Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0516

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014 , ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES

OJ L 150, 20.5.2014, p. 168–194 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/oj

20.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/168


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 516/2014

zo 16. apríla 2014,

ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 78 ods. 2 a článok 79 ods. 2 a 4,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Cieľ Únie, ktorým je vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, by sa mal dosiahnuť aj prostredníctvom spoločných opatrení vytvárajúcich rámec pre politiku v oblasti azylu a prisťahovalectva založenej na solidarite medzi členskými štátmi, ktorá je spravodlivá voči tretím krajinám a ich štátnym príslušníkom. Na zasadnutí Európskej rady 2. decembra 2009 sa uznalo, že finančné zdroje v rámci Únie by mali byť čoraz pružnejšie a jednotnejšie z hľadiska rozsahu i použiteľnosti, aby sa podporil rozvoj politiky v oblasti azylu a migrácie.

(2)

S cieľom prispieť k rozvoju spoločnej azylovej a prisťahovaleckej politiky Únie a posilniť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, zohľadňujúc uplatňovanie zásad solidarity a rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi a spoluprácu s tretími krajinami, by sa týmto nariadením mal zriadiť Fond pre azyl, migráciu a integráciu (ďalej len „fond“).

(3)

Fondom by sa mala zohľadniť potreba zvýšiť pružnosť, zjednodušiť a zároveň dodržať požiadavky z hľadiska predvídateľnosti a zabezpečiť spravodlivé a transparentné rozdelenie zdrojov, aby sa splnili všeobecné a osobitné ciele stanovené v tomto nariadení.

(4)

Účinnosť opatrení a kvalita výdavkov sú usmerňujúcimi zásadami čerpania z fondu. Okrem toho by sa malo z fondu čerpať čo najefektívnejším a najjednoduchším spôsobom.

(5)

Nová dvojpilierová štruktúra financovania v oblasti vnútorných vecí by mala prispieť k zjednodušeniu, racionalizácii, konsolidácii a transparentnosti financovania. Malo by sa vyvíjať úsilie o dosiahnutie synergií, konzistentnosti a komplementárnosti medzi rôznymi fondmi a programami, a to aj s cieľom prideľovať finančné prostriedky na spoločné ciele. Malo by sa však zabrániť prekrývaniu jednotlivých finančných nástrojov.

(6)

Fondom by sa mal vytvoriť flexibilný rámec, ktorý členským štátom podľa ich špecifickej situácie a potrieb umožní prijímať finančné zdroje z ich národných programov na podporu politických okruhov v rámci fondu a vzhľadom na tie všeobecné a osobitné ciele fondu, pre ktoré by finančná podpora bola najefektívnejšia a najvhodnejšia.

(7)

Fond by mal byť prejavom solidarity prostredníctvom finančnej pomoci členským štátom. Mal by posilniť účinné riadenie migračných tokov do Únie v oblastiach, v ktorých Únia prináša maximálnu pridanú hodnotu, a to najmä prostredníctvom rozdelenia zodpovednosti medzi členské štáty a prostredníctvom rozdelenia zodpovednosti a posilnenia spolupráce vo vzťahu s tretími krajinami.

(8)

S cieľom prispieť k dosiahnutiu všeobecného cieľa tohto fondu by mali členské štáty zabezpečiť, aby sa do ich národných programov zahrnuli akcie zamerané na dosiahnutie osobitných cieľov tohto nariadenia a aby sa pridelením zdrojov na jednotlivé ciele zabezpečilo ich dosiahnutie. V ojedinelom prípade, keď sa členský štát chce odchýliť od minimálnych percentuálnych podielov stanovených v tomto nariadení, poskytne dotknutý členský štát podrobné odôvodnenie vo svojom národnom programe.

(9)

Fond by mal prispievať k účinnému fungovaniu spoločného európskeho azylového systému, ktorého súčasťou sú opatrenia týkajúce sa politiky, právnych predpisov a budovania kapacít, v spolupráci s ostatnými členskými štátmi, agentúrami Únie a tretími krajinami, s cieľom zabezpečiť jednotnosť a vysokú kvalitu azylovej politiky, ako i uplatňovanie prísnejších noriem medzinárodnej ochrany.

(10)

Je vhodné podporovať a prehlbovať úsilie členských štátov zamerané na plné a riadne vykonávanie acquis Únie v oblasti azylu, a to najmä stanoviť vhodné podmienky prijímania pre vysídlené osoby a žiadateľov o azyl, a osoby s postavením medzinárodnej ochrany, zabezpečiť správne určenie postavenia v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ (4), uplatňovať spravodlivé a účinné konania o azyle a podporovať osvedčené postupy v oblasti azylu s cieľom chrániť práva osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, a umožniť efektívne fungovanie azylových systémov členských štátov.

(11)

Fond by mal primerane podporovať spoločné úsilie členských štátov identifikovať, vymieňať si a podporovať najlepšie postupy a vytvárať účinné štruktúry spolupráce s cieľom posilniť kvalitu rozhodovania v rámci spoločného európskeho azylového systému.

(12)

Fond by mal dopĺňať a posilňovať činnosti, ktoré vykonáva Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 (5), s cieľom koordinovať praktickú spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti azylu, podporovať tie členské štáty, ktorých azylové systémy čelia osobitnému tlaku, a prispievať k realizácii spoločného európskeho azylového systému. Komisia môže využiť možnosť, ktorá sa poskytuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (6), a to poveriť EASO vykonávaním osobitných úloh a úloh ad hoc, ako je napr. koordinácia akcií členských štátov v oblasti presídľovania v súlade s nariadením (EÚ) č. 439/2010.

(13)

Fond by mal podporovať úsilie Únie a členských štátov zamerané na posilnenie schopnosti členských štátov rozvíjať, monitorovať a hodnotiť ich politiky v oblasti azylu vzhľadom na ich povinnosti vyplývajúce z platného práva Únie.

(14)

Fond by mal podporovať snahu členských štátov poskytovať na svojom území medzinárodnú ochranu a trvalé riešenie situácie utečencov a vysídlených osôb, ktoré majú podľa Úradu vysokého komisára pre utečencov (UNHCR) nárok na presídlenie, napríklad posúdenie potrieb presídlenia a presun dotknutých osôb na ich územie, s cieľom zaručiť im bezpečné právne postavenie a podporovať ich účinnú integráciu.

(15)

Z fondu by sa mala poskytovať podpora novým prístupom, pokiaľ ide o bezpečnejší prístup ku konaniam o azyle, a to najmä zameraním sa na hlavné krajiny tranzitu, ako sú programy ochrany pre konkrétne skupiny alebo určité postupy preskúmania žiadostí o azyl.

(16)

Z povahy fondu vyplýva, že by malo byť možné poskytovať z neho podporu dobrovoľným operáciám dohodnutým medzi členskými štátmi, ktorých cieľom je rozdelenie záťaže a ktoré pozostávajú z presunu osôb s postavením medzinárodnej ochrany a žiadateľov o medzinárodnú ochranu z jedného členského štátu do druhého.

(17)

Partnerstvá a spolupráca s tretími krajinami na zabezpečenie primeraného riadenia tokov žiadateľov o azyl alebo iné formy medzinárodnej ochrany sú základným prvkom azylovej politiky Únie. S cieľom v čo najskoršej fáze poskytnúť prístup k medzinárodnej ochrane a trvalým riešeniam, a to aj v rámci regionálnych programov ochrany, by jednou zo silných zložiek fondu malo byť aj presídľovanie v rámci Únie.

(18)

S cieľom zlepšiť a posilniť integračný proces do európskych spoločností by fond mal uľahčovať legálnu migráciu do Únie v súlade s hospodárskymi a sociálnymi potrebami členských štátov, pričom na prípravu integračného procesu sa zameriava už v krajine pôvodu štátnych príslušníkov tretích krajín prichádzajúcich do Únie.

(19)

Na to, aby bol fond efektívny a vytvoril čo najväčšiu pridanú hodnotu, mal by sa usilovať o cielenejší prístup a podporovať jednotné stratégie osobitne navrhnuté na podporu integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, a to podľa potreby na vnútroštátnej, miestnej a/alebo regionálnej úrovni. Tieto stratégie by mali vykonávať najmä miestne a regionálne orgány a neštátne subjekty, pričom sa nevylučujú vnútroštátne orgány, najmä ak si to bude vyžadovať konkrétna administratívna štruktúra členského štátu alebo ak sú integračné akcie v členskom štáte pod spoločnou právomocou medzi štátom a decentralizovanou správou. Vykonávajúce organizácie by si mali vybrať zo spektra dostupných opatrení tie, ktoré sú najvhodnejšie pre ich konkrétnu situáciu.

(20)

Čerpanie z fondu by malo byť v súlade so spoločnými základnými zásadami, ktoré Únia uplatňuje na integráciu, ako sa uvádzajú v spoločnom programe pre integráciu.

(21)

Do rozsahu pôsobnosti opatrení v oblasti integrácie by mali patriť aj osoby s postavením medzinárodnej ochrany, aby sa tak zabezpečil komplexný prístup k integrácii a zohľadnili osobitné charakteristiky týchto cieľových skupín. Ak sú integračné opatrenia skombinované s prijímaním opatrení, akcie by mali v prípade potreby umožniť zahrnúť aj žiadateľov o medzinárodnú ochranu.

(22)

S cieľom zabezpečiť jednotnosť prístupu Únie k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín by akcie financované z fondu mali byť špecifické a mali by dopĺňať akcie financované z Európskeho sociálneho fondu. V tomto kontexte by sa od orgánov členských štátov zodpovedných za čerpanie z fondu malo požadovať, aby vytvorili mechanizmy spolupráce a koordinácie s orgánmi, ktoré členské štáty poverili, aby riadili intervencie Európskeho sociálneho fondu.

(23)

Z praktických dôvodov sa niektoré akcie môžu týkať skupiny osôb, ktorú je možné účinnejšie osloviť ako celok bez rozlišovania medzi jej členmi. Z tohto dôvodu by preto bolo vhodné ustanoviť možnosť, aby sa integračné akcie v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na ich efektívne vykonávanie, vzťahovali aj na blízkych príbuzných štátnych príslušníkov tretích krajín, a to pre tie členské štáty, ktoré majú záujem zahrnúť túto záležitosť do svojich národných programov. Pod pojmom „blízki príbuzní“ by sa mali rozumieť manželia/manželky/partneri/partnerky a akákoľvek osoba, ktorá má priame rodinné väzby po zostupnej alebo vzostupnej línii so štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorého sa týkajú integračné akcie, a na ktorú by sa inak rozsah pôsobnosti fondu nevzťahoval.

(24)

Fond by mal podporovať členské štáty pri vytváraní stratégií zameraných na organizáciu legálnej migrácie, posilňovať ich všeobecnú schopnosť vypracovávať, vykonávať, monitorovať a hodnotiť všetky stratégie v oblasti prisťahovalectva a integrácie, ako aj politiky a opatrenia zamerané na štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane právnych nástrojov Únie. Fond by mal tiež podporovať výmenu informácií, najlepších postupov a spoluprácu medzi rôznymi administratívnymi útvarmi a s ďalšími členskými štátmi.

(25)

Únia by mala naďalej a intenzívnejšie využívať partnerstvá v oblasti mobility, ktoré predstavujú hlavný strategický, komplexný a dlhodobý rámec spolupráce pri riadení migrácie s tretími krajinami. Fond by mal podporovať činnosti v rámci partnerstiev v oblasti mobility, ktoré sa konajú v Únii alebo v tretích krajinách, a ktoré sú zamerané na potreby a priority Únie, najmä akcie, ktoré zabezpečujú kontinuitu financovania zahŕňajúceho Úniu aj tretie krajiny.

(26)

Je vhodné pokračovať v podpore a stimulácii úsilia členských štátov zlepšiť riadenie návratu štátnych príslušníkov tretích krajín vo všetkých jeho aspektoch s cieľom dosiahnuť kontinuálne, spravodlivé a účinné vykonávanie spoločných noriem pre návrat, ktoré sa ustanovujú najmä v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES (7). Z fondu by sa mal podporovať rozvoj stratégií pre návrat na vnútroštátnej úrovni v rámci koncepcie integrovaného riadenia návratu, ako aj opatrení, ktoré podporujú ich účinné vykonávanie v tretích krajinách.

(27)

Pokiaľ ide o dobrovoľný návrat osôb vrátane tých osôb, ktoré si návrat želajú aj napriek tomu, že nemajú povinnosť opustiť dané územie, pre týchto navrátilcov by sa malo uvažovať o stimuloch, ako napríklad prednostné zaobchádzanie formou posilnenej pomoci pri návrate. Z hľadiska jeho nákladovej efektívnosti je takýto typ dobrovoľného návratu v záujme navrátilcov aj v záujme orgánov. Členské štáty by sa mali podporovať v tom, aby dobrovoľnému návratu dávali prednosť.

(28)

Z politického hľadiska sú však dobrovoľný a nútený návrat vzájomne prepojené a vzájomne sa posilňujú a členské štáty preto treba podporovať, aby v rámci riadenia návratu posilnili komplementárnosť týchto dvoch foriem. Je potrebné vykonávať odsuny, aby sa zabezpečila integrita prisťahovaleckej a azylovej politiky Únie a prisťahovaleckých a azylových systémov členských štátov. Možnosť odsunu je teda predpokladom na zabezpečenie toho, aby sa táto politika neoslabovala a aby sa presadzovali zásady právneho štátu, čo je samo osebe nevyhnutné na vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Fond by mal preto podporovať akcie členských štátov zamerané na zjednodušenie odsunov v súlade s normami ustanovenými v práve Únie, a to pri plnom dodržiavaní základných práv a rešpektovaní dôstojnosti navrátilcov.

(29)

Je mimoriadne dôležité, aby fond podporoval osobitné opatrenia pre navrátilcov v krajine návratu s cieľom zabezpečiť ich skutočný návrat do miest alebo regiónov pôvodu za dobrých podmienok a posilniť trvalú opätovnú integráciu navrátilcov do svojej spoločnosti.

(30)

Dohody Únie o readmisii sú neoddeliteľnou zložkou politiky Únie zameranej na návrat a hlavným nástrojom na efektívne riadenie migračných tokov, keďže uľahčujú rýchly návrat nelegálnych migrantov. Tieto dohody sú dôležitým prvkom v rámci dialógu a spolupráce s tretími krajinami pôvodu a tranzitu nelegálnych migrantov a ich vykonávanie v tretích krajinách by sa malo podporovať v záujme účinnosti stratégií návratu na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie.

(31)

Fond by mal dopĺňať a posilňovať činnosti, ktoré vykonáva Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, ktorá bola zriadená nariadením Rady (ES) č. 2007/2004 (8), súčasťou jej úloh je poskytovať členským štátom potrebnú podporu pre organizáciu spoločných operácií v oblasti návratu a identifikovať najlepšie postupy pre získavanie cestovných dokladov a odsun štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov, ako aj pomáhať členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú intenzívnejšiu technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach, a to zohľadňujúc skutočnosť, že niektoré situácie môžu zahŕňať humanitárne krízy a pomoc na mori.

(32)

Okrem podpory návratu osôb, ako sa ustanovuje v tomto nariadení, by sa z fondu mali podporovať aj ďalšie opatrenia na boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu alebo obchádzaniu existujúcich pravidiel legálnej migrácie, čím sa zabezpečí integrita prisťahovaleckých systémov členských štátov.

(33)

Pri čerpaní z fondu by sa mali plne dodržiavať práva a zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie a základné práva zakotvené v príslušných medzinárodných nástrojoch vrátane príslušnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Oprávnené akcie by mali zohľadňovať také prístupy k ochrane migrantov, utečencov a uchádzačov o azyl, ktoré sa zakladajú na ľudských právach, a mali by najmä zabezpečiť, aby sa osobitná pozornosť venovala konkrétnej situácii zraniteľných osôb, najmä žien, maloletým bez sprievodu a ďalším maloletým vystaveným riziku a aby sa na túto konkrétnu situáciu cielene reagovalo.

(34)

Pojmy „zraniteľné osoby“ a „rodinní príslušníci“ sa v rozličných aktoch relevantných z hľadiska tohto nariadenia vymedzujú rôznym spôsobom. Mali by sa preto chápať v zmysle relevantného aktu s prihliadnutím na kontext, v ktorom sa používajú. V kontexte presídlenia členský štát, ktorý presídlenie uskutočňuje, by pri svojich postupoch presídlenia a v rámci samotného procesu presídlenia mal v súvislosti s pojmom „rodinní príslušníci“ úzko konzultovať s UNHCR.

(35)

Opatrenia v tretích krajinách a týkajúce sa tretích krajín podporované z fondu by sa mali prijímať v súčinnosti a v súlade s ďalšími akciami mimo Únie podporovanými prostredníctvom geografických i tematických nástrojov vonkajšej pomoci Únie. Pri vykonávaní týchto akcií by cieľom malo byť dosiahnutie plného súladu so zásadami a všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti Únie, ako aj zahraničnej politiky v súvislosti s dotknutou krajinou alebo regiónom. Opatrenia by nemali byť určené na podporu akcií, ktoré sú priamo zamerané na rozvoj, a podľa potreby by mali dopĺňať finančnú pomoc poskytovanú prostredníctvom nástrojov vonkajšej pomoci. Mala by sa dodržiavať zásada súdržnosti politík v záujme rozvoja, ako sa uvádza v odseku 35 Európskeho konsenzu o rozvoji. Je tiež dôležité zabezpečiť, aby bolo vykonávanie núdzovej pomoci v súlade s humanitárnou politikou Únie, aby túto politiku podľa potreby dopĺňalo a aby sa pri ňom dodržiavali humanitárne zásady, ako sa stanovujú v Európskom konsenze o humanitárnej pomoci.

(36)

Veľká časť zdrojov, ktoré budú k dispozícii v rámci tohto fondu, by sa mala prideľovať na základe objektívnych kritérií úmerne podľa zodpovednosti, ktorú každý členský štát nesie pri svojom úsilí riadiť migračné toky. Na tento účel by sa mali použiť najnovšie dostupné štatistické údaje zozbierané Eurostatom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 (9) o migračných tokoch, ako napríklad počet prvých žiadostí o azyl, počet kladných rozhodnutí, na základe ktorých sa udeľuje postavenie utečenca alebo doplnková ochrana, počet presídlených utečencov, počet štátnych príslušníkov tretích krajín s oprávneným pobytom, počet štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým členský štát udelil povolenie na pobyt, počet rozhodnutí o návrate vydaných vnútroštátnymi orgánmi a počet uskutočnených návratov.

(37)

V tomto nariadení sa stanovuje pridelenie základných súm členským štátom. Základná suma sa skladá z minimálnej sumy a sumy vypočítanej na základe priemerných súm pridelených jednotlivým členským štátom v rokoch 2011, 2012 a 2013 v rámci Európskeho fondu pre utečencov rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES (10), Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín rozhodnutím Rady 2007/435/ES (11) a Európskeho fondu pre návrat rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 575/2007/ES (12). Tento výpočet sa robil v súlade s kritériami rozdeľovania stanovenými v rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí 2007/435/ES a rozhodnutí č. 575/2007/ES. Vzhľadom na závery Európskej rady zo 7. a 8. februára 2013, v ktorých sa zdôrazňuje, že „zvláštna pozornosť sa bude venovať ostrovným spoločenstvám, ktoré čelia neprimeraným migračným tlakom“, je vhodné zvýšiť minimálnu výšku súm pre Cyprus a Maltu.

(38)

Hoci je vhodné každému členskému štátu prideliť sumu podľa najnovších dostupných štatistických údajov, časť dostupných zdrojov fondu by mala byť určená aj na vykonávanie osobitných akcií, ktoré si budú vyžadovať spoločné úsilie členských štátov a vytvoria značnú pridanú hodnotu pre Úniu, ako aj na vykonávanie programu Únie pre presídľovanie a presun osôb s postavením medzinárodnej ochrany z jedného členského štátu do druhého.

(39)

Na tento účel by sa v tomto nariadení mal stanoviť zoznam osobitných akcií, ktoré sú oprávnené na financovanie z fondu. Členským štátom, ktoré sa zaviažu na vykonávanie takýchto akcií, by sa mali prideliť dodatočné sumy.

(40)

Vzhľadom na postupné zavádzanie programu Únie pre presídľovanie by fond mal poskytovať cielenú pomoc vo forme finančných stimulov (jednorazových platieb) za každú presídlenú osobu. Komisia by v spolupráci s EASO a v súlade s ich príslušnými právomocami mala monitorovať účinné vykonávanie operácií presídlenia, ktoré sú podporované z fondu.

(41)

S cieľom zvýšiť účinok úsilia Únie v oblasti presídľovania, pokiaľ ide o poskytovanie ochrany osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, a maximalizovať strategický vplyv presídľovania prostredníctvom lepšieho zamerania sa na tie osoby, ktoré najviac potrebujú presídlenie, treba na úrovni Únie určiť spoločné priority v oblasti presídľovania. Tieto spoločné priority by sa mali meniť, len ak je to jasne odôvodnené alebo vzhľadom na odporúčania UNHCR na základe všeobecných kategórií stanovených v tomto nariadení.

(42)

Niektoré kategórie osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, by vzhľadom na svoju mimoriadnu zraniteľnosť, mali byť trvalou súčasťou spoločných priorít Únie v oblasti presídľovania.

(43)

Vzhľadom na potreby týkajúce sa presídľovania stanovené v spoločných prioritách Únie v oblasti presídľovania je tiež potrebné poskytnúť doplnkové finančné stimuly pre presídlenie osôb, zamerané na konkrétne geografické regióny a národnosti, ako aj na konkrétne kategórie osôb, ktoré majú byť presídlené, ak sa presídlenie považuje za najlepšie riešenie ich osobitných potrieb.

(44)

S cieľom posilniť solidaritu a zlepšiť rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi, najmä so zreteľom na členské štáty najviac postihnuté azylovými tokmi, by sa podobný mechanizmus založený na finančných stimuloch mal zaviesť aj pre presun osôb s postavením medzinárodnej ochrany z jedného členského štátu do druhého. Takýmto mechanizmom by sa mal znížiť tlak na členské štáty, ktoré prijímajú vyššie počty uchádzačov o azyl a osôb s postavením medzinárodnej ochrany v absolútnom alebo pomernom vyjadrení.

(45)

Podpora, ktorú fond poskytuje, bude efektívnejšia a prinesie väčšiu pridanú hodnotu, ak sa v tomto nariadení určí obmedzený počet povinných cieľov, ktoré sa majú sledovať v rámci programov vypracovaných každým členským štátom a zohľadňujúc ich konkrétnu situáciu a potreby.

(46)

Pre posilnenie solidarity je dôležité, aby fond podľa potreby aj v koordinácii a synergii s humanitárnou pomocou, ktorú riadi Komisia, poskytoval dodatočnú podporu pri riešení núdzových situácií v prípade intenzívneho migračného tlaku v členských štátoch alebo tretích krajinách alebo v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb podľa smernice Rady 2001/55/ES (13). Núdzová pomoc by mala zahŕňať aj podporu programom humanitárneho prijímania ad hoc, ktorých cieľom je umožniť prechodne sa zdržiavať na území členského štátu v prípade naliehavej humanitárnej krízy v tretích krajinách. Takýmito inými programami humanitárneho prijímania by však nemal byť dotknutý ani ohrozený program Únie pre presídlenie, ktorý sa od samého počiatku jednoznačne zameriava na poskytnutie trvalého riešenia osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu a ktoré boli presunuté do Únie z tretích krajín. Členské štáty by nemali byť na tento účel oprávnené prijímať dodatočné jednorazové platby v súvislosti s osobami, ktorým bolo udelené povolenie prechodne sa zdržiavať na území členského štátu na základe takýchto iných programov humanitárneho prijímania.

(47)

Týmto nariadením by sa mala poskytnúť finančná pomoc pre činnosti Európskej migračnej siete, zriadenej rozhodnutím Rady 2008/381/ES (14), v súlade s jej cieľmi a úlohami.

(48)

Rozhodnutie 2008/381/ES by sa preto malo zmeniť tak, aby sa zosúladili postupy a uľahčilo sa poskytovanie primeranej a včasnej finančnej podpory národným kontaktným bodom, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí.

(49)

Vzhľadom na účel finančných stimulov prideľovaných členským štátom na presídľovanie a/alebo presun osôb s postavením medzinárodnej ochrany z jedného členského štátu do druhého vo forme jednorazových platieb a keďže ide o malú časť skutočných výdavkov, mali by sa v tomto nariadení ustanoviť určité výnimky z pravidiel o oprávnenosti výdavkov.

(50)

S cieľom doplniť alebo zmeniť ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa jednorazových platieb za presídlenie a presun osôb s postavením medzinárodnej ochrany z jedného členského štátu do druhého a vymedzenia osobitných akcií, ako i spoločných priorít Únie v oblasti presídľovania, by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(51)

Pri uplatňovaní tohto nariadenia vrátane prípravy delegovaných aktov by Komisia mala uskutočňovať konzultácie s expertmi zo všetkých členských štátov.

(52)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania ustanovení tohto nariadenia by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali uplatňovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (15).

(53)

Financovanie z rozpočtu Únie by sa malo sústrediť na tie činnosti, pri ktorých zásahy zo strany Únie môžu priniesť pridanú hodnotu v porovnaní s tým, ak by akcie členské štáty vykonávali samy. Keďže Únia má v porovnaní s členskými štátmi lepšiu pozíciu na to, aby poskytla rámec na vyjadrenie solidarity Únie v oblasti riadenia migračných tokov, finančná podpora poskytovaná podľa tohto nariadenia by mala prispieť najmä k posilneniu vnútroštátnych schopností a schopností Únie v tejto oblasti.

(54)

Je potrebné prostredníctvom mobilizácie, spoločného využívania a pritiahnutia verejných a súkromných zdrojov financovania dosiahnuť maximálny vplyv financovania z prostriedkov Únie.

(55)

Komisia by mala monitorovať čerpanie z fondu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 (16) pomocou spoločných ukazovateľov pre hodnotenie výsledkov a vplyvov. Tieto ukazovatele vrátane východiskových hodnôt by mali poskytnúť minimálny základ pre hodnotenie rozsahu, v akom sa ciele fondu dosiahli.

(56)

Vo vzťahu ku každému z osobitných cieľov by sa mali stanoviť spoločné ukazovatele na účely zhodnotenia jeho výsledkov. Spoločné ukazovatele by sa nemali týkať voliteľného alebo povinného charakteru vykonávania súvisiacich akcií, tak ako sa to stanovuje v tomto nariadení.

(57)

Pokiaľ ide o riadenie a čerpanie, fond by mal byť súčasťou súdržného rámca pozostávajúceho z tohto nariadenia a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 513/2014 (17). Na účely fondu by partnerstvo uvedené v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 malo zahŕňať relevantné medzinárodné organizácie, mimovládne organizácie a sociálnych partnerov. Každý členský štát by mal zodpovedať za zloženie partnerstva a za praktické spôsoby jeho fungovania.

(58)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to prispieť k účinnému riadeniu migračných tokov a k vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju spoločnej politiky v oblasti azylu, doplnkovou ochranou a dočasnou ochranou a spoločnou prisťahovaleckou politikou, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(59)

Podľa článkov 8 a 10 ZFEÚ by mal fond zohľadniť uplatňovanie zásady rovnosti medzi ženami a mužmi, ako i zásady nediskriminácie.

(60)

Rozhodnutia č. 573/2007/ES, 575/2007/ES a 2007/435/ES by sa mali zrušiť s výhradou prechodných ustanovení uvedených v tomto nariadení..

(61)

V súlade s článkom 3 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, tieto členské štáty oznámili želanie podieľať sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia.

(62)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(63)

Je vhodné zosúladiť dobu uplatňovania tohto nariadenia s dobou uplatňovania nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (18). Z tohto dôvodu by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 1. januára 2014,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Účel a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu (ďalej len „fond“).

2.   V tomto nariadení sa stanovujú:

a)

ciele finančnej podpory a oprávnené akcie;

b)

všeobecný rámec pre vykonávanie oprávnených akcií;

c)

dostupné finančné zdroje a ich rozdelenie;

d)

zásady a mechanizmus určovania spoločných priorít Únie v oblasti presídľovania a

e)

finančná pomoc poskytovaná pre činnosti Európskej migračnej siete.

3.   Týmto nariadením sa zabezpečuje uplatňovanie pravidiel uvedených v nariadení (EÚ) č. 514/2014 bez toho, aby bol dotknutý článok 4 tohto nariadenia.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„presídľovanie“ je proces, ktorým sa na žiadosť Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), založenej na individuálnej potrebe medzinárodnej ochrany, štátni príslušníci tretích krajín presunú z tretej krajiny do niektorého členského štátu, v ktorom sa im povolí pobyt na základe jedného z týchto postavení:

i)

„postavenie utečenca“ v zmysle článku 2 písm. e) smernice 2011/95/EÚ alebo

ii)

postavenie doplnkovej ochrany v zmysle článku 2 písm. g) smernice 2011/95/EÚ alebo

iii)

iné postavenia, ktoré podľa vnútroštátneho práva a práva Únie zaručujú podobné práva a výhody, ako sú uvedené v bodoch i) a ii);

b)

„iné programy humanitárneho prijímania“ je proces ad hoc, pri ktorom členský štát prijíma určitý počet štátnych príslušníkov tretích krajín na svoje územie na prechodný pobyt s cieľom poskytnúť im ochranu pred naliehavými humanitárnymi krízami v súvislosti s udalosťami, ako sú politický vývoj alebo konflikty;

c)

„medzinárodná ochrana“ je postavenie utečenca a doplnková ochrana v zmysle smernice 2011/95/EÚ;

d)

„návrat“ je proces vrátenia sa štátneho príslušníka tretej krajiny – bez ohľadu na to, či ide o dobrovoľné splnenie povinnosti návratu alebo nútený návrat, podľa článku 3 smernice 2008/115/ES;

e)

„štátny príslušník tretej krajiny“ je akákoľvek osoba, ktorá nie je občanom Únie v zmysle článku 20 ods. 1 ZFEÚ. Odkaz na štátnych príslušníkov tretích krajín sa vykladá tak, že zahŕňa aj osoby bez štátnej príslušnosti a osoby, ktorých štátna príslušnosť nie je určená;

f)

„odsun“ je vykonanie povinnosti návratu, teda fyzický transport z členského štátu podľa článku 3 smernice 2008/115/ES;

g)

„dobrovoľný odchod“ je splnenie povinnosti návratu v rámci lehoty stanovenej na tento účel v rozhodnutí o návrate podľa článku 3 smernice 2008/115/ES;

h)

„maloletý bez sprievodu“ je štátny príslušník tretej krajiny mladší ako 18 rokov, ktorý prichádza alebo prišiel na územie členského štátu bez sprievodu dospelého zodpovedného za neho zo zákona alebo podľa vnútroštátnych postupov dotknutého členského štátu a pokým nie je skutočne prevzatý do starostlivosti takejto osoby; pojem zahŕňa aj maloletého, ktorý zostal bez sprievodu potom, ako vstúpil na územie členského štátu;

i)

„zraniteľná osoba“ je každý štátny príslušník tretej krajiny, ktorý vyhovuje vymedzeniu pojmov podľa práva Únie relevantného pre politický okruh akcie podporovanej v rámci fondu;

j)

„rodinný príslušník“ je každý štátny príslušník tretej krajiny, ktorý vyhovuje vymedzeniu pojmov podľa práva Únie relevantného pre politický okruh akcie podporovanej v rámci fondu;

k)

„núdzová situácia“ je situácia, ktorá je výsledkom:

i)

intenzívneho migračného tlaku v jednom alebo viacerých členských štátoch, ktorý možno charakterizovať príchodom veľkého a neúmerného počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, čo vytvára značné a naliehavé požiadavky na zariadenia na ich prijímanie, na útvary zaistenia a na azylové systémy a postupy;

ii)

vykonávania mechanizmov dočasnej ochrany v zmysle smernice 2001/55/ES alebo

iii)

veľkého migračného tlaku v tretích krajinách, v ktorých utečenci uviaznu v dôsledku takých udalostí, akými sú napríklad politické zmeny alebo konflikty.

Článok 3

Ciele

1.   Všeobecným cieľom fondu je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov a k vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju spoločnej politiky v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany a spoločnej prisťahovaleckej politiky pri plnom rešpektovaní práv a zásad zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

2.   V rámci svojho všeobecného cieľa fond prispieva k týmto spoločným osobitným cieľom:

a)

posilniť a rozvíjať všetky aspekty spoločného európskeho azylového systému vrátane jeho vonkajšieho rozmeru;

b)

podporovať legálnu migráciu do členských štátov v súlade s ich hospodárskymi a sociálnymi potrebami, napríklad potrebami trhu práce, a zároveň zabezpečovať integritu prisťahovaleckých systémov členských štátov a podporovať skutočnú integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín;

c)

posilňovať spravodlivé a účinné stratégie návratu v členských štátoch, ktoré prispejú k boju proti nelegálnemu prisťahovalectvu s dôrazom na udržateľnosť návratu a účinnú readmisiu v krajinách pôvodu a tranzitu;

d)

posilňovať solidaritu a rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi, najmä so zreteľom na tie členské štáty, ktoré sú najviac postihnuté migračnými a azylovými tokmi, a to aj prostredníctvom praktickej spolupráce.

Výsledky pri dosahovaní osobitných cieľov fondu sa hodnotia v súlade s článkom 55 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 s použitím spoločných ukazovateľov stanovených v prílohe IV tohto nariadenia a osobitných programových ukazovateľov, ktoré sú súčasťou národných programov.

3.   Opatrenia prijaté v záujme dosiahnutia cieľov uvedených v odsekoch 1 a 2 sú v plnom súlade s opatreniami podporovanými prostredníctvom vonkajších finančných nástrojov Únie a so zásadami a všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti Únie.

4.   Ciele uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa dosahujú tak, aby sa náležite zohľadnili zásady a ciele humanitárnej politiky Únie. Konzistentnosť s opatreniami financovanými z vonkajších finančných nástrojov Únie sa zabezpečí v súlade s článkom 24.

Článok 4

Partnerstvo

Na účely fondu partnerstvo uvedené v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 zahŕňa relevantné medzinárodné organizácie, mimovládne organizácie a sociálnych partnerov.

KAPITOLA II

SPOLOČNÝ EURÓPSKY AZYLOVÝ SYSTÉM

Článok 5

Systémy prijímania a azylové systémy

1.   V rámci osobitného cieľa ustanoveného v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. a) tohto nariadenia, vzhľadom na výsledky politického dialógu, ako sa ustanovuje v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 a v súlade s cieľmi národných programov vymedzenými v článku 19 tohto nariadenia sa z fondu podporujú akcie zamerané na jednu alebo viacero týchto kategórií štátnych príslušníkov tretej krajiny:

a)

osoby v postavení utečenca a osoby pod doplnkovou ochranou v zmysle smernice 2011/95/EÚ;

b)

osoby, ktoré požiadali o jednu z foriem medzinárodnej ochrany uvedených v písmene a) a zatiaľ nedostali konečné rozhodnutie;

c)

osoby, na ktoré sa vzťahuje dočasná ochrana v zmysle smernice 2001/55/ES;

d)

osoby, ktoré sú presídľované alebo boli presídlené v členskom štáte, alebo presunuté z členského štátu.

Pokiaľ ide o podmienky prijímania a konania o azyle, podporujú sa z fondu najmä nasledovné akcie zamerané na kategórie osôb uvedené v prvom pododseku tohto odseku:

a)

poskytovanie materiálnej pomoci vrátane pomoci na hraniciach, vzdelávania, odbornej prípravy, podporných služieb, zdravotnej a psychologickej starostlivosti;

b)

poskytovanie podporných služieb, napríklad preklad a tlmočenie, vzdelávanie, odborná príprava vrátane jazykovej prípravy a iné iniciatívy, ktoré zodpovedajú postaveniu dotknutej osoby;

c)

vytvorenie a zlepšovanie administratívnych štruktúr, systémov a odbornej prípravy zamestnancov a relevantné orgány na zabezpečenie účinného a ľahkého prístupu uchádzačov o azyl ku konaniam o azyle a účinných a vysoko kvalitných konaní o azyle, najmä podľa potreby na účely podpory rozvoja acquis Únie;

d)

poskytovanie sociálnej pomoci, informácií alebo pomoci s administratívnymi a/alebo právnymi formalitami a informácií alebo poradenstva zameraných na možné výsledky konania o azyle vrátane takých aspektov, ako je napríklad konanie o návrate;

e)

poskytovanie právnej pomoci a zastúpenia;

f)

identifikácia zraniteľných skupín a osobitná pomoc pre zraniteľné skupiny, a to najmä v súlade s písmenami a) až e);

g)

zavedenie, rozvoj a skvalitnenie alternatívnych opatrení k zaisteniu.

Vo vhodných prípadoch a ak sa to stanovuje v národnom programe členského štátu, sa z fondu môžu podporiť aj opatrenia týkajúce sa integrácie, napríklad opatrenia uvedené v článku 9 ods. 1 vo vzťahu k prijímaniu osôb uvedených v prvom pododseku tohto odseku.

2.   V rámci osobitného cieľa vymedzeného v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. a) a v súlade s cieľmi národných programov vymedzenými v článku 19, pokiaľ ide o ubytovaciu infraštruktúru a systémy prijímania, sa z fondu podporujú najmä tieto akcie:

a)

zlepšovanie a udržiavanie existujúcej ubytovacej infraštruktúry a služieb;

b)

posilnenie a zlepšovanie administratívnych štruktúr a systémov;

c)

poskytovanie informácií miestnym komunitám;

d)

odborná príprava zamestnancov orgánov vrátane miestnych orgánov, ktoré budú v kontexte prijímania osôb uvedených v odseku 1 vstupovať do kontaktu s týmito osobami;

e)

zriaďovanie, prevádzka a rozvoj novej ubytovacej infraštruktúry a služieb, ako aj administratívnych štruktúr a systémov, a to v prípade potreby najmä s cieľom riešiť štrukturálne potreby členských štátov.

3.   V rámci osobitných cieľov ustanovených v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. a) a d) a v súlade s cieľmi národných programov vymedzenými v článku 19, sa z fondu podporujú aj akcie podobné akciám uvedeným v odseku 1 tohto článku, pokiaľ sa takéto akcie týkajú osôb, ktoré sa prechodne zdržiavajú:

v tranzitných a spracovateľských centrách pre utečencov, najmä s cieľom podporiť v spolupráci s UNHCR operácie zamerané na presídľovanie alebo

na území členského štátu v kontexte iných programov humanitárneho prijímania.

Článok 6

Schopnosť členských štátov vypracovať, monitorovať a hodnotiť svoje azylové politiky a postupy

V rámci spoločného osobitného cieľa vymedzeného v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. a), tohto nariadenia vzhľadom na výsledky politického dialógu, ako sa ustanovuje v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, a v súlade s cieľmi národných programov vymedzenými v článku 19 tohto nariadenia, pokiaľ ide o akcie zamerané na posilnenie schopnosti členských štátov vypracovať, monitorovať a hodnotiť svoje azylové politiky a postupy, sa z fondu podporujú najmä tieto akcie:

a)

akcie posilňujúce schopnosť členských štátov – a to aj vo vzťahu k mechanizmu včasného varovania, pripravenosti a krízového riadenia, ako sa ustanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 (19) zbierať, analyzovať a šíriť kvalitatívne a kvantitatívne údaje a štatistiky o konaniach o azyle, kapacitách na prijímanie a presídľovaní a presune žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb s postavením medzinárodnej ochrany z jedného členského štátu do druhého;

b)

akcie, ktoré posilňujú schopnosť členských štátov zbierať, analyzovať a šíriť údaje o krajine pôvodu;

c)

akcie, ktoré priamo prispievajú k hodnoteniu azylových politík, ako napríklad vnútroštátne posúdenia vplyvu, prieskumy medzi cieľovými skupinami a inými relevantnými zainteresovanými stranami a vypracovanie ukazovateľov a referenčné porovnávanie.

Článok 7

Presídlenie, presun žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb s postavením medzinárodnej ochrany a iné humanitárne prijímanie ad hoc

1.   V rámci osobitného cieľa ustanoveného v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. a) a d) tohto nariadenia, vzhľadom na výsledky politického dialógu, ako sa ustanovuje v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, a v súlade s cieľmi národných programov vymedzenými v článku 19 tohto nariadenia sa z fondu podporujú najmä tieto akcie týkajúce sa presídlenia ktoréhokoľvek štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého presídľujú alebo ktorý bol presídlený v členskom štáte, a iných programov humanitárneho prijímania:

a)

vypracovanie a rozvoj národných programov pre presídľovanie a stratégií a iných programov humanitárneho prijímania vrátane analýzy potrieb, zlepšovania ukazovateľov a hodnotenia;

b)

vytváranie vhodných infraštruktúr a služieb s cieľom zabezpečiť plynulé a účinné vykonávanie akcií v oblasti presídľovania a akcií týkajúcich sa iných programov humanitárneho prijímania vrátanej jazykovej pomoci;

c)

vytváranie štruktúr, systémov a zavedenie odbornej prípravy pre zamestnancov s cieľom uskutočňovať misie do tretích krajín a/alebo ostatných členských štátov na účely vykonávania pohovorov a zavedenie zdravotných prehliadok a bezpečnostných previerok;

d)

posúdenie potenciálnych prípadov presídlenia a/alebo prípadov iného humanitárneho prijímania zodpovednými orgánmi členských štátov, ako napríklad uskutočňovanie misií do tretej krajiny, vykonávanie pohovorov a zavedenie zdravotných prehliadok a bezpečnostných previerok;

e)

preskúmanie zdravotného stavu a zdravotná starostlivosť pred odchodom, materiálne zabezpečenie pred odchodom, opatrenia na poskytovanie informácií pred odchodom a integráciou a zabezpečenie cesty vrátane zabezpečenia sprievodu zdravotnej služby;

f)

poskytnutie informácií a pomoci ihneď alebo krátko po príchode vrátane tlmočníckych služieb;

g)

akcie na účely zlúčenia rodiny v prípade osôb, ktoré boli presídlené v členskom štáte;

h)

posilnenie infraštruktúry a služieb súvisiacich s migráciou a azylom v krajinách určených na vykonávanie regionálnych programov ochrany;

i)

vytvorenie podmienok priaznivých pre integráciu, autonómnosť a samostatnosť presídlených utečencov na dlhodobom základe.

2.   V rámci osobitného cieľa ustanoveného v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. d) tohto nariadenia, vzhľadom na výsledky politického dialógu, ako sa ustanovuje v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, a v súlade s cieľmi národných programov vymedzenými v článku 19 tohto nariadenia sa z fondu podporujú aj akcie podobné akciám uvedeným v odseku 1 tohto článku, ak sa to považuje za vhodné vzhľadom na politický vývoj v rámci obdobia čerpania z fondu alebo ak sa v národnom programe členského štátu nachádzajú takéto ustanovenia vo vzťahu k presunu žiadateľov o medzinárodnú ochranu a/alebo osôb s postavením medzinárodnej ochrany. Takéto operácie vykonáva so súhlasom týchto osôb členský štát, ktorý im udelil medzinárodnú ochranu alebo ktorý nesie zodpovednosť za preskúmanie ich žiadosti do iného zainteresovaného členského štátu, v ktorom im bude udelená rovnaká ochrana alebo v ktorom sa preskúma ich žiadosť o medzinárodnú ochranu.

KAPITOLA III

INTEGRÁCIA ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN A LEGÁLNA MIGRÁCIA

Článok 8

Prisťahovalectvo a opatrenia pred odchodom

V rámci osobitného cieľa ustanoveného v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. b) tohto nariadenia, vzhľadom na výsledky politického dialógu, ako sa ustanovuje v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, a v súlade s cieľmi národných programov vymedzenými v článku 19 tohto nariadenia sa z fondu podporujú akcie v tretích krajinách zamerané na štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí spĺňajú požiadavky osobitných opatrení zameraných na fázu pred odchodom a/alebo podmienky stanovené vo vnútroštátnom práve a v prípade potreby v práve Únie vrátane podmienok týkajúcich sa schopnosti integrovať sa do spoločnosti členského štátu. V tomto kontexte sa z fondu podporujú najmä tieto akcie:

a)

informačné balíky a kampane s cieľom zvýšiť informovanosť a podporiť medzikultúrny dialóg, a to aj prostredníctvom užívateľsky ústretových komunikačných a informačných technológií a internetových stránok;

b)

hodnotenie zručností a kvalifikácií, ako aj posilnenie transparentnosti a kompatibility zručností a kvalifikácií v tretej krajine a členských štátoch;

c)

odborná príprava, ktorá zvyšuje zamestnateľnosť v členskom štáte;

d)

všeobecné kurzy občianskej prípravy a výučba jazyka;

e)

pomoc v súvislosti so zlúčením rodiny v zmysle smernice Rady 2003/86/ES (20).

Článok 9

Integračné opatrenia

1.   V rámci osobitného cieľa ustanoveného v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. b) tohto nariadenia, vzhľadom na výsledky politického dialógu, ako sa ustanovuje v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, a v súlade s cieľmi národných programov vymedzenými v článku 19 tohto nariadenia sa z fondu podporujú akcie v rámci jednotných stratégií, v ktorých sa zohľadňujú integračné potreby štátnych príslušníkov tretích krajín na miestnej a/alebo regionálnej úrovni. V tejto súvislosti sa z fondu podporia najmä tieto akcie zamerané na štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v členskom štáte alebo, ak je to vhodné, ktorí začali konanie s cieľom získať oprávnený pobyt v členskom štáte:

a)

vypracovanie a rozvoj integračných stratégií podľa potreby s účasťou miestnych alebo regionálnych aktérov vrátane analýzy potrieb, zlepšenia ukazovateľov integrácie a hodnotenia a vrátane posúdenia účasti, s cieľom určiť najlepšie postupy;

b)

poskytovanie poradenstva a pomoci v oblastiach, ako sú ubytovanie, prostriedky živobytia, administratívne a právne poradenstvo, zdravotná, psychologická a sociálna starostlivosť, starostlivosť o deti a zlúčenie rodiny;

c)

akcie, ktoré štátnym príslušníkom tretích krajín pomáhajú zoznámiť sa s prijímajúcou spoločnosťou a akcie, ktoré im umožňujú prispôsobiť sa jej, informujú ich o právach a povinnostiach, umožňujú im podieľať sa na občianskom a kultúrnom živote a stotožniť sa s hodnotami zakotvenými v Charte základných práv Európskej únie;

d)

opatrenia, ktoré sú zamerané na vzdelávanie a odbornú prípravu vrátane výučby jazyka, a prípravné akcie zamerané na uľahčenie prístupu na trh práce;

e)

akcie, ktoré majú podporovať sebestačnosť a umožniť štátnym príslušníkom tretích krajín postarať sa o seba;

f)

akcie, ktoré podporujú zmysluplný kontakt a konštruktívny dialóg medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín a prijímajúcou spoločnosťou, a akcie s cieľom zvýšiť ich akceptáciu zo strany prijímajúcej spoločnosti, a to aj prostredníctvom médií;

g)

akcie, ktoré podporujú rovnosť prístupu a rovnosť výsledkov v súvislosti so stykom medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín a verejnými a súkromnými službami vrátane prispôsobenia týchto služieb na účely styku so štátnymi príslušníkmi tretích krajín;

h)

budovanie kapacít príjemcov, ako sa vymedzujú v článku 2 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 514/2014, aj prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov a vytvárania sietí.

2.   V akciách uvedených v odseku 1 sa vždy, keď je to potrebné, zohľadnia špecifické potreby rôznych kategórií štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane osôb s postavením medzinárodnej ochrany, presídlených alebo presunutých osôb, a najmä zraniteľných osôb.

3.   V národných programoch sa môže umožniť začleniť do akcií uvedených v odseku 1 aj blízkych príbuzných osôb, ktoré patria do cieľovej skupiny uvedenej v danom odseku, v rozsahu, v akom je to nutné na účinné vykonávanie takýchto akcií.

4.   Na účely programovania a vykonávania akcií uvedených v odseku 1 zahŕňa partnerstvo uvedené v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 orgány určené členskými štátmi na účely riadenia intervencií z Európskeho sociálneho fondu.

Článok 10

Praktická spolupráca a opatrenia v oblasti budovania kapacít

V rámci osobitného cieľa ustanoveného v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. b), vzhľadom na výsledky politického dialógu, ako sa ustanovuje v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, a v súlade s cieľmi národných programov vymedzenými v článku 19 sa z fondu podporujú akcie zamerané na jednu alebo viacero týchto kategórií:

a)

tvorba stratégií, ktoré podporujú legálnu migráciu s cieľom uľahčiť vypracovanie a vykonávanie flexibilných postupov prijímania;

b)

podpora spolupráce medzi tretími krajinami a náborovými agentúrami, službami zamestnanosti a prisťahovaleckými úradmi v členských štátoch, ako aj podpora členských štátov pri vykonávaní práva Únie v oblasti migrácie, podpora konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami a odborného poradenstva alebo výmeny informácií o postupoch zameraných na občanov s konkrétnou štátnou príslušnosťou, či na isté kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín so zreteľom na potreby trhov práce;

c)

posilnenie schopnosti členských štátov vypracovávať, vykonávať, monitorovať a hodnotiť svoje stratégie, politiky a opatrenia v oblasti prisťahovalectva na rôznych úrovniach v rámci rôznych oddelení správy, najmä posilnenie ich schopnosti zbierať, analyzovať a šíriť podrobné a systematické údaje a štatistiky o postupoch v oblasti migrácie, o migračných tokoch a povoleniach na pobyt a rozvoj nástrojov na monitorovanie, mechanizmov hodnotenia, ukazovateľov a referenčných hodnôt na meranie prínosov týchto stratégií;

d)

odborná príprava príjemcov, ako sa vymedzujú v článku 2 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 514/2014, a pracovníkov poskytujúcich verejné a súkromné služby vrátane vzdelávacích inštitúcií, podpora výmeny skúseností a osvedčených postupov, spolupráce, vytvárania sietí a medzikultúrnych kapacít, ako aj zvyšovanie kvality poskytovaných služieb;

e)

budovanie udržateľných organizačných štruktúr v oblasti integrácie a riadenia rozmanitosti, najmä prostredníctvom spolupráce medzi rôznymi zainteresovanými stranami, ktorá úradníkom na rôznych úrovniach vnútroštátnych správ umožní rýchlo získať informácie o skúsenostiach a osvedčených postupoch v inom prostredí a prípadne umožní aj spoločné využívanie zdrojov zo strany relevantných orgánov a zo strany vládnych a mimovládnych subjektov, aby mohli efektívnejšie poskytovať služby štátnym príslušníkom tretích krajín, napríklad aj prostredníctvom jednotných kontaktných miest (t. j. koordinovaných centier pre podporu integrácie);

f)

prispievanie k dynamickému dvojsmernému procesu vzájomnej interakcie, súvisiacim stratégiám integrácie na miestnej a regionálnej úrovni vytváraním platforiem pre konzultácie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín a výmeny informácií medzi zainteresovanými stranami a medzikultúrnych a náboženských platforiem pre dialóg medzi komunitami štátnych príslušníkov tretích krajín, medzi týmito komunitami a prijímajúcou spoločnosťou a/alebo medzi týmito komunitami a politickými a rozhodovacími orgánmi;

g)

akcie na podporu a posilnenie praktickej spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov so zameraním okrem iného aj na výmenu informácií, najlepších postupov a stratégií a na prípravu a vykonávanie spoločných akcií, a to aj s cieľom zabezpečiť integritu prisťahovaleckých systémov členských štátov.

KAPITOLA IV

NÁVRAT

Článok 11

Opatrenia týkajúce sa konaní o návrate

V rámci osobitného cieľa ustanoveného v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. c), tohto nariadenia, vzhľadom na výsledky politického dialógu, ako sa ustanovuje v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, a v súlade s cieľmi národných programov vymedzenými v článku 19 tohto nariadenia, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa konaní o návrate, sa fond zameria na jednu alebo viacero z týchto kategórií štátnych príslušníkov tretej krajiny:

a)

štátni príslušníci tretej krajiny, ktorí ešte nedostali konečné zamietavé rozhodnutie týkajúce sa ich žiadostí o pobyt a/alebo medzinárodnú ochranu v členskom štáte, a ktorí sa môžu rozhodnúť využiť možnosť dobrovoľného návratu;

b)

štátni príslušníci tretej krajiny, ktorí majú právo na pobyt, a/alebo ktorí majú postavenie medzinárodnej ochrany v zmysle smernice 2011/95/EÚ alebo dočasnú ochranu v zmysle smernice 2001/55/ES v členskom štáte, a ktorí sa rozhodli využiť možnosť dobrovoľného návratu;

c)

štátni príslušníci tretej krajiny, ktorí sa nachádzajú v členskom štáte a ktorí nespĺňajú alebo už nespĺňajú podmienky na vstup a/alebo pobyt v členskom štáte, vrátane tých štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorých odsun sa odložil v súlade s článkom 9 a článkom 14 ods. 1 smernice 2008/115/ES.

V tejto súvislosti sa z fondu podporia najmä nasledovné akcie zamerané na kategórie osôb uvedené v prvom pododseku:

a)

zavedenie, rozvoj a skvalitnenie alternatívnych opatrení k zaisteniu;

b)

poskytovanie sociálnej pomoci, informácií alebo pomoci s administratívnymi a/alebo právnymi formalitami, alebo poradenstva;

c)

poskytovanie právnej pomoci a jazykovej pomoci;

d)

osobitná pomoc zraniteľným osobám;

e)

zavedenie a skvalitňovanie nezávislých a účinných systémov monitorovania núteného návratu, ako sa ustanovuje v článku 8 ods. 6 smernice 2008/115/ES;

f)

vytvorenie, udržiavanie a zlepšovanie infraštruktúry, ako aj služieb a podmienok spojených s ubytovaním, prijímaním alebo zaistením;

g)

zriaďovanie administratívnych štruktúr a systémov vrátane nástrojov IT;

h)

odborná príprava zamestnancov s cieľom zabezpečiť plynulý a efektívny priebeh konaní o návrate vrátane ich riadenia a vykonávania.

Článok 12

Opatrenia v oblasti návratu

V rámci osobitného cieľa ustanoveného v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. c), tohto nariadenia, vzhľadom na výsledky politického dialógu, ako sa ustanovuje v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, a v súlade s cieľmi národných programov vymedzenými v článku 19 tohto nariadenia, pokiaľ ide o opatrenia v oblasti návratu, sa z fondu podporujú akcie zamerané na osoby uvedené v článku 11 tohto nariadenia. V tomto kontexte sa z fondu podporujú najmä tieto akcie:

a)

opatrenia potrebné na prípravu návratu, výsledkom ktorých je napríklad identifikácia štátnych príslušníkov tretej krajiny, vydanie cestovných dokladov a hľadanie príbuzných;

b)

spolupráca s konzulárnymi úradmi a imigračnými úradmi tretích krajín s cieľom získať cestovné doklady, zjednodušiť repatriáciu a zabezpečiť readmisiu;

c)

opatrenia súvisiace s asistovaným dobrovoľným návratom vrátane zdravotných prehliadok a zdravotnej pomoci, zabezpečenia cesty, finančných príspevkov, poradenstva a pomoci pred návratom a po ňom;

d)

operácie odsunu a s ním súvisiace opatrenia v súlade s normami ustanovenými v práve Únie s výnimkou donucovacích prostriedkov;

e)

opatrenia na začatie procesu opätovnej integrácie v záujme osobného rozvoja navrátilca, ako napríklad peňažné stimuly, odborná príprava, pomoc pri umiestňovaní a zamestnávaní a počiatočná podpora pri hospodárskych činnostiach;

f)

akcie zamerané na zariadenia a služby v tretích krajinách zabezpečujúce primerané dočasné ubytovanie a prijatie po príchode;

g)

osobitná pomoc zraniteľným osobám.

Článok 13

Praktická spolupráca a opatrenia v oblasti budovania kapacít

V rámci osobitného cieľa ustanoveného v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. c), tohto nariadenia, vzhľadom na výsledky politického dialógu, ako sa ustanovuje v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, a v súlade s cieľmi národných programov vymedzenými v článku 19 tohto nariadenia, pokiaľ ide o praktickú spoluprácu a opatrenia zamerané na budovanie kapacít, sa z fondu podporujú najmä tieto akcie:

a)

akcie na podporu, rozvoj a posilnenie operačnej spolupráce a výmeny informácií medzi útvarmi členských štátov pre návrat a inými orgánmi členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na procese návratu, vrátane spolupráce s konzulárnymi orgánmi a imigračnými úradmi tretích krajín, ako aj spoločných operácií návratu;

b)

akcie na podporu spolupráce medzi tretími krajinami a útvarmi členských štátov pre návrat vrátane opatrení zameraných na posilnenie schopnosti tretích krajín vykonávať činnosti týkajúce sa readmisie a činnosti opätovnej integrácie, najmä v rámci dohôd o readmisii;

c)

akcie posilňujúce schopnosť rozvíjať účinné a udržateľné politiky návratu, najmä prostredníctvom výmeny informácií o situácii v krajinách návratu, osvedčených postupov a skúseností a spoločného využívania zdrojov členskými štátmi;

d)

akcie posilňujúce kapacitu zbierať, analyzovať a šíriť podrobné a systematické údaje a štatistiky zamerané na konania o návrate a opatrenia v oblasti návratu, kapacity na prijímanie a zaistenie, nútené a dobrovoľné návraty, monitorovanie a opätovnú integráciu;

e)

akcie, ktoré priamo prispievajú k hodnoteniu politík návratu, ako napríklad vnútroštátne posúdenia vplyvu, prieskumy medzi cieľovými skupinami, vypracovanie ukazovateľov a referenčné porovnávanie;

f)

informačné opatrenia a kampane s cieľom zvyšovať povedomie o vhodných legálnych prisťahovaleckých kanáloch a o rizikách nelegálneho prisťahovalectva.

KAPITOLA V

FINANČNÝ RÁMEC A RÁMEC VYKONÁVANIA

Článok 14

Celkové zdroje a vykonávanie

1.   Celkové zdroje na vykonávanie tohto nariadenia predstavujú 3 137 miliónov EUR v bežných cenách.

2.   Ročné rozpočtové prostriedky fondu schvaľuje Európsky parlament a Rada v súlade s obmedzeniami viacročného finančného rámca.

3.   S celkovými zdrojmi sa nakladá týmto spôsobom:

a)

v prípade národných programov v súlade s článkom 19;

b)

v prípade akcií Únie v súlade s článkom 20;

c)

v prípade núdzovej pomoci v súlade s článkom 21;

d)

v prípade Európskej migračnej siete v súlade s článkom 22;

e)

v prípade technickej pomoci v súlade s článkom 23.

4.   Rozpočet pridelený podľa tohto nariadenia na akcie Únie uvedené v článku 20 tohto nariadenia, na núdzovú pomoc uvedenú v článku 21 tohto nariadenia, na Európsku migračnú sieť uvedenú v článku 22 tohto nariadenia a na technickú pomoc uvedenú v článku 23 tohto nariadenia sa plní priamym hospodárením v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a prípade nepriamym hospodárením v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012. Rozpočet pridelený na národné programy uvedené v článku 19 tohto nariadenia sa plní zdieľaným hospodárením v súlade s článkom 58 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

5.   Komisia je naďalej zodpovedná za plnenie rozpočtu Únie v súlade s článkom 317 ZFEÚ a Európsky parlament a Radu informuje o operáciách vykonávaných inými subjektmi, ako sú členské štáty.

6.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Európskeho parlamentu a Rady, sa hlavné referenčné finančné krytie orientačne využíva takto:

a)

2 752 miliónov EUR na národné programy členských štátov;

b)

385 miliónov EUR na akcie Únie, núdzovú pomoc, Európsku migračnú sieť a technickú pomoc Komisie, z čoho sa najmenej 30 % použije na akcie Únie a Európsku migračnú sieť.

Článok 15

Zdroje na oprávnené akcie v členských štátoch

1.   Suma 2 752 miliónov EUR sa členským štátom prideľuje takto:

a)

2 392 miliónov EUR sa pridelí tak, ako sa uvádza v prílohe I. Členské štáty pridelia najmenej 20 % týchto zdrojov na osobitný cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. a) a najmenej 20 % na osobitný cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. b). Členské štáty sa môžu odchýliť od týchto minimálnych percentuálnych hodnôt len v tom prípade, ak sa do národného programu zahrnie podrobné vysvetlenie dôvodov, prečo sa pridelením prostriedkov pod stanovenú úroveň neohrozuje dosiahnutie cieľa. Pokiaľ ide o osobitný cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. a), tie členské štáty, ktoré čelia štrukturálnym problémom v oblasti ubytovania, infraštruktúry a služieb, nesmú klesnúť pod minimálnu percentuálnu hodnotu stanovenú v tomto nariadení;

b)

360 miliónov EUR sa pridelí na základe mechanizmu rozdeľovania pridelí na osobitné akcie, ako sa uvádza v článku 16, a to na program Únie pre presídľovanie, ako sa uvádza v článku 17, a na presun osôb s postavením medzinárodnej ochrany z jedného členského štátu do druhého, ako sa uvádza v článku 18.

2.   Sumou uvedenou v odseku 1 písm. b) sa podporia:

a)

o akcie uvedené v prílohe II;

b)

program Únie pre presídľovanie v súlade s článkom 17, a/alebo presuny osôb s postavením medzinárodnej ochrany z jedného členského štátu do druhého v súlade s článkom 18.

3.   V prípade, že zostane k dispozícii suma podľa odseku 1 písm. b) tohto článku alebo že je k dispozícii iná suma, pridelia sa tieto prostriedky v rámci preskúmania v polovici trvania, ktoré sa ustanovuje v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 514/2014 úmerne k základným sumám pre národné programy, ktoré sa ustanovujú v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 16

Zdroje na osobitné akcie

1.   Členským štátom môže byť pridelená aj dodatočná suma, ako sa uvádza v článku 15 ods. 2 písm. a) za predpokladu, že je v programe takto vyhradená a použije sa na vykonávanie osobitných akcií uvedených v prílohe II.

2.   Komisia má v kontexte preskúmania v polovici trvania, ako sa uvádza v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, právomoc prijať delegované akty v súlade s článkom 26 tohto nariadenia na účely revízie prílohy II, aby sa tak zohľadnil nový vývoj v oblasti politík. Na základe revidovaného zoznamu osobitných akcií môžu členské štáty dostať v závislosti od dostupných zdrojov aj dodatočnú sumu, ako sa ustanovuje v odseku 1 tohto článku.

3.   Dodatočné sumy uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa pridelia členským štátom na základe individuálnych rozhodnutí o financovaní, ktorými sa schvaľujú alebo revidujú ich národné programy v kontexte preskúmania v polovici trvania podľa postupu stanoveného v článkoch 14 a 15 nariadenia (EÚ) č. 514/2014. Tieto sumy sa použijú výlučne na vykonávanie osobitných akcií uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 17

Zdroje na program Únie pre presídľovanie

1.   Okrem pridelenej sumy vypočítanej v súlade s článkom 15 ods. 1 písm. a) členské štáty každé dva roky dostanú dodatočnú sumu v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. b), a to ako jednorazovú platbu 6 000 EUR za každú presídlenú osobu.

2.   Jednorazová platba uvedená v odseku 1 sa zvýši na 10 000 EUR za každú osobu presídlenú v súlade so spoločnými prioritami Únie v oblasti presídľovania stanovených v súlade s odsekom 3 a uvedených v prílohe III a za každú zraniteľnú osobu, ako sa stanovuje v odseku 5.

3.   Spoločné priority Únie v oblasti presídľovania vychádzajú z týchto všeobecných kategórií osôb:

a)

osoby z krajín alebo regiónov, na ktoré sa vzťahuje vykonávanie regionálneho programu ochrany;

b)

osoby z krajín alebo regiónov, ktoré boli identifikované v prognóze presídľovania UNHCR a v ktorých by spoločné akcie Únie významne prispeli k riešeniu potrieb ochrany;

c)

osoby, ktoré patria do osobitnej kategórie, na ktorú sa vzťahujú kritériá UNHCR pre presídľovanie.

4.   Komisia sa splnomocňuje prijímať delegované akty v súlade s článkom 26 na účely zmeny prílohy III, na základe všeobecných kategórií stanovených v odseku 3 tohto článku, ak na to existuje jasné odôvodnenie, alebo na základe akéhokoľvek odporúčania UNHCR.

5.   Tieto zraniteľné skupiny osôb sú tiež oprávnené na jednorazovú platbu, uvedenú v odseku 2:

a)

ohrozené ženy a deti;

b)

maloletí bez sprievodu;

c)

osoby so zdravotnými ťažkosťami, ktoré možno riešiť len prostredníctvom presídlenia;

d)

osoby, ktoré potrebujú núdzové presídlenie alebo naliehavé presídlenie z právnych dôvodov alebo z dôvodov fyzickej ochrany, vrátane obetí násilia alebo mučenia.

6.   Ak členský štát presídli určitú osobu na základe viacerých ako len jednej kategórie podľa odsekov 1 a 2, dostane jednorazovú platbu za takúto osobu iba raz.

7.   Členské štáty môžu mať v príslušných prípadoch takisto nárok na jednorazovú platbu pre rodinných príslušníkov osôb uvedených v odsekoch 1, 3 a 5, ak boli títo rodinní príslušníci presídlení v súlade s týmto nariadením.

8.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví časový harmonogram a ďalšie podmienky vykonávania mechanizmu na prideľovanie zdrojov pre program Únie pre presídľovanie. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 27 ods. 2.

9.   Dodatočné sumy uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa členským štátom pridelia každé dva roky, po prvýkrát na základe individuálnych rozhodnutí o financovaní, ktorými sa schvaľuje ich národný program v súlade s postupom stanoveným v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, a neskôr na základe rozhodnutia o financovaní, ktoré tvorí prílohu rozhodnutí, ktorými sa schvaľuje ich národný program. Tieto sumy sa nepresunú na iné akcie v rámci národného programu.

10.   Aby Komisia mohla účinne vykonávať ciele programu Únie pre presídľovanie, má právomoc prijať v závislosti od dostupných zdrojov delegované akty v súlade s článkom 26 s cieľom upraviť jednorazové platby uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, ak sa to bude považovať za vhodné, a to najmä pri zohľadnení aktuálnej miery inflácie, relevantného vývoja v oblasti presídľovania, ako aj faktorov, ktoré môžu optimalizovať používanie finančného stimulu, ktorým sú jednorazové platby.

Článok 18

Zdroje na presun osôb s postavením medzinárodnej ochrany

1.   Na účely vykonávania zásady solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a so zreteľom na vývoj politík Únie počas obdobia čerpania z fondu členské štáty okrem pridelenej sumy vypočítanej v súlade s článkom 15 ods. 1 písm. a) dostanú dodatočnú sumu, ako sa uvádza v článku 15 ods. 2 písm. b), a to ako jednorazovú platbu 6 000 EUR za každú osobu s postavením medzinárodnej ochrany presunutú z iného členského štátu.

2.   Členské štáty môžu mať v príslušných prípadoch takisto nárok na jednorazovú sumu pre rodinných príslušníkov osôb uvedených v odseku 1, ak boli títo rodinní príslušníci presunutí v súlade s týmto nariadením.

3.   Dodatočné sumy uvedené v odseku 1 tohto článku sa členským štátom prvýkrát pridelia na základe individuálnych rozhodnutí o financovaní, ktorými sa schvaľuje ich národný program v súlade s postupom stanoveným v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, a neskôr na základe rozhodnutia o financovaní, ktoré tvorí prílohu rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje ich národný program. Tieto sumy sa nepresunú na iné akcie v rámci národného programu.

4.   Aby Komisia mohla účinne sledovať ciele, ktorými sú solidarita a rozdelenie zodpovednosti medzi členské štáty, ako sa uvádza v článku 80 ZFEÚ, má právomoc prijať v závislosti od dostupných zdrojov delegované akty v súlade s článkom 26 tohto nariadenia s cieľom upraviť jednorazové platby uvedené v odseku 1 tohto článku, a to najmä pri zohľadnení aktuálnej miery inflácie, relevantného vývoja v oblasti presunu osôb s postavením medzinárodnej ochrany z jedného členského štátu do druhého, ako aj faktorov, ktoré môžu optimalizovať používanie finančného stimulu, ktorým sú jednorazové platby.

Článok 19

Národné programy

1.   V rámci národných programov, ktoré sa majú preskúmať a schváliť v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, sa členské štáty v súlade s cieľmi ustanovenými v článku 3 tohto nariadenia a zohľadňujúc výsledok politického dialógu uvedeného v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, budú usilovať o dosiahnutie najmä týchto cieľov:

a)

posilnenie zavedenia spoločného európskeho azylového systému prostredníctvom zabezpečenia účinného a jednotného uplatňovania acquis Únie v oblasti azylu a riadneho vykonávania nariadenia (EÚ) č 604/2013. Medzi takéto akcie môže patriť aj zriadenie a rozvoj programu Únie pre presídľovanie;

b)

vypracovanie a rozvoj stratégií integrácie zahŕňajúcich rozličné aspekty dvojsmerného dynamického procesu, ktoré sa podľa potreby majú realizovať na vnútroštátnej/miestnej/regionálnej úrovni a v ktorých sa zohľadnia potreby štátnych príslušníkov tretích krajín v oblasti integrácie na miestnej/regionálnej úrovni, ktoré budú reagovať na špecifické potreby rôznych kategórií migrantov a pomocou ktorých sa vytvoria účinné partnerstvá medzi relevantnými zainteresovanými stranami;

c)

vytvorenie programu pre návrat, ktorého súčasťou je aj asistovaný dobrovoľný návrat a v prípade potreby reintegrácia.

2.   Členské štáty zabezpečujú, aby sa všetky akcie podporované z fondu vykonávali v plnom súlade so základnými právami a pri rešpektovaní ľudskej dôstojnosti. Pri takýchto akciách sa predovšetkým plne dodržiavajú práva a zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie.

3.   S výhradou požiadavky sledovať uvedené ciele a zohľadňovať ich individuálne okolnosti sa členské štáty snažia o spravodlivé a transparentné rozdelenie zdrojov medzi osobitné ciele uvedené v článku 3 ods. 2.

Článok 20

Akcie Únie

1.   Na podnet Komisie môže byť fond použitý na financovanie nadnárodných akcií alebo akcií v osobitnom záujme Únie (ďalej len „akcie Únie“), ktoré sa týkajú všeobecných a osobitných cieľov uvedených v článku 3.

2.   Aby akcie Únie boli oprávnené na financovanie, musia podporovať najmä:

a)

posilnenie spolupráce Únie v oblasti vykonávania práva Únie a pri výmene osvedčených postupov v oblasti azylu, konkrétne pokiaľ ide o presídľovanie a presun žiadateľov o medzinárodnú ochranu a/alebo osôb s postavením medzinárodnej ochrany z jedného členského štátu do druhého, a to aj prostredníctvom vytvárania sietí a výmeny informácií, legálnej migrácie, integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane podpory pri príchode a koordinácie činností na podporu presídlenia s miestnymi spoločenstvami, ktoré majú prijímať presídlených utečencov, a návratu;

b)

zriadenie nadnárodných sietí spolupráce a pilotných projektov vrátane inovačných projektov založených na nadnárodných partnerstvách medzi subjektmi pôsobiacimi v dvoch alebo viacerých členských štátoch, ktorých cieľom je stimulovať inováciu a uľahčovať výmenu skúseností a osvedčených postupov;

c)

štúdie a výskum zameraný na možnosť nových foriem spolupráce v rámci Únie v oblasti azylu, prisťahovalectva, integrácie a návratu a príslušného práva Únie, šírenie a výmenu informácií o najlepších postupoch a o všetkých ostatných aspektoch politík v oblasti azylu, prisťahovalectva, integrácie a návratu vrátane inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách Únie;

d)

vývoj a uplatňovanie spoločných štatistických nástrojov, metód a ukazovateľov na meranie vývoja politík v oblasti azylu, legálnej migrácie, integrácie a návratu zo strany členských štátov;

e)

prípravu, monitorovanie, administratívnu a technickú podporu a rozvoj hodnotiaceho mechanizmu, ktoré sú potrebné na vykonávanie politík v oblasti azylu a prisťahovalectva;

f)

spoluprácu s tretími krajinami na základe globálneho prístupu Únie k migrácii a mobilite, najmä v rámci vykonávania dohôd o readmisii, partnerstiev v oblasti mobility a regionálnych programov ochrany;

g)

informačné opatrenia a kampane v tretích krajinách s cieľom zvyšovať povedomie o vhodných legálnych prisťahovaleckých kanáloch a o rizikách nelegálneho prisťahovalectva.

3.   Akcie Únie sa vykonávajú v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 514/2014.

4.   Komisia zabezpečuje spravodlivé a transparentné rozdelenie zdrojov medzi ciele uvedené v článku 3 ods. 2.

Článok 21

Núdzová pomoc

1.   Fond poskytuje finančnú pomoc na riešenie naliehavých a osobitných potrieb v prípade núdzovej situácie, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. k). Opatrenia vykonávané v tretích krajinách v súlade s týmto článkom sú v súlade a podľa potreby komplementárne s humanitárnou politikou Únie a dodržiavajú sa pri nich humanitárne zásady, ako sa uvádzajú v konsenze o humanitárnej pomoci.

2.   Núdzová pomoc sa poskytuje v súlade s článkami 6 a 7 nariadenia (EÚ) č. 514/2014.

Článok 22

Európska migračná sieť

1.   Fond podporuje Európsku migračnú sieť a zabezpečuje finančnú pomoc potrebnú na jej činnosti a budúci rozvoj.

2.   Sumu, ktorá je k dispozícii na Európsku migračnú sieť z ročných rozpočtových prostriedkov tohto fondu, ako aj pracovný program, ktorým sa stanovujú priority pre činnosti siete, a prijme Komisia po schválení riadiacim výborom v súlade s postupom uvedeným v článku 4 ods. 5 písm. a) rozhodnutia 2008/381/ES. Rozhodnutie Komisie predstavuje rozhodnutie o financovaní podľa článku 84 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

3.   Finančná pomoc poskytovaná na činnosti Európskej migračnej siete má formu grantov určených národným kontaktným bodom uvedeným v článku 3 rozhodnutia 2008/381/ES, prípadne formu verejných zákaziek, a to v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012. Touto pomocou sa zabezpečí primeraná a včasná finančná podpora týmto národným kontaktným bodom. Náklady, ktoré vzniknú pri vykonávaní akcií týchto národných kontaktných bodov s podporou grantov udelených v roku 2014 môžu byť oprávnené od 1. januára 2014.

4.   Rozhodnutie 2008/381/ES sa týmto mení takto:

a)

v článku 4 ods. 5 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

na základe návrhu predsedu pripravuje a schvaľuje návrh programu činnosti, najmä pokiaľ ide o ciele, tematické priority a orientačné sumy rozpočtu pre každý národný kontaktný bod s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie EMS;“

b)

článok 6 sa mení takto:

i)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Komisia monitoruje uskutočňovanie programu činností a pravidelne podáva riadiacemu výboru správy o vykonávaní programu činností, ako i o vývoji EMS.“;

ii)

odseky 5 až 8 sa vypúšťajú;

c)

článok 11 sa vypúšťa;

d)

článok 12 sa vypúšťa.

Článok 23

Technická pomoc

1.   Na podnet a/alebo v mene Komisie sa z fondu ročne použije až 2,5 milióna EUR na technickú pomoc v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 514/2014.

2.   Na podnet členského štátu sa z fondu môžu financovať činnosti technickej pomoci v súlade s článkom 20 nariadenia (EÚ) č. 514/2014. Suma vyčlenená na technickú pomoc nepresiahne v období rokov 2014 až 2020 5,5 % celkovej sumy pridelenej členskému štátu plus 1 000 000 EUR.

Článok 24

Koordinácia

Komisia a členské štáty, v prípade potreby spolu s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, zabezpečia, aby sa akcie v tretích krajinách a v súvislosti s tretími krajinami vykonávali v synergii a súlade s ďalšími akciami, ktoré Únie podporila prostredníctvom svojich nástrojov a ktoré sa vykonávajú mimo Únie. Zabezpečia najmä, aby tieto akcie:

a)

boli v súlade s vonkajšou politikou Únie, aby sa pri nich dodržiavala zásada súdržnosti politík v záujme rozvoja a aby boli v súlade so strategickými programovými dokumentmi pre daný región alebo krajinu;

b)

boli zamerané na iné ako rozvojové opatrenia;

c)

boli v záujme vnútorných politík Únie a v súlade s činnosťami vykonávanými v rámci Únie.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 25

Osobitné ustanovenia týkajúce sa jednorazových platieb za presídlenie a presun osôb s postavením medzinárodnej ochrany z jedného členského štátu do druhého

Odchylne od pravidiel oprávnenosti výdavkov stanovených v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, najmä pokiaľ ide o jednorazové platby a paušálne sadzby, sú jednorazové platby prideľované členským štátom za presídlenie a/alebo presun osôb s postavením medzinárodnej ochrany z jedného členského štátu do druhého podľa tohto nariadenia:

a)

oslobodené od povinnosti zakladať sa na štatistických alebo historických údajoch, ako aj

b)

poskytnuté za predpokladu, že osoba, v súvislosti s ktorou bola jednorazová platba pridelená, bola reálne presídlená a/alebo presunutá v súlade s týmto nariadením.

Článok 26

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16 ods. 2, článku 17 ods. 4 a 10 a článku 18 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie siedmich rokov od 21. mája 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto sedemročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na obdobie troch rokov, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 16 ods. 2, článku 17 ods. 4 a 10 a článku 18 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 16 ods. 2, článku 17 ods. 4 a 10 a článku 18 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 27

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor fondov pre azyl, migráciu a integráciu a vnútornú bezpečnosť“ zriadený na základe článku 59 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 514/2014.

2.   Ak sa odkazuje sa na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 28

Preskúmanie

Európsky parlament a Rada preskúmajú toto nariadenie na základe návrhu Komisie do 30. júna 2020.

Článok 29

Uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 514/2014

Na fond sa vzťahujú ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 514/2014 bez toho, aby bol dotknutý článok 4 tohto nariadenia.

Článok 30

Zrušenie

Rozhodnutia č. 573/2007/ES, č. 575/2007/ES a 2007/435/ES sa s účinnosťou od 1. januára 2014 zrušujú.

Článok 31

Prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie ani úpravu vrátane celkového alebo čiastočného zrušenia dotknutých projektov a ročných programov až do ich ukončenia alebo finančnej pomoci schválenej Komisiou na základe rozhodnutí č. 573/2007/ES, č. 575/2007/ES a 2007/435/ES alebo akýchkoľvek iných právnych predpisov, ktoré sa uplatňujú na túto pomoc 31. decembra 2013. Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie ani úpravu vrátane celkového alebo čiastočného zrušenia finančnej pomoci schválenej Komisiou na základe rozhodnutia 2008/381/ES alebo akýchkoľvek iných právnych predpisov, ktoré sa uplatňujú na túto pomoc 31. decembra 2013.

2.   Komisia pri prijímaní rozhodnutí o spolufinancovaní podľa tohto nariadenia zohľadní opatrenia prijaté na základe rozhodnutí č. 573/2007/ES, č. 575/2007/ES, 2007/435/ES a 2008/381/ES pred 20. májom 2014, ktoré majú finančné dôsledky počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje takéto spolufinancovanie.

3.   Komisia do 31. decembra 2017 automaticky zruší viazanosť tých prostriedkov, ktoré vyhradila na spolufinancovanie v období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2014, pre ktoré jej do termínu predloženia záverečnej správy neboli poslané dokumenty potrebné na ukončenie akcií, pričom neoprávnene vyplatené sumy sa musia vrátiť.

4.   Sumy súvisiace s akciami, ktoré boli pozastavené z dôvodu súdneho konania alebo správneho konania o opravnom prostriedku s odkladným účinkom, sa pri výpočtoch sumy, ktorej viazanosť sa automaticky zruší, neberú do úvahy.

5.   Členské štáty predložia Komisii do 30. júna 2015 hodnotiace správy o výsledkoch a vplyve akcií spolufinancovaných na základe rozhodnutí Rady č. 573/2007/ES, č. 575/2007/ES a 2007/435/ES za obdobie rokov 2011 až 2013.

6.   Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov do 31. decembra 2015 správy o hodnotení ex post za obdobie rokov 2011 – 2013 v súlade s rozhodnutiami č. 573/2007/ES, č. 575/2007/ES a 2007/435/ES.

Článok 32

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Strasburgu 16. apríla 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 299, 4.10.2012, s. 108.

(2)  Ú. v. EÚ C 277, 13.9.2012, s. 23.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl (Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 23).

(10)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2004/904/ES (Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 1).

(11)  Rozhodnutie Rady 2007/435/ES z 25. júna 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2007, s. 18).

(12)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 575/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre návrat na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 45).

(13)  Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov (Ú. v. ES L 212, 7.8.2001, s. 12).

(14)  Rozhodnutie Rady 2008/381/ES zo 14. mája 2008, ktorým sa zriaďuje Európska migračná sieť (Ú. v. EÚ L 131, 21.5.2008, s. 7).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (pozri stranu 112 tohto úradného vestníka).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 513/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2007/125/SVV (pozri stranu 93 tohto úradného vestníka).

(18)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31).

(20)  Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny (Ú. v. EÚ L 251, 3.10.2003, s. 12).


PRÍLOHA I

Viacročné rozdelenie zdrojov podľa členského štátu na obdobie 2014 – 2020 (v EUR)

Členský štát

Minimálna suma

Priemerná suma v % pridelená v rokoch 2011 – 2013 EFU+EIF+ERF

Priemerná suma v rokoch 2011 – 2013

SPOLU

AT

5 000 000

2,65 %

59 533 977

64 533 977

BE

5 000 000

3,75 %

84 250 977

89 250 977

BG

5 000 000

0,22 %

5 006 777

10 006 777

CY

10 000 000

0,99 %

22 308 677

32 308 677

CZ

5 000 000

0,94 %

21 185 177

26 185 177

DE

5 000 000

9,05 %

203 416 877

208 416 877

EE

5 000 000

0,23 %

5 156 577

10 156 577

ES

5 000 000

11,22 %

252 101 877

257 101 877

FI

5 000 000

0,82 %

18 488 777

23 488 777

FR

5 000 000

11,60 %

260 565 577

265 565 577

GR

5 000 000

11,32 %

254 348 877

259 348 877

HR

5 000 000

0,54 %

12 133 800

17 133 800

HU

5 000 000

0,83 %

18 713 477

23 713 477

IE

5 000 000

0,65 %

14 519 077

19 519 077

IT

5 000 000

13,59 %

305 355 777

310 355 777

LT

5 000 000

0,21 %

4 632 277

9 632 277

LU

5 000 000

0,10 %

2 160 577

7 160 577

LV

5 000 000

0,39 %

8 751 777

13 751 777

MT

10 000 000

0,32 %

7 178 877

17 178 877

NL

5 000 000

3,98 %

89 419 077

94 419 077

PL

5 000 000

2,60 %

58 410 477

63 410 477

PT

5 000 000

1,24 %

27 776 377

32 776 377

RO

5 000 000

0,75 %

16 915 877

21 915 877

SE

5 000 000

5,05 %

113 536 877

118 536 877

SI

5 000 000

0,43 %

9 725 477

14 725 477

SK

5 000 000

0,27 %

5 980 477

10 980 477

UK

5 000 000

16,26 %

365 425 577

370 425 577

Členské štáty spolu

145 000 000

100,00 %

2 247 000 000

2 392 000 000


PRÍLOHA II

Zoznam osobitných akcií uvedených v článku 16

1.

Zriadenie a rozvoj tranzitných a spracovateľských centier v Únii, zameraných na utečencov, najmä s cieľom podporiť operácie presídľovania v spolupráci s UNHCR.

2.

Nové stratégie v spolupráci s UNHCR týkajúce sa prístupu ku konaniam o azyle so zameraním na hlavné tranzitné krajiny, ako napríklad programy ochrany určitých osobitných skupín alebo určité postupy posudzovania žiadostí o azyl.

3.

Spoločné iniciatívy členských štátov v oblasti integrácie, ako napríklad porovnávacie analýzy, partnerské preskúmania alebo testovanie európskych modulov týkajúcich sa napríklad získavania jazykových zručností alebo organizácie úvodných programov, a s cieľom zlepšiť koordináciu politík medzi členskými štátmi, regiónmi a miestnymi orgánmi.

4.

Spoločné iniciatívy zamerané na identifikáciu a vykonávanie nových prístupov, ktoré sa týkajú postupov pri prvom kontakte a noriem ochrany maloletých bez sprievodu a pomoci maloletým bez sprievodu.

5.

Spoločné operácie návratu vrátane spoločných akcií týkajúcich sa vykonávania dohôd Únie o readmisii.

6.

Spoločné projekty v oblasti opätovnej integrácie v krajinách pôvodu s cieľom zabezpečiť udržateľný návrat, ako aj spoločné akcie na posilnenie schopnosti tretích krajín vykonávať dohody Únie o readmisii.

7.

Spoločné iniciatívy zamerané na obnovu celistvosti rodiny a opätovnú integráciu maloletých bez sprievodu do krajín pôvodu.

8.

Spoločné iniciatívy členských štátov v oblasti legálnej migrácie vrátane zriaďovania spoločných migračných centier v tretích krajinách, ako aj spoločné projekty s cieľom posilniť spoluprácu členských štátov, aby sa podporilo využívanie výlučne legálnych migračných kanálov a aby sa poskytli informácie o rizikách nelegálneho prisťahovalectva.


PRÍLOHA III

Zoznam spoločných priorít Únie v oblasti presídľovania

1.

Regionálny program ochrany vo východnej Európe (Bielorusko, Moldavsko, Ukrajina).

2.

Regionálny program ochrany v Africkom rohu (Džibutsko, Keňa, Jemen).

3.

Regionálny program ochrany v severnej Afrike (Egypt, Líbya, Tunisko).

4.

Utečenci v regióne východnej Afriky/v oblasti Veľkých jazier v Afrike.

5.

Irackí utečenci v Sýrii, Libanone, Jordánsku.

6.

Irackí utečenci v Turecku.

7.

Sýrski utečenci v regióne.


PRÍLOHA IV

Zoznam spoločných ukazovateľov pre meranie dosahovania osobitných cieľov

a)

Posilniť a rozvíjať všetky aspekty spoločného európskeho azylového systému vrátane jeho vonkajšieho rozmeru:

i)

počet osôb z cieľovej skupiny, ktorým sa poskytla pomoc v rámci projektov v oblasti prijímania a azylových systémov, ktoré sa podporili z tohto fondu

Na účely výročných správ o vykonávaní, ako sa uvádza v článku 54 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, sa tento ukazovateľ ďalej rozdelí do týchto podkategórií:

počet osôb cieľovej skupiny využívajúcich informácie a pomoc počas konaní o azyle,

počet osôb cieľovej skupiny využívajúcich právnu pomoc a zastupovanie,

počet zraniteľných osôb a maloletých bez sprievodu využívajúcich osobitnú pomoc;

ii)

kapacita (t. j. počet miest) v rámci novej ubytovacej infraštruktúry prijímania, zriadenej v súlade s acquis Únie, pokiaľ ide o spoločné podmienky prijímania, a kapacita v rámci existujúcej ubytovacej infraštruktúry prijímania, ktorá sa skvalitnila v súlade s tými istými podmienkami pomocou projektov, ktoré sa podporili z tohto fondu, a tiež ich percentuálny podiel na celkovej ubytovacej kapacite prijímania;

iii)

počet osôb preškolených s pomocou z fondu v azylovej problematike a tento počet vyjadrený ako percentuálny podiel na celkovom počte zamestnancov preškolených v tejto problematike;

iv)

počet informačných materiálov krajiny pôvodu a prieskumných misií vykonaných s pomocou z fondu;

v)

počet projektov, ktoré sa podporili z fondu s cieľom rozvíjať, monitorovať a hodnotiť azylové politiky členských štátov;

vi)

počet osôb presídlených s podporou z fondu;

b)

podporovať legálnu migráciu do členských štátov v súlade s ich hospodárskymi a sociálnymi potrebami, ako sú napr. potreby trhu práce, a zároveň znižovať zneužívanie legálnej migrácie a podporovať účinnú integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín:

i)

počet osôb z cieľovej skupiny, na ktoré sa vzťahovali opatrenia pred odchodom, podporené z fondu;

ii)

počet osôb z cieľovej skupiny, ktoré dostali pomoc z fondu prostredníctvom integračných opatrení v rámci národných, miestnych a regionálnych stratégií.

Na účely výročných správ o vykonávaní, ako sa uvádza v článku 54 nariadenia (EÚ) č. 514/2014, sa tento ukazovateľ ďalej rozdelí do týchto podkategórií:

počet osôb cieľovej skupiny, ktorým sa poskytla pomoc prostredníctvom opatrení zameraných na vzdelávanie a odbornú prípravu vrátane jazykovej prípravy, a prípravných akcií na uľahčenie prístupu na trh práce,

počet osôb cieľovej skupiny, ktorým sa poskytla podpora poskytnutím poradenstva a pomoci v oblasti bývania, prostriedkov na živobytie a administratívne a právne usmernenia,

počet osôb cieľovej skupiny, ktorým sa poskytla pomoc prostredníctvom zdravotnej a psychologickej starostlivosti,

počet osôb cieľovej skupiny, ktorým sa poskytla pomoc prostredníctvom opatrení súvisiacich s účasťou na demokracii;

iii)

počet miestnych, regionálnych a národných politických rámcov/opatrení/nástrojov, ktoré sú k dispozícii na integráciu štátnych príslušníkov tretej krajiny a do ktorých je zapojená občianska spoločnosť a spoločenstvá migrantov, ako aj všetky relevantné zainteresované strany vďaka opatreniam podporeným z fondu;

iv)

počet projektov spolupráce s inými členskými štátmi zameraných na integráciu štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktoré sa podporili z fondu;

v)

počet projektov podporených z fondu s cieľom rozvíjať, monitorovať a hodnotiť integračné politiky v členských štátoch;

c)

posilňovať spravodlivé a účinné stratégie návratu v členských štátoch, ktoré podporia boj proti nelegálnej migrácii s dôrazom na udržateľnosť návratu a účinnú readmisiu v krajinách pôvodu a tranzitu:

i)

počet osôb, ktoré s pomocou fondu absolvovali odbornú prípravu týkajúcu sa návratu;

ii)

počet navrátilcov, ktorí pred návratom alebo po návrate dostali pomoc spolufinancovanú fondom, zameranú na opätovnú integráciu;

iii)

počet navrátilcov, ktorých návrat bol spolufinancovaný fondom, pričom sa počítajú osoby, ktoré sa navrátili dobrovoľne, i osoby, ktoré boli odsunuté;

iv)

počet monitorovaných operácií odsunu, ktoré sa z fondu spolufinancovali;

v)

počet projektov podporených z fondu s cieľom rozvíjať, monitorovať a hodnotiť politiky návratu v členských štátoch;

d)

posilňovať solidaritu a rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi, a to najmä vo vzťahu k tým členským štátom, ktoré sú najviac postihnuté migračnými a azylovými tokmi:

i)

počet žiadateľov o medzinárodnú ochranu a počet osôb s postavením medzinárodnej ochrany presunutých z jedného členského štátu do druhého s podporou z fondu;

ii)

počet projektov spolupráce s inými členskými štátmi na posilnení solidarity a rozdelení zodpovednosti medzi členskými štátmi s podporou z fondu.


Top