EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014O0015

2014/810/EÚ: Usmernenie Európskej centrálnej banky zo 4. apríla 2014 o menovej a finančnej štatistike (ECB/2014/15)

OJ L 340, 26.11.2014, p. 1–209 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/810/oj

26.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/1


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 4. apríla 2014

o menovej a finančnej štatistike

(prepracované znenie)

(ECB/2014/15)

(2014/810/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho články 5.1, 12.1 a 14.3,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 z 12. septembra 2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2003/9) (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (2),

so zreteľom na smernicu Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (3),

so zreteľom na usmernenie ECB/2010/20 z 11. novembra 2010 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (4),

keďže:

(1)

Usmernenie ECB/2007/9 (5) bolo zásadne zmenené. Keďže by sa mali vykonať ďalšie zmeny, najmä s prihliadnutím na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 (6) o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii a súvisiace zmeny v príslušných štatistických nariadeniach Európskej centrálnej banky, malo by sa v záujme jasnosti prepracovať.

(2)

Na zostavenie štatistiky agregovanej bilancie sektora peňažných finančných inštitúcií za eurozónu a za jednotlivé členské štáty, ktorých menou je euro (ďalej len „členské štáty eurozóny“), ako aj konsolidovanej bilancie sektora peňažných finančných inštitúcií za eurozónu a príslušných menových agregátov za eurozónu, požaduje ECB vykazovanie údajov týkajúcich sa bilancie ECB a bilancie sektora peňažných finančných inštitúcií členských štátov eurozóny. Údaje sa majú vykazovať národnými centrálnymi bankami v súlade s týmto usmernením a s použitím údajov zozbieraných v súlade s nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) (7).

(3)

ECB s cieľom odvodiť menové agregáty zbiera od národných centrálnych bánk členských štátov eurozóny štatistické informácie o poštových žírových inštitúciách, ktoré prijímajú vklady od nepeňažných finančných inštitúcií, ktoré sú rezidentmi eurozóny, v súlade s nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1074/2013 (ECB/2013/39) (8) a o aktívach a pasívach ústrednej štátnej správy v súlade s týmto usmernením.

(4)

ECB zostavuje štatistiky agregovanej bilancie podskupiny sektora peňažných finančných inštitúcií a osobitne o fondoch peňažného trhu a úverových inštitúciách. ECB s cieľom odvodiť tieto štatistiky za eurozónu a za jednotlivé členské štáty eurozóny zbiera od národných centrálnych bánk údaje o aktívach a pasívach fondov peňažného trhu v súlade s týmto usmernením.

(5)

Národné centrálne banky môžu prostredníctvom ECB zasielať Medzinárodnému menovému fondu (MMF) doplňujúce štatistiky bilancie sektora peňažných finančných inštitúcií v súlade so vzormi uvedenými v tomto usmernení.

(6)

ECB s cieľom lepšie analyzovať vývoj úverov peňažných finančných inštitúcií nefinančným korporáciám v eurozóne a v jednotlivých členských štátoch eurozóny požaduje od národných centrálnych bánk, aby vykazovali, ak je to možné, údaje o úveroch peňažných finančných inštitúcií nefinančných korporáciám podľa odvetvia činnosti. Požiadavky na údaje sú uvedené v tomto usmernení.

(7)

S cieľom doplniť analýzu vývoja úverov v eurozóne a v jednotlivých členských štátoch eurozóny sa od národných centrálnych bánk požaduje, aby poskytovali informácie o úverových linkách peňažných finančných inštitúcií rozdelené podľa inštitucionálneho sektora v súlade s týmto usmernením.

(8)

ECB s cieľom zostaviť štatistiky základne pre výpočet povinných minimálnych rezerv úverových inštitúcií za eurozónu a za jednotlivé členské štáty eurozóny v súlade s nariadením (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) požaduje od národných centrálnych bánk údaje v súlade s týmto usmernením. Národné centrálne banky poskytujú ich údaje použijúc údaje zozbierané od úverových inštitúcií podľa nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).

(9)

ECB s cieľom odvodiť štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných peňažnými finančnými inštitúciami na vklady prijímané od domácností a nefinančných korporácií a na úvery poskytované domácnostiam a nefinančným korporáciám za eurozónu a za jednotlivé členské štáty eurozóny zbiera od národných centrálnych bánk informácie v súlade s týmto usmernením. Národné centrálne banky poskytujú ich údaje použijúc údaje zozbierané v súlade s nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1072/2013 (ECB/2013/34) (9).

(10)

ECB zostavuje štatistiky aktív a pasív investičných fondov a finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami za eurozónu a za jednotlivé členské štáty eurozóny, ktoré sú založené na údajoch poskytnutých národnými centrálnymi bankami v súlade s týmto usmernením. Národné centrálne banky poskytujú ich údaje použijúc údaje zozbierané v súlade s nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) (10) a nariadením (EÚ) č. 1075/2013 (ECB/2013/40) (11).

(11)

ECB s cieľom získať prehľad o rozsahu a vývoji emisie elektronických peňazí požaduje od národných centrálnych bánk, aby vykazovali štatistické informácie o inštitúciách elektronických peňazí v súlade s týmto usmernením.

(12)

ECB vedie Databázu registra inštitúcií a pridružených spoločností (RIAD – Register of Institutions and Affiliates Database), ktorá je centrálnym archívom referenčných údajov o inštitucionálnych jednotkách príslušných na štatistické účely. RIAD okrem iného uchováva zoznamy peňažných finančných inštitúcií, investičných fondov, finančných spoločností osobitného účelu a príslušných inštitúcií pre štatistiku platieb. Toto usmernenie spresňuje ustanovenia, ktoré upravujú, ako majú národné centrálne banky vykazovať požadované údaje do ECB.

(13)

ECB zostavuje štatistiky aktív a pasív penzijných fondov za eurozónu a za jednotlivé členské štáty eurozóny, ktoré sú založené na údajoch poskytnutých národnými centrálnymi bankami v súlade s týmto usmernením.

(14)

ECB s cieľom získať prehľad o ostatných finančných sprostredkovateľoch okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov požaduje od národných centrálnych bánk, aby vykazovali štatistické informácie o obchodníkoch s cennými papiermi a derivátmi, finančných korporáciách poskytujúcich úvery a iných ostatných finančných sprostredkovateľoch v súlade s týmto usmernením. Okrem toho vyžaduje ECB od národných centrálnych bánk, aby vykazovali štatistické informácie o centrálnych protistranách.

(15)

ECB zostavuje štatistiky emisií cenných papierov za eurozónu a za jednotlivé členské štáty eurozóny. Rámec zásadným spôsobom závisí na informáciách, ktoré ECB zozbiera od národných centrálnych bánk v súlade s týmto usmernením.

(16)

ECB v súlade s článkom 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2533/98 zostavuje štatistiku platobnej bilancie za eurozónu a súvisiace externé štatistiky a požaduje od členských štátov eurozóny, aby vykazovali vnútroštátne údaje o platobnej bilancii. Hodnotenie kvality štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície eurozóny a výkazu medzinárodných rezerv by malo prebiehať v súlade s rámcom pre kvalitu štatistiky ECB, ktorý okrem iného zahŕňa zabezpečenie náležitého súladu s príslušnou menovou a finančnou štatistikou eurozóny (12).

(17)

ECB s cieľom zostaviť údaje o štruktúrnych finančných ukazovateľoch, o konsolidovaných bankových údajoch pre bankové skupiny eurozóny a štatistiky o sektorových a regionálnych úverových expozíciách veľkých bankových skupín eurozóny požaduje od národných centrálnych bánk, aby vykazovali štatistické informácie v súlade so vzormi uvedenými v tomto usmernení.

(18)

ECB s cieľom analyzovať vývoj platobných systémov v eurozóne a monitorovať stupeň ich integrácie požaduje od národných centrálnych bánk, aby vykazovali údaje v súlade s týmto usmernením, ktoré dopĺňa nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1409/2013 (ECB/2013/43) (13),

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto usmernenie ustanovuje povinnosti národných centrálnych bánk vykazovať do ECB menovú a finančnú štatistiku.

Národné centrálne banky a organizačná zložka ECB zodpovedná za finančné vykazovanie vykazujú položky uvedené v článkoch 3 až 26 v súlade so schémami ustanovenými v prílohe II a v súlade s elektronickými normami vykazovania ustanovenými v prílohe III. ECB oznámi národným centrálnym bankám, do septembra každého roka, presné dátumy prenosu údajov vo forme časového harmonogramu vykazovania na nasledujúci rok.

V prípade prijatia eura sa uplatňujú tieto pravidlá:

a)

V prípade štatistík bilancie peňažných finančných inštitúcií a bilancie fondov peňažného trhu a štatistík o aktívach a pasívach investičných fondoch a finančných spoločností osobitného účelu vykazujú národné centrálne banky členských štátov, ktorých menou nie je euro (ďalej len „členské štáty mimo eurozóny“) a ktoré prijmú euro po nadobudnutí účinnosti tohto usmernenia, do ECB spätné údaje zahŕňajúce všetky referenčné obdobia od ich vstupu do Únie a v každom prípade zahŕňajúce aspoň tri roky predchádzajúce ich vstupu do eurozóny. Údaje sa národnou centrálnou bankou zostavujú tak, ako keby dotknutý členský štát bol súčasťou eurozóny počas všetkých referenčných období. S cieľom splniť túto požiadavku sa národným centrálnym bankám krajín, ktoré vstúpili do Únie, odporúča, aby vykonávali požiadavky na tieto súbory údajov v súlade so vzormi pre členské štáty mimo eurozóny.

b)

V súvislosti so štatistikou bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií sa na doplnenie k tejto všeobecnej požiadavke uplatňujú tieto požiadavky:

i)

spätné údaje zahŕňajú tiež obdobie troch rokov pred vstupom členského štátu do Únie, pokiaľ nie je inak dohodnuté s ECB;

ii)

národné centrálne banky členských štátov eurozóny vykazujú pozície voči členským štátom, ktoré prijali euro po nadobudnutí účinnosti tohto usmernenia, zahŕňajúce tri roky pred rozšírením eurozóny, pokiaľ nie je inak dohodnuté s ECB. Táto zásada sa uplatňuje len na mesačné zostatky vykazované v súlade s nariadením (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33). Vykazovanie je povinné len pre tie zostatky, ktoré prekračujú 50 miliónov EUR, a v ostatných prípadoch sa uskutočňuje len dobrovoľne.

c)

V prípade cenných papierov sa časové rady zasielané do ECB začínajú v decembri 1989, pokiaľ ide o zostatky, a v januári 1990, pokiaľ ide o toky.

d)

V prípade štatistiky platieb sa vykazujú údaje za päť rokov vrátane posledného referenčného roka s vynaložením maximálneho úsilia.

a)

Štvrťročné spätné údaje alebo odhady v súlade s požiadavkami revidovaného Európskeho systému účtov (ďalej len „ESA 2010“) ustanoveného nariadením (EÚ) č. 549/2013 sú potrebné pre štatistiku bilančných položiek, investičných fondov a finančných spoločností osobitného účelu, ako je uvedené v tabuľkách 1, 2 a 3 prílohy VI na zostavenie finančných účtov. Údaje sa vykazujú do ECB s vynaložením maximálneho úsilia takto: v septembri 2014 za referenčné obdobie od posledného štvrťroka 2012 do druhého štvrťroka 2014, v decembri 2014 za referenčné obdobie tretieho štvrťroka 2014 a v marci 2015 za referenčné obdobie posledného štvrťroka 2014.

b)

Spätné údaje alebo odhady pre nové znaky vysokej priority prijaté v nariadení (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), ako je uvedené v tabuľke 4 prílohy VI za referenčné obdobie od júna 2014, sú potrebné s vynaložením maximálneho úsilia do mája 2015, aby sa predišlo omeškaniu s ich skutočným uverejnením.

c)

Spätné údaje alebo odhady pre nové znaky prijaté v nariadení (EÚ) č. 1072/2013 (ECB/2013/34) a v tomto usmernení, ako je uvedené v tabuľke 5 prílohy VI za referenčné obdobie od júna 2014, sú potrebné s vynaložením maximálneho úsilia do mája 2015.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto usmernenia:

1.

„spravodajská jednotka“ a „rezident“ majú rovnaký význam, ako je vymedzený v článku 1 nariadenia (ES) č. 2533/98;

2.

„Eurosystémom“ sa rozumejú národné centrálne banky členských štátov eurozóny a ECB;

3.

„úverová inštitúcia“ má rovnaký význam, ako je vymedzený v článku 4 ods. 1 bod 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (14);

4.

„ostatnými peňažnými finančnými inštitúciami“ sa rozumejú všetky peňažné finančné inštitúcie, ktoré nie sú centrálnymi bankami.

Článok 3

Štatistika bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií

Národné centrálne banky zostavujú a vykazujú dve osobitné agregované bilancie, obe v hrubom vyjadrení, v súlade so schémou ustanovenou v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33): jednu, ktorá sa vzťahuje na podsektor peňažných finančných inštitúcií „centrálna banka“ a jednu, ktorá sa vzťahuje na podsektor peňažných finančných inštitúcií „ostatné peňažné finančné inštitúcie“.

Národné centrálne banky odvodia požadované štatistické informácie, ktoré sa týkajú ich vlastnej bilancie zo svojich účtovných systémov, prostredníctvom určených prevodových tabuliek dostupných na webovom sídle ECB (15). Tabuľky sa budú meniť, keď to bude potrebné, v spolupráci s národnými centrálnymi bankami s prihliadnutím na vývoj situácie, napríklad s cieľom zabezpečiť súlad s aktualizovanými účtovnými pravidlami. ECB, na účely štatistického vykazovania, odvodí údaje zo svojej vlastnej bilancie, zodpovedajúce údajom odvodeným národnými centrálnymi bankami z ich vlastných bilancií.

Národné centrálne banky odvodia požadované štatistické informácie, ktoré sa týkajú bilancií ostatných peňažných finančných inštitúcií, agregáciou údajov bilančných položiek zozbieraných od jednotlivých rezidentských peňažných finančných inštitúcií s výnimkou rezidentskej národnej centrálnej banky (ďalej len „NCB“).

Tieto požiadavky sa vzťahujú na zostatky (stavy) ku koncu mesiaca a ku koncu štvrťroka, na mesačné a štvrťročné údaje o úpravách tokov, na mesačné a štvrťročné údaje o sekuritizácii úverov a iných prevodoch úverov. Bilancia sa zostavuje k poslednému kalendárnemu dňu mesiaca/štvrťroka bez ohľadu na miestne sviatky; ak to nie je možné, použijú sa údaje týkajúce sa posledného pracovného dňa v súlade s pravidlami vnútroštátneho trhu alebo účtovnými pravidlami.

Všetky položky sú povinné; avšak s odkazom na kolónky v tabuľkách 3 a 4 časti 3 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) zodpovedajúce členským štátom mimo eurozóny sa uplatňujú niektoré osobitné ustanovenia, ako je uvedené v odseku 8. Navyše, s odkazom na požiadavky tabuľky 5 časti 5 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) pre vykazovanie sekuritizovaných a vyčlenených úverov spravovaných peňažnými finančnými inštitúciami, môžu národné centrálne banky rozšíriť požiadavky na vykazovanie tak, aby zahŕňali aj inak prevedené úvery spravované peňažnými finančnými inštitúciami. v rozsahu, v akom nie sú tieto doplňujúce informácie zahrnuté vo výkazoch uvedených v tabuľke 5 časti 5 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), ale sú dostupné národným centrálnym bankám, sa údaje zahrnú do tabuľky 4 časti 1 prílohy II k tomuto usmerneniu. V rozsahu, v akom sú informácie o sekuritizovaných alebo inak prevedených úveroch, ktoré nie sú spravované peňažnými finančnými inštitúciami, dostupné národným centrálnym bankám (napr. od ostatných finančných sprostredkovateľov alebo finančných pomocných inštitúcií, ktorí spravujú úvery), sa tieto údaje zahrnú do tabuľky 4 časti 1 prílohy II.

Národné centrálne banky vykazujú štatistické informácie o bilančných položkách v súlade s časťou 1 prílohy II.

ECB vypočíta transakcie tak, že použije rozdiel medzi stavmi na konci mesiaca a následne odstráni tie vplyvy, ktoré nevyplývajú z transakcií založených na týchto úpravách tokov:

i)

reklasifikácie a ostatné úpravy, ktoré zahŕňajú zmeny v stavoch bilancie, ktoré vzniknú v dôsledku zmien v zložení a štruktúre skupiny peňažných finančných inštitúcií, zmien v klasifikácii finančných nástrojov a protistrán, zmien v štatistických vymedzeniach pojmov a (čiastočných) úprav chýb vo vykazovaní;

ii)

úpravy vyplývajúce z precenenia vzhľadom na zmeny cien, ktoré zahŕňajú akúkoľvek zmenu v stavoch v dôsledku vplyvu pohybov cien aktív a pasív a tiež zohľadňujú vplyv odpisov alebo zníženia hodnoty úverov; a vyplývajúce zo zmien vo výmenných kurzoch, ktoré zahŕňajú akúkoľvek zmenu v stavoch v dôsledku pohybov výmenného kurzu, ktoré vplývajú na aktíva a pasíva denominované v cudzej mene.

Národné centrálne banky vykazujú do ECB mesačné a štvrťročné údaje, ktoré sa týkajú reklasifikácií a iných úprav a precenení v dôsledku zmien v cenách, vypočítané v súlade s prílohou IV. ECB zvyčajne vypočíta úpravy vyplývajúce z precenenia v prípade zmien vo výmenných kurzoch, avšak ak sú národné centrálne banky schopné zostaviť presnejšie úpravy, môžu tiež zaslať tieto úpravy priamo ECB.

Národné centrálne banky a organizačná zložka ECB zodpovedná za finančné vykazovanie vykazujú do ECB mesačné údaje do konca pracovnej doby v 15. pracovný deň nasledujúci po skončení mesiaca, ktorého sa údaje týkajú, zatiaľ, čo štvrťročné údaje sa vykazujú do konca pracovnej doby v 28. pracovný deň nasledujúci po skončení štvrťroka, ktorého sa údaje týkajú.

Môže byť potrebné, aby národné centrálne banky opravili údaje týkajúce sa posledného obdobia pred súčasným referenčným obdobím. Navyše, môžu sa vyskytnúť opravy údajov predchádzajúcich období, ktoré vyplývajú napríklad z chýb, reklasifikácií, zlepšených postupov vykazovania atď. ECB môže výnimočné a bežné opravy spracovávať súčasne alebo sa môže rozhodnúť odložiť spracovanie výnimočných opráv na dobu po období mesačného spracovania menových agregátov.

Revízna politika musí byť v súlade so zásadami, ktoré sú ustanovené v Manuáli na zostavovanie štatistiky bilančných položiek ECB. Na zabezpečenie správnej rovnováhy medzi kvalitou a stabilitou menovej štatistiky a na dosiahnutie väčšieho súladu medzi mesačnými a štvrťročnými štatistikami by mali byť výnimočné opravy mesačných údajov vykazované v čase predkladania štvrťročných štatistík. Kedykoľvek, keď sa vykazujú opravy mesačných údajov a vnútroštátny rámec spracovania údajov neumožňuje tvorbu zodpovedajúcich opráv štvrťročných údajov, národné centrálne banky s vynaložením maximálneho úsilia zabezpečia, že je zachovaný súlad medzi mesačnými a štvrťročnými údajmi, napr. prostredníctvom odhadov.

Národné centrálne banky a organizačná zložka ECB zodpovedná za finančné vykazovanie overujú pred zaslaním údajov do ECB ich vnútorný súlad v súlade s kontrolami vymedzenými a vedenými ECB.

Ak národné centrálne banky udelia výnimky fondom peňažného trhu podľa článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), národné centrálne banky zabezpečia, aby ich spoločný príspevok do celkovej vnútroštátnej bilancie fondov peňažného trhu neprekročil:

i)

10 % v každom členskom štáte eurozóny, v ktorom vnútroštátna bilancia fondov peňažného trhu predstavuje viac ako 15 % celkovej bilancie fondov peňažného trhu v eurozóne;

ii)

30 % vo všetkých ostatných členských štátoch eurozóny okrem tých, v ktorých vnútroštátna bilancia fondov peňažného trhu predstavuje menej ako 1 % celkovej bilancie fondov peňažného trhu v eurozóne, pričom v takom prípade sa neuplatňuje žiadne osobitné obmedzenie začlenenia fondov peňažného trhu do zostatkovej časti 30 %.

Ak národné centrálne banky udelia výnimky fondom peňažného trhu podľa článku 9 ods. 2 písm. b) bodov i), ii) alebo iv) nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), národné centrálne banky zabezpečia, že každá položka spoločného príspevku výnimiek zo zodpovedajúcej celkovej čiastky vnútroštátnej bilancie peňažných finančných inštitúcií neprekročí 5 %. Národné centrálne banky môžu tiež udeliť výnimky fondom peňažného trhu z požiadaviek na poskytovanie údajov o pozíciách aktív a pasív oddelene voči sektoru poisťovacích korporácií eurozóny a voči sektoru penzijných fondov eurozóny podľa článku 9 ods. 2 písm. b) bodu iii) nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33). Národné centrálne banky rozlišujú medzi aktívami a pasívami voči poisťovacím korporáciám a penzijným fondom a medzi pozíciami s tuzemskými inštitúciami a inštitúciami, ktoré sú rezidentmi iných členských štátov eurozóny, a môžu následne udeliť výnimky s ohľadom na každú z týchto skupín, ktorých príspevok neprekračuje 5 % celkovej vnútroštátnej bilancie fondov peňažného trhu.

Ak národné centrálne banky udelia výnimky peňažným finančným inštitúciám v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), pri zostavovaní mesačných a štvrťročných bilančných údajov peňažných finančných inštitúcií vykazovaných do ECB doplnia národné centrálne banky údaje na 100 % pokrytie týchto peňažných finančných inštitúcií. Národné centrálne banky si môžu vybrať postup dopĺňania údajov na 100 % pokrytie za predpokladu, že postup spĺňa tieto minimálne normy:

i)

za chýbajúce údaje v požadovanom členení sa odhady odvodia použitím pomerov, ktoré vychádzajú z údajov za určitú podskupinu skutočnej spravodajskej skupiny, ktorá najviac reprezentuje peňažné finančné inštitúcie v zostatkovej časti, a to takto:

národné centrálne banky členských štátov, ktorých príspevok do agregovanej bilancie peňažných finančných inštitúcií eurozóny je väčší ako 2 %, určia túto podskupinu tak, že celková bilancia subjektov v tejto podskupine neprekročí 35 % vnútroštátnej agregovanej bilancie peňažných finančných inštitúcií. Táto požiadavka sa neuplatňuje, ak bilancie inštitúcií, ktorým sú udelené výnimky, predstavujú menej ako 1 % vnútroštátnej bilancie peňažných finančných inštitúcií,

národné centrálne banky členských štátov, ktorých príspevok do celkovej agregovanej bilancie peňažných finančných inštitúcií eurozóny je menší ako 2 %, by sa mali riadiť rovnakými dojednaniami. Ak by s tým však boli spojené významné náklady, môžu národné centrálne banky v týchto členských štátoch namiesto toho použiť pomery, ktoré vychádzajú z údajov za spravodajskú skupinu;

ii)

pri uplatňovaní bodu i) môžu byť tak „zostatková časť“, ako aj podskupina danej spravodajskej skupiny rozdelené do rozličných skupín podľa druhu inštitúcie, napr. fondy peňažného trhu alebo úverové inštitúcie;

iii)

ak príspevok fondov peňažného trhu, ktoré vykazujú len raz ročne svoje celkové aktíva prekročí 30 % celkovej bilancie fondov peňažného trhu v ktoromkoľvek z členských štátov, národné centrálne banky doplnia údaje na 100 % pokrytie vykazované oddelene fondmi peňažného trhu a úverovými inštitúciami takto:

ak u fondov peňažného trhu s úplnou spravodajskou povinnosťou existuje dostatočné pokrytie, ich agregovaná bilancia sa použije ako základ pre doplnenie údajov na 100 % pokrytie,

ak u fondov peňažného trhu s úplnou spravodajskou povinnosťou neexistuje dostatočné pokrytie alebo ak fondy peňažného trhu nemajú úplnú spravodajskú povinnosť, národné centrálne banky odhadnú bilanciu pre sektor fondov peňažného trhu z alternatívnych zdrojov údajov najmenej raz do roka a použijú ju ako základ pre doplnenie údajov na 100 % pokrytie;

iv)

ak sú údaje v požadovanom členení k dispozícii, ale s väčším oneskorením alebo menšou periodicitou, vykazované údaje sa prenášajú do chýbajúceho obdobia:

opakovaním údajov, ak sa výsledky ukázali byť primeranými, alebo

uplatnením vhodných štatistických techník odhadovania tak, aby sa zohľadnili tendencie vývoja údajov alebo sezónne výkyvy;

v)

pomery alebo iné predbežné kalkulácie vyžadované na uplatnenie minimálnych noriem pre dopĺňanie údajov na 100 % pokrytie možno odvodiť od údajov získaných od orgánov dohľadu kedykoľvek, keď možno nájsť hodnovernú súvislosť medzi štatistickým členením, ktoré má byť doplnené na 100 % pokrytie a takýmito údajmi.

Národné centrálne banky oznámia ECB výnimky, ktoré uplatňujú, a tiež poskytujú informácie o hlavných prvkoch nových postupov doplňovania údajov na 100 % pokrytie alebo o zmenách už zavedených postupov, ak sú významné.

Pri zostavovaní bilancie centrálnej banky sa národné centrálne banky a ECB riadia zosúladenými účtovnými pravidlami ustanovenými v usmernení ECB/2010/20 v znení jeho zmien a uplatňujú prevodové tabuľky uvedené v článku 3 ods. 1. Najmä:

a)

ak sú národné centrálne banky a ECB povinné na účtovné účely preceniť svoje portfólio cenných papierov skôr mesačne ako štvrťročne, tieto precenenia sa zohľadnia každý mesiac tiež v štatistickej bilancii;

b)

v prípade účtovných položiek 9.5 „ostatné pohľadávky v rámci Eurosystému (čisté)“ a 10.4 „ostatné pasíva v rámci Eurosystému (čisté)“ označia národné centrálne banky aktíva oddelene od pasív a vykazujú ich v hrubom vyjadrení;

c)

ak sa vykazuje účtovná položka 14 „preceňovacie účty“ v hrubom vyjadrení na účtovné účely, národné centrálne banky ju vykazujú na štatistické účely v čistom vyjadrení.

Článok 8 nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) ustanovuje príslušné účtovné pravidlá na účely štatistického vykazovania vo vzťahu k „ostatným peňažným finančným inštitúciám“. Najmä bez toho, aby boli dotknuté účtovné postupy a mechanizmy vzájomného započítania bežné v členských štátoch eurozóny, všetky finančné aktíva a pasíva sa na štatistické účely vykazujú v hrubom vyjadrení. Navyše, v súvislosti s vkladmi a úvermi sa vykazuje v zostatkovej hodnote čiastka istiny, ktorá nezahŕňa odpisy a zníženia hodnoty. Národné centrálne banky môžu výnimočne povoliť vykazovanie úverov očistených o opravné položky a vykazovanie úverov nadobudnutých za odplatu v cene dohodnutej v čase ich nadobudnutia za podmienok ustanovených v článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).

S ohľadom na oceňovanie iných bilančných položiek a osobitne cenných papierov v držbe a vydaných cenných papierov sa odporúča, aby národné centrálne banky uplatňovali trhové ocenenie v súlade s požiadavkami ESA 2010. Avšak všeobecná požiadavka ustanovená v článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), že peňažné finančné inštitúcie dodržiavajú vnútroštátne predpisy, ktorými sa transponuje smernica 86/635/EHS, ako aj všetky ostatné platné medzinárodné normy, naznačuje, že postupy oceňovania pre cenné papiere a iné aktíva nie sú jednotné. Uplatňovanie neštandardizovaných pravidiel oceňovania je preto akceptovateľné, pokiaľ sa účtovná hodnota významne nelíši od trhovej hodnoty.

Pri zasielaní údajov do ECB predkladajú národné centrálne banky a organizačná zložka ECB zodpovedná za finančné vykazovanie vysvetlivky k osobitným zmenám týkajúcim sa súčasného referenčného obdobia vrátane vysvetliviek týkajúcich sa „úprav vyplývajúcich z reklasifikácie a ostatných úprav“, ako aj príslušných revízií týkajúcich sa spätných období. Vysvetlivky sa predkladajú najmä k zmenám, „úpravám vyplývajúcim z reklasifikácie a ostatným úpravám“ a revíziám väčším ako 5 miliárd EUR (v absolútnej hodnote) alebo v iných prípadoch, ak sa považujú za ekonomicky významné, t. j. ak sa zmeny vo vykazovaných sériách údajov týkajú väčších transakcií počas vykazovaného obdobia alebo ak revízie určujú významné zmeny v ekonomickej interpretácii agregovaných zmien. Národné centrálne banky a ECB predkladajú doplňujúce vysvetlivky k vykazovaným údajom na žiadosť ECB.

Vo vysvetlivkách sa tiež uvádza, či zistené významné zmeny, revízie alebo „úpravy vyplývajúce z reklasifikácie a ostatné úpravy“ ovplyvňujúce vykazované série údajov sú konečné alebo stále podliehajú preskúmaniu.

Národné centrálne banky predkladajú vysvetlivky prednostne v čase, keď sa zasielajú údaje a v každom prípade pred uzávierkou tvorby údajov.

ECB centrálne uchováva vysvetlivky prijaté od národných centrálnych bánk na účely monitorovania údajov a objasnenia štatistík. ECB nakladá s informáciami poskytnutými vo vysvetlivkách s náležitým ohľadom na platný režim dôvernosti.

Národné centrálne banky môžu rozhodnúť, že nebudú požadovať od peňažných finančných inštitúcií, aby v plnom rozsahu vykazovali údaje v kolónkach uvedených v tabuľkách 3 a 4 časti 3 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), ktoré zodpovedajú členským štátom mimo eurozóny, ak údaje zozbierané na agregovanejšej úrovni nie sú významné. Národné centrálne banky pravidelne aspoň raz do roka preskúmavajú, či sa aj naďalej majú tieto ustanovenia uplatňovať. Pri udeľovaní týchto výnimiek vykazujú národné centrálne banky štvrťročné odhady odvodené v súlade s nasledujúcimi kritériami:

a)

štvrťročné údaje sa odhadujú na základe údajov vykazovaných peňažnými finančnými inštitúciami s nižšou periodicitou; tieto údaje sa prenášajú do chýbajúceho(-ich) obdobia(-í) tak, že sa opakujú alebo použijú vhodné štatistické techniky, aby odrážali vývoj v údajoch alebo sezónne výkyvy;

b)

štvrťročné údaje sa odhadujú na základe údajov vykázaných peňažnými finančnými inštitúciami na agregovanejšom základe alebo na základe špecifických členení, ktoré národné centrálne banky považujú za opodstatnené;

c)

štvrťročné údaje sa odhadujú na základe štvrťročných údajov zozbieraných od veľkých peňažných finančných inštitúcií zodpovedných aspoň za 80 % obchodov s krajinami, vo vzťahu ku ktorým sa uplatňuje výnimka z vykazovania;

d)

štvrťročné údaje sa odhadujú na základe alternatívnych zdrojov údajov, ako napríklad Banka pre medzinárodné zúčtovanie alebo údaje o platobnej bilancii, po vykonaní všetkých potrebných úprav požadovaných z dôvodu používania odlišných pojmov a definícií v takýchto alternatívnych zdrojoch v porovnaní s tými, ktoré sa používajú v menovej a finančnej štatistike, alebo

e)

štvrťročné údaje sa odhadujú na základe údajov za krajiny, vo vzťahu ku ktorým sa uplatňuje výnimka z vykazovania, vykazovaných štvrťročne peňažnými finančnými inštitúciami ako jeden súhrn.

Článok 4

Monitorovanie súladu medzi štatistickou bilanciou NCB a jej účtovnou súvahou

Národné centrálne banky a ECB monitorujú súlad medzi príslušnou agregovanou bilanciou vykazovanou na štatistické účely ku koncu mesiaca podľa nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) a jej účtovnými položkami vykazovanými pre týždenný finančný výkaz Eurosystému podľa usmernenia ECB/2010/20 v znení jeho zmien.

Národné centrálne banky vykonávajú kontroly každej položky mesačných údajov v súlade so vzorom ustanoveným v časti 2 prílohy I. Kontroly sa zasielajú do ECB so zodpovedajúcimi štvrťročnými údajmi a v rovnakom termíne, aký je vymedzený v článku 3 ods. 2 pre štvrťročné údaje.

Vo vykazovacích obdobiach, v ktorých sa termín vykazovania agregovanej bilancie Eurosystému na štatistické účely ku koncu mesiaca nezhoduje s termínom vykazovania jej účtovných položiek pre týždenný finančný výkaz Eurosystému môžu národné centrálne banky porovnať štatistické údaje s dennou bilanciou zostavenou k poslednému pracovnému dňu mesiaca. ECB, ako zostavovateľ svojej vlastnej bilancie, používa rovnaký postup.

ECB monitoruje výsledky súladu kontrol a môže od národných centrálnych bánk požadovať, aby podrobnejšie prešetrili zistené nezrovnalosti.

Článok 5

Štatistika elektronických peňazí

ECB v spolupráci s národnými centrálnymi bankami každoročne zisťuje a zaznamenáva charakteristické znaky systémov elektronických peňazí používaných v Únii, dostupnosť príslušných štatistických informácií a súvisiace metódy zostavovania štatistík. Národné centrálne banky vykazujú štatistické informácie o elektronických peniazoch vydaných peňažnými finančnými inštitúciami, ktorým nebula udelená výnimka podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), v súlade so zoznamom položiek uvedeným v tabuľke 1 časti 2 prílohy II k tomuto usmerneniu.

Mesačné údaje sa vykazujú do ECB spolu s mesačnými údajmi zasielanými k štatistike bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií, ako je uvedené v článku 3 ods. 2. Ak tieto údaje nie sú dostupné, použijú národné centrálne banky odhady alebo predbežné údaje, ak je to možné.

Toto vykazovanie zahŕňa inštitúcie elektronických peňazí, ktoré sú zapojené hlavne do činností finančného sprostredkovania vo forme vydávania elektronických peňazí a ktoré tak spĺňajú vymedzenie pojmu peňažných finančných inštitúcií, a inštitúcie elektronických peňazí, ktoré nie sú zapojené hlavne do činností finančného sprostredkovania vo forme vydávania elektronických peňazí a ktoré tak nespĺňajú vymedzenie pojmu peňažných finančných inštitúcií. Toto vykazovanie tiež zahŕňa vykazovanie malými peňažnými finančnými inštitúciami, ktorým bola udelená výnimka podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), bez ohľadu na to, či sú úverovými inštitúciami.

Národné centrálne banky vykazujú štatistické informácie v súlade so zoznamom položiek uvedeným v tabuľke 2 časti 2 prílohy II k tomuto usmerneniu. Údaje o emitentoch elektronických peňazí, ktorí nespĺňajú vymedzenie pojmu peňažných finančných inštitúcií a ktorí tak nepodliehajú požiadavkám na pravidelné štatistické vykazovanie bilančných položiek, sa vykazujú v rozsahu, ktoré sú národným centrálnym bankám dostupné od ich príslušných orgánov dohľadu alebo iných vhodných zdrojov.

Série údajov sa každoročne vykazujú do ECB v posledný pracovný deň mesiaca nasledujúceho po skončení referenčného obdobia. Ak tieto údaje nie sú dostupné, použijú národné centrálne banky odhady alebo predbežné údaje, ak je to možné.

Článok 6

Štatistika poštových žírových inštitúcií a ústrednej štátnej správy

Národné centrálne banky zbierajú štatistické informácie o poštových žírových inštitúciách v súlade s nariadením (EÚ) č. 1074/2013 (ECB/2013/39). Požiadavky zahŕňajú peňažné záväzky voči nepeňažným finančným inštitúciám, ktoré sú rezidentmi eurozóny, t. j. náhrady blízke záväzkom z vkladov peňažných finančných inštitúcií a držbe hotovosti a cenných papierov vydaných peňažnými finančnými inštitúciami eurozóny. Tieto údaje sa vykazujú národnými centrálnymi bankami do ECB v súlade s časťou 3 prílohy II.

Národné centrálne banky tiež zahrnú do vykazovania podľa časti 3 prílohy II peňažné záväzky ústrednej štátnej správy a cenné papiere vydané peňažnými finančnými inštitúciami eurozóny. V prípadoch, keď takéto aktíva a pasíva neexistujú alebo nie sú významné, sa podľa zásady de minimis tieto položky nevykazujú.

Údaje o úpravách tokov sa vykazujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b).

Série údajov sa vykazujú mesačne a v rovnakých termínoch, ako je uvedené v článku 3 ods. 2 pre mesačnú štatistiku bilančných položiek.

Článok 7

Informatívne položky

V rozsahu, v akom sú údaje dostupné, vrátane informácií, ktoré sa zakladajú na kvalifikovaných odhadoch, vykazujú národné centrálne banky ďalšie štatistické informácie v súlade so zoznamom informatívnych položiek uvedeným v časti 4 prílohy II k tomuto usmerneniu ako dodatok a s rovnakou periodicitou a v rovnakých termínoch, ako sa vykazuje štatistika bilančných položiek uvedená v článku 3 ods. 2. ECB v spolupráci s národnými centrálnymi bankami zisťuje a zaznamenáva dostupnosť príslušných štatistických informácií a súvisiace metódy zostavovania štatistík. Tieto informatívne položky predstavujú informácie potrebné na zostavenie menových agregátov eurozóny, štatistiky úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií a finančných účtov menovej únie, a majú vysokú prioritu, pokiaľ nie je inak uvedené v tabuľkách. Pokiaľ dôjde k dohode medzi ECB a NCB, národné centrálne banky nemusia vykazovať položky týkajúce sa delenia vydaných dlhových cenných papierov peňažných finančných inštitúcií podľa rezidentskej príslušnosti držiteľa, ktoré sú uvedené v časti 4 oddiele 1 tabuľke 2 prílohy II, ak ECB využíva alternatívne zdroje údajov.

Údaje o tokoch sa poskytujú, pokiaľ dôjde k dvojstrannej dohode medzi ECB a príslušnou NCB. Údaje o úpravách tokov sa vykazujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b).

Série údajov sa vykazujú mesačne v prípade položiek uvedených v časti 4 oddiele 1 a 2 prílohy II a štvrťročne v prípade položiek uvedených v časti 4 oddiele 3 prílohy II a v rovnakých termínoch ako povinná mesačná a štvrťročná štatistika bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií vykazovaná v súlade s nariadením (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).

Informatívne položky požadované podľa tohto článku sa vykazujú podľa tých istých pravidiel oceňovania a tých istých účtovných pravidiel ako údaje vykazované v súlade s nariadením (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).

Článok 8

Štatistika základne na výpočet povinných minimálnych rezerv

Mesačná štatistika agregovanej základne na výpočet povinných minimálnych rezerv v členení podľa druhu pasíva sa vypočíta z údajov o stavoch ku koncu mesiaca v súlade s nariadením (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) a podľa kategórií ustanovených v nariadení (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33). Požadované údaje na zostavenie tejto štatistiky v súlade s časťou 5 prílohy II sa získavajú z údajov, ktoré národným centrálnym bankám predkladajú úverové inštitúcie podliehajúce požiadavke tvoriť povinné minimálne rezervy.

Štatistika základne na výpočet povinných minimálnych rezerv pozostáva zo šiestich časových radov pre úverové inštitúcie, ktoré sa týkajú údajov o stavoch ku koncu mesiaca a ktoré sa mesačne zasielajú do ECB prostredníctvom systému na výmenu údajov Európskeho systému centrálnych bank (ESCB), najneskôr v pracovný deň národnej centrálnej banky, ktorý predchádza začiatku udržiavacieho obdobia. Úverové inštitúcie v zostatkovej časti vykazujú údaje do národných centrálnych bánk štvrťročne a v obmedzenom členení. Pre tieto úverové inštitúcie v zostatkovej časti sa používa zjednodušená štatistika základne na výpočet povinných minimálnych rezerv za tri udržiavacie obdobia. Národné centrálne banky používajú štvrťročné údaje o základni na výpočet povinných minimálnych rezerv úverových inštitúcií v zostatkovej časti pre mesačné údaje, ktoré sa vykazujú do ECB formou troch prenosov údajov nasledujúcich po ich zverejnení.

Opravy základne na výpočet povinných minimálnych rezerv a/alebo požiadaviek na povinné minimálne rezervy, ktoré vykonajú vykazujúce inštitúcie po začatí udržiavacieho obdobia, by nemali viesť k opravám štatistiky základne na výpočet povinných minimálnych rezerv a požiadaviek na povinné minimálne rezervy.

Článok 9

Štatistika makroukazovateľov

ECB mesačne monitoruje presnosť súčasných štandardizovaných odpočtov zo základne na výpočet povinných minimálnych rezerv, ktoré môžu úverové inštitúcie použiť na zostatky z nimi vydaných dlhových cenných papierov s dohodnutou splatnosťou do dvoch rokov, použitím štatistických informácií, ktoré úverové inštitúcie predkladajú národným centrálnym bankám ku koncu mesiaca v súlade s nariadením (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2001/13). Národné centrálne banky zostavujú a vykazujú do ECB požadované agregáty v súlade s časťou 6 prílohy II.

Tri časové rady za úverové inštitúcie, ktoré obsahujú údaje o stavoch ku koncu mesiaca, sa mesačne zasielajú do ECB, najneskôr v pracovný deň národnej centrálnej banky, ktorý predchádza začiatku udržiavacieho obdobia

Tieto rady sa zasielajú aj vtedy, ak sa príslušné bilančné položky v príslušnom členskom štáte neuvádzajú.

Článok 10

Bilančná štatistika fondov peňažného trhu

Národné centrálne banky vykazujú do ECB osobitné údaje bilančných položiek za sektor fondov peňažného trhu v súlade s časťou 7 tabuľkami 1 a 2 prílohy II. ECB používa tieto údaje na zostavenie bilančnej štatistiky tak fondov peňažného trhu, ako aj úverových inštitúcií. Keďže údaje za celý sektor peňažných finančných inštitúcií sa už vykazujú podľa nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), požiadavky ustanovené v tomto článku sa vzťahujú iba na fondy peňažného trhu. Napriek tomu, že v niektorých členských štátoch existuje malý počet iných inštitúcií, ktoré sú klasifikované ako peňažné finančné inštitúcie, tieto inštitúcie sa z kvantitatívneho hľadiska nepovažujú za významné.

Údaje o úpravách vyplývajúcich z reklasifikácie a o úpravách vyplývajúcich z precenenia uvedené v časti 7 tabuľke 2 prílohy II sa vykazujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) berúc do úvahy všetky výnimky udelené podľa článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33). Ak sa na vykazovanie úprav vyplývajúcich z precenenia vzťahuje výnimka udelená fondom peňažného trhu národnými centrálnymi bankami podľa nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), národné centrálne banky vykazujú pri položkách, pri ktorých môžu byť úpravy vyplývajúce z precenenia významné, údaje s vynaložením maximálneho úsilia.

Údaje sa vykazujú štvrťročne do 28 pracovných dní po skončení referenčného obdobia.

Údaje vykazované v súvislosti s bilanciou fondov peňažného trhu pokrývajú 100 % inštitúcií, ktoré sú do tohto sektoru zaradené. Ak je skutočné pokrytie pri vykazovaní nižšie ako 100 % v dôsledku uplatnenia zásady nezahrnutia zostatkovej časti, národné centrálne banky doplnia poskytované údaje v súlade s článkom 3 ods. 5 tak, aby zabezpečili 100 % pokrytie.

Opravy údajov za fondy peňažného trhu musia byť v súlade so zodpovedajúcimi údajmi za ostatné peňažné finančné inštitúcie ku koncu štvrťroka. v prípade, že zaslanie nových alebo opravených údajov za fondy peňažného trhu má dosah na zmeny údajov za zodpovedajúce referenčné obdobie ostatných peňažných finančných inštitúcií, zašlú sa aj požadované opravy údajov za ostatné peňažné finančné inštitúcie.

Článok 11

Štruktúrne finančné ukazovatele

Národné centrálne banky vykazujú údaje o ostatných štruktúrnych finančných ukazovateľoch v súlade s časťou 8 prílohy II. Národné centrálne banky poskytujú údaje k ukazovateľom podľa časti 8 prílohy II v súlade s nižšie ustanovenými koncepčnými a metodickými pravidlami. Dodržujú sa štatistické zásady prijaté na zostavenie štatistiky bilančných položiek, a to:

i)

údaje sa agregujú, a nie konsolidujú;

ii)

zásada rezidentskej príslušnosti sa riadi „prístupom hostiteľskej krajiny“;

iii)

bilančné údaje sa vykazujú v hrubom vyjadrení.

Údaje o úpravách tokov sa vykazujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b).

Údaje na výpočet štruktúrnych finančných ukazovateľov o úverových inštitúciách sa vykazujú do konca marca každého roka s odkazom na predchádzajúci rok. Ukazovateľ „počet zamestnancov úverových inštitúcií“ sa poskytuje, ak je to možné, do konca mája každého roka s odkazom na predchádzajúci rok.

Národné centrálne banky uplatňujú tieto všeobecné zásady pri oprave vykazovaných údajov:

a)

pri všetkých pravidelných ročných prenosoch údajov sa podľa potreby okrem údajov za posledný rok posielajú aj bežné opravy údajov za predchádzajúci rok a výnimočné opravy;

b)

výnimočné opravy, ktoré významne zlepšia kvalitu údajov, sa môžu zasielať v priebehu roka.

Zozbierané údaje pokrývajú 100 % inštitúcií, ktoré sú vymedzené ako úverové inštitúcie v súlade s článkom 1 nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33). Ak je skutočné pokrytie nižšie ako 100 %, národné centrálne banky doplnia poskytované údaje na základe údajov v súlade s článkom 3 ods. 5 tak, aby zabezpečili 100 % pokrytie.

Národné centrálne banky vykazujú do ECB každú odchýlku od vyššie uvedených pojmov a pravidiel s cieľom umožniť monitorovanie vnútroštátnej praxe. Národné centrálne banky predložia vysvetlivky, v ktorých uvedú dôvody významných opráv.

Článok 12

Konsolidované bankové údaje

Národné centrálne banky vykazujú konsolidované bankové údaje v súlade s časťou 9 prílohy II a dodržiavajú koncepčné a metodické pravidlá v nej ustanovené pri poskytovaní takýchto údajov.

Konsolidované bankové údaje sa vykazujú použijúc krátkodobý prístup v súlade s normami vykazovania FINREP/COREP ustanovenými Európskym orgánom pre bankovníctvo.

S cieľom zabezpečiť najväčšie možné pokrytie sa zbierajú údaje o všetkých úverových inštitúciách, ako sú vymedzené vo vnútroštátnom práve.

Údaje sú plne konsolidované na cezhraničnom a cezodvetvovom základe, pričom „cezhraničným“ sa rozumejú pobočky a dcérske spoločnosti tuzemských bánk umiestnené mimo tuzemského trhu a zahrnuté v údajoch vykázaných materskou inštitúciou a „cezodvetvový“ zahŕňa pobočky a dcérske spoločnosti bánk, ktoré možno klasifikovať ako ostatné finančné inštitúcie. Konsolidácia sa nevzťahuje na poisťovacie spoločnosti.

Konsolidované bankové údaje sa vykazujú oddelene za:

malé tuzemské bankové skupiny a samostatné úverové inštitúcie,

stredne veľké tuzemské bankové skupiny a samostatné úverové inštitúcie,

veľké domovské bankové skupiny a samostatné úverové inštitúcie,

ovládané zahraničné dcérske spoločnosti (mimo Európskej únie),

ovládané zahraničné pobočky (mimo Európskej únie),

ovládané zahraničné dcérske spoločnosti (v Európskej únii),

ovládané zahraničné pobočky (v Európskej únii).

Na účely tohto článku sa banky klasifikujú ako veľké bankové skupiny alebo samostatné úverové inštitúcie, ak ich aktíva sú väčšie 0,5 % celkových konsolidovaných aktív bánk v Európskej únii, ako stredne veľké banky, ak ich aktíva sú medzi 0,5 % a 0,005 % takýchto celkových konsolidovaných aktív, a ako malé banky, ak ich aktíva sú menšie ako 0,005 % takýchto celkových konsolidovaných aktív.

Konsolidované bankové údaje sa vykazujú dvakrát do roka. Úplný súbor údajov sa vykazuje ku koncu roka. Prvé predloženie týchto ročných údajov, ktoré sa vykoná do polovice apríla nasledujúceho roka, pozostáva z položiek označených hviezdičkou * v časti 9 prílohy II. Úplný ročný súbor údajov sa vykazuje v polovici mája.

Súbor údajov zameraný na obmedzenú súbor položiek sa vykazuje v referenčnom období od konca júna do polovice októbra. Série údajov sa vykazujú v súlade s časťou 9 prílohy II.

Opravy vykazovaných údajov sa vykonávajú v súlade s týmito všeobecnými zásadami:

a)

pri všetkých pravidelných ročných a polročných prenosoch údajov sa podľa potreby okrem údajov za posledný rok posielajú aj bežné opravy údajov za predchádzajúci rok a výnimočné opravy;

b)

ak sa vykonávajú významné opravy, poskytujú sa ECB vysvetlivky.

Národné centrálne banky vykazujú do ECB každú odchýlku od vyššie uvedených pojmov a pravidiel s cieľom umožniť monitorovanie vnútroštátnej praxe. Národné centrálne banky predložia vysvetlivky, v ktorých uvedú dôvody významných opráv.

Článok 13

Medzinárodná konsolidovaná banková štatistika

(sektorové a regionálne úverové expozície veľkých tuzemských bankových skupín)

Národné centrálne banky vykazujú celosvetové konsolidované medzinárodné pohľadávky tuzemských organizačných jednotiek vo vlastníctve veľkých tuzemských bankových skupín, ako sú vymedzené v článku 12, rozčlenené podľa splatnosti, nástroja, zemepisnej oblasti dlžníka a sektora dlžníka, ako sa vykazujú v medzinárodnej konsolidovanej bankovej štatistike Banky pre medzinárodné zúčtovanie (ďalej len „BIS“).

Údaje sa vykazujú spôsobom, ktorý je v súlade so štvrťročným vykazovaním agregovaných údajov do BIS na účely medzinárodnej konsolidovanej bankovej štatistiky. Údaje sa vykazujú do ECB v súlade so schémou vykazovania, ktorá sa používa na prenos agregovaných údajov do BIS. Národné centrálne banky agregujú jednotlivé hlásenia príslušných bankových skupín.

Vykazovanie sa vzťahuje len na tie národné centrálne banky, ktoré vykazujú medzinárodnú konsolidovanú bankovú štatistiku do BIS a v krajinách ktorých majú veľké bankové skupiny svoje ústredie.

Národné centrálne banky vykazujú do ECB štvrťročné údaje s menej ako dvojtýždňovým oneskorením od oficiálneho termínu na vykazovanie do BIS.

Opravy vykazovaných údajov sa musia zhodovať s tými, ktoré sa vykazujú do BIS.

Národné centrálne banky vykazujú do ECB každú odchýlku od týchto pravidiel s cieľom umožniť monitorovanie vnútroštátnej praxe. Národné centrálne banky predložia vysvetlivky, v ktorých uvedú dôvody významných opráv.

Článok 14

Údaje na účely MMF

Bez toho, aby boli dotknuté zákonné povinnosti národných centrálnych bánk voči MMF, môžu národné centrálne banky zasielať do MMF doplňujúce údaje o štatistike bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií prostredníctvom ECB v súlade s týmito technickými opatreniami.

Národné centrálne banky zasielajú do ECB bilančné položky peňažných finančných inštitúcií podľa časti 10 prílohy II v rámci pravidelných mesačných prenosov údajov bilančných položiek. Periodicita a termíny vykazovania prenosu údajov sa zhodujú s pravidelným vykazovaním údajov bilančných položiek do ECB v súlade s článkom 3 ods. 2.

Článok 15

Štatistika ostatných finančných sprostredkovateľov (okrem finančných spoločností osobitného účelu)

Národné centrálne banky vykazujú štatistické informácie o ostatných finančných sprostredkovateľoch (okrem finančných spoločností osobitného účelu) v súlade s časťou 11 prílohy II. Údaje sa zasielajú oddelene pre tieto podkategórie ostatných finančných sprostredkovateľov: i) obchodníci s cennými papiermi a derivátmi; ii) finančné korporácie poskytujúce úvery a iii) iní ostatní finanční sprostredkovatelia.

Údaje týkajúce sa ostatných finančných sprostredkovateľov sa zasielajú na základe údajov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na vnútroštátnej úrovni. Ak skutočné údaje nie sú dostupné alebo sa nedajú spracovať, poskytujú sa vnútroštátne odhady. Ak zásadný ekonomický jav existuje, ale sa štatisticky nesleduje, a preto nie je možné poskytnúť vnútroštátne odhady, národné centrálne banky sa môžu rozhodnúť, že daný časový rad buď nebudú vykazovať, alebo ho budú vykazovať ako chýbajúci. Každý nevykázaný časový rad sa preto bude považovať za „údaje, ktoré existujú, ale ich zber sa neuskutočňuje“ a na účely zostavovania agregovaných údajov za eurozónu môže ECB urobiť predpoklady a odhady. Referenčná spravodajská skupina pozostáva zo všetkých typov ostatných finančných sprostredkovateľov (okrem finančných spoločností osobitného účelu), ktorí sú rezidentmi v členských štátoch eurozóny: inštitúcie nachádzajúce sa na danom území, vrátane dcérskych spoločností materských spoločností nachádzajúcich sa mimo daného územia a pobočky inštitúcií, ktoré majú ústredie mimo uvedeného územia.

Poskytujú sa tieto kľúčové ukazovatele a doplňujúce informácie:

kľúčové ukazovatele sa zasielajú na účely zostavovania agregátov za eurozónu: všetky členské štáty eurozóny zasielajú tieto podrobné údaje, keď majú k dispozícii skutočné údaje. Ak pri požadovaných členeniach alebo pri dohodnutej periodicite, termínoch alebo časových intervaloch nie sú k dispozícii skutočné údaje, poskytujú sa odhady, ak je to možné,

doplňujúce informácie sa zasielajú ako „informatívne položky“: údaje zasielajú tie krajiny ktoré majú aktuálne k dispozícii tieto informácie.

Údaje o úpravách tokov sa môžu vykazovať vtedy, ak chýba veľa údajov o stavoch alebo keď sa vyskytnú úpravy vyplývajúce z reklasifikácie a ostatné úpravy. Údaje o úpravách tokov sa môžu s vynaložením maximálneho úsilia poskytovať najmä z dôvodu úprav vyplývajúcich z reklasifikácie v súvislosti s implementáciou rámca ESA 2010.

Úpravy vyplývajúce z reklasifikácie sa vykazujú v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b).

Periodicita vykazovania do ECB je štvrťročná. Štatistika ostatných finančných sprostredkovateľov sa zasiela do ECB najneskôr v posledný kalendárny deň tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po skončení referenčného obdobia, alebo v predchádzajúci pracovný deň NCB, ak posledný kalendárny deň mesiaca nie je pracovným dňom NCB. Presné dátumy prenosu údajov sa oznamujú národným centrálnym bankám vopred v podobe časového harmonogramu vykazovania, ktorý poskytne ECB do septembra každého roka.

Môže byť potrebné, aby národné centrálne banky opravili údaje zaslané počas predchádzajúceho štvrťroka. Navyše sa môžu vyskytnúť aj opravy údajov za staršie štvrťroky.

Uplatňujú sa tieto všeobecné zásady:

a)

pri všetkých pravidelných prenosoch štvrťročných údajov sa okrem údajov za posledný štvrťrok môžu zasielať len „bežné“ opravy, t. j. opravy údajov zaslaných za predchádzajúci štvrťrok;

b)

výnimočné opravy sa obmedzia a vykazujú v iný deň ako pravidelné vykazovanie. Zanedbateľné rutinné opravy historických údajov sa zasielajú len raz ročne spolu s prenosom údajov za štvrtý štvrťrok;

c)

výnimočné opravy, ktoré významne zlepšia kvalitu údajov, sa môžu zasielať v priebehu roka mimo pravidelných cyklov zostavovania štatistiky.

Účtovné pravidlá, ktoré dodržiavajú ostatní finanční sprostredkovatelia pri zostavovaní svojich účtov musia byť v súlade s vnútroštátnymi predpismi, ktorými sa transponuje smernica 86/635/EHS a inými platnými medzinárodnými normami. Bez toho, aby bola dotknutá zaužívaná účtovná prax v členských štátoch, všetky aktíva a pasíva sa na štatistické účely vykazujú v hrubom vyjadrení. Metódy oceňovania sú uvedené v príslušných kategóriách.

Národné centrálne banky poskytujú ECB vysvetlivky v súlade s časťou 11 oddielom 3 prílohy II. Národné centrálne banky poskytujú vysvetlivky k významným opravám.

Článok 16

Štatistika vydaných cenných papierov

Národné centrálne banky vykazujú štatistické informácie zahŕňajúce všetky cenné papiere vydané rezidentmi eurozóny v ktorejkoľvek mene, tak tuzemskej, ako aj medzinárodnej, v súlade s časťou 12 prílohy II.

Údaje sa do ECB vykazujú mesačne. Štatistika vydaných cenných papierov sa zasiela do ECB najneskôr do piatich týždňov od konca mesiaca, ktorého sa údaje týkajú. ECB oznamuje národným centrálnym bankám presné dátumy prenosu údajov vopred v podobe časového harmonogramu vykazovania.

NCB poskytuje ECB vysvetlivky, ako je ustanovené v časti 12 oddiele 3 prílohy II.

Článok 17

Štatistika úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií

Národné centrálne banky vykazujú na účely štatistiky úrokových sadzieb (MIR) peňažných finančných inštitúcií agregované vnútroštátne mesačné štatistické informácie, ktoré sa týkajú zostatkov a nových obchodov, ako je uvedené v dodatkoch 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1072/2013 (ECB/2013/34). Národné centrálne banky tiež vykazujú agregované vnútroštátne mesačné štatistické informácie, ktoré sa týkajú nových obchodov, ako je uvedené v časti 13 prílohy II.

Tieto štatistické informácie sa vykazujú v súlade s ročným časovým harmonogramom, ktorý stanovuje a oznamuje ECB národným centrálnym bankám do konca septembra každého roka.

Národné centrálne banky môžu udeliť výnimky s ohľadom na vykazovanie úrokových sadzieb, ktoré sa uplatňujú na úvery nefinančným korporáciám zabezpečené kolaterálom/zárukami, ako aj na objemy obchodov, ktoré sa uplatňujú na úvery nefinančným korporáciám zabezpečené kolaterálom/zárukami, ukazovatele 62 až 85 uvedené v tabuľkách 3 a 4 dodatku 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1072/2013 (ECB/2013/34). Tieto výnimky sa môžu udeliť, ak vnútroštátny agregovaný objem obchodu zodpovedajúcej položky (ukazovatele 37 až 54) zahŕňajúci všetky úvery predstavuje menej ako 10 % vnútroštátneho agregovaného objemu obchodov všetkých úverov rovnakej kategórie podľa veľkosti a menej ako 2 % objemu obchodov rovnakej kategórie podľa veľkosti a začiatočného obdobia fixácie na úrovni eurozóny. Ak sú udelené výnimky, tieto limity by mali byť každoročne kontrolované.

Ak je skutočné pokrytie pri vykazovaní MIR nižšie ako 100 % v dôsledku získavania vzoriek, národné centrálne banky vyberú a vedú vzorku a doplnia údaje o objemoch nových obchodov tak, aby zabezpečili 100 % pokrytie, ako je uvedené v časti 14 prílohy II. Ak sa udelí výnimka ustanovená v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1072/2013 (ECB/2013/34) alebo odseku 3 tohto článku, údaje vykazované štvrťročne sa prenášajú do mesačných chýbajúcich období uplatnením vhodných štatistických techník odhadovania tak, aby sa zohľadnili tendencie vývoja údajov alebo sezónne výkyvy.

Môže byť potrebné, aby národné centrálne banky opravili predchádzajúce referenčné mesačné hodnoty. Môžu sa vyskytnúť aj opravy napríklad v dôsledku chýb, reklasifikácií, zlepšenia postupov vykazovania atď., ktoré sa týkajú údajov vykázaných pred predchádzajúcim referenčným mesiacom.

Národné centrálne banky uplatňujú tieto všeobecné zásady:

a)

národné centrálne banky predložia vysvetlivky ECB, ak opravujú údaje za obdobie pred predchádzajúcim referenčným mesiacom;

b)

národné centrálne banky tiež poskytujú vysvetlivky k významným opravám;

c)

pri prenose opravených údajov, národné centrálne banky berú do úvahy stanovené termíny pravidelného vykazovania štatistiky MIR. Výnimočné opravy sa vykazujú mimo obdobia mesačného spracovania.

Článok 18

Štatistika platieb

Národné centrálne banky vykazujú do ECB informácie o štatistike platieb v súlade s prílohou III nariadenia (EÚ) č. 1409/2013 (ECB/2013/43) a časťou 16 prílohy II k tomuto usmerneniu. Uvedené pozostáva okrem iného aj:

a)

z údajov o počte inštitúcií, platobných účtov, platobných kariet, terminálov, účastníkov platobných systémov a vybraných bilančných položkách sa vykazujú pre všetky položky uvedené v tabuľkách 1, 2, 3 a 6 v prílohe II k nariadeniu a tabuľkách 1, 2 a 5 časti 16 prílohy II. Takéto údaje o stavoch sa týkajú údajov ku koncu obdobia s výnimkou položky uvedenej v tabuľke 1 časti 16 prílohy II, ktorá sa týka „priemeru za posledné udržiavacie obdobie“;

b)

údajov o platobných transakciách podľa nástroja, terminálu a/alebo systému zahrnutých v tabuľkách 4, 5 a 7 prílohy III k nariadeniu a tabuliek 3, 4, 6 a 7 časti 16 prílohy II, ktoré sa vykazujú ako hrubé toky, t. j. celkovo za dané obdobie.

Série údajov sa každoročne vykazujú do ECB ku koncu mája každého roka s odkazom na predchádzajúci kalendárny rok. Ukazovatele v nariadení (EÚ) č. 1409/2013 (ECB/2013/43) sa vykazujú s ročnou periodicitou. Doplňujúce údaje požadované v časti 16 prílohy II sa môžu vykazovať s mesačnou, štvrťročnou alebo ročnou periodicitou v súlade so špecifikáciami uvedenými v príslušnej tabuľke.

V prípade absencie skutočných údajov použijú národné centrálne banky pre tabuľky v tomto usmernení odhady alebo predbežné údaje alebo požiadajú spravodajské jednotky o poskytnutie príslušných doplňujúcich informácií. Metodiku pre tieto odhady vymedzí každá NCB v závislosti od osobitostí danej krajiny. Národné centrálne banky prípadne poskytnú vysvetlivky, aby objasnili použitý prístup.

Národné centrálne banky uplatňujú tieto všeobecné zásady pri oprave vykazovaných údajov:

a)

pri všetkých pravidelných ročných prenosoch údajov sa podľa potreby okrem údajov za posledný rok posielajú aj bežné opravy údajov za predchádzajúci rok a výnimočné opravy;

b)

výnimočné opravy, ktoré významne zlepšia kvalitu údajov, sa môžu zasielať v priebehu roka na základe súhlasu ECB.

Národné centrálne banky poskytujú ECB vysvetlivky, v ktorých podrobne vysvetlia odchýlky od požiadaviek na vykazovanie a štrukturálne zlomy vrátane vplyvu na údaje.

Článok 19

Štatistika aktív a pasív investičných fondov

Národné centrálne banky vykazujú štatistické informácie o aktívach a pasívach IF v súlade s časťou 17 prílohy II pre každý z nasledujúcich podsektorov, ktorý je klasifikovaný podľa charakteru investície: akciové fondy, dlhopisové fondy, zmiešané fondy, realitné fondy, hedžové fondy a ostatné fondy. Každý z týchto podsektorov je ďalej rozčlenený na otvorené a uzavreté fondy, t. j. podľa typu investičného fondu. Na účel členenia investičných fondov podľa charakteru investície sa investičné fondy, ktoré investujú hlavne do akcií alebo podielových listov investičných fondov (t. j. fondy fondov), klasifikujú podľa kategórií fondov, do ktorých primárne investujú.

Tieto požiadavky sa vzťahujú na stavy ku koncu mesiaca a ku koncu štvrťroka, na mesačné a štvrťročné úpravy tokov, ako aj na mesačné informácie o nových emisiách/predajoch a spätných odkúpeniach akcií/podielových listov investičných fondov.

Všetky požiadavky na stavy ku koncu mesiaca a mesačné úpravy tokov sa tiež vykazujú pre podsektor fondov obchodovateľných na burze, a to na pozícii „z toho“ v položke „fondy spolu“.

V rozsahu, v akom sú údaje dostupné, vrátane vynaloženia maximálneho úsilia, stavy ku koncu štvrťroka a štvrťročné úpravy tokov sa tiež vykazujú pre podsektor fondov súkromného kapitálu (vrátane fondov rizikového kapitálu), a to na pozícii „z toho“ v položke „fondy spolu“.

Národné centrálne banky vykazujú do ECB oddelene údaje o úpravách vyplývajúcich z precenenia v dôsledku zmeny cien a zmeny výmenného kurzu a údaje o úpravách vyplývajúcich z reklasifikácie, ako je ustanovené v časti 17 prílohy II a v súlade s prílohou IV.

Finančné transakcie a súčasne aj úpravy, sa odvodzujú v súlade s ESA 2010 a takéto odvodenia sa označujú ako „metóda ESA 2010“. Národné centrálne banky sa môžu odchýliť od ESA 2010 v dôsledku rozdielnej vnútroštátnej praxe v súlade s nariadením (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38). Ak sú dostupné informácie o stavoch podľa jednotlivých cenných papierov (s – b – s), úpravy vyplývajúce z precenenia sa môžu odvodiť v súlade so spoločnými metódami Eurosystému, t. j. metódou odvodenia tokov uvedenou v časti 4 prílohy IV k tomuto usmerneniu.

Ak sú údaje o akciách na doručiteľa vykazované investičnými fondmi, peňažnými finančnými inštitúciami a/alebo ostatnými finančnými sprostredkovateľmi v súlade s prílohou I k nariadeniu (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) neúplné alebo ešte nedostupné, národné centrálne banky poskytnú údaje o akciách na doručiteľa, ktoré sa zakladajú na kvalifikovaných odhadoch, s odkazom na geografické a sektorové členenie v tabuľke 1 časti 17 prílohy II.

V rozsahu, v akom sú údaje dostupné, vrátane informácií, ktoré sa zakladajú na kvalifikovaných odhadoch, a nepovažujú sa za nevýznamné, národné centrálne banky vykazujú štvrťročne oddelene informácie o poisťovacích korporáciách a penzijných fondoch ako sektoroch protistrán v súlade s tabuľkou 1 časti 17 prílohy II.

Pre fondy obchodovateľné na burze rozčlenené na syntetické a fyzické fondy obchodovateľné na burze sa požadujú stavy ku koncu mesiaca a mesačné úpravy tokov, akonáhle je dostupné vhodné vymedzenie takéhoto rozčlenenia zo strany Európskeho úradu pre cenné papiere a trhy (ESMA). ECB pravidelne zisťuje takéto vymedzenie a v prípade potreby vydáva požadované schémy vykazovania.

Národné centrálne banky vykazujú do ECB mesačné a štvrťročné údaje o investičných fondoch do konca pracovnej doby v 28. pracovný deň nasledujúci po skončení mesiaca/štvrťroka, na ktorý sa údaje vzťahujú.

Na mesačné a štvrťročné opravy údajov sa vzťahujú tieto všeobecné pravidlá:

a)

opravy sa vykonávajú tak, aby boli mesačné a štvrťročné údaje navzájom v súlade;

b)

počas pravidelného obdobia zostavovania štatistiky, t. j. od 28. pracovného dňa nasledujúceho po skončení referenčného mesiaca/štvrťroka do dňa, keď sa údaje zasielajú naspäť do národných centrálnych bánk, môžu národné centrálne banky opraviť údaje, ktoré sa vzťahujú na predchádzajúci referenčný štvrťrok, na dva jemu predchádzajúce mesiace, ako aj na mesiace nasledujúce po predchádzajúcom referenčnom štvrťroku;

c)

mimo pravidelných období zostavovania štatistiky môžu národné centrálne banky opraviť tiež údaje, ktoré sa týkajú referenčných období pred dvoma mesiacmi, ktoré predchádzajú predchádzajúci referenčný štvrťrok, okrem iného v prípade chýb, reklasifikácií alebo zlepšenia postupov vykazovania.

Na zabezpečenie kvality štatistiky investičných fondov eurozóny, ak národné centrálne banky udelia výnimky najmenším investičným fondom v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38), doplnia údaje na 100 % pokrytie pre tieto investičné fondy pri zostavovaní mesačných a štvrťročných údajov investočných fondov IF.

Národné centrálne banky si môžu vybrať postup dopĺňania údajov na 100 % pokrytie za predpokladu, že postup spĺňa tieto minimálne normy:

a)

za chýbajúce údaje v požadovanom členení sa odhady odvodia použitím pomerov, ktoré vychádzajú z údajov zodpovedajúceho podsektora investičných fondov, napr. ak otvorený dlhopisový fond patrí do zostatkovej časti a zabezpečuje sa iba zber akcií/podielových listov vydaných investičnými fondmi, chýbajúce údaje v členení sa odvodia použitím štruktúry kategórie otvorených dlhopisových fondov;

b)

žiadny podsektor investičných fondov, napr. otvorené realitné fondy, uzavreté realitné fondy a pod. nie je úplne vylúčený.

V súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) môžu byť výnimky udelené investičným fondom, ktoré z dôvodu vnútroštátnych účtovných pravidiel zhodnocujú svoje aktíva s nižšou ako štvrťročnou periodicitou. Bez ohľadu na takéto výnimky, zahŕňajú údaje o investičných fondoch vykazované mesačne a štvrťročne národnými centrálnymi bankami do ECB vždy údaje, ktoré sa týkajú týchto investičných fondov.

Národné centrálne banky odvodzujú agregované štvrťročné aktíva a pasíva podsektorov investičných fondov v súlade s časťou 17 tabuľkou 1 prílohy II takto:

a)

pre cenné papiere s verejnými identifikačnými kódmi priraďujú národné centrálne banky informácie poskytnuté na s –b – s základe k informáciám, ktoré sú odvodené z centralizovanej databázy cenných papierov (CSDB) ako hlavnej referenčnej databázy. Priradené s – b – s informácie sa použijú na zostavenie hodnoty aktív a pasív v eurách a na odvodenie potrebného členenia pre jednotlivý cenný papier investičného fondu. Národné centrálne banky odhadujú chýbajúce informácie, ak nie je možné nájsť identifikačné kódy cenných papierov v CSDB alebo ak informácie potrebné na zostavenie aktív a pasív v súlade s časťou 17 tabuľkou 1 prílohy II nie sú dostupné v CSDB. Národné centrálne banky môžu tiež zabezpečovať zber s – b – s informácií o cenných papieroch bez verejných identifikačných kódov použitím interných identifikačných kódov cenných papierov NCB;

b)

národné centrálne banky agregujú údaje o cenných papieroch odvodených podľa písmena a) a dopĺňajú informácie vykázané pre cenné papiere bez verejných identifikačných kódov s cieľom vytvoriť agregáty pre: i) dlhové cenné papiere členené podľa splatnosti, meny a protistrany; ii) majetkové účasti a akcie investičných fondov členené podľa nástroja a protistrany a iii) celkový počet akcií/podielových listov vydaných investičnými fondmi;

c)

národné centrálny banky odvodia požadované štatistické informácie o aktívach a pasívach investičných fondov doplnením údajov o cenných papieroch odvodených podľa písmena b) a o aktívach a pasívach iných ako cenné papiere zozbieraných od jednotlivých rezidentských investičných fondov;

d)

národné centrálne banky agregujú aktíva a pasíva všetkých investičných fondov, ktoré sú rezidentmi členských štátov a ktoré patria do toho istého podsektora.

Vyššie uvedené sa uplatňuje aj vtedy, ak národné centrálne banky zbierajú údaje o aktívach a pasívach investičných fondov mesačne v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38).

V súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) zbierajú národné centrálne banky údaje o akciách/podielových listov vydaných investičnými fondmi mesačne. Za referenčné mesiace, ktoré nie sú poslednými mesiacmi príslušného štvrťroka, odhadujú národné centrálne banky mesačné údaje o aktívach a pasívach investičných fondov iných ako akciách/podielových listoch vydaných investičnými fondmi na základe mesačných a štvrťročných údajov, pokiaľ nie sú zozbierané mesačne, ako je ustanovené v článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38).

Ak je to možné, národné centrálne banky robia odhady na úrovni jednotlivých fondov. Prípadne môže NCB robiť odhady podľa podsektorov investičných fondov alebo môže požiadať o odhady ECB. Ak NCB požiada ECB o odhady, môže požadovať doplňujúce informácie, ako sú údaje podľa jednotlivých fondov a s – b – s údaje.

Oceňovanie a/alebo účtovné pravidlá ustanovené v nariadení (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) sa uplatňujú aj vtedy, ak národné centrálne banky vykazujú údaje o investičných fondoch do ECB. Na položky, na ktoré sa vzťahuje naakumulovaný úrok, sa však uplatňujú tieto pravidlá:

a)

„dlhové cenné papiere“ zahŕňajú naakumulovaný úrok;

b)

„poskytnuté vklady a úvery“ a „prijaté úvery a vklady“ nezahŕňajú naakumulovaný úrok, ktorý sa vykazuje v ostatných aktívach/pasívach.

Národné centrálne banky predložia vysvetlivky, v ktorých uvedú dôvody významných opráv. Navyše, národné centrálne banky poskytujú ECB vysvetlivky, ktoré sa týkajú úprav vyplývajúcich z reklasifikácie. Národné centrálne banky tiež poskytnú vysvetlivky, ktoré sa týkajú opráv uvedených v článku 19 ods. 3 písm. c).

V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38), môžu národné centrálne banky povoliť investičným fondom vykazovať ich aktíva a pasíva ako skupinu za predpokladu, že to povedie k podobným výsledkom ako pri vykazovaní podľa jednotlivých fondov. Investičné fondy, ktoré sa vykazujú ako skupina, by mali patriť do rovnakého podsektora, napríklad uzavreté realitné fondy alebo otvorené realitné fondy.

Článok 20

Štatistika aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu

Národné centrálne banky zostavujú a vykazujú osobitné agregované štatistické informácie o aktívach a pasívach finančných spoločností osobitného účelu v súlade s časťou 18 prílohy II. Údaje sa predkladajú za tieto štyri podkategórie: a) finančné spoločnosti osobitného účelu zapojené do tradičnej sekuritizácie; b) finančné spoločnosti osobitného účelu zapojené do syntetickej sekuritizácie; c) finančné spoločnosti osobitného účelu zapojené do sekuritizácie spojenej s poistením a d) iné finančné spoločnosti osobitného účelu.

Tieto požiadavky zahŕňajú údaje o zostatkoch, finančných transakciách a odpisoch/zníženiach hodnoty poskytovaných štvrťročne.

Národné centrálne banky môžu predkladať ECB požadované údaje o odpisoch/zníženiach hodnoty s vynaložením maximálneho úsilia.

Národné centrálne banky vykazujú do ECB údaje o zostatkoch, finančných transakciách a odpisoch/zníženiach hodnoty finančných spoločností osobitného účelu štvrťročne do konca pracovnej doby v 28. pracovný deň nasledujúci po skončení štvrťroka, ktorého sa údaje týkajú.

Na štvrťročné opravy údajov sa vzťahujú tieto všeobecné pravidlá:

a)

počas pravidelného obdobia zostavovania štatistiky, t. j. od 28. pracovného dňa nasledujúceho po skončení referenčného štvrťroka do dňa, kedy sa údaje zasielajú naspäť do národných centrálnych bánk, môžu národné centrálne banky opraviť údaje, ktoré sa vzťahujú na predchádzajúci referenčný štvrťrok;

b)

mimo pravidelných období zostavovania štatistiky môžu národné centrálne banky opraviť tiež údaje, ktoré sa týkajú referenčných období, ktoré predchádzajú predchádzajúci referenčný štvrťrok, okrem iného v prípade chýb, reklasifikácií alebo zlepšenia postupov vykazovania;

c)

opravy údajov vykazovaných podľa nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) o úveroch, ktorých pôvodcami a správcami sú peňažné finančné inštitúcie eurozóny, sú podľa potreby zahrnuté v štatistike finančných spoločností osobitného účelu v súlade s písmenami a) a b).

S cieľom splniť požiadavky na štatistické vykazovanie, vo vzťahu ku ktorým bola finančným spoločnostiam osobitného účelu udelená výnimka podľa článku 5 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1075/2013 (ECB/2013/40), národné centrálne banky po porade s ECB rozhodujú o najvhodnejšom spôsobe zostavovania údajov o aktívach a pasívach finančných spoločností osobitného účelu v závislosti od organizácie relevantných trhov a dostupnosti iných relevantných štatistických, verejných alebo dohľadových informácií.

Ak národné centrálne banky odvodzujú údaje o aktívach a pasívach finančných spoločností osobitného účelu z iných štatistických zdrojov údajov, z verejných zdrojov, akými sú správy o predpredaji alebo investorské správy, alebo z dohľadových zdrojov údajov, uplatňujú sa normy kvality údajov uvedené nižšie.

Údaje, ktoré sú v časti 18 prílohy II označené ako referenčné série, podliehajú vysokým normám kvality, ktoré sú porovnateľné s údajmi vykazovanými priamo finančnými spoločnosťami osobitného účelu v súlade s prílohou I k nariadeniu (EÚ) č. 1075/2013 (ECB/2013/40). Údaje, ktoré sú v časti 18 prílohy II k tomuto usmerneniu označené ako nereferenčné série, možno odhadovať v súlade s menej prísnymi normami kvality, napr. použitím interpolácií a extrapolácií, ak sa údaje zbierajú z verejných zdrojov alebo dohľadových zdrojov s menšou ako štvrťročnou periodicitou a s termínom vykazovania dlhším ako 28. pracovný deň po skončení referenčného obdobia.

Ak sa údaje priamo nevykazujú finančnými spoločnosťami osobitného účelu v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1075/2013 (ECB/2013/40), kvalita údajov sa monitoruje národnými centrálnymi bankami na základe informácií dostupných z ročných účtovných závierok. Výsledky kontrol kvality poskytujú národné centrálne banky ECB každoročne do konca septembra alebo čo najskôr kedykoľvek po tomto dátume v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi postupmi v členskom štáte, ktorého je finančná spoločnosť osobitného účelu rezidentom. Ak krížové kontroly medzi údajmi odvodenými štvrťročne a ročnými účtovnými závierkami ukazujú, že vysoké normy kvality neboli splnené, národné centrálne banky prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že údaje spĺňajú požadované normy kvality vrátane možného priameho zberu údajov podľa nariadenia (EÚ) č. 1075/2013 (ECB/2013/40).

Ak národné centrálne banky odvodzujú údaje o aktívach a pasívach finančných spoločností osobitného účelu z dohľadových zdrojov údajov, zabezpečia, aby tieto zdroje boli dostatočne zosúladené so štatistickými pojmami a definíciami podľa požiadaviek na vykazovanie finančných spoločností osobitného účelu. To isté sa vzťahuje na údaje odvodené z iných zdrojov štatistických údajov.

Ak sa CSDB alebo iná databáza cenných papierov používa ako zdroj údajov pre údaje o emisiách dlhových cenných papierov finančných spoločností osobitného účelu, národné centrálne banky monitorujú ročne pokrytie a kvalitu údajov.

Výsledky kontrol kvality poskytujú národné centrálne banky ECB každoročne do konca februára, pričom za referenčný údaj považujú údaje ku koncu decembra predchádzajúceho roka. Ak pokrytie a ukazovatele kvality ukazujú, že vysoké normy kvality neboli splnené, národné centrálne banky prijmú potrebné opatrenia, aby splnili požadované normy kvality vrátane možného priameho zberu údajov podľa nariadenia (EÚ) č. 1075/2013 (ECB/2013/40).

Každá NCB si vymieňa údaje o sekuritizovaných úveroch, ktorých pôvodcami a správcami vo vzťahu k finančným spoločnostiam osobitného účelu, ktoré sú rezidentmi v iných členských štátoch eurozóny, sú tuzemské peňažné finančné inštitúcie, a to agregovaním spravovaných úverov oddelene za každý členský štát, v ktorom je finančná spoločnosť osobitného účelu rezidentom, v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) a tabuľky 3 časti 18 prílohy II k tomuto usmerneniu.

ECB v súlade s platnými právnymi aktmi o ochrane dôverných údajov poskytuje technickú platformu na výmenu cezhraničných údajov. Národné centrálne banky zasielajú tieto informácie ECB do 23. pracovného dňa nasledujúceho po skončení štvrťroka, ktorého sa údaje týkajú. ECB rozosiela údaje dotknutým národným centrálnym bankám v 24. pracovný deň nasledujúci po skončení štvrťroka, ktorého sa údaje týkajú.

Národné centrálne banky, ktoré sú zapojené do výmeny údajov týkajúcich sa existujúcich sekuritizácií, si na dvojstrannom základe objasňujú všetky nevybavené požiadavky a koordinačné záležitosti, a ak je to nevyhnutné, vymieňajú si príslušné informácie. Ak sa objavia nové sekuritizácie, príslušné národné centrálne banky môžu požiadať ECB, aby konala ako koordinátor.

Splnenie vyššie uvedených povinností umožňuje národným centrálnym bankám, aby v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1075/2013 (ECB/2013/40) zostavovali časť údajov za finančné spoločnosti osobitného účelu, ktoré sa týkajú zostatkov a finančných transakcií sekuritizovaných úverov, ktorých pôvodcami sú peňažné finančné inštitúcie eurozóny a v prípade, ak peňažné finančné inštitúcie sú naďalej správcami sekuritizovaných úverov, z údajov zozbieraných od peňažných finančných inštitúcií v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) namiesto priameho zberu týchto údajov od finančných spoločností osobitného účelu.

Ak národné centrálne banky zostavujú údaje o aktívach a pasívach finančných spoločností osobitného účelu priamo od finančných spoločností osobitného účelu, a ak to prichádza do úvahy, založené na údajoch vykazovaných peňažnými finančnými inštitúciami podľa nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) a udeľujú finančným spoločnostiam osobitného účelu výnimky podľa článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1075/2013 (ECB/2013/40), doplnia údaje na 100 % pokrytie pre všetky finančné spoločnosti osobitného účelu pri zostavovaní štvrťročných údajov o aktívach a pasívach finančných spoločností osobitného účelu vykazovaných do ECB pre zostatky, finančné transakcie a odpisy/zníženia hodnoty.

Ak národné centrálne banky zostavujú údaje o aktívach a pasívach finančných spoločností osobitného účelu z iných štatistických, verejných a/alebo dohľadových zdrojov, môžu takéto zostavovanie založiť na vzorke finančných spoločností osobitného účelu, ak tieto finančné spoločnosti osobitného účelu predstavujú aspoň 95 % celkového zostatku aktív referenčnej spravodajskej skupiny finančných inštitúcií osobitného účelu v príslušnom členskom štáte v zmysle zoznamu finančných spoločností osobitného účelu. Národné centrálne banky doplnia údaje na 100 % pokrytie, keď zostavujú štvrťročné údaje o aktívach a pasívach finančných spoločností osobitného účelu vykazovaných do ECB pre zostatky, finančné transakcie a odpisy/zníženia hodnoty.

Národné centrálne banky predkladajú ECB vysvetlivky, v ktorých uvedú dôvody významných opráv, ako aj dôvody akýchkoľvek opráv vykonaných podľa článku 20 ods. 3 písm. b).

Článok 21

Štatistika úverov peňažných finančných inštitúcií poskytnutých nefinančným korporáciám podľa odvetvia ekonomickej činnosti

Národné centrálne banky vykazujú do ECB v súlade s časťou 19 prílohy II údaje, ak sú dostupné, o úveroch peňažných finančných inštitúcií poskytnutých tuzemským nefinančným korporáciám a o úveroch peňažných finančných inštitúcií poskytnutých nefinančným korporáciám z ostatných členských štátov eurozóny členené podľa odvetvia ekonomickej činnosti na základe štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Únii (NACE Rev. 2).

Národné centrálne banky vykazujú do ECB údaje štvrťročne do konca pracovnej doby v 28. pracovný deň nasledujúci po skončení štvrťroka, ktorého sa údaje týkajú.

Národné centrálne banky vykazujú opravy v súlade s týmito zásadami:

a)

okrem pravidelných ročných prenosov údajov sa zasielajú opravy za predchádzajúce referenčné obdobia, ak je to potrebné;

b)

výnimočné opravy, ktoré výrazne zvyšujú kvalitu údajov, sa môžu zaslať hneď, ako sú k dispozícii.

Národné centrálne banky vykazujú do ECB všetky významné zmeny vo vymedzeniach pojmov a vymedzeniach klasifikácií na vnútroštátnej úrovni a predkladajú vysvetlivky vysvetľujúce dôvody významných opráv, ak to prichádza do úvahy. Národné centrálne banky poskytujú tiež informácie o hlavných reklasifikáciách v sektore peňažných finančných inštitúcií, a ak sú dostupné, hlavné reklasifikácie nefinančných korporácií v členení podľa NACE Rev. 2.

Článok 22

Štatistika úverových liniek peňažných finančných inštitúcií

Národné centrálne banky zostavujú a vykazujú štatistické informácie o úverových linkách peňažných finančných inštitúcií poskytnutých tuzemským rezidentom a úverových linkách peňažných finančných inštitúcií poskytnutých iným ako tuzemským rezidentom eurozóny v členení podľa inštitucionálneho sektora v súlade s časťou 20 prílohy II.

Úverové linky peňažných finančných inštitúcií majú rovnaký význam ako „nevyčerpané kreditné facility“, ktoré sú klasifikované ako „strednerizikové“, „strednerizikové/nízkorizikové“ a „nízkorizikové“, ako je ustanovené v nariadení (EÚ) č. 575/2013. Národné centrálne banky uplatňujú toto vymedzenie pojmu s vynaložením maximálneho úsilia a kedykoľvek sa odlišné vnútroštátne vymedzenie pojmu úverových liniek uplatňuje, môžu vykazovať použijúc vnútroštátne vymedzenie pojmu, ale zameriavajú sa na zosúladenie zostavovania údajov o úverových linkách peňažných finančných inštitúcií s cieľom posilniť porovnateľnosť údajov medzi jednotlivými krajinami z dlhodobého hľadiska.

Národné centrálne banky vypočítavajú sektorové členenie a zasielajú ho do ECB. Ak tieto sektorové členenia nie sú zozbierané na vnútroštátnej úrovni, národné centrálne banky môžu buď požadovať takéto doplňujúce informácie od spravodajských jednotiek alebo alternatívne môžu odhadnúť sektorové členenie použijúc informácie dostupné na vnútroštátnej úrovni z iných zdrojov.

Národné centrálne banky predkladajú ECB údaje o štatistických reklasifikáciách s vynaložením maximálneho úsilia.

Národné centrálne banky vykazujú údaje do ECB štvrťročne. Údaje o štvrťročných zostatkoch a úpravách vyplývajúcich z reklasifikácie sa zasielajú do ECB do konca pracovnej doby v 28. pracovný deň nasledujúci po skončení štvrťroka, ktorého sa údaje týkajú.

Národné centrálne banky vykazujú opravy v súlade s týmito zásadami:

a)

okrem pravidelných ročných prenosov údajov sa zasielajú opravy za predchádzajúce referenčné štvrťroky, ak je to potrebné;

b)

výnimočné opravy, ktoré výrazne zvyšujú kvalitu údajov, sa môžu zaslať hneď, ako sú k dispozícii.

Národné centrálne banky predkladajú ECB vysvetlivky, v ktorých uvedú dôvody významných opráv.

Článok 23

Štatistika aktív a pasív centrálnych protistrán

Národné centrálne banky zostavujú a vykazujú osobitné agregované štatistické informácie o aktívach a pasívach centrálnych protistrán v súlade s časťou 21 prílohy II.

Na účely štatistického vykazovania sú centrálnymi protistranami tie subjekty, ktoré sú označené ESMA ako centrálne protistrany a tie, ktoré sú uvedené v klasifikácii inštitucionálnych sektorov v kapitole 23 ESA 2010 ako „ostatní finanční sprostredkovatelia okrem poisťovacích korporácií a penzijných fondov“ (S.125) alebo „finančné pomocné inštitúcie“ (S.126).

Centrálne protistrany označené ESMA, ktoré sú klasifikované v rámci inštitucionálneho sektora ESA 2010 „peňažné finančné inštitúcie“ nepatria do tohto štatistického vykazovania.

Národné centrálne banky vykazujú údaje do ECB povinne s odkazom na tieto hraničné hodnoty:

a)

pre kolónky týkajúce sa dohôd o spätnom odkúpení označené písmenom „R“ v časti 21 prílohy II sa povinné vykazovanie uplatňuje, ak zostatok bilancie ktorejkoľvek z týchto kolónok prekračuje 10 miliárd eur s výnimkou tých kolónok, ktoré odkazujú na pozície voči peňažným finančným inštitúciám.

Ak sa dosiahne hraničná hodnota v prípade jednej alebo viacerých kolónok označených ako „R“, vykazujú sa všetky kolónky označené ako „R“ bez ohľadu na ich skutočnú hodnotu bilancie;

b)

pre kolónky, ktoré sa netýkajú dohôd o spätnom odkúpení, označené písmenami „NR“ v časti 21 prílohy II sa povinné vykazovanie uplatňuje buď vtedy, ak je to povinné podľa písmena a), alebo ak zostatok bilancie ktorejkoľvek z týchto kolónok prekračuje 10 miliárd EUR.

Ak sa dosiahne hraničná hodnota v prípade jednej alebo viacerých kolónok, vykazujú sa všetky kolónky označené ako „NR“ bez ohľadu na ich skutočnú hodnotu bilancie.

Ak sa nedosiahne ani jedna z hraničných dohôd uvedených v písmenách a) alebo b), národné centrálne banky predkladajú údaje o centrálnych protistranách ECB dobrovoľne. Ak sa národné centrálne banky rozhodnú, že nebudú vykazovať dobrovoľne, sledujú, či sa tieto hraničné hodnoty nedosiahnu aspoň raz za rok.

Národné centrálne banky vykazujú údaje do ECB štvrťročne. Údaje o štvrťročných zostatkoch a úpravách vyplývajúcich z reklasifikácie sa zasielajú do ECB do konca pracovnej doby v 28. pracovný deň nasledujúci po skončení štvrťroka, ktorého sa údaje týkajú.

Národné centrálne banky vykazujú opravy v súlade s týmito zásadami:

a)

okrem pravidelných ročných prenosov údajov sa zasielajú opravy za predchádzajúce referenčné štvrťroky, ak je to potrebné;

b)

výnimočné opravy, ktoré výrazne zvyšujú kvalitu údajov, sa môžu zaslať hneď, ako sú k dispozícii.

Národné centrálne banky predkladajú ECB vysvetlivky, v ktorých uvedú dôvody významných opráv.

Článok 24

Zaznamenávanie referenčných údajov o inštitucionálnych jednotkách príslušných na štatistické účely

Národná centrálna banka oznamuje a vedie všetky referenčné údaje opisujúce inštitucionálne jednotky alebo právne jednotky, ak to prichádza do úvahy, ktoré sa požadujú na štatistické účely, prostredníctvom Databázy registra inštitúcií a pridružených organizácií (RIAD – Register of Institutions and Affiliates Database), ktorá je centrálnym zdrojom, ktorý uchováva atribúty o jednotlivých organizačných jednotkách, ako aj rôzne typy vzťahov medzi nimi, ktoré okrem iného umožňujú odvodenie skupinových štruktúr odkazom na rôzne vymedzenia pojmov.

RIAD umožňuje spracovávanie informácií o jednotlivých atribútoch, ktoré poskytol viac ako jeden zdroj. Ak to prichádza do úvahy, národné centrálne banky musia tak súhlasiť s osobitnou metódou, ktorá sa má uplatňovať v RIAD, aby sa odvodili „autoritatívne“ verzie referenčných údajov z viacerých vnútroštátnych „kandidátskych“ zdrojov údajov.

Špecifické požiadavky na poskytovanie údajov pre jednotlivé súbory (finančných) korporácií sú uvedené v článku 25 a prílohe V.

Všetky organizačné jednotky zaznamenané v RIAD môžu viesť viaceré identifikátory. Národné centrálne banky sú zodpovedné za pridelenie a správu hlavného identifikátora, ktorý sa nazýva „kód RIAD“, čím sa zabezpečí jednoznačná výmena údajov medzi RIAD a každým ďalším (lokálnym) systémom na zasielanie/prijímanie údajov.

RIAD môže tiež prideliť jednotlivým subjektom akýkoľvek vnútroštátny alebo nadnárodný kód („alias“), ktorý by mal byť prednostne v súlade s dostupnými normami.

S cieľom spravovať referenčné údaje subjektov vytvoria národné centrálne banky takéto údaje najskôr v RIAD. Následne národné centrálne banky spravujú všetky demografické zmeny, akými sú začatie činnosti, aktualizácia jednotlivých atribútov a prípadne aj ukončenie činnosti subjektu, vykazovaním nových hodnôt atribútov a/alebo prispôsobením platnosti rozsahu hodnôt. (Skutočné výmazy sa predpokladajú len vo výnimočných prípadoch chybných vložení subjektu.).

Národné centrálne banky sú povinné opísať zlúčenia alebo splynutia (alebo, naopak, rozdelenia) jednotiek s úplným súborom sprievodných korporátnych udalostí, akými sú ukončenie činnosti, zmena a/alebo vytvorenie jednej alebo viacerých jednotiek.

Zmeny v sektore ESA, napr. premiestnenie jedného subjektu zo zoznamu peňažných finančných inštitúcií do zoznamu investičných fondov, sa vykazuje prostredníctvom aktualizácie hodnoty a platnosti rozsahu v atribúte „sektor ESA“.

Pred zaslaním aktualizácií do ECB vykonávajú národné centrálne banky overovanie platnosti zamerané na špecifikácie výmeny príslušných údajov. Ak sa používa postup vkladania údajov, národné centrálne banky vytvoria vhodný súbor kontrol, aby minimalizovali prevádzkové chyby a zabezpečili presnosť a súlad aktualizácií, ktoré sa vykazujú prostredníctvom RIAD.

V prípade zlyhania RIAD zasielajú národné centrálne banky aktualizácie e-mailom na túto adresu: RIAD-Support@ecb.europa.eu.

Národné centrálne banky môžu používať súbor svojich národných znakov za predpokladu, že používajú latinku. Národné centrálne banky používajú Unicode (UTF-8) na správne zobrazenie všetkých súborov špeciálnych znakov pri prijímaní informácií z ECB prostredníctvom RIAD.

Po prijatí aktualizácií vykoná ECB kontroly, aby overila formálnu presnosť a vnútorný súlad poskytnutých informácií.

ECB bezodkladne zašle naspäť do národných centrálnych bánk: a) potvrdenie o prijatí, ktoré obsahuje súhrnné informácie o aktualizáciách, ktoré boli úspešne spracované a zahrnuté do príslušného súboru údajov, a/alebo b) potvrdenie o chybe, ktoré obsahuje podrobné informácie o aktualizáciách a overovacie kontroly, ktoré zlyhali.

Po prijatí potvrdenia o chybe národné centrálne banky bezodkladne podniknú kroky na zabezpečenie prenosu správnych údajov. Ak správne informácie závisia od aktualizácií aktuálne zaslaných inými národnými bankami a nie sú dostupné na webovom sídle ECB, národné centrálne banky sa obrátia na ECB s uvedením osobitných podrobností požadovaných informácií.

Národné centrálne banky označia stupeň dôvernosti každého atribútu opisujúceho organizačnú jednotku zvolením jedného z troch predvolených stupňov: „F“ ako voľne prístupné, t. j. nie dôverné, „N“ znamenajúci, že atribút údaja možno poskytnúť len na použitie ESCB a pridružených inštitúcií, s ktorými bolo uzavreté memorandum o porozumení, t. j. nie na externé použitie, alebo „C“ pre dôverné štatistické informácie.

Článok 25

Zoznamy finančných inštitúcií vedené na štatistické účely

S cieľom umožniť vytvorenie a vedenie zoznamu peňažných finančných inštitúcií na štatistické účely uvedené v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) je premenné uvedené v časti 1 a 2 prílohy v potrebné zozbierať v RIAD v stanovených intervaloch. Národné centrálne banky vykazujú všetky aktualizácie týchto premenných bezodkladne, najmä ak inštitúcia vstúpi do sektora peňažných finančných inštitúcií, t. j. v prípade založenia peňažnej finančnej inštitúcie v dôsledku zlúčenia alebo splynutia, založenia nových právnických osôb v dôsledku rozdelenia existujúcej peňažnej finančnej inštitúcie, založenia novej peňažnej finančnej inštitúcie alebo zmeny právnej formy predchádzajúcej nepeňažnej finančnej inštitúcie tak, že sa stane peňažnou finančnou inštitúciou, alebo ak existujúca peňažná finančná inštitúcia opustí sektor peňažných finančných inštitúcií, t. j. v prípade účasti peňažnej finančnej inštitúcie na zlúčení alebo splynutím, kúpy peňažnej finančnej inštitúcie inou inštitúciou, rozdelenia peňažnej finančnej inštitúcie na osobitné právnické osoby, zmeny právnej formy peňažnej finančnej inštitúcie tak, že sa stane nepeňažnou finančnou inštitúciou, alebo likvidácie peňažnej finančnej inštitúcie.

Priebežne aktualizované referenčné údaje v RIAD umožňujú vedenie oficiálneho zoznamu peňažných finančných inštitúcií, ktorý je založený na klasifikácii inštitucionálneho sektora, stave činnosti a iných znakoch inštitúcie. V tejto súvislosti možno venovať osobitnú pozornosť prípadom, keď je inštitúcia zo zoznamu peňažných finančných inštitúcií obmedzovaná v jej činnostiach finančného sprostredkovania, napr. pri prijímaní vkladov alebo poskytovaní úverov, najmä pred jej likvidáciou a/alebo odchodu zo sektora peňažných finančných inštitúcií. S cieľom umožniť podrobné monitorovanie súladu s vnútroštátnymi klasifikáciami peňažných finančných inštitúcií môže ECB pravidelne požadovať ďalšie informácie od príslušnej NCB.

S cieľom umožniť vytvorenie a vedenie zoznamu investičných fondov na štatistické účely uvedené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) je premenné uvedené v časti 1 a 2 prílohy v potrebné zozbierať v RIAD v stanovených intervaloch. Národné centrálne banky vykazujú všetky aktualizácie týchto premenných, najmä ak inštitúcia vstúpi do skupiny investičných fondov alebo ak existujúci investičný fond opustí skupinu investičných fondov.

S cieľom umožniť vytvorenie a vedenie zoznamu finančných spoločností osobitného účelu na štatistické účely uvedené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 1075/2013 (ECB/2013/40) je premenné uvedené v časti 1 a 2 prílohy v potrebné zozbierať v RIAD v stanovených intervaloch. Národné centrálne banky vykazujú všetky aktualizácie týchto premenných, najmä ak inštitúcia vstúpi do skupiny finančných spoločností osobitného účelu alebo ak ju opustí.

S cieľom umožniť vytvorenie a vedenie zoznamu „Príslušných inštitúcií pre štatistiku platieb“ na štatistické účely uvedené v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1409/2013 (ECB/2013/43) je premenné uvedené v časti 1 prílohy v potrebné zozbierať v RIAD v stanovených intervaloch. Národné centrálne banky vykazujú všetky aktualizácie týchto premenných, najmä ak inštitúcia vstúpi do skupiny príslušných inštitúcií pre štatistiku platieb alebo ak ju opustí.

Národné centrálne banky, ak je to možné, zasielajú do ECB aktualizácie premenných uvedených pre peňažné finančné inštitúcie hneď, ako sa vyskytnú zmeny v sektore peňažných finančných inštitúcií alebo zmeny v atribútoch existujúcich peňažných finančných inštitúcií. Ak to nie je možné, poskytnú národné centrálne banky písomné vysvetlenie omeškania medzi výskytom skutočnosti a jej vykázaním do ECB.

Národné centrálne banky zasielajú do ECB aktualizácie premenných uvedených pre investičné fondy aspoň raz za štvrťrok v termíne do dvoch mesiacov po referenčnom dátume. Premenná týkajúca sa hodnoty čistých aktív sa však aktualizuje pre všetky investičné fondy ročne s oneskorením maximálne dva mesiace po referenčnom dátume, ktorým je koniec decembra.

Národné centrálne banky zasielajú do ECB aktualizácie premenných uvedených pre finančné spoločnosti osobitného účelu aspoň raz za štvrťrok do 14 dní po referenčnom dátume.

Národné centrálne banky zasielajú do ECB aktualizácie premenných uvedených pre príslušné inštitúcie pre štatistiku platieb ku koncu roka v termíne do troch mesiacov po referenčnom dátume.

ECB vyhotoví kópiu súboru údajov týkajúceho sa peňažných finančných inštitúcií každý pracovný deň ECB do 18.00 hod. stredoeurópskeho času (ďalej len „SEČ“) a sprístupní ho na svojom webovom sídle. v rovnakom čase, ako sprístupní na svojom webovom sídle zoznam peňažných finančných inštitúcií, zašle ho ECB národným centrálnym bankám prostredníctvom RIAD. V rovnakom čase ECB rozširuje zoznam zmien vykonaných v skupine peňažných finančných inštitúcií a každý pracovný deň ho ECB rozšíri medzi všetkými národnými centrálnymi bankami. Toto rozšírenie obsahuje všetky podrobnosti každej z nasledujúcich zmien vykázaných národnými centrálnymi bankami: a) nové peňažné finančné inštitúcie a b) vymazané peňažné finančné inštitúcie.

ECB vyhotoví kópiu súboru údajov týkajúceho sa peňažných finančných inštitúcií v posledný pracovný deň ECB každého kalendárneho mesiaca do 18.00 hod. SEČ spolu s premennou „rezervy“ zo súboru údajov Akceptovateľných protistrán pre operácie menovej politiky a uvedie, či úverové inštitúcie, ktoré sú rezidentmi eurozóny, podliehajú požiadavke na tvorbu povinných minimálnych rezerv. ECB následne sprístupní zoznam peňažných finančných inštitúcií a inštitúcií podliehajúcich požiadavke na tvorbu povinných minimálnych rezerv na svojom webovom sídle.

ECB vyhotoví kópiu súboru údajov týkajúceho sa investičných fondov do 18.00 hod. SEČ štvrtého pracovného dňa po uplynutí termínu na zasielanie aktualizácií a sprístupní ho národným centrálnym bankám. ECB následne sprístupní zoznam investičných fondov na svojom webovom sídle.

ECB vyhotoví kópiu súboru údajov týkajúceho sa finančných spoločností osobitného účelu do 18.00 hod. SEČ druhého pracovného dňa po uplynutí termínu na zasielanie aktualizácií a sprístupní ho národným centrálnym bankám. ECB následne sprístupní zoznam finančných spoločností osobitného účelu na svojom webovom sídle.

ECB vyhotoví kópiu všetkých inštitúcií zaznamenaných v RIAD do 18.00 hod. SEČ posledného pracovného dňa každého kalendárneho mesiaca a sprístupní ho národným centrálnym bankám.

ECB neuverejňuje údaje označené ako „dôverné“. Podobne nezasiela ECB hodnoty národným centrálnym bankám, ak sú označené ako „dôverné“. S ohľadom na kvantitatívne opatrenia označené ako „dôverné“ alebo „nie na uverejnenie“ však ECB môže uverejniť alebo rozširovať rozsah veľkostných tried.

Článok 26

Štatistika penzijných fondov

Národné centrálne banky vykazujú do ECB štatistické informácie o penzijných fondoch v súlade s časťou 22 prílohy II. Údaje týkajúce sa penzijných fondov sa zasielajú na základe údajov aktuálne dostupných na vnútroštátnej úrovni. Ak skutočné údaje nie sú dostupné, poskytnú sa s vynaložením maximálneho úsilia odhady.

Spravodajská skupina pozostáva z penzijných fondov, ako sú vymedzené v ESA 2010 (v odsekoch 2.105 a 2.106) a zahŕňa všetky penzijné fondy, ktoré sú rezidentmi v členských štátoch eurozóny.

Národné centrálne banky vykazujú zostatky ku koncu referenčného obdobia a finančné transakcie v priebehu štvrťroka, pričom sa odvodia v súlade s ESA 2010.

Periodicita vykazovania do ECB je štvrťročná. Štatistika penzijných fondov uvedená v odseku 1 písm. a) sa vykazuje do ECB v priebehu obdobia, ktoré nesmie presiahnuť 85 kalendárnych dní po skončení referenčného štvrťroka. Počínajúc vykazovaním za prvý štvrťrok 2017 sa štatistika penzijných fondov vykazuje do ECB v priebehu obdobia, ktoré nesmie presiahnuť 82 kalendárnych dní po skončení referenčného štvrťroka. Presné dátumy prenosu údajov sa oznamujú národným centrálnym bankám vopred v podobe časového harmonogramu vykazovania, ktorý poskytne ECB do septembra každého roka

Môže byť potrebné, aby národné centrálne banky opravili údaje zaslané počas predchádzajúceho štvrťroka. Navyše sa môžu vyskytnúť aj opravy údajov za staršie štvrťroky.

Uplatňujú sa tieto všeobecné zásady:

a)

pri všetkých pravidelných prenosoch štvrťročných údajov sa okrem údajov za posledný štvrťrok môžu zasielať len „bežné“ opravy, t. j. opravy údajov zaslaných za predchádzajúci štvrťrok;

b)

výnimočné opravy sa obmedzia a vykazujú v iný deň ako pravidelné vykazovanie. Zanedbateľné rutinné opravy historických údajov sa zasielajú len raz ročne spolu s prenosom údajov za štvrtý štvrťrok;

c)

výnimočné opravy, ktoré významne zlepšia kvalitu údajov, sa môžu zasielať v priebehu roka mimo pravidelných cyklov zostavovania štatistiky.

Bez toho, aby bola dotknutá zaužívaná účtovná prax v členských štátoch, všetky aktíva a pasíva sa na štatistické účely vykazujú v hrubom vyjadrení. Metódy oceňovania musia byť v súlade s ESA 2010. V princípe sa aktíva a pasíva musia oceniť v aktuálnych trhových cenách k dátumu, ktorého sa týka bilancia. Záväzky z vkladov a úvery sa vykazujú uvedením zostatku istiny na konci štvrťroka.

Národné centrálne banky poskytujú ECB vysvetlivky vrátane zdrojov údajov, systémov zberu údajov, postupov zostavovania štatistiky, právneho rámca, odchýlok od pokynov ECB na vykazovanie a spravodajskej skupiny. Národné centrálne banky poskytnú vysvetlivky týkajúce sa významných opráv a osobitne chýbajúcich údajov v sériách historických údajov.

Článok 27

Overovanie

Bez toho, aby boli dotknuté práva ECB na overovanie podľa nariadenia (ES) č. 2533/98 a nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), národné centrálne banky monitorujú a zabezpečujú kvalitu a spoľahlivosť štatistických informácií poskytovaných ECB.

Článok 28

Normy prenosu

Na elektronický prenos štatistických informácií požadovaných ECB používajú národné centrálne banky ESCB-Net, ktorú zabezpečuje ESCB. Na túto elektronickú výmenu štatistických informácií bol vyvinutý formát štatistickej správy, ktorým je štandardný formát dohodnutý Štatistickým výborom. Táto požiadavka nebráni tomu, aby s predchádzajúcim súhlasom ECB boli použité ako náhradné riešenie akékoľvek iné prostriedky prenosu štatistických informácií.

Článok 29

Zjednodušený postup zmien

S prihliadnutím na názor Štatistického výboru (ŠV) môže Výkonná rada ECB robiť akékoľvek technické zmeny príloh k tomuto usmerneniu za predpokladu, že takéto zmeny nemenia základný pojmový rámec ani neovplyvňujú vykazovaciu záťaž spravodajských jednotiek v členských štátoch. Výkonná rada bezodkladne informuje Radu guvernérov o akejkoľvek takejto zmene.

Článok 30

Uverejnenie

Národné centrálne banky neuverejnia národné príspevky do mesačných menových agregátov a ich protipoložiek za eurozónu dovtedy, kým tieto agregáty neuverejní ECB. Ak národné centrálne banky uverejnia takéto údaje, musia byť totožné s údajmi, ktorými prispeli do naposledy uverejnených agregátov za eurozónu. Ak národné centrálne banky reprodukujú agregáty eurozóny uverejnené ECB, sú povinné reprodukovať ich verne.

Článok 31

Zrušovacie ustanovenie

Usmernenie ECB/2007/9 sa týmto zrušuje.

Článok 32

Nadobudnutie účinnosti a implementácia

Toto usmernenie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia národným centrálnym bankám členských štátov eurozóny. Národné centrálne banky členských štátov eurozóny dodržiavajú články 11, 12, 13 a 16 od dátumu oznámenia, článok 26 od 1. januára 2016 a ostatné ustanovenia usmernenia od 1. januára 2015.

Výkonná rada predloží Rade guvernérov do 31. decembra 2018 správu s prihliadnutím na stanovisko ŠV v súčinnosti s inými príslušnými výbormi, ktorá sa týka a) potreby začlenenia požiadaviek na vykazovanie v oblasti štatistiky platieb uvedenej v článku 18 do požiadaviek na vykazovanie ustanovených v nariadení (EÚ) č. 1409/2013 (ECB/2013/43) o štatistike platieb a možných termínov pre začlenenie a b) možného vplyvu akýchkoľvek nových poznatkov týkajúcich sa zberu poistnej štatistiky zo strany ESCB na požiadavky na vykazovanie v oblasti penzijných fondov, ktoré sú uvedené v článku 26.

Článok 33

Adresáti

Toto usmernenie je určené národným centrálnym bankám členských štátov eurozóny.

Vo Frankfurte nad Mohanom, 4. apríla 2014

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 250, 2.10.2003, s. 10.

(2)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(3)  Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 31.

(5)  Usmernenie ECB/2007/9 z 1. augusta 2007 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (Ú. v. EÚ L 341, 27.12.2007, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1071/2013 z 24. septembra 2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2013/33) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1074/2013 z 18. októbra 2013 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poštové žírové inštitúcie, ktoré prijímajú vklady od nepeňažných finančných inštitúcií, ktoré sú rezidentmi eurozóny (ECB/2013/39) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 94).

(9)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1072/2013 z 24. septembra 2013, ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných peňažnými finančnými inštitúciami (ECB/2013/34) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 51).

(10)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1073/2013 z 18. októbra 2013 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2013/38) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 73).

(11)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1075/2013 z 18. októbra 2013 o štatistike aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami (ECB/2013/40) (Ú. v. EÚ L 297, 7.11.2013, s. 107).

(12)  Pozri odôvodnenie 13 usmernenia ECB/2011/23 z 9. decembra 2011 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (Ú. v. EÚ L 65, 3.3.2012, s. 1); pozri tiež odôvodnenie 5 odporúčania ECB/2011/24 z 9. decembra 2011 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky (Ú. v. EÚ C 64, 3.3.2012, s. 1).

(13)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1409/2013 z 28. novembra 2013 o štatistike platieb (ECB/2013/43) (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 18).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(15)  Pozri „prevodové tabuľky medzi účtovnými súvahovými položkami národných centrálnych bánk a ECB a položkami, ktoré sa majú vykazovať na štatistické účely“, ktoré sú dostupné na webovom sídle ECB na: www.ecb.europa.eu.


PRÍLOHA I

Monitorovanie súladu medzi účtovnými a štatistickými údajmi, pokiaľ ide o bilancie NCB/ECB

ČASŤ 1

Opis mesačných kontrol súladu

 

Kontrola č.

Štatistická položka bilancie NCB/ECB

Vzťah

Účtovná položka

Pasíva

1

Obeživo

>=

Štatistická kategória by mala mierne presahovať účtovnú kategóriu, keďže iba štatistická kategória zahŕňa mince vydané ústrednou štátnou správou.

Bankovky v obehu

2

Vklady rezidentov eurozóny

>=<

Štatistická kategória by mala byť väčšia ako súčet účtovných položiek. To je dôsledkom skutočnosti, že pozície vo vnútri Eurosystému sú zahrnuté do štatistickej kategórie na agregovanom stupni, zatiaľ čo z účtovných položiek sú vylúčené (1). Vzťah však môže byť odlišný, keďže účtovné položky obsahujú pozície vo vnútri Eurosystému, ktoré predstavujú protipoložku k úpravám eurobankoviek, ktoré sa zaznamenávajú na štatistické účely ako „ostatné aktíva/pasíva“ a keďže sa bilancie v cudzej mene preceňujú s rôznou periodicitou (štvrťročne, pokiaľ ide o účtovné údaje, a mesačne, pokiaľ ide o štatistické údaje).

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách + ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách + záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách + záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

3

Vklady rezidentov eurozóny, z toho peňažné finančné inštitúcie

>=<

Táto kontrola by mala odrážať vplyv zahrnutia zostatkov vo vnútri Eurosystému v hrubom vyjadrení do štatistickej kategórie a ich vylúčenie z účtovných kategórií (1). V zásade by mali byť štatistické údaje väčšie ako účtovné údaje čiastočne preto, že zahŕňajú záväzky voči finančným protipoložkám v cudzej mene. Rozdielna klasifikácia protipoložky k úpravám eurobankoviek však môže tento vzťah otočiť.

Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách + ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

4

Vklady rezidentov eurozóny, z toho ústredná štátna správa + ostatná verejná správa/ostatní rezidenti eurozóny

=<

Súčet štatistických kategórií by mal byť menší ako súčet účtovných kategórií v dôsledku zahrnutia záväzkov voči úverovým inštitúciám v cudzej mene iba do účtovných údajov.

Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny + záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

5

Vydané dlhové cenné papiere

=

Štatistická kategória by sa mala rovnať účtovnej kategórii.

Vydané dlhové certifikáty

6

Kapitál a rezervy

>=

Štatistická kategória sa môže mierne odlišovať od účtovnej kategórie vplyvom precenenia, ktoré sa štvrťročne vykonáva v niektorých centrálnych bankách. Navyše, vzniká rozdiel aj preto, že účtovná položka bilancie „nerozdelený zisk“ a časť z položky „účet rezerv“ sú zaznamenané ako podskupina zostatkovej položky v účtovných údajoch, ale sú súčasťou položky „kapitál a rezervy“ v štatistických údajoch.

Kapitál a rezervy + účty precenenia

7

Zahraničné pasíva

Štatistická kategória by mala byť približne rovnaká ako súčet účtovných položiek. Tieto dve hodnoty sa môžu odlišovať iba z dôvodu rozdielnej periodicity oceňovania.

Záväzky voči rezidentom mimo eurozóny v eurách + záväzky voči rezidentom mimo eurozóny v cudzej mene + protipoložka k zvláštnym právam čerpania prideleným Medzinárodným menovým fondom

8

Ostatné pasíva

Akýkoľvek rozdiel medzi štatistickou kategóriou a účtovnou kategóriou možno vysvetliť rozdielmi zistenými na inom mieste v bilancii.

Ostatné pasíva

Aktíva

9

Úvery poskytnuté rezidentom eurozóny

>=

Pozri kontroly č. 10 a 11

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v eurách + ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách + dlh verejnej správy v eurách

10

Úvery poskytnuté rezidentom eurozóny, z toho peňažné finančné inštitúcie

>=

Štatistická kategória by mala byť väčšia ako súčet účtovných položiek. Rozdiely sú spôsobené hlavne pozíciami vo vnútri Eurosystému, ktoré boli vykázané v hrubom vyjadrení v štatistických údajoch, ale v účtovnom výkaze sa očisťujú (pozri tiež pasíva) (1). Navyše, účtovné údaje nezahŕňajú zostatky v cudzej mene.

Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v eurách + ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách

11

Úvery poskytnuté rezidentom eurozóny, z toho verejná správa

>=

Štatistická kategória zahŕňa všetky meny a môže byť väčšia ako účtovná kategória, ktorá sa týka len úverov v eurách.

Dlh verejnej správy v eurách

12

Držba cenných papierov iných ako akcie vydaných rezidentmi eurozóny

>=

Štatistická kategória by mala byť väčšia ako účtovná kategória, pretože zahŕňa držbu cenných papierov v cudzej mene a niektoré ostatné cenné papiere v držbe, ktoré sú klasifikované ako „ostatné aktíva“ (pre zamestnancov penzijných fondov, investovanie vlastného kapitálu a pod.) v účtovných údajoch.

Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách

13

Úvery poskytnuté rezidentom eurozóny, z toho ostatní rezidenti eurozóny + držba akcií/ostatných majetkových účastí vydaných rezidentmi eurozóny + fixné aktíva + ostatné aktíva

Pozri kontrolu č. 8

Ostatné aktíva + pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene

14

Zahraničné aktíva

>=

Štatistická kategória by mala byť mierne väčšia ako súčet účtovných kategórií, pretože zahŕňa niektoré akcie a ostatné majetkové účasti a pokladničnú hotovosť (bankovky) v cudzích menách, ktoré sú vylúčené z účtovnej kategórie. Tieto dve hodnoty sa môžu tiež odlišovať z dôvodu rozdielnej periodicity oceňovania.

Zlato a pohľadávky v zlate + pohľadávky voči rezidentom mimo eurozóny v cudzej mene + pohľadávky voči rezidentom mimo eurozóny v eurách

ČASŤ 2

Vzor pre kontroly súladu

Kontroly súladu sa musia vykonávať a zasielať do ECB v súlade s článkom 4. Kontrola súladu sa považuje za neúspešnú, ak je rozdiel medzi štatistickou hodnotou a účtovnou hodnotou väčší ako 2 miliardy EUR (v absolútnej hodnote). V takýchto prípadoch musia národné centrálne banky poskytnúť vysvetlenia dôvodov, ktoré viedli k zlyhaniu.

Názov centrálnej banky: …

Kontroly súladu ku koncu mesiaca: …


Položky

Štatistická hodnota (2)

Účtovná hodnota (2)

Rozdiel (2)

Výsledok kontroly (3)

Vysvetlivky (4)

1 –

Obeživo

 

 

 

 

 

2 –

Vklady rezidentov eurozóny

 

 

 

 

 

3 –

Vklady rezidentov eurozóny, z toho peňažné finančné inštitúcie

 

 

 

 

 

4 –

Vklady rezidentov eurozóny, z toho nepeňažné inštitúcie

 

 

 

 

 

5 –

Vydané dlhové cenné papiere

 

 

 

 

 

6 –

Kapitál a rezervy

 

 

 

 

 

7 –

Zahraničné pasíva

 

 

 

 

 

8 –

Ostatné pasíva

 

 

 

 

 

9 –

Úvery poskytnuté rezidentom eurozóny

 

 

 

 

 

10 –

Úvery poskytnuté rezidentom eurozóny, z toho peňažné finančné inštitúcie

 

 

 

 

 

11 –

Úvery poskytnuté rezidentom eurozóny, z toho verejná správa

 

 

 

 

 

12 –

Držba dlhových cenných papierov vydaných rezidentmi eurozóny

 

 

 

 

 

13 –

Ostatné aktíva

 

 

 

 

 

14 –

Zahraničné aktíva

 

 

 

 

 


(1)  Z vnútroštátneho hľadiska by sa však tento vplyv nemal vyskytnúť, keďže oba súbory údajov sa vyjadrujú v hrubom vyjadrení, zatiaľ, čo ECB na účely týždenného finančného výkazu konsoliduje iba účtovné údaje (a započítava pozície vo vnútri Eurosystému).

(2)  Hodnoty sa musia vykazovať v miliónoch EUR.

(3)  Vložte „OK“, ak sa pri kontrole súladu dosiahol priamy vzťah, alebo „Zlyhanie“, ak bola kontrola súladu neúspešná.

(4)  V prípade každej neúspešnej kontroly súladu prosím klasifikujte zlyhanie zvolením niektorej z týchto štyroch kategórií: a) nezrovnalosti spôsobené jednorazovou opravou; b) nezrovnalosti spôsobené pravidelnými opravami; c) nezrovnalosti spôsobené rozdielnymi pravidlami prezentácie alebo klasifikácie a d) akékoľvek iné nezrovnalosti vrátane chýb pri vykazovaní. Musia sa tiež poskytnúť podrobné vysvetlenia.


PRÍLOHA II

SCHÉMY VYKAZOVANIA

ČASŤ 1

Štatistika bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií

Všetky štatistické hlásenia musia obsahovať objem údajov uvedený v príslušných tabuľkách nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) alebo tohto usmernenia bez ohľadu na skutočnú existenciu kľúčového javu, a to aj keď sú nulové alebo chýbajú. „NC“ sa musí použiť na označenie, že jav neexistuje. Ak však neexistujú údaje pre informatívne položky, národné centrálne banky sa môžu rozhodnúť, že ich neposkytnú.

Mesačné série údajov požadované podľa nariadenia (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), ktoré sa vykazovali štvrťročne za obdobia do januára 2003 podľa nariadenia (ES) č. 2819/98 (ECB/1998/16) (1) a historické opravy za obdobia do januára 2003 sa musia vykazovať na podnet Európskej centrálnej banky (ECB) alebo príslušnej národnej centrálnej banky (NCB) na základe dvojstrannej dohody.

Pokiaľ ide o bilančné údaje ostatných peňažných finančných inštitúcií, národné centrálne banky by mali vykazovať do ECB údaje o zostatkoch v súlade s tabuľkami 1 až 4 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) a úpravách tokov v súlade s tabuľkami 1 a 2 uvedenými nižšie. Národné centrálne banky a ECB musia tiež vykazovať údaje o ich vlastnej bilancii v súlade s rovnakými požiadavkami s výnimkou položiek týkajúcich sa vydaných akcií/podielových listov fondov peňažného trhu. Národné centrálne banky a ECB musia tiež navyše vykazovať údaje o ich vlastnej držbe zlata a pohľadávok v zlate (len menové zlato), ich pohľadávkach voči Medzinárodnému menovému fondu (MMF) (napr. práva čerpania a zvláštne práva čerpania) a ich záväzkoch vo vzťahu k MMF v súvislosti so zvláštnymi právami čerpania.

Pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa sekuritizácií úverov a iných prevodov úverov, národné centrálne banky by mali vykazovať do ECB údaje v súlade s tabuľkami 5a a 5b prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) a údaje o úpravách tokov v súlade s tabuľkami 3a a 3b uvedenými nižšie. Doplňujúce položky k sekuritizáciám úverov a iným prevodom úverov by sa mali vykazovať v tabuľke 4, pokiaľ sa tieto údaje nepožadujú podľa tabuliek 5a a 5b prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1071/2013 (ECB/2013/33).

Tabuľka 1

Položky, pre ktoré sa požadujú mesačné úpravy tokov  (*)

POLOŽKY BILANCIE

A.

Tuzemsko

B.

Eurozóna mimo tuzemska

C.

Zahraničie

D.

Spolu

Spolu

PFI

NpFI

Spolu

PFI

NpFI

Spolu

Banky

Iné ako banky

 

z toho: centrálna banka (S1.121)

z toho: korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky (S1.122)

 

z toho: úverové inštitúcie povinné tvoriť PMR, ECB a národné centrálne banky

Verejná správa (S.13)

Ostatné rezidentské sektory

 

 

z toho: centrálna banka (S1.121)

z toho: korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky (S1.122)

 

z toho: úverové inštitúcie povinné tvoriť PMR, ECB a národné centrálne banky

Verejná správa (S.13)

Ostatné rezidentské sektory

z toho: úverové inštitúcie

Ústredná štátna správa (S.1311)

Ostatná verejná správa

Spolu

Iné investičné fondy ako fondy peňažného trhu (S.124)

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie + kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.125 + S.126 + S.127)

Poisťovacie korporácie (S.128)

Penzijné fondy (S.129)

Nefinančné korporácie (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)

z toho: úverové inštitúcie

Ústredná štátna správa (S.1311)

Ostatná verejná správa

Spolu

Iné investičné fondy ako fondy peňažného trhu (S.124)

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie + kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.125 + S.126 + S.127)

Poisťovacie korporácie (S.128)

Penzijné fondy (S.129)

Nefinančné korporácie (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)

 

z toho: CP (2)

z toho: FVC

 

z toho: CP (2)

z toho: FVC

PASÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Obeživo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: pozície vnútri skupiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: prevoditeľné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: syndikované úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e

V eurách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

Splatné na požiadanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: prevoditeľné vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2e

S dohodnutou splatnosťou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3e

Svýpovednou lehotou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 3 mesiacov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 3 mesiace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4e

Repo obchody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9x

V cudzích menách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

Splatné na požiadanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2x

S dohodnutou splatnosťou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3x

S výpovednou lehotou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 3 mesiacov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 3 mesiace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4x

Repo obchody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Akcie/podielové listy FPT  (4)

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

11

Vydané dlhové cenné papiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e

V eurách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

od 1 roka do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

z toho: do 2 rokov a nominálna kapitálová záruka pod 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

11x

V cudzích menách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

od 1 roka do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

z toho: do 2 rokov a nominálna kapitálová záruka pod 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

nad 2 roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

12

Kapitál a rezervy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

13

Ostatné pasíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Protipoložka ZPČ  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#


POLOŽKY BILANCIE

A.

Tuzemsko

B.

Eurozóna mimo tuzemska

C.

Zahraničie

D.

Spolu

PFI

NpFI

PFI

NpFI

 

z toho: centrálna banka (S.121)

z toho: korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky (S1.122)

Verejná správa (S.13)

Ostatné rezidentské sektory

 

z toho: centrálna banka (S.121)

z toho: korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky (S1.122)

Verejná správa (S.13)

Ostatné rezidentské sektory

Spolu

(e)

Iné investičné fondy ako fondy peňažného trhu (S.124)

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie + kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.125 + S.126 + S.127)

(f)

Poisťovacie korporácie (S.128)

Penzijné fondy (S.129)

Nefinančné korporácie (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)

Spolu

(p)

Iné investičné fondy ako fondy peňažného trhu (S.124)

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie + kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.125 + S.126 + S.127)

(f)

Poisťovacie korporácie (S.128)

Penzijné fondy (S.129)

Nefinančné korporácie (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)

 

z toho: CP (2)

z toho: FVC

Spolu

Spotrebiteľský úver

Úver na bývanie

Ostatné úvery

 

z toho: CP (2)

z toho: FVC

Spolu

Spotrebiteľský úver

Úver na bývanie

Ostatné úvery

 

z toho: SP/P (3)

 

z toho: SP/P (3)

AKTÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pokladničná hotovosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

z toho: v eurách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Úvery

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

od 1 roka do 5 rokov

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

#

 

nad 5 rokov

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

 

 

#

 

#

#

 

#

#

#

#

 

#

#

#

#

 

z toho: pozície vnútri skupiny

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: syndikované úvery

#

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

#

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

z toho: obrátené repo obchody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

z toho: v eurách

 

 

 

#

#

#

#

 

 

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

 

#

#

#

#

 

 

#

#

#

#

 

 

 

 

 

 

z toho: revolvingové úvery a prečerpania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

z toho: bezúročné úvery z kreditnej karty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

z toho: úročený úver z kreditnej karty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

3

Dlhové cenné papiere v držbe

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

3e

v eurách

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 2 rokov

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 roky

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

v cudzích menách

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1 roka do 2 rokov

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 roky

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Majetkové účasti

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

5

Akcie/podielové listy investičného fondu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akcie/podielové listy FPT

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

akcie/podielové listy iného IF ako FPT

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

6

Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

7

Ostatné aktíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Zlato a pohľadávky v zlate (len menové zlato)  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Pohľadávky z MMF - práva čerpania, ZPČ, iné  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

Tabuľka 2

Položky, pre ktoré sa požadujú štvrťročné úpravy tokov  (**)

POLOŽKY BILANCIE

A.

Tuzemsko

B.

Eurozóna mimo tuzemska

C.

Zahraničie

D.

Spolu

PFI

NpFI

PFI

NpFI

Spolu

Spolu

Verejná správa (S.13)

Ostatné rezidentské sektory

Spolu

Verejná správa (S.13)

Ostatné rezidentské sektory

 

Banky

Iné ako banky

Spolu

Ústredná štátna správa (S.1311)

Ostatná verejná správa

Spolu

Iné investičné fondy ako fondy peňažného trhu (S.124)

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie + kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.125+S.126+S.127)

Poisťovacie korporácie (S.128)

Penzijné fondy (S.129)

Nefinančné korporácie (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)

Spolu

Ústredná štátna správa (S.1311)

Ostatná verejná správa

Spolu

Iné investičné fondy ako fondy peňažného trhu (S.124)

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie + kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.125 + S.126 + S.127)

Poisťovacie korporácie (S.128)

Penzijné fondy (S.129)

Nefinančné korporácie (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14 + S.15)

Verejná správa

Ostatné rezidentské sektory

Spolu

Regionálna štátna správa (S.1312)

Miestna samospráva (S.1313)

Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)

 

 

 

Spotrebiteľský úver

Úver na bývanie

Ostatné úvery

Spolu

Regionálna štátna správa (S.1312)

Miestna samospráva (S.1313)

Fondy sociálneho zabezpečenia (S.1314)

 

 

 

Spotrebiteľský úver

Úver na bývanie

Ostatné úvery

Hypotekárny kolaterál

Spolu

 

Hypotekárny kolaterál

 

Hypotekárny kolaterál

 

Hypotekárny kolaterál

Hypotekárny kolaterál

Spolu

 

Hypotekárny kolaterál

 

Hypotekárny kolaterál

 

Hypotekárny kolaterál

PASÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Obeživo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Splatné na požiadanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

S dohodnutou splatnosťou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

S výpovednou lehotou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.

Repo obchody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Akcie/podielové listy FPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Vydané dlhové cenné papiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Kapitál a rezervy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Ostatné pasíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho: finančné deriváty

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

z toho: naakumulovaný úrok z vkladov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pokladničná hotovosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Úvery

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

#

 

#

 

#

 

#

#

#

 

do 1 roka