Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0109

Delegovaná smernica Komisie 2014/109/EÚ z 10. októbra 2014 , ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ stanovením knižnice obrázkových varovaní, ktoré sa majú používať na tabakových výrobkoch Text s významom pre EHP

OJ L 360, 17.12.2014, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/109/oj

17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 360/22


DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE 2014/109/EÚ

z 10. októbra 2014,

ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ stanovením knižnice obrázkových varovaní, ktoré sa majú používať na tabakových výrobkoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (1), a najmä na jej článok 10 ods. 3 písm. b),

keďže:

(1)

v článku 10 smernice 2014/40/EÚ sa stanovuje, že na každom jednotkovom balení a vonkajšom obale tabakových výrobkov na fajčenie sa majú uvádzať kombinované zdravotné varovania, ak nie sú vyňaté v súlade s článkom 11. Kombinované zdravotné varovania majú okrem iného obsahovať jedno z textových varovaní uvedených v prílohe I a zodpovedajúcu farebnú fotografiu uvedenú v obrázkovej knižnici v prílohe II k uvedenej smernici.

(2)

Smernicou 2014/40/EÚ sa Komisia tiež splnomocňuje prijímať delegované akty s cieľom stanoviť a upraviť obrázkovú knižnicu v prílohe II, pričom sa zohľadní vedecký vývoj a vývoj trhu.

(3)

Príloha II k smernici 2014/40/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha II k smernici 2014/40/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 20. mája 2016. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 20. mája 2016.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 10. októbra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

Obrázková knižnica (kombinovaných zdravotných varovaní)

(uvedená v článku 10 ods. 1)

Skupina 1

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Skupina 2

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Skupina 3

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top