EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0452

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 452/2014 z  29. apríla 2014 , ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letovej prevádzky prevádzkovateľov z tretích krajín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 Text s významom pre EHP

OJ L 133, 6.5.2014, p. 12–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/08/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/452/oj

6.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 133/12


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 452/2014

z 29. apríla 2014,

ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letovej prevádzky prevádzkovateľov z tretích krajín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 4,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 216/2008 prevádzkovatelia z tretích krajín, ktorí sa podieľajú na prevádzke lietadla v obchodnej leteckej doprave, musia spĺňať príslušné normy Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ďalej len „ICAO“).

(2)

Nariadenie (ES) č. 216/2008 sa nevzťahuje na prevádzkovateľov z tretích krajín prelietajúcich nad územím, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zmluvy.

(3)

V nariadení (ES) č. 216/2008 sa požaduje, že pokiaľ neexistujú normy ICAO, prevádzkovatelia z tretích krajín musia spĺňať príslušné základné požiadavky stanovené v prílohách I, III, IV, a ak je to uplatniteľné, v prílohe Vb k nariadeniu (ES) č. 216/2008, za predpokladu, že tieto požiadavky nie sú v rozpore s právami tretích krajín podľa medzinárodných dohovorov.

(4)

V nariadení (ES) č. 216/2008 sa požaduje, aby Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) vydávala oprávnenia a nepretržite monitorovala oprávnenia, ktoré vydala. Oprávnenie je jednou z podmienok v procese získavania prevádzkového povolenia alebo rovnocenného dokumentu od príslušného členského štátu EÚ podľa existujúcich dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami.

(5)

Agentúra má na účely počiatočných oprávnení a nepretržitého monitorovania vykonať hodnotenia a prijať všetky opatrenia, aby predišla ďalšiemu porušovaniu.

(6)

Proces udeľovania oprávnení prevádzkovateľom z tretích krajín by mal byť jednoduchý, úmerný, nákladovo efektívny a účinný a mal by zohľadňovať výsledky všeobecného programu pre bezpečnostný audit ICAO, kontroly na odbavovacej ploche a iné zistené informácie o bezpečnostných aspektoch s ohľadom na prevádzkovateľov z tretích krajín.

(7)

Hodnotenia prevádzkovateľov z tretích krajín, ktorí podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005 (2) podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy, môžu zahŕňať audit v priestoroch prevádzkovateľa. Agentúra môže na účely zrušenia pozastavenia platnosti oprávnenia zvážiť vykonanie auditu u prevádzkovateľa z tretej krajiny.

(8)

Na zabezpečenie bezproblémového prechodu a vysokej úrovne bezpečnosti civilného letectva v Európskej únii by sa mali vo vykonávacích opatreniach zohľadniť odporúčané postupy a usmerňovacie dokumenty schválené v rámci ICAO.

(9)

Je potrebné poskytnúť leteckému priemyslu a správnym orgánom agentúry dostatok času na prispôsobenie sa novému regulačnému rámcu a za určitých podmienok uznať platnosť prevádzkových povolení alebo rovnocenných dokumentov, ktoré vydal členský štát na účely vykonávania letov na jeho územie, v rámci neho alebo z neho.

(10)

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva pripravila návrh vykonávacích predpisov a predložila ho v podobe stanoviska Komisii v súlade s článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008.

(11)

Opatrenia stanovené týmto nariadením sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa ustanovujú podrobné pravidlá pre prevádzkovateľov lietadiel podľa článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 216/2008 z tretích krajín, ktorí sa podieľajú na prevádzke obchodnej leteckej dopravy na územie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zmluvy, v rámci tohto územia alebo z neho, vrátane podmienok vydania, zachovania, zmeny, obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia platnosti ich oprávnení, práv a povinností držiteľov oprávnení, ako aj okolností, za akých je prevádzka v záujme bezpečnosti zakázaná, obmedzená alebo podriadená určitým podmienkam.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

„Náhradný spôsob dosiahnutia súladu“ je spôsob, ktorý predstavuje alternatívu k existujúcim prijateľným spôsobom dosiahnutia súladu, alebo ktorým sa navrhujú nové prostriedky preukázania súladu s nariadením (ES) č. 216/2008 a s jeho vykonávacími predpismi, pre ktoré agentúra neprijala žiadne súvisiace prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu.

2.

„Prevádzka obchodnej leteckej dopravy“ znamená prevádzku lietadiel na prepravu cestujúcich, nákladu alebo pošty za odplatu alebo inú primeranú protihodnotu.

3.

„Let“ znamená odlet z určitého letiska smerom k určitému cieľovému letisku.

4.

„Prevádzkovateľ z tretej krajiny“ znamená akéhokoľvek prevádzkovateľa s osvedčením leteckého prevádzkovateľa vydaným treťou krajinou.

Článok 3

Oprávnenia

Prevádzkovatelia z tretích krajín vykonávajú prevádzku obchodnej leteckej dopravy na území, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zmluvy, na toto územie alebo z neho iba v prípade, že spĺňajú požiadavky prílohy 1 a sú držiteľmi oprávnenia vydaného agentúrou v súlade s prílohou 2 k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 20. dňa po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Odchylne od ods. 1 druhého pododseku členské štáty, ktoré k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vydávajú prevádzkové povolenia alebo rovnocenné dokumenty prevádzkovateľom z tretích krajín v súlade so svojím vnútroštátnym právom, vydávajú takéto povolenia aj naďalej. Prevádzkovatelia z tretích krajín musia dodržiavať rozsah pôsobnosti a práva vymedzené v povolení alebo rovnocennom dokumente vydanom členským štátom dovtedy, kým agentúra neprijme rozhodnutie v súlade s prílohou 2 k tomuto nariadeniu. Členské štáty informujú agentúru o vydaní takýchto prevádzkových povolení alebo rovnocenných dokumentov.

Po dátume rozhodnutia agentúry vo vzťahu k príslušnému prevádzkovateľovi z tretej krajiny alebo po uplynutí maximálneho obdobia 30 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, podľa toho, čo nastane skôr, už členský štát pri vydávaní prevádzkových povolení nevykonáva hodnotenie bezpečnosti daného prevádzkovateľa z tretej krajiny v súlade so svojím vnútroštátnym právom.

3.   Prevádzkovatelia z tretích krajín, ktorí sú k dátumu nadobudnutia účinnosti držiteľmi prevádzkového povolenia alebo rovnocenného dokumentu, predložia agentúre žiadosť o oprávnenie najneskôr do 6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Žiadosť musí obsahovať informácie o všetkých prevádzkových povoleniach, ktoré členský štát vydal.

4.   Po prijatí žiadosti agentúra vyhodnotí súlad prevádzkovateľa z tretej krajiny s príslušnými požiadavkami. Hodnotenie sa musí ukončiť najneskôr do 30 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady(ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o otožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15).


PRÍLOHA 1

ČASŤ TCO

PREVÁDZKOVATELIA Z TRETÍCH KRAJÍN

ODDIEL I

Všeobecné požiadavky

TCO.100   Rozsah pôsobnosti

Touto prílohou (ďalej len „časť TCO“) sa stanovujú požiadavky na prevádzkovateľov z tretích krajín, ktorí vykonávajú prevádzku obchodnej leteckej dopravy na územie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zmluvy, v rámci tohto územia alebo z neho.

TCO.105   Spôsoby dosiahnutia súladu

a)

Prevádzkovateľ z tretej krajiny môže na preukázanie súladu s nariadením (ES) č. 216/2008 (1) a časťou TCO popri prijateľných spôsoboch dosiahnutia súladu, ktoré prijala agentúra, použiť náhradný spôsob dosiahnutia súladu.

b)

Ak prevádzkovateľ z tretej krajiny, ktorý podlieha oprávneniu, chce na preukázanie súladu s nariadením (ES) č. 216/2008 a časťou TCO namiesto prijateľných spôsobov dosiahnutia súladu, ktoré prijala agentúra, použiť náhradné spôsoby dosiahnutia súladu, musí ich pred uplatnením oznámiť agentúre a poskytnúť jej úplný opis príslušných náhradných spôsobov dosiahnutia súladu. Tento opis musí obsahovať všetky revízie príručiek alebo postupov, ktoré môžu byť dôležité, ako aj hodnotenie, ktorým sa preukáže dodržiavanie vykonávacích predpisov.

Prevádzkovateľ z tretej krajiny môže tieto náhradné spôsoby dosiahnutia súladu uplatniť na základe predchádzajúceho schválenia agentúrou a po prijatí oznámenia uvedeného v ART.105 v prílohe 2 (ďalej len „časť ART“).

TCO.110   Zmierňujúce opatrenia

a)

Ak štát prevádzkovateľa alebo štát registrácie oznámil rozdiely oproti normám ICAO, ktoré agentúra zistila v súlade s ustanovením ART.200 písm. d) v časti ART, prevádzkovateľ z tretej krajiny môže na účely preukázania súladu s časťou TCO navrhnúť zmierňujúce opatrenia.

b)

Prevádzkovateľ z tretej krajiny musí agentúre preukázať, že tieto opatrenia zaručujú rovnocennú úroveň bezpečnosti ako norma, pri ktorej boli oznámené rozdiely.

TCO.115   Prístup

a)

Prevádzkovateľ z tretej krajiny zabezpečí, aby sa každej osobe splnomocnenej agentúrou alebo členským štátom, na území ktorého pristálo jedno z jeho lietadiel, či už s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho kedykoľvek umožnil prístup na palubu takéhoto lietadla na účely:

1.

kontroly dokumentov a príručiek, ktoré sa musia držať na palube, a výkonu kontroly s cieľom zabezpečiť súlad s časťou TCO alebo

2.

výkonu kontroly na odbavovacej ploche v zmysle prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 965/2012 (2).

b)

Prevádzkovateľ z tretej krajiny zabezpečí, aby sa každej osobe splnomocnenej agentúrou na účely overenia súladu s časťou TCO sprístupnili akékoľvek jeho priestory alebo dokumenty súvisiace s jeho činnosťami vrátane všetkých subdodávateľských činností.

ODDIEL II

Letová prevádzka

TCO.200   Všeobecné požiadavky

a)

Prevádzkovateľ z tretej krajiny musí dodržiavať:

1.

príslušné normy uvedené v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, najmä v prílohe 1 (Udeľovanie preukazov personálu), 2 (Letecké predpisy), 6 (Prevádzka lietadiel, časť I (Medzinárodná obchodná letecká doprava – letúny), resp. časť III (Medzinárodná prevádzka – vrtuľníky), 8 (Letová spôsobilosť lietadiel), 18 (Nebezpečný tovar) a 19 (Riadenie bezpečnosti);

2.

zmierňujúce opatrenia prijaté agentúrou v súlade s ART.200 písm. d);

3.

príslušné požiadavky časti TCO a

4.

príslušné letecké predpisy EÚ.

b)

Prevádzkovateľ z tretej krajiny zabezpečí, aby lietadlá, ktoré vykonávajú lety na územie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zmluvy, v rámci tohto územia alebo z neho, boli prevádzkované v súlade s:

1.

jeho osvedčením leteckého prevádzkovateľa a súvisiacimi prevádzkovými špecifikáciami a

2.

oprávnením vydaným v súlade s týmto nariadením a v rozsahu pôsobnosti a práv vymedzených v špecifikáciách, ktoré sú k nemu priložené.

c)

Prevádzkovateľ z tretej krajiny zabezpečí, aby lietadlá, ktoré vykonávajú lety smerom do Únie, v rámci Únie alebo z Únie, mali osvedčenie o letovej spôsobilosti lietadla, ktoré vydal alebo potvrdil:

1.

štát registrácie alebo

2.

štát prevádzkovateľa za podmienky, že štát prevádzkovateľa a štát registrácie uzavreli dohodu podľa článku 83a Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktorou sa prenáša zodpovednosť za vydanie osvedčenia o letovej spôsobilosti.

d)

Prevádzkovateľ z tretej krajiny poskytne agentúre na požiadanie všetky informácie významné z hľadiska overovania súladu s časťou TCO.

e)

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 (3), prevádzkovateľ z tretej krajiny bez zbytočného odkladu nahlási agentúre akúkoľvek nehodu v zmysle prílohy 13 k dohovoru ICAO, ktorá sa týka lietadiel používaných na základe jeho osvedčenia leteckého prevádzkovateľa.

TCO.205   Navigačné, komunikačné a monitorovacie zariadenia

Pri prevádzke v rámci vzdušného priestoru nad územím, na ktoré sa vzťahuje zmluva, prevádzkovateľ z tretej krajiny vybaví svoje lietadlá navigačnými, komunikačnými a monitorovacími zariadeniami podľa požiadaviek platných v danom vzdušnom priestore a bude ich používať v súlade s týmito požiadavkami.

TCO.210   Povinné doklady, príručky a záznamy na palube

Prevádzkovateľ z tretej krajiny zabezpečí, aby všetky dokumenty, príručky a záznamy, ktoré sa musia držať na palube lietadla, boli platné a aktuálne.

TCO.215   Poskytovanie dokumentácie, príručiek a záznamov

Veliteľ lietadla v primeranom čase od požiadania osobou splnomocnenou agentúrou alebo príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého lietadlo pristálo, poskytne tejto osobe dokumentáciu, príručky a záznamy, ktoré sa musia držať na palube.

ODDIEL III

Udeľovanie oprávnení prevádzkovateľom z tretích krajín

TCO.300   Žiadosť o oprávnenie

a)

Prevádzkovateľ z tretej krajiny musí pred začatím prevádzky obchodnej leteckej dopravy podľa časti TCO požiadať o oprávnenie, ktoré vydá agentúra, a získať ho.

b)

Žiadosť o oprávnenie sa predkladá:

1.

najmenej 30 dní pred plánovaným začiatkom prevádzky a

2.

vo forme a spôsobom, ktorý stanoví agentúra.

c)

Bez toho, aby boli dotknuté platné dvojstranné dohody, žiadateľ poskytne agentúre všetky informácie potrebné na posúdenie, či sa bude plánovaná prevádzka vykonávať v súlade s príslušnými požiadavkami podľa TCO.200 písm. a). Súčasťou týchto informácií je:

1.

riadne vyplnená žiadosť;

2.

úradný názov, obchodné meno, sídlo a poštová adresa žiadateľa;

3.

kópia žiadateľovho osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a súvisiacich prevádzkových špecifikácií alebo rovnocenných dokumentov vydaných štátom prevádzkovateľa, ktoré potvrdzujú spôsobilosť držiteľa vykonávať plánovanú prevádzku;

4.

aktuálne potvrdenie o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo o obchodnej registrácii žiadateľa alebo podobný dokument vydaný obchodným registrom v štáte hlavného miesta podnikania;

5.

navrhovaný dátum začiatku, druh a zemepisné oblasti prevádzky.

d)

Agentúra môže v prípade potreby požiadať o akúkoľvek ďalšiu relevantnú dokumentáciu, príručky alebo osobitné povolenia vydané alebo schválené štátom prevádzkovateľa alebo štátom registrácie.

e)

V prípade lietadiel, ktoré nie sú zaregistrované v štáte prevádzkovateľa, môže agentúra žiadať:

1.

podrobnosti týkajúce sa zmluvy o prenájme každého takto prevádzkovaného lietadla a

2.

v náležitých prípadoch kópiu dohody medzi štátom prevádzkovateľa a štátom registrácie uzavretej podľa článku 83a Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktorá sa vzťahuje na dané lietadlo.

TCO.305   Nepravidelné lety – jednorazové oznámenia

a)

Odchylne od ustanovenia TCO.300 písm. a) môže prevádzkovateľ z tretej krajiny vykonávať záchranné lety, nepravidelný let alebo sériu nepravidelných letov z dôvodu nepredvídanej, bezprostrednej a naliehavej prevádzkovej potreby bez predchádzajúceho oprávnenia, za predpokladu, že prevádzkovateľ:

1.

upovedomí agentúru pred plánovaným dátumom prvého letu formou a spôsobom, ktorý určí agentúra;

2.

nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (4)a

3.

požiada o oprávnenie podľa TCO.300 do 10 pracovných dní od oznámenia agentúre.

b)

Let(-y) uvedený(-é) v oznámení podľa písm. a) bodu 1 možno vykonávať maximálne počas šiestich po sebe nasledujúcich týždňov od dátumu oznámenia alebo kým agentúra nerozhodne o žiadosti v súlade s časťou ART, podľa toho, čo nastane skôr.

c)

Oznámenie môže prevádzkovateľ podať iba raz za 24 mesiacov.

TCO.310   Práva držiteľa oprávnenia

Práva prevádzkovateľa sa uvedú v špecifikáciách oprávnenia a nepresiahnu práva udelené štátom prevádzkovateľa.

TCO.315   Zmeny

a)

Na akúkoľvek zmenu týkajúcu sa podmienok udelenia oprávnenia alebo súvisiacich špecifikácií, okrem zmien dohodnutých podľa ART.210 písm. c), sa vyžaduje predchádzajúce schválenie zo strany agentúry.

b)

Prevádzkovateľ z tretej krajiny predloží agentúre žiadosť o predchádzajúce schválenie najmenej 30 dní pred dátumom vykonania plánovanej zmeny.

Prevádzkovateľ z tretej krajiny agentúre poskytne informácie podľa TCO.300, pričom sa obmedzí na rozsah zmeny.

Po predložení žiadosti o zmenu sa prevádzkovateľ z tretej krajiny pri výkone činnosti riadi podmienkami stanovenými agentúrou podľa ART.225 písm. b).

c)

Všetky zmeny, ktoré si podľa dohody v súlade s ART.210 písm. c) nevyžadujú predchádzajúce schválenie, sa agentúre oznámia pred ich vykonaním.

TCO.320   Zachovanie platnosti

a)

Oprávnenie zostáva v platnosti za predpokladu, že:

1.

prevádzkovateľ z tretej krajiny dodržiava príslušné požiadavky uvedené v časti TCO. Do úvahy sa berú aj ustanovenia týkajúce sa nakladania so zisteniami podľa TCO.325;

2.

platí osvedčenie leteckého prevádzkovateľa alebo rovnocenný dokument vydaný štátom prevádzkovateľa a prípadné súvisiace prevádzkové špecifikácie;

3.

agentúra má zabezpečený prístup k prevádzkovateľovi z tretej krajiny v zmysle TCO.115;

4.

prevádzkovateľ z tretej krajiny nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005;

5.

oprávnenie nebolo odovzdané, pozastavené ani zrušené;

6.

prevádzkovateľ z tretej krajiny vykonal v rámci daného oprávnenia za každých 24 kalendárnych mesiacov aspoň jeden let na územie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zmluvy, v rámci tohto územia alebo z neho.

b)

V prípade vzdania sa oprávnenia alebo jeho zrušenia sa oprávnenie vráti agentúre.

TCO.325   Zistenia

Po prijatí oznámenia o zisteniach agentúry podľa ART.230 musí prevádzkovateľ z tretej krajiny:

a)

zistiť hlavnú príčinu nesúladu;

b)

v prijateľnom časovom rámci vypracovať plán nápravných opatrení na riešenie hlavnej príčiny nesúladu a predložiť ho agentúre;

c)

preukázať realizáciu nápravných opatrení k spokojnosti agentúry v období, na ktorom sa dohodol s agentúrou v zmysle ART.230 písm. e) bodu 1.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES.( Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.) Nariadenie naposledy zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 6/2013 z 8. januára 2013 (Ú. v. EÚ L 4, 9.1.2013, s. 34).

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. (Ú. v. EÚ L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 z 20. októbra 2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES.( Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 35).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady(ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o otožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15)


PRÍLOHA 2

ČASŤ ART

POŽIADAVKY NA ORGÁNY V SÚVISLOSTI S UDEĽOVANÍM OPRÁVNENÍ PREVÁDZKOVATEĽOM Z TRETÍCH KRAJÍN

ODDIEL I

Všeobecné ustanovenia

ART.100   Rozsah pôsobnosti

Touto prílohou (ďalej len „časť ART“) sa stanovujú administratívne požiadavky na členské štáty a agentúru, najmä pokiaľ ide o:

a)

vydávanie, zachovanie, zmenu, obmedzenie, pozastavenie alebo zrušenie platnosti oprávnení prevádzkovateľov z tretích krajín, ktorí prevádzkujú obchodnú leteckú dopravu a

b)

monitorovanie týchto prevádzkovateľov.

ART.105   Náhradné spôsoby dosiahnutia súladu

Agentúra posúdi všetky náhradné spôsoby dosiahnutia súladu navrhované prevádzkovateľmi z tretích krajín v súlade s TCO.105 písm. b) v rámci analýzy poskytnutej dokumentácie, a ak sa to bude považovať za potrebné, vykonaním kontroly prevádzkovateľa z tretej krajiny.

Ak agentúra zistí, že náhradné spôsoby dosiahnutia súladu vyhovujú ustanoveniam časti TCO, bez zbytočného odkladu oznámi žiadateľovi, že náhradné spôsoby dosiahnutia súladu možno použiť, a podľa potreby náležite zmení oprávnenie žiadateľa.

ART.110   Výmena informácií

a)

Agentúra informuje Komisiu a členské štáty, ak:

1.

zamietne žiadosť o oprávnenie;

2.

zavedie obmedzenie z dôvodu obáv o bezpečnosť, pozastaví alebo zruší platnosť oprávnenia.

b)

Agentúra informuje členské štáty o oznámeniach prijatých v zmysle TCO.305 do jedného pracovného dňa od prijatia takéhoto oznámenia.

c)

Agentúra členským štátom pravidelne sprístupní aktualizovaný zoznam oprávnení, ktoré vydala, obmedzila, zmenila, pozastavila alebo zrušila.

d)

Členské štáty informujú agentúru v prípade, že plánujú zaviesť opatrenie podľa článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2111/2005.

ART.115   Vedenie záznamov

a)

Agentúra vytvorí systém vedenia záznamov, prostredníctvom ktorého možno vhodným spôsobom uchovávať, sprístupňovať a spoľahlivo sledovať:

1.

odbornú prípravu, kvalifikáciu a oprávnenia jej personálu;

2.

vydané oprávnenia prevádzkovateľov z tretích krajín alebo prijaté oznámenia;

3.

procesy udeľovania oprávnení a nepretržité monitorovanie oprávnených prevádzkovateľov z tretích krajín;

4.

zistenia, schválené nápravné opatrenia a dátum ukončenia opatrení;

5.

prijaté opatrenia na presadzovanie vrátane pokút, ktoré agentúra požaduje v súlade s nariadením (ES) č. 216/2008;

6.

vykonávanie nápravných opatrení, ktoré agentúra nariadila v súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008 a

7.

uplatňovanie ustanovení o odchýlkach v súlade s článkom 18 písm. d) nariadenia (ES) č. 216/2008.

b)

Všetky záznamy sa v súlade s príslušnými predpismi o ochrane údajov uchovávajú najmenej 5 rokov.

ODDIEL II

Udeľovanie oprávnení, monitorovanie a presadzovanie

ART.200   Postup počiatočného hodnotenia — všeobecné ustanovenia

a)

Agentúra po prijatí žiadosti o oprávnenie v súlade s TCO.300 posúdi dodržiavanie príslušných požiadaviek časti TCO prevádzkovateľom z tretej krajiny.

b)

Počiatočné hodnotenie sa vykoná do 30 dní od prijatia predmetnej žiadosti alebo 30 dní pred plánovaným začiatkom prevádzky, podľa toho, čo nastane neskôr.

Ak si počiatočné hodnotenie vyžaduje ďalšie hodnotenie alebo audit, obdobie hodnotenia sa podľa potreby predĺži o trvanie takéhoto ďalšieho hodnotenia alebo auditu.

c)

Počiatočné hodnotenie je založené na:

1.

dokumentácii a údajoch, ktoré poskytol prevádzkovateľ z tretej krajiny;

2.

príslušných informáciách o úrovni bezpečnosti prevádzkovateľa z tretej krajiny vrátane protokolov z kontrol na odbavovacej ploche, informácií nahlásených v súlade s ARO.RAMP.145 písm. c, uznávaných noriem odvetvia, záznamov o nehodách a opatrení na presadzovanie prijatých treťou krajinou;

3.

príslušných informáciách o schopnosti štátu prevádzkovateľa, resp. štátu registrácie vykonávať dohľad vrátane výsledkov auditov vykonaných podľa medzinárodných dohovorov alebo podľa štátnych programov hodnotenia bezpečnosti a

4.

rozhodnutiach a vyšetrovaniach podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005 alebo na spoločných konzultáciách podľa nariadenia (ES) č. 473/2006 (1).

d)

Agentúra na základe konzultácie s členskými štátmi identifikuje tie normy ICAO, pri ktorých môže pristúpiť na zmierňujúce opatrenia v prípade, že štát prevádzkovateľa alebo štát registrácie informoval o rozdiele v porovnaní s normou ICAO. Agentúra na zmierňovacie opatrenia pristúpi, ak sa presvedčí, že tieto zmierňovacie opatrenia zaručia rovnocennú úroveň bezpečnosti ako norma, pri ktorej boli oznámené rozdiely.

e)

Ak agentúra v rámci počiatočného hodnotenia nezíska dostatočnú mieru dôvery v prevádzkovateľa z tretej krajiny a/alebo v štát prevádzkovateľa:

1.

zamietne žiadosť, ak výsledky hodnotenia naznačujú, že ďalšie hodnotenie nepovedie k vydaniu oprávnenia alebo

2.

vykoná ďalšie hodnotenia v rozsahu potrebnom na potvrdenie, že plánovaná prevádzka sa bude vykonávať v súlade s príslušnými požiadavkami časti TCO.

ART.205   Postup počiatočného hodnotenia — prevádzkovatelia z tretích krajín, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy

a)

Agentúra po prijatí žiadosti o oprávnenie od prevádzkovateľa, ktorý podlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy alebo prevádzkovému obmedzeniu podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005, uplatní príslušný postup hodnotenia podľa ART.200.

b)

Ak prevádzkovateľ podlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy z dôvodu, že štát prevádzkovateľa nevykonáva primeraný dohľad, agentúra o tejto skutočnosti informuje Komisiu na účely ďalšieho hodnotenia prevádzkovateľa a štátu prevádzkovateľa podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005.

c)

Agentúra vykoná audit, ak:

1.

prevádzkovateľ z tretej krajiny súhlasí, že sa podrobí auditu;

2.

výsledky hodnotení podľa písmen a) a b) naznačujú, že existuje možnosť pozitívneho výsledku auditu; a

3.

audit možno vykonať v priestoroch prevádzkovateľa z tretej krajiny bez rizika ohrozenia bezpečnosti pracovníkov agentúry.

d)

Audit prevádzkovateľa z tretej krajiny môže zahŕňať hodnotenie dohľadu, ktorý vykonáva štát prevádzkovateľa, pokiaľ existujú dôkazy o závažných nedostatkoch v dohľade nad žiadateľom.

e)

Agentúra o výsledkoch auditu informuje Komisiu.

ART.210   Vydanie oprávnenia

a)

Agentúra vydá oprávnenie vrátane súvisiacich špecifikácií podľa dodatkov I a II, ak:

1.

sa presvedčí, že prevádzkovateľ z tretej krajiny je držiteľom platného osvedčenia leteckého prevádzkovateľa alebo rovnocenného dokumentu a súvisiacich prevádzkových špecifikácií, ktoré vydal štát prevádzkovateľa;

2.

sa presvedčí, že prevádzkovateľ z tretej krajiny má oprávnenie štátu prevádzkovateľa na vykonávanie prevádzky do EÚ;

3.

sa presvedčí, že prevádzkovateľ z tretej krajiny:

i)

zabezpečil súlad s príslušnými požiadavkami časti TCO;

ii)

poskytol transparentnú, primeranú a včasnú komunikáciu v reakcii na prípadné ďalšie hodnotenie a/alebo audit agentúry; a

iii)

prijal včasné a úspešné nápravné opatrenia v reakcii na prípadný zistený nesúlad.

4.

nič nenasvedčuje existencii závažných nedostatkov, pokiaľ ide o schopnosť štátu prevádzkovateľa, resp. štátu registrácie osvedčovať prevádzkovateľa a/alebo lietadlá v súlade s príslušnými normami ICAO a vykonávať nad nimi dohľad a

5.

žiadateľ nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005.

b)

Oprávnenie sa vydáva na časovo neobmedzené obdobie.

Práva a rozsah činností, na ktoré má prevádzkovateľ z tretej krajiny oprávnenie, sa uvedú v špecifikáciách priložených k oprávneniu.

c)

Agentúra sa s prevádzkovateľom z tretej krajiny dohodne na rozsahu zmien týkajúcich sa prevádzkovateľa z tretej krajiny, pri ktorých sa nebude vyžadovať predchádzajúce schválenie.

ART.215   Monitorovanie

a)

Agentúra vyhodnotí:

1.

zachovávanie súladu s príslušnými požiadavkami časti TCO prevádzkovateľmi z tretích krajín, ktorým udelila oprávnenia;

2.

vykonanie prípadných nápravných opatrení, ktoré agentúra nariadila v súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008.

b)

V tomto hodnotení:

1.

sa zohľadní dokumentácia týkajúca sa bezpečnosti a údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľ z tretej krajiny;

2.

sa zohľadnia príslušné informácie o úrovni bezpečnosti prevádzkovateľa z tretej krajiny vrátane protokolov z kontrol na odbavovacej ploche, informácií nahlásených v súlade s ARO.RAMP.145 písm. c), uznávaných noriem odvetvia, záznamov o nehodách a opatrení na presadzovanie prijatých treťou krajinou;

3.

sa zohľadnia príslušné informácie o schopnosti štátu prevádzkovateľa, resp. štátu registrácie vykonávať dohľad vrátane výsledkov auditov vykonaných podľa medzinárodných dohovorov alebo podľa štátnych programov hodnotenia bezpečnosti;

4.

sa zohľadnia rozhodnutia a vyšetrovania podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005 alebo spoločné konzultácie podľa nariadenia (ES) č. 473/2006;

5.

sa zohľadnia prípadné predchádzajúce hodnotenia alebo audity a

6.

sa agentúre poskytnú dôkazy potrebné v prípade, ak sa vyžadujú ďalšie kroky vrátane opatrení uvedených v ART.235.

c)

Rozsah monitorovania vymedzený v písmenách a) a b) sa určí na základe výsledkov predchádzajúcich činností súvisiacich s udeľovaním oprávnenia a/alebo monitorovaním.

d)

Ak na základe dostupných informácií existuje podozrenie, že úroveň bezpečnosti prevádzkovateľa z tretej krajiny a/alebo schopnosti štátu prevádzkovateľa vykonávať dohľad klesli pod úroveň platných noriem podľa príloh k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, agentúra vykoná ďalšie hodnotenia v rozsahu potrebnom na uistenie sa, že plánovaná prevádzka sa bude vykonávať v súlade s príslušnými požiadavkami časti TCO.

e)

Agentúra zhromaždí a spracuje všetky informácie týkajúce sa bezpečnosti, ktoré považuje za dôležité na účely monitorovania.

ART.220   Program monitorovania

a)

Agentúra vytvorí a povedie program monitorovania zastrešujúci činnosti, ktoré sa vyžadujú podľa ART.215, resp. podľa podčasti ARO.RAMP.

b)

Pri vytváraní programu monitorovania sa zohľadnia výsledky predchádzajúcich činností týkajúcich sa udeľovania oprávnení a/alebo monitorovania.

c)

Agentúra posudzuje prevádzkovateľov z tretích krajín v intervaloch maximálne 24 mesiacov.

Tento interval možno skrátiť, ak existujú skutočnosti nasvedčujúce tomu, že úroveň bezpečnosti prevádzkovateľa z tretej krajiny a/alebo schopnosti štátu prevádzkovateľa vykonávať dohľad mohli klesnúť pod úroveň platných noriem podľa príloh k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.

Agentúra môže predĺžiť interval najviac na 48 mesiacov, ak určí, že v priebehu predchádzajúceho monitorovacieho obdobia:

1.

nič nenasvedčuje tomu, že by orgán dohľadu v štáte prevádzkovateľa nevykonával účinný dohľad nad prevádzkovateľmi spadajúcimi do jeho pôsobnosti;

2.

prevádzkovateľ z tretej krajiny priebežne a včas nahlasoval zmeny uvedené v TCO.315;

3.

neboli vydané žiadne zistenia úrovne 1 podľa ART.230 b) a

4.

všetky nápravné opatrenia sa realizovali v období, ktoré agentúra akceptovala alebo predĺžila v zmysle ART.230 písm. e) bodu 1.

d)

V rámci programu monitorovania sa zaznamenávajú dátumy monitorovacích činností vrátane stretnutí.

ART.225   Zmeny

a)

Po prijatí žiadosti o zmenu, pri ktorej sa vyžaduje predchádzajúce schválenie, agentúra uplatní príslušný postup podľa ART.200 obmedzený na rozsah danej zmeny.

b)

Agentúra predpíše podmienky, za ktorých môže prevádzkovateľ z tretej krajiny počas zmeny vykonávať prevádzku v rozsahu svojho oprávnenia s výnimkou prípadov, keď agentúra rozhodne, že je potrebné pozastaviť platnosť oprávnenia.

c)

Pri zmenách, ktoré si nevyžadujú predchádzajúce schválenie, agentúra vyhodnotí informácie poskytnuté prevádzkovateľom z tretej krajiny v oznámení podľa TCO.315 s cieľom overiť, či sú splnené príslušné požiadavky. V prípade akéhokoľvek nesúladu agentúra:

1.

informuje prevádzkovateľa z tretej krajiny o nesúlade a požiada ho o upravený návrh na zabezpečenie súladu a

2.

pri zisteniach úrovne 1 alebo úrovne 2 podľa potreby koná v súlade s ART.230 alebo ART.235.

ART.230   Zistenia a nápravné opatrenia

a)

Agentúra musí uplatňovať systém analýzy významu zistení z hľadiska bezpečnosti.

b)

Zistenie úrovne 1 agentúra vydá, ak sa zistí akýkoľvek významný nesúlad s príslušnými požiadavkami nariadenia (ES) č. 216/2008 a časťou TCO alebo s podmienkami oprávnenia, ktorým sa znižuje bezpečnosť alebo vážne ohrozuje bezpečnosť letov.

K zisteniam úrovne 1 patrí okrem iného:

1.

neumožnenie prístupu agentúry do priestorov prevádzkovateľa z tretej krajiny v zmysle TCO.115 písm. b) počas bežného času prevádzky a po písomnej žiadosti;

2.

zavedenie zmien, ktoré si vyžadujú predchádzajúce schválenie, bez získania schválenia v zmysle ART.210;

3.

získanie oprávnenia alebo zachovanie jeho platnosti pomocou falšovania dokumentácie;

4.

dôkaz o nesprávnom alebo podvodnom použití oprávnenia.

c)

Zistenie úrovne 2 agentúra vydá, ak sa zistí akýkoľvek nesúlad s príslušnými požiadavkami nariadenia (ES) č. 216/2008 a časťou TCO alebo s podmienkami oprávnenia, ktorým by sa mohla znížiť bezpečnosť alebo ohroziť bezpečnosť letov.

d)

Ak k zisteniu dôjde počas monitorovania, agentúra bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek dodatočné opatrenia požadované nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi, písomne informuje prevádzkovateľa z tretej krajiny o tomto zistení a požiada ho o vykonanie nápravných opatrení na odstránenie alebo zmiernenie hlavnej príčiny s cieľom zabrániť opakovaniu zisteného(-ých) nesúladu(-ov).

e)

V prípade zistení úrovne 2 agentúra:

1.

poskytne prevádzkovateľovi z tretej krajiny čas na vykonanie nápravných opatrení primeraný povahe zistenia. Na konci tohto obdobia môže agentúra podľa povahy zistenia obdobie predĺžiť na základe druhého uspokojivého plánu nápravných opatrení, ktorý agentúra schváli a

2.

vyhodnotí nápravné opatrenia a plán ich vykonávania, ktorý navrhol prevádzkovateľ z tretej krajiny. Ak je záverom hodnotenia, že plán obsahuje analýzu hlavnej príčiny (príčin) a opatrenia na účinné odstránenie alebo zmiernenie hlavnej príčiny (príčin), ktoré zabránia opakovaniu nesúladu, pristúpi sa na nápravné opatrenia a plán ich vykonávania.

Ak prevádzkovateľ z tretej krajiny nepredloží prijateľný plán nápravných opatrení v zmysle ART.230 písm. e) bodu 1), ani nerealizuje nápravné opatrenia v časovom období, na ktoré pristúpila alebo ktoré predĺžila agentúra, hodnotenie zistenia sa zvýši na úroveň 1 a podniknú sa kroky uvedené v ART.235 písm. a).

f)

Agentúra zaznamená a štátu prevádzkovateľa, resp. štátu registrácie oznámi všetky svoje zistenia.

ART.235   Obmedzenie, pozastavenie platnosti a zrušenie platnosti oprávnení

a)

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek dodatočné opatrenia na presadzovanie, agentúra prijme opatrenia na obmedzenie alebo pozastavenie oprávnenia v prípade:

1.

zistenia úrovne 1;

2.

overiteľných dôkazov, že štát prevádzkovateľa, resp. štát registrácie nie je schopný osvedčovať prevádzkovateľa a/alebo lietadlá a vykonávať nad nimi dohľad v súlade s príslušnou normou ICAO alebo

3.

ak sa na prevádzkovateľa z tretej krajiny vzťahuje opatrenie podľa článku 6 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 2111/2005.

b)

Platnosť oprávnenia sa pozastaví maximálne na 6 mesiacov. Na konci tohto šesťmesačného obdobia môže agentúra predĺžiť pozastavenie platnosti o ďalšie 3 mesiace.

c)

Obmedzenie alebo pozastavenie platnosti sa zruší, keď sa agentúra presvedčí, že prevádzkovateľ z tretej krajiny a/alebo štát prevádzkovateľa prijali úspešné nápravné opatrenia.

d)

Agentúra pri rozhodovaní o zrušení pozastavenia platnosti vykoná audit prevádzkovateľa z tretej krajiny, ak sú splnené podmienky uvedené v ART.205 písm. c). V prípade, že k pozastaveniu platnosti došlo z dôvodu závažných nedostatkov v dohľade, ktorý nad žiadateľom vykonáva štát prevádzkovateľa, resp. štát registrácie, súčasťou auditu môže byť hodnotenie s cieľom overiť, či tieto nedostatky v dohľade boli napravené.

e)

Agentúra zruší oprávnenie, ak:

1.

uplynulo obdobie uvedené v písmene b) alebo

2.

prevádzkovateľ z tretej krajiny začne podliehať zákazu vykonávania leteckej dopravy podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005.

f)

Ak sa po obmedzení uvedenom v písmene a) voči prevádzkovateľovi z tretej krajiny uplatní obmedzenie prevádzky v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005, agentúra toto obmedzenie zachová, kým sa nezruší obmedzenie prevádzky.


(1)  6 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 473/2006 z 22. marca 2006, którym sa stanovujú implementačné pravidlá pre zoznam leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zakazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Ú. v. L 84 23.3.2006, s. 8)

Dodatok I

Image

Dodatok II

Image


Top