Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0529

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 529/2014 z  12. marca 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na posudzovanie závažnosti rozšírení a zmien v prístupe založenom na interných ratingoch a v pokročilom prístupe merania Text s významom pre EHP

OJ L 148, 20.5.2014, p. 36–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/529/oj

20.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/36


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 529/2014

z 12. marca 2014,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na posudzovanie závažnosti rozšírení a zmien v prístupe založenom na interných ratingoch a v pokročilom prístupe merania

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 143 ods. 5 tretí pododsek a článok 312 ods. 4 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 143 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 rozsah uplatňovania ratingového systému odkazuje na druh expozícií, ktoré možno ohodnotiť konkrétnym ratingovým systémom.

(2)

V nariadení (EÚ) č. 575/2013 sa rozlišuje medzi závažnými rozšíreniami alebo zmenami v prístupe interných ratingov (prístup IRB) a v pokročilom prístupe merania (AMA), ktoré podliehajú schvaľovaniu, a všetkými inými zmenami, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti. Pokiaľ ide o oznamovanie, v nariadení (EÚ) č. 575/2013 nie je stanovený čas oznamovania rozšírenia alebo zmeny, t. j. či by zmena mala byť oznámená pred jej vykonaním alebo po ňom. Malo by sa pamätať na skutočnosť, že rozšírenia alebo zmeny menšej závažnosti nemusia byť príslušným orgánom hlásené vopred. Pre inštitúcie by to navyše bolo zároveň efektívnejšie a menej zaťažujúce, keby takéto zmeny menšej závažnosti zhromažďovali a príslušným orgánom oznamovali v pravidelných intervaloch. K takejto praxi v oblasti dohľadu už v niekoľkých členských štátoch skutočne dochádza. Rozšírenia a zmeny, ktoré si vyžadujú oznámenie, by sa teda mali ďalej rozdeliť na rozšírenia a zmeny, ktoré si vyžadujú oznámenie pred ich vykonaním, a rozšírenia a zmeny, ktoré si vyžadujú oznámenie až po ich vykonaní. Zabezpečilo by sa tým ďalej, že príslušné orgány budú vo svojich každodenných úlohách zameriavať svoju pozornosť na rozšírenia a zmeny, ktoré majú potenciál závažne zmeniť požiadavky na vlastné zdroje alebo výkonnosť modelov či ratingových systémov. Zároveň by sa zabezpečilo, že inštitúcie budú rozlišovať medzi rozšíreniami a zmenami veľkej závažnosti a rozšíreniami a zmenami menšej závažnosti na základe prístupu dohľadu orientovaného na riziká. Takéto rozlišovanie medzi rozšíreniami a zmenami podliehajúcimi oznámeniu pred ich vykonaním a rozšíreniami a zmenami podliehajúcimi oznámeniu po ich vykonaní by bolo obozretné vzhľadom na skutočnosť, že oznamovanie pred vykonaním by príslušným orgánom dalo možnosť preskúmať správne uplatňovanie tohto nariadenia. Tým by sa zase znížilo zaťaženie v oblasti dohľadu na strane inštitúcií.

(3)

Závažnosť rozšírení alebo zmien v modeloch obvykle závisí od druhu a kategórie navrhovaného rozšírenia alebo zmeny (čo by malo byť odzrkadlené v kvalitatívnych kritériách) a od ich potenciálu zmeniť požiadavky na vlastné zdroje alebo prípadne hodnoty rizikovo vážených expozícií (čo by malo byť odzrkadlené v kvantitatívnych kritériách). Akékoľvek kvantitatívne kritériá na preskúmavanie závažnosti rozšírení alebo zmien by preto mali mať formu prahovej hodnoty na základe percentuálnej zmeny požiadaviek na vlastné zdroje alebo prípadne hodnôt rizikovo vážených expozícií pred zmenou a po nej.

(4)

Zatiaľ čo pri rozšíreniach a zmenách prístupov AMA by sa kvantitatívna prahová hodnota mala v záujme jednoduchosti vypočítavať na základe požiadaviek na vlastné zdroje, pri zmenách prístupov IRB by sa prahová hodnota mala vypočítavať na základe hodnôt rizikovo vážených expozícií, aby sa predišlo situácií, keď by prahové hodnoty boli nevhodne ovplyvnené rozdielmi v hodnotách úprav ocenenia pohľadávok, ktoré boli uskutočnené a ktoré majú vplyv na požiadavky na vlastné zdroje, no nie na hodnoty rizikovo vážených expozícií. Kvantitatívne prahové hodnoty by navyše mali byť navrhnuté tak, aby sa v nich zohľadňoval celkový vplyv rozšírení alebo zmien na kapitál potrebný na základe interných prístupov i štandardizovaných prístupov s cieľom zobraziť mieru, do akej sa interné prístupy používajú na celkové požiadavky na vlastné zdroje alebo hodnoty rizikovo vážených expozícií. To platí pre všetky prahové hodnoty pri oboch prístupoch, okrem prípadu druhej prahovej hodnoty podľa článku 4 ods. 1 písm. c) bodu ii) pri prístupe IRB a prípadu prahovej hodnoty na oznámenie vopred pri prístupe IRB, ktoré sú navrhnuté s ohľadom na vplyv zmien na hodnoty rizikovo vážených expozícií, pre ktoré platí rozsah uplatňovania špecifického modelu. Pri oboch prístupoch – IRB aj AMA – by sa výpočty na odvodenie vplyvu daného rozšírenia alebo zmeny mali za predpokladu, že daný súbor expozícií (v prípade prístupu IRB) a daný rizikový profil (v prípade prístupu AMA) sú postupom času relatívne stabilné, vykonať s odkazom na rovnaký bod v čase.

(5)

Pokiaľ ide o rozšírenia a zmeny modelu, ktoré boli oznámené, príslušné orgány môžu kedykoľvek prijať primerané opatrenia dohľadu na základe priebežného preskúmania existujúcich povolení na používanie interných prístupov stanovených v článku 101 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (2). Na jednej strane tak môžu urobiť s cieľom zabezpečiť, aby zostali splnené požiadavky stanovené v tretej časti hlave II kapitole 3 oddiele 6 alebo v tretej časti hlave III kapitole 4 alebo v tretej časti hlave VI kapitole 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Na druhej strane sú nevyhnutné pravidlá, aby sa stanovili spúšťacie mechanizmy pre nové povolenia a oznámenia rozšírení a zmien v interných prístupoch. Takéto pravidlá by nemali ovplyvňovať dohľadové prístupy preskúmavania interných modelov alebo administratívne postupy stanovené v článku 20 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(6)

Na zmeny permanentného čiastočného využívania interných prístupov alebo prípadne zmeny postupného vykonávania interných prístupov sa vzťahujú články 148 a 150 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 pre prístup IRB a článok 314 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 pre prístup AMA. Na uvedené druhy zmien by sa preto toto nariadenie vzťahovať nemalo.

(7)

Povolenie príslušných orgánov sa vo vzťahu k prístupom týka metód, postupov, kontrol, zhromažďovania údajov a systémov IT, a preto by sa toto nariadenie nemalo vzťahovať na priebežné zosúlaďovanie modelov so súborom údajov používaným na výpočet na základe schválených metód, postupov, kontrol, zhromažďovania údajov a systémov IT.

(8)

Aby príslušné orgány mohli posúdiť, či inštitúcie správnym spôsobom uplatnili pravidlá posudzovania závažnosti rozšírení a zmien, inštitúcie by mali príslušným orgánom predložiť vhodnú dokumentáciu. S cieľom znížiť zaťaženie inštitúcií v oblasti dohľadu a zvýšiť v tomto ohľade účinnosť a efektívnosť postupov príslušných orgánov by sa mali stanoviť pravidlá, v ktorých by sa určili požiadavky na dokumentáciu, ktorá bude musieť sprevádzať žiadosti o schválenie alebo oznámenia o rozšíreniach a zmenách.

(9)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre bankovníctvo predložil Komisii.

(10)

Ustanovenia tohto nariadenia sú úzko prepojené, keďže odkazujú na rozšírenia a/alebo zmeny prístupov AMA a IRB pre požiadavky na vlastné zdroje pre kreditné a operačné riziko a keďže príslušné otázky a postupy v oblasti dohľadu sú pre tieto dva druhy interných prístupov podobné. S cieľom zabezpečiť koherentnosť medzi týmito ustanoveniami a uľahčiť osobám, ktoré podliehajú príslušným povinnostiam, komplexný pohľad na ne a prístup k nim koordinovaným spôsobom je žiaduce, aby nadobudli účinnosť v rovnakom čase a zahŕňali v jedinom nariadení všetky regulačné technické predpisy požadované v nariadení (EÚ) č. 575/2013 o rozšíreniach a zmenách interných modelov pre kreditné a operačné riziko. Keďže však článok 312 ods. 4 prvý pododsek písm. a) pojednáva o odlišnej predmetnej veci, toto nariadenie sa týka len písm. b) a c).

(11)

Európsky orgán pre bankovníctvo vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu Rady (EÚ) č. 1093/2010 (3) o stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú podmienky posudzovania závažnosti rozšírení a zmien prístupov interných ratingov a pokročilých prístupov merania povolených v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013 vrátane spôsobov oznamovania takýchto zmien a rozšírení.

Článok 2

Kategórie rozšírení a zmien

1.   Závažnosť zmien rozsahu uplatňovania ratingového systému alebo prístupu interných modelov na kapitálové expozície, resp. zmien ratingových systémov alebo prístupu interných modelov na kapitálové expozície, pre prístup založený na interných ratingoch (ďalej len „zmeny v prístupe IRB“), alebo závažnosť rozšírení a zmien pre pokročilý prístup merania (ďalej len „rozšírenia a zmeny v AMA“) sa klasifikujú do jednej z týchto kategórií:

a)

závažné rozšírenia a zmeny, ktoré si podľa článku 143 ods. 3 a článku 312 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vyžadujú povolenie od príslušných orgánov;

b)

ostatné rozšírenia a zmeny, ktoré si vyžadujú oznámenie príslušným orgánom.

2.   Rozšírenia a zmeny uvedené v odseku 1 písm. b) sa ďalej delia na:

a)

rozšírenia a zmeny, ktoré si vyžadujú oznámenie pred ich vykonaním;

b)

rozšírenia a zmeny, ktoré si vyžadujú oznámenie po ich vykonaní.

Článok 3

Zásady klasifikácie rozšírení a zmien

1.   Klasifikácia zmien v prístupe IRB sa uskutočňuje v súlade s týmto článkom a článkami 4 a 5.

Klasifikácia rozšírení a zmien v AMA sa uskutočňuje v súlade s týmto článkom a článkami 6 a 7.

2.   Keď inštitúcie musia vypočítať kvantitatívny vplyv ktoréhokoľvek rozšírenia alebo zmeny na požiadavky na vlastné zdroje alebo prípadne na hodnoty rizikovo vážených expozícií, uplatňujú túto metodiku:

a)

na účely posudzovania kvantitatívneho vplyvu inštitúcie používajú najnovšie dostupné údaje;

b)

keď presné posúdenie kvantitatívneho vplyvu nie je realizovateľné, inštitúcie namiesto toho vykonajú posúdenie vplyvu na základe reprezentatívnej vzorky alebo iných spoľahlivých metodík dedukcie;

c)

pri zmenách, ktoré nemajú priamy kvantitatívny vplyv, sa kvantitatívny vplyv podľa článku 4 ods. 1 písm. c) pre prístup IRB, resp. článku 6 ods. 1 písm. c) pre AMA nevypočítava.

3.   Jedno závažné rozšírenie alebo zmena sa nesmie rozdeľovať do viacerých zmien alebo rozšírení nižšej závažnosti.

4.   V prípade pochýb inštitúcie zadelia rozšírenia a zmeny do kategórie najvyššej potenciálnej závažnosti.

5.   Keď príslušné orgány poskytli v súvislosti so závažným rozšírením alebo zmenou svoje povolenie, inštitúcie vypočítavajú požiadavky na vlastné zdroje na základe schváleného rozšírenia alebo zmeny od dátumu uvedeného v novom povolení, ktorým sa nahrádza to predchádzajúce. V prípade nevykonania rozšírenia alebo zmeny k dátumu uvedenému v novom povolení, pre ktoré príslušné orgány udelili povolenie, je potrebné nové povolenie od príslušných orgánov, o ktoré sa musí požiadať bez zbytočného odkladu.

6.   V prípade oneskorenia s vykonávaním rozšírenia alebo zmeny, pre ktoré príslušný orgán udelil povolenie, inštitúcia príslušnému orgánu oznamuje a predkladá plán včasného vykonania schváleného rozšírenia alebo zmeny, ktorý uplatní v lehote, na ktorej sa dohodne s príslušným orgánom.

7.   Keď je rozšírenie alebo zmena klasifikovaná ako rozšírenie alebo zmena, ktorá si vyžaduje oznámenie príslušným orgánom vopred, a keď sa po oznámení inštitúcie rozhodnú nevykonať toto rozšírenie alebo zmenu, inštitúcie toto rozhodnutie bez zbytočného odkladu oznámia príslušným orgánom.

Článok 4

Závažné zmeny v prístupe IRB

1.   Zmeny v prístupe IRB sa považujú za závažné, ak spĺňajú ktorúkoľvek z týchto podmienok:

a)

patria medzi zmeny rozsahu uplatňovania ratingového systému alebo prístupu interných modelov na kapitálové expozície opísané v prílohe I prvej časti oddiele 1;

b)

patria medzi zmeny ratingových systémov alebo prístupu interných modelov na kapitálové expozície opísané v prílohe I druhej časti oddiele 1;

c)

ich výsledkom je ktorákoľvek z týchto situácií:

i)

zníženie ktoréhokoľvek z týchto faktorov o 1,5 %:

celkových hodnôt konsolidovaných rizikovo vážených expozícií materskej inštitúcie v EÚ pre kreditné riziko a riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov,

celkových hodnôt rizikovo vážených expozícií pre kreditné riziko a riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov v prípade inštitúcie, ktorá nie je ani materskou inštitúciou, ani dcérskou spoločnosťou;

ii)

zníženie, o 15 % alebo viac, hodnôt rizikovo vážených expozícií pre kreditné riziko a riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov, ktoré súvisia s rozsahom uplatňovania interného ratingového systému alebo prístupu interných modelov na kapitálové expozície.

2.   Na účely odseku 1 písm. c) bodu i) tohto článku a v súlade s článkom 3 ods. 2 sa vplyv zmeny posudzuje ako pomer vypočítaný takto:

a)

v čitateli je rozdiel medzi hodnotami rizikovo vážených expozícií pre kreditné riziko a riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov súvisiace s rozsahom uplatňovania interného ratingového systému alebo prístupu interných modelov na kapitálové expozície pred a po zmene na konsolidovanej úrovni materskej inštitúcie v EÚ alebo na úrovni inštitúcie, ktorá nie je ani materskou inštitúciou, ani dcérskou spoločnosťou;

b)

v menovateli sú celkové hodnoty rizikovo vážených expozícií pre kreditné riziko a riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov pred zmenou na konsolidovanej úrovni materskej inštitúcie v EÚ, resp. na úrovni inštitúcie, ktorá nie je ani materskou inštitúciou, ani dcérskou spoločnosťou.

Výpočet musí odkazovať na rovnaký bod v čase.

Určenie vplyvu hodnôt rizikovo vážených expozícií sa vzťahuje len na vplyv zmeny prístupu IRB a predpokladá sa, že súbor expozícií ostáva konštantný.

3.   Na účely odseku 1 písm. c) bodu ii) tohto článku a v súlade s článkom 3 ods. 2 sa vplyv zmeny posudzuje ako pomer vypočítaný takto:

a)

v čitateli je rozdiel hodnôt rizikovo vážených expozícií pre kreditné riziko a riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov, ktoré súvisia s rozsahom uplatňovania interného ratingového systému alebo prístupu interných modelov na kapitálové expozície pred zmenou a po nej;

b)

v menovateli sú hodnoty rizikovo vážených expozícií pre kreditné riziko a riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov pred zmenou, ktoré súvisia s rozsahom uplatňovania ratingového systému alebo prístupu interných modelov na kapitálové expozície.

Výpočet musí odkazovať na rovnaký bod v čase.

Určenie vplyvu hodnôt rizikovo vážených expozícií sa vzťahuje len na vplyv zmeny prístupu IRB a predpokladá sa, že súbor expozícií ostáva konštantný.

Článok 5

Zmeny v prístupe IRB, ktoré sa nepovažujú za závažné

1.   Zmeny v prístupe IRB, ktoré nie sú závažné, ale majú sa oznamovať príslušným orgánom podľa článku 143 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, sa oznamujú takto:

a)

zmeny, ktoré spĺňajú ktorúkoľvek z nasledujúcich podmienok, sa oznamujú príslušným orgánom najmenej dva mesiace pred ich vykonaním:

i)

zmeny opísané v prílohe I prvej časti oddiele 2,

ii)

zmeny opísané v prílohe I druhej časti oddiele 2,

iii)

zmeny, ktoré vedú k zníženiu, najmenej o 5 %, hodnôt rizikovo vážených expozícií pre kreditné riziko a riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov, ktoré súvisia s rozsahom uplatňovania interného ratingového systému alebo prístupu interných modelov na kapitálové expozície;

b)

všetky ostatné zmeny sa oznamujú príslušným orgánom po ich vykonaní, a to najmenej raz ročne.

2.   Na účely odseku 1 písm. a) bodu iii) tohto článku a v súlade s článkom 3 ods. 2 sa vplyv zmeny posudzuje ako pomer vypočítaný takto:

a)

v čitateli je rozdiel hodnôt rizikovo vážených expozícií pre kreditné riziko a riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov, ktoré súvisia s rozsahom uplatňovania interného ratingového systému alebo prístupu interných modelov na kapitálové expozície pred zmenou a po nej;

b)

v menovateli sú hodnoty rizikovo vážených expozícií pre kreditné riziko a riziko zníženia kvality pohľadávok z iných ako kreditných dôvodov pred zmenou, ktoré súvisia s rozsahom uplatňovania ratingového systému alebo prístupu interných modelov na kapitálové expozície.

Výpočet musí odkazovať na rovnaký bod v čase.

Určenie vplyvu hodnôt rizikovo vážených expozícií sa vzťahuje len na vplyv zmeny prístupu IRB a predpokladá sa, že súbor expozícií ostáva konštantný.

Článok 6

Závažné rozšírenia a zmeny AMA

1.   Rozšírenia a zmeny AMA sa považujú za závažné, ak spĺňajú ktorúkoľvek z týchto podmienok:

a)

patria medzi rozšírenia opísané v prílohe II prvej časti oddiele 1;

b)

patria medzi zmeny opísané v prílohe II druhej časti oddiele 1;

c)

ich výsledkom je ktorákoľvek z týchto situácií:

i)

zníženie ktoréhokoľvek z týchto faktorov o 10 % alebo viac:

celkových konsolidovaných požiadaviek na vlastné zdroje materskej inštitúcie v EÚ pre operačné riziko,

celkových požiadaviek na vlastné zdroje pre operačné riziko v prípade inštitúcie, ktorá nie je ani materskou inštitúciou, ani dcérskou spoločnosťou;

ii)

zníženie ktoréhokoľvek z týchto faktorov o 10 % alebo viac:

celkových požiadaviek na vlastné zdroje pre operačné riziko na konsolidovanej úrovni materskej inštitúcie, ktorá nie je materskou inštitúciou v EÚ,

celkových požiadaviek na vlastné zdroje pre operačné riziko dcérskej spoločnosti, keď materská inštitúcia nedostala povolenie používať AMA.

2.   Na účely odseku 1 písm. c) bodu i) a v súlade s článkom 3 ods. 2 sa vplyv akéhokoľvek rozšírenia alebo zmeny posudzuje ako pomer vypočítaný takto:

a)

v čitateli je rozdiel medzi požiadavkami na vlastné zdroje pre operačné riziko súvisiace s rozsahom uplatňovania modelu AMA pred a po rozšírení alebo zmene na konsolidovanej úrovni materskej inštitúcie v EÚ alebo na úrovni inštitúcie, ktorá nie je ani materskou inštitúciou, ani dcérskou spoločnosťou;

b)

v menovateli sú celkové požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko pred rozšírením alebo zmenou na konsolidovanej úrovni materskej inštitúcie EÚ, resp. na úrovni inštitúcie, ktorá nie je ani materskou inštitúciou, ani dcérskou spoločnosťou.

Výpočet musí odkazovať na rovnaký bod v čase.

Určenie vplyvu na požiadavky na vlastné zdroje sa vzťahuje len na vplyv rozšírenia a zmeny AMA, a preto sa predpokladá, že profil operačného rizika ostáva konštantný.

3.   Na účely odseku 1 písm. c) bodu ii) a v súlade s článkom 3 ods. 2 sa vplyv akéhokoľvek rozšírenia alebo zmeny posudzuje ako pomer vypočítaný takto:

a)

v čitateli je rozdiel medzi požiadavkami na vlastné zdroje pre operačné riziko súvisiace s rozsahom uplatňovania modelu pred a po rozšírení alebo zmene na konsolidovanej úrovni materskej inštitúcie, ktorá nie je materskou inštitúciou v EÚ, alebo na úrovni dcérskej spoločnosti, keď materská inštitúcia nedostala povolenie používať AMA;

b)

v menovateli sú celkové požiadavky na vlastné zdroje pre operačné riziko pred rozšírením alebo zmenou na konsolidovanej úrovni materskej inštitúcie, ktorá nie je materskou inštitúciou v EÚ, resp. na úrovni dcérskej spoločnosti, keď materská inštitúcia nedostala povolenie používať AMA.

Výpočet musí odkazovať na rovnaký bod v čase.

Určenie vplyvu na požiadavky na vlastné zdroje sa vzťahuje len na vplyv rozšírenia a zmeny AMA, a preto sa predpokladá, že profil operačného rizika ostáva konštantný.

Článok 7

Rozšírenia a zmeny AMA, ktoré sa nepovažujú za závažné

Rozšírenia a zmeny AMA, ktoré nie sú závažné, ale majú sa oznamovať príslušným orgánom podľa článku 312 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, sa oznamujú takto:

a)

rozšírenia a zmeny, na ktoré sa vzťahuje príloha II prvá časť oddiel 2 a druhá časť oddiel 2, sa príslušným orgánom oznamujú najmenej dva mesiace pred ich vykonaním;

b)

všetky ostatné rozšírenia a zmeny sa oznamujú príslušným orgánom po ich vykonaní, a to najmenej raz ročne.

Článok 8

Dokumentácia rozšírení a zmien

1.   Pri rozšíreniach a zmenách v prístupe IRB a AMA klasifikovaných ako rozšírenia a zmeny, ktoré si vyžadujú schválenie príslušnými orgánmi, inštitúcie spolu so žiadosťou predkladajú túto dokumentáciu:

a)

opis rozšírenia alebo zmeny, ich opodstatnenie a cieľ;

b)

dátum ich vykonania;

c)

rozsah uplatňovania ovplyvnený rozšírením alebo zmenou modelu, spolu s objemovými vlastnosťami;

d)

technické a procesné dokumenty;

e)

správy o nezávislom posúdení alebo validácii zo strany inštitúcií;

f)

potvrdenie, že rozšírenie alebo zmenu schválili príslušné orgány prostredníctvom schvaľovacích procesov inštitúcie, a dátum schválenia;

g)

ak je to vhodné, kvantitatívny vplyv zmeny alebo rozšírenia na hodnoty rizikovo vážených expozícií alebo na požiadavky na vlastné zdroje;

h)

záznamy o aktuálnom a predchádzajúcom čísle verzie interných modelov inštitúcie, ktoré podliehajú schvaľovaniu.

2.   Pri rozšíreniach a zmenách klasifikovaných ako rozšírenia a zmeny, ktoré si vyžadujú oznámenie buď pred ich vykonaním, alebo po ňom, inštitúcie spolu s oznámením predkladajú dokumentáciu uvedenú v odseku 1 písm. a), b), c), f) a g).

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).


PRÍLOHA I

ZMENY V PRÍSTUPE IRB

ČASŤ I

ZMENY ROZSAHU UPLATŇOVANIA RATINGOVÝCH SYSTÉMOV ALEBO PRÍSTUPOV INTERNÝCH MODELOV KU KAPITÁLOVÝM EXPOZÍCIÁM

ODDIEL 1

Zmeny, ktoré si vyžadujú súhlas príslušných orgánov („závažné“)

1.

Rozšírenie rozsahu uplatňovania ratingového systému na:

a)

expozície v dodatočnom obchodnom útvare, ktorých druh produktu alebo dlžníka je rovnaký;

b)

expozície dodatočného druhu produktu alebo dlžníka, pokiaľ tento dodatočný druh produktu alebo dlžníka nepatrí do rozsahu uplatňovania schváleného ratingového systému na základe kritérií uvedených v písmene c) bodoch i) a ii);

c)

dodatočné expozície súvisiace s rozhodnutím tretej strany o poskytnutí úveru skupine, ak inštitúcia nedokáže preukázať, že tieto dodatočné expozície patria do rozsahu uplatňovania schváleného ratingového systému na základe všetkých týchto kritérií:

i)

„reprezentatívnosť“ údajov použitých na vytvorenie modelu určeného na prideľovanie expozícií do stupňov alebo skupín, pokiaľ ide o kľúčové charakteristické vlastnosti dodatočných expozícií inštitúcie, keď rozhodnutie o požičaní prijala tretia strana, podľa článku 174 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

ii)

„porovnateľnosť“ skupiny expozícií zastúpených v údajoch použitých na odhad, noriem poskytovania úverov použitých vtedy, keď boli údaje generované, a iných relevantných charakteristických vlastností s údajmi dodatočných expozícií, keď rozhodnutie o poskytnutí úveru prijala tretia strana, podľa článku 179 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Na účely stanovenia „reprezentatívnosti“ a „porovnateľnosti“ podľa bodov i) a ii) prvého odseku inštitúcie poskytujú úplný opis použitých kritérií a opatrení.

2.

Rozšírenie rozsahu uplatňovania prístupu interných modelov ku kapitálovým expozíciám na jeden z týchto druhov expozícií:

a)

na jednoduchý prístup založený na použití rizikovej váhy podľa článku 155 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

na prístup PD/LGD podľa článku 155 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

c)

na ustanovenie o dočasnom čiastočnom používaní podľa článku 495 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

d)

na rovnaký druh produktu v dodatočnom obchodnom útvare;

e)

na dodatočný druh produktu, ak inštitúcia nedokáže dokázať, že patrí do rozsahu uplatňovania existujúceho prístupu interných modelov ku kapitálovým expozíciám.

ODDIEL 2

Zmeny, ktoré si vyžadujú oznámenie príslušným orgánom vopred

1.

Zúženie rozsahu uplatňovania alebo rozsahu používania ratingového systému.

2.

Zúženie rozsahu uplatňovania prístupu interných modelov ku kapitálovým expozíciám.

3.

Rozšírenie rozsahu uplatňovania ratingového systému, pre ktorý možno preukázať, že nepatrí pod časť I oddiel 1 bod 1 tejto prílohy.

4.

Rozšírenie rozsahu uplatňovania prístupu interných modelov ku kapitálovým expozíciám, keď takéto rozšírenie nepatrí pod časť I oddiel 1 bod 2 tejto prílohy.

ČASŤ II

ZMENY RATINGOVÝCH SYSTÉMOV ALEBO PRÍSTUPU INTERNÝCH MODELOV KU KAPITÁLOVÝM EXPOZÍCIÁM

ODDIEL 1

Zmeny, ktoré si vyžadujú súhlas príslušných orgánov („závažné“)

1.

Zmeny v metodike prideľovania expozícií do tried expozícií a ratingových systémov. Patria sem:

a)

zmeny v metodike používanej na prideľovanie expozícií do rôznych tried expozícií podľa článku 147 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

zmeny v metodike používanej na prideľovanie dlžníka alebo transakcie do ratingového systému podľa článku 169 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

2.

Tieto zmeny v algoritmoch a postupoch používaných: na prideľovanie dlžníkov do stupňov alebo skupín dlžníkov; na prideľovanie expozícií do stupňov alebo skupín facilít; alebo na kvantifikáciu rizika zlyhania dlžníka alebo súvisiacej straty („zmeny v ratingovej metodike pre systémy IRB“):

a)

zmeny prístupu modelovania na prideľovanie dlžníka do stupňov alebo skupín a/alebo expozícií do stupňov alebo skupín facilít podľa článku 171 ods. 1 a článku 172 ods. 1 písm. a) až d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

zmeny v prístupe inštitúcie k zásade „jeden dlžník – jeden rating“ podľa článku 172 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

c)

zmeny v predpokladoch ratingového systému o ratingoch súvisiace s mierou, do akej sa očakáva, že zmena ekonomických podmienok povedie k čistej migrácii veľkého počtu expozícií, dlžníkov alebo facilít medzi stupňami alebo skupinami modelu, na rozdiel od migrácie iba niektorých expozícií, dlžníkov alebo facilít iba v dôsledku ich individuálnych charakteristických vlastností, ktorých úroveň merania a významnosti vymedzuje daná inštitúcia;

d)

zmeny ratingových kritérií uvedených v článku 170 ods. 1 písm. c) a e) a článku 170 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a/alebo ich váh, poradia alebo hierarchie, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

i)

významným spôsobom menia poradie uvedené v článku 170 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorého úroveň a meranie vymedzí inštitúcia;

ii)

významným spôsobom menia rozdeľovanie dlžníkov, facilít alebo expozícií medzi stupňami alebo skupinami podľa článku 170 ods. 1 písm. d) a f) a článku 170 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorého úroveň a meranie vymedzí inštitúcia;

e)

zavedenie alebo zrušenie externého ratingu ako primárny faktor určujúci pridelenie interného ratingu podľa článku 171 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

f)

zmena základnej metodiky odhadovania PD, LGD vrátane najlepšieho odhadu očakávanej straty, ako aj konverzných faktorov podľa článkov 180, 181 a 182 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vrátane metodiky odvodzovania miery konzervatívnosti v súvislosti s očakávaným rozsahom chýb v odhade podľa článku 179 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Pre LGD a konverzné faktory to zahŕňa aj zmeny v metodike účtovania hospodárskeho poklesu podľa článku 181 ods. 1 písm. b) a článku 182 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

g)

zahrnutie dodatočných druhov kolaterálu do odhadu LGD podľa článku 181 ods. 1 písm. c) až g) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ak sa režim zaobchádzania s nimi líši od postupov, ktoré už boli schválené.

3.

Zmeny vo vymedzení zlyhania podľa článku 178 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

4.

Zmeny v metodike validácie a/alebo procesoch validácie, ktoré vedú k zmenám v posudzovaní – zo strany inštitúcie – presnosti a konzistentnosti odhadu relevantných parametrov rizika, ratingových procesov alebo výkonnosti ich ratingových systémov podľa článku 185 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

5.

Zmeny v prístupe interných modelov ku kapitálovým expozíciám. Patria sem:

a)

zmeny v prístupe modelovania hodnoty v riziku na odhadovanie hodnôt rizikovo vážených expozícií pre kapitálové expozície podľa článku 155 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

zmeny v metodike úpravy odhadov potenciálnej straty na dosiahnutie primerane realistických a/alebo konzervatívnych údajov, alebo zmeny v analytickej metóde na konverziu údajov kratšieho časového horizontu na štvrťročné údaje podľa článku 186 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

c)

zmeny v tom, ako model zachytáva podstatné rizikové faktory vzhľadom na špecifický rizikový profil a komplexnosť vrátane nelineárnosti akciového portfólia inštitúcie podľa článku 186 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

d)

zmeny v základnej metodike zaraďovania jednotlivých pozícií k proxy údajom, trhovým indexom alebo rizikovým faktorom podľa článku 186 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

ODDIEL 2

Zmeny, ktoré si vyžadujú oznámenie príslušným orgánom ex ante

1.

Zmeny v zaobchádzaní s odkúpenými pohľadávkami podľa článku 153 ods. 6 a 7 a článku 154 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

2.

Nasledujúce zmeny v ratingovej metodike pre systémy IRB:

a)

zmeny v interných postupoch a kritériách na priraďovanie rizikových váh expozíciám vo forme špecializovaného financovania podľa článku 153 ods. 5 a článku 170 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

zmeny od používania priamych odhadov parametrov rizika pre individuálnych dlžníkov alebo expozície až po používanie diskrétnej ratingovej stupnice alebo naopak podľa článku 169 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ už nie sú klasifikované ako závažné podľa časti II oddielu 1 tejto prílohy;

c)

zmeny ratingovej stupnice, pokiaľ ide o počet alebo štruktúru ratingových stupňov podľa článku 170 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ už nie sú klasifikované ako závažné podľa časti II oddielu 2 tejto prílohy;

d)

zmeny ratingových kritérií a/alebo ich váh alebo hierarchie podľa článku 170 ods. 1 písm. c) a e) a článku 170 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ už nie sú klasifikované ako závažné podľa časti II oddielu 1 tejto prílohy;

e)

zmeny vymedzenia alebo kritérií stupňov alebo skupín podľa článku 171 ods. 1 a článku 172 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ už nie sú klasifikované ako závažné podľa časti II oddielu 1 tejto prílohy;

f)

zmeny v rozsahu informácií používaných na prideľovanie dlžníkov do stupňov alebo skupín podľa článku 171 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo zahrnutie nových alebo dodatočných informácií do modelu na odhadnutie parametrov podľa článku 179 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

g)

zmeny pravidiel a procesov pre používanie nahradení podľa článku 172 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ už nie sú klasifikované ako závažné podľa časti II oddielu 1 tejto prílohy;

h)

zmeny metodiky odhadovania PD, LGD vrátane najlepšieho odhadu očakávanej straty, ako aj konverzných faktorov podľa článkov 180, 181 a 182 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vrátane metodiky odvodzovania miery konzervatívnosti v súvislosti s očakávaným rozsahom chýb v odhade podľa článku 179 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ už nie sú klasifikované ako závažné podľa časti II oddielu 1 tejto prílohy. Pre LGD a konverzné faktory to zahŕňa aj zmeny v metodike účtovania hospodárskeho poklesu podľa článku 181 ods. 1 písm. b) a článku 182 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

i)

zmeny v spôsobe alebo rozsahu, v akom sa účtujú podmienené záruky v odhade LGD podľa článku 183 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

j)

zahrnutie dodatočných druhov kolaterálu do odhadu LGD podľa článku 181 ods. 1 písm. c) až g) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ už nie sú klasifikované ako závažné podľa časti II hlavy I tejto prílohy;

k)

ak inštitúcia priradí svoje interné stupne k stupnici používanej ECAI a potom priradí mieru zlyhania pozorovanú pri stupňoch externej organizácie k stupňom inštitúcie podľa článku 180 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, zmeny v priraďovaní použitom na tento účel, pokiaľ už nie sú klasifikované ako závažné podľa časti II oddielu 1 tejto prílohy.

3.

Zmeny v metodike validácie a/alebo procese validácie podľa článkov 185 a 188 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ už nie sú klasifikované ako závažné podľa časti II oddielu 1 tejto prílohy.

4.

Zmeny v procesoch. Patria sem:

a)

zmeny v útvare kontroly kreditného rizika podľa článku 190 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o jeho pozíciu v rámci organizácie a jeho zodpovednosti;

b)

zmeny v pozícii útvaru pre validáciu podľa článku 190 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v rámci organizácie a jeho zodpovedností;

c)

zmeny v internom organizačnom alebo kontrolnom prostredí alebo kľúčových procesoch, ktoré majú významný vplyv na ratingový systém.

5.

Zmeny v údajoch. Patria sem:

a)

ak inštitúcia začne alebo prestane používať údaje, ktoré sú združené medzi inštitúciami podľa článku 179 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

zmeny zdrojov údajov používaných v procese priraďovania expozícií do stupňov alebo skupín alebo na odhadovanie parametrov podľa článku 176 ods. 5 písm. a) a článku 175 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

c)

zmena v dĺžke a kompozícii časového radu používaného na odhadovanie parametrov podľa článku 179 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorý ide nad rámec každoročného zahŕňania najnovších pozorovaní, pokiaľ už nie je klasifikovaný ako závažný podľa časti II oddielu 1 tejto prílohy.

6.

Zmeny v používaní modelov, ak inštitúcia začne používať odhady parametrov rizika na interné obchodné účely, ktoré nie sú odhadmi používanými na regulačné účely a, ak to nebolo tak predtým, v rámci línií stanovených podľa článku 179 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

7.

Zmeny v prístupe interných modelov ku kapitálovým expozíciám. Patria sem:

a)

zmeny údajov používaných na to, aby predstavovali rozdeľované výnosy pre kapitálové expozície na základe prístupu interných modelov podľa článku 186 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

zmeny v internom organizačnom alebo kontrolnom prostredí alebo kľúčových procesoch, ktoré majú významný vplyv na prístup interných modelov ku kapitálovým expozíciám.


PRÍLOHA II

ROZŠÍRENIA A ZMENY AMA

ČASŤ I

ODDIEL 1

Rozšírenia, ktoré si vyžadujú súhlas príslušných orgánov („závažné“)

1.

Prvé zavedenie opatrení na zachytenie očakávaných strát v obchodných postupoch inštitúcie kompenzované podľa článku 322 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

2.

Prvé zavedenie postupov zmierňovania operačného rizika, ako napr. poistenie alebo iné mechanizmy prenosu rizika podľa článku 323 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

3.

Prvé uznanie korelácií strát z operačného rizika podľa článku 322 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

4.

Prvé zavedenie metodiky prideľovania kapitálovej požiadavky pre operačné riziko medzi jednotlivé subjekty skupiny podľa článku 20 ods. 1 písm. b) a článku 322 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

5.

Zavedenie AMA do tých častí inštitúcie alebo skupiny inštitúcií, na ktoré sa ešte nevzťahuje súhlas alebo schválený plán zavádzania podľa článku 314 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, keď tieto dodatočné oblasti predstavujú viac ako 5 % materskej inštitúcie v EÚ na konsolidovanej úrovni alebo inštitúcie, ktorá nie je ani materskou inštitúciou, ani dcérskou spoločnosťou.

Vyššie uvedený výpočet sa vykonáva ku koncu predchádzajúceho finančného roka, pričom sa použije výška príslušného ukazovateľa prideleného tým oblastiam, v ktorých bude spustený AMA, podľa vymedzenia v článku 316 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

ODDIEL 2

Rozšírenia, ktoré si vyžadujú oznámenie príslušným orgánom ex ante

Zavedenie AMA do tých častí inštitúcie alebo skupiny inštitúcií, na ktoré sa ešte nevzťahuje súhlas alebo schválený plán zavádzania podľa článku 314 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, keď tieto dodatočné oblasti vzhľadom na materskú inštitúciu v EÚ na konsolidovanej úrovni alebo inštitúciu, ktorá nie je ani materskou inštitúciou, ani dcérskou spoločnosťou, spĺňajú obe tieto podmienky:

a)

predstavujú viac ako 1 %;

b)

predstavujú najviac 5 %.

Vyššie uvedený výpočet sa vykonáva ku koncu predchádzajúceho finančného roka, pričom sa použije výška príslušného ukazovateľa prideleného tým oblastiam, v ktorých bude spustený AMA, podľa vymedzenia v článku 316 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

ČASŤ II

ZMENY AMA

ODDIEL 1

Zmeny, ktoré si vyžadujú súhlas príslušných orgánov („závažné“)

1.

Zmeny v organizačnej a prevádzkovej štruktúre nezávislej funkcie riadenia rizík pre operačné riziko podľa článku 321 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré znižujú schopnosť funkcie riadenia operačného rizika dohliadať a informovať rozhodovacie procesy o obchodných a podporných útvaroch, ktoré kontrolujú.

2.

Zmeny systému merania operačného rizika, ak spĺňajú ktorékoľvek z týchto kritérií:

a)

menia architektúru systému merania vzhľadom na kombináciu štyroch údajových prvkov interných a externých údajov o stratách, analýzu scenárov, podnikateľské prostredie a faktory internej kontroly podľa článku 322 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

menia logiku a faktory metodiky prideľovania kapitálovej požiadavky pre operačné riziko medzi jednotlivé subjekty skupiny podľa článku 20 ods. 1 písm. b) a článku 322 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

3.

Zmeny postupov súvisiacich s internými a externými údajmi, analýzou scenárov a podnikateľským prostredím a faktormi internej kontroly, keď:

a)

znižujú úroveň kontrol týkajúcu sa úplnosti a kvality údajov o operačných rizikách zhromažďovaných podľa článku 322 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

menia zdroje externých údajov, ktoré sa majú použiť v rámci systému merania podľa článku 322 ods. 4 a článku 322 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ údaje nie sú porovnateľné a reprezentatívne pre profil operačného rizika.

4.

Zmeny celkovej metódy toho, ako sa poistné zmluvy a/alebo iné mechanizmy prenosu rizika uznávajú v rámci výpočtu kapitálovej požiadavky AMA podľa článku 323 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

5.

Zníženie časti operačného rizika zachyteného AMA v rámci inštitúcie alebo skupiny inštitúcií používajúcich AMA podľa článku 314 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, keď je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

oblasti, na ktoré sa AMA už nebude uplatňovať, predstavujú viac než 5 % celkových požiadaviek na vlastné zdroje pre operačné riziko materskej inštitúcie v EÚ na konsolidovanej úrovni alebo inštitúcie, ktorá nie je ani materskou inštitúciou ani dcérskou spoločnosťou;

b)

zníženie oblastí, na ktoré sa vzťahuje AMA, vedie k použitiu AMA v časti inštitúcie, ktorá predstavuje nižší percentuálny podiel podľa požiadavky príslušného orgánu na základe článku 314 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Výpočet sa vykonáva vtedy, keď inštitúcia požiada o zmenu, a vychádza z kapitálovej požiadavky vypočítanej ku koncu predchádzajúceho finančného roka.

ODDIEL 2

Zmeny, ktoré si vyžadujú oznámenie príslušným orgánom ex ante

1.

Zmeny spôsobu, akým sa systém merania operačného rizika integruje do každodenného procesu riadenia prostredníctvom procesov a politík pre operačné riziko podľa článku 321 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, keď zmeny majú jednu z týchto charakteristických vlastností:

a)

menia mieru, do akej systém merania operačného rizika prispieva k príslušným informáciám v procese riadenia rizika inštitúcií a súvisiacom rozhodovacom procese vrátane schvaľovania nových produktov, systémov a procesov a vymedzenia tolerancie operačného rizika;

b)

znižujú rozsah, skupiny príjemcov a frekventovanosť systému oznamovania na informovanie všetkých príslušných častí inštitúcie o výsledkoch systému merania operačného rizika a rozhodnutiach prijatých v reakcii na závažné udalosti v oblasti operačného rizika.

2.

Zmeny v organizačnej a prevádzkovej štruktúre nezávislej funkcie riadenia rizík pre operačné riziko podľa článku 321 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ak spĺňajú ktorékoľvek z týchto kritérií:

a)

znižujú hierarchickú úroveň funkcie riadenia operačného rizika alebo jej vedúceho;

b)

vedú k relevantnému zníženiu povinností a zodpovedností funkcie riadenia operačného rizika;

c)

rozširujú povinnosti a zodpovednosti funkcie riadenia operačného rizika, pokiaľ neexistujú žiadne konflikty záujmov a funkcii riadenia operačného rizika sú poskytnuté vhodné dodatočné zdroje;

d)

vedú k zníženiu dostupných zdrojov, pokiaľ ide o rozpočet a počet pracovníkov v inštitúcii alebo skupine, o vyše 10 %, odkedy bolo udelené posledné schválenie podľa článku 312 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ dostupné zdroje, pokiaľ ide o rozpočet a počet pracovníkov na úrovni inštitúcie alebo skupiny, neboli znížené v tom istom pomere.

3.

Zmeny v procesoch validácie a internom preskúmaní podľa článku 321 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ak menia logiku a metodiky používané na interné validovanie alebo preskúmavanie rámca AMA.

4.

Zmeny výpočtu kapitálovej požiadavky pre operačné riziko, ktoré menia jeden z týchto aspektov:

a)

štruktúru a charakteristické vlastnosti súboru údajov používaného na výpočet kapitálovej požiadavky pre operačné riziko („súbor údajov pre výpočet“) vrátane ktoréhokoľvek z týchto aspektov:

i)

vymedzenie hrubej výšky straty, ktorá sa použije v rámci súboru údajov pre výpočet podľa článku 322 ods. 3 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

ii)

referenčný dátum stratových udalostí, ktorý sa použije v rámci súboru údajov pre výpočet podľa článku 322 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

iii)

metóda použitá na určenie dĺžky časového radu stratových údajov, ktorá sa použije v rámci súboru údajov pre výpočet podľa článku 322 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

iv)

kritériá na zoskupenie strát spôsobených spoločnou udalosťou operačného rizika alebo súvisiacimi udalosťami počas určitej doby podľa článku 322 ods. 3 písm. b) a e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

v)

počet alebo typ tried rizika alebo rovnocenného ukazovateľa, pre ktoré sa vypočítava kapitálová požiadavka pre operačné riziko;

vi)

metóda stanovovania prahovej hodnoty pre úroveň strát, nad rámec ktorej je model prispôsobený údajom podľa článku 322 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

vii)

ak je to vhodné, metóda stanovovania prahovej hodnoty pre rozlišovanie medzi začiatočnou a konečnou oblasťou údajov, keď sú použité rozličné metódy podľa článku 322 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

viii)

procesy a kritériá posudzovania relevantnosti, škálovania alebo uskutočňovania iných úprav údajov o operačnom riziku podľa článku 322 ods. 3 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

ix)

zmeny zdrojov externých údajov, ktoré sa majú použiť v rámci systému merania podľa článku 322 ods. 4 a článku 322 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ už nie sú klasifikované ako závažné podľa časti II oddielu 1 tejto prílohy;

b)

kritériá výberu, aktualizácie a preskúmavania používaných distribúcií a metód odhadovania ich parametrov podľa článku 322 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

c)

kritériá a postupy určovania distribúcií agregovaných strát a výpočtu príslušnej mierky operačného rizika na regulačnej úrovni spoľahlivosti podľa článku 322 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

d)

metodiky určovania očakávaných strát a ich zachytenia v interných obchodných postupoch podľa článku 322 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

e)

metodiky toho, ako sa uznávajú korelácie strát z operačného rizika v jednotlivých odhadoch operačného rizika podľa článku 322 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

5.

Zmeny noriem súvisiacich s internými údajmi, analýzou scenárov a podnikateľským prostredím a faktormi internej kontroly, ak:

a)

menia interné procesy a kritériá zhromažďovania interných údajov o stratách podľa článku 322 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vrátane ktoréhokoľvek z týchto aspektov:

i)

zvýšenie prahovej hodnoty na zber interných údajov o stratách podľa článku 322 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

ii)

metódy alebo kritériá nezahŕňania činností alebo expozícií do rozsahu zberu interných údajov podľa článku 322 ods. 3 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

zmeny interných procesov a kritérií pre jeden z týchto aspektov:

i)

vykonávanie analýzy scenárov podľa článku 322 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

ii)

určovanie faktorov podnikateľského prostredia a internej kontroly podľa článku 322 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

6.

Zmeny noriem súvisiacich s poistením a inými mechanizmami prenosu rizika podľa článku 323 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ak spĺňajú jednu z týchto podmienok:

a)

spôsobujú významnú zmenu úrovne poskytnutého krytia;

b)

menia procesy a kritériá výpočtu haircutov vo výške uznaného poistenia, zavedených s cieľom zachytiť neistotu platby, nesúlad v pokrytí a zostatkovú dobu platnosti a podmienky zrušenia zmluvy, ak je kratšia ako jeden rok podľa článku 323 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

7.

Príslušné zmeny systémov IT používaných na spracovanie AMA vrátane zberu a správy údajov, postupov vykazovania a systému merania operačného rizika podľa článku 312 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako aj všeobecných noriem riadenia rizík stanovených v článku 74 smernice 2013/36/EÚ, ktoré znižujú integritu a dostupnosť údajov alebo systémov IT.


Top