EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0379

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 379/2014 zo 7. apríla 2014 , ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

OJ L 123, 24.4.2014, p. 1–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/379/oj

24.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 379/2014

zo 7. apríla 2014,

ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 5,

keďže:

(1)

Prevádzkovatelia a pracovníci, ktorí sa podieľajú na prevádzke niektorých lietadiel, musia spĺňať príslušné základné požiadavky ustanovené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008.

(2)

V súlade s nariadením (ES) č. 216/2008 by Komisia mala prijať potrebné vykonávacie predpisy na zavedenie podmienok bezpečnej prevádzky lietadiel. V týchto predpisoch by sa mala v prvom rade zohľadniť zložitosť lietadla, organizácie a prevádzky lietadiel, ako aj riziká súvisiace s jednotlivými druhmi prevádzok.

(3)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 965/2012 (2) sa stanovujú vykonávacie predpisy týkajúce sa prevádzky obchodnej leteckej dopravy v prípade letúnov a vrtuľníkov. Mali by sa stanoviť aj predpisy týkajúce sa prevádzky obchodnej leteckej dopravy v prípade balónov a vetroňov, aby sa zosúladili so základnými zásadami a uplatniteľnosťou nariadenia (ES) č. 216/2008. Okrem toho špecifické črty niektorých obchodných prevádzok letúnov a vrtuľníkov, ktoré sa začínajú a končia na tom istom letisku alebo mieste prevádzky, sa musia primerane zohľadniť v súlade s ich rozsahom a pôsobnosťou a s možným rizikom.

(4)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 800/2013 (3) sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012 s cieľom zahrnúť predpisy týkajúce sa neobchodných prevádzok podľa zložitosti lietadla. Zároveň je potrebné zmeniť nariadenie (EÚ) č. 965/2012 tak, aby odzrkadľovalo súčasný stav vývoja a aby sa v ňom poskytli primerané opatrenia týkajúce sa určitých prísne vymedzených činností zahŕňajúcich iné ako zložité motorové lietadlá a zúčastnené organizácie.

(5)

Mali by sa doň zahrnúť aj predpisy týkajúce sa špeciálnych prevádzok letúnov, vrtuľníkov, balónov a vetroňov, pričom by sa zohľadnili osobitné aspekty takýchto prevádzok a možné riziko. Z dôvodov proporcionality by nebolo vhodné podrobiť všetkých obchodných prevádzkovateľov osvedčovaniu, najmä pokiaľ ide o obchodných špeciálnych prevádzkovateľov. Aj keď je ich činnosť obchodného charakteru, bolo by pre týchto prevádzkovateľov namiesto osvedčenia povinné vyhlásenie o spôsobilosti. V záujme bezpečnosti by sa mali špecifikovať podmienky týkajúce sa niektorých vysokorizikových obchodných špeciálnych prevádzok, ktoré by mohli ohroziť tretie strany na zemi, a z tohto dôvodu by mali tieto prevádzky podliehať povoleniu.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 965/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Na zabezpečenie plynulého prechodu a vysokej úrovne bezpečnosti civilného letectva v Únii by vykonávacie opatrenia mali odrážať súčasný stav vývoja v oblasti leteckej prevádzky vrátane najlepších postupov a vedeckého a technického pokroku. Zodpovedajúcim spôsobom by sa mali zohľadniť technické požiadavky a administratívne postupy schválené do 30. júna 2009 v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva a európskych Spojených leteckých úradov, ako aj platné právne predpisy týkajúce sa konkrétneho prostredia v jednotlivých štátoch.

(8)

Je nevyhnutné poskytnúť leteckému priemyslu a administratívnym orgánom členských štátov dostatok času, aby sa prispôsobili tomuto novému regulačnému rámcu.

(9)

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva vypracovala návrh vykonávacích predpisov a predložila ho v podobe stanoviska Komisii v súlade s článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 sa mení takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú podrobné pravidlá v oblasti leteckej prevádzky letúnov, vrtuľníkov, balónov a vetroňov vrátane inšpekcií na odbavovacej ploche lietadiel prevádzkovateľov patriacich pod bezpečnostný dohľad iného štátu, ktoré pristáli na letiskách nachádzajúcich sa v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zmluvy.

2.   Týmto nariadením sa ustanovujú aj podrobné pravidlá podmienok vydávania, zachovania, zmeny, obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia osvedčení prevádzkovateľov lietadiel podľa článku 4 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 216/2008, ktorí sa podieľajú na prevádzke obchodnej leteckej dopravy, oprávnenia a zodpovednosť držiteľov osvedčení, ako aj okolností, za akých je prevádzka v záujme bezpečnosti zakázaná, obmedzená alebo podriadená určitým podmienkam.

3.   Týmto nariadením sa ustanovujú aj podrobné pravidlá podmienok a postupov pre vyhlásenia prevádzkovateľov, ktorí sa podieľajú na prevádzkach obchodnej špeciálnej dopravy a na neobchodnej prevádzke zložitých motorových lietadiel vrátane neobchodnej špeciálnej prevádzky zložitých motorových lietadiel, a pre dohľad nad nimi.

4.   Týmto nariadením sa ustanovujú aj podrobné pravidlá podmienok, v rámci ktorých musia niektoré vysokorizikové prevádzky obchodnej špeciálnej dopravy podliehať povoleniu v záujme bezpečnosti, a podmienok vydávania, zachovania, zmeny, obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia povolení.

5.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na leteckú prevádzku v rámci rozsahu pôsobnosti článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 216/2008.

6.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na leteckú prevádzku priviazaných balónov a vzducholodí ani na lety v priviazaných balónoch.“

2.

Článok 2 sa mení takto:

a)

V prvom odseku sa dopĺňajú tieto body:

„7.

‚Špeciálna prevádzka‘ je akákoľvek prevádzka, iná ako obchodná letecká doprava, pri ktorej sa lietadlo používa na špeciálne činnosti, ako napr. poľnohospodárstvo, stavebníctvo, fotografovanie, mapovanie, pozorovanie a hliadkovanie, letecká reklama.

8.

‚Vysokoriziková obchodná špeciálna prevádzka‘ je akákoľvek obchodná špeciálna prevádzka lietadla, ktorá sa vykonáva v rámci oblasti, kde by mohla byť v prípade núdze ohrozená bezpečnosť tretích strán na zemi, alebo akákoľvek obchodná špeciálna prevádzka lietadla, ktorá podľa príslušného orgánu miesta výkonu prevádzky vzhľadom na svoj osobitý charakter a miestne prostredie prevádzky predstavuje vysoké riziko najmä pre tretie strany na zemi.

9.

‚Iniciačný/Ukážkový let‘ je akýkoľvek krátky let za odplatu alebo inú primeranú protihodnotu, ktorý ponúka schválená výcviková organizácia alebo organizácia vytvorená na propagáciu športového alebo rekreačného lietania s cieľom prilákať nových záujemcov o výcvik alebo nových členov.

10.

‚Súťažný let‘ je akákoľvek letová činnosť, pri ktorej sa lietadlo využíva v leteckých súťažiach alebo pretekoch alebo pri ktorej sa využíva na tréning na letecké preteky alebo súťaže, ako aj na prílet na preteky alebo súťaže alebo odlet z nich.

11.

‚Letecká prehliadka‘ je akákoľvek letová činnosť zámerne vykonávaná na účel predvádzania alebo ako zábavný program na propagovanom podujatí otvorenom pre verejnosť vrátane prípadov, keď sa lietadlo využíva na tréning na leteckú prehliadku a keď letí na miesto podujatia a z neho.“

b)

V druhom odseku sa číslo „VII“ nahrádza číslom „VIII“.

3.

Článok 5 sa mení takto:

a)

Vkladá sa tento odsek 1a:

„1a.   Prevádzkovatelia, ktorí sa podieľajú na prevádzke letúnov výkonnostnej triedy B alebo vrtuľníkov jednoduchej konštrukcie v obchodnej leteckej doprave, ktorá sa začína a končí na tom istom letisku/mieste prevádzky, musia spĺňať príslušné ustanovenia príloh III a IV.“

b)

Odseky 3, 4 a 5 sa nahrádzajú takto:

„3.   Prevádzkovatelia zložitých motorových letúnov a vrtuľníkov, ktorí sa podieľajú na prevádzke neobchodnej leteckej dopravy, predložia vyhlásenie o schopnosti a prostriedkoch na vykonávanie svojich povinností v súvislosti s prevádzkou lietadla a prevádzkujú lietadlá v súlade s ustanoveniami prílohy III a prílohy VI. Keď sa takíto prevádzkovatelia podieľajú na prevádzke neobchodnej špeciálnej dopravy, prevádzkujú lietadlá v súlade s ustanoveniami príloh III a VIII.

4.   Prevádzkovatelia iných ako zložitých motorových letúnov a vrtuľníkov, ako aj balónov a vetroňov, ktorí sa podieľajú na prevádzke neobchodnej leteckej dopravy vrátane prevádzky neobchodnej špeciálnej dopravy, prevádzkujú lietadlá v súlade s ustanoveniami prílohy VII.

5.   Výcvikové organizácie, ktoré majú svoje hlavné miesto podnikania v niektorom členskom štáte a ktoré sú schválené v súlade s nariadením (EÚ) č. 1178/2011, prevádzkujú pri vykonávaní výcvikových letov do Únie, v rámci Únie alebo z Únie:

a)

zložité motorové letúny a vrtuľníky v súlade s ustanoveniami prílohy VI;

b)

iné ako zložité motorové letúny a vrtuľníky, ako aj balóny a vetrone v súlade s ustanoveniami prílohy VII.“

c)

Dopĺňajú sa tieto odseky 6 a 7:

„6.   Prevádzkovatelia prevádzkujú lietadlá na účely prevádzky obchodnej špeciálnej dopravy len v súlade s prílohami III a VIII.

7.   Lety, ktoré sa uskutočňujú bezprostredne pred prevádzkou špeciálnej dopravy, počas nej alebo bezprostredne po nej a ktoré priamo súvisia s touto prevádzkou, sa prevádzkujú podľa potreby v súlade s odsekmi 3, 4 a 6. S výnimkou zoskokov s padákom sa okrem členov posádky na palube nesmie prepravovať viac ako 6 osôb potrebných na uskutočnenie misie.“

4.

Článok 6 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa vypúšťa.

b)

Vkladá sa tento odsek 4a:

„4a.   Odchylne od odsekov 1 a 6 článku 5 sa môže nasledujúca prevádzka iných ako zložitých motorových lietadiel vykonávať v súlade s prílohou VII:

a)

lety, pri ktorých časť nákladov znášajú súkromné osoby, pod podmienkou, že priame náklady znášajú všetky osoby nachádzajúce sa v lietadle vrátane pilota a že počet osôb, ktoré znášajú priame náklady, je maximálne šesť;

b)

súťažné lety alebo letecké prehliadky pod podmienkou, že odplata alebo iná primeraná protihodnota poskytnutá za takéto lety sa obmedzuje na pokrytie priamych nákladov a primeraného príspevku na úhradu ročných nákladov a že ceny nepresahujú hodnotu stanovenú príslušným orgánom;

c)

ukážkové lety, výsadky, ťahanie vetroňov alebo akrobatické lety vykonávané buď výcvikovou organizáciou, ktorá má svoje hlavné miesto podnikania v niektorom členskom štáte a ktorá je schválená v súlade s nariadením (EÚ) č. 1178/2011, alebo organizáciou vytvorenou na propagáciu športového alebo rekreačného lietania pod podmienkou, že lietadlo prevádzkuje organizácia na základe vlastníctva alebo prenájmu lietadla bez posádky, že let neprináša zisk, ktorý by bol distribuovaný mimo organizáciu, a že kedykoľvek sa nečlenovia organizácie podieľajú na takýchto letoch, tieto lety predstavujú iba okrajovú činnosť organizácie.“

5.

Článok 8 sa mení takto:

a)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   V prípade prevádzky vrtuľníkov v obchodnej leteckej doprave, balónov v obchodnej leteckej doprave a vetroňov v obchodnej leteckej doprave sa musia dodržiavať vnútroštátne požiadavky.“

b)

Dopĺňa sa tento odsek 4:

„4.   Neobchodná prevádzka vrátane neobchodnej špeciálnej prevádzky zložitých motorových letúnov a vrtuľníkov, ako aj obchodná špeciálna prevádzka lietadiel, vrtuľníkov, balónov a vetroňov sa naďalej uskutočňujú v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi stanovujúcimi obmedzenia letového času, až kým sa neprijmú a nezačnú uplatňovať súvisiace vykonávacie predpisy.“

6.

V článku 10 sa odsek 3 mení takto:

a)

v písmene a) sa slová „prílohy III“ nahrádzajú slovami „príloh II a III“;

b)

v písmene b) sa slová „prílohy V, VI a VII“ nahrádzajú slovami „príloh II, V, VI a VII.“

7.

V článku 10 sa dopĺňajú tieto odseky 4, 5, 6 a 7:

„4.   Odchylne od druhého pododseku odseku 1 sa môžu členské štáty rozhodnúť, že nebudú uplatňovať ustanovenia príloh II, III, VII a VIII na špeciálne prevádzky do 21. apríla 2017.

5.   Odchylne od druhého pododseku odseku 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť, že nebudú uplatňovať ustanovenia príloh II, III a IV na:

a)

prevádzku letúnov výkonnostnej triedy B alebo vrtuľníkov s jednoduchou konštrukciou v rámci obchodnej leteckej dopravy, ktorá sa začína a končí na tom istom letisku/mieste prevádzky, do 21. apríla 2017 a

b)

prevádzka balónov a vetroňov v rámci obchodnej leteckej dopravy do 21. apríla 2017.

6.   Keď členský štát využije výnimku stanovenú v odseku 5 písm. a), uplatňujú sa tieto pravidlá:

a)

v prípade letúnov príloha III k nariadeniu (EHS) č. 3922/91 a príslušné vnútroštátne výnimky v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 3922/91;

b)

v prípade vrtuľníkov vnútroštátne požiadavky.

7.   Keď členský štát využije výnimky stanovené v odsekoch 3, 4 a 5, oznámi to Komisii a agentúre. V tomto oznámení opíše dôvody a dĺžku trvania výnimky, ako aj program vykonávania so zamýšľanými opatreniami a súvisiacim časovým rozvrhom.“

8.

Prílohy I až VII k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012 sa menia v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

9.

K nariadeniu (EÚ) č. 965/2012 sa dopĺňa príloha VIII (časť SPO) v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. apríla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 800/2013 zo 14. augusta 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 227, 24.8.2013, s. 1).


PRÍLOHA I

1.

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012 sa mení takto:

a)

Názov sa nahrádza takto: „Vymedzenie pojmov použitých v prílohách II až VIII.“

b)

Vkladá sa tento bod:

„11a.

‚Hmotnosť prázdneho balóna‘ je hmotnosť určená vážením balóna so všetkým nainštalovaným vybavením, ktorá je uvedená v letovej príručke lietadla.“

c)

Bod 40 sa nahrádza takto:

„40.

‚Dohoda o prenájme lietadla bez posádky (dry lease)‘ je dohoda medzi podnikmi, na základe ktorej sa lietadlo prevádzkuje pod osvedčením leteckého prevádzkovateľa (AOC) nájomcu alebo v prípade inej obchodnej prevádzky ako prevádzka obchodnej leteckej dopravy sa prevádzkuje v rámci zodpovednosti nájomcu.“

d)

Vkladá sa tento bod:

„117a.

‚Špecialista na úlohy‘ je osoba určená prevádzkovateľom alebo treťou stranou alebo osoba vystupujúca ako podnik, ktorá vykonáva na zemi úlohy priamo súvisiace so špecializovanou úlohou alebo vykonáva špecializované úlohy na palube alebo z lietadla.“

e)

Bod 120 sa nahrádza takto:

„120.

‚Dopravný náklad‘ je celková hmotnosť cestujúcich, batožiny, nákladu a príručného špeciálneho vybavenia vrátane akejkoľvek záťaže, pričom v prípade balónov sa záťaž nepovažuje za dopravný náklad.“

f)

Bod 127 sa nahrádza takto:

„127.

‚Dohoda o prenájme lietadla s posádkou (wet lease)‘ znamená:

v prípade prevádzky obchodnej leteckej dopravy dohodu medzi leteckými dopravcami, na základe ktorej sa lietadlo prevádzkuje pod AOC prenajímateľa, alebo

v prípade inej obchodnej prevádzky ako prevádzka obchodnej leteckej dopravy dohodu medzi prevádzkovateľmi, na základe ktorej sa lietadlo prevádzkuje v rámci zodpovednosti prenajímateľa.“

2.

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012 sa mení takto:

a)

V podčasti ARO.GEN.120 sa v písmene d) ods. 1 vkladá za slovo „povolenie“ čiarka a slová „povolenie špeciálnej prevádzky“.

b)

V podčasti ARO.GEN.200 sa v písmene c) vkladajú za slovo „osvedčenie“ slová „alebo povolenie“.

c)

V podčasti ARO.GEN.205 sa v písmene a) vkladá za slová „úvodného osvedčovania“ čiarka a slová „povoľovania špeciálnej prevádzky“.

d)

V podčasti ARO.GEN.205 sa v písmene b) vkladá za slovo „osvedčovania“ čiarka a slovo „povoľovania“.

e)

V podčasti ARO.GEN.220 v písmene a):

i)

sa vkladá tento odsek:

„4a)

postup povoľovania vysokorizikovej obchodnej špeciálnej prevádzky a nepretržitého dohľadu nad držiteľom povolenia;“.

ii)

Odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.

dohľad nad osobami a organizáciami vykonávajúcimi činnosť na území členského štátu, ale pod dohľadom, s osvedčením a s povolením príslušného orgánu iného členského štátu alebo agentúry na základe dohody medzi týmito orgánmi;“

iii)

v odseku 9 sa vkladá za slovo „osvedčovaniu“ čiarka a slovo „povoľovaniu“.

f)

V podčasti ARO.GEN.220 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Príslušný orgán uchováva zoznam všetkých osvedčení organizácií a povolení špeciálnej prevádzky, ktoré vydal, ako aj vyhlásenia, ktoré mu boli doručené.“

g)

V podčasti ARO.GEN.300 sa v písmene a) nahrádzajú odseky 1 a 2 takto:

„1.

súlad s požiadavkami vzťahujúcimi sa na organizácie alebo druh prevádzky pred vydaním osvedčenia, schválenia, prípadne povolenia;

2.

zachovávanie súladu s platnými požiadavkami v prípade organizácií, ktorým udelil osvedčenie, ktorým udelil povolenie špeciálnej prevádzky a v prípade organizácií, od ktorých dostal vyhlásenie;“.

h)

V podčasti ARO.GEN.305 sa vykonávajú tieto zmeny:

i)

písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

Pre organizácie, ktoré o svojej činnosti podávajú vyhlásenie príslušnému orgánu, vychádza program dohľadu z osobitného charakteru organizácie, zo zložitosti jej činností a z údajov o predchádzajúcich činnostiach dohľadu a z posúdenia rizík súvisiacich s druhom vykonávanej činnosti. Súčasťou programu sú audity a inšpekcie vrátane inšpekcií na odbavovacej ploche a neohlásených inšpekcií podľa potreby.“

ii)

vkladá sa toto písmeno d1):

„d1)

Pre organizácie, ktoré sú držiteľmi povolenia špeciálnej prevádzky, sa program dohľadu stanovuje v súlade s písmenom d) a takisto sa zohľadňuje predchádzajúci a súčasný postup povoľovania a obdobie platnosti povolenia.“

i)

V podčasti ARO.GEN.350 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Zistenie úrovne 1 stanoví príslušný orgán, ak zistí akýkoľvek významný nesúlad s príslušnými požiadavkami nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi, s postupmi a príručkami organizácie alebo s podmienkami povolenia, osvedčenia alebo povolenia špeciálnej prevádzky alebo s obsahom vyhlásenia, ktorý znižuje bezpečnosť alebo vážne ohrozuje bezpečnosť letu.“

j)

V podčasti ARO.GEN.350 sa v písmene b) ods. 2 a 3 vkladajú za slová „osvedčenia organizácie“ slová „alebo povolenia špeciálnej prevádzky“.

k)

V podčasti ARO.GEN.350 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

Zistenie úrovne 2 stanoví príslušný orgán, ak zistí akýkoľvek nesúlad s príslušnými požiadavkami nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi, s postupmi a príručkami organizácie alebo s podmienkami povolenia, osvedčenia alebo povolenia špeciálnej prevádzky alebo s obsahom vyhlásenia, ktorý by mohol znížiť bezpečnosť alebo ohroziť bezpečnosť letu.“

l)

V podčasti ARO.GEN.350 sa v písmene d) ods. 1 vkladá za slovo „osvedčenia“ čiarka a slová „povolenia špeciálnej prevádzky“.

m)

V podčasti ARO.GEN.350 sa v písmene e) vkladá za slová „organizácie, ktorej udelil osvedčenie,“ čiarka a slová „alebo ktorú povolil“.

n)

V podčasti ARO.GEN.355 sa v písmene a) odkaz na nariadenie (EÚ) č. 290/2012 nahrádza odkazom na nariadenie (EÚ) č. 1178/2011.

o)

Dopĺňa sa táto podčasť ARO.GEN.360:

ARO.GEN.360   Zistenia a vynucovacie opatrenia – všetci prevádzkovatelia

Ak sa počas dohľadu alebo iným spôsobom nájde dôkaz, ktorým sa poukazuje na nesúlad s príslušnými požiadavkami prevádzkovateľa, na ktorého sa vzťahujú požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisoch, príslušný orgán, ktorý zistil tento nesúlad, prijme všetky potrebné vynucovacie opatrenia, aby zabránil pokračovaniu takéhoto nesúladu.“

p)

V podčasti ARO.OPS.100 sa dopĺňa toto písmeno c):

„c)

Príslušný orgán môže stanoviť osobitné prevádzkové obmedzenia. Takéto obmedzenia sa musia zdokumentovať v prevádzkových špecifikáciách.“

q)

V podčasti OPS sa vkladá tento ODDIEL Ia:

ODDIEL Ia

Povolenie vysokorizikovej obchodnej špeciálnej prevádzky

ARO.OPS.150   Povolenie vysokorizikovej obchodnej špeciálnej prevádzky

a)

Po prijatí žiadosti o vydanie povolenia vysokorizikovej obchodnej špeciálnej prevádzky príslušný orgán prevádzkovateľa preskúma dokumentáciu prevádzkovateľa o posúdení rizika a štandardné prevádzkové postupy (SOP) súvisiace s jednou alebo viacerými plánovanými prevádzkami a vypracované v súlade s príslušnými požiadavkami prílohy VIII (časť SPO).

b)

Ak sú posúdenie rizika a štandardné prevádzkové postupy uspokojivé, príslušný orgán prevádzkovateľa vydá povolenie v súlade s dodatkom VI. Povolenie sa môže vydať na obmedzený alebo neobmedzený čas. Podmienky, za akých môže prevádzkovateľ vykonávať jednu alebo viaceré vysokorizikové obchodné špeciálne prevádzky, sa uvádzajú v povolení.

c)

Po prijatí žiadosti o zmenu povolenia príslušný orgán prevádzkovateľa dodržiava požiadavky uvedené v písmenách a) a b). Príslušný orgán určí podmienky, za akých môže prevádzkovateľ počas zmeny vykonávať prevádzku, s výnimkou prípadu, keď príslušný orgán rozhodne, že je potrebné pozastaviť platnosť povolenia.

d)

Po prijatí žiadosti o obnovenie platnosti povolenia príslušný orgán prevádzkovateľa dodržiava ustanovenia písmen a) a b). Príslušný orgán môže zohľadniť predchádzajúci povoľovací postup a činnosti dohľadu.

e)

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek dodatočné vynucovacie opatrenia, ak prevádzkovateľ vykoná zmeny bez toho, aby predložil zmenené posúdenie rizika a SOP, príslušný orgán prevádzkovateľa pozastaví, obmedzí alebo zruší platnosť povolenia.

f)

Po prijatí žiadosti o vydanie povolenia na cezhraničnú vysokorizikovú obchodnú špeciálnu prevádzku príslušný orgán prevádzkovateľa preskúma dokumentáciu prevádzkovateľa o posúdení rizika a štandardné prevádzkové postupy (SOP) koordinovane s príslušným orgánom miesta, kde sa plánuje vykonávanie prevádzky. Ak sú posúdenie rizika a štandardné prevádzkové postupy uspokojivé pre oba príslušné orgány, príslušný orgán prevádzkovateľa vydá povolenie.

ARO.OPS.155   Nájomné zmluvy

a)

Príslušný orgán schváli nájomnú zmluvu vrátane lietadla zaregistrovaného v tretej krajine alebo prevádzkovateľa z tretej krajiny, ak prevádzkovateľ obchodnej špeciálnej prevádzky preukázal súlad s ORO.SPO.100.

b)

Schválenie dohody o prenájme lietadla bez posádky sa pozastaví alebo zruší, keď sa pozastaví alebo zruší platnosť osvedčenia letovej spôsobilosti lietadla.“

r)

V podčasti ARO.OPS.200 sa v písmene b) ods. 2 vkladajú za slová „neobchodnú prevádzku“ slová „a špeciálnu prevádzku“.

s)

Podčasť ARO.OPS.210 sa nahrádza takto:

ARO.OPS.210   Určenie vzdialenosti alebo miestnej oblasti

Príslušný orgán môže určiť vzdialenosť alebo miestnu oblasť na účely prevádzky.“

t)

V podčasti OPS sa vkladá tento ODDIEL III:

ODDIEL III

Dohľad nad prevádzkou

ARO.OPS.300   Ukážkové lety

Príslušný orgán môže stanoviť ďalšie podmienky pre ukážkové lety vykonávané v súlade s časťou NCO na území členského štátu. Takéto podmienky musia zaručiť bezpečnú prevádzku a byť primerané.“

u)

V dodatku I

i)

sa podnadpis nahrádza takto „(Rozsah povolenia pre prevádzkovateľov leteckej dopravy)“;

ii)

a vypúšťajú sa slová „Obchodná špeciálna prevádzka (SPO)“ a poznámka pod čiarou č. 2.

v)

V dodatku II sa vypúšťa opakujúce sa slovo „vzlet“ a poznámka pod čiarou č. 10 sa nahrádza takto:

„(10)

Uveďte príslušnú kategóriu presného priblíženia: LTS CAT I, CAT II, OTS CAT II, CAT IIIA, CAT IIIB alebo CAT IIIC. Uveďte minimálnu dráhovú dohľadnosť (RVR) v metroch a výšku rozhodnutia (DH) v stopách. Na každú uvedenú kategóriu priblíženia slúži jeden riadok.“

w)

V dodatku V sa pod slová „Prevádzka neobchodnej leteckej dopravy“ dopĺňajú slová „Špeciálna prevádzka“.

x)

Dopĺňa sa tento dodatok VI:

„Dodatok VI

Image Text obrazu

3.

Príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012 sa mení takto:

a)

Všetky odkazy na nariadenie (ES) č. 1702/2003 sa nahrádzajú odkazmi na nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 (1).

b)

Všetky odkazy na nariadenie (ES) č. 290/2012 sa nahrádzajú odkazmi na nariadenie (EÚ) č. 1178/2011.

c)

Text podčasti ORO.GEN.005 sa nahrádza takto:

„V tejto prílohe sa ustanovujú požiadavky, ktoré musí plniť letecký prevádzkovateľ pri vykonávaní:

a)

prevádzky obchodnej leteckej dopravy (CAT);

b)

obchodnej špeciálnej prevádzky;

c)

neobchodnej prevádzky zložitých motorových lietadiel;

d)

neobchodnej špeciálnej prevádzky zložitých motorových lietadiel.“

d)

V podčasti ORO.GEN.105 sa za slová „alebo vyhlásenia“ vkladajú slová „alebo povoľovania špeciálnej prevádzky“.

e)

V podčasti ORO.GEN.110 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Prevádzkovateľ je zodpovedný za prevádzku lietadla v súlade s prílohou IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008, prípadne s príslušnými požiadavkami tejto prílohy a svojím osvedčením leteckého prevádzkovateľa (AOC) alebo s povolením špeciálnej prevádzky (povolenie SPO) alebo s vyhlásením.“

f)

V podčasti ORO.GEN.110 sa v písmene c) vkladá za slovo „osvedčenia“ čiarka a slová „povolenia špeciálnej prevádzky“.

g)

V podčasti ORO.GEN.110 sa dopĺňa toto písmeno:

„k)

Bez ohľadu na písmeno j) prevádzkovateľ vetroňov alebo balónov alebo letov so vzletom a pristátím na tom istom letisku alebo mieste prevádzky podľa VFR počas dňa:

i)

jednomotorových vrtuľových letúnov s maximálnou schválenou vzletovou hmotnosťou 5 700 kg alebo menšou a MOPSC pre 5 alebo menej cestujúcich, alebo

ii)

iných ako zložitých motorových vrtuľníkov s jedným motorom s MOPSC pre 5 alebo menej cestujúcich

musí zabezpečiť, aby letová posádka absolvovala primeraný výcvik alebo inštruktáž s cieľom umožniť im rozpoznať nepriznaný nebezpečný tovar prinesený na palubu cestujúcimi alebo ako náklad.“

h)

V podčasti ORO.GEN.115:

i)

sa názov nahrádza takto: „Žiadosť o osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (AOC)“;

ii)

v písmene a) sa za slová „osvedčenie prevádzkovateľa“ vkladá slovo „leteckého“.

i)

V podčasti ORO.GEN.120 sa dopĺňa toto písmeno:

„d)

Ak chce prevádzkovateľ, na ktorého sa vzťahuje povolenie SPO, používať alternatívne prostriedky preukázania zhody, musí dodržiavať ustanovenia písmena b), kedykoľvek takéto alternatívne prostriedky preukázania zhody ovplyvnia štandardné prevádzkové postupy, ktoré sú súčasťou povolenia, a písmena c) v prípade tej časti svojej organizácie a prevádzky, ku ktorej podal vyhlásenie.“

j)

Názov podčasti ORO.GEN.125 sa nahrádza takto: „Podmienky povolenia a oprávnenia držiteľa AOC“.

k)

Názov podčasti ORO.GEN.130 sa nahrádza takto: „Zmeny týkajúce sa držiteľa AOC“.

l)

Názov podčasti ORO.GEN.135 sa nahrádza takto: „Zachovanie platnosti AOC“.

m)

V podčasti ORO.GEN.140 sa v písmene a) vkladá za slovo „osvedčovaniu“ čiarka a slová „povoleniu SPO“.

n)

V podčasti ORO.GEN.140 sa v písmene b) vkladajú za slová „Prístup k lietadlu podľa písmena a) zahŕňa“ slová „v prípade CAT“ oddelené z oboch strán čiarkou.

o)

ORO.GEN.205 sa nahrádza takto:

ORO.GEN.205   Obstarávané činnosti

a)

Prevádzkovateľ zabezpečuje, že pri obstarávaní alebo nákupe akejkoľvek časti svojej činnosti obstarávaná alebo nakupovaná služba alebo výrobok spĺňajú platné požiadavky.

b)

Keď prevádzkovateľ s osvedčením alebo držiteľ povolenia SPO obstaráva časť svojej činnosti od organizácie, ktorá sama nie je držiteľom osvedčenia alebo povolenia v súlade s touto časťou, aby mohla vykonávať takúto činnosť, táto organizácia pracuje na základe povolenia prevádzkovateľa. Obstarávajúca organizácia zabezpečuje, aby mal príslušný orgán prístup k obstarávanej organizácii s cieľom stanoviť, či sa zachováva súlad s platnými požiadavkami.“

p)

V podčasti ORO.AOC.100 sa v písmene a) slovné spojenie „obchodnej leteckej prevádzky“ pozmení a doplní na „prevádzky obchodnej leteckej dopravy“.

q)

V podčasti ORO.AOC.100 sa písmená b) a c) nahrádzajú takto:

„b)

Prevádzkovateľ poskytne príslušnému orgánu tieto informácie:

1.

oficiálny názov a obchodný názov, adresu a poštovú adresu žiadateľa;

2.

opis navrhovanej prevádzky vrátane typu (typov) a počtu lietadiel, ktoré má prevádzkovať;

3.

opis systému riadenia vrátane organizačnej štruktúry;

4.

meno zodpovedného riadiaceho pracovníka;

5.

mená určených osôb, ktoré sa požadujú podľa ORO.AOC.135 písm. a) spolu s ich odbornou spôsobilosťou a praxou;

6.

kópiu prevádzkovej príručky, ktorá sa požaduje podľa ORO.MLR.100;

7.

vyhlásenie, že žiadateľ overil celú dokumentáciu zaslanú príslušnému orgánu a skonštatoval jej súlad s platnými požiadavkami.

c)

Žiadatelia príslušnému orgánu preukážu, že:

1.

dodržiavajú všetky platné požiadavky prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008, tejto prílohy, prílohy IV (časť CAT) a prílohy V (časť SPA) k tomuto nariadeniu;

2.

všetky prevádzkované lietadlá majú osvedčenie letovej spôsobilosti (CofA) v súlade s nariadením (EÚ) č. 748/2012 a

3.

ich organizácia a riadenie vhodne a primerane zodpovedajú veľkosti a rozsahu pôsobnosti prevádzky.“

r)

V podčasti ORO.AOC.125 sa v písmene a) ods. 1 bode ii) dopĺňa slovo „obchodnej“ na výraz „prevádzky obchodnej leteckej dopravy“.

s)

V podčasti ORO.DEC.100 sa prvá veta nahrádza takto:

„Prevádzkovateľ zložitého motorového lietadla, ktorý sa podieľa na neobchodnej prevádzke alebo na neobchodnej špeciálnej prevádzke, a prevádzkovateľ obchodnej špeciálnej dopravy:“.

t)

Za PODČASŤ DEC — VYHLÁSENIE sa vkladá táto podčasť:

„PODČASŤ SPO

PREVÁDZKA OBCHODNEJ ŠPECIÁLNEJ DOPRAVY

ORO.SPO.100   Spoločné požiadavky pre prevádzkovateľov obchodnej špeciálnej dopravy

a)

Prevádzkovateľ obchodnej špeciálnej dopravy musí okrem požiadaviek ORO.DEC.100 dodržiavať aj požiadavky ORO.AOC.135, ORO.AOC.140 a ORO.AOC.150.

b)

Lietadlo musí mať osvedčenie letovej spôsobilosti (CofA) v súlade s nariadením (EÚ) č. 748/2012 alebo musí byť prenajaté v súlade s písmenom c).

c)

Prevádzkovateľ obchodnej špeciálnej dopravy musí vopred získať od príslušného orgánu povolenie a dodržiavať tieto podmienky v prípade:

1.

nájmu lietadla s posádkou od prevádzkovateľa z tretej krajiny:

i)

štandardy týkajúce sa bezpečnosti prevádzkovateľa z tretej krajiny vzhľadom na zachovanie letovej spôsobilosti a leteckú prevádzku sú rovnocenné s príslušnými požiadavkami ustanovenými nariadením (ES) č. 2042/2003 a týmto nariadením;

ii)

lietadlo prevádzkovateľa z tretej krajiny má štandardné CofA vydané v súlade s prílohou 8 k dohovoru ICAO;

iii)

dĺžka trvania nájmu lietadla s posádkou nepresiahne sedem mesiacov za akékoľvek obdobie za sebou nasledujúcich 12 mesiacov alebo

2.

nájmu lietadla bez posádky zaregistrovaného v tretej krajine:

i)

bola určená prevádzková potreba, ktorú nemožno uspokojiť prenájmom lietadla registrovaného v EÚ;

ii)

dĺžka trvania nájmu lietadla bez posádky nepresiahne sedem mesiacov za akékoľvek obdobie za sebou nasledujúcich 12 mesiacov;

iii)

je zabezpečené splnenie platných požiadaviek nariadenia (ES) č. 2042/2003;

iv)

lietadlo je vybavené v súlade s prílohou VIII [časť SPO].

ORO.SPO.110   Povolenie vysokorizikovej obchodnej špeciálnej prevádzky

a)

Prevádzkovateľ obchodnej špeciálnej dopravy musí požiadať o povolenie, ktoré vydáva príslušný orgán prevádzkovateľa, a získať ho skôr, ako začne prevádzkovať vysokorizikovú obchodnú špeciálnu dopravu:

1.

ktorá sa vykonáva nad oblasťou, kde by mohla byť v prípade núdze ohrozená bezpečnosť tretích strán na zemi, alebo

2.

ktorá podľa rozhodnutia príslušného orgánu miesta, kde sa prevádzka vykonáva, vzhľadom na svoj osobitný charakter a miestne prostredie prevádzky predstavuje vysoké riziko najmä pre tretie strany na zemi.

b)

Prevádzkovateľ poskytne príslušnému orgánu tieto informácie:

1.

oficiálny názov a obchodný názov, adresu a poštovú adresu žiadateľa;

2.

opis systému riadenia vrátane organizačnej štruktúry;

3.

opis navrhovanej prevádzky vrátane druhu (druhov) a počtu lietadiel, ktoré má prevádzkovať;

4.

dokumentáciu o posúdení rizika a príslušné štandardné prevádzkové postupy požadované v SPO.OP.230;

5.

vyhlásenie, že prevádzkovateľ overil celú dokumentáciu zaslanú príslušnému orgánu a skonštatoval jej súlad s platnými požiadavkami.

c)

Žiadosť o povolenie alebo o jeho zmenu sa podáva formou a spôsobom, ktoré stanoví príslušný orgán, pričom zohľadní platné požiadavky nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisov.

ORO.SPO.115   Zmeny

a)

Akákoľvek zmena, ktorá má vplyv na rozsah pôsobnosti povolenia alebo povolenej prevádzky, si vyžaduje predchádzajúce povolenie príslušného orgánu. Akákoľvek zmena, ktorá nie je zahrnutá v pôvodnom posúdení rizika, si vyžaduje predloženie zmeneného posúdenia rizika a SOP príslušnému orgánu.

b)

Žiadosť o schválenie zmeny sa musí predložiť skôr, než sa uskutoční akákoľvek takáto zmena, aby príslušný orgán mohol stanoviť, či sa zachováva súlad s nariadením (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacími predpismi, a v prípade potreby zmeniť povolenie. Prevádzkovateľ poskytne príslušnému orgánu všetku potrebnú dokumentáciu.

c)

Zmena sa uskutoční až po získaní formálneho povolenia od príslušného orgánu v súlade s ARO.OPS.150.

d)

Prevádzkovateľ počas takýchto zmien vykonáva prevádzku na základe podmienok, ktoré podľa potreby stanoví príslušný orgán.

ORO.SPO.120   Zachovanie platnosti

a)

Prevádzkovateľ, ktorý je držiteľom povolenia špeciálnej prevádzky, dodržiava rozsah pôsobnosti a oprávnenia vymedzené v povolení.

b)

Povolenie prevádzkovateľa zostane v platnosti za predpokladu, že:

1.

prevádzkovateľ naďalej dodržiava príslušné požiadavky nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisov, a pritom zohľadňuje ustanovenia týkajúce sa zaobchádzania s nálezmi, ako sa uvádza v ORO.GEN.150;

2.

príslušný orgán má zaručený prístup k prevádzkovateľovi podľa ORO.GEN.140, aby mohol stanoviť, či sa zachováva súlad s príslušnými požiadavkami nariadenia (ES) č. 216/2008 a jeho vykonávacích predpisov, a

3.

sa od povolenia neodstúpi alebo nebude zrušené.

c)

Po zrušení povolenia, alebo odstúpení od neho sa povolenie bezodkladne odovzdá príslušnému orgánu.“

u)

V podčasti ORO.MLR.100 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

V obsahu prevádzkovej príručky sa odrážajú požiadavky stanovené v tejto prílohe, prípadne v prílohe IV (časť CAT), prílohe V (časť SPA), prílohe VI (časť NCC) a prílohe VIII (časť SPO), pričom nesmie byť v rozpore s podmienkami obsiahnutými v prevádzkových špecifikáciách osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC) prípadne s povolením SPO alebo vyhlásením a zoznamom osobitných povolení.“

v)

V podčasti ORO.MLR.100 sa vkladá toto písmeno g1):

„g1)

V prípade držiteľov povolenia SPO sa pri akejkoľvek zmene súvisiacej s povolenými štandardnými prevádzkovými postupmi musí získať predchádzajúce povolenie skôr, ako takáto zmena nadobudne účinnosť.“

w)

V podčasti ORO.MLR.100 sa v písmene h) vkladajú za slová „Bez ohľadu na písmeno g)“ slová „a písmeno g1)“.

x)

V podčasti ORO.MLR.101 sa prvá veta nahrádza takto:

„Okrem prevádzky jednomotorových vrtuľových letúnov s MOPSC pre 5 cestujúcich alebo jednomotorových vrtuľníkov s jednoduchou konštrukciou s MOPSC pre 5 cestujúcich so vzletom a pristátím na tom istom letisku alebo mieste prevádzky podľa VFR počas dňa a prevádzky vetroňov a balónov je základné členenie prevádzkovej príručky takéto:“

y)

V podčasti ORO.MLR.115 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Tieto záznamy sa musia uchovávať najmenej 5 rokov:

1.

v prípade prevádzkovateľov CAT záznamy o činnostiach uvedených v ORO.GEN.200;

2.

v prípade oznámených prevádzkovateľov kópia vyhlásenia prevádzkovateľa, podrobnosti týkajúce sa povolení, ktorých sú držiteľmi, a prevádzková príručka;

3.

v prípade držiteľov povolenia SPO okrem požiadaviek odseku 2 písm. a) záznamy týkajúce sa posúdenia rizika vykonaného v súlade s požiadavkami podčasti SPO.OP.230 a týkajúce sa štandardných prevádzkových postupov.“

z)

V podčasti ORO.MLR.115 sa v písmene b) ods. 4 dopĺňa za slovo „nebezpečnom náklade“ čiarka a slová „ak je to uplatniteľné“.

aa)

V podčasti ORO.SEC.100.A sa názov nahrádza takto:

ORO.SEC.100   Bezpečnostná ochrana priestoru pre letovú posádku – letúny“.

ab)

V podčasti ORO.SEC.100.H sa názov nahrádza takto:

ORO.SEC.105   Bezpečnostná ochrana priestoru pre letovú posádku – vrtuľníky“.

ac)

Podčasť ORO.FC.005 sa nahrádza takto:

ORO.FC.005   Rozsah pôsobnosti

V tejto podčasti sa ustanovujú požiadavky, ktoré musí splniť prevádzkovateľ vo vzťahu k výcviku, praxi a odbornej spôsobilosti letovej posádky, a túto podčasť tvorí:

a)

ODDIEL 1, v ktorom sa uvádzajú spoločné požiadavky uplatniteľné na neobchodnú prevádzku zložitých motorových lietadiel a každú obchodnú prevádzku;

b)

ODDIEL 2, v ktorom sa uvádzajú doplnkové požiadavky uplatniteľné na prevádzku obchodnej leteckej dopravy okrem:

1.

prevádzky vetroňov alebo balónov v rámci obchodnej leteckej dopravy alebo

2.

prevádzky osobnej obchodnej leteckej dopravy vykonávanej podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR) počas dňa, ktorá sa začína a končí na tom istom letisku alebo mieste prevádzky a v rámci miestnej oblasti, ktorú stanovil príslušný orgán:

jednomotorových vrtuľových letúnov s maximálnou schválenou vzletovou hmotnosťou 5 700 kg alebo menšou a MOPSC pre 5 cestujúcich alebo

iných ako zložitých motorových vrtuľníkov s jedným motorom s MOPSC pre 5 cestujúcich.

c)

ODDIEL 3, v ktorom sa uvádzajú doplnkové požiadavky pre obchodnú špeciálnu prevádzku a pre prevádzku uvedenú v odsekoch 1 a 2 písm. b).“

ad)

V podčasti ORO.FC.105:

i)

sa v písmene c) na začiatku prvej vety vkladajú tieto slová „V prípade obchodnej prevádzky letúnov a vrtuľníkov“;

ii)

písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

Písmeno c) sa neuplatňuje v prípade:

1.

prevádzky letúnov výkonnostnej triedy B v rámci obchodnej leteckej dopravy podľa VFR počas dňa a

2.

prevádzky iných ako zložitých motorových vrtuľníkov s jedným motorom a s MOPSC pre 5 cestujúcich v rámci obchodnej leteckej dopravy s cestujúcimi vykonávanej podľa VFR počas dňa, ktorá sa začína a končí na tom istom letisku alebo mieste prevádzky, alebo sa vykonáva v rámci miestnej oblasti, ktorú stanovil príslušný orgán.“

ae)

Písmeno c) podčasti ORO.FC.145 sa nahrádza takto:

„c)

V prípade prevádzky CAT schvaľuje programy výcviku a preskúšania vrátane osnov a použitia jednotlivých výcvikových zariadení na simuláciu letu (FSTD) príslušný orgán.“

af)

Za podčasť ORO.FC.H.250 sa dopĺňa tento ODDIEL:

ODDIEL 3

Doplnkové požiadavky pre obchodnú špeciálnu prevádzku a pre prevádzku CAT uvedené v odsekoch 1 a 2 písm. b) podčasti ORO.FC.005

ORO.FC.330   Udržiavací výcvik a preskúšavanie – preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom

a)

Každý člen letovej posádky absolvuje preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom, aby preukázal svoju spôsobilosť vykonávať bežné, mimoriadne a núdzové postupy, ktoré sa týkajú príslušných aspektov súvisiacich s osobitnými úlohami opísanými v prevádzkovej príručke.

b)

Primeraná pozornosť sa musí venovať prevádzke, ktorá sa vykonáva podľa pravidiel letu podľa prístrojov (IFR) alebo v noci.

c)

Trvanie platnosti preskúšania odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom je 12 kalendárnych mesiacov. Obdobie platnosti sa počíta od konca mesiaca, v ktorom sa preskúšanie uskutočnilo. Ak prevádzkovateľ vykoná preskúšanie v priebehu posledných troch mesiacov platnosti, nové obdobie platnosti sa počíta od pôvodného dátumu uplynutia platnosti.“

ag)

V podčasti ORO.CC.100 sa v písmene a) na začiatku druhej vety vkladajú slová „Okrem balónov“.

ah)

Dodatok I sa nahrádza takto:

„Dodatok I

Image Text obrazu

4.

Príloha IV k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012 sa mení takto:

a)

Všetky odkazy na nariadenie (ES) č. 1702/2003 sa nahrádzajú odkazmi na nariadenie (EÚ) č. 748/2012.

b)

Dopĺňa sa táto podčasť CAT.GEN.105:

CAT.GEN.105   Turistické motorové klzáky, motorové vetrone a balóny so zmiešaným vzduchom

a)

Motorové vetrone s výnimkou turistických motorových klzákov musia byť prevádzkované a vybavené v súlade s požiadavkami, ktoré sa uplatňujú pri vetroňoch.

b)

Turistické motorové klzáky musia byť prevádzkované podľa požiadaviek na:

1.

letúny, ak majú motorový pohon, a

2.

vetrone, ak nie sú prevádzkované s použitím motora.

c)

Turistické motorové klzáky musia byť vybavené v súlade s požiadavkami, ktoré sa uplatňujú pri letúnoch, pokiaľ nie je v odseku CAT.IDE.A. stanovené inak.

d)

Balóny so zmiešaným vzduchom sa musia prevádzkovať v súlade s požiadavkami na teplovzdušné balóny.“

c)

V podčasti CAT.GEN.MPA.180 sa v písmene a) body 5 a 6 nahrádzajú takto:

„5.

úradne overená kópia osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC) vrátane anglického prekladu, pokiaľ bolo AOC vydané v inom jazyku;

6.

prevádzkové špecifikácie zodpovedajúce danému typu lietadla, ktoré boli vydané spolu s AOC vrátane anglického prekladu, pokiaľ boli prevádzkové špecifikácie vydané v inom jazyku;“.

d)

V PODČASTI A – VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY sa vkladá tento ODDIEL:

ODDIEL 2

Bezmotorové lietadlá

CAT.GEN.NMPA.100   Zodpovednosť veliteľa lietadla

a)

Veliteľ lietadla:

1.

je zodpovedný za bezpečnosť všetkých členov posádky a cestujúcich na palube od chvíle, keď nastúpi na palubu lietadla, až kým neopustí lietadlo na konci letu;

2.

je zodpovedný za prevádzku a bezpečnosť lietadla:

i)

v prípade balónov, od chvíle, keď sa začne napĺňanie obálky, až po jej vypustenie, pokiaľ veliteľ lietadla nedelegoval zodpovednosť na inú kvalifikovanú osobu počas fázy plnenia až do príchodu veliteľa lietadla, ako sa uvádza v prevádzkovej príručke;

ii)

v prípade vetroňov od chvíle začiatku vzletu až do okamihu, keď sa vetroň úplne zastaví po skončení letu;

3.

je oprávnený vydávať všetky príkazy a prijímať všetky primerané opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť lietadla a osôb a/alebo majetku prepravovaného na jeho palube v súlade s bodom 7.c. prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008;

4.

je oprávnený odmietnuť prepravu alebo vykázať z paluby akúkoľvek osobu, ktorá môže predstavovať potenciálne ohrozenie bezpečnosti lietadla alebo osôb na jeho palube;

5.

nedovolí v lietadle prepravu osoby, ktorá sa zdá byť pod vplyvom alkoholu alebo drog v takej miere, ktorá by pravdepodobne ohrozila bezpečnosť lietadla alebo osôb na jeho palube;

6.

zabezpečuje, aby boli všetci cestujúci poučení o bezpečnosti;

7.

zabezpečuje, aby všetky prevádzkové postupy a kontrolné zoznamy boli v súlade s prevádzkovou príručkou;

8.

zabezpečuje, aby sa predletová prehliadka vykonala v súlade s požiadavkami prílohy I (časť M) k nariadeniu (ES) č. 2042/2003;

9.

presvedčí sa, že príslušné núdzové vybavenie je ľahko prístupné na okamžité použitie;

10.

plní príslušné požiadavky prevádzkovateľovho programu hlásenia udalostí;

11.

plní všetky obmedzenia letového času a času v službe a požiadavky na odpočinok, ktoré sa vzťahujú na jeho činnosť;

12.

ak vykonáva povinnosti pre viacerých prevádzkovateľov:

i)

uchováva svoje individuálne záznamy týkajúce sa letového času, času v službe a času odpočinku, ako je uvedené v platných požiadavkách FTL a

ii)

poskytuje každému prevádzkovateľovi údaje potrebné na plánovanie činnosti v súlade s platnými požiadavkami na obmedzenia letového času (FTL).

b)

Veliteľ lietadla nevykonáva služobné povinnosti v lietadle:

1.

ak je pod vplyvom psychoaktívnych látok alebo alkoholu, alebo ak nie je spôsobilý na ich plnenie kvôli zraneniu, únave, vplyvu liekov, chorobe alebo z iných podobných dôvodov;

2.

ak neuplynul primeraný čas po hĺbkovom potápaní alebo po darovaní krvi;

3.

ak nie sú splnené príslušné zdravotné požiadavky;

4.

ak je akákoľvek pochybnosť o tom, či môže plniť pridelené povinnosti, alebo

5.

ak vie alebo má podozrenie, že trpí únavou, ako je uvedené v bode 7.f prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008, alebo sa cíti nespôsobilý do takej miery, že by mohol byť ohrozený let.

c)

Veliteľ lietadla v núdzovom prípade, ktorý si vyžaduje okamžité rozhodnutie a konanie, prijme akékoľvek opatrenie, ktoré považuje za daných okolností za potrebné v súlade s bodom 7.d prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008. V takýchto prípadoch sa môže v záujme bezpečnosti odchýliť od prepisov, prevádzkových postupov a metód.

d)

Veliteľ balóna:

1.

je zodpovedný za predletovú inštruktáž osôb asistujúcich pri naplnení a vypustení obálky;

2.

zabezpečuje, aby žiadna osoba na palube alebo v bezprostrednej blízkosti balóna nefajčila a

3.

zabezpečuje, aby všetky osoby asistujúce pri naplnení a vypustení obálky mali na sebe príslušný ochranný odev.

CAT.GEN.NMPA.105   Ďalší člen posádky balóna

a)

Ak balón prepravuje viac ako 19 cestujúcich, na palube musí byť prítomný najmenej jeden ďalší člen posádky s primeranou praxou a výcvikom, ktorý pomáha cestujúcim v prípade núdzového stavu.

b)

Ďalší člen posádky nevykonáva služobné povinnosti v balóne:

1.

ak je pod vplyvom psychoaktívnych látok alebo alkoholu;

2.

ak nie je spôsobilý kvôli zraneniu, únave, vplyvu liekov, choroby alebo z iných podobných dôvodov alebo

3.

ak neuplynul primeraný čas po hĺbkovom potápaní alebo po darovaní krvi.

CAT.GEN.NMPA.110   Právomoc veliteľa lietadla

Prevádzkovateľ prijme všetky primerané opatrenia, aby zabezpečil, že všetky osoby na palube lietadla poslúchnu všetky oprávnené rozkazy vydané veliteľom lietadla na zabezpečenie bezpečnosti lietadla a osôb alebo majetku na jeho palube.

CAT.GEN.NMPA.115   Spoločný jazyk

Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby sa všetci členovia posádky mohli navzájom dohovoriť spoločným jazykom.

CAT.GEN.NMPA.120   Prenosné elektronické zariadenia

Prevádzkovateľ nikomu nepovoľuje používať na palube lietadla prenosné elektronické zariadenie (PED), ktoré môže nepriaznivo ovplyvniť výkonnosť palubných systémov a vybavenia, a prijme všetky primerané opatrenia, aby zabránil používaniu takýchto zariadení.

CAT.GEN.NMPA.125   Informácie o palubnom núdzovom vybavení a vybavení na prežitie

Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby boli kedykoľvek k dispozícii zoznamy obsahujúce informácie o palubnom núdzovom vybavení a vybavení na prežitie, ktoré sú na palube všetkých jeho lietadiel, aby ich mohol kedykoľvek oznámiť koordinačným strediskám pátrania a záchrany (RCC).

CAT.GEN.NMPA.130   Alkohol a narkotiká

Prevádzkovateľ prijme všetky primerané opatrenia, aby zabezpečil, že nikto nenastúpi alebo nebude vnútri lietadla pod vplyvom alkoholu alebo narkotík v takej miere, ktorá môže ohroziť bezpečnosť lietadla alebo osôb na palube.

CAT.GEN.NMPA.135   Ohrozovanie bezpečnosti

Prevádzkovateľ prijme všetky primerané opatrenia, aby zabezpečil, že žiadna osoba nebude konať nerozvážne alebo nedbalo, alebo že nevykoná úkon, čím by:

a)

ohrozila lietadlo alebo osoby na jeho palube alebo na zemi alebo

b)

spôsobila alebo dovolila, aby lietadlo ohrozilo akúkoľvek osobu alebo majetok.

CAT.GEN.NMPA.140   Povinné doklady, príručky a informácie na palube

a)

Pri každom lete musia byť na palube tieto dokumenty, príručky a informácie vo forme originálov alebo ich kópií, pokiaľ nie je stanovené inak:

1.

letová príručka lietadla (AFM) alebo rovnocenný(-é) dokument(-y);

2.

originál osvedčenia o zápise do registra;

3.

originál osvedčenia letovej spôsobilosti (CofA);

4.

hlukové osvedčenie, ak je to použiteľné;

5.

kópia osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC);

6.

prevádzkové špecifikácie zodpovedajúce danému typu lietadla, ktoré boli vydané spolu s AOC, ak je to použiteľné;

7.

povolenie palubnej rádiovej stanice, ak je to použiteľné;

8.

doklad(-y) o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla tretej strane;

9.

palubný denník lietadla alebo rovnocenný dokument;

10.

technický denník lietadla v súlade s prílohou I (časť M) k nariadeniu (ES) č. 2042/2003, ak je to použiteľné,

11.

zoznam minimálneho vybavenia (MEL) alebo zoznam odchýlok usporiadania(CDL), ak je to použiteľné,

12.

podrobnosti podaného letového plánu letových prevádzkových služieb (ATS), ak je to použiteľné;

13.

platné a vyhovujúce letecké mapy plánovanej trate letu a všetkých tratí, ktorými môže viesť prípadná odchýlka od plánovanej trate;

14.

informácie o postupoch a vizuálnych signáloch, ktoré majú používať zakročujúce lietadlá alebo lietadlá, proti ktorým sa zakročuje;

15.

informácie týkajúce sa služieb pátrania a záchrany pre oblasť plánovaného letu;

16.

príslušné oznámenia pre pracovníkov zabezpečujúcich leteckú prevádzku (NOTAM) a dokumentácia leteckej informačnej služby (AIS) z prípravy letu;

17.

príslušné meteorologické informácie;

18.

zoznamy cestujúcich, ak je to použiteľné;

19.

v prípade vetroňov dokumentácia o hmotnosti a vyvážení a v prípade balónov dokumentácia o hmotnosti;

20.

prevádzkový letový plán, ak je to použiteľné, a

21.

akákoľvek iná dokumentácia, ktorá sa môže týkať letu alebo ktorú požadujú štáty, nad ktorých územím sa má uskutočniť let.

b)

Bez ohľadu na písmeno a) môžu uvedené dokumenty, príručky a informácie zostať uložené v sprievodnom vozidle alebo na letisku alebo mieste prevádzky v prípade letov, ktoré plánujú:

1.

vzlietnuť a pristáť na tom istom letisku alebo mieste prevádzky alebo

2.

zotrvať v miestnej oblasti stanovenej v prevádzkovej príručke.

CAT.GEN.NMPA.145   Poskytnutie dokumentov a záznamov

Veliteľ lietadla v primeranom čase od požiadania poskytne dokumentáciu, ktorá musí byť uložená na palube, osobe splnomocnenej leteckým úradom.

CAT.GEN.NMPA.150   Preprava nebezpečného nákladu

a)

Preprava nebezpečného nákladu nie je povolená s výnimkou prípadu, keď:

1.

náklad nepodlieha Technickým pokynom na bezpečnú leteckú prepravu nebezpečného tovaru (dokument ICAO 9284-AN/905) v súlade s časťou 1 týchto pokynov alebo

2.

náklad prepravujú cestujúci alebo členovia posádky, alebo sa nachádza v batožine, v súlade s časťou 8 Technických pokynov.

b)

Prevádzkovateľ stanoví postupy na zabezpečenie toho, že sa prijmú všetky primerané opatrenia, ktoré zabránia neúmyselnému preneseniu nebezpečného nákladu na palubu.

c)

Prevádzkovateľ poskytne pracovníkom potrebné informácie, ktoré im umožnia, aby uplatňovali svoju zodpovednosť.“

e)

V podčasti CAT.OP.MPA.151 sa vkladá toto písmeno a1):

„a1)

Bez ohľadu na písmená b) až d) podčasti CAT.OP.MPA.150 v prípade prevádzky letúnov ELA2 v podmienkach VFR cez deň, ktoré vzlietajú a pristávajú na tom istom letisku alebo mieste prevádzky, prevádzkovateľ v prevádzkovej príručke uvedie minimálnu konečnú zálohu paliva. Táto minimálna konečná záloha paliva nesmie byť menšia ako množstvo potrebné na 45-minútový let.“

f)

V PODČASTI B – PREVÁDZKOVÉ POSTUPY sa vkladá tento ODDIEL:

ODDIEL 2

Bezmotorové lietadlá

CAT.OP.NMPA.100   Použitie letísk a miest prevádzky

Prevádzkovateľ používa len také letiská a miesta prevádzky, ktoré sú vhodné pre dané typy lietadiel a dané druhy prevádzky.

CAT.OP.NMPA.105   Postupy na obmedzenie hluku – balóny a motorové vetrone

Veliteľ lietadla zohľadňuje účinok hluku lietadiel, pričom zabezpečí, že bezpečnosť bude mať prioritu pred obmedzením hluku.

CAT.OP.NMPA.110   Zásoba a plánovanie paliva alebo záťaže – balóny

a)

Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby palivo alebo záťaž na palube boli dostatočné na plánovanú dĺžku letu a rezervných 30 minút letu.

b)

Výpočet zásoby paliva alebo záťaže je založený minimálne na týchto prevádzkových podmienkach, za akých má byť let vykonaný:

1.

na údajoch poskytnutých výrobcom balóna;

2.

na predpokladaných hmotnostiach;

3.

na očakávaných meteorologických podmienkach a

4.

na postupoch a obmedzeniach zo strany poskytovateľa (poskytovateľov) leteckých navigačných služieb.

c)

Výpočet sa zdokumentuje v prevádzkovom letovom pláne.

CAT.OP.NMPA.115   Preprava osobitných kategórií cestujúcich (SCP)

Osoby, pri ktorých preprave na palube lietadla sa vyžadujú osobitné podmienky, pomoc a/alebo zariadenia, sa považujú za osobitnú kategóriu cestujúcich a prepravujú sa za podmienok, ktoré zaručia bezpečnosť lietadla a osôb na jeho palube, podľa postupov zavedených prevádzkovateľom.

CAT.OP.NMPA.120   Inštruktáž cestujúcich

Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby boli cestujúci pred letom alebo v prípade potreby počas letu poučení o bezpečnosti.

CAT.OP.NMPA.125   Príprava na let

Pred začatím letu sa veliteľ lietadla:

a)

všetkými primeranými dostupnými prostriedkami ubezpečí, že pozemné zariadenia vrátane dostupného komunikačného zariadenia a navigačných prostriedkov priamo požadované pre daný let v záujme bezpečnej prevádzky lietadla sú vhodné pre daný typ prevádzky, v ktorej sa uskutočňuje let a

b)

oboznámi so všetkými dostupnými meteorologickými informáciami, ktoré sa týkajú plánovaného letu. Príprava na let, ktorý neprebieha v blízkosti miesta odletu, zahŕňa:

1.

štúdium dostupných aktuálnych hlásení a predpovedí počasia a

2.

plánovanie náhradného postupu s cieľom pripraviť sa na možnosť, že by sa let z dôvodu poveternostných podmienok nemohol dokončiť podľa plánu.

CAT.OP.NMPA.130   Predkladanie letového plánu ATS

a)

Ak nebol predložený letový plán letových prevádzkových služieb (ATS) z dôvodu, že si to nevyžadujú pravidlá lietania, je potrebné poskytnúť zodpovedajúce informácie, ktoré by v prípade potreby umožnili aktivovať pohotovostné služby.

b)

Pri prevádzke z miesta, kde je nemožné predložiť letový plán ATS, veliteľ lietadla alebo prevádzkovateľ musia tento plán odoslať čo najskôr po vzlete lietadla.

CAT.OP.NMPA.135   Zabezpečenie priestoru pre cestujúcich a pilotov – balóny

Veliteľ lietadla v záujme bezpečnosti zabezpečuje pred vzletom, pristátím, a kedykoľvek to považuje za potrebné, aby:

a)

všetko vybavenie a batožina boli správne zabezpečené a

b)

bola možná núdzová evakuácia.

CAT.OP.NMPA.140   Fajčenie na palube

Fajčenie na palube vetroňa alebo balóna nie je povolené.

CAT.OP.NMPA.145   Meteorologické podmienky

Veliteľ lietadla začne a bude pokračovať v lete podľa VFR, iba ak sa v najnovších dostupných meteorologických informáciách uvádza, že poveternostné podmienky na trati a na mieste plánovaného pristátia budú v predpokladanom čase prevádzky na úrovni príslušných prevádzkových miním pre let podľa VFR alebo budú lepšie.

CAT.OP.NMPA.150   Ľad a iné znečistenia – postupy na zemi

Veliteľ lietadla začne vzlet, iba ak je lietadlo očistené od všetkých nánosov, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť výkonnosť alebo ovládateľnosť lietadla, okrem výnimiek povolených v súlade s letovou príručkou lietadla (AFM).

CAT.OP.NMPA.155   Podmienky vzletu

Veliteľ lietadla sa musí pred začatím vzletu presvedčiť o tom, že podľa jemu dostupných informácií počasie na mieste prevádzky alebo na letisku nebráni bezpečnému vzletu a odletu.

CAT.OP.NMPA.160   Simulované mimoriadne situácie počas letu

Veliteľ lietadla zabezpečuje, aby sa pri preprave cestujúcich nevykonávali simulácie mimoriadnych alebo núdzových situácií, ktoré si vyžadujú použitie mimoriadnych alebo núdzových postupov.

CAT.OP.NMPA.165   Riadenie palivového a záťažového systému počas letu – balóny

Veliteľ lietadla v pravidelných intervaloch kontroluje, či množstvo zostávajúceho použiteľného paliva a záťaže nie je menšie ako množstvo paliva a záťaže potrebné na dokončenie plánovaného letu a záloha plánovaná na pristátie.

CAT.OP.NMPA.170   Použitie prídavného kyslíka

Veliteľ lietadla zabezpečuje, aby členovia letovej posádky, ktorí vykonávajú povinnosti nevyhnutné na bezpečnú prevádzku lietadla počas letu, využívali dávku prídavného kyslíka vždy, keď budú tlakové pomery v kabíne zodpovedajúce nadmorskej výške väčšej ako 10 000 ft v trvaní viac ako 30 minút, a vždy, keď budú tlakové pomery v kabíne zodpovedajúce nadmorskej výške nad 13 000 ft.

CAT.OP.NMPA.175   Podmienky na priblíženie a pristátie

Veliteľ lietadla sa pred začatím priblíženia na pristátie presvedčí, že podľa jemu dostupných informácií počasie na plánovanom letisku alebo mieste prevádzky a stav povrchu, ktorý zamýšľa použiť, nebudú brániť bezpečnému priblíženiu a pristátiu.

CAT.OP.NMPA.180   Prevádzkové obmedzenia – teplovzdušné balóny

a)

Teplovzdušný balón nesmie pristávať v noci okrem núdzových prípadov.

b)

Teplovzdušný balón môže vzlietnuť v noci za predpokladu, že má dostatok paliva na pristátie cez deň.

CAT.OP.NMPA.185   Prevádzkové obmedzenia – vetrone

Vetroň je možné prevádzkovať iba cez deň.“

g)

V podčasti CAT.POL.A.240 sa v písmene b) bode 4 odkaz na „ORO.OPS“ nahrádza odkazom na „ORO.FC“.

h)

V podčasti CAT.POL.A.310 sa dopĺňa toto písmeno e):

„e)

Požiadavky uvedené v písmene a) bodoch 3, 4 a 5, v písmene b) bode 2 a v písmene c) bode 2 sa nevzťahujú na prevádzku VFR počas dňa.“

i)

V podčasti CAT.POL.A.405 sa v písmene b) odkaz na „CAT.POL.A.405 písm. b) alebo c)“ nahrádza odkazom na „CAT.POL.A.400 písm. b) alebo c)“.

j)

V PODČASTI C – VÝKONNOSŤ LIETADIEL A PREVÁDZKOVÉ OBMEDZENIA sa vkladajú tieto ODDIELY 4 a 5:

ODDIEL 4

Vetrone

CAT.POL.S.100   Prevádzkové obmedzenia

a)

V každej fáze prevádzky musí naloženie, hmotnosť a poloha ťažiska (CG) vetroňa vyhovovať obmedzeniam stanoveným v AFM alebo v prevádzkovej príručke, ak táto príručka obsahuje prísnejšie požiadavky.

b)

Štítky, zoznamy, označenia prístrojov alebo ich kombinácia, v ktorých sa uvádzajú prevádzkové obmedzenia predpísané v letovej príručke lietadla (AFM) na účely vizuálneho zobrazenia, musia byť vo vetroni zobrazené.

CAT.POL.S.105   Váženie

a)

Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby sa hmotnosť a ťažisko vetroňa určili skutočným zvážením pred prvým uvedením do prevádzky. Kumulované účinky modifikácií a opráv na hmotnosť a vyváženie sa musia započítať a riadne zdokumentovať. Tieto informácie sa musia poskytnúť veliteľovi lietadla. Ak nie je vplyv modifikácií na hmotnosť a vyváženie presne známy, vetrone sa musia opäť zvážiť.

b)

Váženie vykonáva buď výrobca vetroňa, alebo sa vykonáva v súlade s nariadením (ES) č. 2042/2003, ak je to uplatniteľné.

CAT.POL.S.110   Výkonnosť

Veliteľ lietadla prevádzkuje vetroň, iba ak je výkonnosť primeraná a zodpovedá príslušným pravidlám lietania a všetkým ostatným obmedzeniam, ktoré sa vzťahujú na let, vzdušný priestor alebo použité letiská alebo miesta prevádzky, pričom musí zohľadniť presnosť grafického záznamu všetkých používaných máp.

ODDIEL 5

Balóny

CAT.POL.B.100   Prevádzkové obmedzenia

a)

V každej fáze prevádzky musí naloženie a hmotnosť balóna vyhovovať obmedzeniam stanoveným v AFM alebo v prevádzkovej príručke, ak táto príručka obsahuje prísnejšie požiadavky.

b)

Štítky, zoznamy, označenia prístrojov alebo ich kombinácia, v ktorých sa uvádzajú prevádzkové obmedzenia predpísané v letovej príručke lietadla (AFM) na účely vizuálneho zobrazenia, musia byť v balóne zobrazené.

CAT.POL.B.105   Váženie

a)

Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby sa hmotnosť balóna určila skutočným zvážením pred prvým uvedením do prevádzky. Kumulované účinky modifikácií a opráv na hmotnosť sa musia započítať a riadne zdokumentovať. Tieto informácie sa musia poskytnúť veliteľovi lietadla. Ak nie je vplyv modifikácií na hmotnosť presne známy, balón sa musí opäť zvážiť.

b)

Váženie vykonáva buď výrobca balóna, alebo sa vykonáva v súlade s nariadením (ES) č. 2042/2003, ak je to uplatniteľné.

CAT.POL.B.110   Systém stanovenia hmotnosti

a)

Prevádzkovateľ balóna zavedie systém, ktorým sa určí, akým spôsobom sa budú pre jednotlivé lety presne stanovovať tieto položky, aby veliteľ lietadla mohol overiť, či sú dodržané obmedzenia stanovené v AFM:

1.

hmotnosť prázdneho balóna;

2.

hmotnosť dopravného nákladu;

3.

hmotnosť paliva alebo záťaže na palube;

4.

vzletová hmotnosť;

5.

naloženie balóna vykonávané pod dohľadom veliteľa lietadla alebo kvalifikovaného personálu;

6.

príprava a uchovávanie celej dokumentácie.

b)

Veliteľ lietadla musí byť schopný zopakovať výpočet hmotnosti založený na elektronických výpočtoch.

c)

Dokumentácia o hmotnosti sa vypracuje pred každým letom a zdokumentuje sa v prevádzkovom letovom pláne.

CAT.POL.B.115   Výkonnosť

Veliteľ lietadla prevádzkuje balón, iba ak je výkonnosť primeraná a zodpovedá príslušným pravidlám lietania a všetkým ostatným obmedzeniam, ktoré sa vzťahujú na let, vzdušný priestor alebo použité letiská alebo miesta prevádzky, pričom musí zohľadniť presnosť grafického záznamu všetkých používaných máp.“

k)

V podčastiach CAT.IDE.A.100 písm. c), CAT.IDE.A.215 písm. d) a CAT.IDE.H.100 písm. c) sa sloveso „musí“ nahrádza príslušnou vyčasovanou formou slovesa byť.

l)

V podčasti CAT.IDE.H.260 sa obrázok 1 nahrádza týmto obrázkom:

Obrázok 1

Image

m)

V PODČASTI D – PRÍSTROJE, ÚDAJE A VYBAVENIE sa vkladajú tieto ODDIELY 3 a 4:

ODDIEL 3

Vetrone

CAT.IDE.S.100   Prístroje a vybavenie – všeobecné ustanovenia

a)

Prístroje a vybavenie požadované v tejto podčasti sa musia schváliť v súlade s nariadením (EÚ) č. 748/2012, ak:

1.

ich letová posádka používa na kontrolu dráhy letu;

2.

sú používané na dosiahnutie súladu s CAT.IDE.S.140;

3.

sú používané na dosiahnutie súladu s CAT.IDE.S.145 alebo

4.

sú vo vetroni nainštalované.

b)

Tieto prvky vybavenia, pokiaľ sa v tejto podčasti požadujú, nepodliehajú schváleniu:

1.

elektrická baterka;

2.

presné hodiny a

3.

vybavenie na prežitie a signalizačné vybavenie.

c)

Prístroje a vybavenie, ktoré sa nepožadujú v tejto podčasti, ako aj ostatné vybavenie, ktoré sa nepožaduje v iných prílohách, ale nachádza sa na palube, musia spĺňať tieto podmienky:

1.

informácie získané z týchto prístrojov alebo vybavenia nesmie letová posádka použiť na dosiahnutie súladu s prílohou I k nariadeniu (ES) č. 216/2008 a

2.

prístroje a vybavenie nesmú ovplyvniť letovú spôsobilosť vetroňa, a to ani v prípade porúch alebo nesprávnej činnosti.

d)

Prístroje a vybavenie musia byť ľahko ovládateľné alebo prístupné z pracovného miesta, kde sedí člen letovej posádky, ktorý ich potrebuje použiť.

e)

Všetko požadované núdzové vybavenie musí byť ľahko dostupné na okamžité použitie.

CAT.IDE.S.105   Minimálne vybavenie pre let

Ak ktorékoľvek z prístrojov, prvkov vybavenia alebo funkcií vetroňa požadovaných na zamýšľaný let nefungujú alebo chýbajú, let sa nesmie začať, pokiaľ prevádzka vetroňa neprebieha v súlade so zoznamom minimálneho vybavenia (MEL).

CAT.IDE.S.110   Prevádzka podľa VFR – letové a navigačné prístroje

a)

Vetrone prevádzkované počas dňa podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR) musia byť vybavené prostriedkami na meranie a zobrazovanie:

1.

magnetického kurzu v prípade motorových vetroňov;

2.

času v hodinách, minútach a sekundách;

3.

tlakovej nadmorskej výšky a

4.

indikovanej vzdušnej rýchlosti.

b)

Vetrone prevádzkované za podmienok, v ktorých nie je možné udržať vetroň v želanej letovej polohe bez použitia jedného alebo viacerých dodatočných prístrojov, musia byť popri ustanoveniach písmena a) navyše vybavené prostriedkami na meranie a zobrazovanie:

1.

vertikálnej rýchlosti;

2.

letovej polohy alebo zatáčania a sklzu a

3.

magnetického kurzu.

CAT.IDE.S.115   Lety v oblačnosti – letové a navigačné prístroje

Vetrone vykonávajúce lety v oblačnosti musia byť vybavené prostriedkami na meranie a zobrazovanie:

a)

magnetického kurzu;

b)

času v hodinách, minútach a sekundách;

c)

tlakovej nadmorskej výšky;

d)

indikovanej vzdušnej rýchlosti;

e)

vertikálnej rýchlosti a

f)

letovej polohy alebo zatáčania a sklzu.

CAT.IDE.S.120   Sedadlá a systémy pripútania

a)

Vetrone musia byť vybavené:

1.

sedadlom pre každú osobu na palube a

2.

bezpečnostným pásom so záchytným systémom hornej časti trupu na každom sedadle podľa letovej príručky lietadla.

b)

Bezpečnostný pás so záchytným systémom hornej časti trupu musí mať jednobodové rozopínanie.

CAT.IDE.S.125   Prídavný prívod kyslíka

Vetrone prevádzkované v tlakových nadmorských výškach väčších ako 10 000 ft musia mať vybavenie na uchovávanie a dodávanie kyslíka s dostatočným množstvom kyslíka na dýchanie pre:

a)

členov posádky po celý čas dlhší ako 30 minút, keď je tlaková nadmorská výška v rozmedzí 10 000 až 13 000 ft, a

b)

všetkých členov posádky a cestujúcich po celý čas, keď je tlaková nadmorská výška väčšia ako 13 000 ft.

CAT.IDE.S.130   Lety nad vodou

Veliteľ vetroňa prevádzkovaného nad vodou určí riziko pre prežitie osôb na palube v prípade núdzového pristátia na vode, na základe ktorého rozhodne, či je na palube potrebné toto vybavenie:

a)

záchranné vesty alebo rovnocenné individuálne plávacie zariadenie pre každú osobu na palube, ktoré musia mať osoby na sebe alebo ktoré musia byť uložené tak, aby boli ľahko dostupné zo sedadiel osôb, pre ktoré sú určené;

b)

núdzový vysielač polohy (ELT) alebo osobný rádiomaják (PLB) schopný vysielať súčasne na frekvenciách 121,5 MHz a 406 MHz, ktorý pri sebe nosí člen posádky alebo cestujúci, a

c)

zariadenie na vydávanie tiesňových signálov počas letu:

1.

nad vodou vo vzdialenosti od pevniny, ktorá sa nedá preletieť kĺzavým letom, alebo

2.

ak dráha vzletu alebo priblíženia vedie nad vodou tak, že v prípade nehody by bolo pravdepodobné núdzové pristátie na vode.

CAT.IDE.S.135   Vybavenie na prežitie

Vetrone prevádzkované v oblastiach, kde by pátranie a záchrana boli osobitne náročné, musia byť vybavené takým signalizačným zariadením a záchranným vybavením, aké je vhodné pre oblasť, nad ktorou prebieha let.

CAT.IDE.S.140   Rádiové komunikačné zariadenie

a)

Ak sa to vyžaduje vo vzdušnom priestore, v ktorom prebieha let, musia mať vetrone rádiové komunikačné zariadenie umožňujúce obojsmerné spojenie s tými leteckými stanicami a na takých frekvenciách, ako je stanovené v požiadavkách pre vzdušný priestor.

b)

Rádiové komunikačné zariadenie, ak sa vyžaduje podľa písmena a), musí umožňovať spojenie na leteckej núdzovej frekvencii 121,5 MHz.

CAT.IDE.S.145   Navigačné zariadenie

Vetrone musia mať potrebné navigačné vybavenie, ktoré im umožní postupovať v súlade s:

a)

letovým plánom letových prevádzkových služieb (ATS), ak je to použiteľné, a

b)

príslušnými požiadavkami pre vzdušný priestor.

CAT.IDE.S.150   Odpovedač

Ak sa to vyžaduje vo vzdušnom priestore, v ktorom prebieha let, vetrone musia byť vybavené odpovedačom sekundárneho prehľadového radaru (SSR) so všetkými požadovanými vlastnosťami.

ODDIEL 4

Balóny

CAT.IDE.B.100   Prístroje a vybavenie – všeobecné ustanovenia

a)

Prístroje a vybavenie požadované v tejto podčasti sa musia schváliť v súlade s nariadením (EÚ) č. 748/2012, ak:

1.

ich letová posádka používa na určenie dráhy letu;

2.

sú používané na dosiahnutie súladu s CAT.IDE.S.155 alebo

3.

sú v balóne nainštalované.

b)

Tieto prvky vybavenia, pokiaľ sa v tejto podčasti požadujú, nepodliehajú schváleniu:

1.

elektrická baterka;

2.

presné hodiny;

3.

súprava prvej pomoci;

4.

vybavenie na prežitie a signalizačné vybavenie;

5.

alternatívny zápalný zdroj;

6.

hasiaca deka alebo ohňovzdorná prikrývka;

7.

vlečné lano a

8.

nôž.

c)

Prístroje a vybavenie, ktoré sa nepožadujú v tejto podčasti, ako aj ostatné vybavenie, ktoré sa nepožaduje v iných prílohách, ale nachádza sa na palube, musia spĺňať tieto podmienky:

1.

informácie získané z týchto prístrojov alebo vybavenia nesmie letová posádka použiť na dosiahnutie súladu s prílohou I k nariadeniu (ES) č. 216/2008 a

2.

prístroje a vybavenie nesmú ovplyvniť letovú spôsobilosť balóna, a to ani v prípade porúch alebo nesprávnej činnosti.

d)

Prístroje a vybavenie musia byť ľahko ovládateľné alebo prístupné z pracovného miesta člena letovej posádky, ktorý ich potrebuje použiť.

e)

Všetko požadované núdzové vybavenie musí byť ľahko dostupné na okamžité použitie.

CAT.IDE.B.105   Minimálne vybavenie pre let

Ak ktorékoľvek z prístrojov, prvkov vybavenia alebo funkcií balóna požadovaných na zamýšľaný let nefungujú, let sa nesmie začať, pokiaľ prevádzka balóna neprebieha v súlade so zoznamom minimálneho vybavenia (MEL).

CAT.IDE.B.110   Prevádzkové svetlá

Balóny prevádzkované v noci musia byť vybavené:

a)

protizrážkovými svetlami;

b)

prostriedkami zabezpečujúcimi dostatočné osvetlenie všetkých prístrojov a vybavenia, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku balóna, a

c)

elektrickou baterkou.

CAT.IDE.B.115   Prevádzka podľa VFR – letové a navigačné prístroje a súvisiace vybavenie

Balóny prevádzkované podľa VFR musia byť vybavené:

a)

prostriedkami na zobrazovanie smeru prúdu a

b)

prostriedkami na meranie a zobrazovanie:

1.

času v hodinách, minútach a sekundách;

2.

vertikálnej rýchlosti, ak sa to vyžaduje v letovej príručke lietadla;

3.

tlakovej nadmorskej výšky, ak sa to vyžaduje v letovej príručke lietadla, ak je to stanovené v požiadavkách pre vzdušný priestor, alebo ak je potrebné kontrolovať nadmorskú výšku na účely využívania kyslíka, a

4.

s výnimkou plynových balónov, tlaku všetkých prívodov plynného paliva.

CAT.IDE.B.120   Systémy pripútania

Balóny s prehradenými košmi musia byť vybavené systémom pripútania pre veliteľa.

CAT.IDE.B.125   Súprava prvej pomoci

a)

Balóny musia byť vybavené súpravou prvej pomoci.

b)

Ďalšia súprava prvej pomoci sa nachádza v sprievodnom vozidle.

c)

Súprava prvej pomoci musí byť:

1.

ľahko dostupná na použitie a

2.

pravidelne obnovovaná/dopĺňaná.

CAT.IDE.B.130   Prídavný prívod kyslíka

Balóny prevádzkované v tlakových nadmorských výškach väčších ako 10 000 ft musia mať vybavenie na uchovávanie a dodávanie kyslíka s dostatočným množstvom kyslíka na dýchanie pre:

a)

členov posádky po celý čas dlhší ako 30 minút, keď je tlaková nadmorská výška v rozmedzí 10 000 až 13 000 ft, a

b)

všetkých členov posádky a cestujúcich po celý čas, keď je tlaková nadmorská výška väčšia ako 13 000 ft.

CAT.IDE.B.135   Ručné hasiace prístroje

Teplovzdušné balóny musia byť vybavené najmenej jedným ručným hasiacim prístrojom, ako sa vyžaduje v príslušných predpisoch letovej spôsobilosti.

CAT.IDE.B.140   Lety nad vodou

Veliteľ balóna prevádzkovaného nad vodou určí riziko pre prežitie osôb na palube v prípade núdzového pristátia na vode, na základe ktorého rozhodne, či je na palube potrebné toto vybavenie:

a)

záchranné vesty pre každú osobu na palube alebo rovnocenné individuálne plávacie zariadenie pre každú osobu na palube mladšiu ako 24 mesiacov, ktoré musia mať osoby na sebe alebo ktoré musia byť uložené tak, aby boli ľahko dostupné z miest osôb, pre ktoré sú určené;

b)

núdzový vysielač polohy (ELT) alebo osobný rádiomaják (PLB) schopný vysielať súčasne na frekvenciách 121,5 MHz a 406 MHz, ktorý pri sebe nosí člen posádky alebo cestujúci, a

c)

zariadenie na vydávanie tiesňových signálov.

CAT.IDE.B.145   Vybavenie na prežitie

Balóny prevádzkované v oblastiach, kde by pátranie a záchrana boli osobitne náročné, musia byť vybavené takým signalizačným zariadením a záchranným vybavením, aké je vhodné pre oblasť, nad ktorou prebieha let.

CAT.IDE.B.150   Rôzne vybavenie

a)

Balóny musia byť vybavené ochrannými rukavicami pre všetkých členov posádky.

b)

Teplovzdušné balóny musia byť vybavené:

1.

alternatívnym zápalným zdrojom;

2.

prostriedkami na meranie a zobrazovanie množstva paliva;

3.

hasiacou dekou alebo ohňovzdornou prikrývkou a

4.

vlečným lanom s minimálnou dĺžkou 25 m.

c)

Plynové balóny musia byť vybavené:

1.

nožom a

2.

vlečným lanom s minimálnou dĺžkou 20 m vyrobeným z prírodného vlákna alebo elektrostatického vodivého materiálu.

CAT.IDE.B.155   Rádiové komunikačné zariadenie

a)

Ak sa to vyžaduje v požiadavkách pre vzdušný priestor, musia byť balóny vybavené rádiovým komunikačným zariadením na pracovnom mieste pilota umožňujúcim obojsmerné spojenie s tými leteckými stanicami a na takých frekvenciách, ako je stanovené v požiadavkách pre vzdušný priestor.

b)

Rádiové komunikačné zariadenie, ak sa vyžaduje podľa písmena a), musí umožňovať spojenie na leteckej núdzovej frekvencii 121,5 MHz.

CAT.IDE.B.160   Odpovedač

Ak sa to vyžaduje vo vzdušnom priestore, v ktorom prebieha let, musia byť balóny vybavené odpovedačom sekundárneho prehľadového radaru (SSR) so všetkými požadovanými vlastnosťami.“

5.

Príloha V k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012 sa mení takto:

a)

Všetky odkazy na nariadenie (ES) č. 1702/2003 sa nahrádzajú odkazmi na nariadenie (EÚ) č. 748/2012.

b)

V podčasti SPA.GEN.100 sa v písmene a) bode 1 vypúšťajú slová „leteckej dopravy“.

c)

Podčasť SPA.DG.100 sa nahrádza takto:

SPA.DG.100   Preprava nebezpečného nákladu

S výnimkou ustanovení v prílohe IV (časť CAT), prílohe VI (časť NCC), prílohe VII (časť NCO) a prílohe VIII (časť SPO) prevádzkovateľ vykonáva leteckú prepravu nebezpečného nákladu, iba ak má na to povolenie príslušného orgánu.“

6.

V prílohe VI k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012 sa písm. b) podčasti NCC.POL.125 nahrádza takto:

„b)

Okrem letúnov vybavených turbovrtuľovým motorom a s maximálnou vzletovou hmotnosťou 5 700 kg a menej musí veliteľ lietadla v prípade poruchy motora počas vzletu zabezpečiť, aby bol letún schopný:

1.

prerušiť vzlet a zastaviť sa v rámci použiteľnej dĺžky pre prerušený vzlet alebo použiteľnej vzletovej a pristávacej dráhy, alebo

2.

pokračovať vo vzlete nad všetkými prekážkami v smere dráhy letu so zodpovedajúcim odstupom, až kým sa nedostane do polohy, v ktorej spĺňa požiadavky NCC.POL.130.“

7.

Príloha VII k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012 sa mení takto:

a)

Všetky odkazy na nariadenie (ES) č. 1702/2003 sa nahrádzajú odkazmi na nariadenie (EÚ) č. 748/2012.

b)

Podčasť NCO.GEN.102 sa mení takto:

i)

Názov sa nahrádza takto:

Turistické motorové klzáky, motorové vetrone a balóny so zmiešaným vzduchom“.

ii)

Dopĺňa sa toto písmeno d):

„d)

Balóny so zmiešaným vzduchom sa musia prevádzkovať v súlade s požiadavkami na teplovzdušné balóny.“

c)

Vkladá sa táto podčasť NCO.GEN.103:

NCO.GEN.103   Ukážkové lety

Ak sa ukážkové lety uvedené v článku 6 ods. 5 písm. c) tohto nariadenia vykonávajú v súlade s touto prílohou, musia:

a)

sa začínať a končiť na tom istom letisku alebo mieste prevádzky okrem balónov a vetroňov;

b)

byť prevádzkované počas dňa podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR);

c)

byť pod dohľadom určenej osoby zodpovednej za ich bezpečnosť a

d)

spĺňať akékoľvek iné podmienky stanovené príslušným orgánom.“

d)

Podčasť NCO.GEN.106 sa nahrádza takto:

NCO.GEN.106   Zodpovednosti a právomoc veliaceho pilota — balóny

Veliaci pilot balóna okrem plnenia požiadaviek NCO.GEN.105:

a)

je zodpovedný za predletovú inštruktáž osôb asistujúcich pri naplnení a vypustení obálky;

b)

zabezpečuje, aby žiadna osoba na palube alebo v bezprostrednej blízkosti balóna nefajčila a

c)

zabezpečuje, aby všetky osoby asistujúce pri naplnení a vypustení obálky mali na sebe príslušný ochranný odev.“

e)

V podčasti NCO.GEN.135 sa v písmene a) bode 10 vkladá pred slovo „trate“ slovo „oblasti“.

f)

V podčasti NCO.OP.110 sa v prvej vete písmena c) vkladá za slovo „použijú,“ slovo „iba“.

g)

Názov podčasti NCO.OP.113 sa nahrádza takto: „Letiskové prevádzkové minimá – lety vrtuľníkov po okruhu nad pevninou“.

h)

V podčasti NCO.OP.127 sa v písmenách a) a b) vypúšťa slovo „plynu“.

i)

Podčasť NCO.OP.215 sa nahrádza takto:

NCO.OP.215   Prevádzkové obmedzenia — teplovzdušné balóny

a)

Teplovzdušný balón nesmie pristávať v noci okrem núdzových prípadov.

b)

Teplovzdušný balón môže vzlietnuť v noci za predpokladu, že má dostatok paliva na pristátie cez deň.“

j)

V podčasti NCO.POL.105 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Váženie vykonáva:

1.

v prípade letúnov a vrtuľníkov buď výrobca lietadla, alebo organizácia schválená na údržbu, a

2.

v prípade vetroňov a balónov buď výrobca lietadla, alebo sa vykonáva v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2042/2003, ak je to uplatniteľné.“

k)

Podčasť NCO.IDE.B.110 sa nahrádza takto:

NCO.IDE.B.110   Prevádzkové svetlá

Balóny prevádzkované v noci musia byť vybavené:

a)

protizrážkovými svetlami;

b)

prostriedkami zabezpečujúcimi dostatočné osvetlenie všetkých prístrojov a vybavenia, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku balóna, a

c)

elektrickou baterkou.“

l)

Podčasť NCO.IDE.B.125 sa nahrádza takto:

NCO.IDE.B.125   Ručné hasiace prístroje

Teplovzdušné balóny musia byť vybavené najmenej jedným ručným hasiacim prístrojom, ak to vyžadujú príslušné certifikačné špecifikácie.“

m)

Podčasť NCO.IDE.B.140 sa nahrádza takto:

NCO.IDE.B.140   Rôzne vybavenie

a)

Balóny musia byť vybavené ochrannými rukavicami pre všetkých členov posádky.

b)

Teplovzdušné balóny musia byť vybavené:

1.

alternatívnym zápalným zdrojom;

2.

prostriedkami na meranie a zobrazovanie množstva paliva;

3.

hasiacou dekou alebo ohňovzdornou prikrývkou a

4.

vlečným lanom s minimálnou dĺžkou 25 m.

c)

Plynové balóny musia byť vybavené:

1.

nožom a

2.

vlečným lanom s minimálnou dĺžkou 20 m vyrobeným z prírodného vlákna alebo elektrostatického vodivého materiálu.“

n)

Dopĺňa sa táto PODČASŤ E:

„PODČASŤ E

OSOBITNÉ POŽIADAVKY

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

NCO.SPEC.100   Rozsah pôsobnosti

V tejto podčasti sa stanovujú osobitné požiadavky, ktoré musí dodržiavať veliteľ lietadla, ktorý vykonáva neobchodnú špeciálnu prevádzku iných ako zložitých motorových lietadiel.

NCO.SPEC.105   Kontrolný zoznam

a)

Pred začatím špeciálnej prevádzky musí veliteľ lietadla uskutočniť posúdenie rizika, pričom prehodnotí zložitosť činnosti s cieľom určiť nebezpečenstvá a súvisiace riziká vyplývajúce z prevádzky a stanoviť opatrenia na zmiernenie rizika.

b)

Špeciálna prevádzka sa vykonáva v súlade s kontrolným zoznamom. Na základe posúdenia rizika veliteľ lietadla stanovuje takýto kontrolný zoznam v závislosti od špeciálnej činnosti a použitého lietadla, pričom zohľadňuje všetky oddiely tejto podčasti.

c)

Kontrolný zoznam, ktorý sa týka služobných povinností veliteľa lietadla, členov posádky a špecialistov na úlohy, musí byť ľahko dostupný pri každom lete.

d)

Kontrolný zoznam sa podľa potreby pravidelne prehodnocuje a aktualizuje.

NCO.GEN.110   Zodpovednosti a právomoc veliteľa lietadla

Kedykoľvek sú členovia posádky alebo špecialisti na úlohy zapojení do prevádzky, veliaci pilot musí:

a)

zabezpečiť, aby členovia posádky a špecialisti na úlohy dodržiavali požiadavky uvedené v podčastiach NCO.SPEC.115 a NCO.SPEC.120;

b)

nezačať let, ak je ktorýkoľvek člen posádky alebo špecialista na úlohy nespôsobilý na výkon služobných povinností z akéhokoľvek dôvodu, ako je zranenie, choroba, únava alebo pôsobenie psychoaktívnej látky;

c)

pokračovať v lete iba po najbližšie letisko alebo miesto prevádzky s priaznivými poveternostnými podmienkami, ak je podstatne znížená spôsobilosť na výkon služobných povinností ktoréhokoľvek člena posádky alebo špecialistu na úlohy z dôvodu únavy, choroby alebo nedostatku kyslíka;

d)

zabezpečiť, aby členovia posádky a špecialisti na úlohy dodržiavali zákony, právne predpisy a postupy tých štátov, v ktorých sa vykonáva prevádzka;

e)

zabezpečiť, aby sa všetci členovia posádky a špecialisti na úlohy mohli navzájom dohovoriť spoločným jazykom, a

f)

zabezpečiť, aby špecialisti na úlohy a členovia posádky používali prídavný kyslík vždy, keď budú tlakové pomery v kabíne zodpovedajúce nadmorskej výške väčšej ako 10 000 ft v trvaní viac ako 30 minút, a vždy, keď budú pomery v kabíne zodpovedajúce nadmorskej výške nad 13 000 ft.

NCO.SPEC.115   Zodpovednosť posádky

a)

Člen posádky zodpovedá za správny výkon svojich služobných povinností. Služobné povinnosti posádky sa uvádzajú v kontrolnom zozname.

b)

S výnimkou balónov počas kritických fáz letu alebo kedykoľvek to veliteľ lietadla v záujme bezpečnosti považuje za potrebné, sedí každý člen posádky pripútaný na určenom pracovnom mieste, pokiaľ sa v kontrolnom zozname neuvádza inak.

c)

Člen letovej posádky, ak je na svojom pracovnom mieste, musí byť počas letu pripútaný bezpečnostnými pásmi.

d)

Po celý čas letu sa musí aspoň jeden člen letovej posádky s príslušnou kvalifikáciou zdržiavať pri ovládacích zariadeniach lietadla.

e)

Člen posádky nevykonáva služobné povinnosti v lietadle:

1.

ak vie alebo má podozrenie, že trpí únavou, ako je uvedené v bode 7.f prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008, alebo sa necíti spôsobilý na výkon svojich služobných povinností, alebo

2.

ak je pod vplyvom psychoaktívnych látok alebo alkoholu, alebo z iných dôvodov uvedených v bode 7.g prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008.

f)

Člen posádky, ktorý vykonáva služobné povinnosti pre viacerých prevádzkovateľov:

1.

uchováva svoje individuálne záznamy týkajúce sa letového času, času v službe a času odpočinku, ako je uvedené v podčasti FTL prílohy III (časti ORO) k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012, ak je to použiteľné, a

2.

poskytuje každému prevádzkovateľovi údaje potrebné na plánovanie činností v súlade s platnými požiadavkami na obmedzenia letového času (FTL).

g)

Člen posádky hlási veliteľovi lietadla:

1.

každú chybu, poruchu, nesprávnu činnosť alebo poškodenie, ktoré podľa neho môžu ovplyvniť letovú spôsobilosť alebo bezpečnosť prevádzky lietadla vrátane núdzových systémov, a

2.

akýkoľvek incident, ktorý ohrozil alebo mohol ohroziť bezpečnosť prevádzky.

NCO.SPEC.120   Zodpovednosť špecialistov na úlohy

a)

Špecialista na úlohy zodpovedá za správny výkon svojich služobných povinností. Služobné povinnosti špecialistov na úlohy sa uvádzajú v kontrolnom zozname.

b)

S výnimkou balónov počas kritických fáz letu alebo kedykoľvek to veliteľ lietadla v záujme bezpečnosti považuje za potrebné, sedí špecialista na úlohy pripútaný na určenom pracovnom mieste, pokiaľ sa v kontrolnom zozname neuvádza inak.

c)

Špecialista na úlohy sa uistí, že je pri výkone špecializovaných úloh pripútaný, ak sú vonkajšie dvere otvorené alebo odstránené.

d)

Špecialista na úlohy hlási veliteľovi lietadla:

1.

každú chybu, poruchu, nesprávnu činnosť alebo poškodenie, ktoré podľa neho môžu ovplyvniť letovú spôsobilosť alebo bezpečnosť prevádzky lietadla vrátane núdzových systémov, a

2.

akýkoľvek incident, ktorý ohrozil alebo mohol ohroziť bezpečnosť prevádzky.

NCO.SPEC.125   Bezpečnostné pokyny

a)

Veliteľ lietadla musí pred začatím vzletu poučiť špecialistov na úlohy o:

1.

núdzovom vybavení a postupoch;

2.

prevádzkových postupoch súvisiacich so špecializovanou úlohou pred každým letom alebo sériou letov.

b)

Poučenie uvedené v písmene a) bode 2 sa nemusí vyžadovať, ak špecialisti na úlohy dostali inštruktáž týkajúcu sa prevádzkových postupov pred začatím prevádzkovej sezóny v uvedenom kalendárnom roku.

NCO.SPEC.130   Minimálna bezpečná nadmorská výška nad prekážkami – lety IFR

Veliteľ lietadla stanovuje minimálne letové nadmorské výšky pre všetky úseky tratí, na ktorých sa má vykonať let IFR, ktoré zabezpečujú požadovanú bezpečnú výšku nad terénom. Minimálne letové nadmorské výšky nesmú byť menšie ako letová nadmorská výška uverejnená štátom, nad ktorým sa let uskutočňuje.

NCO.SPEC.135   Zásoba paliva a oleja – letúny

Ustanovenia uvedené v podčasti NCO.OP.125 písm. a) ods. 1 bode i) sa nevzťahujú na ťahanie vetroňov, letecké prehliadky, akrobatické lety alebo súťažné lety.

NCO.SPEC.135   Zásoba paliva a oleja — vrtuľníky

Bez ohľadu na podčasť NCO.OP.126 písm. a) ods. 1 veliteľ vrtuľníka môže začať let VFR počas dňa v dosahu 25 námorných míľ od letiska/miesta prevádzky odletu iba vtedy, keď je zásoba paliva dostatočná na let trvajúci aspoň 10 minút pri rýchlosti maximálneho doletu.

NCO.SPEC.145   Simulované mimoriadne situácie počas letu

Pokiaľ špecialista na úlohy nie je na palube lietadla na účely výcviku, veliteľ lietadla pri preprave špecialistov na úlohy nevykonáva simulácie:

a)

situácií, ktoré si vyžadujú použitie mimoriadnych alebo núdzových postupov, alebo

b)

letu v meteorologických podmienkach letu podľa prístrojov (IMC).

NCO.SPEC.150   Zistenie blízkosti zeme

Pokiaľ je nainštalovaný systém signalizácie nebezpečnej blízkosti zeme, môže byť vypnutý počas takých špecializovaných úloh, pri ktorých sa vyžaduje, aby lietadlo letelo vo vzdialenosti od zeme, ktorá je menšia ako vzdialenosť, pri ktorej sa spustí systém signalizácie nebezpečnej blízkosti zeme.

NCO.SPEC.155   Palubný protizrážkový systém (ACAS II)

Bez ohľadu na NCO.OP.200 môže byť systém ACAS II vypnutý počas takých špecializovaných úloh, pri ktorých sa vyžaduje, aby lietadlá leteli pri sebe vo vzdialenosti menšej, ako je vzdialenosť, pri ktorej sa spustí systém ACAS.

NCO.SPEC.160   Vypúšťanie nebezpečného tovaru

Veliteľ lietadla nesmie prevádzkovať lietadlo nad osídlenými oblasťami veľkomiest, miest alebo usadlostí alebo nad zhromaždením ľudí na voľnej ploche, ak z lietadla vypúšťa nebezpečný tovar.

NCO.SPEC.165   Preprava a použitie zbraní

a)

Veliteľ lietadla zabezpečuje, aby pri preprave zbraní na palube lietadla na účely špecializovanej úlohy boli tieto zbrane, ak sa práve nepoužívajú, zaistené.

b)

Špecialista na úlohy, ktorý zbraň používa, musí vykonať všetky potrebné opatrenia, aby zabránil ohrozeniu lietadla, ľudí na palube alebo na zemi.

NCO.SPEC.170   Výkonnostné a prevádzkové kritériá – letúny

Pri prevádzke letúnov vo výške pod 150 m (500 ft) mimo husto osídlenej oblasti, ktoré v prípade kritickej poruchy motora nie sú schopné udržať letovú hladinu, musí veliteľ lietadla:

a)

stanoviť prevádzkové postupy s cieľom minimalizovať dôsledky poruchy motora a

b)

poučiť všetkých členov posádky a špecialistov na úlohy na palube o postupoch, ktoré sa majú vykonať v prípade vynúteného pristátia.

NCO.SPEC.175   Výkonnostné a prevádzkové kritériá – vrtuľníky

a)

Veliteľ lietadla môže prevádzkovať lietadlo nad husto osídlenými oblasťami, ak:

1.

má vrtuľník osvedčenie kategórie A alebo B a

2.

sú stanovené bezpečnostné opatrenia, aby osoby ani majetok na zemi neboli vystavené neprimeranému ohrozeniu.

b)

Veliteľ lietadla musí:

1.

stanoviť prevádzkové postupy s cieľom minimalizovať dôsledky poruchy motora a

2.

poučiť všetkých členov posádky a špecialistov na úlohy na palube o postupoch, ktoré sa majú vykonať v prípade vynúteného pristátia.

c)

Veliteľ lietadla zabezpečuje, aby hmotnosť pri vzlete, pristávaní alebo visení nepresiahla maximálnu hmotnosť stanovenú pre:

1.

visenie bez vplyvu prízemného efektu (HOGE) so všetkými motormi pracujúcimi v režime primeraného povoleného výkonu alebo

2.

v podmienkach, pri ktorých nie je pravdepodobné dosiahnutie visenia bez vplyvu prízemného efektu, hmotnosť vrtuľníka nesmie presiahnuť maximálnu hmotnosť stanovenú pre visenie s vplyvom prízemného efektu (HIGE) so všetkými motormi pracujúcimi v režime primeraného povoleného výkonu, ak dané podmienky umožňujú visenie s prízemným efektom pri maximálnej stanovenej hmotnosti.

ODDIEL 2

Lety vrtuľníkov s vonkajším nákladom na popruhu (HESLO)

NCO.SPEC.HESLO.100   Kontrolný zoznam

Kontrolný zoznam v prípade HESLO musí obsahovať:

a)

bežné, mimoriadne a núdzové postupy;

b)

príslušné údaje týkajúce sa výkonnosti;

c)

požadované vybavenie;

d)

akékoľvek obmedzenia a

e)

zodpovednosti a služobné povinnosti veliteľa lietadla, a ak je to uplatniteľné, členov posádky a špecialistov na úlohy.

NCO.SPEC.HESLO.105   Osobitné vybavenie pre lety vrtuľníkov s vonkajším nákladom na popruhu

Vrtuľník musí byť vybavený aspoň:

a)

jedným bezpečnostným zrkadlom na sledovanie nákladu alebo iným prostriedkom na sledovanie háku(-ov)/nákladu a

b)

jedným vážiacim zariadením, pokiaľ nie je možné použiť inú metódu na určenie hmotnosti nákladu.

NCO.SPEC.HESLO.110   Preprava nebezpečného nákladu

Prevádzkovateľ, ktorý prepravuje nebezpečný náklad z neosídlených miest/miest bez posádky alebo vzdialených miest na neosídlené miesta/miesta bez posádky a vzdialené miesta, požiada príslušný orgán o výnimku z ustanovení technických pokynov, pokiaľ má zámer nedodržiavať požiadavky uvedených pokynov.

ODDIEL 3

Lety s vonkajším ľudským nákladom (HEC)

NCO.SPEC.HEC.100   Kontrolný zoznam

Kontrolný zoznam v prípade HEC musí obsahovať:

a)

bežné, mimoriadne a núdzové postupy;

b)

príslušné údaje týkajúce sa výkonnosti;

c)

požadované vybavenie;

d)

akékoľvek obmedzenia a

e)

zodpovednosti a služobné povinnosti veliteľa lietadla, a ak je to uplatniteľné, členov posádky a špecialistov na úlohy.

NCO.SPEC.HEC.105   Osobitné vybavenie pre lety s vonkajším ľudským nákladom

a)

Vrtuľník musí byť vybavený:

1.

zdvíhacím zariadením alebo ťažným hákom;

2.

jedným bezpečnostným zrkadlom na sledovanie nákladu alebo iným prostriedkom na sledovanie háku a

3.

jedným vážiacim zariadením, pokiaľ nie je možné použiť inú metódu na určenie hmotnosti nákladu.

b)

Inštalácia zdvíhacích zariadení a ťažného háku a všetky následné zmeny musia mať schválenú letovú spôsobilosť zodpovedajúcu zamýšľanej činnosti.

ODDIEL 4

Zoskoky s padákom (PAR)

NCO.SPEC.PAR.100   Kontrolný zoznam

Kontrolný zoznam v prípade PAR musí obsahovať:

a)

bežné, mimoriadne a núdzové postupy;

b)

príslušné údaje týkajúce sa výkonnosti;

c)

požadované vybavenie;

d)

akékoľvek obmedzenia a

e)

zodpovednosti a služobné povinnosti veliteľa lietadla, a ak je to uplatniteľné, členov posádky a špecialistov na úlohy.

NCO.SPEC.PAR.105   Preprava členov posádky a špecialistov na úlohy

Požiadavka stanovená v podčasti NCO.SPEC.120 písm. c) sa nevzťahuje na špecialistov na úlohy, ktorí zoskakujú s padákom.

NCO.SPEC.PAR.110   Sedadlá

Bez ohľadu na NCO.IDE.A.140 písm. a) bod 1 a NCO.IDE.H.140 písm. a) bod 1 sa môže podlaha lietadla použiť ako sedadlo, ak sú k dispozícii prostriedky, ktorých sa špecialista na úlohy môže držať alebo ktorými sa môže pripútať.

NCO.SPEC.PAR.115   Prídavný kyslík

Bez ohľadu na NCO.SPEC.110 písm. f) sa požiadavka na použitie prídavného kyslíka nevzťahuje na členov posádky iných ako veliteľ lietadla a na špecialistov na úlohy vykonávajúcich služobné povinnosti nevyhnutné pri špecializovaných úlohách, vždy keď nadmorská výška kabíny:

a)

presiahne 13 000 ft najviac na 6 minút alebo

b)

presiahne 15 000 ft najviac na 3 minúty.

NCO.SPEC.PAR.120   Vypúšťanie nebezpečného nákladu

Bez ohľadu na NCO.SPEC.160 môžu parašutisti opustiť lietadlo na účely parašutistickej prehliadky, ktorú vykonávajú nad husto osídlenými oblasťami veľkomiest, miest alebo usadlostí alebo nad zhromaždením ľudí na voľnej ploche, s pripevnenými dymovými vlečnými zariadeniami, pokiaľ boli dané zariadenia vyrobené na tieto účely.

ODDIEL 5

Akrobatické lety (ABF)

NCO.SPEC.ABF.100   Kontrolný zoznam

Kontrolný zoznam v prípade ABF musí obsahovať:

a)

bežné, mimoriadne a núdzové postupy;

b)

príslušné údaje týkajúce sa výkonnosti;

c)

požadované vybavenie;

d)

akékoľvek obmedzenia a

e)

zodpovednosti a služobné povinnosti veliteľa lietadla, a ak je to uplatniteľné, členov posádky a špecialistov na úlohy.

NCO.SPEC.ABF.105   Dokumenty a informácie

Na palube lietadla sa počas akrobatických letov nemusia nachádzať tieto dokumenty a informácie uvedené v NCO.GEN.135 písm. a):

a)

podrobnosti vyplneného letového plánu letových prevádzkových služieb (ATS), ak je to použiteľné;

b)

platné a vyhovujúce letecké mapy plánovanej trate/oblasti letu a všetkých tratí, ktorými môže viesť prípadná odchýlka od plánovanej trate a

c)

informácie o postupoch a vizuálnych signáloch, ktoré majú používať zakročujúce lietadlá alebo lietadlá, proti ktorým sa zakročuje.

NCO.SPEC.ABF.110   Vybavenie

Na akrobatické lety sa nemusia uplatňovať tieto požiadavky na vybavenie:

a)

súprava prvej pomoci, ako sa stanovuje v podčastiach NCO.IDE.A.145 a NCO.IDE.H.145;

b)

ručný hasiaci prístroj, ako sa stanovuje v podčastiach NCO.IDE.A.160 a NCO.IDE.H.180, a

c)

núdzový vysielač polohy alebo osobný rádiomaják, ako sa stanovuje v podčastiach NCO.IDE.A.170 a NCO.IDE.H.170.“


(1)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (Ú. v. EÚ L 224, 21.8.2012, s. 1).


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA VIII

ŠPECIÁLNA PREVÁDZKA

[ČASŤ SPO]

SPO.GEN.005   Rozsah pôsobnosti

a)

Táto príloha sa uplatňuje na akúkoľvek špeciálnu prevádzku, pri ktorej sa lietadlo používa na špeciálne činnosti ako napr. poľnohospodárstvo, stavebníctvo, fotografovanie, mapovanie, pozorovanie a hliadkovanie, letecká reklama.

b)

Bez ohľadu na písmeno a) sa pri neobchodnej špeciálnej prevádzke iných ako zložitých motorových lietadiel musia dodržiavať ustanovenia prílohy VII (časť NCO).

c)

Bez ohľadu na písmeno a) sa táto prevádzka iných ako zložitých motorových lietadiel môže vykonávať v súlade s prílohou VII (časť NCO):

1.

súťažné lety alebo letecké prehliadky pod podmienkou, že odplata alebo iná primeraná protihodnota poskytnutá za takéto lety sa obmedzuje na pokrytie priamych nákladov a primeraný príspevok na ročné náklady, ako aj ceny, ktoré nepresahujú hodnotu stanovenú príslušným orgánom;

2.

výsadky, ťahanie vetroňov alebo akrobatické lety vykonávané buď výcvikovou organizáciou, ktorá má svoje hlavné miesto podnikania v niektorom členskom štáte a ktorá je schválená v súlade s nariadením (EÚ) č. 1178/2011, alebo organizáciou vytvorenou na propagáciu športového alebo rekreačného lietania pod podmienkou, že lietadlo prevádzkuje organizácia na základe vlastníctva alebo prenájmu lietadla bez posádky, že let neprináša zisk, ktorý by bol distribuovaný mimo organizáciu, a že kedykoľvek sa nečlenovia organizácie podieľajú na takýchto letoch, tieto lety predstavujú iba okrajovú činnosť organizácie.

PODČASŤ A

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

SPO.GEN.100   Príslušný orgán

Príslušný orgán je orgán určený členským štátom, v ktorom má prevádzkovateľ hlavné miesto podnikania alebo sídlo.

SPO.GEN.101   Spôsoby plnenia požiadaviek

Prevádzkovateľ môže na preukázanie súladu s nariadením (ES) č. 216/2008 a s jeho vykonávacími predpismi použiť náhradné spôsoby dosiahnutia súladu alternatívne k spôsobom, ktoré prijala agentúra.

SPO.GEN.102   Turistické motorové klzáky, motorové vetrone a balóny so zmiešaným vzduchom

a)

Turistické motorové klzáky musia byť prevádzkované podľa požiadaviek na:

1.

letúny, ak majú motorový pohon, a

2.

vetrone, ak nie sú prevádzkované s použitím motora.

b)

Turistické motorové klzáky musia byť vybavené v súlade s požiadavkami, ktoré sa uplatňujú pri letúnoch, pokiaľ nie je v podčasti D stanovené inak.

c)

Motorové vetrone s výnimkou turistických motorových klzákov musia byť prevádzkované a vybavené v súlade s požiadavkami, ktoré sa uplatňujú pri vetroňoch.

d)

Balóny so zmiešaným vzduchom sa musia prevádzkovať v súlade s požiadavkami na teplovzdušné balóny.

SPO.GEN.105   Zodpovednosť posádky

a)

Člen posádky zodpovedá za správny výkon svojich služobných povinností. Služobné povinnosti posádky sa uvádzajú v štandardných prevádzkových postupoch a v prípade potreby v prevádzkovej príručke.

b)

S výnimkou balónov počas kritických fáz letu alebo kedykoľvek to veliteľ lietadla v záujme bezpečnosti považuje za potrebné, sedí člen posádky pripútaný na určenom pracovnom mieste, pokiaľ sa v štandardných prevádzkových postupoch neuvádza inak.

c)

Člen letovej posádky, ak je na svojom pracovnom mieste, musí byť počas letu pripútaný bezpečnostnými pásmi.

d)

Po celý čas letu sa musí aspoň jeden člen letovej posádky s príslušnou kvalifikáciou zdržiavať pri ovládacích zariadeniach lietadla.

e)

Člen posádky nevykonáva služobné povinnosti v lietadle:

1.

ak vie alebo má podozrenie, že trpí únavou, ako je uvedené v bode 7.f prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008, alebo sa necíti spôsobilý na výkon svojich služobných povinností, alebo

2.

ak je pod vplyvom psychoaktívnych látok alebo alkoholu, alebo z iných dôvodov uvedených v bode 7.g prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008.

f)

Člen posádky, ktorý vykonáva služobné povinnosti pre viacerých prevádzkovateľov:

1.

uchováva svoje individuálne záznamy týkajúce sa letového času, času v službe a času odpočinku, ako je uvedené v podčasti FTL prílohy III (časti ORO) k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012, ak je to použiteľné, a

2.

poskytuje každému prevádzkovateľovi údaje potrebné na plánovanie činnosti v súlade s platnými požiadavkami na obmedzenia letového času (FTL).

g)

Člen posádky hlási veliteľovi lietadla:

1.

každú chybu, poruchu, nesprávnu činnosť alebo poškodenie, ktoré podľa neho môžu ovplyvniť letovú spôsobilosť alebo bezpečnosť prevádzky lietadla vrátane núdzových systémov, a

2.

akýkoľvek incident, ktorý ohrozil alebo mohol ohroziť bezpečnosť prevádzky.

SPO.GEN.106   Zodpovednosť špecialistov na úlohy

a)

Špecialista na úlohy zodpovedá za správny výkon svojich služobných povinností. Služobné povinnosti špecialistov na úlohy sa uvádzajú v štandardných prevádzkových postupoch.

b)

S výnimkou balónov počas kritických fáz letu alebo kedykoľvek to veliteľ lietadla v záujme bezpečnosti považuje za potrebné, sedí špecialista na úlohy pripútaný na určenom pracovnom mieste, pokiaľ sa v štandardných prevádzkových postupoch neuvádza inak.

c)

Špecialista na úlohy sa uistí, že je pri výkone špecializovaných úloh pripútaný, ak sú vonkajšie dvere otvorené alebo odstránené.

d)

Špecialista na úlohy hlási veliteľovi lietadla:

1.

každú chybu, poruchu, nesprávnu činnosť alebo poškodenie, ktoré podľa neho môžu ovplyvniť letovú spôsobilosť alebo bezpečnosť prevádzky lietadla vrátane núdzových systémov, a

2.

akýkoľvek incident, ktorý ohrozil alebo mohol ohroziť bezpečnosť prevádzky.

SPO.GEN.107   Zodpovednosti a právomoc veliteľa lietadla

a)

Veliteľ lietadla je zodpovedný za:

1.

bezpečnosť lietadla a všetkých členov posádky, špecialistov na úlohy a náklad na palube počas prevádzky lietadla;

2.

začatie, priebeh, ukončenie alebo odklonenie letu v záujme bezpečnosti;

3.

zabezpečenie, aby všetky prevádzkové postupy a kontrolné zoznamy boli v súlade s príslušnou príručkou;

4.

začatie letu až po tom, ako sa ubezpečí, že všetky prevádzkové obmedzenia uvedené v bode 2.a.3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008 sú splnené:

i)

lietadlo je spôsobilé na let;

ii)

lietadlo je riadne zaregistrované;

iii)

prístroje a vybavenie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie daného letu, sú nainštalované v lietadle a sú funkčné, pokiaľ podľa zoznamu minimálneho vybavenia (MEL) alebo rovnocenného dokumentu nie je povolená prevádzka s nefunkčným zariadením, ako sa to vyžaduje v SPO.IDE.A.105, SPO.IDE.H.105, SPO.IDE.S.105 alebo SPO.IDE.B.105;

iv)

hmotnosť lietadla a s výnimkou balónov umiestnenie ťažiska sú také, že let sa môže uskutočniť v rámci obmedzení uvedených v dokumentácii o letovej spôsobilosti;

v)

všetko vybavenie a batožina sú riadne naložené a zabezpečené a

vi)

prevádzkové obmedzenia lietadla uvedené v letovej príručke lietadla nebudú počas trvania celého letu prekročené;

5.

nezačatie letu, ak je on sám alebo iný člen posádky, alebo špecialista na úlohy nespôsobilý na výkon služobných povinností z akéhokoľvek dôvodu, ako je zranenie, choroba, únava alebo pôsobenie psychoaktívnej látky;

6.

pokračovanie v lete iba po najbližšie letisko alebo miesto prevádzky s priaznivými poveternostnými podmienkami, ak je podstatne znížená jeho spôsobilosť na výkon služobných povinností alebo spôsobilosť na výkon služobných povinností iného člena posádky alebo špecialistu na úlohy z dôvodu únavy, choroby alebo nedostatku kyslíka;

7.

rozhodnutie o prevzatí lietadla s nedostatkami prípustnými podľa zoznamu odchýlok usporiadania (CDL) alebo zoznamu MEL, ak je to vhodné;

8.

zápis údajov o využívaní lietadla a všetkých známych alebo predpokladaných poruchách lietadla pri ukončení letu alebo série letov do technického alebo palubného denníka lietadla a

9.

zabezpečenie, že sa letové zapisovače, pokiaľ sú nainštalované:

i)

počas letu nevyradia z činnosti ani nevypnú a

ii)

v prípade nehody alebo incidentu, ktoré sú predmetom povinného hlásenia:

A.

úmyselne nevymažú;

B.

deaktivujú okamžite po ukončení letu a

C.

reaktivujú iba so súhlasom vyšetrovacieho orgánu.

b)

Veliteľ lietadla má právomoc odmietnuť prepravu alebo vykázať z paluby akúkoľvek osobu alebo náklad, ktoré môžu predstavovať potenciálnu hrozbu pre bezpečnosť lietadla alebo osôb na jeho palube.

c)

Veliteľ lietadla musí, hneď ako to bude možné, hlásiť príslušnému útvaru letových prevádzkových služieb (ATS) všetky nebezpečné poveternostné alebo letové podmienky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť iného lietadla.

d)

Bez ohľadu na ustanovenie písmena a) bodu 6 môže veliteľ lietadla pri prevádzke s viacčlennou posádkou pokračovať v lete ďalej, ako je najbližšie letisko s priaznivými poveternostnými podmienkami, ak sa prijmú vhodné opatrenia na zmiernenie rizík.

e)

Veliteľ lietadla musí v núdzovom prípade, ktorý si vyžaduje okamžité rozhodnutie a konanie, prijať opatrenia, ktoré považuje za daných okolností za potrebné v súlade s bodom 7.d prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008. V takýchto prípadoch sa môže v záujme bezpečnosti odchýliť od prepisov, prevádzkových postupov a metód.

f)

Veliteľ lietadla podá bezodkladne príslušnému orgánu hlásenie o čine protiprávneho zasahovania a informuje o tom príslušný miestny úrad.

g)

Veliteľ lietadla informuje najbližší príslušný orgán najrýchlejšími dostupnými prostriedkami o akejkoľvek nehode lietadla, ktorá mala za následok vážne zranenie alebo smrť ktorejkoľvek osoby alebo značné poškodenie lietadla alebo majetku.

SPO.GEN.108   Zodpovednosti a právomoc veliaceho pilota – balóny

Veliaci pilot balóna okrem plnenia požiadaviek v podčasti SPO.GEN.107:

a)

je zodpovedný za predletovú inštruktáž osôb asistujúcich pri naplnení a vypustení obálky;

b)

zabezpečuje, aby žiadna osoba na palube alebo v bezprostrednej blízkosti balóna nefajčila, a

c)

zabezpečuje, aby všetky osoby asistujúce pri naplnení a vypustení obálky mali na sebe príslušný ochranný odev.

SPO.GEN.110   Dodržiavanie zákonov, právnych predpisov a postupov

Veliteľ lietadla, členovia posádky a špecialisti na úlohy dodržiavajú zákony, právne predpisy a postupy tých štátov, v ktorých sa vykonáva prevádzka.

SPO.GEN.115   Spoločný jazyk

Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby sa všetci členovia posádky a špecialisti na úlohy mohli navzájom dohovoriť spoločným jazykom.

SPO.GEN.120   Rolovanie letúnov

Prevádzkovateľ zabezpečuje, že rolovanie letúna v pohybovom priestore letiska sa vykonáva, iba ak osoba pri ovládacích zariadeniach:

a)

je pilot s príslušnou kvalifikáciou alebo

b)

bola určená prevádzkovateľom a:

1.

absolvovala výcvik na rolovanie letúnov;

2.

absolvovala výcvik na používanie rádiotelefónu, ak sa vyžaduje rádiová komunikácia;

3.

dostala inštruktáž o pôdoryse letiska, trasách, značkách, označeniach, svetlách, signáloch a pokynoch služby riadenia letovej prevádzky (ATC), používanom jazyku a postupoch a

4.

je schopná splniť prevádzkové normy požadované pre bezpečný pohyb letúna po letisku.

SPO.GEN.125   Zapojenie rotora

Rotor vrtuľníka uvádza do chodu na účely vykonania letu len kvalifikovaný pilot prítomný pri ovládacích zariadeniach lietadla.

SPO.GEN.130   Prenosné elektronické zariadenia

Prevádzkovateľ nikomu nepovolí používať na palube lietadla prenosné elektronické zariadenia (PED), ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť výkonnosť palubných systémov a vybavenia.

SPO.GEN.135   Informácie o palubnom núdzovom vybavení a vybavení na prežitie

Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby boli k dispozícii zoznamy obsahujúce informácie o palubnom núdzovom vybavení a vybavení na prežitie, ktoré sú na palube všetkých jeho lietadiel, aby ich mohol kedykoľvek oznámiť záchranným koordinačným strediskám (RCC).

SPO.GEN.140   Povinné doklady, príručky a informácie na palube

a)

Pri každom lete musia byť na palube tieto dokumenty, príručky a informácie vo forme originálov alebo ich kópií, pokiaľ ďalej nie je stanovené inak:

1.

letová príručka lietadla (AFM) alebo dokument(-y), ktorý(-é) ju nahrádza(-jú);

2.

originál osvedčenia o zápise do registra;

3.

originál osvedčenia letovej spôsobilosti (CofA);

4.

hlukové osvedčenie, ak sa vyžaduje;

5.

kópia vyhlásenia, ako sa stanovuje v ORO.DEC.100, a v prípade potreby kópia oprávnenia, ako sa stanovuje v ORO.SPO.110;

6.

zoznam osobitných povolení, ak sa vyžaduje;

7.

povolenie palubnej rádiovej stanice, ak sa vyžaduje;

8.

doklad(-y) o poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou lietadla tretej strane;

9.

palubný denník lietadla alebo rovnocenný dokument;

10.

technický denník lietadla v súlade s prílohou I (časť M) k nariadeniu (ES) č. 2042/2003, ak sa vyžaduje,

11.

podrobnosti vyplneného letového plánu letových prevádzkových služieb (ATS), ak sa vyžaduje;

12.

platné a vyhovujúce letecké mapy plánovanej trate/oblasti letu a všetkých tratí, ktorými môže viesť prípadná odchýlka od plánovanej trate;

13.

informácie o postupoch a vizuálnych signáloch používaných zakročujúcim lietadlom alebo lietadlom, proti ktorému sa zakročuje;

14.

informácie týkajúce sa služieb pátrania a záchrany pre oblasť plánovaného letu;

15.

platné časti prevádzkovej príručky a/alebo štandardných prevádzkových postupov alebo letovej príručky lietadla dôležité pri plnení služobných povinností členov posádky a odborníkov na úlohy, ktoré im musia byť ľahko dostupné;

16.

zoznam minimálneho vybavenia (MEL) alebo zoznam odchýlok usporiadania (CDL), ak sa vyžaduje;

17.

príslušné oznámenia pre pracovníkov, ktorí sa zaoberajú leteckou prevádzkou (NOTAM), a dokumentácia leteckej informačnej služby (AIS) z prípravy letu;

18.

príslušné meteorologické informácie, ak sa vyžadujú;

19.

zoznamy nákladu, ak sa vyžadujú, a

20.

akákoľvek iná dokumentácia, ktorá sa môže týkať letu alebo ktorú požadujú štáty, nad ktorých územím sa má uskutočniť let.

b)

Bez ohľadu na písmeno a) môžu dokumenty a informácie uvedené v písmene a) bodoch 2 až 11 a v písmene a) bodoch 14, 17, 18 a 19 zostať uložené na letisku alebo mieste prevádzky pri letoch:

1.

pri ktorých sa plánuje vzlet a pristátie na tom istom letisku alebo mieste prevádzky alebo

2.

pri ktorých lietadlo zotrváva vo vzdialenosti alebo oblasti stanovej príslušným orgánom v súlade s ustanoveniami podčasti ARO.OPS.210.

c)

Bez ohľadu na písmeno a) pri letoch balónov alebo vetroňov s výnimkou turistických motorových klzákov môžu dokumenty a informácie uvedené v písmene a) bodoch 1 až 10 a v písmene a) bodoch 13 až 19 zostať uložené v sprievodnom vozidle.

d)

Prevádzka môže v prípade straty alebo krádeže dokumentov uvedených v písmene a) bodoch 2 až 8 pokračovať, až kým lietadlo dosiahne svoj cieľ alebo miesto, kde možno poskytnúť náhradné dokumenty.

e)

Prevádzkovateľ v primeranom čase od požiadania poskytne príslušnému orgánu dokumentáciu, ktorá musí byť uložená na palube.

SPO.GEN.145   Uchovávanie, vypracovanie a použitie záznamov letového zapisovača – prevádzka zložitých motorových lietadiel

a)

Po nehode alebo incidente, ktoré sú predmetom povinného hlásenia, prevádzkovateľ lietadla uchováva pôvodné záznamy na obdobie 60 dní, pokiaľ vyšetrujúci orgán nestanovil inak.

b)

Prevádzkovateľ vykonáva prevádzkové kontroly a hodnotenia záznamov zapisovača letových údajov (FDR), záznamov zapisovača zvuku v kabíne (CVR) a záznamov dátového spojenia s cieľom zabezpečiť nepretržitú prevádzkyschopnosť zapisovačov.

c)

Prevádzkovateľ uchováva záznamy počas prevádzkovej lehoty FDR požadovanej podľa SPO.IDE.A.145 alebo SPO.IDE.H.145 s výnimkou prípadov, keď sa na účely skúšania a údržby FDR môže pri skúšaní zapisovača zmazať najviac 1 hodina najstaršieho zaznamenaného materiálu.

d)

Prevádzkovateľ uchováva a zabezpečuje aktualizáciu dokumentácie, ktorá poskytuje informácie nevyhnutné na prevedenie prvotných nespracovaných údajov FDR na parametre vyjadrené v normalizovaných jednotkách.

e)

Prevádzkovateľ predloží akýkoľvek uchovaný záznam letového zapisovača, ak o tom rozhodne príslušný orgán.

f)

Záznamy zapisovača zvuku v kabíne (CVR) sa môžu použiť na iné účely ako na vyšetrovanie nehody alebo incidentu, ktoré sú predmetom povinného hlásenia, iba so súhlasom všetkých dotknutých členov posádky a pracovníkov údržby.

g)

Záznamy zapisovača letových údajov (FDR) alebo dátového spojenia sa môžu použiť na iné účely ako na vyšetrovanie nehody alebo incidentu, ktoré sú predmetom povinného hlásenia, iba keď sú tieto záznamy:

1.

použité prevádzkovateľom výlučne na účely letovej spôsobilosti alebo na účely údržby;

2.

zbavené údajov umožňujúcich ich identifikáciu alebo

3.

sprístupnené v zmysle bezpečnostných postupov.

SPO.GEN.150   Preprava nebezpečného nákladu

a)

Letecká preprava nebezpečného nákladu sa vykonáva v súlade s prílohou 18 k Chicagskemu dohovoru naposledy zmenenou a rozšírenou technickými pokynmi na bezpečnú leteckú prepravu nebezpečného nákladu (ICAO Dok. 9284-AN/905) vrátane jej dodatkov, doplnkov a všetkých ďalších doplnení alebo korigend.

b)

Nebezpečný náklad prepravuje len prevádzkovateľ schválený v súlade s podčasťou G prílohy V (časťou SPA) k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012 s výnimkou prípadov, keď:

1.

náklad nepodlieha technickým pokynom v súlade s časťou 1 týchto pokynov;

2.

náklad prepravujú špecialisti na úlohy alebo členovia posádky, alebo sa nachádza v batožine oddelenej od svojho vlastníka v súlade s časťou 8 technických pokynov;

3.

sa náklad musí nachádzať na palube lietadla na špecializované účely v súlade s technickými pokynmi;

4.

sa náklad používa na účely zlepšenia bezpečnosti letu, pričom jeho preprava na palube lietadla je opodstatnená s cieľom zabezpečiť včasnú dostupnosť nákladu na prevádzkové účely bez ohľadu na to, či sa dané predmety a látky musia nachádzať na palube, alebo je plánované ich použitie v súvislosti s konkrétnym letom.

c)

Prevádzkovateľ stanovuje postupy na zabezpečenie toho, že sa prijmú všetky primerané opatrenia, ktoré zabránia neúmyselnému preneseniu nebezpečného nákladu na palubu.

d)

Prevádzkovateľ poskytuje pracovníkom potrebné informácie, ktoré im umožnia, aby uplatňovali svoju zodpovednosť v súlade s požiadavkami technických pokynov.

e)

Prevádzkovateľ v súlade s technickými pokynmi bezodkladne oznámi príslušnému orgánu a zodpovednému orgánu v štáte udalosti:

1.

každú nehodu alebo incident s nebezpečným nákladom;

2.

nájdenie nebezpečného tovaru prepravovaného špecialistami na úlohy alebo posádkou, alebo v ich batožine, ak náklad nie je v súlade s časťou 8 technických pokynov.

f)

Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby špecialisti na úlohy dostali informácie o nebezpečnom náklade.

g)

Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby oznamy poskytujúce informácie o preprave nebezpečného nákladu boli k dispozícii na mieste príjmu nákladu, ako sa vyžaduje v technických pokynoch.

SPO.GEN.155   Vypúšťanie nebezpečného nákladu

Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať lietadlo nad husto osídlenými oblasťami veľkomiest, miest alebo usadlostí alebo nad zhromaždením ľudí na voľnej ploche, ak z lietadla vypúšťa nebezpečný náklad.

SPO.GEN.160   Preprava a použitie zbraní

a)

Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby pri preprave zbraní na palube lietadla na účely špecializovanej úlohy boli tieto zbrane, ak sa práve nepoužívajú, zaistené.

b)

Špecialista na úlohy, ktorý zbraň používa, musí vykonať všetky potrebné opatrenia, aby zabránil ohrozeniu lietadla, ľudí na palube alebo na zemi.

SPO.GEN.165   Prístup do priestoru pre letovú posádku

Konečné rozhodnutie o prístupe do priestoru pre letovú posádku prijíma veliteľ lietadla a zabezpečuje, aby:

a)

prístup do priestoru pre letovú posádku nespôsobil odvedenie pozornosti alebo narušenie vykonávania letu a

b)

všetky osoby prepravované v priestore pre letovú posádku boli oboznámené s postupmi týkajúcimi sa bezpečnosti.

PODČASŤ B

PREVÁDZKOVÉ POSTUPY

SPO.OP.100   Použitie letísk a miest prevádzky

Prevádzkovateľ používa len také letiská a miesta prevádzky, ktoré sú vhodné pre dané typy lietadiel a na dané druhy prevádzky.

SPO.OP.105   Určenie osamotených letísk – letúny

Prevádzkovateľ pri výbere náhradných letísk a zásad určovania množstva paliva považuje letisko za osamotené, ak je čas letu do najbližšieho vhodného náhradného cieľového letiska dlhší ako:

a)

60 minút v prípade letúnov s piestovými motormi alebo

b)

90 minút v prípade letúnov s turbínovými motormi.

SPO.OP.110   Letiskové prevádzkové minimá – letúny a vrtuľníky

a)

V prípade letov podľa pravidiel letu podľa prístrojov (IFR) prevádzkovateľ alebo veliteľ lietadla stanovuje pre každé letisko odletu, cieľové letisko alebo náhradné letisko, ktorého použitie plánuje, letiskové prevádzkové minimá. Tieto minimá:

1.

nesmú byť nižšie ako minimá stanovené štátom, na ktorého území letisko leží, s výnimkou výslovného schválenia týmto štátom a

2.

v prípade prevádzky za nízkej viditeľnosti musia byť schválené príslušným orgánom v súlade s podčasťou E prílohy V (časť SPA) k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012.

b)

Prevádzkovateľ alebo veliteľ lietadla musí pri stanovovaní letiskových prevádzkových miním v plnej miere zohľadniť:

1.

typ, výkonnosť a letové vlastnosti lietadla;

2.

spôsobilosť a skúsenosti letovej posádky, a ak je to vhodné, jej zloženie;

3.

rozmery a vlastnosti vzletových a pristávacích dráh a plôch konečného priblíženia a vzletu (FATO), ktoré možno použiť;

4.

primeranosť a výkonnosť pozemných prostriedkov, ktoré sú použiteľné na priblíženie za podmienok letu za viditeľnosti a podľa prístrojov;

5.

vybavenie, ktoré je na palube lietadla použiteľné na účely navigácie a/alebo na riadenie dráhy letu pri vzlete, priblížení, podrovnaní, pristátí, dojazde a pri nevydarenom priblížení;

6.

prekážky v priestoroch priblíženia, nevydareného priblíženia, počiatočného stúpania na vykonanie nepredvídaných postupov;

7.

bezpečné nadmorské výšky/výšky nad prekážkami pre postupy priblíženia podľa prístrojov;

8.

prostriedky na stanovenie a hlásenie meteorologických podmienok a

9.

techniku letu, ktorá sa má použiť počas konečného priblíženia.

c)

Minimá pre konkrétny druh postupu priblíženia a pristátia sa použijú, iba ak:

1.

pozemné zariadenia požadované pre zamýšľaný postup sú prevádzkyschopné;

2.

palubné systémy lietadla požadované na daný druh priblíženia sú prevádzkyschopné;

3.

sú splnené požadované kritériá výkonnosti lietadla a

4.

letová posádka má zodpovedajúcu kvalifikáciu.

SPO.OP.111   Letiskové prevádzkové minimá – prevádzka NPA, APV, CAT I

a)

Výška rozhodnutia (DH), ktorá sa má použiť pri nie-presnom priblížení (NPA) s uplatnením techniky pokračovania klesania na konečnom priblížení (CDFA), postupu priblíženia s vertikálnym navádzaním (APV) alebo pri prevádzke kategórie I (CAT I), nesmie byť menšia ako najväčšia z týchto výšok:

1.

minimálna výška, do ktorej sa môžu použiť prostriedky na priblíženie bez požadovanej vizuálnej orientácie;

2.

bezpečná výška nad prekážkami (OCH) pre danú kategóriu lietadla;

3.

výška rozhodnutia pri uverejnenom postupe priblíženia, ak sa vyžaduje;

4.

systémové minimum uvedené v tabuľke 1 alebo

5.

minimálna výška rozhodnutia podľa letovej príručky lietadla alebo rovnocenného dokumentu, ak je uvedená.

b)

Minimálna výška zostupu (MDH) pri nie presnom priblížení (NPA) bez použitia techniky pokračovania klesania na konečnom priblížení (CDFA) nesmie byť menšia ako najväčšia z týchto výšok:

1.

bezpečná výška nad prekážkami (OCH) pre danú kategóriu lietadla;

2.

systémové minimum uvedené v tabuľke 1 alebo

3.

minimálna výška zostupu (MDH) podľa letovej príručky lietadla, ak je uvedená.

Tabuľka 1

Systémové minimá

Zariadenie

Najnižšia DH/MDH (ft)

Systém zariadení na presné priblíženie (ILS)

200

Globálny satelitný navigačný systém (GNSS)/systém so satelitným rozšírením (SBAS) [bočné presné priblíženie s vertikálnym navádzaním (LPV)]

200

GNSS [smerová navigácia (LNAV)]

250

GNSS/Barometricko-vertikálna navigácia (VNAV) (LNAV/VNAV)

250

Lokalizátor (LOC) so zariadením na meranie vzdialenosti (DME) alebo bez neho

250

Priblíženie s pomocou prehľadového radaru (SRA) (končiace vo vzdialenosti ½ námornej míle)

250

SRA (končiace vo vzdialenosti 1 námornej míle)

300

SRA (končiace vo vzdialenosti 2 alebo viac námorných míľ)

350

VHF všesmerový rádiomaják (VOR)

300

VOR/DME

250

Nesmerový rádiomaják (NDB)

350

NDB/DME

300

Zameriavacia stanica na VHF (VDF)

350

SPO.OP.112   Letiskové prevádzkové minimá – lety letúnov po okruhu

a)

Minimálna výška zostupu (MDH) pre let letúnom po okruhu nesmie byť menšia ako najväčšia z týchto výšok:

1.

uverejnená bezpečná výška nad prekážkami (OCH) pre let po okruhu pre danú kategóriu letúnov;

2.

minimálna výška pre let po okruhu odvodená z tabuľky 1 alebo

3.

DH/MDH predchádzajúceho postupu priblíženia podľa prístrojov.

b)

Minimálna dohľadnosť pre let letúnov po okruhu musí byť na úrovni najväčšej z týchto výšok:

1.

dohľadnosť pre let po okruhu pre danú kategóriu letúna, ak bola uverejnená;

2.

minimálna dohľadnosť odvodená z tabuľky 2 alebo

3.

dráhová dohľadnosť/prepočítaná meteorologická dohľadnosť (RVR/CMV) predchádzajúceho postupu priblíženia podľa prístrojov.

Tabuľka 1

MDH a minimálna dohľadnosť pre let po okruhu podľa kategórie letúna

 

Kategória letúna

A

B

C

D

MDH (ft)

400

500

600

700

Minimálna meteorologická dohľadnosť (m)

1 500

1 600

2 400

3 600

SPO.OP.113   Letiskové prevádzkové minimá – lety vrtuľníkov po okruhu nad pevninou

Minimálna výška zostupu (MDH) pre lety vrtuľníkov po okruhu nad pevninou nesmie byť menšia ako 250 ft a meteorologická dohľadnosť nesmie byť menšia ako 800 m.

SPO.OP.115   Postupy pre odlety a priblíženia – letúny a vrtuľníky

a)

Veliteľ lietadla použije postupy pre odlety a priblíženia stanovené štátom, v ktorom sa nachádza letisko, ak boli takéto postupy pre dráhu alebo plochu konečného priblíženia a vzletu (FATO), ktorá sa má použiť, uverejnené.

b)

Veliteľ lietadla sa môže odchýliť od uverejnenej trate odletu, príletu alebo od postupu priblíženia:

1.

za predpokladu, že je možné dodržať kritériá bezpečných výšok nad prekážkami, v plnej miere sa budú brať do úvahy prevádzkové podmienky a dodržia sa povolenia riadenia letovej prevádzky (ATC), alebo

2.

ak ho stanovište riadenia letovej prevádzky (ATC) navádza radarom.

c)

Konečné priblíženie sa v prípade letov zložitých motorových lietadiel musí vykonať vizuálne alebo v súlade s uverejnenými postupmi priblíženia.

SPO.OP.120   Postupy na obmedzenie hluku

Veliteľ lietadla zohľadňuje uverejnené postupy na obmedzenie hluku s cieľom znížiť účinok hluku lietadiel, pričom zabezpečí, aby mala bezpečnosť prioritu pred obmedzením hluku.

SPO.OP.121   Postupy na obmedzenie hluku – balóny

Veliteľ lietadla použije prevádzkové postupy, ak sú stanovené, s cieľom znížiť účinok hluku vykurovacieho systému, pričom zabezpečí, aby mala bezpečnosť prioritu pred obmedzením hluku.

SPO.OP.125   Minimálna bezpečná nadmorská výška nad prekážkami – lety IFR

a)

Prevádzkovateľ pre všetky úseky tratí, na ktorých sa má vykonať let IFR, stanoví metódu určenia minimálnych letových nadmorských výšok, ktoré zabezpečujú požadovanú bezpečnú výšku nad terénom.

b)

Veliteľ lietadla na základe tejto metódy stanoví pre každý let minimálne letové nadmorské výšky. Minimálne letové nadmorské výšky nesmú byť menšie ako letová nadmorská výška uverejnená štátom, nad ktorým sa let uskutočňuje.

SPO.OP.130   Zásoba paliva a oleja – letúny

a)

Veliteľ lietadla začne let, iba ak je na palube letúna dostatočné množstvo paliva a oleja na tieto účely:

1.

pri letoch podľa pravidiel letu za viditeľnosti (VFR):

i)

cez deň na let na letisko plánovaného pristátia a následný let trvajúci aspoň 30 minút v normálnej cestovnej nadmorskej výške alebo

ii)

v noci na let na letisko plánovaného pristátia a následný let trvajúci aspoň 45 minút v normálnej cestovnej nadmorskej výške;

2.

pri letoch podľa pravidiel letu podľa prístrojov (IFR):

i)

ak sa nevyžaduje náhradné cieľové letisko, na let na letisko plánovaného pristátia a následný let trvajúci aspoň 45 minút v normálnej cestovnej nadmorskej výške, alebo

ii)

ak sa vyžaduje náhradné cieľové letisko, na let na letisko plánovaného pristátia, na náhradné cieľové letisko a následný let trvajúci aspoň 45 minút v normálnej cestovnej nadmorskej výške.

b)

Pri výpočte požadovaného množstva paliva vrátane zabezpečenia paliva pre nepredvídané situácie je potrebné zohľadniť tieto skutočnosti:

1.

predpovede meteorologických podmienok;

2.

predpokladané nasmerovanie ATC a dopravné meškania;

3.

postupy pre pokles pretlaku alebo poruchu jedného z motorov na trati, ak sa to vyžaduje, a

4.

akékoľvek iné situácie, ktoré by mohli spôsobiť omeškanie pristátia letúna alebo zvýšenú spotrebu paliva a/alebo oleja.

c)

Nič nebráni zmene letového plánu počas letu s cieľom nového naplánovania letu na iné cieľové letisko za predpokladu, že je možné splniť všetky požiadavky od bodu, z ktorého je let nanovo plánovaný.

SPO.OP.131   Zásoba paliva a oleja – vrtuľníky

a)

Veliteľ lietadla začne let, iba ak je na palube vrtuľníka dostatočné množstvo paliva a oleja na tieto účely:

1.

pri letoch podľa VFR:

i)

na let na letisko/miesto prevádzky plánovaného pristátia a následný let trvajúci aspoň 20 minút pri rýchlosti maximálneho doletu alebo

ii)

pri letoch podľa VFR počas dňa zásoba paliva dostatočná na let trvajúci 10 minút pri rýchlosti maximálneho doletu v dosahu 25 námorných míľ od letiska/miesta prevádzky odletu a

2.

pri letoch podľa IFR:

i)

ak sa nevyžaduje náhradné letisko alebo nie je k dispozícii žiadne náhradné letisko s priaznivými poveternostnými podmienkami, na let na letisko/miesto prevádzky plánovaného pristátia, následný let trvajúci 30 minút normálnou cestovnou rýchlosťou vo výške 450 m (1 500 ft) nad cieľovým letiskom/miestom prevádzky pri štandardnej teplote, na priblíženie a na pristátie, alebo

ii)

ak sa vyžaduje náhradné letisko, na let a priblíženie a nevydarené priblíženie k letisku/miestu prevádzky plánovaného pristátia a následný:

A.

let na určené náhradné letisko a