Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0560

Nariadenie Rady (EÚ) č. 560/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály Text s významom pre EHP

OJ L 169, 7.6.2014, p. 130–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/560/oj

7.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 169/130


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 560/2014

zo 6. mája 2014

o zriadení spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 187 a prvý odsek článku 188,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

keďže:

(1)

Verejno-súkromné partnerstvá v podobe spoločných technologických iniciatív boli pôvodne ustanovené v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES (2).

(2)

V rozhodnutí Rady 2006/971/ES (3) sa určili špecifické verejno-súkromné partnerstvá, ktoré sa majú podporovať.

(3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (4) (ďalej len „program Horizont 2020“). Program Horizont 2020 má za cieľ dosiahnuť väčší vplyv na výskum a inováciu spojením programu Horizont 2020 a finančných prostriedkov súkromného sektora do verejno-súkromných partnerstiev v kľúčových oblastiach, kde výskum a inovácia môžu prispieť k širším cieľom Únie týkajúcim sa konkurencieschopnosti, vytvoriť pákový efekt súkromných investícií a pomôcť riešiť spoločenské výzvy. Tieto partnerstvá by sa mali zakladať na dlhodobom záväzku, ktorého súčasťou je aj vyvážený príspevok všetkých partnerov, mali by niesť zodpovednosť za dosiahnutie svojich cieľov a byť v súlade so strategickými cieľmi Únie v oblasti výskumu, vývoja a inovácie. Riadenie a fungovanie týchto partnerstiev by malo byť otvorené, transparentné, efektívne a účinné a malo by širokému spektru zainteresovaných strán pôsobiacich vo svojich špecifických oblastiach poskytovať príležitosti na účasť. V súlade s nariadením (EÚ) č. 1291/2013 sa Únia môže do týchto partnerstiev zapojiť formou finančného príspevku do spoločných podnikov založených na základe článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES.

(4)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1291/2013 a rozhodnutím Rady 2013/743/EÚ (5) sa podpora môže poskytnúť spoločným podnikom zriadeným v rámci programu Horizont 2020 za podmienok špecifikovaných v uvedenom rozhodnutí.

(5)

V oznámení Komisie s názvom „Európa 2020 – stratégia pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast“ (ďalej len „stratégia Európa 2020“) schválenom Európskym parlamentom a Radou sa zdôrazňuje potreba vytvoriť priaznivé podmienky pre investovanie do znalostí a inovácie, aby sa dosiahol inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v Únii.

(6)

Konzorcium pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (ďalej len „BIC“) vypracovalo dokument o vízii a strategický program pre inováciu a výskum, ktoré vychádzajú z rozsiahlych konzultácií s verejnými a súkromnými zainteresovanými stranami. V strategickom programe pre inováciu a výskum sú opísané hlavné technologické a inovačné výzvy, ktoré je potrebné prekonať s cieľom vybudovať v Európe udržateľné a konkurencieschopné priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály, a určujú sa v ňom výskumné a demonštračné činnosti a činnosti zavádzania do praxe, ktoré sa majú realizovať v rámci spoločnej technologickej iniciatívy v oblasti priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály (ďalej len „iniciatíva BBI“).

(7)

BIC je nezisková organizácia vytvorená na účely zastupovania priemyselnej skupiny, ktorá podporuje iniciatívu BBI. Členovia konzorcia zastupujú celý hodnotový reťazec využívajúci biologické materiály a patria medzi nich veľké priemyselné odvetvia, malé a stredné podniky (MSP), regionálne klastre, európske obchodné združenia a európske technologické platformy. Cieľom BIC je zabezpečiť a podporovať technologický a hospodársky rozvoj priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály v Európe. O členstvo sa môžu uchádzať všetky zainteresované strany z celého hodnotového reťazca využívajúceho biologické materiály. Pokiaľ ide o členstvo, konzorcium uplatňuje všeobecné zásady otvorenosti a transparentnosti zabezpečujúce široké zapojenie priemyslu.

(8)

Účastníkom alebo koordinátorom vybraných projektov sa môže stať akákoľvek oprávnená inštitúcia.

(9)

V oznámení Európskej komisie z 13. februára 2012 s názvom „Inovácie pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre Európu“ a predovšetkým v jej akčnom pláne sa vyzýva k tomu, aby sa v Európe vytvorilo verejno-súkromné partnerstvo s cieľom podporovať vybudovanie udržateľných a konkurencieschopných priemyselných odvetví a hodnotových reťazcov využívajúcich biologické materiály. Vzhľadom na prechod k spoločnosti nezávislej od ropy sa oznámenie zameriava na lepšiu integráciu odvetví, ktoré vyrábajú a spracúvajú biomasu, s cieľom zosúladiť potravinovú bezpečnosť, nedostatok prírodných zdrojov a ciele v oblasti životného prostredia s využitím biomasy na priemyselné a energetické účely.

(10)

Oznámením Komisie z 10. októbra 2012 s názvom „Silnejší európsky priemysel v prospech rastu a oživenia hospodárstva“ sa potvrdzuje strategický význam priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály pre budúcu konkurencieschopnosť Európy, ako je vymedzená v oznámení Komisie z 21 decembra 2007 s názvom „Iniciatíva vedúcich trhov pre Európu“, a zdôrazňuje potreba iniciatívy BBI.

(11)

Priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály a ich hodnotové reťazce čelia zložitým a zásadným technologickým a inovačným výzvam. Keďže ide o nové odvetvia, musia prekonať rozptýlenosť technických kompetencií a obmedzených verejne dostupných údajov o skutočnej dostupnosti zdrojov s cieľom vybudovať udržateľné a konkurencieschopné hodnotové reťazce. V záujme vyriešenia týchto výziev je potrebné sústredeným a súdržným spôsobom dosiahnuť kritické množstvo na európskej úrovni, pokiaľ ide o rozsah činností, excelentnosť a potenciál pre inováciu.

(12)

Iniciatíva BBI by mala zmierniť rôzne druhy zlyhaní trhu, ktoré odrádzajú od súkromných investícií do predkonkurenčného výskumu, demonštračných činností a zavádzania priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály v Európe. Predovšetkým by mala zaistiť dostupnosť spoľahlivých dodávok biomasy s ohľadom na ďalšie konkurenčné sociálne a environmentálne požiadavky a podporiť rozvoj pokročilých spracovateľských technológií, rozsiahlych demonštračných činností a politických nástrojov, čím by sa znížilo riziko pre súkromné investície do výskumu a inovácie v oblasti vývoja udržateľných a konkurencieschopných výrobkov z biologických materiálov a biopalív.

(13)

Iniciatíva BBI by mala mať formu verejno-súkromného partnerstva zameraného na zvýšenie investícií do rozvoja udržateľných priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály v Európe. Mala by byť prínosná pre európskych občanov z environmentálneho a sociálno-ekonomického hľadiska, mala by zvyšovať konkurencieschopnosť Európy a prispievať k etablovaniu Európy ako kľúčového aktéra v oblasti výskumu, demonštračných činností a zavádzania pokročilých výrobkov z biologických materiálov a biopalív.

(14)

Cieľom iniciatívy BBI je realizovať program výskumných a inovačných činností v Európe, ktorý posúdi dostupnosť obnoviteľných biologických zdrojov, ktoré sa môžu použiť na výrobu biologických materiálov, a na tomto základe podporí vytvorenie udržateľných hodnotových reťazcov využívajúcich biologické materiály. Uvedené činnosti by sa mali realizovať formou spolupráce medzi zainteresovanými stranami v rámci celých hodnotových reťazcov využívajúcich biologické materiály vrátane prvovýroby a spracovateľských odvetví, spotrebiteľských značiek, MSP, výskumných a technologických centier a univerzít.

(15)

Ambície a rozsah cieľov iniciatívy BBI, rozsah finančných a technických zdrojov, ktoré je potrebné zmobilizovať, ako aj potreba dosiahnuť účinnú koordináciu a súčinnosť zdrojov a financovania si vyžadujú zapojenie Únie. Preto je potrebné zriadiť spoločný podnik na realizáciu spoločnej technologickej iniciatívy v oblasti priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály (ďalej len „spoločný podnik BBI“) ako právnickú osobu.

(16)

Cieľ spoločného podniku BBI by sa mal dosiahnuť prostredníctvom podpory výskumných a inovačných činností prostredníctvom využitia zdrojov z verejného a súkromného sektora. Spoločný podnik BBI by mal preto organizovať výzvy na predkladanie návrhov na podporu výskumných a demonštračných činností, ako aj činností zavádzania do praxe.

(17)

Na dosiahnutie maximálneho vplyvu by mal spoločný podnik BBI vytvoriť úzke synergie s ďalšími programami Únie v oblastiach, ako sú vzdelávanie, životné prostredie, konkurencieschopnosť a MSP, ako aj s fondmi v rámci politiky súdržnosti a politiky rozvoja vidieka, ktoré môžu konkrétne pomôcť posilniť výskumné a inovačné schopnosti na úrovni jednotlivých štátov a regiónov v súvislosti so stratégiami inteligentnej špecializácie.

(18)

Program Horizont 2020 by mal podporou synergií s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF) prispieť k preklenutiu rozdielov v oblasti výskumu a inovácie v rámci Únie. Spoločný podnik BBI by sa preto mal usilovať nadviazať úzku súčinnosť s fondmi EŠIF, ktoré môžu špecificky pomôcť posilniť miestne, regionálne a národné výskumné a inovačné kapacity v oblasti spoločného podniku BBI a podporiť úsilie o inteligentnú špecializáciu.

(19)

Zakladajúcimi členmi spoločného podniku BBI by mali byť Únia a BIC.

(20)

Pravidlá organizácie a činnosti spoločného podniku BBI by sa mali stanoviť v stanovách spoločného podniku BBI, ktoré sú súčasťou tohto nariadenia.

(21)

BIC písomne vyjadrilo svoj súhlas s vykonávaním výskumných činností v oblasti spoločného podniku BBI v rámci štruktúry vhodne prispôsobenej povahe verejno-súkromného partnerstva. Je vhodné, aby BIC pristúpilo k stanovám uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu podpísaním súhlasu s týmito stanovami.

(22)

V záujme dosiahnutia stanovených cieľov by spoločný podnik BBI mal poskytovať finančnú podporu na opatrenia prostredníctvom otvorených a transparentných postupov, predovšetkým v podobe grantov účastníkom určeným na základe otvorených a súťažných výziev na predkladanie návrhov.

(23)

Príspevky členov iných ako Únia by nemali byť obmedzené na administratívne náklady spoločného podniku BBI a na spolufinancovanie potrebné na realizáciu výskumných a inovačných opatrení podporovaných spoločným podnikom BBI. Ich príspevky by sa mali vzťahovať aj na ďalšie činnosti, ktoré majú realizovať členovia iní ako Únia v súlade s plánom doplnkových činnosti. Aby bolo možné získať správny prehľad o pákovom efekte, tieto doplnkové činnosti by mali predstavovať príspevky k širšej iniciatíve BBI.

(24)

Účasť na nepriamych opatreniach financovaných prostredníctvom spoločného podniku BBI by mala byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 (6). Spoločný podnik BBI by mal navyše zabezpečiť jednotné uplatňovanie uvedených pravidiel na základe príslušných opatrení prijatých Komisiou.

(25)

Spoločný podnik BBI by mal na zabezpečenie otvorenosti, transparentnosti a uľahčenie účasti využívať aj elektronické prostriedky spravované Komisiou. Výzvy na predkladanie návrhov vyhlasované spoločným podnikom BBI by sa preto mali uverejňovať aj na jednotnom portáli pre účastníkov, ako aj prostredníctvom iných elektronických prostriedkov šírenia v rámci programu Horizont 2020, ktoré spravuje Komisia. Spoločný podnik BBI by na účely začlenenia do elektronických systémov na podávanie správ a šírenie informácií v rámci programu Horizont 2020, ktoré spravuje Komisia, mal navyše poskytovať príslušné údaje okrem iného o návrhoch, uchádzačoch, grantoch a o účastníkoch vo vhodnom formáte a s periodicitou zodpovedajúcou povinnostiam Komisie v oblasti podávania správ.

(26)

Finančný príspevok Únie pre spoločný podnik BBI by sa mal spravovať v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a s príslušnými pravidlami nepriameho hospodárenia stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (7) a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (8).

(27)

Na účely zjednodušenia by sa pre všetky zúčastnené strany malo znížiť administratívne zaťaženie. Nemalo by dochádzať k zdvojeným auditom a neprimerane rozsiahlemu množstvu dokumentácie a neprimerane rozsiahlemu podávaniu správ. Audity prijímateľov finančných prostriedkov Únie podľa tohto nariadenia by sa mali uskutočňovať v súlade s nariadením (EÚ) č. 1291/2013.

(28)

Finančné záujmy Únie a ostatných členov spoločného podniku BBI by mali byť počas celého výdavkového cyklu chránené prostredníctvom primeraných opatrení vrátane predchádzania nezrovnalostiam, ich odhaľovania a vyšetrovania, vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a v prípade potreby vrátane administratívnych a finančných sankcií v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

(29)

Vnútorný audítor Komisie by mal mať nad spoločným podnikom BBI rovnaké právomoci ako voči Komisii.

(30)

Vzhľadom na osobitnú povahu a súčasné postavenie spoločných podnikov a s cieľom zabezpečiť kontinuitu so siedmym rámcovým programom by sa spoločným podnikom malo naďalej udeľovať samostatné absolutórium. Odchylne od článku 60 ods. 7 a článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 by preto mal absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku BBI udeľovať Európsky parlament na základe odporúčania Rady. Na finančný príspevok Únie na spoločný podnik BBI by sa preto nemali uplatňovať požiadavky v oblasti podávania správ ustanovené v článku 60 ods. 5 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, ale mali by sa v čo najväčšom rozsahu zosúladiť s požiadavkami, ktoré sa uplatňujú na orgány podľa článku 208 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012. Audit účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií by mal vykonávať Dvor audítorov.

(31)

Spoločný podnik BBI by mal fungovať otvoreným a transparentným spôsobom, mal by svojim príslušným orgánom včas poskytovať všetky náležité informácie ako aj propagovať svoje činnosti, okrem iného prostredníctvom informačných aktivít a prostredníctvom šírenia informácií v radoch širokej verejnosti. Rokovací poriadok orgánov spoločného podniku BBI by sa mal sprístupniť verejnosti.

(32)

V záujme zjednodušenia zriadenia spoločného podniku BBI by Komisia mala zodpovedať za jeho zriadenie a počiatočnú prevádzku, kým nedosiahne takú prevádzkovú kapacitu, ktorá mu umožní plniť vlastný rozpočet.

(33)

S ohľadom na cieľ programu Horizont 2020, ktorým je dosiahnuť zjednodušenie a ucelenosť, by sa pri všetkých výzvach na predloženie návrhov v rámci spoločného podniku BBI mala zohľadňovať doba trvania programu Horizont 2020.

(34)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to posilnenie priemyselného výskumu a inovácie v celej Únii prostredníctvom vykonávania spoločnej iniciatívy BBI spoločným podnikom BBI, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov zamedzenia duplicite, zachovania kritického množstva a zabezpečenia optimálneho využitia verejných financií ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zriadenie

1.   Na účely vykonávania spoločnej technologickej iniciatívy v oblasti priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály (ďalej len „iniciatíva BBI“) sa do 31. decembra 2024 zriaďuje spoločný podnik v zmysle článku 187 ZFEÚ (ďalej len „spoločný podnik BBI“). S cieľom zohľadniť trvanie programu Horizont 2020 sa výzvy na predkladanie návrhov v rámci spoločného podniku BBI vyhlásia najneskôr do 31. decembra 2020. V riadne odôvodnených prípadoch sa výzvy na predkladanie návrhov môžu vyhlásiť do 31. decembra 2021.

2.   Spoločný podnik BBI je orgán poverený realizáciou verejno-súkromného partnerstva uvedeného v článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

3.   Spoločný podnik BBI má právnu subjektivitu. Vo všetkých členských štátoch má čo najširšiu právnu spôsobilosť, ktorá sa podľa právnych predpisov uvedených členských štátov priznáva právnickým osobám. Môže predovšetkým nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok alebo s ním nakladať a môže vystupovať ako strana v súdnom konaní.

4.   Sídlo spoločného podniku BBI je v Bruseli, Belgicko.

5.   Stanovy spoločného podniku BBI (ďalej len „stanovy“) sa uvádzajú v prílohe.

Článok 2

Ciele

Spoločný podnik BBI má tieto ciele:

a)

prispievať k vykonávaniu nariadenia (EÚ) č. 1291/2013, a najmä časti III rozhodnutia 2013/743/EÚ;

b)

prispievať k dosiahnutiu cieľov iniciatívy BBI v záujme vybudovania udržateľného nízkouhlíkového hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje, a zvýšenia hospodárskeho rastu a zamestnanosti, predovšetkým vo vidieckych oblastiach, a to rozvojom udržateľných a konkurencieschopných priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály v Európe založených na pokročilých biorafinériách získavajúcich biomasu udržateľným spôsobom, a najmä:

i)

demonštrovať technológie umožňujúce vznik nových chemických stavebných prvkov, nových materiálov a nových spotrebiteľských výrobkov z európskej biomasy, ktoré nahradia potrebu vstupov založených na fosílnych surovinách;

ii)

vypracovať obchodné modely integrujúce hospodárske subjekty z celého hodnotového reťazca od zásobovania biomasou cez biorafinérie až po spotrebiteľov materiálov, chemikálií a palív z biologických zdrojov, a to aj prostredníctvom vytvárania nových medzisektorových prepojení a podpory medziodvetvových klastrov, a

iii)

vybudovať vzorové biorafinérie, v ktorých sa zavedú technológie a obchodné modely pre materiály, chemikálie a palivá z biologických zdrojov a ktoré preukážu nákladové i výkonnostné zlepšenia na úrovni porovnateľnej s fosílnymi alternatívami.

Článok 3

Finančný príspevok Únie

1.   Finančný príspevok Únie do spoločného podniku BBI vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO na pokrytie administratívnych a prevádzkových nákladov je maximálne vo výške 975 000 000 EUR. Finančný príspevok Únie sa vypláca z rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Únie vyčlenených pre osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 zriadenom rozhodnutím 2013/743/EÚ, v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) bodu iv) a článkami 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 pre subjekty uvedené v článku 209 uvedeného nariadenia.

2.   Spôsob vyplácania finančného príspevku Únie je stanovený v dohode o delegovaní a dohodách o ročných prevodoch finančných prostriedkov, ktoré v mene Únie uzavrie Komisia so spoločným podnikom BBI.

3.   V dohode o delegovaní uvedenej v odseku 2 tohto článku sa riešia prvky uvedené v článku 58 ods. 3 a článkoch 60 a 61 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a v článku 40 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012, a okrem iného aj:

a)

požiadavky na príspevok spoločného podniku BBI v súvislosti s príslušnými ukazovateľmi výkonnosti uvedenými v prílohe II k rozhodnutiu 2013/743/EÚ;

b)

požiadavky na príspevok spoločného podniku BBI vzhľadom na monitorovanie uvedené v prílohe III k rozhodnutiu 2013/743/EÚ;

c)

špecifické ukazovatele výkonnosti týkajúce sa fungovania spoločného podniku BBI;

d)

opatrenia týkajúce sa poskytovania údajov potrebných na zabezpečenie toho, aby Komisia bola schopná plniť svoje povinnosti v oblasti šírenia informácií a podávania správ, okrem iného prostredníctvom jednotného portálu pre účastníkov, ako aj prostredníctvom iných elektronických prostriedkov programu Horizont 2020 spravovaných Komisiou;

e)

ustanovenia na účely uverejňovania výziev spoločného podniku BBI na predkladanie návrhov aj na jednotnom portáli pre účastníkov, ako aj prostredníctvom iných elektronických prostriedkov šírenia v rámci programu Horizont 2020, ktoré spravuje Komisia;

f)

využívanie ľudských zdrojov a ich zmeny, predovšetkým personálne obsadenie podľa funkčnej skupiny, platovej triedy a kategórie, zmeny zaradenia a všetky zmeny počtu zamestnancov.

Článok 4

Príspevky iných členov ako Únia

1.   Iní členovia spoločného podniku BBI ako Únia zabezpečia alebo sa postarajú o to, aby ich zakladajúce subjekty uhradili celkový príspevok vo výške minimálne 2 730 000 000 EUR v lehote vymedzenej v článku 1.

2.   Príspevok uvedený v odseku 1 tohto článku tvoria:

a)

príspevky pre spoločný podnik BBI, ako sú stanovené v článku 12 ods. 2, článku 12 ods. 3 písm. b) a c) stanov;

b)

nepeňažné príspevky v hodnote minimálne 1 755 000 000 EUR za obdobie vymedzené v článku 1 od iných členov ako Únia, alebo od ich zakladajúcich subjektov, pričom tieto príspevky pozostávajú z nákladov vzniknutých pri vykonávaní ďalších činností mimo pracovného plánu spoločného podniku BBI a prispievajú k dosiahnutiu cieľov iniciatívy BBI. Ďalšie programy financovania z rozpočtu Únie môžu podporovať tieto náklady v súlade s uplatniteľnými pravidlami a postupmi. V takýchto prípadoch financovanie Únie nepredstavuje náhradu nepeňažných príspevkov od iných členov ako Únia, alebo od ich zakladajúcich subjektov.

Náklady uvedené v písmene b) nie sú oprávnené na vyplatenie finančnej podpory zo strany spoločného podniku BBI. Príslušné činnosti sa stanovia v ročnom pláne ďalších činností, v ktorom sa uvádza odhadovaná hodnota týchto príspevkov.

3.   Iní členovia spoločného podniku BBI ako Únia každoročne do 31. januára oznamujú správnej rade spoločného podniku BBI hodnotu príspevkov uvedených v odseku 2, ktoré uhradili za každý predchádzajúci rozpočtový rok. Tieto informácie sa včas poskytnú aj skupine zástupcov štátov.

4.   Na účely určenia hodnoty príspevkov uvedených v odseku 2 písm. b) tohto článku a v článku 12 ods. 3 písm. c) stanov sa náklady určujú podľa obvyklých postupov nákladového účtovníctva príslušných subjektov, podľa platných účtovných štandardov krajiny, v ktorej je subjekt usadený, a podľa platných medzinárodných účtovných štandardov a medzinárodných štandardov finančného výkazníctva. Náklady osvedčuje nezávislý externý audítor vymenovaný dotknutým subjektom. V prípade akejkoľvek neistoty v súvislosti s obsahom osvedčenia môže metódu určovania hodnoty overiť spoločný podnik BBI. Na účely tohto nariadenia nepodliehajú náklady vyplývajúce z doplnkových činností auditu zo strany spoločného podniku BBI ani žiadneho orgánu Únie.

5.   Komisia môže ukončiť, úmerne znížiť alebo pozastaviť finančný príspevok Únie do spoločného podniku BBI alebo iniciovať postup likvidácie uvedený v článku 20 ods. 2 stanov, ak uvedení členovia spoločného podniku alebo ich zakladajúce subjekty neposkytujú príspevky uvedené v odseku 2 tohto článku, alebo ich poskytujú len sčasti či neskoro. Rozhodnutie Komisie nebráni tomu, aby sa uhradili oprávnené náklady, ktoré už členovia vynaložili do oznámenia rozhodnutia spoločnému podniku BBI.

Článok 5

Rozpočtové pravidlá

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 tohto nariadenia, spoločný podnik BBI prijíma svoje osobitné rozpočtové pravidlá v súlade s článkom 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 110/2014 (9).

Článok 6

Zamestnanci

1.   Na zamestnancov spoločného podniku BBI sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, ako sa stanovuje v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (10) (ďalej len „služobný poriadok“ a „podmienky zamestnávania“), a pravidlá prijaté spoločne inštitúciami Únie na účely uplatňovania služobného poriadku a podmienok zamestnávania na zamestnancov spoločného podniku BBI.

2.   Správna rada vykonáva vo vzťahu k zamestnanom spoločného podniku BBI právomoci, ktoré orgánu splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy zveruje služobný poriadok a právomoci, ktoré zverujú podmienky zamestnávania (ďalej len „právomoci menovacieho orgánu“).

Správna rada prijíma v súlade s článkom 110 služobného poriadku rozhodnutie založené na článku 2 ods. 1 služobného poriadku a na článku 6 podmienok zamestnávania, ktorým sa delegujú príslušné právomoci menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a vymedzujú podmienky umožňujúce pozastavenie delegovania týchto právomocí. Výkonný riaditeľ je oprávnený delegovať tieto právomoci na svojich podriadených.

Ak to vyžadujú mimoriadne okolnosti, správna rada môže formou rozhodnutia dočasne pozastaviť delegovanie právomocí menovacieho orgánu na výkonného riaditeľa a každé následné delegovanie týchto právomocí na jeho podriadených. V takomto prípade správna rada vykonáva právomoci menovacieho orgánu sama alebo ich môže delegovať na jedného zo svojich členov alebo na iného člena personálu spoločného podniku BBI, ktorý nie je výkonným riaditeľom.

3.   Správna rada prijíma príslušné vykonávacie predpisy k služobnému poriadku a podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov v súlade s článkom 110 služobného poriadku.

4.   Počet zamestnancov je určený v pláne pracovných miest spoločného podniku BBI, v ktorom je uvedený počet dočasných pracovných miest podľa funkčnej skupiny a podľa platovej triedy a počet zmluvných zamestnancov vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného času, v súlade s jeho ročným rozpočtom.

5.   Medzi zamestnancov spoločného podniku BBI patria dočasní zamestnanci a zmluvní zamestnanci.

6.   Všetky náklady týkajúce sa zamestnancov znáša spoločný podnik BBI.

Článok 7

Vyslaní národní experti a stážisti

1.   Spoločný podnik BBI môže využívať vyslaných národných expertov a stážistov, ktorí nie sú zamestnancami spoločného podniku BBI. Počet vyslaných národných expertov vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného času sa doplní do informácií o zamestnancoch uvedených v článku 6 ods. 4 v súlade s ročným rozpočtom.

2.   Správna rada prijme rozhodnutie, ktorým sa stanovia pravidlá vysielania národných expertov do spoločného podniku BBI a využívania stážistov.

Článok 8

Výsady a imunity

Na spoločný podnik BBI a jeho zamestnancov sa vzťahuje Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a ZFEÚ.

Článok 9

Zodpovednosť spoločného podniku BBI

1.   Zmluvná zodpovednosť spoločného podniku BBI sa riadi príslušnými zmluvnými ustanoveniami a právnymi predpismi uplatniteľnými na príslušnú dohodu, rozhodnutie alebo zmluvu.

2.   V prípade mimozáväzkovej zodpovednosti spoločný podnik BBI uhradí v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne predpisy členských štátov všetky škody spôsobené jeho zamestnancami pri výkone ich povinností.

3.   Všetky platby spoločného podniku BBI súvisiace so zodpovednosťou uvedenou v odsekoch 1 a 2, ako aj náklady a výdavky vzniknuté v súvislosti s touto zodpovednosťou sa považujú za výdavky spoločného podniku BBI a hradia sa z jeho zdrojov.

4.   Spoločný podnik BBI nesie výlučnú zodpovednosť za plnenie svojich povinností.

Článok 10

Právomoc Súdneho dvora Európskej únie a rozhodné právo

1.   Právomoc Súdneho dvora Európskej únie sa uplatňuje:

a)

podľa ktorejkoľvek rozhodcovskej doložky uvedenej v dohodách alebo zmluvách uzatvorených spoločným podnikom BBI, alebo v jeho rozhodnutiach;

b)

v sporoch týkajúcich sa náhrady škody spôsobenej zamestnancami spoločného podniku BBI pri výkone ich povinností;

c)

v každom spore medzi spoločným podnikom BBI a jeho zamestnancami v rozsahu a za podmienok stanovených v služobnom poriadku a podmienkach zamestnávania.

2.   Vo všetkých otázkach, ktoré nie sú upravené týmto nariadením alebo inými právnymi aktmi Únie, sa uplatňuje právo štátu, v ktorom má spoločný podnik BBI sídlo.

Článok 11

Hodnotenie

1.   Komisia do 30. júna 2017 vykoná s pomocou nezávislých expertov priebežné hodnotenie spoločného podniku BBI. Komisia pripraví správu o tomto hodnotení, ktorá obsahuje závery hodnotenia a pripomienky Komisie. Komisia uvedenú správu zašle Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2017. Výsledky priebežného hodnotenia spoločného podniku BBI sa zohľadnia pri hĺbkovom posúdení a priebežnom hodnotení uvedenom v článku 32 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013.

2.   Na základe záverov priebežného hodnotenia uvedeného v odseku 1 tohto článku môže Komisia konať v súlade s článkom 4 ods. 5 alebo prijať akékoľvek iné vhodné opatrenie.

3.   Do šiestich mesiacov od likvidácie spoločného podniku BBI, najneskôr však do dvoch rokov od začatia postupu likvidácie uvedeného v článku 20 stanov, Komisia vykoná záverečné hodnotenie spoločného podniku BBI. Výsledky záverečného hodnotenia sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 12

Absolutórium

Odchylne od článku 60 ods. 7 a článku 209 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku BBI udeľuje Európsky parlament na základe odporúčania Rady v súlade s postupom ustanoveným v rozpočtových pravidlách spoločného podniku BBI.

Článok 13

Audity ex post

1.   Spoločný podnik BBI vykonáva audity ex post výdavkov na nepriame opatrenia v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 ako súčasť nepriamych opatrení programu Horizont 2020.

2.   Komisia sa môže rozhodnúť vykonať audity uvedené v odseku 1 sama. V takomto prípade Komisia tak urobí v súlade s uplatniteľnými pravidlami, najmä nariadeniami (EÚ, Euratom) č. 966/2012, (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013.

Článok 14

Ochrana finančných záujmov členov

1.   Spoločný podnik BBI poskytuje zamestnancom Komisie a ďalším osobám povereným spoločným podnikom BBI alebo Komisiou, ako aj Dvoru audítorov prístup do svojich priestorov a ku všetkým informáciám vrátane informácií v elektronickej podobe, ktoré sú potrebné na vykonanie auditov.

2.   Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať vyšetrovania, vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení Rady (Euratom, ES), č. 2185/96 (11) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (12), a to s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo inej nezákonnej činnosti ovplyvňujúcej finančné záujmy Únie v súvislosti s dohodou, rozhodnutím alebo zmluvou, ktoré sú financované na základe tohto nariadenia.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, dohody, rozhodnutia a zmluvy vyplývajúce z vykonávania tohto nariadenia obsahujú ustanovenia, ktoré výslovne splnomocňujú Komisiu, spoločný podnik BBI, Dvor audítorov a úrad OLAF, aby vykonávali takéto audity a vyšetrovania, a to podľa ich príslušných právomocí.

4.   Spoločný podnik BBI zabezpečí adekvátnu ochranu finančných záujmov svojich členov prostredníctvom vykonávania alebo poverovania vykonávaním príslušných interných a externých kontrol.

5.   Spoločný podnik BBI pristúpi k Medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (13). Spoločný podnik BBI prijme nevyhnutné opatrenia potrebné na uľahčenie vnútorných vyšetrovaní vykonávaných úradom OLAF.

Článok 15

Dôvernosť

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16, spoločný podnik BBI zabezpečí ochranu citlivých informácií, ktorých zverejnenie by mohlo poškodiť záujmy jeho členov alebo účastníkov činností spoločného podniku BBI.

Článok 16

Transparentnosť

1.   Na dokumenty držané spoločným podnikom BBI sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (14).

2.   Správna rada spoločného podniku BBI môže prijať praktickú úpravu na účely vykonávania nariadenia (ES) č. 1049/2001.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 tohto nariadenia, proti rozhodnutiam spoločného podniku BBI prijatým podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 je možné podávať sťažnosti ombudsmanovi, a to za podmienok stanovených v článku 228 ZFEÚ.

Článok 17

Pravidlá účasti a šírenia

Na opatrenia financované spoločným podnikom BBI sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1290/2013. V súlade s uvedeným nariadením sa spoločný podnik BBI považuje za financujúci orgán a poskytuje finančnú podporu nepriamym opatreniam, ako sú stanovené v článku 1 stanov.

Článok 18

Podpora zo strany hostiteľského štátu

Spoločný podnik BBI a štát, v ktorom má spoločný podnik sídlo, môžu uzavrieť administratívnu dohodu o výsadách a imunitách a o inej podpore, ktorú uvedený štát poskytne spoločnému podniku BBI.

Článok 19

Počiatočné opatrenia

1.   Komisia je zodpovedná za zriadenie a počiatočnú prevádzku spoločného podniku BBI, kým spoločný podnik nedosiahne takú prevádzkovú kapacitu, ktorá mu umožní plniť vlastný rozpočet. Komisia vykonáva v súlade s právom Únie všetky nevyhnutné opatrenia v spolupráci s ostatnými členmi a s účasťou príslušných orgánov spoločného podniku BBI.

2.   Na účel uvedený v odseku 1:

a)

kým sa výkonný riaditeľ po vymenovaní správnou radou v súlade s článkom 8 stanov neujme výkonu svojej funkcie, Komisia môže poveriť úradníka Komisie, aby konal ako dočasný výkonný riaditeľ a aby plnil povinnosti uložené výkonnému riaditeľovi, pričom mu môže pomáhať obmedzený počet úradníkov Komisie;

b)

odchylne od článku 6 ods. 2 tohto nariadenia dočasný výkonný riaditeľ vykonáva právomoci menovacieho orgánu;

c)

Komisia môže dočasne prideliť obmedzený počet svojich úradníkov.

3.   Dočasný výkonný riaditeľ môže povoľovať všetky platby pokryté rozpočtovými prostriedkami z ročného rozpočtu spoločného podniku BBI po schválení správnou radou a môže uzatvárať dohody a zmluvy a prijímať rozhodnutia vrátane zamestnaneckých zmlúv na základe prijatého plánu pracovných miest spoločného podniku BBI.

4.   Dočasný výkonný riaditeľ po dohode s výkonným riaditeľom spoločného podniku BBI a na základe súhlasu správnej rady stanoví dátum, keď spoločný podnik BBI dosiahne kapacitu na plnenie vlastného rozpočtu. Od uvedeného dátumu Komisia prestane prijímať záväzky a vykonávať platby súvisiace s činnosťami spoločného podniku BBI.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. mája 2014

Za Radu

predseda

G. STOURNARAS


(1)  Stanovisko z 10. decembra 2013 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2006/971/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe „Spolupráca“, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 86).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014–2020) (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).

(5)  Rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 (2014 – 2020) (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 965).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 81).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(9)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2).

(10)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

(11)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(13)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).


PRÍLOHA

STANOVY SPOLOČNÉHO PODNIKU V PRIEMYSELNÝCH ODVETVIACH VYUŽÍVAJÚCICH BIOLOGICKÉ MATERIÁLY

Článok 1

Úlohy

Spoločný podnik BBI plní tieto úlohy:

a)

zabezpečovať ustanovenie a udržateľné riadenie iniciatívy BBI;

b)

mobilizovať potrebné zdroje verejného a súkromného sektora;

c)

nadväzovať a rozvíjať úzku a dlhodobú spoluprácu medzi Úniou, priemyslom a ostatnými zúčastnenými stranami;

d)

zabezpečovať efektívnosť iniciatívy BBI;

e)

dosiahnuť kritické množstvo výskumného úsilia, aby sa mohol začať dlhodobý program;

f)

monitorovať pokrok pri dosahovaní cieľov spoločného podniku BBI;

g)

poskytovať finančnú podporu nepriamym opatreniam v oblasti výskumu a inovácie, najmä prostredníctvom grantov;

h)

uskutočňovať informačné a komunikačné činnosti a činnosti využívania a šírenia primeraným uplatňovaním článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 vrátane podrobného informovania o výsledkoch výziev na predkladanie návrhov, ktoré sú dostupné a prístupné v spoločnej elektronickej databáze programu Horizont 2020;

i)

nadväzovať kontakty so širokým spektrom zainteresovaných strán vrátane výskumných organizácií a univerzít;

j)

vykonávať akékoľvek iné úlohy potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 2 tohto nariadenia.

Článok 2

Členovia

1.

Členmi spoločného podniku BBI sú:

a)

Únia zastúpená Komisiou,

b)

po prijatí týchto stanov formou písomného súhlasu, konzorcium priemyselných odvetví využívajúcich biologické materiály Aisbl (ďalej len „BIC“) – nezisková organizácia zriadená podľa belgického práva, so stálym sídlom v Bruseli, v Belgicku.

2.

„Zakladajúce subjekty“ sú subjekty, ktoré vytvárajú každého člena spoločného podniku BBI, okrem Únie, podľa stanov daného člena.

Článok 3

Zmeny členstva

1.

O členstvo v spoločnom podniku BBI sa môže uchádzať každá právnická osoba, ktorá priamo alebo nepriamo podporuje výskum a inovácie v členskom štáte alebo v krajine pridruženej k programu Horizont 2020, za predpokladu, že prispieva k financovaniu uvedenému v článku 12 stanov v záujme dosiahnutia cieľov spoločného podniku BBI stanovených v článku 2 tohto nariadenia a prijme stanovy spoločného podniku BBI.

2.

Každá žiadosť o členstvo v spoločnom podniku BBI sa adresuje správnej rade spoločného podniku BBI a je k nej priložený návrh na úpravu zloženia uvedenej správnej rady.

3.

Správna rada žiadosť posúdi, pričom zohľadní relevantnosť a možnú pridanú hodnotu uchádzača z hľadiska dosiahnutia cieľov spoločného podniku BBI a o žiadosti rozhodne.

4.

Každý člen môže svoje členstvo v spoločnom podniku BBI ukončiť. Takéto ukončenie nadobúda účinnosť a stáva sa neodvolateľným šesť mesiacov po informovaní ostatných členov. Od dátumu ukončenia je bývalý člen oslobodený od všetkých záväzkov okrem tých, ktoré spoločný podnik BBI schválil alebo ktoré mu vznikli pred ukončením príslušného členstva.

5.

Členstvo v spoločnom podniku BBI nemožno previesť na tretiu stranu bez predchádzajúceho súhlasu správnej rady.

6.

Bezprostredne po každej zmene členstva podľa tohto článku spoločný podnik BBI okamžite zverejní na svojej webovej lokalite aktualizovaný zoznam svojich členov spolu s dátumom takejto zmeny.

Článok 4

Orgány spoločného podniku BBI

1.

Orgánmi spoločného podniku BBI sú:

a)

správna rada;

b)

výkonný riaditeľ;

c)

vedecký výbor;

d)

skupina zástupcov štátov.

2.

Vedecký výbor a skupina zástupcov štátov sú poradné orgány spoločného podniku BBI.

Článok 5

Zloženie správnej rady

Správna rada sa skladá z:

a)

piatich zástupcov Komisie zastupujúcich Úniu a

b)

piatich zástupcov členov iných ako Únia, pričom aspoň jeden z nich by mal byť zástupcom malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“).

Článok 6

Fungovanie správnej rady

1.

Únia má 50 % hlasovacích práv. Hlasovacie práva Únie sú nedeliteľné. Členovia iní ako Únia majú rovnaký počet hlasov. Členovia vynaložia maximálne úsilie na dosiahnutie konsenzu. Ak sa nepodarí dosiahnuť konsenzus, správna rada prijíma rozhodnutia aspoň 75 % väčšinou všetkých hlasov vrátane hlasov tých členov, ktorí sú neprítomní.

2.

Správna rada volí svojho predsedu na obdobie dvoch rokov.

3.

Riadne zasadnutia správnej rady sa konajú dvakrát do roka. Na žiadosť Komisie alebo väčšiny zástupcov členov iných ako Únia alebo na žiadosť predsedu sa môže konať mimoriadne zasadnutie. Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda a zvyčajne sa konajú v sídle spoločného podniku BBI.

Výkonný riaditeľ má právo zúčastňovať sa na rokovaniach, ale nemá hlasovacie právo.

Predseda skupiny zástupcov štátov má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady ako pozorovateľ a zúčastňovať sa na jej rokovaniach, ale nemá hlasovacie právo.

Na zasadnutiach správnej rady sa ako pozorovateľ má právo zúčastniť predseda vedeckého výboru, keď sa rokuje o otázkach, ktoré patria do jeho pôsobnosti, pričom sa môže zapájať do rokovaní, ale nemá hlasovacie právo.

Správna rada môže na svoje zasadnutia v jednotlivých prípadoch pozvať ako pozorovateľov ďalšie osoby, predovšetkým zástupcov regionálnych orgánov v Únii a zástupcov občianskej spoločnosti.

4.

Zástupcovia členov nie sú osobne zodpovední za svoje konanie vo funkcii zástupcov v správnej rade.

5.

Správna rada prijíma svoj rokovací poriadok.

Článok 7

Úlohy správnej rady

1.

Správna rada nesie celkovú zodpovednosť za strategické smerovanie a činnosť spoločného podniku BBI a dohliada na vykonávanie jeho činností.

2.

Komisia sa v rámci svojej úlohy v správnej rade snaží zabezpečiť koordináciu medzi činnosťami spoločného podniku BBI a relevantnými činnosťami programu Horizont 2020 s cieľom podporiť synergie pri identifikácii priorít spoločného výskumu.

3.

Správna rada plní predovšetkým tieto úlohy:

a)

posudzuje, prijíma alebo zamieta žiadosti o členstvo v súlade s článkom 3 týchto stanov;

b)

rozhoduje o ukončení členstva všetkých členov spoločného podniku BBI, ktorí neplnia svoje záväzky;

c)

prijíma rozpočtové pravidlá spoločného podniku BBI v súlade s článkom 5 tohto nariadenia;

d)

prijíma ročný rozpočet spoločného podniku BBI vrátane zodpovedajúceho plánu pracovných miest, v ktorom je uvedený počet dočasných pracovných miest podľa funkčnej skupiny a platovej triedy, ako aj počet zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného času;

e)

vo vzťahu k zamestnancom vykonáva právomoci menovacieho orgánu v súlade s článkom 6 ods. 2 tohto nariadenia;

f)

vymenúva, odvoláva a predlžuje funkčné obdobie výkonného riaditeľa, usmerňuje jeho činnosť a sleduje jeho výkon;

g)

na základe odporúčania výkonného riaditeľa schvaľuje organizačnú štruktúru programovej kancelárie;

h)

po porade s vedeckým výborom a so skupinou zástupcov štátov prijíma ročný pracovný plán a príslušné odhady výdavkov, ktoré navrhol výkonný riaditeľ;

i)

schvaľuje ročný plán ďalších činností uvedený v článku 4 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia na základe návrhu členov iných ako Únia a podľa potreby po porade s ad hoc poradnou skupinou;

j)

schvaľuje výročnú správu o činnosti vrátane zodpovedajúcich výdavkov;

k)

v prípade potreby zabezpečuje zriadenie útvaru vnútorného auditu spoločného podniku BBI;

l)

schvaľuje výzvy na predkladanie návrhov a podľa potreby aj príslušné pravidlá pre postupy predkladania, hodnotenia, výberu, udeľovania a preskúmania;

m)

schvaľuje zoznam opatrení vybratých na financovanie na základe klasifikačného zoznamu, ktorý vypracovala skupina nezávislých odborníkov;

n)

na základe odporúčania výkonného riaditeľa stanovuje komunikačnú politiku spoločného podniku BBI;

o)

v prípade potreby stanovuje vykonávacie pravidlá pre služobný poriadok a podmienky zamestnávania v súlade s článkom 6 ods. 3 tohto nariadenia;

p)

v prípade potreby stanoví pravidlá vysielania národných expertov do spoločného podniku BBI a pravidlá využívania stážistov v súlade s článkom 7 tohto nariadenia;

q)

v prípade potreby zriaďuje poradné skupiny dopĺňajúce orgány spoločného podniku BBI;

r)

v prípade potreby predkladá Komisii všetky žiadosti o zmenu tohto nariadenia navrhnuté členom spoločného podniku BBI;

s)

zodpovedá za všetky úlohy, ktoré nie sú špeciálne pridelené konkrétnemu orgánu spoločného podniku BBI; tieto úlohy môže prideliť niektorému z uvedených orgánov.

Článok 8

Vymenovanie výkonného riaditeľa, jeho odvolanie a predĺženie jeho funkčného obdobia

1.

Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou na základe otvoreného a transparentného výberového konania. Komisia podľa potreby zapojí do výberového konania zástupcov ostatných členov spoločného podniku BBI.

Primerané zastúpenie ostatných členov spoločného podniku BBI sa zabezpečí predovšetkým vo fáze predbežného výberu výberového konania. Na tento účel členovia iní ako Únia na základe spoločnej dohody vymenujú zástupcu a pozorovateľa v mene správnej rady.

2.

Výkonný riaditeľ je dočasným zamestnancom spoločného podniku BBI podľa článku 2 písm. a) podmienok zamestnávania.

Na účely uzatvorenia pracovnej zmluvy s výkonným riaditeľom zastupuje spoločný podnik BBI predseda správnej rady.

3.

Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je tri roky. Na konci uvedeného obdobia Komisia posúdi, podľa potreby so zapojením členov iných ako Únia, činnosť výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy spoločného podniku BBI.

4.

Správna rada môže na návrh Komisie, ktorá zohľadní posúdenie uvedené v odseku 3, predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa, a to iba raz a maximálne o obdobie štyri roky.

5.

Výkonný riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa na konci celého funkčného obdobia nesmie zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na tú istú pozíciu.

6.

Výkonný riaditeľ môže byť z funkcie odvolaný len rozhodnutím správnej rady, ktorá koná na návrh Komisie podľa potreby so zapojením členov iných ako Únia.

Článok 9

Úlohy výkonného riaditeľa

1.

Výkonný riaditeľ je najvyšší vedúci pracovník zodpovedný za každodenné riadenie spoločného podniku BBI v súlade s rozhodnutiami správnej rady.

2.

Výkonný riaditeľ je právnym zástupcom spoločného podniku BBI. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá správnej rade.

3.

Výkonný riaditeľ plní rozpočet spoločného podniku BBI.

4.

Výkonný riaditeľ nezávisle vykonáva predovšetkým tieto úlohy:

a)

vypracúva návrh ročného rozpočtu vrátane príslušného plánu pracovných miest, v ktorom sa uvádza počet dočasných pracovných miest podľa platovej triedy a funkčnej skupiny, ako aj počet zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného času, a predkladá ich správnej rade na prijatie;

b)

vypracúva ročný pracovný plán a príslušné odhady výdavkov a predkladá ich správnej rade na prijatie;

c)

predkladá správnej rade stanovisko na ročnú účtovnú závierku;

d)

pripravuje a predkladá správnej rade na schválenie výročnú správu o činnosti vrátane informácií o príslušných výdavkoch;

e)

predkladá správnej rade na schválenie zoznam opatrení vybraných na financovanie;

f)

pravidelne informuje skupinu zástupcov štátov a vedecký výbor o všetkých veciach relevantných pre ich poradnú úlohu;

g)

podpisuje jednotlivé dohody a rozhodnutia;

h)

podpisuje verejné zákazky;

i)

vykonáva komunikačnú politiku spoločného podniku BBI;

j)

organizuje a riadi činnosti a zamestnancov spoločného podniku BBI a vykonáva nad nimi dohľad v rozsahu svojho poverenia správnou radou, ako sa stanovuje v článku 6 ods. 2 tohto nariadenia;

k)

vytvára účinný a efektívny systém vnútornej kontroly, zabezpečuje jeho fungovanie a o akejkoľvek jeho podstatnej zmene informuje správnu radu;

l)

zabezpečuje vykonávanie posúdenia rizík a ich riadenia;

m)

prijíma akékoľvek iné opatrenia potrebné na posúdenie pokroku spoločného podniku BBI pri dosahovaní stanovených cieľov;

n)

plní všetky ďalšie úlohy, ktorými ho poverila alebo ktoré na neho delegovala správna rada.

5.

Výkonný riaditeľ zriadi programovú kanceláriu, ktorá na jeho alebo jej zodpovednosť vykonáva všetky podporné úlohy vyplývajúce z tohto nariadenia. Programová kancelária sa skladá zo zamestnancov spoločného podniku BBI a plní predovšetkým tieto úlohy:

a)

poskytuje pomoc pri zriaďovaní a riadení vhodného účtovného systému v súlade s rozpočtovými pravidlami spoločného podniku BBI;

b)

riadi výzvy na predkladanie návrhov podľa ročného pracovného plánu a spravovanie dohôd a rozhodnutí vrátane ich koordinácie;

c)

poskytuje členom a ostatným orgánom spoločného podniku BBI všetky relevantné informácie a pomoc, ktoré potrebujú pri plnení svojich povinností, a reaguje na ich konkrétne požiadavky;

d)

plní funkciu sekretariátu orgánov spoločného podniku BBI a poskytuje pomoc poradným skupinám zriadeným správnou radou.

Článok 10

Vedecký výbor

1.

Vedecký výbor sa skladá najviac z pätnástich členov. Výbor si volí predsedu spomedzi svojich členov.

2.

Vo výbore sú vyváženým spôsobom zastúpení svetovo uznávaní odborníci z akademickej obce, priemyslu, MSP, mimovládnych organizácií a z regulačných orgánov. Spoločne majú členovia vedeckého výboru nevyhnutné vedecké kompetencie a odborné znalosti z danej technickej oblasti, ktoré sú potrebné na to, aby mohli spoločnému podniku BBI dávať vedecky podložené odporúčania.

3.

Správna rada ustanoví konkrétne kritériá a výberový proces pre zloženie vedeckého výboru a vymenúva jeho členov. Správna rada zváži prípadných kandidátov navrhnutých skupinou zástupcov štátov spoločného podniku BBI.

4.

Vedecký výbor plní tieto úlohy:

a)

poskytuje poradenstvo v súvislosti s vedeckými prioritami, ktoré sa majú riešiť v rámci ročných pracovných plánov;

b)

poskytuje poradenstvo v súvislosti s dosiahnutými vedeckými úspechmi opísanými vo výročnej správe o činnosti.

5.

Vedecký výbor zasadá najmenej dvakrát za rok. Zasadnutia zvoláva jeho predseda.

6.

Vedecký výbor môže so súhlasom svojho predsedu pozvať na svoje zasadnutia aj iné osoby.

7.

Vedecký výbor prijíma svoj rokovací poriadok.

Článok 11

Skupina zástupcov štátov

1.

Skupina zástupcov štátov spoločného podniku sa skladá z jedného zástupcu z každého členského štátu a z každej krajiny pridruženej k programu Horizont 2020. Skupina si volí predsedu spomedzi svojich členov.

2.

Skupina zástupcov štátov zasadá najmenej dvakrát za rok. Zasadnutia zvoláva jej predseda. Na zasadnutiach sa zúčastňuje výkonný riaditeľ a predseda správnej rady alebo ich zástupcovia.

Predseda skupiny zástupcov štátov môže na jej zasadnutia pozvať ako pozorovateľov ďalšie osoby, predovšetkým zástupcov regionálnych orgánov v Únii, zástupcov občianskej spoločnosti alebo združení MSP.

3.

Skupina zástupcov štátov sa vyjadruje a najmä skúma informácie a poskytuje stanoviská k týmto témam:

a)

pokrok v realizácii programu spoločného podniku BBI a dosahovanie jeho cieľov vrátane výziev na predkladanie návrhov a procesu ich hodnotenia;

b)

aktualizácia strategického smerovania;

c)

prepojenie s programom Horizont 2020;

d)

ročné pracovné plány;

e)

zapojenie MSP.

4.

Skupina zástupcov štátov tiež poskytuje spoločnému podniku BBI informácie a zabezpečuje kontakt s ním v týchto záležitostiach:

a)

stav príslušných národných alebo regionálnych programov v oblasti výskumu a inovácie a určenie možných oblastí spolupráce vrátane zavedenia príslušných technológií s cieľom umožniť synergie medzi nimi a predchádzať ich prekrývaniu;

b)

konkrétne opatrenia prijaté na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, pokiaľ ide o podujatia v oblasti šírenia informácií, špecializované technické semináre a komunikačné činnosti;

c)

konkrétne opatrenia prijaté na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, pokiaľ ide o činnosti zavádzania iniciatívy BBI do praxe.

5.

Skupina zástupcov štátov môže z vlastnej iniciatívy vypracúvať pre správnu radu odporúčania alebo návrhy týkajúce sa technických, riadiacich a finančných záležitostí, ako aj ročných plánov, najmä ak sa dotýkajú národných alebo regionálnych záujmov.

Správna rada bez zbytočných prieťahov informuje skupinu zástupcov štátov o tom, ako nadviazala na tieto odporúčania alebo návrhy, alebo uvedie dôvody v prípade, že na ne nenadviazala.

6.

Skupina zástupcov štátov dostáva pravidelne informácie, okrem iného o účasti na nepriamych opatreniach, ktoré financuje spoločný podnik BBI, o výsledku každej výzvy na predkladanie návrhov a o výsledku vykonávania projektov, o synergiách s inými príslušnými programami Únie a o plnení rozpočtu spoločného podniku BBI.

7.

Skupina zástupcov štátov prijíma svoj rokovací poriadok.

Článok 12

Zdroje financovania

1.

Spoločný podnik BBI financuje spoločne Únia a iní členovia ako Únia, alebo ich zakladajúce subjekty, a to finančnými príspevkami vyplácanými v splátkach a príspevkami pozostávajúcimi z nákladov, ktoré im vznikli pri vykonávaní nepriamych opatrení a ktoré spoločný podnik BBI neuhrádza.

2.

Administratívne náklady spoločného podniku BBI neprekročia sumu 58 500 000 EUR a hradia sa prostredníctvom finančných príspevkov každoročne rozdelených rovnakým dielom medzi Úniu a iných členov ako Únia. Ak sa časť príspevku na administratívne náklady nevyužije, môže sa poskytnúť na uhradenie prevádzkových nákladov spoločného podniku BBI.

3.

Prevádzkové náklady spoločného podniku BBI sa hradia prostredníctvom:

a)

finančného príspevku Únie;

b)

finančného príspevku iných členov ako Únia;

c)

nepeňažné príspevky od iných členov ako Únia, alebo od ich zakladajúcich subjektov, ktoré pozostávajú z nákladov, ktoré im vznikli pri vykonávaní nepriamych opatrení, po odpočítaní príspevku spoločného podniku BBI a všetkých ďalších príspevkov Únie na tieto náklady.

4.

Finančný príspevok iných členov ako Únia, na prevádzkové náklady uvedené v odseku 3 písm. b) je najmenej 182 500 000 EUR na obdobie uvedené v článku 1 tohto nariadenia.

5.

Zdroje spoločného podniku BBI zahrnuté do jeho rozpočtu sa skladajú z týchto príspevkov:

a)

finančné príspevky členov na administratívne náklady;

b)

finančné príspevky členov na prevádzkové náklady;

c)

akékoľvek príjmy plynúce zo spoločného podniku BBI;

d)

akékoľvek iné finančné príspevky, zdroje a príjmy.

Všetky úroky z príspevkov členov do spoločného podniku BBI sa považujú za jeho príjmy.

6.

Všetky zdroje spoločného podniku BBI a jeho činnosti sú určené na plnenie cieľov stanovených v článku 2 tohto nariadenia.

7.

Spoločný podnik BBI vlastní všetky aktíva, ktoré vytvorí alebo ktoré sú naň prevedené na účely plnenia jeho cieľov.

8.

S výnimkou prípadov likvidácie spoločného podniku BBI sa členom spoločného podniku BBI prebytky príjmov oproti výdavkom nevyplácajú.

Článok 13

Finančné záväzky

Finančné záväzky spoločného podniku BBI neprekročia výšku dostupných finančných prostriedkov alebo prostriedkov, ktoré sa jeho členovia zaviazali poskytnúť do jeho rozpočtu.

Článok 14

Rozpočtový rok

Rozpočtový rok sa začína 1. januára a končí 31. decembra.

Článok 15

Plánovanie činností a finančné plánovanie

1.

Výkonný riaditeľ predkladá správnej rade na prijatie návrh ročného pracovného plánu, ktorý obsahuje podrobný plán výskumných a inovačných činností, administratívnych činností a príslušných odhadov výdavkov na nadchádzajúci rok. Návrh pracovného plánu obsahuje aj odhadovanú hodnotu príspevkov, ktoré sa majú uhradiť v súlade s článkom 12 ods. 3 písm. c) stanov.

2.

Ročný pracovný plán na daný rok sa prijíma do konca predchádzajúceho roku. Ročný pracovný plán sa zverejňuje.

3.

Výkonný riaditeľ vypracúva návrh ročného rozpočtu na nasledujúci rok a predkladá ho správnej rade na prijatie.

4.

Ročný rozpočet na daný rok prijíma správna rada do konca predchádzajúceho roku.

5.

Ročný rozpočet sa upraví tak, aby sa zohľadnila výška finančného príspevku Únie stanovená v rozpočte Únie.

Článok 16

Správy o činnosti a finančné správy

1.

Výkonný riaditeľ každoročne podáva správnej rade správu o plnení povinností výkonného riaditeľa v súlade s rozpočtovými pravidlami spoločného podniku BBI.

Výkonný riaditeľ do dvoch mesiacov od konca každého rozpočtového roku predloží správnej rade na schválenie výročnú správu o činnosti týkajúcu sa pokroku, ktorý spoločný podnik BBI dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku, najmä pokiaľ ide o ročný pracovný plán na daný rok. Výročná správa o činnosti okrem iného obsahuje informácie o týchto aspektoch:

a)

vykonané výskumné, inovačné a iné činnosti a príslušné výdavky;

b)

navrhnuté činnosti s rozdelením podľa druhu účastníkov vrátane MSP a podľa krajín;

c)

činnosti vybrané na financovanie s rozdelením podľa druhu účastníkov vrátane MSP a podľa krajiny a s uvedením príspevku spoločného podniku BBI poskytnutého jednotlivým účastníkom a na jednotlivé činnosti.

2.

Výročná správa o činnosti sa po schválení správnou radou zverejní.

3.

Účtovník spoločného podniku BBI zašle do 1. marca nasledujúceho rozpočtového roku účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov predbežnú účtovnú závierku.

Spoločný podnik BBI zašle do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roku Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení.

Po získaní pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke spoločného podniku podľa článku 148 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 účtovník spoločného podniku BBI vypracuje konečnú účtovnú závierku spoločného podniku BBI a výkonný riaditeľ ju predloží správnej rade na zaujatie stanoviska.

Správna rada zaujme stanovisko ku konečnej účtovnej závierke spoločného podniku BBI.

Výkonný riaditeľ zasiela do 1. júla nasledujúceho rozpočtového roku konečnú účtovnú závierku spoločne so stanoviskom správnej rady Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

Konečná účtovná závierka sa do 15. novembra nasledujúceho rozpočtového roku uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie.

Výkonný riaditeľ poskytne do 30. septembra Dvoru audítorov odpoveď na zistenia uvedené v jeho výročnej správe. Výkonný riaditeľ predloží uvedené odpoveď aj správnej rade.

Výkonný riaditeľ predkladá Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na riadne uplatňovanie postupu udelenia absolutória za príslušný rozpočtový rok v súlade s článkom 165 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Článok 17

Vnútorný audit

Vnútorný audítor Komisie vykonáva vo vzťahu k spoločnému podniku BBI rovnaké právomoci ako voči Komisii.

Článok 18

Zodpovednosť členov a poistenie

1.

Finančná zodpovednosť členov za dlhy spoločného podniku BBI je obmedzená na výšku ich poskytnutých príspevkov na administratívne náklady.

2.

Spoločný podnik BBI uzatvorí primerané poistenie a zachováva ho.

Článok 19

Konflikt záujmov

1.

Spoločný podnik BBI, jeho orgány a zamestnanci sa vyhýbajú konfliktu záujmov pri vykonávaní svojich činností.

2.

Správna rada spoločného podniku BBI prijíma pravidlá na predchádzanie a riadenie konfliktu záujmov svojich členov, orgánov a zamestnancov. Tieto pravidlá obsahujú ustanovenie na účely vyhnutiu sa konfliktu záujmov medzi zástupcami členov v správnej rade.

Článok 20

Likvidácia

1.

Na konci obdobia stanoveného v článku 1 tohto nariadenia sa vykoná likvidácia spoločného podniku BBI.

2.

Okrem odseku 1 sa postup likvidácie začne automaticky v prípade, že Komisia alebo všetci členovia iní ako Únia ukončia svoje členstvo v spoločnom podniku BBI.

3.

Na účely vykonania postupov likvidácie spoločného podniku BBI správna rada vymenuje jedného alebo viacerých likvidátorov, ktorí postupujú podľa rozhodnutí správnej rady.

4.

Aktíva spoločného podniku BBI sa pri jeho likvidácii použijú na uhradenie záväzkov a výdavkov súvisiacich s likvidáciou. Akýkoľvek prebytok sa rozdelí medzi aktuálnych členov v čase likvidácie, a to úmerne k ich finančnému príspevku do spoločného podniku BBI. Akýkoľvek prebytok, ktorý pripadne Únii, sa vráti do rozpočtu Únie.

5.

Na zabezpečenie riadnej správy všetkých dohôd alebo rozhodnutí, ktoré spoločný podnik BBI uzavrel či prijal, ako aj akýchkoľvek verejných zákaziek s trvaním, ktoré je dlhšie ako trvanie spoločného podniku BBI, sa stanoví ad hoc postup.


Top