Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0091

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 91/2014 z  31. januára 2014 , ktorým sa schvaľuje S-metoprén ako existujúca aktívna látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18 Text s významom pre EHP

OJ L 32, 1.2.2014, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/91/oj

1.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 91/2014

z 31. januára 2014,

ktorým sa schvaľuje S-metoprén ako existujúca aktívna látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1451/2007 (2) sa stanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť z hľadiska ich prípadného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (3). Tento zoznam zahŕňa aj S-metoprén.

(2)

S-metoprén bol v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES hodnotený z hľadiska jeho použitia vo výrobkoch typu 18 (insekticídy, akaricídy a produkty na kontrolu iných článkonožcov) vymedzených v prílohe V k uvedenej smernici, ktoré zodpovedajú výrobkom typu 18 vymedzeným v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

(3)

Ako spravodajský členský štát bolo určené Írsko a v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 predložilo 29. októbra 2010 Komisii správu zodpovedného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Členské štáty a Komisia uvedenú správu zodpovedného orgánu preskúmali. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa výsledky preskúmania 13. decembra 2013 začlenili v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky do hodnotiacej správy.

(5)

Z uvedenej správy vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov používaných vo výrobkoch typu 18 obsahujúcich S-metoprén možno vychádzať z toho, že spĺňajú požiadavky článku 5 smernice 98/8/ES.

(6)

Preto je vhodné schváliť S-metoprén na používanie v biocídnych výrobkoch typu 18.

(7)

Keďže hodnotenie sa netýkalo nanomateriálov, schválenie by sa v súlade s článkom 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 nemalo na tieto materiály vzťahovať.

(8)

Schváleniu aktívnej látky by malo predchádzať primerané obdobie, aby členské štáty, zainteresované strany, a v prípade potreby aj Komisia, mali dostatok času pripraviť sa na splnenie nových požiadaviek vyplývajúcich zo schválenia.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

S-metoprén sa schvaľuje ako aktívna látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 18, pričom platia špecifikácie a podmienky uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. januára 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).


PRÍLOHA

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálny stupeň čistoty aktívnej látky (1)

Dátum schválenia

Dátum skončenia platnosti schválenia

Typ výrobku

Osobitné podmienky (2)

S-metoprén

Názov IUPAC:

izopropyl-(2E,4E,7S)-11-metoxy-3,7,11-trimetyl-2,4-dodekadienoát

EC č.: neuvádza sa

CAS č.: 65733-16-6

950 g/kg

1. septembra 2015

31. augusta 2025

18

V rámci hodnotenia výrobku sa osobitná pozornosť venuje expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, no nie je predmetom hodnotenia rizika na úrovni Únie spojeného s aktívnou látkou.

Autorizácie sa udeľujú v prípade splnenia týchto podmienok:

V prípade výrobkov, ktoré môžu viesť k rezíduám v potravinách či krmivách, je potrebné overiť nevyhnutnosť stanovenia nových maximálnych hladín rezíduí (MRL), resp. úpravy existujúcich MRL v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (3) alebo nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (4), pričom sa prijmú vhodné opatrenia na zmiernenie rizika, ktorými sa zabezpečí, že nedôjde k prekročeniu platných MRL.


(1)  Čistota uvedená v tomto stĺpci predstavuje minimálny stupeň čistoty aktívnej látky použitej na hodnotenie podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Aktívna látka vo výrobku uvádzanom na trh sa môže vyznačovať rovnakou alebo inou čistotou, ak bola preukázaná jej technická rovnocennosť s hodnotenou aktívnou látkou.

(2)  V záujme uplatňovania spoločných zásad uvedených v prílohe VI k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).


Top