EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0099

Smernica Komisie 2014/99/EÚ z  21. októbra 2014 , ktorou sa na účely jej prispôsobenia technickému pokroku, mení smernica 2009/126/ES o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach

OJ L 304, 23.10.2014, p. 89–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/99/oj

23.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/89


SMERNICA KOMISIE 2014/99/EÚ

z 21. októbra 2014,

ktorou sa na účely jej prispôsobenia technickému pokroku, mení smernica 2009/126/ES o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES z 21. októbra 2009 o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach (1), a najmä na jej článok 8,

keďže:

(1)

V smernici 2009/126/ES sa ustanovuje možnosť prispôsobiť v prípade potreby jej články 4 a 5 technickému pokroku tak, aby bola zaručená konzistentnosť s každou príslušnou normou, ktorú vydá Európsky výbor pre normalizáciu (CEN).

(2)

Dňa 25. septembra 2013 uverejnil CEN normy EN 16321-1:2013 a EN 16321-2:2013. V norme EN 16321-1:2013 sú špecifikované skúšobné metódy typového schvaľovania systémov rekuperácie benzínových pár určených pre čerpacie stanice. V norme EN 16321-2:2013 sú špecifikované skúšobné metódy určené pre čerpacie stanice na overenie funkčnosti takýchto systémov rekuperácie pár.

(3)

Preto je nevyhnutné prispôsobiť články 4 a 5 smernice 2009/126/ES technickému pokroku, aby sa zaručila konzistentnosť s týmito normami.

(4)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 9 ods. 1 smernice 2009/126/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2009/126/ES sa mení takto:

1.

V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Členské štáty zabezpečia, s účinnosťou od dátumu, od ktorého sa stanú systémy II. stupňa rekuperácie benzínových pár povinnými podľa článku 3, aby účinnosť zachytávania benzínových pár týchto systémov bola rovnaká alebo väčšia ako 85 %, ako potvrdzuje výrobca v súlade s normou EN 16321-1:2013.“

2.

V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa prevádzková účinnosť zachytávania benzínových pár systémov II. stupňa rekuperácie benzínových pár testovala aspoň raz za rok v súlade s normou EN 16321-2:2013.“

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 12. mája 2016. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto opatrenia sa uplatňujú od 13. mája 2016.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 21. októbra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 36.


Top