Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0141

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 141/2014 z  13. februára 2014 , ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky rastlinné oleje/klinčekový olej Text s významom pre EHP

OJ L 44, 14.2.2014, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/141/oj

14.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 44/40


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 141/2014

z 13. februára 2014,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky rastlinné oleje/klinčekový olej

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2 písm. c) a článok 78 ods. 2,

keďže:

(1)

Účinná látka rastlinné oleje/klinčekový olej bola zaradená do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (2) smernicou Komisie 2008/127/ES (3) v súlade s postupom stanoveným v článku 24b nariadenia Komisie (ES) č. 2229/2004 (4). Od nahradenia smernice 91/414/EHS nariadením (ES) č. 1107/2009 sa táto látka považuje za schválenú podľa uvedeného nariadenia a je uvedená v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (5).

(2)

Dňa 16. decembra 2011 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) predložil Komisii v súlade s článkom 25a nariadenia (ES) č. 2229/2004 svoje stanovisko k návrhu revíznej správy o rastlinných olejoch/klinčekovom oleji (6). Úrad oznámil svoje stanovisko k rastlinným olejom/klinčekovému oleju oznamovateľovi. Komisia oznamovateľa vyzvala, aby predložil pripomienky k návrhu revíznej správy o rastlinných olejoch/klinčekovom oleji. Členské štáty a Komisia preskúmali návrh revíznej správy a stanovisko úradu v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a dokončili ho 13. decembra 2013 vo forme revíznej správy Komisie o rastlinných olejoch/klinčekovom oleji.

(3)

Je potvrdené, že účinná látka rastlinné oleje/klinčekový olej sa má považovať za látku schválenú podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(4)

V súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 v spojení s jeho článkom 6 a s ohľadom na najnovšie vedecké a technické poznatky je nevyhnutné zmeniť podmienky schválenia. Je vhodné najmä žiadať ďalšie potvrdzujúce informácie.

(5)

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Členským štátom by sa mal poskytnúť čas na vykonanie zmien alebo zrušení platnosti autorizácií na prípravky na ochranu rastlín s obsahom rastlinných olejov/klinčekového oleja.

(7)

Pokiaľ ide o prípravky na ochranu rastlín s obsahom rastlinných olejov/klinčekového oleja, v súvislosti s ktorými členské štáty poskytnú obdobie odkladu v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009, toto obdobie by malo uplynúť najneskôr osemnásť mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 540/2011

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Prechodné opatrenia

Členské štáty najneskôr do 6. septembra 2014 v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 v prípade potreby zmenia alebo zrušia existujúce povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom rastlinných olejov/klinčekového oleja ako účinnej látky.

Článok 3

Obdobie odkladu

Akékoľvek obdobie odkladu, ktoré poskytnú členské štáty v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1107/2009, je čo najkratšie a uplynie najneskôr 6. septembra 2015.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. februára 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Smernica Komisie 2008/127/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť niektoré účinné látky (Ú. v. EÚ L 344, 20.12.2008, s. 89).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2229/2004 z 3. decembra 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonanie štvrtej etapy pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 13).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(6)  Záver z partnerského preskúmania účinnej látky rastlinné oleje/klinčekový olej z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(1):2506. [43 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2506. K dispozícii online: www.efsa.europa.eu/efsajournal


PRÍLOHA

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa riadok 241 týkajúci sa účinnej látky rastlinné oleje/klinčekový olej nahrádza takto:

Číslo

Všeobecný názov, identifikačné čísla

IUPAC názov

Čistota

Dátum schválenia

Schválenie platí do

Osobitné ustanovenia

„241

rastlinné oleje/klinčekový olej

CAS č. 84961-50-2 (klinčekový olej)

97-53-0 (Eugenol – hlavná zložka)

CIPAC č. 906

Klinčekový olej je komplexná zmes chemických látok.

Jeho hlavno zložkou je eugenol.

≥ 800 g/kg

Relevantná nečistota: metyl-eugenol najviac 0,1 % technického materiálu

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Možno povoliť len použitia v uzavretých priestoroch ako baktericíd a fungicíd po zbere.

ČASŤ B

Pri vykonávaní jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, sa zohľadňujú závery z revíznej správy o klinčekovom oleji (SANCO/2622/2008) dokončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty osobitne dbať na ochranu operátorov a pracovníkov a zabezpečiť, že v podmienkach použitia bude v prípade potreby zahrnuté nosenie primeraných prostriedkov osobnej ochrany.

Oznamovateľ predloží potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o:

a)

technickú špecifikáciu;

b)

údaje o porovnaniach situácií prirodzenej expozície rastlinným olejom/klinčekovému oleju, eugenolu a metyl-eugenolu vo vzťahu k expozícii pri používaní rastlinných olejov/klinčekového oleja ako prípravku na ochranu rastlín. Tieto údaje musia zahŕňať expozíciu človeka.

Žiadateľ predloží tieto informácie Komisii, členským štátom a úradu do 30. apríla 2016.“


Top