Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0046

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/46/EÚ z  3. apríla 2014 o zmene smernice Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá

OJ L 127, 29.4.2014, p. 129–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/46/oj

29.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 127/129


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/46/EÚ

z 3. apríla 2014

o zmene smernice Rady 1999/37/ES o registračných dokumentoch pre vozidlá

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Kontrola technického stavu je súčasťou širšieho systému zabezpečujúceho, aby sa vozidlá udržiavali počas ich používania v bezpečnom a environmentálne prijateľnom stave. Uvedený systém by mal zabezpečovať pravidelnú kontrolu technického stavu vozidiel a cestnú technickú kontrolu vozidiel používaných na komerčné činnosti v cestnej doprave, ako aj postup evidencie vozidiel umožňujúci pozastavenie povolenia na používanie vozidla v cestnej premávke, ak vozidlo bezprostredne ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky.

(2)

Evidencia vozidla zabezpečuje administratívne schválenie vozidla pre jeho uvedenie do prevádzky v cestnej premávke. Smernica Rady 1999/37/ES (3) sa uplatňuje len na udeľovanie osvedčení o evidencii vozidiel. Napriek tomu by malo byť možné pozastaviť povolenie na používanie uvedeného vozidla na určité časové obdobie, hlavne v prípadoch, kedy by použitie vozidla na verejných cestách predstavovalo riziko z dôvodu jeho technického stavu. Aby sa znížilo administratívne zaťaženie vyplývajúce z pozastavenia, nemalo by byť potrebné absolvovať nový proces evidencie v prípade, keď je pozastavenie zrušené.

(3)

Mala by sa zaviesť povinnosť zrušiť evidenciu vozidla natrvalo po oznámení, že sa považuje za vozidlo po dobe životnosti, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES (4). Členské štáty majú možnosť stanoviť vo vnútroštátnom práve ďalšie dôvody na zrušenie evidencie vozidla.

(4)

Aj v prípade zrušenia evidencie vozidla by malo byť možné zachovať záznam o uvedenej evidencii.

(5)

S cieľom znížiť administratívne zaťaženie a uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi, by sa mali informácie týkajúce sa vozidiel zaznamenávať elektronicky.

(6)

Táto smernica by nemala členskému štátu brániť v tom, aby elektronický súbor údajov, ktorý uchovávajú jeho príslušné orgány, považoval za hlavný zdroj informácií o vozidle evidovanom na jeho území. Členské štáty by mali mať možnosť využívať elektronickú sieť obsahujúcu údaje z národných elektronických databáz s cieľom uľahčiť výmenu informácií.

(7)

Ak sa počas kontroly technického stavu zistili nebezpečné chyby a povolenie na používanie vozidla na verejných cestách bolo pozastavené, uvedené pozastavenie by malo byť zaznamenané dovtedy, kým sa dané vozidlo nepodrobí novej kontrole technického stavu.

(8)

S cieľom aktualizovať prílohu I bod II.4. druhú zarážku a bod III.1.A. písm. b) a prílohu II bod II.4. druhú zarážku a bod III.1.A. písm. b) smernice 1999/37/ES v prípade rozšírenia Únie a prílohu I bod II.6 týkajúci sa nepovinných prvkov v prípade zmien vymedzení alebo obsahu osvedčení o zhode v príslušných právnych predpisoch Únie o typovom schválení, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(9)

Smernica 1999/37/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny smernice 1999/37/ES

Smernica 1999/37/ES sa mení takto:

1.

V článku 1 sa prvá veta nahrádza takto:

„Táto smernica sa uplatňuje na dokumenty o evidencii vozidiel vydávané členskými štátmi.“

2.

V článku 2 sa dopĺňajú tieto písmená:

„e)   ‚pozastavenie‘: znamená obmedzené časové obdobie, počas ktorého členský štát nepovoľuje používanie vozidla v cestnej premávke, pričom po uplynutí tohto obdobia v prípade, že dôvody tohto pozastavenia pominuli, sa toto vozidlo môže opäť používať bez toho, aby sa vyžadoval nový proces evidencie;

f)   ‚zrušenie evidencie‘: znamená zrušenie povolenia členského štátu na používanie vozidla v cestnej premávke.“

3.

V článku 3 sa dopĺňajú tieto odseky:

„4.   Členské štáty elektronicky zaznamenávajú údaje o všetkých vozidlách, ktoré sú evidované na ich území. Uvedené údaje zahŕňajú:

a)

všetky povinné prvky v súlade s prílohou I, bodom II.5, ako aj prvky bodov II.6 (J) a II.6 (V.7) a (V.9) uvedenej prílohy, pokiaľ sú takéto údaje k dispozícii;

b)

ak je to možné, iné nepovinné údaje uvedené v prílohe I alebo údaje z osvedčenia o zhode, ako sa ustanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (*);

c)

výsledky povinnej pravidelnej kontroly technického stavu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ (**) a dobu platnosti protokolu o kontrole technického stavu.

Spracúvanie osobných údajov v kontexte tejto smernice sa vykonáva v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (***) a 2002/58/ES (****).

5.   Technické údaje o vozidle sa sprístupňujú príslušným orgánom alebo kontrolným strediskám na účely pravidelnej kontroly technického stavu. Členské štáty môžu obmedziť využívanie a poskytovanie takýchto údajov stanicami technickej kontroly s cieľom predísť ich zneužívaniu.

(*)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1)."

(**)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 51)."

(***)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31)."

(****)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).“"

4.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 3a

1.   Keď príslušný orgán členského štátu dostane oznámenie o pravidelnej kontrole technického stavu, v ktorom sa uvádza, že povolenie používať predmetné vozidlo v cestnej premávke sa pozastavilo v súlade s článkom 9 smernice 2014/.../EÚ, pozastavenie sa elektronicky zaznamená a vykoná sa dodatočná kontrola technického stavu.

Toto pozastavenie je účinné až dovtedy, kým sa dané vozidlo nepodrobí novej kontrole technického stavu. Po úspešnom absolvovaní kontroly technického stavu príslušný orgán bezodkladne vydá opätovné povolenie na používanie vozidla v cestnej premávke. Nie je potrebný žiaden nový proces evidencie.

Členské štáty alebo ich príslušné orgány môžu prijať opatrenia na uľahčenie opätovných kontrol vozidla, ktorého povolenie na používanie v cestnej premávke sa pozastavilo. Uvedené opatrenia môžu zahŕňať udelenie povolenia použiť verejné cesty medzi miestom opravy a stanicou technickej kontroly na účely kontroly technického stavu.

2.   Členské štáty môžu povoliť držiteľovi osvedčenia o evidencii, aby príslušnému orgánu predložil žiadosť o prevod evidencie na nového majiteľa vozidla.

3.   V prípade, že príslušný orgán členského štátu dostane oznámenie o tom, že sa vozidlo považuje za vozidlo po dobe životnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES (*****), evidencia sa zruší natrvalo a táto informácia sa uvedie v elektronickom registri.

(*****)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34).“"

5.

V článku 5 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 4 a článok 8 ods. 3 smernice 2014/45/EÚ, členské štáty v zásade uznajú platnosť protokolu o kontrole technického stavu v prípade, že sa vlastníctvo vozidla, ktoré má platný doklad o pravidelnej kontrole technického stavu, zmení.“

6.

Články 6 a 7 sa nahrádzajú takto:

„Článok 6

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 7 prijímať delegované akty s cieľom zmeniť:

prílohu I bod II.4. druhú zarážku a bod III.1.A. písm. b) a prílohu II bod II.4. druhú zarážku a bod III.1.A. písm. b) v prípade rozšírenia Únie,

prílohu I bod II.6. v súvislosti s nepovinnými prvkami v prípade zmien vymedzení alebo obsahu osvedčení o zhode v príslušných právnych predpisoch Únie o typovom schválení.

Článok 7

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 19. mája 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

7.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Členské štáty si pri vykonávaní tejto smernice navzájom pomáhajú. Môžu si vymieňať informácie na bilaterálnej alebo multilaterálnej úrovni, najmä aby v prípade potreby skontrolovali právny stav vozidla v členskom štáte, v ktorom bolo predtým evidované, pred vykonaním akejkoľvek evidencie. Pri takejto kontrole sa môže predovšetkým využívať elektronická sieť obsahujúca údaje z národných elektronických databáz na uľahčenie výmeny informácií.“

8.

V prílohe I bode II.6 sa dopĺňa toto písmeno:

„(X)

doklad preukazujúci uskutočnenie kontroly technického stavu, dátum nasledujúcej kontroly technického stavu alebo uplynutie platnosti aktuálneho protokolu“.

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia do 20. mája 2017 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 20. mája 2018.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 3. apríla 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 44, 15.2.2013, s 128.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 11. marca 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 24. marca 2014.

(3)  Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34).


Top