Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0077

Smernica Komisie 2014/77/EÚ z  10. júna 2014 , ktorou sa menia prílohy I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív Text s významom pre EHP

OJ L 170, 11.6.2014, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/77/oj

11.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 170/62


SMERNICA KOMISIE 2014/77/EÚ

z 10. júna 2014,

ktorou sa menia prílohy I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúcu sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS (1), a najmä na jej článok 10 ods. 1,

keďže:

(1)

V smernici 98/70/ES sa stanovujú environmentálne špecifikácie, ako aj analytické metódy pre benzín a naftové palivá, ktoré sa uvádzajú na trh.

(2)

Tieto analytické metódy odkazujú na určité normy stanovené Európskym výborom pre normalizáciu (CEN). Keďže v dôsledku technického pokroku CEN tieto normy nahradil novými, je vhodné aktualizovať odkazy na tieto normy v prílohe I a II k smernici 98/70/ES.

(3)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre kvalitu palív zriadeného článkom 11 ods. 1 smernice 98/70/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 98/70/ES sa mení takto:

1.

Príloha I sa mení takto:

a)

Text poznámky pod čiarou č. 1 sa nahrádza takto:

„Metódy testovania sú špecifikované v norme EN 228:2012. Členské štáty môžu prijať analytickú metódu špecifikovanú v norme, ktorá nahradí normu EN 228:2012, ak je možné preukázať, že zaručuje aspoň takú úroveň správnosti a presnosti ako analytická metóda, ktorú nahrádza.“

b)

Text poznámky pod čiarou č. 6 sa nahrádza takto:

„Ďalšie monoalkoholy a étery s koncovým destilačným bodom nie vyšším než destilačný bod podľa normy EN 228:2012.“

2.

V prílohe II sa text poznámky pod čiarou č. 1 nahrádza takto:

„Metódy testovania sú špecifikované v norme EN 590:2013. Členské štáty môžu prijať analytickú metódu špecifikovanú v norme, ktorá nahradí normu EN 590:2013, ak je možné preukázať, že zaručuje aspoň takú úroveň správnosti a presnosti ako analytická metóda, ktorú nahrádza.“

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 12 mesiacov od jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Tieto ustanovenia sa začnú uplatňovať do 12 mesiacov od uverejnenia tejto smernice v Úradnom vestníku Európskej únie.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58.


Top