EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0065

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z  15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (prepracované znenie) Text s významom pre EHP

Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, p. 349–496 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj

12.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 173/349


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/65/EÚ

z 15. mája 2014

o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

zo zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (4) bola opakovane podstatným spôsobom zmenená (5). Pri príležitosti ďalších zmien a doplnení je z dôvodu prehľadnosti vhodné túto smernicu prepracovať.

(2)

Smernica Rady 93/22/EHS (6) mala za úlohu stanoviť podmienky, na základe ktorých by investičné spoločnosti a banky, ktorým bolo udelené povolenie, mohli poskytovať určené služby alebo zriaďovať pobočky v iných členských štátoch na základe povolenia a dohľadu domovskej krajiny. Na tento účel sa uvedená smernica zamerala na zosúladenie požiadaviek na prvotné povolenie a na činnosť investičných spoločností vrátane pravidiel výkonu činnosti. Tiež zabezpečila zosúladenie niektorých podmienok upravujúcich činnosť regulovaných trhov.

(3)

V ostatných rokoch sa stalo viac investorov aktívnymi na finančných trhoch a ponúka sa im ešte komplexnejší rozsiahly súbor služieb a nástrojov. Vzhľadom na tento vývoj by mal právny rámec Únie zahŕňať celý rozsah aktivít orientovaných na investorov. Na tento účel je potrebné zabezpečiť potrebnú úroveň zosúladenia, aby sa investorom poskytla vysoká úroveň ochrany a aby sa investičným spoločnostiam umožnilo poskytovať služby v celej Únii v rámci vnútorného trhu na základe dohľadu domovskej krajiny. Smernica 93/22/EHS sa preto nahradila smernicou 2004/39/ES.

(4)

Finančná kríza odhalila nedostatky vo fungovaní a transparentnosti finančných trhov. Vývoj finančných trhov odhalil potrebu posilniť rámec pre reguláciu trhov s finančnými nástrojmi vrátane prípadov, v ktorých obchodovanie na takýchto trhoch prebieha mimo burzy (OTC), s cieľom zvýšiť transparentnosť, lepšie chrániť investorov, posilniť dôveru, zaoberať sa neregulovanými oblasťami a zabezpečiť, aby orgány dohľadu dostali primerané právomoci na plnenie svojich úloh.

(5)

Regulačné orgány sa zhodujú na medzinárodnej úrovni, že nedostatky v správe a riadení mnohých finančných inštitúcií vrátane chýbajúcich účinných bŕzd a protiváh medzi nimi predstavujú faktor, ktorý prispel k finančnej kríze. Nadmerné a neobozretné riskovanie môže viesť k zlyhaniu jednotlivých finančných inštitúcií a k systémovým problémom v členských štátoch a na celom svete. Nezodpovedné správanie spoločností poskytujúcich služby klientom môže viesť k poškodeniu investorov a k strate ich dôvery. V záujme riešenia potenciálne škodlivého účinku týchto nedostatkov mechanizmov správy a riadenia spoločností by sa smernica 2004/39/ES mala doplniť podrobnejšími zásadami a minimálnymi normami. Tieto zásady a normy by sa mali uplatňovať s ohľadom na povahu, veľkosť a zložitosť investičných spoločností.

(6)

Skupina na vysokej úrovni pre finančný dohľad v EÚ vyzvala Úniu, aby vypracovala harmonizovanejší súbor opatrení finančnej regulácie. V kontexte budúcej európskej architektúry dohľadu sa na zasadnutí Európskej rady 18. a 19. júna 2009 zdôraznila aj potreba stanoviť jednotný európsky súbor pravidiel vzťahujúcich sa na všetky finančné inštitúcie na vnútornom trhu.

(7)

Smernica 2004/39/ES by sa preto mala v súčasnosti sčasti prepracovať ako smernica a sčasti nahradiť nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (7). Oba právne nástroje by spolu mali tvoriť právny rámec upravujúci požiadavky vzťahujúce sa na investičné spoločnosti, regulované trhy, poskytovateľov služieb vykazovania údajov a spoločností z tretích krajín, ktoré poskytujú investičné služby alebo činnosti v Únii. Táto smernica by sa preto mala vykladať spolu s uvedeným nariadením. Táto smernica by mala obsahovať ustanovenia upravujúce udeľovanie povolenia na činnosť, nadobúdanie kvalifikovanej účasti, uplatňovanie slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, podmienky výkonu činnosti investičných spoločností na zabezpečenie ochrany investorov, právomoci orgánov dohľadu domovských a hostiteľských členských štátov a režim ukladania sankcií. Keďže hlavný cieľ a predmet úpravy tejto smernice je harmonizovať vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa oblastí, na ktoré sa vzťahuje, mala by vychádzať z článku 53 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Forma smernice je vhodná preto, aby bolo v prípade nutnosti možné prispôsobiť vykonávacie ustanovenia v oblastiach pôsobnosti tejto smernice špecifikám konkrétneho trhu a právneho systému v každom členskom štáte.

(8)

Je potrebné zahrnúť do zoznamu finančných nástrojov komoditné deriváty a iné nástroje, ktoré sú vytvorené a obchodované takým spôsobom, že sú podľa regulačných aspektov porovnateľné s tradičnými finančnými nástrojmi.

(9)

Rozsah pôsobnosti finančných nástrojov bude zahŕňať fyzicky vyrovnané energetické zmluvy obchodované v organizovanom obchodnom systéme (OTF), s výnimkou zmlúv, ktoré sú upravované nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 (8). Na zmiernenie dosahu takéhoto zahrnutia do pôsobnosti na spoločnosti obchodujúce s danými produktmi boli prijaté viaceré opatrenia. Tieto spoločnosti sú v súčasnosti vylúčené z požiadaviek na vlastné zdroje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (9) a táto výnimka sa v zmysle článku 493 ods. 1 uvedeného nariadenia podrobí preskúmaniu pred uplynutím jej platnosti najneskôr na konci roka 2017. Keďže tieto zmluvy sú finančné nástroje, požiadavky plynúce z práva o finančných trhoch by sa na ne vzťahovali už od začiatku, a teda by sa odo dňa uplatňovania tejto smernice a nariadenia (EÚ) č. 600/2014 uplatňovali požiadavky na obmedzenia pozícií, oznamovanie transakcií a zneužívanie trhu. Stanovuje sa však obdobie 42 mesiacov na uplatňovanie zúčtovacej povinnosti a maržových požiadaviek stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (10).

(10)

Rozsah pôsobnosti týkajúcej sa komoditných derivátov obchodovaných na OTF a urovnaných fyzicky by sa mal obmedziť, aby sa zabránilo medzere, ktorá by mohla viesť k regulačnej arbitráži. Je preto potrebné stanoviť delegovaný akt, ktorým sa ďalej spresní význam výrazu „musí sa vyrovnať fyzicky“, pričom sa zohľadní aspoň vytvorenie vymožiteľnej a záväznej povinnosti fyzického doručenia, ktoré nemožno pozastaviť, a bez práva na vyrovnanie v hotovosti alebo na kompenzované transakcie, s výnimkou prípadu vyššej sily, platobnej neschopnosti alebo inej nemožnosti uskutočnenia bona fide.

(11)

Na spotových sekundárnych trhoch s emisnými kvótami sa vyskytli prípady rôznych podvodných praktík, ktoré by mohli narušiť dôveru v systémy obchodovania s emisnými kvótami stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (11), a prijímajú sa opatrenia na posilnenie systému registrov emisných kvót a podmienok na otvorenie účtu na obchodovanie s emisnými kvótami. S cieľom posilniť integritu a chrániť efektívne fungovanie týchto trhov vrátane komplexného dohľadu nad obchodovaním je vhodné doplniť opatrenia prijaté na základe smernice 2003/87/ES úplným zahrnutím emisných kvót do rámca pôsobnosti tejto smernice a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (12) ich klasifikáciou ako finančných nástrojov.

(12)

Cieľom tejto smernice je zahrnúť podniky, predmetom bežného podnikania alebo činnosti, ktorých je poskytovanie investičných služieb a/alebo vykonávanie investičných činností na profesionálnom základe. Jej pôsobnosť by sa preto nemala vzťahovať na žiadnu osobu s inou profesionálnou činnosťou.

(13)

Je potrebné zriadiť komplexný regulačný systém upravujúci vykonávanie transakcií s finančnými nástrojmi bez ohľadu na metódy obchodovania použité na uzavretie týchto transakcií, ako aj na zabezpečenie vysokej kvality pri uskutočňovaní investorských transakcií a na zachovanie integrity a celkovej efektívnosti finančného systému. Mal by sa zabezpečiť koherentný a riziko zohľadňujúci rámec pre reguláciu najdôležitejších druhov systémov vykonávania pokynov, ktoré sa v súčasnosti uskutočňujú na európskom finančnom trhu. Je potrebné uznať vznik novej generácie organizovaných obchodných systémov popri regulovaných trhoch, ktoré by mali podliehať povinnostiam zameraným na zachovanie efektívneho a riadneho fungovania finančných trhov, a zabezpečiť, aby takéto organizované obchodné systémy nevyužívali medzery v regulácii.

(14)

Všetky obchodné miesta, a to regulované trhy, multilaterálne obchodné systémy (MTF) a OTF by mali stanoviť transparentné a nediskriminačné pravidlá upravujúce prístup k systému. Kým však regulované trhy a MTF by mali zostať podrobené rovnakým požiadavkám týkajúcim sa toho, koho môžu povoliť ako členov alebo účastníkov, OTF by mali byť schopné stanoviť a obmedziť prístup okrem iného na základe úlohy a povinností, ktoré majú vo vzťahu ku svojim klientom. V tejto súvislosti by obchodné miesta mali byť schopné spresniť parametre, ktorými sa systém riadi, akými sú minimálny čas latencie, pokiaľ sa tak deje otvorene a transparentne a nedôjde k diskriminácii zo strany organizátora platformy.

(15)

Centrálna protistrana je v nariadení (EÚ) č. 648/2012 vymedzená ako právnická osoba, ktorá vstupuje medzi strany zmlúv obchodovaných na jednom alebo viacerých finančných trhoch ako kupujúci voči všetkým predávajúcim a predávajúci voči všetkým kupujúcim. Na centrálne protistrany sa nevzťahuje pojem OTF v zmysle vymedzenia uvedeného v tejto smernici.

(16)

Osoby, ktoré majú prístup na regulované trhy alebo do MTF sú uvedené ako členovia alebo účastníci. Oba termíny sa môžu navzájom zamieňať. Tieto termíny nezahŕňajú používateľov, ktorí majú prístup k obchodným miestam len prostredníctvom priameho elektronického prístupu.

(17)

Systematickí internalizátori by sa mali vymedziť ako investičné spoločnosti, ktoré na organizovanom, častom, systematickom základe a v podstatnej miere obchodujú na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov mimo regulovaného trhu, MTF alebo OTF. V snahe zabezpečiť objektívne a účinné uplatňovanie tejto definície na investičné spoločnosti by každé dvojstranné obchodovanie, ktoré sa vykonáva s klientmi, malo byť relevantné a kvantitatívne kritériá by mali dopĺňať kvalitatívne kritériá na identifikáciu investičných spoločností, ktoré sú povinné registrovať sa ako systematickí internalizátori. Hoci obchodné miesta sú platformy, v ktorých nastáva interakcia záujmov viacerých tretích strán kúpiť a predať, systematickému internalizátorovi by sa nemalo povoliť spájať záujmy tretích strán kúpiť a predať funkčne rovnakým spôsobom ako obchodné miesto.

(18)

Osoby spravujúce svoje vlastné aktíva a podniky, ktoré neposkytujú investičné služby alebo nevykonávajú iné investičné činnosti ako obchodovanie na vlastný účet s finančnými nástrojmi, ktoré nie sú komoditnými derivátmi, emisnými kvótami alebo ich derivátmi, by nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, okrem prípadu, ak sú tvorcami trhu, členmi alebo účastníkmi regulovaného trhu alebo MTF alebo majú priamy elektronický prístup k obchodnému miestu, používajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania alebo obchodujú na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov.

(19)

V komuniké ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk krajín skupiny G20 z 15. apríla 2011 sa uvádza, že účastníci trhov s komoditnými derivátmi by mali podliehať primeranej regulácii a dohľadu, a preto sa určité výnimky zo smernice 2004/39/ES majú zmeniť.

(20)

Na osoby, ktoré obchodujú na vlastný účet ako tvorcovia trhu s komoditnými derivátmi, emisnými kvótami alebo ich derivátmi s výnimkou osôb, ktoré obchodujú na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov, alebo ktoré poskytujú investičné služby v oblasti komoditných derivátov alebo emisných kvót či ich derivátov zákazníkom alebo dodávateľom v rámci svojej hlavnej obchodnej činnosti, by sa nemal vzťahovať rozsah pôsobnosti tejto smernice, ak je uvedená činnosť vedľajšou činnosťou k svojej hlavnej činnosti na skupinovom základe a táto hlavná činnosť nepredstavuje poskytovanie investičných služieb v zmysle tejto smernice ani bankových činností v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚS (13), ani tvorbou trhu s komoditnými derivátmi a ak takéto osoby nepoužívajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania. Technické kritériá pre stanovenie, kedy je činnosť vedľajšia vo vzťahu k takejto hlavnej činnosti, by sa mali spresniť v regulačných technických predpisoch so zreteľom na kritériá špecifikované v tejto smernici.

Tieto kritériá by mali zabezpečiť, že rozsah pôsobnosti tejto smernice sa bude vzťahovať aj na nefinančné spoločnosti obchodujúce s finančnými nástrojmi neúmerne k miere investícií do hlavnej činnosti. Pritom by tieto kritériá mali aspoň zohľadňovať potrebu, aby vedľajšie činnosti predstavovali menšinovú časť činností na skupinovom základe, ako aj objem ich obchodnej činnosti v porovnaní s celkovou obchodnou činnosťou na trhu v danej kategórii aktív. Je vhodné, aby v prípade, že povinnosť poskytovania likvidity na obchodnom mieste požadujú regulačné orgány v súlade s právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, inými právnymi predpismi a správnymi ustanoveniami, alebo obchodné miesta, na ktorých boli tieto transakcie uzavreté, táto povinnosť by nemala byť zohľadnená pri posudzovaní toho, či je činnosť vedľajšia.

(21)

Na účely tejto smernice a nariadenia (EÚ) č. 600/2014, ktoré upravujú OTC aj deriváty obchodované na burze v zmysle nariadenia (EÚ) č. 600/2014, činnosti, ktoré sa považujú za objektívne merateľné ako znižujúce riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou alebo finančným zabezpečovaním likvidity a transakcie v rámci skupiny, by sa mali posudzovať konzistentne s nariadením (EÚ) č. 648/2012.

(22)

Osoby, ktoré obchodujú s komoditnými derivátmi, emisnými kvótami a ich derivátmi, môžu obchodovať aj s inými finančnými nástrojmi v rámci svojich obchodných činností riadenia rizika v oblasti správy likvidity na svoje zabezpečenie voči rizikám, ako sú napríklad riziká výmenného kurzu. Preto je dôležité ozrejmiť, že výnimky sa uplatňujú kumulatívne. Napríklad výnimku podľa článku 2 ods. 1 písm. j) možno uplatniť v spojení s výnimkou podľa článku 2 ods. 1 písm. d).

(23)

S cieľom predísť akémukoľvek zneužitiu výnimiek by sa však táto smernica mala vzťahovať na tvorcov trhu s finančnými nástrojmi inými ako tvorcovia trhu s komoditnými derivátmi, emisnými kvótami alebo ich derivátmi za predpokladu, že činnosť tvorby trhu je ich vedľajšou činnosťou k ich hlavnej činnosti pri posúdení na skupinovom základe a za predpokladu, že nepoužívajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania pričom tieto osoby by nemali mať možnosť využiť žiadne výnimky. Táto smernica by sa mala vzťahovať aj na osoby obchodujúce na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov alebo používaním metódy vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania, pričom tieto osoby by nemali mať možnosť využiť žiadne výnimky.

(24)

Obchodovanie na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov by malo zahŕňať spoločnosti vykonávajúce pokyny rôznych klientov na základe párovania pokynov na svoj účet (back to back trading), ktoré by sa mali považovať za konajúce na vlastný účet a mali by podliehať ustanoveniam tejto smernice, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie pokynov v mene klientov, ako aj na obchodovanie na vlastný účet.

(25)

Vykonávanie pokynov s finančnými nástrojmi ako vedľajšia činnosť medzi dvoma osobami, ktorých hlavnou činnosťou na skupinovom základe nie je poskytovanie investičných služieb v zmysle tejto smernice, ani bankových činností v zmysle smernice 2013/36/EÚ, by sa nemalo považovať za obchodovanie na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov.

(26)

Odkazy na osoby v texte by sa mali chápať ako odkazy na fyzické a aj právnické osoby.

(27)

Poisťovne alebo zaisťovne, ktorých činnosti podliehajú primeranému dohľadu príslušnými orgánmi prudenciálneho dohľadu a na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (14) by sa mali pri výkone činnosti uvedených v uvedenej smernici vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(28)

Táto smernica by sa nemala vzťahovať na osoby, ktoré neposkytujú služby iným tretím stranám, ale výlučne svojej materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti alebo inej dcérskej spoločnosti svojej materskej spoločnosti.

(29)

Niektoré miestne energetické podniky a niektoré subjekty vykonávajúce priemyselné inštalácie, na ktoré sa vzťahuje systém EÚ na obchodovanie s emisiami, združujú a externe zadávajú vykonávanie svojich obchodných činností zameraných na hedging obchodných rizík nekonsolidovaným dcérskym spoločnostiam. Tieto spoločné podniky neposkytujú žiadne iné služby a vykonávajú presne rovnaké funkcie ako osoby uvedené v odôvodnení č. 28. V záujme zabezpečenia rovnakých podmienok pre všetkých by mali byť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice vylúčené aj spoločné podniky, ak sú spoločne vlastnené miestnymi energetickými podnikmi alebo subjektmi, na ktoré sa vzťahuje článok 3 písm. f) smernice 2003/87/ES a ktoré neposkytujú žiadne iné služby než investičné služby pre miestne energetické podniky alebo subjekty, na ktoré sa vzťahuje článok 3 písm. f) smernice 2003/87/ES, za predpokladu, že tieto miestne energetické podniky alebo tieto subjekty budú v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. j) vylúčené, ak by tieto investičné služby poskytovali samy. Aby sa však zabezpečili zodpovedajúce záruky a primeraná ochrana investorov, členské štáty, ktoré sa rozhodnú vylúčiť takéto spoločné podniky, by mali voči nim uplatňovať požiadavky, ktoré sú aspoň podobné požiadavkám stanoveným v tejto smernici, najmä počas fázy udeľovania povolenia, pri posudzovaní ich dobrého mena a skúseností, ako aj vhodnosti akcionárov, pri posudzovaní podmienok na prvotné povolenie a priebežný dohľad, ako aj na povinnosti týkajúce sa výkonu činnosti.

(30)

Osoby, ktoré poskytujú investičné služby iba príležitostne v rámci profesijnej činnosti, by sa mali tiež vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice za predpokladu, že táto činnosť je regulovaná a príslušné pravidlá nezakazujú príležitostné poskytovanie investičných služieb.

(31)

Táto smernica by sa nemala vzťahovať na osoby, ktoré poskytujú investičné služby pozostávajúce výhradne zo správy zamestnaneckých podielových systémov a ktoré teda neposkytujú investičné služby tretím stranám.

(32)

Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice je potrebné vylúčiť centrálne banky a iné orgány vykonávajúce podobné funkcie, ako aj všetky orgány verejnej moci poverené alebo podieľajúce sa na riadení verejného dlhu, čo zahŕňa s tým súvisiace investovanie, s výnimkou orgánov, ktoré sú čiastočne alebo úplne vo vlastníctve štátu a ktoré zohrávajú komerčnú úlohu alebo úlohu súvisiacu s nadobúdaním účastí.

(33)

V snahe spresniť režim výnimiek pre Európsky systém centrálnych bánk (ESCB), ostatné vnútroštátne orgány vykonávajúce podobné funkcie a pre orgány vstupujúce do riadenia verejného dlhu je vhodné obmedziť tieto výnimky na orgány a inštitúcie, ktoré vykonávajú svoje funkcie v súlade s právnymi predpismi jedného členského štátu alebo v súlade s právom Únie, ako aj na medzinárodné organizácie, ktorých členmi sú jeden členský štát alebo viaceré členské štáty a ktorých účelom je mobilizácia finančných prostriedkov a poskytovanie finančnej pomoci v prospech svojich členov, ktorí majú závažné finančné problémy alebo ktorým takéto problémy hrozia, akým je Európsky mechanizmus pre stabilitu.

(34)

Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice je potrebné vylúčiť podniky kolektívneho investovania a penzijné fondy nezávisle od toho, či sú, alebo nie sú koordinované na úrovni Únie, a depozitárov alebo správcov takýchto podnikov, keďže podliehajú osobitným pravidlám priamo prispôsobeným ich činnosti.

(35)

Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice treba vylúčiť prevádzkovateľov prenosovej sústavy v zmysle vymedzenia článku 2 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES (15) alebo článku 2 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES (16) pri vykonávaní svojich úloh, ktoré im ukladajú tieto smernice alebo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 (17) alebo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 (18), alebo sieťové kódy či usmernenia prijaté v súlade s uvedenými legislatívnymi aktmi. V súlade s uvedenými legislatívnymi aktmi majú prevádzkovatelia prenosových sústav alebo prepravných sietí osobitné povinnosti a zodpovednosť, podliehajú osobitnej certifikácii a dohľad nad nimi vykonávajú orgány osobitne príslušné pre daný sektor. Prevádzkovatelia prenosových sústav alebo prenosových sietí by mali ťažiť z uvedenej výnimky aj v prípadoch, keď využívajú iné osoby konajúce v ich mene ako poskytovatelia služieb na účely vykonávania ich úloh podľa uvedených legislatívnych aktov, alebo podľa sieťových predpisov alebo usmernení prijatých na základe uvedených nariadení. Prevádzkovatelia prenosových sústav alebo prenosových sietí by nemali mať možnosť ťažiť z tejto výnimky pri poskytovaní investičných služieb alebo činnostiach v oblasti finančných nástrojov, a to aj v prípade prevádzkovania platformy pre sekundárne obchodovanie s finančnými prenosovými právami.

(36)

Aby príslušná osoba mohla byť vylúčená z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, mala by neustále spĺňať podmienky stanovené pre takéto vylúčenie. Ide najmä o prípad, ak osoba poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné činnosti a je vylúčená z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pretože takéto služby alebo činnosti sú vedľajšie k hlavnej činnosti tejto osoby, ak pri posúdení na skupinovom základe by sa malo prestať na túto osobu vzťahovať vylúčenie týkajúce sa vedľajších služieb, ak poskytovanie týchto služieb alebo činností prestane byť vedľajšie k hlavnej obchodnej činnosti tejto osoby.

(37)

Osoby, ktoré poskytujú investičné služby a/alebo vykonávajú investičné činnosti, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by mali podliehať udeleniu povolenia ich domovskými členskými štátmi, aby sa ochránili investori a stabilita finančného systému.

(38)

Úverové inštitúcie, ktoré získali povolenie podľa smernice 2013/36/EÚ by na poskytovanie investičných služieb alebo vykonávanie investičných činností nemali potrebovať ďalšie povolenie podľa tejto smernice. Keď sa úverová inštitúcia rozhodne poskytovať investičné služby alebo vykonávať investičné činnosti, príslušné orgány by mali pred udelením povolenia podľa smernice 2013/36/EÚ overiť, či spĺňa príslušné ustanovenia tejto smernice.

(39)

Štruktúrované vklady vznikli ako forma investičného produktu, nevzťahujú sa však na ne žiadne legislatívne akty na ochranu investorov na úrovni Únie, kým na ostatné štruktúrované investície sa tieto legislatívne akty vzťahujú. Je preto vhodné posilniť dôveru investorov a zabezpečiť jednotnejšie zaobchádzanie v rámci regulácie, pokiaľ ide o distribúciu rôznych balíkov retailových investičných produktov, v snahe zabezpečiť primeranú úroveň ochrany investorov na úrovni Únie. Štruktúrované vklady je preto vhodné zahrnúť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. V tomto ohľade je potrebné spresniť, že keďže štruktúrované vklady predstavujú formu investičného produktu, nezahŕňajú jednoduché vklady spojené len s úrokovou sadzbou ako Euribor alebo Libor, bez ohľadu na to, či sú úrokové sadzby vopred stanovené, alebo či sú pevné alebo pohyblivé. Takéto vklady by preto mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(40)

Uplatňovanie tejto smernice na investičné spoločnosti a úverové inštitúcie pri predaji alebo poskytovaní poradenstva klientom v oblasti štruktúrovaných vkladov by sa malo chápať ako konanie prostredníctvom sprostredkovateľov v súvislosti s týmito produktmi vydávanými úverovými inštitúciami, ktoré môžu v súlade so smernicou 2013/36/EÚ prijímať vklady.

(41)

Centrálne depozitáre cenných papierov (CDCP) sú pre finančné trhy systémovo významné inštitúcie, ktoré zabezpečujú prvotnú evidenciu cenných papierov, vedenie účtov emitovaných cenných papierov a vyrovnanie prakticky všetkých obchodov s cennými papiermi. CDCP budú osobitne upravené právom Únie a budú podliehať najmä schvaľovaniu a istým prevádzkovým podmienkam. CDCP však okrem hlavných služieb uvedených v práve Únie môžu poskytovať investičné služby a činnosti, ktoré sú upravené podľa tejto smernice.

S cieľom zabezpečiť, aby sa na akékoľvek subjekty poskytujúce investičné služby a činnosti vzťahoval rovnaký regulačný rámec, je vhodné zabezpečiť, aby sa na takéto CDCP vzťahovali požiadavky tejto smernice týkajúce sa udeľovania povolenia a istých prevádzkových podmienok, ale právo Únie, ktoré upravuje CDCP ako také by malo zabezpečiť, aby podliehali ustanoveniam tejto smernice, ak poskytujú investičné služby alebo vykonávajú investičné činnosti okrem služieb uvedených v práve Únie.

(42)

S cieľom posilniť ochranu investorov v Únii je vhodné obmedziť podmienky, za ktorých smú členské štáty vylúčiť z uplatňovania tejto smernice osoby poskytujúce investičné služby klientom, ktorí v dôsledku toho nie sú chránení na základe tejto smernice. Je vhodné predovšetkým vyžadovať, aby členské štáty uplatňovali voči týmto osobám požiadavky, ktoré sú aspoň podobné ako požiadavky stanovené v tejto smernici, najmä počas fázy udeľovania povolenia, pri posudzovaní ich dobrého mena a skúseností, ako aj vhodnosti akcionárov, pri posudzovaní podmienok na prvotné povolenie a priebežný dohľad, ako aj na povinnosti týkajúce sa výkonu činnosti.

Okrem toho by sa na osoby vylúčené z uplatňovania tejto smernice mal vzťahovať systém náhrad pre investorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES (19) alebo poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania zabezpečujúce rovnocennú ochranu ich klientom v situáciách, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica.

(43)

Keď investičná spoločnosť poskytuje nepravidelne jednu alebo viac investičných služieb, na ktoré sa nevzťahuje jej povolenie, alebo vykonáva nepravidelne jednu alebo viac investičných činností, na ktoré sa nevzťahuje jej povolenie, podľa tejto smernice by nemala potrebovať ďalšie povolenie.

(44)

Na účely tejto smernice by medzi činnosti prijímania a postúpenia pokynov malo patriť aj spájanie dvoch alebo viacerých investorov, čím sa umožní transakcia medzi týmito investormi.

(45)

Investičné spoločnosti a úverové inštitúcie, ktoré predávajú finančné nástroje, ktoré samy emitujú, by mali podliehať tejto smernici, keď poskytujú svojim klientom investičné poradenstvo. V snahe odstrániť neistotu a posilniť ochranu investorov je vhodné stanoviť, že táto smernica sa uplatňuje, keď investičné spoločnosti a úverové inštitúcie predávajú na primárnom trhu nimi emitované finančné nástroje bez poskytnutia poradenstva. Na tento účel by sa mala rozšíriť definícia služby vykonávania pokynov v mene klientov.

(46)

Zásady vzájomného uznávania a dohľadu domovského členského štátu si vyžadujú, aby príslušné orgány členských štátov neudelili alebo aby odňali povolenie v prípade, keď z obsahu obchodných plánov, geografického rozloženia alebo zo skutočne vykonávaných činností je zrejmé, že si investičná spoločnosť vybrala právny systém niektorého členského štátu preto, aby sa vyhla prísnejším pravidlám, ktoré platia v inom členskom štáte, na území ktorého mieni vykonávať alebo vykonáva väčšiu časť svojich činností. Investičná spoločnosť, ktorá je právnickou osobou, by mala získať povolenie v členskom štáte, v ktorom má svoje registrované sídlo. Investičná spoločnosť, ktorá nie je právnickou osobou, by mala získať povolenie v členskom štáte, v ktorom má svoje ústredie. Okrem toho by mali členské štáty vyžadovať, aby ústredie investičnej spoločnosti bolo vždy situované v jeho domovskom členskom štáte a aby tam skutočne pôsobilo.

(47)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/EC (20) sa stanovili podrobné kritériá obozretného posudzovania navrhovaných akvizícií v investičnej spoločnosti a postup ich uplatňovania. S cieľom zabezpečiť vo vzťahu k procesu posudzovania, ako aj k jeho výsledku právnu istotu, zrozumiteľnosť a predvídateľnosť je vhodné potvrdiť kritériá a proces obozretného posudzovania podľa uvedenej smernice.

Príslušné orgány by mali hodnotiť najmä vhodnosť navrhovaného nadobúdateľa a finančná kondícia navrhovanej akvizície na základe všetkých týchto kritérií: dobré meno navrhovaného nadobúdateľa; dobré meno a skúsenosti osoby, ktorá bude riadiť činnosť investičnej spoločnosti v dôsledku navrhovanej akvizície; finančná kondícia navrhovaného nadobúdateľa; fakt, či investičná spoločnosť bude schopná splniť prudenciálne požiadavky vyplývajúce z tejto smernice a z ostatných smerníc, konkrétne zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES (21) a smernice 2013/36/EÚ; fakt, či existujú primerané dôvody predpokladať, že v súvislosti s navrhovanou akvizíciou dochádza alebo došlo k praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu alebo k pokusom o ne v zmysle článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES (22), alebo že by sa navrhovanou akvizíciou mohlo zvýšiť ich riziko.

(48)

Investičná spoločnosť, ktorá získala povolenie vo svojom domovskom členskom štáte, by mala mať oprávnenie poskytovať investičné služby alebo vykonávať investičné činnosti v rámci celej Únie bez toho, aby žiadala o zvláštne povolenie od príslušného orgánu členského štátu, v ktorom má záujem poskytovať takéto služby alebo vykonávať takéto činnosti.

(49)

Keďže určité investičné spoločnosti sú vylúčené z určitých povinností uložených smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, tieto spoločnosti by povinne mali mať buď minimálnu výšku základného imania, alebo poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo ich kombináciu. Úpravy výšky tohto poistenia by mali zohľadňovať úpravy vykonané v rámci smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES (23). Týmto konkrétnym postupom na účely kapitálovej primeranosti by nemalo byť dotknuté žiadne rozhodnutie týkajúce sa príslušného postupu vzhľadom na tieto spoločnosti podľa budúcich zmien práva Únie o kapitálovej primeranosti.

(50)

Keďže pôsobnosť predpisov o obozretnosti by sa mala obmedziť na tie subjekty, ktoré na základe toho, že profesionálne vedú obchodnú knihu, predstavujú zdroj rizika protistrany pre ostatných účastníkov trhu, subjekty, ktoré obchodujú na vlastný účet s inými finančnými nástrojmi ako komoditné deriváty, emisné kvóty alebo ich deriváty, by sa mali vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice za predpokladu, že nie sú tvorcami trhu, neobchodujú na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov, nie sú členmi alebo účastníkmi regulovaného trhu alebo MTF, nemajú priamy elektronický prístup k obchodnému miestu a nepoužívajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania.

(51)

Na ochranu vlastníckych a iných obdobných práv investora súvisiacich s cennými papiermi a práv investora súvisiacich s financiami zverenými spoločnosti by sa tieto práva mali predovšetkým uchovávať oddelene od práv spoločnosti; táto zásada by však nemala brániť spoločnosti v obchodovaní vo vlastnom mene, ale na účet investora, ak to vyžaduje samotná povaha transakcie a ak s tým investor súhlasí, napríklad v prípade požičiavania cenných papierov.

(52)

Požiadavky týkajúce sa ochrany aktív klienta sú kľúčovým nástrojom na ochranu klientov pri poskytovaní služieb a činností. Tieto požiadavky je možné vylúčiť, keď sa na investičnú spoločnosť prevedie úplné vlastníctvo finančných prostriedkov a finančného nástroja na účely pokrytia akýchkoľvek súčasných alebo budúcich skutočných, podmienených alebo prípadných povinností. Táto široká možnosť môže vytvárať neistotu a ohroziť účinnosť požiadaviek týkajúcich sa ochrany aktív klientov. Preto aspoň v prípade aktív retailových klientov je primerané obmedziť možnosť, aby investičné spoločnosti uzatvárali dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES (24), na účel zabezpečenia alebo iného pokrytia svojich povinností.

(53)

Je potrebné posilniť úlohu riadiacich orgánov investičných spoločností, regulovaných trhov a poskytovateľov služieb vykazovania údajov pri zabezpečení riadneho a obozretného riadenia spoločností, podpory integrity trhu a záujmov investorov. Riadiaci orgán investičnej spoločnosti, regulované trhy a poskytovatelia služieb vykazovania údajov by mali vždy venovať dostatok času a mať primerané kolektívne znalosti, schopnosti a skúsenosti, aby boli schopní chápať činnosti spoločnosti vrátane hlavných rizík. V snahe zabrániť skupinovému rozmýšľaniu a uľahčiť nezávislé názory a kritické spochybňovanie by preto riadiace orgány mali byť dostatočne rôznorodé, pokiaľ ide o vek, rod, geografický pôvod, vzdelanie a profesionálne zázemie, aby zabezpečovali rôznosť názorov a skúseností. Zastúpenie zamestnancov v riadiacich orgánoch by sa tiež mohlo považovať za pozitívny spôsob, ako zvýšiť rôznorodosť, pretože poskytuje kľúčovú perspektívu a reálne znalosti o vnútornom fungovaní spoločností. Preto by jedným z kritérií zloženia riadiacich orgánov mala byť rôznorodosť. Rôznorodosť by mala byť všeobecnejšie aj predmetom náborovej politiky spoločností. Takáto politika by napríklad mala nabádať spoločnosti k tomu, aby kandidátov vyberali z užších zoznamov zahŕňajúcich predstaviteľov oboch pohlaví. V záujmoch uceleného prístupu k riadeniu a správe spoločností je vhodné zaviesť do požiadaviek na investičné spoločnosti čo možno najväčší súlad s tými, ktoré sa uvádzajú v smernici 2013/36/EÚ.

(54)

Riadiaci orgán by mal byť v záujme zaistenia účinného dohľadu nad činnosťami investičnej spoločnosti, regulovaných trhov a poskytovateľov služieb vykazovania údajov a ich kontroly zodpovedný za celkovú stratégiu spoločnosti s prihliadnutím na činnosť a rizikový profil spoločnosti. Riadiaci orgán by mal prevziať presne vymedzené povinnosti v rámci celého obchodného cyklu spoločnosti v oblastiach stanovenia a vymedzenia strategických cieľov, stratégie v oblasti rizika a vnútornej správy a riadenia spoločnosti, schvaľovania jej internej organizácie vrátane kritérií náboru a odborného vzdelávania pracovníkov, účinného dohľadu nad vrcholovým manažmentom, vymedzenia celkových politík upravujúcich poskytovanie služieb a činností vrátane odmeňovania pracovníkov predaja a schvaľovania nových produktov na distribúciu klientom. Vďaka pravidelnému monitorovaniu a posudzovaniu strategických cieľov spoločností, ich internej organizácie a ich politík poskytovania služieb a činností by investičné spoločnosti mali byť neustále schopné zaisťovať riadne a obozretné riadenie v záujme integrity trhov a ochrany investorov. Spojenie príliš veľkého množstva riadiacich funkcií by bránilo členovi riadiaceho orgány v tom, aby mohol venovať primeraný čas výkonu úlohy dohľadu.

Preto je potrebné obmedziť množstvo riadiacich funkcií, ktoré môže člen riadiaceho orgánu zastávať naraz v rozličných subjektoch. Riadiace funkcie v organizáciách, ktoré nesledujú prevažne obchodné ciele, napr. v neziskových alebo charitatívnych organizáciách, by však nemali byť zohľadnené na účely uplatňovania tohto obmedzenia.

(55)

V členských štátoch sa používajú rozdielne štruktúry správy a riadenia. Vo väčšine prípadov sa používajú štruktúry pozostávajúce z jednej alebo dvoch rád. Vymedzenia pojmov použité v tejto smernici sú zamerané na obsiahnutie všetkých existujúcich štruktúr bez toho, aby sa uprednostňovala ktorákoľvek konkrétna štruktúra. Slúžia len na účel stanovenia pravidiel zameraných na dosiahnutie určitého výsledku bez ohľadu na vnútroštátne právo obchodných spoločností uplatniteľné na inštitúcie v každom členskom štáte. Vymedzenia by teda nemali byť v rozpore so všeobecným rozdelením kompetencií v súlade s vnútroštátnym právom obchodných spoločností.

(56)

Narastajúce spektrum činností, ktoré mnohé investičné spoločnosti vykonávajú súčasne, zvyšuje potenciál pre možné konflikty záujmov medzi týmito rôznymi činnosťami a záujmami ich klientov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa zabezpečili pravidlá, ktoré zaručia, aby takéto konflikty nemali nepriaznivý vplyv na záujmy ich klientov. Spoločnosti majú povinnosť prijímať účinné opatrenia na identifikáciu, prevenciu a riadenie konfliktov záujmov a čo najväčšie zmierňovanie potenciálnych dôsledkov týchto rizík. Ak určité reziduálne riziko ujmy na klientových záujmoch napriek tomu zostáva, klient by mal byť jasne informovaný o všeobecnej povahe a/alebo zdrojoch konfliktov záujmov z hľadiska klienta a o krokoch podniknutých na zmiernenie týchto rizík pred vykonaním akejkoľvek činnosti v jeho mene.

(57)

Smernica Komisie 2006/73/ES (25) umožňuje členským štátom požadovať v súvislosti s organizačnými požiadavkami na investičné spoločnosti nahrávať telefonickú konverzáciu alebo elektronickú komunikáciu obsahujúcu pokyny klientov. Nahrávanie telefonickej konverzácie alebo elektronickej komunikácie obsahujúcej pokyny klientov je zlučiteľné s Chartou základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) a je oprávnené v záujme posilnenia ochrany investorov, zlepšenia dohľadu nad trhom a zvýšenia právnej istoty v záujme investičných spoločností a ich klientov. Dôležitosť týchto záznamov sa uvádza aj v technickom odporúčaní Komisie, ktoré Výbor európskych regulačných orgánov pre cenné papiere zverejnil 29. júla 2010. Takéto záznamy by mali zabezpečiť, aby existovali dôkazy o podmienkach akýchkoľvek pokynov zadaných klientmi a ich súvislosť s transakciami, ktoré uskutočnili investičné spoločnosti, ako aj na odhaľovanie akéhokoľvek konania, ktoré môže byť relevantné z hľadiska zneužívania trhu, vrátane situácie, keď spoločnosti obchodujú na vlastný účet.

Na tento účel sú potrebné záznamy všetkých konverzácií, ktorých účastníkmi boli zástupcovia spoločnosti pri obchodovaní alebo zamýšľanom obchodovaní na vlastný účet. Ak klienti oznamujú pokyny prostredníctvom iných kanálov než telefonicky, takáto komunikácia by sa mala uskutočniť na trvanlivom médiu, ako sú napríklad poštové zásielky, faxy, emaily a záznamy pokynov klienta urobené na stretnutiach. Napríklad obsah príslušných osobných rozhovorov s klientom by sa dal zaznamenať prostredníctvom písomnej zápisnice alebo poznámok. Takéto pokyny by sa mali považovať za rovnocenné pokynom prijatým telefonicky. Ak sa osobné rozhovory s klientmi zaznamenávajú prostredníctvom zápisníc, členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa zaviedli zodpovedajúce ochranné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby klient nebol poškodený v dôsledku toho, že v zápisnici nebol presný záznam komunikácie medzi zúčastneným stranami. Takéto ochranné opatrenia by nemali znamenať žiaden predpoklad zodpovednosti zo strany klienta.

S cieľom poskytnúť právnu istotu v súvislosti s rozsahom tejto povinnosti je vhodné uplatniť ju na všetky zariadenia, ktoré spoločnosť poskytuje, alebo ktoré má investičná spoločnosť povolené používať, a požadovať, aby investičné spoločnosti prijali primerané kroky s cieľom zabezpečiť, aby sa v súvislosti s transakciami nepoužívali žiadne zariadenia v súkromnom vlastníctve. Tieto záznamy by mali byť k dispozícii príslušným orgánom pri plnení ich úloh v oblasti dohľadu a pri výkone opatrení na presadzovanie podľa tejto smernice a podľa nariadenia (EÚ) č. 600/2014, nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/57/EÚ (26), aby sa príslušným orgánom pomohlo identifikovať konanie, ktoré nie je v súlade s právnym rámcom upravujúcim činnosť investičných spoločností. Tieto záznamy by mali byť k dispozícii aj investičným spoločnostiam a klientom na preukázanie vývoja ich vzťahu, pokiaľ ide o pokyny zaslané klientmi a transakcie uskutočnené spoločnosťami. Na tieto účely je vhodné ustanoviť v tejto smernici zásady všeobecného režimu týkajúceho sa nahrávania telefonickej konverzácie alebo elektronickej komunikácie obsahujúcej pokyny klientov.

(58)

V súlade so závermi Rady o posilňovaní európskeho finančného dohľadu z júna 2009 a s cieľom prispieť k stanoveniu jednotného súboru pravidiel pre finančné trhy Únie, pomôcť rozvíjať rovnaké podmienky pre členské štáty a účastníkov trhu, posilniť ochranu investorov a zlepšiť dohľad a presadzovanie sa Únia zaviazala podľa potreby minimalizovať v práve Únie o finančných službách rozsah diskrečných právomocí členských štátov. Okrem zavedenia spoločného režimu nahrávania telefonickej konverzácie alebo elektronickej komunikácie obsahujúcej pokyny klientov v tejto smernici je vhodné obmedziť v určitých prípadoch možnosť príslušných orgánov delegovať úlohy dohľadu, obmedziť rozsah diskrečných právomocí pri požiadavkách vzťahujúcich sa na viazaných sprostredkovateľov a na oznamovanie údajov pobočkami.

(59)

Využívanie technológií v obchodovaní sa v poslednom desaťročí značne rozvinulo a účastníci trhu ich v súčasnosti využívajú v širokej miere. Mnoho účastníkov trhu v súčasnosti využíva algoritmické obchodovanie, pri ktorom počítačový algoritmus automaticky stanovuje aspekty pokynu s minimálnou alebo žiadnou intervenciou človeka. Mali by sa regulovať riziká plynúce z algoritmického obchodovania. Použitie algoritmov v poobchodnom spracovaní vykonaných transakcií však nie je algoritmickým obchodovaním. Investičná spoločnosť, ktorá sa zapája do algoritmického obchodovania, pričom vykonáva stratégiu tvorby trhu, by mala uvedenú tvorbu trhu vykonávať nepretržite počas určenej časti obchodných hodín daného obchodného miesta. V regulačných technických predpisoch by sa malo spresniť, čo znamená určená časť obchodných hodín daného obchodného miesta tým, že sa zabezpečí, aby bola táto určená časť významná v porovnaní s celkovým počtom obchodným hodín, pričom sa zohľadní likvidita, rozsah a povaha konkrétneho trhu a vlastnosti obchodovaného finančného nástroja.

(60)

Investičné spoločnosti, ktoré sa zapájajú do algoritmického obchodovania, pričom vykonávajú stratégiu tvorby trhu, by mali disponovať vhodnými systémami a kontrolami danej činnosti. Takáto činnosť by sa mala chápať spôsobom, ktorý je osobitý pre jej kontext a účel. Vymedzenie takejto aktivity je preto nezávislé od vymedzenia takého pojmu ako je „činnosti tvorby trhu“ v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 (27).

(61)

Osobitnou podskupinou algoritmického obchodovania je vysokofrekvenčné algoritmické obchodovanie, pri ktorom systém obchodovania analyzuje údaje alebo signály z trhu s vysokou rýchlosťou, a potom zasiela alebo aktualizuje veľké množstvá pokynov vo veľmi krátkom čase v reakcii na túto analýzu. Vysokofrekvenčné algoritmické obchodovanie môže konkrétne obsahovať prvky, ako je napríklad iniciácia, generovanie, smerovanie a vykonanie pokynu, ktoré určuje systém bez intervencie človeka pri každom jednotlivom obchode alebo pokyne, krátky časový rámec na vytvorenie a likvidáciu pozícií, vysoký denný obrat v portfóliu, vysoký pomer medzi pokynmi a obchodmi počas daného dňa a ukončenie obchodného dňa na neutrálnej pozícii alebo blízko nej. Vysokofrekvenčné algoritmické obchodovanie je charakteristické okrem iného vysokým počtom správ v rámci daného dňa, ktoré predstavujú pokyny, kotácie alebo zrušenia. Pri určovaní toho, čo predstavuje vysoký počet správ v rámci daného dňa, by sa mala brať do úvahy totožnosť konečného klienta stojaceho za danou aktivitou, dĺžka obdobia pozorovania, porovnanie s celkovou činnosťou na trhu počas tohto obdobia a relatívna koncentrácia alebo fragmentácia činnosti. Vysokofrekvenčné algoritmické obchodovanie zvyčajne vykonávajú obchodníci, ktorí používajú na obchodovanie svoj vlastný kapitál, a nepredstavuje stratégiu ako takú, ale zvyčajne znamená využívanie sofistikovaných technológií na realizáciu tradičnejších stratégií obchodovania, ako tvorba trhu alebo arbitráž.

(62)

Technický pokrok umožňuje vysokofrekvenčné obchodovanie a vývoj podnikateľských modelov. Vysokofrekvenčné obchodovanie je uľahčené kolokáciou zariadení účastníkov trhu blízko k párovaciemu zariadeniu obchodného miesta. Aby sa zabezpečili riadne a spravodlivé podmienky obchodovania, treba od obchodných miest požadovať, aby takéto služby kolokácie poskytovali nediskriminačne, spravodlivo a transparentne. Využívanie technológií pri obchodovaní zvýšilo rýchlosť, kapacitu a zložitosť spôsobu, akým investori obchodujú. Účastníkom trhu umožnilo uľahčiť ich klientom priamy elektronický prístup k trhom prostredníctvom využívania ich systémov obchodovania, prostredníctvom priameho trhového prístupu alebo sponzorovaného prístupu. Technológie pri obchodovaní vo všeobecnosti priniesli trhu a účastníkom trhu výhody ako širšia účasť na trhoch, vyššia likvidita, užšie rozpätia, nižšia krátkodobá volatilita a prostriedky na dosiahnutie lepšieho vykonávania pokynov klientov. Uvedené nové technológie obchodovania však vedú aj k mnohým potenciálnym rizikám, akými je vyššie riziko preťaženia systémov v obchodných miestach v dôsledku veľkých objemov pokynov, riziká algoritmického obchodovania vedúce k duplicitným alebo chybovým pokynom alebo inému nesprávnemu fungovaniu, čo môže viesť k narúšaniu fungovania trhu.

Existuje aj riziko nadmernej reakcie systémov algoritmického obchodovania na iné trhové udalosti, čo v prípade už existujúceho problému na trhu môže zhoršiť volatilitu. Napokon samotné algoritmické obchodovanie alebo metódy vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania môžu, ako akákoľvek iná forma obchodovania, viesť v prípade zneužitia k určitým formám konania, ktoré je zakázané podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014. Vysokofrekvenčné obchodovanie môže z dôvodu informačnej výhody poskytovanej obchodníkom zapojeným do vysokofrekvenčného obchodovania tiež nabádať investorov k tomu, aby si zvolili realizáciu obchodov na miestach, kde sa môžu vyhnúť vzájomnému pôsobeniu s obchodníkmi zapojenými do vysokofrekvenčného obchodovania. Je vhodné podrobiť metódy vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania, ktoré sa opierajú o určité špecifické charakteristiky, osobitnej regulačnej kontrole. Zatiaľ čo ide hlavne o metódy, ktoré sa opierajú o obchodovanie na vlastný účet, takáto kontrola by sa mala uplatňovať aj v prípade, že vykonávanie danej metódy je koncipované tak, aby sa zabránilo jej vykonávaniu na vlastný účet.

(63)

Tieto potenciálne riziká vyplývajúce z väčšieho využívania technológií možno najlepšie zmierniť kombináciou opatrení a osobitných mechanizmov na kontrolu rizika zameraných na spoločnosti, ktoré vykonávajú algoritmické obchodovanie alebo metódy vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania a ktoré poskytujú priamy elektronický prístup, a opatrení zameraných na organizátorov obchodných miest, cez ktorých získavajú tieto spoločnosti prístup. S cieľom posilniť odolnosť trhov vzhľadom na vývoj technológií by tieto opatrenia mali zohľadňovať technické usmernenia vydané Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (28) (ESMA) vo februári 2012 s názvom Systémy a kontroly v prostredí automatizovaného obchodovania pre obchodné platformy, investičné spoločnosti a príslušné orgány (ESMA/2012/122) a vychádzať z nich. Je žiaduce zabezpečiť, aby všetky spoločnosti vykonávajúce vysokofrekvenčné algoritmické obchodovanie mali udelené povolenie. Takéto povolenie by malo zabezpečiť, aby sa na spoločnosti vzťahovali organizačné požiadavky podľa tejto smernice a aby bol nad nimi vykonávaný riadny dohľad. Od subjektov, ktorým sa udelilo povolenie a nad ktorými sa vykonáva dohľad na základe práva Únie upravujúcich finančný sektor a ktoré sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ale zapájajú sa do algoritmického obchodovania alebo metódy vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania, by sa však nemalo vyžadovať, aby získali povolenie podľa tejto smernice, a mali by sa na ne vzťahovať len opatrenia a mechanizmy kontroly zamerané na riešenie osobitných rizík vyplývajúcich z týchto typov obchodovania. V tejto súvislosti by mal orgán ESMA zohrávať dôležitú koordinačnú úlohu s cieľom definovať primeranú veľkosť tiku v záujme zabezpečenia riadneho fungovania trhov na úrovni Únie.

(64)

Investičné spoločnosti aj obchodné miesta by mali zaistiť zavedenie spoľahlivých opatrení, ktoré zabezpečia, aby algoritmické obchodovanie alebo metódy vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania nenarúšalo fungovanie trhu a nemohlo sa zneužívať. Obchodné miesta by mali tiež zabezpečiť, aby ich systémy obchodovania boli odolné a riadne testované na zvládnutie vyšších tokov pokynov alebo trhových tlakov a aby boli na obchodných miestach zavedené prerušovače na dočasné zastavenie obchodovania alebo jeho obmedzenie v prípade náhlych neočakávaných pohybov cien.

(65)

Takisto je potrebné zabezpečiť, aby bola štruktúra poplatkov obchodných miest transparentná, nediskriminačná a spravodlivá, a aby neboli štruktúrované tak, aby sa podporovalo narušovanie podmienok trhu. Je preto vhodné, aby sa obchodným miestam umožnilo, aby upravili svoje poplatky za zrušené pokyny v závislosti od dĺžky času, počas ktorého sa pokyn uchovával, a aby kalibrovali poplatky ku každému finančnému nástroju, na ktorý sa vzťahujú. Členské štáty by mali mať tiež možnosť umožniť obchodným miestam ukladať vyššie poplatky za zadávanie pokynov, ktoré sú následne zrušené, alebo účastníkom, ktorí zadávajú vysoký počet zrušených pokynov, a tým, ktorí používajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania, s cieľom zohľadniť dodatočnú záťaž na kapacitu systému bez toho, že by z toho nevyhnutne plynuli výhody iným účastníkom trhu.

(66)

Okrem opatrení týkajúcich sa algoritmického obchodovania a metód vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania je vhodné zakázať investičným spoločnostiam, aby poskytovali svojim klientom priamy elektronický prístup k trhom, ak takýto prístup nepodlieha riadnym systémom a kontrolám. Nezávisle od formy poskytovaného priameho elektronického prístupu by spoločnosti poskytujúce takýto prístup mali posúdiť a preskúmať, či je vhodné, aby klienti túto službu používali, a zabezpečiť, aby sa na používanie tejto služby uložili opatrenia na kontrolu rizika a aby si tieto spoločnosti zachovali zodpovednosť za obchodovanie svojich klientov prostredníctvom použitia ich systémov alebo ich kódov pre obchodovanie. Je vhodné, aby podrobné organizačné požiadavky týkajúce sa týchto nových foriem obchodovania boli podrobnejšie stanovené v regulačných technických predpisoch. To by malo zabezpečiť, aby sa požiadavky mohli zmeniť a doplniť, ak je to potrebné na zohľadnenie ďalšej inovácie a vývoja v uvedenej oblasti.

(67)

S cieľom zabezpečiť účinný dohľad a umožniť príslušným orgánom prijať včas vhodné opatrenia proti poškodzujúcim alebo podvodným algoritmickým stratégiám je potrebné označiť všetky pokyny generované algoritmickým obchodovaním. Prostredníctvom označovania by sa príslušným orgánom malo umožniť identifikovať a rozlíšiť pokyny, ktoré majú pôvod v rôznych algoritmoch, a efektívne rekonštruovať a vyhodnotiť stratégie, ktoré algoritmickí obchodníci používajú. Týmto by sa malo zmierniť riziko, že pokyny sa nejednoznačne priradia k algoritmickej stratégii a obchodníkovi. Označovanie umožňuje, aby príslušné orgány reagovali účinne a efektívne proti algoritmickým obchodným stratégiám, ktoré pôsobia zneužívajúco alebo predstavujú riziká pre riadne fungovanie trhu.

(68)

Aby sa zabezpečilo zachovanie integrity trhu v súvislosti s technickým pokrokom na finančných trhoch, by sa orgán ESMA mal pravidelne snažiť, aby ho národní experti oboznamovali o vývoji v oblasti technológie obchodovania vrátane vysokofrekvenčného obchodovania a o nových postupoch, ktoré by mohli predstavovať zneužitie trhu, aby sa tak identifikovali a podporili efektívne stratégie na prevenciu a odstraňovanie takýchto prípadov zneužitia.

(69)

V súčasnosti v Únii funguje mnoho obchodných miest, pričom na mnohých z nich sa obchoduje s rovnakými finančnými nástrojmi. V záujme odstránenia potenciálnych rizík pre záujmy investorov je potrebné formalizovať a ďalej koordinovať procesy dôsledkov na obchodovanie na ostatných obchodných miestach, ak sa investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci obchodné miesto rozhodne pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúčiť finančný nástroj z obchodovania. V záujme právnej istoty a na primerané riešenie konfliktov záujmov pri rozhodovaní o pozastavení obchodovania s finančnými nástrojmi alebo vylúčení finančných nástrojov z obchodovania by sa malo zabezpečiť, že v prípade, ak investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci obchodné miesto zastaví obchodovanie v dôsledku toho, že neexistuje súlad s ich pravidlami, ostatní budú nasledovať toto rozhodnutie, ak o tom rozhodnú ich príslušné orgány, okrem prípadu, ak by pokračujúce obchodovanie mohlo byť oprávnené z dôvodu mimoriadnych okolností. Okrem toho je potrebné formalizovať a zlepšiť výmenu informácií a spoluprácu medzi príslušnými orgánmi v súvislosti s pozastavením obchodovania s finančným nástrojom alebo vylúčením finančného nástroja z obchodovania v určitom obchodnom mieste. Tieto opatrenia by sa mali uplatňovať takým spôsobom, aby sa zabránilo obchodným miestam v tom, aby používali informácie prenášané v súvislosti s pozastavením alebo odstránením finančného nástroja z obchodovania na obchodné účely.

(70)

Na finančných trhoch je aktívnych čoraz viac investorov, ktorým sa poskytuje zložitejší rozsiahly súbor služieb a nástrojov, a z hľadiska tohto vývoja je potrebné zabezpečiť určitú mieru harmonizácie s cieľom poskytnúť investorom vysokú úroveň ochrany v rámci celej Únie. Keď sa prijala smernica 2004/39/ES, rastúca závislosť investorov od osobných odporúčaní vyžadovala zahrnúť poskytovanie investičného poradenstva ako investičnej služby, ktoré podlieha udeleniu povolenia a osobitným povinnostiam týkajúcim sa výkonu činnosti. Pretrvávajúca dôležitosť osobných odporúčaní pre klientov a rastúca zložitosť služieb a nástrojov vyžadujú posilnenie povinností týkajúcich sa výkonu činnosti v záujme zvýšenia ochrany investorov.

(71)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby investičné spoločnosti konali v najlepšom záujme svojich klientov a aby boli schopné plniť svoje povinnosti, ktoré im ukladá táto smernica. Investičné spoločnosti by mali v súlade s tým chápať vlastnosti ponúkaných alebo odporúčaných finančných nástrojov a preskúmať účinné politiky a postupy na identifikáciu kategórie klientov, ktorým sa majú produkty a služby poskytovať. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby investičné spoločnosti, ktoré vytvárajú finančné nástroje, zabezpečili, že tieto produkty budú vytvorené tak, aby spĺňali potreby určeného v cieľového trhu koncových klientov v rámci príslušnej kategórie klientov, aby prijali vhodné opatrenia, ktorými zabezpečia, že finančné nástroje budú distribuované na určenom cieľovom trhu, a aby pravidelne preskúmali určenie cieľového trhu produktov, ktoré ponúkajú, a ich výkonnosť. Investičné spoločnosti, ktoré ponúkajú alebo odporúčajú klientom finančné nástroje, ktoré ony samy nevytvárajú, by mali tiež mať k dispozícii príslušné mechanizmy na získanie a pochopenie príslušných informácií týkajúcich sa procesu schvaľovania produktu vrátane určeného cieľového trhu a vlastností produktu, ktorý ponúkajú alebo odporúčajú. Touto povinnosťou by nemali byť dotknuté žiadne posúdenia primeranosti alebo vhodnosti, ktoré má následne vykonať investičná spoločnosť v rámci poskytovania investičných služieb klientov na základe jeho osobných potrieb, vlastností a cieľov.

V záujme toho, aby sa zabezpečilo, že finančné nástroje sa budú ponúkať alebo odporúčať iba vtedy, ak je to v záujme klienta, investičné spoločnosti ponúkajúce alebo odporúčajúce produkt, ktoré vytvárajú spoločnosti nepodliehajúce požiadavkám na riadenie produktu stanoveným v tejto smernici alebo ktoré vytvárajú spoločnosti tretích krajín, by mali mať k dispozícii vhodné mechanizmy na získanie dostatočných informácií o daných finančných nástrojoch.

(72)

S cieľom poskytnúť investorom všetky dôležité informácie je vhodné požadovať, aby investičné spoločnosti poskytujúce investičné poradenstvo uviedli cenu poradenstva objasnili základ poradenstva, ktoré poskytujú, najmä okruh produktov, ktoré zohľadňujú pri poskytovaní osobných odporúčaní klientom, ako aj fakt, či poskytujú investičné poradenstvo na nezávislom základe a či poskytujú klientom pravidelné posúdenie vhodnosti im odporučených finančných nástrojov. Takisto je vhodné požadovať, aby investičné spoločnosti vysvetlili svojim klientom dôvody na poskytnutie poradenstva.

(73)

S cieľom ďalej stanoviť regulačný rámec pre poskytovanie investičného poradenstva a súčasne ponechať investičným spoločnostiam a klientom možnosť voľby je vhodné ustanoviť podmienky poskytovania tejto služby, keď spoločnosť informujú klientov, že služba sa poskytuje na nezávislom základe. Keď sa poradenstvo poskytuje na nezávislom základe, pred osobným odporúčaním by sa mala posúdiť dostatočná škála produktov rôznych poskytovateľov produktov. Poradca nemusí posudzovať investičné produkty všetkých poskytovateľov produktov alebo emitentov, ktoré sú dostupné na trhu, ale škála finančných nástrojov by sa nemala obmedziť na finančné nástroje emitované alebo poskytované subjektmi, ktoré majú úzke väzby s danou investičnou spoločnosťou alebo iné právne či hospodárske vzťahy, ako napríklad zmluvný vzťah, také úzke, že by mohli ohroziť nezávislosť poskytovaného poradenstva.

(74)

S cieľom posilniť ochranu investorov a zlepšiť zrozumiteľnosť pre klientov v súvislosti so službou, ktorú dostávajú, je tiež vhodné ešte viac obmedziť možnosť, aby spoločnosti poskytujúce služby investičného poradenstva na nezávislom základe a službu riadenia portfólia prijímali a ponechávali si poplatky, provízie alebo akékoľvek peňažné alebo nepeňažné výhody od tretích strán, a najmä od emitentov alebo poskytovateľov produktov. To znamená, že všetky poplatky, provízie a peňažné výhody zaplatené alebo poskytnuté treťou stranou sa musia v plnej výške vrátiť klientovi čo najskôr po prijatí takejto platby spoločnosťou a spoločnosť by nemala mať možnosť kompenzovať akékoľvek platby tretej strany z poplatkov, ktoré má klient spoločnosti uhradiť. Klient by mal byť presne a v prípade potreby pravidelne informovaný o všetkých poplatkoch, províziách a výhodách, ktoré spoločnosť prijala v súvislosti s investičnými službami poskytovanými klientovi a ktoré mu previedla. Spoločnosti poskytujúce nezávislé poradenstvo alebo správu portfólia by mali tiež v rámci svojich organizačných požiadaviek vypracovať politiku, ktorou zabezpečia, prijaté platby tretej strany budú pridelené a prevedené klientom. Mali by byť dovolené len menšie nepeňažné výhody za predpokladu, že klientovi sú jasne oznámené, že dokážu posilniť kvalitu poskytovanej služby a že by sa nemohli považovať za narúšajúce schopnosť investičných spoločností konať v najlepšom záujme svojich klientov.

(75)

Pri poskytovaní služby investičného poradenstva na nezávislom základe a službu správy portfólia sú poplatky, provízie alebo nepeňažné výhody vyplácané alebo poskytované osobou v mene klienta by mali byť povolené len do tej miery, pokiaľ si je osoba vedomá toho, že tieto platby boli uskutočnené v mene tejto osoby a že suma a frekvencia akejkoľvek platby je dohodnutá medzi klientom a investičnou spoločnosťou a neurčuje ich tretia strana. Medzi prípady, ktoré by spĺňali túto požiadavku, patrí aj situácia, keď klient uhrádza faktúru spoločnosti priamo alebo ju uhrádza nezávislá tretia strana, ktorá nemá žiadne spojenie s investičnou spoločnosťou, pokiaľ ide o investičnú službu poskytovanú klientovi, a ktorá koná len na základe pokynov klienta, ako aj prípade, keď klient si dohodne poplatok za službu poskytovanú investičnou spoločnosťou a tento poplatok zaplatí. Bol by to vo všeobecnosti prípad účtovníkov alebo právnikov konajúcich na základe jasných platobných pokynov klienta, alebo keď daná osoba koná ako obyčajný sprostredkovateľ platby.

(76)

V tejto smernici sa stanovia podmienky a postupy, ktoré by mali členské štáty dodržiavať, keď majú v úmysle stanoviť ďalšie požiadavky. Takéto požiadavky môžu zahŕňať zákaz alebo ďalšie obmedzenie ponuky alebo akceptovania poplatkov, provízií alebo iných peňažných či nepeňažných výhod platených alebo poskytnutých ktoroukoľvek treťou stranou alebo osobou konajúcou v mene tretej strany v súvislosti s poskytovaním služieb klientovi.

(77)

S cieľom ďalej chrániť spotrebiteľov je vhodné zabezpečiť, aby dané investičné spoločnosti neodmeňovali svojich zamestnancov alebo nehodnotili ich výkon spôsobom, ktorý je v rozpore s povinnosťou spoločnosti konať v najlepšom záujme svojich klientov, napríklad prostredníctvom odmeňovania, predajných cieľov alebo iným spôsobom, ktorý poskytuje motiváciu na odporúčanie alebo predaj konkrétneho finančného nástroja, ak iný produkt môže klientovým potrebám lepšie vyhovovať.

(78)

V prípade, že sa poskytuje dostatok informácií týkajúcich sa nákladov a pridružených poplatkov alebo rizík vo vzťahu k samotnému finančnému nástroju, a to v súlade s iným právom Únie, by sa tieto informácie mali považovať za primerané na účely poskytovania informácií klientom v zmysle tejto smernice. Investičné spoločnosti alebo úverové inštitúcie, ktorú distribuujú daný finančný nástroj, by však okrem toho mali informovať svojich klientov o všetkých ostatných nákladoch a pridružených poplatkoch súvisiacich s poskytovaním investičných služieb vo vzťahu s daným finančným nástrojom.

(79)

Vzhľadom na zložitosť investičných produktov a pokračujúcu inováciu v ich navrhovaní je tiež dôležité zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí poskytujú poradenstvo alebo predávajú investičné produkty retailovým klientom, mali znalosti a spôsobilosť na primeranej úrovni, pokiaľ ide o ponúkané produkty. Investičné spoločnosti by mali svojim zamestnancom poskytnúť dostatočný čas a zdroje na dosiahnutie týchto znalostí a spôsobilosti a na ich uplatňovanie v poskytovaní služieb klientom.

(80)

Investičné spoločnosti smú poskytovať investičné služby, ktoré spočívajú len vo vykonávaní a/alebo prijímaní a postúpení pokynov klienta, bez potreby získať informácie o znalostiach a skúsenostiach klienta na posúdenie primeranosti služby alebo finančného nástroja pre klienta. Keďže tieto služby znamenajú závažné zníženie ochrany klienta, je vhodné zlepšiť podmienky ich poskytovania. Je vhodné vylúčiť najmä možnosť poskytovať tieto služby v spojení s vedľajšou službou spočívajúcou v poskytovaní úverov alebo pôžičiek investorom s cieľom umožniť im vykonať transakciu, do ktorej je zapojená investičná spoločnosť, keďže toto zvyšuje zložitosť transakcie a sťažuje chápanie s tým spojeného rizika. Takisto je vhodné lepšie vymedziť kritériá výberu finančných nástrojov, ktorých by sa tieto služby mali týkať, s cieľom vylúčiť určité finančné nástroje vrátane tých, ktoré obsahujú derivát alebo majú takú štruktúru, ktorá klientovi sťažuje chápať príslušné riziko, akcií v podnikoch, ktoré nie sú podnikmi kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), a štruktúrovaných PKIPCP, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 druhom pododseku nariadenia Komisie (EÚ) č. 583/2010 (29). Prístupom k určitým PKIPCP ako ku komplexným produktom by nemalo byť dotknuté budúce právo Únie, ktorým sa vymedzí rozsah pôsobnosti týchto produktov a pravidlá, ktoré sa na ne vzťahujú.

(81)

Krížový predaj predstavuje bežnú stratégiu poskytovateľov retailových finančných služieb v celej Únii. Môžu retailovým klientom prinášať výhody, ale takisto môžu predstavovať postupy, pri ktorých sa dostatočne nezohľadňuje záujem klienta. Napríklad určité formy postupov v oblasti krížového predaja, akými sú najmä postupy viazania produktov, pri ktorých sa v balíku predávajú spoločne dve alebo viacero finančných služieb a aspoň jedna z týchto služieb nie je k dispozícii samostatne, môžu narúšať hospodársku súťaž a negatívne ovplyvňovať mobilitu klientov a ich schopnosť informovane sa rozhodnúť. Príkladom postupov viazania produktov môže byť potrebné otvorenie bežných účtov, keď sa investičná služba poskytuje retailovému klientovi. Hoci postupy viazania produktov, pri ktorých sa v balíku predávajú dve alebo viacero finančných služieb, ale každú zo služieb možno kúpiť aj samostatne, môžu takisto narúšať hospodársku súťaž a negatívne ovplyvňovať mobilitu zákazníkov a schopnosť klientov informovane sa rozhodnúť, aspoň nechávajú výber na klienta, a preto môžu predstavovať menšie riziko, pokiaľ ide o plnenie povinností podľa tejto smernice zo strany investičných spoločností. Využívanie takýchto praktík by sa malo dôkladne posúdiť v záujme podpory hospodárskej súťaže a výberu spotrebiteľa.

(82)

Investičná spoločnosť by pri poskytovaní investičného poradenstva mala v písomnom vyhlásení o vhodnosti uviesť, ako poskytnuté poradenstvo zodpovedá preferenciám, potrebám a iným charakteristikám retailového klienta. Vyhlásenie by malo byť zabezpečené na trvanlivom médiu, a to i v elektronickej podobe. Zodpovednosť za vypracovanie vyhlásenia o vhodnosti a poskytnutie presnej správy o vhodnosti klientovi nesie investičná spoločnosť a mali by byť zavedené primerané záruky, aby sa zabezpečilo, že klient nebude poškodený v dôsledku toho, že v správe bude osobné odporúčanie prezentované nepresne alebo nečestne, vrátane uvedenia toho, akým spôsobom je poskytnuté odporúčanie vhodné pre klienta a aké sú nevýhody odporúčaného postupu.

(83)

Investičná spoločnosť by pri určovaní toho, čo predstavuje poskytnutie informácií včas pred termínom stanoveným v tejto smernici, mala so zreteľom na naliehavosť situácie vziať do úvahy, že klient potrebuje dostatočný čas na to, aby ich pred prijatím investičného rozhodnutia prečítal a porozumel im. Je pravdepodobné, že niektorí klienti potrebujú viac času na preskúmanie poskytnutých informácií o komplexnom alebo neznámom produkte alebo službe, alebo o produkte či službe, s ktorou nemajú žiadne skúsenosti, než klienti, ktorí zvažujú jednoduchšie alebo známejšie produkty alebo služby, alebo ak klienti majú relevantné predchádzajúce skúsenosti.

(84)

Nič v tejto smernici by nemalo ukladať povinnosť investičným spoločnostiam, aby okamžite a súčasne poskytovali všetky požadované informácie o investičnej spoločnosti, finančných nástrojoch, nákladoch a pridružených poplatkoch alebo o ochrane finančných nástrojoch klienta alebo finančných prostriedkoch klienta za predpokladu, že dodržiavajú všeobecnú povinnosť poskytovať príslušné informácie v dostatočnom časovom predstihu pred lehotou stanovenou v tejto smernici. Za predpokladu, že informácie boli oznámené klientovi včas pred poskytnutím služby, nič v tejto smernici nezaväzuje spoločnosti, aby ich poskytli samostatne alebo ich zahrnutím do zmluvy s klientom.

(85)

Služba by sa mala považovať za poskytovanú na základe iniciatívy klienta, pokiaľ ju klient nepožaduje v odpovedi na individuálne zamerané oznámenie spoločnosti alebo v mene spoločnosti na tohto konkrétneho klienta, ktoré obsahuje výzvu, alebo je určené na ovplyvnenie klienta v súvislosti s konkrétnym finančným nástrojom alebo konkrétnou transakciou. Služba môže byť považovaná za poskytnutú na základe iniciatívy klienta bez ohľadu na to, či ju klient požadoval na základe oznámenia propagujúceho alebo ponúkajúceho finančné nástroje, ktoré sa vykonalo prostriedkami, ktoré sú svojou povahou všeobecné a určené pre verejnosť alebo väčšiu skupinu alebo kategóriu klientov alebo potenciálnych klientov.

(86)

Jedným z cieľov tejto smernice je ochrana investorov. Opatrenia na ochranu investorov by sa mali prispôsobiť špecifikám každej kategórie investorov (drobní klienti, profesionáli a protistrany). V záujme posilnenia regulačného rámca týkajúceho sa poskytovania služieb bez ohľadu na príslušné kategórie klientov je však vhodné, aby sa objasnilo, že zásady konať čestne, spravodlivo a profesionálne, ako aj povinnosť správať sa spravodlivo, jednoznačne a nezavádzajúco sa uplatňovali na vzťah so všetkými klientmi.

(87)

Investície, ktoré zahŕňajú zmluvy o poistení, sú často sprístupňované zákazníkom ako možné alternatívy alebo náhrady finančných nástrojov, ktoré sú predmetom smernice. Na zabezpečenie konzistentnej ochrany pre retailových klientov a rovnakých podmienok pre podobné produkty je dôležité, aby investičné produkty založené na poistení podliehali primeraným požiadavkám. Keďže požiadavky v tejto smernici týkajúce sa ochrany investorov by sa preto mali rovnako vzťahovať aj na tie investície, ktoré sú zahrnuté do poistných zmlúv, z dôvodu ich odlišných trhových štruktúr a produktových charakteristík je vhodnejšie, aby sa podrobné požiadavky stanovili skôr v revízii smernice 2002/92/ES než v tejto smernici. Budúce právo Únie upravujúce činnosti sprostredkovateľov poistenia a poisťovní by teda mali vhodným spôsobom zabezpečiť konzistentný regulačný prístup, pokiaľ ide o distribúciu rôznych finančných produktov, ktoré uspokojujú podobné potreby investorov, a preto vyvolávajú podobné problémy spojené s ochranou investorov. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) (EIOPA) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (30) a orgán ESMA by mali spolupracovať s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu konzistentnosť pri uplatňovaní obchodných noriem pre balíky týchto investičných produktov. Tieto nové požiadavky na investičné produkty založené na poistení by sa mali stanoviť v smernici 2002/92/ES.

(88)

S cieľom zosúladiť predpisy týkajúce sa konfliktov záujmov, všeobecných zásad a informácií pre zákazníkov a umožniť členským štátom zaviesť obmedzenia, pokiaľ ide o odmeny sprostredkovateľov poistenia, smernicu 2002/92/EC treba zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(89)

Investičné produkty založené na poistení, ktoré neponúkajú investičné príležitosti, a vklady, na ktoré sa vzťahujú len úrokové sadzby, by sa mali vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Individuálne a zamestnanecké dôchodkové produkty, ktorých hlavným cieľom je poskytnúť investorovi príjem v dôchodku, by mali byť vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, vzhľadom na ich osobitný charakter a ciele.

(90)

Odchylne od zásady povolenia, dohľadu a presadzovania povinností domovským členským štátom súvisiacich s činnosťou pobočiek je potrebné v prípade príslušného orgánu hostiteľského členského štátu prevziať zodpovednosť za presadzovanie určitých povinností uvedených v tejto smernici, ktoré súvisia s činnosťou vykonávanou prostredníctvom pobočky na území, kde sa pobočka nachádza, pretože tento orgán je najbližšie k pobočke a má lepšie možnosti odhaliť prípady porušenia pravidiel upravujúcich činnosti pobočky a zasiahnuť.

(91)

Je potrebné uložiť povinnosť vykonania najlepším spôsobom s cieľom zabezpečiť, aby investičné spoločnosti vykonávali pokyny klientov za podmienok, ktoré sú pre klienta najvýhodnejšie. Uvedená povinnosť by sa mala uplatňovať, ak spoločnosť má vo vzťahu ku klientovi zmluvné povinnosti alebo povinnosti v rámci sprostredkovania.

(92)

Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti je v Únii k dispozícii väčší počet miest výkonu, je vhodné posilniť rámec vykonania najlepším spôsobom pre retailových investorov. Pri uplatňovaní rámca vykonania najlepším spôsobom by sa mal vziať do úvahy technologický pokrok v oblasti monitorovania vykonania najlepším spôsobom v súlade s článkom 27 ods. 1 druhým a tretím pododsekom.

(93)

Na účely stanovenia vykonania najlepším spôsobom pokynu retailového klienta by mali náklady spojené s výkonom zahŕňať vlastnú províziu investičnej spoločnosti alebo poplatky spoplatnené klientovi za obmedzené ciele, pokiaľ existuje viac ako jedno miesto výkonu zaradené do politiky vykonávania spoločnosti schopné vykonať určitý pokyn. V takýchto prípadoch by sa mali zohľadňovať vlastné sprostredkovateľské náklady spoločnosti a náklady na vykonanie pokynu v každej oprávnenej oblasti s cieľom zhodnotiť a porovnať pre klienta výsledky, ktoré by dosiahol vykonaním pokynu v každej z týchto oblastí. Nemá sa však požadovať, aby spoločnosť porovnala výsledky, ktoré by sa pre jej klienta dosiahli na základe jej vlastnej politiky vykonávania a jej vlastných provízií a poplatkov, s výsledkami, ktoré by pre toho istého klienta mohla dosiahnuť iná investičná spoločnosť na základe inej politiky vykonávania alebo inej štruktúry provízií alebo poplatkov. Takisto sa nemá požadovať, aby spoločnosť porovnala rozdiely vo svojich vlastných províziách, ktoré prislúchajú rozdielom v povahe služieb, ktoré spoločnosť poskytuje klientovi.

(94)

Ustanovenia tejto smernice, v ktorých sa uvádza, že náklady na vykonávanie by mali zahrnúť vlastné provízie alebo poplatky investičnej spoločnosti, ktoré účtuje klientovi za vykonávanie investičných služieb, sa nemajú uplatňovať na účely stanovenia toho, aké miesta výkonu by sa mali zahrnúť do politiky vykonávania pokynov spoločnosti na účely článku 27 ods. 5 tejto smernice.

(95)

Investičná spoločnosť by sa mala považovať za štrukturujúcu alebo účtujúcu svoje provízie spôsobom, ktorý nespravodlivo robí rozdiely medzi miestami výkonu vtedy, ak na rôznych miestach výkonu účtuje klientovi rôznu províziu alebo rozpätie za vykonanie pokynu a ak tento rozdiel nezohľadňuje skutočné rozdiely v nákladoch spoločnosti pri vykonávaní pokynu na týchto miestach.

(96)

V záujme zlepšenia podmienok, za ktorých investičné spoločnosti plnia svoju povinnosť vykonávať pokyny za najvýhodnejších podmienok pre klientov v súlade s touto smernicou, je vhodné vyžadovať, aby v prípade finančných nástrojov, ktoré podliehajú obchodovacej povinnosti podľa článku 23 a 28 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, každé obchodné miesto a systematický internalizátor, a v prípade ostatných finančných nástrojov, aby každé miesto výkonu sprístupňovali verejnosti údaje týkajúce sa kvality vykonávania transakcií v každom mieste.

(97)

Informácie, ktoré investičné spoločnosti poskytujú klientom v súlade s ich politikou vykonávania pokynov, sú často všeobecné a štandardné, a neumožňujú klientom pochopiť, ako sa pokyn vykoná, a overiť, či spoločnosti dodržiavajú svoju povinnosť vykonať pokyny za podmienok najvýhodnejších pre svojich klientov. V záujme zlepšenia ochrany investorov je vhodné stanoviť zásady týkajúce sa informácií o politike vykonávania pokynov, ktoré investičné spoločnosti poskytujú svojim klientom, a vyžadovať, aby spoločnosti raz ročne zverejnili pre každú triedu finančných nástrojov päť najlepších obchodných miest, na ktorých vykonávali pokyny klientov v predchádzajúcom roku, a zohľadniť tieto informácie a informácie o kvalite vykonávania pokynov zverejnené miestami vykonávania v ich politikách o vykonávaní pokynov najlepším spôsobom.

(98)

Pri vytváraní obchodného vzťahu s klientom môže investičná spoločnosť požiadať klienta alebo potenciálneho klienta, aby odsúhlasil súčasne politiku vykonávania pokynov a aj možnosť, že sa pokyny tejto osoby môžu vykonať mimo obchodného miesta.

(99)

Osoby, ktoré poskytujú investičné služby v mene viac ako jednej investičnej spoločnosti, by sa nemali považovať za viazaných sprostredkovateľov, ale za investičné spoločnosti, ak spadajú do vymedzenia pojmu uvedeného v tejto smernici, okrem určitých osôb, ktoré môžu byť vylúčené.

(100)

Touto smernicou by nemali byť dotknuté práva viazaných sprostredkovateľov uskutočňovať činnosti, na ktoré sa vzťahujú iné smernice, a súvisiace činnosti týkajúce sa finančných služieb alebo produktov, na ktoré sa nevzťahuje táto smernica, vrátane činností v mene častí tej istej finančnej skupiny.

(101)

Na podmienky pre uskutočňovanie činností mimo priestorov investičnej spoločnosti (podomový predaj) by sa táto smernica nemala vzťahovať.

(102)

Príslušné orgány členských štátov by nemali registrovať alebo by mali zrušiť registráciu, ak skutočne vykonávané činnosti jasne ukazujú, že si viazaný sprostredkovateľ vybral právny systém niektorého členského štátu preto, aby sa vyhol prísnejším pravidlám, ktoré platia v inom členskom štáte, na území ktorého mieni vykonávať alebo vykonáva väčšiu časť svojich činností.

(103)

Na účely tejto smernice by sa mali spôsobilé protistrany považovať za konajúce ako klienti.

(104)

Finančná kríza poukázala na obmedzenú schopnosť neretailových klientov posúdiť riziko spojené s ich investíciami. Hoci by sa malo potvrdiť, že pravidlá výkonu činnosti by sa mali presadzovať v súvislosti s tými investormi, ktorí najviac potrebujú ochranu, je vhodné lepšie vyvážiť požiadavky vzťahujúce sa na rôzne kategórie klientov. Vzhľadom na tieto skutočnosti je vhodné rozšíriť niektoré požiadavky na informácie a podávanie správ aj na vzťah so spôsobilými protistranami. Príslušné požiadavky by sa mali týkať najmä ochrany finančných nástrojov a finančných prostriedkov klientov, ako aj požiadaviek na informácie a podávanie správ týkajúcich sa zložitejších finančných nástrojov a transakcií. S cieľom lepšie vymedziť klasifikáciu samospráv a miestnych verejných orgánov je vhodné jasne ich vylúčiť zo zoznamu spôsobilých protistrán a klientov, ktorí sa považujú za profesionálne subjekty, pričom však títo klienti smú požiadať o zaobchádzanie ako s profesionálnymi klientmi.

(105)

V súvislosti s transakciami vykonanými medzi spôsobilými protistranami by sa mala povinnosť zverejniť limitované pokyny klienta uplatniť, iba ak protistrana výslovne posiela investičnej spoločnosti limitovaný pokyn na jeho vykonanie.

(106)

členské štáty by mali zabezpečiť dodržiavanie práva na ochranu osobných údajov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (31) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES (32), ktoré upravujú spracovanie osobných údajov pri vykonávaní tejto smernice. Spracovanie osobných údajov orgánom ESMA pri vykonávaní tejto smernice podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 45/2001 (33).

(107)

Všetky investičné spoločnosti by mali mať v rámci Únie rovnaké príležitosti na pripojenie sa k regulovaným trhom alebo na prístup k nim. Bez ohľadu na spôsob, akým sa v súčasnosti transakcie v členských štátoch organizujú, je dôležité zrušiť technické a právne obmedzenia týkajúce sa prístupu na regulované trhy.

(108)

Na uľahčenie finalizácie cezhraničných transakcií je potrebné, aby sa investičným spoločnostiam zabezpečil prístup k systémom zúčtovania a vyrovnania v rámci celej Únie bez ohľadu na to, či sa transakcie uskutočnili prostredníctvom regulovaných trhov v príslušnom členskom štáte. Investičné spoločnosti, ktoré majú záujem zúčastniť sa priamo na systémoch vyrovnania iného členského štátu, by mali spĺňať príslušné prevádzkové a obchodné požiadavky na členstvo a opatrenia obozretnosti na podporu nerušeného a riadneho fungovania finančných trhov.

(109)

Na poskytovanie služieb spoločnosťami z tretích krajín v Únii sa vzťahujú vnútroštátne režimy a požiadavky. Spoločnosti, ktoré v súlade s nimi dostali povolenie, nemajú slobodu poskytovať služby a právo usadiť sa v iných členských štátoch ako v štáte, v ktorom sú usadené. Ak sa členský štát domnieva, že primeranú úroveň ochrany pre jeho retailových klientov alebo retailových klientov, ktorí požiadali o to, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s profesionálnymi klientmi, možno dosiahnuť prostredníctvom zriadenia pobočky spoločnosťou z tretej krajiny, je vhodné zaviesť minimálny spoločný regulačný rámec na úrovni Únie, pokiaľ ide o požiadavky platné pre tieto pobočky, a so zreteľom na zásadu, že spoločnosti tretích krajín by nemali mať privilegovanejšie postavenie ako spoločnosti z Únie.

(110)

Pri vykonávaní ustanovení tejto smernice by členské štáty mali riadne zohľadniť odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF) týkajúce sa jurisdikcií, ktoré sa vyznačujú strategickými nedostatkami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a na ktoré sa vzťahujú protiopatrenia, alebo jurisdikcie, ktoré sa vyznačujú strategickými nedostatkami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a ktoré neurobili dostatočný pokrok v riešení nedostatkov alebo sa nezaviazali k plneniu akčného plánu vypracovaného skupinou FATF na riešenie týchto nedostatkov.

(111)

Ustanovenie tejto smernice, ktorým sa upravuje poskytovanie investičných služieb alebo činností v Únii spoločnosťami z tretích krajín, by nemalo mať vplyv na možnosť, aby osoby usadené v Únii využívali investičné služby spoločností z tretej krajiny z vlastného výlučného podnetu. Ak spoločnosť z tretej krajiny poskytuje služby z výlučne vlastného podnetu osoby usadenej v Únii, tieto služby by sa nemali považovať za poskytnuté na území Únie. Ak sa spoločnosť z tretej krajiny snaží získať klientov alebo potenciálnych klientov v Únii alebo propaguje či inzeruje investičné služby alebo činnosti spolu s vedľajšími službami v Únii, tieto činnosti by sa nemali považovať za službu poskytnutú z vlastného výlučného podnetu klienta.

(112)

Povolenie na prevádzkovanie regulovaného trhu by sa malo rozšíriť na všetky činnosti, ktoré priamo súvisia s vystavovaním, spracovaním, vykonaním, potvrdením a postúpením pokynov z miesta, kde takéto pokyny regulovaný trh prijíma, na miesto, kde sa odosielajú na následnú finalizáciu, a na činnosti súvisiace s prijímaním finančných nástrojov na obchodovanie. Sem by mali tiež patriť transakcie uzavreté prostredníctvom určených tvorcov trhu vymenovaných regulovaným trhom, ktoré sa uskutočňujú v rámci jeho systémov a v súlade s pravidlami, ktoré tieto systémy upravujú. Nie všetky transakcie uzavreté členmi alebo účastníkmi regulovaného trhu, MTF alebo OTF sa budú posudzovať ako uzavreté v rámci systémov regulovaného trhu, MTF alebo OTF. Transakcie, ktoré členovia alebo účastníci uzavrú na bilaterálnom základe a ktoré nespĺňajú všetky povinnosti stanovené pre regulovaný trh, MTF alebo OTF podľa tejto smernice, by sa mali posudzovať ako transakcie uzavreté mimo regulovaného trhu, MTF alebo OTF na účely definície systematického internalizátora. V takomto prípade by sa mala uplatniť povinnosť investičných spoločností zverejniť záväzné kotácie, ak sú splnené podmienky stanovené touto smernicou a nariadením (EÚ) č. 600/2014.

(113)

Vzhľadom na dôležitosť zabezpečenia likvidity pre riadne a efektívne fungovanie trhov by investičné spoločnosti, ktoré sa zúčastňujú na algoritmickom obchodovaní s cieľom s cieľom realizovať stratégiu tvorby trhu, mali mať podpísané dohody s obchodnými miestami, v ktorých sa stanovia ich povinnosti zabezpečovať likviditu pre trh.

(114)

Žiadnym ustanovením tejto smernice by sa od príslušných orgánov nemalo vyžadovať, aby schvaľovali alebo skúmali obsah písomnej dohody medzi regulovaným trhom a investičnou spoločnosťou, ktorá sa vyžaduje pri účasti v systéme tvorby trhu. Smernica im však ani nebráni, aby toto schvaľovanie vykonávali, pokiaľ sa každé takéto schválenie alebo preskúmanie zakladá len na dodržiavaní povinností regulovaných trhov podľa článku 48.

(115)

Poskytovanie hlavných trhových dátových služieb, ktoré sú kľúčové pre používateľov z hľadiska ich schopnosti získať požadovaný prehľad o činnosti obchodovania na finančných trhoch v rámci Únie a pre príslušné orgány na získanie presných a komplexných informácií o príslušných transakciách, by malo podliehať udeleniu povolenia a regulácii s cieľom zabezpečiť potrebnú úroveň kvality.

(116)

Zavedenie schválených mechanizmov zverejňovania (APA) by malo zlepšiť kvalitu informácií o transparentnosti obchodovania zverejňovaných v mimoburzovej sfére a významne prispieť k zabezpečeniu, aby sa takéto údaje zverejňovali spôsobom, ktorý uľahčí ich konsolidáciu s údajmi zverejňovanými obchodnými miestami.

(117)

Po zavedení trhovej štruktúry, ktorá umožňuje hospodársku súťaž medzi viacerými obchodnými miestami, je teraz nevyhnutné zaviesť čo najskôr účinný a komplexný konsolidovaný informačný systém. Zavedenie komerčného riešenia pre konsolidovaný informačný systém pre akcie a finančné nástroje podobné akciám by malo prispieť k integrovanejšiemu európskemu trhu a malo by uľahčiť účastníkom trhu získať prístup ku konsolidovanému prehľadu o informáciách o transparentnosti obchodovania, ktoré sú dostupné. Plánované riešenie vychádza z udelenia povolenia poskytovateľom, ktorí pracujú podľa vopred stanovených parametrov, ktorí vzájomne súťažia s cieľom dosiahnuť technicky vysoko sofistikované a inovatívne riešenia, pričom v čo najväčšej miere pokrývajú potreby trhu a s cieľom zabezpečiť sprístupnenie konzistentných a presných trhových údajov. Na základe požiadavky, aby všetci poskytovatelia konsolidovaného informačného systému konsolidovali údaje zo všetkých APA a obchodných miest, sa zabezpečí, že hospodárska súťaž bude prebiehať na základe kvality služieb klientom a nie na základe rozsahu príslušných údajov. Každopádne je teraz vhodné zabezpečiť zavedenie konsolidovaného informačného systému prostredníctvom verejného obstarávania, ak plánovaný mechanizmus nepovedie k včasnému dodaniu účinného a komplexného informačného systému pre akcie a finančné nástroje podobné akciám.

(118)

Zriadenie konsolidovaného informačného systému pre nekapitálové finančné nástroje sa z hľadiska vykonávania považuje za zložitejšie ako zriadenie konsolidovaného informačného systému pre kapitálové finančné nástroje, pričom s týmto druhým systémom by potenciálni poskytovatelia mali mať možnosť získať určité skúsenosti pred jeho vybudovaním. V záujme uľahčenia riadneho zavedenia konsolidovaného informačného systému pre nekapitálové nástroje je preto vhodné pre uplatňovanie vnútroštátnych opatrení transponujúcich príslušné ustanovenie stanoviť neskorší dátum. Každopádne je teraz vhodné zabezpečiť zavedenie konsolidovaného informačného systému prostredníctvom verejného obstarávania, ak plánovaný mechanizmus nepovedie k včasnému dodaniu účinného a komplexného informačného systému pre nekapitálové finančné nástroje.

(119)

Pri určovaní, pokiaľ ide o nekapitálové nástroje, obchodné miesta a schválené mechanizmy zverejňovania (APA), ktoré je potrebné zahrnúť do informácií po uzavretí obchodu a ktoré má šíriť poskytovateľ konsolidovaného informačného systému (CTP), orgán ESMA by mal zabezpečiť, aby sa dosiahol cieľ zriadenia integrovaného trhu Únie pre uvedené finančné nástroje, a mal by zabezpečiť, aby sa s APA a obchodnými miestami zaobchádzalo nediskriminačným spôsobom.

(120)

Právo Únie upravujúce požiadavky na vlastné zdroje by malo stanoviť minimálne kapitálové požiadavky, ktoré musia regulované trhy spĺňať, aby mohli byť povolené, a pritom by mala zohľadniť osobitnú povahu rizík spojených s takýmito trhmi.

(121)

Organizátori regulovaného trhu by mali byť tiež schopní prevádzkovať MTF alebo OTF v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto smernice.

(122)

Ustanoveniami tejto smernice týkajúcimi sa prijímania finančných nástrojov na obchodovanie podľa pravidiel uplatňovaných regulovaným trhom by nemalo byť dotknuté uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES (34) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES (35). Nemalo by sa brániť, aby regulovaný trh uplatňoval prísnejšie požiadavky, ako sú uložené podľa tejto smernice, vo vzťahu k emitentom finančných nástrojov, ktoré posudzuje na účely prijímania na obchodovanie.

(123)

Členské štáty by mali byť schopné určiť rôzne príslušné orgány, aby presadzovali rozsiahle povinnosti stanovené v tejto smernici. Takéto orgány by mali byť verejnej povahy, aby sa zaručila ich nezávislosť od hospodárskych subjektov a zabránilo konfliktom záujmov. V súlade s vnútroštátnym právom by členské štáty mali zabezpečiť zodpovedajúce financovanie príslušného orgánu. Pri vymenovaní verejných orgánov by sa nemalo vylúčiť delegovanie v rámci zodpovednosti príslušného orgánu.

(124)

S cieľom zabezpečiť, aby si príslušné orgány navzájom oznamovali informácie o pozastavení, vylúčení, porušení, narušení podmienok obchodovania a okolnostiach, ktoré môžu naznačovať zneužívanie trhu, efektívne a včas, je potrebný efektívny postup oznamovania a koordinácie medzi vnútroštátnymi príslušnými orgánmi, ktorý sa dosiahne prostredníctvom dojednaní, ktoré vypracuje orgán ESMA.

(125)

Na samite skupiny G20 v Pittsburghu, ktorý sa konal 25. septembra 2009, sa dohodlo zlepšenie regulácie, fungovania a transparentnosti finančných a komoditných trhov s cieľom riešiť nadmernú volatilitu cien komodít. V oznámeniach Komisie z 28. októbra 2009 o lepšom fungovaní potravinového reťazca v Európe a z 2. februára 2011 o riešení problémov na komoditných trhoch a trhoch s nerastnými surovinami sa navrhli opatrenia, ktoré sa majú prijať v súvislosti s preskúmaním smernice 2004/39/ES. Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere v septembri 2011 zverejnila zásady pre reguláciu a dohľad nad trhom s komoditnými derivátmi. Tieto zásady boli potvrdené na samite G20 v Cannes 4. novembra 2011, na ktorom bola predložená požiadavka, aby regulátori trhu mali formálne právomoci v oblasti riadenia pozícií vrátane právomoci stanoviť podľa potreby obmedzenia pozície ex ante.

(126)

Právomoci poskytnuté príslušným orgánom by mali byť doplnené výslovne uvedenými právomocami získať od akejkoľvek osoby informácie o veľkosti a účele pozície v derivátových kontraktoch týkajúcich sa komodít a požiadať, aby táto osoba prijala kroky na zníženie veľkosti pozície v derivátových kontraktoch.

(127)

Je potrebný harmonizovaný režim obmedzovania pozícií s cieľom zabezpečiť vyššiu mieru koordinácie a súladu pri uplatňovaní dohody G20, najmä pokiaľ ide o zmluvy, s ktorými sa obchoduje v celej Únii. Preto treba príslušným orgánom udeliť výslovné právomoci na stanovovanie obmedzení na základe metodiky určenej orgánom ESMA, pokiaľ ide o pozície, ktoré ktorákoľvek osoba môže držať, na agregovanej úrovni skupiny, v kontrakte na komoditný derivát, a to vždy s cieľom zabrániť zneužitiu trhu, a to aj pokiaľ ide o trh, a podporovať riadne podmienky tvorby cien a vyrovnania vrátane predchádzania pozíciám deformujúcim trh. Takéto obmedzenia by mali podporiť integritu trhu s derivátmi a s podkladovou komoditou bez toho, aby bolo dotknuté zisťovanie cien na trhu v prípade podkladovej komodity a nemali by sa vzťahovať na pozície, ktoré objektívne znižujú riziká priamo súvisiace s obchodnými činnosťami vo vzťahu ku komodite. Treba tiež vysvetliť rozdiel medzi spotovými kontraktmi na komodity a kontraktmi na komoditné deriváty. Aby sa dosiahol harmonizovaný režim, je vhodné, aby orgán ESMA monitoroval uplatňovanie obmedzení pozícií a aby príslušné orgány uzatvorili dohody o spolupráci, a to aj o vzájomnej výmene relevantných údajov a s cieľom umožniť monitorovanie a presadzovanie týchto obmedzení.

(128)

Všetky obchodné miesta, ktoré ponúkajú obchodovanie s komoditnými derivátmi, by mali mať zavedené primerané kontroly nad riadením pozícií s právomocami aspoň monitorovať informácie o pozíciách komoditných derivátov a pristupovať k nim, vyžadovať zníženie alebo ukončenie takýchto pozícií a vyžadovať, aby sa likvidita poskytovala späť na trh s cieľom zmierniť účinky veľkej alebo dominantnej pozície. Orgán ESMA by mal udržiavať a zverejňovať zoznam obsahujúci zhrnutie všetkých platných obmedzení pozícií a kontrol nad riadením pozícií. Tieto obmedzenia a opatrenia by sa mali uplatňovať súdržne a mali by zohľadňovať špecifické charakteristiky predmetného trhu. Takisto by mali byť jednoznačne vymedzené, pokiaľ ide o spôsob ich uplatňovania a príslušné kvantitatívne prahové hodnoty, ktoré predstavujú obmedzenia alebo ktoré môžu byť podnetom na uplatňovanie iných požiadaviek.

(129)

Obchodné miesta by mali zverejňovať súhrnný týždenný rozpis pozícií držaných rôznymi kategóriami osôb pre rôzne kontrakty na komoditné deriváty, emisné kvóty a ich deriváty obchodované na ich platformách. Príslušnému orgánu by mal byť najmenej každý deň sprístupnený komplexný a podrobný rozpis pozícií držaných všetkými osobami. Mechanizmus podávania správ podľa tejto smernice by mal zohľadniť, ak je to potrebné, požiadavky na podávanie správ uložené podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011.

(130)

Aj keď metodika použitá na výpočet obmedzení pozícií by nemala vytvárať prekážky vývoja nových komoditných derivátov, orgán ESMA by mal pri určovaní metodiky výpočtu zabezpečiť, aby sa vývoj nových komoditných derivátov nemohol použiť na obchádzanie režimu obmedzení pozícií.

(131)

Obmedzenia pozícií by sa mali stanoviť pre každý individuálny kontrakt na komoditný derivát. Aby sa predišlo obchádzaniu režimu obmedzení pozícií prostredníctvom prebiehajúceho vývoja nových kontraktov na komoditné deriváty, orgán ESMA by mal zabezpečiť, aby metodika výpočtu zabránila akémukoľvek obchádzaniu pričom by mala zohľadňovať celkovú otvorenú pozíciu o iné komoditné deriváty s rovnakou podkladovou komoditou.

(132)

Je žiaduce uľahčiť menším a stredným podnikom (MSP) prístup ku kapitálu a uľahčiť ďalší rozvoj špecializovaných trhov, ktoré sú zamerané na uspokojovanie potrieb menších a stredných emitentov. Tieto trhy, ktoré sú zvyčajne organizované podľa tejto smernice ako systémy MTF, sú všeobecne známe ako rastové trhy MSP, rastové trhy alebo mladé trhy. Vytvorenie novej podkategórie trhov rastu MSP v rámci kategórie MTF a registrácia týchto trhov by ich mali zviditeľniť a mali by pomôcť vypracovať všeobecné regulačné predpisy v Únii pre tieto trhy. Pozornosť treba zamerať na to, ako by budúce nariadenie malo ďalej posilniť a podporiť využívanie tohto trhu, tak aby bol príťažlivý pre investorov, a zabezpečiť zníženie administratívnej záťaže a poskytnúť ďalšiu motiváciu pre MSP, aby vstupovali na kapitálové trhy prostredníctvom rastových trhov MSP.

(133)

Požiadavky vzťahujúce sa na túto novú kategóriu trhov musia zabezpečiť dostatočnú pružnosť, ktorá umožní zohľadniť súčasné spektrum úspešných trhových modelov, ktoré existujú v rámci Európy. Musia dosiahnuť aj správnu rovnováhu medzi zachovaním vysokých úrovní ochrany investorov, ktoré sú podstatné na podporu dôvery investorov v emitentov na týchto trhoch, a znížením zbytočnej administratívnej záťaže emitentov na týchto trhoch. Navrhuje sa, aby sa v delegovaných aktoch alebo technických predpisoch stanovilo viac podrobností o požiadavkách na rastové trhy MSP, napríklad požiadavkách týkajúcich sa kritérií prijatia na obchodovanie na takomto trhu.

(134)

Vzhľadom na dôležitosť, aby existujúce úspešné trhy neboli nepriaznivo ovplyvnené, pre organizátorov trhov by sa mala zachovať možnosť, aby sa menší a strední emitenti mohli rozhodnúť pokračovať v prevádzkovaní takéhoto trhu v súlade s požiadavkami podľa tejto smernice bez potreby žiadať o registráciu ako rastového trhu MSP. Emitent, ktorý je MSP, by nemal mať povinnosť žiadať o prijatie svojich finančných nástrojov na obchodovanie na rastovom trhu MSP.

(135)

Aby táto nová kategória trhov bola na prospech MSP, najmenej 50 % emitentov, ktorých finančné nástroje sa obchodujú na rastovom trhu MSP, by mali byť MSP. Uvedené posúdenie by sa malo uskutočňovať každoročne. Kritérium najmenej 50 % emitentov by sa malo zaviesť flexibilne. Dočasné nesplnenie uvedeného kritéria by nemalo znamenať, že registrácia obchodného miesta sa bezodkladne zruší alebo že sa zamietne jeho registrácia ako rastového trhu MSP, ak existuje odôvodnený výhľad, že kritérium najmenej 50 % sa splní počnúc nasledujúcim rokom. Pri posúdení týkajúceho sa určenia, či je emitent MSP, by sa malo vychádzať z trhovej kapitalizácie za predchádzajúce tri kalendárne roky. Tým by sa mal zabezpečiť plynulejší prechod týchto emitentov z osobitných trhov na hlavné trhy.

(136)

Všetky dôverné informácie prijaté kontaktným miestom jedného členského štátu prostredníctvom kontaktného miesta iného členského štátu by sa nemali považovať iba za vnútroštátne.

(137)

Je potrebné posilniť zosúlaďovanie právomocí, ktoré majú k dispozícii príslušné orgány, aby sa rovnakou mierou uplatňovali povinnosti v rámci integrovaného finančného trhu. Spoločný minimálny súbor právomocí v kombinácii s náležitými zdrojmi by mal zaručovať účinnosť dohľadu. V tejto smernici by sa mal preto stanoviť minimálny súbor právomocí dohľadu a vyšetrovacích právomocí, ktoré by mali byť zverené príslušným orgánom členských štátov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Tieto právomoci by sa mali vykonávať, ak to vnútroštátne právo vyžaduje, obrátením sa na príslušné justičné orgány. Pri výkone svojich právomocí podľa tejto smernice by príslušné orgány mali konať objektívne a nestranne a pri svojom rozhodovaní zostať autonómne.

(138)

Aj keď sa v tejto smernici stanovuje minimálny súbor právomocí, ktoré by mali byť zverené príslušným orgánom, tieto právomoci sa musia vykonávať v rámci uceleného systému vnútroštátneho práva, ktorý zaručuje dodržiavanie základných práv vrátane práva na súkromie. Pre výkon týchto právomocí, ktoré môžu predstavovať vážne zásahy do práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie, by členské štáty mali mať zavedené primerané a účinné záruky proti akémukoľvek zneužitiu, napríklad prípadný predchádzajúci súhlas justičných orgánov dotknutého členského štátu. Členské štáty by mali poskytnúť príslušným orgánom možnosť, aby vykonávali takéto právomoci zasahujúce do súkromia v rozsahu potrebnom na riadne prešetrenie závažných prípadov, ak neexistujú rovnocenné prostriedky na účinné dosiahnutie rovnakého výsledku.

(139)

Žiadne konanie ktoréhokoľvek príslušného orgánu alebo orgánu ESMA v rámci výkonu ich povinností by nemalo priamo alebo nepriamo diskriminovať žiadny členský štát alebo skupinu členských štátov ako miesto poskytovania investičných služieb a činností v akejkoľvek mene.

(140)

Z hľadiska významného vplyvu a trhového podielu nadobudnutého rôznymi MTF je vhodné zabezpečiť uzavretie primeraných dohôd o spolupráci medzi príslušným orgánom MTF a príslušným orgánom jurisdikcie, v ktorej MTF poskytuje služby. S cieľom zohľadniť očakávaný podobný vývoj by sa toto ustanovenie malo rozšíriť aj na OTF.

(141)

V snahe zaistiť dodržiavanie povinností vyplývajúcich z tejto smernice a z nariadenia (EÚ) č. 600/2014 zo strany investičných spoločností, organizátorov trhu s povolením prevádzkovať MTF alebo OTF, regulovaných trhov, APA, CTP alebo schválených mechanizmov podávania správ (ARM), tých, ktorí účinne kontrolujú svoje činnosti, a členov riadiacich orgánov investičných spoločností a regulovaných trhov a s cieľom zaistiť, aby podliehali podobnému zaobchádzaniu v rámci Únie, by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby stanovili sankcie a opatrenia, ktoré sú účinné, primerané a odradzujúce. Správne sankcie a opatrenia stanovené členskými štátmi by mali spĺňať určité základné požiadavky vo vzťahu k prijímajúcim subjektom, kritériám, ktoré sa majú zohľadniť pri uplatňovaní sankcie alebo opatrenia, k ich zverejňovaniu, k právomociam ukladať sankcie a k úrovniam správnych pokút.

(142)

Príslušné orgány by mali byť najmä splnomocnené ukladať pokuty dosť vysoké na to, aby vyvážili výhody, ktoré možno očakávať, a aby boli dostatočne odrádzajúce aj pre väčšie inštitúcie a ich manažérov.

(143)

Je tiež potrebné, aby príslušné orgány mali v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a chartou možnosť vstúpiť do priestorov fyzických a právnických osôb. Prístup do takýchto priestorov je potrebný v prípade dôvodného podozrenia, že dokumenty a iné údaje spojené s predmetom vyšetrovania existujú a môžu mať význam pri dokazovaní porušenia tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014. Prístup do týchto priestorov je okrem toho potrebný, ak: osoba, ktorej už bola poslaná žiadosť o informácie, tejto žiadosti nevyhovela, alebo ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že v prípade predloženia žiadosti jej nebude vyhovené, alebo že dokumenty alebo informácie, na ktoré sa žiadosť o informácie vzťahuje, by boli odstránené, zmanipulované alebo zničené. Ak je potrebné povolenie vopred od súdneho orgánu dotknutého členského štátu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, takáto právomoc prístupu do priestorov by sa mala použiť po tom, ako sa vopred získa toto súdne povolenie.

(144)

Existujúce nahrávky telefonických konverzácií a záznamy o prenose údajov od investičných spoločností, ktoré vykonávajú transakcie a dokumentujú ich vykonávanie, ako aj existujúce telefónne záznamy a záznamy o prenose údajov od telekomunikačných operátorov predstavujú dôležité a niekedy jediné dôkazy pre odhalenie a dokázanie existencie zneužitia trhu, ako aj na overenie dodržiavania požiadaviek na ochranu investorov a iných požiadaviek stanovených v tejto smernici alebo v nariadení (EÚ) č. 600/2014 zo strany spoločností. Príslušné orgány by preto mali mať možnosť vyžiadať si existujúce záznamy telefonických konverzácií a záznamy o elektronických komunikáciách a o prenosoch údajov, ktoré má investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia. Prístup k údajom a telefónnym záznamom je potrebný na zisťovanie a potrestanie zneužitia trhu alebo porušenia požiadaviek stanovených v tejto smernici alebo v nariadení (EÚ) č. 600/2014.

S cieľom zaviesť v Únii rovnaké podmienky vo vzťahu k prístupu k telefónnym záznamom a existujúcim záznamom o prenose údajov, ktoré má telekomunikačný operátor, alebo k existujúcim nahrávkam telefonických konverzácií a záznamom o prenose údajov, ktoré má investičná spoločnosť, by príslušné orgány mali mať v súlade s vnútroštátnym právom možnosť vyžiadať si existujúce telefónne záznamy a existujúce záznamy o prenose údajov, ktoré má telekomunikačný operátor, pokiaľ to povoľujú vnútroštátne právne predpisy, a existujúce nahrávky telefonických konverzácií, ako aj záznamy o prenose údajov, ktoré má investičná spoločnosť, a to v prípadoch dôvodného podozrenia, že takéto záznamy spojené s predmetom kontroly alebo vyšetrovania môžu mať význam pri dokazovaní konania, ktoré je zakázané podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014 alebo sú v rozpore s požiadavkami podľa tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014. Prístup k telefónnym záznamom a záznamom o prenose údajov, ktoré má telekomunikačný operátor, by nemal zahŕňať obsah hlasovej komunikácie prostredníctvom telefónu.

(145)

V snahe zaistiť dôsledné uplatňovanie sankcií v celej Únii by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby zaistili, aby príslušné orgány pri určovaní typu správnych sankcií alebo iných opatrení a výšky správnych pokút vzali do úvahy všetky relevantné okolnosti.

(146)

S cieľom zabezpečiť, aby rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi mali odrádzajúci účinok na širokú verejnosť, mali by sa zvyčajne uverejniť. Uverejňovanie rozhodnutí je zároveň dôležitým nástrojom príslušných orgánov na informovanie účastníkov trhu o tom, aké konanie sa považuje za porušenie tohto nariadenia, ako aj na podporu šírenia dobrého správania medzi účastníkmi trhu v širšom zmysle. Ak by takéto uverejnenie spôsobilo neprimeranú škodu zúčastneným osobám, ohrozilo stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie, príslušný orgán by mal uverejniť sankcie a opatrenia na anonymnom základe spôsobom, ktorý je v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo uverejnenie odložiť.

Príslušné orgány by mali mať možnosť neuverejniť sankcie, ak sa anonymné alebo neskoršie uverejnenie nepovažuje za dostatočné na to, aby sa zaistilo, že stabilita finančných trhov nebude ohrozená. Príslušné orgány by rovnako nemali byť povinné uverejňovať opatrenia, ktoré sa považujú za menej významné a ich uverejnenie by bolo neprimerané. Treba zabezpečiť mechanizmus na ohlasovanie nezverejnených sankcií orgánu ESMA, tak aby ich príslušné orgány mohli zohľadniť pri vykonávaní dohľadu. Táto smernica nevyžaduje zverejnenie trestných sankcií uložených za porušenie tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014, ale nemala by mu brániť.

(147)

Na účely zistenia možných porušení by príslušné orgány mali mať potrebné vyšetrovacie právomoci a mali by vytvoriť účinné a spoľahlivé mechanizmy na podnecovanie oznamovania potenciálnych alebo skutočných porušení vrátane ochrany zamestnancov podávajúcich takéto oznámenia o porušení v rámci ich vlastnej inštitúcie. Týmito mechanizmami by nemali byť dotknuté primerané bezpečnostné opatrenia pre obvinené osoby. Mali by sa stanoviť primerané postupy na zaistenie vhodnej ochrany obvinenej osoby, najmä pokiaľ ide o právo na ochranu osobných údajov tejto osoby a postupy na zabezpečenie práva obvinenej osoby na obhajobu a na vypočutie pred prijatím rozhodnutia vo vzťahu k nej, ako aj práva požiadať o účinný opravný prostriedok pred súdom proti rozhodnutiu voči nej.

(148)

Táto smernica by sa mala týkať sankcií a opatrení v snahe zahrnúť všetky opatrenia uplatňované po porušení, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo ďalším porušeniam bez ohľadu na to, či sú podľa vnútroštátneho práva klasifikované ako sankcia alebo opatrenie.

(149)

Touto smernicou by nemali byť dotknuté žiadne ustanovenia v právnych predpisoch členských štátov týkajúce sa trestných sankcií.

(150)

Aj keď žiadne ustanovenie nebráni členským štátom v tom, aby prijali predpisy stanovujúce správne a trestné sankcie za rovnaké porušenia, od členských štátov by sa nemalo vyžadovať, aby stanovili správne sankcie za porušenia tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014, na ktoré sa vzťahuje vnútroštátne trestné právo. V súlade s vnútroštátnym právom členské štáty nemajú povinnosť ukladať správne a trestné sankcie za rovnaké porušenie, mali by mať však možnosť tak urobiť, ak im to vnútroštátne právo umožňuje. Zachovaním trestných sankcií namiesto správnych sankcií za porušenia tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014 by sa nemala obmedziť alebo inak ovplyvniť schopnosť príslušných orgánov spolupracovať, mať prístup k informáciám alebo si informácie včas vymieňať s príslušnými orgánmi v iných členských štátoch na účely tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014, a to aj po akomkoľvek predložení predmetných porušení príslušným justičným orgánom na trestné stíhanie.

(151)

Na účely ochrany klientov a bez toho, aby bolo dotknuté právo zákazníkov podať návrh na súdy, je potrebné, aby členské štáty podporili verejné alebo súkromné orgány zriadené na účely mimosúdneho urovnávania sporov k tomu, aby spolupracovali pri riešení cezhraničných sporov pri zohľadnení odporúčania Komisie 98/257/ES (36) a 2001/310/EC (37). Pri vykonávaní ustanovení týkajúcich sa konaní o sťažnostiach a opravných prostriedkoch v prípade mimosúdneho urovnania sporov by sa malo členským štátom odporučiť, aby využili existujúce mechanizmy cezhraničnej spolupráce, najmä Sieť pre podávanie sťažností v oblasti finančných služieb (FIN-Net).

(152)

Každá výmena alebo oznámenie informácií medzi príslušnými orgánmi, inými orgánmi, inštitúciami alebo osobami by sa mali konať v súlade s pravidlami pre odovzdávanie informácií do tretích krajín, ako je stanovené v smernici 95/46/ES. Každá výmena alebo oznámenie osobných údajov zo strany orgánu ESMA s tretími krajinami by mala byť v súlade s pravidlami odovzdávania osobných údajov stanovenými v nariadení (ES) č. 45/2001.

(153)

Je potrebné posilniť ustanovenia o výmene informácií medzi vnútroštátnymi príslušnými orgánmi a povinnosti vzájomnej pomoci a spolupráce, ku ktorej sa zaviazali. V dôsledku zvýšenej cezhraničnej aktivity by si príslušné orgány mali navzájom poskytovať príslušné informácie na vykonávanie svojich úloh, aby sa zabezpečilo účinné uplatňovanie tejto smernice, vrátane situácií, keď by porušením alebo podozrením z porušenia mohli byť dotknuté orgány dvoch alebo viacerých členských štátov. Pri výmene informácií je potrebné prísne zachovávanie služobného tajomstva na zabezpečenie nerušeného oznámenia týchto informácií a ochrany príslušných práv.

(154)

Ak prevádzkovanie obchodného miesta, ktoré vytvorilo systémy v hostiteľskom členskom štáte, nadobudlo podstatný význam pre fungovanie trhov s cennými papiermi a ochranu investorov v tomto hostiteľskom členskom štáte, primerané mechanizmy spolupráce, ktoré sa majú zaviesť, by mali mať vhodnú formu spomedzi možných spôsobov spolupráce medzi príslušnými orgánmi domovského a hostiteľského členského štátu prispôsobenú potrebám cezhraničnej spolupráce v oblasti dohľadu, najmä tým, ktoré vyplývajú z povahy a rozsahu dosahu na trhy s cennými papiermi a ochranu investorov v danom hostiteľskom členskom štáte, ako je ad hoc alebo pravidelná výmena informácií, konzultácie a pomoc.

(155)

V snahe dosiahnuť ciele stanovené v tejto smernici by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o podrobnosti týkajúce sa výnimiek, spresnenie definícií, kritériá posudzovania navrhovaných akvizícií investičnej spoločnosti, organizačných požiadaviek na investičné spoločnosti, APA a CTP, riadenia konfliktov záujmov, povinností súvisiacich s výkonom činnosti pri poskytovaní investičných služieb, vykonávania pokynov za podmienok najvýhodnejších pre klienta, vybavovania pokynov klientov, transakcií so spôsobilými protistranami, okolností, ktoré sú podnetom na uplatnenie informačnej požiadavky na investičné spoločnosti alebo organizátorov trhu prevádzkujúcich MTF alebo OTF a organizátorov regulovaného trhu, situácií, ktoré predstavujú závažné poškodenie záujmov investorov a narušenie riadneho fungovania trhu na účely pozastavenia obchodovania s finančnými nástrojmi na MTF, OTF alebo regulovanom trhu a vylúčenia finančných nástrojov z obchodovania na MTF, OTF alebo regulovanom trhu, rastových trhov MSP, prahových hodnôt, pri ktorých prekročení sa uplatňujú povinnosti podávania správ o pozíciách, a kritérií, podľa ktorých by sa mohli činnosti obchodného miesta v hostiteľskom členskom štáte považovať za kritériá, ktoré majú podstatný význam pre fungovanie trhov s cennými papiermi a ochranu investorov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(156)

Technickými predpismi v oblasti finančných služieb by sa mala zaistiť súdržná harmonizácia a primeraná ochrana investorov vrátane tých, ktorí investujú do štrukturovaných vkladov, a spotrebiteľov v celej Únii. Bolo by efektívne a vhodné, aby sa orgánu ESMA ako orgánu s vysokošpecializovanými odbornými poznatkami zverila úloha vypracovať návrh regulačných a vykonávacích technických predpisov, ktoré nezahŕňajú politické rozhodnutia a ktoré sa predložia Komisii. Na zabezpečenie konzistentnej ochrany investorov a spotrebiteľov v rámci sektora finančných služieb by mal orgán ESMA svoje úlohy vykonávať pokiaľ možno v úzkej spolupráci s Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (EBA) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (38) a orgánom EIOPA.

(157)

Komisia by mala prijať návrh regulačných technických predpisov vypracovaných orgánom ESMA, pokiaľ ide o výnimky týkajúce sa činností, ktoré sa považujú za vedľajšie k hlavnej činnosti, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú poskytnúť, a určité požiadavky v súvislosti s postupmi schvaľovania a zamietania žiadostí o povolenie investičných spoločností, pokiaľ ide o nadobúdanie kvalifikovanej účasti, pokiaľ ide o algoritmické obchodovanie, pokiaľ ide o povinnosť vykonávať pokyny za podmienok najvýhodnejších pre klienta, pokiaľ ide o pozastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi na regulovanom trhu, v MTF alebo OTF a vylúčenie finančných nástrojov z obchodovania na regulovanom trhu, MTF alebo OTF, pokiaľ ide o slobodu poskytovať investičné služby a činnosti, pokiaľ ide o zriadenie pobočky, pokiaľ ide o odolnosť systémov, prerušovače a elektronické obchodovanie, pokiaľ ide o veľkosť tiku s ohľadom na synchronizáciu obchodných hodín, pokiaľ ide o prijatie finančných nástrojov na obchodovanie, pokiaľ ide o obmedzenia pozícií a mechanizmy kontroly nad riadením pozícií v komoditných derivátoch, pokiaľ ide o postupy schvaľovania a zamietania žiadostí o povolenie poskytovateľov služieb vykazovania údajov, pokiaľ ide o organizačné požiadavky na APA, CTP a ARM a pokiaľ ide o spoluprácu medzi príslušnými orgánmi. Komisia by mala prijať tento návrh regulačných technických predpisov prostredníctvom delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ a v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

(158)

Komisii by sa mala udeliť aj právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ a v súlade s článkom 15 nariadenia. Orgánu ESMA by sa mala zveriť úloha vypracovať návrhy vykonávacích technických predpisov, ktoré sa predložia Komisii, pokiaľ ide o postupy schvaľovania a zamietania žiadostí o povolenie investičných spoločností, pokiaľ ide o nadobúdanie kvalifikovanej účasti, pokiaľ ide o proces obchodovania pri finalizácii transakcií v rámci MTF a OTF, pokiaľ ide o pozastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi a vylúčenie nástrojov z obchodovania, pokiaľ ide o slobodu poskytovať investičné služby a činnosti, pokiaľ ide o zriadenie pobočky, pokiaľ ide o podávanie správ o pozíciách podľa jednotlivých kategórií držiteľov pozícií, pokiaľ ide o postupy schvaľovania a zamietania žiadostí o povolenie, pokiaľ ide o postupy a formuláre na predkladanie informácií v súvislosti s uverejňovaním rozhodnutí, pokiaľ ide o povinnosť spolupracovať, pokiaľ ide o spoluprácu medzi príslušnými orgánmi, pokiaľ ide o výmenu informácií, a pokiaľ ide o konzultácie pred udelením povolenia investičnej spoločnosti.

(159)

Komisia by mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej sa posudzuje fungovanie OTF, fungovanie režimu rastových trhov MSP, vplyv požiadaviek týkajúcich sa automatizovaného obchodovania a vysokofrekvenčného obchodovania, skúsenosti s mechanizmom zákazu určitých produktov alebo praktík a vplyv opatrení týkajúcich sa trhov s komoditnými derivátmi.

(160)

Do 1. januára 2018 by Komisia mala vypracovať správu o posúdení možného dosahu uplynutia prechodného obdobia stanoveného pre uplatňovanie zúčtovacej povinnosti a maržových požiadaviek stanovených v nariadení (EÚ) č. 648/2012 na ceny energií a fungovanie trhu s energiami. Ak je to vhodné, Komisia by mala predložiť legislatívny návrh na stanovenie alebo zmenu príslušného práva vrátane osobitných sektorových právnych predpisov, ako je nariadenie (EÚ) č. 1227/2011.

(161)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ (39) umožňuje členským štátom povoliť správcom alternatívnych investičných fondov (správcovia AIF) poskytovať určité investičné služby nad rámec kolektívneho spravovania alternatívnych investičných fondov (AIF) vrátane služieb správy investičných portfólií, investičného poradenstva, úschovy a správy v súvislosti s akciami alebo podielovými listami podnikov kolektívneho investovania, ako aj prijatia a postúpenia pokynov súvisiacich s finančnými nástrojmi. Keďže požiadavky týkajúce sa poskytovania týchto služieb sú harmonizované v rámci Únie, správcovia AIF, ktorí majú povolenie od svojich príslušných orgánov na poskytovanie týchto služieb, by nemali podliehať žiadnemu dodatočnému povoľovaniu v hostiteľských členských štátoch, ani žiadnemu inému opatreniu s podobným účinkom.

(162)

Podľa súčasného právneho rámca musia správcovia AIF, ktorí majú povolenie poskytovať tieto investičné služby a majú v úmysle poskytovať ich v iných členských štátoch, ako je ich domovský členský štát, má dodržiavať požiadavky daného štátu vrátane založenia samostatného právneho subjektu. S cieľom odstrániť prekážky cezhraničného poskytovania harmonizovaných investičných služieb a zabezpečiť rovnaké podmienky pre subjekty poskytujúce rovnaké investičné služby podľa rovnakých právnych požiadaviek by mal správca AIF, ktorý má povolenie poskytovať tieto služby, mať možnosť poskytovať ich cezhranične za predpokladu, že splní potrebné oznamovacie povinnosti, na základe povolenia udeleného príslušnými orgánmi jeho domovského členského štátu.

(163)

Smernica 2011/61/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(164)

Keďže cieľ tejto smernice vytvoriť integrovaný finančný trh, na ktorom by boli investori účinne chránení a bola by zabezpečená efektívnosť a integrita celého trhu, si vyžaduje vytvorenie spoločných regulačných požiadaviek týkajúcich sa investičných spoločností, kdekoľvek sú v Únii povolené, a upravujúcich fungovanie regulovaných trhov a iných obchodných systémov, tak aby sa zabránilo tomu, aby neprehľadnosť alebo narušenie na jednom trhu spôsobila narušenie efektívnej prevádzky finančného systému Únie ako celku, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a účinkov tejto smernice ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(165)

Vzhľadom na rozšírenie úloh, ktoré sa touto smernicou a nariadením (EÚ) č. 600/2014 zverili orgánu ESMA, by Európsky parlament, Rada a Komisia mali zabezpečiť primerané ľudské a finančné zdroje.

(166)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v charte, najmä právo na ochranu osobných údajov, právo na vykonávanie činnosti, právo na ochranu spotrebiteľov, právo na účinnú nápravu a spravodlivý proces, právo nebyť stíhaný alebo potrestaný dvakrát za ten istý trestný čin, a musí sa vykonávať v súlade s týmito právami a zásadami.

(167)

Konzultovalo sa s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a stanovisko bolo doručené 10. februára 2012 (40).

(168)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie k vysvetľujúcim dokumentom z 28. septembra 2011 (41) sa členské štáty zaviazali v odôvodnených prípadoch pripojiť k svojim oznámeniam transpozičných opatrení jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené.

(169)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní s predchádzajúcimi smernicami. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva z predchádzajúcich smerníc.

(170)

Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov, týkajúce sa lehôt na transpozíciu a dátumov uplatňovania smerníc stanovených v prílohe III, časti B do vnútroštátneho práva,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

HLAVA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa vzťahuje na investičné spoločnosti, organizátorov trhu, poskytovateľov služieb vykazovania údajov a spoločnosti z tretích krajín poskytujúce investičné služby a vykonávajúce investičné činnosti prostredníctvom zriadenia pobočky v Únii.

2.   V tejto smernici sa ustanovujú požiadavky týkajúce sa:

a)

udeľovania povolení investičným spoločnostiam a podmienok výkonu ich činnosti;

b)

poskytovania investičných služieb alebo činností spoločnosťami z tretích krajín prostredníctvom zriadenia pobočky;

c)

udeľovania povolení regulovaným trhom a výkonu ich činnosti;

d)

udeľovania povolení poskytovateľom služieb vykazovania údajov a výkonu ich činnosti a

e)

dohľadu, spolupráce a presadzovania príslušnými orgánmi.

3.   Nasledovné ustanovenia sa tiež vzťahujú na úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie podľa smernice 2013/36/EÚ, ak poskytujú jednu alebo viac investičných služieb a/alebo vykonávajú investičné činnosti:

a)

článok 2 ods. 2, článok 9 ods. 3, články 14 a 16 až 20;

b)

kapitola II hlavy II okrem článku 29 ods. 2 druhého pododseku;

c)

kapitola III hlavy II okrem článku 34 ods. 2 a 3 a článku 35 ods. 2 až 6 a 9;

d)

články 67 až 75 a články 80, 85 a 86.

4.   Nasledujúce ustanovenia sa vzťahujú aj na investičné spoločnosti a úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie podľa smernice 2013/36/EÚ, ak predávajú alebo poskytujú poradenstvo klientom v súvislosti so štruktúrovanými vkladmi:

a)

článok 9 ods. 3, článok 14 a článok 16 ods. 2, 3 a 6;

b)

články 23 až 26, článok 28 a článok 29 okrem druhého pododseku odseku 2 a článok 30, a

c)

články 67 až 75.

5.   Článok 17 ods. 1 až 6 sa vzťahujú aj na členov alebo účastníkov regulovaných trhov a MTF, ktorým sa nemusí udeliť povolenie podľa tejto smernice podľa článku 2 ods. 1 písm. a), e), i) a j).

6.   Články 57 a 58 sa uplatňujú na osoby vylúčené z rozsahu pôsobnosti článku 2.

7.   Všetky multilaterálne systémy obchodovania s finančnými nástrojmi sú prevádzkované buď v súlade s ustanoveniami hlavy II týkajúcimi sa MTF alebo OTF, alebo v súlade s ustanoveniami hlavy III týkajúcimi sa regulovaných trhov.

Všetky investičné spoločnosti, ktoré na organizovanom, frekventovanom, systematickom a významnom základe obchodujú na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov mimo regulovaného trhu, MTF alebo OTF sú prevádzkované v súlade s hlavou III nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

Bez toho, aby boli dotknuté články 23 a 28 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 všetky transakcie s finančnými nástrojmi uvedenými v prvom a druhom pododseku, ktoré sa neuzatvárajú na multilaterálnych systémoch alebo prostredníctvom systematických internalizátorov, musia byť v súlade s príslušnými ustanoveniami hlavy III nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

Článok 2

Výnimky

1.   Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

poisťovne alebo podniky vykonávajúce zaisťovanie alebo retrocesné činnosti uvedené v smernici 2009/138/ES, keď vykonávajú činnosti uvedené v uvedenej smernici;

b)

osoby poskytujúce investičné služby výlučne pre svoje materské podniky, pre svoje dcérske spoločnosti alebo pre dcérske spoločnosti svojich materských spoločností;

c)

osoby poskytujúce investičnú službu, ak je táto služba poskytovaná príležitostným spôsobom v rámci profesijnej činnosti a ak je táto činnosť regulovaná právnymi predpismi alebo správnymi ustanoveniami alebo etickým kódexom povolania, ktoré nevylučujú poskytovanie tejto služby;

d)

osoby obchodujúce na vlastný účet s inými finančnými nástrojmi, ako sú komoditné deriváty alebo emisné kvóty a ich deriváty, a ktoré neposkytujú žiadne iné investičné služby alebo nevykonávajú žiadne iné investičné činnosti s inými finančnými nástrojmi ako sú komoditné deriváty alebo emisné kvóty alebo ich deriváty, s výnimkou, ak tieto osoby:

i)

sú tvorcami trhu;

ii)

nie sú členmi alebo účastníkmi regulovaného trhu alebo MTF alebo nemajú priamy elektronický prístup na obchodné miesto;

iii)

používajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania; alebo

iv)

obchodujú na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov.

Osoby oslobodené podľa písm. a), i) alebo j) nemusia spĺňať podmienky stanovené v tomto písmene, aby boli oslobodené;

e)

prevádzkovatelia, ktorí sú povinní dodržiavať ustanovenia smernice 2003/87/ES, ktorí pri obchodovaní s emisnými kvótami nevykonávajú pokyny klientov a ktorí neposkytujú žiadne investičné činnosti alebo nevykonávajú žiadne investičné činnosti okrem obchodovania na vlastný účet, a za predpokladu, že nepoužívajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania;

f)

osoby poskytujúce investičné služby pozostávajúce výlučne zo správy zamestnaneckých podielových systémov;

g)

osoby poskytujúce investičné služby, ktoré pozostávajú iba zo správy zamestnaneckých podielových systémov a poskytovania investičných služieb výlučne pre svoje materské spoločnosti, pre svoje dcérske spoločnosti alebo pre iné dcérske spoločnosti svojich materských spoločností;

h)

členov ESCB a iné vnútroštátne orgány vykonávajúce podobné funkcie v Únii, iné orgány verejnej moci poverené alebo podieľajúce sa na riadení verejného dlhu v Únii a medzinárodných finančných inštitúciách, ktoré zriadili dva alebo viaceré členské štáty a ktorých účelom je mobilizovať finančné prostriedky a poskytovať finančnú pomoc v prospech jej členov, ktorí majú vážne finančné problémy alebo sú nimi ohrození;.

i)

podniky kolektívneho investovania a penzijné fondy, či už sú koordinované na úrovni Únie alebo nie, a na depozitárov a správcov takýchto podnikov;

j)

osoby:

i)

obchodujúce na vlastný účet obchodujú, vrátane tvorcov trhu, s komoditnými derivátmi alebo emisnými kvótami alebo ich derivátmi, s výnimkou osôb, ktoré obchodujú na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov, alebo

ii)

poskytujúce investičné služby iné ako obchodovanie na vlastný účet, v oblasti komoditných derivátov alebo emisných kvót alebo ich derivátov zákazníkom alebo poskytovateľom svojej hlavnej obchodnej činnosti;

za predpokladu, že:

v každom z uvedených prípadov jednotlivo a na kumulovanom základe ide o vedľajšiu činnosť pri posúdení na skupinovom základe a že táto hlavná činnosť nie je poskytovaním investičných služieb v zmysle tejto smernice alebo bankových činností podľa smernice 2013/36/EÚ, alebo vystupuje ako tvorca trhu v súvislosti s komoditnými derivátmi,

dané osoby nepoužívajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania a

tieto osoby každoročne oznamujú dotknutému príslušnému orgánu, že využívajú túto výnimku, a na žiadosť oznamujú príslušnému orgánu základ, podľa ktorého považujú svoju činnosť podľa bodov i) a ii) za vedľajšiu k ich hlavnej činnosti;

k)

osoby poskytujúce investičné poradenstvo popri uskutočňovaní inej profesijnej činnosti, na ktorú sa nevzťahuje táto smernica za predpokladu, že poskytovanie takéhoto poradenstva nie je osobitne odmeňované;

l)

združenia zriadené dánskymi a fínskymi penzijnými fondmi s výlučným cieľom správy majetku penzijných fondov, ktoré sú členmi týchto združení;

m)

„agenti di cambio“, ktorých činnosti a funkcie sú upravené článkom 201 talianskeho zákonného dekrétu č. 58 z 24. februára 1998;

n)

prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prepravnej siete v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 4 smernice 2009/72/ES alebo článku 2 ods. 4 smernice 2009/73/ES pri vykonávaní svojich úloh podľa uvedených smerníc alebo podľa nariadenia (ES) č. 714/2009, podľa nariadenia (ES) č. 715/2009, alebo podľa sieťových predpisov alebo usmernení prijatých na základe uvedených nariadení, akákoľvek osoba konajúca v ich mene ako poskytovateľ služieb na účely vykonávania ich úloh podľa uvedených legislatívnych aktov alebo podľa sieťových predpisov alebo usmernení prijatých na základe uvedených nariadení a akýkoľvek prevádzkovateľ alebo správca mechanizmu na vyrovnávanie energetických odchýlok, potrubnej siete alebo systému na udržiavanie rovnováhy dodávok a použitia energie pri vykonávaní takýchto úloh.

Uvedená výnimka sa vzťahuje na osoby, ktoré sú zapojené do činností uvedených v tomto písmene, len ak vykonávajú investičné činnosti alebo poskytujú investičné služby súvisiace s komoditnými derivátmi s cieľom vykonávať tieto činnosti. Uvedená výnimka sa neuplatňuje vo vzťahu k prevádzkovaniu sekundárneho trhu vrátane platformy pre sekundárne obchodovanie s finančnými prenosovými právami;

o)

CDCP, ktoré sú regulované ako také podľa práva Únie v rozsahu v akom sú regulované podľa práva Únie.

2.   Práva priznané touto smernicou sa nevzťahujú na poskytovanie služieb protistranou v transakciách, ktoré vykonávajú orgány verejnej moci spravujúce verejný dlh alebo členovia Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) vykonávajúci svoje úlohy, ako je stanovené v ZFEÚ a Protokole č. 4 o stanovách ESCB a Európskej centrálnej banky (ECB), alebo plniaci podobné funkcie v súlade s vnútroštátnym právom.

3.   Komisia prijíma v súlade s článkom 89 delegované akty s cieľom objasniť na účely odseku 1 písm. c), kedy sa činnosť poskytuje príležitostne.

4.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom špecifikovať na účely odseku 1 písm. j) kritériá na stanovenie toho, či sa má činnosť považovať na skupinovom základe za vedľajšiu k hlavnej činnosti.

V kritériách sa zohľadňujú aspoň tieto prvky:

a)

potreba, aby vedľajšie činnosti tvorili menšiu časť činností na úrovni skupiny;

b)

rozsah ich obchodovania v porovnaní s celkovou obchodnou činnosťou v danej triede aktív.

Pri rozhodovaní o rozsahu, v akom vedľajšie činnosti tvoria menšiu časť činností na úrovni skupiny, môže orgán ESMA určiť, že by sa má posúdiť kapitál použitý na vykonávanie vedľajšej činnosti v pomere ku kapitálu použitom na vykonávanie hlavnej činnosti. Uvedený faktor však v nijakom prípade nestačí na preukázanie toho, že činnosť je vedľajšia k hlavnej činnosti skupiny.

Činnosti uvedené v tomto odseku sa posudzujú na úrovni skupiny.

Prvky uvedené v druhom a treťom pododseku nezahŕňajú:

a)

transakcie v rámci skupiny uvedené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, ktoré slúžia na zabezpečenie likvidity celej skupiny alebo na účely riadenia rizika;

b)

transakcie s derivátmi, ktoré možno činnosť objektívne zmerať pri znižovaní rizík priamo spojených s komerčnou činnosťou alebo financovaním v rámci treasury;

c)

transakcie s komoditnými derivátmi a emisnými kvótami, účelom účasti v ktorých je splnenie povinností na poskytnutie likvidity na obchodnom mieste, ak takéto povinnosti požadujú regulačné orgány v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, nariadeniami a správnymi ustanoveniami, alebo obchodné miesta.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 3

Voliteľné výnimky

1.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatňovať túto smernicu na žiadne osoby, pre ktoré sú domovským členským štátom za predpokladu, že činnosti týchto osôb sú povolené a regulované na vnútroštátnej úrovni a tieto osoby:

a)

nemajú oprávnenie držať finančné prostriedky alebo cenné papiere klientov a ktoré sa z tohto dôvodu nikdy nemôžu dostať do debetnej pozície voči svojim klientom;

b)

nemajú oprávnenie poskytovať žiadnu investičnú službu okrem prijatia a postúpenia pokynov týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a podielov podnikov kolektívneho investovania a/alebo poskytovať investičné poradenstvo súvisiace s takýmito finančnými nástrojmi, a

c)

počas poskytovania tejto služby majú oprávnenie postúpiť pokyny iba:

i)

investičným spoločnostiam, ktorým bolo udelené povolenie v súlade s touto smernicou;

ii)

úverovým inštitúciám, ktorým bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2013/36/EÚ;

iii)

pobočkám investičných spoločností alebo úverových inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie v tretej krajine a ktoré podliehajú a spĺňajú prudenciálne pravidlá považované príslušnými orgánmi aspoň za také prísne, ako sú stanovené v tejto smernici, v nariadení (EÚ) č. 575/2013 alebo v smernici 2013/36/EÚ;

iv)

podnikom kolektívneho investovania, ktorým bolo na základe právnych predpisov členského štátu udelené povolenie na predaj podielov verejnosti a správcom takýchto podnikov, alebo

v)

investičným spoločnostiam s fixným kapitálom vymedzeným v článku 17 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/30/EÚ (42), ktorých cenné papiere sú kótované alebo sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu v členskom štáte, alebo

d)

poskytujú investičné služby výlučne v oblasti komodít, emisných kvót a/alebo ich derivátov na jediný účel, a to hedging obchodných rizík svojich klientov, pričom títo klienti sú výlučne miestnymi elektroenergetickými podnikmi vymedzenými v článku 2 bode 35 smernice 2009/72/ES a/alebo plynárenskými podnikmi vymedzenými v článku 2 ods. 1 smernice 2009/73/ES a za predpokladu, že títo klienti majú spolu v držbe 100 % kapitálu alebo hlasovacích práv uvedených osôb, vykonávajú spoločnú kontrolu a vzťahuje sa na nich výnimka podľa článku 2 ods. 1 písm. j) tejto smernice, ak vykonávajú tieto investičné činnosti sami, alebo

e)

poskytujú investičné služby výlučne v súvislosti s emisnými kvótami a/alebo ich derivátmi na jediný účel, a to hedging obchodných rizík svojich klientov, pričom týmito klientmi sú výlučne prevádzkovatelia v zmysle článku 3 písm. f) smernice 2003/87/ES a za predpokladu, že títo klienti majú spolu v držbe 100 % kapitálu alebo hlasovacích práv uvedených osôb, vykonávajú spoločnú kontrolu a vzťahuje sa na nich výnimka podľa článku 2 ods. 1 písm. j) tejto smernice, ak vykonávajú tieto investičné činnosti sami.

2.   Režimy členských štátov uložia osobám uvedeným v odseku 1 požiadavky, ktoré sú aspoň obdobou nasledujúcich požiadaviek podľa tejto smernice:

a)

podmienok a postupov týkajúcich sa povolenia a priebežného dohľadu, ako sa stanovuje v článku 5 ods. 1 a 3, článkoch 7 až 10, 21, 22 a 23 a príslušných delegovaných, ktoré prijala Komisia v súlade s článkom 89;

b)

pravidiel výkonu činnosti, ako sa stanovuje v článku 24 ods. 1, 3, 4, 5, 7 a 10, článku 25 ods. 2, 5 a 6 a v prípade, že vnútroštátny režim týmto osobám umožňuje vymenovať viazaných sprostredkovateľov, v článku 29, a príslušných vykonávacích opatrení;

c)

organizačných požiadaviek stanovených v článku 16 ods. 3 prvom, šiestom a siedmom pododseku a v článku 16 ods. 6 a 7 a príslušných delegovaných aktov prijatých Komisiou v súlade s článkom 89.

Členské štáty požadujú, aby osoby vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto smernice podľa odseku 1 tohto článku boli kryté v rámci systému náhrad pre investorov uznaného v súlade so smernicou 97/9/ES. Členské štáty môžu povoliť investičným spoločnostiam, aby neboli kryté takýmto systémom, ak sú poistené pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti, so zreteľom na veľkosť, rizikový profil a právny charakter osôb vylúčených z rozsahu pôsobnosti tejto smernice podľa odseku 1 tohto článku, je zabezpečená rovnocenná ochrana klientov.

Odchylne od druhého pododseku tohto odseku členské štáty, ktoré už majú takéto zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia pred 2. júlom 2014, môžu do 3. júla 2019 vyžadovať, aby v prípade, že osoby vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto smernice podľa odseku 1 tohto článku poskytujú investičné služby prijatia a postúpenia pokynov alebo investičného poradenstva v súvislosti s podielmi v podnikoch kolektívneho investovania a konajú ako sprostredkovateľ pre správcovskú spoločnosť v zmysle smernice 2009/65/ES, tieto osoby zodpovedali so správcovskou spoločnosťou spoločne a nerozdielne za akúkoľvek škodu, ktorá vznikla klientovi v súvislosti s týmito službami.

3.   Osoby vylúčené z tejto smernice podľa odseku 1 nesmú využívať právo poskytovať služby ani vykonávať činnosti ani zakladať pobočky podľa článkov 34 a 35.

4.   Členské štáty oznamujú Komisii a orgánu ESMA, či uplatnia možnosť podľa tohto článku, a zabezpečujú, aby sa v každom povolení udelenom v súlade s odsekom 1 uviedlo, že bolo udelené podľa tohto článku.

5.   Členské štáty oznamujú orgánu ESMA ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré sú obdobou požiadaviek tejto smernice uvedených v odseku 2.

Článok 4

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1)

„investičná spoločnosť“ je každá právnická osoba, ktorej bežné podnikanie alebo činnosť predstavuje poskytovanie jednej alebo viacerých investičných služieb tretím stranám a/alebo vykonávanie jednej alebo viacerých investičných činností na profesionálnom základe.

Členské štáty môžu zahrnúť do vymedzenia investičných spoločností podniky, ktoré nie sú právnickými osobami, ak:

a)

ich právne postavenie zabezpečuje úroveň ochrany záujmov tretích strán, ktorá je rovnocenná s úrovňou poskytovanou právnickými osobami, a

b)

podliehajú rovnocennému prudenciálnemu dohľadu, ktorý je primeraný ich právnej forme.

Ak však fyzická osoba poskytuje služby, ktorých súčasťou je držba finančných prostriedkov alebo prevoditeľných cenných papierov tretej strany, táto osoba sa môže považovať za investičnú spoločnosť na účely tejto smernice a nariadenia (EÚ) č. 600/2014, iba ak uvedená spĺňa, bez toho, aby boli dotknuté ostatné požiadavky stanovené v tejto smernici, v nariadení (EÚ) č. 600/2014 a v smernici 2013/36/EÚ tieto podmienky:

a)

musia byť zabezpečené vlastnícke práva tretích strán na nástroje a finančné prostriedky, najmä v prípade platobnej neschopnosti spoločnosti alebo jej majiteľov, konfiškácie, vyrovnania alebo iných úkonov, ktoré uplatnia veritelia voči spoločnosti alebo jej majiteľom;

b)

spoločnosť sa musí podrobiť pravidlám, ktorých cieľom je monitorovanie platobnej schopnosti spoločnosti a jej majiteľov;

c)

ročná účtovná závierka spoločnosti musí byť overená jednou alebo viacerými osobami, ktoré majú podľa vnútroštátneho práva právo vykonávať audit účtovných závierok;

d)

ak má spoločnosť len jedného majiteľa, uvedená osoba musí prijať opatrenie na ochranu investorov v prípade ukončenia činnosti spoločnosti v dôsledku úmrtia alebo nespôsobilosti majiteľa alebo v dôsledku akejkoľvek inej takejto udalosti,

(2)

„investičné služby a činnosti“ sú všetky služby a činnosti uvedené v časti A prílohy I týkajúce sa akéhokoľvek nástroja uvedeného v oddiele C prílohy I.

Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 89 a opatrenia, ktorými sa spresnia:

a)

derivátové kontrakty uvedené v oddiele C.6 prílohy I, ktoré majú vlastnosti veľkoobchodných energetických produktov, ktoré sa musia vyrovnať fyzicky, a energetické derivátové kontrakty C.6;

b)

derivátové kontrakty uvedené v oddiele C 7 prílohy I, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov;

c)

derivátové kontrakty uvedené v oddiele C.10 prílohy I, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov okrem iného podľa toho, či sú obchodované na regulovanom trhu, MTF alebo OTF;

(3)

„vedľajšie služby“ sú služby uvedené v oddiele B prílohy I;

(4)

„investičné poradenstvo“ je poskytovanie osobných odporúčaní klientovi buď na jeho žiadosť, alebo na základe podnetu investičnej spoločnosti v súvislosti s jednou alebo viacerými transakciami týkajúcimi sa finančných nástrojov;

(5)

„vykonanie pokynu v mene klientov“ je konanie s cieľom uzavrieť zmluvy na nákup alebo predaj jedného alebo viacerých finančných nástrojov v mene klientov a, zahŕňa uzavretie zmlúv na predaj finančných nástrojov emitovaných investičnou spoločnosťou alebo úverovou inštitúciou v čase ich emisie,

(6)

„obchodovanie na vlastný účet“ je obchodovanie voči vlastnému kapitálu, ktorého výsledkom je uzavretie transakcií s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi;

(7)

„tvorca trhu“ je osoba, ktorá neustále prejavuje na finančných trhoch svoj záujem obchodovať na vlastný účet tým, že kupuje a predáva finančné nástroje voči kapitálu tejto osoby pri cenách stanovených touto osobou;

(8)

„správa portfólia“ je správa portfólií v súlade s oprávneniami udelenými klientmi na základe voľnej úvahy pre jednotlivých klientov, ak tieto portfóliá obsahujú jeden alebo viac finančných nástrojov;

(9)

„klient“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej investičná spoločnosť poskytuje investičné alebo vedľajšie služby;

(10)

„profesionálny klient“ je klient, ktorý spĺňa kritériá stanovené v prílohe II;

(11)

„retailový klient“ je klient, ktorý nie je profesionálnym klientom;

(12)

„rastový trh MSP“ je MTF, ktorý je registrovaný ako rastový trh MSP v súlade s článkom 33;

(13)

„malý a stredný podnik“ je na účely tejto smernice podnik, ktorého priemerná trhová kapitalizácia je na základe koncoročných kotácií za predchádzajúce tri kalendárne roky nižšia ako 200 000 000 EUR;

(14)

„limitovaný pokyn“ je pokyn kupovať alebo predávať finančný nástroj v rámci určeného cenového limitu alebo výhodnejšie a v konkrétnom objeme;

(15)

„finančný nástroj“ je jeden z nástrojov, ktoré sú uvedené v oddiele C prílohy I;

(16)

„energetické derivátové kontrakty C6“ sú opcie, futurity, swapy a všetky ostatné derivátové kontrakty uvedené v oddiele C.6 prílohy I súvisiace s uhlím alebo ropou, ktoré sa obchodujú v OTF a musia byť vyrovnané fyzicky;

(17)

„nástroje peňažného trhu“ sú tie druhy nástrojov, s ktorými sa bežne obchoduje na peňažnom trhu, ako sú napríklad štátne pokladničné poukážky, vkladové listy a obchodné cenné papiere a s výnimkou platobných nástrojov;

(18)

„organizátor trhu“ znamená osobu alebo osoby, ktoré riadia a/alebo organizujú činnosť regulovaného trhu a môže to byť samotný regulovaný trh;

(19)

„multilaterálny systém“ je každý systém alebo platforma, v rámci ktorých môžu navzájom pôsobiť viaceré záujmy o obchodovanie tretích strán, pokiaľ ide o kúpu a predaj finančných nástrojov;

(20)

„systematický internalizátor“ je investičná spoločnosť, ktorá organizovane, často, systematicky a významne obchoduje na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov mimo regulovaného trhu, MTF, alebo OTF bez toho, že by prevádzkovala multilaterálny systém;

Početnosť a systematickosť sa meria na základe počtu mimoburzových obchodov s finančným nástrojom, ktoré uskutoční investičná spoločnosť na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov. Významnosť sa určuje buď na základe objemu mimoburzových obchodov, ktoré uskutoční investičná spoločnosť vo vzťahu k celkovému objemu obchodov investičnej spoločnosti s konkrétnym finančným nástrojom, alebo na základe objemu mimoburzových obchodov, ktoré uskutoční investičná spoločnosť vo vzťahu k celkovému objemu obchodov s konkrétnym finančným nástrojom v Únii. Vymedzenie systematického internalizátora sa uplatňuje iba, ak sa prekročia oba vopred stanovené limity, a to limit pre početnosť a systematickosť a limit pre významnosť alebo ak investičná spoločnosť si zvolí režim systematického internalizátora;

(21)

„regulovaný trh“ znamená multilaterálny systém prevádzkovaný a/alebo riadený organizátorom trhu, ktorý v tomto systéme a v súlade s nediskrečnými pravidlami spája záujmy viacerých tretích strán kupovať a predávať finančné nástroje alebo uľahčuje spájanie týchto záujmov spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva týkajúca sa finančných nástrojov prijatých na obchodovanie podľa jeho pravidiel a/alebo systémov, a ktorý je povolený a funguje pravidelne a v súlade s hlavou III tejto smernice;

(22)

„multilaterálny obchodný systém“ alebo „MTF“ znamená multilaterálny systém prevádzkovaný investičnou spoločnosťou alebo organizátorom trhu, ktorý v tomto systéme a v súlade s nediskrečnými pravidlami spája záujmy viacerých tretích strán kupovať a predávať finančné nástroje spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva v súlade s hlavou II tejto smernice;

(23)

„organizovaný obchodný systém“ alebo „OTF“ je multilaterálny systém, ktorý nie je regulovaným trhom ani MTF a v rámci ktorého môžu záujmy viacerých tretích strán kupovať a predávať dlhopisy, štruktúrované finančné produkty, emisné kvóty alebo deriváty navzájom pôsobiť spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva v súlade s hlavou II tejto smernice;

(24)

„obchodné miesto“ je regulovaný trh, MTF alebo OTF;

(25)

„likvidný trh“ je trh pre finančný nástroj alebo triedu finančných nástrojov, na ktorom sa nepretržite vyskytujú pripravení kupujúci a predávajúci so záujmom obchodovať, ktorý sa so zreteľom na osobitnú štruktúru trhu konkrétneho finančného nástroja alebo konkrétnej triedy finančných nástrojov posudzuje v súlade s týmito kritériami:

a)

priemerná frekvencia a objem transakcií za rôznych trhových podmienok so zreteľom na povahu a životný cyklus produktov v rámci danej triedy finančných nástrojov;

b)

počet a typ účastníkov trhu vrátane pomeru účastníkov trhu k obchodovaným nástrojom vo vzťahu ku určitému produktu;

c)

priemerná veľkosť rozpätí, pokiaľ sú k dispozícii;

(26)

„príslušný orgán“ je orgán určený každým členským štátom v súlade s článkom 67, ak v tejto smernici nie je uvedené inak;

(27)

„úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013;

(28)

„správcovská spoločnosť PKIPCP“ je správcovská spoločnosť v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (43);

(29)

„viazaný sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na plnú a bezpodmienečnú zodpovednosť iba jednej investičnej spoločnosti, v ktorej mene koná, propaguje investičné a/alebo vedľajšie služby pre klientov alebo možných klientov, prijíma a postupuje inštrukcie alebo pokyny od klienta v súvislosti s investičnými službami alebo finančnými nástrojmi, umiestňuje finančné nástroje alebo poskytuje poradenstvo klientom alebo možným klientom v súvislosti s týmito finančnými nástrojmi alebo službami;

(30)

„pobočka“ je iné miesto podnikania ako ústredie, ktoré je časťou investičnej spoločnosti, ktoré nemá právnu subjektivitu, ktoré poskytuje investičné služby a/alebo činnosti a ktoré môže tiež vykonávať vedľajšie služby, na ktoré bolo investičnej spoločnosti udelené povolenie; všetky miesta podnikania zriadené v tom istom členskom štáte investičnou spoločnosťou s ústredím v inom členskom štáte sa považujú za jedinú pobočku;

(31)

„kvalifikovaná účasť“ je akákoľvek priama alebo nepriama účasť v investičnej spoločnosti, ktorá predstavuje 10 % alebo viac základného imania alebo hlasovacích práv, ako je ustanovené v článkoch 9 a 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES (44), berúc do úvahy aj podmienky týkajúce sa ich spojenia ustanovené v článku 12 ods. 4 a 5 uvedenej smernice, alebo ktorý umožňuje vykonávať podstatný vplyv na riadenie investičnej spoločnosti, v ktorej existuje tento podiel;

(32)

„materská spoločnosť“ je materská spoločnosť v zmysle článku 2 bod 9 a 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (45);

(33)

„dcérska spoločnosť“ je dcérska spoločnosť v zmysle článku 2 bod 10 a 22 smernice 2013/34/EÚ vrátane akejkoľvek dcérskej spoločnosti dcérskej spoločnosti konečnej materskej spoločnosti;

(34)

„skupina“ je skupina v zmysle článku 2 bodu 11 smernice 2013/34/EÚ;

(35)

„úzke väzby“ sú situácia, v ktorej sú dve alebo viac fyzických alebo právnických osôb prepojené prostredníctvom:

a)

„účasti“ formou vlastníctva aspoň 20 % alebo väčšieho podielu hlasovacích práv alebo základného imania podniku, a to priamo alebo prostredníctvom jeho ovládania;

b)

„ovládania“, ktoré znamená vzťah medzi materským podnikom a dcérskym podnikom vo všetkých prípadoch uvedených v článku 22 ods. 1 a 2 smernice 2013/34/EÚ alebo podobný vzťah medzi akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou a podnikom, pričom každá dcérska spoločnosť dcérskeho podniku sa považuje aj za dcérsku spoločnosť materského podniku, ktorý stojí na čele týchto podnikov;

c)

trvalého spojenia oboch alebo všetkých z nich s tou istou osobou prostredníctvom vzťahu ovládania;

(36)

„riadiaci orgán“ je orgán alebo orgány investičnej spoločnosti alebo organizátora trhu alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov vymenované v súlade s vnútroštátnym právom, ktoré sú splnomocnené stanoviť stratégiu, ciele a celkové smerovanie subjektu a ktoré vykonávajú dohľad nad rozhodovaním manažmentu a monitorujú ho a zahŕňa osoby, ktoré skutočne riadia činnosť subjektu.

Ak táto smernica odkazuje na riadiaci orgán a podľa vnútroštátneho práva riadiace funkcie a funkcie dohľadu riadiaceho orgánu sú pridelené rôznym orgánom alebo rôznym členom v rámci jedného orgánu, členský štát v súlade s vnútroštátnym právom uvedie zodpovedné orgány alebo členov riadiaceho orgánu v súlade s vnútroštátnym právom, pokiaľ táto smernica neustanovuje inak;

(37)

„vrcholový manažment“ sú fyzické osoby, ktoré vykonávajú výkonné funkcie v investičnej spoločnosti, u organizátora trhu alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov, a ktorí sú zodpovední riadiacemu orgánu za každodenné riadenie subjektu vrátane vykonávania politík týkajúcich sa distribúcie služieb a produktov klientom spoločnosťou a jej pracovníkmi;

(38)

„obchodovanie párovaním na vlastný účet“ je transakcia, pri ktorej sprostredkovateľ vstupuje medzi kupujúceho a predávajúceho spôsobom, pri ktorom počas vykonávania transakcie nie je nikdy vystavený trhovému riziku a obe strany sa vykonávajú súčasne a keď sa transakcia realizuje pri cene, pri ktorej sprostredkovateľ nevytvára zisk ani stratu okrem vopred zverejnenej provízie, poplatku alebo platby za transakciu;

(39)

„algoritmické obchodovanie“ je obchodovanie s finančnými nástrojmi, pri ktorom počítačový algoritmus automaticky stanovuje individuálne parametre pokynov, napríklad parameter, či iniciovať pokyn, načasovanie, cenu alebo množstvo daného pokynu alebo parameter, ako riadiť pokyn po jeho predložení, s obmedzeným alebo žiadnym zásahom človeka a nezahŕňa žiadny systém, ktorý sa používa len na účel smerovania pokynov na jedno alebo viaceré obchodné miesta alebo na spracovanie pokynov bez akéhokoľvek určovania obchodných parametrov alebo na potvrdenie pokynov alebo na spracovanie vykonaných transakcií po obchodovaní;

(40)

„metóda vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania“ je akákoľvek metóda algoritmického obchodovania, ktorú charakterizuje:

a)

infraštruktúra zameraná na minimalizáciu sieťového a iného oneskorovania vrátane aspoň jedného z týchto nástrojov algoritmického vstupu pokynov: kolokácia, proximity hosting alebo vysokorýchlostný priamy elektronický prístup;

b)

systém určovania iniciácie, generovania, smerovania alebo vykonania pokynov bez zásahu človeka pri jednotlivých obchodoch alebo pokynoch; a

c)

vysoký počet správ v rámci daného dňa, ktoré predstavujú pokyny, kotácie alebo zrušenia;

(41)

„priamy elektronický prístup“ je mechanizmus, v rámci ktorého člen alebo účastník alebo klient obchodného miesta povolí určitej osobe používať svoj kód pre obchodovanie, aby táto osoba mohla elektronicky zasielať pokyny týkajúce sa finančného nástroja priamo obchodnému miestu a zahŕňa dojednania, ktorých súčasťou je používanie infraštruktúry člena alebo účastníka alebo klienta touto osobou alebo akéhokoľvek prepojovacieho systému zabezpečovaného členom alebo účastníkom alebo klientom na prenos pokynov (priamy prístup na trh) a dojednania, keď takúto infraštruktúru nevyužíva táto osoba (sponzorovaný prístup);

(42)

„krížový predaj“ je ponuka investičnej služby spolu s inou službou alebo produktom ako súčasť balíka alebo ako podmienka v rámci tej istej dohody alebo balíka;

(43)

„štruktúrovaný vklad“ je vklad vymedzený v článku 2 ods. 1 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ (46), ktorý je plne splatný k dátumu splatnosti za podmienok, za ktorých sa akýkoľvek úrok alebo prémia zaplatí alebo je v riziku podľa vzorca, ktorý zahŕňa faktory ako napríklad:

a)

index alebo kombináciu indexov okrem vkladov s premenlivou sadzbou, ktorých výnos je priamo viazaný na index na úrokovú sadzbu, ako je napríklad Euribor alebo Libor;

b)

finančný nástroj alebo kombinácie finančných nástrojov;

c)

komoditu alebo kombináciu komodít alebo iné fyzické alebo nefyzické nezastupiteľné aktíva“; alebo

d)

výmenný kurz zahraničnej meny alebo kombináciu výmenných kurzov zahraničných mien;

(44)

„prevoditeľné cenné papiere“ sú triedy cenných papierov, ktoré sú obchodovateľné na kapitálovom trhu, s výnimkou platobných nástrojov, ako napríklad:

a)

akcie spoločností a iné cenné papiere rovnocenné akciám spoločností, partnerstiev alebo iných subjektov a vkladové potvrdenky týkajúce sa akcií;

b)

dlhopisy alebo iné formy dlhových cenných papierov vrátane vkladových potvrdeniek týkajúcich sa takýchto cenných papierov;

c)

všetky ostatné cenné papiere, ktoré zakladajú právo na nadobudnutie alebo predaj takéhoto prevoditeľného cenného papiera alebo na vyrovnanie v hotovosti, ktoré sa určuje na základe prevoditeľných cenných papierov, mien, úrokových sadzieb alebo výnosov, komodít alebo iných indexov, alebo ukazovateľov;

(45)

„vkladové potvrdenky“ sú cenné papiere, ktoré sú obchodovateľné na kapitálovom trhu a ktoré predstavujú vlastníctvo cenných papierov zahraničného emitenta a môžu byť prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a môže sa s nimi obchodovať nezávisle od cenných papierov zahraničného emitenta;

(46)

„fond obchodovaný na burze (exchange-traded fund – ETF)“ je fond, s ktorého aspoň jedným podielom alebo triedou akcií sa počas dňa obchoduje aspoň na jednom obchodnom mieste a s aspoň jedným tvorcom trhu, ktorý prijme opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa cena jeho podielov alebo akcií na obchodnom mieste výrazne neodchýlila od jeho čistej hodnoty aktív a podľa okolností od jeho indikatívnej čistej hodnoty aktív;

(47)

„certifikáty“ sú certifikáty vymedzené v článku 2 ods. 1 bod 27 nariadenia (EÚ) č. 600/2014;

(48)

„štruktúrované finančné produkty“ sú štruktúrované finančné produkty vymedzené v článku 2 ods. 1 bod 28 nariadenia (EÚ) č. 600/2014;

(49)

„deriváty“ sú deriváty vymedzené v článku 2 ods. 1 bod 29 nariadenia (EÚ) č. 600/2014;

(50)

„komoditné deriváty“ sú komoditné deriváty vymedzené v článku 2 ods. bod 30 nariadenia (EÚ) č. 600/2014;

(51)

„centrálna protistrana“ je centrálna protistrana vymedzená v článku 2 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

(52)

„schválený mechanizmus zverejňovania“ alebo „APA“ je osoba, ktorá má podľa tejto smernice povolenie na poskytovanie služieb v súvislosti so zverejňovaním správ o obchodoch v mene investičných spoločností podľa článkov 20 a 21 nariadenia (EÚ) č. 600/2014;

(53)

„poskytovateľ konsolidovaného informačného systému“ alebo „CTP“ je osoba, ktorá má podľa ustanovení tejto smernice povolenie na poskytovanie služieb v súvislosti so zberom správ o obchodoch s finančnými nástrojmi uvedenými v článkoch 6, 7, 10,12, 13, 20 a 21 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 z regulovaných trhov, MTF, OTF a APA a ich konsolidáciou do nepretržitého elektronického toku aktuálnych údajov poskytujúceho informácie o cenách a objemoch pre finančný nástroj;

(54)

„schválený mechanizmus podávania správ“ alebo „ARM“ je osoba, ktorá má podľa ustanovení tejto smernice povolenie na poskytovanie služieb v súvislosti s oznamovaním podrobných informácií o transakciách príslušným orgánom alebo orgánu ESMA v mene investičných spoločností;

(55)

„domovský členský štát“ je:

a)

v prípade investičných spoločností:

i)

ak je investičná spoločnosť fyzickou osobou, členský štát, v ktorom sa nachádza jej ústredie;

ii)

ak je investičná spoločnosť právnickou osobou, členský štát, v ktorom sa nachádza jej registrované sídlo;

iii)

ak investičná spoločnosť nemá podľa svojho vnútroštátneho práva registrované sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza jej ústredie;

b)

v prípade regulovaného trhu členský štát, v ktorom je regulovaný trh registrovaný, alebo ak podľa práva tohto členského štátu nemá registrované sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza ústredie regulovaného trhu;

c)

v prípade APA, CTP alebo ARM:

i)

ak je APA, CTP alebo ARM fyzickou osobou, členský štát, v ktorom sa nachádza jej ústredie;

ii)

ak je APA, CTP alebo ARM právnickou osobou, členský štát, v ktorom sa nachádza jej registrované sídlo;

iii)

ak APA, CTP alebo ARM nemá podľa svojho vnútroštátneho práva registrované sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza jej ústredie;

(56)

„hostiteľský členský štát“ je iný členský štát ako domovský členský štát, v ktorom má investičná spoločnosť pobočku alebo poskytuje investičné služby a/alebo vykonáva činnosti, alebo členský štát, v ktorom regulovaný trh poskytuje príslušné mechanizmy s cieľom umožniť prístup k obchodovaniu cez svoj systém členom na diaľku alebo účastníkom usadeným v tom istom členskom štáte;

(57)

„spoločnosť z tretej krajiny“ je spoločnosť, ktorá by bola úverovou inštitúciou poskytujúcou investičné služby alebo vykonávajúcou investičnú činnosť alebo investičnou spoločnosťou, ak by mala ústredie alebo registrované sídlo v Únii;

(58)

„veľkoobchodný energetický produkt“ sú veľkoobchodné energetické produkty vymedzené v článku 2 bodu 4 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011;

(59)

„deriváty poľnohospodárskych komodít“ sú derivátové kontrakty týkajúce sa produktov uvedených v článku 1 a prílohe I, časti I až XX a XXIV/1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (47);

(60)

„štátny emitent“ je niektorý z týchto emitentov vydávajúcich dlhové nástroje:

i)

Únia;

ii)

členský štát vrátane ministerstva, agentúry alebo účelovo zriadeného subjektu členského štátu;

iii)

v prípade federatívneho členského štátu, člen federácie;

iv)

účelovo zriadený subjekt pre niekoľko členských štátov;

v)

medzinárodná finančná inštitúcia zriadená dvoma alebo viacerými členskými štátmi, ktorej účelom je mobilizovať finančné prostriedky a poskytovať finančnú pomoc v prospech svojich členov, ktorí majú alebo ktorým hrozia vážne problémy s financovaním, alebo

vi)

Európska investičná banka;

(61)

„štátny dlhový nástroj“ znamená dlhový nástroj emitovaný štátnym emitentom;

(62)

„trvanlivé médium“ je akýkoľvek nástroj, ktorý:

a)

umožňuje klientovi uchovávať informácie určené jemu osobne spôsobom dostupným pre budúce použitie po dobu zodpovedajúcu účelu týchto informácií a

b)

umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií.

(63)

„poskytovateľ služieb vykazovania údajov“ je APA, CTP alebo ARM.

2.   Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 89 delegované akty bližšie určujúce niektoré technické prvky vymedzení uvedených v odseku 2 s cieľom prispôsobiť ich vývoju na trhu, technologickému vývoju a skúsenostiam s konaním, ktoré je zakázané podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smernice.

HLAVA II

UDEĽOVANIE POVOLENÍ INVESTIČNÝM SPOLOČNOSTIAM A PODMIENKY VÝKONU ICH ČINNOSTI

KAPITOLA I

Podmienky udelenia povolenia a povoľovacie konanie

Článok 5

Požiadavky na povolenie

1.   Každý členský štát vyžaduje, aby poskytovanie investičných služieb a/alebo vykonávanie investičných činností ako pravidelnej pracovnej činnosti alebo podnikania na profesijnej báze podliehalo predchádzajúcemu udeleniu povolenia v súlade s touto kapitolou. Takéto povolenie udeľuje príslušný orgán domovského členského štátu určený v súlade s článkom 67.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty udelia povolenie každému organizátorovi trhu prevádzkovať MTF alebo OTF na základe predchádzajúceho overenia jeho súladu s touto kapitolou.

3.   Členské štáty registrujú všetky investičné spoločnosti. Tento register musí byť verejne prístupný a musí obsahovať informácie o službách alebo činnostiach, na ktoré má investičná spoločnosť povolenie. Musí sa pravidelne aktualizovať. Každé povolenie sa oznámi orgánu ESMA.

Orgán ESMA zostaví zoznam všetkých investičných spoločností v Únii. Tento zoznam obsahuje informácie o službách alebo činnostiach, na ktoré má každá investičná spoločnosť povolenie, a pravidelne sa aktualizuje. Orgán ESMA tento zoznam zverejní na svojom webovom sídle a aktualizuje ho.

Ak príslušný orgán odoberie povolenie v súlade s článkom 8 písm. b), c) a d), toto odňatie povolenia sa zverejní v zozname na obdobie piatich rokov.

4.   Každý členský štát nariadi, aby:

a)

každá investičná spoločnosť, ktorá je právnickou osobou, mala ústredie v rovnakom členskom štáte ako svoje registrované sídlo;

b)

každá investičná spoločnosť, ktorá nie je právnickou osobou, alebo každá investičná spoločnosť, ktorá je právnickou osobou, ale podľa svojho vnútroštátneho práva nemá registrované sídlo, mala svoje ústredie v členskom štáte, v ktorom skutočne vykonáva svoju činnosť.

Článok 6

Rozsah pôsobnosti povolenia

1.   Domovský členský štát zabezpečí, aby sa v povolení uviedli investičné služby alebo činnosti, na vykonávanie ktorých má investičná spoločnosť povolenie. Povolenie sa môže vzťahovať na jednu alebo viac vedľajších služieb uvedených v oddiele B prílohy I. Povolenie sa v žiadnom prípade nesmie udeliť len na poskytovanie vedľajších služieb.

2.   Investičná spoločnosť uchádzajúca sa o povolenie na rozšírenie svojej činnosti na ďalšie investičné služby alebo činnosti alebo vedľajšie služby neplánované v čase prvotného povolenia musí predložiť žiadosť o rozšírenie svojho povolenia.

3.   Povolenie je platné pre celú Úniu a umožňuje investičnej spoločnosti poskytovať služby alebo vykonávať činnosti, na ktoré má povolenie v rámci celej Únie buď prostredníctvom práva usadiť sa vrátane zriadenia pobočky, alebo prostredníctvom slobody poskytovať služby.

Článok 7

Postupy schvaľovania a zamietania žiadostí o povolenie

1.   Príslušný orgán nesmie udeliť povolenie, pokiaľ a kým nebude úplne presvedčený, že žiadateľ spĺňa všetky požiadavky podľa ustanovení prijatých na základe tejto smernice.

2.   Investičná spoločnosť poskytne všetky informácie vrátane obchodného plánu, v ktorom okrem iného uvedie druhy plánovaných podnikateľských činností a organizačnú štruktúru, aby sa príslušný orgán mohol presvedčiť, že investičná spoločnosť uskutočnila v období začatia povoľovania všetky potrebné opatrenia na dodržanie svojich povinností podľa tejto kapitoly.

3.   Žiadateľ musí byť do šiestich mesiacov od podania úplnej žiadosti informovaný o udelení alebo neudelení povolenia.

4.   Orgán ESMA musí vypracovať návrh regulačných technických predpisov na spresnenie:

a)

informácií, ktoré treba poskytnúť príslušným orgánom podľa odseku 2 tohto článku vrátane obchodného plánu;

b)

požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na riadenie investičných spoločností podľa článku 9 ods. 6, a informácií pre oznamovanie podľa článku 9 ods. 5;

c)

požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na akcionárov a spoločníkov s kvalifikovanou účasťou, ako aj prekážok, ktoré môžu zabrániť efektívnemu výkonu funkcií dohľadu príslušného orgánu podľa článku 10 ods. 1 a 2.

Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

5.   Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov na určenie štandardných formulárov, vzorov a postupov oznamovania alebo poskytovania informácií uvedených v odseku 2 tohto článku a v článku 9 ods. 5.

Orgán ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 3. januára 2016.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 8

Odňatie povolenia

Príslušný orgán môže odňať povolenie vydané investičnej spoločnosti, ak takáto investičná spoločnosť:

a)

nevyužije povolenie do 12 mesiacov, výslovne sa zriekne povolenia, alebo neposkytovala žiadne investičné služby, alebo nevykonávala žiadnu investičnú činnosť počas predchádzajúcich šiestich mesiacov, pokiaľ príslušný členský štát nestanovil, že v takýchto prípadoch povolenie zaniká;

b)

získala povolenie na základe uvedenia nepravdivých skutočností alebo akýmkoľvek iným protiprávnym spôsobom;

c)

prestala spĺňať podmienky, na základe ktorých bolo povolenie udelené, ako napríklad splnenie podmienok ustanovených v nariadení (EÚ) č. 575/2013;

d)

závažne a systematicky porušovala ustanovenia prijaté podľa tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014 upravujúcich podmienky činnosti investičných spoločností;

e)

patrí do niektorého z prípadov, keď sa vo vnútroštátnom práve vzhľadom na záležitosti mimo pôsobnosti tejto smernice ustanovuje odňatie.

Každé odňatie povolenia sa oznámi orgánu ESMA.

Článok 9

Riadiaci orgán

1.   Príslušné orgány udeľujúce povolenie v súlade s článkom 5 zaistia, aby investičné spoločnosti a ich riadiace orgány konali v súlade s článkom 88 a článkom 91 smernice 2013/36/EÚ.

Orgán ESMA a orgán EBA spoločne prijmú usmernenia týkajúce sa prvkov uvedených v článku 91 ods. 12) smernice 2013/36/EÚ.

2.   Pri udeľovaní povolenia v súlade s článkom 5 môžu príslušné orgány povoliť členom riadiaceho orgánu držať jednu ďalšiu nevýkonnú riadiacu funkciu, než je povolené v súlade s článkom 91 ods. 3) smernice 2013/36/EÚ. Príslušné orgány pravidelne informujú orgán ESMA o takýchto povoleniach.

Orgán EBA a orgán ESMA koordinujú zber informácií poskytovaných podľa prvého pododseku tohto odseku a článku 91 ods. 6 smernice 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o investičné spoločnosti.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby riadiaci orgán investičnej spoločnosti vymedzoval, kontroloval a bol zodpovedný za vykonávanie správnych opatrení, ktoré zaisťujú efektívne a obozretné riadenie investičnej spoločnosti vrátane prerozdelenia povinností v investičnej spoločnosti a predchádzania konfliktu záujmov a to spôsobom, ktorý podporuje integritu trhu a záujmy klientov.

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky stanovené v článku 88 ods. 1) smernice 2013/36/EÚ, tieto dohody tiež zabezpečia, aby riadiaci orgán vymedzil, schválil a dohliadal:

a)

na organizáciu spoločnosti pri poskytovaní investičných služieb a činností a vedľajších služieb vrátane schopností, znalostí a odborných znalostí požadovaných od pracovníkov, zdrojov, postupov a opatrení na poskytovanie služieb a činností spoločnosťou, pričom sa zohľadňuje povaha, rozsah a zložitosť jej činností, ako aj všetky požiadavky, ktoré musí spoločnosť spĺňať;

b)

na postup vo vzťahu k službám, činnostiam, produktom a operáciám ponúkaným alebo poskytovaným spoločnosťou v súlade s odolnosťou spoločnosti voči riziku a charakteristikami a potrebami klientov spoločnosti, ktorým budú podľa potreby ponúknuté alebo poskytnuté vrátane vykonávania primeraného stresového testovania;

c)

na postup odmeňovania osôb podieľajúcich sa na poskytovaní služieb klientom zameraných na podporu zodpovedného podnikateľského správania, spravodlivého zaobchádzania s klientmi, rovnako ako zamedzenia konfliktu záujmov vo vzťahoch s klientmi.

Riadiaci orgán monitoruje a pravidelne hodnotí primeranosť a vykonávanie strategických cieľov spoločnosti pri poskytovaní investičných služieb a činností a vedľajších služieb, účinnosť systému riadenia organizácie investičnej spoločnosti a primeranosť postupov týkajúcich sa poskytovania služieb klientom a prijíma primerané kroky na riešenie nedostatkov.

Členovia riadiaceho orgánu musia mať primeraný prístup k informáciám a dokumentom, ktoré potrebujú na dozor nad prijímaním rozhodnutí manažmentu a jeho monitorovanie.

4.   Príslušný orgán zamietne povolenie, ak nie je presvedčený, že členovia riadiaceho orgánu investičnej spoločnosti, majú dostatočne dobrú povesť, dostatočné znalosti, schopnosti a skúsenosti a venujú dostatok času vykonávaniu svojej činnosti v investičnej spoločnosti, alebo ak existujú objektívne a preukázateľné dôvody poukazujúce na to, že riadiaci orgán spoločnosti môže ohroziť jej účinné, riadne a obozretné riadenie a náležité zohľadnenie záujmov svojich klientov a integrity trhu.

5.   Členské štáty požadujú od investičnej spoločnosti, aby oznámila príslušnému orgánu všetkých členov svojho riadiaceho orgánu a všetky zmeny týkajúce sa jej zloženia spolu so všetkými informáciami potrebnými na posúdenie, či je spoločnosť v súlade s odsekmi 1, 2 a 3.

6.   Členské štáty požadujú, aby aspoň dve osoby, ktoré spĺňajú požiadavky odseku 1, skutočne riadili činnosť investičnej spoločnosti.

Odchylne od prvého pododseku môžu členské štáty udeliť povolenie investičným spoločnostiam, ktoré sú fyzickými osobami, alebo investičným spoločnostiam, ktoré sú právnickými osobami, riadeným jedinou fyzickou osobou v súlade s ich aktom o založení a vnútroštátnym právom. Členské štáty napriek tomu nariadia, aby:

a)

sa uplatnili alternatívne opatrenia, ktoré zabezpečia riadne a obozretné riadenie takýchto investičných spoločností a náležité zohľadnenie záujmov klientov a integrity trhu;

b)

dotknuté fyzické osoby mali dostatočne dobrú povesť, dostatočné znalosti, schopnosti a skúsenosti a aby výkonu svojich povinností venovali dostatok času.

Článok 10

Akcionári a členovia s kvalifikovaným podielom

1.   Príslušné orgány neudelia povolenie na poskytovanie investičných služieb alebo vykonávanie činností investičnej spoločnosti, pokiaľ neboli informované o totožnosti akcionárov alebo spoločníkov, či už priamych alebo nepriamych, fyzických alebo právnických osobách, ktoré majú kvalifikovanú účasť, a o výške tejto účasti.

Príslušné orgány odmietnu udeliť povolenie, ak po zohľadnení potreby zabezpečiť riadne a obozretné riadenie investičnej spoločnosti nie sú presvedčené o vhodnosti akcionárov alebo spoločníkov, ktorí majú kvalifikovanú účasť.

Ak existujú úzke väzby medzi investičnou spoločnosťou a inými fyzickými alebo právnickými osobami, príslušné orgány udelia povolenie, len ak tieto väzby nebránia príslušnému orgánu pri efektívnom výkone funkcií dohľadu.

2.   Príslušný orgán zamietne udelenie povolenia, ak zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia tretej krajiny, ktorými sa spravuje jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb, s ktorými má podnik úzke väzby, alebo ťažkosti spojené pri ich uplatňovaní bránia efektívnemu výkonu jeho funkcií dohľadu.

3.   Členské štáty požadujú od príslušného orgánu, aby prijal vhodné opatrenia na nápravu, ak je vplyvom vykonávaným osobami uvedenými v odseku 1 dotknuté riadne a obozretné riadenie investičnej spoločnosti.

Takéto opatrenia môžu zahŕňať žiadosti o vydanie súdneho príkazu alebo uloženie sankcií voči riaditeľom a osobám zodpovedným za riadenie alebo z pozastavenia uplatňovania hlasovacích práv spojených s akciami, ktoré vlastnia príslušní akcionári alebo spoločníci.

Článok 11

Oznámenie o navrhovaných akvizíciách

1.   Členské štáty požadujú, aby každá fyzická alebo právnická osoba alebo takéto osoby konajúce v zhode („navrhovaný nadobúdateľ“), ktoré sa rozhodli nadobudnúť, priamo alebo nepriamo, kvalifikovanú účasť v investičnej spoločnosti, alebo ďalej zvýšiť, priamo alebo nepriamo kvalifikovanú účasť v investičnej spoločnosti, čím by pomer hlasovacích práv alebo základného imania, ktoré vlastnia, dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo by sa investičná spoločnosť stala jej dcérskou spoločnosťou („navrhovaná akvizícia“), to najprv písomne oznámili príslušným orgánom investičnej spoločnosti, v ktorej sa snažia nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť, a uviedli veľkosť zamýšľanej účasti a príslušné informácie uvedené v článku 13 ods. 4.

Členské štáty požadujú od každej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá sa rozhodla vzdať, priamo alebo nepriamo, kvalifikovanej účasti v investičnej spoločnosti, aby to najprv písomne oznámila príslušným orgánom a uviedla veľkosť účasti, ktorej sa rozhodla vzdať. Táto osoba oznámi príslušným orgánom, ak sa rozhodla znížiť svoju kvalifikovanú účasť tak, že jej podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní by klesol pod 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo že by následkom tohto zníženia investičná spoločnosť prestala byť jej dcérskou spoločnosťou.

Členské štáty nemusia uplatňovať prahovú hodnotu vo výške 30 %, ak v súlade s článkom 9 ods. 3 písm. a) smernice 2004/109/ES uplatňujú prahovú hodnotu vo výške jednej tretiny.

Pri určovaní, či sú splnené kritériá pre kvalifikovanú účasť uvedené v článku 10 a v tomto článku, členské štáty nezohľadnia hlasovacie práva alebo podiely, ktoré investičné spoločnosti alebo úverové inštitúcie môžu držať ako výsledok upisovania finančných nástrojov a/alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku, ako sa uvádza v bode 6 oddielu A prílohy I, ak sa tieto práva na jednej strane nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia emitenta a ak ich na druhej strane investičné spoločnosti alebo úverové inštitúcie odpredajú do jedného roka po ich nadobudnutí.

2.   Pri vykonávaní posudzovania v zmysle článku 13 ods. 1 (ďalej len „posudzovanie“) sa dotknuté príslušné orgány navzájom dôkladne konzultujú, ak je navrhovaný nadobúdateľ jedným z týchto subjektov:

a)

úverová inštitúcia, životná poisťovňa, poisťovňa, zaisťovňa, investičná spoločnosť alebo správcovská spoločnosť PKIPCP s povolením v inom členskom štáte alebo v inom sektore, ako sú tie, v prípade ktorých sa akvizícia navrhuje;

b)

materská spoločnosť úverovej inštitúcie, životnej poisťovne, poisťovne, zaisťovne, investičnej spoločnosti alebo správcovskej spoločnosti PKIPCP povolenej v inom členskom štáte alebo v inom sektore, ako sú tie, v prípade ktorých sa akvizícia navrhuje, alebo

c)

fyzická alebo právnická osoba kontrolujúca úverovú inštitúciu, životnú poisťovňu, poisťovňu, zaisťovňu, investičnú spoločnosť alebo správcovskú spoločnosť PKIPCP s povolením v inom členskom štáte alebo v inom sektore, ako sú tie, v prípade ktorých sa akvizícia navrhuje.

Príslušné orgány si bez zbytočného odkladu navzájom poskytnú akékoľvek informácie, ktoré sú dôležité alebo relevantné pre posudzovanie. V tejto súvislosti si príslušné orgány na žiadosť navzájom oznámia všetky relevantné informácie a na vlastný podnet všetky dôležité informácie. V rozhodnutí príslušného orgánu, ktorý udelil povolenie investičnej spoločnosti, v prípade ktorej sa akvizícia navrhuje, sa uvedú všetky názory alebo výhrady príslušného orgánu zodpovedného za navrhovaného nadobúdateľa.

3.   Členské štáty nariadia, aby investičná spoločnosť, ktorá sa dozvedela o akejkoľvek akvizícii alebo zrušení účasti na svojom základnom imaní, ktoré spôsobilo, že miera účasti prekročí alebo poklesne pod jednu z prahových hodnôt uvedenú v prvom pododseku odseku 1, bezodkladne informovala príslušný orgán.

Najmenej raz za rok musia investičné spoločnosti informovať príslušné orgány aj o menách akcionárov a spoločníkov majúcich kvalifikovanú účasť a o miere takejto účasti na základe informácií získaných napríklad na ročných valných zhromaždeniach akcionárov a spoločníkov alebo v dôsledku dodržiavania pravidiel, ktoré sa uplatňujú v spoločnosti, ktorej prevoditeľné cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

4.   Členské štáty požadujú od príslušných orgánov, aby prijali opatrenia podobné opatreniam uvedeným v článku 10 ods. 3 v súvislosti s osobami, ktoré nedodržiavajú povinnosť poskytnúť vopred informáciu v súvislosti s nadobudnutím alebo zvýšením kvalifikovanej účasti. Ak sa účasť nadobudne napriek námietke príslušných orgánov, členský štát bez ohľadu na všetky iné sankcie, ktoré sa majú prijať, buď zabezpečí pozastavenie výkonu zodpovedajúcich hlasovacích práv, neplatnosť hlasovania, alebo možnosť ich vyhlásenia za neplatné.

Článok 12

Lehota na posúdenie

1.   Príslušné orgány bezodkladne a v každom prípade do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia požadovaného podľa článku 11 ods. 1 prvého pododseku, ako aj po prípadnom následnom doručení informácií uvedených v odseku 2 tohto článku písomne potvrdia jeho doručenie navrhovanému nadobúdateľovi.

Príslušné orgány majú maximálne šesťdesiat pracovných dní od dátumu písomného potvrdenia o doručení oznámenia a všetkých dokumentov požadovaných členským štátom, ktoré majú byť priložené k oznámeniu na základe zoznamu uvedeného v článku 13 ods. 4 (ďalej len „lehota na posúdenie“), na vykonanie tohto posúdenia.

Príslušné orgány informujú navrhovaného nadobúdateľa o dátume uplynutia lehoty na posúdenie pri potvrdení o doručení.

2.   Príslušné orgány môžu počas lehoty na posúdenie, ak je to potrebné, ale najneskôr do päťdesiateho pracovného dňa lehoty na posúdenie požiadať o ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na ukončenie posudzovania. Táto žiadosť sa podá písomne a uvedie sa v nej, ktoré dodatočné informácie sú potrebné.

Na obdobie od dátumu žiadosti príslušných orgánov o informácie do doručenia odpovede na ňu od navrhovaného nadobúdateľa sa lehota na posúdenie preruší. Prerušenie nesmie byť dlhšie ako dvadsať pracovných dní. Príslušné orgány môžu požiadať o ďalšie doplnenie alebo spresnenie informácií, táto žiadosť však nesmie viesť k prerušeniu lehoty na posúdenie.

3.   Príslušné orgány môžu predĺžiť prerušenie uvedené v odseku 2 druhom pododseku až na tridsať pracovných dní, ak navrhovaný nadobúdateľ je jedným z týchto subjektov:

a)

fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá sídli alebo sa riadi právnymi predpismi mimo Únie;

b)

fyzickou alebo právnickou osobou a nepodlieha dohľadu podľa tejto smernice alebo smerníc 2009/65/ES, 2009/138/ES alebo 2013/36/EÚ.

4.   Ak sa príslušné orgány rozhodnú po skončení posudzovania vyjadriť nesúhlas s navrhovanou akvizíciou, písomne informujú navrhovaného nadobúdateľa do dvoch pracovných dní a pred uplynutím lehoty na posúdenie a uvedú dôvody tohto rozhodnutia. Ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú inak, na žiadosť navrhovaného nadobúdateľa je možné sprístupniť verejnosti primerané odôvodnenie rozhodnutia. To nebráni členskému štátu, aby umožnil príslušnému orgánu zverejniť odôvodnenie bez žiadosti navrhovaného nadobúdateľa.

5.   Ak príslušné orgány nevyjadria písomne nesúhlas v lehote na posúdenie proti navrhovanej akvizícii, navrhovaná akvizícia sa považuje za schválenú.

6.   Príslušné orgány môžu stanoviť maximálnu lehotu na dokončenie navrhovanej akvizície a v prípade potreby ju predĺžiť.

7.   Členské štáty nesmú stanoviť požiadavky na oznamovanie priameho alebo nepriameho nadobudnutia hlasovacích práv alebo základného imania príslušným orgánom a na schvaľovanie takéhoto nadobudnutia príslušnými orgánmi, ktoré sú prísnejšie ako požiadavky stanovené touto smernicou.

8.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na vytvorenie úplného zoznamu informácií, ako sa uvádza v článku 13 ods. 4, ktoré majú navrhovaní nadobúdatelia zahrnúť do svojich oznámení, bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku.

Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 1. januára 2014.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

9.   Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov na určenie štandardných formulárov, vzorov a postupov pre spôsoby konzultácií medzi dotknutými príslušnými orgánmi, ako je uvedené v článku 11 ods. 2.

Orgán ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 1. januára 2014.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 13

Posúdenie

1.   Príslušné orgány pri posudzovaní oznámenia uvedeného v článku 11 ods. 1 a informácií uvedených v článku 12 ods. 2 v záujme zaručenia riadneho a obozretného riadenia investičnej spoločnosti, v prípade ktorej sa akvizícia navrhuje, a so zreteľom na možný vplyv navrhovaného nadobúdateľa na investičnú spoločnosť zhodnotia vhodnosť navrhovaného nadobúdateľa a finančný stav navrhovanej akvizície na základe všetkých týchto kritérií:

a)

dobré meno navrhovaného nadobúdateľa;

b)

dobré meno a skúsenosti osoby, ktorá bude riadiť činnosť investičnej spoločnosti v dôsledku navrhovanej akvizície;

c)

finančná kondícia navrhovaného nadobúdateľa, najmä v súvislosti s druhom činnosti vykonávanej a plánovanej v investičnej spoločnosti, v prípade ktorej sa akvizícia navrhuje;

d)

či investičná spoločnosť bude schopná plniť požiadavky obozretného podnikania na základe tejto smernice a prípadne iných smerníc, najmä smerníc 2002/87/ES a 2013/36/ES, a či bude schopná v ich plnení pokračovať, a najmä, či skupina, ktorej súčasťou sa stane, má takú štruktúru, ktorá umožňuje vykonávať účinný dohľad, účinne vymieňať informácie medzi príslušnými orgánmi a určiť rozdelenie zodpovednosti medzi príslušné orgány;

e)

či existujú primerané dôvody na podozrenie, že v súvislosti s navrhovanou akvizíciou sa pácha alebo bolo spáchané pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu, alebo došlo k pokusu o pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu v zmysle článku 1 smernice 2005/60/ES, alebo že navrhovaná akvizícia by mohla zvýšiť riziko takéhoto konania.

Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 89 delegované akty, ktoré upravujú kritériá uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

2.   Príslušné orgány môžu vzniesť námietky proti navrhovanej akvizícii, len ak na to existujú dostatočné dôvody na základe kritérií uvedených v odseku 1 alebo ak informácie poskytnuté navrhovaným nadobúdateľom nie sú úplné.

3.   Členské štáty nesmú uložiť žiadne predchádzajúce podmienky v súvislosti s výškou účasti, ktorá musí byť nadobudnutá, ani neumožnia svojim príslušným orgánom skúmať navrhnutú akvizíciu z hľadiska ekonomických potrieb trhu.

4.   Členské štáty zverejnia zoznam s informáciami potrebnými na vykonanie posúdenia, ktoré sa musia príslušným orgánom poskytnúť zároveň s oznámením uvedeným v článku 11 ods. 1 Požadované informácie musia byť primerané a musia zodpovedať povahe navrhovaného nadobúdateľa a navrhovanej akvizície. Členské štáty nesmú vyžadovať informácie, ktoré nie sú dôležité na posudzovanie spoľahlivosti z hľadiska obozretnosti.

5.   Bez ohľadu na článok 12 ods. 1, 2 a 3, ak sa príslušnému orgánu oznámili dva alebo viac návrhov na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti v tej istej investičnej spoločnosti, tento orgán zaobchádza so všetkými navrhovanými nadobúdateľmi nediskriminačným spôsobom.

Článok 14

Členstvo v povolenom systéme náhrad na ochranu investorov

Príslušný orgán preverí, či každý subjekt žiadajúci o povolenie ako investičná spoločnosť v čase vydania povolenia dodržiava svoje povinnosti podľa smernice 97/9/ES.

Povinnosť stanovená v prvom odseku sa plní vo vzťahu k štruktúrovaným vkladom, kde je štruktúrovaný vklad vydaný úverovou inštitúciou, ktorá je členom systému ochrany vkladov uznaného podľa smernice 2014/49/EÚ.

Článok 15

Zloženie prvotného kapitálu

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány neudelili povolenie, pokiaľ investičná spoločnosť nemá dostatočný prvotný kapitál v súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) č. 575/2013 so zreteľom na povahu príslušnej investičnej služby alebo činnosti.

Článok 16

Organizačné požiadavky

1.   Domovský členský štát nariadi, aby investičné spoločnosti spĺňali organizačné požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 10 tohto článku a v článku 17.

2.   Investičná spoločnosť musí zaviesť primerané metódy a postupy dostatočné na zabezpečenie toho, že spoločnosť, vrátane svojich manažérov, zamestnancov a viazaných sprostredkovateľov, dodrží svoje povinnosti podľa tejto smernice, ako aj príslušné pravidlá upravujúce osobné transakcie týchto osôb.

3.   Investičná spoločnosť musí udržiavať a vykonávať účinné organizačné a administratívne opatrenia s cieľom prijať všetky náležité opatrenia na zabránenie konfliktom záujmov v zmysle článku 23, ktorými by mohli byť nepriaznivo ovplyvnené záujmy jej klientov.

Investičná spoločnosť, ktorá vytvára finančné nástroje na predaj pre klientov udržiava, prevádzkuje a preskúmava postup schvaľovania každého finančného nástroja alebo významnej úpravy existujúcich finančných nástrojov pred tým, ako je uvedený na trh alebo distribuovaný klientom.

Postup schvaľovania produktu určuje identifikovaný cieľový trh koncových klientov v rámci príslušnej kategórie klientov pre každý finančný nástroj a zabezpečuje, že sú hodnotené všetky príslušné riziká pre určený cieľový trh, a že zamýšľaná stratégia distribúcie je v súlade s identifikovaným cieľovým trhom.

Investičná spoločnosť tiež pravidelne skúma finančné nástroje ponúkané alebo uvádzané na trh, s prihliadnutím na akékoľvek udalosti, ktoré by mohli významne ovplyvniť potenciálne riziko pre identifikovaný cieľový trh, s cieľom posúdiť aspoň, či je finančný nástroj v súlade s potrebami identifikovaného cieľového trhu, a či je plánovaná stratégia distribúcie naďalej vhodná.

Investičná spoločnosť, ktorá vytvára finančné nástroje, sprístupní každému distribútorovi všetky príslušné informácie o finančnom nástroji a schvaľovacom procese produktu vrátane identifikovaného cieľového trhu finančného nástroja.

Keď investičná spoločnosť ponúka alebo odporúča finančné nástroje, ktoré sama nevytvára, má zavedené vhodné opatrenia na získavanie informácií uvedených v piatom pododseku a chápanie vlastností a určeného cieľového trhu každého finančného nástroja.

Postupy, procesy a opatrenia uvedené v tomto odseku sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté všetky ostatné požiadavky podľa tejto smernice a nariadenia (EÚ) č. 600/2014 vrátane tých, ktoré sa týkajú zverejňovania informácií, vhodnosti a primeranosti, identifikácie a riadenia konfliktu záujmov, a stimulov.

4.   Investičná spoločnosť musí prijať všetky náležité opatrenia na zabezpečenie kontinuity a regulárnosti pri výkone investičných služieb a činností. Na tento účel investičná spoločnosť využíva vhodné a primerané systémy, zdroje a postupy.

5.   Keď investičná spoločnosť poverí tretiu stranu výkonom prevádzkových činností, ktoré sú podstatné pre zabezpečenie kontinuálnej a spoľahlivej služby klientom a kontinuálneho a uspokojivého výkonu investičných činností, musí zabezpečiť prijatie náležitých opatrení na zamedzenie neprimeraného dodatočného prevádzkového rizika. Outsourcing dôležitých prevádzkových činností sa nesmie uskutočniť takým spôsobom, ktorým by sa podstatne narušila kvalita vnútornej kontroly spoločnosti a schopnosť orgánov dohľadu monitorovať dodržiavanie všetkých povinností spoločnosťou.

Investičná spoločnosť musí mať spoľahlivé administratívne a účtovné postupy, mechanizmy vnútornej kontroly, efektívne postupy na hodnotenie rizika a účinné kontrolné a ochranné opatrenia v prípade systémov spracovania informácií.

Bez toho, aby bola dotknutá možnosť príslušných orgánov požadovať prístup ku komunikácii v súlade s touto smernicou a nariadením (EÚ) č. 600/2014, investičná spoločnosť má zavedené spoľahlivé bezpečnostné mechanizmy, ktorými sa zaručí bezpečnosť a overenie prostriedkov na prenos informácií, minimalizuje sa riziko poškodenia údajov a neoprávneného prístupu a predíde sa úniku informácií, pričom sa vždy zachová dôvernosť údajov.

6.   Investičná spoločnosť zabezpečí uchovávanie záznamov o všetkých vykonaných službách, činnostiach a transakciách tak, aby príslušný orgán mohol plniť svoje úlohy v oblasti dohľadu a vykonávať opatrenia na presadzovanie podľa tejto smernice, nariadenia (EÚ) č. 600/2014, smernice 2014/57/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a najmä zistiť, či investičná spoločnosť dodržiava všetky povinnosti vrátane povinností vo vzťahu ku klientom alebo potenciálnym klientom a integrite trhu.

7.   Záznamy musia zahŕňať záznamy telefonickej konverzácie alebo elektronickej komunikácie, ktoré sa týkajú minimálne transakcií uzatvorených pri obchodovaní na vlastný účet a poskytovania služieb, ktoré sa týkajú pokynov klientov, súvisiacich s prijímaním, odosielaním a vykonávaním pokynov klienta.

Takéto telefonické konverzácie a elektronické komunikácie zahŕňajú aj tie, ktoré sa uskutočňujú so zámerom vyústiť do transakcií uzavretých pri obchodovaní na vlastný účet alebo poskytnutia služieb, ktoré sa týkajú pokynov klientov, súvisiacich s prijímaním, zasielaním a vykonávaním pokynov klientov, a to aj vtedy, ak tieto konverzácie alebo komunikácia nevedú k uzavretiu takýchto transakcií alebo poskytnutiu služieb týkajúcich sa pokynov klientov.

Investičná spoločnosť na tento účel prijíma všetky primerané opatrenia s cieľom zaznamenať relevantné telefonické konverzácie a elektronickú komunikáciu uskutočnené, zaslané alebo prijaté zariadeniami, ktoré investičná spoločnosť poskytla zamestnancovi alebo zmluvnému dodávateľovi, alebo používanie ktorých zamestnanom alebo zmluvným dodávateľom investičná spoločnosť odsúhlasila alebo povolila.

Investičná spoločnosť informuje nových i existujúcich klientov o tom, že telefonická komunikácia alebo konverzácia medzi investičnou spoločnosťou a jej klientmi, ktorá vyústi alebo môže vyústiť do transakcie, sa bude nahrávať.

Takéto oznámenie sa môže uskutočniť raz pred poskytnutím investičných služieb novým alebo existujúcim klientom.

Investičná spoločnosť neposkytne investičné služby a činnosti telefonicky tým klientom, ktorí neboli vopred informovaní o nahrávaní ich telefonickej konverzácie alebo elektronickej komunikácie, pokiaľ takéto investičné služby a činnosti súvisia s prijímaním, odosielaním a vykonávaním pokynov klientov.

Títo klienti môžu pokyny oznamovať prostredníctvom iných kanálov, takáto komunikácia sa však musí uskutočniť na trvanlivom médiu, ako sú napríklad poštové zásielky, faxy, emaily alebo záznamy pokynov klienta urobené na stretnutiach. Môže sa zaznamenávať predovšetkým obsah relevantnej osobnej konverzácie s klientom v podobe písanej zápisnice alebo poznámok. Takéto pokyny sa považujú za rovnocenné pokynom prijatým telefonicky.

Investičná spoločnosť prijme všetky primerané opatrenia s cieľom zabrániť zamestnancovi alebo zmluvnému dodávateľovi, aby uskutočňovali, zasielali alebo prijímali relevantnú telefonickú konverzáciu a elektronickú komunikáciu súkromne vlastnenými zariadeniami, z ktorých investičná spoločnosť nedokáže robiť záznamy alebo ich kopírovať.

Záznamy zaznamenané v súlade s týmto pododsekom sa na požiadanie poskytnú dotknutým klientom a uchovávajú sa počas obdobia piatich rokov a na žiadosť príslušného orgánu počas obdobia siedmich rokov.

8.   Investičná spoločnosť, ktorá drží finančné nástroje patriace klientom, musí prijať primerané opatrenia na ochranu vlastníckych práv klientov, najmä v prípade platobnej neschopnosti investičnej spoločnosti a na zabránenie tomu, aby sa finančné nástroje klienta využívali na jej vlastný účet bez výslovného súhlasu klienta.

9.   Investičná spoločnosť musí pri držaní finančných prostriedkov patriacich klientom prijať primerané opatrenia na ochranu práv klientov a okrem prípadu úverových inštitúcií zabrániť využívaniu peňažných prostriedkov klienta na svoj vlastný účet.

10.   Investičná spoločnosť nesmie uzatvoriť dohody o finančnej záruke s prevodom vlastníckeho práva s retailovými klientmi na účel zaistenia alebo pokrytia súčasných alebo budúcich skutočných, podmienených alebo prípadných povinností klientov.

11.   V prípade pobočiek investičných spoločností príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza pobočka, musí bez toho, aby bola dotknutá možnosť príslušného orgánu domovského členského štátu investičnej spoločnosti mať priamy prístup k týmto záznamom a presadzovať povinnosť stanovenú v odseku 6 a 7 v súvislosti s transakciami, ktoré pobočka uskutočňuje.

Členské štáty môžu za výnimočných okolností na ochranu aktív klienta stanoviť pre investičné spoločnosti požiadavky dodatočné k požiadavkám uvedeným v odsekoch 8, 9 a 10 a príslušným delegovaným aktom uvedenými v odseku 12. Tieto požiadavky musia byť objektívne odôvodnené a primerané, aby riešili, keď investičné spoločnosti chránia aktíva klienta a finančné prostriedky klienta, konkrétne riziká pre ochranu investora alebo integritu trhu, ktoré majú osobitný význam v trhovej štruktúre v príslušnom členskom štáte.

Členské štáty oznámia Komisii bez zbytočného odkladu každú požiadavku, ktorú majú v úmysle stanoviť v súlade s týmto odsekom, a to aspoň dva mesiace pred dátumom nadobudnutia účinnosti požiadavky. V oznámení sa uvedie odôvodnenie požiadavky. Akékoľvek takéto ďalšie požiadavky neobmedzujú ani inak neovplyvňujú práva investičných spoločností stanovené v článkoch 34 a 35.

Komisia v lehote dvoch mesiacov od oznámenia uvedeného v treťom pododseku poskytne svoje stanovisko k primeranosti a odôvodneniu týchto dodatočných požiadaviek.

Členské štáty môžu ponechať v platnosti dodatočné požiadavky za predpokladu, že boli oznámené Komisii v súlade s článkom 4 smernice 2006/73/ES pred 2. júlom 2014, a že sú splnené podmienky stanovené v uvedenom článku.

Komisia oznámi členským štátom a zverejní na svojom webovom sídle dodatočné požiadavky stanovené v súlade s týmto odsekom.

12.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 89 prijať delegované akty týkajúce sa spresnenia konkrétnych organizačných požiadaviek stanovených v odsekoch 2 až 10 tohto článku, ktoré sa majú uložiť investičným spoločnostiam a pobočkám spoločností z tretích krajín s povolením v súlade s článkom 41 vykonávajúcim rôzne investičné služby a/alebo činnosti a vedľajšie služby alebo ich kombináciu.

Článok 17

Algoritmické obchodovanie

1.   Investičná spoločnosť, ktorá sa zapája do algoritmického obchodovania, musí mať zavedené účinné systémy a opatrenia na kontrolu nad rizikom vhodné na činnosť, ktorú vykonáva, s cieľom zabezpečiť, aby jej systémy obchodovania boli odolné a mali dostatočnú kapacitu, aby podliehali primeraným prahovým hodnotám obchodovania a limitom a bránili zasielaniu chybných pokynov alebo tomu, aby systém inak fungoval spôsobom, ktorý môže viesť alebo prispieť k narušeniu trhu. Takáto spoločnosť má tiež zavedené účinné systémy a opatrenia na kontrolu nad rizikom v snahe zabezpečiť, aby sa systémy obchodovania nemohli použiť na žiadny účel, ktorý je v rozpore s nariadením (EÚ) č. 596/2014 alebo s pravidlami obchodného miesta, s ktorým je spojená. Investičná spoločnosť musí mať zavedené účinné opatrenia na zabezpečenie nepretržitosti svojej činnosti na zvládnutie zlyhania jej systémov obchodovania a musí zabezpečiť, aby jej systémy boli plne testované a riadne monitorované, aby spĺňali požiadavky stanovené v tomto odseku.

2.   Investičná spoločnosť, ktorá sa zapája do algoritmického obchodovania v členskom štáte, oznámi túto skutočnosť príslušným orgánom svojho domovského členského štátu a obchodnému miestu, v ktorom sa táto investičná spoločnosť zapája do algoritmického obchodovania ako člen alebo účastník tohto obchodného miesta.

Príslušný orgán domovského členského štátu investičnej spoločnosti môže od investičnej spoločnosti požadovať, aby poskytovala pravidelne alebo ad hoc opis povahy svojich stratégií algoritmického obchodovania, podrobnosti o parametroch obchodovania alebo obmedzenia, ktorým systém podlieha, hlavné opatrenia na dodržiavanie súladu a kontrolu rizík, ktoré má zavedené na zabezpečenie splnenia podmienok stanovených v odseku 1, a podrobnosti o testovaní svojich systémov. Príslušný orgán domovského členského štátu investičnej spoločnosti môže kedykoľvek vyžiadať od investičnej spoločnosti ďalšie informácie o jej algoritmickom obchodovaní a o systémoch používaných na toto obchodovanie.

Príslušný orgán domovského členského štátu investičnej spoločnosti na žiadosť príslušného orgánu obchodného miesta, v ktorom sa táto investičná spoločnosť ako člen alebo účastník tohto obchodného miesta zapája do algoritmického obchodovania, a bez zbytočného odkladu oznámi informácie uvedené v druhom pododseku, ktoré prijíma od investičnej spoločnosti, ktorá sa zapája do algoritmického obchodovania.

Investičná spoločnosť zabezpečí, aby sa uchovávali záznamy týkajúce sa záležitostí uvedených v tomto odseku a zabezpečí, aby boli tieto záznamy dostatočné na to, aby jej príslušnému orgánu umožnili monitorovať dodržiavanie požiadaviek tejto smernice.

Investičná spoločnosť, ktorá sa zapája do metódy vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania uchováva v schválenej forme presné a časovo usporiadané záznamy o všetkých svojich vydaných pokynoch vrátane zrušení pokynov, vykonaných pokynov a kotácií na obchodných miestach a sprístupní ich príslušnému orgánu na požiadanie.

3.   Investičná spoločnosť, ktorá sa zapája do algoritmického obchodovania, aby realizovala stratégiu tvorby trhu so zohľadnením likvidity, rozsahu a povahy konkrétneho trhu a charakteristík obchodovaného nástroja:

a)

vykonáva túto tvorbu trhu nepretržite počas určenej časti obchodných hodín obchodného miesta, s výnimkou prípadu výnimočných okolností, výsledkom čoho je poskytovanie likvidity obchodnému miestu na pravidelnom a predvídateľnom základe;

b)

uzatvorí záväznú písomnú dohodu s obchodným miestom, ktorá uvádza aspoň záväzky investičnej spoločnosti v súlade s písmenom. a), a

c)

má zavedené účinné systémy a kontroly, aby zabezpečila, že splní svoje záväzky podľa dohody uvedenej v písmene b) za všetkých okolností.

4.   Na účely tohto článku a článku 48 tejto smernice investičná spoločnosť, ktorá sa zapája do algoritmického obchodovania, sa považuje za investičnú spoločnosť, ktorá vykonáva stratégiu tvorby trhu, keď jej stratégia ako člena alebo účastníka jedného alebo viacerých obchodných miest pri obchodovaní na vlastný účet zahŕňa zadávanie záväzných, simultánnych dvojsmerných kotácií porovnateľnej veľkosti a v konkurencieschopných cenách v súvislosti s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi v jednom obchodnom mieste alebo vo viacerých rôznych obchodných miestach, výsledkom čoho je poskytovanie likvidity celému trhu na pravidelnom a frekventovanom základe.

5.   Investičná spoločnosť, ktorá poskytuje priamy elektronický prístup k obchodnému miestu, musí mať zavedené účinné systémy a kontrolné opatrenia, ktoré zabezpečujú primerané posúdenie a preskúmanie vhodnosti klientov využívajúcich službu, aby klienti, ktorí používajú danú službu, nemohli prekročiť primerané vopred stanovené prahové hodnoty pre obchodovanie a čerpanie úveru, aby obchodovanie klientmi, ktorí využívajú službu, bolo riadne monitorované a aby primerané opatrenia na kontrolu nad rizikom bránili obchodovaniu, ktoré môže vytvárať riziká pre samotnú investičnú spoločnosť alebo by mohlo viesť alebo prispieť k narušeniu trhu alebo by mohlo byť v rozpore s nariadením (EÚ) č. 596/2014 alebo s pravidlami obchodného miesta. Priamy elektronický prístup bez takýchto kontrol je zakázaný.

Investičná spoločnosť, ktorá poskytuje priamy elektronický prístup má na zodpovednosti zabezpečiť, aby klienti využívajúci túto službu dodržiavali požiadavky tejto smernice a pravidlá obchodného miesta. Investičná spoločnosť monitoruje transakcie s cieľom identifikovať porušenie týchto pravidiel, narúšajúce obchodné podmienky alebo správanie, ktoré môže znamenať zneužívanie trhu a ktoré sa oznámi príslušnému orgánu. Investičná spoločnosť zabezpečí, aby existovala záväzná písomná dohoda medzi investičnou spoločnosťou a klientom, týkajúca sa základných práv a povinností vyplývajúcich z poskytovania služby, a aby si na základe tejto dohody investičná spoločnosť ponechala zodpovednosť v zmysle tejto smernice.

Investičná spoločnosť, ktorá poskytuje priamy elektronický prístup k obchodnému miestu, túto skutočnosť oznámi príslušným orgánom svojho domovského členského štátu a obchodného miesta, na ktorom táto investičná spoločnosť poskytuje priamy elektronický prístup.

Príslušný orgán domovského členského štátu investičnej spoločnosti môže požadovať, aby investičná spoločnosť poskytovala pravidelne alebo ad hoc opis systémov a opatrení na kontrolu uvedených v prvom pododseku, a dôkazy o tom, že boli uplatňované.

Príslušný orgán domovského členského štátu investičnej spoločnosti na žiadosť príslušného orgánu obchodného miesta, v súvislosti s ktorým investičná spoločnosť poskytuje priamy elektronický prístup, a bez zbytočného odkladu oznámi informácie uvedené vo štvrtom pododseku, ktoré dostáva od investičnej spoločnosti.

Investičná spoločnosť zabezpečí, aby sa uchovávali záznamy týkajúce sa záležitostí uvedených v tomto odseku a zabezpečí, aby boli tieto záznamy dostatočné na to, aby jej príslušnému orgánu umožnili monitorovať dodržiavanie požiadaviek tejto smernice.

6.   Investičná spoločnosť, ktorá funguje ako všeobecný zúčtovací člen pre iné osoby, musí mať zavedené účinné systémy a mechanizmy kontroly na zabezpečenie toho, aby sa služby zúčtovania uplatňovali len pre osoby, ktoré sú vhodné a spĺňajú jasne vymedzené kritériá, a aby boli týmto osobám uložené primerané požiadavky s cieľom zmenšiť riziká pre investičnú spoločnosť a trh. Investičná spoločnosť zabezpečí, aby existovala záväzná písomná dohoda medzi investičnou spoločnosťou a danou osobou, týkajúca sa základných práv a povinností vyplývajúcich z poskytovania danej služby.

7.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na stanovenie:

a)

podrobností týkajúcich sa organizačných požiadaviek stanovených v odsekoch 1 až 6, ktoré sa majú uložiť investičným spoločnostiam, ktoré poskytujú rôzne investičné služby a/alebo činnosti a vedľajšie služby alebo ich kombinácie, pričom špecifikácie vo vzťahu k organizačným požiadavkám uvedené v odseku 5 stanovujú osobitné požiadavky pre priamy prístup na trh a pre sponzorovaný prístup takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že kontroly vykonávané pri sponzorovanom prístupe sú prinajmenšom rovnocenné tým, ktoré platia pre priamy prístup na trh;

b)

okolnosti, za ktorých je investičná spoločnosť povinná vstúpiť do dohody o tvorbe trhu uvedenej v odseku 3 písm. b) a obsah takýchto dohôd vrátane časti obchodných hodín daného obchodného miesta stanovených v odseku 3;

c)

situácií predstavujúcich výnimočné okolnosti uvedené v odseku 3 vrátane okolností mimoriadnej volatility, politických a makroekonomických záležitostí, systémových a prevádzkových záležitostí a okolností, ktoré sú v rozpore so schopnosťou investičnej spoločnosti dodržiavať postupy prudenciálneho riadenia rizika uvedené v odseku 1;

d)

obsah a formát schváleného formulára uvedeného v odseku 2 piatom pododseku a dĺžka trvania obdobia, za ktoré takéto záznamy musí uchovávať investičná spoločnosť.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 18

Obchodovanie a dokončovanie transakcií cez MTF a OTF

1.   Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti a organizátori trhu prevádzkujúci MTF alebo OTF okrem splnenia organizačných požiadaviek stanovených v článku 16 stanovili transparentné pravidlá a postupy pre spravodlivé a riadne obchodovanie a zaviedli objektívne kritériá pre efektívne vykonávanie pokynov. Musia mať zavedené opatrenia na riadne riadenie technických činností systému vrátane stanovenia účinných núdzových opatrení na zvládnutie rizík spojených s narušením fungovania systémov.

2.   Členské štáty požadujú od investičných spoločností a organizátorov trhu prevádzkujúcich MTF alebo OTF, aby stanovili transparentné pravidlá týkajúce sa kritérií na určenie finančných nástrojov, s ktorými sa môže obchodovať v ich systémoch.

Členské štáty požadujú, aby v prípade potreby investičné spoločnosti a organizátori trhu prevádzkujúci MTF alebo OTF zabezpečili alebo sa ubezpečili, že existuje prístup k dostatočným verejne dostupným informáciám umožňujúcim používateľom vytvoriť si úsudok o investícii pri zohľadnení povahy používateľov a druhov obchodovaných nástrojov.

3.   Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti a organizátori trhu prevádzkujúci MTF alebo OTF zaviedli, zverejnili, udržiavali a implementovali transparentné a nediskriminačné pravidlá založené na objektívnych kritériách upravujúce prístup k jeho systému.

4.   Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti a organizátori trhu prevádzkujúci MTF alebo OTF mali opatrenia na jednoznačnú identifikáciu a zvládanie potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ktoré by na prevádzku MTF alebo OTF, alebo na členov alebo účastníkov a používateľov mal akýkoľvek konflikt záujmov medzi záujmami MTF, OTF, ich vlastníkmi alebo investičnou spoločnosťou alebo organizátorom trhu prevádzkujúcim MTF alebo OTF a riadnym fungovaním MTF alebo OTF.

5.   Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti alebo organizátori trhu prevádzkujúci MTF alebo OTF dodržiavali články 48 a 49 a zaviedli všetky potrebné účinné systémy, postupy a opatrenia.

6.   Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti a organizátori trhu prevádzkujúci MTF alebo OTF jasne informovali jeho členov alebo účastníkov o ich individuálnej zodpovednosti za vyrovnanie transakcií vykonaných v tomto systéme. Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti a organizátori trhu prevádzkujúci MTF alebo OTF uplatnili potrebné opatrenia na uľahčenie účinného vyrovnania transakcií uzavretých v rámci týchto systémov MTF alebo OTF.

7.   Členské štáty požadujú, aby MTF a OTF disponoval minimálne tromi reálne aktívnymi členmi alebo používateľmi, aby mal každý z nich možnosť pôsobiť so všetkými ostatnými, pokiaľ ide o tvorbu cien.

8.   Ak je prevoditeľný cenný papier, ktorý bol prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, tiež obchodovaný na MTF alebo OTF bez súhlasu emitenta, emitent nepodlieha žiadnej povinnosti týkajúcej sa prvotného, priebežného alebo ad hoc zverejnenia finančného charakteru v súvislosti s MTF alebo OTF.

9.   Členské štáty požadujú, aby každá investičná spoločnosť a organizátor trhu prevádzkujúci MTF alebo OTF bezodkladne splnil každý pokyn svojho príslušného orgánu podľa článku 69 ods. 2 na pozastavenie obchodovania s finančným nástrojom alebo vylúčiť finančný nástroj z obchodovania.

10.   Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti a organizátori trhu prevádzkujúci MTF alebo OTF, poskytli príslušnému orgánu a orgánu ESMA podrobný opis fungovania MTF alebo OTF vrátane bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 1, 4 a 5, akýchkoľvek prepojení na regulovaný trh, MTF, OTF alebo systematického internalizátora vo vlastníctve rovnakej investičnej spoločnosti alebo organizátora trhu alebo ich účasti a zoznamu ich členov, účastníkov a/alebo používateľov. Príslušné orgány tieto informácie na požiadanie sprístupňujú orgánu ESMA. Každé udelenie povolenia investičnej spoločnosti alebo organizátorovi trhu ako MTF a OTF sa oznámi orgánu ESMA. Orgán ESMA vypracuje zoznam všetkých MTF a OTF v Únii. Tento zoznam obsahuje informácie o službách, ktoré MTF alebo OTF poskytuje, a zahŕňa jedinečný kód identifikujúci MTF a OTF pre použitie v správach v súlade s článkami 6, 10 a 36 nariadenia (EÚ) č. 600/2014. Pravidelne sa aktualizuje. Orgán ESMA tento zoznam zverejní na svojom webovom sídle a aktualizuje ho.

11.   Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov na určenie obsahu a formátu opisu a oznámenia uvedených v odseku 10.

Orgán ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 3. januára 2016.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 19

Osobitné požiadavky na MTF

1.   Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti a organizátori trhu prevádzkujúci MTF, okrem splnenia požiadaviek stanovených v článkoch 16 a 18 stanovili a zaviedli aj nediskrečné pravidlá vykonávania pokynov v systéme.

2.   Členské štáty požadujú, aby pravidlá uvedené v článku 18 ods. 3, upravujúce prístup do MTF, spĺňali podmienky stanovené v článku 53 ods. 3.

3.   Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti a organizátori trhu prevádzkujúci MTF, zaviedli opatrenia, aby:

a)

bol primerane vybavený na zvládnutie rizík, ktorým je vystavený, zaviedol príslušné opatrenia a systémy na identifikáciu všetkých závažných ohrození svojej činnosti a zaviedol účinné opatrenia na zmenšenie týchto rizík;

b)

mal efektívne opatrenia na uľahčenie účinnej a včasnej finalizácie transakcií vykonaných prostredníctvom jeho systémov, a

c)

mal v čase udelenia povolenia a aj následne k dispozícii dostatočné finančné zdroje na uľahčenie riadneho fungovania vzhľadom na povahu a rozsah transakcií uzavretých na trhu a na rozsah a stupeň rizík, ktorým je vystavený.

4.   Členské štáty zabezpečujú, aby sa články 24, 25, článok 27 ods. 1, 2 a 4 až 10 a článok 28 neuplatňovali na transakcie uzatvorené podľa pravidiel upravujúcich MTF medzi jeho členmi alebo účastníkmi alebo medzi MTF a jeho členmi alebo účastníkmi vo vzťahu k používaniu MTF. Členovia alebo účastníci v MTF však musia spĺňať povinnosti stanovené v článkoch 24, 25, 27 a 28 v súvislosti so svojimi klientmi, keď konajúc v mene svojich klientov vykonávajú ich pokyny prostredníctvom systémov MTF.

5.   Členské štáty neumožnia investičným spoločnostiam ani organizátorom trhu prevádzkujúcim MTF vykonávať pokyny klientov voči vlastnému kapitálu alebo zapojiť sa do obchodovania párovaním na vlastný účet.

Článok 20

Osobitné požiadavky na OTF

1.   Členské štáty požadujú, aby investičná spoločnosť a organizátor trhu prevádzkujúci OTF, zaviedol mechanizmy, ktoré bránia vykonaniu pokynov klientov OTF za vlastný kapitál investičnej spoločnosti alebo organizátora trhu prevádzkujúcich OTF, alebo akéhokoľvek subjektu, ktorý je súčasťou tej istej skupiny alebo právnickej osoby ako investičná spoločnosť alebo organizátor trhu.

2.   Členské štáty povolia investičnej spoločnosti alebo organizátorovi trhu prevádzkujúcemu OTF zapojiť sa do obchodovania párovaním na vlastný účet vtedy, ak ide o obchodovanie s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a určitými derivátmi a len ak klient súhlasil s postupom.

Investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci OTF nevyužívajú obchodovanie párovaním na vlastný účet na účely vykonania pokynov klientov v OTF s derivátmi, pokiaľ ide o triedu derivátov, o ktorej sa vyhlásilo, že podlieha zúčtovacej povinnosti v súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

Investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci OTF prijmú opatrenia, ktorými sa zabezpečí súlad s vymedzením obchodovania párovaním na vlastný účet v článku 4 ods. 1 bode 38.

3.   Členské štáty povolia investičnej spoločnosti alebo organizátorovi trhu prevádzkujúcemu OTF zapojiť sa do obchodovania párovaním na vlastný účet, pokiaľ nejde o obchodovanie párovaním na vlastný účet, len v súvislosti so štátnymi dlhovými nástrojmi, pre ktoré neexistuje likvidný trh.

4.   Členské štáty neumožnia prevádzkovanie OTF a systematického internalizátora v rámci tej istej právnickej osoby. OTF nesmie byť spojený so systematickým internalizátorom spôsobom, ktorý umožňuje interakciu pokynov v OTF a pokynov alebo kotácií u systematického internalizátora. OTF sa nesmie spojiť s iným OTF spôsobom, ktorý umožňuje vzájomnú súčinnosť pokynov v rôznych OTF.

5.   Členské štáty nebránia investičnej spoločnosti alebo organizátorovi trhu prevádzkujúcemu OTF v tom, aby angažovali inú investičnú spoločnosť na vykonávanie tvorby trhu v uvedenom OTF na nezávislom základe.

Na účely tohto článku sa investičná spoločnosť nepovažuje za investičnú spoločnosť vykonávajúcu tvorbu trhu v OTF na nezávislom základe, ak má úzke väzby s investičnou spoločnosťou alebo organizátorom trhu prevádzkujúcim OTF.

6.   Členské štáty požadujú, aby sa vykonávanie pokynov v OTF uskutočňovalo na základe voľnej úvahy.

Investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci OTF uplatnia voľnú úvahu len za jednej prípadne oboch týchto okolností:

a)

pri rozhodovaní o zadaní alebo zrušení pokynu v rámci OTF, ktorý prevádzkujú;

b)

pri rozhodovaní o nespárovaní konkrétneho pokynu klienta s inými pokynmi, ktoré sa nachádzajú v systémoch v danom čase, pokiaľ je to v súlade s konkrétnymi pokynmi prijatými od klienta a s ich povinnosťami podľa článku 27.

V prípade systému, v ktorom sa križujú pokyny klientov, môže investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci OTF rozhodnúť, či, kedy a koľko z dvoch alebo viacerých pokynov chce spárovať v rámci systému. V súlade s odsekmi 1, 2, 4 a 5 a bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, môže investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci OTF v súvislosti so systémom, ktorým sa zabezpečuje realizácia transakcií s inými nekapitálovými nástrojmi, uľahčiť rokovanie medzi klientmi s cieľom spojiť dva alebo viaceré potenciálne kompatibilné záujmy o obchodovanie do jednej transakcie.

Uvedenou povinnosťou nie sú dotknuté články 18 a 27.

7.   Príslušný orgán môže vtedy, keď investičná spoločnosť alebo organizátor trhu žiada o udelenie povolenia na prevádzkovanie OTF alebo na báze ad hoc, požadovať podrobné vysvetlenie, prečo systém nezodpovedá regulovanému trhu, MTF alebo systematickému internalizátorovi a nemôže fungovať ako regulovaný trh, MTF alebo systematický internalizátor, podrobný opis týkajúci sa toho, ako sa bude voľná úvaha uplatňovať, najmä kedy môže byť pokyn pre OTF zrušený a kedy a ako sa dva alebo viaceré pokyny klientov spárujú v rámci OTF. Okrem toho investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci OTF vysvetlia príslušnému orgánu skutočnosť, že využívajú obchodovanie párovaním na vlastný účet. Príslušný orgán monitoruje zapojenie investičnej spoločnosti alebo organizátor trhu do obchodovania párovaním na vlastný účet, aby sa zabezpečilo, že je aj naďalej v súlade s vymedzením takéhoto obchodovania a že jeho zapojenie do obchodovania párovaním na vlastný účet nevedie ku konfliktom záujmov medzi investičnou spoločnosťou, organizátorom trhu a jeho klientmi.

8.   Členské štáty zabezpečujú, aby sa články 24, 25, 27 a 28 uplatňovali na transakcie uzatvorené na OTF.

KAPITOLA II

Podmienky výkonu činnosti investičných spoločností

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 21

Pravidelné preskúmanie podmienok pre prvotné povolenie

1.   Členské štáty požadujú, aby investičná spoločnosť povolená na ich území vždy spĺňala podmienky pre prvotné povolenie stanovené v kapitole I.

2.   Členské štáty požadujú, aby príslušné orgány stanovili vhodné metódy na monitorovanie, či investičné spoločnosti dodržiavajú svoju povinnosť podľa odseku 1. Nariadia, aby investičné spoločnosti oznámili príslušným orgánom všetky podstatné zmeny podmienok pre prvotné povolenie.

Orgán ESMA môže vypracovať usmernenia týkajúce sa metód monitorovania uvedených v tomto odseku.

Článok 22

Všeobecná povinnosť týkajúca sa priebežného dohľadu

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány monitorovali činnosti investičných spoločností na posúdenie súladu s podmienkami výkonu činnosti stanovenými v tejto smernici. Členské štáty zabezpečia, aby sa uplatnili vhodné opatrenia, ktoré umožnia príslušným orgánom získať informácie potrebné na posúdenie, či investičné spoločnosti dodržiavajú svoje povinnosti.

Článok 23

Konflikt záujmov

1.   Členské štáty požadujú od investičných spoločností, aby prijali všetky primerané opatrenia na identifikáciu všetkých vzájomných konfliktov záujmov, ich prevenciu alebo riadenie vrátane konfliktov záujmov ich manažérov, zamestnancov a viazaných sprostredkovateľov alebo každej osoby s nimi priamo alebo nepriamo spojenej v rámci kontroly a ich klientov alebo konfliktov záujmov medzi klientom a iným klientom, ktoré vzniknú počas poskytovania investičných a vedľajších služieb alebo pri ich kombinácii vrátane tých, ktoré spôsobilo prijatie stimulov od tretích strán alebo vlastný systém odmeňovania investičnej spoločnosti prípadne inú štruktúru motivácie.

2.   Ak organizačné alebo administratívne opatrenia uskutočnené investičnou spoločnosťou v súlade s článkom 16 ods. 3 na zabránenie tomu, aby konflikty záujmov nepriaznivo ovplyvňovali záujmy klientov, nie sú pri náležitom uvážení dostatočné na zabezpečenie toho, že riziku poškodenia záujmov klienta bude zabránené, investičná spoločnosť jasne oboznámi klienta so všeobecnou povahou a/alebo zdrojmi konfliktu záujmov a opatreniami prijatými na zmiernenie týchto rizík pred uskutočnením obchodu v jeho mene.

3.   Oznámenie uvedené v odseku 2:

a)

sa vykoná na trvanlivom médiu a

b)

zahŕňa dostatočné podrobnosti, pričom sa zohľadní povaha klienta, aby sa tomuto klientovi umožnilo prijať rozhodnutie ako informovanej osobe vzhľadom na služby, v súvislosti s ktorými dochádza ku konfliktu záujmov.

4.   Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 89 na:

a)

určenie opatrení, o ktorých by sa dalo odôvodnene predpokladať, že ich investičné spoločnosti prijmú na identifikáciu, zabránenie, zvládnutie a odhalenie konfliktov záujmov pri poskytovaní rôznych investičných a vedľajších služieb a ich kombinácií;

b)

stanovenie vhodných kritérií na určenie druhov konfliktu záujmov, ktorých existencia by mohla poškodiť záujmy klientov alebo potenciálnych klientov investičnej spoločnosti.

Oddiel 2

Ustanovenia na zabezpečenie ochrany investora

Článok 24

Všeobecné zásady a informovanie klientov

1.   Členské štáty požadujú, aby pri poskytovaní investičných služieb alebo v prípade potreby vedľajších služieb pre klientov investičná spoločnosť konala čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami svojich klientov a dodržiavala najmä zásady uvedené v tomto článku a článku 25.

2.   Investičné spoločnosti, ktoré vytvárajú finančné nástroje určené na predaj klientom zabezpečia, aby tieto finančné nástroje boli navrhnuté tak, aby spĺňali potreby identifikovaného cieľového trhu koncových klientov v rámci príslušnej kategórie klientov, stratégia distribúcie finančných nástrojov bola kompatibilná s identifikovaným cieľovým trhom, a investičná spoločnosť prijme primerané opatrenia, aby zabezpečilo, že tento finančný nástroj je distribuovaný na identifikovanom cieľovom trhu.

Investičná spoločnosť chápe finančné nástroje, ktoré ponúka alebo odporúča, posúdi zlučiteľnosť finančných nástrojov s potrebami klientov, ktorým poskytuje investičné služby, a to aj s prihliadnutím na identifikovaný cieľový trh konečných zákazníkov uvedený v článku 16 ods. 3, a zabezpečí, aby finančné nástroje boli ponúkané alebo odporúčané iba vtedy, ak je to v záujme klienta.

3.   Všetky informácie vrátane marketingovej komunikácie, ktorú adresujú investičné spoločnosti klientom alebo potenciálnym klientom, musia byť jasné, prehľadné a nezavádzajúce. Marketingová komunikácia sa musí dať ako taká jasne identifikovať.

4.   Klientom alebo potenciálnym klientom sa musia včas poskytnúť potrebné informácie týkajúce sa investičnej spoločnosti a jej služieb, finančných nástrojov a navrhovaných investičných stratégií, miest výkonu a všetkých nákladoch a súvisiacich poplatkov. Uvedené informácie zahŕňajú:

a)

ak je poskytované investičné poradenstvo, investičná spoločnosť musí včas pred poskytnutím investičného poradenstva informovať klienta o tom:

i)

či sa poradenstvo poskytuje na nezávislom základe alebo nie;

ii)

či je poradenstvo založené na širokej alebo užšej analýze rôznych druhov finančných nástrojov a najmä či škála finančných nástrojov je obmedzená na finančné nástroje emitované alebo poskytované subjektmi, ktoré majú úzke väzby s danou investičnou spoločnosťou alebo iné právne či hospodárske vzťahy, ako napríklad zmluvný vzťah, ktoré sú také úzke, že by potenciálne mohli ovplyvniť nezávislosť poskytovaného poradenstva;

iii)

či investičná spoločnosť poskytne klientovi pravidelné posúdenie vhodnosti finančných nástrojov odporúčaných danému klientom;

b)

informácie o finančných nástrojoch a navrhovaných investičných stratégiách; to by malo zahŕňať príslušné poučenie a upozornenia v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami do týchto nástrojov alebo vzhľadom na konkrétne investičné stratégie, a či je finančný nástroj určený pre retailových alebo profesionálnych klientov, s ohľadom na identifikovaný cieľový trh v súlade s odsekom 2;

c)

informácie o všetkých nákladoch a pridružených poplatkoch musia obsahovať informácie súvisiace s investičnými a vedľajšími službami vrátane nákladov na poradenstvo, nákladov na finančné nástroje odporúčané klientovi a ako ich klient môže uhradiť, vrátane akýchkoľvek platieb tretej strany.

Informácie o všetkých nákladoch a poplatkoch vrátane nákladov a poplatkov v súvislosti s investičnou službou a finančným nástrojom, ktoré nie sú spôsobené výskytom základného trhového rizika, musia byť zrátané, aby klient vedel pochopiť celkové náklady, ako aj kumulatívny vplyv na návratnosť investície, a, na žiadosť klienta, musí sa poskytnúť rozpis obsahujúci jednotlivé položky. Ak je to vhodné, tieto informácie sa poskytujú klientovi pravidelne, najmenej raz ročne, v priebehu životnosti investície.

5.   Informácie uvedené v odsekoch 4 a 9 sa poskytujú v zrozumiteľnej forme takým spôsobom, aby klienti alebo potenciálni klienti mohli správne porozumieť charakteru a rizikám investičnej služby a konkrétnemu druhu ponúkaného finančného nástroja a následne informovane prijať investičné rozhodnutia. Členské štáty môžu povoliť, aby sa tieto informácie poskytovali v štandardizovanej forme.

6.   Ak sa investičná služba ponúka ako súčasť finančného produktu, ktorý už podlieha iným ustanoveniam právnych predpisov Únie týkajúcich sa úverových inštitúcií a spotrebiteľských úverov vzhľadom na požiadavky na informácie, táto služba nepodlieha ďalším povinnostiam stanoveným v odsekoch 3, 4 a 5.

7.   Keď investičná spoločnosť informuje klienta, že investičné poradenstvo poskytuje na nezávislom základe, táto investičná spoločnosť:

a)

posúdi dostatočný rozsah finančných nástrojov dostupných na trhu, ktoré musia byť dostatočne rozmanité, pokiaľ ide o ich typ a emitentov alebo poskytovateľov produktov na zabezpečenie dostatočného plnenia investičných cieľov klienta, a nesmú byť obmedzené na finančné nástroje emitované alebo poskytované:

i)

samotnou investičnou spoločnosťou alebo subjektmi, ktoré majú úzke väzby s investičnou spoločnosťou, alebo

ii)

inými subjektmi, ktoré majú také úzke právne či hospodárske vzťahy s investičnou spoločnosťou, ako napríklad zmluvný vzťah, ktoré by potenciálne mohli ovplyvniť nezávislosť poskytovaného poradenstva;

b)

neakceptuje ani si neponecháva poplatky, provízie alebo iné peňažné a nepeňažné benefity zaplatené alebo poskytnuté akoukoľvek treťou stranou alebo osobou konajúcou v mene tretej strany v súvislosti s poskytnutím služby klientom. Menšie nepeňažné benefity, ktoré môžu zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných klientovi a v dôsledku svojej škály a povahy by nemohli byť považované za narúšajúce súlad s povinnosťou investičnej spoločnosti konať v najlepšom záujme klienta, sa musia jasne oznámiť a sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto písmena.

8.   Investičná spoločnosť pri poskytovaní správy portfólia neakceptuje ani neponecháva si poplatky, provízie alebo iné peňažné alebo nepeňažné benefity zaplatené alebo poskytnuté akoukoľvek treťou stranou alebo osobou konajúcou v mene tretej strany v súvislosti s poskytnutím služby klientom. Menšie nepeňažné benefity, ktoré môžu zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných klientovi a v dôsledku svojej škály a povahy by nemohli byť považované za narúšajúce súlad s povinnosťou investičnej spoločnosti konať v najlepšom záujme klienta sa musí jasne oznámiť a sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto odseku.

9.   Členské štáty zabezpečia, aby sa za plnenie povinností podľa článku 23 alebo podľa odseku 1 tohto článku investičnými spoločnosťami nepovažovali prípady, keď akejkoľvek osobe okrem klienta zaplatia alebo je im zaplatený akýkoľvek poplatok alebo provízia alebo poskytujú alebo im je poskytnutá akákoľvek nepeňažná výhoda v súvislosti s poskytovaním investičnej služby alebo vedľajšej služby akoukoľvek stranou okrem klienta, okrem prípadov, keď platba poplatku alebo provízie alebo poskytnutie nepeňažnej výhody:

a)

je zameraná na zvýšenie kvality príslušnej služby klientovi a

b)

nie je v rozpore s dodržiavaním povinnosti investičnej spoločnosti konať čestne, spravodlivo a v najlepšom záujme klienta.

Pred poskytnutím príslušnej investičnej alebo vedľajšej služby musí byť klient jasne a vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný o existencii, povahe a výške platby alebo dávky uvedenej v prvom pododseku, alebo v prípadoch, keď ich výšku nemožno zistiť, o metóde jej výpočtu. V prípade potreby investičná spoločnosť informuje klienta aj o mechanizmoch prevodu poplatkov, provízií, peňažných alebo nepeňažných benefitov prijatých v súvislosti s poskytovaním investičnej alebo vedľajšej služby klientovi.

Platba alebo benefit, ktoré umožňujú poskytnutie investičných služieb alebo sú potrebné na poskytnutie investičných služieb, ako sú poplatky za úschovu, vyrovnanie obchodu a výmenné poplatky, regulačné alebo právnické poplatky, a ktoré svojím charakterom nemôžu viesť k rozporu s povinnosťami investičnej spoločnosti konať čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami jej klientov, nepodlieha požiadavkám stanoveným v prvom pododseku.

10.   Investičná spoločnosť, ktorá poskytuje investičné služby klientom, zabezpečí, aby neodmeňovala svojich zamestnancov ani neposudzovala ich výkon spôsobom, ktorý je v rozpore s jej povinnosťou konať v najlepšom záujme jej klientov. Nezavedie najmä žiadne mechanizmy formou odmeňovania, cieľov predaja alebo inak, ktoré by mohli motivovať jej zamestnancov odporúčať retailovému klientovi konkrétny finančný nástroj, ak by táto investičná spoločnosť mohla ponúknuť iný finančný nástroj, ktorý by lepšie spĺňal klientove potreby.

11.   Keď sa investičná služba ponúka spolu s inou službou alebo produktom ako súčasť balíka alebo ako podmienka v rámci tejto istej dohody alebo balíka, investičná spoločnosť musí informovať klienta, či je možné kúpiť oddelene rôzne zložky, a musí poskytnúť osobitné potvrdenie o nákladoch a poplatkoch v prípade každej zložky.

Ak sú riziká vyplývajúce z takej dohody alebo balíka ponúkaného retailovým klientom pravdepodobne odlišné od rizík spojených s jednotlivými zložkami, investičná spoločnosť poskytne primeraný opis jednotlivých zložiek dohody alebo balíka a spôsobu, akým ich vzájomné pôsobenie mení riziká.

Orgán ESMA v spolupráci s orgánmi EBA a EIOPA do 3. januára 2016 vypracuje a pravidelne aktualizuje usmernenia na posudzovanie praktík v oblasti krížového predaja a na dohľad nad ich uplatňovaním a uvedie v nich najmä situácie, v ktorých tieto praktiky nie sú v súlade s povinnosťami stanovenými v odseku 1.

12.   Členské štáty môžu vo výnimočných prípadoch uložiť investičným spoločnostiam dodatočné požiadavky, pokiaľ ide o otázky, ktoré rieši toto nariadenie. Tieto požiadavky musia byť objektívne odôvodnené a primerané, aby riešili konkrétne riziká pre ochranu investora alebo integritu trhu, ktoré majú osobitný význam v trhovej štruktúre v príslušnom členskom štáte.

Členské štáty oznámia Komisii bez zbytočného odkladu každú požiadavku, ktorú majú v úmysle stanoviť v súlade s týmto odsekom, a to aspoň dva mesiace pred dátumom nadobudnutia účinnosti požiadavky. V oznámení sa uvedie odôvodnenie požiadavky. Akékoľvek takéto ďalšie požiadavky neobmedzujú ani inak neovplyvňujú práva investičných spoločností stanovené v článkoch 34 a 35 tejto smernice.

Komisia v lehote dvoch mesiacov od oznámenia uvedeného v druhom pododseku poskytne svoje stanovisko k primeranosti a odôvodneniu týchto dodatočných požiadaviek.

Komisia oznámi členským štátom a zverejní na svojom webovom sídle dodatočné požiadavky stanovené v súlade s týmto odsekom.

Členské štáty môžu ponechať v platnosti dodatočné požiadavky, ktoré boli oznámené Komisii v súlade s článkom 4 smernice 2006/73/ES pred 2. júlom 2014, za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku.

13.   Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 89 delegované akty na zabezpečenie toho, aby investičné spoločnosti pri poskytovaní investičných alebo vedľajších služieb svojim klientom spĺňali zásady stanovené v tomto článku vrátane:

a)

podmienok, s ktorými musia byť informácie v súlade, aby boli spravodlivé, jednoznačné a nezavádzajúce;

b)

podrobností o obsahu a formáte informácií pre klientov v súvislosti s kategorizáciou klientov, investičnými spoločnosťami a ich službami, finančnými nástrojmi, nákladmi a poplatkami;

c)

kritérií posudzovania škály finančných nástrojov dostupných na trhu;

d)

kritérií posudzovania súladu v prípade spoločností prijímajúcich stimulačné úžitky s povinnosťou konať čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepším záujmom klienta.

Pri formulovaní požiadaviek na informácie o finančných nástrojoch vo vzťahu k odseku 4 písm. b) sa zahrnú informácie o štruktúre produktu podľa potreby s prihliadnutím na všetky príslušné štandardizované informácie požadované podľa práva Únie.

14.   Delegované akty uvedené v odseku 13 zohľadnia:

a)

povahu služby ponúkanej alebo poskytovanej (služieb ponúkaných alebo poskytovaných) klientom alebo potenciálnemu klientovi pri zohľadnení druhu, cieľa, veľkosti a početnosti transakcií;

b)

povaha a škála ponúkaných alebo zvažovaných produktov vrátane rôznych druhov finančných nástrojov;

c)

retailový alebo profesionálny charakter klienta alebo potenciálnych klientov alebo v prípade odsekov 4 a 5 ich klasifikácia ako spôsobilých protistrán.

Článok 25

Posúdenie vhodnosti a primeranosti a poskytovanie správ klientom

1.   Členské štáty od investičných spoločností vyžadujú, aby zabezpečili a preukázali, že fyzické osoby poskytujúce investičné poradenstvo alebo informácie o investičných produktoch, investičných službách alebo vedľajších službách klientom v mene investičnej spoločnosti majú potrebné znalosti a spôsobilosti na plnenie svojich povinností podľa článku 24 a tohto článku. Členské štáty uverejnia kritériá, ktoré sa použijú na hodnotenie takýchto znalostí a spôsobilosti.

2.   Pri poskytovaní investičného poradenstva alebo riadenia portfólia investičná spoločnosť získa potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií týkajúce sa konkrétneho typu produktu alebo služby, jeho finančnej situácie vrátane jeho schopnosti znášať straty, jeho odolnosti voči riziku a jeho investičných cieľov tak, aby investičná spoločnosť mohla odporučiť klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičné služby a finančné nástroje, ktoré sú preňho vhodné a ktoré predovšetkým zodpovedajú jeho odolnosti voči riziku a schopnosti znášať straty.

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že investičná spoločnosť poskytuje investičné poradenstvo tak, že odporúča balík služieb alebo produktov poskytovaných v súlade s článkom 24 ods. 11, celkový balík bol vhodný pre klienta.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti pri poskytovaní iných investičných služieb, ako sú uvedené v odseku 2, požiadali klienta alebo potenciálneho klienta, aby poskytol informácie týkajúce sa jeho znalostí a skúseností v oblasti investícií týkajúce sa konkrétneho ponúkaného alebo žiadaného druhu produktu alebo služby tak, aby investičná spoločnosť mohla posúdiť, či predpokladaná investičná služba alebo produkt sú pre klienta primerané. Ak sa poskytuje balík služieb alebo produktov podľa článku 24 ods. 11, v posúdení sa zváži, či je celkový balík primeraný.

Keď sa investičná spoločnosť na základe informácií získaných podľa prvého pododseku domnieva, že produkt alebo služba nie sú pre klienta alebo potenciálneho klienta primerané, investičná spoločnosť klienta alebo potenciálneho klienta upozorní. Uvedené upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej forme.

Keď klienti alebo potenciálni klienti neposkytnú informácie podľa predchádzajúceho pododseku alebo neposkytnú dostatočné informácie týkajúce sa svojich znalostí a skúseností, investičná spoločnosť ich upozorní, že investičná spoločnosť nie je schopná určiť, či predpokladaná služba alebo produkt sú pre nich primerané. Toto upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej forme.

4.   Členské štáty umožnia investičným spoločnostiam pri poskytovaní investičných služieb, ktoré pozostávajú iba z vykonávania alebo prijímania a postúpenia pokynov klientov s vedľajšími službami alebo bez nich, okrem poskytovania úverov alebo pôžičiek uvedených v oddiele B bode 1 prílohy 1, ktoré nepozostávajú z existujúcich úverových limitov pôžičiek, bežných účtov alebo kontokorentných nástrojov klientov, aby tieto investičné služby poskytli svojim klientom bez potreby získavania informácií alebo rozhodnutia podľa odseku 3, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

služby sa týkajú ktoréhokoľvek z týchto finančných nástrojov:

i)

akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na rovnocennom trhu tretej krajiny alebo v rámci MTF v prípade, keď ide o akcie v spoločnostiach, okrem akcií v podnikoch, ktoré nie sú podnikmi kolektívneho investovania do PKIPCP, a akcií, ktoré obsahujú derivát;

ii)

dlhopisov alebo iných foriem dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na rovnocennom trhu tretej krajiny alebo v rámci MTF okrem tých, ktoré obsahujú derivát alebo ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť prípadnému riziku;

iii)

nástrojov peňažného trhu okrem tých, ktoré obsahujú derivát alebo ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť prípadnému riziku;

iv)

akcií alebo podielov v PKIPCP okrem štruktúrovaných PKIPCP uvedených v článku 36 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 583/2010;

v)

štruktúrovaných vkladov okrem tých, ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť riziku návratnosti alebo nákladom spojeným s predčasným ukončením platnosti produktu;

vi)

iných nekomplexných finančných nástrojov na účely tohto odseku.

Na účely tohto bodu, ak sa dodržia požiadavky a postup stanovené podľa článku 4 ods. 1 tretí a štvrtý pododsek smernice 2003/71/ES, trh tretej krajiny sa považuje za rovnocenný s regulovaným trhom.

b)

služba je poskytovaná na základe podnetu klienta alebo potenciálneho klienta;

c)

klient alebo potenciálny klient bol jasne informovaný, že pri poskytovaní uvedenej služby sa nevyžaduje, aby investičná spoločnosť posudzovala primeranosť finančného nástroja alebo služby, ktoré sa poskytujú alebo ponúkajú, a že z tohto dôvodu nevyužíva výhodu zodpovedajúcej ochrany na základe príslušných pravidiel výkonu činnosti. Takéto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme;

d)

investičná spoločnosť dodržiava svoje povinnosti podľa článku 23.

5.   Investičná spoločnosť vyhotoví záznam, ktorý musí obsahovať dokument alebo dokumenty dohodnuté medzi investičnou spoločnosťou a klientom, ktoré uvádzajú práva a povinnosti strán a iné podmienky, za ktorých investičná spoločnosť poskytne klientovi služby. Práva a povinnosti zmluvných strán sa môžu stanoviť formou odkazu na iné dokumenty alebo právne texty.

6.   Investičná spoločnosť poskytne klientovi príslušné správy o poskytovanej službe na trvanlivom médiu. Tieto správy musia obsahovať pravidelné oznámenia klientom s prihliadnutím na druh a zložitosť zahrnutých finančných nástrojov a na povahu služby poskytovanej klientovi a musia obsahovať v prípade potreby náklady spojené s transakciami a službami uskutočnenými v mene klienta.

Pri poskytovaní investičného poradenstva musí investičná spoločnosť pred uskutočnením transakcie poskytnúť klientovi na trvanlivom médiu písomné vyhlásenie o vhodnosti, v ktorom sa uvedie, akým spôsobom poskytnuté poradenstvo zodpovedá preferenciám, potrebám a iným charakteristikám retailového klienta.

V prípade, že sa zmluva o kúpe alebo predaji finančného nástroja uzaviera s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, čo bráni poskytnúť vyhlásenie o vhodnosti vopred, investičná spoločnosť môže poskytnúť písomné vyhlásenie o vhodnosti na trvanlivom médiu bezprostredne po tom, ako je klient viazaný akoukoľvek zmluvou, ak sú splnené obe tieto podmienky:

a)

klient súhlasil s prijatím vyhlásenia o vhodnosti bez zbytočného odkladu po uzatvorení transakcie a

b)

investičná spoločnosť poskytla klientovi možnosť oddialiť transakciu s cieľom vopred prijať vyhlásenie o vhodnosti.

Ak investičná spoločnosť poskytuje správu portfólia alebo informovala klienta, že bude pravidelne poskytovať hodnotenie vhodnosti, správa obsahuje aktuálne vyhlásenie o tom, ako investícia zodpovedá preferenciám, potrebám a iným charakteristikám retailového klienta.

7.   Ak podmienkou zmluvy o úvere týkajúcej sa nehnuteľného majetku určeného na bývanie, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia o posúdení úverovej bonity spotrebiteľov uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ (48), je poskytnutie investičnej služby tomu istému spotrebiteľovi vo vzťahu k hypotekárnemu dlhopisu osobitne emitovanému na zabezpečenie financovania a majúcemu rovnaké podmienky ako zmluva o úvere týkajúca sa nehnuteľného majetku určeného na bývanie, aby bol úver splatný, refinancovaný alebo umorený, na uvedenú službu sa nevzťahujú povinnosti stanovené v tomto článku.

8.   Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 89 prostredníctvom delegovaných aktov opatrenia na zabezpečenie dodržiavania zásad stanovených v odsekoch 2 až 6 tohto článku investičnými spoločnosťami pri poskytovaní investičných alebo vedľajších služieb ich klientom vrátane informácií, ktoré majú získať, keď posudzujú vhodnosť alebo primeranosť služieb a finančných nástrojov pre svojich klientov, kritérií na posúdenie nekomplexných finančných nástrojov na účely odseku 4 písm. a) bodu vi) tohto článku, obsahu a formátu záznamov a dohôd o poskytovaní služieb klientom a periodických správ klientom o poskytovaných službách. Tieto delegované akty zohľadnia:

a)

povahu služby ponúkanej alebo poskytovanej (služieb ponúkaných alebo poskytovaných) klientom alebo potenciálnemu klientovi pri zohľadnení druhu, cieľa, veľkosti a početnosti transakcií;

b)

povaha produktov, ktoré sa ponúkajú alebo posudzujú, vrátane rôznych druhov finančných nástrojov;

c)

retailová alebo profesionálna povaha klienta alebo potenciálnych klientov alebo v prípade odseku 6 ich klasifikácia ako spôsobilých protistrán.

9.   Orgán ESMA prijme do 3. januára 2016 usmernenia uvádzajúce kritériá pre posudzovanie znalostí a odborných vedomostí požadovaných podľa odseku 1.

10.   Orgán ESMA vypracuje do 3. januára 2016 a pravidelne aktualizuje usmernenia týkajúce sa posudzovania:

a)

finančných nástrojov, ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť prípadnému riziku v súlade s odsekom 4 písm. a) bodmi ii) a iii);

b)

štruktúrovaných vkladov, ktoré majú takú štruktúru, ktorá sťažuje klientovi porozumieť riziku návratnosti alebo nákladom spojeným s predčasným ukončením platnosti produktu, a to v súlade s odsekom 4 písm. a) bodom v).

11.   Orgán ESMA môže vypracovať a pravidelne aktualizovať usmernenia týkajúce sa posudzovania finančných nástrojov, ktoré sú na účely odseku 4 písm. a) bodu vi) klasifikované ako nekomplexné, zohľadňujúc delegované akty prijaté podľa odseku 8.

Článok 26

Poskytovanie služieb prostredníctvom inej investičnej spoločnosti

Členské štáty umožnia investičnej spoločnosti prijímajúcej pokyn na poskytnutie investičných alebo vedľajších služieb v mene klienta prostredníctvom inej investičnej spoločnosti, aby sa spoľahla na informácie klienta oznámené touto inou investičnou spoločnosťou. Investičná spoločnosť, ktorá sprostredkuje inštrukcie, zostáva zodpovedná za úplnosť a presnosť oznámenej informácie.

Investičnej spoločnosti, ktorá dostane inštrukciu na uskutočnenie služieb v mene klienta týmto spôsobom, sa tiež umožní spoľahnúť sa na všetky odporúčania v súvislosti so službou alebo transakciou, ktorú klientovi poskytla iná investičná spoločnosť. Investičná spoločnosť, ktorá sprostredkuje inštrukcie, zostáva zodpovedná za vhodnosť odporúčaní alebo poradenstva poskytnutých klientovi.

Investičná spoločnosť, ktorá dostane inštrukcie alebo pokyny klienta prostredníctvom inej investičnej spoločnosti, zostáva zodpovedná za uskutočnenie služby alebo transakcie založenej na takýchto informáciách alebo odporúčaniach v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto hlavy.

Článok 27

Povinnosť vykonať pokyny za najvýhodnejších podmienok pre klienta

1.   Členské štáty nariadia, aby investičné spoločnosti prijali všetky dostatočné opatrenia, aby pri vykonávaní pokynov získali najlepší možný výsledok pre svojich klientov pri zohľadnení ceny, nákladov, rýchlosti, pravdepodobnosti vykonania a vyrovnania, veľkosti, povahy alebo iných aspektov týkajúcej sa vykonania pokynu. Ak však klient vydá konkrétnu inštrukciu, investičná spoločnosť vykoná pokyn podľa konkrétnej inštrukcie.

Ak investičná spoločnosť vykonáva pokyn v mene klienta, najlepší možný výsledok sa určí z hľadiska celkového plnenia predstavujúceho cenu finančného nástroja a náklady spojené s vykonaním pokynu, ktoré vznikli klientovi a ktoré sú priamo spojené s vykonaním pokynu vrátane poplatkov pre miesta výkonu, poplatkov za zúčtovanie a vyrovnanie a akýchkoľvek iných poplatkov hradených tretím stranám zapojeným do vykonania pokynu.

Na účely poskytnutia najlepšieho možného výsledku v súlade s prvým pododsekom, pokiaľ existuje viac ako jedno konkurenčné miesto výkonu príkazu pre finančný nástroj, s cieľom porovnať výsledky pre klienta aké by dosiahol vykonaním pokynu v každom z miest výkonu uvedených v politike vykonávania pokynov investičnej spoločnosti, ktoré je schopné splniť tento pokyn, v takom prípade sa vezmú do úvahy provízie a náklady investičnej spoločnosti na vykonanie pokynu v každom mieste výkonu, ktoré pripadá do úvahy.

2.   Investičná spoločnosť neprijíma žiadnu odmenu, zľavu ani nepeňažnú výhodu za smerovanie pokynov klientov na konkrétne obchodné miesto alebo miesto výkonu, čo by bolo v rozpore s požiadavkami konfliktu záujmov alebo prijímania stimulov stanovenými v odseku 1 tohto článku, článku 16 ods. 3 a článkov 23 a 24.

3.   Členské štáty požadujú, aby v prípade finančných nástrojov, ktoré podliehajú obchodovacej povinnosti podľa článku 23 a 28 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 každé obchodné miesto a systematický internalizátor, a v prípade ostatných finančných nástrojov, každé miesto výkonu bezplatne sprístupnilo verejnosti údaje o kvalite výkonu transakcií na danom mieste, a to aspoň raz ročne, a aby investičná spoločnosť po výkone transakcie v mene klienta informovala klienta o tom, kde bol pokyn vykonaný. Pravidelné správy zahŕňajú podrobné údaje o cene, nákladoch, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania v prípade jednotlivých finančných nástrojov.

4.   Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti stanovili a uplatňovali účinné opatrenia na dosiahnutie súladu s odsekom 1. Členské štáty predovšetkým požadujú od investičných spoločností, aby ustanovili a zaviedli politiku vykonávania pokynov, ktorá im umožní, aby dosiahli v prípade svojich pokynov klientov najlepší možný výsledok v súlade s odsekom 1.

5.   Politika vykonávania pokynov obsahujú pre každú triedu finančných nástrojov informácie o rôznych miestach, kde investičná spoločnosť vykonáva pokyny klientov, a činitele ovplyvňujúce výber miesta výkonu. Musí obsahovať aspoň tie miesta výkonu, ktoré trvale umožňujú investičnej spoločnosti dosiahnuť najlepší možný výsledok v prípade vykonávania pokynov klientov.

Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti poskytli príslušné informácie svojim klientom o svojej politike vykonávania pokynov. V týchto informáciách sa jasne a dostatočne podrobne vysvetlí spôsobom ľahko pochopiteľným pre klientov, ako bude investičná spoločnosť v mene klienta vykonávať pokyny. Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti získali predchádzajúci súhlas svojich klientov s politikou vykonávania pokynov.

Členské štáty požadujú, aby v prípade, keď politika vykonávania pokynov umožňuje, aby sa pokyny klientov mohli vykonať mimo obchodného miesta, investičná spoločnosť osobitne informovala svojich klientov o uvedenej možnosti. Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti získali predchádzajúci výslovný súhlas svojich klientov pred pristúpením k vykonaniu ich pokynov mimo obchodného miesta. Investičné spoločnosti môžu získať takýto súhlas buď vo forme všeobecného súhlasu alebo na jednotlivé transakcie.

6.   Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti vykonávajúce pokyny klientov pre každú triedu finančných nástrojov raz za štvrťrok vypracovali a zverejnili zhrnutie piatich najlepších miest výkonu z hľadiska zaslaných objemov obchodovania, kde vykonali pokyny klientov v predchádzajúcom štvrťroku a údaje o dosiahnutej kvalite výkonu.

7.   Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti, ktoré vykonávajú pokyny klientov, monitorovali účinnosť svojich opatrení na vykonávanie pokynov a politiku vykonávania pokynov, aby identifikovali a v prípade potreby napravili nedostatky. Najmä musia pravidelne vyhodnocovať, či miesta výkonu zahrnuté do politiky vykonávania pokynov umožňujú najlepší možný výsledok pre klienta, alebo či majú urobiť zmeny svojich opatrení na vykonávanie, zohľadňujúc okrem iného informácie uvedené v odsekoch 3 a 6. Členské štáty požadujú od investičných spoločností, aby oznámili klientom, s ktorými majú priebežný klientsky vzťah, všetky podstatné zmeny svojich opatrení na vykonávanie pokynov alebo politiky vykonávania pokynov.

8.   Členské štáty požadujú od investičných spoločností, aby boli schopné preukázať svojim klientom na ich žiadosť, že vykonali ich pokyny v súlade s politikou investičnej spoločnosti na ich vykonávanie, a preukázať príslušným orgánom na požiadanie dodržanie tohto článku.

9.   Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 89 delegované akty týkajúce sa:

a)

kritérií na určenie relatívnej závažnosti rôznych činiteľov, ktoré sa podľa odseku 1 môžu zohľadniť na určenie najlepšieho možného výsledku pri zohľadnení veľkosti a druhu pokynu a retailového alebo profesionálneho charakteru klienta;

b)

činiteľov, ktoré investičná spoločnosť môže zohľadniť pri preskúmaní svojich opatrení na vykonávanie a okolností, za ktorých by mohli byť zmeny takýchto opatrení vhodné. Ide najmä o činitele na určenie, ktoré miesta umožnia investičným spoločnostiam trvale dosiahnuť najlepší možný výsledok v prípade vykonávania pokynov klientov;

c)

povahy a rozsahu informácií, ktoré sa majú poskytovať klientom o ich stratégiách vykonávania podľa odseku 5.

10.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých určí:

a)

konkrétny obsah, formát a periodicita údajov v súvislosti s kvalitou vykonávania, ktoré sa majú uverejniť v súlade s odsekom 3, s prihliadnutím na príslušný typ miesta výkonu a druh finančného nástroja;

b)

obsah a formát informácií, ktoré majú uverejniť investičné spoločnosti v súlade s odsekom 6.

Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 28

Pravidlá spracovania pokynov klientov

1.   Členské štáty vyžadujú od investičných spoločností, ktoré majú povolenie na vykonávanie pokynov v mene klientov, aby zaviedli postupy a opatrenia, ktoré zabezpečia rýchle, spravodlivé a pohotové vykonanie pokynov klientov vo vzťahu k ostatným pokynom klientov alebo záujmom investičnej spoločnosti o obchodovanie.

Tieto postupy alebo opatrenia musia umožniť, aby sa inak porovnateľné pokyny klientov vykonali podľa času ich prijatia investičnou spoločnosťou.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby v prípade limitovaných pokynov klientov týkajúcich sa akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo obchodovaných na obchodnom mieste, ktoré nie sú vykonané ihneď podľa prevládajúcich trhových podmienok, investičné spoločnosti prijali, pokiaľ klient výslovne nevydá iné inštrukcie, opatrenia na umožnenie najskoršieho možného vykonania tohto pokynu okamžitým zverejnením tohto limitovaného pokynu klienta spôsobom, ktorý umožňuje ľahký prístup pre ostatných účastníkov trhu. Členské štáty môžu rozhodnúť, že investičné spoločnosti túto povinnosť splnia postúpením limitovaného pokynu klienta na obchodné miesto. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mohli upustiť od povinnosti zverejniť limitovaný pokyn veľkého rozsahu v porovnaní s bežným trhovým objemom určeným podľa článku 4 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 89 prijať delegované akty, ktoré stanovia:

a)

podmienky a povahu postupov a opatrení, ktoré umožnia rýchle, spravodlivé a pohotové vykonanie pokynov klientov, a situácie alebo druhy transakcií, v prípade ktorých sa investičné spoločnosti môžu odôvodnene odkloniť od rýchleho vykonania, aby získali výhodnejšie podmienky pre klientov;

b)

rôzne metódy, na základe ktorých sa môže posúdiť, či investičná spoločnosť dodržala svoju povinnosť zverejniť na trhu limitovaný pokyn klienta, ktorý sa nedal ihneď vykonať.

Článok 29

Povinnosti investičných spoločností pri ustanovení viazaných sprostredkovateľov

1.   Členské štáty umožnia investičnej spoločnosti ustanoviť viazaných sprostredkovateľov na propagáciu služieb investičnej spoločnosti, vyhľadávanie obchodných príležitostí alebo prijímanie pokynov od klientov alebo potenciálnych klientov a ich postúpenie, umiestnenie finančných nástrojov a poskytovanie poradenstva v súvislosti s takýmito finančnými nástrojmi a službami ponúkanými touto investičnou spoločnosťou.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby v prípade, keď sa investičná spoločnosť rozhodne ustanoviť viazaného sprostredkovateľa, zostala úplne a bezpodmienečne zodpovedná za každé konanie alebo opomenutie zo strany viazaného sprostredkovateľa konajúceho v mene investičnej spoločnosti. Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti zabezpečili, aby viazaný sprostredkovateľ pri kontaktovaní klienta alebo potenciálneho klienta alebo pred rokovaním s klientom alebo potenciálnym klientom uviedol, v akom postavení koná a akú investičná spoločnosť zastupuje.

Členské štáty môžu v súlade s článkom 16 ods. 6, 8 a 9 povoliť viazaným sprostredkovateľom registrovaným na ich území držať peniaze a/alebo finančné nástroje klientov v mene a pod úplnou zodpovednosťou investičnej spoločnosti, za ktorú konajú na ich území alebo v prípade cezhraničnej operácie na území členského štátu, ktorý povoľuje viazanému sprostredkovateľovi držať peniaze klientov.

Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti monitorovali činnosti svojich viazaných sprostredkovateľov tak, aby zabezpečili neustále dodržiavanie tejto smernice pri konaní prostredníctvom viazaných sprostredkovateľov.

3.   Viazaní sprostredkovatelia sa zapíšu do verejného registra v členskom štáte, kde sú usadení. Orgán ESMA na svojej internetovej stránke uverejní odkazy alebo elektronické odkazy na verejné registre, ktoré podľa tohto článku zriadia členské štáty, ktoré sa rozhodli umožniť investičným spoločnostiam ustanoviť viazaných sprostredkovateľov.

Členský štát zabezpečí, aby viazaní sprostredkovatelia boli zapísaní do verejného registra iba vtedy, ak sa preukázalo, že majú dostatočne dobrú povesť a majú primerané všeobecné, obchodné a odborné znalosti a spôsobilosti, aby vedeli klientovi alebo potenciálnemu klientovi poskytnúť investičnú službu alebo vedľajšiu službu a presne oznámiť všetky zodpovedajúce informácie týkajúce sa navrhovanej služby.

Členské štáty môžu rozhodnúť, že investičné spoločnosti môžu pod podmienkou vhodnej kontroly preveriť, či viazaní sprostredkovatelia, ktorých ustanovili, majú dostatočne dobrú povesť a dostatočné znalosti a spôsobilosti podľa druhého pododseku.

Register sa pravidelne aktualizuje. Je verejne prístupný k nahliadnutiu.

4.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti ustanovujúce viazaných sprostredkovateľov prijali primerané opatrenia, aby zabránili všetkým negatívnym vplyvom, ktoré by mohli mať činnosti viazaného sprostredkovateľa, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, na činnosti vykonávané viazaným sprostredkovateľom v mene investičnej spoločnosti.

Členské štáty môžu povoliť príslušným orgánom, aby spolupracovali s investičnými spoločnosťami a úverovými inštitúciami, ich združeniami a inými subjektmi pri registrovaní viazaných sprostredkovateľov a pri monitorovaní plnenia požiadaviek podľa odseku 3 viazanými sprostredkovateľmi. Viazaných sprostredkovateľov môže registrovať najmä investičné spoločnosti, úverové inštitúcie alebo ich združenia a iné subjekty pod dohľadom príslušného orgánu.

5.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti ustanovili iba viazaných sprostredkovateľov, ktorí sú zapísaní vo verejných registroch podľa odseku 3.

6.   Členské štáty môžu pre viazaných sprostredkovateľov registrovaných v rámci svojej jurisdikcie prijať alebo ponechať v platnosti ustanovenia, ktoré sú prísnejšie než ustanovenia v tomto článku alebo doplniť ďalšie požiadavky.

Článok 30

Transakcie vykonané so spôsobilými protistranami

1.   Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti s povolením na vykonávanie pokynov v mene klientov a/alebo obchodovanie na vlastný účet a/alebo prijímanie a postúpenie pokynov mohli iniciovať alebo uzavrieť transakcie so spôsobilými protistranami bez povinnosti dodržiavať povinnosti podľa článku 24 s výnimkou odseku 4 a 5, článku 25 s výnimkou odseku 6, článku 27 a článku 28 ods. 1 vzhľadom na tieto transakcie alebo vzhľadom na akúkoľvek vedľajšiu službu priamo spojenú s týmito transakciami.

Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti vo svojom vzťahu so spôsobilými protistranami konali čestne, spravodlivo a profesionálne a aby s nimi komunikovali jasným, prehľadným a nezavádzajúcim spôsobom s prihliadnutím na povahu spôsobilej protistrany a jej činnosti.

2.   Členské štáty uznajú ako spôsobilé protistrany na účely tohto článku investičné spoločnosti, úverové inštitúcie, poisťovne, PKIPCP a ich správcovské spoločnosti, penzijné fondy a ich správcovské spoločnosti, iné finančné inštitúcie povolené alebo regulované podľa práva Únie alebo podľa vnútroštátneho práva členského štátu, národné vlády a ich príslušné úrady vrátane orgánov verejnej moci, ktoré spravujú verejný dlh na vnútroštátnej úrovni, centrálne banky a nadnárodné organizácie.

Klasifikáciou ako spôsobilá protistrana podľa prvého pododseku nie je dotknuté právo takýchto subjektov požadovať buď všeobecne, alebo pri jednotlivých obchodoch, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s klientmi, ktorých obchody s investičnou spoločnosťou podliehajú článkom 24, 25, 27 a 28.

3.   Členské štáty môžu uznať za spôsobilé protistrany aj iné podniky spĺňajúce vopred určené primerané požiadavky vrátane kvantitatívnych prahových hodnôt. V prípade transakcie, keď sa potenciálne protistrany nachádzajú v rôznych jurisdikciách, sa investičná spoločnosť podriadi štatútu druhého podniku, ktorý je stanovený na základe právnych predpisov alebo opatrení členského štátu, v ktorom je podnik usadený.

Členské štáty zabezpečia, aby investičná spoločnosť pri uzavretí transakcie v súlade s odsekom 1 s takýmito podnikmi získala výslovné potvrdenie od potenciálnej protistrany, že súhlasí, aby sa s ňou zaobchádzalo ako so spôsobilou protistranou. Členské štáty povolia investičnej spoločnosti, aby získala toto potvrdenie buď vo forme všeobecného súhlasu, alebo na jednotlivé transakcie.

4.   Členské štáty môžu uznať za spôsobilé protistrany subjekty z tretích krajín rovnocenné s kategóriami subjektov uvedenými v odseku 2.

Členské štáty môžu uznať za spôsobilé protistrany aj podniky z tretích krajín, ako sú napríklad podniky uvedené v odseku 3, za rovnakých podmienok a na základe rovnakých požiadaviek, ako sú stanovené v odseku 3.

5.   Komisii je splnomocnená prijať v súlade s článkom 89 delegované akty na spresnenie:

a)

postupov v prípade žiadosti o zaobchádzanie ako s klientmi podľa odseku 2;

b)

postupov na získanie výslovného potvrdenia od potenciálnych protistrán podľa odseku 3;

c)

vopred určených primeraných požiadaviek vrátane kvantitatívnych prahových hodnôt, ktoré by umožnili podniku, aby sa považoval za spôsobilú protistranu podľa odseku 3.

Oddiel 3

Transparentnosť a integrita trhu

Článok 31

Monitorovanie dodržiavania pravidiel MTF alebo OTF a iných právnych povinností

1.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti a organizátori trhu prevádzkujúci MTF alebo OTF zaviedli a udržiavali účinné opatrenia a postupy na príslušnom MTF alebo OTF na pravidelné monitorovanie dodržiavania jeho pravidiel jeho členmi, účastníkmi alebo používateľmi. Investičné spoločnosti a organizátori trhu prevádzkujúci MTF alebo OTF monitorujú pokyny zaslané (vrátane zrušení pokynov) a transakcie uskutočnené ich členmi, účastníkmi alebo používateľmi v rámci ich systémov s cieľom identifikovať porušenia týchto pravidiel, narušovanie podmienok obchodovania, správanie, ktoré môže naznačovať konanie, ktoré je zakázané podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014, alebo systémové narušenia v súvislosti s finančným nástrojom a poskytujú nevyhnutné zdroje na zabezpečenie účinnosti takéhoto monitorovania.

2.   Členské štáty od investičných spoločností a organizátorov trhu prevádzkujúcich MTF alebo OTF vyžadujú, aby svoj príslušný orgán bezodkladne informovali o závažných porušeniach jeho pravidiel alebo narušovaní podmienok obchodovania alebo konaní, ktoré je zakázané podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014, alebo systémových narušeniach v súvislosti s finančným nástrojom.

Príslušné orgány investičných spoločností a organizátorov trhu prevádzkujúcich MTF alebo OTF oznamujú orgánu ESMA a príslušným orgánom ostatných členských štátov informácie uvedené v prvom pododseku.

V súvislosti so správaním, ktoré môže naznačovať konanie, ktoré je zakázané podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014, musí byť príslušný orgán pred tým, ako informuje príslušné orgány ostatných členských štátov a orgán ESMA, presvedčený, že k takémuto konaniu dochádza alebo došlo.

3.   Členské štáty tiež vyžadujú, aby investičné spoločnosti a organizátori trhu prevádzkujúci MTF alebo OTF bez zbytočného odkladu poskytli informácie uvedené v odseku 2 aj orgánu príslušnému na vyšetrovanie a stíhanie prípadov zneužívania trhu a poskytli mu v plnej miere pomoc pri vyšetrovaní a stíhaní prípadov zneužívania trhu, ktoré sa vyskytli v ich systémoch alebo prostredníctvom nich.

4.   Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 89 delegované akty s cieľom určiť okolnosti, ktoré sú podnetom na uplatnenie informačnej požiadavky podľa odseku 2 tohto článku.

Článok 32

Pozastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi a vylúčenie finančných nástrojov z obchodovania v rámci MTF alebo OTF

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo príslušného orgánu podľa článku 69 ods. 2 požadovať pozastavenie obchodovania s finančným nástrojom alebo vylúčenie finančného nástroja z obchodovania, môže investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci MTF alebo OTF pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúčiť z obchodovania finančný nástroj, ktorý už viac nespĺňa pravidlá MTF alebo OTF, s výnimkou prípadu, keď by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo závažne poškodiť záujmy investorov alebo riadne fungovanie trhu.

2.   Členské štáty požadujú, aby investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci MTF alebo OTF, ktorá/-ý pozastaví obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúči finančný nástroj z obchodovania, zároveň pozastavil/-a alebo vylúčil/-a deriváty uvedené v prílohe I oddiele C bodoch 4 až 10, ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, ak je to potrebné na podporu cieľov pozastavenia alebo vylúčenia podkladového finančného nástroja. Investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci MTF alebo OTF zverejní svoje rozhodnutie o pozastavení alebo vylúčení finančného nástroja a akéhokoľvek súvisiaceho derivátu a oznámi príslušné rozhodnutia svojmu príslušnému orgánu.

Príslušný orgán, v ktorého pôsobnosti k tomuto pozastaveniu alebo vylúčeniu pôvodne došlo, vyžaduje, aby regulované trhy, iné MTF, iné OTF a systematickí internalizátori, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti a na ktorých sa obchoduje s tým istým finančným nástrojom alebo derivátmi uvedenými v prílohe I oddiele C bodoch 4 až 10 tejto smernice, ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, tiež pozastavili obchodovanie s týmto finančným nástrojom alebo derivátmi alebo vylúčili tento finančný nástroj alebo deriváty z obchodovania, ak je pozastavenie alebo vylúčenie spôsobené podozrením zo zneužívania trhu, ponukou na prevzatie alebo nezverejnením dôverných informácií o emitentovi alebo o finančnom nástroji v rozpore s článkami 7 a 17 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, okrem prípadov, keď by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu.

Príslušný orgán takéto rozhodnutie ihneď zverejní a oznámi orgánu ESMA a príslušným orgánom ostatných členských štátov.

Príslušné orgány ostatných členských štátov, ktoré dostali takéto oznámenie, vyžadujú, aby regulované trhy, iné MTF, iné OTF a systematickí internalizátori, ktoré spadajú do ich pôsobnosti a na ktorých sa obchoduje s tým istým finančným nástrojom alebo derivátmi uvedenými v prílohe I oddiele C bodoch 4 až 10, ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, tiež pozastavili obchodovanie s týmto finančným nástrojom alebo derivátmi alebo vylúčili tento finančný nástroj alebo deriváty z obchodovania, ak je pozastavenie alebo vylúčenie spôsobené podozrením zo zneužívania trhu, ponukou na prevzatie alebo nezverejnením dôverných informácií o emitentovi alebo o finančnom nástroji v rozpore s článkami 7 a 17 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, okrem prípadov, keď by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu.

Každý príslušný orgán, ktorý dostal oznámenie, oznámi svoje rozhodnutie orgánu ESMA a ostatným príslušným orgánom, pričom pripojí vysvetlenie, ak sa rozhodol nepozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo ho nevylúčiť z obchodovania alebo nepozastaviť obchodovanie s derivátmi alebo nevylúčiť z obchodovania deriváty uvedené v prílohe I oddiele C bodoch 4 až 10, ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou.

Tento odsek sa uplatňuje aj vtedy, keď sa pozastavenie obchodovania s finančným nástrojom alebo derivátmi uvedenými v oddiele C bodoch 4 až 10 prílohy I, ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, zrušilo.

Postup oznamovania uvedený v tomto odseku sa uplatňuje aj v prípade, keď rozhodnutie o pozastavení obchodovania s finančným nástrojom alebo vylúčení finančného nástroja z obchodovania, alebo pozastavení obchodovania s derivátmi alebo vylúčení z obchodovania derivátov uvedených v prílohe I oddiele C bodoch 4 až 10, ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, prijme príslušný orgán podľa článku 69 ods. 2 písm. m) a n).

Aby sa zabezpečilo, že povinnosť pozastaviť obchodovanie s takýmito derivátmi alebo vylúčiť takéto deriváty z obchodovania sa uplatňuje primerane, orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom bližšie vymedziť prípady, v ktorých spojenie medzi derivátom uvedeným v prílohe v oddiele C bodoch 4 až 10, ktorý súvisí s finančným nástrojom, s ktorým bolo obchodovanie pozastavené alebo ktorý bol vylúčený z obchodovania, a pôvodným finančným nástrojom znamená, že obchodovanie s derivátom sa má tiež pozastaviť alebo že derivát sa má vylúčiť z obchodovania, aby sa dosiahol cieľ pozastavenia alebo vylúčenia podkladového finančného nástroja.

Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

3.   Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov na určenie formátu a načasovania oznámení a zverejnenia podľa odseku 2.

Orgán ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 3. januára 2016.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4.   Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 89 delegované akty na uvedenie situácií, ktoré predstavujú závažné poškodenie záujmov investorov a riadneho fungovania trhu podľa odsekov 1 a 2 tohto článku.

Oddiel 4

Rastové trhy MSP

Článok 33

Rastové trhy MSP

1.   Členské štáty zabezpečia, aby organizátor MTF mohol požiadať svoj domovský príslušný orgán o zaregistrovanie MTF ako rastového trhu MSP.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby domovský príslušný orgán mohol zaregistrovať MTF ako rastový trh MSP, ak príslušný orgán dostane žiadosť uvedenú v odseku 1 a uzná, že v súvislosti s MTF sú splnené požiadavky uvedené v odseku 3.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby MTF podliehal účinným pravidlám, systémom a postupom, ktorými sa zaručí súlad s týmito kritériami:

a)

najmenej 50 % emitentov, ktorých finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie v rámci MTF, sú MSP v čase, keď je MTF zaregistrovaný ako rastový trh MSP a v každom nasledujúcom kalendárnom roku;

b)

sú stanovené primerané kritériá na prvotné a priebežné prijatie finančných nástrojov emitentov na obchodovanie na trhu;

c)

pri prvotnom prijatí finančných nástrojov na obchodovanie na trhu sa zverejní dostatok informácií, aby si mohli investori vytvoriť informovaný úsudok o tom, či investovať alebo neinvestovať do daných nástrojov, a to v podobe vhodného dokumentu o prijatí alebo prospektu, pokiaľ sú uplatniteľné požiadavky uvedené v smernici 2003/71/ES v súvislosti s verejnou ponukou, ktorá sa uskutočňuje spoločne s prvotným prijatím finančného nástroja na obchodovanie na MTF;

d)

na trhu sa zaviedlo primerané priebežné podávanie pravidelných finančných správ emitentom alebo v mene emitenta, napr. auditované výročné správy;

e)

emitenti na trhu v zmysle článku 3 ods. 1 bodu 21 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a osoby vykonávajúce riadiace činnosti v zmysle článku 3 ods. 1 bodu 25 nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a osoby, ktoré sú s nimi úzko prepojené, v zmysle článku 3 ods. 1 bodu 26 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, spĺňajú príslušné požiadavky, ktoré sa na ne uplatňujú podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014;

f)

regulované informácie o emitentoch na trhu sú uchovávané a verejne šírené;

g)

na danom trhu sa zaviedli účinné systémy a kontroly zamerané na prevenciu a odhaľovanie zneužitia trhu podľa požiadaviek nariadenia (EÚ) č. 596/2014.

4.   Kritériá uvedené v odseku 3 sa uplatňujú bez toho, aby bol dotknutý súlad investičnej spoločnosti alebo organizátora trhu prevádzkujúceho MTF s ďalšími povinnosťami podľa tejto smernice, ktoré sa týkajú prevádzky MTF. Kritériá zároveň nebránia investičnej spoločnosti alebo organizátorovi trhu prevádzkujúcemu MTF zaviesť okrem požiadaviek stanovených v uvedenom odseku ďalšie požiadavky.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby domovský príslušný orgán mohol zrušiť registráciu MTF ako rastového trhu MSP v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci trh požiada o zrušenie svojej registrácie;

b)

požiadavky uvedené v odseku 3 sa v súvislosti s MTF prestali dodržiavať.

6.   Členské štáty vyžadujú, aby domovský príslušný orgán čo najskôr po zaregistrovaní alebo zrušení registrácie MTF ako rastového trhu MSP podľa tohto článku oznámil túto registráciu alebo jej zrušenie orgánu ESMA. Orgán ESMA na svojom webovom sídle zverejní zoznam rastových trhov MSP a tento zoznam pravidelne aktualizuje.

7.   Členské štáty vyžadujú, aby sa s finančným nástrojom emitenta, ktorý je prijatý na obchodovanie na jednom rastovom trhu MSP, mohlo obchodovať aj na inom rastovom trhu MSP len v prípade, ak bol emitent informovaný a nenamietal. V takom prípade však emitent nepodlieha nijakým povinnostiam, pokiaľ ide o riadenie a správu spoločností alebo prvotné, priebežné alebo ad hoc zverejňovanie v súvislosti s týmto iným rastovým trhom MSP.

8.   Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 89 delegované akty, ktorými sa spresnia požiadavky uvedené v odseku 3 tohto článku. V rámci opatrení sa zohľadní potreba požiadaviek na zachovanie vysokej úrovne ochrany investorov s cieľom posilniť dôveru investorov v dané trhy a zároveň minimalizovať administratívne zaťaženie emitentov na trhu, ako aj to, aby k zrušeniu registrácie ani k zamietnutiu registrácie nedochádzalo v dôsledku len dočasného nesplnenia podmienok uvedených v odseku 3 písm. a) tohto článku.

KAPITOLA III

Práva investičných spoločností

Článok 34

Sloboda poskytovať investičné služby a činnosti

1.   Členské štáty zabezpečia, aby každá investičná spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie a ktorá je pod dohľadom príslušných orgánov iného členského štátu v súlade s touto smernicou, a v prípade úverových inštitúcií v súlade so smernicou 2013/36/EÚ, mohla slobodne poskytovať investičné služby a/alebo vykonávať investičné činnosti, ako aj vedľajšie služby na ich území za podmienky, že sa na takéto služby a činnosti vzťahuje jej povolenie. Vedľajšie služby sa môžu poskytovať výlučne spolu s investičnou službou a/alebo činnosťou.

Členské štáty nesmú uložiť v oblasti predmetu úpravy tejto smernice žiadne ďalšie požiadavky na takúto investičnú spoločnosť alebo úverovú inštitúciu.

2.   Každá investičná spoločnosť, ktorá má v úmysle poskytovať služby alebo činnosti na území iného členského štátu po prvýkrát alebo ktorá má v úmysle zmeniť rozsah takto poskytovaných služieb alebo činností, oznámi príslušnému orgánu vo svojom domovskom členskom štáte tieto informácie:

a)

členský štát, v ktorom zamýšľa pôsobiť;

b)

obchodný plán uvádzajúci najmä investičné služby a/alebo činnosti, ako aj vedľajšie služby, ktoré má v úmysle poskytovať na území tohto členského štátu, a či má v úmysle tak činiť prostredníctvom použitia viazaných sprostredkovateľov usadených v jej domovskom členskom štáte. Keď má investičná spoločnosť v úmysle používať viazaných sprostredkovateľov, investičná spoločnosť oznámi príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu totožnosť týchto viazaných sprostredkovateľov.

Ak má investičná spoločnosť v úmysle používať viazaných sprostredkovateľov usadených v jej domovskom členskom štáte na území členských štátov, v ktorých má v úmysle poskytovať služby, príslušný orgán domovského členského štátu investičnej spoločnosti oznámi v lehote jedného mesiaca od prijatia všetkých informácií príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu určenému ako kontaktné miesto v súlade s článkom 79 ods. 1 totožnosť viazaných sprostredkovateľov, ktorých má investičná spoločnosť v úmysle používať v tomto členskom štáte na poskytovanie investičných služieb a činností. Hostiteľský členský štát takéto informácie zverejní. Orgán ESMA môže požiadať o prístup k týmto informáciám v súlade s postupom a za podmienok stanovených v článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

3.   Príslušný orgán domovského členského štátu postúpi informácie do jedného mesiaca od ich prijatia príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu určenému ako kontaktné miesto v súlade s článkom 79 ods. 1 Investičná spoločnosť môže potom začať poskytovať príslušné investičné služby a činnosti v hostiteľskom členskom štáte.

4.   Prípadnú zmenu akýchkoľvek údajov oznámených v súlade s odsekom 2 investičná spoločnosť písomne oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu aspoň jeden mesiac pred vykonaním zmeny. Príslušný orgán domovského členského štátu informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu o tejto zmene.

5.   Každá úverová inštitúcia, ktorá má v úmysle poskytovať investičné služby alebo činnosti, ako aj vedľajšie služby v súlade s odsekom 1 prostredníctvom viazaných sprostredkovateľov, oznámi príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu totožnosť týchto viazaných sprostredkovateľov.

Ak má úverová inštitúcia v úmysle používať viazaných sprostredkovateľov usadených v jej domovskom členskom štáte na území členských štátov, v ktorých má v úmysle poskytovať služby, príslušný orgán domovského členského štátu úverovej inštitúcie v lehote jedného mesiaca od prijatia všetkých informácií oznámi príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu určenému ako kontaktné miesto v súlade s článkom 79 ods. 1 totožnosť viazaných sprostredkovateľov, ktorých má úverová inštitúcia v úmysle používať pri poskytovaní služieb v danom členskom štáte. Hostiteľský členský štát takéto informácie zverejní.

6.   Členské štáty bez ďalšej právnej alebo administratívnej požiadavky povolia investičným spoločnostiam alebo organizátorom trhu prevádzkujúcim MTF alebo OTF z iných členských štátov poskytovať príslušné mechanizmy na svojom území tak, aby sa umožnil prístup na tieto trhy a obchodovanie na nich používateľom na diaľku, členom alebo účastníkom usadeným na ich území.

7.   Investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci MTF alebo OTF oznámi príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu členský štát, v ktorom má v úmysle poskytovať takéto mechanizmy. Príslušný orgán domovského členského štátu oznámi do jedného mesiaca túto informáciu príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má MTF alebo OTF v úmysle poskytovať takéto mechanizmy.

Príslušný orgán domovského členského štátu MTF oznámi na žiadosť príslušného orgánu hostiteľského členského štátu MTF a bez zbytočného odkladu totožnosť diaľkových členov alebo účastníkov MTF usadených v tomto členskom štáte.

8.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na určenie informácií, ktoré sa oznamujú v súlade s odsekmi 2, 4, 5 a 7.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

9.   Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov na stanovenie štandardných formulárov, vzorov a postupov na poskytovanie informácií podľa odsekov 3, 4, 5 a 7.

Orgán ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 31. decembra 2016.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 35

Zriadenie pobočky

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa investičné služby a/alebo činnosti, ako aj vedľajšie služby mohli poskytovať na ich území v súlade s touto smernicou a smernicou 2013/36/EÚ prostredníctvom práva na usadenie, či už zriadením pobočky alebo použitím viazaného sprostredkovateľa usadeného v inom členskom štáte, ako je domovský členský štát, za podmienky, že sa na tieto služby a činnosti vzťahuje povolenie udelené investičnej spoločnosti alebo úverovej inštitúcii v domovskom členskom štáte. Vedľajšie služby sa môžu poskytovať výlučne spolu s investičnou službou a/alebo činnosťou.

Členské štáty neuložia na organizáciu a činnosť pobočky v súvislosti so záležitosťami upravenými touto smernicou žiadne ďalšie požiadavky okrem tých, ktoré sú povolené podľa odseku 8.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby každá investičná spoločnosť, ktorá má záujem zriadiť pobočku na území iného členského štátu alebo použiť viazaných sprostredkovateľov usadených v inom členskom štáte, v ktorom nemá zriadenú pobočku, najprv informovala príslušný orgán svojho domovského členského štátu a poskytla mu tieto informácie:

a)

členský štát, na území ktorého plánuje zriadiť pobočku, alebo členský štát, v ktorom nemá zriadenú pobočku, ale plánuje použiť viazaných sprostredkovateľov, ktorí sú tam usadení;

b)

obchodný plán, v ktorom sa okrem iného uvedú investičné služby a/alebo činnosti, ako aj vedľajšie služby, ktoré sa majú ponúkať;

c)

organizačnú štruktúru pobočky, ak je zriadená, pričom sa uvedie, či má pobočka v úmysle používať viazaných sprostredkovateľov, ako aj totožnosť týchto viazaných sprostredkovateľov;

d)

ak sa majú v členskom štáte, v ktorom investičná spoločnosť nemá zriadenú pobočku, použiť viazaní sprostredkovatelia, opis zamýšľaného použitia viazaných sprostredkovateľov a organizačnú štruktúru vrátane hierarchického usporiadania, z ktorej vyplýva, ako viazaní sprostredkovatelia zapadajú do podnikovej štruktúry investičnej spoločnosti;

e)

adresu v hostiteľskom členskom štáte, na ktorej je možné získavať dokumenty;

f)

mená osôb zodpovedných za riadenie pobočky alebo viazaného sprostredkovateľa.

Ak investičná spoločnosť používa viazaného sprostredkovateľa usadeného v členskom štáte mimo jej domovského členského štátu, takýto viazaný sprostredkovateľ sa považuje za pobočku, ak bola pobočka zriadená, a v každom prípade podlieha ustanoveniam tejto smernice vzťahujúcim sa na pobočky.

3.   Pokiaľ príslušný orgán domovského členského štátu nemá dôvod spochybniť primeranosť administratívnej štruktúry alebo finančnej situácie investičnej spoločnosti po zohľadnení plánovaných činností, do troch mesiacov od prijatia všetkých informácií oznámi tieto informácie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu určenému ako kontaktné miesto v súlade s článkom 79 ods. 1 a zodpovedajúcim spôsobom informuje dotknutú investičnú spoločnosť.

4.   Okrem informácií uvedených v odseku 2 príslušný orgán domovského členského štátu oznámi príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu informácie o schválenom systéme náhrad, ktorého je investičná spoločnosť členom v súlade so smernicou 97/9/ES. V prípade zmeny údajov príslušný orgán domovského členského štátu zodpovedajúcim spôsobom informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu.

5.   Ak príslušný orgán domovského členského štátu odmietne oznámiť uvedené informácie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, oznámi príslušnej investičnej spoločnosti dôvody svojho odmietnutia do troch mesiacov od prijatia všetkých informácií.

6.   Po prijatí oznámenia od príslušného orgánu hostiteľského členského štátu, alebo ak takéto oznámenie od hostiteľského členského štátu nebolo uskutočnené najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa odoslania oznámenia príslušným orgánom domovského členského štátu, môže byť pobočka zriadená a začať činnosť.

7.   Každá úverová inštitúcia, ktorá má v úmysle využiť viazaného sprostredkovateľa usadeného v členskom štáte mimo svojho domovského členského štátu s cieľom poskytovať investičné služby a/alebo činnosti, ako aj vedľajšie služby v súlade s touto smernicou, to oznámi príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu a poskytne mu informácie uvedené v odseku 2.

Pokiaľ príslušný orgán domovského členského štátu nemá dôvod spochybniť primeranosť administratívnej štruktúry alebo finančnej situácie úverovej inštitúcie, do troch mesiacov od prijatia všetkých informácií oznámi tieto informácie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu určenému ako kontaktné miesto v súlade s článkom 79 ods. 1 a zodpovedajúcim spôsobom informuje príslušnú úverovú inštitúciu.

Ak príslušný orgán domovského členského štátu odmietne oznámiť uvedené informácie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, oznámi príslušnej úverovej inštitúcii dôvody svojho odmietnutia do troch mesiacov od prijatia všetkých informácií.

Po prijatí oznámenia od príslušného orgánu hostiteľského členského štátu, alebo ak takéto oznámenie od hostiteľského členského štátu nebolo uskutočnené najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa odoslania oznámenia príslušným orgánom domovského členského štátu, viazaný sprostredkovateľ môže začať činnosť. Tento viazaný sprostredkovateľ podlieha ustanoveniam tejto smernice, ktoré sa vzťahujú na pobočky.

8.   Príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa pobočka nachádza, preberá zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby služby poskytované pobočkou na jeho území boli v súlade s povinnosťami stanovenými v článkoch 24, 25, 27 a 28 tejto smernice a článkoch 14 až 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a s opatreniami, ktoré podľa nich prijal hostiteľský členský štát, ak je to možné v súlade s článkom 24 ods. 12.

Príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa pobočka nachádza, má právo preskúmať opatrenia prijaté pobočkou a žiadať také zmeny, ktoré sú bezpodmienečne potrebné na to, aby umožnili príslušnému orgánu presadiť povinnosti podľa článkov 24, 25, 27 a 28 tejto smernice a článkov 14 až 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a opatrenia prijaté podľa nich v súvislosti so službami a/alebo činnosťami poskytovanými pobočkou na jeho území.

9.   Každý členský štát stanoví, aby v prípade, keď investičná spoločnosť povolená v inom členskom štáte zriadi pobočku na jeho území, mohol príslušný orgán domovského členského štátu investičnej spoločnosti pri výkone svojich právomocí a po informovaní príslušného orgánu hostiteľského členského štátu vykonávať v takejto pobočke kontroly na mieste.

10.   V prípade zmeny akýchkoľvek informácií oznámených v súlade s odsekom 2 podá investičná spoločnosť písomné oznámenie o tejto zmene príslušnému orgánu domovského členského štátu aspoň jeden mesiac pred vykonaním zmeny. Príslušný orgán domovského členského štátu informuje o tejto zmene príslušný orgán hostiteľského členského štátu.

11.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na určenie informácií, ktoré sa oznamujú v súlade s odsekmi 2, 4, 7 a 10.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

12.   Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov na stanovenie štandardných formulárov, vzorov a postupov na poskytovanie informácií podľa odsekov 3, 4, 7 a 10.

Orgán ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 3. januára 2016.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 36

Prístup na regulované trhy

1.   Členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti z iných členských štátov, ktoré majú povolenie vykonávať pokyny klientov alebo obchodovať na vlastný účet, mali právo na členstvo alebo mali prístup na regulované trhy usadené na ich území na základe ktoréhokoľvek z týchto opatrení:

a)

priamo, zriadením pobočiek v hostiteľskom členskom štáte;

b)

tak, že sa stanú diaľkovými členmi regulovaného trhu alebo budú mať prístup na diaľku k regulovanému trhu bez toho, aby museli byť usadené v domovskom členskom štáte regulovaného trhu, ak postupy a systémy obchodovania príslušného trhu nevyžadujú fyzickú prítomnosť na uzavretie transakcií na trhu.

2.   Členské štáty neuložia investičným spoločnostiam uplatňujúcim právo na základe odseku 1 ďalšie regulačné alebo administratívne požiadavky v súvislosti so záležitosťami upravenými touto smernicou.

Článok 37

Prístup k systémom CCP, systémom zúčtovania a vyrovnania a právo určiť systém vyrovnania

1.   Bez toho, aby boli dotknuté hlavy III, IV alebo V nariadenia (EÚ) č. 648/2012, členské štáty vyžadujú, aby investičné spoločnosti z iných členských štátov mali právo na priamy a nepriamy prístup k systémom CCP, systémom zúčtovania a vyrovnania na ich územiach na účely finalizácie alebo zabezpečenia finalizácie transakcií s finančnými nástrojmi.

Členské štáty vyžadujú, aby priamy a nepriamy prístup týchto investičných spoločností k takýmto systémom podliehal rovnakým nediskriminačným, transparentným a objektívnym kritériám, ako sa uplatňujú na miestnych členov alebo účastníkov. Členské štáty neobmedzia používanie týchto systémov na zúčtovanie a vyrovnanie transakcií s finančnými nástrojmi uskutočnenými na obchodnom mieste na svojom území.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby regulované trhy na ich území ponúkli všetkých svojim členom alebo účastníkom právo určiť systém vyrovnania transakcií s finančnými nástrojmi uskutočnenými na tomto regulovanom trhu za predpokladu splnenia týchto podmienok:

a)

takéto prepojenia a mechanizmy medzi určeným systémom vyrovnania a akýmkoľvek iným systémom sú nevyhnutné na zabezpečenie účinného a hospodárneho vyrovnania príslušnej transakcie;

b)

príslušný orgán zodpovedný za dohľad nad regulovaným trhom súhlasí, že technické podmienky na vyrovnanie transakcií uzavretých na regulovanom trhu cez iný systém vyrovnania, než bol určený regulovaným trhom, sú také, že umožňujú hladké a riadne fungovanie finančných trhov.

Týmto hodnotením príslušného orgánu regulovaného trhu nie sú dotknuté právomoci národných centrálnych bánk ako dozorných orgánov nad systémami vyrovnania alebo iných orgánov dohľadu s právomocami týkajúcimi sa takýchto systémov. Príslušný orgán zohľadní dozor/dohľad, ktorý už tieto inštitúcie vykonávajú, aby sa predišlo zbytočnej duplicite kontroly.

Článok 38

Ustanovenia týkajúce sa mechanizmov centrálnej protistrany a mechanizmov zúčtovania a vyrovnania v prípade MTF

1.   Členské štáty nesmú brániť investičným spoločnostiam a organizátorom trhu prevádzkujúcim MTF zriaďovať vhodné mechanizmy s centrálnou protistranou alebo zúčtovacím centrom a systémom vyrovnania iného členského štátu s cieľom zabezpečiť zúčtovanie a/alebo vyrovnanie niektorých alebo všetkých obchodov uzavretých členmi alebo účastníkmi v ich systémoch.

2.   Príslušný orgán investičných spoločností a organizátorov trhu prevádzkujúcich MTF nesmie brániť použitiu centrálnej protistrany, zúčtovacích centier a/alebo systémov vyrovnania v inom členskom štáte okrem prípadu, keď je to preukázateľne potrebné na zachovanie riadneho fungovania tohto MTF, a pri zohľadnení podmienok pre systémy vyrovnania stanovených v článku 37 ods. 2.

Aby sa zabránilo nenáležitej duplicite kontroly, príslušný orgán zohľadní dozor a dohľad nad systémom zúčtovania a vyrovnania, ktorý už vykonávajú centrálne banky ako orgány dozoru nad systémami zúčtovania a vyrovnania alebo iné orgány dohľadu s právomocami súvisiacimi s takýmito systémami.

KAPITOLA IV

Poskytovanie investičných služieb a činností spoločnosťami z tretích krajín

Oddiel 1

Poskytovanie investičných služieb alebo výkon investičných činností prostredníctvom zriadenia pobočky

Článok 39

Zriadenie pobočky

1.   Členský štát môže vyžadovať, aby spoločnosti z tretích krajín, ktoré majú v úmysle poskytovať investičné služby alebo vykonávať investičné činnosti, či už s akýmikoľvek vedľajšími službami alebo bez nich, pre retailových klientov alebo profesionálnych klientov v zmysle prílohy II oddielu II na jeho území, zriadili v tomto členskom štáte pobočku.

2.   Ak členský štát vyžaduje, aby spoločnosti z tretích krajín, ktoré majú v úmysle poskytovať investičné služby alebo vykonávať investičné činnosti či už s akýmikoľvek vedľajšími službami alebo bez nich na jeho území zriadili pobočku, pobočka získa predchádzajúce povolenie od príslušných orgánov tohto členského štátu v súlade s týmito podmienkami:

a)

poskytovanie služieb, pre ktoré spoločnosť z tretej krajiny žiada povolenie, podlieha povoleniu a dohľadu v tretej krajine, v ktorej je spoločnosť usadená, a žiadajúca spoločnosť má náležité povolenia, pričom príslušný orgán náležite zohľadní všetky odporúčania FATF v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;

b)

príslušné orgány členského štátu, v ktorom má byť zriadená pobočka, a príslušné orgány dohľadu tretej krajiny, v ktorej je usadená spoločnosť, majú uzavreté dohody o spolupráci, ktoré obsahujú ustanovenia regulujúce výmenu informácií na účel zachovania integrity trhu a ochrany investorov;

c)

pobočka má voľne k dispozícii dostatočný prvotný kapitál;

d)

sú vymenované jedna alebo viaceré osoby, ktoré budú zodpovedné za riadenie pobočky, a všetky spĺňajú požiadavku stanovenú v článku 9 ods. 1;

e)

tretia krajina, v ktorej je usadená spoločnosť z tretej krajiny, podpísala s členským štátom, v ktorom sa má zriadiť pobočka, dohodu, ktorá je v úplnom súlade s normami stanovenými v článku 26 Vzorového dohovoru OECD o dani z príjmu a z kapitálu a zabezpečuje účinnú výmenu informácií v daňovej oblasti vrátane prípadných mnohostranných dohôd o daniach;

f)

spoločnosť patrí do systému náhrad pre investorov povoleného alebo uznaného v súlade so smernicou 97/9/ES.

3.   Spoločnosť z tretej krajiny uvedená v odseku 1 predloží svoju žiadosť príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom zamýšľa zriadiť pobočku.

Článok 40

Povinnosť poskytovať informácie

Spoločnosť z tretej krajiny, ktorá má v úmysle získať povolenie na poskytovanie akýchkoľvek investičných služieb alebo vykonávanie investičných činností či už s akýmikoľvek vedľajšími službami alebo bez nich na území členského štátu prostredníctvom pobočky, poskytne príslušnému orgánu daného členského štátu:

a)

názov orgánu zodpovedného za dohľad nad ňou v príslušnej tretej krajine. Ak je za dohľad zodpovedný viac ako jeden orgán, poskytnú sa podrobné informácie o príslušných oblastiach právomoci;

b)

všetky príslušné podrobnosti o spoločnosti (meno, právna forma, registrované sídlo a adresa, členovia riadiaceho orgánu, významní akcionári) a obchodný plán, v ktorom sa uvedú investičné služby a/alebo činnosti, ako aj vedľajšie služby, ktoré sa majú poskytovať, a organizačná štruktúra pobočky vrátane opisu akýchkoľvek zásadných prevádzkových funkcií externe zabezpečovaných tretími stranami;

c)

mená osôb zodpovedných za riadenie pobočky a príslušné dokumenty na preukázanie splnenia požiadaviek stanovených v článku 9 ods. 1;

d)

informácie o prvotnom kapitále, ktorý má pobočka voľne k dispozícii.

Článok 41

Udelenie povolenia

1.   Príslušný orgán členského štátu, v ktorom spoločnosť z tretej krajiny zriadila alebo má úmysel zriadiť svoju pobočku, udelí povolenie len v prípade, ak sa príslušný orgán presvedčil, že:

a)

sú splnené podmienky podľa článku 39, a

b)

pobočka spoločnosti z tretej krajiny bude schopná dodržiavať ustanovenia uvedené v odseku 2.

Príslušný orgán informuje spoločnosť z tretej krajiny do šiestich mesiacov od podania úplnej žiadosti o udelení alebo neudelení povolenia.

2.   Pobočka spoločnosti z tretej krajiny povolená v súlade s odsekom 1 dodržiava povinnosti stanovené v článkoch 16 až 20, 23, 24, 25 a 27, v článku 28 ods. 1 a v článkoch 30, 31 a 32 tejto smernice a v článkoch 3 až 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a opatrenia prijaté podľa nich a podlieha dohľadu príslušného orgánu členského štátu, v ktorom jej bolo udelené povolenie.

Členské štáty neuložia na organizáciu a činnosťou pobočky žiadne ďalšie požiadavky v súvislosti so záležitosťami upravenými touto smernicou a nezvýhodnia žiadnu pobočku spoločností z tretích krajín oproti spoločnostiam z Únie.

Článok 42

Poskytovanie služieb z výlučného podnetu klienta

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, keď retailový klient alebo profesionálny klient v zmysle prílohy II oddielu II usadený alebo nachádzajúci sa v Únii iniciuje z vlastného výlučného podnetu poskytnutie investičnej služby alebo činnosti spoločnosťou z tretej krajiny, sa požiadavka na povolenie podľa článku 39 neuplatňovala na poskytnutie tejto služby alebo činnosti spoločnosťou z tretej krajiny tejto osobe vrátane vzťahu osobitne súvisiaceho s poskytnutím tejto služby alebo činnosti. Iniciatíva takýchto klientov neoprávňuje spoločnosť z tretej krajiny uvádzať na trh nové kategórie investičných produktov alebo investičných služieb pre daného klienta inak, ako prostredníctvom pobočky, ak sa pobočka vyžaduje v súlade s vnútroštátnym právom.

Oddiel 2

Odňatie povolenia

Článok 43

Odňatie povolenia

Príslušný orgán, ktorý udelil povolenie podľa článku 41, môže odňať povolenie vydané pre spoločnosť z tretej krajiny, ak takáto spoločnosť:

a)

nevyužije povolenie do 12 mesiacov, výslovne sa zriekne povolenia, alebo neposkytovala žiadne investičné služby, alebo nevykonávala žiadnu investičnú činnosť počas predchádzajúcich šiestich mesiacov, pokiaľ príslušný členský štát nestanovil, že v takýchto prípadoch povolenie zaniká;

b)

získala povolenie na základe uvedenia nepravdivých skutočností alebo akýmkoľvek iným protiprávnym spôsobom;

c)

prestala spĺňať podmienky, za ktorých bolo udelené povolenie;

d)

závažne a systematicky porušovala ustanovenia prijaté podľa tejto smernice upravujúce podmienky činnosti investičných spoločností a uplatniteľné na spoločnosti z tretích krajín;

e)

patrí do niektorého z prípadov, keď sa vo vnútroštátnom práve v súvislosti so záležitosťami mimo pôsobnosti tejto smernice stanovuje odňatie.

HLAVA III

REGULOVANÉ TRHY

Článok 44

Povolenie a rozhodné právo

1.   Členské štáty vyhradia povolenie pre regulovaný trh iba pre tie systémy, ktoré sú v súlade s touto hlavou.

Povolenie pre regulovaný trh sa udelí, iba ak sa príslušný orgán presvedčil, že organizátor trhu a aj systémy regulovaného trhu spĺňajú aspoň požiadavky stanovené v tejto hlave.

V prípade regulovaného trhu, ktorý je právnickou osobou a je riadený alebo prevádzkovaný iným organizátorom trhu, ako je samotný regulovaný trh, členské štáty ustanovia, ako sa jednotlivé povinnosti uložené organizátorovi trhu podľa tejto smernice majú rozdeliť medzi regulovaný trh a organizátora trhu.

Organizátor trhu poskytne všetky informácie, vrátane obchodného plánu, v ktorom sa okrem iného uvedú druhy plánovaných podnikateľských činností a organizačná štruktúra potrebné na to, aby sa príslušný orgán mohol presvedčiť, či regulovaný trh uskutočnil v období začatia povoľovacieho konania všetky potrebné opatrenia na dodržanie svojich povinností podľa tejto hlavy.

2.   Členské štáty nariadia, aby organizátor trhu vykonával úlohy týkajúce sa organizácie a činnosti regulovaného trhu pod dohľadom príslušného orgánu. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány pravidelne preskúmavali súlad regulovaných trhov s touto hlavou. Zabezpečia tiež, aby príslušné orgány monitorovali, či regulované trhy vždy spĺňajú podmienky pre prvotné povolenie ustanovené v tejto hlave.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby organizátor trhu bol zodpovedný za zabezpečenie toho, aby regulovaný trh, ktorý riadi, spĺňal požiadavky uvedené v tejto hlave.

Členské štáty tiež zabezpečia, aby organizátor trhu bol oprávnený uplatňovať práva, ktoré prináležia regulovanému trhu, ktorý riadi na základe tejto smernice.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 596/2014 alebo smernice 2014/57/EÚ, verejným právom upravujúcim obchodovanie vykonávané v systémoch regulovaného trhu je právo domovského štátu regulovaného trhu.

5.   Príslušný orgán môže odňať povolenie vydané regulovanému trhu, ak:

a)

nevyužije povolenie do 12 mesiacov, výslovne sa zriekne povolenia alebo nevykonával činnosť počas prechádzajúcich šiestich mesiacov, pokiaľ príslušný členský štát neustanovil, že v takýchto prípadoch povolenie zaniká;

b)

získal povolenie na základe uvedenia nepravdivých skutočností alebo akýmkoľvek iným protiprávnym spôsobom;

c)

prestal spĺňať podmienky, za ktorých bolo udelené povolenie;

d)

závažne a systematicky porušoval ustanovenia prijaté podľa tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014;

e)

patrí do niektorého z prípadov, keď sa vo vnútroštátnom práve stanovuje odňatie.

6.   Každé odňatie povolenia sa oznámi orgánu ESMA.

Článok 45

Požiadavky na riadiaci orgán organizátora trhu

1.   Členské štáty vyžadujú, aby mali všetci členovia riadiaceho orgánu každého organizátora trhu vždy dostatočne dobrú povesť, dostatočné znalosti, schopnosti a skúsenosti na výkon svojich povinností. Celkové zloženie riadiaceho orgánu odráža primerane široký rozsah skúseností.

2.   Členovia riadiaceho orgánu spĺňajú najmä tieto požiadavky:

a)

Všetci členovia riadiaceho orgánu venujú dostatok času výkonu svojich funkcií u organizátora trhu. Počet riadiacich funkcií, ktoré člen riadiaceho orgánu môže súčasne zastávať v akejkoľvek právnickej osobe, zohľadňuje konkrétne okolnosti a povahu, rozsah a zložitosť činností organizátora trhu.

Pokiaľ nezastupujú členský štát, členovia riadiacich orgánov organizátorov trhu, ktorí sú významní z hľadiska ich veľkosti, vnútornej organizácie a povahy, rozsahu a zložitosti ich činností, nezastávajú súčasne pozície, ktoré prekračujú viac ako jednu z týchto kombinácií:

i)

jedna výkonná riadiaca funkcia s dvoma nevýkonnými riadiacimi funkciami;

ii)

štyri nevýkonné riadiace funkcie.

Výkonné alebo nevýkonné riadiace funkcie v rámci rovnakej skupiny alebo podnikov, v ktorých organizátor trhu vlastní kvalifikovanú účasť, sa počítajú ako jedna riadiaca funkcia.

Príslušné orgány môžu členom riadiaceho orgánu povoliť, aby zastávali jednu dodatočnú nevýkonnú riadiacu funkciu. Príslušné orgány pravidelne informujú orgán ESMA o takýchto povoleniach.

Na riadiace funkcie v organizáciách, ktoré nesledujú predovšetkým komerčné ciele, sa nevzťahuje obmedzenie počtu riadiacich funkcií, ktoré môže člen riadiaceho orgánu zastávať.

b)

Riadiaci orgán má primerané kolektívne znalosti, schopnosti a skúsenosti, aby dokázal chápať činnosti organizátora trhu vrátane hlavných rizík.

c)

Každý člen riadiaceho orgánu koná čestne, bezúhonne a nezávisle s cieľom účinne posudzovať a v prípade potreby spochybňovať rozhodnutia vrcholového manažmentu a účinne vykonávať dohľad nad rozhodovaním a monitorovať ho.

3.   Organizátori trhu venujú zaškoleniu a odbornej príprave členov riadiaceho orgánu primerané ľudské a finančné zdroje.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby organizátori trhu, ktorí sú významní z hľadiska svojej veľkosti, vnútornej organizácie a povahy, rozsahu a zložitosti svojich činností, vytvorili nominačný výbor zložený z členov riadiaceho orgánu, ktorí u dotknutého organizátora trhu nevykonávajú žiadnu výkonnú funkciu.

Nominačný výbor vykonáva tieto činnosti:

a)

určuje a odporúča na schválenie riadiacim orgánom alebo na schválenie valným zhromaždením kandidátov na obsadenie voľných miest v riadiacom orgáne. Nominačný výbor pritom posudzuje vyváženosť znalostí, schopností, rozmanitosti a skúseností riadiaceho orgánu. Okrem toho výbor vypracuje opis úloh a schopností pre danú pozíciu a posúdi očakávaný časový záväzok. Nominačný výbor okrem toho stanoví cieľ pre zastúpenie menej zastúpeného pohlavia v riadiacom orgáne a vypracuje politiku na zvýšenie zastúpenia menej zastúpeného pohlavia v riadiacom orgáne s cieľom splniť tento cieľ;

b)

pravidelne a aspoň raz ročne hodnotí štruktúru, veľkosť, zloženie a výsledky riadiaceho orgánu a predkladá riadiacemu orgánu odporúčania, pokiaľ ide o akékoľvek zmeny;

c)

pravidelne a aspoň raz ročne hodnotí znalosti, schopnosti a skúsenosti jednotlivých členov riadiaceho orgánu a riadiaceho orgánu ako celku a informuje o uvedenom hodnotení riadiaci orgán;

d)

pravidelne skúma politiku riadiaceho orgánu v oblasti náboru a vymenúvania vrcholového manažmentu a predkladá riadiacemu orgánu odporúčania.

Pri výkone svojich povinností nominačný výbor v rámci možností a priebežne berie do úvahy potrebu zabezpečiť, aby rozhodovaniu riadiaceho orgánu nedominoval jeden jednotlivec alebo malá skupina jednotlivcov takým spôsobom, ktorý je škodlivý pre záujmy organizátora trhu ako celku.

Nominačný výbor má pri plnení svojich funkcií možnosť využívať akékoľvek formy zdrojov, ktoré považuje za vhodné, vrátane externého poradenstva.

Ak podľa vnútroštátneho práva riadiaci orgán nemá žiadnu právomoc v procese náboru a vymenovania ktorýchkoľvek svojich členov, tento odsek sa neuplatňuje.

5.   Členské štáty alebo príslušné orgány vyžadujú, aby organizátori trhu a ich príslušné nominačné výbory pri nábore členov riadiaceho orgánu zohľadňovali široký súbor kvalít a spôsobilostí a aby na tento účel zaviedli politiku na podporu rozmanitosti v rámci riadiaceho orgánu.

6.   Členské štáty zabezpečia, aby riadiaci orgán organizátora trhu vymedzil mechanizmus správy a riadenia, ktorý zabezpečí účinné a obozretné riadenie organizácie vrátane prerozdelenia funkcií v tejto organizácii a predchádzania konfliktu záujmov, a dozeral na jeho vykonávanie spôsobom, ktorý podporuje integritu trhu.

Členské štáty zabezpečia, aby riadiaci orgán monitoroval a pravidelne posudzoval účinnosť mechanizmu správy a riadenia organizátora trhu a prijímal náležité kroky na napravenie akýchkoľvek nedostatkov.

Členovia riadiaceho orgánu majú primeraný prístup k informáciám a dokumentom, ktoré potrebujú na dozor nad prijímaním rozhodnutí manažmentu a jeho monitorovanie.

7.   Príslušný orgán zamietne povolenie, ak nie je presvedčený, že členovia riadiaceho orgánu organizátora trhu majú dostatočne dobrú povesť, dostatočné znalosti, schopnosti a skúsenosti a venujú dostatok času vykonávaniu svojich funkcií, alebo ak existujú objektívne a preukázateľné dôvody domnievať sa, že riadiaci orgán organizátora trhu môže ohroziť jeho účinné, riadne a obozretné riadenie a náležité zohľadnenie integrity trhu.

Členské štáty zabezpečia, aby sa pri udeľovaní povolenia pre regulovaný trh osoba alebo osoby, ktoré skutočne riadia činnosť a operácie už povoleného regulovaného trhu v súlade s touto smernicou, pokladali za osoby spĺňajúce požiadavky stanovené v odseku 1.

8.   Členské štáty vyžadujú, aby organizátor trhu oznámil príslušnému orgánu totožnosť všetkých členov svojho riadiaceho orgánu a akékoľvek zmeny vo svojej členskej základni, ako aj všetky informácie potrebné na posúdenie, či organizátor trhu spĺňa odseky 1 až 5.

9.   Orgán ESMA vydá usmernenia týkajúce sa:

a)

pojmu dostatočný časový úväzok člena riadiaceho orgánu na výkon funkcií tohto člena vo vzťahu k individuálnym okolnostiam a povahe, rozsahu a zložitosti činností organizátora trhu;

b)

pojmu primerané kolektívne znalosti, schopnosti a skúsenosti riadiaceho orgánu, ako sa uvádza v odseku 2 písm. b);

c)

pojmu čestné a bezúhonné konanie a nezávislé myslenie člena riadiaceho orgánu, ako sa uvádza v odseku 2 písm. c);

d)

pojmu primerané ľudské a finančné zdroje, ktoré sa venujú zaškoleniu a odbornej príprave členov riadiaceho orgánu, ako sa uvádza v odseku 3;

e)

pojmu rozmanitosť, ktorá sa má zohľadniť pri nábore členov riadiaceho orgánu, ako sa uvádza v odseku 5.

Orgán ESMA tieto usmernenia vydá do 3. januára 2016.

Článok 46

Požiadavky týkajúce sa osôb, ktoré významne ovplyvňujú riadenie regulovaného trhu

1.   Členské štáty vyžadujú, aby osoby, ktoré môžu priamo alebo nepriamo významne ovplyvňovať riadenie regulovaného trhu, boli na tento účel vhodné.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby organizátor regulovaného trhu:

a)

poskytol príslušnému orgánu a zverejnil informácie týkajúce sa vlastníctva regulovaného trhu a/alebo organizátora trhu, a najmä totožnosť a rozsah záujmov všetkých strán, ktoré môžu významne ovplyvňovať jeho riadenie;

b)

informoval príslušný orgán o všetkých prevodoch vlastníctva, ktoré spôsobia zmenu totožnosti osôb, ktoré významne ovplyvňujú činnosť regulovaného trhu, a zverejnil ich.

3.   Príslušný orgán odmietne schváliť navrhované zmeny kontrolných podielov regulovaného trhu a/alebo organizátora trhu, ak existujú objektívne a preukázateľné dôvody domnievať sa, že by predstavovali hrozbu pre riadne a obozretné riadenie regulovaného trhu.

Článok 47

Organizačné požiadavky

1.   Členské štáty vyžadujú, aby regulovaný trh:

a)

mal opatrenia na jasnú identifikáciu a zvládnutie potenciálnych nepriaznivých následkov na činnosť regulovaného trhu alebo jeho členov alebo účastníkov v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov medzi záujmami regulovaného trhu, jeho vlastníkov alebo organizátora trhu a riadnym fungovaním regulovaného trhu, a najmä ak by taký konflikt záujmov mohol byť na ujmu pri vykonávaní akýchkoľvek funkcií, ktorými príslušný orgán poveril regulovaný trh;

b)

bol primerane vybavený na zvládnutie rizík, ktorým je vystavený, zaviedol príslušné opatrenia a systémy na identifikáciu všetkých závažných rizík pre svoju činnosť a zaviedol účinné opatrenia na zmenšenie týchto rizík;

c)

mal opatrenia na náležité riadenie technických činností systému vrátane stanovenia účinných núdzových opatrení na vysporiadanie sa s rizikom narušenia fungovania systému;

d)

mal jasné a nediskrečné pravidlá a postupy, ktoré umožnia spravodlivé a riadne obchodovanie, a stanovil objektívne kritériá pre efektívne vykonávanie pokynov;

e)

mal účinné opatrenia na uľahčenie efektívnej a včasnej finalizácie transakcií vykonaných prostredníctvom jeho systémov;

f)

mal v čase udelenia povolenia a aj následne k dispozícii dostatočné finančné zdroje na uľahčenie riadneho fungovania vzhľadom na povahu a rozsah transakcií uzavretých na trhu a na rozsah a stupeň rizík, ktorým je vystavený.

2.   Členské štáty nepovolia organizátorom trhu vykonávať pokyny klientov voči vlastnému kapitálu alebo zapojiť sa do obchodovania párovaním voči vlastnému účtu na žiadnom z regulovaných trhov, ktoré prevádzkujú.

Článok 48

Odolnosť systémov, prerušovače a elektronické obchodovanie

1.   Členské štáty vyžadujú, aby regulované trhy zaviedli účinné systémy, postupy a opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby ich systémy obchodovania boli odolné, mali dostatočné kapacity na zvládnutie prudko zvýšeného objemu pokynov a správ, boli schopné zaručiť riadne obchodovanie v podmienkach veľmi napätého trhu, boli úplne otestované na zabezpečenie splnenie týchto podmienok, a podliehali účinným opatreniam na zaistenie kontinuity činnosti s cieľom zabezpečiť kontinuitu ich služieb, ak sa vyskytne akékoľvek zlyhanie ich systémov obchodovania.

2.   Členské štáty vyžadujú, aby regulovaný trh mal:

a)

uzavreté písomné dohody so všetkými investičnými spoločnosťami, ktoré na regulovanom trhu vykonávajú stratégiu tvorby trhu;

b)

zavedené systémy na zabezpečenie účasti dostatočného počtu investičných spoločností na takýchto dohodách, ktoré od nich vyžadujú, aby zverejňovali záväzné kotácie pri konkurenčných cenách, výsledkom čoho je, že sa trhu poskytuje na pravidelnom a predvídateľnom základe likvidita, ak je takáto požiadavka vhodná vzhľadom na povahu a rozsah obchodovania na tomto regulovanom trhu.

3.   Písomná dohoda uvedená v odseku 2 zahŕňa aspoň:

a)

povinnosti investičnej spoločnosti vo vzťahu k poskytovaniu likvidity a ak je to vhodné, akékoľvek iné povinnosti vyplývajúce z účasti v systéme uvedenom v odseku 2 písm. b);

b)

akúkoľvek motiváciu vo forme zliav alebo v inej forme, ktoré ponúka regulovaný trh investičnej spoločnosti na to, aby sa trhu na pravidelnom a predvídateľnom základe poskytovala likvidita, a prípadne akékoľvek iné práva, ktoré má investičná spoločnosť na základe účasti v systéme uvedenom v odseku 2 písm. b).

Regulovaný trh monitoruje a presadzuje dodržiavanie požiadaviek takýchto záväzných písomných dohôd zo strany investičných spoločností. Regulovaný trh informuje príslušný orgán o obsahu záväznej písomnej dohody a na požiadanie mu poskytne všetky ďalšie informácie potrebné na to, aby sa príslušný orgán mohol ubezpečiť, že regulovaný trh plní požiadavky v tomto odseku.

4.   Členské štáty vyžadujú, aby regulovaný trh zaviedol účinné systémy, postupy a opatrenia na odmietnutie pokynov, ktoré prekračujú vopred stanovené objemové a cenové prahové hodnoty alebo ktoré sú jednoznačne chybné.

5.   Členské štáty vyžadujú, aby regulovaný trh mohol dočasne zastaviť alebo obmedziť obchodovanie, ak nastane významný pohyb cien finančného nástroja na danom trhu alebo súvisiacom trhu počas krátkej doby, a aby vo výnimočných prípadoch mohol zrušiť, zmeniť alebo opraviť akúkoľvek transakciu. Členské štáty vyžadujú, aby regulovaný trh zabezpečil, že parametre pre zastavenie obchodovania sú vhodne nastavené spôsobom, ktorý berie do úvahy likviditu jednotlivých tried a podtried aktív, povahu trhového modelu a typy používateľov a ktorý je dostačujúci na to, aby sa zabránilo významným narušeniam riadneho obchodovania.

Členské štáty zabezpečia, aby regulovaný trh podával správy o parametroch na zastavenie obchodovania a o všetkých podstatných zmenách týchto parametrov príslušnému orgánu uceleným a porovnateľným spôsobom a aby ich príslušný orgán následne oznámil orgánu ESMA. Členské štáty vyžadujú, aby v prípade, že regulovaný trh, ktorý je významný z hľadiska likvidity v uvedenom finančnom nástroji, zastaví obchodovanie v ktoromkoľvek členskom štáte, malo dané obchodné miesto zavedené nevyhnutné systémy a postupy, ktoré zabezpečia, že budú informované príslušné orgány, aby mohli koordinovať reakciu v rámci celého trhu a určiť, či je vhodné zastaviť obchodovanie na ostatných miestach, na ktorých sa s daným finančným nástrojom obchoduje, až kým sa neobnoví obchodovanie na pôvodnom trhu.

6.   Členské štáty vyžadujú, aby regulovaný trh zaviedol účinné systémy, postupy a opatrenia vrátane stanovenia povinnosti, aby členovia alebo účastníci vykonávali vhodné testovanie algoritmov, a vytvorenia podmienok, ktoré takéto testovanie umožnia, s cieľom zabezpečiť, aby systémy algoritmického obchodovania nemohli vytvoriť alebo prispieť k narušovaniu podmienok obchodovania na danom trhu, a zvládnuť akékoľvek narušenie podmienok obchodovania, ktoré vyplýva zo systémov algoritmického obchodovania, vrátane systémov na obmedzenie podielu nevykonaných pokynov na transakciách, ktoré môže do systému vkladať člen alebo účastník, aby bolo možné spomaliť tok pokynov, ak hrozí dosiahnutie úplnej kapacity systému, a obmedziť a presadiť minimálnu veľkosť tiku, ktorý možno vykonať na trhu.

7.   Členské štáty vyžadujú, aby regulovaný trh, ktorý povoľuje priamy elektronický prístup, zaviedol účinné systémy, postupy a opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby členovia alebo účastníci mohli poskytovať takéto služby, len ak sú investičnou spoločnosťou povolenou podľa tejto smernice alebo úverovou inštitúciou povolenou podľa smernice 2013/36/EÚ, aby sa zaviedli a uplatňovali primerané kritériá, pokiaľ ide o vhodnosť osôb, ktorým sa môže poskytnúť takýto prístup, a aby člen alebo účastník niesol zodpovednosť za pokyny a obchody vykonané prostredníctvom tejto služby vo vzťahu k požiadavkám tejto smernice.

Členské štáty takisto vyžadujú, aby regulovaný trh stanovil primerané normy, pokiaľ ide o kontrolu rizika a prahové hodnoty súvisiace s obchodovaním prostredníctvom takéhoto prístupu, a aby bol schopný rozpoznať a v prípade potreby zastaviť pokyny alebo obchodovanie, ktoré vykonáva osoba s priamym elektronickým prístupom, oddelene od ostatných pokynov alebo obchodovania, ktoré vykonáva člen alebo účastník.

Regulovaný trh musí mať zavedené opatrenia na pozastavenie alebo ukončenie poskytovania priameho elektronického prístupu klientovi zo strany člena alebo účastníka v prípade, ak nie sú dodržané ustanovenia tohto odseku.

8.   Členské štáty vyžadujú, aby regulovaný trh zabezpečil, aby pravidlá týkajúce sa služieb kolokácie boli transparentné, spravodlivé a nediskriminačné.

9.   Členské štáty vyžadujú, aby regulovaný trh zabezpečil, že jeho štruktúry poplatkov vrátane poplatkov za vykonanie, vedľajších poplatkov a akýchkoľvek zliav sú transparentné, spravodlivé a nediskriminačné a že nevytvárajú motiváciu na umiestnenie, zmenu alebo zrušenie pokynov alebo na vykonanie transakcií takým spôsobom, ktorý prispieva k narušeniu podmienok obchodovania alebo zneužívaniu trhu. Členské štáty najmä vyžadujú, aby regulovaný trh uložil povinnosť tvorby trhu pri individuálnych akciách alebo pri vhodnom balíku akcií výmenou za akékoľvek zľavy, ktoré sa udelili.

Členské štáty regulovanému trhu umožnia, aby upravil svoje poplatky za zrušené pokyny v závislosti od dĺžky času, počas ktorého sa pokyn uchovával, a aby tieto poplatky kalibroval pre každý finančný nástroj, na ktorý sa vzťahujú.

Členské štáty môžu regulovanému trhu umožniť, aby stanovil vyšší poplatok za zadanie pokynu, ktorý sa následne zruší, ako za pokyn, ktorý sa vykoná, a stanovil vyšší poplatok pre účastníkov s vysokým podielom zrušených pokynov voči vykonaným pokynom, a pre účastníkov, ktorí používajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania, aby sa zohľadnilo dodatočné zaťaženie kapacity systému.

10.   Členské štáty od regulovaného trhu vyžadujú, aby prostredníctvom označenia členmi alebo účastníkmi dokázal identifikovať pokyny generované algoritmickým obchodovaním, jednotlivé algoritmy použité na vytvorenie pokynov a príslušné osoby, ktoré tieto pokyny iniciovali. Uvedené informácie sú na požiadanie dostupné príslušným orgánom.

11.   Členské štáty vyžadujú, aby na žiadosť príslušného orgánu domovského členského štátu regulovaného trhu regulované trhy sprístupnili príslušnému orgánu údaje týkajúce sa knihy objednávok alebo aby dali príslušnému orgánu prístup ku knihe objednávok s cieľom umožniť tomuto príslušnému orgánu monitorovať obchodovanie.

12.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých bližšie určí:

a)

požiadavky na zabezpečenie odolnosti a primeranej kapacity systémov obchodovania regulovaných trhov;

b)

podiel uvedený v odseku 6, pričom zohľadní faktory, ako je napríklad hodnota nevykonaných pokynov v pomere k hodnote vykonaných transakcií;

c)

kontroly týkajúce sa priameho elektronického prístupu takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že kontroly vzťahujúce sa na sponzorovaný prístup sú minimálne rovnocenné kontrolám vzťahujúcim sa na priamy prístup na trh;

d)

požiadavky na zabezpečenie toho, aby boli služby kolokácie a štruktúry poplatkov spravodlivé a nediskriminačné a aby štruktúry poplatkov nevytvárali motiváciu na narúšanie podmienok obchodovania alebo na zneužívanie trhu;

e)

určenie toho, kedy je regulovaný trh významný z hľadiska likvidity daného finančného nástroja;

f)

požiadavky na zabezpečenie toho, aby systémy tvorby trhu boli spravodlivé a nediskriminačné, a stanovenie minimálnych povinností v súvislosti s tvorbou trhu, ktoré regulované trhy musia stanoviť pri navrhovaní systému tvorby trhu, a podmienok, za ktorých požiadavka na zavedenie systému tvorby trhu nie je vhodná, pričom sa zohľadní povaha a rozsah obchodovania na danom regulovanom trhu vrátane toho, či regulovaný trh povoľuje alebo umožňuje uskutočňovanie algoritmického obchodovania prostredníctvom svojich systémov;

g)

požiadavky na zaručenie primeraného testovania algoritmov s cieľom zabezpečiť, aby systémy algoritmického obchodovania alebo vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania nemohli viesť alebo prispieť k narušovaniu podmienok obchodovania na danom trhu.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v tomto pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

13.   Orgán ESMA do 3. januára 2016 vypracuje usmernenia týkajúce sa primeranej kalibrácie parametrov na zastavenie obchodovania podľa odseku 5, pričom zohľadní faktory uvedené v uvedenom odseku.

Článok 49

Veľkosť tiku

1.   Členské štáty vyžadujú, aby regulované trhy prijali režimy veľkosti tiku pre akcie, vkladové potvrdenky, fondy obchodované na burze, certifikáty a ostatné podobné finančné nástroje a pre akékoľvek iné finančné nástroje, v prípade ktorých sa vypracúvajú regulačné technické predpisy v súlade s odsekom 4.

2.   Režimy veľkosti tikov uvedené v odseku 1:

a)

sú kalibrované tak, aby odzrkadľovali profil likvidity finančného nástroja na rôznych trhoch a priemerné rozpätie ponuky kúpy a predaja s prihliadnutím na želateľnosť umožnenia primerane stabilných cien bez toho, aby sa neprimerane obmedzilo ďalšie zúženie rozpätí;

b)

primeraným spôsobom upravia veľkosť tiku pre každý finančný nástroj.

3.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na stanovenie minimálnej veľkosti tiku alebo režimov veľkosti tiku pre konkrétne akcie, vkladové potvrdenky, fondy obchodované na burze, certifikáty a iné podobné finančné nástroje, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie riadneho fungovania trhov, a to v súlade s faktormi uvedenými v odseku 2 a s cenou, rozpätiami a hĺbkou likvidity daných finančných nástrojov.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4.   Orgán ESMA môže vypracovať návrh regulačných technických predpisov na stanovenie minimálnej veľkosti tiku alebo režimov veľkosti tiku pre konkrétne finančné nástroje iné ako nástroje uvedené v odseku 3, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie riadneho fungovania trhov, a to v súlade s faktormi uvedenými v odseku 2 a s cenou, rozpätiami a hĺbkou likvidity finančných nástrojov.

Orgán ESMA predloží návrh takýchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. januára 2016.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 50

Synchronizácia obchodných hodín

1.   Členské štáty vyžadujú, aby všetky obchodné miesta a ich členovia alebo účastníci synchronizovali obchodné hodiny, ktoré používajú na zaznamenávanie dátumu a času každej udalosti, ktorá podlieha oznamovaniu.

2.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na stanovenie úrovne presnosti, na ktorej sa majú synchronizovať hodiny v súlade s medzinárodnými normami.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 51

Prijatie finančných nástrojov na obchodovanie

1.   Členské štáty vyžadujú, aby regulované trhy mali jasné a transparentné pravidlá týkajúce sa prijatia finančných nástrojov na obchodovanie.

Tieto pravidlá zabezpečia, aby akékoľvek finančné nástroje prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu boli obchodovateľné spravodlivým, riadnym a efektívnym spôsobom a v prípade prevoditeľných cenných papierov boli voľne obchodovateľné.

2.   V prípade derivátov pravidlá uvedené v odseku 1 zabezpečia najmä to, aby forma derivátového kontraktu umožnila riadnu tvorbu jeho ceny, ako aj existenciu efektívnych podmienok vyrovnania.

3.   Okrem povinností stanovených v odsekoch 1 a 2 členské štáty vyžadujú, aby regulovaný trh stanovil a udržiaval účinné opatrenia na overenie toho, že emitenti prevoditeľných cenných papierov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, spĺňajú svoje povinnosti podľa právnych predpisov Únie, pokiaľ ide o prvotné, priebežné alebo ad hoc povinnosti zverejňovania.

Členské štáty zabezpečia, aby regulovaný trh stanovil opatrenia, ktoré jeho členom alebo účastníkom uľahčia získanie prístupu k informáciám zverejneným podľa právnych predpisov Únie.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby regulované trhy stanovili potrebné opatrenia na pravidelné preskúmavanie súladu s požiadavkami na prijatie v prípade finančných nástrojov, ktoré prijmú na obchodovanie.

5.   Prevoditeľné cenné papiere, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, môžu byť následne prijaté na obchodovanie na iných regulovaných trhoch aj bez súhlasu emitenta a v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice 2003/71/ES. Regulovaný trh informuje emitenta o skutočnosti, že sa s jeho cennými papiermi obchoduje na tomto regulovanom trhu. Emitent nepodlieha žiadnej povinnosti poskytovať informácie požadované podľa odseku 3 priamo žiadnemu regulovanému trhu, ktorý prijal cenné papiere emitenta na obchodovanie bez jeho súhlasu.

6.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, ktoré:

a)

určia charakteristiky rôznych tried finančných nástrojov, ktoré má regulovaný trh zohľadniť pri posudzovaní, či je finančný nástroj vydaný spôsobom, ktorý je v súlade s podmienkami ustanovenými v druhom pododseku odseku 1 pre prijatie na obchodovanie na rôznych segmentoch trhu, ktoré prevádzkuje;

b)

objasnia opatrenia, ktoré má regulovaný trh povinnosť prijať, aby sa malo za to, že splnil svoju povinnosť overiť, či emitent prevoditeľného cenného papiera spĺňa svoje povinnosti podľa právnych predpisov Únie, pokiaľ ide o prvotné, priebežné alebo ad hoc povinnosti zverejňovania;

c)

objasnia opatrenia, ktoré má regulovaný trh stanoviť podľa odseku 3, aby uľahčil svojim členom alebo účastníkom získanie prístupu k informáciám zverejneným podľa podmienok stanovených právnymi predpismi Únie.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 52

Pozastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi a vylúčenie finančných nástrojov z obchodovania na regulovanom trhu

1.   Bez toho, aby bolo dotknuté právo príslušného orgánu podľa článku 69 ods. 2 požadovať pozastavenie obchodovania s finančným nástrojom alebo vylúčenie finančného nástroja z obchodovania, organizátor trhu môže pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúčiť z obchodovania finančný nástroj, ktorý prestal spĺňať pravidlá regulovaného trhu, okrem prípadov, keď by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu.

2.   Členské štáty požadujú, aby organizátor trhu, ktorý pozastavil obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúčil finančný nástroj z obchodovania, zároveň pozastavil obchodovanie s derivátmi alebo vylúčil z obchodovania deriváty uvedené v oddiele C bodoch 4 až 10 prílohy I, ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, ak je to potrebné na podporu cieľov pozastavenia alebo vylúčenia podkladového finančného nástroja. Organizátor trhu zverejní svoje rozhodnutie o pozastavení alebo vylúčení finančného nástroja a akéhokoľvek súvisiaceho derivátu a oznámi príslušné rozhodnutia svojmu príslušnému orgánu.

Príslušný orgán, v ktorého pôsobnosti k tomuto pozastaveniu alebo vylúčeniu pôvodne došlo, vyžaduje, aby ostatné regulované trhy, MTF, OTF a systematickí internalizátori, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti a na ktorých sa obchoduje s tým istým finančným nástrojom alebo derivátmi uvedenými v oddiele C bodoch 4 až 10 prílohe I k tejto smernici, ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, tiež pozastavili obchodovanie s týmto finančným nástrojom alebo derivátmi alebo vylúčili tento finančný nástroj alebo deriváty z obchodovania, ak je pozastavenie alebo vylúčenie spôsobené podozrením zo zneužívania trhu, ponukou na prevzatie alebo nezverejnením dôverných informácií o emitentovi alebo o finančnom nástroji v rozpore s článkami 7 a 17 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, okrem prípadov, keď by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu.

Každý príslušný orgán, ktorý dostal oznámenie, oznámi svoje rozhodnutie orgánu ESMA a ostatným príslušným orgánom, pričom pripojí vysvetlenie, ak sa rozhodol nepozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo ho nevylúčiť z obchodovania alebo nepozastaviť obchodovanie s derivátmi alebo nevylúčiť z obchodovania deriváty uvedené v prílohe I oddiele C bodoch 4 až 10, ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou.

Príslušný orgán takéto rozhodnutie ihneď zverejní a oznámi orgánu ESMA a príslušným orgánom ostatných členských štátov.

Príslušné orgány ostatných členských štátov, ktoré dostali takéto oznámenie, vyžadujú, aby regulované trhy, iné MTF, iné OTF a systematickí internalizátori, ktoré spadajú do ich pôsobnosti a na ktorých sa obchoduje s tým istým finančným nástrojom alebo derivátmi uvedenými v prílohe I oddiele C bodoch 4 až 10 tejto smernice, ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, tiež pozastavili obchodovanie s týmto finančným nástrojom alebo derivátmi alebo vylúčili tento finančný nástroj alebo deriváty z obchodovania, ak je pozastavenie alebo vylúčenie spôsobené podozrením zo zneužívania trhu, ponukou na prevzatie alebo nezverejnením dôverných informácií o emitentovi alebo o finančnom nástroji v rozpore s článkami 7 a 17 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, okrem prípadov, keď by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu.

Tento odsek sa uplatňuje aj vtedy, keď sa pozastavenie obchodovania s finančným nástrojom alebo vylúčenie finančného nástroja z obchodovania, alebo pozastavenie obchodovania s derivátmi alebo vylúčenie z obchodovania derivátov uvedených v oddiele C bodoch 4 až 10 prílohy I, ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, zrušilo.

Postup oznamovania uvedený v tomto odseku sa uplatňuje aj v prípade, keď rozhodnutie o pozastavení obchodovania s finančným nástrojom alebo vylúčení finančného nástroja z obchodovania, alebo pozastavení obchodovania s derivátmi alebo vylúčení z obchodovania derivátov uvedených v prílohe I oddiele C bodoch 4 až 10, ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, prijme príslušný orgán podľa článku 69 ods. 2 písm. m) a n).

Aby sa zabezpečilo, že povinnosť pozastaviť obchodovanie s takýmito derivátmi alebo vylúčiť takéto deriváty z obchodovania sa uplatňuje primerane, orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom bližšie vymedziť prípady, v ktorých spojenie medzi derivátom, ktorý súvisí s finančným nástrojom, s ktorým bolo obchodovanie pozastavené alebo ktorý bol vylúčený z obchodovania, a pôvodným finančným nástrojom znamená, že obchodovanie s derivátom sa tiež má pozastaviť alebo že sa má derivát tiež vylúčiť z obchodovania, aby sa dosiahol cieľ pozastavenia alebo vylúčenia podkladového finančného nástroja.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

3.   Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov na určenie formátu a načasovania oznámení a zverejnení podľa odseku 2.

Orgán ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 3. januára 2016.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4.   Komisii je splnomocnená prijať v súlade s článkom 89 delegované akty na určenie zoznamu situácií, ktoré predstavujú závažné poškodenie záujmov investorov a narušenie riadneho fungovania trhu podľa odsekov 1 a 2.

Článok 53

Prístup na regulovaný trh

1.   Členské štáty vyžadujú, aby regulované trhy stanovili, vykonávali a zachovávali transparentné a nediskriminačné pravidlá upravujúce prístup k regulovanému trhu alebo členstvu na regulovanom trhu, ktoré sú založené na objektívnych kritériách.

2.   Pravidlá uvedené v odseku 1 stanovia všetky povinnosti členov alebo účastníkov vyplývajúce z:

a)

vytvorenia a správy regulovaného trhu;

b)

pravidiel týkajúcich sa transakcií na trhu;

c)

profesijných noriem platných pre zamestnancov investičných spoločností alebo úverových inštitúcií pôsobiacich na trhu;

d)

podmienok ustanovených pre iných členov alebo účastníkov ako investičné spoločnosti a úverové inštitúcie podľa odseku 3;

e)

pravidiel a postupov zúčtovania a vyrovnania transakcií uzavretých na regulovanom trhu.

3.   Regulované trhy môžu prijať ako členov alebo účastníkov investičné spoločnosti, úverové inštitúcie povolené podľa smernice 2013/36/EÚ a iné osoby, ktoré:

a)

majú dostatočne dobrú povesť;

b)

majú dostatočnú úroveň schopností, kvalifikácií a skúseností s obchodovaním;

c)

majú v prípade potreby primerané organizačné štruktúry;

d)

majú dostatočné zdroje pre úlohu, ktorú majú vykonávať, pri zohľadnení rôznych finančných opatrení, ktoré môže regulovaný trh ustanoviť, aby zaručil primerané vyrovnanie transakcií.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade transakcií uzavretých na regulovanom trhu členovia a účastníci neboli povinní voči sebe uplatňovať povinnosti stanovené v článkoch 24, 25, 27 a 28. Členovia alebo účastníci regulovaného trhu však uplatňujú povinnosti stanovené v článkoch 24, 25, 27 a 28 vzhľadom na svojich klientov, keď konajúc v mene svojich klientov vykonávajú ich pokyny na regulovanom trhu.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby pravidlá prístupu na regulovaný trh alebo členstva alebo účasti v ňom zabezpečili priamu účasť alebo účasť na diaľku pre investičné spoločnosti a úverové inštitúcie.

6.   Členské štáty bez ďalších právnych alebo administratívnych požiadaviek umožnia regulovaným trhom z iných členských štátov poskytovať príslušné mechanizmy na svojom území tak, aby sa uľahčil prístup na tieto trhy a obchodovanie na týchto trhoch diaľkovým členom alebo účastníkom usadeným na ich území.

Regulovaný trh oznámi príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu členský štát, v ktorom má v úmysle poskytovať takéto mechanizmy. Príslušný orgán domovského členského štátu oznámi túto informáciu do jedného mesiaca členskému štátu, v ktorom má regulovaný trh v úmysle poskytovať takéto mechanizmy. Orgán ESMA môže požiadať o prístup k týmto informáciám v súlade s postupom a za podmienok stanovených v článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Na žiadosť príslušného orgánu hostiteľského členského štátu príslušný orgán domovského členského štátu regulovaného trhu oznámi bez zbytočného odkladu totožnosť členov alebo účastníkov regulovaného trhu usadených v tomto členskom štáte.

7.   Členské štáty vyžadujú, aby organizátor trhu pravidelne oznamoval zoznam členov alebo účastníkov regulovaného trhu príslušnému orgánu regulovaného trhu.

Článok 54

Monitorovanie súladu s pravidlami regulovaného trhu a s inými právnymi povinnosťami

1.   Členské štáty vyžadujú, aby regulované trhy stanovili a zachovávali účinné opatrenia a postupy vrátane potrebných zdrojov na pravidelné monitorovanie dodržiavania svojich pravidiel ich členmi alebo účastníkmi. Regulované trhy monitorujú pokyny zaslané (vrátane zrušení pokynov) a transakcie uskutočňované ich členmi alebo účastníkmi v ich systémoch, aby identifikovali porušenia týchto pravidiel, narušovanie podmienok obchodovania alebo správanie, ktoré môže naznačovať konanie, ktoré je zakázané podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014, alebo systémové narušenia v súvislosti s finančným nástrojom.

2.   Členské štáty od organizátorov regulovaných trhov vyžadujú, aby bezodkladne informovali svoje príslušné orgány o závažných porušeniach svojich pravidiel alebo narušovaní podmienok obchodovania alebo o správaní, ktoré môže naznačovať konanie, ktoré je zakázané podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014, alebo o systémových narušeniach v súvislosti s finančným nástrojom.

Príslušné orgány regulovaných trhov informujú orgán ESMA a príslušné orgány ostatných členských štátov.

V súvislosti so správaním, ktoré môže naznačovať konanie, ktoré je zakázané podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014, musí byť príslušný orgán pred tým, ako informuje príslušné orgány ostatných členských štátov a orgán ESMA, presvedčený, že k takémuto konaniu dochádza alebo došlo.

3.   Členské štáty vyžadujú, aby organizátor trhu bez zbytočného odkladu poskytol príslušné informácie orgánu príslušnému na vyšetrovanie a stíhanie prípadov zneužívania regulovaného trhu a poskytol v plnej miere pomoc tomuto orgánu pri vyšetrovaní a stíhaní prípadov zneužívania trhu, ktoré sa vyskytli v systémoch alebo prostredníctvom systémov regulovaného trhu.

4.   Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 89 delegované akty s cieľom určiť okolnosti, ktoré sú podnetom na uplatnenie informačnej požiadavky podľa odseku 2 tohto článku.

Článok 55

Ustanovenia týkajúce sa mechanizmov CCP a mechanizmov zúčtovania a vyrovnania

1.   Bez toho, aby boli dotknuté hlavy III, IV alebo V nariadenia (EÚ) č. 648/2012, členské štáty nebránia regulovaným trhom zriaďovať príslušné mechanizmy s CCP alebo zúčtovacím centrom a systémom vyrovnania iného členského štátu s cieľom zabezpečiť zúčtovanie a/alebo vyrovnanie niektorých alebo všetkých obchodov uzavretých účastníkmi trhu v ich systémoch.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté hlavy III, IV alebo V nariadenia (EÚ) č. 648/2012, príslušný orgán regulovaného trhu nebráni použitiu CCP, zúčtovacích centier a/alebo systémov vyrovnania v inom členskom štáte okrem prípadu, keď je to dokázateľne potrebné na zachovanie riadneho fungovania tohto regulovaného trhu a pri zohľadnení podmienok pre systémy vyrovnania stanovených v článku 37 ods. 2 tejto smernice.

Aby sa zabránilo nenáležitej duplicite kontroly, príslušný orgán zohľadní dozor/dohľad nad systémom zúčtovania a vyrovnania, ktorý už vykonávajú centrálne banky ako orgány dozoru nad systémami zúčtovania a vyrovnania alebo iné orgány dohľadu s právomocami súvisiacimi s takýmito systémami.

Článok 56

Zoznam regulovaných trhov

Každý členský štát zostaví zoznam regulovaných trhov, pre ktoré je domovským členským štátom, a zašle ho ostatným členským štátom a orgánu ESMA. Podobné oznámenie sa uskutoční v prípade každej zmeny tohto zoznamu. Orgán ESMA uverejní zoznam všetkých regulovaných trhov na svojej internetovej stránke a priebežne ho aktualizuje. Tento zoznam obsahuje jedinečný kód stanovený orgánom ESMA v súlade s článkom 65 ods. 6, ktorý identifikuje regulované trhy pre použitie v správach v súlade s článkom 65 ods. 1 písm. g) a článkom 65 ods. 2 písm. g) tejto smernice a v súlade s článkami 6, 10 a 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

HLAVA IV

OBMEDZENIA POZÍCIÍ A MECHANIZMY KONTROLY NAD RIADENÍM POZÍCIÍ V KOMODITNÝCH DERIVÁTOCH A PODÁVANIE SPRÁV

Článok 57

Obmedzenia pozícií a mechanizmy kontroly nad riadením pozícií v komoditných derivátoch

1.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány v súlade s metodikou výpočtu určenou orgánom ESMA zaviedli a uplatňovali obmedzenia na veľkosť čistej pozície, ktorú môže osoba držať v každom čase v komoditných derivátoch obchodovaných na obchodných miestach a v ekonomicky rovnocenných OTC kontraktoch. Obmedzenia sa stanovia na základe všetkých pozícií držaných osobou a pozícií držaných v jej mene na kumulovanej skupinovej úrovni s cieľom:

a)

predchádzať zneužitiu trhu;

b)

podporovať riadnu tvorbu cien a podmienky vyrovnania vrátane predchádzania pozíciám narúšajúcim trh a zabezpečiť najmä konvergenciu medzi cenami derivátov v mesiaci dodania a spotovými cenami podkladovej komodity bez toho, aby bolo dotknuté stanovenie cien podkladovej komodity na trhu.

Obmedzenia pozícií sa neuplatňujú na pozície držané nefinančným subjektom alebo v jeho mene, ktoré sú objektívne merateľné ako znižujúce riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou daného nefinančného subjektu.

2.   Obmedzeniami pozícií sa určia jednoznačné kvantitatívne prahové hodnoty pre maximálnu veľkosť pozície v komoditnom deriváte, ktorú osoby môžu držať.

3.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom určiť metodiku výpočtu, ktorú majú príslušné orgány uplatňovať pri stanovovaní obmedzení pozícií v spotovom mesiaci a obmedzení pozícií v iných mesiacoch v prípade fyzicky vyrovnávaných a hotovostne vyrovnávaných komoditných derivátov na základe charakteristík príslušného derivátu. V metodike výpočtu sa zohľadňujú aspoň tieto faktory:

a)

splatnosť kontraktov na komoditné deriváty;

b)

dodateľná časť podkladovej komodity;

c)

celkový otvorený záujem v danom kontrakte a celkový otvorený záujem v iných finančných nástrojoch s rovnakou podkladovou komoditou;

d)

volatilita na príslušných trhoch vrátane trhov so substitučnými derivátmi a podkladovými komoditami;

e)

počet a veľkosť účastníkov trhu;

f)

charakteristiky trhu s podkladovou komoditou vrátane modelov výroby, spotreby a dopravy na trh;

g)

vývoj nových kontraktov.

Orgán ESMA zohľadní skúsenosti s obmedzeniami pozícií, ktoré uplatnili investičné spoločnosti alebo organizátori trhu prevádzkujúci obchodné miesto a iné jurisdikcie.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických noriem uvedených v prvom pododseku Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4.   Príslušný orgán stanoví obmedzenia pre každý kontrakt na komoditný derivát obchodovaný na obchodných miestach na základe metodiky výpočtu stanovenej orgánom ESMA v súlade s odsekom 3. Uvedené obmedzenie pozície zahŕňa ekonomicky rovnocenné OTC kontrakty.

Príslušný orgán preskúma obmedzenia pozícií vždy, keď dôjde k významnej zmene v dodateľnej časti alebo otvorenom záujme alebo akejkoľvek inej významnej zmene na trhu, a to na základe jeho určenia dodateľnej časti alebo otvoreného záujmu, a určia nové obmedzenie pozícií v súlade s metodikou výpočtu stanovenou orgánom ESMA.

5.   Príslušné orgány oznámia orgánu ESMA presné obmedzenia pozícií, ktoré majú v úmysle stanoviť v súlade s metodikou výpočtu stanovenou orgánom ESMA v súlade s odsekom 3. Do 2 mesiacov od prijatia oznámenia vydá orgán ESMA dotknutému príslušnému orgánu stanovisko, v ktorom posúdi zlučiteľnosť obmedzení pozícií s cieľmi odseku 1 a s metodikou výpočtu stanovenou orgánom ESMA v súlade s odsekom 3. Orgán ESMA toto stanovisko zverejní na svojich internetových stránkach. Dotknutý príslušný orgán obmedzenia pozícií zmení v súlade so stanoviskom orgánu ESMA alebo poskytne orgánu ESMA odôvodnenie, prečo zmenu nepovažuje za potrebnú. Ak príslušný orgán zavedie obmedzenia, ktoré sú v rozpore so stanoviskom orgánu ESMA, bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle oznámenie, v ktorom plne vysvetlí dôvody svojho konania.

Ak orgán ESMA určí, že obmedzenie pozícií nie je v súlade s metodikou výpočtu podľa odseku 3, prijme opatrenia v súlade so svojimi právomocami podľa článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

6.   Ak sa s rovnakým komoditným derivátom obchoduje vo významných objemoch na obchodných miestach vo viac ako jednej jurisdikcii, príslušný orgán obchodného miesta, kde sa uskutočňuje najväčší objem obchodov (ústredný príslušný orgán), stanoví jednotné obmedzenie pozícií, ktoré sa uplatní na všetko obchodovanie s daným kontraktom. Ústredný príslušný orgán konzultuje s príslušnými orgánmi iných obchodných miest, na ktorých sa tento derivát obchoduje vo významných objemoch, o jednotnom obmedzení pozícií, ktoré sa má uplatniť, a o akýchkoľvek zmenách tohto jednotného obmedzenia pozícií. Ak príslušné orgány nesúhlasia, písomne uvedú úplné a podrobné dôvody, pre ktoré sa domnievajú, že požiadavky stanovené v odseku 1 nie sú splnené. Orgán ESMA urovná všetky spory vyplývajúce z nezhody medzi príslušnými orgánmi v súlade so svojimi právomocami podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Príslušné orgány obchodných miest, na ktorých sa obchoduje rovnaký komoditný derivát, a príslušné orgány držiteľov pozícií v tomto komoditnom deriváte zavedú dohody o spolupráci vrátane vzájomnej výmeny relevantných údajov s cieľom umožniť monitorovanie a presadzovanie jednotného obmedzenia pozícií.

7.   Orgán ESMA aspoň raz ročne monitoruje spôsob, akým príslušné orgány vykonávajú obmedzenia pozícií stanovené v súlade s metodikou výpočtu stanovenou orgánom ESMA v súlade s odsekom 3. Orgán ESMA pri tom zabezpečí, aby sa jednotné obmedzenie pozícií účinne vzťahovalo na rovnaký kontrakt bez ohľadu na to, kde sa s ním obchoduje, v súlade s odsekom 6.

8.   Členské štáty zabezpečia, aby investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci obchodné miesto, na ktorom sa obchoduje s komoditnými derivátmi, uplatňovali mechanizmy kontroly nad riadením pozícií. Tieto mechanizmy zahŕňajú právomoci obchodného miesta minimálne:

a)

monitorovať pozície osôb vyplývajúce z otvorených záujmov;

b)

mať prístup k informáciám, vrátane všetkých relevantných dokumentov, od osôb o veľkosti a účele pozície alebo expozície, do ktorej vstúpili, k informáciám o konečných alebo podkladových vlastníkoch, akýchkoľvek dojednaniach o zhode a akýchkoľvek súvisiacich aktívach alebo záväzkoch na podkladovom trhu;

c)

požadovať, aby osoba uzavrela alebo znížila pozíciu, a to dočasne alebo trvalo podľa toho, ako si to vyžaduje konkrétny prípad, a jednostranne podniknúť vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť uzavretie alebo zníženie, ak daná osoba požiadavke nevyhovie, a

d)

v prípade potreby požadovať, aby osoba dočasne poskytla likviditu späť trhu pri dohodnutej cene a objeme s výslovným zámerom zmierniť účinky veľkej alebo dominantnej pozície.

9.   Obmedzenia pozícií a mechanizmy kontroly nad riadením pozícií sú transparentné a nediskriminačné, uvádza sa v nich, ako sa uplatňujú na osoby, a zohľadňuje sa v nich povaha a zloženie účastníkov trhu a použitie zmlúv, ktoré predkladajú na obchodovanie.

10.   Investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci obchodné miesto informuje príslušný orgán o podrobnostiach mechanizmov kontroly nad riadením pozícií.

Príslušný orgán oznámi tie isté informácie, ako aj podrobnosti o obmedzeniach pozícií, ktoré stanovil, orgánu ESMA, ktorý na svojom webovom sídle zverejňuje a udržiava databázu obsahujúcu zhrnutia obmedzení pozícií a mechanizmov kontroly nad riadením pozícií.

11.   Obmedzenia pozícií podľa odseku 1 uložia príslušné orgány podľa článku 69 ods. 2 písm. p).

12.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých určí:

a)

kritériá a metódy na určenie toho, či pozícia objektívne a merateľne znižuje riziká priamo spojené s komerčnými činnosťami;

b)

metódy na určenie toho, kedy by sa pozície osoby mali agregovať v rámci skupiny;

c)

kritériá na určenie toho, či je kontrakt uvedený v odseku 1 OTC kontraktom ekonomicky rovnocenným s kontraktom obchodovaným na obchodnom mieste takým spôsobom, ktorý uľahčuje vykazovanie pozícií držaných v rovnocenných OTC kontraktoch relevantnému príslušnému orgánu určenému podľa článku 58 ods. 2;

d)

definíciu, čo predstavuje rovnaký komoditný derivát a významné objemy podľa odseku 6 tohto článku;

e)

metodiku kumulácie a započítavania pozícií v OTC komoditných derivátoch a komoditných derivátoch obchodovaných na obchodnom mieste s cieľom stanoviť čisté pozície na účely posúdenia dodržiavania obmedzení. Takéto metodiky stanovia kritériá na určenie toho, ktoré pozície sa môžu vzájomne započítavať, a nesmú uľahčovať budovanie pozícií spôsobom, ktorý nie je v súlade s cieľmi uvedenými v odseku 1 tohto článku;

f)

postup stanovujúci to, ako môžu osoby požiadať o výnimku podľa odseku 1 druhého pododseku tohto článku a ako relevantný príslušný orgán schváli takéto žiadosti;

g)

metódu výpočtu na určenie miesta, na ktorom sa uskutočňuje najväčší objem obchodovania s komoditným derivátom, a významných objemov podľa odseku 6 tohto článku.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických noriem uvedených v prvom pododseku Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

13.   Príslušné orgány neuložia obmedzenia, ktoré sú prísnejšie ako obmedzenia prijaté podľa odseku 1 okrem výnimočných prípadov, keď sú objektívne odôvodnené a primerané s prihliadnutím na likviditu konkrétneho trhu a riadne fungovanie daného trhu. Príslušné orgány uverejnia na svojom webovom sídle podrobnosti týkajúce sa reštriktívnejších obmedzení pozícií, ktoré sa rozhodli uložiť a ktoré sú platné počas prvotného obdobia, ktoré nepresahuje šesť mesiacov od dátumu ich uverejnenia na webovom sídle. Platnosť reštriktívnejších obmedzení pozícií sa môže obnoviť na ďalšie obdobia, ktoré jednorazovo nepresahujú šesť mesiacov, ak sa naďalej uplatňujú dôvody obmedzenia. Ak sa po uplynutí takéhoto šesťmesačného obdobia platnosť neobnoví, automaticky zanikajú.

Ak príslušné orgány rozhodnú o uložení reštriktívnejších obmedzení pozícií, oznámia to orgánu ESMA. Oznámenie obsahuje odôvodnenie reštriktívnejších obmedzení pozícií. Orgán ESMA do 24 hodín vydá stanovisko k tomu, či reštriktívnejšie obmedzenia pozícií považuje za nevyhnutné na riešenie daného výnimočného prípadu. Stanovisko sa zverejní na webovom sídle orgánu ESMA.

Ak príslušný orgán uloží obmedzenia, ktoré sú v rozpore so stanoviskom orgánu ESMA, bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle oznámenie, v ktorom plne vysvetlí dôvody svojho konania.

14.   Členské štáty stanovia, že príslušné orgány môžu uplatniť svoju právomoc stanoviť sankcie podľa tejto smernice v súvislosti s porušeniami obmedzení pozícií stanovených v súlade s týmto článkom na:

a)

pozície držané osobami nachádzajúcimi sa alebo pôsobiacimi na ich území alebo v zahraničí, ktoré prekračujú obmedzenia týkajúce sa kontraktov na komoditné deriváty, ktoré príslušný orgán stanovil v súvislosti s kontraktmi na obchodných miestach nachádzajúcich sa alebo pôsobiacich na ich území alebo s ekonomicky rovnocennými OTC kontraktmi;

b)

pozície držané osobami nachádzajúcimi sa alebo pôsobiacimi na ich území, ktoré prekračujú obmedzenia týkajúce sa kontraktov na komoditné deriváty, ktoré stanovili príslušné orgány v iných členských štátoch.

Článok 58

Podávanie správ o pozíciách podľa kategórií držiteľov pozícií

1.   Členské štáty zabezpečia, aby investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci obchodné miesto, na ktorom sa obchoduje s komoditnými derivátmi alebo emisnými kvótami alebo ich derivátmi:

a)

zverejňovali týždenné správy obsahujúce kumulované pozície držané rôznymi kategóriami osôb v prípade rôznych komoditných derivátov alebo emisných kvót alebo ich derivátov, s ktorými sa obchoduje na ich obchodnom mieste, v ktorých sa uvedie počet dlhých a krátkych pozícií podľa týchto kategórií, ich zmeny od predchádzajúcej správy, percentuálny podiel celkových otvorených záujmov za každú kategóriu a počet osôb držiacich pozíciu v každej kategórii v súlade s odsekom 4 a oznámili túto správu príslušnému orgánu a orgánu ESMA; orgán ESMA vykoná centrálne zverejnenie informácií uvedených v týchto správach;

b)

na požiadanie poskytovali príslušnému orgánu kompletný zoznam pozícií držaných všetkými osobami vrátane členov alebo účastníkov a ich klientov na tomto obchodnom mieste aspoň za jednotlivé dni.

Povinnosť stanovená v písmene a) sa uplatňuje len v prípade, keď počet osôb a ich otvorené pozície presahujú minimálne prahové hodnoty.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti obchodujúce s komoditnými derivátmi alebo emisnými kvótami alebo ich derivátmi mimo obchodného miesta poskytovali príslušnému orgánu obchodného miesta, na ktorom sa s komoditnými derivátmi alebo emisnými kvótami alebo ich derivátmi obchoduje, alebo centrálnemu príslušnému orgánu, ak sa s komoditnými derivátmi alebo emisnými kvótami alebo ich derivátmi obchoduje vo významných objemoch na obchodných miestach vo viac ako jednej jurisdikcii, kompletný zoznam svojich pozícií držaných v komoditných derivátoch alebo emisných kvótach alebo ich derivátoch, s ktorými sa obchoduje na obchodnom mieste, a v ekonomicky rovnocenných OTC kontraktoch, ako aj pozícií svojich klientov a klientov svojich klientov až po konečného klienta aspoň za jednotlivé dni v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a podľa potreby v súlade s článkom 8 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011.

3.   S cieľom umožniť monitorovanie súladu s článkom 57 ods. 1 členské štáty vyžadujú, aby členovia alebo účastníci regulovaných trhov a MTF a klienti OTF podávali investičnej spoločnosti alebo organizátorovi trhu prevádzkujúcim dané obchodné miesto správy o podrobnostiach týkajúcich sa ich vlastných pozícií držaných prostredníctvom kontraktov, s ktorými sa obchoduje na danom obchodnom mieste, aspoň za jednotlivé dni, ako aj pozícií ich klientov a klientov ich klientov až po konečného klienta.

4.   Osoby držiace pozície v komoditnom deriváte alebo emisnej kvóte alebo jej deriváte klasifikuje investičná spoločnosť alebo organizátor trhu prevádzkujúci toto obchodné miesto podľa povahy ich hlavnej činnosti, pričom sa zohľadní akékoľvek príslušné povolenie, ako:

a)

investičné spoločnosti alebo úverové inštitúcie;

b)

investičné fondy, ktoré sú buď podnikmi kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) podľa vymedzenia v smernici 2009/65/ES, alebo správcami alternatívnych investičných fondov podľa vymedzenia v smernici 2011/61/EÚ;

c)

iné finančné inštitúcie vrátane poisťovní a zaisťovní podľa vymedzenia v smernici 2009/138/ES a inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia podľa vymedzenia v smernici 2003/41/ES;

d)

komerčné podniky;

e)

v prípade emisných kvót alebo ich derivátov prevádzkovatelia, ktorí sú povinní dodržiavať ustanovenia smernice 2003/87/ES.

V správach uvedených v odseku 1 písm. a) sa uvedie počet dlhých a krátkych pozícií podľa kategórie osôb, akékoľvek zmeny od predchádzajúcej správy, percentuálny podiel celkových otvorených záujmov za každú kategóriu a počet osôb v každej kategórii.

V správach uvedených v odseku 1 písm. a) a v zozname uvedenom v odseku 2 sa rozlišuje medzi:

a)

pozíciami identifikovanými ako pozície, ktoré objektívne merateľným spôsobom znižujú riziká priamo spojené s komerčnými činnosťami, a

b)

ostatnými pozíciami.

5.   Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom určiť formát správ uvedených v odseku 1 písm. a) a v zozname uvedenom v odseku 2.

Orgán ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 3. januára 2016.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

V prípade emisných kvót alebo ich derivátov podávanie správ nemá vplyv na povinnosti v oblasti dodržiavania súladu podľa smernice 2003/87/ES.

6.   Komisii sa udeľuje právomoc prijať v súlade s článkom 89 delegované akty na určenie prahových hodnôt uvedených v odseku 1 druhom pododseku tohto článku so zreteľom na celkový počet otvorených pozícií a ich veľkosť a na celkový počet osôb držiacich pozíciu.

7.   Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov, v ktorých určí opatrenia na vyžadovanie toho, aby sa všetky správy uvedené v odseku 1 písm. a) zasielali orgánu ESMA každý týždeň v určenom čase, aby ich orgán ESMA mohol centralizovane zverejňovať.

Orgán ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 3. januára 2016.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

HLAVA V

SLUŽBY VYKAZOVANIA ÚDAJOV

Oddiel 1

Postupy udeľovania povolení pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov

Článok 59

Požiadavky na povolenie

1.   Členské štáty vyžadujú, aby poskytovanie služieb vykazovania údajov opísaných v oddiele D prílohy I ako bežné podnikanie alebo činnosť podliehalo predchádzajúcemu udeleniu povolenia v súlade s týmto oddielom. Takéto povolenie udeľuje príslušný orgán domovského členského štátu určený v súlade s článkom 67.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty povolia každej investičnej spoločnosti alebo organizátorovi trhu prevádzkujúcim obchodné miesto prevádzkovať služby vykazovania údajov APA, CTP a ARM na základe predchádzajúceho overenia ich súladu s touto hlavou. Takáto služba sa zahrnie do ich povolenia.

3.   Členské štáty zaregistrujú všetkých poskytovateľov služieb vykazovania údajov. Register je verejne prístupný a obsahuje informácie o službách, na poskytovanie ktorých má poskytovateľ služieb vykazovania údajov povolenie. Register sa pravidelne aktualizuje. Každé povolenie sa oznámi orgánu ESMA.

Orgán ESMA zostaví zoznam všetkých poskytovateľov služieb vykazovania údajov v Únii. Zoznam obsahuje informácie o službách, na ktoré má poskytovateľ služieb vykazovania údajov povolenie, a pravidelne sa aktualizuje. Orgán ESMA tento zoznam zverejní na svojom webovom sídle a aktualizuje ho.

Ak príslušný orgán odňal povolenie v súlade s článkom 62, toto odňatie sa zverejní v zozname na päť rokov.

4.   Členské štáty vyžadujú, aby poskytovatelia služieb vykazovania údajov poskytovali svoje služby pod dohľadom príslušného orgánu. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány pravidelne preskúmavali dodržiavanie tejto hlavy poskytovateľmi služieb vykazovania údajov. Zabezpečia tiež, aby príslušné orgány monitorovali, či poskytovatelia služieb vykazovania údajov stále spĺňajú podmienky pre prvotné povolenie ustanovené v tejto hlave.

Článok 60

Rozsah pôsobnosti povolenia

1.   Domovský členský štát zabezpečí, aby sa v povolení uviedli služby vykazovania údajov, na poskytovanie ktorých má poskytovateľ služieb vykazovania údajov povolenie. Poskytovateľ služieb vykazovania údajov, ktorý má v úmysle rozšíriť svoju činnosť na ďalšie služby vykazovania údajov, predloží žiadosť o rozšírenie rozsahu pôsobnosti svojho povolenia.

2.   Povolenie je platné v celej Únii a poskytovateľovi služieb vykazovania údajov umožňuje v celej Únii poskytovať služby, na ktoré má povolenie.

Článok 61

Postupy schvaľovania a zamietania žiadostí o povolenie

1.   Príslušný orgán povolenie neudelí, ak a kým nie je úplne presvedčený, že žiadateľ spĺňa všetky požiadavky podľa ustanovení prijatých na základe tejto smernice.

2.   Poskytovateľ služieb vykazovania údajov poskytne všetky potrebné informácie vrátane obchodného plánu, v ktorom okrem iného uvedie druhy plánovaných služieb a organizačnú štruktúru, aby sa príslušný orgán mohol presvedčiť, že poskytovateľ služieb vykazovania údajov uskutočnil v čase začatia povoľovania všetky potrebné opatrenia na dodržanie svojich povinností podľa ustanovení tejto hlavy.

3.   Žiadateľ je do šiestich mesiacov od podania úplnej žiadosti informovaný o udelení alebo neudelení povolenia.

4.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých určí:

a)

informácie, ktoré sa majú poskytnúť príslušným orgánom podľa odseku 2, vrátane obchodného plánu;

b)

informácie zahrnuté do oznámení podľa článku 63 ods. 3.

Orgán ESMA predloží návrh regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

5.   Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom určiť štandardné formuláre, vzory a postupy na oznamovanie alebo poskytovanie informácií uvedených v odseku 2 tohto článku a v článku 63 ods. 4.

Orgán ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 3. januára 2016.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 62

Odňatie povolenia

Príslušný orgán môže odňať povolenie vydané poskytovateľovi služieb vykazovania údajov, ak poskytovateľ:

a)

nevyužije povolenie do 12 mesiacov, výslovne sa zriekne povolenia, alebo počas prechádzajúcich šiestich mesiacov neposkytoval žiadne služby vykazovania údajov, pokiaľ príslušný členský štát nestanovil, že v takýchto prípadoch povolenie zaniká;

b)

získal povolenie na základe uvedenia nepravdivých skutočností alebo akýmkoľvek iným protiprávnym spôsobom;

c)

prestal spĺňať podmienky, za ktorých bolo udelené povolenie;

d)

závažne a systematicky porušoval ustanovenia tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

Článok 63

Požiadavky na riadiaci orgán poskytovateľa služieb vykazovania údajov

1.   Členské štáty vyžadujú, aby všetci členovia riadiaceho orgánu poskytovateľa služieb vykazovania údajov mali vždy dostatočne dobrú povesť, dostatočné znalosti, schopnosti a skúsenosti a aby venovali dostatok času výkonu svojich povinností.

Riadiaci orgán má primerané kolektívne znalosti, schopnosti a skúsenosti, aby dokázal chápať činnosti poskytovateľa služieb vykazovania údajov. Každý člen riadiaceho orgánu koná čestne, bezúhonne a nezávisle s cieľom účinne spochybňovať rozhodnutia vrcholového manažmentu, ak je to potrebné, a účinne dozerať na rozhodovanie manažmentu a monitorovať ho, ak je to potrebné.

Ak organizátor trhu žiada o povolenie na prevádzkovanie APA, CTP alebo ARM a členovia riadiaceho orgánu APA, CTP alebo ARM sú tie isté osoby ako členovia riadiaceho orgánu regulovaného trhu, tieto osoby sa považujú za osoby spĺňajúce požiadavku stanovenú v prvom pododseku.

2.   Orgán ESMA do 3. januára 2016 vypracuje usmernenia na posúdenie vhodnosti členov riadiaceho orgánu opísaného v odseku 1, pričom zohľadní rôzne úlohy a funkcie, ktoré vykonávajú, a potrebu predchádzať konfliktom záujmov medzi členmi riadiaceho orgánu a používateľmi APA, CTP alebo ARM.

3.   Členské štáty vyžadujú, aby poskytovateľ služieb vykazovania údajov oznámil príslušnému orgánu totožnosť všetkých členov svojho riadiaceho orgánu a akékoľvek zmeny v jeho členskej základni, ako aj všetky informácie potrebné na posúdenie súladu subjektu s odsekom 1.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby riadiaci orgán poskytovateľa služieb vykazovania údajov vymedzil mechanizmus správy a riadenia, ktorý zabezpečí účinné a obozretné riadenie organizácie vrátane prerozdelenia funkcií v tejto organizácii a predchádzania konfliktom záujmov, a dozeral na jeho vykonávanie spôsobom, ktorý podporuje integritu trhu a záujmy jeho klientov.

5.   Príslušný orgán zamietne povolenie, ak nie je presvedčený, že osoba alebo osoby, ktoré majú skutočne riadiť činnosť poskytovateľa služieb vykazovania údajov, majú dostatočne dobrú povesť, alebo ak existujú objektívne a preukázateľné dôvody domnievať sa, že navrhované zmeny v riadení poskytovateľa predstavujú hrozbu pre riadne a obozretné riadenie a náležité zohľadnenie záujmov jeho klientov a integrity trhu.

Oddiel 2

Podmienky týkajúce sa APA

Článok 64

Organizačné požiadavky

1.   Domovský členský štát požaduje, aby mal APA zavedené vhodné politiky a opatrenia na uverejňovanie informácií požadovaných podľa článkov 20 a 21 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v okamihu, ktorý je v rámci technických možností čo najbližší k reálnemu času, a za primeraných obchodných podmienok. Informácie sa uverejňujú bezplatne 15 minút po tom, čo ich uverejnil APA. Domovský členský štát od APA požaduje, aby bol schopný účinne a jednotne šíriť tieto informácie takým spôsobom, ktorým sa zaručí rýchly prístup k informáciám na nediskriminačnom základe, a vo formáte uľahčujúcom konsolidáciu informácií s podobnými údajmi z iných zdrojov.

2.   Informácie, ktoré APA uverejní v súlade s odsekom 1, obsahujú aspoň tieto údaje:

a)

identifikátor finančného nástroja;

b)

cena, za ktorú bola transakcia uzavretá;

c)

objem transakcie;

d)

čas transakcie;

e)

čas oznámenia transakcie;

f)

označenie ceny transakcie (price notation);

g)

kód obchodného miesta, na ktorom bola transakcia vykonaná, alebo ak bola transakcia vykonaná prostredníctvom systematického internalizátora, kód „SI“ alebo inak kód „OTC“;

h)

v prípade potreby ukazovateľa toho, že transakcia podliehala osobitným podmienkam.

3.   Domovský členský štát požaduje, aby APA prevádzkoval a udržiaval účinné administratívne mechanizmy zamerané na predchádzanie konfliktom záujmov s jeho klientmi. APA, ktorý je zároveň organizátorom trhu alebo investičnou spoločnosťou, najmä nakladá so všetkými zhromaždenými informáciami nediskriminačným spôsobom a prevádzkuje a udržiava primerané mechanizmy s cieľom oddeliť rôzne obchodné funkcie.

4.   Domovský členský štát požaduje, aby mal APA zavedené spoľahlivé bezpečnostné mechanizmy, ktorými sa zaručí bezpečnosť prostriedkov na prenos informácií, minimalizuje riziko poškodenia údajov a neoprávneného prístupu a predíde úniku informácií pred ich uverejnením. APA má k dispozícii primerané zdroje a záložné prostriedky, aby bol vždy schopný ponúkať a neprerušene poskytovať svoje služby.

5.   Domovský členský štát požaduje, aby mal APA zavedené systémy na účinnú kontrolu úplnosti správ o obchode, na identifikáciu vynechaní a zjavných chýb a na odosielanie žiadostí o opätovné predloženie takýchto chybných správ.

6.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom určiť spoločné formáty, dátové štandardy a technické opatrenia, ktorými sa uľahčí konsolidácia informácií uvedených v odseku 1.

Orgán ESMA predloží návrh regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

7.   Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 89 delegované akty objasňujúce, čo sú primerané obchodné podmienky na uverejňovanie informácií podľa odseku 1 tohto článku.

8.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých spresní:

a)

spôsoby, akými APA môže dodržať povinnosť poskytovať informácie uvedenú v odseku 1;

b)

obsah informácií uverejnených podľa odseku 1, a to minimálne vrátane informácií uvedených v odseku 2 a spôsobom, ktorý umožní uverejnenie informácií požadovaných podľa článku 64;

c)

konkrétne organizačné požiadavky uvedené v odsekoch 3, 4 a 5.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Oddiel 3

Podmienky týkajúce sa CTP

Článok 65

Organizačné požiadavky

1.   Domovský členský štát požaduje, aby mal CTP zavedené vhodné politiky a opatrenia na zhromažďovanie informácií uverejnených v súlade s článkami 6 a 20 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, konsolidoval ich do nepretržitého elektronického toku údajov a zverejňoval informácie v okamihu, ktorý je v rámci technických možností čo najbližší k reálnemu času, a za primeraných obchodných podmienok.

Táto informácia obsahuje minimálne tieto údaje:

a)

identifikátor finančného nástroja;

b)

cena, za ktorú bola transakcia uzavretá;

c)

objem transakcie;

d)

čas transakcie;

e)

čas oznámenia transakcie;

f)

označenie ceny transakcie;

g)

kód obchodného miesta, na ktorom bola transakcia vykonaná, alebo ak bola transakcia vykonaná prostredníctvom systematického internalizátora, kód „SI“ alebo kód „OTC“;

h)

v náležitých prípadoch skutočnosť, že za investičné rozhodnutie a vykonanie transakcie bol zodpovedný počítačový algoritmus investičnej spoločnosti;

i)

v náležitých prípadoch ukazovateľ toho, že transakcia podliehala osobitným podmienkam;

j)

ak v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) alebo b) nariadenia (EÚ) č. 600/2014 došlo k upusteniu od povinnosti uverejniť informácie uvedenej v článku 3 ods. 1 uvedeného nariadenia, indikátor na označenie toho, ktorá z týchto výnimiek sa vzťahovala na danú transakciu.

Informácie sa uverejňujú bezplatne 15 minút po tom, čo ich uverejnil CTP. Domovský členský štát od CTP požaduje, aby bol schopný účinne a jednotne šíriť tieto informácie takým spôsobom, ktorým sa zaručí rýchly prístup k informáciám na nediskriminačnom základe a vo formátoch, ktoré sú pre účastníkov trhu ľahko dostupné a použiteľné.

2.   Domovský členský štát požaduje, aby mal CTP zavedené vhodné politiky a opatrenia na zhromažďovanie informácií uverejnených v súlade s článkami 10 a 21 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, konsolidoval ich do nepretržitého elektronického toku údajov a zverejňoval tieto informácie v okamihu, ktorý je v rámci technických možností čo najbližší k reálnemu času, a za primeraných obchodných podmienok, vrátane minimálne týchto údajov:

a)

identifikátor alebo identifikačné znaky finančného nástroja;

b)

cena, za ktorú bola transakcia uzavretá;

c)

objem transakcie;

d)

čas transakcie;

e)

čas oznámenia transakcie;

f)

označenie ceny transakcie;

g)

kód obchodného miesta, na ktorom bola transakcia vykonaná, alebo ak bola transakcia vykonaná prostredníctvom systematického internalizátora, kód „SI“ alebo kód „OTC“;

h)

v náležitých prípadoch ukazovateľ toho, že transakcia podliehala osobitným podmienkam.

Informácie sa uverejňujú bezplatne 15 minút po tom, čo ich uverejnil CTP. Domovský členský štát od CTP požaduje, aby bol schopný účinne a jednotne šíriť tieto informácie takým spôsobom, ktorým sa zaruč í rýchly prístup k informáciám na nediskriminačnom základe a vo všeobecne uznaných formátoch, ktoré sú interoperabilné a pre účastníkov trhu ľahko dostupné a použiteľné.

3.   Domovský členský štát požaduje od CTP, aby zabezpečil konsolidáciu poskytovaných údajov zo všetkých regulovaných trhov, MTF, OTF a APA a v prípade finančných nástrojov uvedených v regulačných technických predpisoch podľa odseku 8 písm. c).

4.   Domovský členský štát požaduje od CTP, aby prevádzkoval a udržiaval účinné administratívne mechanizmy zamerané na predchádzanie konfliktom záujmov. Organizátor trhu alebo APA, ktorý zároveň prevádzkuje konsolidovaný informačný systém, najmä nakladá so všetkými zhromaždenými informáciami nediskriminačným spôsobom a prevádzkuje a udržiava primerané mechanizmy, aby oddelil rôzne obchodné funkcie.

5.   Domovský členský štát požaduje, aby mal CTP zavedené spoľahlivé bezpečnostné mechanizmy, ktorými sa zaručí bezpečnosť prostriedkov na prenos informácií a minimalizuje sa riziko poškodenia údajov a neoprávneného prístupu. Domovský členský štát od CTP požaduje, aby mal k dispozícii primerané zdroje a mal zavedené záložné systémy, aby bol vždy schopný ponúkať a neprerušene poskytovať svoje služby.

6.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom určiť dátové štandardy a formáty informácií, ktoré sa majú uverejniť v súlade s článkami 6, 10, 20 a 21 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, vrátane identifikátora finančného nástroja, ceny, množstva, času, označenia ceny, identifikátora obchodného miesta a ukazovateľov osobitných podmienok, ktorým transakcie podliehali, ako aj technických opatrení na podporu účinného a jednotného šírenia informácií takým spôsobom, ktorým sa zaručí, že budú ľahko dostupné a použiteľné pre účastníkov trhu, ako sa uvádza v odsekoch 1 a 2, vrátane určenia ďalších služieb, ktoré by mohol CTP vykonávať a ktoré zvyšujú efektívnosť trhu.

Orgán ESMA predloží návrh regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku Komisii do 3. júla 2015, pokiaľ ide o informácie uverejnené v súlade s článkami 6 a 20 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, a do 3. júla 2015, pokiaľ ide o informácie uverejnené v súlade s článkami 10 a 21 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

7.   Komisia prijíma v súlade s článkom 89 delegované akty, ktorými sa objasňuje, čo sú primerané obchodné podmienky na poskytovanie prístupu k toku údajov uvedenému v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

8.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých spresní:

a)

spôsoby, akými CTP môže dodržať povinnosť poskytovať informácie uvedenú v odsekoch 1 a 2;

b)

obsah informácií uverejnených podľa odsekov 1 a 2;

c)

údaje o finančných nástrojoch, ktoré sa musia poskytovať v toku údajov, a v prípade nekapitálových nástrojov, obchodného miesta a APA, ktoré musia byť zahrnuté;

d)

ďalšie prostriedky na zabezpečenie toho, aby údaje uverejnené jednotlivými CTP boli jednotné a umožňovali komplexné mapovanie a krížové odkazovanie na podobné údaje z iných zdrojov a bolo možné ich sumarizovať na úrovni Únie;

e)

konkrétne organizačné požiadavky uvedené v odsekoch 4 a 5.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Oddiel 4

Podmienky týkajúce sa ARM

Článok 66

Organizačné požiadavky

1.   Domovský členský štát požaduje, aby mal ARM zavedené vhodné politiky a opatrenia na oznamovanie informácií požadovaných podľa článku 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 čo najrýchlejšie a najneskôr na záver pracovného dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola transakcia vykonaná. Uvedené informácie sa oznamujú v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

2.   Domovský členský štát požaduje, aby ARM prevádzkoval a udržiaval účinné administratívne mechanizmy zamerané na predchádzanie konfliktom záujmov s jeho klientmi. ARM, ktorý je zároveň organizátorom trhu alebo investičnou spoločnosťou, najmä nakladá so všetkými zhromaždenými informáciami nediskriminačným spôsobom a prevádzkuje a udržiava primerané mechanizmy s cieľom oddeliť rôzne obchodné funkcie.

3.   Domovský členský štát požaduje, aby mal ARM zavedené spoľahlivé bezpečnostné mechanizmy, ktorými sa zaručí bezpečnosť a overenie prostriedkov na prenos informácií, minimalizuje sa riziko poškodenia údajov a neoprávneného prístupu a predíde sa úniku informácií, pričom sa vždy zachová dôvernosť údajov. Domovský členský štát od ARM požaduje, aby mal k dispozícii primerané zdroje a mal zavedené záložné systémy, aby bol vždy schopný ponúkať a neprerušene poskytovať svoje služby.

4.   Domovský členský štát požaduje, aby mal ARM zavedené systémy na účinnú kontrolu úplnosti správ o transakciách, na identifikáciu vynechaní a zjavných chýb spôsobených investičnou spoločnosťou a v prípade výskytu takejto chyby alebo vynechania na informovanie investičnej spoločnosti o podrobnostiach o tejto chybe alebo vynechaní a na odosielanie žiadostí o opätovné predloženie takýchto chybných správ.

Domovský členský štát tiež vyžaduje, aby mal ARM zavedené systémy, ktoré ARM umožnia odhaliť chyby alebo vynechania spôsobené ním samotným a opraviť a predložiť (prípadne opätovne predložiť) príslušnému orgánu správne a úplne správy o transakciách.

5.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých spresní:

a)

spôsoby, akými ARM môže dodržať povinnosť poskytovať informácie uvedenú v odseku 1, a

b)

konkrétne organizačné požiadavky uvedené v odsekoch 2, 3 a 4.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

HLAVA VI

PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

KAPITOLA I

Určenie, právomoci a konania o opravných prostriedkoch

Článok 67

Určenie príslušných orgánov

1.   Každý členský štát určí príslušné orgány, ktoré majú vykonávať každú z úloh stanovených na základe rôznych ustanovení nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a tejto smernice. Členské štáty informujú Komisiu, orgán ESMA a príslušné orgány ostatných členských štátov o totožnosti príslušných orgánov zodpovedných za presadzovanie každej z týchto úloh a o každom rozdelení týchto úloh.

2.   Príslušné orgány uvedené v odseku 1 sú orgánmi verejnej moci bez toho, aby bola dotknutá možnosť poveriť úlohami iné subjekty, ak je to výslovne stanovené v článku 29 ods. 4.

Žiadne delegovanie úloh na iné subjekty, ako sú orgány uvedené v odseku 1, sa nesmie týkať ani výkonu orgánu verejnej moci, ani používania diskrečných právomocí pri rozhodovaní. Členské štáty požadujú, aby príslušné orgány pred delegovaním prijali všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby subjekt poverený úlohami mal potrebnú kapacitu a zdroje na účinné vykonanie všetkých úloh a aby sa delegovanie uskutočnilo iba v prípade, keď sa stanovil jasne definovaný a dokumentovaný rámec pre výkon všetkých delegovaných úloh, v ktorom sa určili úlohy, ktoré sa majú vykonať, a podmienky, podľa ktorých sa majú vykonávať. Tieto podmienky musia zahŕňať doložku, v ktorej sa príslušný subjekt zaväzuje konať a mať takú organizáciu, aby sa zabránilo konfliktu záujmov a aby informácie získané pri vykonávaní delegovaných úloh neboli použité nespravodlivo alebo na zabránenie hospodárskej súťaži. Konečná zodpovednosť za dohľad nad dodržiavaním tejto smernice a jej vykonávacích opatrení spočíva na príslušnom orgáne alebo orgánoch určených v súlade s odsekom 1.

Členské štáty informujú Komisiu, orgán ESMA a príslušné orgány ostatných členských štátov o všetkých opatreniach, na ktorých sa dohodli v súvislosti s delegovaním úloh, vrátane presných podmienok upravujúcich takéto delegovanie.

3.   Orgán ESMA uverejní zoznam príslušných orgánov uvedených v odsekoch 1 a 2 na svojej internetovej stránke a priebežne ho aktualizuje.

Článok 68

Spolupráca medzi orgánmi v tom istom členskom štáte

Ak členský štát určí viac ako jeden príslušný orgán na presadzovanie ustanovenia tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014, ich jednotlivé úlohy musia byť jasne definované a tieto orgány musia úzko spolupracovať.

Každý členský štát požaduje, aby sa takáto spolupráca uskutočňovala tiež medzi príslušnými orgánmi na účely tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a príslušnými orgánmi zodpovednými v danom členskom štáte za dohľad nad úverovými a inými finančnými inštitúciami, penzijnými fondmi, PKIPCP, sprostredkovateľmi poistenia a zaistenia a poisťovňami.

Členské štáty požadujú, aby si príslušné orgány navzájom vymieňali informácie, ktoré sú dôležité alebo potrebné na výkon ich funkcií a povinností.

Článok 69

Právomoci v oblasti dohľadu

1.   Príslušným orgánom sa udelia všetky právomoci v oblasti dohľadu vrátane vyšetrovacích právomocí a právomocí na ukladanie nápravných opatrení, ktoré sú potrebné pre plnenie ich úloh podľa tejto smernice a podľa nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

2.   Právomoci uvedené v odseku 1 zahŕňajú minimálne tieto právomoci:

a)

prístup ku každému dokumentu alebo inému údaju v akejkoľvek forme, ktorý môže byť podľa príslušného orgánu dôležitý pre výkon jeho úloh, a obdržanie alebo prevzatie jeho kópie;

b)

vyžadovanie alebo požadovanie poskytnutia informácií od každej osoby a v prípade potreby predvolanie a vypočutie osoby na účely získania informácií;

c)

vykonávanie kontrol alebo inšpekcií na mieste;

d)

vyžadovanie existujúcich záznamov telefonických rozhovorov alebo elektronickej komunikácie alebo iných záznamov prenosu údajov, ktoré má investičná spoločnosť alebo úverová inštitúcia, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktoré upravuje táto smernica alebo nariadenie (EÚ) č. 600/2014;

e)

vyžadovanie zmrazenia alebo zaistenia aktív, alebo oboje;

f)

vyžadovanie dočasného zákazu výkonu profesijnej činnosti;

g)

požadovanie informácií od audítorov investičných spoločností, regulovaných trhov a poskytovateľov služieb vykazovania údajov, ktorým bolo udelené povolenie;

h)

postúpenie veci na trestné stíhanie;

i)

povolenie audítorom alebo expertom vykonávať kontroly alebo inšpekcie;

j)

vyžadovanie alebo požadovanie poskytovania informácií vrátane všetkej relevantnej dokumentácie od ktorejkoľvek osoby v súvislosti s veľkosťou a účelom pozície alebo expozície, do ktorej sa vstupuje prostredníctvom komoditného derivátu, a s akýmikoľvek aktívami alebo záväzkami na podkladovom trhu;

k)

požadovanie dočasného alebo trvalého ukončenia uplatňovania akéhokoľvek postupu alebo správania, ktoré sú podľa príslušného orgánu v rozpore s ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a s ustanoveniami prijatými pri vykonávaní tejto smernice, a zabraňovanie opakovanému uplatneniu takéhoto postupu alebo správania;

l)

prijatie akéhokoľvek typu opatrenia na zabezpečenie toho, aby investičné spoločnosti, regulované trhy a iné osoby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica alebo nariadenie (EÚ) č. 600/2014, naďalej dodržiavali právne požiadavky;

m)

požadovanie pozastavenia obchodovania s finančným nástrojom;

n)

požadovanie vylúčenia finančného nástroja z obchodovania buď na regulovanom trhu, alebo v rámci iných obchodných mechanizmov;

o)

požadovanie od každej osoby, aby prijala kroky na zmenšenie veľkosti pozície alebo expozície;

p)

obmedzenie schopnosti každej osoby uzavrieť kontrakt na komoditný derivát, a to aj prostredníctvom zavedenia obmedzení na veľkosť pozície, ktorú môže ktorákoľvek osoba v každom čase držať v súlade s článkom 57 tejto smernice;

q)

vydávanie verejných oznámení;

r)

pokiaľ to vnútroštátne právne predpisy povoľujú, požadovanie existujúcich záznamov o pohybe údajov, ktoré vedie poskytovateľ telekomunikačných služieb, ak existuje odôvodnené podozrenie z porušovania právnych predpisov a ak takéto záznamy môžu byť dôležité pre vyšetrenie porušení tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014;

s)

pozastavenie uvádzania na trh alebo predaja finančných nástrojov alebo štruktúrovaných vkladov v prípade, že sú splnené podmienky uvedené v článku 40, 41 alebo 42 nariadenia (EÚ) č. 600/2014;

t)

pozastavenie uvádzania na trh alebo predaja finančných nástrojov alebo štruktúrovaných vkladov v prípade, že investičná spoločnosť nevyvinula alebo nezaviedla účinný proces schvaľovania produktov alebo iným spôsobom nespĺňa článok 16 ods. 3 tejto smernice;

u)

požadovanie vylúčenia fyzickej osoby zo správnej rady investičnej spoločnosti alebo organizátora trhu.

Členské štáty do 3. júla 2016 oznámia Komisii a orgánu ESMA zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktorými sa transponujú odseky 1 a 2. Komisii a orgánu ESMA bez zbytočného odkladu oznámia všetky následné zmeny týchto predpisov.

Členské štáty zabezpečia zavedenie mechanizmov na zaručenie vyplácania náhrad alebo prijímania iných nápravných opatrení v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi za akúkoľvek finančnú stratu alebo škodu utŕženú v dôsledku porušenia tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

Článok 70

Sankcie za porušenie právnych predpisov

1.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných orgánov v oblasti dohľadu vrátane vyšetrovacích právomocí a právomocí na ukladanie nápravných opatrení podľa článku 69 a právo členských štátov ustanovovať a ukladať trestné sankcie, členské štáty stanovia pravidlá o správnych sankciách a opatreniach uplatniteľných v prípade akéhokoľvek porušenia tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a vnútroštátnych ustanovení prijatých pri vykonávaní tejto smernice a nariadenia (EÚ) č. 600/2014, zabezpečujú možnosť svojich príslušných orgánov ukladať tieto sankcie a prijímajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie vykonávania týchto pravidiel. Takéto sankcie a opatrenia musia byť účinné, primerané a odradzujúce a musia sa vzťahovať na porušenia právnych predpisov aj v tých prípadoch, v ktorých nie sú osobitne uvedené v odsekoch 3, 4 a 5.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť nestanoviť pravidlá o správnych sankciách za porušenia právnych predpisov, na ktoré sa vzťahujú trestné sankcie podľa ich vnútroštátneho práva. V uvedenom prípade členské štáty oznámia Komisii príslušné ustanovenia trestného práva.

Členské štáty do 3. júla 2016 oznámia Komisii a orgánu ESMA zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktorými sa transponuje tento článok, vrátane všetkých relevantných ustanovení trestného práva. Členské štáty oznámia Komisii a orgánu ESMA bez zbytočného odkladu všetky následné zmeny týchto predpisov.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade neplnenia povinností, ktoré prináleží dodržiavať investičným spoločnostiam, organizátorom trhu, poskytovateľom služieb vykazovania údajov, úverovým inštitúciám, pokiaľ ide o investičné služby alebo investičné činnosti alebo vedľajšie služby, a pobočkám spoločností z tretích krajín, bolo možné uplatňovať sankcie a opatrenia, a to s ohľadom na podmienky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch v oblastiach, ktorých sa netýka harmonizácia na základe tejto smernice, na členov riadiacich orgánov investičných spoločností a organizátorov trhu a na ďalšie fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov zodpovedné za neplnenie povinností.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby sa za porušenie tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014 považovalo minimálne porušenie týchto ustanovení tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014:

a)

týkajúce sa tejto smernice:

i)

článok 8 písm. b);

ii)

článok 9 ods. 1 až 6;

iii)

článok 11 ods. 1 a 3;

iv)

článok 16 ods. 1 až 11;

v)

článok 17 ods. 1až 6;

vi)

článok 18 ods. 1 až 9 a článok 18 ods. 10 prvá veta;

vii)

články 19 a 20;

viii)

článok 21 ods. 1;

ix)

článok 23 ods. 2 a 3;

x)

článok 24 ods. 1 až 5 a ods. 7 až 10 a článok 24 ods. 11 prvý a druhý pododsek;

xi)

článok 25 ods. 1 až 6;

xii)

článok 27 ods. 1 druhá veta a článok 26 ods. 2 a 3;

xiii)

článok 27 ods. 1 až 8;

xiv)

článok 28 ods. 1 a 2;

xv)

článok 29 ods. 2 prvý pododsek, článok 29 ods. 2 tretí pododsek, článok 29 ods. 3 prvá veta, článok 29 ods. 4 prvý pododsek a článok 29 ods. 5;

xvi)

článok 30 ods. 1 druhý pododsek a článok 30 ods. 3 druhý pododsek prvá veta;

xvii)

článok 31 ods. 1, článok 31 ods. 2 prvý pododsek a článok 31 ods. 3;

xviii)

článok 32 ods. 1, článok 32 ods. 2 prvý, druhý a štvrtý pododsek;

xix)

článok 33ods. 3;

xx)

článok 34 ods. 2, článok 34 ods. 4 prvá veta, článok 34 ods. 5 prvá veta, článok 34 ods. 7 prvá veta;

xxi)

článok 35 ods. 2, článok 35 ods. 7 prvý pododsek, článok 35 ods. 10 prvá veta;

xxii)

článok 36 ods. 1;

xxiii)

článok 37 ods. 1 prvý pododsek, článok 37 ods. 1 druhý pododsek prvá veta a článok 37 ods. 2 prvý pododsek;

xxiv)

článok 44 ods. 1 štvrtý pododsek; článok 44 ods. 2 prvá veta, článok 44 ods. 3 prvý pododsek a článok 44 ods. 5 písm. b);

xxv)

článok 45 ods. 1 až 6 a 8;

xxvi)

článok 46 ods. 1, článok 46 ods. 2písm. a) a b);

xxvii)

článok 47;

xxviii)

článok 48 ods. 1 až 11;

xxix)

článok 49 ods. 1;

xxx)

článok 50 ods. 1;

xxxi)

článok 51 ods. 1 až 4 a článok 51 ods. 5 druhá veta;

xxxii)

článok 52 ods. 1, článok 52 ods. 2 prvý, druhý a piaty pododsek;

xxxiii)

článok 53 ods. 1, 2 a 3 a článok 53 ods. 6 druhý pododsek prvá veta a článok 53 ods. 7;

xxxiv)

článok 54 ods. 1, článok 54 ods. 2 prvý pododsek a článok 54 ods. 3;

xxxv)

článok 57 ods. 1 a 2, článok 57 ods. 8 a článok 57 ods. 10 prvý pododsek;

xxxvi)

článok 58 ods. 1 až 4;

xxxvii)

článok 63 ods. 1, 3 a 4;

xxxviii)

článok 64 ods. 1 až 5;

xxxix)

článok 65 ods. 1 až 5;

xxxx)

článok 66 ods. 1 až 4,a

b)

týkajúce sa nariadenia (EÚ) č. 600/2014

i)

články 3 ods. 1 a 3;

ii)

článok 4 ods. 3 prvý pododsek;

iii)

článok 6;

iv)

článok 7 ods. 1 tretí pododsek prvá veta;

v)

článok 8 ods. 1, 3 a 4;

vi)

článok 10;

vii)

článok 11 ods. 1 tretí pododsek prvá veta a článok 11 ods. 3 tretí pododsek;

viii)

článok 12 ods. 1;

ix)

článok 13 ods. 1;

x)

článok 14 ods. 1, článok 14 ods. 2 prvá veta a článok 14 ods. 3 druhá, tretia a štvrtá veta;

xi)

článok 15 ods. 1 prvý pododsek a článok 15 ods. 1 druhý pododsek, prvá a tretia veta, článok 15 ods. 2 a článok 15 ods. 4 druhá veta;

xii)

článok 17 ods. 1 druhá veta;

xiii)

článok 18 ods. 1 a 2, článok 18 ods. 4 prvá veta, článok 18 ods. 5 prvá veta, článok 18 ods. 6 prvý pododsek, článok 18 ods. 8 a 9;

xiv)

článok 20 ods. 1 a článok 20 ods. 2 prvá veta;

xv)

článok 21 ods. 1, 2 a 3;

xvi)

článok 22 ods. 2;

xvii)

článok 23 ods. 1 a 2;

xviii)

článok 25 ods. 1 a 2;

xix)

článok 26 ods. 1 prvý pododsek, článok 26 ods. 2 až 5, článok 26 ods. 6 prvý pododsek, článok 26 ods. 7 piaty a ôsmy pododsek;

xx)

článok 27 ods. 1;

xxi)

článok 28 ods. 1 a článok 28 ods. 2 prvý pododsek;

xxii)

článok 29 ods. 1 a 2;

xxiii)

článok 30 ods. 1;

xxiv)

článok 31 ods. 2 a 3;

xxv)

článok 35 ods. 1, 2 a 3;

xxvi)

článok 36 ods. 1, 2 a 3;

xxvii)

článok 37 ods. 1 a 3;

xxviii)

články 40, 41 a 42.

4.   Poskytovanie investičných služieb alebo vykonávanie investičných činností bez požadovaného povolenia alebo schválenia v súlade s nasledujúcimi ustanoveniam tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014 sa takisto považuje za porušenie tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014:

a)

článku 5 alebo článku 6 ods. 2 alebo článkov 34, 35, 39 alebo 59 tejto smernice, alebo

b)

článku 7 ods. 1 tretej vety alebo článku 11 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

5.   Nespolupráca alebo nevyhovenie v súvislosti s prešetrovaním, kontrolou alebo žiadosťou, na ktoré sa vzťahuje článok 69, sa takisto považuje za porušenie tejto smernice.

6.   V prípadoch porušení uvedených v odsekoch 3, 4 a 5 členské štáty v súlade s ich vnútroštátnym právom zabezpečia, aby príslušné orgány mali právomoc prijať a ukladať aspoň tieto správne sankcie a opatrenia:

a)

verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie fyzická alebo právnická osoba a povaha porušenia v súlade s článkom 71;

b)

príkaz, ktorým sa od fyzickej alebo právnickej osoby požaduje, aby upustila od konania a zdržala sa opakovania tohto konania;

c)

v prípade investičnej spoločnosti, organizátora trhu s povolením na prevádzkovanie MTF alebo OTF, regulovaného trhu, APA, CTP a ARM, odňatie alebo pozastavenie platnosti povolenia tejto inštitúcie v súlade s článkami 8, 43 a 65;

d)

dočasný, alebo v prípade opakovaných vážnych porušení trvalý zákaz vykonávať riadiace funkcie v investičných spoločnostiach pre ktoréhokoľvek člena riadiaceho orgánu investičnej spoločnosti alebo akúkoľvek inú fyzickú osobu, ktorá je zodpovedná za porušenie;

e)

dočasný zákaz pre investičnú spoločnosť byť členom regulovaných trhov alebo MTF alebo zúčastňovať sa na týchto trhoch alebo byť klientom OTF;

f)

v prípade právnickej osoby maximálne správne pokuty vo výške aspoň 5 000 000 EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, zodpovedajúca hodnota v národnej mene k 2. júlu 2014 alebo až do 10 % celkového ročného obratu tejto právnickej osoby podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom; v prípade, že je právnická osoba materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, ktorý musí vypracúvať konsolidovanú účtovnú závierku v súlade so smernicou 2013/34/EÚ, príslušným celkovým ročným obratom je celkový ročný obrat alebo zodpovedajúci typ príjmu v súlade s príslušnými legislatívnymi aktmi o účtovníctve podľa poslednej dostupnej konsolidovanej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom hlavnej materskej spoločnosti;

g)

v prípade fyzickej osoby maximálne správne pokuty vo výške aspoň 5 000 000 EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, zodpovedajúca hodnota v národnej mene k 2. júlu 2014;

h)

maximálne správne pokuty vo výške minimálne dvojnásobku sumy ziskov vyplývajúcich z porušenia v prípade, že tieto zisky možno určiť, a to aj vtedy, keď presahujú maximálne sumy uvedené v písmenách f) a g).

7.   Členské štáty môžu oprávniť príslušné orgány na ukladanie typov sankcií dodatočných k sankciám uvedeným v odseku 6 alebo na ukladanie sankcií prevyšujúcich sumy uvedené v odseku 6 písm. f), g) a h).

Článok 71

Uverejnenie rozhodnutí

1.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány uverejňovali na svojich oficiálnych internetových stránkach všetky rozhodnutia o uložení správnej sankcie alebo opatrenia za porušenie nariadenia (EÚ) č. 600/2014 alebo vnútroštátnych ustanovení prijatých pri vykonávaní tejto smernice bez zbytočného odkladu po tom, ako o rozhodnutí bola informovaná osoba, ktorej bola sankcia uložená. Uverejnenie zahŕňa aspoň informácie o druhu a povahe porušenia a o totožnosti zodpovedných osôb. Táto povinnosť sa nevzťahuje na rozhodnutia, ktorými sa ukladajú opatrenia vyšetrovacej povahy.

Ak však príslušný orgán považuje uverejnenie totožnosti právnických osôb alebo osobných údajov fyzických osôb na základe individuálneho posúdenia uskutočneného v súvislosti s primeranosťou uverejnenia takýchto údajov za neprimerané, alebo ak uverejnenie ohrozuje stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie, členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány:

a)

odložili uverejnenie rozhodnutia o uložení sankcie alebo opatrenia až dovtedy, kým pominú dôvody na neuverejnenie;

b)

uverejnili rozhodnutie o uložení sankcie alebo opatrenia na anonymnom základe spôsobom, ktorý je v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ak takéto anonymné uverejnenie zabezpečí účinnú ochranu príslušných osobných údajov;

c)

vôbec neuverejnili rozhodnutie o uložení sankcie alebo opatrenia v prípade, že sa možnosti uvedené v písmenách a) a b) považujú za nedostatočné na to, aby sa nimi zabezpečilo:

i)

neohrozenie stability finančných trhov;

ii)

primeranosť uverejnenia takýchto rozhodnutí s ohľadom na opatrenia, ktoré sa považujú za menej významné.

V prípade rozhodnutia uverejniť sankciu alebo opatrenie na anonymnom základe sa uverejnenie príslušných údajov môže na primerané obdobie odložiť, ak sa predpokladá, že v rámci tohto obdobia dôvody na anonymné uverejnenie pominú.

2.   Ak je rozhodnutie o uložení sankcie alebo opatrenia predmetom odvolania podaného príslušným súdnym alebo iným orgánom, príslušné orgány bezodkladne uverejnia na svojej oficiálnej internetovej stránke aj túto informáciu a akékoľvek ďalšie informácie o výsledku tohto odvolania. Okrem toho sa uverejní aj každé rozhodnutie, ktorým sa ruší predchádzajúce rozhodnutie o uložení sankcie alebo opatrenia.

3.   Príslušné orgány zabezpečia, aby každé uverejnenie podľa tohto článku zostalo na ich oficiálnej internetovej stránke aspoň päť rokov po jeho uverejnení. Osobné údaje obsiahnuté v uverejnení sa uchovajú na oficiálnej internetovej stránke príslušného orgánu na obdobie, ktoré je potrebné v súlade s príslušnými predpismi o ochrane údajov.

Príslušné orgány informujú orgán ESMA o všetkých správnych sankciách, ktoré boli uložené, ale neboli uverejnené v súlade s odsekom 1 písm. c), ako aj o každom s nimi súvisiacom odvolaní a jeho výsledku. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány získali informácie a konečný rozsudok o každej uloženej trestnej sankcii a postúpili ich orgánu ESMA. Orgán ESMA vedie centrálnu databázu sankcií, ktoré jej boli oznámené, a to výlučne na účely výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi. Uvedená databáza je prístupná len pre príslušné orgány a aktualizuje sa na základe informácií, ktoré príslušné orgány poskytujú.

4.   Členské štáty poskytnú orgánu ESMA každoročne súhrnné informácie týkajúce sa všetkých sankcií a opatrení uložených v súlade s odsekmi 1 a 2. Táto povinnosť sa nevzťahuje na opatrenia vyšetrovacej povahy.

Ak sa členské štáty rozhodli v súlade s článkom 70, že stanovia trestné sankcie za porušenie ustanovení uvedených v tomto článku, ich príslušné orgány poskytnú orgánu ESMA každý rok anonymné a súhrnné údaje o všetkých uskutočnených vyšetrovaní trestných činov a uložených trestných sankciách. Orgán ESMA uverejní informácie o uložených trestných sankciách vo výročnej správe.

5.   Ak príslušný orgán zverejní správne opatrenie, sankciu alebo trestnú sankciu, podá zároveň o tejto skutočnosti správu orgánu ESMA.

6.   Ak sa uverejnená trestná alebo správna sankcia týka investičnej spoločnosti, organizátora trhu, poskytovateľa služieb vykazovania údajov, úverovej inštitúcie, pokiaľ ide o investičné služby a činnosti alebo vedľajšie služby, alebo pobočky spoločností z tretích krajín, ktorá má povolenie v súlade s touto smernicou, orgán ESMA pridá do príslušného registra odkaz na uverejnenú sankciu.

7.   Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov týkajúcich sa postupov a formulárov na poskytovanie informácií uvedených v tomto článku.

Orgán ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 3. januára 2016.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 72

Výkon právomoci dohľadu a právomoc ukladať sankcie

1.   Príslušné orgány vykonávajú právomoci v oblasti dohľadu vrátane vyšetrovacích právomocí a právomoci ukladať nápravné opatrenia podľa článku 69 a právomoci ukladať sankcie uvedené v článku 70 v súlade so svojimi národnými právnymi rámcami:

a)

priamo;

b)

v spolupráci s inými orgánmi;

c)

na svoju zodpovednosť delegovaním subjektom, na ktoré sa delegovali úlohy podľa článku 67 ods. 2, alebo

d)

podaním návrhu príslušným súdnym orgánom.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány pri určovaní typu a úrovne správnej sankcie alebo opatrenia uložených v rámci vykonávania právomoci ukladať sankcie podľa článku 70 vzali do úvahy všetky dôležité okolnosti, a to v náležitých prípadoch vrátane týchto:

a)

závažnosť a trvanie porušenia;

b)

mieru zodpovednosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je zodpovedná za porušenie;

c)

finančná sila zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby, a to najmä podľa celkového obratu zodpovednej právnickej osoby alebo ročného príjmu a čistých aktív zodpovednej fyzickej osoby;

d)

rozsah ziskov, ktoré zodpovedná fyzická alebo právnická osoba dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila, pokiaľ ich možno určiť;

e)

straty vzniknuté tretím stranám spôsobené týmto porušením, pokiaľ ich možno určiť;

f)

úroveň spolupráce zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby s príslušným orgánom bez toho, aby tým bola dotknutá potreba zabezpečiť vrátenie ziskov, ktoré táto osoba dosiahla, alebo strát, ktorým zabránila;

g)

predchádzajúce porušenia, ktorých sa dopustila zodpovedná fyzická alebo právnická osoba.

Príslušné orgány môžu pri určovaní typu a úrovne správnych sankcií a opatrení zohľadniť okrem faktorov uvedených v prvom pododseku aj ďalšie faktory.

Článok 73

Ohlasovanie porušení

1.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány zaviedli účinné mechanizmy na umožnenie ohlasovania potenciálnych alebo skutočných porušení ustanovení nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a vnútroštátnych ustanovení prijatých na vykonanie tejto smernice, príslušným orgánom.

Mechanizmy uvedené v prvom pododseku zahŕňajú aspoň:

a)

osobitné postupy prijímania správ o potenciálnych alebo skutočných porušeniach a ich skúmaní vrátane zriadenia bezpečných komunikačných kanálov pre takéto správy;

b)

vhodnú ochranu zamestnancov finančných inštitúcií, ktorí ohlásia porušenia, ku ktorým došlo v rámci finančnej inštitúcie, a to minimálne proti odplate, diskriminácii alebo iným typom nespravodlivého zaobchádzania;

c)

ochranu totožnosti osoby, ktorá ohlási porušenia, ako aj fyzickej osoby, ktorá je údajne zodpovedná za porušenie, vo všetkých štádiách postupov okrem prípadu, keď sa takáto ohlasovacia povinnosť ukladá vo vnútroštátnom právnom predpise v rámci ďalšieho vyšetrovania alebo následného správneho alebo súdneho konania.

2.   Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti, organizátori trhu, poskytovatelia služieb vykazovania údajov, úverové inštitúcie, pokiaľ ide o investičné služby alebo činnosti alebo vedľajšie služby, a pobočky spoločností z tretích krajín mali zavedené vhodné postupy pre svojich zamestnancov na vnútorné ohlasovanie potenciálnych alebo skutočných porušení prostredníctvom osobitného, nezávislého a autonómneho kanála.

Článok 74

Právo odvolať sa

1.   Členské štáty zabezpečia, aby každé rozhodnutie prijaté v rámci ustanovení nariadenia (EÚ) č. 600/2014 alebo v zmysle zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení prijatých v súlade s touto smernicou bolo riadne odôvodnené a podliehalo právu odvolať sa na súde. Právo odvolať sa na súde sa uplatní aj vtedy, ak sa v prípade žiadosti o povolenie, v ktorej sú uvedené všetky požadované informácie, neprijme do šiestich mesiacov od jej podania žiadne rozhodnutie.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa jeden alebo viaceré z nižšie uvedených orgánov určených vnútroštátnymi právnymi predpismi v záujme spotrebiteľov a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi mohli takisto obrátiť na súdy alebo príslušné správne orgány s cieľom zabezpečiť uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a vnútroštátnych opatrení prijatými na vykonávanie tejto smernice:

a)

orgány verejnej moci alebo ich zástupcovia;

b)

spotrebiteľské organizácie, ktoré majú oprávnený záujem na ochrane spotrebiteľov;

c)

profesijné organizácie, ktoré majú oprávnený záujem na opatreniach na ochranu svojich členov.

Článok 75

Mechanizmus mimosúdneho riešenia sťažností spotrebiteľov

1.   Členské štáty zabezpečia zavedenie účinných a efektívnych konaní o sťažnostiach a o opravných prostriedkoch pre mimosúdne urovnávania spotrebiteľských sporov týkajúcich sa poskytovania investičných a vedľajších služieb poskytovaných investičnými spoločnosťami, v prípade potreby s využitím existujúcich orgánov. Členské štáty ďalej zabezpečia, aby všetky investičné spoločnosti dodržiavali rozhodnutia jedného alebo viacerých takýchto orgánov vykonávajúcich takéto konania o sťažnostiach a o opravných prostriedkoch.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby tieto orgány pri riešení cezhraničných sporov aktívne spolupracovali so svojimi protistranami v iných členských štátoch.

3.   Príslušné orgány oznámia orgánu ESMA aké mechanizmy uplatňovania sťažností a opravných prostriedkov uvedené v odseku 1 sú dostupné v ich jurisdikcii.

Orgán ESMA uverejní zoznam všetkých mimosúdnych mechanizmov na svojej internetovej stránke a priebežne ho aktualizuje.

Článok 76

Služobné tajomstvo

1.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány, všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušné orgány alebo subjekty, na ktoré boli delegované úlohy podľa článku 67 ods. 2, ako aj audítori a znalci, ktorí dostávajú pokyny od príslušných orgánov, boli viazaní povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo. Nesmú vyzradiť žiadne dôverné informácie, s ktorými sa oboznámili pri výkone svojich povinností, s výnimkou ich poskytnutia v prehľadnej alebo súhrnnej podoby, na základe ktorej nemožno identifikovať žiadne jednotlivé investičné spoločnosti, organizátorov trhu, regulované trhy alebo žiadne iné osoby, bez toho, aby boli dotknuté požiadavky vnútroštátneho trestného alebo daňového práva alebo iné ustanovenia tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

2.   Ak bol na investičnú spoločnosť, organizátora trhu alebo na regulovaný trh vyhlásený konkurz alebo ak sú v nútenej likvidácii, dôverné informácie, ktoré sa netýkajú tretích osôb, sa môžu vyzradiť v občianskoprávnych alebo obchodných súdnych konaniach, ak to je pre konanie potrebné.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky vnútroštátneho trestného alebo daňového práva, iné príslušné orgány, inštitúcie alebo fyzické alebo právnické osoby ako príslušné orgány, ktoré získajú dôverné informácie podľa tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014, ich môžu použiť iba pri výkone svojich povinností a na vykonávanie svojich funkcií, pričom pokiaľ ide o príslušné orgány, v rámci pôsobnosti tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014, alebo pokiaľ ide o iné orgány, inštitúcie alebo fyzické alebo právnické osoby, na účely, na ktoré im boli tieto informácie poskytnuté a/alebo v rámci správnych alebo súdnych konaní, ktoré výslovne súvisia s výkonom týchto funkcií. Ak s tým však príslušný orgán alebo iný orgán, inštitúcia alebo osoba, ktorá oznámila informácie súhlasí, orgán, ktorý dostal informácie, ich môže použiť na iné účely.

4.   Každá dôverná informácia získaná, vymenená alebo oznámená podľa tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014 podlieha podmienkam služobného tajomstva ustanoveným v tomto článku. Tento článok však nebráni príslušným orgánom vymieňať alebo oznamovať dôverné informácie v súlade s touto smernicou alebo nariadením (EÚ) č. 600/2014 a s ostatnými smernicami alebo nariadeniami, ktoré sa uplatňujú na investičné spoločnosti, úverové inštitúcie, penzijné fondy, PKIPCP, AIF, sprostredkovateľov poistenia alebo zaistenia, poisťovní, regulované trhy, organizátorov trhov, CCP a CDCP, alebo v ostatných prípadoch so súhlasom príslušného orgánu alebo iného orgánu alebo inštitúcie alebo fyzickej alebo právnickej osoby, ktoré informácie oznámili.

5.   Tento článok nebráni príslušným orgánom vymieňať alebo oznamovať dôverné informácie, ktoré neboli získané od príslušného orgánu iného členského štátu, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 77

Vzťahy s audítormi

1.   Členské štáty stanovia aspoň to, aby každá osoba oprávnená v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/EC (49), ktorá vykonáva v investičnej spoločnosti, na regulovanom trhu alebo u poskytovateľa služieb vykazovania údajov úlohu uvedenú v článku 34 smernice 2013/34/EÚ, alebo v článku 73 smernice 2009/65/EHS, alebo akúkoľvek inú zákonom uloženú úlohu, bola povinná okamžite oznámiť príslušným orgánom akúkoľvek skutočnosť alebo rozhodnutie týkajúce sa tohto podniku, o ktorých sa dozvedela pri výkone tejto úlohy a ktoré by mohli:

a)

predstavovať závažné porušenie zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení, ktoré ustanovujú podmienky upravujúce povoľovanie, alebo ktoré špecificky upravujú výkon činností investičných spoločností;

b)

ovplyvniť plynulé fungovanie investičnej spoločnosti;

c)

viesť k odmietnutiu overenia účtovnej závierky alebo k vyjadreniu výhrad.

Táto osoba je tiež povinná oznamovať všetky skutočnosti a rozhodnutia, o ktorých sa dozvie v priebehu vykonávania jednej z úloh uvedených v prvom pododseku v podniku, ktorý má úzke väzby s investičnou spoločnosťou, v rámci ktorej vykonáva túto úlohu.

2.   Sprístupnenie akejkoľvek skutočnosti alebo rozhodnutia uvedeného v odseku 1 v dobrej viere príslušným orgánom osobami oprávnenými v zmysle smernice 2006/43/ES nepredstavuje porušenie akéhokoľvek zmluvného alebo právneho obmedzenia sprístupnenia informácií a nezakladá zodpovednosť týchto osôb.

Článok 78

Ochrana údajov

Spracovanie osobných údajov zhromaždených pri výkone právomocí v oblasti dohľadu vrátane vyšetrovacích právomocí v súlade s touto smernicou alebo na účely výkonu týchto právomocí sa vykonáva v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES, a ak je to vhodné v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

KAPITOLA II

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi členských štátov a s orgánom ESMA

Článok 79

Povinnosť spolupracovať

1.   Príslušné orgány rôznych členských štátov navzájom spolupracujú vždy, keď je to potrebné na účely plnenia ich úloh podľa tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014, na základe svojich právomocí ustanovených buď touto smernicou alebo nariadením (EÚ) č. 600/2014, alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Ak sa členské štáty rozhodli v súlade s článkom 70, že stanovia trestné sankcie za porušenie ustanovení uvedených v danom článku, zabezpečia zavedenie vhodných opatrení, aby príslušné orgány mali všetky právomoci potrebné na spoluprácu so súdnymi orgánmi v rámci ich jurisdikcie, aby mohli získať konkrétne informácie týkajúce sa vyšetrovaní trestných činov alebo trestných konaní začatých z dôvodu možného porušenia tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a poskytnúť tieto informácie ostatným príslušným orgánom a orgánu ESMA a splniť si tak povinnosť vzájomnej spolupráce a spolupráce s orgánom ESMA na účely tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

Príslušné orgány poskytnú pomoc príslušným orgánom iných členských štátov. Predovšetkým si navzájom vymieňajú informácie a spolupracujú na všetkých vyšetrovaniach alebo činnostiach dohľadu.

Príslušné orgány môžu takisto spolupracovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov, čo sa týka poskytnutia pomoci pri vymáhaní pokút.

S cieľom uľahčiť a urýchliť spoluprácu, a predovšetkým výmenu informácií, členské štáty určia jediný príslušný orgán ako kontaktné miesto na účely tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014. Členské štáty oznámia Komisii, orgánu ESMA a ostatným členským štátom názvy orgánov, ktoré sú určené na prijímanie žiadostí o výmenu informácií alebo spoluprácu podľa tohto odseku. Orgán ESMA uverejní zoznam všetkých týchto orgánov na svojej internetovej stránke a priebežne ho aktualizuje.

2.   Ak majú pri zohľadnení situácie na trhoch s cennými papiermi v hostiteľskom členskom štáte operácie na obchodnom mieste, ktoré vytvorilo mechanizmy v hostiteľskom členskom štáte, podstatný význam pre fungovanie trhov s cennými papiermi a ochranu investorov v tomto hostiteľskom členskom štáte, domovské a hostiteľské príslušné orgány obchodného miesta uzavrú primerané dohody o spolupráci.

3.   Členské štáty prijmú potrebné administratívne a organizačné opatrenia na uľahčenie pomoci podľa odseku 1.

Príslušné orgány môžu využiť svoje právomoci na účely spolupráce aj v prípadoch, keď vyšetrovaný prípad nie je porušením žiadneho platného nariadenia v tomto členskom štáte.

4.   Ak má príslušný orgán odôvodnené podozrenie, že subjekty nepodliehajúce jeho dohľadu uskutočňujú alebo uskutočnili na území iného členského štátu činy, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014, oznámi to čo najpodrobnejšie príslušnému orgánu tohto iného členského štátu a orgánu ESMA. Príslušný orgán, ktorému sa uvedená skutočnosť oznámila, prijme potrebné opatrenia. Informuje oznamujúci príslušný orgán a orgán ESMA o konečnom výsledku opatrení a podľa možnosti o dôležitých predbežných výsledkoch. Týmto odsekom nie je dotknutá právomoc oznamujúceho príslušného orgánu.

5.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 4, príslušné orgány oznámia orgánu ESMA a ostatným príslušným orgánom podrobnosti o:

a)

každej žiadosti o zníženie veľkosti pozície alebo expozície podľa článku 69 ods. 2 písm. o);

b)

každom obmedzení schopnosti osôb uzavrieť kontrakt na komoditný derivát podľa článku 69 ods. 2 písm. p).

Oznámenie v prípade potreby obsahuje podrobnosti o žiadosti alebo žiadosti podľa článku 69 ods. 2 písm. j) vrátane totožnosti osoby alebo osôb, ktorým je určená, a jej dôvodov, ako aj podrobnosti o rozsahu obmedzení zavedených podľa článku 69 ods. 2 písm. p) vrátane informácií o dotknutej osobe, príslušných finančných nástrojoch, všetkých obmedzení na veľkosť pozícií, ktoré môže osoba v každom čase držať, všetkých súvisiacich výnimkách udelených v súlade s článkom 57 a ich dôvodoch.

Oznámenie sa vydá minimálne 24 hodín pred tým, ako akcie alebo opatrenia majú nadobudnúť účinnosť. Vo výnimočných prípadoch príslušný orgán môže vydať oznámenie skôr ako 24 hodín pred tým, ako má opatrenie nadobudnúť účinnosť, ak nie je možné dodržať lehotu 24 hodín.

Príslušný orgán členského štátu, ktorému sa doručuje oznámenie podľa tohto odseku, môže prijať opatrenia v súlade s článkom 69 ods. 2 písm. o) alebo p), pokiaľ sa presvedčí, že toto opatrenie je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa iného príslušného orgánu. Príslušný orgán takisto vydá oznámenie v súlade s týmto odsekom v prípade, že navrhuje prijať opatrenia.

Ak opatrenie podľa tohto odseku prvého pododseku písm. a) alebo b) súvisí s veľkoobchodnými energetickými produktmi, príslušný orgán takisto informuje Agentúru pre spoluprácu regulačných orgánov (ACER) v oblasti energetiky zriadenú nariadením (ES) č. 713/2009.

6.   Pokiaľ ide o emisné kvóty, príslušné orgány by mali spolupracovať s verejnými orgánmi s právomocami v oblasti dozoru nad spotovými trhmi a aukciami a s príslušnými orgánmi, správcami registrov a inými verejnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad dodržiavaním ustanovení smernice 2003/87/ES, aby si zabezpečili možnosť získavať konsolidovaný prehľad o trhoch s emisnými kvótami.

7.   Príslušné orgány by mali v súvislosti s poľnohospodárskymi komoditnými derivátmi podávať správy verejným orgánom s právomocami v oblasti dohľadu, správy a regulácie fyzických poľnohospodárskych trhov podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a mali by s nimi spolupracovať.

8.   Komisii je splnomocnená prijať v súlade s článkom 89 delegované akty na stanovenie kritérií, podľa ktorých by sa mohli činnosti obchodného miesta v hostiteľskom členskom štáte považovať za kritériá, ktoré majú podstatný význam pre fungovanie trhov s cennými papiermi a ochranu investorov v tomto hostiteľskom členskom štáte.

9.   Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov na stanovenie štandardných formulárov, vzorov a postupov, ktoré sa majú použiť pri dohodách o spolupráci uvedených v odseku 2.

Orgán ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 3. januára 2016.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 80

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi v činnostiach dohľadu pri kontrolách na mieste alebo inšpekciách

1.   Príslušný orgán jedného členského štátu môže požiadať príslušný orgán druhého členského štátu o spoluprácu pri výkone dohľadu alebo pri kontrolách na mieste alebo inšpekciách. V prípade investičných spoločností, ktoré sú diaľkovými členmi alebo účastníkmi regulovaného trhu, sa príslušný orgán regulovaného trhu môže rozhodnúť, že ich osloví priamo, pričom v takom prípade o tom informuje príslušný orgán domovského členského štátu diaľkového člena alebo účastníka.

Ak príslušný orgán dostane požiadavku týkajúcu sa kontroly na mieste alebo inšpekcie v rámci svojich právomocí:

a)

sám vykoná kontrolu alebo vyšetrovaniu;

b)

povolí žiadajúcemu orgánu vykonať kontrolu alebo vyšetrovanie;

c)

povolí audítorom alebo expertom vykonať kontrolu alebo vyšetrovanie.

2.   S cieľom zbližovať postupy dohľadu sa orgán ESMA môže podieľať na činnostiach kolégií orgánov dohľadu vrátane kontrol na mieste alebo inšpekcií, ktoré vykonávajú spoločne dva príslušné orgány alebo viac príslušných orgánov v súlade s článkom 21 nariadenia (EÚ) č.1095/2010.

3.   Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na určenie informácií, ktoré si príslušné orgány vymieňajú pri spolupráci pri výkone dohľadu, pri kontrolách na mieste a pri inšpekciách.

Orgán ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do 3. júla 2015.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4.   Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov na stanovenie štandardných formulárov, vzorov a postupov, ktoré majú príslušné orgány použiť pri spolupráci pri výkone dohľadu, kontrolách na mieste a pri inšpekciách.

Orgán ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 3. januára 2016.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 81

Výmena informácií

1.   Príslušné orgány členských štátov, ktoré boli určené ako kontaktné miesta na účely tejto smernice a nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v súlade s článkom 79 ods. 1 tejto smernice, si bezodkladne navzájom poskytnú informácie požadované na účely vykonania povinností príslušných orgánov určených v súlade s článkom 67 ods. 1 tejto smernice, ktoré sú uvedené v ustanoveniach prijatých podľa tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014.

Príslušné orgány, ktoré si navzájom vymieňajú informácie s inými príslušnými orgánmi podľa tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 600/2014, môžu uviesť v čase komunikácie, že takéto informácie sa nesmú sprístupniť bez ich výslovného súhlasu, v takom prípade sa takéto informácie môžu vymieňať len na tie účely, na ktoré orgány poskytli svoj súhlas.

2.   Príslušný orgán určený ako kontaktné miesto v súlade s článkom 79 ods. 1 môže odovzdať informácie získané podľa odseku 1 tohto článku a článkov 77 a 88 orgánom uvedeným v článku 67 ods. 1. Tieto orgány ich môžu poskytnúť iným orgánom alebo fyzickým alebo právnickým osobám výlučne na základe výslovného súhlasu príslušných orgánov, ktoré ich poskytli, a iba na účely, na ktoré poskytli tieto orgány svoj súhlas; to neplatí pre náležite odôvodnené prípady. V náležite odôvodnených prípadoch kontaktné miesto bezodkladne informuje kontaktné miesto, ktoré poslalo informácie.

3.   Orgány uvedené v článku 71, ako aj ostatné inštitúcie alebo fyzické a právnické osoby, ktoré dostanú dôverné informácie podľa odseku 1 tohto článku alebo podľa článkov 77 a 88, ich môžu využívať iba pri výkone svojich povinností, najmä:

a)

na kontrolu, či sú splnené podmienky upravujúce začatie činnosti investičných spoločností, a na uľahčenie monitorovania výkonu tejto činnosti na nekonsolidovanom alebo konsolidovanom základe, najmä vzhľadom na požiadavky kapitálovej primeranosti uložené v smernici 2013/36/EÚ, administratívne a účtovné postupy a mechanizmy vnútornej kontroly;

b)

na monitorovanie riadneho fungovania obchodných miest;

c)

na uloženie sankcií;

d)

pri opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam príslušných orgánov v rámci správneho konania;

e)

v súdnych konaniach začatých podľa článku 74;

f)

v mimosúdnych konaniach pri sťažnostiach investorov stanovených v článku 75.

4.   Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov na stanovenie štandardných formulárov, vzorov a postupov pre výmenu informácií.

Orgán ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 3. januára 2016.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

5.   Tento článok ani články 76 alebo 88 nebránia príslušnému orgánu, aby poskytoval orgánu ESMA, Európskemu výboru pre systémové riziká, centrálnym bankám, ESCB a ECB ako menovým orgánom, a v prípade potreby ani iným verejným orgánom zodpovedným za dohľad nad platobnými systémami a systémami vyrovnania dôverné informácie určené na plnenie ich úloh. Týmto orgánom alebo subjektom nebránia ani v tom, aby príslušným orgánom poskytovali také informácie, ktoré môžu potrebovať na účely vykonávania svojich funkcií ustanovených v tejto smernici alebo v nariadení (EÚ) č. 600/2014.

Článok 82

Záväzná mediácia

1.   Príslušné orgány môžu oznámiť orgánu ESMA prípady, keď boli zamietnuté alebo neboli vybavené v primeranej lehote tieto žiadosti:

a)

žiadosť o vykonanie činnosti dohľadu, kontroly na mieste alebo inšpekcie, ako sa stanovuje v článku 80, alebo

b)

žiadosť o výmenu informácií, ako sa stanovuje v článku 81.

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1 môže orgán ESMA konať v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 bez toho, aby boli dotknuté možnosti odmietnuť konať vo veci žiadosti o informácie, ako sa uvádza v článku 83 tejto smernice, ako aj bez toho, aby bola dotknutá možnosť orgánu ESMA konať v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 83

Odmietnutie spolupráce

Príslušný orgán môže odmietnuť konať v prípade žiadosti o spoluprácu pri výkone inšpekcie, kontroly na mieste alebo výkonu dohľadu, ako je stanovené v článku 84, alebo žiadosti o výmenu informácií, ako je stanovené v článku 81, iba ak:

a)

pred orgánmi požiadaného členského štátu sa už začali súdne konania v súvislosti s rovnakými skutkami a rovnakými osobami;

b)

v požiadanom členskom štáte bol už vynesený rozsudok v súvislosti s rovnakými skutkami a rovnakým osobami.

V prípade takého odmietnutia to príslušný orgán oznámi žiadajúcemu príslušnému orgánu a orgánu ESMA a poskytne im čo najpodrobnejšie informácie.

Článok 84

Konzultácie pred udelením povolenia

1.   S príslušnými orgánmi iného dotknutého členského štátu sa uskutočnia konzultácie pred udelením povolenia investičnej spoločnosti, na ktorú sa vzťahuje ktorákoľvek z týchto možností:

a)

je dcérskou spoločnosťou investičnej spoločnosti alebo organizátora trhu, alebo úverovej inštitúcie povolenej v inom členskom štáte;

b)

je dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti investičnej spoločnosti alebo úverovej inštitúcie povolenej v inom členskom štáte;

c)

je ovládaná rovnakými fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré ovládajú investičnú spoločnosť alebo úverovú inštitúciu povolenú v inom členskom štáte.

2.   S príslušným orgánom členského štátu zodpovedným za dohľad nad úverovými inštitúciami alebo poisťovňami sa uskutočnia konzultácie pred udelením povolenia investičnej spoločnosti alebo organizátorovi trhu, ktorý je ktorýmkoľvek z týchto subjektov:

a)

dcérskou spoločnosťou úverovej inštitúcie alebo poisťovne povolenej v Únii;

b)

dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti úverovej inštitúcie alebo poisťovne povolenej v Únii;

c)

ovládaný rovnakou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá ovláda úverovú inštitúciu alebo poisťovňu povolenú v Únii.

3.   Dotknuté príslušné orgány uvedené v odsekoch 1 a 2 sa najmä navzájom poradia pri hodnotení vhodnosti akcionárov alebo členov a dobrej povesti a skúseností osôb, ktoré skutočne riadia činnosť spojenú s vedením iného subjektu rovnakej skupiny. Vymieňajú si všetky informácie týkajúce sa vhodnosti akcionárov alebo členov a dobrého mena a skúseností osôb, ktoré skutočne riadia činnosť, ktoré môžu mať význam pre ostatné dotknuté príslušné orgány pri udeľovaní povolenia, ako aj priebežného hodnotenia dodržiavania podmienok výkonu činnosti.

4.   Orgán ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov na stanovenie štandardných formulárov, vzorov a postupov pre konzultácie s inými príslušnými orgánmi pred udelením povolenia.

Orgán ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do 3. januára 2016.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 85

Právomoci hostiteľských členských štátov

1.   Hostiteľské členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán mohol na štatistické účely nariadiť všetkým investičným spoločnostiam, ktoré majú pobočky na ich územiach, aby im pravidelne poskytovali správy o činnostiach týchto pobočiek.

2.   Pri plnení svojich povinností podľa tejto smernice hostiteľské členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán mohol nariadiť pobočkám investičných spoločností, aby poskytli informácie potrebné na monitorovanie dodržiavania predpisov stanovených hostiteľským členským štátom, ktoré sa na ne uplatňujú v prípadoch uvedených v článku 35 ods. 8 Tieto požiadavky nesmú byť prísnejšie, ako sú požiadavky, ktoré ten istý členský štát ukladá na usadené spoločnosti v prípade monitorovania ich dodržiavania rovnakých predpisov.

Článok 86

Predbežné opatrenia, ktoré má hostiteľský členský štát prijať

1.   Ak má príslušný orgán hostiteľského členského štátu jasné a preukázateľné dôvody na to, aby sa domnieval, že investičná spoločnosť vykonávajúca činnosť na jeho zemí na základe slobody poskytovať služby porušuje povinnosti vyplývajúce z ustanovení prijatých podľa tejto smernice, alebo že investičná spoločnosť, ktorá má pobočku na jeho území, porušuje povinnosti vyplývajúce z ustanovení prijatých podľa tejto smernice, ktoré neposkytujú právomoci príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, oznámi tieto zistenia príslušnému orgánu domovského členského štátu.

Ak napriek opatreniam, ktoré prijme príslušný orgán domovského členského štátu, alebo ak sa preukáže, že takéto opatrenia sú nedostatočné, investičná spoločnosť naďalej pokračuje v konaní spôsobom, ktorým sa jasne poškodzujú záujmy investorov hostiteľského členského štátu alebo riadne fungovanie trhov, uplatnia sa tieto opatrenia:

a)

príslušný orgán hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu prijme všetky vhodné opatrenia potrebné na ochranu investorov a riadneho fungovania trhov, čo zahŕňa aj možnosť zakázať poškodzujúcim investičným spoločnostiam, aby začali ďalšie transakcie na ich územiach. Takéto opatrenia sa bez zbytočného odkladu oznámia Komisii a orgánu ESMA a

b)

príslušný orgán hostiteľského členského štátu môže na prípad upozorniť orgán ESMA, ktorý môže konať v súlade s právomocami, ktoré sa mu udelili podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

2.   Ak príslušné orgány hostiteľského členského štátu zistia, že investičná spoločnosť, ktorá má pobočku na jeho území, porušuje právne alebo regulačné ustanovenia prijaté v tomto členskom štáte podľa tých ustanovení tejto smernice, ktoré priznávajú právomoci príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, tieto orgány príslušnej investičnej spoločnosti nariadia, aby ukončila protiprávny stav.

Ak dotknutá investičná spoločnosť nepodnikne potrebné opatrenia, príslušné orgány hostiteľského členského štátu prijmú všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušná investičná spoločnosť ukončila protiprávny stav. Podstata týchto opatrení sa oznámi príslušným orgánom domovského členského štátu.

Keď napriek opatreniam, ktoré prijme hostiteľský členský štát, investičná spoločnosť naďalej porušuje právne alebo regulačné ustanovenia uvedené v prvom pododseku, ktoré sú platné v hostiteľskom členskom štáte, príslušný orgán hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu prijme všetky vhodné opatrenia potrebné na ochranu investorov a riadneho fungovania trhov. Takéto opatrenia sa bez zbytočného odkladu oznámia Komisii a orgánu ESMA.

Okrem toho príslušný orgán hostiteľského členského štátu môže na prípad upozorniť orgán ESMA, ktorý môže konať v súlade s právomocami, ktoré sa mu udelili podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

3.   Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu regulovaného trhu, MTF alebo OTF má jasné a preukázateľné dôvody na to, aby sa domnieval, že takýto regulovaný trh, MTF alebo OTF porušuje povinnosti vyplývajúce z ustanovení prijatých podľa tejto smernice, oznámi tieto zistenia príslušnému orgánu domovského členského štátu regulovaného trhu alebo MTF, alebo OTF.

Ak napriek opatreniam, ktoré prijme príslušný orgán domovského členského štátu, alebo ak sa preukáže, že takéto opatrenia sú nedostatočné, uvedený regulovaný trh alebo MTF, alebo OTF naďalej pokračuje v konaní spôsobom, ktorým sa jasne poškodzujú záujmy investorov hostiteľského členského štátu alebo riadne fungovanie trhov, príslušný orgán hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu prijme všetky vhodné opatrenia potrebné na ochranu investorov a riadneho fungovania trhov, čo zahŕňa aj možnosť zabrániť uvedenému regulovanému trhu alebo MTF, alebo OTF v sprístupňovaní ich mechanizmov diaľkovým členom alebo účastníkom usadeným v hostiteľskom členskom štáte. Takéto opatrenia sa bez zbytočného odkladu oznámia Komisii a orgánu ESMA.

Okrem toho príslušný orgán hostiteľského členského štátu môže na prípad upozorniť orgán ESMA, ktorý môže konať v súlade s právomocami, ktoré sa mu udelili podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4.   Každé opatrenie prijaté podľa odsekov 1, 2 alebo 3 zahŕňajúce sankcie alebo obmedzenia činností investičnej spoločnosti alebo regulovaného trhu musí byť riadne odôvodnené a oznámené dotknutej investičnej spoločnosti alebo regulovanému trhu.

Článok 87

Spolupráca a výmena informácií s orgánom ESMA

1.   Príslušné orgány spolupracujú s orgánom ESMA na účely tejto smernice v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

2.   Príslušné orgány bez zbytočného odkladu poskytnú orgánu ESMA všetky informácie potrebné na plnenie jeho úloh podľa tejto smernice a podľa nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a v súlade s článkami 35 a 36 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

KAPITOLA III

Spolupráca s tretími krajinami

Článok 88

Výmena informácií s tretími krajinami

1.   Členské štáty a v súlade s článkom 33 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 aj orgán ESMA môžu uzatvoriť dohody o spolupráci zabezpečujúce výmenu informácií s príslušnými orgánmi tretích krajín, iba ak sa zaručí, že poskytované informácie budú podliehať služobnému tajomstvu prinajmenšom na takej úrovni, aká sa požaduje podľa článku 76. Takáto výmena informácií musí byť určená na plnenie úloh týchto príslušných orgánov.

Členský štát uskutočňuje prenos osobných údajov tretej krajine v súlade s kapitolou IV smernice 95/46/ES.

Orgán ESMA uskutočňuje prenos osobných údajov tretej krajine v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 45/2001.

Členské štáty a orgán ESMA môžu tiež uzatvoriť dohody o spolupráci zabezpečujúce výmenu informácií s orgánmi, subjektmi a fyzickými alebo právnickými osobami tretej krajiny zodpovednými za jednu alebo viacero týchto oblastí:

a)

dohľad nad úverovými inštitúciami, inými finančnými inštitúciami a poisťovňami a dohľad nad finančnými trhmi;

b)

likvidácia a konkurz investičných spoločností a iné podobné konania;

c)

vykonávanie povinných auditov účtovníctva investičných spoločností a iných finančných inštitúcií, úverových inštitúcií a poisťovní pri výkone ich funkcií dohľadu, alebo v prípade inštitúcií spravujúcich systémy náhrad, pri výkone ich funkcií;

d)

dohľad nad subjektmi, ktoré sa zúčastňujú na likvidácii a konkurze investičných spoločností a iných podobných konaniach;

e)

dohľad nad osobami poverenými vykonávaním povinných auditov účtovníctva poisťovní, úverových inštitúcií, investičných spoločností a iných finančných inštitúcií;

f)

dohľad nad osobami, ktoré pôsobia na trhoch s emisnými kvótami, na účel zaistenia konsolidovaného prehľadu o finančných a spotových trhoch;

g)

dohľad nad osobami, ktoré pôsobia na trhoch s poľnohospodárskymi komoditnými derivátmi, na účel zaistenia konsolidovaného prehľadu o finančných a spotových trhoch.

Dohody o spolupráci uvedené v treťom pododseku sa môžu uzatvoriť len vtedy, keď sa zaručí, že poskytnuté informácie budú podliehať služobnému tajomstvu prinajmenšom na takej úrovni, aká sa požaduje podľa článku 76. Takáto výmena informácií je určená na plnenie úloh týchto orgánov, subjektov alebo fyzických či právnických osôb. Keď dohoda o spolupráci zahŕňa prenos osobných údajov, ktorý uskutočňuje členský štát, tento prenos musí byť v súlade s kapitolou IV smernice 95/46/ES a s nariadením (ES) č. 45/2001 v prípade, ak je do prenosu zapojený orgán ESMA.

2.   Ak informácie pochádzajú z iného členského štátu, nemožno ich poskytnúť bez výslovného súhlasu príslušných orgánov, ktoré ich poskytli, a v náležitých prípadoch ich možno poskytnúť len na účely, na ktoré tieto orgány udelili svoj súhlas. To platí aj pre informácie poskytnuté príslušnými orgánmi tretieho štátu.

HLAVA VII

DELEGOVANÉ AKTY

Článok 89

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 3, článku 4 ods. 1 bod 2 druhý pododsek, článku 4 ods. 2, článku 13 ods. 1, článku 16 ods. 12, článku 23 ods. 4, článku 24 ods. 13, článku 25 ods. 8, článku 27 ods. 9, článku 28 ods. 3, článku 30 ods. 5, článku 31 ods. 4, článku 32 ods. 4, článku 33 ods. 8, článku 52 ods. 4, článku 54 ods. 4, článku 58 ods. 6, článku 64 ods. 7, článku 65 ods. 7 a článku 79 ods. 8 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 2. júla 2014.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 3, článku 4 ods. 1 bod 2 druhý pododsek, článku 4 ods. 2, článku 13 ods. 1, článku 16 ods. 12, článku 23 ods. 4, článku 24 ods. 13, článku 25 ods. 8, článku 27 ods. 9, článku 28 ods. 3, článku 30 ods. 5, článku 31 ods. 4, článku 32 ods. 4, článku 33 ods. 8, článku 52 ods. 4, článku 54 ods. 4, článku 58 ods. 6, článku 64 ods. 7, článku 65 ods. 7 a článku 79 ods. 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 3, článku 4 ods. 1 bod 2 druhý pododsek, článku 4 ods. 2, článku 13 ods. 1, článku 16 ods. 12, článku 23 ods. 4, článku 24 ods. 13, článku 25 ods. 8, článku 27 ods. 9, článku 28 ods. 3, článku 30 ods. 5, článku 31 ods. 4, článku 32 ods. 4, článku 33 ods. 8, článku 52 ods. 4, článku 54 ods. 4, článku 58 ods. 6, článku 64 ods. 7, článku 65 ods. 7 a článku 79 ods. 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 90

Správy a preskúmanie

1.   Do 3. marca 2019 Komisia po konzultácii s orgánom ESMA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o:

a)

fungovaní OTF, a to aj pokiaľ ide o ich osobitné použitie na obchodovanie párovaním voči vlastnému účtu, s prihliadnutím na skúsenosti, ktoré v oblasti dohľadu získali príslušné orgány, počet OTF s povolením v Únii a ich trhový podiel, a najmä po preskúmaní, či sú potrebné akékoľvek úpravy vymedzenia pojmu OTF a či je rozsah finančných nástrojov obsiahnutých v kategórii OTF naďalej primeraný;

b)

fungovaní režimu pre rastové trhy MSP s prihliadnutím na počet MTF registrovaných ako rastové trhy MSP, počet emitentov pôsobiacich na týchto trhoch a príslušné obchodované objemy.

V správe sa najmä posúdi, či prahová hodnota uvedená v článku 33 ods. 3 písm. a) zostáva vhodným minimom na dosiahnutie cieľov v prípade rastových trhov MSP, ako sa uvádza v tejto smernici;

c)

vplyve požiadaviek týkajúcich sa algoritmického obchodovania vrátane vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania;

d)

skúsenostiach s mechanizmom ukladania zákazu určitých produktov alebo praktík s prihliadnutím na počet, koľkokrát boli mechanizmy spustené, a ich účinky;

e)

uplatnení správnych a trestných sankcií, a najmä o potrebe ďalej zjednocovať správne sankcie stanovené za porušenie požiadaviek stanovených v tejto smernici a v nariadení (EÚ) č. 600/2014;

f)

vplyve uplatňovania obmedzení pozícií a kontroly nad riadením pozícií na likviditu, zneužívanie trhu a na riadne cenové podmienky a podmienky vyrovnania na trhoch s komoditnými derivátmi;

g)

vývoji cien za údaje týkajúce sa transparentnosti pred a po uzavretí obchodu od regulovaných trhov, MTF, OTF a APA;

h)

vplyve požiadavky na zverejnenie všetkých poplatkov, provízií a nepeňažných benefitov v súvislosti s poskytovaním investičnej služby alebo vedľajšej služby klientovi v súlade s článkom 24 ods. 9 vrátane jej vplyvu na riadne fungovanie vnútorného trhu cezhraničného investičného poradenstva.

2.   Komisia po konzultácii s orgánom ESMA predloží Európskemu parlamentu a Rade správy o fungovaní konsolidovaného informačného systému zriadeného v súlade s hlavou V. Správu týkajúcu sa článku 65 ods. 1 predloží do 3. septembra 2018. Správu týkajúcu sa článku 65 ods. 2 predloží do 3. septembra 2020.

V správach uvedených v prvom pododseku sa zhodnotí fungovanie konsolidovaného informačného systému z hľadiska týchto kritérií:

a)

dostupnosť a včasnosť informácií po uzavretí obchodu v konsolidovanom formáte zachytávajúcich všetky transakcie bez ohľadu na to, či sa vykonávajú na obchodných miestach alebo nie;

b)

dostupnosť a včasnosť úplných a čiastočných informácií po uzavretí obchodu, ktoré majú vysokú kvalitu, sú vo formátoch, ktoré sú pre účastníkov trhu ľahko prístupné a použiteľné, a sú dostupné na prijateľnom komerčnom základe.

V prípade, že Komisia dospeje k záveru, že CTP neposkytli informácie, ktoré by spĺňali kritériá stanovené v druhom pododseku, priloží k svojej správe žiadosť určenú orgánu ESMA o začatie rokovacieho konania na ustanovenie komerčného subjektu prevádzkujúceho konsolidovaný informačný systém, a to v rámci postupu verejného obstarávania, ktorý uskutoční orgán ESMA. Orgán ESMA začne toto konanie po prijatí žiadosti od Komisie za podmienok uvedených v žiadosti Komisie a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (50).

3.   Komisia je v prípade, že sa iniciuje postup uvedený v odseku 2, splnomocnená prijať v súlade s článkom 89 delegované akty týkajúce sa zmeny článkov 59 až 65 a oddielu D prílohy I k tejto smernici a článku 2 ods. 1 bodu 19 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, v ktorých sa spresnia opatrenia:

a)

na stanovenie trvania zmluvy komerčného subjektu prevádzkujúceho konsolidovaný informačný systém a postupu a podmienok obnovenia zmluvy a začatia nového verejného obstarávania;

b)

na ustanovenie toho, aby komerčný subjekt prevádzkujúci konsolidovaný informačný systém túto prevádzku vykonával na výlučnom základe a aby sa žiadnemu inému subjektu neudelilo povolenie na výkon činnosti ako CTP v súlade s článkom 59;

c)

na oprávnenie orgánu ESMA, aby zabezpečil, aby komerčný subjekt prevádzkujúci konsolidovaný informačný systém, ktorý bol ustanovený na základe verejného obstarávania, dodržiaval podmienky verejnej súťaže;

d)

na zabezpečenie toho, aby informácie po uzavretí obchodu, ktoré poskytuje komerčný subjekt prevádzkujúci konsolidovaný informačný systém, mali vysokú kvalitu, boli vo formátoch, ktoré sú pre účastníkov trhu ľahko prístupné a použiteľné, a boli v konsolidovanom formáte zachytávajúcom celý trh;

e)

na zabezpečenie toho, aby sa informácie po uzavretí obchodu poskytovali na primeranom komerčnom základe ako konsolidované aj nekonsolidované a aby spĺňali potreby používateľov týchto informácií v celej Únii;

f)

na zabezpečenie toho, aby obchodné miesta a APA za primeranú cenu sprístupnili svoje údaje o obchodoch komerčnému subjektu prevádzkujúcemu konsolidovaný informačný systém ustanovenému prostredníctvom postupu verejného obstarávania, ktorý uskutočnil orgán ESMA;

g)

na stanovenie mechanizmov pre prípad, že komerčný subjekt prevádzkujúci konsolidovaný informačný systém, ktorý bol ustanovený na základe verejného obstarávania, neplní podmienky verejnej súťaže;

h)

na stanovenie mechanizmov, na základe ktorých môžu CTP, ktorým bolo udelené povolenie podľa článku 59, pokračovať v prevádzke konsolidovaného informačného systému v prípadoch, keď sa neuplatňuje splnomocnenie stanovené v písmene b) tohto odseku alebo sa v rámci verejného obstarávania neustanovil žiadny subjekt, a to dovtedy, kým sa neukončí nové verejné obstarávanie a neustanoví sa komerčný subjekt na prevádzkovanie konsolidovaného informačného systém.

4.   Komisia do 1. januára 2018 a po konzultácii s orgánom ESMA a ACER vypracuje správu, v ktorej posúdi možný vplyv na ceny energií a fungovanie trhu s energiou, ako aj realizovateľnosť a prínosy z hľadiska zníženia rizika protistrany a systémového rizika a priame náklady, ktoré súvisia s podriadením energetických derivátových kontraktov C6 zúčtovacej povinnosti stanovenej v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a postupom zmierňovania rizika stanoveným v jeho článku 11 ods. 3 a ich zahrnutím do výpočtu zúčtovacej prahovej hodnoty podľa jeho článku 10.

Ak sa Komisia domnieva, že zahrnutie týchto kontraktov by nebolo realizovateľné a prospešné, v prípade potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh. Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 89 tejto smernice delegované akty týkajúce sa predĺženia 42-mesačného obdobia uvedeného v článku 95 ods. 1 tejto smernice raz o dva roky a ďalší raz o jeden rok.

Článok 91

Zmeny smernice 2002/92/ES

Smernica 2002/92/ES sa týmto mení takto:

1.

Článok 2 sa mení takto:

a)

v bode 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„S výnimkou kapitoly III (A) tejto smernice sa tieto činnosti nepovažujú za sprostredkovanie ani distribúciu poistenia, ak ich vykonáva poisťovňa alebo zamestnanec poisťovne, ktorý koná na zodpovednosť poisťovne.“;

b)

dopĺňa sa tento bod:

„(13)

‚investičný produkt založený na poistení‘ je na účely kapitoly III (A) investičný produkt s hodnotou splatnosti alebo odkupnou hodnotou, pričom táto hodnota splatnosti alebo odkupná hodnota je úplne alebo čiastočne priamo alebo nepriamo vystavená trhovým výkyvom a nezahŕňa:

a)

produkty neživotného poistenia uvedené v prílohe I k smernici 2009/138/ES (Odvetvia neživotného poistenia);

b)

zmluvy o životnom poistení, pri ktorých sú benefity vyplývajúce zo zmluvy splatné len v prípade úmrtia alebo nespôsobilosti v dôsledku zranenia, choroby alebo nemohúcnosti;

c)

dôchodkové produkty, ktoré sa na základe vnútroštátnych právnych predpisov chápu ako produkty, ktorých primárnym účelom je poskytnúť investorovi príjem počas dôchodku a ktoré investora oprávňujú na určité benefity;

d)

oficiálne uznané systémy dôchodkového poistenia zamestnancov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2003/41/ES alebo smernice 2009/138/ES;

e)

samostatné dôchodkové produkty, pri ktorých sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov požaduje finančný príspevok od zamestnávateľa a pri ktorých si zamestnávateľ ani zamestnanec nemôže vybrať dôchodkový produkt ani jeho poskytovateľa.“

2.

Vkladá sa táto kapitola:

KAPITOLA IIIA

Ďalšie požiadavky na ochranu spotrebiteľa v súvislosti s investičnými produktmi založenými na poistení

Článok 13a

Rozsah pôsobnosti

S prihliadnutím na výnimku uvedenú v článku 2 ods. 3 druhom pododseku sa touto kapitolou stanovujú ďalšie požiadavky poisťovniam, ktoré vykonávajú činnosti sprostredkovania poistenia a priamy predaj v súvislosti s predajom investičných produktov založených na poistení. Na tieto činnosti sa odkazuje ako na činnosti distribúcie poistenia.

Článok 13b

Predchádzanie konfliktom záujmov

Sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa zachovajú a prevádzkujú účinné organizačné a administratívne mechanizmy s cieľom uskutočňovať všetky primerané kroky na predchádzanie konfliktom záujmov, ako sa stanovuje v článku 13c, a ich nepriaznivému vplyvu na záujmy svojich zákazníkov.

Článok 13c

Konflikty záujmov

1.   Členské štáty od sprostredkovateľov poistenia a poisťovní požadujú, aby uskutočnili všetky primerané kroky na identifikáciu konfliktov záujmov medzi sebou navzájom (vrátane svojich manažérov, zamestnancov a viazaných sprostredkovateľov poistenia) alebo akoukoľvek osobou, ktorá je s nimi priamo alebo nepriamo spojená kontrolou, a ich zákazníkmi alebo medzi jedným zákazníkom a iným zákazníkom, ktoré vzniknú počas vykonávania ktorejkoľvek činnosti distribúcie poistenia.

2.   Ak organizačné alebo administratívne opatrenia uskutočnené sprostredkovateľom poistenia alebo poisťovňou v súlade s článkom 13b na zvládnutie konfliktov záujmov nie sú dostatočné na to, aby sa s primeranou istotou mohlo zaručiť, že sa zabráni riziku poškodenia záujmov klienta, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa jasne oboznámi klienta so všeobecnou povahou a/alebo zdrojmi konfliktu záujmov pred uskutočnením obchodu v jeho mene.

3.   Komisia je splnomocnená prijať v súlade s článkom 13e delegované akty na:

a)

vymedzenie krokov, o ktorých možno odôvodnene predpokladať, že ich sprostredkovatelia poistenia a poisťovne vykonajú s cieľom identifikovať, zabrániť, zvládnuť a odhaliť konflikty záujmov pri vykonávaní činností distribúcie poistenia;

b)

stanovenie vhodných kritérií na určenie druhov konfliktov záujmov, ktorých existencia môže poškodiť záujmy zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov sprostredkovateľa poistenia alebo poisťovne.

Článok 13d

Všeobecné zásady a informovanie zákazníkov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa pri vykonávaní činností distribúcie poistenia konal čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami svojich zákazníkov.

2.   Všetky informácie vrátane marketingovej komunikácie, ktorú adresuje sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom, musia byť jasné, prehľadné a nezavádzajúce. Marketingová komunikácia ako taká sa musí dať jasne identifikovať.

3.   Členské štáty môžu zakázať akceptovanie alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo iných peňažných benefitov vyplácaných alebo poskytnutých sprostredkovateľovi poistenia alebo poisťovni ktoroukoľvek treťou stranou alebo osobou konajúcou v mene tretej strany v súvislosti s distribúciou investičných produktov založených na poistení klientom.

Článok 13e

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13c sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 2. júla 2014.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 13c môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 13c nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.“

Článok 92

Zmeny smernice 2011/61/EÚ

Smernica 2011/61/EÚ sa mení takto:

1.

V článku 4 ods. 1 písm. r) sa dopĺňa tento bod:

„vii)

členský štát iný ako domovský členský štát, v ktorom správca AIF z EÚ poskytuje služby uvedené v článku 6 ods. 4;“.

2.

Článok 33 sa mení takto:

a)

názov sa nahrádza takto:

Podmienky spravovania AIF z EÚ usadeného v inom členskom štáte a poskytovania služieb v inom členskom štáte“;

b)

odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1.   Členské štáty zabezpečia, aby správca AIF z EÚ, ktorému bolo udelené povolenie, priamo alebo zriadením pobočky:

a)

spravoval AIF z EÚ usadený v inom členskom štáte za predpokladu, že správca AIF má povolenie na správu tohto typu AIF;

b)

poskytoval v inom členskom štáte služby uvedené v článku 6 ods. 4, na ktoré mu bolo vydané povolenie.

2.   Správca AIF, ktorý má v úmysle vykonávať činnosti a poskytovať služby uvedené v odseku 1 po prvýkrát, oznámi príslušným orgánom svojho domovského členského štátu tieto informácie:

a)

členský štát, v ktorom má v úmysle spravovať AIF priamo alebo zriadením pobočky a/alebo poskytovať služby uvedené v článku 6 ods. 4;

b)

program činnosti, v ktorom uvedie najmä služby, ktoré má v úmysle poskytovať, a/alebo AIF, ktoré má v úmysle spravovať.“

Článok 93

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia do 3. júla 2016 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uplatňujú tieto opatrenia od 3. januára 2017, s výnimkou ustanovení transponujúcich článok 65 ods. 2, ktoré sa uplatňujú od 3. septembra 2018.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernice zrušené touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.   Členské štáty uplatňujú opatrenia stanovené v článku 92 od 3. júla 2015.

3.   Členské štáty oznámia Komisii a orgánu ESMA znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 94

Zrušenie

Smernica 2004/39/ES zmenená aktmi uvedenými v časti A prílohy III k tejto smernici sa zrušuje s účinnosťou od 3. januára 2017 bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú stanovené v časti B prílohy III k tejto smernici.

Odkazy na smernicu 2004/39/ES alebo na smernicu 93/22/EHS sa považujú za odkazy na túto smernicu alebo na nariadenie (EÚ) č. 600/2014 a vykladajú sa v súlade s tabuľkami zhody stanovenými v prílohe IV tejto smernice.

Odkazy na pojmy vymedzené v smernici 2004/39/ES alebo v smernici 93/22/EHS alebo na ich články sa považujú za odkazy na rovnocenné pojmy vymedzené v tejto smernici alebo na články tejto smernice.

Článok 95

Prechodné ustanovenia

1.   Do 3. júla 2020:

<