EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0060

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z  19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (prepracované znenie) (ECB/2014/60)

Ú. v. EÚ L 91, 2.4.2015, p. 3–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/510/oj

2.4.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/3


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/510

z 19. decembra 2014

o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60)

(prepracované znenie)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na článok 3.1 prvú zarážku, články 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 a článok 20 prvý odsek,

keďže:

(1)

Usmernenie ECB/2011/14 (1) sa podstatným spôsobom zmenilo. Keďže je potrebné uskutočniť ďalšie zmeny, malo by sa v záujme jednoznačnosti prepracovať.

(2)

Dosiahnutie jednotnej menovej politiky si vyžaduje vymedzenie nástrojov a postupov, ktoré má používať Eurosystém pozostávajúci z Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk tých členských štátov, ktorých menou je euro, aby sa táto politika vykonávala jednotne prostredníctvom členských štátov, ktorých menou je euro.

(3)

Podľa článku 127 ods. 1 a 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 3.1 Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) je hlavným cieľom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) udržať cenovú stabilitu a jeho základnými úlohami sú definovanie a uskutočňovanie menovej politiky Únie a riadenie devízových operácií, v súlade s ustanoveniami článku 219 zmluvy.

(4)

Všeobecný rámec Eurosystému je založený na ustanoveniach štatútu ESCB. Podľa článku 127 ods. 1 zmluvy a podľa štatútu ESCB sa od Eurosystému vyžaduje, aby konal v súlade s určitými zásadami vrátane zásad otvoreného trhového hospodárstva s voľnou súťažou a tým podporoval efektívne rozdeľovanie zdrojov.

(5)

V rozsahu, ktorý sa považuje za možný a primeraný a s cieľom zabezpečiť prevádzkovú efektívnosť sa ECB obracia na národné centrálne banky, aby vykonávali operácie, ktoré tvoria súčasť úloh Eurosystému, v súlade so zásadou decentralizácie ustanovenou v článku 12.1 štatútu ESCB a za podmienok ustanovených v článku 14.3 štatútu ESCB.

(6)

Na základe článku 12.1 štatútu ESCB sa ECB zveruje právomoc formulovať jednotnú menovú politiku Únie a vydávať usmernenia potrebné na zabezpečenie jej riadneho vykonávania. V súlade s článkom 14.3 štatútu ESCB sú národné centrálne banky povinné konať v súlade s takýmito usmerneniami. Toto usmernenie je preto určené Eurosystému. Pravidlá ustanovené v tomto rozhodnutí preto národné centrálne banky implementujú do svojich zmluvných a regulačných opatrení. Od zmluvných strán sa bude vyžadovať, aby dodržali tieto pravidlá v podobe implementovanej národnými centrálnymi bankami v daných zmluvných a regulačných opatreniach.

(7)

Článok 18.1 prvá zarážka štatútu ESCB umožňuje Eurosystému, aby obchodoval na finančných trhoch s pohľadávkami, obchodovateľnými cennými papiermi a drahými kovmi v rámci priamych voľných alebo termínovaných nákupov a predajov alebo dohodou o spätnej kúpe a požičiavania. Článok 18.1 druhá zarážka umožňuje Eurosystému, aby uskutočňoval úverové operácie s úverovými inštitúciami a ostatnými účastníkmi trhu.

(8)

Pri vykonávaní menovej politiky používa Eurosystém tieto nástroje menovej politiky: uskutočňuje operácie na voľnom trhu, ponúka automatické operácie a vyžaduje, aby úverové inštitúcie tvorili povinné minimálne rezervy na účtoch v Eurosystéme.

(9)

Na dosahovanie svojich cieľov má Eurosystém k dispozícii súbor nástrojov na uskutočňovanie operácií na voľnom trhu, ktoré zahŕňajú reverzné obchody, priame obchody, emisiu dlhových certifikátov ECB, devízové swapy na účely menovej politiky a prijímanie termínovaných vkladov. Cieľom takýchto nástrojov na uskutočňovanie operácií na voľnom trhu je zabezpečiť riadne fungovanie peňažného trhu a pomôcť bankám pri plnení ich potrieb likvidity plynulým a správne organizovaným spôsobom.

(10)

Súbor nástrojov, ktoré má Eurosystém k dispozícii na ponúkanie automatických operácií, zahŕňa jednodňové refinančné operácie a jednodňové sterilizačné operácie, ktorých účelom je dodávať alebo sťahovať jednodňovú likviditu, signalizovať nastavenie menovej politiky a ohraničovať jednodňové trhové úrokové sadzby.

(11)

Systém povinných minimálnych rezerv Eurosystému sleduje v prvom rade tieto ciele menovej politiky: a) prispievať k stabilizácii úrokových sadzieb peňažného trhu motivovaním inštitúcií, aby vylaďovali dôsledky dočasných výkyvov likvidity vďaka priemerovaniu a b) vytvárať alebo rozširovať štrukturálny nedostatok likvidity, čím sa zlepšuje schopnosť Eurosystému efektívne pôsobiť ako dodávateľ likvidity. Právny rámec systému povinných minimálnych rezerv Eurosystému je ustanovený v článku 19 štatútu ESCB, v nariadení Rady (ES) č. 2531/98 (2) a v nariadení Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) (3).

(12)

Operácie na voľnom trhu Eurosystému možno v závislosti od ich cieľov, pravidelnosti a postupov rozdeliť do štyroch kategórií: a) hlavné refinančné operácie, b) dlhodobejšie refinančné operácie, c) dolaďovacie operácie, d) štrukturálne operácie.

(13)

Hlavné refinančné operácie sú kategóriou operácií na voľnom trhu uskutočňovaných Eurosystémom, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri sledovaní cieľov akými sú usmerňovanie úrokových sadzieb, riadenie likvidity na trhu a signalizovanie zámerov menovej politiky.

(14)

Cieľom dlhodobejších refinančných operácií je dodávať zmluvným stranám likviditu, pričom ich splatnosť je dlhšia ako splatnosť hlavných refinančných operácií. V prípade dlhodobejších refinančných operácií Eurosystém spravidla nemá v úmysle vysielať trhu signály, a preto zvyčajne vystupuje ako príjemca úrokových sadzieb.

(15)

Dolaďovacie operácie sa vykonávajú ad hoc s cieľom riadiť likviditu na trhu a regulovať úrokové sadzby, najmä na zmiernenie vplyvu neočakávaných výkyvov likvidity na trhu na úrokové sadzby. Špecifické dolaďovacie operácie sa prispôsobujú druhom transakcií a konkrétnym cieľom sledovaným príslušnou operáciou.

(16)

Štrukturálne operácie možno uskutočňovať vždy keď je potrebné upraviť štrukturálnu pozíciu Eurosystému voči finančnému sektoru.

(17)

Implementácia rámca menovej politiky Eurosystému by mala zabezpečiť účasť širokého okruhu zmluvných strán pri uplatnení jednotných kritérií akceptovateľnosti. Tieto kritériá sú vymedzené, aby zabezpečili rovnaké zaobchádzanie so zmluvnými stranami v členských štátoch, ktorých menou je euro a tiež to, aby zmluvné strany spĺňali určité prudenciálne a prevádzkové požiadavky.

(18)

Na účely ochrany Eurosystému pred rizikom zmluvnej strany sa v článku 18.1 druhej zarážke štatútu ESCB ustanovuje, že keď Eurosystém uskutočňuje úverové operácie s úverovými inštitúciami a ostatnými účastníkmi trhu, požičiavanie musí byť zabezpečené primeranou zábezpekou.

(19)

Na účely zabezpečenia rovnakého zaobchádzania so zmluvnými stranami, ako aj na účely zdokonalenia prevádzkovej efektívnosti a transparentnosti, musia aktíva, ktoré majú byť akceptovateľné ako zábezpeka v operáciách menovej politiky Eurosystému, spĺňať určité jednotné kritériá v členských štátoch, ktorých menou je euro.

(20)

Eurosystém vytvoril jednotný rámec pre aktíva akceptovateľné ako zábezpeka, aby sa všetky úverové operácie Eurosystému uskutočňovali harmonizovaným spôsobom prostredníctvom implementácie tohto usmernenia vo všetkých členských štátoch, ktorých menou je euro. Jednotný rámec pre aktíva akceptovateľné ako zábezpeka zahŕňa obchodovateľné a neobchodovateľné aktíva, ktoré spĺňajú jednotné kritériá akceptovateľnosti stanovené Eurosystémom. Väčšina akceptovateľných aktív sa môže používať cezhranične prostredníctvom modelu korešpondenčných centrálnych bánk (correspondent central banking model – CCBM) a v prípade obchodovateľných aktív prostredníctvom akceptovateľných prepojení medzi systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi (securities settlement system – SSS), alebo akceptovateľných prepojení medzi akceptovateľnými SSS z EHP v kombinácii s CCBM.

(21)

Vnútrodenný úver je poskytovaný Eurosystémom na preklenutie nesúladu pri vyrovnaní platieb. Ako sa ustanovuje v článku 12 prílohy III k usmerneniu ECB/2012/27 (4), zábezpeka za poskytnutie vnútrodenného úveru musí spĺňať rovnaké kritériá ako aktíva na to, aby boli akceptovateľné podľa časti štyri.

(22)

Všetky aktíva akceptovateľné v operáciách menovej politiky musia podliehať osobitným opatreniam na kontrolu rizika, aby chránili Eurosystém pred rizikom finančnej straty v prípade, ak by sa zábezpeka musela realizovať v dôsledku zlyhania zmluvnej strany. Vyžaduje sa, aby akceptovateľné aktíva spĺňali požiadavky kreditnej kvality Eurosystému vymedzené v pravidlách rámca Eurosystému pre hodnotenie kreditného rizika (Eurosystem credit assessment framework – ECAF).

(23)

ECB ukladá sankcie inštitúciám, ktoré nedodržiavajú povinnosti ustanovené v nariadeniach a rozhodnutiach ECB týkajúcich sa uplatňovania povinných minimálnych rezerv v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2532/98 (5), nariadením Európskej centrálnej banky (ES) č. 2157/1999 (ECB/1999/4) (6), nariadením (ES) č. 2531/98 a nariadením (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9). V prípade závažných porušení požiadaviek na povinné minimálne rezervy môže Eurosystém tiež pozastaviť účasť zmluvných strán na operáciách na voľnom trhu.

(24)

V súlade s ustanoveniami zmluvných alebo regulačných opatrení, ktoré uplatňuje príslušná národná centrálna banka alebo ECB, Eurosystém môže uložiť zmluvným stranám finančné pokuty alebo im pozastaviť účasť na operáciách na voľnom trhu alebo automatických operáciách, ak zmluvné strany neplnia svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvných alebo regulačných opatrení uplatňovaných národnými centrálnymi bankami alebo ECB tak, ako sa ustanovuje v tomto usmernení.

(25)

V súlade s ustanoveniami zmluvných alebo regulačných opatrení uplatňovaných príslušnými národnými centrálnymi bankami alebo ECB môže Eurosystém z dôvodu obozretnosti, alebo v prípade zlyhania zmluvnej strany, tiež pozastaviť, obmedziť alebo vylúčiť prístup zmluvných strán k operáciám na voľnom trhu alebo automatickým operáciám. Z dôvodu obozretnosti môže Eurosystém tiež odmietnuť aktíva, obmedziť použitie aktív alebo uplatniť dodatočné zrážky z aktív, ktoré určité zmluvné strany poskytli ako zábezpeku v úverových operáciách Eurosystému.

(26)

Všetky zmluvné a regulačné opatrenia uplatňované národnými centrálnymi bankami vo vzťahu k ich zmluvným stranám by mali obsahovať minimálne spoločné prvky, ktorých cieľom je zabezpečiť uplatňovanie jednotnej menovej politiky za podmienok, ktoré sa podstatne nelíšia v jednotlivých členských štátoch, ktorých menou je euro,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

OBSAH

PRVÁ ČASŤ –

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

DRUHÁ ČASŤ –

OPERÁCIE, NÁSTROJE A POSTUPY MENOVEJ POLITIKY EUROSYSTÉMU

HLAVA I –

Operácie na voľnom trhu

Kapitola 1 –

Prehľad operácií na voľnom trhu

Kapitola 2 –

Kategórie operácií na voľnom trhu

Kapitola 3 –

Nástroje pre operácie na voľnom trhu

HLAVA II –

Automatické operácie

Kapitola 1 –

Jednodňové refinančné operácie

Kapitola 2 –

Jednodňové sterilizačné operácie

HLAVA III –

Postupy pre operácie menovej politiky eurosystému

Kapitola 1 –

Tendre a dvojstranné postupy pre operácie Eurosystému na voľnom trhu

Oddiel 1 –

Tendre

Oddiel 2 –

Operačné kroky tendrov

Pododdiel 1 –

Vyhlásenie tendrov

Pododdiel 2 –

Príprava a predkladanie ponúk zmluvných strán

Pododdiel 3 –

Prideľovanie prostriedkov

Pododdiel 4 –

Vyhlásenie výsledkov tendra

Oddiel 3 –

Dvojstranné postupy pre operácie Eurosystému na voľnom trhu

Kapitola 2 –

Postupy vyrovnania operácií menovej politiky Eurosystému

TRETIA ČASŤ –

AKCEPTOVATEĽNÉ ZMLUVNÉ STRANY

ŠTVRTÁ ČASŤ –

AKCEPTOVATEĽNÉ AKTÍVA

HLAVA I –

Všeobecné zásady

HLAVA II –

Kritériá akceptovateľnosti a požiadavky na kreditnú kvalitu obchodovateľných aktív

Kapitola 1 –

Kritériá akceptovateľnosti obchodovateľných aktív

Oddiel 1 –

Všeobecné kritériá akceptovateľnosti obchodovateľných aktív

Oddiel 2 –

Osobitné kritériá akceptovateľnosti pre určité druhy obchodovateľných aktív

Pododdiel 1 –

Osobitné kritériá akceptovateľnosti pre dlhopisy kryté aktívami

Pododdiel 2 –

Osobitné kritériá akceptovateľnosti krytých dlhopisov krytých cennými papiermi krytými aktívami

Pododdiel 3 –

Osobitné kritériá akceptovateľnosti pre dlhové certifikáty vydané Eurosystémom

Kapitola 2 –

Požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu obchodovateľných aktív

HLAVA III –

Kritériá akceptovateľnosti a požiadavky na kreditnú kvalitu neobchodovateľných aktív

Kapitola 1 –

Kritériá akceptovateľnosti neobchodovateľných aktív

Oddiel 1 –

Kritériá akceptovateľnosti úverových pohľadávok

Oddiel 2 –

Kritériá akceptovateľnosti termínovaných vkladov

Oddiel 3 –

Kritériá akceptovateľnosti retailových hypotekárnych záložných dlhových nástrojov

Kapitola 2 –

Požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu neobchodovateľných aktív

Oddiel 1 –

Požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu úverových pohľadávok

Oddiel 2 –

Požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu retailových hypotekárnych záložných dlhových nástrojov

HLAVA IV –

Záruky pre obchodovateľné a neobchodovateľné aktíva

HLAVA V –

Rámec eurosystému pre hodnotenie kreditného rizika akceptovateľných aktív

HLAVA VI –

Opatrenia na kontrolu rizika pre obchodovateľné aktíva

Kapitola 1 –

Opatrenia na kontrolu rizika pre obchodovateľné aktíva

Kapitola 2 –

Opatrenia na kontrolu rizika pre neobchodovateľné aktíva

Kapitola 3 –

Pravidlá oceňovania obchodovateľných a neobchodovateľných aktív

HLAVA VII –

Akceptovateľnosť zábezpeky denominovanej v mene inej ako euro vo výnimočných prípadoch

HLAVA VIII –

Pravidlá používania akceptovateľných aktív

HLAVA IX -

Cezhraničné používanie akceptovateľných aktív

PIATA ČASŤ –

SANKCIE V PRÍPADE NEDODRŽANIA POVINNOSTÍ ZMLUVNÝCH STRÁN

ŠIESTA ČASŤ –

Diskrečné opatrenia

SIEDMA ČASŤ –

DODATOČNÉ MINIMÁLNE SPOLOČNÉ POŽIADAVKY VO VZŤAHU K OPERÁCIÁM MENOVEJ POLITIKY EUROSYSTÉMU

Kapitola 1 –

Dodatočné minimálne spoločné požiadavky uplatniteľné na všetky opatrenia, ktoré sa týkajú operácií menovej politiky Eurosystému

Kapitola 2 –

Dodatočné minimálne spoločné požiadavky uplatňované na dohody o spätnom odkúpení a dohody o zabezpečených úveroch

Kapitola 3 –

Dodatočné minimálne spoločné požiadavky týkajúce sa dohôd o spätnom odkúpení

Kapitola 4 –

Dodatočné minimálne spoločné požiadavky týkajúce sa výlučne zabezpečených úverov

Kapitola 5 –

Dodatočné minimálne spoločné požiadavky týkajúce sa výlučne devízových swapov na účely menovej politiky

ÔSMA ČASŤ –

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

PRÍLOHA I –

Povinné minimálne rezervy

PRÍLOHA II –

Vyhlasovanie tendrov

PRÍLOHA III –

Postup prideľovania pri tendroch a tendre

PRÍLOHA IV –

Vyhlásenie výsledkov tendra

PRÍLOHA V –

Kritériá pre výber zmluvných strán, ktoré sa majú zúčastniť na devízových intervenčných operáciách

PRÍLOHA VI –

Cezhraničné používanie akceptovateľných aktív

PRÍLOHA VII –

Výpočet výšky sankcií, ktoré sa majú uložiť podľa Piatej Časti

PRÍLOHA VIII –

Požiadavky na vykazovanie údajov o úveroch, ktoré sú podkladovými aktívami cenných papierov krytých aktívami

PRÍLOHA IX–

Proces monitorovania výsledkov rámca eurosystému pre hodnotenie kreditného rizika

PRÍLOHA X–

Výška oceňovacích zrážok

PRÍLOHA XI –

Druhy cenných papierov

PRÍLOHA XII –

Príklady operácií a postupov menovej politiky eurosystému

PRÍLOHA XIII –

Tabuľka zhody

PRÍLOHA XIV –

Zrušené usmernenie so zoznamom neskorších zmien

PRVÁ ČASŤ

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Toto usmernenie stanovuje jednotné pravidlá uskutočňovania jednotnej menovej politiky Eurosystému vo všetkých členských štátoch, ktorých menou je euro.

2.   Eurosystém prijíma všetky potrebné opatrenia na uskutočňovanie operácií menovej politiky Eurosystému v súlade so zásadami, nástrojmi, požiadavkami, kritériami a postupmi uvedenými v tomto usmernení.

3.   Právny vzťah medzi Eurosystémom a jeho zmluvnými stranami je ustanovený v príslušných zmluvných alebo regulačných opatreniach uplatňovaných príslušnou národnou centrálnou bankou (NCB), ktorými sa vykonávajú ustanovenia tohto usmernenia.

4.   Rada guvernérov ECB môže nástroje, požiadavky, kritériá a postupy uskutočňovania operácií menovej politiky Eurosystému kedykoľvek meniť.

5.   Eurosystém si vyhradzuje právo vyžadovať a prijímať od zmluvných strán všetky relevantné informácie potrebné na plnenie svojich úloh a dosahovanie svojich cieľov vo vzťahu k operáciám menovej politiky. Týmto právom nie sú dotknuté žiadne ďalšie osobitné práva Eurosystému vyžiadať si informácie týkajúce sa operácií menovej politiky.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„metódou počítania dní skutočný počet dní/360“ sa rozumie metóda uplatňovaná v operáciách menovej politiky Eurosystému, ktorá pri výpočte úrokov určuje skutočný počet kalendárnych dní na základe 360-dňového roka;

2.

„agentúrou“ sa rozumejú subjekty, ktoré Eurosystém klasifikoval ako agentúry. Zoznam subjektov klasifikovaných ako agentúry je uverejnený na internetovej stránke ECB;

3.

„cennými papiermi krytými aktívami“(asset-backed securities – ABS) sa rozumejú dlhové nástroje, ktoré sú kryté súborom vyhradených finančných aktív (fixných alebo revolvingových), ktoré sa po uplynutí určitej doby zmenia na peniaze. Okrem toho môžu existovať práva alebo iné aktíva, ktoré zabezpečujú plnenie záväzkov alebo včasné rozdelenie výnosov medzi držiteľov cenných papierov. Cenné papiere kryté aktívami sú vo všeobecnosti emitované špeciálne vytvoreným investičným subjektom, ktorý nadobudol súbor finančných aktív od ich pôvodcu alebo predajcu. Platby z cenných papierov krytých aktívami v tomto ohľade závisia predovšetkým od peňažných tokov z aktív podkladového súboru a iných práv, ktorých účelom je zaistenie včasných platieb, napríklad likviditných nástrojov, záruk alebo iných prvkov, ktoré sa všeobecne označujú ako nástroje na zvyšovanie bonity úverov;

4.

„dvojstranným postupom“ sa rozumie postup, pri ktorom národné centrálne banky alebo za výnimočných okolností ECB uskutočňuje dolaďovacie operácie alebo priame obchody, a to priamo s jednou alebo viacerými zmluvnými stranami alebo prostredníctvom búrz cenných papierov alebo trhových sprostredkovateľov bez použitia tendra;

5.

„systémom zaknihovania“ sa rozumie systém, ktorý umožňuje prevody cenných papierov a iných finančných aktív, ktoré nezahŕňajú fyzický pohyb listinných dokumentov alebo certifikátov, napr. elektronický prevod cenných papierov;

6.

„pracovným dňom“ sa rozumie: a) pokiaľ ide o povinnosť uskutočniť platbu, deň, keď je systém TARGET2 v prevádzke na uskutočnenie takejto platby; alebo b) pokiaľ ide o povinnosť dodať aktíva, deň, keď je v mieste dodania otvorený systém na vyrovnanie obchodov s príslušnými cennými papiermi, prostredníctvom ktorého sa má dodanie vykonať;

7.

„centrálnym depozitárom cenných papierov“ (CDCP) sa rozumie subjekt, ktorý: a) umožňuje spracovanie a vyrovnanie obchodov s cennými papiermi prostredníctvom zaknihovania; b) poskytuje služby úschovy a správy (napr. správu udalostí súvisiacich s právami a záväzkami z cenných papierov a splatenie istiny); c) hrá aktívnu úlohu pri zabezpečovaní integrity emisií cenných papierov. Cenné papiere môžu byť vedené v listinnej, ale v rámci evidencie imobilizovanej podobe alebo v dematerializovanej podobe (t. j. existujú len ako elektronické záznamy);

8.

„zabezpečeným úverom“ sa rozumie dojednanie medzi NCB a zmluvnou stranou, pri ktorom sa likvidita dodáva zmluvnej strane prostredníctvom úveru, ktorý je zabezpečený vymáhateľným nárokom poskytnutým NCB touto zmluvnou stranou vo forme napr. záložného práva, zabezpečovacieho prevodu práva alebo vinkulácie aktív;

9.

„prijímaním termínovaných vkladov“ sa rozumie nástroj používaný pri uskutočňovaní operácií na voľnom trhu, pri ktorom Eurosystém vyzve zmluvné strany, aby termínované vklady uložili na účtoch v ich domácich národných centrálnych bankách s cieľom stiahnuť likviditu z trhu;

10.

„príslušným orgánom“ sa rozumie orgán verejnej moci alebo subjekt uznaný vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorý vnútroštátne právo oprávňuje vykonávať dohľad nad inštitúciami ako súčasť systému dohľadu v príslušnom členskom štáte;

11.

„zmluvnou stranou“ sa rozumie inštitúcia, ktorá spĺňa kritériá akceptovateľnosti stanovené v tretej časti, ktoré ju oprávňujú k prístupu k operáciám menovej politiky Eurosystému;

12.

„krytými dlhopismi“ sa rozumejú dlhové nástroje, s ktorými sú späté dva nároky: a) priamy alebo nepriamy nárok voči úverovej inštitúcii; a b) nárok na pohľadávky za podkladové aktíva a ktoré nemajú tranžovanie rizika. Pojem zahŕňa kryté dlhopisy typu Jumbo, tradičné kryté dlhopisy a iné kryté dlhopisy;

13.

„úverovou pohľadávkou“ sa rozumie nárok na vrátenie peňazí, ktorý predstavuje dlhový záväzok dlžníka voči zmluvnej strane. Úverové pohľadávky zahŕňajú aj Schuldscheindarlehen a holandské registrované pohľadávky súkromného sektora voči verejnému sektoru alebo iným akceptovateľným dlžníkom, ktoré sú kryté štátnou zárukou, napr. pohľadávky stavebných sporiteľní;

14.

„úverovou inštitúciou“ sa rozumie úverová inštitúcia v zmysle článku 2 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (7) a bodu 1 článku 4 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (8), ktorá podlieha dohľadu vykonávanému príslušným orgánom alebo je úverovou inštitúciou vo verejnom vlastníctve v zmysle článku 123 ods. 2 zmluvy, ktorá podlieha dohľadu porovnateľnému s dohľadom vykonávaným príslušným orgánom;

15.

„úverový rating“ má rovnaký význam ako v článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 (9);

16.

„cezhraničným použitím“ sa rozumie predloženie nasledujúcich aktív zmluvnou stranou svojej domácej NCB ako zábezpeky:

a)

obchodovateľných aktív uložených v inom členskom štáte, ktorého menou je euro;

b)

obchodovateľných aktív emitovaných v inom členskom štáte a uložených v členskom štáte, v ktorom má domáca NCB sídlo;

c)

úverových pohľadávok, pri ktorých sa úverová zmluva riadi právom iného členského štátu, ktorého menou je euro, ako toho členského štátu, v ktorom má domáca NCB sídlo;

d)

retailových hypotekárnych záložných dlhových nástrojov (retail mortage-backed debt instrument – RMBD) v súlade s uplatniteľnými postupmi CCBM;

17.

„menovým hedžingom“ sa rozumie dohoda uzavretá medzi emitentom cenných papierov a hedžingovou zmluvnou stranou, podľa ktorej sa časť menového rizika vyplývajúca z prijatia peňažných tokov v inej mene ako euro zmierni výmenou týchto peňažných tokov za platby v eurách od hedžingovej zmluvnej strany vrátane akejkoľvek záruky týchto platieb od hedžingovej zmluvnej strany;

18.

„správcom“ sa rozumie subjekt, ktorý sa zaviaže prevziať do úschovy a spravovať cenné papiere a iné finančné aktíva v mene druhých;

19.

„trhovou hodnotou v prípade zlyhania“ sa rozumie, pokiaľ ide o akékoľvek aktíva k akémukoľvek dátumu:

a)

trhová hodnota takýchto aktív v čase ocenenia v dôsledku zlyhania, ktorá sa vypočíta na základe najreprezentatívnejšej ceny obchodného dňa, ktorý predchádza dňu ocenenia;

b)

pokiaľ pre dané aktívum neexistuje reprezentatívna cena v obchodný deň, ktorý predchádza dňu ocenenia, použije sa posledná obchodovaná cena. Ak nie je k dispozícii žiadna obchodovaná cena, cenu stanoví národná centrálna banka vykonávajúca operáciu, pričom zohľadní poslednú cenu identifikovanú pre dané aktívum na referenčnom trhu;

c)

v prípade aktív, pre ktoré neexistuje žiadna trhová hodnota, sa použije akákoľvek iná primeraná metóda oceňovania;

d)

ak NCB predala aktíva alebo iné rovnocenné aktíva za trhovú cenu pred dňom ocenenia v dôsledku zlyhania, čistý výťažok z predaja po odpočítaní všetkých primeraných nákladov, poplatkov a výdavkov, ktoré sa vyskytli v súvislosti s takýmto predajom, vypočíta a sumy určí NCB;

20.

„dodaním oproti platbe“ sa rozumie mechanizmus vyrovnania na základe výmeny za hodnotu, ktorý zabezpečuje, že konečný prevod, t. j. dodanie aktív sa uskutoční len vtedy, keď dôjde k zodpovedajúcemu konečnému prevodu iných aktív, t. j. k platbe;

21.

„jednodňovou sterilizačnou operáciou“ sa rozumie automatická operácia, ktorú ponúka Eurosystém a ktorú môžu zmluvné strany využívať na uloženie jednodňových vkladov v Eurosystéme prostredníctvom NCB, pričom tieto vklady sa úročia vopred stanovenou úrokovou sadzbou;

22.

„sterilizačnou sadzbou“ sa rozumie úroková sadzba uplatňovaná pre jednodňové sterilizačné operácie;

23.

„domácim použitím“ sa rozumie predloženie ako zábezpeky zmluvnou stranou, ktorá má sídlo v členskom štáte, ktorého menou je euro, obchodovateľných aktív emitovaných a uložených v rovnakom členskom štáte, v ktorom má jej domáca NCB sídlo alebo úverových pohľadávok, pri ktorých sa zmluva o úverovej pohľadávke riadi právom členského štátu, v ktorom má jej domáca NCB sídlo a retailových hypotekárnych záložných nástrojov emitovaných subjektmi so sídlom v členskom štáte, v ktorom má domáca NCB sídlo;

24.

„systémom rezervácie“ sa rozumie spôsob, ktorým národné centrálne banky spravujú poskytnutú zábezpeku, pričom sa likvidita dodáva proti konkrétne identifikovateľným aktívam, ktoré sú ako zábezpeka rezervované na konkrétne úverové operácie Eurosystému. Nahrádzanie týchto aktív inými konkrétnymi akceptovateľnými aktívami môže povoliť domáca NCB za predpokladu, že sú rezervované ako zábezpeka a sú primerané konkrétnej operácii;

25.

„akceptovateľnými aktívami“ sa rozumejú aktíva, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v štvrtej časti, a teda sú akceptovateľnou zábezpekou pre úverové operácie Eurosystému;

26.

„koncom dňa“ sa rozumie čas prevádzkového dňa po uzavretí systému TARGET2, keď sú ukončené všetky platby spracovávané v systéme TARGET2 v daný deň;

27.

„indexom inflácie eurozóny“ sa rozumie index poskytnutý Eurostatom alebo národným štatistickým orgánom členského štátu, ktorého menou je euro, napr. harmonizovaný index spotrebiteľských cien (harmonised index of consumer prices – HICP);

28.

„Európskym hospodárskym priestorom“ (EHP) sa rozumejú všetky členské štáty, bez ohľadu na to, či formálne pristúpili do EHP, spolu s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom;

29.

„Eurosystémom“ sa rozumejú ECB a národné centrálne banky;

30.

„pracovným dňom Eurosystému“ sa rozumie ktorýkoľvek deň, keď je ECB a aspoň jedna národná centrálna banka otvorená na účely uskutočňovania operácií menovej politiky Eurosystému;

31.

„úverovými operáciami Eurosystému“ sa rozumejú: a) reverzné obchody na dodanie likvidity, t. j. operácie menovej politiky Eurosystému na dodanie likvidity s výnimkou devízových swapov na účely menovej politiky a priamych nákupov; a b) vnútrodenné úvery;

32.

„operáciami menovej politiky Eurosystému“ sa rozumejú operácie na voľnom trhu a automatické operácie;

33.

„pravidlami Eurosystému na hodnotenie používateľov“ sa rozumejú pravidlá pre hodnotenie systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi a prepojení na účely posúdenia ich akceptovateľnosti na použitie pri úverových operáciách Eurosystému, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke ECB;

34.

„konečným prevodom“ sa rozumie neodvolateľný a bezpodmienečný prevod, ktorým zaniká záväzok uskutočniť prevod;

35.

„finančná korporácia“ má rovnaký význam ako v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 (10);

36.

„dolaďovacou operáciou“ sa rozumie kategória operácií na voľnom trhu, ktorú Eurosystém vykonáva najmä na vyrovnanie výkyvov likvidity na trhu;

37.

„kupónom s pevnou úrokovou sadzbou“ sa rozumie dlhový nástroj s vopred stanovenými pravidelnými úrokovými platbami;

38.

„tendrom s pevnou úrokovou sadzbou“ sa rozumie tender, v ktorom ECB vopred stanoví úrokovú sadzbu, cenu, výšku swapového bodu alebo spreadu a zúčastnené zmluvné strany ponúkajú čiastku, s ktorou chcú obchodovať pri tejto pevnej úrokovej sadzbe, cene, výške swapého bodu alebo spreadu;

39.

„kupónom s pohyblivou úrokovou sadzbou“ sa rozumie kupón viazaný na referenčnú úrokovú sadzbu, pričom obdobie opätovného nastavenia zodpovedajúce tomuto kupónu nie je dlhšie ako jeden rok;

40.

„devízový swap na účely menovej politiky“ je nástroj používaný pri uskutočňovaní operácií na voľnom trhu, pri ktorom Eurosystém spotovou transakciou kupuje alebo predáva euro za cudziu menu a súčasne ho predáva alebo kupuje späť vo forwardovej transakcii v termíne dohodnutom na spätné odkúpenie;

41.

„domácou NCB“ sa rozumie NCB členského štátu, ktorého menou je euro, v ktorom má zmluvná strana sídlo;

42.

„indikatívnym kalendárom pravidelných tendrov Eurosystému“ sa rozumie kalendár, ktorý pripravuje Eurosystém a schvaľuje Rada guvernérov ECB a ktorý indikuje načasovanie udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv, ako aj vyhlásenie, pridelenie a splatnosť hlavných refinančných operácií a pravidelných dlhodobejších refinančných operácií;

43.

„medzinárodným centrálnym depozitárom cenných papierov“ (MCDCP) sa rozumie CDCP, ktorý sa podieľa na vyrovnaní medzinárodných obchodov s cennými papiermi z rôznych národných trhov, zvyčajne medzi rôznymi menovými oblasťami;

44.

„medzinárodnou organizáciou“ sa rozumie subjekt uvedený v článku 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pričom expozíciám voči týmto subjektom sa priradí riziková váha 0 %;

45.

„medzinárodným identifikačným číslom cenných papierov“ (international securities identification number – ISIN) sa rozumie medzinárodný identifikačný kód prideľovaný cenným papierom emitovaným na finančných trhoch;

46.

„vnútrodenným úverom“ sa rozumie úver poskytnutý na dobu kratšiu ako jeden pracovný deň, ako je vymedzené v usmernení ECB/2012/27;

47.

„emisiou dlhových certifikátov ECB“ sa rozumie nástroj menovej politiky používaný pri uskutočňovaní operácií na voľnom trhu, pri ktorom ECB emituje dlhové certifikáty, ktoré predstavujú dlhový záväzok ECB voči držiteľovi certifikátu;

48.

„krytými dlhopismi typu Jumbo“ sa rozumejú kryté dlhopisy emitované v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 52 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (11) a s hodnotou emisie najmenej 1 mld. EUR, ktorých predajnú a kúpnu cenu pravidelne kótujú najmenej traja tvorcovia trhu;

49.

„lízingovými pohľadávkami“ sa rozumejú plánované a zmluvne dohodnuté platby nájomcu v prospech prenajímateľa v súlade s podmienkami nájomnej zmluvy. Zostatková hodnota nie je lízingovou pohľadávkou;

50.

„podporou likvidity“ sa rozumie štrukturálne, skutočné alebo potenciálne nastavenie, ktoré je určené alebo ktoré sa považuje za vhodné na krytie dočasného výpadku peňažných tokov, ku ktorému môže dôjsť počas životnosti transakcie s cenným papierom krytým aktívami;

51.

„dlhodobejšími refinančnými operáciami“ (longer-term refinancing operations – LTROs) sa rozumie kategória operácií na voľnom trhu, ktorú Eurosystém vykonáva vo forme reverzných obchodov, ktoré slúžia na dodávanie likvidity so splatnosťou dlhšou, ako je splatnosť hlavných refinančných operácií finančnému sektoru;

52.

„hlavnými refinančnými operáciami“ (main refinancing operations – MROs) sa rozumie kategória pravidelných operácií na voľnom trhu, ktorú Eurosystém vykonáva vo forme reverzných obchodov;

53.

„udržiavacie obdobie“ má rovnaký význam ako v nariadení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9);

54.

„výzvou na dodatočné vyrovnanie“ sa rozumie postup súvisiaci s uplatňovaním variačnej marže, ktorý znamená, že ak pravidelne zisťovaná hodnota aktív, ktoré zmluvná strana mobilizovala ako zábezpeku, klesne pod určitú úroveň, Eurosystém vyzve zmluvnú stranu, aby dodala dodatočné akceptovateľné aktíva alebo hotovosť. V systémoch združovania sa výzva na dodatočné vyrovnanie vykonáva iba v prípadoch nedostatočného zabezpečenia a v systémoch rezervácie sa vykonávajú symetrické výzvy na dodatočné vyrovnanie, pričom každá metóda je bližšie vymedzená v národných predpisoch domácej NCB;

55.

„hraničnou úrokovou sadzbou“ sa rozumie najnižšia úroková sadzba v tendroch na dodanie likvidity s pohyblivou úrokovou sadzbou, pri ktorej sú splnené ponuky alebo najvyššia úroková sadzba v tendroch na stiahnutie likvidity s pohyblivou úrokovou sadzbou, pri ktorej sú splnené ponuky;

56.

„jednodňovou refinančnou operáciou“ sa rozumie automatická operácia, ktorú ponúka Eurosystém a ktorú môžu zmluvné strany využívať na získanie jednodňového úveru od Eurosystému prostredníctvom NCB za vopred stanovenú úrokovú sadzbu a ktorá podlieha požiadavke na zabezpečenie dostatočnými akceptovateľnými aktívami;

57.

„jednodňovou refinančnou sadzbou“ sa rozumie úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie;

58.

„hraničnou kotáciou swapového bodu“ sa rozumie kotácia swapového bodu, pri ktorej sa vyčerpá celková suma umiestnená v tendri;

59.

„obchodovateľnými aktívami“ sa rozumejú dlhové nástroje, ktoré sú prijaté na obchodovanie na trhu a ktoré spĺňajú kritériá akceptovateľnosti stanovené v štvrtej časti;

60.

„dňom splatnosti“ sa rozumie deň, keď končí splatnosť operácie menovej politiky Eurosystému; V prípade dohody o spätnom odkúpení alebo swapu zodpovedá deň splatnosti dňu spätného odkúpenia.

61.

„členským štátom“ sa rozumie členský štát Únie;

62.

multi cédulas“ sa rozumejú dlhové nástroje emitované určitými španielskymi spoločnosťami zvláštneho účelu (Fondo de Titulización de Activos, FTA), ktoré umožňujú spojiť určitý počet malých jednotlivých cédulas (španielske kryté dlhopisy) od viacerých pôvodcov;

63.

„multilaterálnou rozvojovou bankou“ sa rozumie subjekt uvedený v článku 117 ods. 2 nariadenia (EÚ) 575/2013, pričom expozíciám voči týmto subjektom sa priradí riziková váha 0 %;

64.

„aukciou s viacerými úrokovými sadzbami (americkou aukciou)“ sa rozumie aukcia, pri ktorej sa priradená úroková sadzba alebo cena alebo swapový bod rovná navrhnutej úrokovej sadzbe alebo cene alebo swapovému bodu každej jednotlivej ponuky;

65.

„kupónom s viacstupňovou úrokovou sadzbou“ sa rozumie štruktúra kupónu, pri ktorej sa časť marže (x) zvýši viac ako raz počas životnosti aktíva podľa vopred stanoveného harmonogramu a k vopred stanoveným dátumom, zvyčajne ku dňu výzvy alebo k dátumu kupónovej platby;

66.

„národnou centrálnou bankou“ (NCB) sa rozumie národná centrálna banka členského štátu, ktorého menou je euro;

67.

„pracovným dňom národnej centrálnej banky“ sa rozumie ktorýkoľvek deň, keď je NCB otvorená na účely uskutočňovania operácií menovej politiky Eurosystému, vrátane dní, keď môžu byť pobočky tejto NCB zatvorené z dôvodu miestneho alebo regionálneho sviatku;

68.

„krajinami G10 nepatriacimi do EHP“ sa rozumejú krajiny, ktoré patria do G10 a nie sú krajinami EHP, t. j. Spojené štáty americké, Kanada, Japonsko a Švajčiarsko;

69.

„nefinančná korporácia“ má rovnaký význam ako v nariadení (EÚ) č. 549/2013;

70.

„neobchodovateľným aktívom“ sa rozumie niektorý z nasledujúcich aktív: termínované vklady, úverové pohľadávky a retailové hypotekárne záložné dlhové nástroje;

71.

„inými krytými dlhopismi“ sa rozumejú štruktúrované kryté dlhopisy a multi cédulas;

72.

„priamym obchodom“ sa rozumie nástroj používaný pri uskutočňovaní operácií na voľnom trhu, pri ktorom Eurosystém kupuje alebo predáva akceptovateľné obchodovateľné aktíva priamo na trhu (spotovom alebo forwardovom), čo má za následok plný prevod vlastníctva z predávajúceho na kupujúceho bez spätného prevodu;

73.

„systémom združovania“ sa rozumie systém pre správu zábezpek národných centrálnych bánk, pri ktorom zmluvná strana má v danej národnej centrálnej banke vedený združený účet, na ktorý vkladá aktíva zabezpečujúce úverové operácie Eurosystému týkajúce sa tejto zmluvnej strany, pričom aktíva sú zaznamenané spôsobom, že jednotlivé akceptovateľné aktíva nie sú spojené s konkrétnou úverovou operáciou Eurosystému a zmluvná strana môže akceptovateľné aktíva nahrádzať priebežne;

74.

„verejným úverovým ratingom“ sa rozumejú úverové ratingy: a) vydané ratingovými agentúrami registrovanými v Únii a akceptovanými Eurosystémom a b) uverejnené alebo distribuované na základe predplatného;

75.

„subjektom verejného sektora“ sa rozumie subjekt, ktorý národný štatistický orgán klasifikuje ako jednotku v rámci verejného sektora na účely nariadenia (EÚ) č. 549/2013;

76.

„rýchlym tendrom“ sa rozumie tender, ktorý sa obvykle uskutočňuje v časovom rámci 105 minút od vyhlásenia tendra do potvrdenia výsledkov umiestnenia, a ktorý môže byť obmedzený na limitovaný okruh zmluvných strán, ako sa bližšie uvádza v druhej časti;

77.

„dohodou o spätnom odkúpení“ sa rozumie dohoda, na základe ktorej sa akceptovateľné aktívum predáva kupujúcemu bez ponechania vlastníctva zo strany predávajúceho, pričom predávajúci zároveň získava právo a povinnosť spätnej kúpy rovnocenného aktíva za stanovenú cenu k budúcemu dátumu alebo na výzvu;

78.

„dňom spätného odkúpenia“ sa rozumie deň, v ktorý je kupujúci povinný predať rovnocenné aktíva späť predávajúcemu v súvislosti s transakciou na základe dohody o spätnom odkúpení;

79.

„cenou pri spätnom odkúpení“ sa rozumie cena, za ktorú je kupujúci v súvislosti s dohodou o spätnom odkúpení povinný odpredať rovnocenné aktíva späť predávajúcemu; Cena pri spätnom odkúpení sa rovná súčtu obstarávacej ceny a cenového rozdielu zodpovedajúceho úroku z dodanej likvidity počas doby splatnosti operácie;

80.

„reverzným obchodom“ sa rozumie nástroj používaný pri uskutočňovaní operácií na voľnom trhu a pri poskytovaní prístupu k jednodňovým refinančným operáciám, pri ktorom NCB kupuje alebo predáva akceptovateľné aktíva podľa dohody o spätnom odkúpení alebo uskutočňuje úverové operácie vo forme zabezpečených úverov;

81.

„majetkovým účtom cenných papierov v úschove“ sa rozumie účet cenných papierov vedený MCDCP, CDCP alebo NCB, na ktorý môže úverová inštitúcia ukladať cenné papiere akceptovateľné pre úverové operácie Eurosystému;

82.

„systémom vyrovnania obchodov s cennými papiermi“ (securities settlement system – SSS) sa rozumie systém, ktorý umožňuje prevod cenných papierov, a to buď bez platby (free of payment – FOP), alebo proti zaplateniu (dodanie oproti platbe);

83.

„dňom vyrovnania“ sa rozumie deň, ku ktorému je transakcia vyrovnaná;

84.

„aukciou s jednotnou úrokovou sadzbou (holandskou aukciou)“ sa rozumie aukcia, pri ktorej sa priradená úroková sadzba alebo cena alebo swapový bod uplatňovaný na všetky uspokojené ponuky rovná hraničnej úrokovej sadzbe alebo cene alebo swapovému bodu;

85.

„účelovo vytvorenou inštitúciou“ (Special Purpose Vehicle – SPV) sa rozumie subjekt určený na účely sekuritizácie, ako je vymedzený v bode 66 článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

86.

„štandardným tendrom“ sa rozumie tender, ktorý sa obvykle uskutočňuje v časovom rámci 24 hodín od vyhlásenia tendra do potvrdenia výsledkov umiestnenia;

87.

„štrukturálnou operáciou“ sa rozumie kategória operácií na voľnom trhu, ktorú Eurosystém vykonáva na ovplyvnenie svojej štrukturálnej pozície voči finančnému sektoru v oblasti likvidity alebo na sledovanie iných účelov menovej politiky, ako sa bližšie uvádza v druhej časti;

88.

„štruktúrovanými krytými dlhopismi“ sa rozumejú kryté dlhopisy s výnimkou multi-cédulas, ktoré nie sú emitované v súlade s požiadavkami podľa článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES;

89.

„swapovým bodom“ sa rozumie rozdiel medzi výmenným kurzom forwardovej transakcie a výmenným kurzom spotovej transakcie pri devízovom swape, kótované podľa všeobecných trhových zvyklostí;

90.

„navyšovanou emisiou“ sa rozumie emisia, ktorá tvorí jednotnú sériu so skoršou emisiou;

91.

„TARGET2“ sa rozumie systém hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase v eurách, ktorý umožňuje zúčtovanie platieb v eurách v peniazoch centrálnej banky, regulovaný usmernením ECB/2012/27;

92.

„tendrom“ sa rozumie postup, pri ktorom Eurosystém dodáva na trh likviditu alebo ju z neho sťahuje, pričom NCB vykonáva obchody tým, že prijíma ponuky zmluvných strán predložené po verejnom vyhlásení;

93.

„dňom uzavretia obchodu“ sa rozumie deň, keď je obchod, t. j. dohoda o finančnej transakcii medzi dvoma zmluvnými stranami, uzatvorený. Deň uzavretia obchodu sa môže zhodovať s dňom vyrovnania transakcie (vyrovnanie v ten istý deň) alebo môže nastať o stanovený počet pracovných dní skôr ako deň vyrovnania (deň vyrovnania je stanovený ako deň uzavretia obchodu T + počet dní oneskorenia vyrovnania);

94.

„tradičnými krytými dlhopismi“ sa rozumejú kryté dlhopisy s výnimkou krytých dlhopisov typu Jumbo, ktoré sú emitované v súlade s požiadavkami podľa článku 52 ods. 4 smernice 2009/65/ES;

95.

„triparty agentom“ (TPA) sa rozumie prevádzkovateľ SSS, ktorý uzavrel zmluvu s NCB, podľa ktorej má tento prevádzkovateľ poskytovať určité služby riadenia zábezpeky ako agent danej NCB;

96.

„Úniou“ sa rozumie Európska únia;

97.

„oceňovacou zrážkou“ sa rozumie percentuálny pokles trhovej hodnoty aktíva mobilizovaného ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému;

98.

„znížením ocenenia“ sa rozumie určitý percentuálny pokles trhovej hodnoty aktív mobilizovaných ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému, a to ešte pred uplatnením akejkoľvek oceňovacej zrážky;

99.

„tendrom s pohyblivou úrokovou sadzbou“ sa rozumie tender, v ktorom zúčastnené zmluvné strany vo vzájomnej konkurencii ponúkajú jednak čiastku, s ktorou chcú obchodovať, a jednak úrokovú sadzbu, swapový bod alebo cenu, za akú chcú uzavrieť obchody s Eurosystémom, a v ktorom najlepšie konkurenčné ponuky sa uspokojujú ako prvé do vyčerpania celkovej ponúknutej čiastky;

100.

„nulovým kupónom“ sa rozumie dlhový nástroj bez pravidelných kupónových platieb.

DRUHÁ ČASŤ

OPERÁCIE, NÁSTROJE A POSTUPY MENOVEJ POLITIKY EUROSYSTÉMU

Článok 3

Vykonávanie rámca menovej politiky Eurosystému

1.   Nástroje používané Eurosystémom pri vykonávaní menovej politiky tvoria:

a)

operácie na voľnom trhu;

b)

automatické operácie;

c)

povinné minimálne rezervy.

2.   Požiadavky na povinné minimálne rezervy sú stanovené v nariadení (ES) č. 2531/98 a v nariadení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9). Určité prvky požiadaviek na povinné minimálne rezervy sú uvedené v prílohe I na informačné účely.

Článok 4

Indikatívne vlastnosti operácií menovej politiky Eurosystému

Prehľad charakteristík operácií menovej politiky Eurosystému je uvedený v tabuľke 1.

Tabuľka 1

Prehľad charakteristík operácií menovej politiky eurosystému

Kategórie operácií menovej politiky

Druhy nástrojov

Splatnosť

Frekvencia

Postup

Dodanie likvidity

Stiahnutie likvidity

Operácie na voľnom trhu

Hlavné refinančné operácie

Reverzné obchody

Jeden týždeň

Týždenná

Štandardné tendre

Dlhodobejšie refinančné operácie

Reverzné obchody

Tri mesiace (12)

Mesačná (12)

Štandardné tendre

Dolaďovacie operácie

Reverzné obchody

Reverzné obchody

Neštandardizovaná

Neštandardizovaná

Tendre

Devízové swapy

Devízové swapy

 

 

Dvojstranné postupy

 

Prijímanie termínovaných vkladov

 

 

 

Štrukturálne operácie

Reverzné obchody

Reverzné obchody

Neštandardizovaná

Neštandardizovaná

Štandardné tendre

Emisia dlhových certifikátov ECB

Menej ako 12 mesiacov

Neštandardizovaná

Priame nákupy

Priame predaje

Neštandardizovaná

Tendre

Dvojstranné postupy

Automatické operácie

Jednodňové refinančné operácie

Reverzné obchody

Jednodňová

Prístup podľa uváženia zmluvnej strany

Jednodňové sterilizačné operácie

Vklady

Jednodňová

Prístup podľa uváženia zmluvnej strany

HLAVA I

OPERÁCIE NA VOĽNOM TRHU

KAPITOLA 1

Prehľad operácií na voľnom trhu

Článok 5

Prehľad kategórií a nástrojov v súvislosti s operáciami na voľnom trhu

1.   Eurosystém môže uskutočňovať operácie na voľnom trhu na usmerňovanie úrokových sadzieb, riadenie likvidity na finančnom trhu a signalizovanie zámerov menovej politiky.

2.   V závislosti od ich konkrétneho účelu možno operácie na voľnom trhu rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

a)

hlavné refinančné operácie;

b)

dlhodobejšie refinančné operácie;

c)

dolaďovacie operácie;

d)

štrukturálne operácie.

3.   Operácie na voľnom trhu sa uskutočňujú prostredníctvom nasledujúcich nástrojov:

a)

reverzné obchody;

b)

devízové swapy na účely menovej politiky;

c)

prijímanie termínovaných vkladov;

d)

emisia dlhových certifikátov ECB;

e)

priame obchody.

4.   Vo vzťahu k osobitným kategóriám operácií na voľnom trhu uvedeným v odseku 2 sa uplatňujú nasledujúce nástroje podľa odseku 3:

a)

hlavné refinančné operácie a dlhodobejšie refinančné operácie sa uskutočňujú výlučne prostredníctvom reverzných obchodov;

b)

dolaďovacie operácie sa môžu uskutočňovať prostredníctvom:

i)

reverzných obchodov;

ii)

devízových swapov na účely menovej politiky;

iii)

prijímania termínovaných vkladov;

c)

štrukturálne operácie sa môžu uskutočňovať prostredníctvom:

i)

reverzných obchodov;

ii)

emisie dlhových certifikátov ECB;

iii)

priamych obchodov.

5.   ECB iniciuje operácie na voľnom trhu a tiež rozhoduje o podmienkach ich použitia a o nástroji, ktorý sa má použiť.

KAPITOLA 2

Kategórie operácií na voľnom trhu

Článok 6

Hlavné refinančné operácie

1.   Eurosystém uskutočňuje hlavné refinančné operácie prostredníctvom reverzných obchodov.

2.   Pokiaľ ide o ich charakteristické znaky, hlavné refinančné operácie:

a)

sú operáciami na dodanie likvidity;

b)

sa obvykle uskutočňujú každý týždeň v súlade s indikatívnym kalendárom pravidelných tendrov Eurosystému;

c)

majú obvykle splatnosť jeden týždeň, ako je uvedené v indikatívnom kalendári pravidelných tendrov Eurosystému, s výnimkou uvedenou v odseku 3;

d)

sú vykonávané decentralizovane národnými centrálnymi bankami;

e)

sú vykonávané prostredníctvom štandardných tendrov;

f)

sú v súlade s kritériami akceptovateľnosti stanovenými v článku 55, ktoré musia spĺňať všetky zmluvné strany, ktoré predložili ponuky pre tieto operácie;

g)

sú založené na aktívach akceptovateľných ako zábezpeka.

3.   Splatnosť hlavných refinančných operácií sa môže líšiť v závislosti od dní pracovného pokoja v členských štátoch, ktorých menou je euro.

4.   Rada guvernérov ECB pravidelne rozhoduje o úrokových sadzbách pre hlavné refinančné operácie. Revidované úrokové sadzby sa stanú účinnými na začiatku nového udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv.

5.   Bez ohľadu na odsek 4 môže Rada guvernérov ECB kedykoľvek zmeniť úrokovú sadzbu pre hlavné refinančné operácie. Takéto rozhodnutie nadobúda účinnosť najskôr v nasledujúci pracovný deň Eurosystému.

6.   Hlavné refinančné operácie sa vykonávajú prostredníctvom tendrov s pevnou úrokovou sadzbou alebo tendrov s pohyblivou úrokovou sadzbou, podľa rozhodnutia Eurosystému.

Článok 7

Dlhodobejšie refinančné operácie

1.   Eurosystém uskutočňuje dlhodobejšie refinančné operácie prostredníctvom reverzných obchodov s cieľom dodať zmluvným stranám likviditu so splatnosťou dlhšou, ako je splatnosť hlavných refinančných operácií.

2.   Pokiaľ ide o ich charakteristické znaky, dlhodobejšie refinančné operácie:

a)

sú reverzné operácie na dodanie likvidity;

b)

sa uskutočňujú pravidelne každý mesiac v súlade s indikatívnym kalendárom pravidelných tendrov Eurosystému, s výnimkou podľa odseku 4;

c)

v súlade s indikatívnym kalendárom pravidelných tendrov Eurosystému majú obvykle splatnosť tri mesiace, s výnimkami podľa odsekov 3 a 4;

d)

sú vykonávané decentralizovane národnými centrálnymi bankami;

e)

sú vykonávané prostredníctvom štandardných tendrov;

f)

sú v súlade s kritériami akceptovateľnosti stanovenými v článku 55, ktoré musia spĺňať všetky zmluvné strany, ktoré predložili ponuky pre tieto operácie;

g)

sú založené na aktívach akceptovateľných ako zábezpeka.

3.   Splatnosť dlhodobejších refinančných operácií sa môže líšiť v závislosti od dní pracovného pokoja v členských štátoch, ktorých menou je euro.

4.   Eurosystém môže nepravidelne uskutočňovať dlhodobejšie refinančné operácie so splatnosťou inou ako 3 mesiace. Tieto operácie nie sú uvedené v indikatívnom kalendári pravidelných tendrov Eurosystému.

5.   Dlhodobejšie refinančné operácie so splatnosťou nad tri mesiace, ktoré sú uskutočňované nepravidelne, ako je uvedené v odseku 4, môžu obsahovať doložku o predčasnom splatení. Takáto doložka o predčasnom splatení môže vyjadrovať buď možnosť, alebo povinnosť zmluvných strán celkom alebo sčasti splatiť sumu, ktorá im bola pridelená v rámci danej operácie. Doložky o predčasnom splatení vyjadrujúce povinnosť musia byť založené na výslovných a vopred stanovených podmienkach. Dni predčasnej splatnosti oznámi Eurosystém v čase oznámenia operácií. Za výnimočných okolností môže Eurosystém rozhodnúť o pozastavení predčasného splácania v konkrétnom termíne, okrem iného z dôvodu pracovného pokoja v členských štátoch, ktorých menou je euro.

6.   Dlhodobejšie refinančné operácie sa vykonávajú prostredníctvom tendrov s pohyblivou úrokovou sadzbou, pokiaľ sa Eurosystém nerozhodne vykonávať ich prostredníctvom tendrov s pevnou úrokovou sadzbou. V takomto prípade môže byť sadzba uplatňovaná v tendroch s pevnou úrokovou sadzbou indexovaná na podkladovú referenčnú sadzbu (napr. priemernú úrokovú sadzbu pre hlavné refinančné operácie) počas trvania operácie so spreadom alebo bez neho.

Článok 8

Dolaďovacie operácie

1.   Eurosystém môže uskutočňovať dolaďovacie operácie prostredníctvom reverzných obchodov, devízových swapov na účely menovej politiky alebo prijímania termínovaných vkladov, najmä na vyrovnanie výkyvov likvidity na trhu.

2.   Pokiaľ ide o ich charakteristické znaky, dolaďovacie operácie:

a)

sa môžu uskutočňovať buď ako operácie na dodanie likvidity, alebo ako operácie na stiahnutie likvidity;

b)

majú obvykle neštandardizovanú frekvenciu a splatnosť;

c)

sa obvykle vykonávajú prostredníctvom rýchlych tendrov, pokiaľ Eurosystém nerozhodne uskutočňovať konkrétnu dolaďovaciu operáciu iným spôsobom (prostredníctvom štandardného tendra alebo dvojstranného postupu) vo svetle konkrétnych zámerov menovej politiky alebo s cieľom reagovať na trhové podmienky;

d)

sú vykonávané decentralizovane národnými centrálnymi bankami, bez toho, aby bol dotknutý článok 45 ods. 3;

e)

sú v súlade s kritériami akceptovateľnosti zmluvných strán stanovenými v tretej časti, v závislosti od:

i)

konkrétneho druhu nástroja na uskutočňovanie dolaďovacích operácií a

ii)

postupov uplatniteľných pre tento konkrétny druh nástroja;

f)

sú založené na aktívach akceptovateľných ako zábezpeka, v prípade, že sa uskutočňujú prostredníctvom reverzných obchodov.

3.   ECB môže uskutočňovať dolaďovacie operácie s cieľom vyrovnať nerovnováhy v stave likvidity v ktorýkoľvek pracovný deň Eurosystému počas udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv. V prípade, že deň uzavretia obchodu, deň vyrovnania a deň splatnosti nie sú pracovnými dňami národnej centrálnej banky, príslušná NCB nemusí uskutočňovať tieto operácie.

4.   Eurosystém zachováva vysoký stupeň flexibility, pokiaľ ide o výber postupov a charakteristických znakov pri uskutočňovaní dolaďovacích operácií, s cieľom reagovať na trhové podmienky.

Článok 9

Štrukturálne operácie

1.   Eurosystém môže uskutočňovať štrukturálne operácie prostredníctvom reverzných obchodov, emisie dlhových certifikátov ECB alebo priamych obchodov, s cieľom upravovať štrukturálnu pozíciu Eurosystému voči finančnému systému alebo sledovať iné účely uskutočňovania menovej politiky.

2.   Pokiaľ ide o ich charakteristické znaky, štrukturálne operácie:

a)

sú operácie na dodanie likvidity alebo operácie na stiahnutie likvidity;

b)

majú neštandardizovanú frekvenciu a splatnosť;

c)

sa vykonávajú prostredníctvom tendrov alebo dvojstranných postupov, v závislosti od konkrétneho druhu nástroja na uskutočňovanie štrukturálnej operácie;

d)

sú vykonávané decentralizovane národnými centrálnymi bankami;

e)

sú v súlade s kritériami akceptovateľnosti zmluvných strán stanovenými v tretej časti, v závislosti od: i) konkrétneho druhu nástroja na uskutočňovanie štrukturálnych operácií; a ii) postupov uplatniteľných pre tento konkrétny druh nástroja;

f)

štrukturálne operácie na dodanie likvidity sú založené na aktívach akceptovateľných ako zábezpeka, s výnimkou priamych nákupov.

3.   Eurosystém zachováva vysoký stupeň flexibility, pokiaľ ide o výber postupov a charakteristických znakov pri uskutočňovaní štrukturálnych operácií, s cieľom reagovať na trhové podmienky a iný štrukturálny vývoj.

KAPITOLA 3

Nástroje pre operácie na voľnom trhu

Článok 10

Reverzné obchody

1.   Reverzné obchody sú osobitné nástroje na uskutočňovanie operácií na voľnom trhu, pri ktorých NCB kupuje alebo predáva akceptovateľné aktíva na základe dohody o spätnom odkúpení alebo uskutočňuje úverové operácie vo forme zabezpečených úverov, v závislosti od príslušných zmluvných alebo regulačných opatrení uplatňovaných národnými centrálnymi bankami.

2.   Dohody o spätnom odkúpení a zabezpečené úvery musia spĺňať dodatočné požiadavky na tieto nástroje ustanovené v siedmej časti.

3.   Reverzné obchody na dodanie likvidity sú založené na aktívach akceptovateľných ako zábezpeka podľa štvrtej časti.

4.   Charakteristické znaky reverzných obchodov závisia od kategórie operácií na voľnom trhu, na ktorú sa používajú.

5.   Reverzné obchody na stiahnutie likvidity sú založené na aktívach dodaných Eurosystémom. Kritériá akceptovateľnosti týchto aktív sú zhodné s kritériami uplatňovanými na akceptovateľné aktíva používané v reverzných obchodoch na dodanie likvidity podľa štvrtej časti. V reverzných obchodoch na stiahnutie likvidity sa oceňovacie zrážky neuplatňujú.

Článok 11

Devízové swapy na účely menovej politiky

1.   Devízové swapy na účely menovej politiky pozostávajú zo súbežných spotových a forwardových obchodov v eurách voči cudzej mene.

2.   Devízové swapy na účely menovej politiky musia spĺňať dodatočné požiadavky na tieto nástroje ustanovené v siedmej časti.

3.   Pokiaľ Rada guvernérov ECB nerozhodne inak, Eurosystém uskutočňuje operácie iba s menami, s ktorými sa bežne obchoduje, a v súlade so štandardnými trhovými postupmi.

4.   V každom devízovom swape na účely menovej politiky sa Eurosystém a zmluvné strany dohodnú na výške swapových bodov obchodu, ktoré sú kótované v súlade so všeobecnými trhovými zvyklosťami. Kurzové podmienky devízových swapov na účely menovej politiky sú stanovené v tabuľke 2.

5.   Pokiaľ ide o ich charakteristické znaky, devízové swapy na účely menovej politiky:

a)

sa môžu uskutočňovať buď ako operácie na dodanie likvidity, alebo ako operácie na stiahnutie likvidity;

b)

majú neštandardizovanú frekvenciu a splatnosť;

c)

sa vykonávajú prostredníctvom rýchlych tendrov alebo dvojstranných postupov, pokiaľ Eurosystém nerozhodne uskutočňovať konkrétnu operáciu iným spôsobom (prostredníctvom štandardného tendra) vo svetle konkrétnych zámerov menovej politiky alebo s cieľom reagovať na trhové podmienky;

d)

sú vykonávané decentralizovane národnými centrálnymi bankami, bez toho, aby bol dotknutý článok 45 ods. 3

6.   Zmluvné strany, ktoré sa zúčastňujú na devízových swapoch na účely menovej politiky, musia byť v súlade s kritériami akceptovateľnosti stanovenými v tretej časti v závislosti od postupu uplatniteľného pre danú operáciu.

Tabuľka 2

Kurzové podmienky devízových swapov na účely menovej politiky

S

=

spotový kurz (ku dňu transakcie devízového swapu) eura (EUR) k cudzej mene ABC

Formula

FM

=

forwardový kurz eura k cudzej mene ABC ku dňu spätného odkúpenia swapu (M)

Formula

ΔΜ

=

forwardové body medzi eurom a cudzou menou ABC ku dňu spätného odkúpenia swapu (M)

Formula

N(.)

=

spotový objem meny; N(.)M je forwardový objem meny:

 

Formula alebo Formula

 

Formula alebo Formula

Článok 12

Prijímanie termínovaných vkladov

1.   Eurosystém môže vyzvať zmluvné strany, aby uložili termínované vklady vo svojich domácich národných centrálnych bankách.

2.   Vklady prijímané od zmluvných strán sú termínované a úročené pevnou úrokovou sadzbou.

3.   Úrokové sadzby termínovaných vkladov môžu byť: a) pozitívne; b) nulové; c) negatívne.

4.   Pri termínovaných vkladoch sa používa jednoduché úročenie, pri výpočte úroku sa používa metóda počítania dní skutočný počet dní/360. Úrok sa platí pri splatnosti vkladu. V prípade negatívnej úrokovej sadzby, jej použitie na termínované vklady predstavuje platobný záväzok držiteľa vkladu voči domácej NCB vrátane práva tejto NCB odpísať zodpovedajúcu sumu z príslušného účtu zmluvnej strany. Národné centrálne banky neposkytujú žiadnu zábezpeku na zabezpečenie termínovaných vkladov.

5.   Termínované vklady sú vedené na účtoch v domácej NCB, a to aj vtedy, ak má takéto operácie centralizovane vykonávať ECB podľa článku 45 ods. 3.

6.   Pokiaľ ide o jeho charakteristické znaky, prijímanie termínovaných vkladov:

a)

sa uskutočňuje na účely stiahnutia likvidity;

b)

sa môže uskutočňovať na základe vopred oznámeného harmonogramu operácií s vopred stanovenou frekvenciou a splatnosťou alebo sa môže uskutočňovať ad hoc s cieľom reagovať na vývoj stavu likvidity, napr. prijímanie termínovaných vkladov sa môže uskutočňovať v posledný deň udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv s cieľom vyrovnať nerovnováhy v stave likvidity, ktoré sa mohli nahromadiť od pridelenia finančných prostriedkov v poslednej hlavnej refinančnej operácii;

c)

sa vykonáva prostredníctvom rýchlych tendrov, pokiaľ ECB nerozhodne uskutočňovať konkrétnu operáciu iným spôsobom (prostredníctvom dvojstranného postupu alebo štandardného tendra) vo svetle konkrétnych zámerov menovej politiky alebo s cieľom reagovať na trhové podmienky;

d)

je vykonávané decentralizovane národnými centrálnymi bankami, bez toho, aby bol dotknutý článok 45 ods. 3.

7.   Zmluvné strany, ktoré sa zúčastňujú na prijímaní termínovaných vkladov, musia spĺňať kritériá akceptovateľnosti stanovené v tretej časti v závislosti od postupu uplatniteľného pre danú operáciu.

Článok 13

Emisia dlhových certifikátov ECB

1.   Dlhové certifikáty ECB predstavujú dlhový záväzok ECB vo vzťahu k držiteľovi certifikátu.

2.   Dlhové certifikáty ECB sa vydávajú a uchovávajú v zaknihovanej podobe u depozitárov cenných papierov v členských štátoch, ktorých menou je euro.

3.   ECB neukladá žiadne obmedzenia na prevoditeľnosť dlhových certifikátov ECB.

4.   ECB môže vydávať dlhové certifikáty ECB s:

a)

diskontovanou emisnou cenou nižšou ako menovitá hodnota, alebo

b)

cenou vyššou ako menovitá hodnota,

ktoré sa majú splatiť v čase splatnosti v menovitej hodnote.

Rozdiel medzi emisnou cenou a menovitou hodnotou (cenou pri splatení) sa rovná úroku z emisnej sumy za obdobie do splatnosti dlhového certifikátu pri dohodnutej úrokovej sadzbe. Používa sa jednoduché úročenie, pri výpočte úroku sa používa metóda počítania dní skutočný počet dní/360. Výpočet emisnej ceny sa vykonáva v súlade s tabuľkou 3.

Tabuľka 3

Emisia dlhových certifikátov ECB

Emisná cena je: Formula

kde:

N

=

menovitá hodnota dlhového certifikátu ECB

rI

=

úroková sadzba (v %)

D

=

splatnosť dlhového certifikátu ECB (v dňoch)

PT

=

diskontovaná emisná cena dlhového certifikátu ECB

5.   Pokiaľ ide o charakteristické znaky dlhových certifikátov ECB:

a)

vydávajú sa ako operácie na voľnom trhu na stiahnutie likvidity;

b)

môžu sa vydávať pravidelne alebo nepravidelne;

c)

majú splatnosť menej ako 12 mesiacov;

d)

vydávajú sa prostredníctvom štandardných tendrov;

e)

tendre uskutočňujú a vyrovnávajú decentralizovane národné centrálne banky.

6.   Zmluvné strany, ktoré sa zúčastňujú na štandardnom tendri na emisiu dlhových certifikátov ECB, musia byť v súlade s kritériami akceptovateľnosti stanovenými v tretej časti.

Článok 14

Priame obchody

1.   Priamy obchod zahŕňa plný prevod vlastníctva z predávajúceho na kupujúceho bez spätného prevodu.

2.   Pri vykonávaní priamych obchodov a výpočte cien Eurosystém postupuje v súlade s najrozšírenejšími trhovými zvyklosťami pre dlhové nástroje použité v transakcii.

3.   Pokiaľ ide o ich charakteristické znaky, priame obchody:

a)

sa môžu uskutočňovať ako operácie na dodanie likvidity (priame nákupy) alebo ako operácie na stiahnutie likvidity (priame predaje);

b)

majú neštandardizovanú frekvenciu;

c)

sa vykonávajú prostredníctvom dvojstranných postupov, pokiaľ ECB nerozhodne uskutočňovať konkrétnu operáciu prostredníctvom rýchleho alebo štandardného tendra;

d)

sú vykonávané decentralizovane národnými centrálnymi bankami, bez toho, aby bol dotknutý článok 45 ods. 3;

e)

sú založené výlučne na akceptovateľných obchodovateľných aktívach, ako je stanovené v štvrtej časti.

4.   Zmluvné strany, ktoré sa zúčastňujú na priamych obchodoch, musia byť spĺňať kritériá akceptovateľnosti stanovené v tretej časti.

Článok 15

Záväzok kolateralizácie a vyrovnania reverzných obchodov a devízových swapov na účely menovej politiky

1.   Vo vzťahu k reverzným obchodom na dodanie likvidity a devízovým swapom na dodanie likvidity na účely menovej politiky majú zmluvné strany:

a)

previesť dostatočný objem akceptovateľných aktív v prípade reverzných obchodov alebo zodpovedajúcu sumu v cudzej mene v prípade devízových swapov na vyrovnanie v deň vyrovnania;

b)

zabezpečiť primeranú kolateralizáciu operácie do jej splatnosti;

c)

ak je to použiteľné v prípade bodu b), poskytnúť primeranú kolateralizáciu prostredníctvom výziev na dodatočné vyrovnanie pomocou dostatočného objemu akceptovateľných aktív alebo hotovosti.

2.   Vo vzťahu k reverzným obchodom na stiahnutie likvidity a devízovým swapom na stiahnutie likvidity na účely menovej politiky, zmluvné strany majú:

a)

previesť dostatočný objem hotovosti na vyrovnanie objemov, ktoré im boli pridelené v danej operácii na stiahnutie likvidity;

b)

zabezpečiť primeranú kolateralizáciu operácie do jej splatnosti;

c)

ak je to použiteľné v prípade bodu b), poskytnúť primeranú kolateralizáciu prostredníctvom výziev na dodatočné vyrovnanie pomocou dostatočného objemu akceptovateľných aktív alebo hotovosti.

3.   Nesplnenie požiadaviek vymedzených v odsekoch 1 a 2 sa sankcionuje podľa potreby na základe článkov 154 až 157.

Článok 16

Záväzok vyrovnania priamych nákupov a predajov, prijímania termínovaných vkladov a emisie dlhových certifikátov ECB

1.   V operáciách na voľnom trhu vykonávaných prostredníctvom priamych nákupov a predajov, prijímania termínovaných vkladov a emisie dlhových certifikátov ECB majú zmluvné strany previesť dostatočný objem akceptovateľných aktív alebo hotovosti na vyrovnanie objemu dohodnutého v transakcii.

2.   Nesplnenie požiadavky vymedzenej v odseku 1 sa sankcionuje podľa potreby na základe článkov 154 až 157.

HLAVA II

AUTOMATICKÉ OPERÁCIE

Článok 17

Automatické operácie

1.   Na požiadanie svojich zmluvných strán poskytujú národné centrálne banky prístup k automatickým operáciám, ktoré ponúka Eurosystém.

2.   Automatické operácie tvoria nasledujúce kategórie:

a)

jednodňové refinančné operácie;

b)

jednodňové sterilizačné operácie.

3.   Podmienky automatických operácií sú zhodné vo všetkých členských štátoch, ktorých menou je euro.

4.   Národné centrálne banky poskytujú prístup k automatickým operáciám iba v súlade s cieľmi a všeobecnými zámermi menovej politiky ECB.

5.   ECB môže kedykoľvek zmeniť podmienky automatických operácií alebo ich pozastaviť.

6.   Rada guvernérov ECB pravidelne rozhoduje o úrokových sadzbách pre automatické operácie. Revidované úrokové sadzby sa stanú účinnými na začiatku nového udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv, ako je vymedzené v článku 7 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9). ECB zverejňuje kalendár udržiavacích období povinných minimálnych rezerv najmenej tri mesiace pred začiatkom každého kalendárneho roka.

7.   Bez ohľadu na odsek 6 môže Rada guvernérov ECB kedykoľvek zmeniť úrokovú sadzbu pre automatické operácie. Takéto rozhodnutie nadobúda účinnosť najskôr v nasledujúci pracovný deň Eurosystému.

KAPITOLA 1

Jednodňové refinančné operácie

Článok 18

Charakteristiky jednodňových refinančných operácií

1.   Zmluvné strany môžu využívať jednodňové refinančné operácie na získanie jednodňovej likvidity od Eurosystému prostredníctvom reverzných obchodov s ich domácou NCB za vopred stanovenú úrokovú sadzbu použitím akceptovateľných aktív ako zábezpeky.

2.   Národné centrálne banky dodávajú likviditu na základe jednodňových refinančných operácií prostredníctvom dohôd o spätnom odkúpení alebo zabezpečených úverov podľa platných zmluvných alebo regulačných opatrení národných centrálnych bánk.

3.   Objem likvidity, ktorú je možné dodať na základe jednodňovej refinančnej operácie podliehajúcej požiadavke poskytnúť primeranú zábezpeku podľa odseku 4, nie je nijako obmedzený.

4.   Zmluvné strany sú povinné predložiť dostatočné akceptovateľné aktíva ako zábezpeku pred využitím jednodňovej refinančnej operácie. Tieto aktíva by sa mali buď vopred uložiť v príslušnej NCB, alebo poskytnúť spolu so žiadosťou o prístup k jednodňovej refinančnej operácii.

Článok 19

Podmienky prístupu k jednodňovým refinančným operáciám

1.   Prístup k jednodňovým refinančným operáciám majú inštitúcie, ktoré spĺňajú kritériá akceptovateľnosti podľa článku 55 a ktoré majú prístup k účtu vedenému v NCB, kde môže byť transakcia vyrovnaná, predovšetkým v systéme TARGET2.

2.   Prístup k jednodňovým refinančným operáciám sa poskytuje len počas dní, keď je v prevádzke systém TARGET2. V dňoch, keď príslušné systémy vyrovnania obchodov s cennými papiermi nie sú v prevádzke, sa prístup k jednodňovej refinančnej operácii poskytuje na základe akceptovateľných aktív, ktoré už boli uložené v národných centrálnych bankách.

3.   Ak NCB ani žiadna z jej pobočiek nie je na účely uskutočňovania operácií menovej politiky počas určitých pracovných dní Eurosystému otvorená z dôvodu štátnych alebo regionálnych sviatkov, domáca NCB vopred informuje svoje zmluvné strany o opatreniach potrebných pre prístup k jednodňovým refinančným operáciám počas daných dní pracovného pokoja.

4.   Prístup k jednodňovým refinančným operáciám sa môže poskytnúť buď na základe osobitnej žiadosti zmluvnej strany, alebo automaticky, ako je uvedené v odsekoch 5 a 6.

5.   Zmluvná strana môže zaslať žiadosť o prístup k jednodňovej refinančnej operácii svojej domácej NCB. Za predpokladu, že domáca NCB obdrží žiadosť najneskôr 15 minút po uzávierke systému TARGET2, NCB spracuje žiadosť v ten istý deň v systéme TARGET2. Termín podania žiadosti o prístup k jednodňovej refinančnej operácii sa v posledný pracovný deň Eurosystému v rámci udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv predlžuje o ďalších 15 minút. V žiadosti o prístup k jednodňovej refinančnej operácii sa uvedie požadovaná výška úveru. Zmluvná strana je povinná poskytnúť dostatočné akceptovateľné aktíva ako zábezpeku v rámci transakcie, ibaže zmluvná strana už vopred uložila takéto aktíva v domácej NCB v zmysle článku 18 ods. 4.

6.   Na konci každého pracovného dňa sa záporný zostatok na zúčtovacom účte zmluvnej strany v jej domácej národnej centrálnej banke po ukončení kontrolných postupov na konci dňa automaticky považuje za žiadosť o prístup k jednodňovým refinančným operáciám. V záujme splnenia požiadavky stanovenej v článku 18 ods. 4 musia zmluvné strany vopred uložiť dostatočné akceptovateľné aktíva ako zábezpeku v rámci transakcie v domácej NCB pred takouto automatickou žiadosťou. Nedodržanie týchto podmienok prístupu sa sankcionuje v súlade s článkami 154 až 157.

Článok 20

Splatnosť a úroková sadzba jednodňových refinančných operácií

1.   Splatnosť úveru poskytnutého na základe jednodňovej refinančnej operácie je jeden deň. Pre zmluvné strany, ktoré sú priamymi účastníkmi systému TARGET2, je úver splatný v nasledujúci deň prevádzky: a) systému TARGET2 a b) príslušných systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi, a to v čase ich otvorenia.

2.   Eurosystém vopred oznámi úrokovú sadzbu, ktorou sa úročí jednodňová refinančná operácia, pričom sa používa jednoduché úročenie a pri výpočte úroku sa používa metóda počítania dní skutočný počet dní/360. Úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie sa označuje ako jednodňová refinančná sadzba.

3.   Úrok z jednodňovej refinančnej operácie je splatný pri splatení úveru.

KAPITOLA 2

Jednodňové sterilizačné operácie

Článok 21

Vlastnosti jednodňových sterilizačných operácií

1.   Zmluvné strany môžu využívať jednodňové sterilizačné operácie na uloženie jednodňových vkladov v Eurosystéme prostredníctvom domácej NCB, pričom tieto vklady sa úročia vopred stanovenou úrokovou sadzbou.

2.   Úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie môže byť: a) pozitívna; b) nulová; c) negatívna.

3.   Národné centrálne banky neposkytujú žiadnu zábezpeku na zabezpečenie vkladov.

4.   Suma, ktorú môže zmluvná strana uložiť na základe jednodňovej sterilizačnej operácie, nie je nijako obmedzená.

Článok 22

Podmienky prístupu k jednodňovým sterilizačným operáciám

1.   Prístup k jednodňovým sterilizačným operáciám majú inštitúcie, ktoré spĺňajú kritériá akceptovateľnosti podľa článku 55 a ktoré majú prístup k účtu vedenému v NCB, kde môže byť transakcia vyrovnaná, predovšetkým v systéme TARGET2. Prístup k jednodňovým sterilizačným operáciám sa poskytuje len počas dní, keď je v prevádzke systém TARGET2.

2.   Zmluvnej strane sa poskytne prístup k jednodňovým sterilizačným operáciám na základe žiadosti predloženej jej domácej NCB. Za predpokladu, že domáca NCB obdrží žiadosť najneskôr 15 minút po uzávierke systému TARGET2, domáca NCB spracuje žiadosť v ten istý deň v systéme TARGET2. Termín podania žiadosti o prístup k jednodňovej sterilizačnej operácii sa v posledný pracovný deň Eurosystému v rámci udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv predlžuje o ďalších 15 minút. V žiadosti sa uvedie výška vkladu.

3.   V dôsledku rozdielov v štruktúre účtov v národných centrálnych bankách môžu národné centrálne banky s predchádzajúcim súhlasom ECB uplatňovať podmienky prístupu, ktoré sa od podmienok prístupu uvedených v tomto článku líšia. Národné centrálne banky poskytnú zmluvným stranám informácie o každej odchýlke od podmienok prístupu uvedených v tomto článku.

Článok 23

Splatnosť a úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie

1.   Splatnosť vkladov uložených na základe jednodňových sterilizačných operácií je jeden deň. Pre zmluvné strany, ktoré sú priamymi účastníkmi systému TARGET2, sú vklady uložené na základe jednodňovej sterilizačnej operácie splatné v nasledujúci prevádzkový deň systému TARGET2 v čase, keď sa systém otvára.

2.   Eurosystém vopred oznámi úrokovú sadzbu, ktorou sa úročí vklad, pričom sa používa jednoduché úročenie a pri výpočte úroku sa používa metóda počítania dní skutočný počet dní/360.

3.   Úrok je splatný pri splatnosti vkladu. V prípade negatívnych úrokových sadzieb, použitie úrokovej sadzby na jednodňové sterilizačné operácie predstavuje platobný záväzok držiteľa vkladu voči domácej NCB vrátane práva tejto NCB odpísať zodpovedajúcu sumu z príslušného účtu zmluvnej strany.

HLAVA III

POSTUPY PRE OPERÁCIE MENOVEJ POLITIKY EUROSYSTÉMU

KAPITOLA 1

Tendre a dvojstranné postupy pre operácie Eurosystému na voľnom trhu

Článok 24

Druhy postupov pre operácie na voľnom trhu

Operácie na voľnom trhu sa vykonávajú prostredníctvom tendrov alebo dvojstranných postupov.

Oddiel 1

Tendre

Článok 25

Prehľad tendrov

1.   Tendre sa vykonávajú v šiestich operačných krokoch uvedených v tabuľke 4.

Tabuľka 4

Operačné kroky tendrov

Krok 1

Vyhlásenie tendra

a)

Oznámenie ECB vydané prostredníctvom verejných tlačových agentúr a internetovej stránky ECB

b)

Oznámenie národných centrálnych bánk vydané prostredníctvom národných tlačových agentúr a zasielané priamo jednotlivým zmluvným stranám (ak je to potrebné)

Krok 2

Príprava a predkladanie ponúk zmluvných strán

Krok 3

Spracovanie ponúk Eurosystémom

Krok 4

Pridelenie prostriedkov a vyhlásenie výsledkov tendra

a)

Rozhodnutie ECB o pridelení prostriedkov

b)

Vyhlásenie výsledkov o pridelení prostriedkov prostredníctvom verejných tlačových agentúr a internetovej stránky ECB

Krok 5

Potvrdenie jednotlivých výsledkov o pridelení prostriedkov

Krok 6

Vyrovnanie transakcií

2.   Tendre sa uskutočňujú formou štandardných tendrov alebo rýchlych tendrov. Charakteristické znaky štandardných a rýchlych tendrov sú zhodné, s výnimkou časového rámca (tabuľky 5 a 6) a okruhu zmluvných strán.

Tabuľka 5

Indikatívny časový rámec operačných krokov štandardných tendrov (časy sú uvádzané v stredoeurópskom čase  (13) )

Image

Tabuľka 6

Indikatívny časový rámec operačných krokov rýchlych tendrov (časy sú uvádzané v SEČ)

Image

3.   Eurosystém môže uskutočňovať buď tendre s pevnou úrokovou sadzbou, alebo tendre s pohyblivou úrokovou sadzbou.

Článok 26

Štandardné tendre

1.   Eurosystém používa štandardné tendre na uskutočňovanie: a) hlavných refinančných operácií; b) dlhodobejších refinančných operácií; c) špecifických štrukturálnych operácií, t. j. štrukturálnych reverzných operácií a emisie dlhových certifikátov ECB.

2.   Eurosystém môže vo svetle konkrétnych zámerov menovej politiky alebo s cieľom reagovať na trhové podmienky používať štandardné tendre aj na uskutočňovanie dolaďovacích operácií a štrukturálnych operácií vykonávaných prostredníctvom priamych obchodov.

3.   Pri štandardných tendroch spravidla: a) uplynie od vyhlásenia tendra do potvrdenia výsledkov o pridelení prostriedkov najviac 24 hodín; a b) čas medzi termínom na predkladanie ponúk a vyhlásením výsledkov o pridelení prostriedkov je približne dve hodiny.

4.   ECB môže rozhodnúť o úprave časového harmonogramu jednotlivých operácií, ak to považuje za vhodné.

Článok 27

Rýchle tendre

1.   Eurosystém používa rýchle tendre obvykle na uskutočňovanie dolaďovacích operácií, ale vo svetle konkrétnych zámerov menovej politiky alebo s cieľom reagovať na trhové podmienky ich môže používať aj na uskutočňovanie štrukturálnych operácií vykonávaných prostredníctvom priamych obchodov.

2.   Rýchle tendre sa uskutočňujú do 105 minút od ich vyhlásenia, pričom potvrdenie sa uskutoční bezprostredne po verejnom vyhlásení výsledku o pridelení prostriedkov.

3.   ECB môže rozhodnúť o úprave časového harmonogramu jednotlivých operácií, ak to považuje za vhodné.

4.   Eurosystém si v súlade s kritériami a postupmi stanovenými v článku 57 môže na účasť v rýchlych tendroch vybrať obmedzený počet zmluvných strán.

Článok 28

Vykonávanie štandardných tendrov pre hlavné refinančné operácie a pravidelné dlhodobejšie refinančné operácie na základe kalendára tendrov

1.   Tendre pre hlavné refinančné operácie a pravidelné dlhodobejšie refinančné operácie sa vykonávajú v súlade s indikatívnym kalendárom pravidelných tendrov Eurosystému.

2.   Indikatívny kalendár pravidelných tendrov Eurosystému sa zverejňuje na internetovej stránke ECB a národných centrálnych bánk aspoň tri mesiace pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý platí.

3.   Indikatívne obchodné dni hlavných refinančných operácií a pravidelných dlhodobejších refinančných operácií sú stanovené v tabuľke 7.

Tabuľka 7

Bežné obchodné dni hlavných refinančných operácií a pravidelných dlhodobejších refinančných operácií

Kategórie operácií na voľnom trhu

Bežný deň uzavretia obchodu (T)

Hlavné refinančné operácie

Každý utorok (14)

Pravidelné dlhodobejšie refinančné operácie

Posledná streda každého kalendárneho mesiaca (15)

Článok 29

Vykonávanie tendrov pre dolaďovacie a štrukturálne operácie bez kalendára tendrov

1.   Dolaďovacie operácie sa nevykonávajú podľa žiadneho vopred stanoveného kalendára. ECB môže uskutočňovať dolaďovacie operácie v ktorýkoľvek pracovný deň Eurosystému. Na takýchto operáciách sa zúčastňujú iba národné centrálne banky, v ktorých sú deň uzavretia obchodu, deň vyrovnania a deň splatnosti pracovnými dňami národnej centrálnej banky.

2.   Štrukturálne operácie uskutočňované prostredníctvom štandardných tendrov sa nevykonávajú podľa žiadneho vopred stanoveného kalendára. Obvykle sa uskutočňujú a vyrovnávajú v dňoch, ktoré sú pracovnými dňami národnej centrálnej banky vo všetkých členských štátoch, ktorých menou je euro.

Oddiel 2

Operačné kroky tendrov

Pododdiel 1

Vyhlásenie tendrov

Článok 30

Vyhlásenie štandardných a rýchlych tendrov

1.   ECB vyhlasuje štandardné tendre verejne a vopred prostredníctvom tlačových agentúr a na internetovej stránke ECB. Okrem toho môžu národné centrálne banky oznámiť konanie štandardného tendra prostredníctvom národných tlačových agentúr a priamo zmluvným stranám, ak to považujú za potrebné.

2.   ECB môže vyhlásiť rýchle tendre verejne a vopred prostredníctvom tlačových agentúr a na internetovej stránke ECB. Pri rýchlych tendroch, ktoré boli vopred verejne vyhlásené, môžu národné centrálne banky priamo kontaktovať vybrané zmluvné strany, ak to považujú za potrebné. Pri rýchlych tendroch, ktoré neboli vopred verejne vyhlásené, národné centrálne banky kontaktujú vybrané zmluvné strany priamo.

3.   Vyhlásenie tendra predstavuje výzvu pre zmluvné strany na predkladanie právne záväzných ponúk. Vyhlásenie nepredstavuje ponuku ECB alebo národných centrálnych bánk.

4.   Oznámenie o verejnom vyhlásení tendra obsahuje informácie stanovené v prílohe II.

5.   ECB môže prijať akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za vhodné na odstránenie chýb v oznámení o vyhlásení tendra, vrátane práva zrušiť alebo prerušiť prebiehajúci tender.

Pododdiel 2

Príprava a predkladanie ponúk zmluvných strán

Článok 31

Forma a miesto predkladania ponúk

1.   Ponuky sa musia predložiť domácej NCB zmluvnej strany. Ponuky inštitúcie môže domácej NCB predložiť len jedna organizačná zložka v každom členskom štáte, ktorého menou je euro a v ktorom je inštitúcia zriadená, t. j. buď prostredníctvom ústredia, alebo určenej pobočky.

2.   Zmluvné strany predkladajú ponuky podľa vzorov stanovených NCB pre príslušnú operáciu.

Článok 32

Predkladanie ponúk

1.   V tendroch s pevnou úrokovou sadzbou zmluvné strany uvedú vo svojich ponukách objem prostriedkov, s ktorým chcú obchodovať s národnými centrálnymi bankami.

2.   V tendroch devízových swapov s pevnou úrokovou sadzbou zmluvné strany uvedú pevne stanovený objem meny, ktorý chcú pri danej úrokovej sadzbe predať a spätne odkúpiť, resp. kúpiť a spätne predať.

3.   V tendroch s pohyblivou úrokovou sadzbou môžu zmluvné strany predkladať ponuky až s 10 rôznymi úrovňami úrokovej sadzby, ceny alebo swapového bodu. Za výnimočných okolností môže Eurosystém stanoviť limit pre počet ponúk, ktoré môžu byť predložené každou zmluvnou stranou. Zmluvné strany uvedú v každej ponuke objem prostriedkov, s ktorým chcú obchodovať a príslušnú úrokovú sadzbu alebo cenu alebo swapový bod. Ponuka úrokovej sadzby alebo swapového bodu sa vyjadruje ako násobok 0,01 percentuálneho bodu. Ponuka ceny sa vyjadruje ako násobok 0,001 percentuálneho bodu.

4.   V tendroch devízových swapov s pohyblivou úrokovou sadzbou zmluvné strany uvedú pevne stanovený objem meny a kotácie swapových bodov, pri ktorých majú v úmysle uzavrieť obchod.

5.   V tendroch devízových swapov s pohyblivou úrokovou sadzbou sú swapové body kótované v súlade so štandardnými trhovými zvyklosťami a ponuky sa vyjadrujú ako násobok 0,01 swapového bodu.

6.   Pri emisii dlhových certifikátov ECB sa ECB môže rozhodnúť, že sa ponuky vyjadrujú formou ceny, a nie formou úrokovej sadzby. V takýchto prípadoch sa ceny uvádzajú ako percento menovitej hodnoty na tri desatinné miesta.

Článok 33

Najnižšia a najvyššia hodnota ponuky

1.   Pri hlavných refinančných operáciách je najnižšia hodnota ponuky 1 000 000 EUR. Ponuky prevyšujúce túto čiastku sú vyjadrené ako násobky 100 000 EUR. Najnižšia hodnota ponuky platí pre každú úroveň úrokovej sadzby.

2.   Pre dlhodobejšie refinančné operácie stanovuje každá NCB najnižšiu hodnotu ponuky v rozpätí od 10 000 EUR do 1 000 000 EUR. Ponuky prevyšujúce najnižšiu hodnotu ponuky sú vyjadrené ako násobky 10 000 EUR. Najnižšia hodnota ponuky platí pre každú úroveň úrokovej sadzby.

3.   Pri dolaďovacích a štrukturálnych operáciách je najnižšia hodnota ponuky 1 000 000 EUR. Ponuky prevyšujúce túto čiastku sú vyjadrené ako násobky 100 000 EUR. Najnižšia hodnota ponuky platí pre každú úrokovú sadzbu, cenu alebo swapový bod v závislosti od konkrétneho typu transakcie.

4.   ECB môže stanoviť najvyššiu hodnotu ponuky, ktorá je najvyššou akceptovateľnou ponukou zmluvnej strany, aby zabránila neúmerne vysokým ponukám. Ak tak rozhodne, podrobnosti o takejto najvyššej hodnote ponuky uvedie ECB vo verejnom vyhlásení tendra.

Článok 34

Najnižšia a najvyššia úroková sadzba ponuky

1.   V tendroch na dodanie likvidity s pohyblivou úrokovou sadzbou môže ECB stanoviť najnižšiu úrokovú sadzbu ponuky, ktorá predstavuje dolný limit úrokovej sadzby, pri ktorej môžu zmluvné strany predkladať ponuky.

2.   V tendroch na stiahnutie likvidity s pohyblivou úrokovou sadzbou môže ECB stanoviť najvyššiu úrokovú sadzbu ponuky, ktorá predstavuje horný limit úrokovej sadzby, pri ktorej môžu zmluvné strany predkladať ponuky.

Článok 35

Termín na predkladanie ponúk

1.   Zmluvné strany môžu odvolať svoje ponuky kedykoľvek až do termínu na predkladanie ponúk.

2.   Na ponuky predložené po termíne sa neprihliada a považujú sa za neakceptovateľné.

3.   Domáca NCB posúdi, či zmluvná strana dodržala termín na predkladanie ponúk.

Článok 36

Odmietnutie ponúk

1.   NCB odmietne:

a)

všetky ponuky zmluvnej strany, ak súhrnný objem jej ponúk presiahne maximálny limit stanovený ECB;

b)

každú ponuku zmluvnej strany, ak je ponuka nižšia ako najnižšia hodnota ponuky;

c)

každú ponuku zmluvnej strany, ak je ponuka nižšia ako najnižšia akceptovaná úroková sadzba, cena alebo swapový bod alebo vyššia ako najvyššia akceptovaná úroková sadzba, cena alebo swapový bod.

2.   NCB môže odmietnuť ponuky, ktoré sú neúplné alebo ktoré nie sú v súlade s príslušným vzorom.

3.   Ak domáca NCB rozhodne odmietnuť ponuku, informuje zmluvnú stranu o takomto rozhodnutí pred prideľovaním prostriedkov.

Pododdiel 3

Prideľovanie prostriedkov

Článok 37

Prideľovanie v tendroch na dodanie likvidity a na stiahnutie likvidity s pevnou úrokovou sadzbou

1.   V tendroch s pevnou úrokovou sadzbou sa ponuky zmluvných strán prideľujú nasledujúcim spôsobom:

a)

Ponuky sa sčítajú.

b)

Ak súhrnný objem ponúk presahuje celkový objem likvidity, ktorá má byť pridelená, predložené ponuky sa uspokojujú pomerným spôsobom podľa pomeru prideľovanej sumy k úhrnnej sume ponúk, v súlade s tabuľkou 1 prílohy III.

c)

Suma pridelená jednotlivým zmluvným stranám sa zaokrúhli na najbližšie euro.

2.   ECB sa môže rozhodnúť prideliť:

a)

minimálnu pridelenú sumu, ktorá predstavuje najnižšiu sumu, ktorá môže byť pridelená jednotlivým záujemcom; alebo

b)

minimálny podiel pridelenia, ktorý predstavuje najnižší percentuálny podiel z ponúk pri hraničnej úrokovej sadzbe, ktorý môže byť pridelený jednotlivým záujemcom.

Článok 38

Prideľovanie v tendroch na dodanie likvidity s pohyblivou úrokovou sadzbou v eurách

1.   V tendroch na dodanie likvidity s pohyblivou úrokovou sadzbou v eurách sa ponuky zmluvných strán prideľujú nasledujúcim spôsobom:

a)

Ponuky sa zoradia zostupne podľa ponúkaných úrokových sadzieb alebo vzostupne podľa ponúkaných cien.

b)

Ako prvé sa uspokojujú ponuky s najvyššími úrovňami úrokových sadzieb (s najnižšími úrovňami cien), a potom sa postupne akceptujú ponuky s nižšími úrokovými sadzbami (s vyššími cenami) až do vyčerpania celkového objemu likvidity, ktorá má byť umiestnená.

c)

Ak pri hraničnej úrokovej sadzbe (najvyššej akceptovanej cene) súhrnný objem ponúk presiahne zostávajúci objem, ktorý sa má prideliť, zostávajúci objem sa prideľuje pomerným spôsobom medzi ponuky podľa pomeru zostávajúceho objemu, ktorý sa má prideliť, k celkovému objemu ponúk pri hraničnej úrokovej sadzbe (najvyššej akceptovanej cene), v súlade s tabuľkou 2 prílohy III.

d)

Suma pridelená jednotlivým zmluvným stranám sa zaokrúhli na najbližšie euro.

2.   ECB sa môže rozhodnúť, že každému úspešnému záujemcovi pridelí určitý minimálny objem.

Článok 39

Prideľovanie v tendroch na stiahnutie likvidity s pohyblivou úrokovou sadzbou v eurách

1.   V tendroch na stiahnutie likvidity s pohyblivou úrokovou sadzbou v eurách, ktoré sa používajú pri emisii dlhových certifikátov ECB a pri prijímaní termínovaných vkladov, sa ponuky zmluvných strán prideľujú nasledujúcim spôsobom:

a)

Ponuky sa zoradia vzostupne podľa ponúkaných úrokových sadzieb alebo zostupne podľa ponúkaných cien.

b)

Ako prvé sa uspokojujú ponuky s najnižšími úrovňami úrokových sadzieb (s najvyššími úrovňami cien), a potom sa postupne akceptujú ponuky s vyššími úrokovými sadzbami (s nižšími cenami) až do vyčerpania celkového objemu likvidity, ktorá sa má stiahnuť.

c)

Ak pri hraničnej úrokovej sadzbe (najnižšej akceptovanej cene) súhrnný objem ponúk presiahne zostávajúci objem, ktorý sa má prideliť, zostávajúci objem sa prideľuje pomerným spôsobom medzi ponuky podľa pomeru zostávajúceho objemu, ktorý sa má prideliť, k celkovému objemu ponúk pri hraničnej úrokovej sadzbe (najnižšej akceptovanej cene), v súlade s tabuľkou 2 prílohy III.

d)

Suma pridelená jednotlivým zmluvným stranám sa zaokrúhli na najbližšie euro. Pri emisii dlhových certifikátov ECB sa pridelená menovitá hodnota zaokrúhli na najbližší násobok 100 000 EUR.

2.   ECB sa môže rozhodnúť, že každému úspešnému záujemcovi pridelí určitý minimálny objem.

Článok 40

Prideľovanie v tendroch pre devízové swapy s pohyblivou úrokovou sadzbou na dodanie likvidity

1.   V tendroch pre devízové swapy s pohyblivou úrokovou sadzbou na dodanie likvidity sa ponuky zmluvných strán prideľujú nasledujúcim spôsobom:

a)

Ponuky sa zoradia vzostupne podľa kotácií swapových bodov s prihliadnutím na matematické znamienko kotácie.

b)

Matematické znamienko kotácie závisí od matematického znamienka úrokového diferenciálu medzi cudzou menou a eurom. Pri splatnosti swapu:

i)

ak je úroková sadzba cudzej meny vyššia ako zodpovedajúca úroková sadzba pre euro, kotácia swapového bodu je kladná, t. j. euro je kótované voči cudzej mene s prémiou; a

ii)

ak je úroková sadzba cudzej meny nižšia ako zodpovedajúca úroková sadzba pre euro, kotácia swapového bodu je záporná, t. j. euro je kótované voči cudzej mene s diskontom.

c)

Ako prvé sa uspokojujú ponuky s najnižšími kotáciami swapových bodov, a potom sa postupne akceptujú ponuky s vyššími kotáciami swapových bodov až do vyčerpania celkového pevne stanoveného objemu meny, ktorý má byť pridelený.

d)

Ak pri najvyššej akceptovanej kotácii swapových bodov, t. j. hraničnej kotácii swapových bodov súhrnný objem ponúk presiahne zostávajúci objem, ktorý sa má prideliť, zostávajúci objem sa prideľuje pomerným spôsobom medzi ponuky podľa pomeru zostávajúceho objemu, ktorý sa má prideliť, k celkovému objemu ponúk pri hraničnej kotácii swapových bodov, v súlade s tabuľkou 3 prílohy III.

e)

Suma pridelená jednotlivým zmluvným stranám sa zaokrúhli na najbližšie euro.

2.   ECB sa môže rozhodnúť, že každému úspešnému záujemcovi pridelí určitý minimálny objem.

Článok 41

Prideľovanie v tendroch pre devízové swapy s pohyblivou úrokovou sadzbou na stiahnutie likvidity

1.   V tendroch pre devízové swapy s pohyblivou úrokovou sadzbou na stiahnutie likvidity sa ponuky zmluvných strán prideľujú nasledujúcim spôsobom:

a)

Ponuky sa zoradia zostupne podľa ponúkaných kotácií swapových bodov s prihliadnutím na matematické znamienko kotácie.

b)

Matematické znamienko kotácie závisí od matematického znamienka úrokového diferenciálu medzi cudzou menou a eurom. Pri splatnosti swapu:

i)

ak je úroková sadzba cudzej meny vyššia ako zodpovedajúca úroková sadzba pre euro, kotácia swapového bodu je kladná, t. j. euro je kótované voči cudzej mene s prémiou; a

ii)

ak je úroková sadzba cudzej meny nižšia ako zodpovedajúca úroková sadzba pre euro, kotácia swapového bodu je záporná, t. j. euro je kótované voči cudzej mene s diskontom.

c)

Ako prvé sa uspokojujú ponuky s najvyššími kotáciami swapových bodov, a potom sa postupne akceptujú ponuky s nižšími kotáciami swapových bodov, a to:

i)

do vyčerpania celkového pevne stanoveného objemu meny, ktorý sa má stiahnuť a

ii)

kým pri najnižšej akceptovanej kotácii swapových bodov, t. j. hraničnej kotácii swapových bodov súhrnný objem ponúk presiahne zostávajúci objem, ktorý sa má prideliť.

d)

Zostávajúci objem sa prideľuje pomerným spôsobom medzi ponuky podľa pomeru zostávajúceho objemu, ktorý sa má prideliť, k celkovému objemu ponúk pri hraničnej kotácii swapových bodov, v súlade s tabuľkou 3 prílohy III. Suma pridelená jednotlivým zmluvným stranám sa zaokrúhli na najbližšie euro.

2.   ECB sa môže rozhodnúť, že každému úspešnému záujemcovi pridelí určitý minimálny objem.

Článok 42

Druh aukcie pri tendroch s pohyblivou úrokovou sadzbou

Pri tendroch s pohyblivou úrokovou sadzbou môže Eurosystém využiť buď aukciu s jednotnou úrokovou sadzbou (holandskú aukciu), alebo aukciu s viacerými úrokovými sadzbami (americkú aukciu).

Pododdiel 4

Vyhlásenie výsledkov tendra

Článok 43

Vyhlásenie výsledkov tendra

1.   ECB vyhlási svoje rozhodnutie o pridelení prostriedkov verejne s ohľadom na výsledky tendra prostredníctvom tlačových agentúr a na internetovej stránke ECB. Okrem toho môžu národné centrálne banky oznámiť rozhodnutie ECB o pridelení prostriedkov prostredníctvom národných tlačových agentúr a priamo zmluvným stranám, ak to považujú za potrebné.

2.   Verejné vyhlásenie výsledkov tendra obsahuje informácie stanovené v prílohe IV.

3.   Ak rozhodnutie o pridelení prostriedkov obsahuje chybné informácie týkajúce sa informácií obsiahnutých vo verejnom vyhlásení výsledkov tendra podľa odseku 1, ECB môže prijať akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za vhodné na odstránenie takýchto chybných informácií.

4.   Po verejnom vyhlásení rozhodnutia ECB o pridelení prostriedkov podľa odseku 1 potvrdia národné centrálne banky jednotlivé výsledky prideľovania priamo zmluvným stranám, pričom každá zmluvná strana obdrží samostatné a určité potvrdenie jej úspechu v tendri a o presnej sume, ktorá jej bola pridelená.

Oddiel 3

Dvojstranné postupy pre operácie Eurosystému na voľnom trhu

Článok 44

Prehľad dvojstranných postupov

1.   Eurosystém môže vykonávať prostredníctvom dvojstranných postupov nasledujúce operácie na voľnom trhu:

a)

dolaďovacie operácie (reverzné obchody, devízové swapy alebo prijímanie termínovaných vkladov), alebo

b)

štrukturálne operácie (priame obchody).

2.   V závislosti od konkrétnej transakcie sa dvojstranné postupy môžu vykonávať prostredníctvom priameho kontaktu so zmluvnými stranami, ako je to ustanovené v článku 45 alebo prostredníctvom búrz cenných papierov a trhových sprostredkovateľov, ako je to ustanovené v článku 46.

Článok 45

Dvojstranné postupy vykonávané prostredníctvom priameho kontaktu so zmluvnými stranami

1.   Dvojstranné postupy pre dolaďovacie operácie a štrukturálne operácie uskutočňované prostredníctvom priamych obchodov sa môžu vykonávať prostredníctvom priameho kontaktu so zmluvnými stranami.

2.   Národné centrálne banky priamo kontaktujú jednu alebo viac inštitúcií vybraných v súlade s kritériami akceptovateľnosti stanovenými v článku 57. Pri rozhodovaní o uzavretí obchodu s týmito inštitúciami sa národné centrálne banky riadia pokynmi ECB.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, môže Rada guvernérov ECB rozhodnúť, že za výnimočných okolností uskutočňuje ECB alebo jedna alebo viac národných centrálnych bánk na základe poverenia ECB dolaďovacie operácie alebo štrukturálne operácie uskutočňované prostredníctvom priamych obchodov, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom dvojstranných postupov. V takomto prípade sa postupy pre takéto operácie upravia zodpovedajúcim spôsobom. ECB rozhodne o uzavretí obchodu s kontaktovanými inštitúciami.

Článok 46

Dvojstranné postupy vykonávané prostredníctvom búrz cenných papierov a trhových sprostredkovateľov

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 45, sa môžu dvojstranné postupy pre štrukturálne operácie uskutočňované prostredníctvom priamych obchodov vykonávať prostredníctvom búrz cenných papierov a trhových sprostredkovateľov.

2.   Okruh zmluvných strán nie je obmedzený, ako sa ustanovuje v článku 57.

3.   Postupy sa prispôsobujú trhovým zvyklostiam pre dlhové nástroje, s ktorými sa obchoduje.

Článok 47

Vyhlasovanie operácií vykonávaných prostredníctvom dvojstranných postupov

1.   Dolaďovacie operácie alebo štrukturálne operácie uskutočňované prostredníctvom priamych obchodov, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom dvojstranných postupov, sa vopred verejne nevyhlasujú, ibaže sa ECB rozhodne inak.

2.   ECB môže rozhodnúť, že výsledky takýchto dvojstranných postupov nezverejní.

Článok 48

Prevádzkové dni pre dvojstranné postupy

1.   ECB môže uskutočňovať dvojstranné postupy pre dolaďovacie operácie v ktorýkoľvek pracovný deň Eurosystému. Na takýchto operáciách sa môžu zúčastniť iba národné centrálne banky, v ktorých sú deň uzavretia obchodu, deň vyrovnania a deň splatnosti pracovnými dňami národnej centrálnej banky.

2.   Dvojstranné postupy pre štrukturálne operácie uskutočňované prostredníctvom priamych obchodov sa obvykle vykonávajú a vyrovnávajú v dňoch, ktoré sú pracovnými dňami národnej centrálnej banky vo všetkých členských štátoch, ktorých menou je euro.

KAPITOLA 2

Postupy vyrovnania operácií menovej politiky Eurosystému

Článok 49

Prehľad postupov vyrovnania

1.   Platobné príkazy súvisiace s účasťou na operáciách na voľnom trhu alebo využívaním automatických operácií sa vyrovnávajú na účtoch zmluvných strán v NCB alebo na účtoch zúčtovacej banky zapojenej do systému TARGET2.

2.   Platobné príkazy súvisiace s účasťou na operáciách na voľnom trhu na dodanie likvidity alebo využívaním jednodňových refinančných operácií sa vyrovnávajú až v momente konečného prevodu alebo po konečnom prevode akceptovateľných aktív ako zábezpeky pre danú operáciu. Na tento účel zmluvné strany:

a)

vopred uložia akceptovateľné aktíva v NCB; alebo

b)

vyrovnajú akceptovateľné aktíva touto NCB formou dodania oproti platbe.

Článok 50

Vyrovnanie operácií na voľnom trhu

1.   Eurosystém sa usiluje vyrovnávať transakcie týkajúce sa operácií na voľnom trhu v tom istom čase vo všetkých členských štátoch, ktorých menou je euro, so všetkými zmluvnými stranami, ktoré poskytli dostatočné akceptovateľné aktíva ako zábezpeku. V dôsledku prevádzkových obmedzení a technických vlastností (napr. systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi) sa však načasovanie vyrovnania operácií na voľnom trhu v rámci dňa môže v členských štátoch, ktorých menou je euro, líšiť.

2.   Indikatívne dni vyrovnania sú zhrnuté v tabuľke 8.

Tabuľka 8

Indikatívne dni vyrovnania operácií eurosystému na voľnom trhu  (16)

Nástroj menovej politiky

Deň vyrovnania operácií na voľnom trhu založených na štandardných tendroch

Deň vyrovnania operácií na voľnom trhu založených na rýchlych tendroch alebo dvojstranných postupoch

Reverzné obchody

T + 1

T

Priame obchody

Podľa trhových zvyklostí pre akceptovateľné aktíva

Emisia dlhových certifikátov ECB

T + 2

Devízové swapy

T, T + 1 alebo T + 2

Prijímanie termínovaných vkladov

T

Článok 51

Vyrovnanie operácií na voľnom trhu vykonávaných prostredníctvom štandardných tendrov

1.   Eurosystém sa usiluje vyrovnávať operácie na voľnom trhu vykonávané prostredníctvom štandardných tendrov v prvý deň nasledujúci po dni uzavretia obchodu, keď je otvorený systém TARGET2 a všetky príslušné systémy vyrovnania obchodov s cennými papiermi.

2.   Dni vyrovnania hlavných refinančných operácií a pravidelných dlhodobejších refinančných operácií sú stanovené vopred v indikatívnom kalendári pravidelných tendrov Eurosystému. Ak bežný deň vyrovnania pripadá na deň pracovného pokoja, ECB sa môže rozhodnúť, že použije iný termín vyrovnania s možnosťou vyrovnania v ten istý deň. Eurosystém sa usiluje zabezpečiť, aby sa čas vyrovnania hlavných refinančných operácií a pravidelných dlhodobejších refinančných operácií zhodoval s časom splatenia predchádzajúcej operácie so zodpovedajúcou splatnosťou.

3.   Vyrovnanie emisie dlhových certifikátov ECB sa uskutočňuje na druhý deň po dni uzavretia obchodu, keď je otvorený systém TARGET2 a všetky príslušné systémy vyrovnania obchodov s cennými papiermi.

Článok 52

Vyrovnanie operácií na voľnom trhu vykonávaných prostredníctvom rýchlych tendrov alebo dvojstranných postupov

1.   Eurosystém sa usiluje vyrovnávať operácie na voľnom trhu vykonávané prostredníctvom rýchlych tendrov a dvojstranných postupov v deň uzavretia obchodu. Iné dni vyrovnania sa môžu použiť najmä pokiaľ ide o priame obchody a devízové swapy.

2.   Dolaďovacie operácie a štrukturálne operácie uskutočňované prostredníctvom priamych obchodov, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom dvojstranných postupov, sa vyrovnávajú decentralizovane prostredníctvom národných centrálnych bánk.

Článok 53

Ďalšie ustanovenia týkajúce sa vyrovnania a postupov na konci dňa

1.   Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky ustanovené v tejto kapitole, sa môžu v zmluvných alebo regulačných opatreniach uplatňovaných národnými centrálnymi bankami alebo ECB pre konkrétny nástroj menovej politiky vymedziť ďalšie ustanovenia týkajúce sa vyrovnania.

2.   Postupy na konci dňa sú stanovené v dokumentácii k rámcu TARGET2.

Článok 54

Povinné minimálne rezervy a prebytočné rezervy

1.   Podľa článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) sa zúčtovací účet zmluvnej strany v NCB môže používať ako účet rezerv. Povinné minimálne rezervy na zúčtovacích účtoch sa môžu využívať na účely vnútrodenného zúčtovania. Za denný stav povinných minimálnych rezerv zmluvnej strany sa považuje konečný denný zostatok na jej účte rezerv. Na účely tohto článku má pojem „účet rezerv“ rovnaký význam ako v nariadení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9).

2.   Rezervy, ktoré prevyšujú povinné minimálne rezervy podľa nariadenia (ES) č. 2531/98 a nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) sa úročia percentom nula alebo úrokovou sadzbou pre jednodňové sterilizačné operácie, podľa toho, ktorá z týchto sadzieb je nižšia.

TRETIA ČASŤ

AKCEPTOVATEĽNÉ ZMLUVNÉ STRANY

Článok 55

Kritériá akceptovateľnosti pre účasť na operáciách menovej politiky Eurosystému

Vo vzťahu k operáciám menovej politiky Eurosystému a s prihliadnutím na článok 57 Eurosystém umožňuje len účasť inštitúcií, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené v tomto článku.

a)

Podliehajú systému povinných minimálnych rezerv Eurosystému podľa článku 19.1 štatútu ESCB a nepožívajú výnimku z povinnosti udržiavať povinné minimálne rezervy Eurosystému podľa nariadenia (ES) č. 2531/98 a nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9).

b)

Musia byť finančne zdravé.

c)

Ide o niektorú z nasledujúcich inštitúcií:

i)

podlieha najmenej jednej forme harmonizovaného dohľadu Únie/EHP vykonávaného príslušnými orgánmi v súlade so smernicou 2013/36/EÚ a nariadením (EÚ) č. 575/2013;

ii)

je úverovou inštitúciou vo verejnom vlastníctve v zmysle článku 123 ods. 2 zmluvy, ktorá podliehajú dohľadu porovnateľnému s dohľadom vykonávaným príslušnými orgánmi podľa smernice 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

iii)

je inštitúciou podliehajúcou neharmonizovanému dohľadu vykonávanému príslušnými orgánmi, ktorý je porovnateľný s harmonizovaným dohľadom Únie/EHP vykonávaným príslušnými orgánmi podľa smernice 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, napr. pobočky zriadené v členských štátoch, ktorých menou je euro inštitúciami registrovanými mimo EHP.

d)

Spĺňajú všetky prevádzkové požiadavky uvedené v zmluvných alebo regulačných opatreniach uplatňovaných domácou NCB alebo ECB vzhľadom na konkrétny nástroj alebo operáciu.

Článok 56

Prístup k operáciám na voľnom trhu vykonávaným prostredníctvom štandardných tendrov a k automatickým operáciám

1.   Inštitúcie, ktoré spĺňajú kritériá akceptovateľnosti podľa článku 55, majú prístup k nasledujúcim operáciám menovej politiky Eurosystému:

a)

automatické operácie;

b)

operácie na voľnom trhu vykonávané prostredníctvom štandardných tendrov.

2.   Prístup k automatickým operáciám alebo operáciám na voľnom trhu vykonávaným prostredníctvom štandardných tendrov sa poskytuje len inštitúciám, ktoré spĺňajú kritériá akceptovateľnosti podľa článku 55, a to prostredníctvom ich domácej NCB.

3.   Ak má inštitúcia spĺňajúca kritériá akceptovateľnosti podľa článku 55 organizačné zložky, napr. ústredie alebo pobočky, vo viac ako jednom členskom štáte, ktorého menou je euro, má každá organizačná zložka spĺňajúca kritériá akceptovateľnosti podľa článku 55 prístup k automatickým operáciám alebo operáciám na voľnom trhu vykonávaným prostredníctvom štandardných tendrov, a to prostredníctvom svojej domácej NCB.

4.   Ponuky pre operácie na voľnom trhu vykonávané prostredníctvom štandardných tendrov a pre využitie automatických operácií predkladá len jedna organizačná zložka v každom členskom štáte, ktorého menou je euro, t. j. buď prostredníctvom ústredia, alebo určenej pobočky.

Článok 57

Výber zmluvných strán pre prístup k operáciám na voľnom trhu vykonávaným prostredníctvom rýchlych tendrov alebo dvojstranných postupov

1.   Pri operáciách na voľnom trhu, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom rýchlych tendrov alebo dvojstranných postupov, sa zmluvné strany vyberajú v súlade s odsekmi 2 až 4.

2.   Pri štrukturálnych operáciách uskutočňovaných prostredníctvom priamych obchodov, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom dvojstranných postupov, sa nekladú žiadne obmedzenia na okruh zmluvných strán. Pri štrukturálnych operáciách uskutočňovaných prostredníctvom priamych obchodov, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom rýchlych tendrov, platia kritériá akceptovateľnosti stanovené v článku 57 ods. 3 písm. b).

3.   Pri dolaďovacích operáciách, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom rýchlych tendrov alebo dvojstranných postupov, sa zmluvné strany vyberajú nasledovne:

a)

Pri dolaďovacích operáciách uskutočňovaných prostredníctvom devízových swapov na účely menovej politiky a ktoré sa vykonávajú prostredníctvom rýchlych tendrov alebo dvojstranných postupov, sa okruh zmluvných strán zhoduje s okruhom subjektov, ktoré sú vybrané pre devízové intervenčné operácie Eurosystému a ktoré sú zriadené v členských štátoch, ktorých menou je euro. Zmluvné strany pre devízové swapy na účely menovej politiky, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom rýchlych tendrov alebo dvojstranných postupov, nemusia spĺňať kritériá stanovené v článku 55. Kritériá výberu zmluvných strán, ktoré sa zúčastňujú na devízových intervenčných operáciách Eurosystému, vychádzajú zo zásady obozretnosti a efektívnosti, ako je to ustanovené v prílohe V. Národné centrálne banky môžu uplatňovať systém obmedzení, ktorý im umožní v devízových swapoch na účely menovej politiky kontrolovať svoju úverovú angažovanosť vo vzťahu k jednotlivým zúčastneným zmluvným stranám.

b)

Pri dolaďovacích operáciách uskutočňovaných prostredníctvom reverzných obchodov alebo prostredníctvom prijímania termínovaných vkladov a ktoré sa vykonávajú prostredníctvom rýchlych tendrov alebo dvojstranných postupov, každá NCB vyberie pre konkrétnu transakciu súbor zmluvných strán spomedzi inštitúcií, ktoré spĺňajú kritériá akceptovateľnosti stanovené v článku 55 a ktoré sú zriadené v jej členskom štáte, ktorého menou je euro. Výber je založený predovšetkým na aktivite príslušnej inštitúcie na peňažnom trhu. NCB môže uplatňovať dodatočné kritériá výberu, ako napríklad efektívnosť obchodovania a ponukový potenciál.

4.   Ak Rada guvernérov ECB rozhodne podľa článku 45 ods. 3, že ECB bude buď sama, alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých národných centrálnych bánk uskutočňovať dolaďovacie operácie, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom dvojstranných postupov, vyberie ECB svoje zmluvné strany na základe rotačného systému spomedzi zmluvných strán, ktoré sú spôsobilé na účasť v rýchlych tendroch a dvojstranných postupoch.

5.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 4, sa môžu operácie na voľnom trhu, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom rýchlych tendrov alebo dvojstranných postupov, uskutočňovať aj so širším okruhom zmluvných strán, ako je uvedený v odsekoch 2 až 4, ak o tom rozhodne Rada guvernérov ECB.

ŠTVRTÁ ČASŤ

AKCEPTOVATEĽNÉ AKTÍVA

HLAVA I

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článok 58

Akceptovateľné aktíva a akceptované spôsoby zabezpečenia, ktoré sa používajú pri úverových operáciách Eurosystému

1.   Eurosystém uplatňuje jednotný rámec pre akceptovateľné aktíva ustanovený týmto usmernením, ktorý platí pre všetky úverové operácie Eurosystému.

2.   Aby sa zmluvné strany mohli zúčastniť na úverových operáciách Eurosystému, musia poskytnúť Eurosystému aktíva, ktoré sú akceptovateľné ako zábezpeka pre takéto operácie. Berúc do úvahy, že úverové operácie Eurosystému zahŕňajú vnútrodenný úver, zábezpeka poskytnutá zmluvnými stranami v súvislosti s vnútrodenným úverom musí tiež spĺňať kritériá akceptovateľnosti ustanovené týmto usmernením, ako je to uvedené v usmernení ECB/2012/27.

3.   Zmluvné strany poskytnú akceptovateľné aktíva:

a)

prevodom vlastníctva, ktorý má právnu formu dohody o spätnom odkúpení, alebo

b)

vytvorením vymáhateľného nároku, ktorý má právnu formu zabezpečeného úveru, t. j. záložného práva, prevodu práva alebo vinkulácie príslušných aktív,

v každom prípade na základe vnútroštátnych zmluvných alebo regulačných opatrení vytvorených a zdokumentovaných domácou NCB.

4.   Ak zmluvné strany poskytnú akceptovateľné aktíva ako zábezpeku, domáca NCB môže vyžadovať buď rezerváciu alebo združenie akceptovateľných aktív v závislosti od toho, aký druh systému riadenia zábezpeky používa.

5.   Z hľadiska kvality aktív a ich akceptovateľnosti pre rôzne typy úverových operácií Eurosystému nie je medzi obchodovateľnými a neobchodovateľnými aktívami žiadny rozdiel.

6.   Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť ustanovená v odseku 2, že zmluvné strany poskytujú Eurosystému aktíva, ktoré sú akceptovateľné ako zábezpeka, môže Eurosystém na žiadosť poskytnúť zmluvným stranám poradenstvo v súvislosti s akceptovateľnosťou obchodovateľných aktív, ak už boli vydané, alebo v súvislosti s akceptovateľnosťou neobchodovateľných aktív, ak sa už požiadalo o ich poskytnutie. Eurosystém predtým poradenstvo poskytovať nesmie.

Článok 59

Všeobecné aspekty rámca Eurosystému pre hodnotenie kreditného rizika akceptovateľných aktív

1.   Ako jedno z kritérií akceptovateľnosti musia aktíva spĺňať vysoké štandardy na hodnotenie kreditného rizika vymedzené v rámci Eurosystému na hodnotenie kreditného rizika (Eurosystem credit assessment framework – ECAF).

2.   ECAF ustanovuje postupy, pravidlá a techniky na zabezpečenie zachovania požiadavky Eurosystému na vysoké štandardy na hodnotenie kreditného rizika pre akceptovateľné aktíva a na to, aby akceptovateľné aktíva spĺňali požiadavky na kreditnú kvalitu vymedzené Eurosystémom.

3.   Eurosystém vymedzuje na účely ECAF požiadavky na kreditnú kvalitu vo forme stupňov kreditnej kvality prostredníctvom stanovenia hraničných hodnôt pravdepodobnosti zlyhania (probability of default – PD) v časovom horizonte jedného roka nasledovne.

a)

Eurosystém zohľadňuje maximálne 0,10 % PD v období jedného roka, čo sa považuje za rovnocenné požiadavke na kreditnú kvalitu stupňa kreditnej kvality 2 a maximálne 0,40 % PD v období viac ako jedného roka, čo sa považuje za rovnocenné požiadavke na kreditnú kvalitu stupňa kreditnej kvality 3, pričom tieto hodnoty sa pravidelne prehodnocujú.

b)

Všetky aktíva akceptovateľné pre úverové operácie Eurosystému musia spĺňať minimálne požiadavku na kreditnú kvalitu zodpovedajúcu stupňu kreditnej kvality 3. Ďalšie požiadavky na kreditnú kvalitu pre osobitné aktíva uplatňuje Eurosystém v súlade s hlavami II a III štvrtej časti.

4.   Eurosystém uverejňuje informácie o stupňoch kreditnej kvality na internetovej stránke ECB vo forme harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému vrátane mapovania hodnotení kreditného rizika uskutočňovaných akceptovanými externými inštitúciami hodnotiacimi kreditné riziko (external credit assessment institutions – ECAI) a poskytovateľmi ratingových nástrojov (rating tools – RT) tretích strán, k stupňom kreditnej kvality.

5.   Pri hodnotení požiadaviek na kreditnú kvalitu Eurosystém zohľadňuje údaje získané zo systémov hodnotenia kreditného rizika z jedného zo štyroch zdrojov v súlade s hlavou V štvrtej časti.

6.   Eurosystém pri hodnotení kreditného rizika konkrétneho aktíva môže zohľadniť inštitucionálne kritériá a spôsob zabezpečenia úverov, ktorý držiteľovi aktíva zaručuje podobnú ochranu, napríklad záruky. Eurosystém si vyhradzuje právo určiť, či emisia, emitent, dlžník alebo ručiteľ spĺňajú požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu na základe akýchkoľvek informácií, ktoré Eurosystém považuje za relevantné pre zabezpečenie zodpovedajúcej ochrany Eurosystému pred rizikom.

7.   ECAF vychádza z vymedzenia pojmu „zlyhanie“ podľa smernice 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

HLAVA II

KRITÉRIÁ AKCEPTOVATEĽNOSTI A POŽIADAVKY NA KREDITNÚ KVALITU OBCHODOVATEĽNÝCH AKTÍV

KAPITOLA 1

Kritériá akceptovateľnosti obchodovateľných aktív

Článok 60

Kritériá akceptovateľnosti týkajúce sa všetkých druhov obchodovateľných aktív

Aby boli obchodovateľné aktíva akceptovateľné ako zábezpeka pre úverové operácie Eurosystému, musia byť dlhovými nástrojmi spĺňajúcimi kritériá akceptovateľnosti ustanovené v oddiele 1 okrem určitých druhov obchodovateľných aktív, ako je to ustanovené v oddiele 2.

Článok 61

Zoznam akceptovateľných obchodovateľných aktív a pravidlá vykazovania

1.   ECB uverejňuje aktuálny zoznam akceptovateľných obchodovateľných aktív na svojej internetovej stránke v súlade s metodikou tam uvedenou a každý pracovný deň tento zoznam aktualizuje. Aktíva posúdené v súlade s článkom 87 ods. 3 nie sú uverejnené v tomto zozname akceptovateľných obchodovateľných aktív.

2.   NCB, ktorá vykazuje ECB osobitné obchodovateľné aktívum, je spravidla NCB krajiny, v ktorej sa s obchodovateľným aktívom dá obchodovať.

Oddiel 1

Všeobecné kritériá akceptovateľnosti obchodovateľných aktív

Článok 62

Výška istiny obchodovateľných aktív

1.   Aby boli dlhové nástroje akceptovateľné, musia až do ich úplného splatenia mať:

a)

pevne stanovenú výšku istiny neviazanú na žiadne podmienky, alebo

b)

výšku istiny neviazanú na žiadne podmienky, ktorá je pevne viazaná v určitom čase iba na jeden index inflácie eurozóny a neobsahuje žiadne iné zložité štruktúry.

2.   Dlhové nástroje, ktorých výška istiny je viazaná len na jeden index inflácie eurozóny v rovnakom čase, sú tiež prípustné, keďže štruktúra kupónu je vymedzená v článku 63 ods. 1 písm. b) bod i) štvrtej odrážke a viazaná na rovnaký index inflácie eurozóny.

3.   Aktíva s warrantmi alebo podobnými právami nie sú akceptovateľné.

Článok 63

Akceptovateľné štruktúry kupónov pre obchodovateľné aktíva

1.   Aby boli dlhové nástroje akceptovateľné, musia mať až do ich úplného splatenia niektorú z nasledujúcich štruktúr kupónov:

a)

kupóny s pevnou sadzbou, nulové kupóny alebo kupóny s viacstupňovou sadzbou s vopred stanoveným kalendárom a s vopred stanovenými kupónovými hodnotami, ktoré nemôžu viesť k zápornému toku hotovosti, alebo

b)

kupóny s pohyblivou sadzbou, ktoré nemôžu viesť k zápornému toku hotovosti a majú takúto štruktúru: sadzba kupónu = (referenčná sadzba * l) ± x, s tým, že f ≤ sadzba kupónu ≤ c, pričom:

i)

referenčná sadzba je v rovnakom čase len jednou z týchto sadzieb:

úroková miera na peňažnom trhu s eurom, napr. EURIBOR, LIBOR alebo podobné indexy,

úrokové sadzby swapu s fixnou splatnosťou, napr. CMS, EIISDA, EUSA,

výnos jedného štátneho dlhopisu eurozóny alebo index niekoľkých štátnych dlhopisov eurozóny so splatnosťou najviac jeden rok,

index inflácie eurozóny a

ii)

pokiaľ sú čísla f [najnižšia hodnota (floor)], c [najvyššia hodnota (ceiling)], l [faktor zvýšenia/zníženia pákového efektu (leveraging/deleveraging factor)] a x (marža) k dispozícii, ide o čísla, ktoré sú buď vopred určené pri emisii, alebo ktoré sa po čase môžu zmeniť, pričom f a c sú väčšie ako alebo rovné nule a l je väčšie ako nula počas celej životnosti aktíva. V prípade kupónov s pohyblivou sadzbou, pri ktorých je referenčnou sadzbou index inflácie, sa l rovná jednej.

2.   Dlhové nástroje s kupónom s pohyblivou sadzbou uvedené v odseku 1 písm. b) sa považujú za neakceptovateľné, ak má kupónová sadzba kedykoľvek po použití vzorca pre kupónovú sadbu zápornú hodnotu.

3.   Každá štruktúra kupónov, ktorá nie je v súlade s odsekmi 1 a 2, je neakceptovateľná vrátane prípadov, keď nie je v súlade len časť štruktúry odmeňovania, ako je prémia.

4.   Na účely tohto článku, ak má kupón viacstupňovú sadzbu, buď pevnú alebo pohyblivú, hodnotenie príslušnej štruktúry kupónu je založené na období celkovej životnosti aktíva s ohľadom na budúcnosť, ako aj na minulosť.

5.   Akceptovateľné štruktúry kupónov nedávajú emitentovi možnosť voľby, t. j. počas celej životnosti aktíva neumožňujú zmeny v štruktúre kupónu s ohľadom na budúcnosť a na minulosť, ktoré sú závislé od rozhodnutia emitenta.

Článok 64

Nepodriadenosť v súvislosti s obchodovateľnými aktívami

Akceptovateľné dlhové nástroje nesmú zakladať práva na istinu a/alebo úrok, ktoré sú podriadené právam držiteľov iných dlhových nástrojov toho istého emitenta.

Článok 65

Mena obchodovateľných aktív

Aby boli dlhové nástroje akceptovateľné, musia byť denominované v eurách alebo v jednej z bývalých mien členských štátov, ktorých menou je euro.

Článok 66

Miesto vydania obchodovateľných aktív

1.   Aby boli dlhové nástroje akceptovateľné, musia byť vydané v EHP centrálnou bankou alebo systémom vyrovnania obchodov s cennými papiermi, ktorý bol vyhodnotený ako vyhovujúci pravidlám Eurosystému na hodnotenie používateľov. Tým nie je dotknutý odsek 2.

2.   Pri dlhových nástrojoch vydaných nefinančnou korporáciou alebo dlhových nástrojoch, za ktoré nefinančná korporácia ručí, a pri ktorých akceptovaný systém ECAI neuskutočnil hodnotenie kreditného rizika emisie, emitenta alebo ručiteľa, musí byť miestom emisie eurozóna.

3.   Medzinárodné dlhové nástroje vydané prostredníctvom medzinárodných centrálnych depozitárov cenných papierov Euroclear Bank a Clearstream Banking Luxembourg musia spĺňať, ak to prichádza do úvahy, nasledujúce kritériá.

a)

Medzinárodné dlhové nástroje znejúce na globálneho držiteľa musia byť vydané vo forme nových globálnych zmeniek (new global notes – NGN) a uložené u spoločného správcu, ktorým je ICSD alebo CSD, ktorý bol vyhodnotený ako vyhovujúci pravidlám Eurosystému na hodnotenie používateľov. To neplatí pre medzinárodné dlhové nástroje znejúce na globálneho držiteľa vydané vo forme klasických globálnych zmeniek (classical global notes) pred 1. januárom 2007 a zastupiteľné navyšované emisie (tap issuances) takýchto zmeniek vydané pod tým istým ISIN bez ohľadu na dátum navyšovanej emisie.

b)

Medzinárodné dlhové nástroje vydané na meno v globálnej podobe (global registered form) musia byť vydané v súlade s novou štruktúrou úschovy medzinárodných dlhových nástrojov. To neplatí pre medzinárodné dlhové nástroje vydané na meno v globálnej podobe pred 1. októbrom 2010.

c)

Medzinárodné dlhové nástroje v podobe individuálnych dlhových cenných papierov (individual note form) sú akceptovateľné, iba ak boli vydané v podobe individuálnych dlhových cenných papierov pred 1. októbrom 2010.

Článok 67

Postupy vyrovnania obchodovateľných aktív

1.   Aby boli dlhové nástroje akceptovateľné, musia byť prevoditeľné v zaknihovanej podobe a vedené a vyrovnané v členských štátoch, ktorých menou je euro prostredníctvom účtu v NCB alebo v systéme vyrovnania obchodov s cennými papiermi, ktorý bol vyhodnotený ako vyhovujúci pravidlám Eurosystému na hodnotenie používateľov, aby bezchybnosť a realizácia zábezpeky podliehali právu členského štátu, ktorého menou je euro.

2.   Ak centrálny depozitár cenných papierov/systém vyrovnania obchodov s cennými papiermi, v rámci ktorého sa aktívum emituje, a centrálny depozitár cenných papierov/systém vyrovnania obchodov s cennými papiermi, v rámci ktorého je aktívum vedené, nie sú totožné, musia byť spojené prostredníctvom akceptovateľného prepojenia, ktoré bolo vyhodnotené ako vyhovujúce pravidlám Eurosystému na hodnotenie používateľov v súlade s článkom 150.

Článok 68

Akceptovateľné trhy pre obchodovateľné aktíva

1.   Aby boli dlhové nástroje akceptovateľné, musí sa s nimi dať obchodovať na regulovanom trhu v zmysle jeho vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/65/EÚ (17), alebo sa s ním musí dať obchodovať na niektorých neregulovaných trhoch.

2.   ECB uverejní zoznam akceptovaných neregulovaných trhov na svojej internetovej stránke a aktualizuje ho aspoň raz za rok.

3.   Eurosystém hodnotí neregulované trhy podľa nasledujúcich zásad bezpečnosti, transparentnosti a prístupnosti:

a)

Pod bezpečnosťou sa rozumie istota v súvislosti s transakciami, najmä istota vo vzťahu k ich platnosti a vymáhateľnosti.

b)

Pod transparentnosťou sa rozumie neobmedzený prístup k informáciám o procedurálnych a prevádzkových pravidlách trhu, o finančných vlastnostiach aktív, mechanizme tvorby cien a relevantných cenách a množstvách, napr. kótovaných cenách, úrokových sadzbách, objemoch obchodovania, zostatkoch.

c)

Pod prístupnosťou sa rozumie možnosť Eurosystému byť účastníkom trhu a mať k nemu prístup. Trh sa považuje za prístupný, ak jeho procedurálne a prevádzkové pravidlá umožňujú Eurosystému podľa potreby získavať informácie a vykonávať transakcie na účely riadenia zábezpeky.

4.   Výber neregulovaných trhov je vymedzený výlučne v zmysle výkonu funkcie riadenia zábezpeky Eurosystému a nepovažuje sa za hodnotenie vnútornej kvality jednotlivých trhov Eurosystémom.

Článok 69

Typ emitenta alebo ručiteľa obchodovateľných aktív

1.   Aby boli dlhové nástroje akceptovateľné, musia byť vydané alebo zaručené centrálnymi bankami členských štátov, subjektmi verejného sektora, agentúrami, úverovými inštitúciami, finančnými korporáciami okrem úverových inštitúcií, nefinančnými korporáciami, multilaterálnymi rozvojovými bankami alebo medzinárodnými organizáciami.

2.   Okrem týchto bánk a organizácií uvedených v článku 117 ods. 2 a článku 118 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 môže Eurosystém na účely tohto usmernenia uznať za multilaterálnu rozvojovú banku alebo medzinárodnú organizáciu subjekt na základe zhodnotenia každého z nasledujúcich kritérií:

a)

ide o organizáciu s globálnym alebo regionálnym mandátom presahujúcim národné hranice,

b)

jej zdroje pochádzajú najmä z príspevkov vnútroštátnych verejných správ alebo od organizácií alebo subjektov, ktoré sú s vnútroštátnymi verejnými správami prepojené,

c)

poslanie tohto subjektu je v súlade s politikou Únie.

Článok 70

Sídlo emitenta alebo ručiteľa

1.   Aby boli dlhové nástroje akceptovateľné, musia byť vydané emitentom so sídlom v EHP alebo v krajine G10 mimo EHP s výnimkami uvedenými v odsekoch 3 až 6.

2.   Aby boli ručitelia dlhových nástrojov akceptovateľní, musia mať sídlo v EHP okrem prípadov, keď nie je potrebná záruka na vytvorenie požiadaviek na kreditnú kvalitu pre konkrétne dlhové nástroje, s výnimkami uvedenými v odsekoch 3 a 4. Možnosť použiť rating ručiteľa od ECAI na stanovenie príslušných požiadaviek na kreditnú kvalitu pre konkrétny dlhový nástroj je upravená v článku 84.

3.   Pri dlhových nástrojoch vydaných nefinančnými korporáciami alebo dlhových nástrojoch, za ktoré nefinančné korporácie ručia, a pri ktorých neexistuje hodnotenie kreditného rizika emisie, emitenta alebo ručiteľa akceptovaným systémom ECAI, musia mať emitent alebo ručiteľ sídlo v členskom štáte, ktorého menou je euro.

4.   Pri dlhových nástrojoch vydaných multilaterálnymi rozvojovými bankami alebo medzinárodnými organizáciami alebo dlhových nástrojoch, za ktoré multilaterálne rozvojové banky alebo medzinárodné organizácie ručia, sa neuplatňuje kritérium podľa sídla a sú akceptovateľné bez ohľadu na ich sídlo.

5.   Pri cenných papieroch krytých aktívami musí mať emitent sídlo v EHP v súlade s článkom 74.

6.   Dlhové nástroje vydané emitentmi so sídlom v krajinách G10 nepatriacich do EHP sa považujú za akceptovateľné, iba ak Eurosystém na základe vlastného posúdenia dospel k záveru, že jeho práva budú dostatočne chránené právnym poriadkom príslušnej krajiny G10 nepatriacej do EHP. Príslušné dlhové nástroje možno považovať za akceptovateľné až po predložení právneho posudku príslušnej NCB, ktorý je pre Eurosystém formálne a vecne prijateľný.

Článok 71

Požiadavky na kreditnú kvalitu obchodovateľných aktív

Aby boli dlhové nástroje akceptovateľné, musia spĺňať požiadavky na kreditnú kvalitu uvedené v kapitole 2, ak nie je uvedené inak.

Oddiel 2

Osobitné kritériá akceptovateľnosti pre určité druhy obchodovateľných aktív

Pododdiel 1

Osobitné kritériá akceptovateľnosti pre cenné papiere kryté aktívami

Článok 72

Kritériá akceptovateľnosti pre cenné papiere kryté aktívami

Aby boli cenné papiere kryté aktívami akceptovateľné pre úverové operácie Eurosystému, musia spĺňať všeobecné kritériá akceptovateľnosti týkajúce sa všetkých typov obchodovateľných aktív ustanovené v oddiele 1 s výnimkou požiadaviek uvedených v článku 62, ktoré sa týkajú výšky istiny a navyše musia spĺňať osobitné kritériá akceptovateľnosti ustanovené v tomto pododdiele.

Článok 73

Homogénnosť a zloženie aktív vytvárajúcich peňažné toky

1.   Aby boli cenné papiere kryté aktívami akceptovateľné, musia byť všetky aktíva vytvárajúce peňažné toky, ktoré kryjú cenné papiere kryté aktívami homogénne, t. j. musí byť možné vykazovať ich na základe jedného z týchto existujúcich vzorov o úveroch:

a)

hypotekárne úvery na nehnuteľnosti na bývanie,

b)

hypotekárne úvery na komerčné nehnuteľnosti,

c)

úvery pre malé a stredné podniky (small and medium-sized enterprises – SME),

d)

úvery na motorové vozidlá,

e)

spotrebiteľské úvery,

f)

lízingové pohľadávky,

g)

pohľadávky z kreditných kariet.

2.   Eurosystém môže na základe posúdenia údajov predložených zmluvnou stranou rozhodnúť, že cenný papier krytý aktívami nie je homogénny.

3.   Cenné papiere kryté aktívami nesmú obsahovať aktíva vytvárajúce peňažné toky pochádzajúce priamo od SPV vydávajúcich cenné papiere kryté aktívami.

4.   Aktíva vytvárajúce peňažné toky nesmú vcelku ani čiastočne, skutočne ani potenciálne pozostávať z tranží iných cenných papierov krytých aktívami. Toto kritérium nevylučuje cenné papiere kryté aktívami, ak štruktúra emisie zahŕňa dve spoločnosti zvláštneho účelu a ak je splnené kritérium „skutočný predaj“ vo vzťahu k týmto spoločnostiam zvláštneho účelu tak, že dlhové nástroje vydané druhou spoločnosťou zvláštneho účelu sú priamo alebo nepriamo kryté pôvodným spoločným súborom aktív a všetky peňažné toky z aktív vytvárajúcich peňažné toky sa prevedú z jednej spoločnosti zvláštneho účelu do druhej.

5.   Aktíva vytvárajúce peňažné toky nesmú vcelku ani čiastočne, skutočne ani potenciálne pozostávať z úverových dlhopisov (credit linked notes), swapov alebo iných derivátových nástrojov, zo syntetických cenných papierov ani z podobných pohľadávok. Toto obmedzenie nezahŕňa swapy použité v obchodoch s cennými papiermi krytými aktívami uskutočnených výlučne na účely zabezpečenia.

6.   Bez toho, aby boli dotknuté kritériá akceptovateľnosti uvedené v tomto pododdiele, aktíva vytvárajúce peňažné toky, ktoré kryjú cenné papiere zabezpečené hypotekárnymi úvermi na komerčné účely, neobsahujú úvery, ktoré sú v ktoromkoľvek okamihu štruktúrované, syndikované alebo majú vysoký pákový efekt. Na účely tohto kritéria „štruktúrovaný úver“ znamená štruktúru s podriadenými tranžami, „syndikovaný úver“ znamená úver poskytnutý skupinou veriteľov, ktorí tvoria syndikát veriteľov a „úver s vysokým pákovým efektom“ znamená úver poskytnutý spoločnosti, ktorej zadĺženosť už dosiahla významnú úroveň, pričom tento úver sa používa na nadobudnutie majetkovej účasti v spoločnosti, ktorá je tiež dlžníkom z tohto úveru.

7.   Ak aktíva vytvárajúce peňažné toky, ktoré kryjú cenné papiere kryté aktívami, obsahujú lízingové pohľadávky s lízingami so zostatkovou hodnotou, tieto cenné papiere kryté aktívami, ktoré boli na zozname akceptovateľných aktív 1. mája 2015 zostanú akceptovateľnými do 31. augusta 2015.

Článok 74

Geografické obmedzenia týkajúce sa cenných papierov krytých aktívami a aktív vytvárajúcich peňažné toky

1.   Emitent cenných papierov krytých aktívami musí byť spoločnosť zvláštneho účelu so sídlom v EHP.

2.   Aktíva vytvárajúce peňažné toky musia pochádzať od pôvodcu registrovaného v EHP, ktorý ich sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľa registrovaného v EHP musí predať spoločnosti zvláštneho účelu.

3.   Na účely odseku 2 sa správca hypotéky alebo správca pohľadávok považuje za sprostredkovateľa. Cenné papiere kryté aktívami, ktoré sú na zozname akceptovateľných obchodovateľných aktív k 1. máju 2015 a ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v odseku 2 týkajúce sa miesta registrácie správcu hypotéky alebo správcu pohľadávok, zostanú akceptovateľnými do 1. mája 2016 za podmienky, že všetky ostatné kritériá akceptovateľnosti sú splnené.

4.   Dlžníci a veritelia z aktív vytvárajúcich peňažné toky musia byť registrovaní v EHP, alebo, ak sú fyzickými osobami, musia mať pobyt v EHP. Každý súvisiaci cenný papier sa musí nachádzať v EHP a právne predpisy, ktorými sa riadia aktíva vytvárajúce peňažné toky, musia byť právnymi predpismi krajiny EHP.

Článok 75

Nadobudnutie aktív vytvárajúcich peňažné toky spoločnosťami zvláštneho účelu

1.   Nadobudnutie aktív vytvárajúcich peňažné toky spoločnosťami zvláštneho účelu sa musí riadiť právom členského štátu.

2.   Aktíva vytvárajúce peňažné toky musia byť spoločnosťou zvláštneho účelu nadobudnuté od pôvodcu alebo sprostredkovateľa ako je to ustanovené v článku 74 ods. 2 spôsobom, ktorý Eurosystém považuje za „skutočný predaj“, ktorý je vynútiteľný voči ktorejkoľvek tretej osobe a je mimo dosahu pôvodcu a jeho veriteľov alebo sprostredkovateľa a jeho veriteľov, vrátane prípadov platobnej neschopnosti pôvodcu alebo sprostredkovateľa.

Článok 76

Posúdenie pravidiel týkajúcich sa spätného nadobudnutia práv a povinností vrátiť aktíva pre cenné papiere kryté aktívami

1.   Cenné papiere kryté aktívami sú akceptovateľné len vtedy, ak sa Eurosystém presvedčil o tom, že jeho práva by boli dostatočným spôsobom chránené voči pravidlám týkajúcim sa spätného nadobudnutia práv a povinnosti vrátiť aktíva, ktoré Eurosystém považuje za významné podľa právnych predpisov príslušnej krajiny EHP. Eurosystém môže, aby sa cenné papiere kryté aktívami mohli považovať za akceptovateľné, na tento účel požadovať:

a)

nezávislý právny posudok, ktorý je pre Eurosystém formálne a vecne prijateľný, a ktorý popisuje pravidlá týkajúce sa spätného nadobudnutia práv a povinnosti vrátiť aktíva v príslušnej krajine, a/alebo

b)

ďalšie dokumenty vrátane potvrdenia o platobnej schopnosti od nadobúdateľa za podozrivé obdobie, čo je určité obdobie, počas ktorého môže likvidátor vyhlásiť predaj aktív vytvárajúcich peňažné toky, ktoré kryjú cenné papiere kryté aktívami za neplatný.

2.   Medzi pravidlá týkajúce sa spätného nadobudnutia práv a povinností vrátiť aktíva, ktoré Eurosystém považuje za nepriaznivé a preto neprijateľné, patria:

a)

pravidlá, podľa ktorých likvidátor môže vyhlásiť predaj aktív vytvárajúcich peňažné toky, ktoré kryjú cenné papiere kryté aktívami za neplatný len na základe toho, že sa predaj uskutočnil počas podozrivého obdobia v zmysle odseku 1 písm. b) pred vyhlásením platobnej neschopnosti predávajúceho, alebo

b)

pravidlá, podľa ktorých takému vyhláseniu neplatnosti môže zabrániť len nadobúdateľ aktív, ak vie preukázať, že o platobnej neschopnosti predávajúceho v čase predaja nevedel.

Na účely tohto kritéria môže byť predávajúci pôvodcom alebo sprostredkovateľom.

Článok 77

Nepodriadenosť tranží cenných papierov krytých aktívami

1.   Len tranže cenných papierov krytých aktívami alebo ich časti, ktoré nie sú podriadené iným tranžiam tej istej emisie počas životnosti cenného papiera krytého aktívami sú akceptovateľné.

2.   Tranža alebo jej časť sa nepovažujú za podriadené iným tranžiam alebo ich častiam tej istej emisie, pokiaľ v súlade s poradím prednosti splácania stanoveným v prospekte emitenta, ktoré sa uplatňuje po doručení výzvy na predčasné splatenie, nemá žiadna iná tranža alebo jej časť z hľadiska splatenia, t. j. istiny a úroku, prednostné právo pred touto tranžou alebo jej časťou, a táto tranža alebo jej časť je teda spomedzi rôznych tranží a ich častí v poradí strát na poslednom mieste.

Článok 78

Dostupnosť údajov o úveroch pre cenné papiere kryté aktívami

1.   Komplexné a štandardizované údaje o úveroch týkajúcich sa súboru aktív vytvárajúcich peňažné toky, ktoré kryjú cenné papiere kryté aktívami sa uverejnia v súlade s postupmi uvedenými v prílohe VIII, čo zahŕňa informácie o požadovanom bodovom hodnotení kvality údajov. Eurosystém vo svojom posúdení akceptovateľnosti zohľadňuje: a) akékoľvek zlyhanie doručiť údaje a b) ako často polia s jednotlivými údajmi o úveroch neobsahujú žiadne užitočné údaje.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá požadovaná hodnota kritéria stanovená v prílohe VIII v súvislosti s údajmi o úveroch, môže Eurosystém prijať ako zábezpeku cenné papiere kryté aktívami so bodmi nižšími ako požadovaná hodnota kritéria (A1) po skončení príslušného prechodného obdobia podľa prílohy VIII po individuálnom posúdení a na základe poskytnutia dostatočného vysvetlenia, prečo nebolo dosiahnuté požadované bodové hodnotenie. Pre každé adekvátne vysvetlenie uvedie Eurosystém maximálnu úroveň tolerancie a horizont tolerancie, ako je to bližšie vedené na internetovej stránke ECB. Horizont tolerancie stanovuje časové obdobie, počas ktorého sa musí zlepšiť kvalita údajov o cenných papieroch krytých aktívami.

Článok 79

Požiadavky na údaje pre dlhopisy kryté aktívami

Eurosystém si vyhradzuje právo požadovať od akejkoľvek tretej strany, ktorú považuje za relevantnú, vrátane ale nie len od emitenta, pôvodcu a/alebo organizátora akékoľvek objasnenie a/alebo právne potvrdenie, ktoré považuje za potrebné v súvislosti s hodnotením akceptovateľnosti cenných papierov krytých aktívami a so zreteľom na poskytnutie údajov o úveroch. Ak tretia strana nevyhovie určitej požiadavke, Eurosystém môže rozhodnúť o neakceptovaní cenných papierov krytých aktívami ako zábezpeky, alebo sa môže rozhodnúť pozastaviť akceptovateľnosť takejto zábezpeky.

Pododdiel 2

Osobitné kritériá akceptovateľnosti krytých dlhopisov krytých cennými papiermi krytými aktívami

Článok 80

Kritériá akceptovateľnosti krytých dlhopisov krytých cennými papiermi krytými aktívami

1.   V prípade krytých dlhopisov krytých cennými papiermi krytými aktívami obsahuje skupina aktív zabezpečujúcich krytý dlhopis len cenné papiere kryté aktívami, ktoré spĺňajú nasledujúce požiadavky.

a)

Aktíva vytvárajúce peňažné toky kryjúce cenné papiere kryté aktívami spĺňajú kritériá stanovené v článku 129 ods. 1 písm. d) až f) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súvislosti s cennými papiermi krytými aktívami kryjúcimi kryté dlhopisy.

b)

Aktíva vytvárajúce peňažné toky pochádzajú od subjektu, ktorý má úzke väzby s emitentom krytých dlhopisov v zmysle článku 138.

c)

Používajú sa ako technický nástroj na prevod hypoték alebo ručených úverov na nehnuteľnosti od subjektu pôvodcu do skupiny aktív príslušného krytého dlhopisu.

2.   S výnimkou odseku 4, národné centrálne banky používajú nasledujúce opatrenia na overenie, že skupina aktív zabezpečujúcich kryté dlhopisy kryté cennými papiermi krytými aktívami neobsahuje cenné papiere kryté aktívami, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa odseku 1.

a)

Národné centrálne banky požadujú raz za štvrťrok záväzné vyhlásenie emitenta potvrdzujúce, že skupina aktív zabezpečujúcich kryté dlhopisy kryté cennými papiermi krytými aktívami neobsahuje cenné papiere kryté aktívami, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa odseku 1. V žiadosti NCB sa uvedie, že záväzné vyhlásenie musí podpísať výkonný riaditeľ emitenta (Chief Executive Officer), jeho finančný riaditeľ (Chief Financial Officer) alebo manažér podobnej úrovne, resp. osoba oprávnená podpisovať v ich mene.

b)

Národné centrálne banky požadujú raz za rok ex post potvrdenie od externých audítorov alebo monitory skupiny aktív od emitenta potvrdzujúce, že skupina aktív zabezpečujúcich kryté dlhopisy kryté cennými papiermi krytými aktívami neobsahuje v danom monitorovanom období cenné papiere kryté aktívami, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa odseku 1.

3.   Ak emitent nevyhovie určitej požiadavke, alebo ak Eurosystém považuje obsah potvrdenia za nesprávny alebo nedostatočný v takom rozsahu, že nie je možné overiť, či skupina aktív zabezpečujúcich kryté dlhopisy kryté cennými papiermi krytými aktívami vyhovuje kritériám uvedeným v odseku 1, Eurosystém rozhodne, že nebude akceptovať kryté dlhopisy ako akceptovateľnú zábezpeku alebo že pozastaví ich akceptovateľnosť.

4.   Ak príslušná legislatíva alebo prospekt vylučujú zahrnutie cenných papierov krytých aktívami, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa odseku 1 ako aktíva skupiny aktív, nevyžaduje sa overenie podľa odseku 2.

5.   Na účely odseku 1 písm. b) sa úzke väzby určia v čase prevodu nadriadených podielov cenných papierov krytých aktívami do skupiny aktív zabezpečujúcich krytý dlhopis.

Pododdiel 3

Osobitné kritériá akceptovateľnosti pre dlhové certifikáty vydané Eurosystémom

Článok 81

Kritériá akceptovateľnosti pre dlhové certifikáty vydané Eurosystémom

1.   Dlhové certifikáty vydané ECB a dlhové certifikáty vydané národnými centrálnymi bankami Eurosystému pred dňom prijatia eura v príslušnom členskom štáte, ktorého menou je euro, sú akceptovateľné ako zábezpeka pre úverové operácie Eurosystému.

2.   Na dlhové certifikáty vydané Eurosystémom sa nevzťahujú kritériá uvedené v tejto kapitole.

KAPITOLA 2

Požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu obchodovateľných aktív

Článok 82

Požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu obchodovateľných aktív

1.   Aby boli obchodovateľné aktíva akceptovateľné ako zábezpeka pre úverové operácie Eurosystému, musia okrem všeobecných pravidiel uvedených v článku 59 a osobitných pravidiel uvedených v článku 84 spĺňať tieto požiadavky na kreditnú kvalitu:

a)

S výnimkou cenných papierov krytých aktívami musia mať všetky obchodovateľné aktíva hodnotenie kreditného rizika uskutočnené najmenej jedným akceptovaným systémom ECAI vyjadrené vo forme verejného úverového ratingu minimálne v súlade s stupňom kreditnej kvality 3 harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému.

b)

Cenné papiere kryté aktívami musia mať hodnotenia kreditného rizika uskutočnené najmenej dvoma rôznymi akceptovanými systémami ECAI vyjadrené vo forme dvoch verejných úverových ratingov, pričom každý systém ECAI poskytne jeden z nich, minimálne v súlade s stupňom kreditnej kvality 2 harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému.

2.   Eurosystém môže požiadať o vysvetlenie, ktoré považuje za potrebné vo vzťahu k verejnému úverovému ratingu podľa odseku 1.

Článok 83

Druhy hodnotenia kreditnej kvality externými inštitúciami hodnotiacimi kreditné riziko používané na hodnotenie kreditnej kvality obchodovateľných aktív

Na určenie súladu s požiadavkami na kreditnú kvalitu uplatňovanými na obchodovateľné aktíva sa používajú nasledujúce druhy hodnotenia kreditnej kvality od akceptovateľných externých inštitúcií hodnotiacich kreditné riziko.

a)   Rating emisie od ECAI: tento rating sa týka hodnotenia kreditného rizika buď emisie, alebo programu alebo série emisií, v rámci ktorých je aktívum vydané, ak neexistuje rating emisie od tej istej ECAI. Hodnotenie programu alebo série emisií od ECAI je relevantné len ak sa vzťahuje na určité aktívum a neexistuje žiadny odlišný rating emisie od rovnakej ECAI. V prípade ratingov emisií od ECAI neberie Eurosystém do úvahy pôvodnú splatnosť aktíva. Akceptovateľný je každý rating od ECAI priradený emisii alebo programu alebo sérii emisií.

b)   Rating emitenta od ECAI: tento rating sa týka hodnotenia kreditného rizika emitenta od ECAI. V prípade ratingov emitentov od ECAI berie Eurosystém do úvahy pôvodnú splatnosť aktíva, pokiaľ ide o akceptovateľné hodnotenie kreditného rizika od ECAI. Rozlišuje sa medzi:

i)

krátkodobými aktívami, t. j. aktívami s pôvodnou splatnosťou do 390 dní vrátane a

ii)

dlhodobými aktívami, t. j. aktívami s pôvodnou splatnosťou viac ako 390 dní. V prípade krátkodobých aktív sú akceptovateľnými krátkodobé a dlhodobé ratingy emitentov od ECAI. V prípade dlhodobých aktív sú akceptovateľné len dlhodobé ratingy emitentov od ECAI.

c)   Rating ručiteľa od ECAI: tento rating sa týka hodnotenia kreditného rizika ručiteľa od ECAI, ak ručiteľ spĺňa požiadavky uvedené v hlave IV. V prípade ratingov ručiteľov od ECAI neberie Eurosystém do úvahy pôvodnú splatnosť aktíva. Iba dlhodobé ratingy ručiteľov od ECAI sú akceptovateľné.

Článok 84

Priorita hodnotenia kreditnej kvality externými inštitúciami hodnotiacimi kreditné riziko v súvislosti s obchodovateľnými aktívami

V prípadne obchodovateľných aktív zohľadňuje Eurosystém hodnotenia kreditného rizika od ECAI, ktoré určujú, či aktíva spĺňajú požiadavky na kreditnú kvalitu, v súlade s nasledujúcimi pravidlami:

a)

V prípade obchodovateľných aktív, s výnimkou obchodovateľných aktív vydaných ústrednou štátnou správou, regionálnymi vládami, miestnou štátnou správou, agentúrami, multilaterálnymi rozvojovými bankami alebo medzinárodnými organizáciami, a s výnimkou cenných papierov krytých aktívami, sa uplatňujú nasledujúce pravidlá.

i)

Eurosystém prihliada na ratingy emisií od ECAI prednostne pred ratingami emitenov alebo ručiteľov od ECAI. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie tohto pravidla prednosti, v súlade s článkom 82 ods. 1 písm. a), aspoň jedno hodnotenie kreditného rizika od ECAI musí spĺňať uplatniteľné požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu.

ii)

Ak je k dispozícii viacero ratingov emisie od ECAI pre rovnakú emisiu, tak Eurosystém zohľadní prvý najlepší z týchto ratingov emisie od ECAI. Ak prvý najlepší rating emisie od ECAI nespĺňa minimálny limit kreditnej kvality Eurosystému pre obchodovateľné aktíva, aktívum nie je akceptovateľné napriek tomu, že existuje akceptovateľná záruka podľa hlavy IV.

iii)

Ak neexistuje žiadny rating emisie od ECAI, Eurosystém prihliada na rating emitenta alebo ručiteľa od ECAI. Ak je dispozícii viacero ratingov emitenta od ECAI a/alebo ratingov ručiteľa od ECAI pre rovnakú emisiu, tak Eurosystém zohľadní prvý najlepší z týchto ratingov.

b)

V prípade obchodovateľných aktív vydaných ústrednou štátnou správou, regionálnymi vládami, miestnou štátnou správou, agentúrami, multilaterálnymi rozvojovými bankami alebo medzinárodnými organizáciami, sa uplatňujú nasledujúce pravidlá.

i)

V súlade s článkom 82 ods. 1 písm. a), aspoň jedno hodnotenie kreditného rizika od ECAI musí spĺňať uplatniteľné požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu. Eurosystém prihliada len na ratingy emitenta alebo ručiteľa od ECAI.

ii)

Ak je dispozícii viacero ratingov emitenta od ECAI a ratingov ručiteľa od ECAI, Eurosystém zohľadní prvý najlepší z týchto ratingov.

iii)

Kryté dlhopisy vydané agentúrami sa nehodnotia podľa pravidiel uvedených pod týmto písmenom a namiesto toho sa posudzujú podľa písm. a).

c)

Pre cenné papiere kryté aktívami platia tieto pravidlá.

i)

V súlade s článkom 82 ods. 1 písm. b) aspoň dve hodnotenia kreditného rizika od ECAI musia spĺňať uplatniteľné požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu. Eurosystém prihliada len na ratingy emisie od ECAI.

ii)

Ak sú dispozícii viac ako dva ratingy emisie od ECAI, Eurosystém zohľadní prvý a druhý najlepší z týchto ratingov.

Článok 85

Cenné papiere vydané viacerými emitentmi

Pre obchodovateľné aktíva s viacerými emitentmi (cenné papiere vydané viacerými emitentmi) sa rating ECAI emitenta na základe potenciálnej zodpovednosti stanoví takto:

a)

Ak je každý emitent zodpovedný spoločne a nerozdielne za záväzky všetkých ostatných emitentov v rámci emisie, alebo programu alebo série emisií, zohľadní sa najvyšší rating emitenta od ECAI spomedzi prvých najlepších ratingov emitenta od ECAI, alebo

b)

Ak niektorý z emitentov nie je zodpovedný spoločne a nerozdielne za záväzky všetkých ostatných emitentov v rámci emisie, alebo programu alebo série emisií, zohľadní sa najnižší rating emitenta od ECAI spomedzi prvých najlepších ratingov emitenta od ECAI.

Článok 86

Ratingy v inej mene ako euro

Na účely ratingov emitenta od ECAI je akceptovateľný rating v cudzej mene. Ak je aktívum denominované v domácej mene emitenta, je akceptovateľný aj rating v miestnej mene.

Článok 87

Kritériá hodnotenia kreditnej kvality obchodovateľných aktív, ak neexistuje hodnotenie kreditného rizika od akceptovanej ECAI

1.   Ak nie je k dispozícii vhodné hodnotenie kreditného rizika emisie, emitenta alebo ručiteľa od akceptovanej ECAI v zmysle článku 84 písm. a) a b), Eurosystém odvodí implicitné hodnotenie kreditného rizika obchodovateľných aktív (s výnimkou cenných papierov krytých aktívami) na základe pravidiel uvedených v odsekoch 2 a 3. Toto implicitné hodnotenie kreditného rizika musí spĺňať požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu.

2.   Ak sú dlhové nástroje vydané alebo zaručené regionálnou vládou, alebo miestnym orgánom alebo „subjektom verejného sektora“, ako sú vymedzené v článku 4 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (ďalej len „subjekt verejného sektora podľa CRR“), ktoré majú sídlo v členskom štáte, ktorého menou je euro, hodnotenie kreditného rizika uskutoční Eurosystém v súlade s týmito pravidlami.

a)

Ak sú emitenti alebo ručitelia regionálnymi vládami, miestnymi orgánmi alebo subjektmi verejného sektora podľa CRR, s ktorými sa podľa príslušných orgánov na účely kapitálových požiadaviek zaobchádza v zmysle článkov 115 ods. 2, 116 ods. 1 a 116 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 rovnako, ako s ústrednými vládami, v ktorých jurisdikcii majú regionálne vlády, miestne orgány alebo subjekty verejného sektora sídlo, dlhovým nástrojom vydaným alebo zaručeným týmito subjektmi sa pridelí stupeň kreditnej kvality, ktorý zodpovedá najlepšiemu úverovému ratingu ústrednej vlády od akceptovanej ECAI, v ktorej jurisdikcii majú tieto subjekty sídlo.

b)

Ak sú emitenti alebo ručitelia regionálnymi vládami, miestnymi orgánmi alebo subjektmi verejného sektora podľa CRR, s ktorými sa podľa príslušných orgánov na účely kapitálových požiadaviek zaobchádza v zmysle článkov 115 ods. 1 a 116 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 rovnako, ako s úverovými inštitúciami, dlhovým nástrojom vydaným alebo zaručeným týmito subjektmi sa pridelí stupeň kreditnej kvality, ktorý zodpovedá stupňu kreditnej kvality o jeden stupeň nižšiemu, ako je najlepší kreditný rating od akceptovanej ECAI vo vzťahu k ústrednej vláde, v ktorej jurisdikcii majú tieto subjekty sídlo.

c)

Ak sú emitenti alebo ručitelia subjektmi verejného sektora podľa CRR a nespadajú pod písm. a) a b), implicitné hodnotenie kreditného rizika sa neodvodí a hodnotia sa rovnako ako subjekty súkromného sektora.

3.   Ak sú dlhové nástroje vydané alebo zaručené nefinančnými korporáciami zriadenými v členskom štáte, ktorého menou je euro, Eurosystém uskutoční hodnotenie kreditnej kvality na základe pravidiel hodnotenia kreditnej kvality uplatniteľných na hodnotenie kreditnej kvality úverových pohľadávok v kapitole 2 hlavy III. Aktíva, v súvislosti s ktorými sa posudzuje úverová kvalita v súlade s pravidlami uvedenými v tomto odseku, nie sú zahrnuté do tohto zoznamu akceptovateľných obchodovateľných aktív.

Tabuľka 9

Implicitné hodnotenie kreditného rizika pre emitentov alebo ručiteľov bez hodnotenia kreditného rizika zo strany ECAI

 

Klasifikácia emitentov a ručiteľov podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Implicitné hodnotenie kreditného rizika emitenta alebo ručiteľa z príslušnej kategórie podľa rámca ECAF

Kategória 1

Regionálne vlády, miestne orgány a subjekty verejného sektora podľa CRR, ktoré sa podľa príslušných orgánov môžu na účely kapitálových požiadaviek hodnotiť rovnako ako ústredná štátna správa.

Pridelí sa hodnotenie kreditného rizika zo strany ECAI platné pre ústrednú štátnu správu krajiny, v ktorej má subjekt sídlo.

Kategória 2

Regionálne vlády, miestne orgány a subjekty verejného sektora podľa CRR, ktoré sa podľa príslušných orgánov dohľadu môžu na účely kapitálových požiadaviek hodnotiť rovnako ako úverové inštitúcie.

Pridelí sa hodnotenie kreditného rizika o jeden stupeň nižšie ako hodnotenie kreditného rizika (18) zo strany ECAI platné pre ústrednú štátnu správu krajiny, v ktorej má subjekt sídlo

Kategória 3

Ostatné subjekty verejného sektora podľa CRR

Hodnotia sa rovnako ako emitenti alebo dlžníci zo súkromného sektora

Článok 88

Ďalšie požiadavky na kreditnú kvalitu pre cenné papiere kryté aktívami

1.   Hodnotenie kreditnej kvality v prípade cenných papierov krytých aktívami je založené na ratingu verejnej emisie, ktorý je vysvetlený vo verejne dostupnej ratingovej správe, t. j. správe o novej emisii. Verejne dostupná ratingová správa zahŕňa okrem iného komplexnú analýzu štrukturálnych a právnych aspektov, podrobné hodnotenie združených zábezpek, analýzu účastníkov transakcie, ako aj analýzu akýchkoľvek ďalších relevantných informácií o transakcii.

2.   Okrem požiadavky uvedenej v odseku 1 musia akceptované ECAI zverejňovať pravidelné monitorovacie správy o cenných papieroch krytých aktívami. Uverejňovanie týchto správ sa musí uskutočniť najneskôr do štyroch týždňov od dátumu kupónovej platby cenných papierov krytých aktívami. Referenčným dátumom pre tieto správy je posledný dátum kupónovej platby okrem cenných papierov krytých aktívami, pri ktorých sa kupón platí mesačne, pričom v týchto prípadoch sa monitorovacia správa uverejňuje prinajmenšom v štvrťročnej frekvencii. Súčasťou monitorovacích správ musia byť minimálne základné transakčné údaje, napríklad zloženie združených zábezpek, účastníci transakcií, kapitálová štruktúra a tiež údaje o výsledkoch.

HLAVA III

KRITÉRIÁ AKCEPTOVATEĽNOSTI A POŽIADAVKY NA KREDITNÚ KVALITU NEOBCHODOVATEĽNÝCH AKTÍV

KAPITOLA 1

Kritériá akceptovateľnosti neobchodovateľných aktív

Oddiel 1

Kritériá akceptovateľnosti úverových pohľadávok

Článok 89

Akceptovateľný typ aktíva

1.   Akceptovateľný typ aktíva je úverovou pohľadávkou, ktorá je dlhovým záväzkom dlžníka voči zmluvnej strane.

2.   Akceptovateľnými typmi úverových pohľadávok sú aj typy úverových pohľadávok s „klesajúcim zostatkom“, t. j. ak sú istina a úroky splácané podľa vopred dohodnutého kalendára.

3.   Kontokorentné úvery, akreditívy a nevyčerpané úverové linky, napr. nečerpané revolvingové úvery, ktoré oprávňujú čerpať úver, ale úverovou pohľadávkou ako takou nie sú, nie sú akceptovateľnými typmi úverových pohľadávok.

4.   Podiely na syndikovaných úveroch sú akceptovateľnými typmi úverových pohľadávok. Na účely tohto oddielu znamená podiel na syndikovaných úveroch úverovú pohľadávku vychádzajúcu z účasti veriteľa na úvere poskytnutom skupinou veriteľov združených v syndikáte veriteľov.

5.   Úverová pohľadávka poskytnutá v kontexte iného ako jednoduchého úverového vzťahu môže predstavovať akceptovateľný druh aktíva. Pohľadávka spojená s určitými lízingovými alebo faktoringovými štruktúrami sa môže kvalifikovať ako akceptovateľný druh aktíva, ak predstavuje úverovú pohľadávku. Pohľadávky nadobudnuté v rámci faktoringu sa kvalifikujú ako akceptovateľný druh aktíva len v rozsahu, v akom skutočne predstavujú úverovú pohľadávku, na rozdiel od iných pohľadávok, ako napríklad obstarávacia ceny pohľadávky.

Článok 90

Výška istiny a kupóny úverových pohľadávok

Aby boli úverové pohľadávky akceptovateľné, musia až do úplného splatenia spĺňať tieto požiadavky:

a)

pevne stanovená výška istiny neviazaná na nijaké podmienky a

b)

úroková sadzba, ktorá nemôže viesť k zápornému toku hotovosti, pričom ide o niektorú z týchto úrokových sadzieb:

i)

„nulový kupón“;

ii)

pevná úroková sadzba;

iii)

pohyblivá úroková sadzba, t. j. s naviazaním na inú referenčnú úrokovú sadzbu alebo na mieru inflácie.

Článok 91

Nepodriadenosť

Úverové pohľadávky nesmú zakladať práva na istinu a/alebo úrok, ktoré sú podriadené: a) právam držiteľov z iných nezabezpečených dlhových záväzkov dlžníka vrátanie iných podielov alebo v tom istom syndikovanom úvere, a b) práva držiteľov dlhových nástrojov toho istého emitenta.

Článok 92

Požiadavky na kreditnú kvalitu úverových pohľadávok

Kreditná kvalita úverových pohľadávok sa posudzuje na základe kreditnej kvality dlžníka alebo ručiteľa. Príslušný dlžník alebo ručiteľ musí spĺňať požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu vymedzené v pravidlách ECAF pre úverové pohľadávky uvedené v hlave III kapitole 2 štvrtej časti.

Článok 93

Minimálna výška úverových pohľadávok

Na domáce použitie musia úverové pohľadávky v čase ich poskytnutia ako zábezpeky zmluvnou stranou mať minimálnu výšku stanovenú domácou NCB. V prípade cezhraničného použitia sa uplatňuje minimálna výška 500 000 EUR.

Článok 94

Mena úverových pohľadávok

Úverové pohľadávky musia byť denominované v eurách alebo v jednej z bývalých mien členských štátov, ktorých menou je euro.

Článok 95

Typ dlžníka alebo ručiteľa

1.   Dlžníkmi a ručiteľmi akceptovateľných úverových pohľadávok sú nefinančné korporácie, subjekty verejného sektora, multilaterálne rozvojové banky alebo medzinárodné organizácie. Multilaterálna rozvojová banka alebo medzinárodná organizácia môžu byť na účely tohto článku uznané Eurosystémom rovnakým spôsobom, aký je uvedený v článku 69 ods. 2

2.   Ak má úverová pohľadávka viac ako jedného dlžníka, je každý dlžník samostatne a jednotlivo povinný splatiť predmetnú úverovú pohľadávku v celej výške.

Článok 96

Sídlo dlžníka alebo ručiteľa

1.   Dlžník z úverovej pohľadávky musí mať sídlo v členskom štáte, ktorého menou je euro.

2.   Ručiteľ z úverovej pohľadávky musí mať tiež sídlo v členskom štáte, ktorého menou je euro, okrem prípadov, keď nie je potrebná záruka na vytvorenie požiadaviek na kreditnú kvalitu pre neobchodovateľné aktíva, pretože existuje primerané posúdenie kreditného rizika u dlžníka.

3.   Pravidlá uvedené v odsekoch 1 a 2 neplatia pre dlžníkov alebo ručiteľov, ktorí sú multilaterálnymi rozvojovými bankami alebo medzinárodnými organizáciami, a sú akceptovateľné bez ohľadu na to, kde majú sídlo.

Článok 97

Rozhodné právo

Zmluva o úverovej pohľadávke a dohoda medzi zmluvnou stranou a domácou národnou centrálnou bankou o mobilizácii úverových pohľadávok ako zábezpeky sa musia riadiť právom členského štátu, ktorého menou je euro. Okrem toho celkový počet rôznych právnych poriadkov, ktoré možno uplatniť vo vzťahu k:

a)

zmluvnej strane;

b)

veriteľovi;

c)

dlžníkovi;

d)

ručiteľovi (ak prichádza do úvahy);

e)

zmluve o úverovej pohľadávke;

f)

dohode medzi zmluvnou stranou a domácou NCB mobilizujúcej úverovú pohľadávku ako zábezpeku.

Článok 98

Zaobchádzanie s úverovými pohľadávkami

S úverovými pohľadávkami sa musí zaobchádzať podľa postupov Eurosystému stanovených v príslušných národných predpisoch národných centrálnych bánk.

Článok 99

Ďalšie právne požiadavky týkajúce sa úverových pohľadávok

1.   V záujme vytvorenia platného zabezpečenia úverových pohľadávok a ich rýchlej realizácie v prípade zlyhania zmluvnej strany je potrebné splniť dodatočné právne požiadavky. Tieto právne požiadavky sa týkajú:

a)

overenia existencie úverových pohľadávok;

b)

informovania dlžníka o mobilizácii úverovej pohľadávky alebo registrácii takejto mobilizácie;

c)

absencie obmedzení mobilizácie úverovej pohľadávky;

d)

absencie obmedzení realizácie úverovej pohľadávky;

e)

absencie obmedzení týkajúcich sa bankového tajomstva a dôvernosti.

2.   Obsah týchto právnych požiadaviek je uvedený v článkoch 100 až 105. Ďalšie informácie o špecifikách národných jurisdikcií sú uvedené v príslušnej národnej dokumentácii národných centrálnych bánk.

Článok 100

Overenie postupov na predloženie úverových pohľadávok

Národné centrálne banky, orgány bankového dohľadu alebo externí audítori jednorázovo overia vhodnosť postupov, ktoré zmluvná strana používa, keď Eurosystému predkladá informácie o úverových pohľadávkach.

Článok 101

Overenie existencie úverových pohľadávok

1.   Pri overovaní existencie úverových pohľadávok mobilizovaných ako zábezpeka musia národné centrálne banky uskutočniť minimálne tieto kroky:

a)

Musia dostať minimálne raz za štvrťrok potvrdenie od zmluvných strán, v ktorom zmluvné strany potvrdia:

i)

existenciu úverových pohľadávok (toto potvrdenie možno nahradiť preverením informácií vedených v centrálnych úverových registroch, ak takéto registre existujú);

ii)

súlad úverových pohľadávok s kritériami akceptovateľnosti Eurosystému;

iii)

že úverová pohľadávka sa zároveň nepoužíva ako zábezpeka v prospech tretej strany a že zmluvná strana nebude mobilizovať takúto úverovú pohľadávku ako zábezpeku pre tretiu stranu;

iv)

že zmluvná strana sa zaviaže oznámiť príslušnej národnej centrálnej banke nie neskôr ako počas nasledujúceho pracovného dňa každú udalosť, ktorá má podstatný vplyv na zmluvný vzťah medzi zmluvnou stranou a príslušnou národnou centrálnou bankou, najmä predčasné, čiastočné alebo úplné splatenie úverovej pohľadávky, zníženie jej ratingu a podstatné zmeny jej podmienok.

b)

národné centrálne banky, príslušné centrálne úverové registre, orgány bankového dohľadu alebo externí audítori vykonajú náhodné kontroly kvality a presnosti písomných potvrdení vyhlásení zmluvných strán prostredníctvom doručenia listín alebo prostredníctvom návštev na mieste. Informácie kontrolované v súvislosti s každou úverovou pohľadávkou zahŕňajú minimálne charakteristické črty, ktoré určujú existenciu a akceptovateľnosť úverových pohľadávok. Pri zmluvných stranách so systémami založenými na internom ratingu schválenými ECAF sa musia uskutočniť ďalšie kontroly hodnotenia kreditnej kvality úverových pohľadávok vrátane kontroly pravdepodpobností zlyhania v súvislosti s dlžníkmi úverových pohľadávok, ktoré sú použité ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému.

2.   Aby mohli národné centrálne banky, orgány bankového dohľadu, externí audítori alebo centrálne úverové registre uskutočňovať kontroly v súlade s článkom 100 alebo odsekom 1 písm. a) a b) tohto článku, musia byť oprávnení tieto kontroly vykonať. V prípade potreby toto oprávnenie musí byť stanovené zmluvne, resp. musí byť v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 102

Platnosť dohody o mobilizácii úverových pohľadávok

Dohoda o mobilizácii úverovej pohľadávky ako zábezpeky musí platiť medzi zmluvnou stranou a príslušnou národnou centrálnou bankou podľa vnútroštátnych predpisov. Všetky potrebné právne náležitosti na zaistenie platnosti zmluvy a na zabezpečenie mobilizácie úverových pohľadávok ako zábezpeky musia byť splnené zmluvnou stranou a/alebo nadobúdateľom.

Článok 103

Úplný účinok mobilizácie vo vzťahu k tretím osobám

1.   Dohoda o mobilizácii úverovej pohľadávky ako zábezpeky musí platiť vo vzťahu k tretím osobám podľa príslušných vnútroštátnych predpisov. Všetky právne náležitosti potrebné na zabezpečenie platnej mobilizácie musia byť splnené zmluvnou stranou a/alebo nadobúdateľom.

2.   Pokiaľ ide o oznámenie dlžníkovi, platia v závislosti od vnútroštátneho práva nasledujúce pravidlá.

a)

Ak je oznámenie dlžníkovi alebo verejná registrácia mobilizácie úverovej pohľadávky ako zábezpeky nevyhnutná na zabezpečenie plnej účinnosti mobilizácie voči tretím osobám, a najmä na zabezpečenie prednosti nároku domácich národných centrálnych bánk voči ostatným veriteľom, je potrebné, aby boli tieto požiadavky na oznámenie alebo registráciu splnené vopred alebo počas samotnej mobilizácie úverovej pohľadávky ako zábezpeky.

b)

Ak sa nevyžaduje predchádzajúce oznámenie dlžníkovi ani verejná registrácia mobilizácie úverovej pohľadávky ako zábezpeky v súlade s písm. a) podľa príslušnej národnej dokumentácie, vyžaduje sa následné oznámenie dlžníkovi. Pod následným oznámením dlžníkovi sa rozumie to, že zmluvná strana, resp. domáca NCB, podľa príslušnej národnej dokumentácie, dlžníkovi oznámi, že zmluvná strana úverovú pohľadávku mobilizovala ako zábezpeku v prospech národnej centrálnej banky, bezodkladne po tom, ako dôjde k zlyhaniu alebo k inej úverovej udalosti podľa príslušnej národnej dokumentácie.

c)

Národné centrálne banky sa môžu rozhodnúť, že budú požadovať predchádzajúce oznámenie alebo verejnú registráciu pred mobilizáciou alebo v čase mobilizácie aj v prípadoch, kedy to nie je nevyhnutné na účely ustanovené pod písm. a).

d)

Pri úverových pohľadávkach, ktoré sú nástrojmi na doručiteľa môže domáca národná centrálna banka požadovať, aby jej alebo tretej osobe boli predmetné nástroje na doručiteľa fyzicky prevedené buď vopred, alebo počas ich samotnej mobilizácie ako zábezpeky. Oznamovacie požiadavky ustanovené pod písm. a) a b) sa neuplatňujú na úverové pohľadávky, ktoré sú nástrojmi na doručiteľa.

3.   Vyššie uvedené sú minimálne požiadavky. Národné centrálne banky sa môžu rozhodnúť, že budú navyše k vyššie uvedeným prípadom vyžadovať predchádzajúce oznámenie alebo registráciu vrátane prípadov týkajúcich sa nástrojov na doručiteľa.

Článok 104

Vylúčenie obmedzení týkajúcich sa mobilizácie a realizácie úverových pohľadávok

1.   Úverové pohľadávky musia byť plne prevoditeľné a schopné sa bez obmedzení mobilizovať v prospech Eurosystému. V úverovej zmluve ani v iných zmluvných dojednaniach medzi zmluvnou stranou a dlžníkom nesmú byť žiadne obmedzujúce ustanovenia týkajúce sa mobilizácie ako zábezpeky, pokiaľ vnútroštátne právne predpisy neustanovujú, že akékoľvek takéto zmluvné obmedzenia nemajú vplyv na Eurosystém, pokiaľ ide o mobilizáciu zábezpeky.

2.   Úverová zmluva ani iné zmluvné dojednania medzi zmluvnou stranou a dlžníkom nesmú obsahovať žiadne obmedzujúce ustanovenia týkajúce sa realizácie úverovej pohľadávky použitej ako zábezpeka pre úverové operácie Eurosystému vrátane obmedzení súvisiacich s formou a časom jej realizácie alebo s inými požiadavkami na jej realizáciu.

3.   Bez ohľadu na odseky 1 a 2 sa ustanovenia obmedzujúce prevod práva k podielom na syndikovaných úveroch na banky, finančné inštitúcie a subjekty, ktoré pravidelne vytvárajú, nadobúdajú alebo investujú do úverov, cenných papierov alebo iných finančných aktív, alebo sú na tento účel zriadené, nepovažujú za obmedzenie týkajúce sa realizácie úverovej pohľadávky.

4.   Bez ohľadu na odseky 1 a 2 sa zástupca pre uľahčenie inkasa a rozdeľovanie platieb a pre správu úveru nepovažuje za obmedzenie mobilizácie a realizácie podielu na syndikovanom úvere, ak: a) je tento zástupca úverovou inštitúciou nachádzajúcou sa v Únii, a b) služobný vzťah medzi príslušným členom syndikátu a zástupcom môže byť prevedený popri podiele na syndikovanom úvere alebo ako jeho súčasť.

Článok 105

Vylúčenie obmedzení týkajúcich sa bankového tajomstva a dôvernosti

Zmluvná strana a dlžník sa zmluvne dohodli, že dlžník bez ďalšieho súhlasí s tým, že zmluvná strana poskytne Eurosystému informácie o podrobnostiach týkajúcich sa úverovej pohľadávky a samotného dlžníka, ktoré domáca národná centrálna banka vyžaduje na vytvorenie účinného zabezpečenia úverových pohľadávok a ich rýchlu realizáciu v prípade nedodržania záväzkov zmluvnej strany. Táto požiadavka nie je nevyhnutná, ak je poskytnutie takýchto informácií podľa príslušnej vnútroštátnej dokumentácie zabezpečené prostredníctvom príslušného vnútroštátneho práva.

Oddiel 2

Kritériá akceptovateľnosti termínovaných vkladov

Článok 106

Kritériá akceptovateľnosti termínovaných vkladov

Termínované vklady držané akceptovateľnými zmluvnými stranami uvedené v článku 12 predstavujú akceptovateľné aktíva ako zábezpeku pre úverové operácie Eurosystému.

Oddiel 3

Kritériá akceptovateľnosti retailových hypotekárnych záložných dlhových nástrojov

Článok 107

Kritériá akceptovateľnosti retailových hypotekárnych záložných dlhových nástrojov

1.   Retailový hypotekárny záložný dlhový nástroj je vlastná alebo cudzia zmenka, ktorá je zabezpečená súborom hypotekárnych úverov na nehnuteľnosti na bývanie, ale nie je plne sekuritizovaná. Aktíva v takomto spoločnom fonde sa musia dať nahradiť a musí existovať mechanizmus, ktorým sa zabezpečuje prednostné právo domácej národnej centrálnej banky vo vzťahu k ostatným veriteľom s výnimkou veriteľov, ktorí majú prednosť z verejnopolitických dôvodov.

2.   Retailové hypotekárne záložné dlhové nástroje musia mať pevnú výšku istiny neviazanú na nijaké podmienky a úrokovú sadzbu, ktorej výsledkom nemôže byť negatívny tok hotovosti.

3.   Retailové hypotekárne záložné dlhové nástroje musia spĺňať požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu vymedzené v pravidlách ECAF pre retailové hypotekárne záložné dlhové nástroje uvedené v kapitole 2 hlavy III tejto štvrtej časti.

4.   Retailové hypotekárne záložné dlhové nástroje musia byť vydané úverovými inštitúciami, ktoré sú zmluvnými stranami so sídlom v členskom štáte, ktorého menou je euro.

5.   Retailové hypotekárne záložné dlhové nástroje musia byť denominované v eurách alebo v jednej z bývalých mien členských štátov, ktorých menou je euro.

6.   Emitent retailových hypotekárnych záložných dlhových nástrojov minimálne raz za mesiac záväzne potvrdí, že hypotekárne úvery na kúpu nehnuteľností na bývanie, ktoré tvoria skupinu aktív spĺňajú kritériá akceptovateľnosti uvedené v národných opatreniach vytvorených domácou NCB a na ktorých je hodnotenie kreditného rizika založené.

7.   Postupy týkajúce sa mobilizácie, použitia a zaobchádzania s retailovými hypotekárnymi záložnými dlhovými nástrojmi musia podliehať postupom Eurosystému, ako je to vymedzené v národnej dokumentácii domácej NCB.

KAPITOLA 2

Požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu neobchodovateľných aktív

Článok 108

Požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu neobchodovateľných aktív

Aby boli neobchodovateľné aktíva akceptovateľné, musia byť splnené nasledujúce požiadavky Eurosystému na úverovú kvalitu.

a)

Pre úverové pohľadávky musí hodnotenie kreditnej kvality úverových pohľadávok na základe kreditnej kvality dlžníka alebo ručiteľa zodpovedať minimálne stupňu kreditnej kvality 3 podľa harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému.

b)

Pre retailové hypotekárne záložné dlhové nástroje musí hodnotenie kreditnej kvality zodpovedať minimálne stupňu kreditnej kvality 2 podľa harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému.

Oddiel 1

Požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu úverových pohľadávok

Článok 109

Všeobecné pravidlá pre hodnotenie kreditnej kvality úverových pohľadávok

1.   Eurosystém posúdi kreditnú kvalitu úverových pohľadávok na základe kreditnej kvality dlžníkov alebo ručiteľov stanovenej systémom hodnotenia kreditného rizika alebo zdrojom vybratým zmluvnou stranou v súlade s článkom 110.

2.   Zmluvné strany musia príslušnú národnú centrálnu banku v nasledujúci deň informovať o každej úverovej udalosti vrátane oneskorenia splátok úverových pohľadávok mobilizovaných ako zábezpeka dlžníkmi, o ktorej sa zmluvné strany dozvedia a, ak to príslušná národná centrálna banka vyžaduje, aktíva stiahnuť alebo nahradiť.

3.   Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby pre dlžníkov alebo ručiteľov z úverových pohľadávok mobilizovaných ako zábezpeka používali najaktuálnejšie hodnotenia kreditnej kvality zo zvoleného systému alebo zdroja.

Článok 110

Výber systému alebo zdroja hodnotenia kreditného rizika

1.   Zmluvné strany mobilizujúce úverovú pohľadávku ako zábezpeku si musia vybrať jeden systém hodnotenia kreditného rizika z jedného zo štyroch zdrojov hodnotenia kreditného rizika akceptovaných Eurosystémom v súlade so všeobecnými kritériami akceptovateľnosti uvedenými v hlave V štvrtej časti. Ak si zmluvné strany vyberú zdroj ECAI, môže sa použiť ktorýkoľvek systém ECAI.

2.   Okrem odseku 1 môžu národné centrálne banky povoliť zmluvným stranám používanie viacerých systémov alebo zdrojov hodnotenia kreditného rizika na základe odôvodnenej žiadosti adresovanej domácej NCB a podloženej primeraným odôvodnením založeným na nedostatočne širokom pokrytí „hlavného“ zdroja alebo systému hodnotenia kreditného rizika.

3.   V prípadoch, kedy majú zmluvné strany povolenie používať viac ako jeden systém hodnotenia kreditného rizika alebo zdroj hodnotenia kreditného rizika, „hlavný“ systém alebo zdroj by mal poskytovať hodnotenie kreditnej kvality najväčšieho počtu dlžníkov z úverových pohľadávok mobilizovaných ako zábezpeka. Ak je k dispozícii od tohto hlavného systému alebo zdroja hodnotenie kreditného rizika dlžníka alebo ručiteľa, len toto hodnotenie kreditného rizika určuje akceptovateľnosť a oceňovacie zrážky pre dlžníka a ručiteľa.

4.   Zmluvné strany musia používať vybraté systémy alebo zdroje hodnotenia kreditného rizika minimálne po dobu 12 mesiacov.

5.   Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 4 môžu zmluvné strany predložiť domácej NCB výslovnú odôvodnenú žiadosť na zmenu vybratého systému alebo zdroja hodnotenia kreditného rizika.

6.   Za určitých okolností a obzvlášť ak zmluvná strana rozbieha svoj systém založený na internom ratingu alebo začína používať úverové pohľadávky ako zábezpeku môže NCB na základe odôvodnenej žiadosti výnimočne udeliť zmluvnej strane výnimku, pokiaľ ide o o obmedzenie v lehote 12 mesiacov upravené v odseku 4 a môže zmluvnej strane umožniť, aby zmenila svoj výber systému alebo zdroja hodnotenia kreditného rizika v tejto lehote.

7.   Ak si zmluvná strana zvolila ECAI za zdroj hodnotenia kreditného rizika, môže používať rating dlžníka alebo ručiteľa od ECAI. Ak je dispozícii viacero ratingov dlžníka od ECAI a/alebo ratingov ručiteľa od ECAI pre rovnakú úverovú pohľadávku, tak sa môže použiť najlepšie z týchto hodnotení kreditného rizika od ECAI.

Článok 111

Hodnotenie kreditného rizika úverových pohľadávok voči subjektom verejného sektora alebo nefinančným korporáciám ako dlžníkom alebo ručiteľom

1.   Eurosystém hodnotí kreditnú kvalitu úverových pohľadávok voči subjektom verejného sektora, ktoré vystupujú ako dlžníci alebo ručitelia na základe nasledujúcich pravidiel, ktoré sa uplatňujú v poradí, ako sú uvedené.

a)

Ak je k dispozícii hodnotenie kreditného rizika zo systému alebo zdroja, ktorý si zmluvná strana vybrala, Eurosystém ho použije na určenie, či subjekt verejného sektora vystupujúci ako dlžník alebo ručiteľ spĺňa požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu neobchodovateľných aktív ustanovené v článku 108.

b)

Ak neexistuje hodnotenie kreditného rizika podľa písm. a), Eurosystém použije hodnotenie kreditného rizika subjektu verejného sektora vystupujúceho ako dlžník alebo ručiteľ poskytnuté akceptovaným ECAI systémom.

c)

Ak neexistuje hodnotenie kreditného rizika podľa písm. a) a b), uplatní sa na príslušný subjekt verejného sektora vystupujúci ako dlžník alebo ručiteľ postup ustanovený v článku 87 pre obchodovateľné aktíva.

2.   Eurosystém posúdi kreditnú kvalitu úverových pohľadávok voči nefinančným korporáciám ako dlžníkom alebo ručiteľom takto: hodnotenie kreditného rizika poskytnuté systémom hodnotenia kreditného rizika alebo zdrojom vybratým zmluvnou stranou musí spĺňať požiadavky Eurosystému na hodnotenie kreditnej kvality pre neobchodovateľné aktíva ustanovené v článku 108.

Oddiel 2

Požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu retailových hypotekárnych záložných dlhových nástrojov

Článok 112

Stanovenie požiadaviek Eurosystému na kreditnú kvalitu retailových hypotekárnych záložných dlhových nástrojov

Na účely posúdenia, či sú splnené požiadavky na kreditnú kvalitu uvedené v článku 108, posúdi domáca NBS úverovú kvalitu retailových hypotekárnych záložných dlhových nástrojov na základe rámca pre hodnotenie kreditnej kvality špecifického pre daný právny systém ustanoveného v príslušnej národnej dokumentácii.

HLAVA IV

ZÁRUKY PRE OBCHODOVATEĽNÉ A NEOBCHODOVATEĽNÉ AKTÍVA

Článok 113

Uplatniteľné požiadavky na záruky

1.   Požiadavky Eurosystému na úverovú kvalitu sa môžu stanoviť na základe hodnotenia kreditného rizika poskytnutého v súvislosti s ručiteľmi podľa článkov 82 až 84 v súvislosti s obchodovateľnými aktívami a podľa článku 108 v súvislosti s úverovými pohľadávkami.

2.   Záruky poskytnuté ručiteľmi, ktoré sú potrebné na stanovenie požiadaviek Eurosystému na kreditnú kvalitu, musia byť v súlade s ustanoveniami tejto hlavy.

3.   Na účely odseku 1 sa príslušný ručiteľ hodnotí osobitne na základe hodnotenia jeho kreditného rizika a musí spĺňať požiadavky Eurosystému na úverovú kvalitu.

Článok 114

Základné aspekty záruky

1.   Ručiteľ poskytne v súlade s podmienkami záruky bezpodmienečnú a neodvolateľnú záruku na prvé požiadanie za záväzky emitenta alebo dlžníka súvisiace s vyplatením istiny, úrokov a všetkých ostatných súm splatných vo vzťahu k obchodovateľnému aktívu alebo k úverovej pohľadávke ich držiteľom alebo veriteľom až do ich úplného zaplatenia. V tejto súvislosti sa záruka nemusí viazať na konkrétne obchodovateľné aktívum alebo na úverovú pohľadávku, ale stačí, ak sa vzťahuje na emitenta alebo dlžníka, ak zároveň kryje aj predmetné obchodovateľné aktívum alebo úverovú pohľadávku;

2.   Záruka má byť splatná na prvé požiadanie nezávisle od zabezpečeného akceptovateľného aktíva alebo úverovej pohľadávky. Záruky poskytnuté subjektmi verejného sektora oprávnenými vyberať dane musia byť splatné buď na prvé požiadanie, alebo by mali po akomkoľvek zlyhaní dlžníka iným spôsobom zabezpečiť promptné a včasné zaplatenie.

3.   Záruka musí byť právoplatná a vo vzťahu k ručiteľovi záväzná a vymáhateľná.

4.   Záruka sa musí riadiť právom členského štátu.

5.   Ak ručiteľom nie je subjekt verejného sektora oprávnený vyberať dane, je potrebné príslušnej národnej centrálnej banke predložiť právne potvrdenie o právoplatnosti, právnej záväznosti a vymáhateľnosti záruky formálne a vecne prijateľné pre Eurosystém, a to ešte pred možným uznaním akceptovateľnosti obchodovateľných aktív alebo úverovej pohľadávky podporených zárukou. V právnom potvrdení sa tiež uvedie, že záruka nie je osobná a je vymáhateľná len držiteľmi obchodovateľných aktíva alebo veriteľom úverovej pohľadávky. Ak má ručiteľ sídlo v inej jurisdikcii, než do ktorej patrí právny predpis upravujúci záruku, súčasťou právneho potvrdenia je aj to, že záruka je platná a vymáhateľná podľa práva krajiny, v ktorej már ručiteľ sídlo. Pri obchodovateľných aktívach sa právne potvrdenie predkladá zmluvnou stranou na posúdenie národnej centrálnej banke vykazujúcej príslušné aktívum podporené zárukou ako aktívum na zaradenie do zoznamu akceptovateľných aktív. Pri úverových pohľadávkach sa právne potvrdenie predkladá zmluvnou stranou, ktoré chce mobilizovať úverovú pohľadávku, na posúdenie národnej centrálnej banke v jurisdikcii rozhodného práva, ktorým sa riadi úverová pohľadávka. Požiadavka vymáhateľnosti sa riadi konkurzným právom alebo právom upravujúcim prípady insolventnosti, základnými princípmi spravodlivého výkonu súdnej moci a ďalšími podobnými právnymi predpismi a zásadami, ktoré sa vzťahujú na ručiteľa a ktoré celkovo ovplyvňujú práva veriteľov voči ručiteľovi.

Článok 115

Nepodriadenie záväzkov ručiteľa

Je potrebné, aby záväzky ručiteľa v rámci záruky mali minimálne rovnakú úroveň, pari passu a boli porovnateľné, pro rata, ako všetky ostatné nezaručené záväzky ručiteľa.

Článok 116

Požiadavky na kreditnú kvalitu ručiteľov

Ručiteľ musí spĺňať požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu vymedzené v pravidlách ECAF pre ručiteľov obchodovateľných aktív uvedené v článkoch 82 až 84 alebo pravidlá pre ručiteľov úverových pohľadávok uvedené v článku 108.

Článok 117

Typ ručiteľa

Ručiteľ musí byť:

a)

pri obchodovateľných aktívach podľa článku 69: centrálna banka členského štátu, subjekt verejného sektora, agentúra, úverová inštitúcia, finančná korporácia okrem úverových inštitúcií, nefinančná korporácia, multilaterálna rozvojová banka alebo medzinárodná organizácia, alebo

b)

pri úverových pohľadávkach podľa článku 95: nefinančná korporácia, subjekt verejného sektora, multilaterálna rozvojová banka alebo medzinárodná organizácia.

Článok 118

Sídlo ručiteľa

1.   Ručiteľ musí mať sídlo:

a)

pri obchodovateľných aktívach podľa článku 70 v EHP okrem prípadov, keď nie je potrebná záruka na vytvorenie požiadaviek na kreditnú kvalitu pre konkrétny dlhový nástroj. Možnosť použiť ECAI rating ručiteľa na stanovenie príslušných požiadaviek na kreditnú kvalitu pre obchodovateľné aktíva je upravená v článku 84.

b)

Pri dlhových nástrojoch, za ktoré nefinančné korporácie ručia, a pri ktorých nebolo poskytnuté hodnotenie kreditného rizika emisie, emitenta alebo ručiteľa akceptovanou ECAI, musí mať ručiteľ v súlade s článkom 70 sídlo v členskom štáte, ktorého menou je euro.

c)

pri úverových pohľadávkach podľa článku 96 v členskom štáte, ktorého menou je euro, okrem prípadov, keď nie je potrebná záruka na vytvorenie požiadaviek na kreditnú kvalitu pre neobchodovateľné aktíva. Možnosť použiť hodnotenie kreditného rizika ECAI v súvislosti s ručiteľom na stanovenie príslušných požiadaviek na kreditnú kvalitu pre úverové pohľadávky je upravená v článku 108.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 sú multilaterálne rozvojové banky a medzinárodné organizácie v súlade s článkami 70 a 96 akceptovateľnými ručiteľmi bez ohľadu na ich sídlo.

HLAVA V

RÁMEC EUROSYSTÉMU PRE HODNOTENIE KREDITNÉHO RIZIKA AKCEPTOVATEĽNÝCH AKTÍV

Článok 119

Akceptované zdroje a systémy hodnotenia kreditného rizika

1.   Informácie o hodnotení kreditného rizika, ktoré sú podkladom pre hodnotenie Eurosystému týkajúce sa akceptovateľnosti aktív akceptovateľných ako zábezpeka pre úverové operácie Eurosystému, musia byť poskytnuté systémami kreditného rizika patriacimi medzi jeden z nasledujúcich zdrojov:

a)

externé inštitúcie hodnotiace kreditné riziko (ECAI);

b)

interné systémy hodnotenia kreditného rizika národných centrálnych bánk (ICAS);

c)

systémy založené na internom ratingu zmluvnej strany (IRB);

d)

poskytovatelia ratingových nástrojov (RT) tretích strán.

2.   Pre každý zdroj hodnotenia kreditného rizika uvedený v odseku 1 môže existovať súbor systémov hodnotenia kreditného rizika. Systémy hodnotenia kreditného rizika musia byť v súlade s kritériami akceptovateľnosti ustanovenými v tejto hlave. Zoznam akceptovaných systémov hodnotenia kreditného rizika, t. j. zoznam akceptovaných ECAI, ICAS a RT je uverejnený na internetovej stránke ECB.

3.   Všetky systémy hodnotenia kreditného rizika podliehajú procesu monitorovania výsledkov upravenému v článku 126.

4.   Zverejnením informácií o akceptovaných systémoch hodnotenia kreditného rizika v súvislosti s úverovými operáciami Eurosystému nenesie Eurosystém žiadnu zodpovednosť za svoje hodnotenie akceptovaných systémov hodnotenia kreditného rizika.

5.   Príslušný systém hodnotenia kreditného rizika môže byť v prípade porušenia pravidiel a postupov ECAF vylúčený spomedzi systémov akceptovaných ECAF.

Článok 120

Všeobecné kritériá akceptovateľnosti externých inštitúcií hodnotenia kreditného rizika ako systémov hodnotenia kreditného rizika

1.   Na účely ECAF platia nasledujúce všeobecné kritériá akceptovateľnosti ECAI:

a)

ECAI sú registrované alebo certifikované Európskym úradom pre cenné papiere a trhy v súlade s nariadením (ES) č. 1060/2009.

b)

ECAI musia spĺňať prevádzkové kritériá a poskytovať dostatočné krytie, aby bolo zaručené efektívne fungovanie ECAF. Podmienkou používania hodnotenia kreditného rizika ECAI je predovšetkým to, aby Eurosystém mal k dispozícii informácie o týchto hodnoteniach, ako aj informácie potrebné na zaraďovanie, t. j. mapovanie, hodnotení do jednotlivých stupňov kreditnej kvality Eurosystému a na účely procesu monitorovania výsledkov ich činnosti podľa článku 126.

2.   Eurosystém si vyhradzuje právo rozhodnúť, či bude akceptovať ECAI na účely ECAF, pričom okrem iného prihliada na kritériá a pravidlá procesu monitorovania výsledkov ECAF.

3.   ECAI musí spolu s predloženými údajmi o monitorovaní výsledkov ECAF podľa článku 126 predložiť aj podpísané osvedčenie od výkonného riaditeľa ECAI alebo splnomocneného signatára zodpovedného za audit a funkciu overovania súladu v rámci ECAI, ktorým sa potvrdzuje presnosť a platnosť predložených informácií o monitorovaní výsledkov.

Článok 121

Všeobecné kritériá akceptovateľnosti a prevádzkové postupy pre interné systémy národných centrálnych bánk pre hodnotenie kreditného rizika

1.   Národné centrálne banky sa môžu rozhodnúť používať na účel hodnotenia kreditného rizika svoj vlastný systém ICAS. Rozhodnutie národnej centrálnej banky používať svoj vlastný systém ICAS, musí prejsť schvaľovacím procesom Eurosystému.

2.   Hodnotenie kreditného rizika prostredníctvom systému ICAS sa môže uskutočniť vopred alebo na osobitnú žiadosť zmluvnej strany pri poskytnutí aktíva národnej centrálnej banke používajúcej ICAS.

3.   V súvislosti s odsekom 2 pri poskytnutí aktíva národnej centrálnej banke používajúcej ICAS, vo vzťahu ku ktorému sa má akceptovateľnosť dlžníka alebo ručiteľa zhodnotiť, informuje národná centrálna banka používajúca ICAS zmluvnú stranu o jej akceptovateľnosti alebo o prípravnom čase potrebnom pre hodnotenie kreditného rizika. Národná centrálna banka používajúca ICAS bezodkladne oznámi zmluvnej strane, ak je rozsah hodnotenia ICAS obmedzený len na určité typy dlžníkov alebo ručiteľov, alebo ak nie je národná centrálna banka používajúca ICAS schopná prijať informácie a údaje potrebné na hodnotenie jej kreditného rizika. V oboch prípadoch sú príslušný dlžník alebo ručiteľ považovaní za neakceptovateľných s výnimkou prípadov, keď sú ich aktíva v súlade s požiadavkami na kreditnú kvalitu podľa alternatívneho zdroja alebo systému hodnotenia kreditného rizika, ktorý je zmluvná strana oprávnená používať podľa článku 110. Ak sa mobilizované aktíva stanú neakceptovateľnými z dôvodu zhoršenia schopnosti splatiť úver dlžníkom alebo ručiteľom, musí sa aktívum v čo najkratšom čase vyradiť. Keďže medzi nefinančnými korporáciami a národnou centrálnou bankou používajúcou ICAS nie je žiaden zmluvný vzťah ani iný právny záväzok týchto korporácií poskytovať neverejné informácie národnej centrálnej banke používajúcej ICAS, informácie sa poskytujú dobrovoľne.

4.   V krajinách, kde sa retailové hypotekárne záložné listy mobilizujú ako zábezpeka pre úverové operácie Eurosystému, musí domáca NCB uplatňovať rámec hodnotenia kreditného rizika tohto druhu aktív v súlade s ECAF. Takéto rámce musia prejsť schvaľovacím procesom Eurosystému a podliehajú každoročnému procesu monitorovania výsledkov, ako je podrobnejšie upravené v článku 126.

Článok 122

Všeobecné kritériá akceptovateľnosti systémov založených na internom ratingu

1.   Zmluvná strana musí požiadať domácu národnú centrálnu banku o schválenie systému IRB na účely ECAF.

2.   Ustanovenia uvedené v odseku 1 platia pre všetky zmluvné strany, ktoré zamýšľajú používať systém IRB, bez ohľadu na ich postavenie, t. j. materské spoločnosti, dcérske spoločnosti alebo pobočky, a bez ohľadu na to, či systém IRB schválil príslušný orgán z tej istej krajiny – pre materskú spoločnosť, prípadne dcérske spoločnosti, alebo príslušný orgán krajiny pôvodu materskej spoločnosti – pre pobočky, prípadne dcérske spoločnosti.

3.   Žiadosť podaná zmluvnou stranou podľa odseku 1 musí obsahovať nasledovné informácie a dokumenty, ktoré, ak je to potrebné, musia byť preložené do pracovného jazyka domácej NCB:

a)

kópiu rozhodnutia príslušného orgánu ktoré zmluvnú stranu oprávňuje používať systém IRB na účely kapitálových požiadaviek na konsolidovanom alebo nekonsolidovanom základe, spolu so všetkými konkrétnymi podmienkami jeho používania;

b)

kópiu aktuálneho hodnotenia systému IRB zmluvnej strany od príslušného orgánu;

c)

informácie o zmenách systému IRB zmluvnej strany, ktoré navrhuje alebo vyžaduje príslušný orgán, spolu s termínom, do ktorého sa tieto zmeny musia uskutočniť;

d)

informácie o spôsobe určovania pravdepodobnosti zlyhania dlžníkov, ako aj údaje o ratingových stupňoch a s nimi spojených pravdepodobnostiach zlyhania do jedného roka, ktoré sa používajú pri určovaní akceptovateľných ratingových stupňov;

e)

kópiu najnovších informácií o 3. pilieri (trhová disciplína), ktoré je zmluvná strana povinná pravidelne zverejňovať v súlade s požiadavkami na trhovú disciplínu v rámci dohody Bazilej III, smernice 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

f)

názov a adresu príslušného orgánu a externého audítora;

g)

informácie o historických záznamoch systému IRB zmluvnej strany o zistenej miere zlyhania pre jednotlivé ratingové stupne za päť kalendárnych rokov predchádzajúcich príslušnej žiadosti. Ak príslušný orgán udelil povolenie na používanie systému IRB na účely kapitálových požiadaviek počas týchto rokov, informácie sa poskytnú za obdobie od udelenia povolenia na používanie systému IRB na účely kapitálových požiadaviek. Historické ročné údaje o zistenej miere zlyhania a prípadné ďalšie informácie musia byť v súlade s ustanoveniami upravujúcimi monitorovanie výsledkov v článku 126, ako keby sa na systém IRB počas tohto obdobia tieto ustanovenia vzťahovali;

h)

informácie požadované pre monitorovanie výsledkov podľa článku 126, ako sa požaduje v prípade systémov IRB, ktoré už boli v čase podania žiadosti schválené na účely ECAF na prebiehajúci kalendárny rok.

4.   Zmluvná strana nie je povinná poskytnúť informácie podľa písm. a) až c), ak tieto informácie domácej NCB poskytne na jej žiadosť priamo príslušný orgán.

5.   Požiadavka zmluvnej strany podľa odseku 1 musí byť podpísaná výkonným riaditeľom zmluvnej strany, jej finančným riaditeľom alebo manažérom podobnej úrovne, resp. osobou oprávnenou podpisovať v mene niektorého z nich.

Článok 123

Spravodajské povinnosti zmluvných strán, ktoré používajú systém založený na internom ratingu

1.   Zmluvné strany poskytnú domácej NCB informácie uvedené v článku 122 ods. 3 písm. b) až f) každoročne, alebo ak o to požiada domáca NCB, ak tieto informácie domácej NCB neposkytuje na jej žiadosť priamo príslušný orgán.

2.   Každoročné poskytnutie informácií podľa odseku 1 musí byť podpísané výkonným riaditeľom zmluvnej strany, jej finančným riaditeľom alebo manažérom podobnej úrovne, resp. osobou oprávnenou podpisovať v mene niektorého z nich. Príslušný orgán a podľa potreby aj externý audítor zmluvnej strany dostane od Eurosystému kópiu tohto hlásenia.

3.   NCB vykonáva ako súčasť pravidelného monitorovania systémov IRB kontroly na mieste a kontroly na diaľku v súvislosti so štatistickými informáciami poskytnutými zmluvnými stranami na účely každoročného procesu monitorovania výsledkov. Cieľom takýchto kontrol je overenie, či sú statické súbory správne, presné a úplné.

4.   Zmluvné strany musia spĺňať všetky ďalšie prevádzkové kritériá uvedené v príslušných zmluvných alebo regulačných opatreniach uplatňovaných domácou NCB vrátane ustanovení o:

a)

náhodných kontrolách zavedených postupov na oznamovanie charakteristík úverových pohľadávok domácej NCB;

b)

každoročných kontrolách domácou NCB (alebo, ak to prichádza do úvahy, príslušným orgánom alebo externým audítorom) za účelom stanovenia presnosti a platnosti statických súborov, ako je to uvedené v prílohe IX;

c)

poskytovaní informácií týkajúcich sa zmien akceptovateľnosti a okamžitého stiahnutia úverových pohľadávok, ak je to nevyhnutné, a to najneskôr v priebehu nasledujúceho pracovného dňa;

d)

oznamovania skutočností alebo okolností, ktoré by mohli podstatne ovplyvniť pokračovanie používania systému IRB na účely ECAF alebo spôsob, ktorým systém IRB prispieva k určeniu akceptovateľnej zábezpeky, najmä vrátane podstatných zmien systému IRB zmluvnej strany, ktoré by mohli mať vplyv na spôsob, ktorým ratingové stupne alebo pravdepodobnosti zlyhania systému IRB zodpovedajú harmonizovanej ratingovej stupnici Eurosystému.

Článok 124

Všeobecné kritériá akceptovateľnosti poskytovateľov ratingových nástrojov tretích strán ako systémy hodnotenia kreditného rizika

1.   Zdroje poskytovateľov ratingových nástrojov (rating tool – RT) tretích strán zahŕňajú subjekty, ktoré hodnotia kreditné riziko dlžníkov najmä prostredníctvom kvantitatívnych modelov systematickým a mechanickým spôsobom, pričom sa popri iných informáciách opierajú o overené účtovné závierky, a ktorých hodnotenie kreditného rizika nie je určené na zverejnenie.

2.   Poskytovateľ ratingových nástrojov, ktorý by chcel pôsobiť v rámci ECAF, musí príslušnej národnej centrálnej banke podať žiadosť na základe vzoru poskytnutého Eurosystémom, ku ktorej priloží ďalšie dokumenty stanovené vo vzore žiadosti uverejnenom na internetovej stránke ECB.

3.   Zmluvné strany, ktoré by chceli používať konkrétneho poskytovateľa ratingových nástrojov na účely ECAF, ktorý nie je akceptovaný Eurosystémom, musia príslušnej národnej centrálnej banke krajiny podať žiadosť na základe vzoru uverejneného na internetovej stránke ECB, ku ktorej priložia ďalšie dokumenty stanovené vo vzore žiadosti.

4.   O podaniach podľa odsekov 2 a 3 rozhodne Eurosystém na základe hodnotenia súladu s ním stanovenými kritériami akceptovateľnosti uverejnenými na internetovej stránke ECB, či akceptuje poskytovateľa ratingových nástrojov.

5.   Zmluvné strany, ktoré používajú poskytovateľa RT, musia promptne informovať poskytovateľa RT o každej úverovej udalosti, o ktorej vie len zmluvná strana, a ktorá môže naznačovať zhoršenie kreditnej kvality, vrátane oneskorenia splátok dlžníkov z akceptovateľných aktív mobilizovaných ako zábezpeka.

Článok 125

Spravodajské povinnosti poskytovateľov ratingových nástrojov tretích strán

1.   Poskytovateľ RT musí predložiť požadované údaje na účely správy o monitorovaní výsledkov ECAF spolu s podpísaným osvedčením od výkonného riaditeľa alebo splnomocneného signatára zodpovedného za audit alebo funkciu overovania súladu v rámci RT príslušnej národnej centrálnej banke, ktorým sa potvrdzuje presnosť a platnosť predložených informácií o monitorovaní výsledkov.

2.   Poskytovateľ RT sa musí zaviazať, že bude viesť interné záznamy o statických súboroch a prípadoch zlyhania po dobu piatich rokov.

Článok 126

Proces monitorovania výsledkov v rámci ECAF

1.   Všetky akceptované systémy hodnotenia kreditného rizika sa musia každoročne podrobiť procesu monitorovania výsledkov v rámci ECAF podľa prílohy IX s cieľom zabezpečiť, aby mapovanie informácií o hodnotení kreditného rizika poskytnutých systémom hodnotenia kreditného rizika harmonizovanej ratingovej stupnici Eurosystému zostalo primerané, a aby boli výsledky hodnotenia kreditného rizika porovnateľné medzi jednotlivými systémami a zdrojmi.

2.   Eurosystém si vyhradzuje právo požadovať akékoľvek dodatočné informácie požadované na uskutočnenie procesu monitorovania výsledkov.

3.   Proces monitorovania výsledkov môže viesť k úprave spôsobu, ktorým informácie o hodnotení kreditného rizika poskytnuté systémom hodnotenia kreditnej kvality zodpovedajú harmonizovanej ratingovej stupnici Eurosystému.

4.   Eurosystém môže rozhodnúť, že systém hodnotenia kreditného rizika na základe výsledkov procesu monitorovania výsledkov pozastaví alebo vylúči.

5.   Príslušný systém hodnotenia kreditného rizika môže byť v prípade porušenia pravidla týkajúceho sa procesu monitorovania výsledkov v rámci ECAF vylúčený zo zoznamu systémov akceptovaných ECAF.

HLAVA VI

RÁMEC PRE KONTROLU RIZIKA A OCEŇOVANIE OBCHODOVATEĽNÝCH A NEOBCHODOVATEĽNÝCH AKTÍV

Článok 127

Účel rámca pre kontrolu rizika a oceňovanie

1.   Na akceptovateľné aktíva mobilizované ako zábezpeka pre úverové operácie Eurosystému sa vzťahujú opatrenia na kontrolu rizika ustanovené v článku 128 ods. 1, ktorých cieľom je ochrana Eurosystému pred rizikom finančnej straty v prípade zlyhania zmluvnej strany.

2.   Eurosystém môže kedykoľvek uplatniť dodatočné opatrenia na kontrolu rizika ustanovené v článku 128 ods. 2, ak sa vyžaduje zabezpečenie primeranej ochrany Eurosystému pred rizikom v súlade s článkom 18.1 Štatútu ESCB. Ďalšie opatrenia na kontrolu rizika sa tiež môžu použiť na úrovni jednotlivých zmluvných strán, ak je to potrebné na zabezpečenie tejto ochrany.

3.   Všetky opatrenia na kontrolu rizika uplatňované Eurosystémom zabezpečujú konzistentné, transparentné a rovnocenné podmienky pre všetky druhy mobilizovaných akceptovateľných aktív v členských štátoch, ktorých menou je euro.

Článok 128

Opatrenia na kontrolu rizika

1.   Eurosystém uplatňuje pri akceptovateľných aktívach tieto opatrenia na kontrolu rizika:

a)

oceňovacie zrážky;

b)

variačná marža (oceňovanie podľa trhovej hodnoty);

Eurosystém vyžaduje, aby trhová hodnota akceptovateľných aktív upravená o zrážku, ktorá sa použije v reverzných obchodoch na dodanie likvidity, zostala zachovaná počas doby trvania obchodu. Ak denne zisťovaná hodnota akceptovateľných aktív klesne pod určitú úroveň, domáca NCB vyzve zmluvnú stranu prostredníctvom výzvy na dodatočné vyrovnanie na dodanie dodatočných aktív alebo hotovosti. Podobne, ak hodnota akceptovateľných aktív po ich precenení prekročí určitú úroveň, NCB môže nadbytočné aktíva alebo hotovosť vrátiť;

c)

obmedzenia v súvislosti s použitím nezabezpečených dlhových nástrojov vydaných úverovou inštitúciou alebo akýmkoľvek iným subjektom, s ktorými má táto úverová inštitúcia úzke väzby v zmysle článku 138;

d)

zníženia ocenenia.

2.   Eurosystém môže uplatňovať tieto ďalšie opatrenia na kontrolu rizika:

a)

počiatočné marže, čo znamená, že zmluvné strany poskytnú akceptovateľné aktíva v hodnote, ktoré sa prinajmenšom rovná likvidite dodanej Eurosystémom zvýšenej o hodnotu príslušnej počiatočnej marže;

b)

obmedzenia vo vzťahu k emitentom, dlžníkom alebo ručiteľom:

Eurosystém môže okrem obmedzení, ktoré sa uplatňujú na nezabezpečené dlhové nástroje, a ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. c), uplatňovať dodatočné obmedzenia angažovanosti voči emitentom, dlžníkom alebo ručiteľom;

c)

dodatočné zrážky;

d)

ďalšie záruky od ručiteľov, ktorí spĺňajú požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu, na akceptovanie určitých aktív;

e)

vylúčenie určitých aktív z používania ako zábezpeky v úverových operáciách Eurosystému.

KAPITOLA 1

Opatrenia na kontrolu rizika pre obchodovateľné aktíva

Článok 129

Stanovenie opatrení na kontrolu rizika pre obchodovateľné aktíva

1.   Na účely vytvorenia uplatniteľných opatrení na kontrolu rizika sa akceptovateľné obchodovateľné aktíva zaradia do jednej z týchto piatich kategórií zrážok na základe typu emitenta a/alebo typu aktíva a ako je to uvedené v tabuľke 10:

a)

dlhové nástroje vydané ústrednou štátnou správou, dlhové nástroje ECB a dlhové nástroje vydané národnými centrálnymi bankami pred prijatím eura v príslušnom členskom štáte, ktorého menou je euro, sa zaraďujú do kategórie zrážok I;

b)

dlhové nástroje vydané miestnou samosprávou a regionálnou vládou, subjektmi klasifikovanými Eurosystémom ako agentúry, multilaterálnymi rozvojovými bankami a medzinárodnými organizáciami ako aj kryté dlhopisy typu jumbo, sa zaraďujú do kategórie zrážok II;

c)

tradičné kryté dlhopisy, ostatné kryté dlhopisy a dlhové nástroje vydané nefinančnými korporáciami sa zaraďujú do kategórie zrážok III;

d)

nezabezpečené dlhové nástroje vydané úverovými inštitúciami a finančnými korporáciami okrem úverových inštitúcií sa zaraďujú do kategórie zrážok IV;

e)

cenné papiere kryté aktívami sa zaraďujú do kategórie zrážok V bez ohľadu na klasifikáciu emitenta.

2.   Kategórie zrážok pre obchodovateľné aktíva sú zhrnuté nižšie v tabuľke zohľadňujúc klasifikáciu emitenta.

Tabuľka 10

Kategórie zrážok pre obchodovateľné aktíva

Kategória I

Kategória II

Kategória III

Kategória IV

Kategória V

Dlhové nástroje vydané ústrednou štátnou správou

Dlhové certifikáty ECB

Dlhové certifikáty vydané národnými centrálnymi bankami pred dňom prijatia eura v príslušnom členskom štáte

Dlhové nástroje vydané miestnou samosprávou a regionálnou vládou

Dlhové nástroje vydané subjektmi klasifikovanými Eurosystémom ako agentúry

Dlhové nástroje vydané multilaterálnymi rozvojovými bankami a medzinárodnými organizáciami

Kryté dlhopisy typu Jumbo

Tradičné kryté dlhopisy a ostatné kryté dlhopisy

Dlhové nástroje vydané nefinančnými korporáciami

Nezabezpečené dlhové nástroje vydané úverovými inštitúciami

Nezabezpečené dlhové nástroje vydané finančnými korporáciami okrem úverových inštitúcií

Cenné papiere kryté aktívami

Článok 130

Oceňovacie zrážky pre obchodovateľné aktíva

1.   Na obchodovateľné aktíva sa vzťahujú osobitné oceňovacie zrážky, ktoré sa uplatňujú tak, že od trhovej hodnoty príslušného aktíva sa odpočíta určité percento. Osobitné oceňovacie zrážky uplatňované na dlhové nástroje zahrnuté do kategórií zrážok I až IV, ako je to ustanovené v prílohe X, sa líšia na základe niektorých z týchto faktorov:

a)

zostatková splatnosť;

b)

kupónová štruktúra;

c)

stupeň kreditnej kvality;

d)

kategória zrážky stanovená podľa článku 129.

2.   Na obchodovateľné aktíva zaradené do kategórie V sa uplatňuje zrážka vo výške 10 % bez ohľadu na splatnosť alebo štruktúru kupónu.

3.   Na cenné papiere kryté aktívami, kryté dlhopisy a nezabezpečené dlhové nástroje vydané úverovými inštitúciami, ktoré sa teoreticky oceňujú v súlade s pravidlami uvedenými v článku 134, sa uplatňuje dodatočná oceňovacia zrážka v podobe zníženia ocenenia vo výške 5 %.

4.   Na kryté dlhopisy na vlastné použitie sa uplatňuje dodatočná oceňovacia zrážka priamo na hodnotu celej emisie jednotlivého dlhového nástroja v podobe zníženia ocenenia vo výške: a) 8 % pri krytých dlhopisoch na vlastné použitie v stupňoch kreditnej kvality 1 a 2, a b) 12 % pri krytých dlhopisoch na vlastné použitie v stupni kreditnej kvality 3. Na účely tohto odseku sa pod „krytými dlhopismi na vlastné použitie“ rozumejú kryté dlhopisy vydané buď zmluvnou stranou alebo subjektmi, ktoré majú so zmluvnou stranou úzke väzby, a použité touto zmluvnou stranou a/alebo subjektmi, ktoré majú so zmluvnou stranou úzke väzby, v percentuálnom vyjadrení vyššom ako 75 % z nesplatenej nominálnej sumy. „Úzke väzby“ sa na účely tohto odseku určia podľa článku 138. Toto zníženie ocenenia sa uplatňuje na všetky zmluvné strany mobilizujúce dotknutý krytý dlhopis.

5.   Oceňovacia zrážka uplatňovaná na obchodovateľné aktíva zaradené do kategórií zrážok I až IV s kupónmi s pohyblivou sadzbou zodpovedá zrážke uplatňovanej na obchodovateľné aktíva s kupónom s pevnou úrokovou sadzbou so zostatkovou splatnosťou od nuly do jedného roka v kategórii zrážok a stupni úverovej kvality, do ktorej je aktívum zaradené. Na účely tohto článku sa výplaty kupónov, ktorých obdobie opätovného nastavenia je dlhšie ako jeden rok, považujú za platby s pevnou úrokovou sadzbou, a príslušná splatnosť pre oceňovaciu zrážku, ktorá sa má uplatniť, je zostatková splatnosť obchodovateľného aktíva.

6.   Oceňovacie zrážky uplatniteľné na obchodovateľné aktíva s viac ako jedným typom výplaty kupónu zahrnuté do kategórií I až IV závisia iba od výplat kupónu počas zostávajúcej doby platnosti nástroja. Oceňovacia zrážka uplatniteľná na takýto nástroj sa rovná najvyššej zrážke platnej pre obchodovateľné aktíva s rovnakou zostatkovou splatnosťou a stupňom kreditnej kvality, pričom sa môžu zohľadniť výplaty kupónov bez ohľadu na typ počas zostávajúcej životnosti nástroja.

7.   Výšky oceňovacích zrážok uplatňované na dlhové nástroje s kupónom s pevnou úrokovou sadzbou platia aj pre dlhové nástroje, ktorých príslušný kupón je viazaný na dlhové nástroje viazané na infláciu.

8.   V operáciách na stiahnutie likvidity sa oceňovacie zrážky neuplatňujú.

KAPITOLA 2

Opatrenia na kontrolu rizika pre neobchodovateľné aktíva

Článok 131

Stanovenie opatrení na kontrolu rizika pre úverové pohľadávky

1.   Jednotlivé úverové pohľadávky s pevnou úrokovou platbou a úverové pohľadávky s úrokovými platbami prepojenými s mierou inflácie podliehajú osobitným oceňovacím zrážkam stanoveným na základe zostatkovej splatnosti, stupňa kreditnej kvality a metodiky oceňovania, ktorú používa NCB, ako je to ustanovené v prílohe X.

2.   Na jednotlivé úverové pohľadávky s pohyblivou úrokovou sadzbou sa uplatňujú oceňovacie zrážky uplatňované na úverové pohľadávky s pevnými úrokovými sadzbami so zostatkovou splatnosťou od nuly do jedného roka, ktoré majú rovnaký stupeň kreditnej kvality a na ktoré sa uplatňuje rovnaká metóda oceňovania ako uplatňuje NCB. Na účely tohto článku sa úroková platba sa považuje za platbu s pohyblivou sadzbou, ak sa viaže na referenčnú úrokovú mieru a ak obdobie opätovného nastavenia zodpovedajúce tejto platbe nie je dlhšie ako jeden rok. Úrokové platby, ktorých obdobie opätovného nastavenia je dlhšie ako jeden rok, sa považujú za platby s pevnou úrokovou sadzbou, pričom príslušná splatnosť na účely zrážky je zostatková splatnosť úverovej pohľadávky.

3.   Oceňovacia zarážka vzťahujúca sa na úverovú pohľadávku s viacerými typmi úrokových platieb závisí od úrokových platieb uskutočňovaných počas zostávajúcej doby platnosti úverovej pohľadávky. Ak sa počas zostávajúcej doby platnosti úverovej pohľadávky platí viac typov úrokových platieb, zostávajúce úrokové platby sa považujú za pevné úrokové platby, pričom pri zrážke sa používa zostatková splatnosť úverovej pohľadávky.

Článok 132

Opatrenia na kontrolu rizika pre retailové hypotekárne záložné dlhové nástroje

Na neobchodovateľné retailové hypotékarne záložné dlhové nástroje sa uplatňuje oceňovacia zrážka vo výške 39,5 %.

Článok 133

Opatrenia na kontrolu rizika pre termínované vklady

Na termínované vklady sa neuplatňujú oceňovacie zrážky v súlade s prístupom pre obchodovateľné aktíva ustanoveným v článku 130 pre operácie na stiahnutie likvidity.

KAPITOLA 3

Pravidlá oceňovania obchodovateľných a neobchodovateľných aktív

Článok 134

Pravidlá oceňovania obchodovateľných aktív

Na účely stanovenia hodnoty aktív použitých ako zábezpeka v operáciách na voľnom trhu uskutočnených prostredníctvom reverzných obchodov uplatnia národné centrálne banky nasledujúce pravidlá.

a)

Pre každé akceptovateľné obchodovateľné aktívum Eurosystém určí najreprezentatívnejšiu cenu, ktorá sa použije na výpočet trhovej hodnoty.

b)

Hodnota obchodovateľného aktíva sa vypočítava na základe najtypickejšej ceny v pracovný deň predchádzajúci dňu jeho ocenenia. Ak pre určité aktívum neexistuje reprezentatívna cena, Eurosystém určí teoretickú cenu.

c)

Trhová alebo teoretická cena obchodovateľného aktíva sa určí so započítaním pripísaného úroku.

d)

V závislosti od rozdielov v národných právnych systémoch a prevádzkových postupoch sa zaobchádzanie s príjmovými tokmi, napr. výplatami kupónov ktoré sa týkajú aktíva a sú prijaté počas doby platnosti úverovej operácie Eurosystému, môže medzi národnými centrálnymi bankami líšiť. Ak sa tok príjmu prevádza na zmluvnú stranu, domáca NCB zabezpečí, aby príslušné operácie boli až do prevodu príjmu plne kryté dostatočným objemom akceptovateľných aktív. Každá NCB sa snaží zabezpečiť, aby bol ekonomický efekt zaobchádzania s príjmovými tokmi rovnocenný so situáciou, keď sa príjem prevádza na zmluvnú stranu v deň uskutočnenia platby.

Článok 135

Pravidlá oceňovania neobchodovateľných aktív

Neobchodovateľné aktíva sa oceňujú Eurosystémom na základe teoretickej ceny alebo nesplatenej sumy.

Článok 136

Výzvy na dodatočné vyrovnanie

1.   Aktíva mobilizované ako zábezpeka pre úverové operácie Eurosystému podliehajú dennému oceňovaniu národnými centrálnymi bankami v súlade s pravidlami pre oceňovanie ustanovenými v článkoch 134 and 135. V prípade využívania služieb triparty agenta je každodenné oceňovanie na základe informácie zaslanej príslušnou NCB triparty agentovi delegované na príslušného triparty agenta.

2.   Ak mobilizované aktíva po ocenení a zrážkach nespĺňajú požiadavky vypočítané v daný deň, uskutočnia sa výzvy na dodatočné vyrovnanie. Ak hodnota akceptovateľných aktív mobilizovaných ako zábezpeka presiahne po precenení čiastku, ktorú zmluvná strana dlhuje, plus prípustnú odchýlku, NCB môže vrátiť zmluvnej strane nadbytočné aktíva alebo hotovosť, ktorú zmluvná strana poskytla na výzvu na dodatočné vyrovnanie.

3.   Na zníženie frekvencie výziev na dodatočné vyrovnanie môže NCB uplatniť limit vo výške 0,5 % z objemu dodanej likvidity. Ak hodnota aktív mobilizovaných ako zábezpeka klesne pod dolný limit, národné centrálne banky môžu v závislosti od uplatniteľného vnútroštátneho práva vyžadovať, aby sa výzvy na dodatočné vyrovnanie uskutočnili buď prostredníctvom dodania doplňujúcich aktív, alebo hotovostnou platbou zmluvnej strany. Naopak, ak hodnota aktív použitých ako zábezpeka prekročí horný limit, NCB môže nadbytočné aktíva (alebo hotovosť poskytnutú na výzvu na dodatočné vyrovnanie) vrátiť zmluvnej strane.

4.   Úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie/obchody sa uplatňuje aj na cash margins.

HLAVA VII

AKCEPTOVATEĽNOSŤ ZÁBEZPEKY DENOMINOVANEJ V MENE INEJ AKO EURO VO VÝNIMOČNÝCH PRÍPADOCH

Článok 137

Akceptovateľnosť zábezpeky denominovanej v mene inej ako euro vo výnimočných prípadoch

1.   Rada guvernérov ECB môže rozhodnúť, že prijme ako zábezpeku určité obchodovateľné aktíva vydané ústrednými štátnymi správami krajín G10 mimo eurozóny v ich národnej mene. Pri takomto rozhodnutí Rady guvernérov ECB sú zmluvné strany informované o uplatniteľných:

a)

kritériách akceptovateľnosti;

b)

postupoch pre výber a mobilizáciu;

c)

zdrojoch a zásadách oceňovania;

d)

opatreniach na kontrolu rizika;

e)

postupoch vyrovnania.

2.   Uplatňujú sa všeobecné kritériá akceptovateľnosti pre obchodovateľné aktíva ustanovené v hlave II štvrtej časti okrem prípadov, keď obchodovateľné aktíva:

a)

môžu byť vydané, držané alebo vyrovnané mimo EHP a

b)

môžu byť denominované v menách iných ako euro.

3.   Zmluvné strany, ktoré sú pobočkami úverových inštitúcií registrovaných mimo štátov EHP alebo Švajčiarska, nie sú oprávnené mobilizovať obchodovateľné aktíva uvedené v tomto článku ako zábezpeku.

HLAVA VIII

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA AKCEPTOVATEĽNÝCH AKTÍV

Článok 138

Úzke väzby medzi zmluvnými stranami a emitentom, dlžníkom alebo ručiteľom akceptovateľných aktív

1.   Bez ohľadu na to, či je aktívum akceptovateľné, zmluvná strana nesmie ako zábezpeku poskytnúť alebo použiť aktíva, ktoré vydala, ktoré dlží alebo za ktoré ručí ona sama alebo akýkoľvek iný subjekt, s ktorým má úzke väzby.

2.   „Úzke väzby“ znamenajú niektorú z nasledujúcich situácií, v ktorej je zmluvná strana prepojená s iným subjektom podľa odseku 1:

a)

zmluvná strana vlastní priamo alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacerých podnikov 20 % alebo viac základného imania iného subjektu;

b)

iný subjekt vlastní priamo alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacerých podnikov 20 % alebo viac základného imania zmluvnej strany;

c)

tretia strana vlastní priamo alebo nepriamo prostredníctvom jedného alebo viacerých podnikov 20 % alebo viac základného imania zmluvnej strany alebo 20 % alebo viac základného imania iného subjektu.

V prípade multi-cédulas uplatňuje Eurosystém na účely posúdenia existencie úzkych väzieb transparentný prístup, t. j. zohľadní úzke väzby medzi každým emitentom podkladových cédulas a zmluvnou stranou.

3.   Odsek 1 sa nevzťahuje na:

a)

úzke väzby medzi zmluvnou stranou a subjektom verejného sektora v EHP, ktorý je oprávnený vyberať dane, alebo prípady, ak za dlhový nástroj ručí jeden alebo viac subjektov verejného sektora v EHP oprávnených vyberať dane a príslušná záruka je v súlade s charakteristikami uvedenými v článku 114;

b)

kryté dlhopisy, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v článku 129 ods. 1 až 3 a 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

c)

dlhové nástroje chránené osobitnými právnymi zárukami porovnateľnými s krytými dlhopismi spĺňajúce požiadavky stanovené v článku 129 ods. 1 až 3 a článku 129 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Takéto osobitné právne záruky si vyžadujú vyhradenú skupinu aktív, ktorá zabezpečí uspokojenie pohľadávok držiteľa dlhopisu v prípade platobnej neschopnosti emitenta z vyhradenej skupiny aktív. Posúdenie existencie a porovnateľnosti právnych záruk, pre ktoré majú požiadavky uvedené pod písm. b), má slúžiť ako minimálna požiadavka, Eurosystém ho má uskutočniť individuálne a je potrebný externý právny názor.

Príkladmi dlhových nástrojov chránených osobitnými právnymi zárukami porovnateľnými s krytými dlhopismi uvedenými v písm. b) sú:

i)

neobchodovateľné retailové hypotekárne záložné dlhové nástroje a

ii)

multi-cédulas vydané predtým, než toto usmernenie nadobudlo účinnosť, kde podkladové cédulas spĺňajú kritériá uvedené v článku 129 ods. 1 až 3 a ods. 46 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Článok 139

Použitie zabezpečených nezaručených dlhových nástrojov vydaných zmluvnou stranou alebo subjektom, ktorý má so zmluvnou stranou úzke väzby

1.   Nezaručené dlhové nástroje vydané zmluvnou stranou alebo iným subjektom, ktorý má úzke väzby s touto zmluvnou stranou, ako je to vymedzené v článku 138, a plne zaručené jedným alebo viacerými subjektmi verejného sektora v EHP, ktoré sú oprávnené vyberať dane, sa nesmú touto zmluvnou stranou mobilizovať ako zábezpeka pre úverové operácie Eurosystému buď:

a)

priamo, alebo

b)

nepriamo, ak sú zahrnuté v súbore krytých dlhopisov.

2.   Vo výnimočných prípadoch môže Rada guvernérov ECB rozhodnúť o dočasných výnimkách z obmedzenia uvedeného v odseku 1, a to najviac na tri roky. K žiadosti o výnimku prikladá žiadajúca zmluvná strana plán financovania, v ktorom sa uvedie spôsob, akým bude mobilizácia príslušných aktív rozplánovaná v rámci troch rokov od udelenia výnimky. Takáto výnimka sa poskytne len v prípade, že povaha záruky poskytnutej jednou alebo viacerými ústrednými štátnymi správami, regionálnymi štátnymi správami, miestnymi orgánmi alebo inými subjektmi verejného sektora, ktoré sú oprávnené vyberať dane, je v súlade s požiadavkami pre záruky ustanovenými v článku 114.

Článok 140

Úzke väzby v súvislosti s cennými papiermi krytými aktívami a menovým hedžingom

Zmluvná strana nesmie mobilizovať ako zábezpeku žiadne cenné papiere kryté aktívami, ak zmluvná strana alebo akýkoľvek subjekt, s ktorým má úzke väzby, ako je to vymedzené v článku 138, poskytuje k cenným papierom krytým aktívami menový hedžing prostredníctvom menovej hedžingovej transakcie s emitentom ako hedžingovou zmluvnou stranou.

Článok 141

Obmedzenia v súvislosti s nezabezpečenými dlhovými nástrojmi vydanými úverovými inštitúciami a subjektmi, ktoré majú s nimi úzke väzby

1.   Zmluvná strana neposkytne ani nepoužije ako zábezpeku nezabezpečené dlhové nástroje vydané úverovou inštitúciou alebo akýmkoľvek iným subjektom, s ktorými má táto úverová inštitúcia úzke väzby v rozsahu, ktorý prevyšuje 5 % z celkovej hodnoty aktív použitých ako zábezpeka touto zmluvnou stranou po uplatniteľnej zrážke, Táto 5 % hranica sa neuplatňuje v týchto prípadoch:

a)

ak hodnota takýchto aktív neprevyšuje po uplatniteľnej zrážke 50 miliónov EUR, alebo

b)

ak sa za takéto aktíva zaručil subjekt verejného sektora, ktorý je oprávnený vyberať dane zárukou, ktorá je v súlade s charakteristikami ustanovenými v článku 114.

2.   Na účely odseku 1 sa vytvorenie úzkych väzieb medzi dvoma alebo viacerými emitentmi nezabezpečených dlhových nástrojov berie do úvahy až po jednom roku od dátumu vytvorenia úzkych väzieb.

3.   Na účely tohto článku má pojem „úzke väzby“ rovnaký význam ako v článku 138.

Článok 142

Podpora likvidity v súvislosti s cennými papiermi krytými aktívami

1.   S účinnosťou od 1. novembra 2015 nesmie zmluvná strana mobilizovať ako zábezpeku žiadne cenné papiere kryté aktívami, ak zmluvná strana alebo akýkoľvek subjekt, s ktorým má úzke väzby, poskytujú podporu likvidity ďalej uvedeným spôsobom. Eurosystém zohľadňuje dve formy podpory likvidity pre cenné papiere kryté aktívami, hotovostné rezervy a likviditné nástroje.

2.   Pri podpore likvidity vo forme hotovostných rezerv nie je zmluvnej strane dovolené mobilizovať ako zábezpeku cenné papiere kryté aktívami, ak sú naraz splnené tieto tri podmienky:

a)

zmluvná strana má úzke väzby s bankou, ktorá vedie účet emitenta v transakcii s cenným papierom krytým aktívami;

b)

aktuálna hodnota rezervného fondu transakcie s cenným papierom krytým aktívami je vyššia ako 5 % z pôvodnej nesplatenej sumy všetkých nadriadených a podriadených tranží transakcie s cenným papierom krytým aktívami;

c)

aktuálna hodnota rezervného fondu transakcie s cenným papierom krytým aktívami je vyššia ako 25 % z aktuálnej nesplatenej sumy všetkých podriadených tranží transakcie s cenným papierom krytým aktívami.

3.   Pri podpore likvidity vo forme likviditných nástrojov nie je zmluvnej strane dovolené mobilizovať ako zábezpeku cenné papiere kryté aktívami, ak sú naraz splnené tieto dve podmienky:

a)

zmluvná strana má úzke väzby s poskytovateľom likviditného nástroja a

b)

aktuálna hodnota likviditného nástroja transakcie s cenným papierom krytým aktívami je vyššia ako 20 % z pôvodnej nesplatenej sumy všetkých nadriadených a podriadených tranží transakcie s cenným papierom krytým aktívami.

4.   Na účely tohto článku má pojem „úzke väzby“ rovnaký význam ako v článku 138 ods. 2.

Článok 143

Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory likvidity v súvislosti s cennými papiermi krytými aktívami

1.   Prechodné ustanovenia uvedené v tomto článku sa uplatňujú až do nadobudnutia účinnosti článku 142, ako je to ustanovené v článku 191.

2.   Zmluvná strana nesmie mobilizovať ako zábezpeku cenné papiere kryté aktívami, ak zmluvná strana alebo akýkoľvek subjekt, s ktorým má úzke väzby, ako sú vymedzené v článku 138, poskytuje podporu likvidity vo výške 20 % alebo viac zo zostávajúcej hodnoty cenného papiera krytého aktívami.

3.   Na účely tohto článku „podpora likvidity“ predstavuje štrukturálne nastavenie, ktoré možno použiť na krytie dočasného výpadku peňažných tokov, ku ktorému môže dôjsť počas životnosti takejto transakcie.

Článok 144

Neakceptovanie akceptovateľných aktív z prevádzkových dôvodov

Bez ohľadu na skutočnosť, že je aktívum neakceptovateľné, NCB môže z prevádzkových dôvodov požiadať zmluvnú stranu o stiahnutie takéhoto aktíva pred tým, než dôjde k hotovostnému toku vrátane vyplatenia istiny alebo kupónov, ako je to bližšie vymedzené v príslušných vnútroštátnych predpisoch.

Článok 145

Oznámenie, ocenenie a stiahnutie aktív, ktoré nie sú akceptovateľné alebo sú v rozpore s pravidlami pre používanie akceptovateľných aktív

1.   Ak zmluvná strana poskytla alebo použila aktíva, ktoré nie sú povolené na použitie ako zábezpeka vrátane prípadov, keď aktíva nie sú povolené vzhľadom na identitu emitenta, dlžníka alebo ručiteľa, alebo vzhľadom na existenciu úzkych väzieb, oznámi to okamžite domácej NCB.

2.   Najneskôr pri najbližšom oceňovaní sa aktívam uvedeným v odseku 1 priradí nulová hodnota a môže sa vydať výzva na dodatočné vyrovnanie.

3.   Zmluvná strana, ktorá poskytla alebo použila aktíva uvedené v odseku 1, tieto aktíva v čo najkratšom možnom čase stiahne.

4.   Zmluvná strana poskytne Eurosystému presné a aktuálne informácie ovplyvňujúce hodnotu zábezpeky.

Článok 146

Sankcie pre porušenie pravidiel používania akceptovateľných aktív

Nedodržanie pravidiel uvedených v tejto hlave sa sankcionuje v súlade s článkami 154 až 157. Sankcie sa uplatňujú bez ohľadu na to, či sa zmluvná strana aktívne zúčastňuje na operáciách menovej politiky.

Článok 147

Zdieľanie informácií s Eurosystémom

Na účely uskutočňovania menovej politiky, najmä na účely monitorovania dodržiavania pravidiel pre používanie akceptovateľných aktív, Eurosystém zdieľa informácie o majetkových podieloch poskytnuté na tento účel príslušnými orgánmi. Tieto informácie podliehajú rovnakým normám utajenia, aké uplatňuje príslušný orgán.

HLAVA IX

CEZHRANIČNÉ POUŽÍVANIE AKCEPTOVATEĽNÝCH AKTÍV

Článok 148

Všeobecné zásady

1.   Zmluvné strany môžu použiť akceptovateľné aktíva cezhranične v celej eurozóne vo všetkých druhoch úverových operácií Eurosystému.

2.   Zmluvné strany môžu mobilizovať akceptovateľné aktíva iné ako termínované vklady na cezhraničné použitie za týchto podmienok.

a)

Obchodovateľné aktíva sa mobilizujú prostredníctvom: i) akceptovateľných prepojení (ako sú opísané v článku 150) medzi systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi v EHP, ktoré boli kladne hodnotené podľa pravidiel Eurosystému na hodnotenie používateľov; ii) uplatniteľných postupov CCBM; iii) akceptovateľných prepojené v kombinácii s CCBM, a

b)

Úverové pohľadávky a retailové hypotekárne záložné dlhové nástroje sa mobilizujú podľa príslušných postupov CCBM, keďže ich nemožno previesť prostredníctvom systému vyrovnania obchodov s cennými papiermi.

3.   Obchodovateľné aktíva sa môžu používať prostredníctvom účtu NCB v systéme vyrovnania obchodov s cennými papiermi umiestnenom v krajine, ktorá nie je krajinou predmetnej NCB, ak použitie takéhoto účtu schválil Eurosystém.

4.   De Nederlandsche Bank je oprávnená používať svoj účet v Euroclear Bank na vyrovnanie zabezpečovacích transakcií s eurobondami vydanými v rámci tohto medzinárodného centrálneho depozitára cenných papierov. Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland má tiež povolenie na otvorenie takéhoto účtu v Euroclear Bank. Tento účet sa môže používať pre všetky akceptovateľné aktíva vedené v Euroclear Bank, t. j. vrátane akceptovateľných aktív prevedených do Euroclear Bank prostredníctvom akceptovateľných prepojení.

5.   Členské štáty uskutočnia prevod akceptovateľných aktív prostredníctvom ich účtov na vyrovnanie cenných papierov v systéme vyrovnania obchodov s cennými papiermi, ktorý bol vyhodnotený ako vyhovujúci pravidlám Eurosystému na hodnotenie používateľov.

6.   Zmluvné strany, ktoré nemajú majetkový účet cenných papierov v úschove v národnej centrálnej banke alebo účet na zúčtovanie cenných papierov v systéme vyrovnania obchodov s cennými papiermi, ktorý je na základe hodnotenia v súlade s pravidlami Eurosystému na hodnotenie používateľov, môžu vyrovnať transakcie prostredníctvom účtu na zúčtovanie cenných papierov alebo prostredníctvom majetkového účtu cenných papierov v úschove v korešpondenčnej úverovej inštitúcii.

Článok 149

CCBM

1.   V CCBM existuje cezhraničný vzťah medzi národnými centrálnymi bankami. Národné centrálne banky vo vzťahu k obchodovateľným aktívam akceptovaným v ich domácom depozitári, u triparty agenta alebo v systéme vyrovnania pôsobia navzájom i vo vzťahu k ECB ako správcovia („korešpondenti“). Na úverové pohľadávky a retailové hypotekárne záložné dlhové nástroje sa v rámci CCBM uplatňujú osobitné postupy. Podrobné informácie o CCBM a príslušné postupy sú uvedené v prílohe VI a v publikácii „Correspondent central banking model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties“, ktorá je uverejnená na internetovej stránke ECB.

2.   Aktíva uložené v korešpondenčnej centrálnej banke sa využijú iba na zabezpečenie úverových operácií Eurosystému.

Článok 150

Akceptovateľné prepojenia medzi systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi

1.   Okrem CCBM môžu zmluvné strany na cezhraničný prevod obchodovateľných aktív využívať prepojenia, ktoré sú na základe hodnotenia v súlade s pravidlami Eurosystému na hodnotenie používateľov (ďalej len „akceptovateľné prepojenia“).

2.   Akceptovateľné prepojenia sa môžu vytvoriť len medzi systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi, ktoré sú na základe hodnotenia v súlade s pravidlami Eurosystému na hodnotenie používateľov, a musia pozostávať zo súboru postupov a opatrení na prevod cenných papierov prostredníctvom zaknihovania.

3.   Musia sa použiť dva typy akceptovateľných prepojení, ktoré sú vytvorené na základe zmluvných a technických dohôd medzi dotknutými systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi:

a)

priame prepojenia vytvorené medzi systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi bez použitia sprostredkovateľa a

b)

nepriame prepojenia, ktoré dvom systémom vyrovnania obchodov s cennými papiermi, ktoré nie sú navzájom priamo prepojené, umožňujú vymieňať si alebo prevádzať cenné papiere prostredníctvom tretieho systému vyrovnania obchodov s cennými papiermi, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ.

4.   Len prepojenia, ktoré boli posúdené a schválené Eurosystémom podľa pravidiel Eurosystému na hodnotenie používateľov, sa považujú za akceptovateľné. ECB uverejňuje aktuálny zoznam akceptovateľných prepojení na svojej internetovej stránke.

5.   Aktíva vedené prostredníctvom akceptovateľného prepojenia sa môžu využívať na úverové operácie Eurosystému, ako aj na akýkoľvek iný účel, ktorý si zmluvná strana zvolí.

6.   Tabuľka pre používanie akceptovateľných prepojení medzi systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi sa nachádza v prílohe VI.

Článok 151

CCBM v spojení s akceptovateľnými prepojeniami

1.   Zmluvné strany môžu na cezhraničnú mobilizáciu akceptovateľných obchodovateľných aktív využiť v kombinácii s CCBM aj priame a nepriame prepojenia uvedené v článku 150.

2.   Pri využívaní akceptovateľných prepojení medzi systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi v kombinácii s CCBM zmluvné strany vedú aktíva emitované v systéme emitenta na účte v systéme investora priamo alebo prostredníctvom správcu. V prípade akceptovateľných nepriamych prepojení môže tretí systém vyrovnania obchodov s cennými papiermi konať ako systém sprostredkovateľa.

3.   Aktíva mobilizované podľa odseku 2 môžu byť vydané v systéme vyrovnania obchodov s cennými papiermi EHP mimo eurozóny, ktorý je na základe hodnotenia v súlade s pravidlami Eurosystému na hodnotenie používateľov za podmienky, že prepojenie medzi systémom vyrovnania obchodov s cennými papiermi emitenta a systémom vyrovnania obchodov s cennými papiermi investora je na základe hodnotenia v súlade s pravidlami Eurosystému na hodnotenie používateľov.

4.   Tabuľka pre používanie CCBM v spojené s akceptovateľnými prepojeniami sa nachádza v prílohe VI.

Článok 152

CCBM a službami riadenia zábezpeky prostredníctvom služby triparty agenta

1.   V rámci služieb riadenia zábezpeky prostredníctvom služby triparty agenta môže zmluvná strana zvýšiť alebo znížiť výšku zábezpeky, ktorú mobilizuje u svojej domácej NCB prostredníctvom zábezpeky držanej u triparty agenta.

2.   CCBM (vrátane CCBM v kombinácii s akceptovateľnými prepojeniami) môže navyše slúžiť ako základ na cezhraničné využívanie služieb riadenia zábezpeky prostredníctvom služby triparty agenta. Cezhraničné využívanie služieb riadenia zábezpeky prostredníctvom služby triparty agenta zahŕňa NCB, u ktorej sú služby riadenia zábezpeky prostredníctvom služby triparty agenta ponúkané na cezhraničné využívanie v rámci Eurosystému, a ktorá vystupuje ako korešpondent pre národné centrálne banky, ktorých zmluvné strany požiadali o využitie takýchto cezhraničných služieb riadenia zábezpeky prostredníctvom služby triparty agenta na účely úverových operácií Eurosystému. Za účelom uľahčenia cezhraničného využívania v súlade s týmto odsekom musí byť príslušný triparty agent kladne vyhodnotený Eurosystémom.

3.   Tabuľka pre používanie CCBM so službami riadenia zábezpeky prostredníctvom služby triparty agenta sa nachádza v prílohe VI.

PIATA ČASŤ

SANKCIE V PRÍPADE NEDODRŽANIA POVINNOSTÍ ZMLUVNÝCH STRÁN

Článok 153

Sankcie v prípade nedodržania povinností týkajúcich sa povinných minimálnych rezerv

1.   ECB uloží sankcie v súlade s nariadením (ES) č. 2532/98, nariadením (ES) č. 2157/1999 (ECB/1999/4), nariadením č. 2531/98 alebo nariadením (ES) č.1745/2003 (ECB/2003/9) inštitúciám, ktoré nespĺňajú povinnosti vyplývajúce z nariadení a rozhodnutí ECB týkajúcich sa uplatňovania povinných minimálnych rezerv. Príslušné sankcie a procedurálne pravidlá ich ukladania sú vymedzené v uvedených nariadeniach.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, v prípade závažných porušení požiadaviek na povinné minimálne rezervy môže Eurosystém pozastaviť účasť zmluvných strán na operáciách na voľnom trhu.

Článok 154

Sankcie v prípade nedodržanie určitých prevádzkových pravidiel

1.   V súlade s ustanoveniami zmluvných alebo regulačných opatrení uplatňovaných NCB môže NCB uložiť zmluvnej strane jednu alebo viacero sankcií, ak zmluvná strana nedodrží niektorú z uvedených povinností:

a)

v prípade reverzných obchodov a devízových swapov na účely menovej politiky, povinnosť primerane zabezpečiť a vyrovnať hodnotu likvidity, ktorá bola zmluvnej strane pridelená, počas trvania určitého obchodu, alebo nesplatenú sumu určitého obchodu v prípade jeho predčasného ukončenia zo strany NCB, počas zostávajúceho trvania obchodu, ako sa uvádza v článku 15;

b)

v prípade prijímania termínovaných vkladov, priamych transakcií a emisie dlhových certifikátov, povinnosť vyrovnať transakciu, ako sa uvádza v článku 16;

c)

v prípade používania akceptovateľných aktív, povinnosť mobilizovať alebo používať len akceptovateľné aktíva a dodržiavať pravidlá používania akceptovateľných aktív uvedené v časti štyri hlave III;

d)

v prípade postupov ku koncu dňa a podmienok prístupu k jednodňovej refinančnej operácii, povinnosť poskytnúť vopred ako zábezpeku dostatočné akceptovateľné aktíva v prípade, ak je na účte vyrovnania zmluvnej strany v TARGET2 negatívny zostatok po ukončení kontrolných postupov ku koncu dňa, a preto sa považuje za podanú automatická žiadosť o jednodňovú refinančnú operáciu, ako sa uvádza v článku 19 ods. 6.

2.   Sankcia uložená podľa tohto článku zahŕňa:

a)

len finančnú pokutu, alebo

b)

finančnú pokutu, ako aj nefinančné postihy.

Článok 155

Finančné pokuty za nedodržanie určitých prevádzkových pravidiel

Ak zmluvná strana nedodrží niektorú z povinností uvedených v článku 154 ods. 1, Eurosystém uloží finančnú pokutu za každý prípad nedodržania povinnosti. Príslušná finančná pokuta sa vypočíta v súlade s prílohou VII.

Článok 156

Nefinančné postihy za nedodržanie určitých prevádzkových pravidiel

1.   Ak zmluvná strana nedodrží povinnosť uvedenú v článku 154 ods. 1 písm. a) alebo b) viac než dvakrát v priebehu dvanástich mesiacov a vo vzťahu ku každému porušeniu povinnosti:

a)

bola uplatniteľná finančná pokuta;

b)

sa každé rozhodnutie o uložení finančnej pokuty oznámilo zmluvnej strane;

c)

sa každý prípad nedodržania povinnosti týka rovnakého druhu nedodržania povinnosti.

Eurosystém pozastaví účasť zmluvnej strany na operáciách menovej politiky pri príležitosti tretieho a každého ďalšieho prípadu nedodržania povinnosti rovnakého druhu v priebehu príslušného obdobia dvanástich mesiacov. Dvanásť mesačné obdobie sa počíta odo dňa prvého nedodržania povinnosti uvedenej v článku 154 ods. 1 písm. a) alebo b).

2.   Každé pozastavenie účasti, o ktorom rozhodne Eurosystém podľa odseku 1, sa uplatňuje vo vzťahu ku všetkým ďalším operáciám na voľnom trhu, ktoré sú rovnakého druhu ako operácie na voľnom trhu, z ktorých plynie sankcia podľa odseku 1.

3.   Obdobie pozastavenia účasti, o ktorom sa rozhodlo v súlade s odsekom 1, sa určí v súlade s prílohou VII.

4.   Ak zmluvná strana nedodrží povinnosť uvedenú v článku 154 ods. 1 písm. c) viac než dvakrát v priebehu dvanástich mesiacov a vo vzťahu ku každému porušeniu povinnosti:

a)

bola uplatniteľná finančná pokuta;

b)

sa každé rozhodnutie o uložení finančnej pokuty oznámilo zmluvnej strane;

c)

sa každý prípad nedodržania povinnosti týka rovnakého druhu nedodržania povinnosti.

Eurosystém pozastaví účasť zmluvnej strany na ďalších operáciách na voľnom trhu pri príležitosti tretieho a každého ďalšieho prípadu porušenia povinnosti v priebehu príslušného obdobia dvanástich mesiacov. Dvanásťmesačné obdobie sa počíta odo dňa prvého nedodržania povinnosti uvedenej v článku 154 ods. 1 písm. c).

5.   Vo výnimočných prípadoch môže Eurosystém pozastaviť účasť zmluvnej strany na obdobie troch mesiacov vo vzťahu ku všetkým budúcim operáciám menovej politiky Eurosystému za akékoľvek nedodržanie niektorej z povinností uvedených v článku 154 ods. 1 V takomto prípade prihliada Eurosystém na závažnosť prípadu, a najmä na dotknuté sumy, a frekvenciu a trvanie nedodržania povinnosti.

6.   Obdobie pozastavenia účasti, o ktorom rozhodol Eurosystém podľa tohto článku, sa uplatňuje nad rámec príslušnej finančnej pokuty uplatniteľnej podľa článku 155.

Článok 157

Uplatnenie nefinančných postihov za nedodržanie určitých prevádzkových pravidiel na pobočky

Ak Eurosystém pozastaví účasť zmluvnej strany v súlade s článkom 156 ods. 5, dané pozastavenie účasti možno uplatniť aj na pobočky tejto zmluvnej strany usadené v inom členskom štáte, ktorého menou je euro.

ŠIESTA ČASŤ

DISKREČNÉ OPATRENIA

Článok 158

Diskrečné opatrenia z dôvodov obozretnosti alebo v prípade zlyhania

1.   Z dôvodov obozretnosti môže Eurosystém prijať každé z týchto opatrení:

a)

pozastaviť, obmedziť alebo vylúčiť prístup zmluvnej strany k operáciám na voľnom trhu alebo automatickým operáciám, na základe akéhokoľvek zmluvného alebo regulačného opatrenia uplatňovaného domácou NCB alebo ECB;

b)

oslobodiť zmluvnú stranu od požiadaviek na povinné minimálne rezervy podľa akýchkoľvek zmluvných alebo regulačných opatrení uplatňovaných domácou NCB alebo ECB;

c)

odmietnuť alebo obmedziť používanie aktív poskytovaných ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému určitou zmluvnou stranou, alebo na nich uplatniť dodatočné zrážky, a to na základe akejkoľvek informácie, ktoré Eurosystém považuje za relevantnú, najmä ak sa zdá, že kreditná kvalita zmluvnej strany úzko koreluje s kreditnou kvalitou aktív predložených zmluvnou stranou ako zábezpeka.

2.   Ak diskrečné opatrenie opísané v odseku 1 vychádza z informácií prudenciálneho dohľadu, použitie takýchto informácií poskytnutých zmluvnými stranami alebo orgánmi dohľadu musí byť striktne primerané a potrebné na plnenie úloh Eurosystému v rámci výkonu menovej politiky.

3.   Eurosystém môže pozastaviť, obmedziť alebo vylúčiť prístup zmluvných strán k operáciám na voľnom trhu alebo automatickým operáciám z dôvodu zlyhania podľa akýchkoľvek zmluvných alebo regulačných opatrení uplatňovaných Eurosystémom.

4.   Všetky diskrečné opatrenia podľa odsekov 1 a 3 sa uplatňujú pomerným a nediskriminačným spôsobom a Eurosystém ich náležite odôvodňuje.

Článok 159

Diskrečné opatrenia týkajúce sa hodnotenia kreditného rizika Eurosystémom

1.   Eurosystém určuje, či emisia, emitent, dlžník alebo ručiteľ spĺňajú požiadavky na kreditnú kvalitu na základe akýchkoľvek informácií, ktoré považuje za relevantné.

2.   Eurosystém môže odmietnuť, obmedziť poskytovanie alebo používanie aktív, alebo uplatniť dodatočné zrážky z dôvodov uvedených v odseku 1, ak je prijatie takéhoto rozhodnutia potrebné na zabezpečenie primeranej ochrany Eurosystému pred rizikom.

3.   Ak odmietnutie uvedené v odseku 2 vychádza z informácií prudenciálneho dohľadu, použitie takýchto informácií poskytnutých zmluvnými stranami alebo orgánmi dohľadu musí byť striktne primerané a potrebné na plnenie úloh Eurosystému v rámci výkonu menovej politiky.

4.   Eurosystém môže zo zoznamu akceptovateľných obchodovateľných aktív vylúčiť tieto aktíva:

a)

aktíva, ktoré vydali alebo za ktoré ručia subjekty, ktorých prostriedky sú zmrazené, a/alebo ktorým Únia uložila iné opatrenia podľa článku 75 zmluvy, alebo ktorým uložili opatrenia obmedzujúce používanie zdrojov členské štáty, a/alebo

b)

aktíva, ktoré vydali alebo za ktoré ručia subjekty, ktorých prístup k operáciám na voľnom trhu alebo automatickým operáciám pozastavila alebo vylúčila Rada guvernérov na základe rozhodnutia.

SIEDMA ČASŤ

DODATOČNÉ MINIMÁLNE SPOLOČNÉ POŽIADAVKY VO VZŤAHU K OPERÁCIÁM MENOVEJ POLITIKY EUROSYSTÉMU

Článok 160

Právny vzťah medzi centrálnymi bankami Eurosystému a zmluvnými stranami

Eurosystém zabezpečí, aby jeho zmluvné alebo regulačné opatrenia vo vzťahu k zmluvným stranám uvedeným v článku 1 ods. 3 boli v súlade s ustanoveniami siedmej časti.

KAPITOLA 1

Dodatočné minimálne spoločné požiadavky uplatniteľné na všetky opatrenia, ktoré sa týkajú operácií menovej politiky Eurosystému

Článok 161

Zmeny implementácie rámca menovej politiky Eurosystému

1.   Každá NBS uplatňuje zmluvné alebo regulačné opatrenia, ktoré zaisťujú, že NCB je schopná vykonať každú zmenu rámca menovej politiky bez zbytočného odkladu.

2.   Každá NCB zahrnie do svojich zmluvných a regulačných opatrení ustanovenie, podľa ktorého musia byť zmeny uvedené v odseku 1 oznámené jej zmluvným stranám. Každá NCB zabezpečí, aby takéto oznámenie jasne stanovovalo okamih, kedy tieto zmeny nadobúdajú právnu účinnosť.

Článok 162

Denominácia platieb

Každá NCB uplatňuje zmluvné alebo regulačné opatrenia, v ktorých sa ustanovuje, že všetky platby týkajúce sa operácií menovej politiky Eurosystému, okrem platieb v cudzích menách v prípade devízových swapov na účely menovej politiky, sa musia uskutočňovať v eurách.

Článok 163

Forma zmluvných opatrení

Ak je potrebné vykonať všetky obchody podľa dohody ako samostatné zmluvné dojednanie a/alebo zakotviť dohodu ako rámcovú dohodu, aby sa umožnilo účinné ukončenie a záverečné vyrovnanie (vrátane vzájomného započítania) všetkých prebiehajúcich transakcií v prípade zlyhania, ustanoví sa to v zmluvných alebo regulačných opatreniach uplatňovaných NCB.

Článok 164

Formuláre, dátové nosiče a prostriedky komunikácie

Každá NCB uplatňuje zmluvné alebo regulačné opatrenia, ktoré zabezpečujú, že vo vzťahu medzi NCB a zmluvnými stranami budú platiť vhodné a jednoznačné pravidlá, týkajúce sa používania formulárov vrátane potvrdenia podmienok transakcií, dátových nosičov a prostriedkov a spôsobov komunikácie.

Článok 165

Prípady zlyhania

1.   Každá NCB uplatňuje zmluvné alebo regulačné opatrenia, ktoré prinajmenšom ustanovujú také prípady zlyhania, ktoré sa podstatne nelíšia od nasledujúcich prípadov:

a)

príslušný súdny alebo iný orgán vydá rozhodnutie o začatí likvidačného konania voči zmluvnej strane alebo o vymenovaní likvidátora alebo podobného úradníka pre zmluvnú stranu, alebo akéhokoľvek iného podobného konania voči zmluvnej strane;

b)

príslušný súdny alebo iný orgán vydá rozhodnutie, pokiaľ ide o protistranu, o uskutočnení opatrenia na reštrukturalizáciu alebo iného podobného postupu určeného na záchranu alebo obnovu finančnej situácie protistrany a za účelom vyhnutia sa typu rozhodnutia uvedeného v písm. a);

c)

zmluvná strana písomne vyhlási svoju úplnú alebo čiastočnú platobnú neschopnosť alebo neschopnosť plniť svoje záväzky vyplývajúce z operácií menovej politiky alebo dobrovoľne uzavrie so svojimi veriteľmi dohodu o vyrovnaní, alebo ak je zmluvná strana považovaná za nesolventnú alebo neschopnú splácať svoje dlhy;

d)

procesné kroky pred rozhodnutím prijatým podľa písm. a) alebo písm. b);

e)

akékoľvek vyhlásenie alebo iné predzmluvné vyjadrenie, ktoré urobila zmluvná strana alebo ktoré sa považuje za urobené zmluvnou stranou podľa príslušných ustanovení zákona, je nesprávne alebo nepravdivé;

f)

povolenie zmluvnej strany na vykonávanie činností: podľa a) smernice 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, alebo podľa b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (19), v podobe implementovanej v príslušnom členskom štáte, ktorého menou je euro, sa pozastavuje alebo zrušuje;

g)

zmluvnej strane sa pozastavilo členstvo alebo je vylúčená z členstva v akomkoľvek platobnom systéme alebo mechanizme, prostredníctvom ktorého sa vykonávajú platby v rámci operácií menovej politiky, alebo (s výnimkou devízových swapov) je zmluvnej strane pozastavené členstvo alebo zmluvná strana je vylúčená z členstva v akomkoľvek SSS, ktorý sa používa na vyrovnanie operácií menovej politiky Eurosystému;

h)

voči zmluvnej strane sa prijmú také opatrenia, ktoré sú uvedené v článkoch 41 ods. 1, 43 ods. 1 a 44 smernice 2013/36/EÚ;

i)

pokiaľ ide o reverzné obchody, zmluvná strana neplní ustanovenia týkajúce sa opatrení na kontrolu rizika;

j)

pokiaľ ide o repo obchody, zmluvná strana nezaplatí kúpnu cenu alebo cenu repo obchodu alebo nedodá kúpené alebo spätne odkúpené aktíva alebo, pokiaľ ide o zabezpečené úvery, zmluvná strana nedodá aktíva alebo nesplatí úver v stanovených lehotách na platby a dodávky;

k)

pokiaľ ide o devízové swapy na účely menovej politiky a termínované vklady, zmluvná strana nezaplatí sumu v eurách alebo, pokiaľ ide o devízové swapy na účely menovej politiky, nezaplatí sumu v cudzej mene v lehotách stanovených na takéto platby;

l)

nastane prípad neplnenia, ktorý sa podstatne nelíši od prípadov definovaných v tomto článku, pokiaľ ide o protistranu, na základe dohody uzavretej na účely správy devízových rezerv alebo vlastných finančných prostriedkov ECB alebo akejkoľvek NCB;

m)

zmluvná strana neposkytne príslušné informácie, čo má vážne následky pre domácu NCB;

n)

zmluvná strana nevyrovná niektorý zo svojich ďalších záväzkov vyplývajúci z dohôd o reverzných obchodoch a devízových swapov, a ak je schopná nápravy, tento nedostatok nenapraví maximálne do 30 dní v prípade zabezpečených transakcií a maximálne do 10 dní v prípade devízových swapov potom, ako ju národná centrálna banka požiadala, aby tak spravila;

o)

nastane prípad zlyhania, pokiaľ ide o zmluvnú stranu, v rámci akejkoľvek dohody uzavretej s iným členom Eurosystému s cieľom uskutočniť operácie menovej politiky Eurosystému, v dôsledku čoho si tento iný člen Eurosystému uplatnil svoje právo na ukončenie transakcie podľa tejto dohody z dôvodu zlyhania;

p)

zmluvná strana podlieha zmrazeniu finančných prostriedkov a/alebo iným opatreniam, ktoré jej uložila Únia podľa článku 75 zmluvy a ktoré obmedzujú použitie jej vlastných finančných prostriedkov;

q)

zmluvná strana podlieha zmrazeniu finančných prostriedkov a/alebo iným opatreniam, ktoré jej uložil členský štát, ktorého menou je euro, a ktoré obmedzujú použitie jej vlastných finančných prostriedkov;

r)

všetky aktíva zmluvnej strany alebo ich podstatná časť podliehajú príkazu na zmrazenie, zabavenie, zaistenie alebo akémukoľvek inému postupu, ktorého cieľom je ochrana verejného záujmu alebo ochrana práv veriteľov zmluvnej strany;

s)

všetky aktíva zmluvnej strany alebo ich podstatná časť sú postúpené inému subjektu;

t)

akákoľvek iná nastávajúca alebo existujúca udalosť, ktorá môže ohroziť plnenie záväzkov zmluvnej strany vyplývajúcich z dohody, ktorú zmluvná strana uzavrela s cieľom uskutočňovať operácie menovej politiky Eurosystému, alebo z pravidiel, ktoré sa uplatňujú na vzťahy medzi zmluvnou stranou a ktoroukoľvek NCB.

2.   Prípady uvedené v odseku 1 písm. a) a p) nastanú automaticky; prípady uvedené v písm. b), c) a q) môžu nastať automaticky; prípady v písm. d) až o) a r) až t) nemôžu nastať automaticky a sú ponechané na voľné uváženie, t. j. platné až na základe doručenia oznámenia o zlyhaní. Takéto oznámenie o porušení môže obsahovať „odklad“ v maximálnej dĺžke troch pracovných dní na nápravu daného nedostatku. V prípadoch zlyhania, ktoré je možné posúdiť na základe voľnej úvahy, zabezpečia národné centrálne banky, aby ustanovenia, ktoré sú spojené s uplatnením takéhoto voľného uváženia, jednoznačne upravovali následky spojené s takýmto uplatnením.

Článok 166

Opravné prostriedky v prípade zlyhania alebo z dôvodov obozretnosti

1.   Každá NCB uplatňuje zmluvné a regulačné dojednania, ktoré zabezpečujú, že keď nastane prípad zlyhania, alebo z dôvodov obozretnosti, NCB je oprávnená uplatniť tieto opravné prostriedky:

a)

pozastavenie, obmedzenie alebo vylúčenie prístupu zmluvnej strany k operáciám na voľnom trhu,

b)

pozastavenie, obmedzenie alebo vylúčenie prístupu zmluvnej strany k automatickým operáciám,

c)

ukončenie všetkých prebiehajúcich dohôd a transakcií,

d)

požadovanie predčasného splatenie pohľadávok, ktoré nie sú zatiaľ splatné alebo sú viazané,

e)

použitie vkladov zmluvnej strany uložených v NCB na vyrovnanie pohľadávok voči tejto zmluvnej strane,

f)

pozastavenie plnenie povinností voči tejto zmluvnej strane až do uspokojenia pohľadávky voči tejto zmluvnej strane.

2.   Každá NCB môže uplatňovať zmluvné a regulačné opatrenia, ktoré zabezpečujú, že ak nastane prípad zlyhania, NCB bude okrem opravných prostriedkov uvedených v odseku 1 oprávnená uplatniť tieto opravné prostriedky:

a)

požadovanie sankčných úrokov a

b)

požadovanie náhrady za straty vzniknuté v dôsledku zlyhania zmluvnej strany.

3.   Každá NCB môže uplatňovať zmluvné alebo regulačné dojednania, ktoré z dôvodov obozretnosti oprávňujú domácu NCB odmietnuť aktíva, obmedziť použitie aktív alebo uplatniť dodatočné zrážky z aktív, ktoré príslušná zmluvné strany poskytli ako zábezpeku v úverových operáciách Eurosystému.

4.   Každá NCB uplatňuje zmluvné alebo regulačné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby mala domáca NCB vždy také právne postavenie, ktoré jej umožní bez zbytočného odkladu realizovať všetky aktíva poskytnuté ako zábezpeka, aby mohla zabezpečiť hodnotu poskytnutého úveru, ak zmluvná strana urýchlene nevyrovná svoj záporný zostatok.

5.   V záujme zabezpečenia jednotného uplatňovania uložených opatrení môže Rada guvernérov ECB rozhodnúť o opravných prostriedkoch vrátane pozastavenia, obmedzenia alebo vylúčenia prístupu k operáciám na voľnom trhu alebo prístupu k automatickým operáciám.

Článok 167

Poskytovanie informácií zmluvnými stranami

Každá NCB uplatňuje zmluvné alebo regulačné opatrenia, ktoré zaisťujú, že NCB môže od zmluvných strán získať akékoľvek potrebné informácie týkajúce sa operácií menovej politiky Eurosystému.

Článok 168

Oznámenia a iné druhy komunikácie

1.   Každá NCB uplatňuje zmluvné alebo regulačné opatrenia, v ktorých sa ustanovuje, že všetky oznámenia alebo iné druhy komunikácie sa musia uskutočniť písomne a/alebo v elektronickej forme.

2.   Každá NCB uplatňuje zmluvné alebo regulačné opatrenia, v ktorých sa jednoznačne ustanovuje spôsob uskutočňovania oznámení alebo iných druhov komunikácie a termín nadobudnutia ich účinnosti. Obdobie, po uplynutí ktorého oznámenia a iné druhy komunikácií nadobúdajú účinnosť nie je také dlhé, aby zmenilo hospodársky účinok prijatých opatrení ako celku. Najmä potvrdenie sa doručuje a preveruje bezodkladne.

Článok 169

Práva tretích strán

1.   Každá NCB uplatňuje zmluvné alebo regulačné opatrenia, v ktorých sa ustanovuje, že práva a povinnosti zmluvnej strany sa nepostupujú, nezaťažujú, nenahradzujú alebo sa s nimi inak nenakladá bez predchádzajúceho písomného súhlasu domácej NCB.

2.   Každá NCB uplatňuje zmluvné alebo regulačné opatrenia, v ktorých sa ustanovuje, že iba NCB, ktorá je zmluvnou stranou, domáca NCB alebo určená zmluvná strana majú práva a povinnosti vyplývajúce z transakcie. Dané zmluvné alebo regulačné opatrenia však umožnia vzťahy medzi národnými centrálnymi bankami a/alebo ECB:

a)

vyplývajúce z cezhraničného používania akceptovateľných aktív a

b)

podľa potreby v prípade operácií uskutočňovaných so zmluvnými stranami, ktoré konajú prostredníctvom prepojenej inštitúcie.

Článok 170

Rozhodné právo a jurisdikcia

1.   Každá NCB uplatňuje zmluvné alebo regulačné opatrenia, v ktorých sa ustanovuje, že rozhodným právom, ktorým sa spravujú príslušné zmluvné alebo regulačné opatrenia uplatňované NCB a všetky transakcie uskutočnené na ich základe má byť právo toho členského štátu, ktorého menou je euro, kde sa nachádza daná NCB, ibaže si cezhraničné použitie akceptovateľných aktív vyžaduje iný postup.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá právomoc Súdneho dvora Európskej únie, miestom riešenia sporov sú súdy toho členského štáty, ktorého menou je euro.

Článok 171

Dni vyrovnania v prípade termínovaných vkladov

Každá NCB uplatňuje opatrenia týkajúce sa vkladov, v ktorých sa ustanovuje, že vyrovnanie v prípade prijímania termínovaných vkladov sa uskutočňuje v dňoch uvedených v oznámení ECB o operáciách, ktoré sa týkajú vkladov.

KAPITOLA 2

Dodatočné minimálne spoločné požiadavky uplatňované na dohody o spätnom odkúpení a dohody o zabezpečených úveroch

Článok 172

Dátum reverznej časti obchodu

Každá NCB uplatňuje zmluvné a regulačné dojednania, ktoré zabezpečujú, že dátum reverznej časti obchodu, prípadne vrátane dňa splatenia dohody o zabezpečených úveroch, je pevne stanovený v čase dojednania obchodu.

Článok 173

Pracovné dni

Každá NCB uplatňuje zmluvné alebo regulačné opatrenia, v ktorých sa pojem „pracovný deň“ vymedzuje v súlade s článkom 2.

Článok 174

Úrokové sadzby

1.   V prípade dohody o spätnom odkúpení sa rozdiel medzi kúpnou cenou a cenou pri spätnom odkúpení rovná agregovanej sume získanej na základe uplatnenia určenej sadzby na kúpnu cenu počas obdobia medzi plánovaným nákupom a spätným odkúpením.

2.   V prípade zabezpečeného úveru sa úroková sadzba určuje uplatnením určenej úrokovej sadby na hodnotu úveru až do splatnosti obchodu.

3.   Sadzba uplatňovaná na reverzné obchody sa rovná jednoduchej úrokovej sadzbe založenej na metóde počítania dní skutočný počet dní/360.

Článok 175

Mechanizmy prevádzania súm, ktoré nie sú denominované v eurách

Každá NCB uplatňuje zmluvné alebo regulačné opatrenia, ktorými sa zabezpečuje, že mechanizmy na prevod súm v iných menách na eurá stanovujú, že kurz, ktorý sa má použiť, je denný referenčný výmenný kurz ECB pre euro, alebo ak tento kurz nie je k dispozícii, spotový výmenný kurz určený ECB a platný v predchádzajúci pracovný deň pre predaj eura voči nákupu inej meny.

KAPITOLA 3

Dodatočné minimálne spoločné požiadavky týkajúce sa dohôd o spätnom odkúpení

Článok 176

Predmet úpravy dohôd o spätnom odkúpení

1.   Pri uzatváraní dohôd o spätnom odkúpení uplatňuje každá NCB zmluvné a regulačné opatrenia, ktoré zabezpečujú, že akceptovateľné aktíva sa predávajú za hotovosť v eurách a súčasne sa dojednáva spätný predaj rovnocenných aktív za hotovosť v eurách v stanovenom čase.

2.   Každá NCB vymedzuje pojem „rovnocenné aktíva“ ako aktíva rovnakého emitenta tvoriace súčasť tej istej emisie, bez ohľadu na dátum emisie, a rovnakého druhu, nominálnej hodnoty, čiastky a opisu ako sú aktíva, s ktorými sa porovnávajú.

3.   Ak aktíva, vo vzťahu ku ktorým sa vykonáva porovnanie podľa odseku 2, boli prevedené alebo redenominované alebo ak na ne bola uplatnená opcia, musí sa zmeniť vymedzenie pojmu rovnocennosť aktív, aby sa nimi rozumeli:

a)

v prípade prevodu prevedené aktíva;

b)

v prípade uplatnenia opcie aktíva rovnocenné s vyplatenými aktívami za predpokladu, že predávajúci zaplatil kupujúcemu sumu, ktorá sa rovná hodnote opcie;

c)

v prípade redenominácie aktíva rovnocenné s tými, v ktorých nominálnej hodnote boli pôvodné aktíva vyjadrené, spolu s prípadnou sumou rovnajúcou sa akémukoľvek rozdielu medzi hodnotou aktív pred redenomináciou a po nej.

Článok 177

Záverečné započítanie pohľadávok vo vzťahu k dohodám o spätnom odkúpení

1.   Každá NCB uplatňuje zmluvné alebo regulačné opatrenia, v ktorých sa ustanovuje, že ak nastane prípad zlyhania, NCB má právo ukončiť všetky prebiehajúce transakcie spätného odkúpenia a uskutočniť ich záverečné vyrovnanie.

2.   Každá NCB uplatňuje zmluvné alebo regulačné opatrenia, ktoré obsahujú ustanovenia týkajúce sa vzájomného započítania pohľadávok, ktoré sú určené na dosiahnutie hospodárskych výsledkov rovnocenných s tými, ktoré sú uvedené nižšie.

a)

V prípade zlyhania nastáva deň spätného odkúpenia pre každú transakciu okamžite a postupuje sa podľa niektorej z týchto možností:

i)

akákoľvek rovnocenná časť aktív sa okamžite prevedie, takže splnenie príslušných povinností strán, pokiaľ ide o prevod aktív a platbu ceny za spätné odkúpenie akýchkoľvek aktív sa uskutoční výlučne v súlade s písm. b) až d), alebo

ii)

sa transakcia spätného odkúpenia končí.

b)

Trhovú hodnota spätne odkúpených aktív a akejkoľvek rovnocennej časti aktív, ktoré sa majú previesť, a cenu spätného odkúpenia, ktorú má zaplatiť každá strana, stanoví pre všetky transakcie ku dňu spätného odkúpenia NCB spôsobom odôvodneným z obchodného hľadiska.

c)

na základe bodu b) NCB vypočíta sumy, ktoré si strany navzájom dlhujú ku dňu spätného odkúpenia. Sumy, ktoré dlhuje jedna strana, sa navzájom započítajú voči sumám, ktoré dlhuje druhá strana, a splatným sa stane iba čistý zostatok pre stranu, ktorá má voči druhej strane takto vypočítanú nižšiu pohľadávku.

d)

Čistý zostatok je splatný v deň nasledujúci po dni, keď je TARGET2 v prevádzke na uskutočnenie takejto platby. Na účely tohto výpočtu sa všetky sumy, ktoré nie sú vyjadrené v eurách, musia previesť na eurá k príslušnému dátumu v kurze, ktorý sa vypočíta v súlade s článkom 175.

3.   Každá NCB vymedzuje pojem „trhová hodnota v prípade zlyhania“(default market value) v súlade s článkom 2.

Článok 178

Dodržiavanie opatrení na kontrolu rizika

Ak národné centrálne banky uplatňujú zmluvné alebo regulačné opatrenia, ktoré obsahujú nejaké ustanovenie na náhradu zábezpeky, takéto ustanovenia zabezpečia dodržiavanie požadovaných opatrení na kontrolu rizika.

Článok 179

Hotovostné marže

Ak národné centrálne banky uplatňujú zmluvné alebo regulačné opatrenia, ktoré obsahujú nejaké ustanovenia o platbe alebo vrátení marží v hotovosti, v takýchto ustanoveniach sa tiež uvedie, že každá ďalšia povinnosť vrátiť alebo poskytnúť marže by sa mala v prvom rade splniť použitím hotovosti až do rovnakej výšky spolu so všetkými úrokmi, ktoré sa na ňu uplatňujú.

Článok 180

Ďalšie ustanovenia týkajúce sa dohôd o spätnom odkúpení

Bez ohľadu na ustanovenia tohto usmernenia, každá NCB môže vo svojich zmluvných alebo regulačných opatreniach vymedziť ďalšie ustanovenia o dohodách o spätnom odkúpení.

KAPITOLA 4

Dodatočné minimálne spoločné požiadavky týkajúce sa výlučne zabezpečených úverov

Článok 181

Poskytnutie zábezpeky a jej realizácia

1.   Pokiaľ ide o dohody o dodaní likvidity vo forme zabezpečených úverov, každá NCB zohľadňuje v zmluvných alebo regulačných opatrenia rozdielne postupy a pravidlá vytvorenia a realizácie príslušného nároku na zábezpeku, ktoré sa uplatňujú v jej jurisdikcii, ako napríklad záložné právo, prevod práva alebo vinkuláciu.

2.   Každá NCB uplatňuje dohody o zabezpečených úveroch, ktoré zabezpečujú, že sú aktíva poskytnuté ako zábezpeka právne realizovateľné zo strany NCB bez prednostných práv k daným aktívam. Tretie osoby, vrátane likvidátora v prípade platobnej neschopnosti, nemajú možnosť, pokiaľ nekonajú podvodne, uplatňovať a úspešne vymáhať nárok na aktíva poskytnuté ako zábezpeka alebo akékoľvek práva, ktoré sú s nimi spojené.

3.   Každá NCB uplatňuje dohody o zabezpečených úveroch, ktoré zabezpečujú, že ak nastane prípad zlyhania, ako sa ustanovuje v článku 165, NCB má právo realizovať hospodársku hodnotu aktív poskytnutých ako zábezpeka. Takýto prípad zlyhania zohľadňuje aj okolnosti, za ktorých NCB môže voči zmluvnej strane postupovať tak, ako keby nastal prípad zlyhania podľa dohody o spätnom odkúpení.

Článok 182

Predĺženie vnútrodenných operácií

Každá NCB uplatňuje zmluvné alebo regulačné opatrenia, ktoré umožňujú predĺženie vnútrodenných operácií na jednodňové operácie.

KAPITOLA 5

Dodatočné minimálne spoločné požiadavky týkajúce sa výlučne devízových swapov na účely menovej politiky

Článok 183

Dohody o súčasne spotovom a forwardovom nákupe a predaji

Každá NCB uplatňuje zmluvné alebo regulačné opatrenia, ktoré zabezpečujú, že sa každá transakcia skladá súčasne zo spotového a forwardového nákupu a predaja eura voči jednej cudzej mene.

Článok 184

Čas a spôsob prevodu platieb

Každá NCB uplatňuje zmluvné alebo regulačné opatrenia, ktoré obsahujú ustanovenie o čase a spôsobe prevodu platieb. Dátum forwardového nákupu a predaja sa viaže na moment dojednania každej transakcie.

Článok 185

Vymedzenie určitých pojmov

Každá NCB uplatňuje zmluvné alebo regulačné opatrenia, ktoré vymedzujú pojem cudzia menu, spotový kurz, forwardový kurz, deň prevodu a deň spätného prevodu v súlade s nasledujúcimi definíciami:

a)

„cudzou menou“ sa rozumie akákoľvek zákonná mena iná ako euro;

b)

„spotovým kurzom“ sa rozumie vo vzťahu k špecifickej transakcii kurz (vypočítaný v súlade s článkom 175), ktorý sa vzťahuje na prepočet sumy v eurách na takú sumu v cudzej mene, ktorá je príslušná pre danú transakciu a ktorú je jedna strana povinná previesť druhej strane ku dňu prevodu proti platbe sumy v eurách, pričom sa tento kurz uvedie v potvrdení;

c)

„forwardovým kurzom“ sa rozumie kurz vypočítaný v súlade s článkom 175 a vzťahujúci sa na prepočet sumy v eurách na takú sumu v cudzej mene, ktorú je jedna strana povinná previesť druhej strane ku dňu spätného prevodu proti platbe sumy v eurách, pričom sa tento kurz uvedie v potvrdení a je stanovený v príslušných zmluvných alebo regulačných opatreniach uplatňovaných príslušnou NCB;

d)

„spätným prevodom sumy v cudzej mene“ sa rozumie taká suma v cudzej mene, ktorá je potrebná na nákup sumy v eurách ku dňu spätného prevodu;

e)

„dňom prevodu“ sa pri každej transakcii rozumie dátum a prípadne i čas, kedy sa medzi stranami uskutoční prevod sumy v eurách, ktorým je dátum a prípadne i čas, kedy má nastať zúčtovanie prevodu sumy v eurách podľa dohody strán;

f)

„dňom spätného prevodu“ sa pri každej transakcii rozumie dátum a prípadne i čas, kedy sa od jednej strany vyžaduje, aby previedla späť sumu v eurách druhej strane.

Článok 186

Záverečné vzájomné započítanie pohľadávok vo vzťahu k devízovým swapom

1.   Každá NCB uplatňuje zmluvné alebo regulačné opatrenia, ktoré zabezpečujú, že ak nastane prípad zlyhania, NCB má právo ukončiť všetky prebiehajúce transakcie a uskutočniť ich záverečné vzájomné započítanie.

2.   Každá NCB uplatňuje zmluvné alebo regulačné opatrenia, ktoré obsahujú ustanovenia týkajúce sa vzájomného započítania pohľadávok, ktoré sú určené na dosiahnutie hospodárskych účinkov rovnocenných s tými, ktoré sú uvedené nižšie.

a)

V prípade zlyhania sa považuje každá transakcia za ukončenú a NCB stanoví náhradné hodnoty v eurách a sumy spätne prevedené v cudzej mene v takej výške, aby zostal zachovaný hospodársky ekvivalent všetkých platieb pre národnú centrálnu banku, ktoré by boli inak požadované.

b)

Na základe takto stanovených čiastok vypočíta NCB čiastky, ktoré si strany navzájom dlhujú k dátumu spätného prevodu. Sumy, ktoré dlhuje jedna strana, musia byť prepočítané na eurá, ak je to potrebné v súlade s článkom 175, a započítané voči sumám, ktoré dlhuje druhá strana. Splatným sa stane iba čistý zostatok pre stranu, ktorá má voči druhej strane takto vypočítanú nižšiu pohľadávku. Takýto čistý zostatok je splatný v deň nasledujúci po dni, keď je TARGET2 v prevádzke na uskutočnenie takejto platby.

Článok 187

Ďalšie ustanovenia týkajúce sa devízových swapov

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky uvedené v tomto usmernení, každá NCB môže vo svojich zmluvných alebo regulačných opatreniach vymedziť ďalšie ustanovenia vo vzťahu k uskutočňovaniu devízových swapov.

ÔSMA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 188

Zdieľanie informácií

Ak je to potrebné na implementáciu menovej politiky, národné centrálne banky môžu zdieľať jednotlivé informácie, ako sú napr. prevádzkové údaje, ktoré sa týkajú zmluvných strán zúčastňujúcich sa na operáciách menovej politiky Eurosystému. Tieto informácie sú podľa článku 37 štatútu ESCB predmetom požiadaviek vyplývajúcich zo služobného tajomstva.

Článok 189

Právne predpisy o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Zmluvné strany si sú vedomé všetkých povinností, ktoré im boli uložené právnymi predpismi o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a tieto povinnosti dodržiavajú.

Článok 190

Zrušovacie ustanovenie

1.   Usmernenie ECB/2011/14 sa od 1. mája 2015 zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené usmernenie sa považujú za odkazy na toto usmernenie v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XIII.

Článok 191

Nadobudnutie účinnosti, uplatňovanie a vykonávanie

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia národným centrálnych bankám.

2.   Všetky ustanovenia tohto usmernenia sa uplatňujú od 1. mája 2015, s výnimkou článku 142, ktorý sa uplatňuje od 1. novembra 2015.

3.   Národné centrálne banky zašlú ECB najneskôr do 16. februára 2015 texty a iné prostriedky, pomocou ktorých zamýšľajú dosiahnuť súlad s tými ustanoveniami tohto usmernenia, ktoré predstavujú podstatné zmeny v porovnaní s usmernením ECB/2011/14.

Článok 192

Adresáti

Toto usmernenie je určené všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 19. decembra 2014

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Usmernenie ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 2531/98 z 23. novembra 1998, ktoré sa týka uplatnenia minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou (Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 z 12. septembra 2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2003/9) (Ú. v. EÚ L 250, 2.10.2003, s. 10).

(4)  Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2012/27 z 5. decembra 2012 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (Ú. v. EÚ L 30, 30.1.2013, s. 1).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 4).

(6)  Nariadenie Európskej centrálnej banky č. 2157/1999 z 23. septembra 1999 o práve Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (ECB/1999/4) (Ú. v. ES L 264, 12.10.1999, s. 21).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (ESA 2010) (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(12)  S prihliadnutím na článok 7 ods. 4.

(13)  Stredoeurópsky čas (SEČ) zohľadňuje prechod na letný stredoeurópsky čas.

(14)  Osobitný harmonogram sa môže uplatňovať z dôvodu sviatkov.

(15)  Z dôvodu sviatkov sa decembrová operácia obvykle uskutoční o týždeň skôr, t. j. predposlednú stredu v mesiaci.

(16)  Deň vyrovnania sa vzťahuje na pracovné dni Eurosystému. T sa vzťahuje na deň uzavretia obchodu.

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(18)  Informácie o stupňoch kreditnej kvality sú uvedené na internetovej stránke ECB.

(19)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).


PRÍLOHA I

POVINNÉ MINIMÁLNE REZERVY

Obsah tejto prílohy slúži len na informačné účely. V prípade rozporu medzi touto prílohou a právnym rámcom pre systém povinných minimálnych rezerv Eurosystému uvedeným v odseku 1, má prednosť tento právny rámec.

1.

Podľa článku 19 štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) vyžaduje Európska centrálna banka (ECB) od úverových inštitúcií, aby v rámci systému povinných minimálnych rezerv Eurosystému udržiavali povinné minimálne rezervy na účtoch v národných centrálnych bankách. Právny rámec tohto systému je ustanovený v článku 19 štatútu ESCB, v nariadení (ES) č. 2531/98 a v nariadení (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9). Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) zabezpečuje, aby podmienky systému povinných minimálnych rezerv Eurosystému boli jednotné vo všetkých členských štátoch, ktorých menou je euro.

2.

Prvoradými cieľmi systému povinných minimálnych rezerv Eurosystému sú stabilizovanie úrokových sadzieb na peňažnom trhu a vytváranie (alebo zvyšovanie) štrukturálneho nedostatku likvidity.

3.

V súlade s článkom 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) platí systém povinných minimálnych rezerv Eurosystému pre úverové inštitúcie usadené v členských štátoch, ktorých menou je euro. Navyše systému povinných minimálnych rezerv v rámci Eurosystému podliehajú aj pobočky zriadené v eurozóne úverovými inštitúciami, ktoré nie sú zaregistrované v eurozóne. Pobočky zriadené mimo eurozóny úverovými inštitúciami, ktoré sú zaregistrované v eurozóne, však tomuto systému nepodliehajú.

4.

Podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) budú inštitúcie automaticky oslobodené od požiadavky udržiavať povinné minimálne rezervy od začiatku udržiavacieho obdobia, v ktorom sa im povolenie odoberie alebo sa ho vzdajú, alebo v ktorom súdny orgán alebo iný príslušný orgán členského štátu prijme rozhodnutie podať návrh na začatie likvidačného konania inštitúcie.

5.

Podľa článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) má ECB možnosť oslobodiť na nediskriminačnom základe inštitúcie uvedené pod písm. a) až c) uvedeného článku od povinností udržiavať povinné minimálne rezervy. Medzi takéto inštitúcie patria okrem iného inštitúcie, ktoré podliehajú reorganizačným opatreniam, inštitúcie, ktorých finančné prostriedky boli zmrazené a/alebo voči ktorým prijala Únia alebo členský štát opatrenia podľa článku 75 zmluvy, ktoré obmedzujú použitie ich finančných prostriedkov alebo voči ktorým prijala Rada guvernérov ECB rozhodnutie o pozastavení alebo zrušení ich prístupu k obchodom na voľnom trhu alebo k stálym obchodom Eurosystému.

6.

Podľa článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) ECB vytvára a vedie zoznam inštitúcií podliehajúcich systému povinných minimálnych rezerv Eurosystému.

7.

ECB uverejňuje aj zoznam inštitúcií oslobodených od povinnosti udržiavať povinné minimálne rezervy podľa tohto systému z iných dôvodov, ako sú reorganizačné opatrenia alebo zmrazenie peňažných prostriedkov a/alebo iné opatrenia uložené zo strany Únie podľa článku 75 zmluvy alebo členským štátom, ktorými sa obmedzuje používanie ich prostriedkov alebo vo vzťahu ku ktorým Rada guvernérov ECB rozhodla o pozastavení alebo vylúčení ich prístupu k operáciám na voľnom trhu alebo k automatickým operáciám Eurosystému.

8.

Základňa na výpočet povinných minimálnych rezerv sa v prípade každej inštitúcie stanovuje vzhľadom na položky jej súvahy. Súvahové údaje sa oznamujú národným centrálnym bankám v rámci všeobecného systému menovej a finančnej štatistiky ECB. Inštitúcie vypočítajú základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv s ohľadom na príslušné udržiavacie obdobie na základe údajov týkajúcich sa mesiaca, ktorý je dva mesiace pred mesiacom, v ktorom sa začína udržiavacie obdobie, v zmysle článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9), pričom pre inštitúcie v zostatkovej časti platia výnimky uvedené v článku 3 ods. 4 tohto nariadenia.

9.

Sadzby povinných minimálnych rezerv určuje ECB do výšky maximálneho limitu stanoveného v nariadení (ES) č. 2531/98.

10.

Výška minimálnych rezerv, ktoré má držať každá inštitúcia v konkrétnom období na udržiavanie, sa vypočítava použitím rezervných koeficientov na každú príslušnú položku rezervnej základne pre uvedené obdobie. Povinné minimálne rezervy, ktoré zisťujú príslušná zúčastnená NCB a inštitúcia v súlade s postupom uvedeným v článku 5 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9), tvoria základ na: a) úročenie povinných minimálnych rezerv, a b) ohodnotenie, či inštitúcia plní povinnosť udržiavať požadovanú výšku povinných minimálnych rezerv.

11.

V záujme dosiahnutia cieľa spočívajúceho v stabilizácii úrokových sadzieb umožňuje systém povinných minimálnych rezerv Eurosystému inštitúciám využívať priemerovanie, čo znamená, že dodržiavanie určenej výšky rezerv sa zisťuje na základe priemeru konečných denných zostatkov na účtoch rezerv zmluvných strán počas udržiavacieho obdobia. Dodržiavanie požiadavky na povinné minimálne rezervy sa určuje na základe denných priemerných zostatkov inštitúcie počas udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv. Udržiavacie obdobie je vymedzené v článku 7 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9).

12.

V súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) sa povinné minimálne rezervy inštitúcií úročia priemernou sadzbou ECB počas udržiavacieho obdobia (váženou podľa počtu kalendárnych dní) pre hlavné refinančné operácie podľa tohto vzorca (výsledok sa zaokrúhľuje na najbližší cent):

Formula Formula

Pričom:

Rt

=

úročenie, ktoré pripadá na povinné minimálne rezervy počas udržiavacieho obdobia t;

Ht

=

priemerné denné povinné minimálne rezervy počas udržiavacieho obdobia t;

nt

=

počet kalendárnych dní v udržiavacom období t;

rt

=

úroková sadzba pre úročenie povinných minimálnych rezerv počas udržiavacieho obdobia t. Sadzba sa štandardne zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

i

=

i-tý kalendárny deň udržiavacieho obdobia t;

MRi

=

hraničná úroková sadzba poslednej hlavnej refinančnej operácie uskutočnenej v kalendárny deň i alebo pred kalendárnym dňom i.

Ak inštitúcia nedodrží iné povinnosti v zmysle nariadení a rozhodnutí ECB týkajúcich sa systému povinných minimálnych rezerv Eurosystému (napr. ak príslušné údaje neodošle včas alebo ak tieto údaje nie sú presné), ECB je oprávnená uložiť jej sankcie v súlade s nariadením (ES) č. 2532/98 a nariadením (ES) č. 2157/1999 (ECB/1999/4). Výkonná rada ECB môže stanovovať a zverejňovať kritériá, podľa ktorých bude uplatňovať sankcie stanovené v článku 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2531/98.


PRÍLOHA II

VYHLASOVANIE TENDROV

Oznámenie o verejnom tendri obsahuje tieto informácie:

a)

referenčné číslo tendra;

b)

deň konania tendra;

c)

druh operácie (dodanie alebo stiahnutie likvidity a druh nástroja menovej politiky, ktorý sa má použiť);

d)

splatnosť operácie;

e)

trvanie operácie (zvyčajne vyjadrené počtom dní);

f)

druh aukcie, t. j. tender s pevnou alebo pohyblivou úrokovou sadzbou;

g)

v prípade tendrov s pohyblivou úrokovou sadzbou spôsob realizácie aukcie, t. j. aukcia s jednotnou úrokovou sadzbou (holandská aukcia) alebo aukcia s viacerými úrokovými sadzbami (americká aukcia);

h)

plánovaný objem operácie, zvyčajne iba v prípade dlhodobejších refinančných operácií;

i)

v prípade tendrov s pevnou úrokovou sadzbou pevnú úrokovú sadzbu cenu, výšku swapového bodu alebo rozpätia (referenčný index v prípade indexovaných tendrov a druh kotácie v prípade úrokovej sadzby alebo rozpätia);

j)

minimálna alebo maximálna akceptovateľná úroková sadzba, cena, swapové body, ak sú stanovené;

k)

deň začatia a deň splatnosti operácie, ak je stanovený, alebo deň valuty a deň splatnosti nástroja, v prípade emisie dlhových certifikátov Európskej centrálnej banky (ECB);

l)

použité meny a v prípade devízových swapov pevne stanovená suma meny;

m)

v prípade devízových swapov referenčný spotový výmenný kurz, ktorý sa má použiť na výpočet hodnoty ponúk;

n)

limit maximálnej ponuky, ak je stanovený;

o)

minimálny individuálne pridelený objem (aj je stanovené);

p)

minimálny podiel pridelenia, t. j. dolný limit v percentách vyjadrujúci podiel z ponúk umiestnených v tendri pri hraničnej úrokovej sadzbe, ak je stanovený;

q)

časový harmonogram predkladania ponúk;

r)

v prípade emisie dlhových certifikátov ECB menovitú hodnotu certifikátov a kód ISIN emisie;

s)

maximálny počet ponúk od jednej zmluvnej strany (v prípade tendrov s pohyblivou úrokovou sadzbou, ak má ECB v úmysle obmedziť počet ponúk, zvyčajne sa to stanoví na desať ponúk od zmluvnej strany);

t)

druh kotácie (sadzba alebo rozpätie);

u)

referenčný subjekt v prípade indexovaných tendrov.


PRÍLOHA III

POSTUP PRIDEĽOVANIA PRI TENDROCH A TENDRE

Tabuľka 1

Postup prideľovania pri tendroch s pevne stanovenou úrokovou sadzbou

Percentuálny podiel pridelenej sumy sa počíta ako:

Formula

Objem pridelený i-tej zmluvnej strane:

alli = all % × (ai )

kde:

A

=

celkový prideľovaný objem

n

=

celkový počet zmluvných strán

ai

=

objem ponuky i-tej zmluvnej strany

all %

=

percentuálny podiel pridelenej sumy

alli

=

celkový objem pridelený i-tej zmluvnej strane

Tabuľka 2

Postup prideľovania pri tendroch s pohyblivou úrokovou sadzbou v eurách

(uvedený príklad sa vzťahuje na ponuky vo forme úrokových sadzieb)

Percentuálny podiel pridelenej sumy pri hraničnej úrokovej sadzbe:

Formula

Objem pridelený i-tej zmluvnej strane pri hraničnej úrokovej sadzbe:

all (rm ) i = all % (rm ) × a(rm)i

Celkový objem pridelený i-tej zmluvnej strane:

Formula

kde:

A

=

celkový prideľovaný objem

r s

=

s-tá ponuka úrokovej sadzby predložená zmluvnými stranami

N

=

celkový počet zmluvných strán

a(r s ) i

=

výška ponuky pri s-tej úrokovej sadzbe (r s ) podanej i-tou zmluvnou stranou

a(r s )

=

celkový objem ponúk pri s-tej úrokovej sadzbe (rs)

Formula

r m

=

hraničná úroková sadzba:

 

r 1rs rm v tendri na dodanie likvidity

 

rm rs r 1 v tendri na stiahnutie likvidity

r m – 1

=

úroková sadzba pred hraničnou úrokovou sadzbou (posledná úroková sadzba, pri ktorej sú ponuky uspokojované v plnej výške):

 

rm – 1 > rm v tendri na dodanie likvidity

 

rm > rm – 1 v tendri na stiahnutie likvidity

all %(r m )

=

percentuálny podiel pridelenej sumy pri hraničnej úrokovej sadzbe

all(r s ) i

=

objem prostriedkov pridelených i-tej zmluvnej strane pri s-tej úrokovej sadzbe

all i

=

celkový objem pridelený i-tej zmluvnej strane

Tabuľka 3

Postup prideľovania pri tendroch s pohyblivou úrokovou sadzbou pre devízové swapy

Percentuálny podiel pridelenej sumy pri hraničnej kotácii swapových bodov:

Formula

Objem pridelený i-tej zmluvnej strane pri hraničnej kotácii swapových bodov:

all m ) i = all % m ) × a(Δm)i

Celkový objem pridelený i-tej zmluvnej strane:

Formula

kde:

A =

celkový prideľovaný objem

Δ s =

s-tá kotácia swapových bodov predložená zmluvnými stranami

N =

celkový počet zmluvných strán

a(Δs) i =

výška ponuky i-tej zmluvnej strany pri s-tej kotácii swapových bodov (Δs)

a(Δs) =

celková výška ponuky pri s-tej kotácii swapového bodu (Δs)

Formula

Δ m =

hraničná kotácia swapových bodov:

 

Δ m ≥ Δ s ≥ Δ1 pre devízové swapy na dodanie likvidity

 

Δ1 ≥ Δ s ≥ Δ m pre devízové swapy na stiahnutie likvidity

Δ m – 1 =

kotácia swapových bodov pred hraničnou kotáciou swapových bodov (posledná kotácia swapových bodov, pri ktorej sú ponuky ešte plne uspokojené):

 

Δ m > Δ m – 1 pre devízové swapy na dodanie likvidity

 

Δ m – 1 > Δ m pre devízové swapy na stiahnutie likvidity

all %(Δ m ) =

percentuálny podiel pridelenej sumy pri hraničnej kotácii swapových bodov

all(Δ s ) i =

objem pridelený i-tej zmluvnej strane pri s-tej kotácii swapových bodov

all i =

celkový objem pridelený i-tej zmluvnej strane


PRÍLOHA IV

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV TENDRA

Oznámenie o výsledku verejného tendra obsahuje tieto informácie:

a)

referenčné číslo tendra;

b)

deň konania tendra;

c)

druh operácie;

d)

splatnosť operácie;

e)

trvanie operácie (zvyčajne vyjadrené počtom dní);

f)

celkový objem ponúk predložených zmluvnými stranami Eurosystému;

g)

počet ponúkajúcich;

h)

v prípade devízových swapov použité meny;

i)

celkový pridelený objem;

j)

percento pridelenia (v prípade tendrov s pevnou úrokovou sadzbou);

k)

v prípade devízových swapov spotový výmenný kurz;

l)

v prípade tendrov s pohyblivou úrokovou sadzbou akceptovanú hraničnú úrokovú sadzbu, cenu, swapový bod alebo rozpätie a percento prideleného objemu za hraničnú úrokovú sadzbu, cenu, swapový bod alebo rozpätie;

m)

v prípade aukcií s viacerými úrokovými sadzbami najnižšiu úrokovú sadzbu ponuky a najvyššiu úrokovú sadzbu ponuky, t. j. dolný a horný limit úrokovej sadzby, pri ktorej zmluvné strany predložili svoje ponuky v rámci tendrov s pohyblivou úrokovou sadzbou, a vážený priemer úrokovej sadzby prideleného objemu;

n)

v prípade emisie dlhových certifikátov Európskej centrálnej banky (ECB) deň začatia a deň splatnosti operácie, ak je stanovený, alebo deň valuty a deň splatnosti nástroja;

o)

minimálny individuálne pridelený objem, ak je stanovený;

p)

minimálny podiel pridelenia, ak je stanovený;

q)

v prípade emisie dlhových certifikátov ECB menovitú hodnotu certifikátov a kód ISIN emisie;

r)

maximálny počet ponúk od jednej zmluvnej strany (v prípade tendrov s pohyblivou úrokovou sadzbou, ak má ECB v úmysle obmedziť počet ponúk, zvyčajne sa to stanoví na desať ponúk od zmluvnej strany).


PRÍLOHA V

KRITÉRIÁ PRE VÝBER ZMLUVNÝCH STRÁN, KTORÉ SA MAJÚ ZÚČASTNIŤ NA DEVÍZOVÝCH INTERVENČNÝCH OPERÁCIÁCH

1.

Výber zmluvných strán pre devízové intervenčné operácie Eurosystému je založených na dvoch súboroch kritérií, ktoré vychádzajú zo zásad obozretnosti a efektívnosti.

2.

Kritériá týkajúce sa efektívnosti sa uplatnia až po uplatnení kritérií týkajúcich sa obozretnosti.

3.

Kritériá vychádzajúce zo zásady obozretnosti sú tieto:

a)

schopnosť zmluvnej strany splácať úver, ktorá sa posudzuje kombináciou viacerých metód, napr. pomocou úverových ratingov získaných od komerčných agentúr a internej analýzy kapitálových a iných pomerových ukazovateľov;

b)

zmluvná strana podlieha dohľadu uznávaného orgánu dohľadu;

c)

zmluvná starna má dobrú povesť a dodržiava prísne etické normy.

4.

Kritériá vychádzajúce zo zásady efektívnosti sú okrem iných tieto:

a)

konkurenčné cenové správanie zmluvnej stany a jej schopnosť účinne vykonávať devízové operácie vo veľkých hodnotách za akýchkoľvek trhových podmienok a

b)

kvalita a rozsah informácií poskytovaných zmluvnou stranou.

5.

Aby boli národné centrálne banky schopné účinnej intervencie v rôznych geografických oblastiach, môžu pre svoje devízové intervenčné operácie vybrať zmluvné strany v ktoromkoľvek medzinárodnom finančnom centre.


PRÍLOHA VI

CEZHRANIČNÉ POUŽÍVANIE AKCEPTOVATEĽNÝCH AKTÍV

I.   MODEL KOREŠPONDENČNÝCH CENTRÁLNYCH BÁNK (CCBM)

Tabuľka 1

Model korešpondenčných centrálnych bánk (CORRESPONDENT CENTRAL BANKING MODEL – CCBM)

Používanie akceptovateľných aktív umiestnených v krajine B zmluvnou stranou so sídlom v krajine A na získanie úveru od národnej centrálnej banky (NCB) krajiny A

Image

1.

Všetky národné centrálne banky si vzájomne vedú účty cenných papierov určené na cezhraničné využívanie akceptovateľných aktív. Presný postup CCBM závisí od toho, či sú akceptovateľné aktíva viazané (rezervované) na jednotlivé obchody, alebo či sú uložené na združenom účte podkladových aktív.

2.

V systéme rezervácie platí, že keď domáca NCB akceptuje ponuku zmluvnej strany na poskytnutie úveru, zmluvná strana vydá pokyn (ak je to potrebné, prostredníctvom jej vlastného správcu) systému vyrovnania obchodov s cennými papiermi (securities settlement systems – SSS) v krajine, v ktorej sú obchodovateľné aktíva uložené, na ich prevod do centrálnej banky tejto krajiny (ďalej len „korešpondenčná centrálna banka“) na účet domácej NCB. Keď korešpondenčná centrálna banka domácej národnej centrálnej banke poskytne informáciu, že zábezpeku prijala, domáca národná centrálna banka prevedie peňažné prostriedky zmluvnej strane. Národné centrálne banky neprevádzajú prostriedky, pokiaľ si nie sú isté, že korešpondenčná centrálna banka prijala obchodovateľné aktíva zmluvných strán. Ak je potrebné splniť termíny vyrovnania, zmluvné strany môžu vopred uložiť aktíva v korešpondenčných centrálnych bankách na účet ich domácej národnej centrálnej banky využitím postupov CCBM.

3.

V systéme združovania platí, že zmluvná strana môže kedykoľvek poskytnúť korešpondenčnej centrálnej banke obchodovateľné aktíva na účet domácej národnej centrálnej banky. Keď korešpondenčná centrálna banka domácej národnej centrálnej banke poskytne informáciu, že obchodovateľné aktíva prijala, domáca národná centrálna banka tieto obchodovateľné aktíva pripíše na združený („pool“) účet zmluvnej strany.

4.

Na cezhraničné používanie niektorých neobchodovateľných aktív, t. j. úverových pohľadávok a retailových hypotekárnych záložných dlhových nástrojov, boli vypracované osobitné postupy. Ak sa úverové pohľadávky používajú ako zábezpeka v cezhraničnom kontexte, platí pre ne variant CCBM, ktorý používa prevod vlastníckeho práva, postúpenie úverových pohľadávok a založenie úverových pohľadávok v prospech domácej NCB alebo vinkuláciu v prospech korešpondenčnej centrálnej banky, ktorá vystupuje ako agent domácej NCB. Na umožnenie cezhraničného používania retailových hypotekárnych záložných dlhových nástrojov sa uplatňuje ďalší účelový variant na základe vinkulácie v prospech korešpondenčnej centrálnej banky, ktorá vystupuje ako agent domácej národnej centrálnej banky.

5.

CCBM je zmluvným stranám k dispozícii pre obchodovateľné i neobchodovateľné aktíva minimálne v každý pracovný deň TARGET2 od 9:00 do 16:00 h SEČ. Zmluvná strana, ktorá chce CCBM využiť, musí o tom informovať národnú centrálnu banku, od ktorej chce získať úver, t. j. svoju domácu národnú centrálnu banku, do 16:00 h SEČ. Zmluvná strana musí zabezpečiť, aby bola zábezpeka na zabezpečenie úverovej operácie dodaná na účet korešpondenčnej centrálnej banky najneskôr do 16:45 h SEČ. Pokyny alebo dodanie zábezpeky po tomto termíne sa budú vybavovať len na základe maximálneho úsilia a môžu sa brať do úvahy, len pokiaľ ide o úver, ktorý bude poskytnutý v nasledujúci pracovný deň TARGET2. Ak zmluvné strany predpokladajú potrebu využiť CCBM neskôr v priebehu dňa, mali by aktíva podľa možnosti vopred uložiť. Vo výnimočných situáciách alebo z menovopolitických dôvodov môže ECB rozhodnúť o predĺžení času uzávierky CCBM až do uzávierky systému TARGET2, a to v spolupráci s centrálnymi depozitármi cenných papierov s prihliadnutím na ich možnosti predĺžiť ich čas uzávierky pre obchodovateľné aktíva.

II.   AKCEPTOVATEĽNÉ PREPOJENIA MEDZI SYSTÉMAMI VYROVNANIA OBCHODOV S CENNÝMI PAPIERMI

Tabuľka 2

Prepojenia medzi systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi

Používanie akceptovateľných aktív vydaných v SSS krajiny B zmluvnou stranou so sídlom v krajine A prostredníctvom prepojenia medzi systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi v krajinách A a B, s cieľom získať úver od NCB krajiny A.

Image

1.

Akceptovateľné prepojenia medzi dvoma systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi v Európskom hospodárskom priestore (EHP) tvoria súbor postupov a dohôd na cezhraničný prevod cenných papierov v zaknihovanej podobe. Majú podobu súhrnného účtu (omnibus account), ktorý si otvorí jeden systém vyrovnania obchodov s cennými papiermi (ďalej len „systém investora“) v druhom systéme vyrovnania obchodov s cennými papiermi (ďalej len „systém emitenta“).

2.

Akceptovateľné prepojenia umožňujú účastníkovi v jednom systéme vyrovnania obchodov s cennými papiermi v EHP držať cenné papiere vydané v inom systéme vyrovnania obchodov s cennými papiermi v EHP bez toho, aby bol účastníkom tohto systému. Pri využívaní prepojení medzi systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi zmluvné strany vedú aktíva na svojich vlastných účtoch vo svojich domácich systémoch vyrovnania obchodov s cennými papiermi a nepotrebujú správcu.

III.   CCBM V SPOJENÍ S AKCEPTOVATEĽNÝMI PREPOJENIAMI

Tabuľka 3

CCBM v kombinácii s akceptovateľnými prepojeniami

Používanie akceptovateľných aktív vydaných v SSS krajiny C a držaných v SSS krajiny B zmluvnou stranou so sídlom v krajine A prostredníctvom priameho prepojenia medzi systémami vyrovnania obchodov s cennými papiermi v krajinách B a C, s cieľom získať úver od NCB krajiny A.

Image

Keď sa akceptovateľné aktíva vo forme cenných papierov majú previesť prostredníctvom CCBM s prepojeniami, zmluvné strany musia zabezpečiť dodanie cenných papierov na účet v príslušnom systéme investora do 16:00 h SEČ v deň vyrovnania, s cieľom zabezpečiť vyrovnanie operácií s valutou toho istého dňa. Každá žiadosť o mobilizáciu, ktorú domáca národná centrálna banka prijala od svojej zmluvnej strany po 16:00 h SEČ, alebo každá žiadosť o dodanie akceptovateľných aktív na účet príslušného systému investora, prijatá po 16:00 h SEČ, sa bude vybavovať len na základe maximálneho úsilia a v závislosti od času uzávierky zúčastnených systémov vyrovnania obchodov s cennými papiermi.

IV.   CCBM SO SLUŽBAMI RIADENIA ZÁBEZPEKY PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY TRIPARTY AGENTA

Tabuľka 4

Cezhraničné služby triparty agenta

Používanie akceptovateľných aktív držaných U triparty agenta (TPA) krajiny B zmluvnou stranou so sídlom v krajine A, s cieľom získať úver od NCB krajiny A.

Image

Je možné, že šípka s názvom „Informácie o zábezpeke“ medzi zmluvnou stranou A a NCB A sa nebude týkať určitých triparty agentov – v závislosti od vybraného zmluvného modelu – a v takých prípadoch zmluvná strana neposiela inštrukciu NCB A a od NCB A neprijíma ani potvrdenie.


PRÍLOHA VII

VÝPOČET VÝŠKY SANKCIÍ, KTORÉ SA MAJÚ ULOžIť PODľA PIATEJ ČASTI

I.   VÝPOČET VÝŠKY PEŇAŽNÝCH POKÚT ZA PORUŠENIE URČITÝCH POVINNOSTÍ ZMLUVNEJ STRANY

1.

Ak má národná centrálna banka (NCB) uložiť finančnú pokutu niektorej z jej zmluvných strán v súlade s piatou časťou, NCB vypočíta pokutu v súlade s vopred stanovenými sankčnými sadzbami, ako je to ďalej uvedené.

a)

Za nedodržanie povinnosti uvedenej v článku 154 ods. 1 písm. a), b) alebo c) sa finančná pokuta vypočíta s použitím hraničnej referenčnej sadzby, ktorá platila v deň začatia porušovania, pričom táto sadzba sa zvýši o 2,5 percentuálnych bodov.

b)

Za nedodržanie povinnosti uvedenej v článku 154 ods. 1 písm. d) sa finančná pokuta vypočíta s použitím hraničnej referenčnej sadzby, ktorá platila v deň začatia porušovania, pričom táto sadzba sa zvýši o 5 percentuálnych bodov. Pri opakovanom porušení povinnosti uvedenej v článku 154 ods. 1 písm. d) v priebehu 12 mesiacov, odo dňa prvého porušenia, sa pokuta zvýši o ďalších 2,5 percentuálnych bodov za každé porušenie.

2.

Za nedodržanie povinnosti uvedenej v článku 154 ods. 1 písm. a) alebo b) sa finančná pokuta vypočíta uplatnením sadzby pokuty v súlade s odsekom 1 písm. a) na sumu zábezpeky alebo hotovosti, ktorú zmluvná strana nebola schopná dodať alebo vyrovnať, vynásobenej koeficientom X/360, kde X je počet kalendárnych dní s maximálnym počtom sedem, počas ktorých zmluvná strana nebola schopná zabezpečiť alebo vyrovnať: Pridelený objem, ako je vymedzený v potvrdení jednotlivých výsledkov o pridelených prostriedkoch počas splatnosti operácie; alebo b) zostávajúci objem určitej operácie, ak NCB predčasne ukončila zmluvy pre zostávajúce obdobie operácie.

3.

Za nedodržanie povinnosti uvedenej v článku 154 ods. 1 písm. a) alebo b) sa finančná pokuta vypočíta uplatnením sadzby pokuty v súlade s odsekom 1 písm. a) na hodnotu neakceptovateľných aktív alebo aktív, ktoré zmluvná strana nemôže mobilizovať alebo používať, po zrážkach, a to takto:

a)

v prípade neakceptovateľných aktív, ktoré poskytla zmluvná strana NCB, sa zohľadňuje hodnota neakceptovateľných aktív po zrážkach, alebo

b)

v prípade aktív, ktoré boli pôvodne akceptovateľné, ale stali sa neakceptovateľnými, alebo ich už nemožno zmluvnou stranou mobilizovať alebo použiť, sa zohľadňuje hodnota po zrážkach u aktív, ktoré neboli odstránené k ôsmemu kalendárnemu dňu (alebo pred jeho začiatkom) po udalosti, po ktorej sa akceptovateľné aktíva stali neakceptovateľnými alebo nemohli byť zmluvnou stranou mobilizované alebo použité.

4.

Sumy uvedené v odseku 3 písm. a) a b) sa vynásobia koeficientom X/360, kde X je počet kalendárnych dní s maximálnym počtom sedem, počas ktorých zmluvná strana nesplnila svoje povinnosti týkajúce sa použitia aktív poskytnutých ako zábezpeka pre úverové operácie Eurosystému. V prípade odseku 3 písm. b) sa výpočet X začne po uplynutí dodatočnej lehoty siedmich dní.

[[hodnota neakceptovateľných aktív po zrážkach v prvý deň nedodržania povinnosti] *EUR (uplatniteľná sadzba jednodňovej refinančnej operácie v prvý deň nedodržania povinnosti + 2,5 %) *[X]/360 = […]EUR]

5.

V prípade prekročenia hranice v súvislosti s nezaručenými dlhovými nástrojmi vydanými úverovou inštitúciou alebo subjektmi, ktoré s ňou majú úzke väzby, ako je to ustanovené v článku 141, sa dodatočná lehota uplatňuje takto:

a)

dodatočná lehota siedmich dní sa uplatňuje v prípade, že je porušenie výsledkom zmeny v oceňovaní bez toho, aby sa predkladali ďalšie takto nezabezpečené dlhové nástroje, na základe nasledujúcich skutočností:

i)

hodnota už poskytnutých nezabezpečených dlhových nástrojov sa zvýšila, alebo

ii)

celková hodnota združených zábezpek sa znížila.

V takýchto prípadoch musí v dodatočnej lehote zmluvná strana na zabezpečenie súladu s stanovenou hranicou upraviť hodnotu združených zábezpek alebo hodnotu takýchto nezabezpečených dlhových nástrojov.

b)

Poskytnutie ďalších nezabezpečených dlhových nástrojov vydaných úverovou inštitúciou alebo subjektmi, ktoré s ňou majú úzke väzby, ktoré je porušením platnej hranice, neoprávňuje zmluvnú stranu na poskytnutie dodatočnej lehoty.

6.

Ak zmluvná strana poskytla informácie, ktoré z pohľadu Eurosystému negatívne ovplyvnili hodnotu jej zábezpeky v súvislosti s článkom 145 ods. 4, napr. nesprávne informácie o nesplatenej sume použitej úverovej pohľadávky, ktorá bola nepravdivá alebo neaktuálna, suma (objem) zábezpeky, ktorá bola negatívne ovplyvnená sa zohľadní pri výpočte peňažnej pokuty podľa odseku 3. Ak sú v dodatočnej lehote siedmich dní nesprávne informácie opravené, neuplatní sa žiadna pokuta.

7.

Za nedodržanie povinností uvedených v článku 154 ods. 1 písm. d) sa finančná pokuta vypočíta uplatnením sadzby pokuty v súlade s odsekom 1 písm. b) na objem neautorizovaného prístupu k jednodňovým refinančným operáciám.

8.

Ak na základe výpočtu podľa tejto prílohy vyjde finančná pokuta vo výške nižšej ako 500 EUR, NCB uloží minimálnu finančnú pokutu v hodnote 500 EUR. Finančná pokuta sa neuloží v prípadoch, kedy sa porušenie odstráni v príslušnej dodatočnej lehote.

II.   UKLADANIE NEPEŇAŽNÝCH POKÚT V PRÍPADE PORUŠENIA URČITÝCH POVINNOSTÍ ZMLUVNEJ STRANY

Vylúčenie pre nesplnenie povinností uvedených v článku 154 ods. 1 písm. a) alebo b).

9.

V prípade uplatnenia vylúčenia podľa článku 156 ods. 1 uloží NCB sankciu vylúčenia na základe týchto skutočností:

a)

ak objem nedodanej zábezpeky alebo hotovosti tvorí menej ako 40 % z celkového objemu zábezpeky alebo hotovosti, ktorá má byť dodaná, uplatní sa vylúčenie na jeden mesiac;

b)

ak objem nedodanej zábezpeky alebo hotovosti tvorí 40 % až 80 % z celkového objemu zábezpeky alebo hotovosti, ktorá má byť dodaná, uplatní sa vylúčenie na dva mesiace;

c)

ak objem nedodanej zábezpeky alebo hotovosti tvorí 80 % až 100 % z celkového objemu zábezpeky alebo hotovosti, ktorá má byť dodaná, uplatní sa vylúčenie na tri mesiace;

10.

V súvislosti s I a II, ak sa sankcia týka transakcie medzi zmluvnou stranou a ECB prostredníctvom dvojstranného postupu, uvedené ustanovenia sa interpretujú tak, že ECB môže na ich základe uložiť sankcie.


PRÍLOHA VIII

POŽIADAVKY NA VYKAZOVANIE ÚDAJOV O ÚVEROCH, KTORÉ SÚ PODKLADOVÝMI AKTÍVAMI CENNÝCH PAPIEROV KRYTÝCH AKTÍVAMI

Táto príloha sa uplatňuje na poskytovanie komplexných a štandardizovaných údajov o úveroch týkajúcich sa súboru aktív vytvárajúcich peňažné toky, ktoré kryjú cenné papiere kryté aktívami, ako je to vymedzené v článku 78.

I.   PREDKLADANIE ÚDAJOV O ÚVEROCH

1.

Údaje o úveroch musia príslušné subjekty poskytovať do databázy údajov o úveroch vytvorenej Eurosystémom. Databáza údajov o úveroch uverejňuje takéto údaje v elektronickej podobe. Databázy údajov o úveroch musia na svoje vytvorenie spĺňať príslušné požiadavky Eurosystému vrátane voľného prístupu k údajom, dostatočného rozsahu údajov, nediskriminácie, primeranej štruktúry riadenia a transparentnosti.

2.

Údaje úveroch sa musia poskytnúť pre každú jednotlivú transakciu spolu s príslušným aktuálnym vzorom na vykazovanie údajov o úveroch uverejneným na internetovej stránke ECB v závislosti od druhu aktíva kryjúceho cenné papiere kryté aktívami, ako definované v článku 73 ods. 1.

3.

Údaje o úveroch sa musia vykazovať najmenej raz za štvrťrok, ale najneskôr jeden mesiac po splatnosti úroku z príslušného cenného papiera krytého aktívami. Pokiaľ ide o predložené údaje, „dátum uzávierky“ nesmie mať viac ako dva mesiace, t. j. „dátum predloženia správy“ mínus dátum uzávierky musí byť menej ako dva mesiace. „Dátum uzávierky“ je vymedzený ako dátum, kedy bola zachytená snímka výkonnosti podkladových aktív pre príslušnú správu.

4.

V záujme zabezpečenia súladu s požiadavkami uvedenými v odsekoch 2 a 3 vykonáva databáza údajov o úveroch automatické kontroly súladu a správnosti výkazov o nových a aktualizovaných údajov o úveroch pre každú transakciu.

II.   ÚROVEŇ POŽADOVANÝCH PODROBNOSTÍ

1.

Po dátume uplatňovania požiadaviek na vykazovanie údajov o osobitnej triede aktív vytvárajúcich peňažné toky a kryjúcich cenné papiere kryté aktívam, ako je to vymedzené na internetovej stránke Európskej centrálnej banky (ECB), musia byť poskytované podrobné informácie o jednotlivých úveroch, aby sa cenný papier krytý aktívami mohol stať alebo mohol zostať akceptovateľným.

2.

Cenný papier krytý aktívami musí počas troch mesiacov dosiahnuť povinnú minimálnu úroveň súladu, posúdenú s ohľadom na dostupnosť informácií v jednotlivých dátových poliach vzoru na vykazovanie údajov o úveroch.

3.

Na zachytenie polí, ktoré nie sú k dispozícii, vzory na vykazovanie údajov o úveroch zahŕňajú súbor šiestich možností „žiadne údaje“ (ŽÚ), a tie sa musia vyplniť kedykoľvek, keď jednotlivé údaje nie je možné predložiť v súlade so vzorom na vykazovanie údajov o úveroch. Existuje aj siedma možnosť ŽÚ, ktorá platí len pre vzor na vykazovanie údajov o úveroch pre cenné papiere kryté hypotekárnymi úvermi na nehnuteľnosti na podnikanie.

Tabuľka 1

Vysvetlenie možností ŽÚ

možnosti „žiadne údaje“

Vysvetlivka

ŽÚ1

Údaje, ktoré sa nezozbierali, keďže ich kritériá pri upisovaní aktíva nevyžadovali

ŽÚ2

Údaje boli zozbierané v aplikácii použitej na upisovanie údajov o aktíve, ale neboli vložené do systému vykazovania pri dokončení upisovania aktíva

ŽÚ3

Údaje boli zozbierané v aplikácii použitej na upisovanie údajov o aktíve, ale boli vložené do oddeleného systému, odlišného od systému vykazovania údajov o upísaných aktívach

ŽÚ4

Údaje boli zozbierané, ale budú k dispozícii len od YYYY-MM

ŽÚ5

Nie je relevantné

ŽÚ6

Nevzťahuje sa na daný právny poriadok

ŽÚ7

Iba pre úvery CMBS s hodnotou nižšou ako 500 000 EUR, t. j. hodnotou celého zostatku obchodného úveru pri upísaní

III.   PRECHODNÉ OBDOBIE

1.

Nasledujúce deväťmesačné prechodné obdobie sa uplatňuje na všetky cenné papiere kryté aktívami v závislosti od dátumu, kedy sa požiadavky na vykazovanie údajov o úveroch uplatňujú na príslušnú triedu aktív, ktoré kryje cenné papiere kryté aktívami:

a)

počas prvých troch mesiacov (prvý štvrťrok) od dátumu uplatňovania sa musia údaje o úveroch vykazovať, ale pokiaľ ide o počet povinných polí obsahujúcich ŽÚ1 až ŽÚ7, nie sú dané žiadne obmedzenia;

b)

od začiatku štvrtého mesiaca do konca šiesteho mesiaca (v druhom štvrťroku) nemôže počet povinných polí obsahujúcich ŽÚ1 presiahnuť 30 % z celkového počtu povinných polí a počet povinných polí obsahujúcich ŽÚ2, ŽÚ3 alebo ŽÚ4 nemôže presiahnuť 40 % z celkového počtu povinných polí;

c)

od začiatku siedmeho mesiaca do konca deviateho mesiaca (v treťom štvrťroku) nemôže počet povinných polí obsahujúcich ŽÚ1 presiahnuť 10 % z celkového počtu povinných polí a počet povinných polí obsahujúcich ŽÚ2, ŽÚ3 alebo ŽÚ4 nemôže presiahnuť 20 % z celkového počtu povinných polí;

d)

na konci deväťmesačného prechodného obdobia nemôžu v údajoch o úveroch byť žiadne povinné polia obsahujúce hodnoty ŽÚ1, ŽÚ2, ŽÚ3 alebo ŽÚ4 pre jednotlivú transakciu.

2.

Na základe uplatnenia týchto minimálnych hodnôt databáza údajov o úveroch vytvára a prideľuje body za každú transakciu s cenným papierom krytým aktívami pri predložení a spracovaní údajov o úveroch.

3.

Tieto body odrážajú počet povinných polí obsahujúcich ŽÚ1 a počet povinných polí obsahujúcich ŽÚ2, ŽÚ3 alebo ŽÚ4 a každá hodnota sa porovná s celkovým počtom povinných polí. Podobný prístup pri možnostiach ŽÚ5, ŽÚ6 a ŽÚ7 je možné použiť iba, ak to umožnia príslušné polia s údajmi v príslušnom vzore na vykazovanie údajov o úveroch. Kombináciou týchto dvoch hraničných hodnôt vzniká nasledujúce rozpätie hodnotenia údajov o úveroch.

Tabuľka 2

Hodnotenie údajov o úveroch

Matrica počtu bodov

Polia ŽÚ1

0

≤ 10 %

≤ 30 %

> 30 %

ŽÚ2

alebo

ŽÚ3

alebo

ŽÚ4

0

A1

B1

C1

D1

≤ 20 %

A2

B2

C2

D2

≤ 40 %

A3

B3

C3

D3

> 40 %

A4

B4

C4

D4

4.

Vychádzajúc z vyššie stanoveného prechodného obdobia sa počet bodov musí postupne zlepšiť za každý štvrťrok v súlade s nasledujúcim prehľadom:

Tabuľka 3

Hodnota kritéria

Harmonogram

Hodnota kritéria (miera akceptovateľnosti hodnotiaceho kritéria)

prvý štvrťrok

(nie je požadovaná žiadna minimálna hodnota kritéria)

druhý štvrťrok

(minimálne) C3

tretí štvrťrok

(minimálne) B2

počnúc štvrtým štvrťrokom

A1


PRÍLOHA IX

PROCES MONITOROVANIA VÝSLEDKOV RÁMCA EUROSYSTÉMU PRE HODNOTENIE KREDITNÉHO RIZIKA

1.

Pre každý systém hodnotenia kreditného rizika proces monitorovania výsledkov rámca Eurosystému pre hodnotenie kreditného rizika (ECAF) pozostáva z ročného spätného porovnania:

a)

zistenej miery zlyhania pre všetky akceptovateľné subjekty a dlhové nástroje hodnotené systémom hodnotenia kreditného rizika, pričom tieto subjekty a nástroje sa združujú do statických súborov na základe určitých charakteristikách, napr. úverový rating, druh aktív, odvetvie, model hodnotenia kreditnej kvality a

b)

maximálnej pravdepodobnosti zlyhania spojenej s príslušným stupňom kreditnej kvality harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému.

2.

Ako prvý krok v rámci tohto procesu poskytovateľ systému hodnotenia kreditného rizika každý rok zostavuje zoznam subjektov a dlhových nástrojov s hodnotením kreditnej kvality, ktoré spĺňa požiadavky Eurosystému na kreditnú kvalitu na začiatku monitorovacieho obdobia. Poskytovateľ systému hodnotenia kreditného rizika musí následne tento zoznam predloží Eurosystému a použije pritom vzor, ktorý poskytne Eurosystém, zahŕňajúci polia týkajúce sa identifikácie, klasifikácie a hodnotenia kreditnej kvality.

3.

Druhý krok tohto procesu sa uskutoční na konci dvanásťmesačného monitorovacieho obdobia. Poskytovateľ systému hodnotenia kreditného rizika aktualizuje údaje o výkonnosti vo vzťahu k subjektom a dlhovým nástrojom na zozname. Eurosystém si vyhradzuje právo požadovať akékoľvek dodatočné informácie požadované na uskutočnenie monitorovania výsledkov.

4.

Zistená miera zlyhania v statických súboroch systému hodnotenia kreditného rizika zaznamenaná v období jedného roka je vstupnou hodnotou v procese monitorovania výsledkov v rámci ECAF, ktorý sa vykonáva na ročnej aj viacročnej báze.

5.

V prípade výraznej odchýlky medzi zistenou mierou zlyhania statických súborov a maximálnou pravdepodobnosťou zlyhania príslušného stupňa kreditnej kvality počas ročného a/alebo viacročného obdobia Eurosystém zanalyzuje dôvody tejto odchýlky prostredníctvom konzultácie s poskytovateľom systému hodnotenia kreditného rizika.


PRÍLOHA X

VÝŠKA OCEŇOVACÍCH ZRÁŽOK

Tabuľka 1

Výška oceňovacích zrážok uplatňovaná na akceptovateľné obchodovateľné aktíva

 

Kategórie zrážok

Kreditná kvalita

Zostatková splatnosť (v rokoch) (2)

Kategória I

Kategória II (1)

Kategória III (1)

Kategória IV (1)

Kategória V (1)

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

 

Stupne 1 a 2

[0, 1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

6,5

6,5

10,0

[1, 3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

8,5

9,0

[3, 5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

11,0

11,5

[5, 7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

12,5

13,5

[7, 10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

14,0

15,5

[10, ∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

17,0

22,5

 

Kategórie zrážok

Kreditná kvalita

Zostatková splatnosť (v rokoch) (2)

Kategória I

Kategória II (1)

Kategória III (1)

Kategória IV (1)

Kategória V (1)

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

Kupón s pevnou úrokovou sadzbou

Nulový kupón

 

Stupeň 3

[0, 1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

Neakceptovateľné

[1, 3)

7,0

8,0

10,0

14,5

15,0

16,5

24,5

26,5

[3, 5)

9,0

10,0

15,5

20,5

22,5

25,0

32,5

36,5

[5, 7)

10,0

11,5

16,0

22,0

26,0

30,0

36,0

40,0

[7, 10)

11,5

13,0

18,5

27,5

27,0

32,5

37,0

42,5

[10, ∞)

13,0

16,0

22,5

33,0

27,5

35,0

37,5

44,0


Tabuľka 2

Výška oceňovacích zrážok uplatňovaná na úverové pohľadávky s pevnými úrokovými platbami

 

Metodika oceňovania

Kreditná kvalita

Zostatková splatnosť (v rokoch) (3)

Pevné úrokové platby a ocenenie na základe teoretickej ceny určenej národnou centrálnou bankou (NCB)

Pevné úrokové platby a ocenenie podľa nesplatenej sumy určenej NCB

Stupne 1 a 2

[0, 1)

10,0

12,0

[1, 3)

12,0

16,0

[3, 5)

14,0

21,0

[5, 7)

17,0

27,0

[7, 10)

22,0

35,0

[10, ∞)

30,0

45,0

 

Metodika oceňovania

Kreditná kvalita

Zostatková splatnosť (v rokoch) (3)

Pevné úrokové platby a ocenenie na základe teoretickej ceny určenej NCB

Pevné úrokové platby a ocenenie podľa nesplatenej sumy určenej NCB

Stupeň 3

[0, 1)

17,0

19,0

[1, 3)

29,0

34,0

[3, 5)

37,0

46,0

[5, 7)

39,0

52,0

[7, 10)

40,0

58,0

[10, ∞)

42,0

65,0


(1)  

Poznámka: Cenné papiere kryté aktívami, kryté dlhopisy a nezabezpečené dlhové nástroje vydané úverovými inštitúciami môžu podliehať dodatočným zrážkam podľa ustanovení časti štyri.

(2)  „[0, 1)“ sa má vykladať ako zostatková splatnosť do jedného roka „[1, 3)“ ako zostatková splatnosť najmenej jeden rok a menej ako tri roky; „[3, 5)“ ako zostatková splatnosť najmenej tri roky a menej ako päť rokov, atď.

(3)  „[0, 1)“ sa má vykladať ako zostatková splatnosť do jedného roka „[1, 3)“ ako zostatková splatnosť najmenej jeden rok a menej ako tri roky; „[3, 5)“ ako zostatková splatnosť najmenej tri roky a menej ako päť rokov atď.


PRÍLOHA XI

DRUHY CENNÝCH PAPIEROV

13. júna 2006 oznámila Európska centrálna banka (ECB) kritériá „new global notes“ (NGN) pre medzinárodné dlhové cenné papiere na doručiteľa, ktoré by boli akceptovateľné ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému od 1. januára 2007. 22. októbra 2008 oznámila ECB, že medzinárodné dlhové cenné papiere vydané na meno v globálnej podobe po 30. septembri 2010 budú akceptovateľné ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému, keď sa použije nová štruktúra úschovy (new safekeeping structure – NSS) medzinárodných cenných papierov.

Nasledujúca tabuľka zhŕňa pravidlá akceptovateľnosti pre rôzne formy cenných papierov po zavedení kritérií NGN.

Tabuľka 1

Kritériá akceptovateľnosti pre rôzne druhy rôznych druhov cenných papierov

<

globálne/individuálne

na doručiteľa/na meno

NGN/„classical global notes“

V prípade NGN/NSS, je spoločný správca medzinárodným centrálnym depozitárom cenných papierov (1)?

Akceptovateľný?

globálny

na doručiteľa

NGN

Áno

Áno

Nie

Nie

globálny

na doručiteľa

CGN

neuvádza sa

Nie, ale cenné papiere vydané pred 1. januárom 2007 podliehajú prechodným ustanoveniam do splatnosti, plus všetky navyšované emisie po 1. januári 2007, keď je ISIN zastupiteľný.

globálny

na meno

CGN

neuvádza sa

Dlhopisy vydané v rámci tejto štruktúry po 30. septembri 2010 už nie sú akceptovateľné.

globálny

na meno

NSS

Áno

Áno

Nie

Nie

individuálny

na doručiteľa

neuvádza sa

neuvádza sa