Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0091

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/91/EÚ z  23. júla 2014 , ktorou sa mení smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie Text s významom pre EHP

OJ L 257, 28.8.2014, p. 186–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/91/oj

28.8.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 257/186


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/91/EÚ

z 23. júla 2014,

ktorou sa mení smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (3) by sa mala zmeniť tak, aby sa zohľadnil vývoj na trhu a doposiaľ získané skúsenosti účastníkov trhu a orgánov dohľadu, a to najmä s cieľom odstrániť rozdiely medzi vnútroštátnymi ustanoveniami o povinnostiach a zodpovednosti depozitárov, politike odmeňovania a sankciách.

(2)

S cieľom riešiť prípadný škodlivý vplyv zle navrhnutých štruktúr odmeňovania na riadne riadenie rizík a na kontrolu správania jednotlivcov, v dôsledku ktorého prijímajú riziká, by sa mala stanoviť výslovná povinnosť správcovských spoločností podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) zaviesť a udržiavať v prípade kategórií zamestnancov, ktorých profesionálne aktivity majú významný vplyv na rizikový profil PKIPCP, ktoré spravujú, také politiky a postupy odmeňovania, ktoré sú v súlade s riadnym a účinným riadením rizík. Medzi tieto kategórie zamestnancov by mali patriť všetci zamestnanci a iní pracovníci na úrovni fondu alebo podfondu, ktorí prijímajú rozhodnutia, správcovia fondu a osoby, ktoré prijímajú skutočné investičné rozhodnutia, osoby, ktoré majú právomoc ovplyvňovať takýchto zamestnancov alebo pracovníkov, vrátane investičných poradcov a analytikov, vrcholový manažment, ako aj všetci zamestnanci poberajúci celkové odmeny, ktoré ich zaraďujú na rovnakú úroveň odmeňovania, na akej je vrcholový manažment a zamestnanci prijímajúci rozhodnutia. Tieto pravidlá by sa mali vzťahovať aj na investičné spoločnosti, ktoré si neurčili správcovskú spoločnosť s povolením udeleným na základe smernice 2009/65/ES. Uvedené politiky a postupy odmeňovania by sa mali primeraným spôsobom vzťahovať na každú tretiu stranu prijímajúcu investičné rozhodnutia, ktoré majú vplyv na rizikový profil PKIPCP, vzhľadom na funkcie, ktorými bola poverená v súlade s článkom 13 smernice 2009/65/ES.

(3)

Ak správcovské spoločnosti PKIPCP a investičné spoločnosti uplatňujú všetky zásady upravujúce politiky odmeňovania, mali by byť schopné uplatňovať tieto politiky rôznymi spôsobmi v závislosti od svojej veľkosti, veľkosti PKIPCP, ktoré spravujú, svojej vnútornej organizácie a charakteru, rozsahu a zložitosti svojich činností.

(4)

Zatiaľ čo niektoré opatrenia by mal prijímať riadiaci orgán, malo by sa zabezpečiť, aby v prípade, keď v súlade s vnútroštátnym právom má správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť zriadené rôzne orgány, ktorým sú pridelené osobitné funkcie, sa požiadavky voči riadiacemu orgánu alebo riadiacemu orgánu v jeho funkcii dohľadu vzťahovali aj na tieto orgány alebo by sa namiesto toho vzťahovali na tieto orgány, akými je napríklad valné zhromaždenie.

(5)

Členské štáty by pri uplatňovaní zásad týkajúcich sa riadnych politík a postupov odmeňovania ustanovených touto smernicou mali zohľadňovať zásady ustanovené v odporúčaní Komisie 2009/384/ES (4), prácu Rady pre finančnú stabilitu a záväzky skupiny G20 týkajúce sa zmiernenia rizika v odvetví finančných služieb.

(6)

Garantovaná pohyblivá zložka odmeňovania by mala byť výnimočná, lebo nie je v súlade s riadnym riadením rizík ani so zásadou odmeňovania podľa výkonu a mala by sa obmedziť len na obdobie prvého roka zamestnania.

(7)

Zásady týkajúce sa riadnych politík odmeňovania by sa mali uplatňovať aj na platby od PKIPCP správcovským spoločnostiam alebo investičným spoločnostiam.

(8)

Komisia sa vyzýva, aby prostredníctvom analýzy zistila, ktoré sú spoločné náklady a výdavky retailových investičných produktov v členských štátoch, a či je potrebná ďalšia harmonizácia týchto nákladov a výdavkov, a aby svoje zistenia predložila Európskemu parlamentu a Rade.

(9)

S cieľom podporiť zbližovanie postupov dohľadu pri posudzovaní politík a postupov odmeňovania by mal Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ďalej len „ESMA“), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (5), zabezpečiť, aby v sektore správy aktív existovali usmernenia týkajúce sa riadnych politík a postupov odmeňovania. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (ďalej len „EBA“), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (6), by mal byť orgánu ESMA nápomocný pri vypracovávaní týchto usmernení. S cieľom zabrániť obchádzaniu ustanovení o odmeňovaní by sa takými usmerneniami malo poskytovať ďalšie poradenstvo týkajúce sa osôb, na ktoré sa politiky a postupy odmeňovania uplatňujú, a prispôsobenia zásad odmeňovania veľkosti správcovskej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti, veľkosti PKIPCP, ktoré spravujú, ich vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti ich činností. Usmernenia orgánu ESMA týkajúce sa politík a postupov odmeňovania by sa v prípade potreby mali v čo najväčšej možnej miere zosúladiť s usmerneniami týkajúcimi sa fondov regulovaných podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ (7).

(10)

Ustanoveniami o odmeňovaní by nemalo byť dotknuté úplné uplatňovanie základných práv zaručených Zmluvou o Európskej únii (ZEÚ), Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a Chartou základných práv Európskej únie (charta), všeobecné zásady vnútroštátneho zmluvného a pracovného práva, platné právne predpisy týkajúce sa práv a účasti akcionárov a všeobecné povinnosti správnych a dozorných orgánov dotknutých spoločností, ako aj prípadne právo sociálnych partnerov na uzavieranie a presadzovanie kolektívnych zmlúv v súlade s vnútroštátnym právom a praxou.

(11)

Na zabezpečenie potrebnej úrovne harmonizácie príslušných regulačných požiadaviek v jednotlivých členských štátoch by sa mali prijať ďalšie pravidlá, ktorými sa stanovia úlohy a povinnosti depozitárov, určia právne subjekty, ktoré môžu byť vymenované za depozitárov, a objasní zodpovednosť depozitárov v prípade straty aktív PKIPCP nachádzajúcich sa v správe (custody) alebo v prípade, keď si depozitáre plnia svoje povinnosti v oblasti dohľadu nesprávne. Takéto nesprávne plnenie povinností môže mať za následok stratu aktív, ale aj stratu hodnoty aktív, napríklad vtedy, ak depozitár nekoná v súvislosti s investíciami, ktoré nie sú v súlade so štatútom fondu.

(12)

Je potrebné objasniť, že PKIPCP by mal vymenovať jediného depozitára, ktorý vykonáva celkový dohľad nad aktívami PKIPCP. Požiadavka, aby bol vymenovaný len jeden depozitár, by mala zabezpečiť, aby mal depozitár prehľad o všetkých aktívach PKIPCP a aby správcovia fondov aj investori mali jediný kontaktný bod v prípade, že dôjde k problémom v súvislosti s úschovou (safekeeping) aktív alebo výkonom funkcií dohľadu. Úschova (safekeeping) aktív zahŕňa držanie aktív v úschove (custody) alebo v prípade, ak sú aktíva takého charakteru, že nemôžu byť držané v úschove (custody), overovanie vlastníctva týchto aktív, ako aj evidenciu týchto aktív.

(13)

Pri plnení svojich úloh by mal depozitár konať čestne, spravodlivo, odborne, nezávisle a v záujme PKIPCP a investorov PKIPCP.

(14)

V záujme zabezpečenia harmonizovaného prístupu k plneniu povinností depozitárov vo všetkých členských štátoch bez ohľadu na právnu formu PKIPCP je potrebné zaviesť jednotný zoznam povinností týkajúcich sa dohľadu, ktoré prislúchajú depozitárom v súvislosti s PKIPCP v korporačnej forme (investičná spoločnosť) a PKIPCP v zmluvnej forme.

(15)

Depozitár by mal byť zodpovedný za riadne monitorovanie peňažných tokov PKIPCP, a najmä za zabezpečenie toho, aby peniaze investorov a hotovosť patriaca PKIPCP boli správne účtované na účtoch vedených v mene PKIPCP, v mene správcovskej spoločnosti konajúcej v mene PKIPCP, alebo v mene depozitára konajúceho v mene PKIPCP, a to u subjektu uvedeného v článku 18 ods. 1 písm. a), b) alebo c) smernice Komisie 2006/73/ES (8). Preto by mali byť prijaté podrobné ustanovenia o monitorovaní peňažných tokov, aby sa zabezpečila účinná a jednotná úroveň ochrany investorov. Depozitár pri zabezpečovaní toho, aby boli peniaze investorov vedené na peňažných účtoch, by mal zohľadňovať zásady stanovené v článku 16 uvedenej smernice.

(16)

S cieľom zabrániť podvodným peňažným prevodom by žiadny peňažný účet spojený s transakciami PKIPCP nemal byť vedený bez vedomia depozitára.

(17)

Akékoľvek aktívum držané v úschove (custody) pre PKIPCP by sa malo odlišovať od vlastných aktív depozitára a malo by byť nepretržite identifikované ako patriace tomuto PKIPCP. Takáto požiadavka by mala poskytnúť ďalšiu ochranu investorom v prípade zlyhania depozitára.

(18)

Okrem existujúcej povinnosti uschovávať (safe-keeping) aktíva patriace PKIPCP by sa aktíva, ktoré možno držať v úschove (custody), mali rozlišovať od tých, ktoré v úschove (custody) držať nemožno, pri ktorých sa namiesto toho uplatnia požiadavky evidencie a overovania vlastníctva. Skupina aktív, ktoré môžu byť držané v úschove (custody), by mala byť jasne odlíšená, pretože povinnosť vrátiť stratené aktíva by sa mala vzťahovať len na túto konkrétnu kategóriu aktív.

(19)

Aktíva, ktoré depozitár drží v úschove (custody), by tento depozitár ani tretia strana, na ktorú bola delegovaná funkcia úschovy (custody), nemali opätovne použiť na vlastný účet. Opätovné použitie aktív na účet PKIPCP by malo podliehať splneniu určitých podmienok.

(20)

Je potrebné stanoviť podmienky, za ktorých možno na tretiu stranu delegovať povinnosti depozitára spojené s úschovou (safe-keeping). Delegovanie a subdelegovanie by mali byť objektívne odôvodnené a mali by podliehať prísnym požiadavkám na vhodnosť tretej strany, ktorej sa zverila delegovaná funkcia, a na náležité odborné znalosti, starostlivosť a obozretnosť, ktoré by mal depozitár uplatňovať pri výbere, vymenovaní a hodnotení tejto tretej strany. Na účely dosiahnutia jednotných podmienok na trhu a rovnako vysokej úrovne ochrany investorov by mali byť tieto podmienky v súlade s podmienkami uplatniteľnými podľa smernice 2011/61/EÚ. Mali by sa prijať ustanovenia na zabezpečenie toho, aby tretie strany, na ktoré sa delegovali funkcie úschovy (safe-keeping), mali prostriedky potrebné na plnenie svojich povinností a aby oddeľovali aktíva PKIPCP.

(21)

Ak centrálny depozitár cenných papierov (CDCP), vymedzený v článku 2 ods. 1 bode 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 (9), alebo CDCP tretej krajiny poskytuje služby spočívajúce v prevádzkovaní systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi ako aj aspoň buď prvotnej evidencii cenných papierov v evidenčnom systéme zaknihovaných cenných papierov prostredníctvom prvotného pripísania alebo poskytovaní a vedení účtov cenných papierov na najvyššej úrovni ich hierarchie, ako sa uvádza v oddiele A prílohy k uvedenému nariadeniu, poskytovanie týchto služieb zo strany tohto CDCP vo vzťahu k cenným papierom PKIPCP, ktoré prvotne zaevidoval tento CDCP v evidenčnom systéme zaknihovaných cenných papierov prostredníctvom prvotného pripísania, by sa nemalo považovať za delegovanie funkcií úschovy (custody). Zverenie úschovy (custody) cenných papierov PKIPCP akémukoľvek CDCP alebo akémukoľvek CDCP tretej krajiny by sa však malo považovať za delegovanie funkcií úschovy (custody).

(22)

Tretia strana, ktorá bola poverená úschovou (safe-keeping) aktív, by mala byť schopná viesť súhrnný (omnibus) účet ako spoločný segregovaný účet pre viaceré PKIPCP.

(23)

Ak je úschovou (custody) poverená tretia strana, je tiež potrebné zabezpečiť, aby sa na tretiu stranu vzťahovali osobitné požiadavky účinnej regulácie obozretného podnikania a dohľadu. Okrem toho s cieľom zabezpečiť, že finančné nástroje sú v držbe tretej strany, ktorá bola poverená úschovou (custody), by sa mali vykonávať pravidelné externé audity.

(24)

Na trvalé zabezpečenie vysokej úrovne ochrany investorov by sa mali prijať ustanovenia o vykonávaní činnosti a riadení konfliktov záujmov a mali by sa uplatňovať na všetky situácie vrátane poverenia úschovou (safe-keeping). Týmito pravidlami by sa malo najmä zabezpečiť jasné oddelenie úloh a funkcií medzi depozitárom, PKIPCP a správcovskou spoločnosťou alebo investičnou spoločnosťou.

(25)

Na zaistenie vysokej úrovne ochrany investorov a zabezpečenie primeranej úrovne regulácie obozretného podnikania a priebežnej kontroly je potrebné stanoviť úplný zoznam subjektov, ktoré sú oprávnené konať ako depozitár. Uvedené subjekty by sa mali obmedziť na národné centrálne banky, úverové inštitúcie a iné právne subjekty, ktorým bolo udelené povolenie podľa práva členských štátov na vykonávanie činností depozitára podľa tejto smernice, ktoré podliehajú prudenciálnemu dohľadu a požiadavkám kapitálovej primeranosti nie nižším ako sú požiadavky vypočítané v závislosti od zvoleného postupu v súlade s článkom 315 alebo 317 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (10), ktorých vlastné zdroje dosahujú minimálne výšku počiatočného imania podľa článku 28 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (11) a ktoré majú svoje registrované sídlo alebo pobočku v domovskom členskom štáte PKIPCP.

(26)

Je nevyhnutné vymedziť a objasniť zodpovednosť depozitára PKIPCP v prípade straty finančného nástroja držaného v úschove (custody). Ak sa finančný nástroj držaný v úschove (custody) stratí, depozitár by mal byť zodpovedný za to, aby sa finančný nástroj identického typu alebo zodpovedajúca suma vrátila PKIPCP. Žiadne zbavenie sa zodpovednosti v prípade straty aktív by sa nemalo predpokladať s výnimkou prípadu, ak je depozitár schopný preukázať, že strata je dôsledkom vonkajšej udalosti, ktorú nemôže primerane ovplyvniť a ktorej následkom by sa napriek všetkej primeranej snahe o opak nedalo vyhnúť. V tejto súvislosti by sa depozitár nemal môcť odvolávať na vnútorné okolnosti, akou je napríklad podvodné konanie zamestnanca, aby sa zbavil svojej zodpovednosti.

(27)

Ak depozitár deleguje úlohy v oblasti úschovy (custody) a finančné nástroje, ktoré drží v úschove (custody) tretia strana, sa stratia, zodpovednosť by mal niesť depozitár. V prípade straty nástroja držaného v úschove (custody) by mal byť depozitár povinný vrátiť finančný nástroj identického typu alebo zodpovedajúcu sumu, a to aj v prípade, ak ku strate došlo u tretej strany, na ktorú sa delegovali úlohy v oblasti úschovy (custody). Depozitár by sa mal zbaviť tejto zodpovednosti, iba ak je schopný preukázať, že strata je dôsledkom vonkajšej udalosti, ktorú nie je schopný primerane ovplyvniť a ktorej následkom by sa napriek všetkej primeranej snahe o opak nedalo vyhnúť. V tejto súvislosti by sa depozitár nemal môcť odvolávať na vnútorné okolnosti, akou je napríklad podvodné konanie zamestnanca, aby sa zbavil svojej zodpovednosti. V prípade, že depozitár alebo tretia strana, na ktorú sa delegovali úlohy v oblasti úschovy (custody), stratia aktíva, by nemalo byť možné nijaké zbavenie zodpovednosti, či už zákonné alebo zmluvné.

(28)

Každý investor investujúci do PKIPCP by mal mať možnosť uplatniť nároky týkajúce sa zodpovednosti jeho depozitára, a to priamo alebo nepriamo, prostredníctvom správcovskej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti. Náprava požadovaná od depozitára by nemala závisieť od právnej formy PKIPCP (korporačná alebo zmluvná forma) ani od právnej povahy vzťahu medzi depozitárom, správcovskou spoločnosťou a podielnikmi. Právo podielnikov na uplatnenie zodpovednosti depozitára by nemalo viesť k duplicite nápravy ani k nerovnakému zaobchádzaniu s podielnikmi.

(29)

Bez toho, aby bola dotknutá táto smernica, by sa depozitárovi nemalo brániť v prijímaní opatrení na pokrytie škody a strát PKIPCP alebo podielnikov PKIPCP. Takéto opatrenia by najmä nemali predstavovať zbavenie zodpovednosti depozitára, nemali by mať za následok prenesenie jeho zodpovednosti ani žiadnu jej zmenu ani by nemali zasahovať do práv investorov, a to ani do ich práv na nápravu.

(30)

Komisia 12. júla 2010 navrhla zmeny smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES (12) s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany investorov PKIPCP v prípade, keď si depozitár nemôže splniť svoje povinnosti. Uvedený návrh je doplnený o objasnenie povinností a rozsahu zodpovednosti depozitára a tretej strany, na ktorú sa delegovali funkcie depozitára spojené s úschovou (safekeeping), v tejto smernici.

(31)

Komisia sa vyzýva, aby prostredníctvom analýzy zistila, v ktorých situáciách by neplnenie povinností depozitára PKIPCP alebo tretej strany, na ktorú sa delegovali funkcie depozitára spojené s úschovou (safe-keeping), mohlo mať pre podielnikov PKIPCP za následok straty, ktoré nie sú nahraditeľné podľa tejto smernice, ďalej aké druhy opatrení by mohli byť vhodné na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany investorov bez ohľadu na reťazec sprostredkovania medzi investorom a prevoditeľnými cennými papiermi postihnutými neplnením povinností a aby svoje zistenia predložila Európskemu parlamentu a Rade.

(32)

Je potrebné zaistiť, aby sa rovnaké požiadavky vzťahovali na všetkých depozitárov, bez ohľadu na právnu formu PKIPCP. Súlad požiadaviek by mal posilniť právnu istotu, zvýšiť ochranu investorov a prispieť k vytvoreniu jednotných trhových podmienok. Komisia nedostala nijaké oznámenie o tom, že by výnimku zo všeobecnej povinnosti zveriť aktíva depozitárovi využila nejaká investičná spoločnosť. Požiadavky stanovené v smernici 2009/65/ES týkajúce sa depozitára investičnej spoločnosti by sa mali preto považovať za nadbytočné.

(33)

Aj keď sa v tejto smernici stanovuje minimálny súbor právomocí, ktoré by príslušné orgány mali mať, uvedené právomoci sa majú vykonávať v rámci celého systému vnútroštátneho práva, ktorým sa zaručuje dodržiavanie základných práv vrátane práva na súkromie. Na vykonávanie týchto právomocí, ktoré by mohli predstavovať závažný zásah do práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie, by členské štáty mali zaviesť primerané a účinné záruky proti akémukoľvek zneužitiu vrátane v prípade potreby predbežného povolenia od súdnych orgánov dotknutého členského štátu. Členské štáty by mali umožniť príslušným orgánom, aby vykonávali takéto právomoci zasahujúce do súkromia v rozsahu potrebnom na riadne vyšetrenie závažných prípadov, ak neexistujú rovnocenné prostriedky na efektívne dosiahnutie rovnakého výsledku.

(34)

Existujúce záznamy telefonických rozhovorov a záznamy o prenose údajov od PKIPCP, správcovských spoločností, investičných spoločností, depozitárov alebo akýchkoľvek iných subjektov regulovaných podľa tejto smernice, ako aj existujúce telefónne záznamy a záznamy o prenose údajov od telekomunikačných operátorov predstavujú dôležité a niekedy jediné dôkazy na odhalenie a dokázanie existencie porušení vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje táto smernica, ako aj overenie, či PKIPCP, správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti, depozitári alebo akékoľvek iné subjekty regulované podľa tejto smernice dodržiavajú požiadavky ochrany investorov a ďalšie požiadavky stanovené v tejto smernici a vykonávacích opatreniach prijatých na jej základe.

Príslušné orgány by preto mali mať možnosť požadovať existujúce záznamy telefonických rozhovorov, elektronickej komunikácie a záznamy prenosu údajov, ktorými disponujú PKIPCP, správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti, depozitári alebo akékoľvek iné subjekty regulované podľa tejto smernice. Prístup k telefónnym záznamom a údajom je potrebný v záujme odhaľovania porušení požiadaviek tejto smernice alebo jej vykonávacích opatrení a ukladania sankcií za tieto porušenia. S cieľom zaviesť v Únii rovnaké podmienky vo vzťahu k prístupu k telefónnym záznamom a existujúcim záznamom prenosu údajov, ktoré má telekomunikačný operátor, alebo k existujúcim záznamom telefonických rozhovorov a záznamom prenosu údajov, ktoré majú PKIPCP, správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti, depozitáre alebo akékoľvek iné subjekty regulované podľa tejto smernice, by príslušné orgány mali mať v súlade s vnútroštátnym právom možnosť vyžiadať si existujúce telefónne záznamy a existujúce záznamy prenosu údajov, ktoré má telekomunikačný operátor, pokiaľ to povoľuje vnútroštátne právo, a existujúce záznamy telefonických rozhovorov, ako aj záznamy prenosu údajov, ktoré majú PKIPCP, správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti, depozitári alebo akékoľvek iné subjekty regulované podľa tejto smernice, a to v prípadoch dôvodného podozrenia, že takéto záznamy spojené s predmetom kontroly alebo vyšetrovania môžu byť relevantné pri dokazovaní porušení požiadaviek stanovených v tejto smernici alebo jej vykonávacích opatreniach. Prístup k telefónnym záznamom a záznamom prenosu údajov, ktoré má telekomunikačný operátor, by nemal zahŕňať obsah hlasovej komunikácie prostredníctvom telefónu.

(35)

Spoľahlivý rámec prudenciálneho dohľadu a vykonávania podnikateľskej činnosti vo finančnom sektore by sa mal zakladať na pevnom režime dohľadu, vyšetrovania a ukladania sankcií. Na tento účel by sa mali príslušné orgány vybaviť dostatočnými právomocami konať a mali by mať možnosť opierať sa o rovnocenné, silné a odrádzajúce režimy sankcií za porušenie tejto smernice. Preskúmanie existujúcich právomocí ukladať sankcie a ich praktického uplatňovania zamerané na podporu zblíženia sankcií naprieč škálou činností dohľadu sa vykonalo v oznámení Komisie z 8. decembra 2010 o posilňovaní režimov sankcií v odvetví finančných služieb. Príslušné orgány by mali mať právomoc ukladať pokuty dostatočne vysoké na to, aby boli účinné, odrádzajúce a primerané z hľadiska kompenzácie očakávaných úžitkov z konania, ktorým sa porušujú požiadavky stanovené v tejto smernici.

(36)

Aj keď členským štátom nič nebráni v tom, aby ustanovili pravidlá pre správne a trestné sankcie za rovnaké porušenie, nemalo by sa od nich vyžadovať, aby ustanovili pravidlá pre správne sankcie za porušenie tejto smernice, na ktoré sa vzťahuje vnútroštátne trestné právo. V súlade s vnútroštátnym právom by členské štáty nemali byť povinné ukladať správne aj trestné sankcie za to isté porušenie, ale mohli by tak urobiť, ak im to povoľuje ich vnútroštátne právo. Uplatnenie trestných sankcií radšej než správnych sankcií za porušenie tejto smernice by však nemalo znížiť alebo inak ovplyvniť schopnosť príslušných orgánov spolupracovať na účely tejto smernice s príslušnými orgánmi v iných členských štátoch alebo mať prístup k ich informáciám alebo vymieňať si s nimi informácie včas, a to aj po akomkoľvek postúpení daného porušenia príslušným justičným orgánom na trestné stíhanie. Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť, že nestanovia pravidlá pre správne sankcie za porušenia, ktoré podliehajú vnútroštátnemu trestnému právu. Členské štáty by nemali využívať možnosť ukladať radšej trestné sankcie než správne sankcie alebo ako doplnok k správnym sankciám s cieľom obchádzať režim sankcií tejto smernice.

(37)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie v rôznych členských štátoch by sa pri určovaní druhu správnych sankcií alebo opatrení a výšky správnych pokút malo od členských štátov vyžadovať, aby zabezpečili, že ich príslušné orgány zohľadnia všetky relevantné okolnosti.

(38)

S cieľom posilniť ich odrádzajúci účinok na širokú verejnosť a informovať verejnosť o porušení, ktoré môže mať nepriaznivý vplyv na ochranu investora, by sa sankcie mali s výnimkou určitých presne vymedzených okolností uverejniť. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady proporcionality by sa mali sankcie zverejňovať anonymne, ak by ich zverejnenie spôsobilo zainteresovaným stranám neprimeranú škodu.

(39)

S cieľom umožniť orgánu ESMA viac posilniť konzistentnosť výsledkov v oblasti dohľadu v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010 by sa všetky zverejnené sankcie mali súbežne oznamovať orgánu ESMA, ktorý by mal zároveň zverejniť ročnú správu o všetkých uložených sankciách.

(40)

Príslušným orgánom by sa mali zveriť potrebné vyšetrovacie právomoci a tieto orgány by mali zaviesť účinné mechanizmy na podporu oznamovania potenciálnych alebo skutočných porušení. Informáciami o potenciálnych alebo skutočných porušeniach by sa malo prispievať aj k účinnému vykonávaniu úloh orgánu ESMA v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010. Komunikačné kanály na oznamovanie uvedených potenciálnych alebo skutočných porušení by mal preto vytvoriť aj orgán ESMA. Informácie o potenciálnych alebo skutočných porušeniach oznámené orgánu ESMA by sa mali používať len na vykonávanie jeho úloh v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

(41)

V tejto smernici sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané chartou, ako sú zakotvené v ZFEÚ.

(42)

S cieľom zabezpečiť dosiahnutie cieľov tejto smernice by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Komisia by mala byť predovšetkým splnomocnená prijímať delegované akty na spresnenie podrobností, ktoré treba začleniť do štandardnej zmluvy medzi depozitárom a správcovskou spoločnosťou alebo investičnou spoločnosťou, podmienok vykonávania funkcií depozitára vrátane typu finančných nástrojov, ktoré by sa mali zahrnúť do rozsahu úloh depozitára v oblasti úschovy (custody), podmienok, na základe ktorých môže depozitár vykonávať svoje úlohy v oblasti úschovy (custody) finančných nástrojov evidovaných v centrálnom depozitári, a podmienok, na základe ktorých by mal depozitár uschovávať (safekeeping) finančné nástroje emitované na meno a registrované u emitenta alebo v registri, povinností náležitej starostlivosti depozitárov, povinnosti segregácie, podmienok a okolností, za akých by sa finančné nástroje držané v úschove (custody) mali považovať za stratené, a čo sa rozumie pod vonkajšími udalosťami, ktoré nemožno primerane ovplyvniť a ktorých následkom by sa napriek všetkej primeranej snahe o opak nedalo vyhnúť. Ochrana investorov, ktorá sa poskytuje prostredníctvom uvedených delegovaných aktov, by mala byť aspoň na tej úrovni, ako ochrana poskytnutá prostredníctvom delegovaných aktov prijatých podľa smernice 2011/61/EÚ. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(43)

Komisia ako súčasť svojho celkového preskúmania fungovania smernice 2009/65/ES, berúc do úvahy nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (13), preskúma limity pre expozície voči protistranám uplatniteľné na transakcie s derivátmi, a to pri zohľadnení potreby vytvoriť vhodnú kategorizáciu pre takéto limity, aby sa s derivátmi, ktoré majú podobné rizikové charakteristiky, zaobchádzalo rovnakým spôsobom.

(44)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 o vysvetľujúcich dokumentoch (14) sa členské štáty zaviazali, že v odôvodnených prípadoch k svojim oznámeniam o transpozičných opatreniach pripoja jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené.

(45)

Keďže ciele tejto smernice, a to zvýšiť dôveru investora vo vzťahu k PKICPC posilnením požiadaviek týkajúcich sa povinností a zodpovednosti depozitárov, politík odmeňovania správcovských spoločností a investičných spoločností a zavedením spoločných noriem v oblasti sankcií uplatňovaných na hlavné porušenia tejto smernice, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZEÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(46)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (15) a vydal 23. novembra 2012 stanovisko (16).

(47)

Smernica 2009/65/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2009/65/ES sa mení takto:

1.

V článku 2 sa v odseku 1 dopĺňajú tieto písmená:

„s)

„riadiaci orgán“ je orgán, ktorý má právomoc prijímať konečné rozhodnutia v správcovskej spoločnosti, investičnej spoločnosti alebo depozitári a ktorý vykonáva funkciu dohľadu a funkciu riadenia, alebo iba funkciu riadenia, ak sú tieto dve funkcie oddelené. Ak má podľa vnútroštátneho práva správcovská spoločnosť, investičná spoločnosť alebo depozitár rôzne orgány vykonávajúce osobitné funkcie, požiadavky stanovené v tejto smernici pre riadiaci orgán alebo riadiaci orgán v jeho funkcii dohľadu sa vzťahujú aj na tých členov iných orgánov správcovskej spoločnosti, investičnej spoločnosti alebo depozitára, ktorým je na základe uplatniteľného vnútroštátneho práva pridelená príslušná zodpovednosť, alebo sa namiesto toho vzťahujú na týchto členov iných orgánov správcovskej spoločnosti, investičnej spoločnosti alebo depozitára;

t)

„finančný nástroj“ je finančný nástroj uvedený v oddiele C prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (17);

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi a ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).“"

2.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 14a

1.   Členské štáty vyžadujú, aby správcovské spoločnosti zaviedli a uplatňovali politiky a postupy odmeňovania, ktoré sú v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a ktoré takéto riadenie rizík podporujú, a ktoré nepodnecujú k prijímaniu rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovými profilmi, štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi PKIPCP, ktoré spravujú, ani nezhoršujú dodržiavanie povinnosti správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme PKIPCP.

2.   Politiky a postupy odmeňovania zahŕňajú pevné a pohyblivé zložky mzdy a dobrovoľné dávky dôchodkového zabezpečenia.

3.   Politiky a postupy odmeňovania sa uplatňujú na tie kategórie zamestnancov vrátane vrcholového manažmentu, zamestnancov prijímajúcich riziká, zamestnancov s kontrolnými funkciami a všetkých zamestnancov poberajúcich celkové odmeny, ktoré sú na úrovni odmien vrcholového manažmentu a zamestnancov prijímajúcich riziká, ktorých profesionálne aktivity majú významný vplyv na rizikové profily správcovských spoločností alebo PKIPCP, ktoré spravujú.

4.   Orgán ESMA vydá v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 usmernenia určené príslušným orgánom alebo účastníkom finančného trhu, týkajúce sa osôb uvedených v odseku 3 tohto článku a uplatňovania zásad uvedených v článku 14b. V uvedených usmerneniach sa zohľadnia zásady riadnych politík odmeňovania stanovené v odporúčaní Komisie 2009/384/ES (18), veľkosť správcovských spoločností a veľkosť PKIPCP, ktoré spravujú, ich vnútorná organizácia a povaha, rozsah a zložitosť ich činností. Pri vypracúvaní uvedených usmernení orgán ESMA úzko spolupracuje s Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo) (ďalej len „EBA“), zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (19), s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami vypracovanými pre iné sektory finančných služieb, predovšetkým pre úverové inštitúcie a investičné spoločnosti.

Článok 14b

1.   Správcovské spoločnosti pri stanovení a uplatňovaní politík odmeňovania podľa článku 14a dodržiavajú tieto zásady spôsobom a v rozsahu, ktorý zodpovedá ich veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, rozsahu a zložitosti ich činností:

a)

politika odmeňovania musí byť v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a podporuje ho, pričom nepodnecuje k prijímaniu rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovými profilmi, štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi PKIPCP, ktoré správcovská spoločnosť spravuje;

b)

politika odmeňovania musí byť v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a záujmami správcovskej spoločnosti a PKIPCP, ktoré spravuje, a investorov v takýchto PKIPCP a zahŕňať opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov;

c)

politiku odmeňovania prijíma riadiaci orgán správcovskej spoločnosti v jeho funkcii dohľadu a tento orgán prijíma a aspoň raz ročne preskúmava všeobecné zásady politiky odmeňovania a zodpovedá za ich vykonávanie a dohľad nad nimi; úlohy uvedené v tomto písmene vykonávajú len členovia riadiaceho orgánu, ktorí v dotknutej správcovskej spoločnosti nevykonávajú žiadne výkonné funkcie a ktorí majú skúsenosti v oblasti riadenia rizík a odmeňovania;

d)

vykonávanie politiky odmeňovania sa aspoň raz ročne podrobí centrálnej a nezávislej vnútornej kontrole dodržiavania politík a postupov odmeňovania, ktoré prijal riadiaci orgán v jeho funkcii dohľadu;

e)

zamestnanci v kontrolných funkciách sú odmeňovaní na základe plnenia cieľov súvisiacich s ich funkciami bez ohľadu na výkonnosť oblastí podnikania, ktoré kontrolujú;

f)

nad odmeňovaním vrcholových zamestnancov vo funkciách v oblastiach riadenia rizík a dodržiavania súladu s predpismi vykonáva priamy dohľad výbor pre odmeňovanie, ak takýto výbor existuje;

g)

ak je odmeňovanie viazané na výkonnosť, celková výška odmeny sa zakladá na kombinácii hodnotenia, pokiaľ ide o výkonnosť príslušného jednotlivca a príslušnej obchodnej jednotky alebo dotknutého PKIPCP, a pokiaľ ide o ich riziká, a hodnotenia celkových výsledkov správcovskej spoločnosti, pričom sa pri hodnotení výkonnosti jednotlivca berú do úvahy finančné aj nefinančné kritériá;

h)

hodnotenie výkonnosti sa uskutočňuje vo viacročnom rámci, ktorý je primeraný obdobiu držby odporúčanému investorom PKIPCP, ktoré správcovská spoločnosť spravuje, aby sa zabezpečilo, že proces hodnotenia vychádza z dlhodobejšej výkonnosti PKIPCP a jeho investičných rizík a že skutočná výplata výkonnostných zložiek odmeňovania sa rozloží na rovnaké obdobie;

i)

garantovaná pohyblivá zložka odmeňovania je výnimočná a používa sa len v súvislosti s prijímaním nových zamestnancov, pričom sa obmedzuje na prvý rok zamestnania;

j)

pevná a pohyblivá zložka celkového odmeňovania sú primerane vyvážené a pevná zložka predstavuje dostatočne vysoký podiel celkovej odmeny, aby bolo možné uplatňovať úplne pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeňovania vrátane možnosti nevyplatiť žiadne pohyblivé zložky odmeňovania;

k)

do platieb súvisiacich s predčasným ukončením zmluvy sa premieta výkonnosť dosiahnutá v priebehu obdobia a tieto platby sú navrhnuté tak, aby sa neodmeňovalo zlyhanie;

l)

meranie výkonnosti používané na výpočet pohyblivých zložiek odmeňovania alebo zoskupení pohyblivých zložiek odmeňovania zahŕňa komplexný mechanizmus úpravy na integráciu všetkých relevantných typov súčasných a budúcich rizík;

m)

v závislosti od právnej štruktúry PKIPCP a jeho štatútu alebo zakladajúcich dokumentov pozostáva významná časť a v každom prípade minimálne 50 % akejkoľvek pohyblivej zložky odmeňovania z podielových listov dotknutého PKIPCP, rovnocenných vlastníckych podielov, alebo nástrojov viazaných na akcie, alebo rovnocenných nehotovostných nástrojov s rovnako účinnými stimulmi ako akýkoľvek z nástrojov uvedených v tomto písmene, okrem prípadov, keď správa PKIPCP predstavuje menej než 50 % celkového portfólia spravovaného správcovskou spoločnosťou, pričom v takom prípade sa uvedené minimum vo výške 50 % neuplatňuje.

Nástroje uvedené v tomto písmene podliehajú náležitej politike nerozdeľovania, ktorá je zameraná na zosúladenie motivačných prvkov so záujmami správcovskej spoločnosti a PKIPCP, ktoré spravuje, a investorov takýchto PKIPCP. Členské štáty alebo ich príslušné orgány môžu zaviesť obmedzenia druhov a foriem týchto nástrojov, alebo prípadne zakázať niektoré nástroje. Toto písmeno sa uplatňuje na časť pohyblivej zložky odmeňovania odloženú v súlade s písmenom n), ako aj na neodloženú časť pohyblivej zložky odmeňovania;

n)

významná časť a v každom prípade minimálne 40 % pohyblivej zložky odmeňovania sa odkladá na obdobie, ktoré je primerané z hľadiska obdobia držby odporúčaného investorom dotknutého PKIPCP, a je náležite zosúladená s povahou rizík daného PKIPCP.

Obdobie uvedené v tomto písmene predstavuje minimálne tri roky; odmena splatná v rámci odloženia sa neprideľuje vo väčšom rozsahu než na pomernom základe; v prípade pohyblivej zložky odmeňovania, ktorá predstavuje obzvlášť vysokú sumu, sa odkladá minimálne 60 % sumy;

o)

pohyblivá zložka odmeňovania vrátane odloženej časti sa vypláca alebo prideľuje, len ak to umožňuje finančná situácia správcovskej spoločnosti ako celku a ak je to odôvodnené na základe výkonnosti dotknutého obchodnej jednotky, dotknutého PKIPCP a dotknutého jednotlivca.

Celková pohyblivá zložka odmeňovania sa vo všeobecnosti výrazne kráti, ak sa finančné výsledky dotknutej správcovskej spoločnosti alebo dotknutého PKIPCP zhoršia alebo dosiahnu záporné hodnoty, pričom sa zohľadňuje súčasná odmena, ako aj zníženie vyplácania súm zarobených skôr, a to aj prostredníctvom malusu alebo dohôd o vrátení (clawback);

p)

politika dôchodkového zabezpečenia je v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami správcovskej spoločnosti a PKIPCP, ktoré spravuje.

Ak zamestnanec odíde zo správcovskej spoločnosti pred dosiahnutím dôchodkového veku, správcovská spoločnosť bude počas piatich rokov držať dobrovoľné dávky dôchodkového zabezpečenia v podobe nástrojov uvedených v písmene m). V prípade zamestnanca, ktorý dosiahne dôchodkový vek, sa dobrovoľné dávky dôchodkového zabezpečenia vyplácajú tomuto zamestnancovi formou nástrojov uvedených v písmene m) a podliehajú päťročnému obdobiu nerozdelenia;

q)

od zamestnancov sa požaduje, aby sa zaviazali, že nebudú využívať stratégie osobného hedžingu ani poistenia odmeňovania a zodpovednosti, ktorými by oslabovali účinky väzby na riziká, ktoré sú zakomponované do ich spôsobov odmeňovania;

r)

pohyblivá zložka odmeňovania sa nevypláca prostredníctvom nástrojov ani metód, ktoré napomáhajú vyhýbaniu sa plneniu požiadaviek stanovených v tejto smernici.

2.   Orgán ESMA môže v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 žiadať od príslušných orgánov informácie o politikách a postupoch odmeňovania uvedených v článku 14a tejto smernice.

Orgán ESMA v úzkej spolupráci s orgánom EBA zahrnie do svojich usmernení týkajúcich sa politík odmeňovania ustanovenia o tom, akým spôsobom sa majú uplatňovať rôzne odvetvové zásady odmeňovania, ako sú napríklad zásady odmeňovania stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ (20) a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (21), ak zamestnanci alebo iné kategórie pracovníkov poskytujú služby, na ktoré sa vzťahujú rôzne odvetvové zásady odmeňovania.

3.   Zásady stanovené v odseku 1 sa uplatňujú na všetky požitky akéhokoľvek druhu vyplatené správcovskou spoločnosťou, na akúkoľvek sumu vyplatenú priamo zo strany samotného PKIPCP vrátane výkonnostných poplatkov, a na všetky prevody podielových listov alebo akcií PKIPCP v prospech tých kategórií zamestnancov vrátane vrcholového manažmentu, zamestnancov prijímajúcich riziká, zamestnancov s kontrolnými funkciami a všetkých zamestnancov poberajúcich celkové odmeny, ktoré sú na úrovni odmien vrcholového manažmentu a zamestnancov prijímajúcich riziká, ktorých profesionálne aktivity majú významný vplyv na ich rizikový profil alebo rizikový profil PKIPCP, ktoré spravujú.

4.   Správcovské spoločnosti, ktoré sú významné z hľadiska svojej veľkosti alebo veľkosti PKIPCP, ktoré spravujú, svojej vnútornej organizácie a povahy, rozsahu a zložitosti svojich činností, zriadia výbor pre odmeňovanie. Výbor pre odmeňovanie sa zriadi takým spôsobom, aby bol spôsobilý kompetentne a nezávisle posudzovať politiky a postupy odmeňovania a motivačné prvky vytvorené na riadenie rizík.

Výbor pre odmeňovanie, ktorý je v prípade potreby zriadený v súlade s usmerneniami orgánu ESMA uvedenými v článku 14a ods. 4 zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziko a riadenie rizík dotknutej správcovskej spoločnosti alebo dotknutého PKIPCP a ktoré má prijímať riadiaci orgán v rámci svojej funkcie dohľadu. Výboru pre odmeňovanie predsedá člen riadiaceho orgánu, ktorý v dotknutej správcovskej spoločnosti nevykonáva žiadne výkonné funkcie. Členovia výboru pre odmeňovanie sú členmi riadiaceho orgánu, ktorí v dotknutej správcovskej spoločnosti nevykonávajú žiadne výkonné funkcie.

Ak sa zastúpenie zamestnancov v riadiacom orgáne ustanovuje vo vnútroštátnom práve, výbor pre odmeňovanie zahŕňa jedného alebo viacerých zástupcov zamestnancov. Výbor pre odmeňovanie pri príprave svojich rozhodnutí zohľadňuje dlhodobé záujmy investorov a iných zainteresovaných strán, ako aj verejné záujmy.

(18)  Odporúčanie Komisie 2009/384/ES z 30. apríla 2009 o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb (Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 22)."

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12)."

(20)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1)."

(21)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).“"

3.

V článku 20 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

písomnú dohodu s depozitárom uvedenú v článku 22 ods. 2;“

4.

Článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22

1.   Investičná spoločnosť a správcovská spoločnosť pre každý podielový fond, ktorý spravuje, zabezpečí, aby bol v súlade s touto kapitolou vymenovaný len jeden depozitár.

2.   Vymenovanie depozitára musí byť doložené písomnou dohodou.

V uvedenej dohode sa okrem iného upravuje tok informácií považovaných za nevyhnutné na to, aby depozitár mohol vykonávať svoje funkcie pre PKIPCP, pre ktorý bol vymenovaný za depozitára, ako sa stanovuje v tejto smernici a v iných relevantných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach.

3.   Depozitár:

a)

zabezpečuje, aby sa predaj, emisia, odkúpenie, vyplatenie a zrušenie podielových listov PKIPCP vykonávali v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom a štatútom fondu alebo zakladajúcimi dokumentmi;

b)

zabezpečuje, aby výpočet hodnoty podielových listov PKIPCP bol v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom a štatútom fondu alebo zakladajúcimi dokumentmi;

c)

plní pokyny správcovskej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti, ak nie sú v rozpore s uplatniteľným vnútroštátnym právom alebo štatútom fondu alebo zakladajúcimi dokumentmi;

d)

zabezpečuje, aby pri transakciách zahŕňajúcich aktíva PKIPCP boli všetky protiplnenia poskytované PKIPCP v obvyklých lehotách;

e)

zabezpečuje, aby boli príjmy PKIPCP použité v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom a štatútom fondu alebo zakladajúcimi dokumentmi.

4.   Depozitár zabezpečí, aby boli peňažné toky PKIPCP riadne monitorované, a najmä, aby všetky platby, ktoré vykonávajú investori alebo ktoré sa vykonávajú v ich mene pri upísaní podielových listov PKIPCP, boli prijaté a aby sa všetky hotovostné prostriedky PKIPCP vložili na peňažné účty, ktoré sú:

a)

zriadené na meno PKIPCP, správcovskej spoločnosti, ktorá koná v mene PKIPCP, alebo depozitára, ktorý koná v mene PKIPCP;

b)

zriadené u subjektu uvedeného v článku 18 ods. 1 písm. a), b) a c) smernice Komisie 2006/73/ES (22) a

c)

vedené v súlade so zásadami stanovenými v článku 16 smernice 2006/73/ES.

Ak sú peňažné účty zriadené na meno depozitára, ktorý koná v mene PKIPCP, žiadna hotovosť subjektu uvedeného v písmene b) prvého pododseku a žiadna vlastná hotovosť depozitára sa na takéto účty nevkladá.

5.   Aktíva PKIPCP sa zverujú depozitárovi do úschovy takto:

a)

v prípade finančných nástrojov, ktoré možno držať v úschove (custody), depozitár:

i)

drží v úschove (custody) všetky finančné nástroje, ktoré možno registrovať na účte finančných nástrojov zriadenom v evidencii depozitára, a všetky finančné nástroje, ktoré možno fyzicky doručiť depozitárovi;

ii)

zabezpečí, aby všetky finančné nástroje, ktoré možno registrovať na účte finančných nástrojov zriadenom v evidencii depozitára, boli registrované v evidencii depozitára na oddelených účtoch v súlade so zásadami stanovenými v článku 16 smernice 2006/73/ES, zriadených na meno PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti, ktorá koná v mene PKIPCP, tak, aby sa pri týchto účtoch dalo v súlade s uplatniteľným právom vždy jasne identifikovať, že patria PKIPCP;

b)

v prípade ostatných aktív depozitár:

i)

overuje, či tieto aktíva vlastní PKIPCP alebo správcovská spoločnosť, ktorá koná v mene PKIPCP, a to tak, že na základe informácií alebo dokumentov, ktoré predložil PKIPCP alebo správcovská spoločnosť, a na základe externých dokladov, ak sú k dispozícii, posúdi, či PKIPCP alebo správcovská spoločnosť, ktorá koná v mene PKIPCP, je vlastníkom;

ii)

vedie v evidencii tie aktíva, v prípade ktorých je presvedčený, že sú vo vlastníctve PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti, ktorá koná v mene PKIPC, a priebežne túto evidenciu aktualizuje.

6.   Depozitár pravidelne poskytuje správcovskej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti komplexný zoznam všetkých aktív PKIPCP.

7.   Aktíva, ktoré depozitár drží v úschove (custody), tento depozitár ani žiadna tretia strana, ktorá bola poverená funkciou úschovy (custody), nepoužije na svoj vlastný účet. Takýmto použitím je akákoľvek transakcia s aktívami držanými v úschove (custody) vrátane, okrem iného, prevodu, poskytnutia ako zálohy, predaja a požičania.

Aktíva, ktoré depozitár drží v úschove (custody), možno použiť len za predpokladu, že:

a)

aktíva sa použijú na účet PKIPCP;

b)

depozitár vykonáva pokyny správcovskej spoločnosti v mene PKIPCP;

c)

aktíva sú použité v prospech PKIPCP a v záujme podielnikov; a

d)

transakcia je krytá vysokokvalitným a likvidným kolaterálom, ktorý PKIPCP prijal na základe dohody o prevode vlastníckeho práva.

Trhová hodnota kolaterálu sa musí vždy rovnať aspoň trhovej hodnote použitých aktív zvýšenej o prémiu.

8.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade platobnej neschopnosti depozitára a/alebo akejkoľvek tretej strany nachádzajúcej sa v Únii, ktorá bola poverená úschovou (custody) aktív PKIPCP, nebolo možné aktíva PKIPCP, ktoré sa držia v úschove (custody), rozdeliť veriteľom tohto depozitára a/alebo tejto tretej strany, alebo ich speňažiť v ich prospech.

(22)  Smernica Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 26).“"

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 22a

1.   Depozitár nepoverí funkciami uvedenými v článku 22 ods. 3 a 4 tretie strany.

2.   Funkciami uvedenými v článku 22 ods. 5 môže depozitár poveriť tretie strany len ak:

a)

úlohami nie sú poverené so zámerom obchádzať požiadavky stanovené v tejto smernici;

b)

depozitár môže preukázať, že existuje objektívny dôvod na poverenie;

c)

depozitár využil pri výbere a vymenovaní tretej strany, ktorú zamýšľa poveriť plnením častí svojich úloh, všetky náležité odborné znalosti, starostlivosť a pozornosť a naďalej využíva všetky náležité odborné znalosti, starostlivosť a pozornosť pri pravidelnom preskúmavaní a priebežnom monitorovaní každej tretej strany, ktorú poveril plnením častí svojich úloh, a opatrení tretej strany v súvislosti s úlohami, ktorými bola poverená.

3.   Funkciami uvedenými v článku 22 ods. 5 môže depozitár poveriť tretiu stranu len vtedy, ak táto tretia strana nepretržite počas vykonávania úloh, ktorými bola poverená:

a)

má štruktúry a odborné znalosti, ktoré sú náležité a primerané povahe a zložitosti aktív PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti konajúcej v mene PKIPCP, ktoré sa jej zverili;

b)

pokiaľ ide o úlohy úschovy (custody), uvedené v článku 22 ods. 5 písm. a), podlieha:

i)

účinnej regulácii obozretného podnikania vrátane minimálnych kapitálových požiadaviek, a dohľadu v dotknutej jurisdikcii;

ii)

pravidelnému externému auditu, aby sa zabezpečilo, že finančné nástroje sú v jej držbe;

c)

oddeľuje aktíva klientov depozitára od vlastných aktív a od aktív depozitára takým spôsobom, aby bolo možné kedykoľvek jednoznačne určiť, že patria klientom príslušného depozitára;

d)

prijme všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby v prípade platobnej neschopnosti tretej strany nebolo možné aktíva PKIPCP, ktoré drží tretia strana v úschove (custody), rozdeliť veriteľom tretej strany alebo speňažiť v ich prospech; a

e)

spĺňa všeobecné povinnosti a dodržiava zákazy stanovené v článku 22 ods. 2, 5 a 7 a v článku 25.

Bez ohľadu na prvý pododsek písm. b) bod i), ak sa v právnych predpisoch tretej krajiny vyžaduje, aby určité finančné nástroje držal v úschove (custody) miestny subjekt, pričom žiadne miestne subjekty nespĺňajú požiadavky týkajúce sa poverenia stanovené v uvedenom písmene, depozitár môže svojimi funkciami poveriť takýto miestny subjekt len v rozsahu, v akom to vyžadujú právne predpisy uvedenej tretej krajiny, a len pokiaľ neexistujú miestne subjekty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa poverenia, a len ak:

a)

investori príslušného PKIPCP sú pred tým, ako investovali, náležite informovaní o skutočnosti, že je takéto poverenie potrebné z dôvodu zákonných obmedzení v právnych predpisoch tretej krajiny, o okolnostiach odôvodňujúcich poverenie a o rizikách súvisiacich s takýmto poverením;

b)

investičná spoločnosť alebo správcovská spoločnosť konajúca v mene PKIPCP dala depozitárovi pokyn poveriť úschovou (custody) takýchto finančných nástrojov takýto miestny subjekt.

Tretia strana môže tieto funkcie subdelegovať na inú stranu v prípade, že sú splnené rovnaké požiadavky. V takom prípade sa na príslušné strany mutatis mutandis uplatňuje článok 24 ods. 2.

4.   Na účely tohto článku sa poskytovanie služieb podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES (23) prostredníctvom systémov zúčtovania cenných papierov, ako sa vymedzuje na účely uvedenej smernice, alebo poskytovanie podobných služieb systémami zúčtovania cenných papierov tretích krajín nepovažuje za poverenie funkciami úschovy (custody).

(23)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45).“"

6.

Článok 23 sa mení takto:

a)

odseky 2, 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„2.   Depozitárom je:

a)

národná centrálna banka;

b)

úverová inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie podľa smernice 2013/36/EÚ; alebo

c)

iný právny subjekt, ktorému príslušný orgán udelil podľa právnych predpisov členského štátu povolenie na vykonávanie činností depozitára podľa tejto smernice, podliehajúci požiadavkám kapitálovej primeranosti, ktoré nie sú nižšie ako požiadavky vypočítané v závislosti od zvoleného prístupu podľa článku 315 alebo článku 317 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (24), a ktorý má vlastné zdroje vo výške minimálne počiatočného imania podľa článku 28 ods. 2 smernice 2013/36/EÚ.

Právny subjekt uvedený v prvom pododseku písm. c) podlieha regulácii obozretného podnikania a priebežnému dohľadu a musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:

a)

má infraštruktúru potrebnú na to, aby mohol mať v úschove (custody) finančné nástroje, ktoré možno registrovať na účte finančných nástrojov, zriadenom v evidencii depozitára;

b)

ustanoví primerané politiky a postupy postačujúce na to, aby sa zabezpečilo, že subjekt, ako aj jeho manažéri a zamestnanci, budú dodržiavať svoje povinnosti podľa tejto smernice;

c)

musí mať zavedené spoľahlivé administratívne a účtovné postupy, mechanizmy vnútornej kontroly, efektívne postupy hodnotenia rizík a efektívne mechanizmy kontroly a zabezpečenia pre systémy spracovania informácií;

d)

udržiava a prevádzkuje efektívne organizačné a administratívne mechanizmy s cieľom prijímať všetky primerané opatrenia určené na to, aby sa zabránilo konfliktom záujmov;

e)

zabezpečí vedenie záznamov o všetkých službách, činnostiach a transakciách, ktoré vykonáva, pričom tieto záznamy musia byť dostatočné na to, aby príslušnému orgánu umožnili plniť jeho úlohy v oblasti dohľadu a vykonávať opatrenia na presadzovanie stanovené v tejto smernici;

f)

prijíma primerané opatrenia na zabezpečenie nepretržitosti a regulárnosti vykonávania svojich funkcií depozitára, pričom využíva vhodné a primerané systémy, zdroje a postupy, a to aj na vykonávanie svojich činností depozitára;

g)

všetci členovia jeho riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu musia mať vždy dostatočne dobrú povesť, disponovať dostatočnými znalosťami, schopnosťami a skúsenosťami;

h)

jeho riadiaci orgán disponuje primeranými kolektívnymi znalosťami, schopnosťami a skúsenosťami na to, aby dokázal porozumieť činnostiam depozitára a aj hlavným rizikám;

i)

každý člen jeho riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu koná čestne a poctivo.

3.   Členské štáty určia, ktoré z kategórií inštitúcií uvedených v prvom pododseku odseku 2 sú oprávnené stať sa depozitármi.

4.   Investičné spoločnosti alebo správcovské spoločnosti konajúce v mene PKIPCP, ktoré spravujú, ktoré pred 18. marcom 2016 vymenovali za depozitára inštitúciu, ktorá nespĺňa požiadavky stanovené v odseku 2, vymenujú depozitára, ktorý tieto požiadavky spĺňa pred 18. marcom 2018.

(24)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).“"

b)

odseky 5 a 6 sa vypúšťajú.

7.

Článok 24 sa nahrádza takto:

„Článok 24

1.   Členské štáty zabezpečia, aby bol depozitár zodpovedný voči PKIPCP a voči podielnikom PKIPCP za straty spôsobené depozitárom alebo treťou stranou, ktorá bola poverená úschovou (custody) finančných nástrojov držaných v úschove (custody) v súlade s článkom 22 ods. 5 písm. a).

Členský štát v prípade straty finančného nástroja držaného v úschove (custody) zabezpečí, aby depozitár bez zbytočného odkladu vrátil finančný nástroj identického typu alebo zodpovedajúcu sumu PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti, ktorá koná v mene PKIPCP. Depozitár nenesie zodpovednosť, ak môže preukázať, že strata je dôsledkom vonkajšej udalosti, ktorú nemôže primerane ovplyvniť a ktorej následkom by sa napriek všetkej primeranej snahe o opak nedalo vyhnúť.

Členské štáty zabezpečia, aby bol depozitár takisto zodpovedný voči PKIPCP a voči investorom PKIPCP za všetky ostatné straty, ktoré utrpia v dôsledku toho, že depozitár úmyselne alebo z nedbanlivosti neplní riadne svoje povinnosti podľa tejto smernice.

2.   Na zodpovednosť depozitára podľa odseku 1 nemá vplyv žiadne poverenie uvedené v článku 22a.

3.   Zodpovednosť depozitára podľa odseku 1 sa nesmie vylúčiť ani obmedziť dohodou.

4.   Každá dohoda, ktorá je v rozpore s odsekom 3, je neplatná.

5.   Podielnici PKIPCP sa môžu domáhať zodpovednosti depozitára priamo alebo nepriamo prostredníctvom správcovskej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti za predpokladu, že to nevedie k duplicite nápravy ani k nerovnakému zaobchádzaniu s podielnikmi.“

8.

Článok 25 sa nahrádza takto:

„Článok 25

1.   Žiadna spoločnosť nemôže pôsobiť súčasne ako správcovská spoločnosť a ako depozitár. Žiadna spoločnosť nemôže pôsobiť súčasne ako investičná spoločnosť a ako depozitár.

2.   Pri plnení svojich príslušných funkcií konajú správcovská spoločnosť a depozitár čestne, spravodlivo, odborne, nezávisle a výlučne v záujme PKIPCP a investorov PKIPCP. Pri plnení svojich príslušných funkcií konajú investičná spoločnosť a depozitár čestne, spravodlivo, odborne, nezávisle a výlučne v záujme investorov PKIPCP.

Depozitár nesmie vykonávať činnosti týkajúce sa PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti konajúcej v mene PKIPCP, ktoré môžu vytvárať konflikty záujmov medzi PKIPCP, investormi PKIPCP, správcovskou spoločnosťou a ním samotným, ak depozitár funkčne a hierarchicky neoddelil výkon svojich funkcií depozitára od svojich ostatných potenciálne konfliktných funkcií a ak prípadné konflikty záujmov nie sú riadne identifikované, riadené, monitorované a oznámené investorom PKIPCP.“

9.

Článok 26 sa nahrádza takto:

„Článok 26

1.   Podmienky nahradenia správcovskej spoločnosti a depozitára a pravidlá zabezpečenia ochrany podielnikov v prípade takého nahradenia sú stanovené právnymi predpismi alebo štatútom podielového fondu.

2.   Podmienky nahradenia správcovskej spoločnosti a depozitára a pravidlá zabezpečenia ochrany podielnikov v prípade takého nahradenia sú stanovené v právnych predpisoch alebo zakladajúcich dokumentoch investičnej spoločnosti.“

10.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 26a

Depozitár na požiadanie sprístupní svojim príslušným orgánom všetky informácie, ktoré získal pri výkone svojich úloh a ktoré môžu byť potrebné pre jeho príslušné orgány alebo príslušné orgány PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti.

Ak sú príslušné orgány PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti odlišné od príslušných orgánov depozitára, príslušné orgány depozitára informácie, ktoré získali, bezodkladne zdieľajú s príslušnými orgánmi PKIPCP a správcovskej spoločnosti.

Článok 26b

Komisia je v súlade s článkom 112a splnomocnená prijímať delegované akty, v ktorých bližšie určí:

a)

náležitosti, ktoré je potrebné zahrnúť do písomnej dohody uvedenej v článku 22 ods. 2;

b)

podmienky výkonu funkcií depozitára podľa článku 22 ods. 3, 4 a 5 vrátane:

i)

typov finančného nástroja, ktoré sa zahrnú do rozsahu úloh depozitára spojených s úschovou (custody) v súlade s článkom 22 ods. 5 písm. a);

ii)

podmienok, na základe ktorých môže depozitár vykonávať svoje úlohy spojené s úschovou (custody) finančných nástrojov registrovaných v centrálnom depozitári;

iii)

podmienok, na základe ktorých má depozitár uschovávať finančné nástroje emitované na meno a registrované u emitenta alebo v registri v súlade s článkom 22 ods. 5 písm. b);

c)

povinnosti týkajúce sa náležitej starostlivosti depozitárov podľa článku 22a ods. 2 písm. c);

d)

povinnosť týkajúcu sa oddelenia podľa článku 22a ods. 3 písm. c);

e)

opatrenia, ktoré má prijať tretia strana podľa článku 22a ods. 3 písm. d);

f)

podmienky a okolnosti, za ktorých sa finančné nástroje držané v úschove (custody), považujú za stratené na účely článku 24;

g)

čo sa rozumie pod vonkajšími udalosťami podľa článku 24 ods. 1, ktoré nemožno primerane ovplyvniť a ktorých následkom by sa napriek všetkej primeranej snahe o opak nedalo vyhnúť;

h)

podmienky na splnenie požiadavky nezávislosti uvedenej v článku 25 ods. 2“

11.

V článku 30 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Články 13 až 14b sa uplatňujú mutatis mutandis na investičné spoločnosti, ktoré si neurčili správcovskú spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa tejto smernice.“

12.

V kapitole V sa oddiel 3 vypúšťa.

13.

Článok 69 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Prospekt obsahuje buď:

a)

podrobnosti aktuálnej politiky odmeňovania vrátane, okrem iného, opisu spôsobu výpočtu odmien a požitkov, totožnosti osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požitkov vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie, ak takýto výbor existuje; alebo

b)

súhrnný prehľad politiky odmeňovania a vyhlásenie o tom, že podrobnosti aktuálnej politiky odmeňovania vrátane, okrem iného, opisu spôsobu výpočtu odmien a požitkov, totožnosti osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požitkov vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie, ak takýto výbor existuje, sú dostupné prostredníctvom internetovej stránky vrátane odkazu na túto internetovú stránku, a že sa na požiadanie poskytne bezplatne papierová kópia.“

b)

v odseku 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„Výročná správa takisto obsahuje:

a)

celkovú výšku odmien za finančný rok, rozdelenú na pevné a pohyblivé zložky odmeňovania, ktoré správcovská spoločnosť a investičná spoločnosť vyplatili svojim zamestnancom, počet príjemcov a prípadne akúkoľvek sumu, ktorú vyplatil priamo samotný PKIPCP vrátane akéhokoľvek výkonnostného poplatku;

b)

súhrnnú výšku odmien, rozčlenenú podľa kategórií zamestnancov alebo iných pracovníkov uvedených v článku 14a ods. 3;

c)

opis spôsobu výpočtu odmien a požitkov;

d)

výsledok preskúmaní uvedených v článku 14b ods. 1 písm. c) a d) vrátane všetkých nezrovnalostí, ktoré sa vyskytli;

e)

závažné zmeny prijatej politiky odmeňovania.“

14.

Článok 78 sa mení takto:

a)

v odseku 3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

identifikačné údaje PKIPCP a príslušného orgánu PKIPCP;“;

b)

v odseku 4 sa dopĺňa tento pododsek:

„Kľúčové informácie pre investorov obsahujú aj vyhlásenie o tom, že podrobnosti aktuálnej politiky odmeňovania vrátane, okrem iného, opisu spôsobu výpočtu odmien a požitkov, totožnosti osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a požitkov vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie, ak takýto výbor existuje, sú dostupné prostredníctvom internetovej stránky vrátane odkazu na túto internetovú stránku, a že sa na požiadanie poskytne bezplatne papierová kópia.“.

15.

V článku 98 ods. 2 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

požadovať:

i)

v prípade, že to povoľuje vnútroštátne právo, existujúce záznamy prenosu údajov, ktoré má telekomunikačný operátor, ak existuje dôvodné podozrenie porušenia a ak takéto záznamy môžu byť relevantné pri vyšetrovaní porušení tejto smernice;

ii)

existujúce záznamy telefonických rozhovorov alebo elektronickej komunikácie alebo iné záznamy prenosu údajov, ktorými disponujú PKIPCP, správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti, depozitári alebo akékoľvek iné subjekty regulované podľa tejto smernice;“

16.

Článok 99 sa nahrádza takto:

„Článok 99

1.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných orgánov v oblasti dohľadu uvedené v článku 98 a právo členských štátov ustanoviť a ukladať trestné sankcie, členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa správnych sankcií a iných správnych opatrení, ktoré sa majú ukladať spoločnostiam a osobám v súvislosti s porušeniami vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica, a prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby sa zaistilo ich vykonávanie.

Ak sa členské štáty rozhodnú nestanoviť pravidlá týkajúce sa správnych sankcií za porušenia, na ktoré sa vzťahuje vnútroštátne trestné právo, oznámia Komisii príslušné trestnoprávne ustanovenia.

Správne sankcie a iné správne opatrenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty do 18. marca 2016 oznamujú Komisii a orgánu ESMA zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktorými sa transponuje tento článok, vrátane všetkých príslušných trestnoprávnych ustanovení. Členské štáty oznámia Komisii a orgánu ESMA bez zbytočného odkladu všetky ich následné zmeny.

2.   Ak sa členské štáty rozhodli v súlade s odsekom 1 stanoviť za porušenia ustanovení uvedených v uvedenom odseku trestné sankcie, zabezpečia, aby boli zavedené primerané opatrenia na to, aby príslušné orgány mali všetky právomoci potrebné na spoluprácu so súdnymi orgánmi v rámci ich jurisdikcie na získanie konkrétnych informácií týkajúcich sa vyšetrovaní trestných činov alebo trestných konaní začatých z dôvodu možného porušenia tejto smernice a na poskytnutie týchto informácií ostatným príslušným orgánom a orgánu ESMA s cieľom splniť svoju povinnosť vzájomnej spolupráce a spolupráce s orgánom ESMA na účely tejto smernice.

Príslušné orgány môžu, pokiaľ ide o uľahčenie vymáhania pokút, spolupracovať aj s príslušnými orgánmi iných členských štátov.

3.   Komisia ako súčasť svojho celkového preskúmania fungovania tejto smernice najneskôr do 18. septembra 2017 preskúma uplatňovanie správnych a trestných sankcií, a najmä potrebu ďalšej harmonizácie správnych sankcií stanovených za porušenia požiadaviek stanovených v tejto smernici.

4.   Príslušný orgán môže odmietnuť konať na žiadosť o informácie alebo na žiadosť o spoluprácu pri vyšetrovaní len za týchto výnimočných okolností, a to ak:

a)

oznámenie relevantných informácií by mohlo nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť dožiadaného členského štátu, najmä v súvislosti s bojom proti terorizmu a inej závažnej trestnej činnosti;

b)

je pravdepodobné, že vyhovením žiadosti by sa nepriaznivo ovplyvnilo jeho vlastné vyšetrovanie, činnosti presadzovania alebo prípadne vyšetrovanie trestného činu;

c)

v súvislosti s tými istými činmi a proti tým istým osobám už bolo začaté súdne konanie pred orgánmi dožiadaného členského štátu; alebo

d)

v dožiadanom členskom štáte sa už vyniesol právoplatný rozsudok v súvislosti s takýmito osobami za tie isté činy.

5.   Členské štáty zabezpečia, že ak sa na PKIPCP, správcovské spoločnosti, investičné spoločnosti alebo depozitárov vzťahujú povinnosti, v prípade porušenia vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica, sa v súlade s vnútroštátnym právom môžu uplatniť správne sankcie alebo iné správne opatrenia voči členom riadiaceho orgánu a ďalším fyzickým osobám, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva zodpovedné za porušenie.

6.   V súlade s vnútroštátnym právom členské štáty zabezpečia, aby vo všetkých prípadoch uvedených v odseku 1 správne sankcie a iné správne opatrenia, ktoré sa môžu uplatňovať, zahŕňali aspoň:

a)

verejné vyhlásenie, v ktorom sa identifikuje zodpovedná osoba a povaha porušenia;

b)

príkaz, ktorým sa požaduje, aby zodpovedná osoba upustila od tohto konania a zdržala sa opakovania tohto konania;

c)

v prípade PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti, pozastavenie platnosti povolenia alebo odňatie povolenia PKIPCP alebo správcovskej spoločnosti;

d)

dočasný alebo v prípade opakovaných závažných porušení trvalý zákaz členovi riadiaceho orgánu správcovskej spoločnosti alebo investičnej spoločnosti, alebo akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktorá sa berie na zodpovednosť, vykonávať riadiace funkcie v týchto alebo iných takých spoločnostiach;

e)

v prípade právnickej osoby, maximálne správne pokuty vo výške aspoň 5 000 000 EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, v zodpovedajúcej hodnote v národnej mene k 17. septembru 2014, alebo vo výške 10 % celkového ročného obratu právnickej osoby podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom; v prípade, že je právnická osoba materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, ktorá musí zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (25), relevantným celkovým ročným obratom je celkový ročný obrat alebo zodpovedajúci druh príjmu podľa príslušného práva Únie v oblasti účtovníctva podľa poslednej dostupnej konsolidovanej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom konečnej materskej spoločnosti;

f)

v prípade fyzickej osoby, maximálne správne pokuty vo výške aspoň 5 000 000 EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, v zodpovedajúcej hodnote v národnej mene k 17.septembru 2014;

g)

ako alternatíva k písmenám e) a f), maximálne správne pokuty vo výške aspoň dvojnásobku sumy požitkov vyplývajúcich z porušenia, ak takéto požitky možno určiť, a to aj vtedy, keď presahujú maximálne sumy uvedené v písmenách e) a f).

7.   Členské štáty môžu podľa vnútroštátneho práva splnomocniť príslušné orgány, aby okrem druhov sankcií uvedených v odseku 6 ukladali druhy sankcií, alebo aby ukladali pokuty, ktoré presahujú sumy uvedené v odseku 6 písm. e), f) a g).

(25)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).“"

17.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 99a

Členské štáty zabezpečia, aby sa v ich zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach, ktorými sa transponuje táto smernica, ustanovili sankcie, najmä ak:

a)

sa činnosti PKIPCP vykonávajú bez povolenia, čím sa porušuje článok 5;

b)

sa činnosť správcovskej spoločnosti vykonáva bez predchádzajúceho povolenia, čím sa porušuje článok 6;

c)

sa činnosť investičnej spoločnosti vykonáva bez predchádzajúceho povolenia, čím sa porušuje článok 27;

d)

dôjde k priamemu alebo nepriamemu nadobudnutiu kvalifikovanej účasti v správcovskej spoločnosti alebo sa takáto kvalifikovaná účasť v správcovskej spoločnosti ďalej zvýši, v dôsledku čoho by podiel na hlasovacích právach alebo kapitálový podiel dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo taký podiel, že by sa správcovská spoločnosť stala jeho dcérskou spoločnosťou (ďalej len „navrhované nadobudnutie“) bez toho, aby boli písomne oboznámené príslušné orgány správcovskej spoločnosti, v ktorej sa nadobúdateľ snaží nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť, čím sa porušuje článok 11 ods. 1;

e)

dôjde k priamemu alebo nepriamemu prevedeniu kvalifikovanej účasti v správcovskej spoločnosti alebo k zníženiu tejto kvalifikovanej účasti tak, že podiel na hlasovacích právach alebo kapitálový podiel by klesol pod úroveň 20 %, 30 % alebo 50 % alebo na takú úroveň, že by správcovská spoločnosť prestala byť dcérskou spoločnosťou bez toho, aby boli písomne oboznámené príslušné orgány, čím sa porušuje článok 11 ods. 1;

f)

správcovská spoločnosť získala povolenie na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmikoľvek inými nezákonnými prostriedkami, čím sa porušuje článok 7 ods. 5 písm. b);

g)

investičná spoločnosť získala povolenie na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmikoľvek inými nezákonnými prostriedkami, čím sa porušuje článok 29 ods. 4 písm. b);

h)

správcovská spoločnosť, keď sa dozvedela o nadobudnutí alebo prevode podielov na svojom kapitáli, následkom ktorých tieto podiely prekročia alebo klesnú pod niektorý z prahov uvedených v článku 11 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ, neinformuje príslušné orgány o týchto nadobudnutiach alebo prevodoch, čím sa porušuje článok 11 ods. 1 tejto smernice;

i)

správcovská spoločnosť neinformuje aspoň raz za rok príslušný orgán o menách akcionárov a členov, ktorí majú kvalifikované účasti, a o veľkosti týchto účastí, čím sa porušuje článok 11 ods. 1;

j)

správcovská spoločnosť neplní postupy a opatrenia, ktoré jej ukladajú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje článok 12 ods. 1 písm. a);

k)

správcovská spoločnosť neplní požiadavky týkajúce sa jej štruktúry a organizácie, ktoré jej ukladajú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje článok 12 ods. 1 písm. b);

l)

investičná spoločnosť nedodržiava postupy a opatrenia, ktoré jej ukladajú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje článok 31;

m)

správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť nedodržiavajú požiadavky, ktoré sa týkajú poverenia tretích strán ich funkciami a ktoré im ukladajú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponujú články 13 a 30;

n)

správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť nedodržiavajú pravidlá vykonávania činností, ktoré im ukladajú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponujú články 14 a 30;

o)

depozitár neplní svoje úlohy v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa transponuje článok 22 ods. 3 až 7;

p)

investičná spoločnosť alebo správcovská spoločnosť pre každý z podielových fondov, ktoré spravuje, opakovane neplní povinnosti týkajúce sa investičných politík PKIPCP, stanovené vo vnútroštátnych ustanoveniach, ktorými sa transponuje kapitola VII;

q)

správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť neuplatňuje postup pre riadenie rizík alebo postup pre presné a nezávislé stanovenie hodnoty OTC derivátov, stanovené vo vnútroštátnych ustanoveniach, ktorými sa transponuje článok 51 ods. 1;

r)

investičná spoločnosť alebo správcovská spoločnosť pre každý podielový fond, ktorý spravuje, opakovane neplní povinnosti týkajúce sa poskytovania informácií investorom, ktoré jej ukladajú vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponujú články 68 až 82;

s)

správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť, ktorá uvádza podielové listy PKIPCP, ktorý spravuje, na trh v inom členskom štáte než domovskom členskom štáte PKIPCP, nesplní oznamovaciu povinnosť stanovenú v článku 93 ods. 1

Článok 99b

1.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány zverejnili na svojej oficiálnej internetovej stránke každé rozhodnutie, voči ktorému sa neuplatnil opravný prostriedok a ktorým sa ukladá správna sankcia alebo opatrenie za porušenia vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica, a to bezodkladne po tom, ako je osoba, ktorej bola sankcia alebo opatrenie uložené, o uvedenom rozhodnutí informovaná. Zverejnenie zahŕňa aspoň informácie o druhu a povahe porušenia a totožnosti zodpovedných osôb. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na rozhodnutia, ktorými sa ukladajú opatrenia, ktoré sú vyšetrovacej povahy.

Ak však zverejnenie totožnosti právnických osôb alebo osobných údajov fyzických osôb považuje príslušný orgán na základe individuálneho posúdenia uskutočneného v súvislosti s primeranosťou zverejnenia takýchto údajov za neprimerané, alebo ak zverejnenie ohrozuje stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie, členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány vykonali jeden z týchto krokov:

a)

odložili zverejnenie rozhodnutia o uložení sankcie alebo opatrenia až dovtedy, kým pominú dôvody na nezverejnenie;

b)

zverejnili rozhodnutie o uložení sankcie alebo opatrenia na anonymnom základe spôsobom, ktorý je v súlade s vnútroštátnym právom, ak sa takýmto anonymným zverejnením zabezpečí účinná ochrana dotknutých osobných údajov; alebo

c)

nezverejnili rozhodnutie o uložení sankcie alebo opatrenia v prípade, ak sa možnosti stanovené v písmenách a) a b) považujú za nedostatočné na zabezpečenie:

i)

toho, aby sa neohrozila stabilita finančných trhov;

ii)

primeranosti zverejnenia takýchto rozhodnutí, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa považujú za menej závažné.

V prípade rozhodnutia zverejniť sankciu alebo opatrenie na anonymnom základe sa zverejnenie relevantných údajov môže na primerané obdobie odložiť, ak sa predpokladá, že v priebehu tohto obdobia pominú dôvody na anonymné zverejnenie.

2.   Príslušné orgány informujú orgán ESMA o všetkých správnych sankciách uložených, ale nezverejnených v súlade s odsekom 1 druhým pododsekom písm. c), a to aj o každom odvolaní sa proti týmto sankciám a o výsledku takéhoto odvolania. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány dostali informácie a konečný rozsudok v súvislosti s každou uloženou trestnou sankciou a predložia ich orgánu ESMA. Orgán ESMA udržiava centrálnu databázu sankcií, ktoré mu boli oznámené, a to výlučne na účel výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi. Uvedená databáza je prístupná len príslušným orgánom a aktualizuje sa na základe informácií, ktoré príslušné orgány poskytujú.

3.   Ak je rozhodnutie uložiť sankciu alebo opatrenie predmetom odvolania na príslušnom súdnom alebo inom orgáne, príslušné orgány na svojej oficiálnej internetovej stránke bezodkladne zverejnia aj túto informáciu a všetky následné informácie o výsledku takéhoto odvolania. Zverejní sa aj každé rozhodnutie o zrušení predchádzajúceho rozhodnutia o uložení sankcie alebo opatrenia.

4.   Príslušné orgány zabezpečia, aby každé zverejnenie v súlade s týmto článkom zostalo na ich oficiálnej internetovej stránke aspoň päť rokov od jeho zverejnenia. Osobné údaje, ktoré sú súčasťou zverejnenia, sa ponechajú na oficiálnej internetovej stránke príslušného orgánu len na obdobie, ktoré je nevyhnutné podľa uplatniteľných predpisov o ochrane údajov.

Článok 99c

1.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány pri určovaní druhu správnych sankcií alebo opatrení a výšky správnych pokút zabezpečili, aby boli účinné, primerané a odrádzajúce, a zohľadnili všetky relevantné okolnosti, v prípade potreby vrátane:

a)

závažnosti a dĺžky trvania porušenia;

b)

miery zodpovednosti osoby zodpovednej za porušenie;

c)

finančnej sily osoby zodpovednej za porušenie, napríklad podľa jej celkového obratu v prípade právnickej osoby, alebo ročného príjmu v prípade fyzickej osoby;

d)

významu ziskov, ktoré dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila osoba zodpovedná za porušenie, ujmy, ktorú utrpeli iné osoby, a prípadne ujmy na fungovaní trhov či širšieho hospodárstva, ak ich možno určiť;

e)

úrovne súčinnosti osoby zodpovednej za porušenie s príslušným orgánom;

f)

predchádzajúcich porušení, ktorých sa osoba zodpovedná za porušenie dopustila;

g)

opatrení, ktoré osoba zodpovedná za porušenie prijala po porušení s cieľom zabrániť jeho opakovaniu.

2.   Príslušné orgány pri vykonávaní svojich právomocí ukladať sankcie podľa článku 99 úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania a správne sankcie priniesli výsledky, o ktoré sa usiluje táto smernica. Zároveň pri vykonávaní právomocí v oblasti dohľadu a vyšetrovania a uplatňovaní správnych sankcií a opatrení v cezhraničných prípadoch koordinujú v súlade s článkom 101 svoje kroky, aby zabránili možnej duplicite a prekrývaniu sa.

Článok 99d

1.   Členské štáty zavedú účinné a spoľahlivé mechanizmy na podporu oznamovania potenciálnych alebo skutočných porušení vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica, príslušným orgánom vrátane bezpečných komunikačných kanálov na účely oznamovania takýchto porušení.

2.   Mechanizmy uvedené v odseku 1 zahŕňajú aspoň:

a)

konkrétne postupy prijímania správ o porušeniach a následné kroky;

b)

zodpovedajúcu ochranu zamestnancov investičných spoločností, správcovských spoločností a depozitárov, ktorí oznámia porušenia spáchané v rámci týchto subjektov, aspoň proti odplate, diskriminácii a iným druhom nespravodlivého zaobchádzania;

c)

ochranu osobných údajov týkajúcich sa osoby, ktorá oznámi porušenia, a fyzickej osoby, ktorá je za porušenie údajne zodpovedná, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (26);

d)

jasné pravidlá, ktorými sa zabezpečí, aby sa vo všetkých prípadoch vo vzťahu k osobám, ktoré nahlásia porušenie, zaručila dôvernosť, s výnimkou situácie, keď vnútroštátne právo vyžaduje zverejnenie v súvislosti s ďalším vyšetrovaním alebo následným súdnym konaním.

3.   Orgán ESMA poskytne jeden alebo viac bezpečných komunikačných kanálov na účely oznamovania porušení vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica. Orgán ESMA zabezpečí, aby tieto komunikačné kanály boli v súlade s odsekom 2 písm. a) až d).

4.   Členské štáty zabezpečia, aby sa oznamovanie zo strany zamestnancov investičných spoločností, správcovských spoločností a depozitárov uvedené v odsekoch 1 a 3 nepovažovalo za porušenie žiadneho obmedzenia zverejňovania informácií stanoveného v zmluve alebo v akomkoľvek zákone, inom právnom predpise alebo správnom opatrení a aby oznamujúca osoba nebola braná na zodpovednosť žiadneho druhu v súvislosti s takýmto oznamovaním.

5.   Členské štáty od správcovských spoločností, investičných spoločností a depozitárov požadujú, aby mali zavedené vhodné postupy pre svojich zamestnancov na interné nahlasovanie porušení prostredníctvom konkrétneho, nezávislého a autonómneho kanála.

Článok 99e

1.   Príslušné orgány poskytujú orgánu ESMA každý rok súhrnné informácie týkajúce sa sankcií a opatrení uložených v súlade s článkom 99. Orgán ESMA tieto informácie uverejní vo výročnej správe.

2.   Ak príslušný orgán zverejnil správne sankcie alebo opatrenia, tieto správne sankcie alebo opatrenia zároveň oznámi orgánu ESMA. Ak zverejnená sankcia alebo opatrenie súvisia so správcovskou spoločnosťou alebo investičnou spoločnosťou, orgán ESMA doplní odkaz na zverejnenú sankciu alebo opatrenie do zoznamu správcovských spoločností uverejneného podľa článku 6 ods. 1

3.   Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom určiť postupy a formuláre na poskytovanie informácií uvedených v tomto článku.

Orgán ESMA predloží tento návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do 18. septembra 2015.

Komisii sa v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku.

(26)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).“"

18.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 104a

1.   Členské štáty uplatňujú smernicu 95/46/ES na spracovanie osobných údajov, ktoré sa v členských štátoch vykonáva podľa tejto smernice.

2.   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (27) sa uplatňuje na spracovanie osobných údajov vykonané orgánom ESMA podľa tejto smernice.

(27)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).“"

19.

V článku 12 ods. 3, článku 14 ods. 2, článku 43 ods. 5, článku 51 ods. 4, článku 60 ods. 6, článku 61 ods. 3, článku 62 ods. 4, článku 64 ods. 4, článku 75 ods. 4, článku 78 ods. 7, článku 81 ods. 2, článku 95 ods. 1 a článku 111 sa slová: „v súlade s článkom 112 ods. 2, 3 a 4 a za podmienok uvedených v článkoch 112a a 112b“ nahrádzajú slovami „v súlade s článkom 112a“.

20.

V článku 50a sa slová „v súlade s článkom 112a a za podmienok stanovených v článkoch 112b a 112c“ nahrádzajú slovami „v súlade s článkom 112a“.

21.

V článku 52 ods. 4 sa v treťom pododseku slová „článku 112 ods. 1“ nahrádzajú slovami „článku 112“.

22.

Článok 112 sa nahrádza takto:

„Článok 112

Komisii pomáha Európsky výbor pre cenné papiere zriadený rozhodnutím Komisie 2001/528/ES (28).

(28)  Rozhodnutie Komisie 2001/528/ES zo 6. júna 2001, ktorým sa zriaďuje Európsky výbor pre cenné papiere (Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45).“"

23.

Článok 112a sa nahrádza takto:

„Článok 112a

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 12, 14, 43, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 a 111 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 4. januára 2011.

Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 26b sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 17. septembra 2014.

Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 50a sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 21. júla 2011.

Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 51 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 20. júna 2013.

Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím týchto štvorročných období. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 12, 14, 26b, 43, 50a, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 a 111 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článkov 12, 14, 26b, 43, 50a, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 a 111 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.“

24.

Článok 112b sa vypúšťa.

25.

V prílohe I sa vo vzore A bod 2 nahrádza takto:

„2.

Informácie týkajúce sa depozitára:

2.1.

Totožnosť depozitára PKIPCP a opis jeho úloh a konfliktov záujmov, ktoré môžu vzniknúť.

2.2.

Opis všetkých funkcií v oblasti úschovy, ktoré depozitár delegoval, zoznam subjektov, na ktoré sa funkcie delegovali a subdelegovali, a všetky konflikty záujmov, ktoré môžu na základe tohto delegovania vzniknúť.

2.3.

Vyhlásenie, že aktuálne informácie týkajúce sa bodov 2.1 a 2.2 budú investorom na požiadanie k dispozícii.“

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia do 18. marca 2016 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia uvedené v prvom pododseku uplatňujú od 18. marca 2016. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 23. júla 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

S. GOZI


(1)  Ú. v. EÚ C 96, 4.4.2013, s. 18.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 23. júla 2014.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(4)  Odporúčanie Komisie 2009/384/ES z 30. apríla 2009 o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb (Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 22).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(8)  Smernica Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 26).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov (Ú. v. ES L 84, 26.3.1997, s. 22).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(14)  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(16)  Ú. v. EÚ C 100, 6.4.2013, s. 12.


Top