EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0517

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 Text s významom pre EHP

OJ L 150, 20.5.2014, p. 195–230 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj

20.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/195


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 517/2014

zo 16. apríla 2014

o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Vo štvrtej hodnotiacej správe Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), ktorého je EÚ zmluvnou stranou (3), sa uvádza, že na základe existujúcich vedeckých údajov musia rozvinuté krajiny do roku 2050 znížiť emisie skleníkových plynov o 80 % až 95 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990 s cieľom obmedziť globálnu zmenu klímy na nárast teploty o 2 °C a tak zabrániť nežiaducim klimatickým účinkom.

(2)

V záujme splnenia tohto cieľa Komisia prijala Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050, ktoré bolo oznámené Radou v jej záveroch zo 17. mája 2011 a potvrdené Európskym parlamentom v jeho uznesení z 15. marca 2012. V tomto pláne Komisia navrhla nákladovo efektívny spôsob dosiahnutia potrebného celkového zníženia emisií v Únii do roku 2050. V tomto pláne sú stanovené príspevky odvetví potrebné v šiestich oblastiach. Emisie iných látok ako CO2 vrátane fluórovaných skleníkových plynov, ale bez iných emisií ako CO2 z poľnohospodárstva, by sa v porovnaní s úrovňami v roku 1990 mali do roku 2030 znížiť o 72 % až 73 % a do roku 2050 o 70 % až 78 %. Ak sa za referenčný rok považuje rok 2005, je do roku 2030 potrebné 60 % až 61 % zníženie iných emisií ako CO2 bez emisií z poľnohospodárstva. Množstvo emisií fluórovaných skleníkových plynov sa v roku 2005 odhadoval na 90 miliónov ton (Mt) ekvivalentu CO2. 60 % zníženie znamená, že do roku 2030 by sa emisie museli znížiť približne na 35 miliónov ton (Mt) ekvivalentu CO2. Keďže v prípade úplného uplatňovania platných právnych predpisov Únie sa množstvo emisií v roku 2030 odhaduje na 104 Mt ekvivalentu CO2, je potrebné ďalšie zníženie približne o 70 Mt ekvivalentu CO2.

(3)

Zo správy Komisie z 26. septembra 2011 o používaní, účinkoch a adekvátnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (4) vyplýva, že emisie fluórovaných skleníkových plynov možno znížiť úplným uplatňovaním súčasných opatrení na obmedzovanie. Tieto opatrenia by sa preto mali zachovať a sprehľadniť na základe skúseností získaných pri ich realizácii. Určité opatrenia by sa mali okrem toho rozšíriť aj na iné zariadenia, v ktorých sa používajú významné množstvá fluórovaných skleníkových plynov, ako sú napríklad chladiarenské nákladné autá a prípojné vozidlá. Povinnosť zriadiť a viesť záznamy o zariadeniach obsahujúcich takéto plyny by sa mala vzťahovať aj na elektrické rozvádzače. Vzhľadom na význam opatrení na obmedzovanie po skončení životnosti výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny by členské štáty mali brať ohľad na hodnotu systémov zodpovednosti výrobcov a podnecovať ich vytváranie na základe existujúcich najlepších postupov.

(4)

Z uvedenej správy vyplýva aj to, že pre zníženie emisií fluórovaných skleníkových plynov v Únii možno urobiť viac, najmä ak sa takéto plyny nebudú používať v prípadoch, keď existujú bezpečné a energeticky efektívne alternatívne technológie so žiadnym alebo menším vplyvom na klímu. Znížiť do roku 2030 emisie až o dve tretiny v porovnaní s rokom 2010 je nákladovo efektívne, pretože v mnohých odvetviach sú k dispozícii osvedčené a otestované alternatívy.

(5)

Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. septembra 2011 o komplexnom prístupe k antropogénnym emisiám iných látok ako CO2, ktoré prispievajú k zmene klímy, uvítal záväzok Únie podporovať opatrenia v súvislosti s fluórovanými uhľovodíkmi vyplývajúce z Montrealského protokolu o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme (ďalej len „Montrealský protokol“) ako najlepší príklad netrhového prístupu k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Okrem toho uvedené uznesenie vyzvalo na preskúmanie možností presadenia okamžitého začatia postupného ukončovania výroby a spotreby fluórovaných uhľovodíkov na medzinárodnej úrovni prostredníctvom Montrealského protokolu.

(6)

Odborná príprava fyzických osôb, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace s fluórovanými skleníkovými plynmi, by v záujme podpory využívania technológií so žiadnym alebo menším vplyvom na klímu mala zahŕňať informácie o technológiách, ktoré slúžia na nahradenie a obmedzenie používania fluórovaných skleníkových plynov. Vzhľadom na to, že niektoré alternatívy fluórovaných skleníkových plynov používané vo výrobkoch a zariadeniach na účely nahradenia a zníženia používania fluórovaných skleníkových plynov môžu byť toxické, horľavé alebo vysoko tlakované, mala by Komisia preskúmať existujúce právne predpisy Únie upravujúce odbornú prípravu fyzických osôb zameranú na bezpečnú manipuláciu s alternatívnymi chladivami a podľa potreby by mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh na zmenu príslušných právnych predpisov Únie.

(7)

Mali by sa zaviesť alebo upraviť certifikačné programy a programy odbornej prípravy, a to s ohľadom na tie, ktoré sa zaviedli na základe nariadenia (ES) č. 842/2006, pričom sa môžu začleniť do systémov odbornej prípravy.

(8)

Potenciály globálneho otepľovania by sa v záujme zabezpečenia súladu s požiadavkami na monitorovanie a nahlasovanie podľa dohovoru UNFCCC a súladu s rozhodnutím 4/CMP.7 Konferencie zmluvných strán, ktorá predstavuje stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu k dohovoru UNFCCC, prijatým na siedmej Konferencii zmluvných strán UNFCCC na stretnutí v Durbane 11. decembra 2011, mali vypočítať ako 100-ročný potenciál globálneho otepľovania jedného kilogramu plynu v pomere k jednému kilogramu CO2. Výpočty by mali pokiaľ možno vychádzať zo štvrtej hodnotiacej správy prijatej panelom IPCC.

(9)

Účinné monitorovanie emisií fluórovaných skleníkových plynov je nevyhnutné na sledovanie pokroku pri plnení cieľov v oblasti znižovania emisií a pri posudzovaní vplyvu tohto nariadenia. Používanie ucelených kvalitných údajov pri nahlasovaní emisií fluórovaných skleníkových plynov je nevyhnutné na zabezpečenie kvality nahlasovania emisií. Ak členské štáty vytvoria systémy nahlasovania emisií fluórovaných skleníkových plynov, zabezpečí sa súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (5). K výraznému zlepšeniu týchto systémov nahlasovania emisií by prispeli údaje o úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení, ktoré podniky zhromažďujú podľa tohto nariadenia. Týmto spôsobom by sa malo umožniť kontrolovať ucelenosť údajov používaných na odvodenie emisií a zlepšiť odhady založené na výpočtoch, čo by viedlo k zlepšeniu odhadov emisií fluórovaných skleníkových plynov v rámci národných inventúr skleníkových plynov.

(10)

Pretože sú dostupné vhodné alternatívy, súčasný zákaz používania fluoridu sírového pri tlakovom odlievaní horčíka a recyklovania zliatin tlakového odlievania horčíka by sa mal rozšíriť na zariadenia, v ktorých sa používa menej ako 850 kg fluoridu sírového ročne. Podobne by sa malo po uplynutí primeraného prechodného obdobia zakázať používanie chladiacich látok s veľmi vysokým potenciálom globálneho otepľovania na úrovni 2 500 alebo viac na vykonávanie servisu alebo údržbu chladiarenských zariadení s množstvom chladiacej zmesi minimálne 40 ton ekvivalentu CO2.

(11)

Pokiaľ existujú vhodné alternatívy používania osobitných fluórovaných skleníkových plynov, malo by sa zakázať uvádzať na trh nové chladiarenské, klimatizačné a protipožiarne zariadenia, ktoré obsahujú takéto látky alebo ktorých fungovanie od nich závisí. V prípade, ak alternatívy nie sú dostupné alebo ich nemožno použiť z technických alebo bezpečnostných dôvodov, alebo ak by použitie týchto alternatív spôsobilo neprimerané náklady, môže Komisia povoliť výnimku na to, aby sa umožnilo uvedenie takýchto výrobkov a zariadení na trh na obmedzené obdobie. Na základe ďalšieho technického vývoja by Komisia mala ďalej posúdiť zákaz uvádzať na trh nové zariadenia pre strednonapäťové sekundárne rozvádzače a nové malé jednoduché rozdelené klimatizačné systémy.

(12)

Zariadenia obsahujúce fluórované skleníkové plyny by sa mali môcť uviesť na trh v prípadoch, keď sú celkové emisie skleníkových plynov z týchto zariadení pri zohľadnení realistických mier úniku a zhodnotenia počas ich životného cyklu nižšie ako emisie, ktoré by vznikli z ekvivalentného zariadenia bez fluórovaných skleníkových plynov, ktoré má maximálnu povolenú spotrebu energie stanovenú v relevantných vykonávacích opatreniach prijatých podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (6). Pravidelné a včasné preskúmanie týchto vykonávacích opatrení v súlade s uvedenou smernicou by pomohlo zabezpečiť, aby tieto vykonávacie opatrenia boli naďalej účinné a primerané.

(13)

Postupné obmedzovanie množstiev fluórovaných uhľovodíkov, ktoré môžu byť uvedené na trh, sa určilo ako najúčinnejší a nákladovo najefektívnejší spôsob dlhodobého zníženia emisií týchto látok.

(14)

Komisia by na realizáciu postupného obmedzovania množstva fluórovaných uhľovodíkov, ktoré sa môžu uviesť na trh Únie, mala jednotlivým výrobcom a dovozcom prideliť kvóty na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh, aby sa zabezpečilo dodržanie celkového kvantitatívneho limitu na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh. V záujme ochrany konzistentnosti postupného znižovania množstva fluórovaných uhľovodíkov uvádzaných na trh by sa mali fluórované uhľovodíky obsiahnuté v zariadeniach započítavať v rámci systému kvót Únie. Ak sa fluórované uhľovodíky obsiahnuté v zariadeniach neuviedli na trh predtým, ako sa zariadenia naplnili, malo by sa vyžadovať vyhlásenie o zhode na dôkaz toho, že tieto fluórované uhľovodíky sú započítané v rámci systému kvót Únie.

(15)

Výpočet referenčných hodnôt a pridelenie kvót jednotlivým výrobcom a dovozcom by najprv malo vychádzať z množstva fluórovaných uhľovodíkov, ktoré vykázali, že boli uvedené na trh počas referenčného obdobia 2009 až 2012. Na to, aby neboli vylúčené malé podniky, by sa však malo jedenásť percent celkového kvantitatívneho limitu vyhradiť pre dovozcov a výrobcov, ktorí v referenčnom období neuviedli na trh 1 tonu alebo viac fluórovaných skleníkových plynov.

(16)

Komisia by pravidelným prepočítavaním referenčných hodnôt a kvót mala zaistiť, aby sa podnikom umožnilo pokračovať v činnosti na základe priemerných množstiev, ktoré na trh uviedli v posledných rokoch.

(17)

Proces výroby niektorých fluórovaných plynov môže viesť k významným emisiám iných fluórovaných skleníkových plynov vyprodukovaných ako vedľajšie produkty. Podmienkou uvedenia fluórovaných skleníkových plynov na trh by malo byť, že tieto vedľajšie emisie sa zneškodnia alebo zhodnotia na ďalšie využitie.

(18)

Komisia by mala zabezpečiť zriadenie centrálneho elektronického registra na spravovanie kvót, na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh a vykazovanie vrátane vykazovania zariadení uvedených na trh, najmä ak sú takéto zariadenia vopred plnené fluórovanými uhľovodíkmi, ktoré neboli uvedené na trh pred naplnením, a preto si vyžadujú overenie prostredníctvom vyhlásenia o zhode a následného overenia treťou stranou, že množstvá fluórovaných uhľovodíkov sú započítané v rámci systému kvót Únie.

(19)

Na zachovanie pružnosti trhu s veľkým množstvom fluórovaných uhľovodíkov by sa mal umožniť prevod kvót pridelených na základe referenčných hodnôt na iného výrobcu alebo dovozcu v Únii, alebo na iného výrobcu alebo dovozcu, ktorého v Únii zastupuje len jediný zástupca.

(20)

Aby bolo možné monitorovať účinnosť tohto nariadenia, mal by sa rozsah súčasných povinností nahlasovania rozšíriť aj na ďalšie fluórované látky, ktoré majú významný potenciál globálneho otepľovania alebo ktoré pravdepodobne nahradia fluórované skleníkové plyny uvedené v prílohe I. Z rovnakého dôvodu by sa malo nahlasovať aj zneškodňovanie fluórovaných skleníkových plynov a dovoz týchto plynov do Únie, ak sa nachádzajú vo výrobkoch a zariadeniach. Mali by sa zaviesť minimálne prahové hodnoty, aby sa zamedzilo neprimeranej administratívnej záťaži najmä pre malé a stredné podniky a mikropodniky.

(21)

Komisia by mala priebežne monitorovať účinky obmedzovania množstva fluórovaných uhľovodíkov uvádzaných na trh vrátane jeho účinkov na ponuku zariadení, v prípade ktorých by použitie fluórovaných uhľovodíkov viedlo k nižším emisiám za celý životný cyklus ako v prípade použitia alternatívnych technológii. Komisia by mala do konca roka 2020 vypracovať správu o dostupnosti fluórovaných uhľovodíkov na trhu Únie. Do konca roka 2022 by Komisia mala vykonať komplexné preskúmanie, aby bol čas prispôsobiť ustanovenia tohto nariadenia na základe ich vykonávania a nového vývoja a medzinárodných záväzkov a aby sa v prípade potreby navrhli ďalšie opatrenia na zníženie.

(22)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (7).

(23)

S cieľom zmeniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(24)

Keďže toto nariadenie bolo prijaté podľa článku 192 ods. 1 ZFEÚ, nebráni členským štátom v tom, aby udržiavali alebo zavádzali prísnejšie ochranné opatrenia, ktoré sú v súlade so ZFEÚ. Podľa článku 193 ZFEÚ musia členské štáty Komisiu upovedomiť o akýchkoľvek opatreniach tohto druhu.

(25)

Týmto nariadením sa mení a dopĺňa predmet úpravy nariadenia (ES) č. 842/2006, ktoré by sa preto malo zrušiť. V záujme zabezpečenia plynulého prechodu zo starého režimu na nový je však vhodné ustanoviť, že nariadenia Komisie (ES) č. 1493/2007 (8), (ES) č. 1494/2007 (9), (ES) č. 1497/2007 (10), (ES) č. 1516/2007 (11), (ES) č. 303/2008 (12), (ES) č. 304/2008 (13), (ES) č. 305/2008 (14), (ES) č. 306/2008 (15), (ES) č. 307/2008 (16) a (ES) č. 308/2008 (17) by mali zostať v platnosti a naďalej sa uplatňovať, pokiaľ a pokým sa nezrušia delegovanými alebo vykonávacími aktmi prijatými Komisiou podľa tohto nariadenia.

(26)

Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu cezhraničnej povahy riešených environmentálnych problémov a účinkov tohto nariadenia v rámci Únie a na vonkajší obchod ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadene neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Cieľom tohto nariadenia je chrániť životné prostredie znižovaním emisií fluórovaných skleníkových plynov. Preto sa týmto nariadením:

a)

stanovujú pravidlá obmedzovania, používania, zhodnotenia a zneškodňovania fluórovaných skleníkových plynov, ako aj súvisiace ďalšie opatrenia;

b)

ukladajú podmienky uvádzania na trh pri špecifických výrobkoch a zariadeniach, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí;

c)

ukladajú podmienky špecifického používania fluórovaných skleníkových plynov a

d)

stanovujú kvantitatívne limity na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„fluórované skleníkové plyny“ sú fluórované uhľovodíky, plnofluórované uhľovodíky, fluorid sírový a ďalšie skleníkové plyny obsahujúce fluór uvedené v prílohe I alebo zmesi obsahujúce ktorúkoľvek z uvedených látok;

2.

„fluórované uhľovodíky“ alebo „HFC“ sú látky uvedené v oddiele 1 prílohy I alebo zmesi obsahujúce ktorúkoľvek z týchto látok;

3.

„plnofluórované uhľovodíky“ alebo „PFC“ sú látky uvedené v oddiele 2 prílohy I alebo zmesi obsahujúce ktorúkoľvek z týchto látok;

4.

„fluorid sírový“ alebo „SF6“ je látka uvedená v oddiele 3 prílohy I alebo zmesi obsahujúce túto látku;

5.

„zmes“ je tekutina zložená z dvoch alebo viacerých látok, z ktorých je aspoň jedna látka uvedená v prílohe I alebo v prílohe II;

6.

„potenciál globálneho otepľovania“ alebo „GWP“ je potenciál klimatického otepľovania skleníkového plynu v pomere k potenciálu klimatického otepľovania oxidu uhličitého („CO2“), počíta sa ako 100-ročný potenciál otepľovania jedného kilogramu skleníkového plynu v pomere k jednému kilogramu CO2, ako je stanovené v prílohách I, II a IV, alebo v prípade zmesí sa počíta podľa prílohy IV;

7.

„tona (tony) ekvivalentu CO2“ je množstvo skleníkových plynov vyjadrené ako súčin hmotnosti skleníkových plynov v metrických tonách a ich potenciálu globálneho otepľovania;

8.

„prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má skutočnú právomoc nad technickým fungovaním výrobkov a zariadení, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie; členský štát môže v konkrétnych vymedzených situáciách určiť, že za záväzky prevádzkovateľa je zodpovedný vlastník;

9.

„používanie“ je využívanie fluórovaných skleníkových plynov vo výrobe, údržbe alebo pri servise výrobkov a zariadení vrátane ich opätovného plnenia alebo ich využívanie v iných procesoch uvedených v tomto nariadení;

10.

„uvedenie na trh“ je prvé spoplatnené či nespoplatnené dodanie alebo sprístupnenie tretím stranám v Únii alebo prípad, keď výrobca používa tieto plyny na vlastné účely, pričom zahŕňa prepustenie do colného režimu na voľný obeh v Únii;

11.

„hermeticky uzavreté zariadenie“ je zariadenie, v ktorom sú všetky časti obsahujúce fluórovaný skleníkový plyn utesnené zváraním, tvrdým spájkovaním alebo podobným trvalým spojením, ktoré môže zahŕňať uzatvorené ventily alebo uzatvorené servisné uzávery, ktoré umožňujú riadnu opravu alebo zneškodnenie, a ktorých preskúšaná miera úniku je menej ako 3 gramy ročne pod tlakom najmenej štvrtiny maximálne prípustného tlaku;

12.

„nádoba“ je výrobok, ktorý je určený primárne na prepravu alebo skladovanie fluórovaných skleníkových plynov;

13.

„jednorazová nádoba“ je nádoba, ktorú nie je možné bez úpravy na tento účel opätovne plniť alebo ktorá sa uvádza na trh bez zabezpečenia možnosti jej vrátenia na účely opätovného naplnenia;

14.

„zhodnotenie“ je zber a skladovanie fluórovaných skleníkových plynov z výrobkov vrátane nádob a zo zariadení počas údržby alebo servisu, alebo pred likvidáciou výrobkov alebo zariadení;

15.

„recyklácia“ je opätovné využitie zhodnotených fluórovaných skleníkových plynov po procese základného očistenia;

16.

„regenerácia“ je opätovné spracovanie zhodnotených fluórovaných skleníkových plynov tak, aby fungovali ako pôvodné látky, pričom sa zohľadní ich zamýšľané použitie;

17.

„zneškodnenie“ je proces, ktorým sa všetok fluórovaný skleníkový plyn alebo jeho väčšia časť natrvalo premení alebo rozloží na jednu stabilnú látku alebo viac stabilných látok, ktoré nie sú fluórovanými skleníkovými plynmi;

18.

„vyradenie“ je konečné zastavenie prevádzky alebo používania výrobku alebo zariadenia obsahujúceho fluórované skleníkové plyny a ich odstavenie z prevádzky alebo od používania;

19.

„oprava“ je náprava poškodených výrobkov alebo zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, alebo výrobkov a zariadení, z ktorých tieto plyny unikajú, vrátane časti obsahujúcej tieto plyny alebo navrhnutej na to, aby tieto plyny obsahovala;

20.

„inštalácia“ je spojenie dvoch alebo viacerých kusov zariadenia alebo okruhov, ktoré obsahujú alebo sú navrhnuté tak, aby obsahovali fluórované skleníkové plyny, na účely montáže systému na mieste, kde sa bude prevádzkovať, ktorá zahŕňa spojenie plynového vedenia systému, aby vznikol úplný okruh bez ohľadu na potrebu naplnenia systému po montáži;

21.

„údržba alebo servis“ sú všetky činnosti okrem zhodnotenia v súlade s článkom 8 a kontrol úniku v súlade s článkom 4 a článkom 10 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, ktoré si vyžadujú prerušenie okruhov obsahujúcich alebo navrhnutých tak, aby obsahovali fluórované skleníkové plyny, najmä okruhov na prívod fluórovaných skleníkových plynov do systému, odstránenie jednej časti alebo viacerých častí okruhu alebo zariadenia, premontovanie dvoch alebo viacerých častí okruhov alebo zariadenia, ako aj opravu únikov;

22.

„pôvodná látka“ je látka, ktorá sa ešte nepoužila;

23.

„stacionárny“ je taký, ktorý sa obvykle pri používaní nepremiestňuje, zahŕňa mobilné interiérové klimatizačné zariadenia;

24.

„mobilný“ je taký, ktorý sa pri používaní obvykle premiestňuje;

25.

„jednozložková pena“ je penová zmes obsiahnutá v jednom aerosólovom rozprašovači v nezreagovanom alebo čiastočne zreagovanom tekutom stave, ktorá sa mimo rozprašovača zväčšuje a tvrdne;

26.

„chladiarenské nákladné vozidlo“ je motorové vozidlo s hmotnosťou viac ako 3,5 tony, ktoré je určené a vyrobené najmä na prepravu tovaru a vybavené chladiacou jednotkou;

27.

„chladiarenské prípojné vozidlo“ je vozidlo, ktoré je určené a vyrobené na ťahanie nákladným vozidlom alebo ťahačom primárne na účely prepravy tovaru a ktoré je vybavené chladiacou jednotkou;

28.

„technický aerosól“ je aerosólový rozprašovač používaný na údržbu, opravu, čistenie, testovanie, odhmyzovanie a výrobu výrobkov a zariadení, na inštaláciu zariadení a na iné účely;

29.

„systém detekcie úniku“ je kalibrovaný mechanický, elektrický alebo elektronický prístroj na zisťovanie úniku fluórovaných skleníkových plynov, ktorý po takomto zistení varuje prevádzkovateľa;

30.

„podnik“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

a)

vyrába, používa, zhodnocuje, zbiera, recykluje, regeneruje alebo zneškodňuje fluórované skleníkové plyny;

b)

dováža alebo vyváža fluórované skleníkové plyny alebo výrobky a zariadenia, ktoré obsahujú takéto plyny;

c)

uvádza na trh fluórované skleníkové plyny alebo výrobky a zariadenia, ktoré obsahujú takéto plyny alebo ktorých fungovanie od takýchto plynov závisí;

d)

vykonáva inštaláciu, servis, údržbu, opravy, kontroly úniku alebo vyradenie zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí;

e)

je prevádzkovateľom zariadenia, ktoré obsahuje fluórované skleníkové plyny alebo ktorého fungovanie od týchto plynov závisí;

f)

vyrába, dováža, vyváža, uvádza na trh alebo zneškodňuje plyny uvedené v prílohe II;

g)

uvádza na trh výrobky alebo zariadenia, ktoré obsahujú plyny uvedené v prílohe II;

31.

„východisková surovina“ je akýkoľvek fluórovaný skleníkový plyn alebo látka uvedená v prílohe II, ktorá prejde chemickou premenou v procese, v ktorom sa úplne zmení zo svojho pôvodného zloženia, a ktorej emisie sú nepatrné;

32.

„komerčné použitie“ je použitie na skladovanie, prezentáciu alebo výdaj výrobkov, na predaj konečným používateľom, a to v maloobchodných a stravovacích službách;

33.

„protipožiarne zariadenia“ sú zariadenia a systémy používané na prevenciu alebo likvidáciu požiarov vrátane hasiacich prístrojov;

34.

„organický Rankinov cyklus“ je cyklus obsahujúci kondenzovateľný fluórovaný skleníkový plyn, pri ktorom sa teplo z tepelného zdroja mení na energiu na výrobu elektrickej alebo mechanickej energie;

35.

„vojenské vybavenie“ sú zbrane, strelivo a vojenský materiál určený konkrétne na vojenské účely, pričom toto vybavenie je nevyhnutné na ochranu zásadných záujmov týkajúcich sa bezpečnosti členských štátov;

36.

„elektrický rozvádzač“ sú spínacie zariadenia a ich kombinácia s prepojeným ovládacím, meracím, ochranným a regulačným zariadením a súbory takýchto prístrojov a zariadení so súvisiacimi prepojeniami, príslušenstvom, ochrannými krytmi a nosnými konštrukciami, určené na použitie v súvislosti s výrobou, prenosom, distribúciou a konverziou elektrickej energie;

37.

„združené centralizované chladiace systémy“ sú systémy s dvoma alebo viacerými kompresormi, ktoré fungujú paralelne a ktoré sú napojené na jeden alebo viacero spoločných kondenzátorov a na niekoľko chladiacich zariadení, ako sú vitríny, chladiace boxy, mrazničky alebo chladiace sklady;

38.

„primárny chladiaci okruh kaskádových systémov“ je primárny okruh nepriamych strednoteplotných systémov, v ktorom sú dva alebo viacero samostatných chladiacich okruhov prepojených tak, že primárny okruh absorbuje kondenzačné teplo zo sekundárneho okruhu pre stredne vysokú teplotu;

39.

„jednoduché rozdelené klimatizačné systémy“ sú izbové klimatizačné systémy, ktoré pozostávajú z jednej vonkajšej jednotky a jednej vnútornej jednotky, ktoré sú prepojené chladivovým potrubím, čo si vyžaduje inštaláciu na mieste použitia.

KAPITOLA II

OBMEDZOVANIE

Článok 3

Zamedzovanie emisiám fluórovaných skleníkových plynov

1.   Úmyselné uvoľňovanie fluórovaných skleníkových plynov do atmosféry je zakázané v prípadoch, keď takéto uvoľnenie nie je technicky nutné na zamýšľaný účel.

2.   Prevádzkovatelia zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny prijmú opatrenia na zamedzenie neúmyselnému uvoľňovaniu (ďalej len „únik“) týchto plynov. Prijmú všetky opatrenia, ktoré sú technicky a ekonomicky uskutočniteľné, na minimalizovanie úniku fluórovaných skleníkových plynov.

3.   V prípade detekcie úniku fluórovaných skleníkových plynov prevádzkovatelia bezodkladne zabezpečia opravu zariadenia.

Ak zariadenie podlieha kontrole úniku podľa článku 4 ods. 1 a netesnosť zariadenia bola opravená, prevádzkovatelia zabezpečia, aby fyzická osoba s osvedčením do jedného mesiaca po oprave skontrolovala zariadenie a overila, či bola oprava účinná.

4.   Fyzické osoby, ktoré vykonávajú úlohy uvedené v článku 10 ods. 1 písm. a) až c), sú držiteľmi osvedčení v súlade s článkom 10 ods. 4 a 7 a prijímajú preventívne opatrenia na zamedzenie úniku fluórovaných skleníkových plynov.

Podniky, ktoré vykonávajú inštaláciu, servis, údržbu, opravu alebo vyraďovanie zariadení uvedených v článku 4 ods. 2 písm. a) až d), sú držiteľmi osvedčení v súlade s článkom 10 ods. 6 a 7 a prijímajú preventívne opatrenia na zamedzenie úniku fluórovaných skleníkových plynov.

Článok 4

Kontrola úniku

1.   Prevádzkovatelia zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v množstve 5 ton ekvivalentu CO2 alebo vo väčšom množstve a v inej ako penovej forme zabezpečia v týchto zariadeniach vykonávanie kontrol úniku.

Hermeticky uzavreté zariadenia, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny v množstvách menej ako 10 ton ekvivalentu CO2, nepodliehajú kontrolám úniku podľa tohto článku v prípade, že zariadenia sú označené ako hermeticky uzavreté.

Elektrický rozvádzač nepodlieha kontrole úniku podľa tohto článku, ak spĺňa jednu z týchto podmienok:

a)

má preskúšanú mieru úniku menej ako 0,1 % ročne, ktorá sa uvádza v technických špecifikáciách výrobcu, pričom je takto aj označený;

b)

je vybavený zariadením na monitorovanie tlaku alebo hustoty alebo

c)

obsahuje menej ako 6 kg fluórovaných skleníkových plynov.

2.   Odsek 1 sa vzťahuje na prevádzkovateľov týchto zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny:

a)

stacionárne chladiace zariadenia;

b)

stacionárne klimatizačné zariadenia;

c)

stacionárne tepelné čerpadlá;

d)

stacionárne protipožiarne zariadenia;

e)

chladiace jednotky chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel;

f)

elektrické rozvádzače;

g)

organické Rankinove cykly.

Pokiaľ ide o zariadenia uvedené v prvom pododseku písmen a) až e), kontroly vykonávajú fyzické osoby s osvedčením v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 10.

Odchylne od odseku 1 prvého pododseku do 31. decembra 2016 nepodliehajú kontrole úniku zariadenia, ktoré obsahujú menej ako 3 kg fluórovaných skleníkových plynov, ani hermeticky uzavreté zariadenia, ktoré sú takto označené a obsahujú menej ako 6 kg fluórovaných skleníkových plynov.

3.   Kontroly úniku podľa odseku 1 sa vykonávajú v týchto intervaloch:

a)

pre zariadenia, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny v množstve 5 ton ekvivalentu CO2 alebo vo väčšom množstve, ale nedosahujú 50 ton ekvivalentu CO2, aspoň každých 12 mesiacov, alebo v prípade, že sa nainštaloval systém detekcie úniku, aspoň každých 24 mesiacov;

b)

pre zariadenia, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny v množstve 50 ton ekvivalentu CO2 alebo vo väčšom množstve, ale nedosahujú 500 ton ekvivalentu CO2, aspoň každých šesť mesiacov, alebo v prípade, že sa nainštaloval systém detekcie úniku, aspoň každých 12 mesiacov;

c)

pre zariadenia, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny v množstve 500 ton ekvivalentu CO2 alebo vo väčšom množstve, aspoň každé tri mesiace, alebo v prípade, že sa nainštaloval systém detekcie úniku, aspoň každých šesť mesiacov.

4.   Povinnosti v odseku 1 týkajúce sa protipožiarneho zariadenia uvedeného v odseku 2 písm. d) sa považujú za splnené, ak sú dodržané tieto dve podmienky:

a)

existujúci systém kontroly spĺňa normu ISO 14520 alebo EN 15004 a

b)

protipožiarne zariadenie sa kontroluje tak často, ako sa to požaduje v odseku 3.

5.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť požiadavky týkajúce sa vykonávania kontrol úniku v súlade s odsekom 1 tohto článku pre každý typ zariadenia uvedený v uvedenom odseku s cieľom určiť časti zariadenia, v prípade ktorých existuje najvyššia pravdepodobnosť úniku, a zrušiť akty prijaté podľa článku 3 ods. 7 nariadenia (ES) č. 842/2006. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24.

Článok 5

Systémy detekcie úniku

1.   Prevádzkovatelia zariadení uvedených v článku 4 ods. 2 písm. a) až d), ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny v množstve 500 ton ekvivalentu CO2 alebo vo väčšom množstve, zabezpečia, aby boli tieto zariadenia vybavené systémom detekcie úniku, ktorý prevádzkovateľa alebo servisnú spoločnosť upozorní na akýkoľvek únik.

2.   Prevádzkovatelia zariadení uvedených v článku 4 ods. 2 písm. f) a g), ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny v množstve 500 ton ekvivalentu CO2 alebo vo väčšom množstve a ktoré boli nainštalované od 1. januára 2017, zabezpečia, aby boli tieto zariadenia vybavené systémom detekcie úniku, ktorý prevádzkovateľa alebo servisnú spoločnosť upozorní na akýkoľvek únik.

3.   Prevádzkovatelia zariadení uvedených v článku 4 ods. 2 písm. a) až d) a g), na ktorých sa vzťahuje odsek 1 alebo 2 tohto článku, zabezpečia, aby sa systémy detekcie úniku kontrolovali aspoň raz za dvanásť mesiacov s cieľom zabezpečiť ich správne fungovanie.

4.   Prevádzkovatelia zariadení uvedených v článku 4 ods. 2 písm. f), na ktorých sa vzťahuje odsek 2 tohto článku, zabezpečia, aby sa systémy detekcie úniku kontrolovali aspoň raz za šesť rokov s cieľom zabezpečiť ich správne fungovanie.

Článok 6

Vedenie záznamov

1.   Prevádzkovatelia zariadení, ktoré je potrebné kontrolovať na únik podľa článku 4 ods. 1, vytvoria a vedú pre každé takéto zariadenie záznamy, pričom uvedú tieto informácie:

a)

množstvo a typ nainštalovaných fluórovaných skleníkových plynov;

b)

množstvo fluórovaných skleníkových plynov pridaných počas inštalácie, údržby alebo servisu, alebo z dôvodu úniku;

c)

či množstvo inštalovaných fluórovaných skleníkových plynov bolo recyklované alebo regenerované, ako aj meno a adresu podniku, ktorý túto recykláciu alebo regeneráciu vykonal, a v príslušných prípadoch aj číslo osvedčenia;

d)

množstvo zhodnotených fluórovaných skleníkových plynov;

e)

totožnosť podniku, ktorý zariadenie nainštaloval, vykonával jeho servis a údržbu a prípadne ho opravoval alebo vyradil, a v relevantných prípadoch aj číslo jeho osvedčenia;

f)

dátumy a výsledky kontrol vykonaných podľa článku 4 ods. 1 až 3;

g)

v prípade vyradenia zariadenia opatrenia prijaté na zhodnotenie a zneškodnenie fluórovaných skleníkových plynov.

2.   Pokiaľ sa záznamy uvedené v odseku 1 neuschovávajú v databáze zriadenej príslušnými orgánmi členských štátov, uplatňujú sa tieto pravidlá:

a)

prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 uchovávajú záznamy uvedené v danom odseku aspoň päť rokov;

b)

podniky, ktoré pre prevádzkovateľov vykonávajú činnosti uvedené v odseku 1 písm. e), uchovávajú kópie záznamov uvedených v odseku 1 aspoň päť rokov.

Záznamy uvedené v odseku 1 sa na základe žiadosti poskytnú príslušnému orgánu dotknutého členského štátu alebo Komisii. V rozsahu, v akom tieto záznamy obsahujú environmentálne informácie, sa podľa potreby uplatňuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES (18) alebo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 (19).

3.   Na účely článku 11 ods. 4 podniky, ktoré dodávajú fluórované skleníkové plyny, vytvoria záznamy s relevantnými informáciami o odberateľoch fluórovaných skleníkových plynov, ktoré obsahujú tieto údaje:

a)

čísla osvedčení odberateľov a

b)

príslušné množstvá fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nakúpili.

Podniky dodávajúce fluórované skleníkové plyny vedú takéto záznamy aspoň päť rokov.

Podniky dodávajúce fluórované skleníkové plyny poskytnú tieto záznamy na základe žiadosti príslušnému orgánu dotknutého členského štátu alebo Komisii. V rozsahu, v akom záznamy obsahujú environmentálne informácie, sa podľa potreby uplatňuje smernica 2003/4/ES alebo nariadenie (ES) č. 1367/2006.

4.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacieho aktu stanoviť formát záznamov uvedených v odsekoch 1 a 3 tohto článku a určiť, ako sa majú vytvárať a viesť. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24.

Článok 7

Emisie fluórovaných skleníkových plynov v súvislosti s výrobou

1.   Výrobcovia fluórovaných zlúčenín prijmú všetky potrebné preventívne opatrenia na čo možno najväčšie obmedzenie emisií fluórovaných skleníkových plynov počas:

a)

výroby;

b)

prepravy a

c)

skladovania.

Tento článok platí aj v prípade, že fluórované skleníkové plyny vznikajú ako vedľajšie produkty.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 1, sa zakazuje uvádzať na trh fluórované skleníkové plyny a plyny uvedené v prílohe II, pokiaľ výrobcovia alebo dovozcovia pri tomto uvádzaní na trh, ak je to relevantné, neposkytnú dôkazy o tom, že trifluórmetán, ktorý vzniká ako vedľajší produkt počas výrobného procesu, a to aj počas výroby východiskových surovín na ich výrobu, sa zneškodňuje alebo zhodnocuje na účely následného využitia v súlade s najlepšími dostupnými technikami.

Táto požiadavka sa uplatňuje od 11. júna 2015.

Článok 8

Zhodnotenie

1.   Prevádzkovatelia stacionárnych zariadení alebo chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných automobilov a prípojných vozidiel obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v inej ako penovej podobe zabezpečia, aby zhodnotenie týchto plynov vykonávali fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi relevantných osvedčení podľa článku 10, s cieľom zaistiť recykláciu, regeneráciu alebo zneškodnenie týchto plynov.

Táto povinnosť sa vzťahuje na prevádzkovateľov týchto zariadení:

a)

chladiace okruhy stacionárnych chladiacich a stacionárnych klimatizačných zariadení a stacionárnych tepelných čerpadiel;

b)

chladiace okruhy chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných automobilov a prípojných vozidiel;

c)

stacionárne zariadenia obsahujúce rozpúšťadlá založené na báze fluórovaných skleníkových plynov;

d)

stacionárne protipožiarne zariadenia;

e)

stacionárne elektrické rozvádzače.

2.   Podnik, ktorý použije nádobu na fluórované skleníkové plyny bezprostredne pred jej likvidáciou, zabezpečí zhodnotenie akýchkoľvek zvyškových plynov s cieľom zaistiť ich recykláciu, regeneráciu alebo zneškodnenie.

3.   Prevádzkovatelia výrobkov a zariadení, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, vrátane mobilných zariadení, a ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny, zabezpečia zhodnotenie plynov v technicky realizovateľnom rozsahu, ktorý si nevyžaduje neprimerané náklady, primerane kvalifikovanými fyzickými osobami s cieľom zaistiť ich recykláciu, regeneráciu alebo zneškodnenie, alebo zabezpečia ich zneškodnenie bez predchádzajúceho zhodnotenia.

Zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov z klimatizačných systémov motorových vozidiel, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES (20), vykonávajú primerane kvalifikované fyzické osoby.

Na účely zhodnotenia fluórovaných skleníkových plynov z klimatizačných zariadení motorových vozidiel, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2006/40/ES, sa za primerane kvalifikované považujú iba fyzické osoby aspoň s osvedčením o odbornej príprave v súlade s článkom 10 ods. 2.

Článok 9

Systém zodpovednosti výrobcov

Bez toho, aby boli dotknuté existujúce právne predpisy Únie, členské štáty nabádajú na tvorbu systémov zodpovednosti výrobcov na účely zhodnotenia fluórovaných skleníkových plynov, ich recyklácie, regenerácie alebo zneškodnenia.

Členské štáty informujú Komisiu o opatreniach prijatých podľa prvého odseku.

Článok 10

Odborná príprava a vydávanie osvedčení

1.   Členské štáty zriadia alebo upravia na základe minimálnych požiadaviek uvedených v odseku 5 certifikačné programy vrátane hodnotiacich postupov.Členské štáty zabezpečia dostupnosť odbornej prípravy pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú tieto úlohy:

a)

inštaláciu, servis, údržbu, opravu alebo vyraďovanie zariadení uvedených v článku 4 ods. 2 písm. a) až f);

b)

kontroly úniku zariadenia uvedeného v článku 4 ods. 2 písm. a) až e), ako sa stanovuje v článku 4 ods. 1;

c)

zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov ustanovené v článku 8 ods. 1.

2.   Členské štáty zabezpečia dostupnosť programov odbornej prípravy pre fyzické osoby, ktoré zhodnocujú fluórované skleníkové plyny z klimatizačných zariadení motorových vozidiel, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2006/40/ES, a to na základe minimálnych požiadaviek uvedených v odseku 5.

3.   Certifikačné programy a odborná príprava podľa odsekov 1 a 2 zahŕňajú:

a)

uplatniteľné právne predpisy a technické normy;

b)

zamedzovanie vzniku emisií;

c)

zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov;

d)

bezpečné zaobchádzanie so zariadeniami typov a veľkostí, na ktoré sa vzťahuje osvedčenie;

e)

informácie o príslušných technológiách na nahradenie alebo obmedzenie používania fluórovaných skleníkových plynov a o bezpečnom zaobchádzaní s nimi.

4.   Osvedčenia v rámci certifikačných programov ustanovených v odseku 1 podliehajú podmienke, že uchádzač úspešne dokončil hodnotiaci postup vytvorený podľa odsekov 1, 3 a 5.

5.   Minimálne požiadavky na certifikačné programy sú ustanovené v nariadeniach (ES) č. 303/2008 až (ES) č. 306/2008 a v odseku 12. Minimálne požiadavky na osvedčenia o odbornej príprave sú ustanovené v nariadení (ES) č. 307/2008 a v odseku 12. V týchto minimálnych požiadavkách sa v súvislosti s každým druhom zariadení uvedených v odsekoch 1 a 2 uvedú požadované praktické zručnosti a teoretické znalosti, pričom v príslušných prípadoch sa rozlíši medzi jednotlivými príslušnými činnosťami, ako aj podmienky vzájomného uznávania osvedčení a potvrdení o absolvovaní odbornej prípravy.

6.   Členské štáty zriadia alebo upravia na základe minimálnych požiadaviek uvedených v odseku 5 certifikačné programy pre podniky, ktoré pre iné strany vykonávajú inštaláciu, servis, údržbu, opravu alebo vyraďovanie zariadení uvedených v článku 4 ods. 2 písm. a) až d).

7.   Existujúce osvedčenia a potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy vydané v súlade s nariadením (ES) č. 842/2006 ostávajú v platnosti v súlade s podmienkami, za akých boli pôvodne vydané.

8.   Členské štáty zabezpečia, aby všetky fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčení podľa certifikačných programov stanovených v odsekoch 1 a 7, mali prístup k informáciám týkajúcim sa každého z nasledujúcich prvkov:

a)

technológie uvedené v odseku 3 písm. e) a

b)

existujúce regulačné požiadavky na prácu so zariadeniami obsahujúcimi alternatívne chladivá k fluórovaným skleníkovým plynom.

9.   Členské štáty zabezpečia dostupnosť odbornej prípravy pre fyzické osoby, ktoré si chcú aktualizovať znalosti v oblastiach uvedených v odseku 3.

10.   Členské štáty oznámia Komisii certifikačné programy a programy odbornej prípravy do 1. januára 2017.

Členské štáty uznávajú osvedčenia a potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy vydané v inom členskom štáte v súlade s týmto článkom. Neobmedzujú slobodu poskytovania služieb ani slobodu usadiť sa z dôvodu, že osvedčenie bolo vydané v inom členskom štáte.

11.   Akýkoľvek podnik, ktorý pridelí úlohu uvedenú v odseku 1 inému podniku, podnikne vhodné kroky na to, aby sa ubezpečil, že druhý podnik je na požadované úlohy držiteľom potrebných osvedčení podľa tohto článku.

12.   Ak sa zdá byť potrebné ustanoviť na účely uplatňovania tohto článku harmonizovanejší prístup k odbornej príprave a certifikácii, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov upraví a aktualizuje minimálne požiadavky, pokiaľ ide o príslušné zručnosti a znalosti, stanoví postupy udeľovania osvedčení alebo potvrdení a podmienky vzájomného uznávania, ako aj zruší akty prijaté podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 842/2006. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24. Komisia pri výkone právomoci, ktorá sa na ňu prenáša týmto odsekom, berie do úvahy príslušné existujúce kvalifikačné alebo certifikačné systémy.

13.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť formát oznámení uvedených v odseku 10 tohto článku a zrušiť akty prijaté podľa článku 5 ods. 5 nariadenia (ES) č. 842/2006. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24.

14.   Ak by povinnosti uložené podľa tohto článku, ktoré sa týkajú poskytovania osvedčení a odbornej prípravy, predstavovali neprimeranú záťaž pre niektorý členský štát, pretože má malý počet obyvateľov a následný nižší dopyt po takejto odbornej príprave a osvedčovaní, súlad možno dosiahnuť prostredníctvom uznania osvedčení vydaných v iných členských štátoch.

Členské štáty uplatňujúce tento odsek o tom informujú Komisiu, ktorá informuje ostatné členské štáty.

15.   Tento článok nebráni členským štátom, aby vytvorili ďalšie certifikačné programy a programy odbornej prípravy v súvislosti so zariadeniami, ktoré sa neuvádzajú v odseku 1.

KAPITOLA III

UVÁDZANIE NA TRH A KONTROLA POUŽÍVANIA

Článok 11

Obmedzenia uvedenia na trh

1.   Uvedenie výrobkov a zariadení uvedených v prílohe III na trh s výnimkou vojenského vybavenia sa zakazuje od dátumu určeného v uvedenej prílohe, v prípade potreby odlíšeného podľa typu alebo potenciálu globálneho otepľovania fluórovaných skleníkových plynov, ktoré tieto výrobky a zariadenia obsahujú.

2.   Zákaz stanovený v odseku 1 sa neuplatňuje na zariadenia, v prípade ktorých sa v požiadavkách na ekodizajn prijatých na základe smernice 2009/125/ES stanovilo, že v dôsledku vyššej energetickej účinnosti počas prevádzky týchto zariadení by použitie fluórovaných uhľovodíkov v týchto zariadeniach viedlo k nižším emisiám ekvivalentu CO2 za celý životný cyklus ako v prípade použitia rovnocenných zariadení, ktoré spĺňajú relevantné požiadavky na ekodizajn a neobsahujú fluórované uhľovodíky.

3.   Na základe podloženej žiadosti príslušného orgánu členského štátu a s ohľadom na ciele tohto nariadenia môže Komisia v mimoriadnych prípadoch prostredníctvom vykonávacích aktov povoliť výnimku v trvaní najviac štyroch rokov na umožnenie uvedenia výrobkov a zariadení uvedených v prílohe III na trh, ak tieto výrobky a zariadenia obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ak ich fungovanie závisí od takýchto plynov, a to v prípade, ak sa preukázalo, že:

a)

pre konkrétny výrobok alebo zariadenie alebo pre konkrétnu kategóriu výrobkov alebo zariadení neexistujú alternatívy ani ich nemožno použiť z technických alebo bezpečnostných dôvodov alebo

b)

by z použitia technicky uskutočniteľných a bezpečných alternatív vyplývali neprimerané náklady.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24.

4.   Na účely vykonávania inštalácie, servisu, údržby alebo opravy zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie závisí od týchto plynov, pre ktoré sa vyžaduje udeľovanie osvedčení alebo potvrdení podľa článku 10, sa fluórované skleníkové plyny predávajú len podnikom, ktoré sú držiteľmi príslušných osvedčení alebo potvrdení v súlade s článkom 10, alebo podnikom, ktoré zamestnávajú osobu, ktorá je držiteľom osvedčenia alebo potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy v súlade s článkom 10 ods. 2 a 5, a len tieto podniky môžu takéto fluórované skleníkové plyny nakupovať. Týmto odsekom sa nebráni podnikom bez osvedčenia, ktoré nevykonávajú činnosti uvedené v prvej vete tohto odseku, aby zbierali, prepravovali alebo dodávali fluórované skleníkové plyny.

5.   Nehermeticky uzatvorené zariadenia naplnené fluórovanými skleníkovými plynmi sa predávajú konečným používateľom len vtedy, ak sa poskytnú dôkazy, že inštaláciu vykoná podnik s osvedčením v súlade s článkom 10.

6.   Komisia zhromažďuje na základe dostupných údajov od členských štátov informácie o vnútroštátnych kódexoch, normách alebo právnych predpisoch členských štátov v súvislosti s náhradou technológií, ktoré využívajú alternatívy fluórovaných skleníkových plynov v chladiarenských a klimatizačných zariadeniach a v tepelných čerpadlách a v penách.

Komisia uverejní do 1. januára 2017 súhrnnú správu o informáciách zozbieraných podľa prvého pododseku.

Článok 12

Označovanie a informácie o výrobkoch a zariadeniach

1.   Výrobky a zariadenia, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, sa neuvedú na trh bez označenia. Toto sa uplatňuje iba na:

a)

chladiace zariadenia;

b)

klimatizačné zariadenia;

c)

tepelné čerpadlá;

d)

protipožiarne zariadenia;

e)

elektrické rozvádzače;

f)

aerosólové rozprašovače obsahujúce fluórované skleníkové plyny s výnimkou dávkovacích inhalátorov na podávanie zložiek farmaceutických výrobkov;

g)

všetky nádoby na fluórované skleníkové plyny;

h)

rozpúšťadlá na báze fluórovaných skleníkových plynov;

i)

organické Rankinove cykly.

2.   Výrobky alebo zariadenia, ktoré podliehajú výnimke podľa článku 11 ods. 3, sa podľa toho označia a obsahujú informáciu, že uvedené výrobky alebo zariadenia možno použiť len na účely, na ktoré sa udelila výnimka podľa uvedeného článku.

3.   Na označení požadovanom podľa odseku 1 sa uvádzajú tieto informácie:

a)

informácia, že výrobok alebo zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny alebo že jeho fungovanie od týchto plynov závisí;

b)

akceptované priemyselné označenie daného fluórovaného skleníkového plynu alebo ak takéto označenie neexistuje, chemický názov;

c)

od 1. januára 2017 množstvo vyjadrené hmotnosťou a ekvivalentom CO2 fluórovaných skleníkových plynov obsiahnutých vo výrobku alebo v zariadení alebo množstvo fluórovaných skleníkových plynov, na ktoré je takéto zariadenie navrhnuté, a potenciál globálneho otepľovania týchto plynov.

Na označení požadovanom podľa odseku 1 sa prípadne uvedú aj tieto informácie:

a)

informácia, že fluórované skleníkové plyny sú obsiahnuté v hermeticky uzavretom zariadení;

b)

informácia, že elektrický rozvádzač má preskúšanú mieru úniku podľa technickej špecifikácie výrobcu menej ako 0,1 % za rok.

4.   Označenie je zreteľne čitateľné a neodstrániteľné a umiestňuje sa buď:

a)

v blízkosti servisných uzáverov na napĺňanie alebo zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov, alebo

b)

na tej časti výrobku alebo zariadenia, ktorá obsahuje fluórované skleníkové plyny.

Označenie sa vyhotoví v úradných jazykoch členského štátu, v ktorom sa výrobok alebo zariadenie uvádza na trh.

5.   Peny a predmiešané polyoly obsahujúce fluórované skleníkové plyny sa môžu uviesť na trh len s označením, na ktorom sú uvedené dané fluórované skleníkové plyny, pričom sa použije akceptované priemyselné označenie, alebo ak takéto označenie neexistuje, chemický názov. Na označení sa zreteľne uvádza, že pena alebo predmiešaný polyol obsahuje fluórované skleníkové plyny. V prípade penových dosiek je táto informácia zreteľne a neodstrániteľne uvedená na týchto doskách.

6.   Regenerované alebo recyklované fluórované skleníkové plyny sa označia informáciou, že látka bola regenerovaná alebo recyklovaná, a informáciou o čísle šarže a názve a adrese regeneračného alebo recyklačného zariadenia.

7.   Fluórované skleníkové plyny uvedené na trh na zneškodnenie sa označia informáciou, že obsah nádoby možno len zneškodniť.

8.   Fluórované skleníkové plyny uvedené na trh na priamy vývoz sa označia informáciou, že obsah nádoby možno len priamo vyviezť.

9.   Fluórované skleníkové plyny uvedené na trh na použitie vo vojenskom vybavení sa označia informáciou, že obsah nádoby možno použiť len na tento účel.

10.   Fluórované skleníkové plyny uvedené na trh na použitie pri leptaní polovodičových materiálov alebo čistení komôr na chemickú depozíciu z plynnej fázy v sektore výroby polovodičov sa označia informáciou, že obsah nádoby možno použiť len na tento účel.

11.   Fluórované skleníkové plyny uvedené na trh na použitie ako východisková surovina sa označia informáciou, že obsah nádoby možno použiť len ako východiskovú surovinu.

12.   Fluórované skleníkové plyny uvedené na trh na výrobu dávkovacích inhalátorov na podávanie zložiek farmaceutických výrobkov sa označia informáciou, že obsah nádoby možno použiť len na tento účel.

13.   Informácie uvedené v odsekoch 3 a 5 sa uvádzajú v návode na použitie pre dané výrobky a zariadenia.

V prípade výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, ktorých potenciál globálneho otepľovania je 150 alebo viac, sa tieto informácie uvádzajú aj v opisoch výrobkov používaných na reklamu.

14.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť formát označení uvedených v odseku 1 a odsekoch 4 až 12 a zrušiť akty prijaté podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 842/2006. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24.

15.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 22 na účely zmeny požiadaviek na označovanie stanovených v odsekoch 4 až 12 v prípadoch, keď je to vhodné z hľadiska komerčného alebo technologického vývoja.

Článok 13

Kontrola používania

1.   Zakazuje sa používanie fluoridu sírového pri tlakovom liatí horčíka a pri recyklácii zliatin tlakového liatia horčíka.

V prípade zariadení, ktoré pri tlakovom liatí horčíka a pri recyklácii zliatin tlakového liatia horčíka používajú fluorid sírový v množstve do 850 kg ročne, sa tento zákaz uplatňuje až od 1. januára 2018.

2.   Zakazuje sa používanie fluoridu sírového na plnenie pneumatík vozidiel.

3.   Od 1. januára 2020 sa zakazuje používanie fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho otepľovania 2 500 alebo viac na vykonávanie servisu alebo údržby chladiacich zariadení s množstvom chladiacej zmesi minimálne 40 ton ekvivalentu CO2.

Tento odsek sa neuplatňuje na vojenské vybavenie ani zariadenia určené pre aplikácie na chladenie výrobkov na teploty nižšie ako – 50 °C.

Do 1. januára 2030 sa zákaz uvedený v prvom pododseku neuplatňuje na tieto kategórie fluórovaných skleníkových plynov:

a)

regenerované fluórované skleníkové plyny s potenciálom globálneho otepľovania 2 500 alebo viac a používané na vykonávanie údržby alebo servisu existujúcich chladiacich zariadení, ak boli označené v súlade s článkom 12 ods. 6;

b)

recyklované fluórované skleníkové plyny s potenciálom globálneho otepľovania 2 500 alebo viac a používané na vykonávanie údržby alebo servisu existujúcich chladiacich zariadení, ak boli zhodnotené z takýchto zariadení. Takéto recyklované plyny môže používať len podnik, ktorý vykonal ich zhodnotenie v rámci údržby alebo servisu, alebo podnik, pre ktorý sa zhodnotenie v rámci údržby alebo servisu uskutočnilo.

Zákaz uvedený v prvom pododseku sa neuplatňuje na chladiace zariadenia, pre ktoré sa povolila výnimka podľa článku 11 ods. 3.

Článok 14

Plnenie zariadení fluórovanými uhľovodíkmi vopred

1.   Od 1. januára 2017 sa chladiace a klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá naplnené fluórovanými uhľovodíkmi neuvádzajú na trh, ak sa fluórované uhľovodíky, ktorými sú tieto zariadenia naplnené, nezapočítavajú do systému kvót uvedeného v kapitole IV.

2.   Keď sa zariadenia plnené vopred, ktoré sú uvedené v odseku 1, uvádzajú na trh, výrobcovia a dovozcovia zariadení zabezpečia úplnú dokumentáciu súladu s odsekom 1 a v tejto súvislosti vypracujú vyhlásenie o zhode.

Od 1. januára 2018, ak sa fluórované uhľovodíky obsiahnuté v zariadeniach neuviedli na trh pred naplnením takýchto zariadení, dovozcovia týchto zariadení zabezpečia, aby nezávislý audítor každoročne do 31. marca overil presnosť dokumentácie a vyhlásenia o zhode za predchádzajúci kalendárny rok. Audítor musí byť buď:

a)

akreditovaný podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (21), alebo

b)

akreditovaný na overenie účtovnej závierky v súlade s právnymi predpismi dotknutého členského štátu.

Výrobcovia a dovozcovia zariadení uvedených v odseku 1 uchovávajú dokumentáciu a vyhlásenie o zhode počas najmenej piatich rokov od uvedenia daného zariadenia na trh. Dovozcovia zariadení, ktorí uvádzajú na trh vopred plnené zariadenia, pričom fluórované uhľovodíky, ktoré tieto zariadenia obsahujú, sa neuviedli na trh pred naplnením uvedených zariadení, zabezpečia ich registráciu podľa článku 17 ods. 1 písm. e).

3.   Vypracovaním vyhlásenia o zhode prevezmú výrobcovia a dovozcovia zariadení uvedených v odseku 1 zodpovednosť za súlad s odsekmi 1 a 2.

4.   Komisia určí prostredníctvom vykonávacích aktov podrobnosti týkajúce sa vyhlásenia o zhode a overenia nezávislým audítorom, ktoré sa uvádzajú v druhom pododseku odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24.

KAPITOLA IV

OBMEDZOVANIE MNOŽSTVA FLUÓROVANÝCH UHĽOVODÍKOV UVÁDZANÝCH NA TRH

Článok 15

Obmedzovanie množstva fluórovaných uhľovodíkov uvádzaných na trh

1.   Komisia zabezpečí, aby množstvo fluórovaných uhľovodíkov, ktoré sú výrobcovia a dovozcovia oprávnení každoročne uviesť na trh v Únii, nepresiahlo maximálne množstvo na daný rok vypočítané podľa prílohy V.

Výrobcovia a dovozcovia zabezpečia, aby množstvo fluórovaných uhľovodíkov vypočítané podľa prílohy V, ktoré každý z nich uvádza na trh, nepresiahlo ich príslušnú kvótu, ktorá mu bola pridelená podľa článku 16 ods. 5 alebo na neho prevedená podľa článku 18.

2.   Tento článok sa neuplatňuje na výrobcov alebo dovozcov menej ako 100 ton ekvivalentu CO2 fluórovaných uhľovodíkov ročne.

Tento článok sa tiež neuplatňuje na tieto kategórie fluórovaných uhľovodíkov:

a)

fluórované uhľovodíky dovezené do Únie na zneškodnenie;

b)

fluórované uhľovodíky používané výrobcom ako východisková surovina alebo dodávané priamo výrobcom alebo dovozcom podnikom na použitie ako východisková surovina;

c)

fluórované uhľovodíky dodávané priamo výrobcom alebo dovozcom podnikom na vývoz z Únie, ak sa tieto fluórované uhľovodíky následne pred vývozom nesprístupnia žiadnej inej osobe v Únii;

d)

fluórované uhľovodíky dodávané priamo výrobcom alebo dovozcom na použitie vo vojenskom vybavení;

e)

fluórované uhľovodíky dodávané priamo výrobcom alebo dovozcom podniku na použitie pri leptaní polovodičových materiálov alebo čistení komôr na chemickú depozíciu z plynnej fázy v sektore výroby polovodičov;

f)

od 1. januára 2018 fluórované uhľovodíky dodávané priamo výrobcom alebo dovozcom podniku vyrábajúcemu dávkovacie inhalátory na podávanie zložiek farmaceutických výrobkov.

3.   Tento článok a články 16, 18, 19 a 25 sa uplatňujú aj na fluórované uhľovodíky obsiahnuté v predmiešaných polyoloch.

4.   Na základe podloženej žiadosti príslušného orgánu členského štátu a s ohľadom na ciele tohto nariadenia môže Komisia v mimoriadnych prípadoch prostredníctvom vykonávacích aktov povoliť výnimku v trvaní najviac štyroch rokov na oslobodenie fluórovaných uhľovodíkov na použitie v špecifických aplikáciách alebo špecifických kategórií výrobkov alebo zariadení od požiadavky na kvótu uvedenej v odseku 1, a to v prípade, ak sa preukáže, že:

a)

pre tieto konkrétne aplikácie, výrobky alebo zariadenia nie sú dostupné alternatívy alebo ich nemožno použiť z technických alebo bezpečnostných dôvodov a

b)

dodávka dostatočného množstva fluórovaných uhľovodíkov sa nedá zabezpečiť bez neprimeraných nákladov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24.

Článok 16

Prideľovanie kvót na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh

1.   Komisia do 31. októbra 2014 prostredníctvom vykonávacích aktov určí pre každého výrobcu alebo dovozcu, ktorý nahlasoval údaje podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 842/2006, referenčnú hodnotu založenú na ročnom priemernom množstve fluórovaných uhľovodíkov, ktorých uvedenie na trh v období 2009 až 2012 daný výrobca alebo dovozca nahlásil. Tieto referenčné hodnoty sa vypočítajú podľa prílohy V k tomuto nariadeniu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24.

2.   Výrobcovia a dovozcovia, ktorí za referenčné obdobie uvedené v odseku 1 nenahlasovali uvedenie fluórovaných uhľovodíkov na trh podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 842/2006, môžu oznámiť svoj úmysel uviesť fluórované uhľovodíky na trh v nasledujúcom roku.

Toto oznámenie je určené Komisii a obsahuje druhy a množstvá fluórovaných uhľovodíkov, ktoré by sa mali uviesť na trh.

Komisia vydá oznam o lehote na predloženie týchto oznámení. Podniky sa pred predložením oznámenia podľa odsekov 2 a 4 tohto článku zaregistrujú v registri ustanovenom v článku 17.

3.   Komisia do 31. októbra 2017 a potom každé tri roky prepočíta referenčné hodnoty pre výrobcov a dovozcov uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku na základe ročného priemerného množstva fluórovaných uhľovodíkov uvedených na trh v súlade s príslušnými právnymi predpismi od 1. januára 2015, ktoré boli nahlásené podľa článku 19 za dostupné roky. Komisia stanoví tieto referenčné hodnoty prostredníctvom vykonávacích aktov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24.

4.   Výrobcovia a dovozcovia, pre ktorých boli stanovené referenčné hodnoty, môžu vykázať ďalšie predpokladané množstvá na základe postupu stanoveného v odseku 2.

5.   Komisia prideľuje každému výrobcovi a dovozcovi kvóty na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh na každý rok počnúc rokom 2015 na základe mechanizmu prideľovania stanoveného v prílohe VI.

Kvóty sa pridelia len výrobcom alebo dovozcom, ktorí sú usadení v Únii alebo ktorí na účely dosiahnutia súladu s požiadavkami tohto nariadenia poverili jediného zástupcu usadeného v Únii. Jediný zástupca môže byť tá istá osoba, ktorá je poverená podľa článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (22).

Jediný zástupca musí dodržiavať všetky povinnosti výrobcov a dovozcov podľa tohto nariadenia.

Článok 17

Register

1.   Komisia zriadi do 1. januára 2015 elektronický register kvót na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh a zabezpečí jeho fungovanie (ďalej len „register“).

Registrácia v registri je povinná pre tieto subjekty:

a)

výrobcovia a dovozcovia, ktorým sa v súlade s článkom 16 ods. 5 pridelila kvóta na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh;

b)

podniky, na ktoré sa previedla kvóta v súlade s článkom 18;

c)

výrobcovia a dovozcovia, ktorí ohlásili svoj zámer predložiť vyhlásenie podľa článku 16 ods. 2;

d)

výrobcovia a dovozcovia, ktorí dodávajú fluórované uhľovodíky na účely uvedené v článku 15 ods. 2 druhom pododseku písm. a) až f), alebo podniky, ktoré tieto uhľovodíky odberajú;

e)

dovozcovia zariadení, ktorí uvádzajú na trh vopred plnené zariadenia, ak sa fluórované uhľovodíky, ktoré tieto zariadenia obsahujú, neuviedli na trh pred naplnením týchto zariadení v súlade s článkom 14.

Registrácia sa uskutoční prostredníctvom žiadosti adresovanej Komisii v súlade s postupmi, ktoré stanoví Komisia.

2.   Komisia môže v potrebnom rozsahu prostredníctvom vykonávacích aktov zabezpečiť bezproblémové fungovanie registra. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24.

3.   Komisia zabezpečí, aby boli registrovaní výrobcovia a dovozcovia prostredníctvom registra informovaní o pridelených kvótach a o všetkých ich zmenách počas alokačného obdobia.

4.   Príslušné orgány členských štátov vrátane ich colných orgánov majú prístup do registra na informačné účely.

Článok 18

Prevod kvót a povolenie na použitie kvót na uvedenie fluórovaných uhľovodíkov v dovážaných zariadeniach na trh

1.   Výrobcovia alebo dovozcovia, pre ktorých sa podľa článku 16 ods. 1 alebo 3 stanovila referenčná hodnota a ktorým sa v súlade s článkom 16 ods. 5 pridelila kvóta, môžu previesť v registri uvedenom v článku 17 ods. 1 danú kvótu na celé množstvo alebo ľubovoľné množstvá na iného výrobcu alebo dovozcu v Únii alebo na iného výrobcu alebo dovozcu, ktorého zastupuje v Únii jediný zástupca uvedený v článku 16 ods. 5 druhom a treťom pododseku.

2.   Výrobcovia alebo dovozcovia, ktorým sa podľa článku 16 ods. 1 a 3 pridelila kvóta alebo na ktorých sa kvóta previedla podľa odseku 1 tohto článku, môžu poveriť iný podnik, aby použil ich kvótu na účely článku 14.

Každý výrobca alebo dovozca, ktorý získal kvótu výlučne na základe vyhlásenia podľa článku 16 ods. 2, môže len poveriť iný podnik, aby použil ich kvótu na účely článku 14, a to za predpokladu, že zodpovedajúce množstvá fluórovaných uhľovodíkov fyzicky dodá povoľujúci výrobca alebo dovozca.

Na účely článkov 15 a 16 a článku 19 ods. 1 a 6 sa príslušné množstvá fluórovaných uhľovodíkov považujú za uvedené na trh povoľujúcim výrobcom alebo dovozcom v okamihu udelenia povolenia. Komisia si môže od povoľujúceho výrobcu alebo dovozcu vyžiadať dôkaz, že je aktívnym dodávateľom fluórovaných uhľovodíkov.

KAPITOLA V

NAHLASOVANIE

Článok 19

Nahlasovanie výroby, dovozu, vývozu, použitia ako východiskovej suroviny a zneškodnenia látok uvedených v prílohe I alebo II

1.   Každý výrobca, dovozca a vývozca, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku vyrobil, doviezol alebo vyviezol fluórované skleníkové plyny a plyny uvedené v prílohe II v množstve jednej metrickej tony alebo 100 ton ekvivalentu CO2 alebo viac, nahlási Komisii do 31. marca 2015 a potom každý rok údaje uvedené v prílohe VII za každú z týchto látok za daný kalendárny rok. Tento odsek sa vzťahuje aj na podniky, ktoré získali kvóty podľa článku 18 ods. 1.

2.   Každý podnik, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku zneškodnil jednu metrickú tonu alebo 1 000 ton ekvivalentu CO2 alebo viac fluórovaných skleníkových plynov a plynov uvedených v prílohe II, nahlási Komisii do 31. marca 2015 a potom každý rok údaje uvedené v prílohe VII za každú z týchto látok za daný kalendárny rok.

3.   Každý podnik, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku použil ako východiskovú surovinu fluórované skleníkové plyny v množstve 1 000 ton ekvivalentu CO2 alebo viac, nahlási Komisii do 31. marca 2015 a potom každý rok údaje uvedené v prílohe VII za každú z týchto látok za daný kalendárny rok.

4.   Každý podnik, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku uviedol na trh fluórované skleníkové plyny a plyny uvedené v prílohe II obsiahnuté vo výrobkoch a zariadeniach v množstve 500 ton ekvivalentu CO2 alebo viac, nahlási Komisii do 31. marca 2015 a potom každý rok údaje uvedené v prílohe VII za každú z týchto látok za daný kalendárny rok.

5.   Každý dovozca zariadení, ktorý uvádza na trh vopred plnené zariadenia, pričom fluórované uhľovodíky, ktoré tieto zariadenia obsahujú, sa neuviedli na trh pred naplnením uvedených zariadení, predloží Komisii overovací doklad vydaný podľa článku 14 ods. 2.

6.   Každý podnik, ktorý má podľa odseku 1 nahlasovať, že v predchádzajúcom kalendárnom roku uviedol na trh fluórované uhľovodíky v množstve 10 000 ton ekvivalentu CO2 alebo viac, do 30. júna 2015 a potom každý rok zabezpečí overenie správnosti údajov nezávislým audítorom. Audítor musí byť buď:

a)

akreditovaný podľa smernice 2003/87/ES, alebo

b)

akreditovaný na overovanie účtovnej závierky v súlade s právnymi predpismi dotknutého členského štátu.

Podnik uchováva overovaciu správu minimálne päť rokov. Overovacia správa sa na žiadosť sprístupní príslušnému orgánu dotknutého členského štátu a Komisii.

7.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov určiť formát a prostriedky nahlasovania uvedeného v tomto článku.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 24.

8.   Komisia prijme primerané opatrenia na ochranu dôvernosti informácií, ktoré jej boli predložené v súlade s týmto článkom.

Článok 20

Zhromažďovanie údajov o emisiách

Členské štáty vytvoria systémy nahlasovania pre príslušné odvetvia uvedené v tomto nariadení s cieľom získať v najväčšom možnom rozsahu údaje o emisiách.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 21

Preskúmanie

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 22 na účely aktualizácie príloh I, II a IV na základe nových hodnotiacich správ prijatých Medzivládnym panelom o zmene klímy alebo nových správ vedeckej posudkovej skupiny Montrealského protokolu (SAP) týkajúcich sa potenciálu globálneho otepľovania látok uvedených v zozname.

2.   Komisia monitoruje uplatňovanie a účinky tohto nariadenia na základe informácií o uvedení plynov uvedených v prílohách I a II na trh nahlásených v súlade s článkom 19 a informácií o emisiách fluórovaných skleníkových plynov sprístupnených v súlade s článkom 20 a na základe akýchkoľvek relevantných informácií od členských štátov.

Komisia najneskôr 31. decembra 2020 uverejní správu o dostupnosti fluórovaných uhľovodíkov na trhu Únie.

Najneskôr 31. decembra 2022 uverejní komplexnú správu o účinkoch tohto nariadenia, ktorá obsahuje najmä:

a)

prognózu pretrvávajúceho dopytu po fluórovaných uhľovodíkoch do roku 2030 a po ňom;

b)

posúdenie potreby ďalších opatrení Únie a jej členských štátov v dôsledku existujúcich a nových medzinárodných záväzkov, pokiaľ ide o zníženie emisií fluórovaných skleníkových plynov;

c)

prehľad európskych a medzinárodných noriem, vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a stavebných kódexov v členských štátoch, ktoré súvisia s prechodom na alternatívne chladivá;

d)

revíziu dostupnosti technicky možných a nákladovo efektívnych alternatív výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v prípade výrobkov a zariadení neuvedených v prílohe III, a to so zreteľom na energetickú účinnosť.

3.   Komisia najneskôr 1. júla 2017 uverejní správu, v ktorej posúdi zákaz podľa prílohy III bodu 13, pričom zohľadní najmä dostupnosť nákladovo efektívnych, technicky uskutočniteľných, energeticky efektívnych a spoľahlivých alternatív združených centralizovaných chladiacich systémov uvedených v danom ustanovení. Na základe tejto správy Komisia podľa potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh s cieľom zmeniť ustanovenie prílohy III bodu 13.

4.   Komisia najneskôr 1. júla 2020 uverejní správu, v ktorej posúdi, či existujú nákladovo efektívne, technicky uskutočniteľné, energeticky efektívne a spoľahlivé alternatívy, ktoré umožňujú nahradiť fluórované skleníkové plyny v nových strednonapäťových sekundárnych rozvádzačoch a nových malých jednoducho rozdelených klimatizačných systémoch, a podľa potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh s cieľom zmeniť zoznam uvedený v prílohe III.

5.   Komisia najneskôr 1. júla 2017 uverejní správu, v ktorej posúdi metódu prideľovania kvót vrátane vplyvu bezplatného prideľovania kvót a nákladov na vykonávanie tohto nariadenia v členských štátoch, prípadne aj možnej medzinárodnej dohody o fluórovaných uhľovodíkoch. Na základe tejto správy Komisia podľa potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh s cieľom:

a)

zmeniť metódu prideľovania kvót;

b)

ustanoviť vhodnú metódu rozdeľovania prípadných výnosov.

6.   Komisia najneskôr 1. januára 2017 uverejní správu, v ktorej preskúma právne predpisy Únie v súvislosti s odbornou prípravou fyzických osôb na účely bezpečného zaobchádzania s alternatívnymi chladivami na nahradenie alebo obmedzenie používania fluórovaných skleníkových plynov, a podľa potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh s cieľom zmeniť príslušné právne predpisy Únie.

Článok 22

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 ods. 15 a v článku 21 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 10. júna 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred skončením päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o ďalšie obdobie piatich rokov, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 12 ods. 15 a v článku 21 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 12 ods. 15 a článku 21 ods. 1 nadobúda účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 23

Konzultačné fórum

Pri vykonávaní tohto nariadenia Komisia zabezpečí vyváženú účasť zástupcov členských štátov a zástupcov občianskej spoločnosti vrátane environmentálnych organizácií, zástupcov výrobcov, prevádzkovateľov a osôb s osvedčením. Na tento účel zriadi konzultačné fórum pre uvedené strany, v rámci ktorého sa majú stretávať a poskytovať Komisii poradenstvo a odborné znalosti v súvislosti s vykonávaním tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o dostupnosť alternatív fluórovaných skleníkových plynov vrátane environmentálnych, technických, hospodárskych a bezpečnostných aspektov ich používania. Komisia vypracuje rokovací poriadok konzultačného fóra, ktorý sa uverejní.

Článok 24

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 25

Sankcie

1.   Členské štáty ustanovia pravidlá sankcií za porušenie tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty oznámia tieto opatrenia Komisii najneskôr do 1. januára 2017 a bezodkladne jej oznámia každú následnú zmenu, ktorá má na ne vplyv.

2.   Okrem sankcií uvedených v odseku 1 sa podnikom, ktoré prekročili svoju kvótu na uvedenie fluórovaných uhľovodíkov na trh, ktorá im bola pridelená v súlade s článkom 16 ods. 5 alebo ktorá bola na ne prevedená v súlade s článkom 18, na alokačné obdobie, ktoré nasleduje po zistení prekročenia, pridelí len znížená kvóta.

Množstvo, o ktoré sa kvóta zníži, sa vypočíta ako 200 % množstva, o ktoré bola táto kvóta prekročená. Ak je množstvo, o ktoré sa kvóta zníži, väčšie ako množstvo, ktoré sa má prideliť v súlade s článkom 16 ods. 5 ako kvóta na alokačné obdobie, ktoré nasleduje po zistení prekročenia, nepridelí sa na toto alokačné obdobie žiadna kvóta a kvóta na nasledujúce obdobia sa znižuje, pokým sa neodpočíta celé množstvo.

Článok 26

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 842/2006 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2015, a to bez toho, aby bolo dotknuté dodržiavanie požiadaviek uvedeného nariadenia v súlade s harmonogramom, ktorý sa v ňom uvádza.

Nariadenia (ES) č. 1493/2007, (ES) č. 1494/2007, (ES) č. 1497/2007, (ES) č. 1516/2007, (ES) č. 303/2008, (ES) č. 304/2008, (ES) č. 305/2008, (ES) č. 306/2008, (ES) č. 307/2008 a (ES) č. 308/2008 však ostávajú v platnosti a uplatňujú sa, až kým sa nezrušia prostredníctvom delegovaných alebo vykonávacích aktov prijatých Komisiou podľa tohto nariadenia.

Odkazy na nariadenie (ES) č. 842/2006 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VIII.

Článok 27

Nadobudnutie účinnosti a dátum začatia uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Strasburgu 16. apríla 2014.

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 271, 19.9.2013, s. 138.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014.

(3)  Rozhodnutie Rady 94/69/ES z 15. decembra 1993 o uzavretí Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách (Ú. v. ES L 33, 7.2.1994, s. 11).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1493/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje formát správ predkladaných výrobcami, dovozcami a vývozcami určitých fluórovaných skleníkových plynov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 7).

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1494/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanovuje forma označenia a dodatočné požiadavky na označovanie výrobkov a zariadení obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 25).

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1497/2007 z 18. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne systémy požiarnej ochrany obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 333, 19.12.2007, s. 4).

(11)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1516/2007 z 19. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne chladiace a klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 335, 20.12.2007, s. 10).

(12)  Nariadenie Komisie (ES) č. 303/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení spoločností a zamestnancov v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 3).

(13)  Nariadenie Komisie (ES) č. 304/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení spoločnostiam a zamestnancom v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 12).

(14)  Nariadenie Komisie (ES) č. 305/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber určitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia (Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 17).

(15)  Nariadenie Komisie (ES) č. 306/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber rozpúšťadiel na báze určitých fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení (Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 21).

(16)  Nariadenie Komisie (ES) č. 307/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky na programy odbornej prípravy a podmienky vzájomného uznávania osvedčení o odbornej príprave zamestnancov v súvislosti s klimatizačnými systémami v určitých motorových vozidlách obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny (Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 25).

(17)  Nariadenie Komisie (ES) č. 308/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovuje formulár oznámenia o programoch členských štátov týkajúcich sa odbornej prípravy a udeľovania osvedčení (Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 28).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13).

(20)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17. mája 2006 o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 12).

(21)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

(22)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA I

FLUÓROVANÉ SKLENÍKOVÉ PLYNY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 BODE 1

Látka

GWP (1)

Priemyselné označenie

Chemický názov

(Bežný názov)

Chemický vzorec

Oddiel 1: Fluórované uhľovodíky (HFC)

HFC-23

trifluórmetán

(fluoroform)

CHF3

14 800

HFC-32

difluórmetán

CH2F2

675

HFC-41

fluórmetán

(metylfluorid)

CH3F

92

HFC-125

pentafluóretán

CHF2CF3

3 500

HFC-134

1,1,2,2-tetrafluóretán

CHF2CHF2

1 100

HFC-134a

1,1,1,2-tetrafluóretán

CH2FCF3

1 430

HFC-143

1,1,2-trifluóretán

CH2FCHF2

353

HFC-143a

1,1,1-trifluóretán

CH3CF3

4 470

HFC-152

1,2-difluóretán

CH2FCH2F

53

HFC-152a

1,1-difluóretán

CH3CHF2

124

HFC-161

fluóretán

(etylfluorid)

CH3CH2F

12

HFC-227ea

1,1,1,2,3,3,3-heptafluórpropán

CF3CHFCF3

3 220

HFC-236cb

1,1,1,2,2,3-hexafluórpropán

CH2FCF2CF3

1 340

HFC-236ea

1,1,1,2,3,3-hexafluórpropán

CHF2CHFCF3

1 370

HFC-236fa

1,1,1,3,3,3-hexafluórpropán

CF3CH2CF3

9 810

HFC-245ca

1,1,2,2,3-pentafluórpropán

CH2FCF2CHF2

693

HFC-245fa

1,1,1,3,3-pentafluórpropán

CHF2CH2CF3

1 030

HFC-365 mfc

1,1,1,3,3-pentafluórbután

CF3CH2CF2CH3

794

HFC-43-10 mee

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluórpentán

CF3CHFCHFCF2CF3

1 640

Oddiel 2: Plnofluórované uhľovodíky (PFC)

PFC-14

Tetrafluórmetán

(perfluórmetán, fluorid uhličitý)

CF4

7 390

PFC-116

hexafluóretán

(perfluóretán)

C2F6

12 200

PFC-218

oktafluórpropán

(perfluórpropán)

C3F8

8 830

PFC-3-1-10

(R-31-10)

dekafluórbután

(perfluórbután)

C4F10

8 860

PFC-4-1-12

(R-41-12)

dodekafluórpentán

(perfluórpentán)

C5F12

9 160

PFC-5-1-14

(R-51-14)

tetradekafluórhexán

(perfluórhexán)

C6F14

9 300

PFC-c-318

oktafluórcyklobután

(perfluórcyklobután)

c-C4F8

10 300

Oddiel 3: Ostatné plnofluórované zlúčeniny

 

fluorid sírový

SF6

22 800


(1)  Pokiaľ nie je uvedené inak, údaje sú založené na štvrtej hodnotiacej správe prijatej Medzivládnym panelom o zmene klímy.


PRÍLOHA II

INÉ FLUÓROVANÉ SKLENÍKOVÉ PLYNY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE NAHLASOVACIA POVINNOSŤ PODĽA ČLÁNKU 19

Látka

GWP (1)

Bežný názov/priemyselné označenie

Chemický vzorec

Oddiel 1: Nenasýtené (chlórované) fluórované uhľovodíky

HFC-1234yf

CF3CF = CH2

4Fn  (2)

HFC-1234ze

trans — CHF = CHCF3

7Fn 2

HFC-1336mzz

CF3CH = CHCF3

9

HCFC-1233zd

C3H2ClF3

4,5

HCFC-1233xf

C3H2ClF3

1Fn  (3)

Oddiel 2: Fluórované étery a alkoholy

HFE-125

CHF2OCF3

14 900

HFE-134 (HG-00)

CHF2OCHF2

6 320

HFE-143a

CH3OCF3

756

HCFE-235da2 (izofluran)

CHF2OCHClCF3

350

HFE-245cb2

CH3OCF2CF3

708

HFE-245fa2

CHF2OCH2CF3

659

HFE-254cb2

CH3OCF2CHF2

359

HFE-347 mcc3 (HFE-7000)

CH3OCF2CF2CF3

575

HFE-347pcf2

CHF2CF2OCH2CF3

580

HFE-356pcc3

CH3OCF2CF2CHF2

110

HFE-449sl (HFE-7100)

C4F9OCH3

297

HFE-569sf2 (HFE-7200)

C4F9OC2H5

59

HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11

CHF2OCF2OC2F4OCHF2

1 870

HFE-236ca12 (HG-10)

CHF2OCF2OCHF2

2 800

HFE-338pcc13 (HG-01)

CHF2OCF2CF2OCHF2

1 500

HFE-347mmy1

(CF3)2CFOCH3

343

2,2,3,3,3-pentafluóropropanol

CF3CF2CH2OH

42

bis(trifluórometyl)-metanol

(CF3)2CHOH

195

HFE-227ea

CF3CHFOCF3

1 540

HFE-236ea2 (desfluran)

CHF2OCHFCF3

989

HFE-236fa

CF3CH2OCF3

487

HFE-245fa1

CHF2CH2OCF3

286

HFE 263fb2

CF3CH2OCH3

11

HFE-329 mcc2

CHF2CF2OCF2CF3

919

HFE-338 mcf2

CF3CH2OCF2CF3

552

HFE-338mmz1

(CF3)2CHOCHF2

380

HFE-347 mcf2

CHF2CH2OCF2CF3

374

HFE-356 mec3

CH3OCF2CHFCF3

101

HFE-356mm1

(CF3)2CHOCH3

27

HFE-356pcf2

CHF2CH2OCF2CHF2

265

HFE-356pcf3

CHF2OCH2CF2CHF2

502

HFE 365 mcf3

CF3CF2CH2OCH3

11

HFE-374pc2

CHF2CF2OCH2CH3

557

 

- (CF2)4CH (OH) -

73

Oddiel 3: Ostatné plnofluórované zlúčeniny

perfluórovaný polymetyl-izopropyléter (PFPMIE)

CF3OCF(CF3)CF2OCF2OCF3

10 300

fluorodusík

NF3

17 200

trifluórmetyl-sulfopentafluorid

SF5CF3

17 700

perfluórcyklopropán

c-C3F6

17 340Fn  (4)


(1)  Pokiaľ nie je uvedené inak, údaje sú založené na štvrtej hodnotiacej správe prijatej Medzivládnym panelom o zmene klímy.

(2)  GWP podľa správy o hodnotení za rok 2010, ktoré vykonala vedecká posudková skupina v rámci Montrealského protokolu (SAP), tabuľky 1 až 11, s uvedením dvoch partnersky preskúmaných vedeckých referencií. http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml

(3)  Východisková hodnota, potenciál globálneho otepľovania zatiaľ nie je k dispozícii.

(4)  Minimálna hodnota podľa štvrtej hodnotiacej správy prijatej Medzivládnym panelom o zmene klímy.


PRÍLOHA III

ZÁKAZY UVEDENIA NA TRH PODĽA ČLÁNKU 11 ODS. 1

Výrobky a zariadenia

V prípade potreby sa GWP zmesí obsahujúcich fluórované skleníkové plyny vypočíta v súlade s prílohou IV v zmysle článku 2 bodu 6

Dátum zákazu

1.

Jednorazové nádoby na fluórované skleníkové plyny používané na servis, údržbu alebo plnenie chladiacich a klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, systémov protipožiarnej ochrany alebo rozvádzačov alebo na použitie ako rozpúšťadlá

4. júl 2007

2.

Neuzatvorené systémy priameho odparovania, ktoré obsahujú HFC a PFC ako chladivá

4. júl 2007

3.

Protipožiarne zariadenia

obsahujúce PFC

4. júl 2007

obsahujúce HFC-23

1. január 2016

4.

Okná do obytných budov obsahujúce fluórované skleníkové plyny

4. júl 2007

5.

Ostatné okná obsahujúce fluórované skleníkové plyny

4. júl 2008

6.

Obuv obsahujúca fluórované skleníkové plyny

4. júl 2006

7.

Pneumatiky obsahujúce fluórované skleníkové plyny

4. júl 2007

8.

Jednozložkové peny obsahujúce fluórované skleníkové plyny, ktorých GWP je 150 alebo viac, okrem prípadov, keď je ich použitie nutné na splnenie vnútroštátnych bezpečnostných noriem

4. júl 2008

9.

Aerosólové rozprašovače, ktoré sa predávajú a sú určené na predaj širokej verejnosti na zábavné a dekoratívne účely v zmysle bodu 40 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a varovné akustické zariadenia obsahujúce HFC, ktorých GWP je 150 alebo viac

4. júl 2009

10.

Chladiace a mraziace zariadenia do domácnosti obsahujúce HFC, ktorých GWP je 150 alebo viac

1. január 2015

11.

Chladiace a mraziarenské systémy na komerčné účely (hermeticky uzavreté zariadenie)

obsahujúce HFC, ktorých GWP je 2 500 alebo viac

1. január 2020

obsahujúce HFC, ktorých GWP je 150 alebo viac

1. január 2022

12.

Stacionárne chladiace zariadenia, ktoré obsahujú HFC, ktorých GWP je 2 500 alebo viac alebo ktorých fungovanie od týchto HFC závisí, okrem zariadení určených do aplikácií na chladenie výrobkov na teploty nižšie ako – 50 °C

1. január 2020

13.

Združené centralizované chladiace systémy na komerčné využitie s nominálnou kapacitou 40 kW alebo viac, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny s GWP 150 alebo viac alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, s výnimkou primárneho chladiaceho okruhu kaskádových systémov, v ktorom možno použiť fluórované skleníkové plyny s GWP menej ako 1 500

1. január 2022

14.

Mobilné interiérové klimatizačné zariadenia (hermeticky uzavreté zariadenia, ktoré môže koncový používateľ prenášať z miestnosti do miestnosti) obsahujúce HFC, ktorých GWP je 150 alebo viac

1. január 2020

15.

Jednoduché rozdelené klimatizačné systémy obsahujúce menej ako 3 kg fluórovaných skleníkových plynov, pričom obsahujú fluórované skleníkové plyny s GWP 750 alebo viac, alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí

1. január 2025

16.

Peny, ktoré obsahujú HFC s GWP 150 alebo viac s výnimkou na účely splnenia vnútroštátnych bezpečnostných noriem

Extrudovaný polystyrén (XPS)

1. január 2020

Iné peny

1. január 2023

17.

Technické aerosóly, ktoré obsahujú HFC s GWP 150 alebo viac s výnimkou na účely splnenia vnútroštátnych bezpečnostných noriem alebo na lekárske účely

1. január 2018


PRÍLOHA IV

SPÔSOB VÝPOČTU CELKOVÉHO POTENCIÁLU GLOBÁLNEHO OTEPĽOVANIA ZMESI

GWP zmesi sa vypočíta ako vážený priemer odvodený zo súčtu hmotností podielov jednotlivých látok vynásobených ich GWP, pokiaľ nie je uvedené inak, vrátane látok, ktoré nie sú fluórovanými skleníkovými plynmi.

Formula

kde % je hmotnostný podiel s toleranciou hmotnosti +/– 1 %.

Príklad: použitie vzorca na zmes plynov so zložením 60 % dimetyléter, 10 % HFC – 152a a 30 % izobután:

Formula

→ Celkový GWP = 13,9

Na výpočet GWP zmesí sa používa GWP nasledujúcich nefluórovaných látok. Pre ostatné látky, ktoré nie sú uvedené v tejto prílohe, sa použije hodnota 0.

Látka

GWP (1)

Bežný názov

Priemyselné označenie

Chemický vzorec

metán

 

CH4

25

oxid dusný

 

N2O

298

dimetyléter

 

CH3OCH3

1

metylénchlorid

 

CH2Cl2

9

metylchlorid

 

CH3Cl

13

chloroform

 

CHCl3

31

etán

R-170

CH3CH3

6

propán

R-290

CH3CH2CH3

3

bután

R-600

CH3CH2CH2CH3

4

izobután

R-600a

CH(CH3)2CH3

3

pentán

R-601

CH3CH2CH2CH2CH3

5 (2)

izopentán

R-601a

(CH3)2CHCH2CH3

5 (2)

etoxyetán (dietyléter)

R-610

CH3CH2OCH2CH3

4

metylformiát

R-611

HCOOCH3

25

vodík

R-702

H2

6

amoniak

R-717

NH3

0

etylén

R-1150

C2H4

4

propylén

R-1270

C3H6

2

cyklopentán

 

C5H10

5 (2)


(1)  Pokiaľ nie je uvedené inak, údaje sú založené na štvrtej hodnotiacej správe prijatej Medzivládnym panelom o zmene klímy.

(2)  Látka nie je uvedená vo štvrtej hodnotiacej správe prijatej Medzivládnym panelom o zmene klímy, východisková hodnota je určená na základe GWP iných uhľovodíkov.


PRÍLOHA V

VÝPOČET MAXIMÁLNEHO MNOŽSTVA, REFERENČNEJ HODNOTY A KVÓT NA UVÁDZANIE FLUÓROVANÝCH UHĽOVODÍKOV NA TRH

Maximálne množstvo uvedené v článku 15 ods. 1 sa vypočíta pomocou týchto percentuálnych hodnôt uplatnených na ročný priemer celkového množstva uvedeného na trh v Únii v období rokov 2009 až 2012. Počnúc rokom 2018 sa maximálne množstvo uvedené v článku 15 ods. 1 počíta tak, že na ročný priemer celkového množstva uvedeného na trh Únie počas rokov 2009 až 2012 sa uplatnia percentuálne podiely uvedené v nasledujúcej tabuľke a následne sa na základe dostupných údajov odpočítajú množstvá zodpovedajúce vyňatým druhom použitia podľa článku 15 ods. 2.

Roky

Percentuálne podiely na výpočet maximálneho množstva fluórovaných uhľovodíkov na uvedenie na trh a zodpovedajúcich kvót

2015

100 %

2016 – 2017

93 %

2018 – 2020

63 %

2021 – 2023

45 %

2024 – 2026

31 %

2027 – 2029

24 %

2030

21 %

Maximálne množstvo, referenčné hodnoty a kvóty na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh, ktoré sú uvedené v článkoch 15 a 16, sa vypočítajú ako súhrnné množstvá všetkých typov fluórovaných uhľovodíkov vyjadrené v tonách ekvivalentu CO2.

Výpočet referenčných hodnôt a kvót na uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh, ktoré sú uvedené v článkoch 15 a 16, je založený na množstvách fluórovaných uhľovodíkov, ktoré výrobcovia a dovozcovia uviedli na trh v Únii počas referenčného alebo alokačného obdobia, pričom sa doň nezahŕňajú množstvá fluórovaných uhľovodíkov na použitie uvedené v článku 15 ods. 2 počas rovnakého obdobia, a to na základe dostupných údajov.

Transakcie uvedené v článku 15 ods. 2 písm. c) sa overujú v súlade s článkom 19 ods. 6 bez ohľadu na predmetné množstvá.


PRÍLOHA VI

MECHANIZMUS PRIDEĽOVANIA UVEDENÝ V ČLÁNKU 16

1.   Určenie množstva, ktoré sa má prideliť podnikom, v prípade ktorých sa stanovila referenčná hodnota podľa článku 16 ods. 1 a 3

Každý podnik, v prípade ktorého sa stanovila referenčná hodnota, získa kvótu zodpovedajúcu 89 % referenčnej hodnoty vynásobenej percentuálnou hodnotou na príslušný rok uvedenou v prílohe V.

2.   Určenie množstva, ktoré sa má prideliť podnikom, ktoré predložili vyhlásenie podľa článku 16 ods. 2

Súčet kvót pridelených podľa bodu 1 sa odčíta od maximálneho množstva na daný rok uvedeného v prílohe V s cieľom určiť množstvo, ktoré sa má prideliť podnikom, v prípade ktorých nebola stanovená referenčná hodnota a ktoré predložili vyhlásenie podľa článku 16 ods. 2 (množstvo, ktoré sa má prideliť v 1. kroku výpočtu).

2.1.   1. krok výpočtu

Každý podnik dostane pridelenú kvótu zodpovedajúcu množstvu požadovanému v jeho vyhlásení, ale najviac pomerný podiel množstva, ktoré sa má prideliť v 1. kroku.

Pomerný podiel sa vypočíta tak, že 100 sa vydelí počtom podnikov, ktoré predložili vyhlásenie. Súčet kvót pridelených v 1. kroku sa odpočíta od množstva, ktoré sa má prideliť v 1. kroku, aby sa určilo množstvo, ktoré sa má prideliť v 2. kroku.

2.2.   2. krok výpočtu

Každý podnik, ktorý nedostal 100 % množstva požadovaného vo svojom vyhlásení v 1. kroku, získa pridelené ďalšie množstvo zodpovedajúce rozdielu medzi požadovaným množstvom a množstvom získaným v 1. kroku. Toto množstvo však nesmie presiahnuť pomerný podiel množstva, ktoré sa má prideliť v 2. kroku.

Pomerný podiel sa vypočíta tak, že 100 sa vydelí počtom podnikov oprávnených na pridelenie v 2. kroku. Súčet kvót pridelených v 2. kroku sa odpočíta od množstva, ktoré sa má prideliť v 2. kroku, aby sa určilo množstvo, ktoré sa má prideliť v 3. kroku.

2.3.   3. krok výpočtu

Opakuje sa 2. krok, až kým sa neuspokoja všetky žiadosti alebo kým nebude zvyšné množstvo, ktoré sa má prideliť v nasledujúcej fáze, menšie ako 500 ton ekvivalentu CO2.

3.   Určenie množstva, ktoré sa má prideliť podnikom, ktoré predložili vyhlásenie podľa článku 16 ods. 4

Pokiaľ ide o prideľovanie kvót na roky 2015 až 2017, súčet kvót pridelených podľa bodov 1 a 2 sa odpočíta od maximálneho množstva pre daný rok uvedeného v prílohe V s cieľom určiť množstvo, ktoré sa má prideliť podnikom, v prípade ktorých bola stanovená referenčná hodnota a ktoré predložili vyhlásenie podľa článku 16 ods. 4.

Použije sa mechanizmus prideľovania stanovený v bodoch 2.1 a 2.2.

Pokiaľ ide o prideľovanie kvót na rok 2018 a každý ďalší rok, s podnikmi, ktoré predložili vyhlásenie podľa článku 16 ods. 4, sa musí zaobchádzať rovnako ako s podnikmi, ktoré predložili vyhlásenie podľa článku 16 ods. 2.


PRÍLOHA VII

ÚDAJE, KTORÉ SA MAJÚ NAHLASOVAŤ PODĽA ČLÁNKU 19

1.

Každý výrobca uvedený v článku 19 ods. 1 nahlasuje:

a)

celkové množstvo každej látky uvedenej v prílohách I a II, ktoré v Únii vyrobil, pričom určí hlavné kategórie použitia, v ktorých sa látka používa;

b)

množstvá každej látky uvedenej v prílohe I a v prípade potreby aj v prílohe II, ktorú uviedol na trh v Únii, pričom samostatne uvedie množstvá, ktoré uviedol na trh na použitie ako východiskovú surovinu, na priamy vývoz, výrobu dávkovacích inhalátorov na podávanie zložiek farmaceutických výrobkov, použitie vo vojenskom vybavení a použitie pri leptaní polovodičových materiálov alebo čistení komôr na chemickú depozíciu z plynnej fázy v sektore výroby polovodičov;

c)

množstvá každej látky uvedenej v prílohách I a II, ktorá sa recyklovala, regenerovala a zneškodnila;

d)

všetky zásoby na začiatku a na konci obdobia nahlasovania;

e)

akékoľvek povolenie na použitie kvóty na účely článku 14, pričom uvedie príslušné množstvá.

2.

Každý dovozca uvedený v článku 19 ods. 1 nahlasuje:

a)

množstvo každej látky uvedenej v prílohe I a v prípade potreby aj v prílohe II, ktorú doviezol do Únie, pričom určí hlavné kategórie použitia, v ktorých sa látka používa, a samostatne uvedie množstvá, ktoré uviedol na trh na zneškodnenie, použitie ako východiskovú surovinu, na priamy vývoz, výrobu dávkovacích inhalátorov na podávanie zložiek farmaceutických výrobkov, použitie vo vojenskom vybavení a použitie pri leptaní polovodičových materiálov alebo čistení komôr na chemickú depozíciu z plynnej fázy v sektore výroby polovodičov;

b)

množstvá každej látky uvedenej v prílohách I a II, ktorá sa recyklovala, regenerovala a zneškodnila;

c)

akékoľvek povolenie na použitie kvóty na účely článku 14, pričom uvedie príslušné množstvá;

d)

všetky zásoby na začiatku a na konci obdobia nahlasovania.

3.

Každý vývozca uvedený v článku 19 ods. 1 nahlasuje:

a)

množstvá každej látky uvedenej v prílohách I a II, ktorú vyviezol z Únie na iné účely ako na recykláciu, regeneráciu alebo zneškodnenie;

b)

všetky množstvá každej látky uvedenej v prílohách I a II, ktorú vyviezol z Únie na recykláciu, regeneráciu alebo zneškodnenie.

4.

Každý podnik uvedený v článku 19 ods. 2 nahlasuje:

a)

množstvá každej zneškodnenej látky uvedenej v prílohách I a II vrátane množstiev tejto látky obsiahnutých vo výrobkoch alebo zariadeniach;

b)

všetky zásoby každej látky uvedenej v prílohách I a II, ktorá sa má zneškodniť, vrátane množstiev tejto látky obsiahnutých vo výrobkoch alebo zariadeniach;

c)

technológiu používanú na zneškodnenie látok uvedených v prílohách I a II.

5.

Každý podnik uvedený v článku 19 ods. 3 nahlasuje množstvá každej látky uvedenej v prílohe I a použitej ako východisková surovina.

6.

Každý podnik uvedený v článku 19 ods. 4 nahlasuje:

a)

kategórie výrobkov alebo zariadení obsahujúcich látky uvedené v prílohách I a II;

b)

počet jednotiek;

c)

všetky množstvá každej látky uvedenej v prílohách I a II a obsiahnutej vo výrobkoch alebo zariadeniach.


PRÍLOHA VIII

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 842/2006

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3 ods. 1

článok 3 ods. 2 a 3

článok 3 ods. 2 prvý pododsek

článok 4 ods. 1, 2 a 3

článok 3 ods. 2 druhý pododsek

článok 3 ods. 3 druhý pododsek

článok 3 ods. 2 tretí pododsek

článok 3 ods. 3

článok 5 ods. 1

článok 3 ods. 4

článok 4 ods. 3

článok 3 ods. 5

článok 4 ods. 4

článok 3 ods. 6

článok 6 ods. 1 a 2

článok 3 ods. 7

článok 4 ods. 5

článok 4 ods. 1

článok 8 ods. 1

článok 4 ods. 2

článok 8 ods. 2

článok 4 ods. 3

článok 8 ods. 3

článok 4 ods. 4

článok 5 ods. 1

článok 10 ods. 5 a 12

článok 5 ods. 2 prvá veta

článok 10 ods. 1, 2 a 6

článok 5 ods. 2 druhá veta

článok 10 ods. 10 prvý pododsek

článok 5 ods. 2 tretia veta

článok 10 ods. 10 druhý pododsek

článok 5 ods. 3

článok 3 ods. 4 prvý pododsek a článok 10 ods. 3

článok 5 ods. 4

článok 11 ods. 4

článok 5 ods. 5

článok 10 ods. 13

článok 6 ods. 1

článok 19 ods. 1 a príloha VII

článok 6 ods. 2

článok 19 ods. 7

článok 6 ods. 3

článok 19 ods. 8

článok 6 ods. 4

článok 20 a článok 6 ods. 2

článok 7 ods. 1 prvý pododsek prvá veta

článok 12 ods. 1 prvá veta

článok 7 ods. 1 prvý pododsek druhá a tretia veta

článok 12 ods. 2, 3 a 4

článok 7 ods. 1 druhý pododsek

článok 12 ods. 13

článok 7 ods. 2

článok 12 ods. 1 druhá veta

článok 7 ods. 3 prvá veta

článok 12 ods. 14

článok 7 ods. 3 druhá veta

článok 12 ods. 15

článok 8 ods. 1

článok 13 ods. 1

článok 8 ods. 2

článok 13 ods. 2

článok 9 ods. 1

článok 11 ods. 1

článok 9 ods. 2

článok 9 ods. 3

článok 10

článok 21 ods. 2

článok 11

článok 12

článok 24

článok 13 ods. 1

článok 25 ods. 1 prvý pododsek

článok 13 ods. 2

článok 25 ods. 1 druhý pododsek

článok 14

článok 15

článok 27

príloha I – časť 1

príloha I

príloha I – časť 2

príloha IV

príloha II

príloha III


Top