EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0031

2014/528/EÚ: Usmernenie Európskej centrálnej banky z  9. júla 2014 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení usmernenie ECB/2007/9 (ECB/2014/31)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 28–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/528/oj

13.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 240/28


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 9. júla 2014

o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení usmernenie ECB/2007/9

(prepracované znenie)

(ECB/2014/31)

(2014/528/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 3.1 prvú zarážku a články 5.1, 12.1, 14.3 a 18.2,

keďže:

(1)

Usmernenie ECB/2013/4 (1) sa podstatným spôsobom zmenilo. Keďže je potrebné uskutočniť jeho ďalšie zmeny, v záujme jednoznačnosti by sa malo vyhotoviť jeho prepracované znenie.

(2)

Podľa článku 18.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou je euro, môžu uskutočňovať úverové operácie s úverovými inštitúciami a inými účastníkmi trhu, pričom sa požičiavanie zabezpečuje na základe dostatočnej zábezpeky. Všeobecné podmienky, za ktorých sú ECB a národné centrálne banky pripravené uskutočňovať úverové operácie vrátane kritérií určujúcich akceptovateľnosť zábezpeky na účely úverových operácií Eurosystému sú uvedené v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14 (2).

(3)

S cieľom podporiť poskytovanie úverov bankami a likviditu na peňažnom trhu eurozóny, Rada guvernérov rozhodla 8. decembra 2011 a 20. júna 2012 o dodatočných opatreniach na zvýšenie podpory poskytovania úverov vrátane opatrení ustanovených v rozhodnutí ECB/2011/25 (3). Okrem toho bolo potrebné zosúladiť odkazy na sadzbu povinných minimálnych rezerv v usmernení ECB/2007/9 (4) so zmenami nariadenia Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) (5) zavedenými nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1358/2011 (ECB/2011/26) (6).

(4)

V rozhodnutí ECB/2012/4 (7) sa ustanovilo, že národné centrálne banky by nemali mať povinnosť prijímať ako zábezpeku v úverových operáciách Eurosystému akceptovateľné bankové dlhopisy, za ktoré ručí členský štát, na ktorý sa uplatňuje program Európskej únie/Medzinárodného menového fondu alebo členský štát, ktorého hodnotenie kreditného rizika nespĺňa minimálnu požiadavku Eurosystému na vysoké štandardy na hodnotenie kreditného rizika.

(5)

V rozhodnutí ECB/2012/12 (8) sa tiež prehodnotila výnimka zo zákazu úzkych väzieb uvedená v oddiele 6.2.3.2 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14 vo vzťahu k bankovým dlhopisom so zárukou štátu, ktoré zmluvné strany vydali a používajú ako zábezpeku.

(6)

Dňa 2. augusta 2012 sa rozhodnutie ECB/2011/25 nahradilo usmernením ECB/2012/18 (9), ktoré národné centrálne banky implementovali do svojej zmluvnej alebo regulačnej úpravy. Zmluvným stranám zúčastňujúcim sa na úverových operáciách Eurosystému sa na základe usmernenia ECB/2012/18 dovolilo, aby s predchádzajúcim súhlasom Rady guvernérov používali vo väčšom rozsahu vlastné bankové dlhopisy so zárukou štátu, a to nad úroveň dosiahnutú k 3. júlu 2012. K žiadosti o predchádzajúci súhlas predloženej Rade guvernérov je potrebné priložiť plán financovania.

(7)

Dňa 10. októbra 2012 sa usmernenie ECB/2012/18 zmenilo usmernením ECB/2012/23 (10), ktorým sa dočasne rozšírili kritériá určujúce akceptovateľnosť aktív používaných ako zábezpeka v operáciách menovej politiky Eurosystému tak, že sa ako akceptovateľné aktíva v operáciách menovej politiky začali prijímať aj obchodovateľné dlhové nástroje denominované v britských librách, jenoch alebo amerických dolároch. Z dôvodu historickej volatility príslušných výmenných kurzov sa na tieto obchodovateľné dlhové nástroje začali uplatňovať zníženia ocenení.

(8)

Usmernenie ECB/2013/2 (11) upravuje postup predčasného splatenia dlhodobejších refinančných operácií zmluvnými stranami s cieľom zabezpečiť, aby všetky národné centrálne banky uplatňovali rovnaké podmienky. Najmä v prípade, že zmluvná strana, ktorá si zvolila predčasné splatenie, úplne alebo čiastočne nevyrovná sumu, ktorú má splatiť príslušnej národnej centrálnej banke (NCB) k dátumu splatnosti, sa uplatňuje sankčný režim ustanovený v dodatku 6 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14.

(9)

Usmernenie ECB/2012/18 sa ďalej zmenilo s cieľom zahrnúť do neho obsah rozhodnutia ECB/2012/34 (12) a zabezpečiť, aby národné centrálne banky neboli povinné akceptovať ako zábezpeku v úverových operáciách Eurosystému akceptovateľné nekryté bankové dlhopisy, ktoré: a) vydali zmluvné strany, ktoré ich používajú alebo subjekty, s ktorými majú zmluvné strany úzke väzby a b) sú v plnom rozsahu zaručené členským štátom, ktorého hodnotenie kreditného rizika nespĺňa vysoké štandardy Eurosystému na hodnotenie kreditného rizika, a ktorý podľa Rady guvernérov plní program Európskej únie/Medzinárodného menového fondu.

(10)

V záujme jednoznačnosti a zjednodušenia bolo 20. marca 2013 usmernenie ECB/2012/18 nahradené usmernením ECB/2013/4, ktoré národné centrálne banky implementovali do svojej zmluvnej alebo regulačnej úpravy.

(11)

V záujme jednoznačnosti a zjednodušenia sa obsah rozhodnutí ECB/2011/4 (13), ECB/2011/10 (14) a ECB/2012/32 (15) zahrnul do usmernenia ECB/2013/4 spolu so všetkými ostatnými dočasnými opatreniami týkajúcimi sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky.

(12)

Usmernenie ECB/2013/4 sa zmenilo 5. júla 2013 rozhodnutím ECB/2013/22 (16) a 12. marca 2014 usmernením ECB/2014/12 (17) s cieľom zohľadniť členské štáty eurozóny, ktoré podľa Rady guvernérov spĺňali program Európskej únie/Medzinárodného menového fondu, ako zohľadniť zmeny v rámci Eurosystému pre zábezpeku. V nadväznosti na ďalšie zmeny v zozname členských štátov eurozóny, ktoré plnia program Európskej únie/Medzinárodného menového fondu, je potrebná ďalšia úprava usmernenia ECB/2013/4.

(13)

Rozhodnutím ECB/2013/36 (18) sa upravujú oceňovacie zrážky a ustanovenia o pokračujúcej obsluhe uplatniteľné na cenné papiere kryté aktívami akceptované podľa dodatočných dočasných opatrení týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému, ktoré sú ustanovené v usmernení ECB/2013/4 a menia sa kritériá akceptovateľnosti uplatňované na ďalšie úverové pohľadávky podľa daného usmernenia.

(14)

V záujme jednoznačnosti a zjednodušenia by sa mal obsah rozhodnutí ECB/2013/22 a ECB/2013/36 zahrnúť do tohto usmernenia.

(15)

Dňa 22. mája 2014 rozhodla Rada guvernérov, že okrem určitých ďalších úverových pohľadávok, ktoré sú už predmetom usmernenia ECB/2013/4, môžu národné centrálne banky prijímať určité krátkodobé dlhové nástroje vydané nefinančnými korporáciami, ktoré by nesplnili kritéria akceptovateľnosti Eurosystému pre obchodovateľné aktíva za predpokladu, že spĺňajú kritériá akceptovateľnosti a opatrenia na kontrolu rizika určené Radou guvernérov. Toto rozhodnutie si vyžaduje ďalšiu úpravu usmernenia ECB/2013/4.

(16)

Dodatočné opatrenia uvedené v tomto usmernení by sa mali uplatňovať dočasne, až kým Rada guvernérov nedôjde k záveru, že už nie sú potrebné na zabezpečenie vhodného transmisného mechanizmu menovej politiky,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Dodatočné opatrenia týkajúce sa refinančných operácií a akceptovateľnej zábezpeky

1.   Pravidlá uskutočňovania operácií menovej politiky Eurosystému a kritériá akceptovateľnosti zábezpeky ustanovené v tomto usmernení sa uplatňujú v spojení s usmernením ECB/2011/14.

2.   V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmto usmernením a usmernením ECB/2011/14 v podobe, v akej ho implementovali národné centrálne banky na vnútroštátnej úrovni, má prednosť toto usmernenie. Národné centrálne banky naďalej uplatňujú všetky ustanovenia usmernenia ECB/2011/14 v nezmenenej podobe, pokiaľ nie je ustanovené inak v tomto usmernení.

3.   Na účely článku 6 ods. 1 a článku 8 sa Helénska republika a Cyperská republika považujú za členské štáty eurozóny, ktoré plnia program Európskej únie/Medzinárodného menového fondu.

Článok 2

Možnosť ukončiť dlhodobejšie refinančné operácie alebo znížiť ich objem

1.   Eurosystém môže rozhodnúť, že za určitých podmienok môžu zmluvné strany pred uplynutím doby splatnosti znížiť objem určitých dlhodobejších refinančných operácií alebo ich ukončiť (takéto zníženie objemu alebo ukončenie sa ďalej spoločne označujú aj ako „predčasné splatenie“). Pri vyhlásení tendra sa bližšie vymedzí, či sa uplatňuje možnosť ukončiť príslušné operácie alebo znížiť ich objem pred dátumom splatnosti, ako aj deň, od ktorého je možné túto možnosť využiť. Táto informácia môže byť alternatívne poskytnutá v inom formáte, ktorý Eurosystém považuje za vhodný.

2.   Zmluvná strana môže využiť možnosť ukončiť dlhodobejšie refinančné operácie alebo znížiť ich objem pred dátumom splatnosti tak, že najmenej týždeň pred dátumom predčasného splatenia oznámi príslušnej NCB sumu, ktorú zamýšľa splatiť postupom predčasného splatenia, ako aj deň, v ktorý zamýšľa túto sumu predčasne splatiť. Pokiaľ Eurosystém nerozhodne inak, predčasné splatenie možno uskutočniť v ktorýkoľvek deň, ktorý sa zhoduje s dňom vyrovnania hlavných refinančných operácií Eurosystému za predpokladu, že zmluvná strana uskutoční oznámenie podľa tohto odseku najmenej týždeň pred týmto dňom.

3.   Oznámenie podľa odseku 2 sa pre zmluvnú stranu stáva záväzným týždeň pred dňom predčasného splatenia, ktorý je v ňom určený. Ak zmluvná strana čiastočne alebo úplne nevyrovná sumu splatnú ku dňu splatnosti podľa postupu predčasného splatenia, môže to mať za následok uloženie finančnej pokuty uvedenej v oddiele 1 dodatku 6 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14. Ak zmluvná strana čiastočne alebo úplne nevyrovná sumu splatnú ku dňu predčasného splatenia podľa odseku 2, platia ustanovenia oddielu 1 dodatku 6, ktoré sa uplatňujú v prípadoch porušenia pravidiel týkajúcich sa tendrov. Uložením finančných pokút nie je dotknuté právo NCB použiť prostriedky nápravy, ak nastane prípad zlyhania podľa prílohy II k usmerneniu ECB/2011/14.

Článok 3

Prijatie niektorých ďalších cenných papierov krytých aktívami

1.   Okrem cenných papierov krytých aktívami akceptovateľných podľa kapitoly 6 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14 sú ako zábezpeka v operáciách menovej politiky Eurosystému akceptovateľné aj cenné papiere kryté aktívami, ktoré nespĺňajú požiadavky na hodnotenie kreditného rizika podľa oddielu 6.3 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14, ale ktoré inak spĺňajú všetky kritériá akceptovateľnosti, ktoré platia pre cenné papiere kryté aktívami podľa prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14, a to za predpokladu, že majú dva ratingy pre emisiu prinajmenšom na úrovni troch B (19) od akceptovanej externej inštitúcie hodnotiacej kreditné riziko. Zároveň spĺňajú všetky nasledujúce požiadavky:

a)

aktíva, z ktorých plynú peňažné toky, a ktoré kryjú cenné papiere kryté aktívami, patria k niektorému z týchto druhov aktív: i) hypotekárne úvery na nehnuteľnosti na bývanie, ii) úvery malým a stredným podnikom, iii) hypotekárne úvery na nehnuteľnosti na komerčné účely, iv) úvery na motorové vozidlá, v) pohľadávky z lízingu, vi) spotrebiteľské úvery, vii) pohľadávky z kreditných kariet;

b)

pri aktívach, z ktorých plynú peňažnú toky, nemožno kombinovať rôzne druhy aktív;

c)

aktíva, z ktorých plynú peňažné toky, a ktoré kryjú cenné papiere kryté aktívami, nemôžu obsahovať úvery, ktoré:

i)

nie sú splácané v čase emisie cenných papierov krytých aktívami;

ii)

sa nesplácajú v čase, keď sa začlenia do aktív kryjúcich cenné papiere kryté aktívami počas ich existencie, napríklad prostredníctvom náhrady aktív, z ktorých plynú peňažné toky;

iii)

sú v ktoromkoľvek okamihu štruktúrované, syndikované alebo majú vysoký pákový efekt;

d)

dokumenty o transakcii s cennými papiermi krytými aktívami obsahujú ustanovenia o pokračujúcej obsluhe.

2.   Na cenné papiere kryté aktívami uvedené v odseku 1, ktoré majú dva ratingy na úrovni najmenej jedno A (20), sa uplatňuje oceňovacia zrážka vo výške 10 %.

3.   Na cenné papiere kryté aktívami uvedené v odseku 1, ktoré nemajú dva ratingy na úrovni najmenej jedno A, sa uplatňuje oceňovacia zrážka vo výške 22 %.

4.   Zmluvná strana nemôže predložiť ako zábezpeku cenné papiere kryté aktívami, ktoré sú akceptovateľné podľa odseku 1, ak táto zmluvná strana alebo niektorá tretia strana, s ktorou má zmluvná strana úzke väzby, konajú vo vzťahu k týmto cenným papierom krytým aktívami ako poskytovatelia zabezpečenia úrokovej miery.

5.   NCB môže prijímať ako zábezpeku v operáciách menovej politiky Eurosystému cenné papiere kryté aktívami, ktorých podkladové aktíva zahŕňajú hypotekárne úvery na nehnuteľnosti na bývanie alebo úvery malým a stredným podnikom alebo obidva druhy úverov, a ktoré nespĺňajú požiadavky na hodnotenie kreditného rizika podľa oddielu 6.3.2 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14 a požiadavky uvedené vyššie v odseku 1 písm. a) až d) a odseku 4, ale ktoré inak spĺňajú všetky kritériá akceptovateľnosti, ktoré platia pre cenné papiere kryté aktívami podľa usmernenia ECB/2011/14 a majú dva ratingy najmenej na úrovni tri B. Tieto cenné papiere kryté aktívami museli byť vydané pred 20. júnom 2012 a uplatňuje sa na nich oceňovacia zrážka vo výške 22 %.

6.   Cenné papiere kryté aktívami majúce ustanovenia o pokračujúcej obsluhe, ktoré sú v súlade s usmernením ECB/2013/4 a ktoré boli na zozname akceptovateľných aktív pred 1. októbrom 2013, zostávajú akceptovateľnými do 1. októbra 2014.

7.   Na účely tohto článku sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„hypotekárny úver na nehnuteľnosti na bývanie“ zahŕňa, popri úveroch na nehnuteľnosti určené na bývanie krytých hypotékami, úvery na nehnuteľnosti na bývanie, za ktoré bola poskytnutá záruka (bez hypotéky), ak je ručiteľ povinný plniť ihneď v prípade neplnenia dlžníkom. Takáto záruka sa môže poskytnúť v rôznych zmluvných formách vrátane poistných zmlúv, ak ju poskytuje subjekt verejného sektora alebo finančná inštitúcia, ktorá podlieha verejnému dohľadu. Na účely takejto záruky musí byť hodnotenie kreditného rizika ručiteľa počas transakcie na úrovni stupňa kreditnej kvality 3 harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému;

b)

„malý podnik“ a „stredný podnik“ znamená subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu, ktorého vykazovaný obrat, alebo vykazovaný obrat konsolidovanej skupiny, ak je subjekt členom konsolidovanej skupiny, je nižší ako 50 miliónov EUR;

c)

„nesplácaný úver“ zahŕňa úvery, pri ktorých omeškanie pri splácaní úrokov alebo istiny dosiahlo 90 alebo viac dní a dlžník zlyhal v zmysle článku 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (21), alebo existuje dostatočný dôvod pochybovať, že sa dlh splatí v plnom rozsahu;

d)

„štruktúrovaný úver“ znamená štruktúru, ktorá zahŕňa podriadené úverové pohľadávky;

e)

„syndikovaný úver“ znamená úver poskytnutý skupinou veriteľov, ktorí tvoria syndikát veriteľov;

f)

„úver s vysokým pákovým efektom“ znamená úver poskytnutý spoločnosti, ktorej zadlženosť už dosiahla významnú úroveň, pričom tento úver sa používa na nadobudnutie majetkovej účasti v spoločnosti, ktorá je tiež dlžníkom z tohto úveru. Ide napríklad o financovanie na účely odkúpenia obchodného podielu;

g)

„ustanovenia o pokračujúcej obsluhe“ znamenajú ustanovenia právnej dokumentácie týkajúcej sa cenného papiera krytého aktívami, ktoré obsahujú buď ustanovenia o náhradnom obsluhovateľovi alebo ustanovenia o sprostredkovateľovi náhradného obsluhovateľa (ak neexistujú ustanovenia o náhradnom obsluhovateľovi). Ustanovenia o sprostredkovateľovi náhradného obsluhovateľa by mali ustanoviť, že sa vymenuje sprostredkovateľ náhradného obsluhovateľa, ktorý bude poverený tým, aby našiel vhodného náhradného obsluhovateľa do 60 dní od rozhodnej udalosti za účelom zabezpečenia včasného splácania a obsluhy cenného papiera krytého aktívami. Tieto ustanovenia zahŕňajú aj dôvody na výmenu obsluhovateľa a vymenovanie náhradného obsluhovateľa. Tieto dôvody môžu byť dôvodmi založenými na ratingu a/alebo dôvodmi, ktoré nie sú založené na ratingu, napr. neplnenie si povinností zo strany aktuálneho obsluhovateľa.

Článok 4

Prijatie niektorých ďalších úverových pohľadávok

1.   Národné centrálne banky môžu prijímať ako zábezpeku v operáciách menovej politiky Eurosystému úverové pohľadávky, ktoré nespĺňajú kritériá akceptovateľnosti Eurosystému.

2.   Národné centrálne banky, ktoré sa rozhodnú prijať úverové pohľadávky v súlade s odsekom 1, stanovia kritériá akceptovateľnosti a opatrenia na kontrolu rizika na tento účel tak, že bližšie vymedzia odchýlky od požiadaviek uvedených v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14. Takéto kritériá akceptovateľnosti a opatrenia na kontrolu rizika zahŕňajú požiadavku, aby sa úverové pohľadávky riadili právnym poriadkom členského štátu NCB, ktorá stanovila tieto kritériá akceptovateľnosti a opatrenia na kontrolu rizika. Kritériá akceptovateľnosti a opatrenia na kontrolu rizika podliehajú predchádzajúcemu súhlasu Rady guvernérov.

3.   Za výnimočných okolností môžu národné centrálne banky s predchádzajúcim súhlasom Rady guvernérov prijať úverové pohľadávky:

a)

uplatňujúc kritériá akceptovateľnosti a opatrenia na kontrolu rizika ustanovené inou NCB na základe odsekov 1 a 2, alebo

b)

ktoré sa riadia právnym poriadkom členského štátu iného, ako je ten, v ktorom má sídlo prijímajúca národná centrálna banka;

c)

ktoré sú súčasťou skupiny úverových pohľadávok alebo sú kryté nehnuteľnosťami, ak je právny poriadok, ktorý upravuje úverovú pohľadávku alebo ktorým sa riadi príslušný dlžník (alebo ručiteľ, ak je to relevantné), právnym poriadkom iného členského štátu, ako je ten, v ktorom má sídlo prijímajúca NCB.

4.   Iná NCB poskytne pomoc NCB, ktorá prijíma úverové pohľadávky podľa odseku 1, len s predchádzajúcim súhlasom Rady guvernérov a na základe dohody oboch národných centrálnych bánk.

Článok 5

Prijatie určitých krátkodobých dlhových nástrojov

1.   Národné centrálne banky môžu prijímať ako zábezpeku v operáciách menovej politiky Eurosystému určité krátkodobé dlhové nástroje, ktoré nespĺňajú kritériá akceptovateľnosti Eurosystému pre obchodovateľné aktíva uvedené v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14.

2.   Národné centrálne banky, ktoré sa rozhodnú prijať krátkodobé dlhové nástroje v súlade s odsekom 1, ustanovenia na tento účel kritériá akceptovateľnosti a opatrenia na kontrolu rizík za predpokladu, že tieto splnia štandardy určené Radou guvernérov. Tieto kritériá akceptovateľnosti a opatrenia na kontrolu rizík zahŕňajú nasledujúce kritériá, ktoré platia pre krátkodobé dlhové nástroje:

a)

Vydali ich nefinančné korporácie (22) usadené v eurozóne. (Prípadný) ručiteľ krátkodobých dlhových nástrojov musí byť tiež nefinančnou korporáciou usadenou v eurozóne, ibaže sa záruka nevyžaduje na to, aby boli krátkodobé dlhové nástroje v súlade s ustanoveniami o vysokých štandardoch na hodnotenie kreditného rizika, ako sa uvádza v písm. d).

b)

Nie sú prijaté na obchodovanie na trhu, ktorý Eurosystém považuje za akceptovateľný, ako sa uvádza v oddiele 6.2.1.5. prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14.

c)

Sú denominované v eurách.

d)

Spĺňajú požiadavky na vysoké štandardy na hodnotenie kreditného rizika ustanovené príslušnou NCB, ktoré sa uplatňujú namiesto požiadaviek uvedených v oddieloch 6.3.2 a 6.3.3 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14.

e)

S výnimkou kritérií uvedených v písm. a) až d), spĺňajú kritériá akceptovateľnosti Eurosystému pre obchodovateľné aktíva ustanovené v prílohe I k usmerneniu ECB/2011/14.

3.   Pokiaľ NCB nekoná na základe bilaterálnej dohody s inou NCB, nesmie prijať krátkodobé dlhové nástroje podľa odsekov 1 a 2, ktoré sú vydané v eurozóne:

a)

u tejto inej NCB alebo

b)

u centrálneho depozitára cenných papierov, ktorý i) Eurosystém ohodnotil pozitívne podľa štandardov a hodnotiacich postupov opísaných v dokumente „Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations“ (23) (Rámec pre hodnotenie systémov pre vyrovnanie cenných papierov a prepojení medzi nimi na účely posúdenia ich akceptovateľnosti na použitie pri úverových operáciách Eurosystému); a ii) je usadený v členskom štáte eurozóny, v ktorej má sídlo táto ďalšia NCB.

4.   Na účely tohto článku sa „krátkodobými dlhovými nástrojmi“ rozumejú dlhové nástroje so splatnosťou nie viac ako 365 dní pri vydaní alebo kedykoľvek v budúcnosti.

Článok 6

Prijatie určitých bankových dlhopisov so zárukou štátu

1.   NCB nemá povinnosť prijímať ako zábezpeku v úverových operáciách Eurosystému akceptovateľné nekryté bankové dlhopisy:

a)

ktoré nespĺňajú požiadavku Eurosystému na vysoké štandardy na hodnotenie kreditného rizika;

b)

ktoré vydali zmluvné strany, ktoré ich používajú alebo subjekty, ktoré majú so zmluvnými stranami úzke väzby a

c)

za ktoré v plnom rozsahu ručí členský štát:

i)

ktorého hodnotenie kreditného rizika nespĺňa požiadavku Eurosystému na vysoké štandardy na hodnotenie kreditného rizika pre emitentov a ručiteľov obchodovateľných aktív, ako sa uvádza v oddieloch 6.3.1 a 6.3.2 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14 a

ii)

ktorý podľa hodnotenia Rady guvernérov plní program Európskej únie/Medzinárodného menového fondu.

2.   Vždy keď sa národné centrálne banky rozhodnú neprijať cenné papiere uvedené v odseku 1 ako zábezpeku, informujú o tom Radu guvernérov.

3.   Zmluvné strany nesmú predložiť ako zábezpeku v operáciách menovej politiky Eurosystému nekryté bankové dlhopisy, ktoré samy vydali, alebo ktoré vydali subjekty majúce so zmluvnými stranami úzke väzby, za ktoré ručí subjekt verejného sektora v Európskom hospodárskom priestore oprávnený vyberať dane, a to v objeme prevyšujúcom nominálnu hodnotu takýchto dlhopisov predložených ako zábezpeka k 3. júlu 2012.

4.   Vo výnimočných prípadoch môže Rada guvernérov rozhodnúť o dočasných výnimkách z požiadavky ustanovenej v odseku 3 najviac na tri roky. K žiadosti o výnimku sa prikladá plán financovania, v ktorom sa uvedie ako zmluvná strana, ktorá je žiadateľom, ukončí používanie vlastných nekrytých bankových dlhopisov so štátnou zárukou najneskôr do troch rokov od udelenia výnimky. Každá výnimka udelená po 3. júli 2012 platí naďalej, až kým sa nepristúpi k jej preskúmaniu.

Článok 7

Prijatie určitých aktív denominovaných v britských librách, jenoch alebo amerických dolároch ako akceptovateľnej zábezpeky

1.   Obchodovateľné dlhové nástroje uvedené v oddiele 6.2.1 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14, ak sú denominované v britských librách, jenoch alebo amerických dolároch, predstavujú akceptovateľnú zábezpeku na účely operácií menovej politiky Eurosystému za predpokladu, že: a) boli vydané a sú v držbe/vyrovnávajú sa v eurozóne, b) emitent je usadený v Európskom hospodárskom priestore a c) spĺňajú všetky ďalšie kritériá akceptovateľnosti uvedené v oddiele 6.2.1 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/14.

2.   Eurosystém uplatňuje na tieto obchodovateľné dlhové nástroje nasledujúce zníženia ocenení: a) zníženie o 16 % v prípade aktív denominovaných v britských librách alebo amerických dolároch a b) zníženie o 26 % v prípade aktív denominovaných v jenoch.

3.   Akceptovateľnou zábezpekou na účely operácií menovej politiky Eurosystému sú aj obchodovateľné dlhové nástroje uvedené v odseku 1, ktorých kupóny sú viazané na jedinú úrokovú sadzbu na peňažnom trhu v ich mene, alebo na index inflácie príslušného štátu, ktorého hodnota nie je podmienená vývojom iných trhových sadzieb, ani nie je závislá od jeho hodnoty v predchádzajúcom období a neobsahuje ani podobné zložité štruktúry.

4.   Okrem úrokových mier uvedených v odseku 3 môže ECB so súhlasom Rady guvernérov uverejniť zoznam ďalších akceptovateľných referenčných úrokových mier v cudzej mene na svojej internetovej stránke na www.ecb.europa.eu.

5.   Na obchodovateľné aktíva denominované v cudzej mene sa uplatňujú len články 1, 3, 6, 7 a 9.

Článok 8

Pozastavenie uplatňovania požiadaviek na minimálny limit kreditnej kvality pre určité obchodovateľné nástroje

1.   V súlade s odsekom 2 sa pozastavuje uplatňovanie minimálnych požiadaviek Eurosystému na limit kreditnej kvality, ktoré sú uvedené v rámcových pravidlách Eurosystému pre hodnotenie kreditného rizika obchodovateľných aktív v oddiele 6.3.2 prílohy I k usmerneniu ECB/2011/4.

2.   Limit kreditnej kvality Eurosystému sa neuplatňuje na obchodovateľné dlhové nástroje, ktoré vydali, alebo za ktoré v plnom rozsahu ručia vlády členských štátov eurozóny, na ktoré sa uplatňuje program Európskej únie/Medzinárodného menového fondu, pokiaľ Rada guvernérov nerozhodne, že príslušný členský štát nespĺňa podmienky finančnej podpory a/alebo makroekonomického programu.

3.   Na obchodovateľné dlhové nástroje, ktoré vydala, alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí vláda Helénskej republiky alebo Cyperskej republiky, sa uplatňujú osobitné zrážky uvedené v prílohách I a II k tomuto usmerneniu.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti, implementácia a uplatňovanie

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť 9. júla 2014.

2.   Národné centrálne banky prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s článkom 1 ods. 3, článkom 3 ods. 2, 3, 5 a 6, článkom 3 ods. 7 písm. g), článkom 4 ods. 3 písm. c) a článkom 8 ods. 3 a toto usmernenie uplatňujú od 20. augusta 2014. ECB oznamujú texty a prostriedky týkajúce sa opatrení súvisiacich s článkom 1 ods. 3, článkom 3 ods. 2, 3, 5 a 6 článkom 3 ods. 7 písm. g), článkom 4 ods. 3 písm. c) a článkom 8 ods. 3 najneskôr do 6. augusta 2014 a všetky opatrenia súvisiace s článkom 5 v súlade s postupmi určenými Radou guvernérov.

3.   Článok 6 sa uplatňuje do 28. februára 2015.

Článok 10

Zmena usmernenia ECB/2007/9

V prílohe III časti 5 sa odsek za tabuľkou 2 nahrádza takto:

„Výpočet paušálnej odpočítateľnej položky na účely kontroly (R6):

Paušálna odpočítateľná položka: Túto položku si uplatňuje každá úverová inštitúcia. Každá úverová inštitúcia si odpočíta maximálnu paušálnu čiastku na zníženie administratívnych nákladov spojených s riadením veľmi malých požiadaviek na povinné minimálne rezervy. Ak je (základňa pre výpočet povinných minimálnych rezerv × sadzba povinných minimálnych rezerv) nižšia ako 100 000 EUR, potom sa paušálna odpočítateľná položka rovná (základňa pre výpočet povinných minimálnych rezerv × sadzba povinných minimálnych rezerv). Ak sa (základňa pre výpočet povinných minimálnych rezerv × sadzba povinných minimálnych rezerv) rovná 100 000 EUR alebo je vyššia, potom sa paušálna odpočítateľná položka rovná 100 000 EUR. Inštitúcie, ktoré majú možnosť vykazovať štatistické údaje o ich konsolidovanej základni pre výpočet povinných minimálnych rezerv ako skupina [ako je to vymedzené v oddiele 1 časti 2 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 25/2009 (ECB/2008/32)], držia povinné minimálne rezervy prostredníctvom jednej z inštitúcií v skupine, ktorá koná ako sprostredkovateľ výlučne pre tieto inštitúcie. V súlade s článkom 11 nariadenia Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 z 12. septembra 2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2003/9) (24) je len skupina ako celok oprávnená odpočítať paušálnu odpočítateľnú položku. Povinné minimálne (alebo ‚vyžadované‘) rezervy sa počítajú takto:

Povinné minimálne (alebo ‚požadované‘) rezervy sa vypočítajú takto:

Povinné minimálne (alebo ‚požadované‘) rezervy = základňa pre výpočet povinných minimálnych rezerv × sadzba povinných minimálnych rezerv – paušálna odpočítateľná položka.

Sadzba povinných minimálnych rezerv sa uplatňuje v súlade s nariadením (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9).

Článok 11

Zrušovacie ustanovenie

1.   Usmernenie ECB/2013/4 sa zrušuje od 20. augusta 2014.

2.   Odkazy na usmernenie ECB/2013/4 sa považujú za odkazy na toto usmernenie a čítajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 12

Adresáti

Toto usmernenie je adresované všetkým centrálnym bankám Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 9. júla 2014

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Usmernenie ECB/2013/4 z 20. marca 2013 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 (Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2013, s. 23).

(2)  Usmernenie ECB/2011/14 z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2011, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2011/870/EÚ zo 14. decembra 2011 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2011/25) (Ú. v. EÚ L 341, 22.12.2011, s. 65).

(4)  Usmernenie ECB/2007/9 z 1. augusta 2007 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (Ú. v. EÚ L 341, 27.12.2007, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 z 12. septembra 2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2003/9) (Ú. v. EÚ L 250, 2.10.2003, s. 10).

(6)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1358/2011 zo 14. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1745/2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2003/9) (ECB/2011/26) (Ú. v. EÚ L 338, 21.12.2011, s. 51).

(7)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2012/180/EÚ z 21. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2011/25 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2012/4) (Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2012, s. 27).

(8)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2012/386/EÚ z 3. júla 2012, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2011/25 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2012/12) (Ú. v. EÚ L 186, 14.7.2012, s. 38).

(9)  Usmernenie ECB/2012/18 z 2. augusta 2012 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 (Ú. v. EÚ L 218, 15.8.2012, s. 20).

(10)  Usmernenie ECB/2012/23 z 10. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2012/18 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (Ú. v. EÚ L 284, 17.10.2012, s. 14).

(11)  Usmernenie ECB/2013/2 z 23. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2012/18 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (Ú. v. EÚ L 34, 5.2.2013, s. 18).

(12)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2013/35/EÚ z 19. decembra 2012 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti zábezpeky denominovanej v cudzej mene (ECB/2012/34) (Ú. v. EÚ L 14, 18.1.2013, s. 22).

(13)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2011/227/EÚ z 31. marca 2011 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných írskou vládou (ECB/2011/4) (Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2011, s. 33).

(14)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2011/410/EÚ zo 7. júla 2011 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných portugalskou vládou (ECB/2011/10) (Ú. v. EÚ L 182, 12.7.2011, s. 31).

(15)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2012/839/EÚ z 19. decembra 2012 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou (ECB/2012/32) (Ú. v. EÚ L 359, 29.12.2012, s. 74).

(16)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2013/388/EÚ z 5. júla 2013 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala Cyperská republika, alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu (ECB/2013/22) (Ú. v. EÚ L 195, 18.7.2013, s. 27).

(17)  Usmernenie ECB/2014/12 z 12. marca 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/4 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 (Ú. v. EÚ L 166, 5.6.2014, s. 42).

(18)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 2013/646/EÚ z 26. septembra 2013 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2013/36) (Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2013, s. 13).

(19)  Rating „tri B“ znamená minimálne rating „Baa3“ od spoločnosti Moody's, rating „BBB-“ od spoločnosti Fitch alebo Standard & Poor's alebo „BBBL“ od spoločnosti DBRS.

(20)  Rating „jedno A“ znamená minimálne rating „A3“ od spoločnosti Moody's, rating „A-“ od spoločnosti Fitch alebo Standard & Poor's alebo „AL“ od spoločnosti DBRS.

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(22)  Nefinančné korporácie sú vymedzené v Európskom systéme účtov 1995 (ESA 95).

(23)  K dispozícii na internetovej stránke ECB www. ecb.europa.eu.


PRÍLOHA I

Rozpis zrážok, ktoré sa uplatňujú na obchodovateľné dlhové nástroje, ktoré vydala Helénska republika, alebo za ktoré Helénska republika ručí v plnom rozsahu

Grécke štátne dlhopisy (GŠD)

Skupiny splatností

Zrážky pre kupóny s pevnou a pohyblivou úrokovou sadzbou

Zrážky pre nulový kupón

0-1

15,0

15,0

1-3

33,0

35,5

3-5

45,0

48,5

5-7

54,0

58,5

7-10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Bankové dlhopisy so štátnou zárukou (BDŠZ) a dlhopisy nefinančných korporácií so štátnou zárukou

Skupiny splatností

Zrážky pre kupóny s pevnou a pohyblivou úrokovou sadzbou

Zrážky pre nulový kupón

0-1

23,0

23,0

1-3

42,5

45,0

3-5

55,5

59,0

5-7

64,5

69,5

7-10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


PRÍLOHA II

Rozpis zrážok, ktoré sa uplatňujú na obchodovateľné dlhové nástroje, ktoré vydala Cyperská republika, alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu

Štátne dlhopisy

Skupiny splatností

Zrážky v prípade kupónov s pevnou a pohyblivou sadzbou

Zrážky v prípade kupónov s nulovou sadzbou

0-1

14,5

14,5

1-3

27,5

29,5

3-5

37,5

40,0

5-7

41,0

45,0

7-10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Bankové dlhopisy so štátnou zárukou a dlhopisy nefinančných korporácií so zárukou štátu

Skupiny splatností

Zrážky v prípade kupónov s pevnou a pohyblivou sadzbou

Zrážky v prípade kupónov s nulovou sadzbou

0-1

23,0

23,0

1-3

37,0

39,0

3-5

47,5

50,5

5-7

51,5

55,5

7-10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


PRÍLOHA III

ZRUŠENÉ USMERNENIE VRÁTANE JEHO NESKORŠÍCH ZMIEN

Usmernenie ECB/2013/4 (Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2013, s. 23).

Usmernenie ECB/2014/12 (Ú. v. EÚ L 166, 5.6.2014, s. 42).


PRÍLOHA IV

TABUĽKA ZHODY

Usmernenie ECB/2013/4

Toto usmernenie

články 1 a 2

články 1 a 2

článok 3 ods. 4 a 5

článok 3 ods. 3 a 4

článok 3 ods. 6

článok 3 ods. 7

článok 4

článok 4

článok 3 ods. 6 pododsek 1

článok 3 ods. 7 písm. a)

článok 3 ods. 6 pododsek 2

článok 3 ods. 7 písm. b)

článok 3 ods. 6 pododsek 3

článok 3 ods. 7 písm. c)

článok 3 ods. 6 pododsek 4

článok 3 ods. 7 písm. d)

článok 3 ods. 6 pododsek 5

článok 3 ods. 7 písm. e)

článok 3 ods. 6 pododsek 6

článok 3 ods. 7 písm. f)

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6

článok 7

článok 7

článok 8

článok 8

článok 9

článok 9

článok 10

článok 11

článok 11

článok 12

Usmernenie ECB/2014/12

Toto usmernenie

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 2

článok 3 ods. 1

Rozhodnutie ECB/2013/22

Toto usmernenie

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 2

článok 8 ods. 3

príloha

príloha II

Rozhodnutie ECB/2013/36

Toto usmernenie

článok 2 ods. 1 písm. a)

článok 3 ods. 2

článok 2 ods. 1 písm. b)

článok 3 ods. 3

článok 2 ods. 2

článok 3 ods. 5

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 7 písm. g)

článok 3 ods. 3

článok 3 ods. 6

článok 4 písm. c)

článok 4 ods. 3 písm. c)


Top