EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0053

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES Text s významom pre EHP

OJ L 153, 22.5.2014, p. 62–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj

22.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/62


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/53/EÚ

zo 16. apríla 2014

o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES (3) bola opakovane podstatným spôsobom zmenená. Vzhľadom na nové zmeny, ktoré sa majú vykonať, by sa táto smernica mala v záujme prehľadnosti nahradiť.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (4) sa stanovujú pravidlá akreditácie orgánov posudzovania zhody, zavádza sa rámec dohľadu nad trhom výrobkov a pre kontroly výrobkov z tretích krajín a stanovujú všeobecné zásady týkajúce sa označenia CE.

(3)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES (5) sa stanovujú spoločné zásady a referenčné ustanovenia určené na uplatňovanie v odvetvových právnych predpisoch, aby sa zabezpečil pevný základ pre revíziu alebo prepracovanie daných právnych predpisov. Smernica 1999/5/ES by sa preto mala prispôsobiť uvedenému rozhodnutiu.

(4)

Na základné požiadavky ustanovené v smernici 1999/5/ES, ktoré sa týkajú koncových zariadení pre pevné siete, t. j. zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosti, osôb a domácich zvierat a ochranu majetku a primeranú úroveň elektromagnetickej kompatibility, sa primerane vzťahujú smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ (6) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ (7). Táto smernica by sa preto nemala uplatňovať na koncové zariadenia pre pevné siete.

(5)

Na otázky týkajúce sa hospodárskej súťaže na trhu s koncovými zariadeniami sa primerane vzťahuje smernica Komisie 2008/63/ES (8), a to najmä prostredníctvom povinnosti vnútroštátnych regulačných orgánov zabezpečiť zverejnenie podrobných technických špecifikácií rozhraní pre prístup k sieťam. Preto nie je potrebné zahrnúť do tejto smernice požiadavky na uľahčenie hospodárskej súťaže na trhu s koncovými zariadeniami, ktoré zahŕňa smernica 2008/63/ES.

(6)

Zariadenie, ktoré zámerne vysiela alebo prijíma rádiové vlny na účely rádiovej komunikácie alebo rádiovej determinácie, systematicky využíva rádiové frekvenčné spektrum. S cieľom zabezpečiť efektívne využívanie rádiového frekvenčného spektra a tak predchádzať škodlivému rušeniu, by každé takéto zariadenie malo spadať do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(7)

Ciele v súvislosti s bezpečnostnými požiadavkami stanovené v smernici 2014/35/EÚ v dostatočnej miere upravujú oblasť rádiových zariadení a preto by sa na nemalo prostredníctvom tejto smernice odkazovať a mali by sa na jej základe uplatňovať. S cieľom vyhnúť sa zbytočnému opakovaniu iných ustanovení, než sú ustanovenia týkajúce sa takýchto požiadaviek, by sa smernica 2014/35/EÚ nemala uplatňovať na rádiové zariadenia.

(8)

Základné požiadavky v oblasti elektromagnetickej kompatibility stanovené v smernici 2014/30/EÚ v dostatočnej miere upravujú oblasť rádiových zariadení, a preto by sa na ne malo prostredníctvom tejto smernice odkazovať a mali by sa na jej základe uplatňovať. S cieľom vyhnúť sa zbytočnému opakovaniu iných ustanovení, než sú ustanovenia týkajúce sa základných požiadaviek, smernica 2014/30/EÚ by sa nemala uplatňovať na rádiové zariadenia.

(9)

Táto smernica by sa mala uplatňovať na všetky formy dodávok vrátane predaja na diaľku.

(10)

S cieľom zaručiť, aby rádiové zariadenie efektívne využívalo rádiové frekvenčné spektrum a podporovalo účinné využívanie rádiového frekvenčného spektra, rádiové zariadenie by malo byť skonštruované tak, aby vysielač pri správnej inštalácii a údržbe, ako aj používaní na zamýšľané účely, vytváral emisie rádiových vĺn, ktoré nespôsobujú škodlivé rušenie, pričom nežiaduce emisie rádiových vĺn vytvorené vysielačom (napríklad v susedných kanáloch) s potenciálne negatívnym vplyvom na ciele politiky rádiového frekvenčného spektra by sa mali obmedziť na takú úroveň, aby sa podľa stavu techniky zamedzilo škodlivému rušeniu; a aby prijímač mal takú výkonnosť, ktorá mu umožní fungovať v súlade so zamýšľaným účelom a ochráni ho pred rizikom škodlivého rušenia, najmä zo spoločných alebo susedných kanálov, a pritom bude podporovať zlepšenia pri účinnom využívaní spoločných alebo susedných kanálov.

(11)

Aj keď samotné prijímače nespôsobujú škodlivé rušenie, charakteristiky prijímačov sú čoraz významnejším faktorom z hľadiska zabezpečenia efektívneho využívania rádiového frekvenčného spektra, a to prostredníctvom väčšej odolnosti prijímačov voči škodlivému rušeniu a nežiaducim signálom podľa príslušných základných požiadaviek harmonizačných právnych predpisov Únie.

(12)

V niektorých prípadoch je potrebná vzájomná spolupráca s inými rádiovými zariadeniami prostredníctvom sietí a pripojenie k rozhraniam vhodného typu po celej Únii. Interoperabilita medzi rádiovými zariadeniami a príslušenstvom ako nabíjačky zjednodušuje používanie rádiových zariadení a znižuje množstvo zbytočného odpadu a náklady. Treba obnoviť úsilie, pokiaľ ide o vývoj jednotnej nabíjačky pre konkrétne kategórie alebo triedy rádiových zariadení, najmä v prospech spotrebiteľov a iných koncových užívateľov; táto smernica by preto mala obsahovať osobitné požiadavky v tejto oblasti. Najmä mobilné telefóny, ktoré sú sprístupnené na trhu, by mali byť kompatibilné s univerzálnou nabíjačkou.

(13)

Ochranu osobných údajov a súkromia užívateľov a účastníkov rádiových zariadení a ochranu pred podvodmi možno zvýšiť prostredníctvom určitých funkcií rádiového zariadenia. Konštrukcia rádiových zariadení by preto mala v náležitých prípadoch takéto funkcie podporovať.

(14)

Rádiové zariadenia môžu mať zásadný význam pri zabezpečovaní prístupu k núdzovým službám. Rádiové zariadenia by sa preto mali v náležitých prípadoch navrhovať tak, aby podporovali funkcie potrebné na prístup k uvedeným službám.

(15)

Rádiové zariadenia sú dôležité pre blaho a zamestnanosť osôb so zdravotným postihnutím, ktoré predstavujú značný a stále sa zväčšujúci podiel obyvateľstva členských štátov. Rádiové zariadenia by sa mali z tohto dôvodu v náležitých prípadoch konštruovať tak, aby ich osoby so zdravotným postihnutím mohli používať bez úprav alebo len s minimálnou úpravou.

(16)

Súlad niektorých kategórií rádiových zariadení so základnými požiadavkami stanovenými v tejto smernici môže ovplyvniť pridanie softvéru alebo úprava ich súčasného softvéru. Užívateľ, rádiové zariadenie alebo tretia strana by mali mať možnosť nahrať softvér do rádiového zariadenia len vtedy, ak to následne neohrozí súlad uvedeného rádiového zariadenia s platnými základnými požiadavkami.

(17)

S cieľom doplniť alebo zmeniť určité nepodstatné prvky tejto smernice by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác súvisiacich s delegovanými aktmi uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(18)

S cieľom efektívne riešiť potreby v oblasti interoperability, ochrany osobných údajov a súkromia užívateľa a účastníka, ochrany pred podvodmi, prístupu k núdzovým službám, používania osobami so zdravotným postihnutím alebo zabránenia nevyhovujúcim kombináciám rádiových zariadení a softvéru by mala byť na Komisiu delegovaná právomoc prijímať právne akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o špecifikáciu kategórií alebo tried rádiových zariadení, ktoré musia spĺňať jednu alebo viacero dodatočných základných požiadaviek stanovených v tejto smernici, ktoré sa týkajú riešenia týchto potrieb.

(19)

Overenie zhody kombinácie rádiového zariadenia so softvérom zo strany rádiového zariadenia by sa nemalo zneužívať s cieľom zabrániť používaniu softvéru poskytnutého nezávislými stranami. Dostupnosť informácií o zhode zamýšľaných kombinácií softvéru a rádiových zariadení orgánom verejnej moci, výrobcom a užívateľom, by mala prispieť k uľahčeniu hospodárskej súťaže. V záujme dosiahnutia týchto cieľov by mala byť na Komisiu delegovaná právomoc prijímať právne akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o špecifikáciu kategórií alebo tried rádiových zariadení, v súvislosti s ktorými musia výrobcovia poskytovať informácie o súlade zamýšľaných kombinácií rádiových zariadení a softvéru so základnými požiadavkami stanovenými v tejto smernici.

(20)

Požiadavka registrovať rádiové zariadenie, ktoré sa má uviesť na trh, v centrálnom systéme, môže zvýšiť efektivitu a účinnosť dohľadu nad trhom a prispieť tým k zabezpečeniu vysokého stupňa súladu s touto smernicou. Takáto požiadavka predstavuje dodatočnú záťaž na hospodárske subjekty a mala by sa preto zaviesť len pre tie kategórie rádiových zariadení, v prípade ktorých sa nedosiahol vysoký stupeň zhody. S cieľom zaručiť uplatňovanie takejto požiadavky by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať právne akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o špecifikácie kategórií rádiových zariadení, ktoré výrobcovia musia registrovať v centrálnom systéme, a častí technickej dokumentácie, ktoré musia poskytnúť, na základe informácií o súlade rádiových zariadení poskytovaných členskými štátmi a po vyhodnotení rizika neuplatňovania základných požiadaviek.

(21)

Rádiové zariadenia spĺňajúce príslušné základné požiadavky by mali mať možnosť voľného pohybu. Takýmto zariadeniam by sa malo umožniť uvedenie do prevádzky a používanie na zamýšľané účely, v náležitých prípadoch v súlade s pravidlami pre udeľovanie povolení na používanie rádiového frekvenčného spektra a poskytovanie príslušnej služby.

(22)

S cieľom predchádzať zbytočným prekážkam obchodu s rádiovými zariadeniami v rámci vnútorného trhu, členské štáty by mali podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES (9) informovať ostatné členské štáty a Komisiu o svojich návrhoch v oblasti technických predpisov, ako sú rádiové rozhrania, pokiaľ uvedené technické predpisy neumožňujú členským štátom zabezpečiť súlad so záväznými aktmi Únie, ako sú napríklad rozhodnutia Komisie o harmonizovanom využívaní rádiového frekvenčného spektra prijaté podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES (10), alebo ak zodpovedajú rádiovým zariadeniam, ktoré možno v Únii uvádzať do prevádzky a používať bez obmedzení.

(23)

Poskytovanie informácií o rovnocennosti regulovaných rádiových rozhraní a ich podmienok používania odstraňuje prekážky vstupu rádiových zariadení na vnútorný trh. Komisia by preto mala posúdiť a stanoviť rovnocennosť regulovaných rádiových rozhraní a sprístupniť takéto informácie vo forme tried rádiových zariadení.

(24)

V súlade s rozhodnutím Komisie 2007/344/ES (11) majú členské štáty používať Informačný systém Európskeho komunikačného úradu (ECO – European Communications Office) o frekvenčnom spektre (EFIS – Frequeny Information System), aby boli prostredníctvom internetu verejnosti dostupné porovnateľné informácie o využívaní rádiového frekvenčného spektra v každom členskom štáte. Výrobcovia si pred uvedením rádiového zariadenia na trh môžu v systéme EFIS vyhľadať informácie o frekvenciách v každom členskom štáte a tak zistiť, či a za akých podmienok môže byť také rádiové zariadenie v danom členskom štáte používané. Nie je preto potrebné zahrnúť do tejto smernice dodatočné ustanovenia, ako napr. predbežné oznámenie, ktoré umožňuje, aby boli výrobcovia informovaní o podmienkach používania rádiových zariadení využívajúcich neharmonizované frekvenčné pásma.

(25)

Na účely podpory výskumu a predvádzacích činností by sa malo umožniť, aby v rámci veľtrhov, výstav a podobných podujatí, mohli byť vystavované rádiové zariadenia, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou a nemôžu byť uvedené na trh, za podmienky, že vystavovatelia zabezpečia, že sa návštevníkom poskytnú dostatočné informácie.

(26)

Hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za súlad rádiových zariadení s touto smernicou v závislosti od svojho postavenia v dodávateľskom reťazci, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti osôb a domácich zvierat a ochrany majetku, primeraná úroveň elektromagnetickej kompatibility, efektívne a účinné využívanie rádiového frekvenčného spektra a v prípade potreby vysoká úroveň ochrany iných verejných záujmov a aby sa zaručila spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie.

(27)

Všetky hospodárske subjekty, ktoré vstupujú do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali prijať primerané opatrenia, aby sa ubezpečili, že na trhu sprístupnia iba rádiové zariadenie, ktoré je v zhode s touto smernicou. Treba stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností, ktoré zodpovedá postaveniu každého hospodárskeho subjektu v rámci dodávateľského a distribučného reťazca.

(28)

Na uľahčenie komunikácie medzi hospodárskymi subjektmi, orgánmi dohľadu nad trhom a spotrebiteľmi by členské štáty mali tiež nabádať hospodárske subjekty na to, aby okrem poštovej adresy uvádzali aj adresu svojej webovej stránky.

(29)

Výrobca, ktorý má podrobné znalosti o procese navrhovania a výrobnom procese, je na vykonanie postupu posudzovania zhody najvhodnejší. Posudzovanie zhody by malo preto ostať výlučne povinnosťou samotného výrobcu.

(30)

Výrobca by mal poskytnúť dostatočné informácie o zamýšľanom použití rádiového zariadenia a umožniť tak používanie tohto zariadenia v súlade so základnými požiadavkami. Takéto informácie musia prípadne zahŕňať opis príslušenstva, ako sú antény, a komponentov, ako je softvér, a špecifikácií postupu inštalácie rádiového zariadenia.

(31)

Ukázalo sa, že požiadavka, aby bolo k zariadeniu priložené EÚ vyhlásenie o zhode, uvedená v smernici 1999/5/ES zjednodušuje a zlepšuje informácie a zvyšuje efektivitu dohľadu nad trhom. Možnosť poskytovať zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode umožnila znížiť záťaž spojenú s touto požiadavkou bez toho, aby sa znížila jeho účinnosť, a mala by byť preto uvedená v tejto smernici. Okrem toho v záujme zaručenia ľahkého a účinného prístupu k EÚ vyhláseniu o zhode, a to aj zjednodušenému EÚ vyhláseniu o zhode, malo by byť možné umiestniť ho na obal príslušného rádiového zariadenia.

(32)

Treba zabezpečiť, aby rádiové zariadenie z tretích krajín, ktoré vstupuje na trh Únie, bolo v súlade s touto smernicou, a najmä aby výrobcovia vykonali v súvislosti s týmto rádiovým zariadením príslušné postupy posudzovania zhody. Malo by sa preto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečovali súlad rádiového zariadenia, ktoré uvádzajú na trh, s požiadavkami tejto smernice a neuvádzali na trh také rádiové zariadenie, ktoré s týmito požiadavkami nie je v súlade alebo ktoré predstavuje riziko. Malo by sa preto takisto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečili vykonanie postupov posudzovania zhody a aby bolo označenie rádiového zariadenia a dokumentácia vypracovaná výrobcami k dispozícii príslušným vnútroštátnym orgánom na účely vykonania kontroly.

(33)

Pri uvádzaní rádiového zariadenia na trh by každý dovozca mal uviesť na rádiovom zariadení svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej sa s ním možno skontaktovať. Výnimky by sa mali povoliť v prípadoch, v ktorých tomu bráni veľkosť alebo povaha rádiového zariadenia. Patria sem prípady, keď by dovozca musel otvoriť obal, aby mohol svoje meno a adresu umiestniť na rádiové zariadenie.

(34)

Distribútor sprístupňuje rádiové zariadenie na trhu po jeho uvedení na trh výrobcom alebo dovozcom, pričom by mal konať s náležitou pozornosťou, aby zabezpečil, že jeho zaobchádzanie s rádiovým zariadením nemá nepriaznivý vplyv na súlad rádiového zariadenia s právnymi predpismi.

(35)

Každý hospodársky subjekt, ktorý buď uvedie rádiové zariadenie na trh pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo upraví rádiové zariadenie takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad touto smernicou, by sa mal považovať za výrobcu a mal by prevziať povinnosti výrobcu.

(36)

Vzhľadom na to, že distribútori a dovozcovia majú k trhu blízko, mali by sa zúčastňovať na úlohách spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány, a mali by byť pripravení aktívne sa zapájať a uvedeným orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa príslušného rádiového zariadenia.

(37)

Zabezpečenie vysledovateľnosti rádiového zariadenia v rámci celého dodávateľského reťazca prispeje k zjednodušeniu a zefektívneniu dohľadu nad trhom. Efektívny systém sledovania výrobku uľahčuje úlohu orgánov dohľadu nad trhom, pokiaľ ide o vysledovanie hospodárskych subjektov, ktoré na trhu sprístupnili nevyhovujúce rádiové zariadenia. Od hospodárskych subjektov by sa pri uchovávaní informácií požadovaných podľa tejto smernice na účely identifikácie hospodárskych subjektov nemalo požadovať, aby tieto informácie aktualizovali, pokiaľ ide o iné hospodárske subjekty, ktoré buď im dodali rádiové zariadenie, alebo ktorým rádiové zariadenie dodali oni sami.

(38)

Táto smernica by sa mala obmedziť na stanovenie základných požiadaviek. S cieľom zjednodušiť posudzovanie zhody s uvedenými požiadavkami je na účely stanovenia podrobných technických špecifikácií týchto požiadaviek potrebné stanoviť predpoklad zhody pre rádiové zariadenia, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami prijatými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 (12).

(39)

V nariadení (EÚ) č. 1025/2012 sa stanovuje postup týkajúci sa námietok voči harmonizovaným normám, keď tieto normy nespĺňajú v plnej miere požiadavky tejto smernice.

(40)

Aby mohli hospodárske subjekty preukázať a príslušné orgány zabezpečiť, že rádiové zariadenie sprístupnené na trhu spĺňa základné požiadavky, je potrebné stanoviť postupy posudzovania zhody. Rozhodnutím č. 768/2008/ES sa stanovujú moduly postupov posudzovania zhody, ktoré zahŕňajú postupy od najmenej prísneho až po najprísnejší postup, úmerne úrovni možného rizika a úrovni požadovanej bezpečnosti. S cieľom zabezpečiť prepojenosť medzi sektormi a zabrániť variantom ad hoc by sa postupy posudzovania zhody mali vybrať spomedzi uvedených modulov.

(41)

Výrobcovia by mali vypracovať EÚ vyhlásenie o zhode a poskytnúť tak informácie požadované podľa tejto smernice o zhode rádiového zariadenia s touto smernicou a ostatnými relevantnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie.

(42)

S cieľom zabezpečiť účinný prístup k informáciám na účely dohľadu nad trhom by mali byť informácie požadované na určenie všetkých uplatniteľných aktov Únie k dispozícii v jedinom EÚ vyhlásení o zhode. V záujme zníženia administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov môže toto jediné EÚ vyhlásenie o zhode tvoriť súbor príslušných jednotlivých vyhlásení o zhode.

(43)

Označenie CE, ktorým sa vyjadruje zhoda rádiového zariadenia, je viditeľným výsledkom celého procesu posudzovania zhody v širšom zmysle. Všeobecné zásady, ktorými sa označovanie CE riadi, sú uvedené v nariadení (ES) č. 765/2008. Pravidlá umiestňovania označenia CE by sa mali stanoviť v tejto smernici.

(44)

Požiadavka umiestniť označenie CE na výrobky je dôležitá z hľadiska informovania spotrebiteľov a orgánov verejnej moci. Možnosť umiestniť zmenšené označenie CE na malých zariadeniach za predpokladu, že zostane viditeľné a čitateľné, uvedená v smernici 1999/5/ES umožnila zjednodušiť uplatňovanie uvedenej požiadavky bez toho, aby sa znížila jej účinnosť, a mala by byť preto zahrnutá do tejto smernice.

(45)

Zistilo sa, že požiadavka umiestniť označenie CE na obal zariadenia ustanovená v smernici 1999/5/ES uľahčuje vykonávanie dohľadu nad trhom, a mala by byť preto zahrnutá do tejto smernice.

(46)

Členské štáty by mali prijať všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo možné uvádzať rádiové zariadenia na trh len pod podmienkou, že sú pri správnej inštalácii a údržbe, ako aj používaní na zamýšľané účely v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v tejto smernici, a v prípade základných požiadaviek zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosť osôb a domácich zvierat a ochranu majetku tiež za podmienok používania, ktoré možno reálne predpokladať. Rádiové zariadenia by sa mali považovať za zariadenia, ktoré nie sú v súlade so základnými požiadavkami iba za podmienok používania, ktoré možno reálne predpokladať, a to znamená keď by takéto používanie mohlo vyplývať z oprávneného a jednoducho predvídateľného ľudského správania.

(47)

Vzhľadom na rýchle technologické zmeny smerujúce k prostrediu bez dokladov v papierovej forme, v ktorom je neodlučiteľnou súčasťou rádiového zariadenia obrazovka, mala by Komisia ako súčasť preskúmania fungovania tejto smernice vyhodnotiť uskutočniteľnosť nahradenia požiadaviek umiestnenia – mena výrobcu, registrovaného obchodného mena alebo registrovanej ochrannej známky a jednotného kontaktného miesta alebo adresy, na ktorej ich možno kontaktovať, označenia CE a EÚ vyhlásenia o zhode – funkciou, podľa ktorej by sa takéto informácie automaticky zobrazovali pri zapnutí rádiového zariadenia alebo funkciou umožňujúcou koncovému užívateľovi zvoliť si zobrazenie príslušných informácií. Ak je rádiové zariadenie neodlučiteľne vybavené obrazovkou a napájané vlastnou batériou, ktorá nie je od výroby nabitá, by Komisia ako súčasť tohto vyhodnotenia uskutočniteľnosti mala okrem toho zvážiť tiež využitie odstrániteľných nálepiek na tejto obrazovke zariadenia, ktoré by zobrazovali rovnaké informácie.

(48)

Určité postupy posudzovania zhody stanovené v tejto smernici vyžadujú zapojenie orgánov posudzovania zhody, ktoré členské štáty notifikujú Komisii.

(49)

Zo skúseností vyplýva, že kritériá stanovené v smernici 1999/5/ES, ktoré musia orgány posudzovania zhody spĺňať, aby mohli byť Komisii notifikované, nepostačujú na zabezpečenie rovnako vysokej kvality výkonu notifikovaných orgánov v rámci celej Únie. Je však nevyhnutné, aby všetky notifikované orgány vykonávali svoje povinnosti na rovnakej úrovni a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže. Je preto potrebné stanoviť povinné požiadavky pre orgány posudzovania zhody, ktoré si želajú byť notifikované, aby mohli poskytovať služby posudzovania zhody.

(50)

Ak orgán posudzovania zhody preukáže zhodu s kritériami stanovenými v harmonizovaných normách, malo by sa predpokladať, že spĺňa zodpovedajúce požiadavky stanovené v tejto smernici.

(51)

S cieľom zabezpečiť jednotnú úroveň kvality posudzovania zhody je takisto potrebné stanoviť požiadavky, ktoré musia spĺňať notifikujúce orgány a iné orgány zapojené do posudzovania, notifikácie a monitorovania notifikovaných orgánov.

(52)

Systém stanovený v tejto smernici by sa mal doplniť akreditačným systémom stanoveným v nariadení (ES) č. 765/2008. Keďže akreditácia je základným prostriedkom na overenie spôsobilosti orgánov posudzovania zhody, mala by sa používať aj na účely notifikácie.

(53)

Transparentná akreditácia, ako je stanovená v nariadení (ES) č. 765/2008, zabezpečujúca potrebnú úroveň dôvery v certifikáty zhody by sa mala zo strany vnútroštátnych orgánov verejnej moci v celej Únii považovať za uprednostňovaný prostriedok preukazovania odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody. Vnútroštátne orgány však môžu usúdiť, že majú vhodné prostriedky na to, aby samy uskutočnili uvedené posudzovanie. V takom prípade by mali v záujme zabezpečenia primeranej úrovne dôveryhodnosti hodnotenia vykonávaného inými vnútroštátnymi orgánmi poskytnúť Komisii a ostatným členským štátom nevyhnutné doklady preukazujúce súlad hodnotených orgánov posudzovania zhody s príslušnými regulačnými požiadavkami.

(54)

Orgány posudzovania zhody často uzatvárajú subdodávateľské zmluvy na časť svojich činností spojených s posudzovaním zhody alebo využívajú pobočku. S cieľom zabezpečiť úroveň ochrany požadovanú v súvislosti s rádiovými zariadeniami, ktoré sa majú uviesť na trh Únie, je nevyhnutné, aby subdodávatelia a pobočky spĺňali vo vzťahu k vykonávaniu úloh posudzovania zhody rovnaké požiadavky ako notifikované orgány. Je preto dôležité, aby sa hodnotenie odbornej spôsobilosti a výkonu orgánov, ktoré majú byť notifikované, a monitorovanie orgánov, ktoré už boli notifikované, vzťahovalo aj na činnosti vykonávané subdodávateľmi a pobočkami.

(55)

Je potrebné zvýšiť efektívnosť a transparentnosť postupu notifikácie, a najmä prispôsobiť ho novým technológiám, aby bola možná online notifikácia.

(56)

Vzhľadom na to, že notifikované orgány môžu ponúkať svoje služby v celej Únii, je vhodné poskytnúť iným členským štátom a Komisii možnosť vzniesť v súvislosti s notifikovanými orgánmi námietky. Je preto dôležité stanoviť lehotu, počas ktorej možno vyjasniť všetky pochybnosti alebo obavy, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť orgánov posudzovania zhody, skôr, než začnú pôsobiť ako notifikované orgány.

(57)

V záujme konkurencieschopnosti je nevyhnutné, aby notifikované orgány uplatňovali postupy posudzovania zhody, ktoré zbytočne nezaťažujú hospodárske subjekty. Z rovnakého dôvodu, a aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi, sa musí zabezpečiť súlad pri technickom uplatňovaní postupov posudzovania zhody. Najlepšie sa to dosiahne prostredníctvom primeranej koordinácie a spolupráce medzi notifikovanými orgánmi.

(58)

V záujme zabezpečenia právnej istoty je potrebné vyjasniť, že na rádiové zariadenia, ktoré sú predmetom tejto smernice, sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom Únie a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008. Táto smernica by členským štátom nemala brániť vo výbere príslušných orgánov na výkon uvedených úloh.

(59)

V smernici 1999/5/ES sa už stanovuje ochranný postup, ktorý sa využíva iba v prípade rozporu medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o opatrenia prijaté členským štátom. S cieľom zvýšiť transparentnosť a skrátiť trvanie postupu je potrebné zlepšiť existujúci postup ochrany, aby bol účinnejší a aby sa vychádzalo z expertízy, ktorú majú členské štáty k dispozícii.

(60)

Rozhodnutia Komisie prijaté v súlade s rozhodnutím č. 676/2002/ES môžu obsahovať podmienky dostupnosti a efektívneho využívania rádiového frekvenčného spektra, ktoré môžu spôsobiť obmedzenie celkového počtu kusov rádiových zariadení uvedených do prevádzky, ako dátum zákazu, maximálna miera prieniku alebo maximálny počet kusov rádiových zariadení v každom členskom štáte alebo v celej Únii. Tieto podmienky umožňujú otvoriť trh pre nové rádiové zariadenia pri súčasnom obmedzení rizika škodlivého rušenia v dôsledku akumulácie nadmerného počtu kusov rádiových zariadení uvedených do prevádzky, hoci uvedené zariadenia samostatne spĺňajú základné požiadavky stanovené v tejto smernici. Porušenie týchto podmienok môže ohroziť základné požiadavky, najmä môže vzniknúť riziko škodlivého rušenia.

(61)

Existujúci systém by sa mal doplniť o postup, na základe ktorého sú zainteresované strany informované o opatreniach, ktoré zamýšľajú prijať v súvislosti s rádiovými zariadeniami, ktoré predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo inými otázkami ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje táto smernica. Tento postup by mal tiež orgánom dohľadu nad trhom v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi umožniť, aby v súvislosti s týmito zariadeniami začali konať skôr.

(62)

Ak sa členské štáty a Komisia zhodujú, pokiaľ ide o opodstatnenosť opatrenia prijatého členským štátom, nemal by byť potrebný ďalší zásah Komisie; uvedené neplatí v prípadoch, keď nesúlad možno pripísať nedostatkom harmonizovanej normy.

(63)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by mali byť Komisii udelené vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (13).

(64)

Na prijímanie vykonávacích aktov špecifikujúcich, ako sa majú predkladať informácie v prípadoch obmedzení uvádzania do prevádzky alebo existujúcich požiadaviek na povolenie používania, a požadujúcich, aby notifikujúci členský štát prijal potrebné nápravné opatrenia, pokiaľ ide o notifikované orgány, ktoré nespĺňajú alebo už prestali spĺňať požiadavky pre svoju notifikáciu, by sa mal uplatňovať konzultačný postup.

(65)

Postup preskúmania by sa mal uplatňovať na prijímanie vykonávacích aktov: na zistenie, či určité kategórie elektrických alebo elektronických výrobkov spĺňajú definíciu „rádiového zariadenia“, na stanovenie prevádzkových pravidiel pre informovanie o súlade, na stanovenie prevádzkových pravidiel registrácie a prevádzkových pravidiel umiestňovania registračných čísel na rádiové zariadenia, ako aj na stanovenie rovnocennosti medzi oznámenými rádiovými rozhraniami a pridelením triedy rádiového zariadenia. Mal by sa tiež uplatňovať v súvislosti s vyhovujúcimi rádiovými zariadeniami, ktoré predstavujú ohrozenie zdravia alebo bezpečnosti osôb alebo iných aspektov ochrany verejného záujmu.

(66)

Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch v súvislosti s vyhovujúcimi rádiovými zariadeniami a ktoré predstavujú ohrozenie zdravia alebo bezpečnosti osôb.

(67)

V súlade so zaužívanou praxou môže výbor zriadený touto smernicou zohrávať užitočnú úlohu pri preskúmavaní záležitostí týkajúcich sa uplatňovania tejto smernice, predložených buď jeho predsedom alebo zástupcom členského štátu v súlade so svojím rokovacím poriadkom.

(68)

Pri skúmaní otázok súvisiacich s touto smernicou s výnimkou otázok týkajúcich sa jej vykonávania alebo porušovania, t. j. v rámci expertnej skupiny Komisie, by mali byť Európskemu parlamentu v súlade so zavedenou praxou doručené všetky informácie a dokumenty a v prípade potreby by mal byť prizvaný na účasť na týchto schôdzach.

(69)

Komisia by mala prostredníctvom vykonávacích aktov a s ohľadom na ich osobitný charakter a konajúc bez uplatnenia nariadenia (EÚ) č. 182/2011 určiť, či sú opatrenia prijaté členskými štátmi a vzťahujúce sa na rádiové zariadenia, ktoré nie sú v súlade, oprávnené alebo nie.

(70)

Členské štáty by mali ustanoviť pravidlá o sankciách uplatniteľných v prípade porušenia ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré boli prijaté podľa tejto smernice, a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá presadzovali. Stanovené sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(71)

Treba stanoviť prechodné opatrenia umožňujúce sprístupniť na trhu a uviesť do prevádzky rádiové zariadenia, ktoré už boli uvedené na trh v súlade so smernicou 1999/5/ES.

(72)

Uskutočnili sa konzultácie s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

(73)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zabezpečiť, aby rádiové zariadenia sprístupnené na trhu spĺňali požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany zdravia, bezpečnosti a primeranej úrovne elektromagnetickej kompatibility a efektívne a účinné využívanie rádiového frekvenčného spektra v záujme predchádzania škodlivému rušeniu a zároveň zaručiť riadne fungovanie vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a účinkov ho možno skôr lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa.

(74)

Smernica 1999/5/ES by sa mala zrušiť.

(75)

V súlade so Spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom (14) sa členské štáty zaviazali, že v odôvodnených prípadoch pripoja k oznámeniu o transpozičných opatreniach jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi zložkami smernice a príslušnými časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov je odôvodnené,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Touto smernicou sa vytvára regulačný rámec pre sprístupňovanie rádiových zariadení na trhu a ich uvádzanie do prevádzky v Únii.

2.   Táto smernica sa nevzťahuje na zariadenia uvedené v prílohe I.

3.   Táto smernica sa nevzťahuje na rádiové zariadenia používané výlučne na činnosti týkajúce sa verejnej bezpečnosti, obrany, bezpečnosti štátu vrátane hospodárskeho blahobytu štátu v prípade činností patriacich medzi bezpečnostné záležitosti štátu a činnosti štátu v oblasti trestného práva.

4.   S výnimkou prípadov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) tejto smernice sa na rádiové zariadenia patriace do rozsahu pôsobnosti tejto smernice nevzťahuje smernica 2014/35/EÚ.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„rádiové zariadenie“ je elektrický alebo elektronický výrobok, ktorý zámerne vysiela a/alebo prijíma rádiové vlny na účely rádiovej komunikácie a/alebo rádiovej determinácie, alebo elektrický alebo elektronický výrobok, ktorý musí byť doplnený príslušenstvom, napríklad anténou, aby mohol zámerne vysielať a/alebo prijímať rádiové vlny na účely rádiovej komunikácie a/alebo rádiovej determinácie;

2.

„rádiová komunikácia“ je komunikácia prostredníctvom rádiových vĺn;

3.

„rádiová determinácia“ je určovanie polohy, rýchlosti a/alebo iných charakteristík objektu alebo získavanie informácií súvisiacich s týmito charakteristikami prostredníctvom vlastností šírenia rádiových vĺn;

4.

„rádiové vlny“ sú elektromagnetické vlny s frekvenciou nižšou ako 3 000 GHz, ktoré sa šíria vo voľnom priestore bez umelého vedenia;

5.

„rádiové rozhranie“ je špecifikácia regulovaného používania rádiového frekvenčného spektra;

6.

„trieda rádiových zariadení“ je trieda identifikujúca určité kategórie rádiových zariadení, ktoré sa podľa tejto smernice považujú za podobné a tie rádiové rozhrania, pre ktoré je rádiové zariadenie určené;

7.

„škodlivé rušenie“ je škodlivé rušenie podľa definície v článku 2 písm. r) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES (15);

8.

„elektromagnetické rušenie“ je elektromagnetické rušenie vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 5 smernice 2014/30/EÚ;

9.

„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka rádiového zariadenia určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne;

10.

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie rádiového zariadenia na trhu Únie;

11.

„uvedenie do prevádzky“ je prvé použitie rádiového zariadenia koncovým užívateľom v Únii;

12.

„výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába rádiové zariadenie alebo ktorá dáva takéto rádiové zariadenie skonštruovať alebo vyrobiť a uvádza takéto zariadenie na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

13.

„splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách;

14.

„dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza rádiové zariadenie z tretej krajiny na trh Únie;

15.

„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje rádiové zariadenie na trhu;

16.

„hospodárske subjekty“ sú výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor;

17.

„technická špecifikácia“ je dokument, ktorý predpisuje technické požiadavky, ktoré rádiové zariadenie musí spĺňať;

18.

„harmonizovaná norma“ je harmonizovaná norma vymedzená v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

19.

„akreditácia“ je akreditácia vymedzená v článku 2 bode 10 nariadenia (ES) č. 765/2008;

20.

„vnútroštátny akreditačný orgán“ je vnútroštátny akreditačný orgán vymedzený v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 765/2008;

21.

„posudzovanie zhody“ je postup preukázania, či boli splnené základné požiadavky tejto smernice týkajúce sa rádiového zariadenia;

22.

„orgán posudzovania zhody“ je orgán, ktorý vykonáva činnosti posudzovania zhody;

23.

„spätné prevzatie“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnutie vrátenia rádiového zariadenia, ktoré už bolo sprístupnené koncovému užívateľovi;

24.

„stiahnutie z trhu“ je opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť sprístupneniu rádiového zariadenia v dodávateľskom reťazci na trhu;

25.

„harmonizačné právne predpisy Únie“ sú všetky právne predpisy Únie, ktorými sa harmonizujú podmienky uvádzania výrobkov na trh;

26.

„označenie CE“ je označenie, ktorým výrobca preukazuje, že rádiové zariadenie je v zhode s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie týkajúcich sa jeho umiestňovania.

2.   Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom určiť, či niektoré kategórie elektrických alebo elektronických výrobkov spĺňajú definíciu podľa odseku 1 bodu 1 tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 45 ods. 3.

Článok 3

Základné požiadavky

1.   Rádiové zariadenie musí byť skonštruované tak, aby sa zabezpečila:

a)

ochrana zdravia a bezpečnosti osôb a domácich zvierat a ochrana majetku vrátane cieľov stanovených v súvislosti s bezpečnostnými požiadavkami v smernici 2014/35/EÚ, ale bez uplatňovania limitu napätia;

b)

primeraná úroveň elektromagnetickej kompatibility podľa smernice 2014/30/EÚ.

2.   Rádiové zariadenie musí byť skonštruované tak, aby efektívne využívalo rádiové frekvenčné spektrum a podporovalo jeho účinné využívanie s cieľom zamedzenia škodlivému rušeniu.

3.   Rádiové zariadenie určitých kategórií alebo tried musí byť skonštruované tak, aby spĺňalo tieto základné požiadavky:

a)

rádiové zariadenie vzájomne spolupracuje s príslušenstvom, najmä so spoločnými nabíjačkami;

b)

rádiové zariadenie spolupracuje prostredníctvom sietí s inými rádiovými zariadeniami;

c)

rádiové zariadenie možno pripojiť na rozhranie príslušného typu v celej Únii;

d)

rádiové zariadenie nemá nepriaznivý vplyv na sieť alebo jej činnosť ani nezneužíva zdroje siete, čím by spôsobovalo neprijateľné zhoršenie služby;

e)

rádiové zariadenie obsahuje prostriedky na zabezpečenie ochrany osobných údajov a súkromia užívateľa a účastníka;

f)

rádiové zariadenie podporuje určité funkcie zabezpečujúce ochranu proti podvodom;

g)

rádiové zariadenie podporuje určité funkcie zabezpečujúce prístup k núdzovým službám;

h)

rádiové zariadenie podporuje určité funkcie uľahčujúce ich použitie užívateľmi so zdravotným postihnutím;

i)

rádiové zariadenie podporuje určité funkcie, ktoré zabezpečujú, aby sa do neho mohol nahrať len taký softvér, v prípade ktorého bol preukázaný súlad kombinácie rádiového zariadenia a softvéru.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované právne akty v súlade s článkom 44, pokiaľ ide o špecifikáciu kategórií alebo tried rádiových zariadení, na ktoré sa vzťahuje každá z požiadaviek uvedených v písmenách a) až i) prvého pododseku tohto odseku.

Článok 4

Poskytovanie informácii o súlade kombinácie rádiového zariadenia a softvéru

1.   Výrobcovia rádiových zariadení a softvéru, ktorý umožňuje používať rádiové zariadenia na zamýšľané účely, poskytujú členským štátom a Komisii informácie o súlade zamýšľaných kombinácií rádiových zariadení a softvéru so základnými požiadavkami stanovenými v článku 3. Tieto informácie sú výsledkom posudzovania zhody vykonaného v súlade s článkom 17 a uvádzajú sa vo forme vyhlásenia o súlade, ktoré obsahuje prvky stanovené v prílohe VI. V závislosti od konkrétnych kombinácií rádiových zariadení a softvéru tieto informácie presne identifikujú rádiové zariadenia a softvér, ktoré boli posudzované, a priebežne sa aktualizujú.

2.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované právne akty v súlade s článkom 44, pokiaľ ide o špecifikáciu kategórií alebo tried rádiových zariadení, na ktoré sa vzťahuje požiadavka z odseku 1 tohto článku.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce pravidlá postupu sprístupňovania informácií o súlade pre kategórie a triedy uvedené v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 2 tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 45 ods. 3.

Článok 5

Registrácia typov rádiových zariadení v rámci niektorých kategórií

1.   Od 12. júna 2018 musia výrobcovia registrovať typy rádiových zariadení v rámci kategórií rádiových zariadení, ktoré sa vyznačujú nízkym stupňom súladu so základnými požiadavkami stanovenými v článku 3, do centrálneho systému uvedeného v odseku 4 tohto článku, a to predtým, ako sa rádiové zariadenia týchto kategórií uvedú na trh. Pri registrovaní takýchto typov rádiových zariadení výrobcovia poskytujú niektoré prvky technickej dokumentácie uvedené v písmenách a), d), e), f), g), h) a i) prílohy V, prípadne všetky prvky tejto dokumentácie, ak je to odôvodnené. Komisia každému registrovanému typu rádiového zariadenia pridelí registračné číslo, ktoré výrobcovia umiestnia na rádiové zariadenie uvádzané na trh.

2.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 44, pokiaľ ide o špecifikáciu kategórií rádiových zariadení, na ktoré sa vzťahuje požiadavka v odseku 1 tohto článku a prvky technickej dokumentácie, ktoré treba poskytnúť, pričom zohľadňuje informácie o súlade rádiových zariadení poskytované členskými štátmi v súlade s článkom 47 ods. 1, a po vyhodnotení rizika neuplatňovania základných požiadaviek.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce pravidlá postupu registrácie a pravidlá umiestňovania registračného čísla na rádiové zariadenia pre kategórie uvedené v delegovaných aktoch prijatých podľa odseku 2 tohto článku. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 45 ods. 3.

4.   Komisia sprístupní centrálny systém umožňujúci výrobcom registrovať požadované informácie. Tento systém musí zabezpečiť primeranú kontrolu prístupu k informáciám dôvernej povahy.

5.   Po dni uplatnenia delegovaného aktu prijatého na základe odseku 2 tohto článku sa v správach pripravených v súlade s článkom 47 ods. 1 a 2 zhodnotí jeho vplyv.

Článok 6

Sprístupnenie na trhu

Členské štáty prijmú všetky náležité opatrenia, ktoré zabezpečia, aby rádiové zariadenia mohli byť sprístupnené na trhu iba vtedy, ak spĺňajú požiadavky tejto smernice.

Článok 7

Uvedenie do prevádzky a používanie

Členské štáty povolia uvedenie rádiového zariadenia do prevádzky, ak je pri správnej inštalácii a údržbe, ako aj používaní na zamýšľané účely, v súlade s touto smernicou. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov podľa rozhodnutia č. 676/2002/ES a podmienky, ktoré sú súčasťou povolení na využívanie frekvencií v súlade s právom Únie, najmä podľa článku 9 ods. 3 a 4 smernice 2002/21/ES, členské štáty môžu zaviesť dodatočné požiadavky na uvádzanie do prevádzky a/alebo používanie rádiových zariadení z dôvodov súvisiacich s efektívnym a účinným využívaním rádiového frekvenčného spektra, predchádzaním škodlivému rušeniu, predchádzaním elektromagnetickému rušeniu alebo verejným zdravím.

Článok 8

Oznamovanie špecifikácií rádiových rozhraní a pridelenie tried rádiových zariadení

1.   Členské štáty musia v súlade s postupom stanoveným v smernici 98/34/ES oznámiť, ktoré rádiové rozhrania majú v úmysle regulovať s výnimkou:

a)

rádiových rozhraní, ktoré plne a bez akejkoľvek odchýlky spĺňajú rozhodnutia Komisie o harmonizovanom využívaní rádiového frekvenčného spektra prijatých podľa rozhodnutia č. 676/2002/ES;

b)

rádiových rozhraní, ktoré v súlade s vykonávacími aktmi prijatými podľa odseku 2 tohto článku zodpovedajú rádiovým zariadeniam, ktoré možno uvádzať do prevádzky a používať bez obmedzení v rámci Únie.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktoré stanovia rovnocennosť oznámených rádiových rozhraní a určia triedu rádiového zariadenia, pričom podrobnosti o nej sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 45 ods. 3.

Článok 9

Voľný pohyb rádiových zariadení

1.   Členské štáty nesmú z dôvodov týkajúcich sa aspektov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, brániť sprístupneniu rádiových zariadení, ktoré sú v súlade s touto smernicou, na trhu na svojom území.

2.   Členské štáty nesmú brániť vystavovaniu rádiových zariadení, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami tejto smernice, na obchodných veľtrhoch, výstavách a podobných podujatiach, ak viditeľné označenie zreteľne udáva, že takéto rádiové zariadenie nesmie byť sprístupnené na trhu alebo uvedené do prevádzky, pokiaľ nebude uvedené do súladu s touto smernicou. Predvádzanie rádiových zariadení sa môže vykonávať iba pod podmienkou, že boli prijaté primerané opatrenia, ako ich ukladajú členské štáty, aby sa zamedzilo škodlivému rušeniu, elektromagnetickému rušeniu a ohrozovaniu zdravia alebo bezpečnosti osôb alebo domácich zvierat alebo majetku.

KAPITOLA II

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

Článok 10

Povinnosti výrobcov

1.   Výrobcovia pri uvádzaní svojho rádiového zariadenia na trh zabezpečia, aby bolo skonštruované a vyrobené v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v článku 3.

2.   Výrobcovia zabezpečia, aby rádiové zariadenie bolo skonštruované tak, aby mohlo byť prevádzkované aspoň v jednom členskom štáte bez toho, aby došlo k porušeniu platných požiadaviek na využívanie rádiového frekvenčného spektra.

3.   Výrobcovia vypracujú technickú dokumentáciu uvedenú v článku 21 a vykonajú alebo nechajú vykonať príslušný postup posúdenia zhody uvedený v článku 17.

Ak sa týmto postupom posúdenia zhody preukáže, že rádiové zariadenie je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami, výrobcovia vydajú EÚ vyhlásenie o zhode a na zariadenie umiestnia označenie CE.

4.   Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode počas 10 rokov od uvedenia rádiového zariadenia na trh.

5.   Výrobcovia zabezpečia zavedenie takých postupov v sériovej výrobe, aby bola zachovaná zhoda s touto smernicou. Zmeny konštrukcie alebo vlastností rádiového zariadenia a zmeny v harmonizovaných normách alebo iných technických špecifikáciách, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda rádiového zariadenia, sa náležite zohľadnia.

Ak sa to považuje za primerané vo vzťahu k rizikám, ktoré predstavuje rádiové zariadenie, výrobcovia v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti koncových užívateľov vykonajú skúšky vzorky rádiového zariadenia sprístupneného na trhu, uskutočnia prešetrenie a v prípade potreby vedú register sťažností, rádiových zariadení, ktoré nie sú v zhode, a rádiových zariadení, ktoré boli spätne prevzaté, a o akomkoľvek takomto monitorovaní informujú distribútorov.

6.   Výrobcovia zabezpečia, aby bolo na rádiovom zariadení, ktoré uviedli na trh, umiestnené typové alebo sériové číslo, prípadne číslo šarže alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní jeho identifikáciu, alebo ak to rozmer či povaha rádiového zariadenia neumožňujú, aby sa požadované informácie uviedli na obale alebo v sprievodnej dokumentácii rádiového zariadenia.

7.   Výrobcovia uvedú na rádiovom zariadení, alebo ak to jeho rozmery či povaha neumožňujú, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii rádiového zariadenia svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej sa s nimi možno skontaktovať. V adrese sa uvádza jedno konkrétne miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný koncovým užívateľom a orgánom dohľadu nad trhom.

8.   Výrobcovia zabezpečia, aby bol k rádiovému zariadeniu priložený návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným koncovým užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu. Návod musí obsahovať informácie potrebné na to, aby sa rádiové zariadenie mohlo používať v súlade s jeho zamýšľaným použitím. Takéto informácie musia prípadne zahŕňať opis príslušenstva a komponentov vrátane softvéru, ktoré umožňujú rádiovému zariadeniu fungovať v súlade so zamýšľaným účelom. Takéto návody na použitie a bezpečnostné pokyny, ako i každé označenie, musia byť jasné, zrozumiteľné a ľahko pochopiteľné.

Pre rádiové zariadenia, ktoré zámerne vysielajú rádiové vlny, sa uvádzajú aj tieto informácie:

a)

frekvenčné pásmo resp. pásma, v ktorých rádiové zariadenie pracuje;

b)

maximálny vysokofrekvenčný výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme, resp. pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje.

9.   Výrobcovia zaručia, aby ku každému rádiovému zariadeniu bola priložená kópia EÚ vyhlásenia o zhode, alebo zjednodušené písomné EÚ vyhlásenie o zhode. Ak sa poskytne zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode, musí obsahovať presnú internetovú adresu, kde je možné získať úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode.

10.   V prípadoch obmedzení uvádzania do prevádzky alebo požiadaviek na povolenie používania, informácie na obale musia umožniť identifikáciu členských štátov alebo geografickej oblasti v členskom štáte, kde jestvujú obmedzenia uvádzania do prevádzky alebo požiadavky na povolenie používania. Takéto informácie musia byť doplnené v návode, ktorý je pripojený k rádiovému zariadeniu. Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých sa spresní, v akej podobe je potrebné uvedené informácie uvádzať. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 45 ods. 2.

11.   Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že rádiové zariadenie, ktoré uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú potrebné nápravné opatrenia uvedenie tohto rádiového zariadenia do zhody alebo ho v prípade potreby stiahnu z trhu alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že rádiové zariadenie predstavuje riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bolo rádiové zariadenie sprístupnené na trhu, pričom uvedú najmä podrobnosti o nezhode a o všetkých prijatých nápravných opatreniach a ich účinkoch.

12.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody rádiového zariadenia s touto smernicou v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri každom prijatom opatrení zameranom na odstránenie rizík, ktoré predstavuje rádiové zariadenie, ktoré uviedli na trh.

Článok 11

Splnomocnení zástupcovia

1.   Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu.

Povinnosti stanovené v článku 10 ods. 1 a povinnosť vypracovať technickú dokumentáciu podľa článku 10 ods. 3 nesmú byť súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu.

2.   Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie umožňuje splnomocnenému zástupcovi aspoň:

a)

uchovávať EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu pre potreby vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom počas 10 rokov od uvedenia rádiového zariadenia na trh;

b)

na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody rádiového zariadenia;

c)

spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení zameranom na odstránenie rizík, ktoré predstavuje rádiové zariadenie, na ktoré sa vzťahuje splnomocnenie splnomocneného zástupcu.

Článok 12

Povinnosti dovozcov

1.   Dovozcovia musia uvádzať na trh iba vyhovujúce rádiové zariadenia.

2.   Pred uvedením rádiového zariadenia na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal primeraný postup posudzovania zhody uvedený v článku 17 a aby rádiové zariadenie bolo skonštruované tak, aby mohlo byť prevádzkované aspoň v jednom členskom štáte bez toho, aby došlo k porušeniu platných požiadaviek na využívanie rádiového frekvenčného spektra. Zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby na rádiovom zariadení bolo umiestnené označenie CE, aby boli k rádiovému zariadeniu priložené informácie a dokumenty uvedené v článku 10 ods. 8, 9 a 10 a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 10 ods. 6 a 7.

Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že rádiové zariadenie nie je v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v článku 3, nesmie uviesť rádiové zariadenie na trh, pokiaľ nebude v zhode. Navyše ak rádiové zariadenie predstavuje riziko, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

3.   Dovozcovia uvedú na rádiovom zariadení, alebo, ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii rádiového zariadenia svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. To zahŕňa prípady, v ktorých to rozmery rádiového zariadenia neumožňujú, alebo v ktorých by dovozcovia museli obal otvoriť, aby mohli na rádiovom zariadení uviesť svoje meno a adresu. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný koncovým užívateľom a orgánom dohľadu nad trhom.

4.   Dovozcovia zabezpečia, aby bol k rádiovému zariadeniu priložený návod na použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným koncovým užívateľom, stanovenom príslušným členským štátom.

5.   Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, keď nesú za rádiové zariadenie zodpovednosť, podmienky uskladnenia alebo dopravy neohrozovali jeho zhodu so základnými požiadavkami stanovenými v článku 3.

6.   Ak sa to považuje za primerané vo vzťahu k rizikám, ktoré predstavuje rádiové zariadenie, dovozcovia v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti koncových užívateľov vykonajú skúšky vzorky rádiového zariadenia sprístupneného na trhu, uskutočnia prešetrenie a v prípade potreby vedú register sťažností, rádiových zariadení, ktoré nie sú v zhode, a rádiových zariadení, ktoré boli prevzaté späť, a o akomkoľvek takomto monitorovaní informujú distribútorov.

7.   Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že rádiové zariadenie, ktoré uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia na uvedenie tohto rádiového zariadenia do zhody alebo ho v prípade potreby stiahnu z trhu alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že rádiové zariadenie predstavuje riziko, dovozcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bolo rádiové zariadenie sprístupnené na trhu, pričom uvedú najmä podrobnosti o nezhode a o všetkých prijatých nápravných opatreniach.

8.   Dovozcovia majú k dispozícii pre orgány dohľadu nad trhom počas 10 rokov od uvedenia rádiového zariadenia na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a zabezpečia, aby bola týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia.

9.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebné na preukázanie zhody rádiového zariadenia v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním spolupracujú pri každom prijatom opatrení zameranom na odstránenie rizík, ktoré predstavuje rádiové zariadenie, ktoré uviedli na trh.

Článok 13

Povinnosti distribútorov

1.   Pri sprístupňovaní rádiového zariadenia na trhu distribútori konajú s náležitou pozornosťou vo vzťahu k požiadavkám tejto smernice.

2.   Pred sprístupnením rádiového zariadenia na trhu distribútori overia, či je na rádiovom zariadení umiestnené označenie CE, či sú spolu s rádiovým zariadením dodané dokumenty požadované touto smernicou a návod a bezpečnostné pokyny v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a iných koncových užívateľov v členskom štáte, v ktorom sa rádiové zariadenie sprístupňuje na trhu, a či výrobca a dovozca splnili príslušné požiadavky stanovené v článku 10 ods. 2 a 6 až 10 a článku 12 ods. 3.

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že rádiové zariadenie nie je v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v článku 3, nesmie sprístupniť rádiové zariadenie na trhu, pokiaľ nebude v zhode. Navyše ak rádiové zariadenie predstavuje riziko, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu ako aj orgány dohľadu nad trhom.

3.   Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď nesú za rádiové zariadenie zodpovednosť, podmienky uskladnenia alebo dopravy neohrozovali jeho zhodu so základnými požiadavkami stanovenými v článku 3.

4.   Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že rádiové zariadenie, ktoré sprístupnili na trhu, nie je v zhode s touto smernicou, zabezpečia prijatie nevyhnutných nápravných opatrení na uvedenie uvedeného rádiového zariadenia do zhody alebo ho v prípade potreby stiahnu z trhu alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že rádiové zariadenie predstavuje riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bolo rádiové zariadenie sprístupnené na trhu, pričom uvedú najmä podrobnosti o nezhode a o všetkých prijatých nápravných opatreniach.

5.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebné na preukázanie zhody rádiového zariadenia. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom na odstránenie rizík, ktoré predstavuje rádiové zariadenie, ktoré sprístupnili na trhu.

Článok 14

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov uplatňujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa na účely tejto smernice považuje za výrobcu, pričom sa naňho vzťahujú povinnosti výrobcu podľa článku 10, ak uvedie rádiové zariadenie na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo ak upraví rádiové zariadenie, ktoré už bolo uvedené na trh, takým spôsobom, že to môže mať vplyv na jeho súlad s touto smernicou.

Článok 15

Identifikácia hospodárskych subjektov

Hospodárske subjekty na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom im identifikujú:

a)

každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal rádiové zariadenie;

b)

každý hospodársky subjekt, ktorému rádiové zariadenie dodali.

Hospodárske subjekty musia byť schopné predložiť informácie uvedené v prvom odseku počas 10 rokov po tom, čo im bolo dodané rádiové zariadenie, a počas 10 rokov po tom, čo dodali rádiové zariadenie.

KAPITOLA III

ZHODA RÁDIOVÝCH ZARIADENÍ

Článok 16

Predpoklad zhody rádiového zariadenia

Predpokladá sa, že rádiové zariadenie, ktoré je v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré sa uverejnili odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, je v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v článku 3, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.

Článok 17

Postupy posudzovania zhody

1.   Výrobca posúdi zhodu rádiového zariadenia s cieľom splniť základné požiadavky stanovené v článku 3. V rámci posúdenia zhody sa zohľadnia všetky prevádzkové podmienky, a pokiaľ ide o základnú požiadavku stanovenú v článku 3 ods. 1 písm. a), v posúdení sa tiež zohľadnia adekvátne predvídateľné podmienky. Ak môže byť rádiové zariadenie rôzne nakonfigurované, v posúdení zhody sa potvrdí, či rádiové zariadenie spĺňa základné požiadavky stanovené v článku 3 vo všetkých možných konfiguráciách.

2.   Výrobcovia preukážu súlad rádiového zariadenia so základnými požiadavkami stanovenými v článku 3 ods. 1 pomocou ktoréhokoľvek z týchto postupov posudzovania zhody:

a)

vnútorná kontrola výroby stanovená v prílohe II;

b)

EÚ skúška typu, po ktorej nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby stanovená v prílohe III;

c)

zhoda založená na komplexnom zabezpečení kvality stanovenom v prílohe IV.

3.   Ak výrobca pri posudzovaní súladu rádiového zariadenia so základnými požiadavkami stanovenými v článku 3 ods. 2 a 3 uplatnil harmonizované normy, na ktorých odkazy boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, použije ktorýkoľvek z týchto postupov:

a)

vnútorná kontrola výroby stanovená v prílohe II;

b)

EÚ skúška typu, po ktorej nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby stanovená v prílohe III;

c)

zhoda založená na komplexnom zabezpečení kvality stanovenom v prílohe IV.

4.   Ak výrobca pri posudzovaní súladu rádiového zariadenia so základnými požiadavkami stanovenými v článku 3 ods. 2 a 3 neuplatnil harmonizované normy, na ktorých odkazy boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo ich uplatnil len čiastočne, alebo v prípade, že takéto harmonizované normy neexistujú, musí rádiové zariadenie vzhľadom na uvedené základné požiadavky prejsť niektorým z týchto postupov:

a)

EÚ skúška typu, po ktorej nasleduje zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby stanovená v prílohe III;

b)

zhoda založená na komplexnom zabezpečení kvality stanovenom v prílohe IV.

Článok 18

EÚ vyhlásenie o zhode

1.   V EÚ vyhlásení o zhode sa potvrdzuje, že bolo preukázané splnenie základných požiadaviek uvedených v článku 3.

2.   EÚ vyhlásenie o zhode svojou štruktúrou zodpovedá vzoru stanovenému v prílohe VI, obsahuje prvky stanovené v tejto prílohe a priebežne sa aktualizuje. Preloží sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa rádiové zariadenie uvádza na trh alebo sa na ňom sprístupňuje.

Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode uvedené v článku 10 ods. 9 obsahuje prvky stanovené v prílohe VII a priebežne sa aktualizuje. Preloží sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa rádiové zariadenie uvádza na trh alebo sa na ňom sprístupňuje. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode musí byť dostupné na internetovej adrese uvedenej v zjednodušenom EÚ vyhlásení o zhode v jazyku alebo jazykoch požadovaných členským štátom, v ktorom sa rádiové zariadenie uvádza na trh alebo sa na ňom sprístupňuje.

3.   Ak sa na rádiové zariadenie vzťahuje viac ako jeden akt Únie vyžadujúci EÚ vyhlásenie o zhode, vypracuje sa jedno EÚ vyhlásenie o zhode zohľadňujúce všetky tieto akty Únie. Uvedené vyhlásenie identifikuje príslušné akty Únie vrátane odkazov na ich uverejnenie.

4.   Vydaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za súlad rádiového zariadenia s požiadavkami stanovenými v tejto smernici.

Článok 19

Všeobecné zásady označenia CE

1.   Označenie CE sa riadi všeobecnými zásadami stanovenými v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

2.   Vzhľadom na povahu rádiových zariadení môže byť označenie CE umiestnené na rádiovom zariadení menšie ako 5 mm za predpokladu, že bude naďalej viditeľné a čitateľné.

Článok 20

Pravidlá a podmienky umiestňovania označenia CE a identifikačné číslo notifikovaného orgánu

1.   Označenie CE sa na výrobok alebo jeho štítok umiestni viditeľne, čitateľne a nezmazateľne s výnimkou prípadu, keď to povaha rádiového zariadenia neumožňuje alebo nezaručuje. Označenie CE sa viditeľne a čitateľne umiestni aj na obal.

2.   Označenie CE sa umiestni pred uvedením rádiového zariadenia na trh.

3.   Ak sa použije postup posudzovania zhody stanovený v prílohe IV, označenie CE sa doplní identifikačným číslom notifikovaného orgánu.

Identifikačné číslo notifikovaného orgánu musí mať rovnakú výšku ako označenie CE.

Identifikačné číslo notifikovaného orgánu umiestňuje na výrobok samotný notifikovaný orgán, alebo na základe jeho pokynov výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca.

4.   Členské štáty vychádzajú z existujúcich mechanizmov pri zabezpečovaní správneho režimu uplatňovania označenia CE a prijmú vhodné opatrenia v prípade nesprávneho používania tohto označenia.

Článok 21

Technická dokumentácia

1.   Technická dokumentácia obsahuje všetky príslušné údaje alebo podrobnosti o prostriedkoch používaných výrobcom na zabezpečenie súladu rádiového zariadenia so základnými požiadavkami stanovenými v článku 3. Obsahuje aspoň prvky stanovené v prílohe V.

2.   Technická dokumentácia sa vypracováva pred uvedením rádiového zariadenia na trh a priebežne sa aktualizuje.

3.   Technická dokumentácia a korešpondencia súvisiaca s postupom EÚ skúšky typu sa vypracúvajú v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom má notifikovaný orgán sídlo, alebo v jazyku, ktorý je pre tento orgán prijateľný.

4.   V prípade, že technická dokumentácia nie je v súlade s odsekmi 1, 2 alebo 3 tohto článku a neposkytuje tak dostatočne relevantné údaje alebo prostriedky použité na zabezpečenie súladu rádiového zariadenia so základnými požiadavkami stanovenými v článku 3, orgán dohľadu nad trhom môže požiadať výrobcu alebo dovozcu, aby na svoje náklady alebo na náklady dovozcu v stanovenej lehote nechal vykonať skúšku orgánom, ktorý je pre orgán dohľadu nad trhom prijateľný, s cieľom overiť súlad so základnými požiadavkami stanovenými v článku 3.

KAPITOLA IV

NOTIFIKÁCIA ORGÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY

Článok 22

Notifikácia

Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom orgány, ktoré sú autorizované ako tretie strany na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tejto smernice.

Článok 23

Notifikujúce orgány

1.   Členské štáty určia notifikujúci orgán, ktorý je zodpovedný za stanovenie a vykonávanie nevyhnutných postupov na účely posudzovania a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov vrátane súladu s článkom 28.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že posudzovanie a monitorovanie uvedené v odseku 1 vykonáva vnútroštátny akreditačný orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním.

3.   Ak notifikujúci orgán deleguje na orgán, ktorý nie je orgánom štátnej správy, hodnotenie, notifikáciu alebo monitorovanie uvedené v odseku 1 alebo ho inak poverí týmito úlohami, musí byť tento orgán právnym subjektom a musí primerane spĺňať požiadavky stanovené v článku 24. Okrem toho musí mať zabezpečené krytie záväzkov vyplývajúcich z jeho činností.

4.   Notifikujúci orgán nesie plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané orgánom uvedeným v odseku 3.

Článok 24

Požiadavky týkajúce sa notifikujúcich orgánov

1.   Notifikujúci orgán sa zriaďuje tak, aby nevznikali žiadne konflikty záujmov s orgánmi posudzovania zhody.

2.   Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru a funguje takým spôsobom, aby zabezpečil objektivitu a nestrannosť svojich činností.

3.   Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru, aby sa každé rozhodnutie týkajúce sa notifikácie orgánu posudzovania zhody prijalo odborne spôsobilými osobami, inými ako osoby, ktoré vykonali posúdenie.

4.   Notifikujúci orgán neponúka ani neposkytuje žiadne činnosti, ktoré vykonávajú orgány posudzovania zhody, ani poradenské služby na komerčnom či konkurenčnom základe.

5.   Notifikujúci orgán zabezpečuje dôvernosť získaných informácií.

6.   Notifikujúci orgán má k dispozícii dostatočný počet odborne spôsobilých zamestnancov na riadne plnenie svojich úloh.

Článok 25

Informačná povinnosť notifikujúcich orgánov

Členské štáty informujú Komisiu o svojich postupoch posudzovania a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov a o všetkých zmenách, pokiaľ ide o tieto informácie.

Komisia tieto informácie zverejňuje.

Článok 26

Požiadavky týkajúce sa notifikovaných orgánov

1.   Na účely notifikácie musí orgán posudzovania zhody spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 11.

2.   Orgán posudzovania zhody je zriadený podľa vnútroštátneho práva členského štátu a má právnu subjektivitu.

3.   Orgán posudzovania zhody je treťou stranou, nezávislou od organizácie alebo rádiového zariadenia, ktorú resp. ktoré posudzuje.

Za takýto orgán možno považovať orgán patriaci do obchodného združenia alebo profesijného zväzu, ktoré zastupujú podniky zapojené do navrhovania, výroby, obstarávania, montáže, používania alebo údržby rádiových zariadení, ktoré posudzuje, pod podmienkou, že je preukázaná jeho nezávislosť a neexistencia konfliktu záujmov.

4.   Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a pracovníci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nesmú byť osobami, ktoré navrhujú, vyrábajú, dodávajú, inštalujú, nakupujú, vlastnia, používajú alebo vykonávajú údržbu rádiových zariadení, ktoré posudzujú, ani splnomocnení zástupcovia žiadnej z týchto strán. To nevylučuje možnosť používania posudzovaných rádiových zariadení, ktoré sú potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody, ani ich použitie na osobné účely.

Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a pracovníci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody sa nesmú priamo zapájať do navrhovania, výroby alebo konštrukcie, uvádzania na trh, inštalácie, používania alebo údržby týchto rádiových zariadení, ani zastupovať strany, ktoré sa týmito činnosťami zaoberajú. Nesmú vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla ohroziť ich nezávislý úsudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré boli notifikované. Vzťahuje sa to najmä na poradenské služby.

Orgány posudzovania zhody zabezpečujú, aby činnosti ich pobočiek alebo subdodávateľov neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu alebo nestrannosť ich činností spojených s posudzovaním zhody.

5.   Orgány posudzovania zhody a ich zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni odbornej integrity a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú podliehať žiadnym tlakom ani stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodnutie alebo výsledky ich činností posudzovania zhody, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré sú zainteresované na výsledku týchto činností.

6.   Orgán posudzovania zhody musí byť schopný vykonávať všetky úlohy posudzovania zhody, ktoré mu boli určené podľa príloh III a IV v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, či už ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody, alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

Orgán posudzovania zhody má vždy a pre každý postup posudzovania zhody a pre každý typ alebo kategóriu rádiových zariadení, v súvislosti s ktorou bol notifikovaný, k dispozícii:

a)

potrebných pracovníkov s odbornými znalosťami a dostatočnými a primeranými skúsenosťami na vykonávanie úloh posudzovania zhody;

b)

potrebný opis postupov, v súlade s ktorými sa vykonáva posudzovanie zhody, ktorý zabezpečuje transparentnosť a reprodukovateľnosť týchto postupov. Ďalej má zavedené vhodné politiky a postupy na rozlíšenie úloh, ktoré vykonáva ako notifikovaný orgán, a iných činností;

c)

potrebné postupy na vykonávanie činností, ktoré náležite zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom pôsobí, jeho štruktúru, stupeň technickej zložitosti príslušného rádiového zariadenia a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Orgán posudzovania zhody má prostriedky potrebné na primeranú realizáciu technických a administratívnych úloh spojených s činnosťami posudzovania zhody.

7.   Zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody majú:

a)

primerané technické a odborné vzdelanie zahŕňajúce všetky činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými bol orgán posudzovania zhody notifikovaný;

b)

dostatočné znalosti o požiadavkách posudzovaní, ktoré vykonávajú, a primeranú právomoc vykonávať tieto posudzovania;

c)

primerané znalosti a pochopenie základných požiadaviek stanovených v článku 3, uplatniteľných harmonizovaných noriem a príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov;

d)

schopnosti potrebné na vydávanie certifikátov EÚ skúšky typu alebo schvaľovanie systémov kvality, záznamov a protokolov preukazujúcich, že sa vykonalo posúdenie.

8.   Je potrebné zabezpečiť nestrannosť orgánov posudzovania zhody, ich vrcholového manažmentu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody.

Odmeňovanie vrcholového manažmentu orgánu posudzovania zhody a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody nesmie závisieť od počtu vykonaných posúdení ani výsledkov týchto posúdení.

9.   Orgány posudzovania zhody uzavrú poistenie zodpovednosti za škodu, ak túto zodpovednosť nenesie štát v súlade s vnútroštátnym právom alebo ak nie je za posudzovanie zhody priamo zodpovedný samotný členský štát.

10.   Zamestnanci orgánu posudzovania zhody sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní svojich úloh podľa príloh III a IV alebo akéhokoľvek ustanovenia vnútroštátneho práva, ktorým sa tieto prílohy uvádzajú do účinnosti, nie však vo vzťahu k príslušným orgánom členského štátu, kde daný orgán vykonáva svoju činnosť. Vlastnícke práva sú chránené.

11.   Orgány posudzovania zhody sa zúčastňujú na príslušných normalizačných činnostiach, regulačných činnostiach v oblasti rádiových zariadení a plánovania frekvencií a na činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaného orgánu zriadenej podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Únie alebo zabezpečia, aby ich pracovníci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody boli o nich informovaní, a ako všeobecné usmernenie uplatňujú administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.

Článok 27

Predpoklad zhody notifikovaných orgánov

Ak orgán posudzovania zhody preukáže svoju zhodu s kritériami stanovenými v príslušných harmonizovaných normách alebo ich častiach, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky stanovené v článku 26 v takom rozsahu, v akom sa uplatniteľné harmonizované normy na tieto požiadavky vzťahujú.

Článok 28

Pobočky a subdodávatelia notifikovaných orgánov

1.   Ak notifikovaný orgán uzatvára subdodávateľské zmluvy na osobitné úlohy spojené s posudzovaním zhody alebo využíva pobočku, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo pobočka spĺňali požiadavky stanovené v článku 26, a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje notifikujúci orgán.

2.   Notifikované orgány nesú plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané subdodávateľmi alebo pobočkami bez ohľadu na to, kde majú sídlo.

3.   Činnosti môžu byť vykonávané subdodávateľsky alebo pobočkou iba v prípade, že s tým zákazník súhlasí.

4.   Notifikované orgány majú pre notifikujúci orgán k dispozícii príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo pobočky a práce vykonanej subdodávateľom alebo pobočkou podľa príloh III a IV.

Článok 29

Žiadosť o notifikáciu

1.   Orgán posudzovania zhody predloží žiadosť o notifikáciu notifikujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo.

2.   Súčasťou žiadosti o notifikáciu je opis činností posudzovania zhody, modulu alebo modulov posudzovania zhody a rádiového zariadenia, v súvislosti s ktorým orgán tvrdí, že je odborne spôsobilý, a osvedčenie o akreditácii, ak existuje, vydané vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktoré potvrdzuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky stanovené v článku 26.

3.   Ak príslušný orgán posudzovania zhody nemôže poskytnúť osvedčenie o akreditácii, poskytne notifikujúcemu orgánu všetku dokumentáciu potrebnú na overenie, uznanie a pravidelné monitorovanie jeho súladu s požiadavkami stanovenými v článku 26.

Článok 30

Postup notifikácie

1.   Notifikujúce orgány môžu notifikovať iba orgány posudzovania zhody, ktoré splnili požiadavky stanovené v článku 26.

2.   Notifikáciu Komisii a ostatným členským štátom uskutočnia prostredníctvom elektronického nástroja na notifikáciu vyvinutého a spravovaného Komisiou.

3.   V notifikácii sú zahrnuté všetky podrobnosti o činnostiach posudzovania zhody, modul alebo moduly posudzovania zhody a príslušné rádiové zariadenia a príslušné potvrdenie odbornej spôsobilosti.

4.   Ak sa notifikácia nezakladá na osvedčení o akreditácii uvedenom v článku 29 ods. 2, notifikujúci orgán poskytne Komisii a ostatným členským štátom dokumentáciu potvrdzujúcu odbornú spôsobilosť orgánu posudzovania zhody a zavedené opatrenia na zabezpečenie pravidelného monitorovania tohto orgánu a trvalého plnenia požiadaviek stanovených v článku 26.

5.   Príslušný orgán môže vykonávať činnosti notifikovaného orgánu iba v prípade, že do dvoch týždňov po notifikácii, ak sa používa osvedčenie o akreditácii, alebo do dvoch mesiacov po notifikácii, ak sa akreditácia nepoužíva, neboli vznesené námietky zo strany Komisie ani ostatných členských štátov.

Iba takýto orgán sa pokladá za notifikovaný orgán na účely tejto smernice.

6.   Notifikujúci orgán oznamuje Komisii a ostatným členským štátom všetky ďalšie príslušné zmeny týkajúce sa notifikácie.

Článok 31

Identifikačné čísla a zoznamy notifikovaných orgánov

1.   Komisia pridelí notifikovanému orgánu identifikačné číslo.

Pridelí mu len jedno číslo, aj keď je orgán notifikovaný podľa viacerých aktov Únie.

2.   Komisia zverejní zoznam orgánov notifikovaných podľa tejto smernice vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli pridelené, a činností, v súvislosti s ktorými boli notifikované.

Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Článok 32

Zmeny v notifikácii

1.   Ak notifikujúci orgán zistil alebo bol informovaný o tom, že notifikovaný orgán už nespĺňa požiadavky stanovené v článku 26 alebo že si neplní svoje povinnosti, notifikujúci orgán podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo zruší notifikáciu v závislosti od závažnosti nesplnenia týchto požiadaviek alebo neplnenia týchto povinností. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

2.   V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia notifikácie, alebo ak notifikovaný orgán svoju činnosť už nevykonáva, notifikujúci členský štát prijme primerané opatrenia a zabezpečí, aby dokumenty tohto orgánu boli buď spracované iným notifikovaným orgánom, alebo aby boli k dispozícii príslušným notifikujúcim orgánom a orgánom dohľadu nad trhom na ich žiadosť.

Článok 33

Námietky voči odbornej spôsobilosti notifikovaných orgánov

1.   Komisia vyšetrí všetky prípady, v súvislosti s ktorými má pochybnosti alebo je na pochybnosti upozornená, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť notifikovaného orgánu alebo jeho nepretržité plnenie požiadaviek a povinností, ktoré sa naň vzťahujú.

2.   Notifikujúci členský štát poskytne Komisii na jej žiadosť všetky informácie týkajúce sa podkladov na notifikáciu alebo toho, že pretrváva odborná spôsobilosť dotknutého notifikovaného orgánu.

3.   Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými počas vyšetrovania.

4.   Keď Komisia zistí, že notifikovaný orgán nespĺňa alebo prestal spĺňať požiadavky na notifikáciu, prijme vykonávací akt požadujúci od notifikujúceho členského štátu, aby prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane prípadného zrušenia notifikácie.

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 45 ods. 2.

Článok 34

Povinnosti notifikovaných orgánov, pokiaľ ide o výkon ich činnosti

1.   Notifikované orgány vykonávajú posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody stanovenými v prílohách III a IV.

2.   Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom tak, aby sa predišlo zbytočnej záťaži hospodárskych subjektov. Orgány posudzovania zhody pri vykonávaní svojej činnosti zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik podniká, jeho štruktúru, stupeň technickej zložitosti príslušného rádiového zariadenia a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Dodržiavajú pri tom prísnu úroveň ochrany, ktorá sa vyžaduje, aby bolo rádiové zariadenie v súlade s touto smernicou.

3.   Ak notifikovaný orgán zistí, že výrobca nespĺňa základné požiadavky stanovené v článku 3 v zodpovedajúcich harmonizovaných normách alebo iných technických špecifikáciách, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydá certifikát EÚ skúšky typu ani schválenie systému kvality.

4.   Ak po vydaní certifikátu EÚ skúšky typu alebo schválenia systému kvality notifikovaný orgán v rámci monitorovania zhody zistí, že rádiové zariadenie už nie je v súlade, vyzve výrobcu, aby prijal vhodné nápravné opatrenia, a v prípade potreby pozastaví platnosť certifikátu EÚ skúšky typu alebo schválenia systému kvality alebo ich odníme.

5.   Keď sa nápravné opatrenia neprijmú alebo nemajú požadovaný účinok, notifikovaný orgán podľa potreby obmedzí, pozastaví platnosť alebo odníme akékoľvek certifikáty EÚ skúšky typu alebo schválenia systému kvality.

Článok 35

Odvolanie proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov

Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné sa odvolať proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov.

Článok 36

Informačná povinnosť notifikovaných orgánov

1.   Notifikované orgány informujú notifikujúci orgán:

a)

o každom zamietnutí, obmedzení, pozastavení platnosti alebo odňatí certifikátu EÚ skúšky typu alebo schválenia systému kvality v súlade s požiadavkami príloh III a IV;

b)

o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo podmienky notifikácie;

c)

o každej žiadosti o informácie o činnostiach súvisiacich s posudzovaním zhody, ktorú dostali od orgánov dohľadu nad trhom;

d)

na požiadanie o činnostiach súvisiacich s posudzovaním zhody vykonaných v rámci rozsahu ich notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničných činností a uzatvárania subdodávateľských zmlúv.

2.   Notifikované orgány v súlade s požiadavkami príloh III a IV poskytujú iným orgánom notifikovaným podľa tejto smernice, ktoré vykonávajú podobné činnosti posudzovania zhody vzťahujúce sa na rovnaké kategórie rádiových zariadení, relevantné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych a, na požiadanie, i pozitívnych výsledkov posudzovania zhody.

3.   Notifikované orgány dodržiavajú informačné povinnosti uvedené v prílohách III a IV.

Článok 37

Výmena skúseností

Komisia organizačne zabezpečí výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za politiku notifikácie.

Článok 38

Koordinácia notifikovaných orgánov

Komisia zabezpečí zavedenie a riadne fungovanie primeranej koordinácie a spolupráce medzi orgánmi notifikovanými podľa tejto smernice vo forme sektorovej skupiny notifikovaných orgánov.

Členské štáty zabezpečia, aby sa orgány, ktoré notifikovali, zúčastňovali priamo alebo prostredníctvom určených zástupcov na práci tejto skupiny.

KAPITOLA V

DOHĽAD NAD TRHOM ÚNIE, KONTROLA RÁDIOVÝCH ZARIADENÍ VSTUPUJÚCICH NA TRH ÚNIE A OCHRANNÝ POSTUP ÚNIE

Článok 39

Dohľad nad trhom Únie a kontrola rádiových zariadení vstupujúcich na trh Únie

Článok 15 ods. 3 a články 16 až 29 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uplatňujú na rádiové zariadenia.

Článok 40

Postup zaobchádzania s rádiovými zariadeniami, ktoré predstavujú riziko na vnútroštátnej úrovni

1.   Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu majú dostatočný dôvod domnievať sa, že rádiové zariadenie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí, alebo pre iné aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, vykonajú hodnotenie týkajúce sa príslušného rádiového zariadenia vo vzťahu k všetkým relevantným požiadavkám stanoveným v tejto smernici. Príslušné hospodárske subjekty na tento účel spolupracujú podľa potreby s orgánmi dohľadu nad trhom.

Ak v rámci hodnotenia uvedeného v prvom pododseku orgány dohľadu nad trhom zistia, že rádiové zariadenie nespĺňa požiadavky ustanovené v tejto smernici, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie tohto rádiového zariadenia s uvedenými požiadavkami alebo stiahol rádiové zariadenie z trhu alebo ho prevzal späť v rámci primeranej a charakteru rizika úmernej lehote, akú určia.

Orgány dohľadu nad trhom informujú zodpovedajúcim spôsobom príslušný notifikovaný orgán.

Na opatrenia uvedené v druhom pododseku tohto odseku sa uplatňuje článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

2.   Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že sa neplnenie požiadaviek netýka len ich územia, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, ktorých prijatie od hospodárskeho subjektu požadujú.

3.   Hospodársky subjekt zabezpečí, aby sa v súvislosti so všetkými rádiovými zariadeniami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii, prijali všetky vhodné nápravné opatrenia.

4.   Ak príslušný hospodársky subjekt v rámci lehoty uvedenej v odseku 1 druhom pododseku neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie rádiového zariadenia na ich vnútroštátnom trhu, stiahnuť rádiové zariadenie z trhu alebo ho spätne prevziať.

Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o týchto opatreniach.

5.   Informácie uvedené v odseku 4 druhom pododseku zahŕňajú všetky dostupné podrobnosti, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho rádiového zariadenia, údaje o pôvode rádiového zariadenia, povahe údajného nesúladu a súvisiaceho rizika, informácie o charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení a argumenty, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený jedným z týchto dôvodov:

a)

rádiové zariadenie nespĺňa príslušné základné požiadavky stanovené v článku 3 alebo

b)

nedostatkami v harmonizovaných normách uvedených v článku 16, na základe ktorých platí predpoklad zhody.

6.   Členské štáty, iné ako členské štáty, ktoré postup začali podľa tohto článku, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu príslušného rádiového zariadenia, ktoré majú k dispozícii, a o svojich námietkach v prípade nesúhlasu s prijatým vnútroštátnym opatrením.

7.   Ak žiadny členský štát ani Komisia nevznesie námietku, pokiaľ ide o predbežné opatrenie prijaté členským štátom, do troch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 4 druhom pododseku, uvedené opatrenie sa pokladá za opodstatnené.

8.   Členské štáty zabezpečia bezodkladné prijatie primeraných reštriktívnych opatrení vo vzťahu k príslušnému rádiovému zariadeniu, napr. stiahnutie rádiového zariadenia z trhu.

Článok 41

Ochranný postup Únie

1.   Ak sú po ukončení postupu stanoveného v článku 40 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom či subjektmi a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prijme vykonávací akt určujúci, či je alebo nie je vnútroštátne opatrenie opodstatnené.

Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia ho okamžite oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

2.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia z trhu alebo spätného prevzatia nevyhovujúcich rádiových zariadení a následne o tom informujú Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, príslušný členský štát toto opatrenie zruší.

3.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad rádiových zariadení sa pripisuje nedostatkom v harmonizovaných normách podľa článku 40 ods. 5 písm. b) tejto smernice, Komisia uplatňuje postup stanovený v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 42

Vyhovujúce rádiové zariadenie, ktoré predstavuje riziko

1.   Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 40 ods. 1 členský štát zistí, že hoci je rádiové zariadenie v súlade s touto smernicou, predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo pre iné aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, vyzve príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušné rádiové zariadenie pri uvedení na trh už nepredstavovalo toto riziko alebo aby takéto rádiové zariadenie stiahol z trhu, prípadne ho prevzal späť v rámci primeranej a charakteru rizika úmernej lehoty, akú určí.

2.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie nápravných opatrení v súvislosti so všetkými príslušnými rádiovými zariadeniami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.

3.   Členský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty. Tieto informácie zahŕňajú všetky údaje, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu príslušného rádiového zariadenia, jeho pôvodu a dodávateľského reťazca, údaje o povahe možného rizika a o charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení.

4.   Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi a zhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenia. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodne, či je vnútroštátne opatrenie opodstatnené alebo nie, a podľa potreby navrhne primerané opatrenia.

Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 45 ods. 3.

Z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti osôb Komisia prijíma vykonávacie akty s okamžitou platnosťou v súlade s postupom uvedeným v článku 45 ods. 4.

5.   Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia ho okamžite oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

Článok 43

Formálny nesúlad

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 40, ak členský štát dospeje k jednému z týchto zistení, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby daný nesúlad odstránil:

a)

označenie CE bolo umiestnené v rozpore s článkom 30 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo článkom 20 tejto smernice;

b)

označenie CE nebolo umiestnené;

c)

bol použitý postup posudzovania zhody stanovený v prílohe IV a identifikačné číslo notifikovaného orgánu bolo umiestnené v rozpore s článkom 20 alebo nebolo umiestnené;

d)

EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané;

e)

EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané správne;

f)

technická dokumentácia buď nie je k dispozícii, alebo nie je úplná;

g)

informácie uvedené v článku 10 ods. 6 alebo 7 alebo článku 12 ods. 3 chýbajú, sú nesprávne alebo neúplné;

h)

k rádiovému zariadeniu nie sú priložené informácie o zamýšľanom použití rádiového zariadenia, EÚ vyhlásenie o zhode alebo obmedzenia používania stanovené v článku 10 ods. 8, 9 a 10;

i)

nie sú splnené požiadavky na identifikáciu hospodárskych subjektov stanovené v článku 15;

j)

nie je dosiahnutý súlad s článkom 5.

2.   Ak nesúlad uvedený v odseku 1 pretrváva, príslušný členský štát prijme všetky primerané opatrenia na obmedzenie alebo zákaz sprístupnenia príslušného rádiového zariadenia na trhu, alebo zabezpečí jeho spätné prevzatie alebo ho stiahne z trhu.

KAPITOLA VI

DELEGOVANÉ AKTY A VYKONÁVACIE AKTY A VÝBOR

Článok 44

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 3 druhom pododseku, v článku 4 ods. 2 a v článku 5 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 11. júna 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 3 druhom pododseku, v článku 4 ods. 2 a v článku 5 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3 druhého pododseku, článku 4 ods. 2 a článku 5 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 45

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre posudzovanie zhody a pre dozor nad trhom v oblasti telekomunikácií. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

5.   Komisia konzultuje s výborom všetky otázky, pre ktoré sa podľa nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 alebo akéhokoľvek iného právneho predpisu Únie vyžadujú konzultácie s odborníkmi z odvetvia.

Výbor môže ďalej posudzovať akékoľvek otázky týkajúce sa uplatňovania tejto smernice, vznesené buď svojím predsedom, alebo zástupcom členského štátu v súlade so svojím rokovacím poriadkom.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 46

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií, ktoré sa uplatňujú v prípade, ak hospodárske subjekty porušia ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice, a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich presadzovania. Tieto pravidlá môžu za závažné porušenia zahŕňať trestné sankcie.

Uplatnené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 47

Hodnotenie a podávanie správ

1.   Členské štáty pravidelne predkladajú Komisii správy o uplatňovaní tejto smernice do 12. júna 2017 a potom aspoň raz za dva roky. Správy obsahujú prehľad činností dohľadu nad trhom vykonávaných členskými štátmi a poskytuje informácie o tom, či a do akej miery bol dosiahnutý súlad s požiadavkami tejto smernice vrátane konkrétnych požiadaviek na identifikáciu hospodárskych subjektov.

2.   Komisia preskúma fungovanie tejto smernice a podá o tom správu Európskemu parlamentu a Rade do 12. júna 2018 a potom každých päť rokov. Správa je zameraná na pokrok vo vypracovávaní príslušných noriem, ako aj na problémy, ktoré sa vyskytli pri vykonávaní. Správa tiež obsahuje prehľad činností Výboru pre posudzovanie zhody a pre dozor nad trhom v oblasti telekomunikácií, hodnotenie pokroku v dosahovaní otvoreného konkurenčného trhu pre rádiové zariadenia na úrovni Únie a preskúma, ako by sa mohol regulačný rámec pre sprístupňovanie rádiových zariadení na trhu a do prevádzky vyvíjať, aby sa:

a)

zabezpečil súdržný systém na úrovni Únie pre všetky rádiové zariadenia;

b)

umožnilo zbližovanie telekomunikačného sektoru, audiovizuálneho sektoru a sektoru informačných technológií;

c)

umožnila harmonizácia regulačných opatrení na medzinárodnej úrovni;

d)

dosiahla vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa;

e)

zaručilo, aby prenosné rádiové zariadenie vzájomne spolupracovalo s príslušenstvom, najmä so spoločnými nabíjačkami;

f)

v prípade, ak je neodlučiteľnou súčasťou rádiového zariadenia obrazovka, umožnilo zobrazenie požadovaných informácií na tejto obrazovke.

Článok 48

Prechodné ustanovenia

Členské štáty v aspektoch, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, nebránia sprístupneniu na trhu alebo uvedeniu do prevádzky rádiových zariadení, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ktoré sú v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi uplatniteľnými pred 13. júnom 2016 a ktoré boli uvedené na trh pred 13. júnom 2017.

Článok 49

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 12. júna 2016. Bezodkladne oznámia znenie týchto opatrení Komisii.

Tieto opatrenia uplatňujú od 13. júna 2016.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú vyhlásenie, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Členské štáty určia, ako sa má vypracovať takýto odkaz a ako sa má formulovať toto vyhlásenie.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 50

Zrušenie

Smernica 1999/5/ES sa zrušuje s účinnosťou od 13. júna 2016.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VIII.

Článok 51

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 52

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 16. apríla 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 133, 9.5.2013, s. 58.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody (Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 10).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

(5)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia Rady 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ z 26. Februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 357).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. Februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 79).

(8)  Smernica Komisie 2008/63/ES z 20. júna 2008 o hospodárskej súťaži na trhoch s koncovými telekomunikačnými zariadeniami (Ú. v. EÚ L 162, 21.6.2008, s. 20).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pre poskytovanie informácií v oblasti technických noriem a predpisov a pravidlách pre služby informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37).

(10)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutioe o rádiovom frekvenčnom spektre) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1).

(11)  Rozhodnutie Komisie 2007/344/ES zo 16. mája 2007 o harmonizovanej dostupnosti informácií týkajúcich sa využívania frekvenčného spektra v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2007, s. 67).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(14)  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).


PRÍLOHA I

ZARIADENIA, NA KTORÉ SA TÁTO SMERNICA NEVZŤAHUJE

1.

Rádiové zariadenia používané rádioamatérmi v zmysle článku 1, definície 56 Rádiokomunikačného poriadku Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU), pokiaľ nie je zariadenie sprístupnené na trhu.

Za sprístupnené na trhu sa nepovažujú:

a)

rádiové súpravy určené na montáž a používanie rádioamatérmi;

b)

rádiové zariadenia upravené rádioamatérmi na účely použitia rádioamatérmi;

c)

zariadenia zostrojené jednotlivými rádioamatérmi, ktoré slúžia na vedecké a experimentálne účely súvisiace s rádioamatérskou činnosťou.

2.

Vybavenie námorných lodí, ktoré spadá do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 96/98/ES (1).

3.

Výrobky, súčasti a zariadenia leteckej techniky v rámci rozsahu pôsobnosti článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (2).

4.

Na zákazku vyrobené hodnotiace súpravy pre profesionálov určené výhradne na účely výskumu a vývoja zariadení.


(1)  Smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí (Ú. v. ES L 46, 17.2.1997, s. 25).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1).


PRÍLOHA II

MODUL POSUDZOVANIA ZHODY A

VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY

1.   Vnútorná kontrola výroby je postupom posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3 a 4 tejto prílohy a zaručuje a vyhlasuje na svoju zodpovednosť, že príslušné rádiové zariadenie spĺňa základné požiadavky stanovené v článku 3.

2.   Technická dokumentácia

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu v súlade s článkom 21.

3.   Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečil súlad vyrábaného rádiového zariadenia s technickou dokumentáciou uvedenou v bode 2 tejto prílohy a s relevantnými základnými požiadavkami v článku 3.

4.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

4.1.

Výrobca v súlade s článkami 19 a 20 označí každé jednotlivé rádiové zariadenie, ktoré spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice, označením CE.

4.2.

Výrobca vypracuje písomné EÚ vyhlásenie o zhode pre každý typ rádiového zariadenia a spolu s technickou dokumentáciou ho uchováva, aby bolo k dispozícii pre vnútroštátne orgány, a to 10 rokov od uvedenia rádiového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza rádiové zariadenie, pre ktoré bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

5.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 4 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.


PRÍLOHA III

MODULY POSUDZOVANIA ZHODY B A C

EÚ SKÚŠKA TYPU A ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA VNÚTORNEJ KONTROLE VÝROBY

V prípade odkazu na túto prílohu sa postup posudzovania zhody riadi modulmi B (EÚ skúška typu) a C (zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby) tejto prílohy.

Modul B

EÚ skúška typu

1.   EÚ skúška typu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaný orgán skúma technický návrh rádiového zariadenia a overuje a potvrdzuje, že technický návrh rádiového zariadenia spĺňa základné požiadavky stanovené v článku 3.

2.   EÚ skúška typu sa vykonáva posúdením primeranosti technického návrhu rádiového zariadenia prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a podporných dôkazov uvedených v bode 3 bez preskúmania vzorky (konštrukčný typ).

3.   Výrobca predkladá žiadosť o EÚ skúšku typu jedinému notifikovanému orgánu, ktorý si zvolí.

Žiadosť musí obsahovať:

a)

meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu;

b)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)

technickú dokumentáciu. Prostredníctvom technickej dokumentácie sa umožní posúdenie zhody rádiového zariadenia s príslušnými požiadavkami tejto smernice a uvedie sa v nej primeraná analýza a hodnotenie rizika či rizík. Technická dokumentácia spresňuje uplatniteľné požiadavky a vzťahuje sa, ak je to relevantné z hľadiska posudzovania, na navrhovanie, výrobu a prevádzku rádiového zariadenia. Ak je to uplatniteľné, obsahuje technická dokumentácia prvky uvedené v prílohe V;

d)

podporné dôkazy primeranosti technického riešenia. V týchto podporných dôkazoch sa uvádzajú všetky dokumenty, ktoré sa použili, predovšetkým v tých prípadoch, keď sa príslušné harmonizované normy nepoužili alebo sa nepoužili v plnom rozsahu. Podporné dôkazy v prípade potreby obsahujú výsledky skúšok, ktoré vykonalo v súlade s inými relevantnými technickými špecifikáciami vhodné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

4.   Notifikovaný orgán preskúma technickú dokumentáciu a podporné dôkazy s cieľom posúdiť primeranosť technického návrhu rádiového zariadenia.

5.   Notifikovaný orgán vypracuje hodnotiacu správu, v ktorej zaznamená činnosti vykonané v súlade s bodom 4 a ich výsledky. Bez ohľadu na svoje povinnosti uvedené v bode 8, notifikovaný orgán sprístupní obsah tejto správy v plnom rozsahu alebo čiastočne iba so súhlasom výrobcu.

6.   Ak typ spĺňa požiadavky tejto smernice, ktoré sa uplatňujú na príslušný rádiový výrobok, notifikovaný orgán vydá výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu. Tento certifikát obsahuje meno/názov a adresu výrobcu, výsledky skúšky, aspekty základných požiadaviek, na ktoré sa skúška vzťahuje, podmienky jeho platnosti (ak existujú) a potrebné údaje na určenie posudzovaného typu. K certifikátu EÚ skúšky typu sa môže priložiť jedna alebo viacero príloh.

Certifikát EÚ skúšky typu a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobených rádiových zariadení so skúšaným typom a prihliadajú aj na kontrolu v prevádzke.

Ak typ nespĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice, notifikovaný orgán odmietne vydať certifikát EÚ skúšky typu a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje žiadateľa, pričom uvedie podrobné dôvody svojho odmietnutia.

7.   Notifikovaný orgán sa informuje o všetkých zmenách v súvislosti so všeobecne uznávaným stavom, ktoré naznačujú, že schválený typ už nespĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice, a stanoví, či si takéto zmeny vyžadujú ďalšie prešetrenie. Ak áno, notifikovaný orgán zodpovedajúcim spôsobom informuje výrobcu.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý má technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu EÚ skúšky typu, o všetkých zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvniť zhodu rádiového zariadenia so základnými požiadavkami tejto smernice alebo s podmienkami platnosti tohto certifikátu. Takéto zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu.

8.   Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán o certifikátoch EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam zamietnutých, pozastavených alebo inak obmedzených certifikátov a/alebo ich dodatkov.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o certifikátoch EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkoch, ktoré zamietol, odňal, pozastavil alebo inak obmedzil, a na požiadanie ich informuje o takýchto certifikátoch a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal.

Každý notifikovaný orgán informuje členské štáty o certifikátoch EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal, a to v tých prípadoch, v ktorých sa harmonizované normy, odkazy na ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, nepoužili alebo sa nepoužili v plnom rozsahu. Členské štáty, Komisia a ostatné notifikované orgány môžu na požiadanie získať kópiu certifikátov EÚ skúšky typu a/alebo ich dodatkov. Na požiadanie môžu členské štáty a Komisia získať kópiu technickej dokumentácie a výsledkov skúšok, ktoré vykonal notifikovaný orgán. Notifikovaný orgán uchováva kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov, ako aj technickú dokumentáciu vrátane dokumentácie, ktorú mu predložil výrobca, 10 rokov potom, ako bolo rádiové zariadenie posúdené alebo až do skončenia platnosti tohto certifikátu.

9.   Výrobca uchováva kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou k dispozícii pre potreby štátnych orgánov 10 rokov po uvedení rádiového zariadenia na trh.

10.   Splnomocnený zástupca výrobcu môže podať žiadosť uvedenú v bode 3 a plniť povinnosti stanovené v bodoch 7 a 9, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

Modul C

Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby

1.   Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2 a 3 a zaručuje a vyhlasuje, že príslušné rádiové zariadenie je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa požiadavky tejto smernice, ktoré sa naň uplatňujú.

2.   Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrobeného rádiového zariadenia so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa naň uplatňujú.

3.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

3.1.

Výrobca v súlade s článkami 19 a 20 umiestni označenie CE na každé jednotlivé rádiové zariadenie, ktoré je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňa uplatniteľné požiadavky tejto smernice.

3.2.

Výrobca vydá pre každý typ rádiového zariadenia písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva, aby bolo k dispozícii pre vnútroštátne orgány, a to 10 rokov od uvedenia rádiového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ rádiového zariadenia, pre ktorý bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode musí byť na požiadanie sprístupnená príslušným orgánom.

4.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 3 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.


PRÍLOHA IV

MODUL POSUDZOVANIA ZHODY H

ZHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNOM ZABEZPEČENÍ KVALITY

1.   Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality je postupom posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2 a 5 a na vlastnú zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušné rádiové zariadenie spĺňa požiadavky tejto smernice, ktoré sa naň vzťahujú.

2.   Výroba

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality na návrh, výrobu, kontrolu konečného rádiového zariadenia a skúšku rádiového zariadenia, ako sa uvádza v bode 3, a vzťahuje sa naň dohľad, ako sa uvádza v bode 4.

3.   Systém kvality

3.1.

Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné rádiové zariadenia notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť musí obsahovať:

a)

meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu;

b)

technickú dokumentáciu pre každé rádiové zariadenie, ktoré sa má vyrábať. Ak je to uplatniteľné, obsahuje technická dokumentácia prvky stanovené v prílohe V;

c)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality a

d)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu.

3.2.

Systémom kvality sa zabezpečuje súlad rádiového zariadenia s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa naň uplatňujú.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa systematicky a riadne dokumentujú vo forme písomných metód, postupov a pokynov. Táto dokumentácia systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, manuálov a záznamov kvality.

Obsahuje najmä primeraný opis:

a)

kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu návrhu a výrobku;

b)

špecifikácií technického návrhu vrátane noriem, ktoré sa budú uplatňovať, a tam, kde sa príslušné harmonizované normy nebudú uplatňovať v plnej miere, prostriedkov, ktoré sa budú používať na zabezpečenie splnenia základných požiadaviek tejto smernice, ktoré sa vzťahujú na rádiové zariadenie;

c)

metód kontroly a overovania návrhu, postupov a systematických činností, ktoré sa použijú pri navrhovaní rádiových zariadení patriacich do príslušného typu rádiových zariadení;

d)

zodpovedajúcich spôsobov, postupov a systematických činností, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpečovaní kvality;

e)

preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po nej, vrátane časových intervalov, v ktorých sa budú vykonávať;

f)

záznamov o kvalite, ako sú inšpekčné správy a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy týkajúce sa kvalifikácií personálu atď.;

g)

prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality návrhu a výrobku a účinného prevádzkovania systému kvality.

3.3.

Notifikovaný orgán posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2.

Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na prvky systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej normy.

Okrem skúseností v oblasti systémov riadenia kvality má audítorský tím najmenej jedného člena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej oblasti rádiových zariadení a technológií príslušných rádiových zariadení, ako aj znalosti uplatniteľných požiadaviek tejto smernice. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu na pracoviskách výrobcu. Audítorský tím preskúmava technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. b) s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky tejto smernice a vykonať potrebné preskúmania vzhľadom na zabezpečenie súladu rádiového zariadenia s týmito požiadavkami.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca sú informovaní o rozhodnutí.

Toto oznámenie obsahuje závery auditu a odôvodnené rozhodnutie o posudzovaní.

3.4.

Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

3.5.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýšľanej zmene systému kvality.

Notifikovaný orgán zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či je potrebné opätovné posúdenie.

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie posúdenia.

4.   Dohľad, za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1.

Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2.

Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanému orgánu prístup do priestorov, kde sa výrobok navrhuje, výrobných priestorov, priestorov na vykonávanie kontrol a skúšok, ako aj skladovacích priestorov, a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým:

a)

dokumentáciu o systéme riadenia kvality;

b)

záznamy o kvalite, ako sú stanovené v časti systému kvality týkajúcej sa návrhu, napr. výsledky analýz, výpočtov, skúšok atď.;

c)

záznamy o kvalite, ako sú stanovené vo výrobnej časti systému kvality, napríklad inšpekčné správy a údaje o skúškach, kalibračné údaje, správy týkajúce sa kvalifikácie zamestnancov atď.

4.3.

Notifikovaný orgán vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite.

4.4.

Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy. Počas nich môže podľa potreby vykonať skúšky rádiových zariadení alebo ich nechať vykonať, aby sa tak overilo, či systém kvality funguje správne. Notifikovaný orgán odovzdá výrobcovi správu o návšteve a v prípade, že boli vykonané skúšky, aj protokol o skúškach.

5.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

5.1.

Výrobca v súlade s článkami 19 a 20 umiestni na každé jednotlivé rádiové zariadenie, ktoré spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v článku 3, označenie CE a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 označí zariadenie identifikačným číslom orgánu.

5.2.

Výrobca vydá pre každý typ rádiového zariadenia písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva, aby bolo k dispozícii pre vnútroštátne orgány, a to 10 rokov od uvedenia rádiového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza typ rádiového zariadenia, pre ktorý bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

6.   Počas desiatich rokov od uvedenia rádiového zariadenia na trh uchováva výrobca k dispozícii pre vnútroštátne orgány:

a)

technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1;

b)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality uvedenú v bode 3.1;

c)

zmenu uvedenú v bode 3.5 v podobe, ako je schválená;

d)

rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v bodoch 3.5, 4.3 a 4.4.

7.   Každý notifikovaný orgán oznámi svojmu notifikujúcemu orgánu vydané alebo stiahnuté schválenia systému kvality a pravidelne alebo na požiadanie sprístupní svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam schválení systémov kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o schváleniach systému kvality, ktoré zamietol, pozastavil alebo zrušil, a na požiadanie informuje o schváleniach systému kvality, ktoré vydal.

8.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 3.1, 3.5, 5 a 6 môže v mene a na zodpovednosť výrobcu plniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.


PRÍLOHA V

OBSAH TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE

Technická dokumentácia obsahuje vždy, keď je to uplatniteľné, aspoň tieto prvky:

a)

všeobecný opis rádiového zariadenia vrátane:

i)

fotografií alebo ilustrácií zobrazujúcich vonkajšie znaky, označenie a vnútorné usporiadanie;

ii)

verzií softvéru alebo firemného programového vybavenia, ktoré majú vplyv na súlad so základnými požiadavkami;

iii)

informácií pre užívateľa a pokynov na inštaláciu;

b)

návrhy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a schémy komponentov, podzostáv, obvodov a iných podobných prvkov, ktoré sú relevantné;

c)

opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov, schém a fungovania rádiového zariadenia;

d)

zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a v prípade, že sa tieto harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek uvedených v článku 3 vrátane zoznamu iných relevantných technických špecifikácií, ktoré sa uplatnili. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem špecifikuje technická dokumentácia časti, ktoré boli použité;

e)

kópiu EÚ vyhlásenia o zhode;

f)

v prípade, keď sa použil modul posudzovania zhody uvedený v prílohe III, kópiu certifikátu EÚ skúšky typu a jeho príloh, tak ako ich vydal príslušný notifikovaný orgán;

g)

výsledky konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok a ďalšie dôležité podobné prvky;

h)

správy o skúškach;

i)

objasnenie súladu s požiadavkami článku 10 ods. 2 a zahrnutia alebo nezahrnutia informácií na obale v súlade s článkom 10 ods. 10.


PRÍLOHA VI

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE (č. XXX) (1)

1.

Rádiové zariadenie (výrobok, typ, číslo šarže alebo sériové číslo):

2.

Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu:

3.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

4.

Predmet vyhlásenia (identifikácia rádiového zariadenia umožňujúca vysledovateľnosť. V prípade potreby môže obsahovať dostatočne zrozumiteľný farebný obrázok, ktorý umožňuje identifikáciu rádiového zariadenia).

5.

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

 

Smernica 2014/53/EÚ

 

Prípadne ďalšie harmonizačné právne predpisy Únie

6.

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje. V rámci odkazov sa musí uviesť identifikačné číslo a verzia a prípadne dátum vydania:

7.

Prípadne: notifikovaný orgán … (názov, číslo) … vykonal … (opis zásahu) … a vydal certifikát EÚ skúšky typu: …

8.

V príslušných prípadoch opis príslušenstva a komponentov vrátane softvéru, ktoré umožňujú rádiovému zariadeniu fungovať v súlade so zamýšľaným účelom, a na ktoré sa vzťahuje EÚ vyhlásenie o zhode:

9.

Doplňujúce informácie:

 

Podpísané za a v mene: …

 

(miesto a dátum vydania):

 

(meno, funkcia) (podpis):


(1)  Výrobca môže, ale nemusí EÚ vyhláseniu o zhode priradiť číslo.


PRÍLOHA VII

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode uvedené v článku 10 ods. 9 znie takto:

 

[Meno výrobcu] týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [označenie typu rádiového zariadenia] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

 

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:


PRÍLOHA VIII

TABUĽKA ZHODY

Smernica 1999/5/ES

Táto smernica

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3 ods. 1 a 2

článok 3 ods. 1 a 2

článok 3 ods. 3 a článok 15a

článok 3 ods. 3 s výnimkou článku 3 ods. 3 písm. i) a článok 44

článok 4 ods. 1 a články 13 až 15

články 8 a 45

článok 4 ods. 2

článok 5 ods. 1

článok 16

článok 5 ods. 2 a 3

článok 6 ods. 1

článok 6

článok 6 ods. 2

článok 6 ods. 3

článok 10 ods. 8, 9 a 10

článok 6 ods. 4

článok 7 ods. 1 a 2

článok 7

článok 7 ods. 3 4 a 5

článok 8 ods. 1 a 2

článok 9

článok 8 ods. 3

článok 9

články 39 až 43

článok 10

článok 17

článok 11

články 22 až 38

článok 12

články 19 a 20 a článok 10 ods. 6 a 7

článok 16

článok 17

článok 47

článok 18

článok 48

článok 19

článok 49

článok 20

článok 50

článok 21

článok 51

článok 22

článok 52

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha IV

príloha III

príloha V

príloha IV

príloha VI

článok 26

príloha VII ods. 1 až 4

články 19 a 20

príloha VII ods. 5

článok 10 ods. 10


VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament zastáva názor, že iba pokiaľ a keď sa diskutuje o vykonávacích aktoch v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011 na schôdzach výborov, možno výbory považovať za „komitologické výbory“ v zmysle prílohy I rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Schôdze výborov teda spadajú do rozsahu pôsobnosti bodu 15 rámcovej dohody pokiaľ a keď sa diskutuje o iných témach.


Top