetickými produktmi orgán ESMA uskutočňuje konzultácie s Agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky zriadenou podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 (29).

Pred prijatím akéhokoľvek opatrenia súvisiaceho s derivátmi poľnohospodárskych komodít orgán ESMA uskutočňuje konzultácie s orgánmi verejnej moci, ktoré sú zodpovedné za dohľad nad fyzickými poľnohospodárskymi trhmi a za ich správu a reguláciu podľa nariadenia (ES) č. 1234/2007.

4.   Predtým, ako sa orgán ESMA rozhodne prijať alebo obnoviť niektoré z opatrení uvedených v odseku 1, navrhované opatrenie oznámi dotknutým príslušným orgánom. V prípade žiadosti podľa odseku 1 písm. a) alebo b) oznámenie obsahuje totožnosť osoby alebo osôb, ktorým je adresovaná, ako aj podrobné údaje a jej odôvodnenie. V prípade opatrenia podľa odseku 1 písm. c) oznámenie obsahuje podrobné údaje o príslušnej osobe, príslušných finančných nástrojoch, príslušných kvantitatívnych opatreniach, ako je maximálna veľkosť pozície, ktorú daná osoba môže uzatvoriť, a jeho odôvodnenie.

5.   Oznámenie sa vydá najneskôr 24 hodín pred tým, ako má opatrenie nadobudnúť účinnosť alebo ako sa má obnoviť. Za výnimočných okolností môže orgán ESMA vydať oznámenie aj menej ako 24 hodín pred tým, ako by malo opatrenie nadobudnúť účinnosť, pokiaľ nie je možné dodržať lehotu 24 hodín.

6.   Orgán ESMA uverejní na svojom webovom sídle oznam o každom rozhodnutí uložiť alebo obnoviť niektoré z opatrení uvedených v článku 1 písm. c). Oznámenie obsahuje podrobné údaje o príslušnej osobe, príslušných finančných nástrojoch, príslušných kvantitatívnych opatreniach, ako je maximálna veľkosť pozície, ktorú daná osoba môže uzatvoriť, a jeho odôvodnenie.

7.   Opatrenie uvedené v odseku 1 písm. c) nadobúda účinnosť v deň uverejnenia oznámenia, alebo neskôr po jeho uverejnení v deň, ktorý je uvedený v tomto oznámení, a uplatňuje sa len na transakcie uzatvorené po nadobudnutí účinnosti tohto opatrenia.

8.   Orgán ESMA preskúma svoje opatrenia uvedené v odseku 1 písm. c) v primeraných intervaloch, minimálne však každé tri mesiace. Ak sa opatrenie po tejto trojmesačnej lehote neobnoví, automaticky zaniká. Odseky 2 až 8 sa uplatňujú aj na obnovenie opatrení.

9.   Opatrenie prijaté orgánom ESMA podľa tohto článku má prednosť pred akýmkoľvek predchádzajúcim opatrením prijatým príslušným orgánom podľa článku 69 ods. 2 písm. o) alebo p) smernice 2014/65/EÚ.

10.   Komisia v súlade s článkom 50 prijme delegované akty vymedzujúce kritériá a faktory s cieľom určiť:

a)

či existuje ohrozenie riadneho fungovania a integrity finančných trhov vrátane trhov s komoditnými derivátmi v súlade s cieľmi uvedenými v článku 57 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ a vrátane ohrozenia mechanizmov dodania fyzických komodít alebo stability celého finančného systému v Únii alebo jeho časti, ako sa uvádza v odseku 2 písm. a), pri zohľadnení rozsahu, v akom sa pozície používajú na hedžovanie pozícií vo fyzických komoditách alebo kontraktoch týkajúcich sa komodít, a rozsahu, v akom sa ceny na podkladových trhoch stanovujú prostredníctvom odkazu na ceny komoditných derivátov;

b)

primerané obmedzenie pozície alebo expozície, ktorá vznikla prostredníctvom derivátu uvedeného v odseku 1 písm. b) tohto článku;

c)

situácie, v ktorých by mohlo vzniknúť riziko regulačnej arbitráže uvedenej v odseku 3 písm. b) tohto článku.

V rámci uvedených kritérií a faktorov sa zohľadnia regulačné technické predpisy uvedené v článku 57 ods. 3 smernice 2014/65/EÚ a rozlíšia sa situácie, v ktorých orgán ESMA prijíma opatrenia, pretože príslušný orgán tieto opatrenia neprijal, od situácií, v ktorých orgán ESMA rieši dodatočné riziká, ktoré príslušný orgán nevie dostatočne riešiť podľa článku 69 ods. 2 písm. j) alebo o) smernice 2014/65/EÚ.

HLAVA VIII

POSKYTOVANIE SLUŽIEB A VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ SPOLOČNOSŤAMI Z TRETÍCH KRAJÍN, S POBOČKOU ALEBO BEZ POBOČKY, NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA O ROVNOCENNOSTI

Článok 46

Všeobecné ustanovenia

1.   Spoločnosť z tretej krajiny môže poskytovať investičné služby alebo vykonávať investičné činnosti s vedľajšími službami alebo bez nich pre oprávnené protistrany a profesionálnych klientov v zmysle oddielu I prílohy II k smernici 2014/65/EÚ usadeným v Únii bez toho, aby zriadila pobočku, ak je zapísaná v registri spoločností z tretích krajín vedenom orgánom ESMA v súlade s článkom 47.

2.   Orgán ESMA zaregistruje spoločnosť z tretej krajiny, ktorá požiadala o povolenie na poskytovanie investičných služieb alebo vykonávanie činností v Únii v súlade s odsekom 1, len vtedy, keď sú splnené tieto podmienky:

a)

Komisia prijala rozhodnutie v súlade s článkom 47 ods. 1;

b)

spoločnosť získala povolenie v jurisdikcii, kde má sídlo jej ústredie, na účely poskytovania investičných služieb alebo vykonávania činností, ktoré sa majú poskytovať v Únii, a podlieha účinnému dohľadu a presadzovaniu právnych predpisov zabezpečujúcich úplný súlad s požiadavkami platnými v danej tretej krajine;

c)

uzatvorili sa dohody o spolupráci podľa článku 47 ods. 2

3.   Ak je spoločnosť z tretej krajiny registrovaná v súlade s týmto článkom, členské štáty nesmú na spoločnosť z tretej krajiny uložiť žiadne ďalšie požiadavky, pokiaľ ide o otázky, ktoré rieši toto nariadenie alebo smernica 2014/65/EÚ, a spoločnosti z tretej krajiny nesmú byť zvýhodňované oproti spoločnostiam z Únie.

4.   Spoločnosť z tretej krajiny uvedená v odseku 1 predloží svoju žiadosť orgánu ESMA po tom, ako Komisia prijme rozhodnutie uvedené v článku 47, v ktorom stanoví, že právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny, v ktorej spoločnosť z tretej krajiny získala povolenie, je rovnocenný požiadavkám uvedeným v článku 47 ods. 1

Žiadajúca spoločnosť z tretej krajiny poskytne orgánu ESMA všetky informácie potrebné na jej registráciu. Orgán ESMA do 30 pracovných dní od prijatia žiadosti posúdi, či je žiadosť úplná. Ak žiadosť nie je úplná, orgán ESMA stanoví termín, do ktorého žiadajúca spoločnosť z tretej krajiny musí poskytnúť doplňujúce informácie.

Rozhodnutie o registrácii sa prijme na základe podmienok uvedených v odseku 2.

Do 180 pracovných dni od podania úplnej žiadosti orgán ESMA písomne informuje žiadajúcu spoločnosť z tretej krajiny, či registráciu povoľuje alebo zamieta, a uvedie úplné zdôvodnenie svojho rozhodnutia.

Členské štáty môžu povoliť spoločnostiam z tretej krajiny, aby poskytovali investičné služby alebo vykonávali investičné činnosti, ako aj vedľajšie služby pre oprávnené protistrany a profesionálnych klientov v zmysle oddielu I prílohy II k smernici 2014/65/EÚ na ich území v súlade s vnútroštátnymi režimami, ak neexituje žiadne rozhodnutie Komisie v súlade s článkom 47 ods. 1, alebo ak takéto rozhodnutie už nie je platné.

5.   Spoločnosti z tretích krajín poskytujúce služby v súlade s týmto článkom informujú klientov usadených v Únii pred poskytnutím akejkoľvek investičnej služby, že nemajú povolené poskytovať služby iným klientom, ako sú oprávnené protistrany a profesionálni klienti v zmysle oddielu I prílohy II k smernici 2014/65/EÚ, a že nepodliehajú dohľadu v Únii. Uvedú aj názov a adresu príslušného orgánu zodpovedného za dohľad v tretej krajine.

Informácie v prvom pododseku poskytnú písomne a zreteľne.

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že oprávnená protistrana alebo profesionálny klient v zmysle oddielu II prílohy II k smernici 2014/65/EÚ usadený alebo nachádzajúci sa v Únii iniciuje z vlastného výlučného podnetu poskytnutie investičnej služby alebo činnosti spoločnosťou z tretej krajiny, sa tento článok neuplatňoval na poskytnutie tejto služby alebo činnosti spoločnosťou z tretej krajiny tejto osobe vrátane vzťahu osobitne súvisiaceho s poskytnutím tejto služby alebo činnosti. Iniciatíva takýchto klientov neoprávňuje spoločnosť z tretej krajiny uvádzať na trh nové kategórie investičných produktov alebo investičných služieb pre daného jednotlivca.

6.   Spoločnosti z tretích krajín poskytujúce služby alebo vykonávajúce činnosti v súlade s týmto článkom sa pred poskytnutím akýchkoľvek služieb alebo vykonaním akýchkoľvek činností pre klienta usadeného v Únii ponúknu, že predložia spory súvisiace s týmito službami alebo činnosťami príslušnému súdu alebo rozhodcovskému súdu v danom členskom štáte.

7.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých vymedzí informácie, ktoré má žiadajúca spoločnosť z tretej krajiny poskytnúť orgánu ESMA vo svojej žiadosti o registráciu v súlade s odsekom 4, a formát informácií, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s odsekom 5.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 47

Rozhodnutie o rovnocennosti

1.   Komisia môže prijať rozhodnutie v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 51 ods. 2 v súvislosti s treťou krajinou, v ktorom bude uvedené, že právne mechanizmy a mechanizmy dohľadu danej tretej krajiny zabezpečujú, aby spoločnosti povolené v danej tretej krajine spĺňali právne záväzné prudenciálne požiadavky a požiadavky na výkon podnikateľskej činnosti, ktoré majú rovnocenný účinok ako požiadavky stanovené v tomto nariadení, v smernici 2013/36/EÚ a v smernici 2014/65/EÚ a vo vykonávacích opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a podľa uvedených smerníc, a aby právny rámec danej tretej krajiny predstavoval účinný rovnocenný systém uznávania investičných spoločností, ktoré získali povolenie podľa právneho režimu tretej krajiny.

Prudenciálny rámec a rámec výkonu podnikateľskej činnosti tretej krajiny sa môže považovať za rámec s rovnocenným účinkom, ak daný rámec spĺňa všetky tieto podmienky:

a)

spoločnosti poskytujúce investičné služby a činnosti v danej tretej krajine podliehajú získaniu povolenia a účinnému priebežnému dohľadu a presadzovaniu dodržiavania právnych predpisov;

b)

spoločnosti poskytujúce investičné služby a činnosti v danej tretej krajine podliehajú dostatočným kapitálovým požiadavkám a primeraným požiadavkám uplatniteľným na akcionárov a členov ich riadiacich orgánov;

c)

spoločnosti poskytujúce investičné služby a činnosti podliehajú vhodným organizačným požiadavkám v oblasti funkcií vnútornej kontroly;

d)

spoločnosti poskytujúce investičné služby a činnosti podliehajú vhodným pravidlám výkonu podnikateľskej činnosti;

e)

rámec zabezpečuje transparentnosť a integritu trhu tým, že bráni jeho zneužívaniu v podobe obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom.

2.   Orgán ESMA uzatvorí dohody o spolupráci s dotknutými príslušnými orgánmi tretích krajín, ktorých právny rámec a rámec dohľadu boli uznané za účinne rovnocenné v súlade s odsekom 1. V týchto dohodách sa vymedzí aspoň:

a)

mechanizmus výmeny informácií medzi orgánom ESMA a príslušnými orgánmi dotknutých tretích krajín vrátane prístupu k všetkým informáciám týkajúcim sa spoločností so sídlom mimo Únie, ktoré získali povolenie v tretích krajinách, ktoré požaduje orgán ESMA;

b)

mechanizmus včasného oznamovania prípadov orgánu ESMA, keď sa príslušný orgán tretej krajiny domnieva, že spoločnosť z tretej krajiny, nad ktorou vykonáva dohľad a ktorú orgán ESMA zapísal do registra ustanoveného v článku 48, porušila podmienky svojho povolenia alebo iných právnych predpisov, ktoré je povinná dodržiavať;

c)

postupy týkajúce sa koordinácie činností dohľadu vrátane prípadných kontrol na mieste.

3.   Spoločnosť z tretej krajiny usadená v krajine, ktorej právny rámec a rámec dohľadu boli uznané za účinne rovnocenné v súlade s odsekom 1 a ktorá získala povolenia v súlade s článkom 39 smernice 2014/65/EÚ, môže poskytovať služby a činnosti, na ktoré sa vzťahuje dané povolenie, oprávneným protistranám a profesionálnym klientom v zmysle oddielu I prílohy II k smernici 2014/65/EÚ v iných členských štátoch Únie bez zriaďovania nových pobočiek. Na tento účel spĺňa požiadavky na informácie pre cezhraničné poskytovanie služieb a činností stanovené v článku 34 smernice 2014/65/EÚ.

Pobočka naďalej podlieha dohľadu členského štátu, v ktorom je zriadená v súlade s článkom 39 smernice 2014/65/EÚ. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti týkajúce sa spolupráce stanovené v smernici 2014/65/EÚ, príslušný orgán členského štátu, kde je pobočka zriadená, a príslušný orgán hostiteľského členského štátu môžu však zaviesť primerané dohody o spolupráci, aby zabezpečili zaručenie náležitej úrovne ochrany investorov zo strany pobočky spoločnosti z tretej krajiny poskytujúcej investičné služby v rámci Únie.

4.   Spoločnosť z tretej krajiny si viac nemôže uplatniť práva podľa článku 46 ods. 1, ak Komisia prijme rozhodnutie v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 51 ods. 2, ktorým zruší svoje rozhodnutie podľa odseku 1 tohto článku v súvislosti s danou treťou krajinou.

Článok 48

Register

Orgán ESMA uchováva register spoločností z tretích krajín, ktoré majú povolenie poskytovať investičné služby alebo vykonávať investičné činnosti v Únii v súlade s článkom 46. Register je verejne dostupný na webovom sídle orgánu ESMA a obsahuje informácie o službách alebo činnostiach, na poskytovanie alebo vykonávanie ktorých majú spoločnosti z tretích krajín povolenie, a odkaz na príslušný orgán zodpovedný za dohľad nad nimi v tretej krajine.

Článok 49

Odobratie registrácie

1.   Orgán ESMA odoberie registráciu spoločnosti z tretej krajiny zapísanej v registri zriadenom v súlade s článkom 48, ak:

a)

orgán ESMA má opodstatnené dôvody domnievať sa na základe zdokumentovaných dôkazov, že spoločnosť z tretej krajiny pri poskytovaní investičných služieb a činností v Únii koná spôsobom, ktorý jasne poškodzuje záujmy investorov alebo riadne fungovanie trhov; alebo

b)

orgán ESMA má opodstatnené dôvody domnievať sa na základe zdokumentovaných dôkazov, že spoločnosť z tretej krajiny pri poskytovaní investičných služieb a činností v Únii závažne porušila ustanovenia, ktoré sa na ňu v tretej krajine vzťahujú a na základe ktorých Komisia prijala rozhodnutie v súlade s článkom 47 ods. 1;

c)

orgán ESMA postúpil vec príslušnému orgánu tretej krajiny a daný príslušný orgán tretej krajiny neprijal vhodné opatrenia potrebné na ochranu investorov a riadneho fungovania trhov v Únii alebo nepreukázal, že dotknutá spoločnosť z tretej krajiny spĺňa požiadavky, ktoré sa na ňu v tretej krajine vzťahujú; a

d)

orgán ESMA informoval príslušný orgán tretej krajiny o svojom úmysle odňať registráciu spoločnosti z tretej krajiny aspoň 30 dní pred jej odňatím.

2.   Orgán ESMA bezodkladne informuje Komisiu o každom opatrení prijatom v súlade s odsekom 1 a svoje rozhodnutie uverejní na svojom webovom sídle.

3.   Komisia posúdi, či v súvislosti s dotknutou treťou krajinou pretrvávajú podmienky, za ktorých bolo prijaté rozhodnutie v súlade s článkom 47 ods. 1

HLAVA IX

DELEGOVANÉ A VYKONÁVACIE AKTY

KAPITOLA 1

Delegované akty

Článok 50

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 1 ods. 9, článku 2 ods. 2, článku 13 ods. 2, článku 15 ods. 5, článku 17 ods. 3, článku 19 ods. 2 a 3, článku 31 ods. 4, článku 40 ods. 8, článku 41 ods. 8, článku 42 ods. 7, článku 45 ods. 10 a článku 52 ods. 10 a 12 sa udeľuje na dobu neurčitú od 2. júla 2014.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 1 ods. 9, článku 2 ods. 2, článku 13 ods. 2, článku 15 ods. 5, článku 17 ods. 3, článku 19 ods. 2 a 3, článku 31 ods. 4, článku 40 ods. 8, článku 41 ods. 8, článku 42 ods. 7, článku 45 ods. 10 a článku 52 ods. 10 a 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 1 ods. 9, článku 2 ods. 2, článku 13 ods. 2, článku 15 ods. 5, článku 17 ods. 3, článku 19 ods. 2 a 3, článku 31 ods. 4, článku 40 ods. 8, článku 41 ods. 8, článku 42 ods. 7, článku 45 ods. 10 a článku 52 ods. 10 alebo 12 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

KAPITOLA 2

Vykonávacie akty

Článok 51

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Európsky výbor pre cenné papiere zriadený rozhodnutím Komisie 2001/528/ES (30). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

HLAVA X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 52

Správy a preskúmanie

1.   Do 3. marca 2019 Komisia po konzultácii s orgánom ESMA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o praktickom vplyve povinností týkajúcich sa transparentnosti stanovených podľa článkov 3 až 13, a to najmä o vplyve mechanizmu objemového prahu uvedeného v článku 5, ako aj o nákladoch oprávnených protistrán a profesionálnych klientov na obchodovanie a o obchodovaní s akciami spoločností s malou a strednou trhovou kapitalizáciou, a o jeho účinnosti pri zabezpečovaní toho, aby uplatňovanie príslušných výnimiek nemalo škodlivý vplyv na tvorbu cien, a o spôsobe fungovania akýchkoľvek primeraných mechanizmov ukladania sankcií za porušenie tohto objemového prahu, ako aj o uplatňovaní a vhodnosti zachovania výnimiek z povinností týkajúcich sa predobchodnej transparentnosti stanovených podľa článku 4 ods. 2 a 3 a článku 9 ods. 2 až 5.

2.   Správa uvedená v odseku 1 obsahuje vplyv využívania výnimiek podľa článku 4 ods. 1 písm. a) a článku 4 ods. 1 písm. b) bodu i) a mechanizmu objemového prahu podľa článku 5 na európske trhy s majetkovými cennými papiermi, a to s osobitným odkazom na:

a)

úroveň a trend, ktoré sa v Únii od zavedenia tohto nariadenia pozorujú v rámci obchodovania na základe nezverejnených pokynov (non-lit order book trading);

b)

vplyv na transparentné kótované rozpätia pred obchodovaním;

c)

vplyv na hĺbku likvidity zverejnených pokynov (lit order books);

d)

vplyv na hospodársku súťaž a investorov v rámci Únie;

e)

vplyv na obchodovanie s akciami spoločností s malou a strednou trhovou kapitalizáciou;

f)

vývoj na medzinárodnej úrovni a rokovania s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami.

3.   Ak sa v správe skonštatuje, že využívanie výnimiek podľa článku 4 ods. 1 písm. a) a článku 4 ods. 1 písm. b) bodu i) má škodlivý vplyv na tvorbu cien alebo na obchodovanie s akciami spoločností s malou a strednou trhovou kapitalizáciou, Komisia v náležitých prípadoch vypracuje návrhy týkajúce sa využívania týchto výnimiek vrátane návrhov na zmenu tohto nariadenia. Takéto návrhy zahŕňajú posúdenie vplyvu navrhovaných zmien a zohľadňujú ciele tohto nariadenia a účinky na narušenie trhu a hospodársku súťaž, ako aj potenciálne vplyvy na investorov v Únii.

4.   Do 3. marca 2019 Komisia po konzultácii s orgánom ESMA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní článku 26 vrátane informácií o tom, či obsah a formát správ o transakciách prijímaných a vymieňaných medzi príslušnými orgánmi umožňujú v plnom rozsahu monitorovať činnosti investičných spoločností v súlade s článkom 26 ods. 1 Komisia môže predložiť akékoľvek vhodné návrhy vrátane návrhu, aby sa transakcie namiesto príslušným orgánom oznamovali systému určenému orgánom ESMA, čo dotknutým príslušným orgánom umožní prístup ku všetkým informáciám oznámeným podľa tohto článku na účely tohto nariadenia a smernice 2014/65/EÚ a na odhaľovanie obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom v súlade s nariadením (EÚ) č. 596/2014.

5.   Do 3. marca 2019 Komisia po konzultácii s orgánom ESMA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vhodných riešeniach na zníženie informačnej asymetrie medzi účastníkmi trhu, ako aj o nástrojoch, ktorým by regulačné orgány mohli lepšie monitorovať činnosti týkajúce sa kótovania na obchodných miestach. Touto správou sa posúdi minimálne realizovateľnosť vytvorenia európskeho systému najlepšej ceny a ponuky pre konsolidované kotácie s cieľom splniť tieto ciele.

6.   Do 3. marca 2019 Komisia po konzultácii s orgánom ESMA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku dosiahnutom pri presune obchodovania so štandardizovanými mimoburzovými derivátmi na burzy alebo elektronické obchodné platformy podľa článkov 25 a 28.

7.   Do 3. júla 2019 Komisia po konzultácii s orgánom ESMA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o cenovom vývoji údajov o predobchodnej a poobchodnej transparentnosti regulovaných trhov, MTF, OTF, APA a CTP.

8.   Do 3. júla 2019 Komisia po konzultácii s orgánom ESMA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej sa preskúmajú ustanovenia o interoperabilite obsiahnuté v článku 36 tohto nariadenia a článku 8 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

9.   Do 3. júla 2019 Komisia po konzultácii s orgánom ESMA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní článkov 35 a 36 tohto nariadenia a článkov 7 a 8 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

Do 3. júla 2021 Komisia po konzultácii s orgánom ESMA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní článku 37.

10.   Do 3. júla 2019 Komisia po konzultácii s orgánom ESMA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vplyve článkov 35 a 36 tohto nariadenia na novozriadené a povolené centrálne protistrany, ako sa uvádza v článku 35 ods. 5, a na obchodné miesta prepojené s týmito centrálnymi protistranami úzkymi väzbami, ako aj o tom, či sa predĺži prechodný mechanizmus uvedený v článku 35 ods. 5, pričom porovná možný prospech spotrebiteľov zo zlepšenia hospodárskej súťaže a dostupnej miery možnosti voľby účastníkov trhu s možným neprimeraným účinkom týchto opatrení na novozriadené a povolené centrálne protistrany a obmedzenia, s ktorými sa účastníci miestnych trhov stretávajú pri prístupe ku globálnym centrálnym protistranám, ako aj na hladké fungovanie trhu.

S prihliadnutím na závery tejto správy môže Komisia prijať delegovaný akt v súlade s článkom 50, ktorým predĺži prechodné obdobie v súlade s článkom 35 ods. 5 o najviac 30 mesiacov.

11.   Do 3. júla 2019 Komisia po konzultácii s orgánom ESMA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o tom, či je prahová hodnota stanovená v článku 36 ods. 5 aj naďalej primeraná a či má byť stále dostupný mechanizmus neuplatňovania článku v súvislosti s derivátmi obchodovanými na burze.

12.   Do 3. júla 2016 Komisia predloží na základe posúdenia rizika vypracovaného orgánom ESMA po porade s ESRB správu Európskemu parlamentu a Rade, v ktorej posúdi potrebu dočasne vyňať deriváty obchodované na burze z rozsahu pôsobnosti článkov 35 a 36. V tejto správe sa zohľadnia prípadné riziká vyplývajúce z ustanovení o otvorenom prístupe v súvislosti s derivátmi obchodovanými na burze ohrozujúce celkovú stabilitu a riadne fungovanie finančných trhov v Únii.

S prihliadnutím na závery tejto správy môže Komisia prijať delegovaný akt v súlade s článkom 50 s cieľom vyňať deriváty obchodované na burze z rozsahu pôsobnosti článkov 35 a 36 až na 30 mesiacov od 3. januára 2017.

Článok 53

Zmena nariadenia (EÚ) č. 648/2012

Nariadenie (EÚ) č. 648/2012 sa mení takto:

1.

V článku 5 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„ESMA vypracúva návrh regulačných technických noriem podľa tohto odseku bez toho, aby bolo dotknuté prechodné ustanovenie s ohľadom na energetické derivátové kontrakty C6, ako sú stanovené v článku 95 smernice 2014/65/EÚ (31).

(31)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finačnými nástrojmi, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/61/EÚ a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).“;"

2.

Článok 7 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Centrálna protistrana, ktorej bolo udelené povolenie zúčtovávať zmluvy o mimoburzových derivátoch, prijíma zúčtovanie týchto zmlúv nediskriminačne a transparentne, a to aj pokiaľ ide o požiadavky na zábezpeku a poplatky súvisiace s prístupom, bez ohľadu na obchodné miesto. Tým sa najmä zabezpečí, aby obchodné miesto malo právo na nediskriminačné zaobchádzanie, pokiaľ ide o to, ako sa zaobchádza so zmluvami obchodovanými na uvedenom obchodnom mieste z hľadiska:

a)

požiadaviek na zábezpeku a vzájomného započítania ekonomicky rovnocenných kontraktov, ak by zahrnutie takýchto zmlúv do vynechania (close-out) a iných postupov započítavania centrálnej protistrany na základe uplatniteľných právnych predpisov o platobnej neschopnosti neohrozilo hladké a riadne fungovanie, platnosť alebo vykonateľnosť takýchto postupov; a

b)

krížových marží s kontraktmi, ktoré sú vo vzájomnom vzťahu, zúčtovanými tou istou centrálnou protistranou podľa modelu rizík, ktorý je v súlade s článkom 41.

Centrálna protistrana môže vyžadovať, aby obchodné miesto spĺňalo prevádzkové a technické požiadavky stanovené centrálnou protistranou, ako aj požiadavky na riadenie rizík.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„6.   Podmienky uvedené v odseku 1, ktoré sa týkajú nediskriminačného zaobchádzania, pokiaľ ide o to, ako sa zaobchádza so zmluvami obchodovanými na uvedenom obchodnom mieste z hľadiska požiadaviek na zábezpeku a vzájomného započítania ekonomicky rovnocenných zmlúv a vzájomného urovnania portfólií s korelovanými zmluvami zúčtovanými tou istou centrálnou protistranou, sa ďalej vymedzia v technických predpisoch prijatých podľa článku 35 ods. 6 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 600/2014 (32).“

3.

V článku 81 sa v odseku 3 dopĺňa tento pododsek:

„Archív obchodných údajov postupuje údaje príslušným orgánom v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 (32)“.

Článok 54

Prechodné ustanovenia

1.   Spoločnosti z tretích krajín môžu naďalej poskytovať služby a vykonávať činnosti v členských štátoch v súlade s vnútroštátnymi režimami do troch rokov odo dňa, keď Komisia prijme rozhodnutie vo vzťahu k príslušnej tretej krajine v súlade s článkom 47.

2.   Ak Komisia zhodnotí, že deriváty obchodované na burze netreba vynímať z rozsahu pôsobnosti článkov 35 a 36 v súlade s článkom 52 ods. 12, centrálna protistrana alebo obchodné miesto môže pred začatím uplatňovania tohto nariadenia požiadať svoj príslušný orgán o povolenie na využívanie prechodných mechanizmov. Príslušný orgán po zohľadnení rizík vyplývajúcich z uplatňovania prístupových práv podľa článku 35 alebo 36, pokiaľ ide o deriváty obchodované na burze, a ohrozujúcich riadne fungovanie príslušných centrálnej protistrany alebo obchodného miesta, môže rozhodnúť, že článok 35 alebo 36 sa nebudú uplatňovať na príslušnú centrálnu protistranu alebo obchodné miesto, pokiaľ ide o deriváty obchodované na burze, počas prechodného obdobia do 3. júla 2019. Ak sa takéto prechodné obdobie schváli, centrálna protistrana či obchodné miesto nemôže mať počas tohto prechodného obdobia prospech z prístupových práv podľa článku 35 alebo 36, pokiaľ ide o deriváty obchodované na burze. Príslušný orgán oznámi orgánu ESMA a v prípade centrálnej protistrany kolégiu príslušných orgánov pre túto centrálnu protistranu, že sa schválilo prechodné obdobie.

Ak je centrálna protistrana, ktorej sa schválil prechodný mechanizmus, prepojená úzkymi väzbami s jedným alebo viacerými obchodnými miestami, tieto obchodné miesta nemôžu mať počas trvania tohto prechodného obdobia prospech z prístupových práv podľa článku 35 alebo 36 v súvislosti s derivátmi obchodovanými na burze.

Ak je obchodné miesto, ktorému sa schválil prechodný mechanizmus, prepojené úzkymi väzbami s jednou alebo viacerými centrálnymi protistranami, tieto centrálne protistrany nemôžu mať počas trvania tohto prechodného obdobia prospech z prístupových práv podľa článku 35 alebo 36 v súvislosti s derivátmi obchodovanými na burze.

Článok 55

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 3. januára 2017.

Bez ohľadu na druhý odsek sa článok 1 ods. 8 a 9, článok 2 ods. 2, článok 5 ods. 6 a 9, článok 7 ods. 2, článok 9 ods. 5, článok 11 ods. 4, článok 12 ods. 2, článok 13 ods. 2, článok 14 ods. 7, článok 15 ods. 5, článok 17 ods. 3, článok 19 ods. 2 a 3, článok 20 ods. 3, článok 21 ods. 5, článok 22 ods. 4, článok 23 ods. 3, článok 25 ods. 3, článok 26 ods. 9, článok 27 ods. 3, článok 28 ods. 4, článok 28 ods. 5, článok 29 ods. 3, článok 30 ods. 2, článok 31 ods. 4, článok 32 ods. 1, 5 a 6, článok 33 ods. 2, článok 35 ods. 6, článok 36 ods. 6, článok 37 ods. 4, článok 38 ods. 3, článok 40 ods. 8, článok 41 ods. 8, článok 42 ods. 7, článok 45 ods. 10, článok 46 ods. 7, článok 47 ods. 1 a 4, článok 52 ods. 10 a 12 a článok 54 ods. 1 uplatňujú bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Bez ohľadu na druhý odsek sa článok 37 ods. 1, 2 a 3 uplatňujú od 3. januára 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. mája 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 7.6.2012, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ C 143, 22.5.2012, s. 74.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 13. mája 2014.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

(5)  Smernica 2014/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smernice 2002/92/ES a smernice 2011/61/EÚ (Pozri stranu 349 tohto úradného vestníka).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1287/2006 z 10. augusta 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2009 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy (Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2004, s. 3).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001/ES z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 zo 14. marca 2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie (Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2012, s. 1).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/172/ES (Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) č. 2014/57/EÚ z 15. mája 2014 o trestných sankciách za zneužívanie trhu (smernica o zneužívaní trhu) (Pozri sranu 179 tohto úradného vestníka).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(18)  Ú. v. EÚ C 147, 25.5.2012, s. 1.

(19)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(21)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(22)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(23)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10).

(24)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(25)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1).

(26)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(27)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).

(28)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 149/2013 z 19. decembra 2013, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov, zúčtovacej povinnosti, verejného archívu, prístupu k miestu obchodovania, nefinančných protistrán, postupov zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 11).

(29)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1).

(30)  Rozhodnutie Komisie 2001/528/ES zo 6. júna 2001, ktorým sa zriaďuje Európsky výbor pre cenné papiere (Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45).

(32)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finačnými nástrojmi, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).


Top