Help Print this page 

Document 32014R0382

Title and reference
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 382/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre zverejňovanie dodatkov k prospektu (Text s významom pre EHP)
  • In force
OJ L 111, 15.4.2014, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/382/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/36


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 382/2014

zo 7. marca 2014,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre zverejňovanie dodatkov k prospektu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (1), a najmä na jej článok 16 ods. 3,

keďže:

(1)

Smernicou 2003/71/ES sa zosúlaďujú požiadavky na vypracovanie, schvaľovanie a zverejňovanie prospektu, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo pri ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo pôsobiacom v rámci členského štátu.

(2)

V smernici 2003/71/ES sa takisto vyžaduje zverejnenie dodatkov k prospektu s uvedením každej významnej novej skutočnosti, vecnej chyby alebo nepresnosti týkajúcej sa údajov zahrnutých do prospektu, ktoré sú schopné ovplyvniť hodnotenie cenných papierov a ktoré vzniknú alebo sa zistia v čase medzi schvaľovaním prospektu a konečným uzatvorením verejnej ponuky alebo začatím obchodovania na regulovanom trhu, podľa toho, ktorý prípad nastane neskôr.

(3)

Poskytovanie úplných údajov týkajúcich sa cenných papierov a emitentov cenných papierov prispieva k ochrane investorov. Dodatok by preto mal obsahovať všetky vecné údaje týkajúce sa špecifických situácií, ktoré spôsobili zmenu prospektu a ktoré musia byť zahrnuté do prospektu v súlade so smernicou 2003/71/ES a nariadením Komisie (ES) č. 809/2004 (2).

(4)

S cieľom zabezpečiť dôslednú harmonizáciu, spresniť požiadavky stanovené v smernici 2003/71/ES a zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch je nevyhnutné spresniť situácie, v prípade ktorých sa vyžaduje zverejnenie dodatkov k prospektu.

(5)

Nie je možné určiť všetky situácie, v prípade ktorých sa vyžaduje dodatok k prospektu, keďže to môže závisieť od príslušného emitenta a cenných papierov. Preto je vhodné spresniť minimálne situácie, v prípade ktorých sa vyžaduje dodatok.

(6)

Pre investorov zohrávajú pri ich investičných rozhodnutiach dôležitú úlohu auditované ročné účtovné závierky. S cieľom zabezpečiť, aby investori zakladali svoje investičné rozhodnutia na najaktuálnejších finančných informáciách, je potrebné zverejniť dodatok zahŕňajúci nové auditované ročné účtovné závierky emitentov kapitálových cenných papierov a emitentov podkladových akcií v prípade depozitných certifikátov, ktoré boli zverejnené po schválení prospektu.

(7)

S cieľom zohľadniť možnosť, že prognózy ziskov a odhady ziskov ovplyvnia investičné rozhodnutie, by emitenti kapitálových cenných papierov a emitenti podkladových akcií v prípade depozitných certifikátov mali zverejniť dodatok obsahujúci všetky zmeny implicitných alebo explicitných údajov tvoriacich prognózy ziskov alebo odhady ziskov, ktoré sú už zahrnuté do prospektu.

(8)

Údaje o totožnosti hlavných akcionárov alebo ktoromkoľvek kontrolujúcom subjekte emitenta sú v prípade každého druhu cenného papiera dôležitým predpokladom pre odborné posúdenie emitenta. Situácia zmeny kontroly emitenta je však významná obzvlášť vtedy, keď sa ponuka vzťahuje na kapitálové cenné papiere a depozitné certifikáty, keďže tieto druhy cenných papierov reagujú vo všeobecnosti na túto situáciu z hľadiska ceny citlivejšie. Preto by mal byť dodatok zverejnený vtedy, keď dôjde k zmene kontroly emitenta kapitálových cenných papierov alebo emitenta podkladových akcií v prípade depozitných certifikátov.

(9)

Je dôležité, aby potenciálni investori posudzujúci ponuku kapitálových cenných papierov alebo depozitných certifikátov mali možnosť porovnať podmienky takejto ponuky s cenou alebo podmienkami výmeny pripojenými k verejnej ponuke na prevzatie ohlásenej počas obdobia ponuky. Okrem toho výsledok verejnej ponuky na prevzatie takisto zohráva významnú úlohu pri investičnom rozhodnutí, keďže investori potrebujú vedieť, či s tým je alebo nie je spojená zmena kontroly emitenta. Dodatok je preto v takých prípadoch nevyhnutný.

(10)

Ak vyhlásenie o prevádzkovom kapitáli už nie je platné, investori nemôžu urobiť plne informované investičné rozhodnutie o finančnej situácii emitenta v bezprostrednej budúcnosti. Investori by mali byť schopní prehodnotiť svoje investičné rozhodnutia vzhľadom na nové informácie o schopnosti emitenta dostať sa k hotovostným prostriedkom a iným dostupným likvidným zdrojom na účely splnenia ich záväzkov. Dodatok je preto v takých prípadoch nevyhnutný.

(11)

Existujú situácie, keď sa po schválení prospektu emitent alebo ponúkajúci rozhodne ponúknuť cenné papiere v členských štátoch iných než tých, ktoré sú uvedené v prospekte, alebo požiadať o prijatie na obchodovanie s cennými papiermi na regulovaných trhoch v ďalších členských štátoch, ktoré sú iné než členské štáty uvedené v prospekte. Údaje o takýchto ponukách v iných členských štátoch alebo o prijatí na obchodovanie na regulovaných trhoch v uvedených členských štátoch sú dôležité pre posúdenie určitých aspektov cenných papierov emitenta zo strany investora, a preto by si vyžadovali dodatok.

(12)

Je pravdepodobné, že finančnú situáciu alebo podnikateľskú činnosť subjektu ovplyvní významný finančný záväzok. Preto by investori mali byť oprávnení dostať ďalšie informácie o dôsledkoch uvedeného záväzku v dodatku k prospektu.

(13)

Zvýšenie agregovanej nominálnej hodnoty ponukového programu poskytuje údaje o emitentovej potrebe financovania alebo o zvýšení dopytu po cenných papieroch emitentov. Preto by mal byť v prípade zvýšenia agregovanej nominálnej hodnoty ponukového programu uvedeného v prospekte zverejnený dodatok k prospektu.

(14)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) predložil Komisii.

(15)

ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (3) o stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú regulačné technické predpisy spresňujúce situácie, v prípade ktorých je zverejnenie dodatku k prospektu povinné.

Článok 2

Povinnosť zverejniť dodatok

Dodatok k prospektu sa zverejňuje v týchto situáciách:

a)

pri zverejnení novej auditovanej ročnej účtovnej závierky:

1.

emitentom, keď sa prospekt týka akcií a ostatných prevoditeľných cenných papierov rovnocenných s akciami uvedených v článku 4 ods. 2 pododseku 1 nariadenia (ES) č. 809/2004;

2.

emitentom podkladových akcií alebo ostatných prevoditeľných cenných papierov rovnocenných s akciami v prípade kapitálových cenných papierov spĺňajúcich podmienky stanovené v článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 809/2004;

3.

emitentom podkladových akcií, keď je prospekt vypracovaný v súlade so schémou depozitných certifikátov stanovenou v prílohe X alebo XXVIII nariadenia (ES) č. 809/2004;

b)

pri zverejnení zmeny prognózy zisku alebo odhadu zisku, ktoré sú už zverejnené v prospekte:

1.

emitentom, keď sa prospekt týka akcií a ostatných prevoditeľných cenných papierov rovnocenných s akciami uvedených v článku 4 ods. 2 pododseku 1 nariadenia (ES) č. 809/2004;

2.

emitentom podkladových akcií alebo ostatných prevoditeľných cenných papierov rovnocenných s akciami, keď sa prospekt týka kapitálových cenných papierov spĺňajúcich podmienky stanovené v článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 809/2004;

3.

emitentom podkladových akcií, keď je prospekt vypracovaný v súlade so schémou depozitných certifikátov stanovenou v prílohe X alebo XXVIII nariadenia (ES) č. 809/2004;

c)

ak nastala zmena v kontrole:

1.

emitenta, keď sa prospekt týka akcií a ostatných prevoditeľných cenných papierov rovnocenných s akciami uvedených v článku 4 ods. 2 pododseku 1 nariadenia (ES) č. 809/2004;

2.

emitenta podkladových akcií alebo ostatných prevoditeľných cenných papierov rovnocenných s akciami, keď sa prospekt týka kapitálových cenných papierov spĺňajúcich podmienky stanovené v článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 809/2004;

3.

emitenta podkladových akcií, keď je prospekt vypracovaný v súlade so schémou depozitných certifikátov stanovenou v prílohe X alebo XXVIII nariadenia (ES) č. 809/2004;

d)

pri novej verejnej ponuke na prevzatie tretími stranami podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES (4) a výsledku akejkoľvek verejnej ponuky na prevzatie, pokiaľ ide o:

1.

vlastné imanie emitenta, keď sa prospekt týka akcií a ostatných prevoditeľných cenných papierov rovnocenných s akciami uvedených v článku 4 ods. 2 pododseku 1 nariadenia (ES) č. 809/2004;

2.

vlastné imanie emitenta podkladových akcií alebo ostatných prevoditeľných cenných papierov rovnocenných s akciami, keď sa prospekt týka kapitálových cenných papierov spĺňajúcich podmienky stanovené v článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 809/2004;

3.

vlastné imanie emitenta podkladových akcií, keď je prospekt vypracovaný v súlade so schémou depozitných certifikátov stanovenou v prílohe X alebo XXVIII nariadenia (ES) č. 809/2004;

e)

ak v súvislosti s akciami a ostatnými prevoditeľnými cennými papiermi rovnocennými s akciami uvedenými v článku 4 ods. 2 pododseku 1 nariadenia (ES) č. 809/2004 a prevoditeľnými alebo vymeniteľnými dlhovými cennými papiermi, ktoré sú kapitálovými cennými papiermi spĺňajúcimi podmienky stanovené v článku 17 ods. 2 uvedeného nariadenia, nastala zmena vo vyhlásení o prevádzkovom kapitáli zahrnutom v prospekte, keď sa tým prevádzkový kapitál stane postačujúcim alebo nepostačujúcim pre súčasné požiadavky emitenta;

f)

pri žiadosti emitenta o prijatie na obchodovanie na ďalšom regulovanom trhu (ďalších regulovaných trhoch) v ďalšom členskom štáte (ďalších členských štátoch), alebo ak plánuje verejnú ponuku v ďalšom členskom štáte (ďalších členských štátoch) inom (iných) než je (sú) členský štát (členské štáty) uvedený (uvedené) v prospekte;

g)

v prípade nového významného finančného záväzku, ktorý pravdepodobne povedie k významnej celkovej zmene v zmysle článku 4a ods. 6 nariadenia (ES) č. 809/2004, a keď sa prospekt týka akcií a ostatných prevoditeľných cenných papierov rovnocenných s akciami uvedených v článku 4 ods. 2 pododseku 1 uvedeného nariadenia a ostatných kapitálových cenných papierov spĺňajúcich podmienky stanovené v článku 17 ods. 2 uvedeného nariadenia;

h)

ak sa agregovaná nominálna hodnota ponukového programu zvýšila.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy (Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Ú. v. EÚ L 142, 30.4.2004, s. 12).


Top