EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0073

Delegovaná smernica Komisie 2014/73/EÚ z  13. marca 2014 , ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v poplatinovaných platinových elektródach používaných na meranie vodivosti Text s významom pre EHP

OJ L 148, 20.5.2014, p. 80–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/73/oj

20.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/80


DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE 2014/73/EÚ

z 13. marca 2014,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v poplatinovaných platinových elektródach používaných na meranie vodivosti

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Smernicou 2011/65/EÚ sa zakazuje používanie olova v elektrických a elektronických zariadeniach uvedených na trh.

(2)

Poplatinované platinové elektródy (PPE) sú platinové elektródy pokryté tenkou vrstvou platinovej černe. Používajú sa tam, kde sa vyžaduje širokospektrálne meranie vodivosti, alebo na meranie vodivosti v silne kyslých alebo zásaditých podmienkach. Nahradenie olova v PPE, vyhnutie sa jeho použitiu, či nahradenie samotných PPE inými typmi elektród nie je v takýchto podmienkach z vedeckého a technického hľadiska uskutočniteľné.

(3)

Používanie olova v PPE na širokospektrálne meranie vodivosti alebo na meranie vodivosti v silne kyslých alebo zásaditých podmienkach by sa preto malo vyňať zo zákazu do 31. decembra 2018. Toto prechodné obdobie je potrebné z hľadiska výskumu a je nepravdepodobné, že by negatívne ovplyvnilo inováciu.

(4)

Smernica 2011/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha IV k smernici 2011/65/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do posledného dňa šiesteho mesiaca po nadobudnutí účinnosti. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.


PRÍLOHA

V prílohe IV k smernici 2011/65/EÚ sa dopĺňa tento bod 37:

„37.

Olovo v poplatinovaných platinových elektródach používaných na meranie vodivosti, ak platí aspoň jedna z týchto podmienok:

a)

širokospektrálne merania s rozsahom vodivosti prekračujúcim jeden matematický rád (napr. rozsah od 0,1 mS/m do 5 mS/m) v laboratóriu pri neznámych koncentráciách;

b)

merania roztokov, pri ktorých sa vyžaduje presnosť ± 1 % vzorkového rozsahu a vysoká odolnosť elektródy proti korózii v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

i)

roztoky s kyslosťou < pH 1;

ii)

roztoky so zásaditosťou > pH 13;

iii)

korozívne roztoky obsahujúce halogénový plyn;

c)

merania vodivosti nad 100 mS/m, ktoré si vyžadujú prenosné prístroje.

Platí do 31. decembra 2018.“


Top