EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0543

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 543/2014 z  15. mája 2014 , ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2005/681/SVV o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA)

OJ L 163, 29.5.2014, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2016; Zrušil a nahradil 32015R2219

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/543/oj

29.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/5


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 543/2014

z 15. mája 2014,

ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2005/681/SVV o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 87 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na iniciatívu Belgicka, Bulharska, Českej republiky, Nemecka, Estónska, Grécka, Španielska, Francúzska, Chorvátska, Talianska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Luxemburska, Maďarska, Malty, Holandska, Rakúska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Slovenska, Fínska a Švédska,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Podľa článku 4 rozhodnutia Rady 2005/681/SVV (2) sídli Európska policajná akadémia (ďalej len „EPA“) v Bramshille v Spojenom kráľovstve.

(2)

Bez ohľadu na článok 4 rozhodnutia 2005/681/SVV Spojené kráľovstvo listami z 12. decembra 2012 a 8. februára 2013 informovalo EPA, že sa jednostranne rozhodlo, že si už neželá poskytovať jej sídlo na svojom území. Bramshill je okrem sídla EPA aj miestom odbornej prípravy vnútroštátnych policajných síl pre Národnú agentúru pre zlepšenie policajného dohľadu, ktorú sa Spojené kráľovstvo rozhodlo nahradiť novou policajnou akadémiou, ktorú chce umiestniť na inom mieste. Spojené kráľovstvo sa preto rozhodlo miesto odbornej prípravy vnútroštátnych policajných síl v Bramshille zatvoriť a toto miesto predať, pričom uviedlo, že súvisiace náklady sú vysoké a žiadny alternatívny obchodný model na prevádzkovanie tohto miesta sa nenašiel. Vzhľadom na povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ), ktoré sa týkajú lojálnej spolupráce, a najmä povinnosti vyplývajúce z článku 4 Zmluvy o EÚ, by si Únia a členské štáty mali navzájom pomáhať pri zachovaní operačných činností EPA. Na tento účel sa predovšetkým od Spojeného kráľovstva žiada, aby zabezpečilo hladký prechod EPA na jej nové miesto bez ohrozenia jej bežného rozpočtu.

(3)

Vzhľadom na spoločnú dohodu, ktorú zástupcovia vlád členských štátov dosiahli 8. októbra 2013, a na potrebu zachovať štatút EPA ako samostatnej agentúry Únie, by sa mali prijať opatrenia, podľa ktorých bude mať EPA sídlo v Budapešti, hneď ako sa odsťahuje z Bramshillu. Uvedené opatrenia by sa mali zahrnúť do rozhodnutia 2005/681/SVV.

(4)

Vzhľadom na právny rámec zavedený po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné preskúmať rozhodnutie 2005/681/SVV, a zároveň zabezpečiť štatút EPA ako samostatnej agentúry Únie.

(5)

Rozhodnutie 2005/681/SVV by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Pred tým, ako EPA začne svoju operačnú fázu na novom mieste, mala by sa na základe stanovených postupov uzatvoriť dohoda o hlavnom sídle.

(7)

V súlade s článkom 3 a článkom 4a ods. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a k Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), tieto členské štáty oznámili svoje želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia.

(8)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a k ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(9)

Vzhľadom na naliehavú potrebu ustanoviť nové sídlo EPA, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2005/681/SVV sa mení takto:

1.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Sídlo

EPA sídli v Budapešti v Maďarsku.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 21a

Preskúmanie

Do 30. novembra 2015 predloží Komisia správu o efektívnosti tohto rozhodnutia, pričom zohľadní potrebu zabezpečiť postavenie EPA ako samostatnej agentúry Únie. K tejto správe sa podľa potreby pripojí legislatívny návrh na zmenu tohto rozhodnutia, ktorému predchádza podrobná analýza nákladov a prínosov a posúdenie vplyvu.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. septembra 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 15. mája 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014.

(2)  Rozhodnutie Rady 2005/681/SVV z 20. septembra 2005 o zriadení Európskej policajnej akadémie (EPA) a o zrušení rozhodnutia 2000/820/SVV (Ú. v. EÚ L 256, 1.10.2005, s. 63).


Top