Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0538

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 538/2014 zo 16. apríla 2014 , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch Text s významom pre EHP

OJ L 158, 27.5.2014, p. 113–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/538/oj

27.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 158/113


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 538/2014

zo 16. apríla 2014,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 338 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ (2), sa stanovuje, že tempo súčasného vývoja a neistota spojená s možnými budúcimi trendmi si vyžadujú ďalšie kroky s cieľom zabezpečiť, aby politika Únie naďalej vychádzala z riadneho porozumenia stavu životného prostredia, možných spôsobov riešenia a ich dôsledkov. Mali by sa vyvíjať nástroje s cieľom zabezpečiť prípravu údajov a ukazovateľov s overenou kvalitou a zlepšiť prístup k nim. Je dôležité, aby sa takéto údaje zverejňovali v zrozumiteľnej a prístupnej forme.

(2)

Podľa článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 (3) sa Komisia vyzýva, aby Európskemu parlamentu a Rade predkladala správy o vykonávaní nariadenia a aby v prípade potreby navrhla zavedenie nových modulov environmentálnych ekonomických účtov, ako sú napríklad výdavky a príjmy súvisiace s ochranou životného prostredia (ďalej len „EPER“)/účty výdavkov na ochranu životného prostredia (ďalej len „EPEA“), odvetvie environmentálnych tovarov a služieb (ďalej len „EGSS“) a energetické účty.

(3)

Tieto nové moduly priamo prispievajú k plneniu priorít politík Únie, ktorými sú ekologický rast a efektívne využívanie zdrojov, poskytovaním dôležitých informácií o ukazovateľoch, ako sú napríklad trhová produkcia a zamestnanosť v EGSS, vnútroštátne výdavky na ochranu životného prostredia a spotreba energie, v členení podľa NACE (štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskej únii).

(4)

Štatistická komisia Organizácie Spojených národov prijala na svojej 43. schôdzi vo februári 2012 základný rámec systému integrovaných environmentálnych ekonomických účtov (ďalej len „SEEA“) ako medzinárodnú štatistickú normu. Nové moduly zavedené týmto nariadením sú v úplnom súlade so SEEA.

(5)

Uskutočnili sa konzultácie s Výborom pre európsky štatistický systém.

(6)

S cieľom zohľadniť technický a vedecký pokrok a doplniť ustanovenia o energetických účtoch by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o spresnenie zoznamu energetických produktov uvedených v oddiele 3 prílohy VI, ako je obsiahnutá v prílohe tohto nariadenia. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(7)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie prílohy V, ako je obsiahnutá v prílohe tohto nariadenia, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (4). Na prijímanie takýchto vykonávacích aktov by sa mal uplatňovať postup preskúmania.

(8)

Nariadenie (EÚ) č. 691/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 691/2011 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa dopĺňajú tieto body:

„4.

‚výdavky na ochranu životného prostredia‘ sú hospodárske zdroje, ktoré rezidentské jednotky venujú na ochranu životného prostredia. Súčasťou ochrany životného prostredia sú všetky činnosti a akcie, ktorých hlavným účelom je predchádzať znečisteniu a akejkoľvek inej degradácii životného prostredia, obmedziť a odstrániť ich. Medzi uvedené činnosti a akcie patria všetky opatrenia prijaté na obnovenie životného prostredia po jeho degradácii. Činnosti, ktoré v prvom rade uspokojujú technické potreby alebo interné požiadavky na hygienu alebo bezpečnosť a ochranu podniku alebo inej inštitúcie, sú napriek tomu, že sú priaznivé pre životné prostredie, vylúčené z tohto vymedzenia pojmu;

5.

‚odvetvie environmentálnych tovarov a služieb‘ znamená výrobné činnosti národného hospodárstva, ktorých výsledkom sú environmentálne produkty (environmentálne tovary a služby). Environmentálne produkty sú produkty vytvorené na účely ochrany životného prostredia, ako sa uvádza v bode (4), a riadenia zdrojov. Riadenie zdrojov zahŕňa ochranu, udržiavanie a zvyšovanie zásob prírodných zdrojov a tak chráni uvedené zdroje pred vyčerpaním;

6.

‚účty fyzických tokov energie‘ sú konzistentné súbory fyzických tokov energie do národných hospodárstiev, tokov cirkulujúcich v rámci hospodárstva a tokov do iných hospodárstiev alebo do životného prostredia.“

2.

Článok 3 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa dopĺňajú tieto písmená:

„d)

modul pre účty výdavkov na ochranu životného prostredia uvedený v prílohe IV;

e)

modul pre účty odvetvia environmentálnych tovarov a služieb uvedený v prílohe V;

f)

modul pre účty fyzických tokov energie uvedený v prílohe VI“

b)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9 prijímať delegované akty, s cieľom spresniť energetické produkty uvedené v oddiele 3 prílohy VI na základe zoznamov uvedených v prílohách k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 (5).

Uvedené delegované akty nekladú na členské štáty alebo respondentov výraznú dodatočnú záťaž. Pri zostavovaní a následnej aktualizácii zoznamov uvedených v prvom pododseku Komisia riadne odôvodní svoje kroky, pričom v prípade potreby využíva príspevky relevantných expertov k analýze nákladovej účinnosti, ktoré zahŕňajú posúdenie záťaže respondentov a výrobných nákladov.

5.   S cieľom uľahčiť jednotné uplatňovanie prílohy V, Komisia do 31. decembra 2015 prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví indikatívny zoznam environmentálnych tovarov a služieb, ako aj hospodárskych činností, na ktoré sa má vzťahovať príloha V na základe týchto kategórií: špecifické environmentálne služby, jednoúčelové environmentálne produkty (súvisiace produkty), upravené tovary a environmentálne technológie. Komisia zoznamy podľa potreby aktualizuje.

Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 11 ods. 2

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej štatistike (Ú. v. EÚ L 304, 14.11.2008, s. 1).“."

3.

Článok 8 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Na účely získania výnimky podľa odseku 1 týkajúcej sa príloh I, II a III predloží dotknutý členský štát do 12. novembra 2011 Komisii náležite odôvodnenú žiadosť. Na účely získania výnimky podľa odseku 1 týkajúcej sa príloh IV, V a VI predloží dotknutý členský štát do 17. septembra 2014 Komisii náležite odôvodnenú žiadosť.“

4.

Článok 9 sa mení takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 3 a 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 11. augusta 2011. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.“

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3 a 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.“

c)

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3 a 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

5.

V nariadení (EÚ) č. 691/2011 sa dopĺňajú prílohy IV, V a VI, ako sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenia nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 16. apríla 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 2. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014.

(2)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch (Ú. v. EÚ L 192, 22.7.2011, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA IV

MODUL PRE ÚČTY VÝDAVKOV NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Oddiel 1

CIELE

V účtoch výdavkov na ochranu životného prostredia sa uvádzajú údaje o výdavkoch na ochranu životného prostredia, t. j. hospodárske zdroje, ktoré rezidentské jednotky venujú na ochranu životného prostredia, spôsobom, ktorý je v súlade s údajmi poskytovanými v rámci ESA. Takéto účty umožňujú zostaviť vnútroštátne výdavky na ochranu životného prostredia, ktoré sú vymedzené ako súčet výdavkov na využitie služieb v oblasti ochrany životného prostredia rezidentskými jednotkami, tvorby hrubého fixného kapitálu (ďalej len ‚GFCF‘) na účely činností na ochranu životného prostredia a transferov na účely ochrany životného prostredia, ktoré nie sú protipoložkou predchádzajúcich položiek, po odpočítaní finančných prostriedkov zo zahraničia.

Na účty výdavkov na ochranu životného prostredia by sa mali využívať už existujúce informácie z národných účtov (účty produkcie a tvorby dôchodkov; GFCF podľa NACE, tabuľky dodávok a použitia; údaje na základe klasifikácie funkcií verejnej správy), štrukturálnej podnikovej štatistiky, registra podnikov a iných zdrojov.

V tejto prílohe sú vymedzené údaje, ktoré majú členské štáty zbierať, zostavovať, zasielať a vyhodnocovať na účely účtov výdavkov na ochranu životného prostredia.

Oddiel 2

POKRYTIE

Účty výdavkov na ochranu životného prostredia majú rovnaké systémové hranice ako ESA a obsahujú výdavky na ochranu životného prostredia za hlavné, vedľajšie a pomocné činnosti. Vzťahujú sa na tieto sektory:

verejná správa (vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam) a korporácie ako inštitucionálne sektory poskytujúce služby v oblasti ochrany životného prostredia; špecializovaní poskytovatelia poskytujú služby v oblasti ochrany životného prostredia ako svoju hlavnú činnosť,

domácnosti, verejná správa a korporácie ako spotrebitelia využívajúci služby v oblasti ochrany životného prostredia,

zahraničie ako príjemca alebo pôvodca transferov na účely ochrany životného prostredia.

Oddiel 3

ZOZNAM UKAZOVATEĽOV

Členské štáty zostavujú účty výdavkov na ochranu životného prostredia podľa týchto ukazovateľov, ktoré sú vymedzené v súlade s ESA:

produkcia služieb v oblasti ochrany životného prostredia, rozlišuje sa medzi trhovou produkciou, netrhovou produkciou a produkciou pomocných činností,

medzispotreba služieb v oblasti ochrany životného prostredia špecializovanými poskytovateľmi služieb,

dovoz a vývoz služieb v oblasti ochrany životného prostredia,

daň z pridanej hodnoty (DPH) a iné dane znížené o dotácie na produkty služieb v oblasti ochrany životného prostredia,

tvorba a nadobudnutie hrubého fixného kapitálu mínus úbytok nefinančných neprodukovaných aktív na účely poskytovania služieb v oblasti ochrany životného prostredia,

konečná spotreba služieb v oblasti ochrany životného prostredia,

transfery na účely ochrany životného prostredia (prijaté/platené).

Všetky údaje sa uvádzajú v miliónoch v národnej mene.

Oddiel 4

PRVÝ REFERENČNÝ ROK, PERIODICITA A LEHOTY NA ZASIELANIE

1.

Štatistika sa zostavuje a zasiela každoročne.

2.

Štatistika sa zasiela do 24 mesiacov od konca referenčného roka.

3.

V záujme splnenia potrieb používateľa týkajúcich sa úplných a včasných súborov údajov Komisia (Eurostat) vypracuje hneď po sprístupnení dostatku údajov o jednotlivých krajinách odhady celkových hlavných agregovaných hodnôt tohto modulu za EÚ-28. Komisia (Eurostat) pokiaľ možno vypracuje a uverejní odhady údajov, ktoré členské štáty nezaslali v lehote stanovenej v bode 2.

4.

Prvým referenčným rokom je rok 2015.

5.

Pri prvom zaslaní údajov členské štáty zahrnú ročné údaje od roku 2014 po prvý referenčný rok.

6.

Pri každom následnom zaslaní údajov Komisii členské štáty poskytujú ročné údaje za roky n – 2, n – 1 a n, kde n znamená referenčný rok. Členské štáty môžu poskytnúť akékoľvek dostupné údaje za jednotlivé roky predchádzajúce roku 2014.

Oddiel 5

VYKAZOVACIE TABUĽKY

1.

Údaje týkajúce sa ukazovateľov uvedených v oddiele 3 sa uvádzajú v členení podľa:

typov producentov/spotrebiteľov služieb v oblasti ochrany životného prostredia podľa oddielu 2,

tried klasifikácie činností na ochranu životného prostredia (ďalej len ‚CEPA‘) rozčlenených takto:

Pokiaľ ide o činnosti verejnej správy a transfery na účely ochrany životného prostredia:

CEPA 2

CEPA 3

Súčet CEPA 1, CEPA 4, CEPA 5 a CEPA 7

CEPA 6

Súčet CEPA 8 a CEPA 9

Pokiaľ ide o pomocné činnosti korporácií:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

Súčet CEPA 4, CEPA 5, CEPA 6, CEPA 7, CEPA 8 a CEPA 9

Pokiaľ ide o korporácie ako sekundárnych a špecializovaných poskytovateľov služieb:

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

Pokiaľ ide o domácnosti ako spotrebiteľov:

CEPA 2

CEPA 3

týchto kódov NACE týkajúcich sa produkcie služieb v oblasti ochrany životného prostredia v rámci pomocnej činnosti: NACE Rev. 2 sekcie B, C, D, divízia 36. Údaje za sekciu C sa uvádzajú podľa divízií. Divízie 10 – 12, 13 – 15 a 31 – 32 sa vykazujú spolu. Členské štáty, ktoré podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 (1) (pokiaľ ide o vymedzenie ukazovateľov, technického formátu pre zasielanie údajov, požiadavky na dvojité vykazovanie pre NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2 a výnimky udeľované štrukturálnej podnikovej štatistike) nie sú povinné zbierať údaje o výdavkoch na ochranu životného prostredia za jeden alebo viaceré z týchto kódov NACE, nemusia poskytovať údaje za tieto kódy NACE.

2.

Triedy CEPA uvedené v bode 1 sú:

CEPA 1 –

Ochrana ovzdušia a klímy

CEPA 2 –

Nakladanie s odpadovými vodami

CEPA 3 –

Nakladanie s odpadom

CEPA 4 –

Ochrana a sanácia pôdy, podzemnej a povrchovej vody

CEPA 5 –

Znižovanie hluku a vibrácií

CEPA 6 –

Ochrana biodiverzity a krajiny

CEPA 7 –

Radiačná ochrana

CEPA 8 –

Výskum a vývoj v oblasti životného prostredia

CEPA 9 –

Iné činnosti v oblasti ochrany životného prostredia

Oddiel 6

MAXIMÁLNA DĹŽKA PRECHODNÝCH OBDOBÍ

Maximálna dĺžka prechodného obdobia na vykonanie ustanovení tejto prílohy je 2 roky od prvej lehoty na zaslanie.

PRÍLOHA V

MODUL PRE ÚČTY ODVETVIA ENVIRONMENTÁLNYCH TOVAROV A SLUŽIEB

Oddiel 1

CIELE

V štatistike environmentálnych tovarov a služieb sa zaznamenávajú a uvádzajú údaje o výrobných činnostiach národného hospodárstva, ktorých výsledkom sú environmentálne produkty, spôsobom, ktorý je kompatibilný s údajmi poskytovanými v rámci ESA.

Účty odvetvia environmentálnych tovarov a služieb by mali využívať existujúce informácie z národných účtov, štrukturálnej podnikovej štatistiky, registra podnikov a iných zdrojov.

V tejto prílohe sú vymedzené údaje, ktoré majú členské štáty zbierať, zostavovať, zasielať a vyhodnocovať pre účty environmentálnych tovarov a služieb.

Oddiel 2

POKRYTIE

Odvetvie environmentálnych tovarov a služieb má rovnaké systémové hranice ako ESA a zahŕňa všetky environmentálne tovary a služby, ktoré sú vytvorené v rámci vymedzenia rozsahu produkcie. ESA vymedzuje výrobu ako činnosť vykonávanú pod vedením a v rámci zodpovednosti inštitucionálnej jednotky, ktorá používa vstupy práce, kapitálu a tovarov a služieb na výrobu tovarov a služieb.

Environmentálne tovary a služby spadajú do týchto kategórií: špecifické environmentálne služby, jednoúčelové environmentálne produkty (súvisiace produkty), upravené tovary a environmentálne technológie.

Oddiel 3

ZOZNAM UKAZOVATEĽOV

Členské štáty vypracúvajú štatistiku o odvetví environmentálnych tovarov a služieb podľa týchto ukazovateľov:

trhová produkcia, z toho:

vývozy,

pridaná hodnota trhových činností,

zamestnanosť v trhových činnostiach.

Všetky údaje sa uvádzajú v miliónoch v národnej mene okrem ukazovateľa ‚zamestnanosť‘, ktorý sa udáva v ‚ekvivalente plného pracovného času‘.

Oddiel 4

PRVÝ REFERENČNÝ ROK, PERIODICITA A LEHOTY NA ZASIELANIE

1.

Štatistika sa zostavuje a zasiela každoročne.

2.

Štatistika sa zasiela do 24 mesiacov od konca referenčného roka.

3.

V záujme splnenia potrieb používateľa týkajúcich sa úplných a včasných súborov údajov Komisia (Eurostat) vypracuje hneď po sprístupnení dostatku údajov o jednotlivých krajinách odhady celkových hlavných agregovaných hodnôt tohto modulu za EÚ-28. Komisia (Eurostat) pokiaľ možno vypracuje a uverejní odhady údajov, ktoré členské štáty nezaslali v lehote stanovenej v bode 2.

4.

Prvým referenčným rokom je rok 2015.

5.

Pri prvom zaslaní údajov členské štáty zahrnú ročné údaje od roku 2015 po prvý referenčný rok.

6.

Pri každom následnom zaslaní údajov Komisii členské štáty poskytujú ročné údaje za roky n – 2, n – 1 a n, kde n znamená referenčný rok. Členské štáty môžu poskytnúť akékoľvek dostupné údaje za jednotlivé roky predchádzajúce roku 2014.

Oddiel 5

VYKAZOVACIE TABUĽKY

1.

Údaje týkajúce sa ukazovateľov uvedených v oddiele 3 sa uvádzajú krížovo klasifikované podľa:

klasifikácie ekonomických činností, NACE Rev. 2 (agregovaná úroveň A*21, ako sa uvádza v ESA),

CEPA tried a klasifikácie činností v oblasti riadenia zdrojov (ďalej len ‚CReMA‘) rozčlenených takto:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

CEPA 5

CEPA 6

Súčet CEPA 7, CEPA 8 a CEPA 9

CReMA 10

CReMA 11

CReMA 13

CReMA 13A

CReMA 13B

CReMA 13C

CReMA 14

Súčet CReMA 12, CReMA 15 a CReMA 16

2.

Triedy CEPA uvedené v bode 1 sa uvádzajú v prílohe IV. Triedy CReMA uvedené v bode 1 sú:

CReMA 10 –

Hospodárenie s vodou

CReMA 11 –

Hospodárenie s lesnými zdrojmi

CReMA 12 –

Hospodárenie s flórou a faunou

CReMA 13 –

Hospodárenie so zdrojmi energie

CReMA 13A –

Výroba energie z obnoviteľných zdrojov

CReMA 13B –

Úspory tepla/energie a hospodárenie s teplom/energiou

CReMA 13C –

Minimalizácia používania energie vyrobenej z fosílnych zdrojov ako suroviny

CReMA 14 –

Hospodárenie s nerastnými surovinami

CReMA 15 –

Činnosti v oblasti výskumu a vývoja týkajúce sa hospodárenia so zdrojmi

CReMA 16 –

Iné činnosti v oblasti hospodárenia so zdrojmi

Oddiel 6

MAXIMÁLNA DĹŽKA PRECHODNÝCH OBDOBÍ

Maximálna dĺžka prechodného obdobia na vykonanie ustanovení tejto prílohy je 2 roky od prvej lehoty na zaslanie.

PRÍLOHA VI

MODUL PRE ÚČTY FYZICKÝCH TOKOV ENERGIE

Oddiel 1

CIELE

V účtoch fyzických tokov energie sa uvádzajú údaje o fyzických tokoch energie vyjadrené v terajouloch spôsobom, ktorý je úplne zlučiteľný s ESA. Účty fyzických tokov energie zaznamenávajú energetické údaje vo vzťahu k ekonomickým činnostiam rezidentských jednotiek národných hospodárstiev v členení podľa ekonomických činností. Uvádzajú sa v nich dodávky a použitie vstupov prírodnej energie, energetických produktov a energetických rezíduí. Ekonomické činnosti zahŕňajú výrobu, spotrebu a akumuláciu.

V tejto prílohe sú vymedzené údaje, ktoré majú členské štáty zbierať, zostavovať, zasielať a vyhodnocovať na účely účtov fyzických tokov energie.

Oddiel 2

POKRYTIE

Účty fyzických tokov energie majú rovnaké systémové hranice ako ESA a sú takisto založené na zásade sídla.

V súlade s ESA je jednotka rezidentskou jednotkou krajiny, ak má centrum hospodárskeho záujmu na hospodárskom území uvedenej krajiny – t. j. keď počas dosť dlhého obdobia (jeden rok alebo viac) vykonáva na tomto území ekonomické činnosti.

V účtoch fyzických tokov energie sa zaznamenávajú fyzické toky energie pochádzajúce z činností všetkých rezidentských jednotiek bez ohľadu na to, kde k nim v skutočnosti geograficky dochádza.

V účtoch fyzických tokov energie sa zaznamenávajú fyzické toky energie zo životného prostredia do hospodárstva, v rámci hospodárstva a z hospodárstva späť do životného prostredia.

Oddiel 3

ZOZNAM UKAZOVATEĽOV

Členské štáty zostavujú účty fyzických tokov energie podľa týchto ukazovateľov:

fyzické toky energie rozčlenené do troch všeobecných kategórií:

i)

vstupy prírodnej energie;

ii)

energetické produkty;

iii)

energetické rezíduá.

pôvod fyzických tokov energie rozčlenených do piatich kategórií: výroba, spotreba, akumulácia, zahraničie a životné prostredie,

miesto určenia fyzických tokov rozčlenených do tých istých piatich kategórií ako pôvod fyzických tokov energie.

Všetky údaje sa uvádzajú v terajouloch.

Oddiel 4

PRVÝ REFERENČNÝ ROK, PERIODICITA A LEHOTY NA ZASIELANIE

1.

Štatistika sa zostavuje a zasiela každoročne.

2.

Štatistika sa zasiela do 21 mesiacov od konca referenčného roka.

3.

V záujme splnenia potrieb používateľa týkajúcich sa úplných a včasných súborov údajov Komisia (Eurostat) vypracuje čo najskôr potom, ako bude mať k dispozícii dostatočné údaje o jednotlivých krajinách, odhady celkových hlavných agregovaných hodnôt tohto modulu za EÚ-28. Komisia (Eurostat) pokiaľ možno vypracuje a uverejní odhady údajov, ktoré členské štáty nezaslali v lehote stanovenej v bode 2

4.

Prvým referenčným rokom je rok 2015.

5.

Pri prvom zaslaní údajov členské štáty zahrnú ročné údaje od roku 2014 po prvý referenčný rok.

6.

Pri každom následnom zaslaní údajov Komisii členské štáty poskytujú ročné údaje za roky n – 2, n – 1 a n, kde n znamená referenčný rok. Členské štáty môžu poskytnúť akékoľvek dostupné údaje za jednotlivé roky predchádzajúce roku 2014.

Oddiel 5

VYKAZOVACIE TABUĽKY

1.

Za každý ukazovateľ uvedený v oddiele 3 sa uvádzajú tieto údaje vo fyzických jednotkách:

tabuľka dodávok tokov energie, v tejto tabuľke sa zaznamenávajú dodávky vstupov prírodnej energie, energetických produktov a energetických rezíduí (do riadkov) podľa pôvodu, t. j. ‚dodávateľa‘ (do stĺpcov),

tabuľka použitia tokov energie, v tejto tabuľke sa zaznamenáva použitie vstupov prírodnej energie, energetických produktov a energetických rezíduí (do riadkov) podľa miesta určenia, t. j. ‚používateľa‘ (do stĺpcov),

tabuľka použitia tokov energie s významnými emisiami, v tejto tabuľke sa zaznamenáva použitie vstupov prírodnej energie a energetických produktov s významnými emisiami (do riadkov) podľa jednotky, ktorá energiu používa a ktorá produkuje emisie (do stĺpcov).

premosťovacia tabuľka, v ktorej sa uvádzajú rôzne prvky, ktoré spôsobujú rozdiely medzi energetickými účtami a energetickými bilanciami.

2.

Tabuľky dodávok a použitia tokov energie (vrátane tokov s významnými emisiami) majú z hľadiska riadkov a stĺpcov rovnakú stavbu.

3.

Do stĺpcov sa zaznamenáva pôvod (dodávky) alebo miesto určenia (použitie) fyzických tokov. Stĺpce sú rozčlenené do piatich kategórií:

‚produkcia‘ sa vzťahuje na výrobu tovarov a služieb, produkčné činnosti sa klasifikujú podľa NACE Rev. 2 a údaje sa uvádzajú na agregovanej úrovni A*64,

činnosti súvisiace so ‚spotrebou‘ sa v prípade konečnej spotreby domácností uvádzajú celkovo a tiež v rozdelení do troch podtried (doprava, vykurovanie/chladenie, iné),

‚akumulácia‘ sa vzťahuje na zmeny v zásobách energetických produktov v rámci hospodárstva,

‚zahraničie‘ zaznamenáva toky dovezených a vyvezených produktov,

‚prostredie‘ zaznamenáva pôvod vstupov prírodnej energie a miesto určenia tokov rezíduí.

4.

Do riadkov sa zaznamenávajú typy fyzických tokov klasifikované v prvej zarážke oddielu 3.

5.

Klasifikácia vstupov prírodnej energie, energetických produktov a energetických rezíduí:

vstupy prírodnej energie sa členia na vstupy neobnoviteľnej prírodnej energie a vstupy obnoviteľnej prírodnej energie,

energetické produkty sa členia podľa klasifikácie používanej v európskej energetickej štatistike,

energetické rezíduá zahŕňajú odpad (bez peňažnej hodnoty); straty počas ťažby/odberu, distribúcie/prepravy, transformácie/konverzie a skladovania; ako aj vyrovnávacie položky na vyrovnávanie tabuliek dodávok a použitia.

6.

Ukazovateľ založený na zásade sídla prepočítaný na ukazovateľ založený na území sa uvádza za celé národné hospodárstvo (bez členenia podľa odvetví) a vypočíta sa takto:

celková spotreba energie rezidentskými jednotkami:

spotreba energie rezidentskými jednotkami v zahraničí

+

spotreba energie nerezidentmi na území

+

štatistické rozdiely

=

hrubá domáca spotreba energie (založená na území)

Oddiel 6

MAXIMÁLNA DĹŽKA PRECHODNÝCH OBDOBÍ

Maximálna dĺžka prechodného obdobia na vykonanie ustanovení tejto prílohy je 2 roky od prvej lehoty na zaslanie.“


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 z 11. marca 2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 13).


Top