EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0044

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/280 z  13. novembra 2014 o zriadení systému výroby a obstarávania Eurosystému (ECB/2014/44)

OJ L 47, 20.2.2015, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/280/oj

20.2.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 47/29


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/280

z 13. novembra 2014

o zriadení systému výroby a obstarávania Eurosystému (ECB/2014/44)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 1,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 121, článok 14.3 a článok 16,

keďže:

(1)

Článok 128 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva“) a článok 16 štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“) udeľujú Rade guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) výlučné právo povoľovať vydávanie eurobankoviek v Únii. Toto výlučné právo zahŕňa právomoc stanoviť právny rámec pre výrobu a obstarávanie eurobankoviek. ECB môže zveriť národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro (ďalej len „národné centrálne banky“), zodpovednosť za výrobu eurobankoviek v súlade s percentuálnymi podielmi národných centrálnych bánk na upísanom základnom imaní ECB na príslušný finančný rok, ktoré sa vypočítavajú na základe vážených podielov v kľúči uvedenom v článku 29.1 štatútu ESCB (ďalej len „kľúč základného imania“). Právny rámec pre výrobu a obstarávanie eurobankoviek musí na jednej strane spĺňať požiadavku stanovenú v článku 127 ods. 1 zmluvy a v článku 2 štatútu ESCB tak, aby Eurosystém konal v súlade so zásadou otvoreného trhového hospodárstva s voľnou hospodárskou súťažou, a tým podporoval efektívne rozdeľovanie zdrojov, a na strane druhej prihliadať na osobitnú povahu eurobankoviek, ktoré sa vyrábajú na účely ich vydávania ako bezpečného platobného prostriedku Eurosystémom. Právny rámec pre výrobu a obstarávanie eurobankoviek musí ďalej zohľadňovať skutočnosť, že niektoré národné centrálne banky používajú na výrobu eurobankoviek vlastné interné tlačiarne.

(2)

So zreteľom na vyššie uvedené zásady Rada guvernérov rozhodla 10. júla 2003, že od 1. januára 2012 by sa mal na obstarávanie eurobankoviek uplatňovať spoločný prístup Eurosystému k výberovému konaniu založený na súťaži (ďalej len „jednotné výberové konanie Eurosystému“), ako to ustanovuje usmernenie ECB/2004/18 (1). V marci 2011 Rada guvernérov rozhodla odložiť začiatok jednotného výberového konania Eurosystému na 1. januára 2014, ak by medzitým nestanovila iný dátum začatia a s výhradou ďalšieho posúdenia situácie (2). V decembri 2013 Rada guvernérov ďalej rozhodla, že sa v dôsledku zmeny predpokladov, z ktorých sa pri stanovení predpokladaného dátumu začatia jednotného výberového konania vychádzalo, jednotné výberové konanie Eurosystému začne k dátumu stanovenému Radou guvernérov (3).

(3)

Berúc do úvahy skutočnosť, že od roku 2004 sa konkurencia na trhu zvýšila a že používanie jednotného výberového konania Eurosystému namiesto súčasných postupov by v súčasnosti neprinieslo žiadne výhody, Rada guvernérov rozhodla, že ako možná alternatíva by sa mal zvážiť systém výroby a obstarávania Eurosystému.

(4)

S cieľom zabezpečiť kontinuity dodávok, zachovať interný know-how v rámci Eurosystému, posilniť hospodársku súťaž a znížiť náklady na úrovni Eurosystému, ako aj na účely využitia inovácií zo súkromného aj verejného sektora by mal systém výroby a obstarávania Eurosystému pozostávať z dvoch pilierov: skupiny národných centrálnych bánk, ktoré na výrobu svojich eurobankoviek používajú internú tlačiareň (ďalej len „národné centrálne banky s internou tlačiarňou“) a skupiny národných centrálnych bánk, ktoré výrobu svojich eurobankoviek zabezpečujú v obstarávacom konaní (ďalej len „obstarávajúce národné centrálne banky“). Systém výroby a obstarávania Eurosystému by mal podporovať efektívnu výrobu eurobankoviek v rámci Eurosystému. Okrem toho bude systém výroby a obstarávania Eurosystému vyžadovať ďalšie zosúladenie právnych požiadaviek týkajúcich sa obstarávajúcich národných centrálnych bánk napríklad v súvislosti s uplatňovaním kritérií spôsobilosti vo výberových konaniach a so zmluvnými podmienkami. Požiadavky stanovené v súvislosti so systémom výroby a obstarávania Eurosystému by sa mali zameriavať na zabezpečenie rovnakých podmienok vo výberových konaniach na výrobu eurobankoviek.

(5)

Obstarávajúce národné centrálne banky zostanú zodpovedné za výrobu a obstarávanie eurobankoviek, ktoré im boli pridelené v súlade s kľúčom základného imania. Aby splnili svoje povinnosti, budú tieto národné centrálne banky obstarávať výrobu eurobankoviek a uskutočňovať výberové konania samostatne alebo spolu s inými národnými centrálnymi bankami v súlade s platnými pravidlami obstarávania. Na účely zabezpečenia rovnakých podmienok by sa obstarávajúce národné centrálne banky mali snažiť zosúladiť svoje požiadavky na obstarávanie v súlade s požiadavkami úniového a vnútroštátneho práva verejného obstarávania.

(6)

Národné centrálne banky s internou tlačiarňou zostanú zodpovedné za výrobu eurobankoviek, ktoré im boli pridelené v súlade s kľúčom základného imania. S ohľadom na potrebu zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky tlačiarne, by mali tieto národné centrálne banky zabezpečiť, aby sa interné tlačiarne nezúčastnili na výberových konaniach na výrobu eurobankoviek organizovaných a uskutočnených v rámci Únie, a aby neprijímali objednávky na výrobu eurobankoviek od tretích strán mimo národných centrálnych bánk s internou tlačiarňou.

(7)

Ak národné centrálne banky s internou tlačiarňou nadviažu spoluprácu, musia dodržiavať platné vnútroštátne právne predpisy a predpisy Únie. Ak je na účely dosiahnutia tejto spolupráce zriadená samostatná právnická osoba, národná centrálna banka sa môže stať národnou centrálnou bankou s internou tlačiarňou, pokiaľ túto právnickú osobu spoločne kontroluje v zmysle tohto usmernenia.

(8)

Eurobankovky majú citlivú a technologicky vyspelú povahu. Preto sa musia vyrábať v úplne bezpečnom, kontrolovanom a dôvernom prostredí, ktorým sa dlhodobo zabezpečia spoľahlivé a nepretržité dodávky vysokej kvality. Okrem toho Eurosystém musí brať náležitý zreteľ na možný vplyv výroby eurobankoviek na verejné zdravie a bezpečnosť, ako aj na životné prostredie.

(9)

Rada guvernérov bude monitorovať vývoj, pokiaľ ide o všetky kľúčové suroviny a výrobné faktory pre výrobu a obstarávanie eurobankoviek, a v prípade potreby prijme primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa tieto suroviny a faktory vyberali a/alebo obstarávali takým spôsobom, aby sa zabezpečila kontinuita dodávok eurobankoviek, a bez toho, aby bolo dotknuté právo hospodárskej súťaže Únie a právomoci Európskej komisie, aby sa zabránilo zneužívaniu dominantného postavenia na trhu zo strany zhotoviteľa alebo dodávateľa.

(10)

Ustanovenia tohto usmernenia by sa v prípade potreby mali vykladať v súlade s pravidlami uvedenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES (4) a od 18. apríla 2016 v súlade s pravidlami uvedenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (5),

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia platia nasledujúce vymedzenia pojmov:

1.

„zásadou trhového odstupu“ sa rozumejú účinné interné opatrenia, ktorými sa zabezpečuje úplné oddelenie účtovníctva verejnej tlačiarne a príslušného verejného orgánu, a to, že verejná tlačiareň uhradí náklady na celú administratívnu a organizačnú podporu, ktorú dostane od príslušného verejného orgánu. Na účely zabezpečenia spravodlivej hospodárskej súťaže v prípadoch, keď sa verejné tlačiarne zúčastňujú na obstarávacom konaní, je nevyhnutné, aby činnosť spočívajúca v tlačení eurobankoviek bola úplne finančne oddelená od ostatných činností tlačiarne, tak aby nebola poskytnutá žiadna priama ani nepriama štátna pomoc, ktorá by bola z akéhokoľvek dôvodu nezlučiteľná so zmluvou. Toto finančné oddelenie každoročne overuje a potvrdzuje nezávislý externý audítor a výsledok oznamuje Rade guvernérov;

2.

„internou tlačiarňou“ sa rozumie tlačiareň, ktorá je: a) právnou a organizačnou súčasťou národnej centrálnej banky alebo b) samostatnou právnickou osobou za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

i)

národná centrálna banka alebo národné centrálne banky vykonávajú nad danou právnickou osobou kontrolu, ktorá je podobná kontrole vykonávanej nad vlastnými útvarmi;

ii)

viac ako 80 % činností kontrolovanej právnickej osoby spočíva v plnení úloh, ktoré jej boli zverené národnou centrálnou bankou alebo národnými centrálnymi bankami vykonávajúcimi kontrolu;

iii)

žiadny súkromný subjekt nemá priamu účasť v kontrolovanej právnickej osobe.

Pri určovaní percentuálneho podielu činností uvedeného v písmene b) bode ii) sa zohľadní priemerný celkový obrat alebo iný vhodný ukazovateľ založený na činnosti, napríklad náklady, ktoré vznikli príslušnej právnickej osobe v súvislosti so službami, dodávkami alebo prácami počas troch rokov pred zadaním zákazky.

Ak pre dátum, ku ktorému bola príslušná právnická osoba založená alebo začala vykonávať svoju činnosť, alebo pre reorganizáciu jej činnosti nie je obrat alebo iný ukazovateľ založený na činnosti (napríklad náklady) buď dostupný za predchádzajúce tri roky, alebo prestal byť relevantný, stačí preukázať, že hodnotenie činnosti je dôveryhodné, a to najmä prostredníctvom obchodného plánu.

Predpokladá sa, že národná centrálna banka vykonáva nad právnickou osobou kontrolu, ktorá je podobná kontrole vykonávanej nad vlastnými útvarmi v zmysle písmena b) bodu i) prvého pododseku, ak má rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby.

Predpokladá sa, že národné centrálne banky spoločne kontrolujú právnickú osobu, ak sú splnené všetky tieto podmienky: a) orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími právomocami sú zložené zo zástupcov všetkých zúčastnených národných centrálnych bánk; jednotliví zástupcovia môžu zastupovať niektoré alebo všetky zúčastnené národné centrálne banky; b) tieto národné centrálne banky sú spoločne schopné mať rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby; c) kontrolovaná právnická osoba nesleduje záujmy, ktoré sú v rozpore so záujmami národných centrálnych bánk vykonávajúcich kontrolu;

3.

„verejnými orgánmi“ sa rozumejú všetky verejné orgány vrátane štátnych a regionálnych, miestnych alebo iných územných orgánov a centrálnych bánk;

4.

„verejnou tlačiarňou“ sa rozumie tlačiareň, vo vzťahu ku ktorej verejné orgány môžu priamo alebo nepriamo uplatňovať dominantný vplyv na základe vlastníctva tejto tlačiarne, finančnej účasti v nej alebo predpisov, ktoré upravujú jej činnosť. Predpokladá sa, že verejné orgány majú vo vzťahu k určitej tlačiarni dominantný vplyv, ak priamo alebo nepriamo: a) držia väčšinu upísaného základného imania tlačiarne; b) kontrolujú väčšinu hlasov, ktoré prislúchajú k akciám emitovaným tlačiarňou, alebo c) môžu menovať viac ako polovicu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu tlačiarne.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Systém výroby a obstarávania Eurosystému zavádza dvojpilierový model pre výrobu a obstarávanie eurobankoviek. Tento model zahŕňa obstarávanie výroby eurobankoviek obstarávajúcimi národnými centrálnymi bankami, ako aj výrobu eurobankoviek národnými centrálnymi bankami s internou tlačiarňou.

2.   Národné centrálne banky sú zodpovedné za výrobu a obstarávanie eurobankoviek, ktoré im boli pridelené v súlade s kľúčom základného imania.

HLAVA II

OBSTARÁVAJÚCE NÁRODNÉ CENTRÁLNE BANKY

Článok 3

Všeobecné zásady

Národné centrálne banky, ktoré nemajú internú tlačiareň, patria do skupiny obstarávajúcich národných centrálnych bánk.

Článok 4

Obstarávacie konania

1.   Každá obstarávajúca národná centrálna banka je zodpovedná za obstarávanie výroby eurobankoviek a uskutočňuje výberové konania samostatne alebo spoločne s inými obstarávajúcimi národnými centrálnymi bankami v súlade s platnými pravidlami obstarávania a požiadavkami stanovenými v tomto usmernení.

2.   S cieľom zachovať hospodársku súťaž na trhu výroby eurobankoviek obstarávajúce národné centrálne banky v súlade s platným vnútroštátnym právom verejného obstarávania v zásade rozdeľujú objednávky do niekoľkých častí, pričom ten istý uchádzač (tí istí uchádzači) by nemal(-i) získať viac častí danej objednávky.

3.   Obstarávajúce národné centrálne banky musia v zadávacej dokumentácii uviesť, že na to, aby bola verejná tlačiareň spôsobilá zúčastniť sa na obstarávacom konaní, musí implementovať zásadu trhového odstupu predtým, ako sa zúčastní na obstarávacom konaní.

Článok 5

Harmonizácia požiadaviek

Na účely zabezpečenia rovnakých podmienok sa obstarávajúce národné centrálne banky snažia zosúladiť svoje požiadavky na obstarávanie vrátane kritérií spôsobilosti v súlade s požiadavkami úniového a vnútroštátneho práva verejného obstarávania.

HLAVA III

NÁRODNÉ CENTRÁLNE BANKY S INTERNOU TLAČIARŇOU

Článok 6

Všeobecné zásady

1.   Národné centrálne banky, ktoré na výrobu eurobankoviek používajú internú tlačiareň, patria do skupiny národných centrálnych bánk s internou tlačiarňou.

2.   Národné centrálne banky s internou tlačiarňou zabezpečia, aby sa ich interné tlačiarne nezúčastnili na obstarávacích konaniach na výrobu eurobankoviek organizovaných a uskutočňovaných v rámci Únie a aby neprijímali objednávky na výrobu eurobankoviek od tretích strán mimo národných centrálnych bánk s internou tlačiarňou.

Článok 7

Spolupráca medzi národnými centrálnymi bankami s internou tlačiarňou

1.   S cieľom zlepšiť nákladovú efektívnosť výroby eurobankoviek národné centrálne banky s internou tlačiarňou zvážia nadviazanie vhodných foriem spolupráce, ku ktorým patrí napríklad spoločný nákup a deľba a implementácia najlepších postupov vo výrobnom procese, a to na účely plnenia svojej verejnej úlohy spočívajúcej vo výrobe bankoviek najlepším možným spôsobom.

2.   Národné centrálne banky s internou tlačiarňou sa môžu rozhodnúť, či sa zapoja do takýchto foriem spolupráce, s tým, že ak sa do spolupráce zapoja, zaviažu sa, že sa na príslušnej iniciatíve budú zúčastňovať prinajmenšom počas 3 rokov (pokiaľ sa v tomto období nestanú obstarávajúcimi národnými centrálnymi bankami) vzhľadom na potrebu kontinuity a investície strán.

Článok 8

Zriadenie samostatnej právnickej osoby alebo nadviazanie neinštitucionalizovanej horizontálnej spolupráce s cieľom spoločne plniť verejné úlohy

1.   Na účely spoločného plnenia verejných úloh národné centrálne banky s internou tlačiarňou skúmajú možnosť: a) zriadenia samostatnej právnickej osoby pozostávajúcej z ich interných tlačiarní alebo b) nadviazania neinštitucionalizovanej horizontálnej spolupráce na základe dohody o spolupráci.

2.   Na formy spolupráce podľa odseku 1 sa vzťahujú tieto podmineky:

a)

Ak právnická osoba zriadená podľa článku 8 ods. 1 písm. a) získa objednávku na výrobu eurobankoviek priamo, musí byť táto právnická osoba príslušnými národnými centrálnymi bankami spoločne kontrolovaná v zmysle vymedzenia pojmu spoločnej kontroly podľa bodu 2 článku 1.

b)

Dohoda uzavretá podľa článku 8 ods. 1 písm. b) musí spĺňať všetky tieto podmienky:

i)

dohodou sa zakladá alebo sa vykonáva spolupráca medzi národnými centrálnymi bankami s internou tlačiarňou s cieľom zabezpečiť, aby sa verejné služby, ktoré majú tieto národné centrálne banky poskytovať, poskytovali s cieľom dosiahnuť spoločné ciele;

ii)

vykonávanie tejto spolupráce sa riadi výlučne úvahami týkajúcimi sa verejného záujmu;

iii)

národné centrálne banky s internou tlačiarňou vykonávajú na otvorenom trhu menej ako 20 % činností, ktoré sú predmetom spolupráce. Pri stanovení percentuálneho podielu uvedených činností sa primerane použije druhý a tretí odsek bodu 2 článku 1.

HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Zrušovacie ustanovenie

Usmernenie ECB/2004/18 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2015.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a implementácia

Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia národným centrálnym bankám členských štátov, ktorých menou je euro. Centrálne banky Eurosystému zabezpečia súlad s týmto usmernením od 1. januára 2015.

Článok 11

Prechodné obdobie s ohľadom na uplatňovanie článku 4 ods. 3

Odchylne od článku 4 ods. 3 možno vo výberových konaniach začatých pred 1. júlom 2015 uplatňovať rozdielne požiadavky týkajúce sa vylúčenia účastníkov výberového konania.

Článok 12

Preskúmanie

Rada guvernérov preskúmava toto usmernenie začiatkom roka 2017 a potom každé dva roky.

Článok 13

Adresáti

Toto usmernenie je určené všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 13. novembra 2014

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Usmernenie ECB/2004/18 zo 16. septembra 2004 o obstarávaní eurobankoviek (Ú. v. EÚ L 320, 21.10.2004, s. 21).

(2)  Usmernenie ECB/2011/3 z 18. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2004/18 o obstarávaní eurobankoviek (Ú. v. EÚ L 86, 1.4.2011, s. 77).

(3)  Usmernenie ECB/2013/49 z 18. decembra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2004/18 o obstarávaní eurobankoviek (Ú. v. EÚ L 32, 1.2.2014, s. 36).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).


Top