EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0033

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ z  26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov Text s významom pre EHP

OJ L 96, 29.3.2014, p. 251–308 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/33/oj

29.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/251


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/33/EÚ

z 26. februára 2014

o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/16/ES z 29. júna 1995 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov (3) bola podstatným spôsobom zmenená (4). Pri príležitosti ďalších zmien je z dôvodu prehľadnosti vhodné uvedenú smernicu prepracovať.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (5), sa stanovujú pravidlá akreditácie orgánov posudzovania zhody, zavádza sa rámec pre dohľad nad trhom v súvislosti s výrobkami a pre kontroly výrobkov z tretích krajín a stanovujú sa všeobecné zásady týkajúce sa označenia CE.

(3)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh (6) sa stanovujú spoločné zásady a referenčné ustanovenia, ktoré sa majú uplatňovať v odvetvových právnych predpisoch, aby sa zabezpečil pevný základ pre revíziu alebo prepracovanie daných právnych predpisov. Smernica 95/16/ES by sa mala prispôsobiť uvedenému rozhodnutiu.

(4)

Výťahy, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sa stávajú hotovými výrobkami až potom, ako sú pevne nainštalované v budovách alebo stavbách. V dôsledku toho výťahy nemožno dovážať do Únie a sú iba uvádzané na trh, a nie sú následne sprístupňované: neexistujú žiadni dovozcovia ani distribútori výťahov.

(5)

Táto smernica sa vzťahuje na bezpečnostné komponenty do výťahov, ktoré sú novo uvádzané na trh Európskej únie; znamená to, že ide buď o nové bezpečnostné komponenty vyrobené výrobcom usadeným v Únii, alebo o nové alebo použité bezpečnostné komponenty dovezené z tretej krajiny.

(6)

Komisia prijala pre členské štáty odporúčanie týkajúce sa zlepšenia bezpečnosti existujúcich výťahov (Commission Recommendation 95/216/EC of 8 June 1995 concerning improvement of safety of existing lifts) (7).

(7)

Táto smernica by sa mala uplatňovať na všetky formy dodávok vrátane predaja na diaľku.

(8)

Hospodárske subjekty by mali niesť zodpovednosť za súlad výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov s touto smernicou v závislosti od svojej úlohy v dodávateľskom reťazci, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti osôb a, ak je to aktuálne, bezpečnosti majetku, a zabezpečila sa spravodlivá hospodárska súťaž na trhu Únie.

(9)

Všetky hospodárske subjekty, ktoré sú zapojené do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali prijať primerané opatrenia, aby sa uistili, že na trh uvedú iba výťahy a že na trhu sprístupnia bezpečnostné komponenty do výťahov, ktoré sú v zhode s touto smernicou. Je potrebné stanoviť jasné a primerané rozdelenie povinností zodpovedajúcich úlohe každého hospodárskeho subjektu v rámci dodávateľského a distribučného reťazca.

(10)

Na uľahčenie komunikácie medzi hospodárskymi subjektmi, orgánmi dohľadu nad trhom a spotrebiteľmi by členské štáty mali tiež nabádať hospodárske subjekty k tomu, aby okrem poštovej adresy uvádzali aj adresu svojej webovej stránky.

(11)

Výrobca a dodávateľ, ktorí majú podrobné znalosti o procese navrhovania a výrobnom procese, sú na vykonanie postupu posudzovania zhody najvhodnejší. Posudzovanie zhody by malo preto ostať výlučne povinnosťou výrobcu alebo dodávateľa.

(12)

Je potrebné zabezpečiť, aby bezpečnostné komponenty do výťahov z tretích krajín, ktoré vstupujú na trh Únie, spĺňali túto smernicu, a najmä aby výrobca vykonal v súvislosti s týmito bezpečnostnými komponentmi do výťahov príslušné postupy posudzovania zhody. Malo by sa preto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečovali súlad bezpečnostných komponentov do výťahov, ktoré uvádzajú na trh, s požiadavkami tejto smernice a neuvádzali na trh také bezpečnostné komponenty do výťahov, ktoré s týmito požiadavkami nie sú v súlade alebo ktoré predstavujú riziko. Malo by sa preto takisto stanoviť, aby dovozcovia zabezpečili vykonanie postupov posudzovania zhody a aby bolo označenie bezpečnostných komponentov do výťahov a dokumentácia vypracovaná výrobcami k dispozícii príslušným vnútroštátnym orgánom na účely vykonania kontroly.

(13)

Pri uvádzaní bezpečnostného komponentu do výťahov na trh by každý dovozca mal uviesť na bezpečnostnom komponente do výťahov svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej sa s ním možno skontaktovať. Výnimky by sa mali povoliť v prípadoch, v ktorých tomu bráni veľkosť alebo povaha bezpečnostného komponentu do výťahov.

(14)

Distribútor sprístupňuje bezpečnostný komponent do výťahov na trhu po jeho uvedení na trh výrobcom alebo dovozcom a mal by konať s náležitou pozornosťou, aby zabezpečil, že jeho zaobchádzanie s bezpečnostným komponentom do výťahov nebude mať negatívny vplyv na súlad bezpečnostného komponentu do výťahov s právnymi predpismi.

(15)

Každý hospodársky subjekt, ktorý buď uvedie bezpečnostný komponent do výťahov na trh pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo upraví bezpečnostný komponent do výťahov takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad s touto smernicou, by sa mal považovať za výrobcu a prevziať povinnosti výrobcu.

(16)

Vzhľadom na to, že distribútori a dovozcovia majú k trhu blízko, mali by sa zúčastňovať na úlohách spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány, a mali by byť pripravení aktívne sa zapájať a uvedeným orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa príslušných bezpečnostných komponentov do výťahov.

(17)

Zabezpečenie vysledovateľnosti bezpečnostného komponentu do výťahov v rámci celého dodávateľského reťazca prispeje k zjednodušeniu a väčšej účinnosti dohľadu nad trhom. Účinný systém vysledovateľnosti pomáha aj orgánom dohľadu nad trhom pri zisťovaní hospodárskeho subjektu zodpovedného za sprístupnenie nevyhovujúcich výťahov na trh. Keď hospodárske subjekty uchovávajú informácie požadované podľa tejto smernice na účely identifikácie iných hospodárskych subjektov, ktoré im buď dodali bezpečnostný komponent do výťahov, alebo ktorým bezpečnostný komponent do výťahov dodali oni sami, nemalo by sa od nich pritom požadovať, aby tieto informácie aktualizovali s ohľadom na iné hospodárske subjekty

(18)

Táto smernica by sa mala obmedziť na vyjadrenie základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosti. Na účely stanovenia podrobných technických špecifikácií uvedených požiadaviek a na uľahčenie posudzovania zhody pri výťahoch a bezpečnostných komponentoch do výťahov s uvedenými požiadavkami je potrebné stanoviť predpoklad zhody pre výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov, ktoré sú zhode s harmonizovanými normami prijatými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii (8). Základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti tejto smernice sa zaručí zamýšľaná úroveň bezpečnosti len vtedy, ak sa súlad s nimi zaistí vhodnými postupmi posudzovania zhody.

(19)

V nariadení (EÚ) č. 1025/2012 sa stanovuje postup týkajúci sa námietok voči harmonizovaným normám, keď tieto normy nespĺňajú v plnej miere požiadavky tejto smernice.

(20)

Harmonizované normy relevantné pre túto smernicu by mali tiež plne zohľadňovať Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (9).

(21)

Aby mohli hospodárske subjekty preukázať a príslušné orgány zabezpečiť, že výťahy uvedené na trh a bezpečnostné komponenty do výťahov sprístupnené na trhu spĺňajú základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti, je potrebné stanoviť postupy posudzovania zhody. Rozhodnutím č. 768/2008/ES sa stanovujú moduly postupov posudzovania zhody, ktoré zahŕňajú postupy od najmenej prísneho až po najprísnejší postup, úmerne úrovni možného rizika a úrovni požadovanej bezpečnosti. S cieľom zabezpečiť prepojenosť medzi sektormi a zabrániť ad hoc variantom by sa postupy posudzovania zhody mali vybrať spomedzi uvedených modulov.

(22)

Dodávateľ alebo výrobca by mal vypracovať EÚ vyhlásenie o zhode a poskytnúť tak informácie požadované podľa tejto smernice o zhode výťahu alebo bezpečnostného komponentu do výťahov s touto smernicou a ostatnými relevantnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie.

(23)

S cieľom zabezpečiť účinný prístup k informáciám na účely dohľadu nad trhom by mali byť informácie požadované na identifikáciu všetkých uplatniteľných aktov Únie k dispozícii v jedinom EÚ vyhlásení o zhode. V záujme zníženia administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov môže toto jediné EÚ vyhlásenie o zhode tvoriť súbor príslušných jednotlivých vyhlásení o zhode.

(24)

Označenie CE, ktorým sa vyjadruje zhoda výťahu alebo bezpečnostného komponentu do výťahov, je viditeľným výsledkom celého procesu zahŕňajúceho posúdenie zhody v širšom zmysle. Všeobecné zásady, ktorými sa označenie CE riadi, sú stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008. Pravidlá umiestňovania označenia CE by sa mali stanoviť v tejto smernici.

(25)

Postupy posudzovania zhody stanovené v tejto smernici vyžadujú zapojenie orgánov posudzovania zhody, ktoré členské štáty notifikujú Komisii.

(26)

Zo skúseností vyplýva, že kritériá stanovené v smernici 95/16/ES, ktoré musia orgány posudzovania zhody spĺňať, aby boli Komisii notifikované, nepostačujú na zabezpečenie rovnako vysokej kvality výkonu notifikovaných orgánov v rámci celej Únie. Je však nevyhnutné, aby všetky notifikované orgány vykonávali svoju činnosť na rovnakej úrovni a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže. Je preto potrebné stanoviť povinné požiadavky pre orgány posudzovania zhody, ktoré si želajú byť notifikované, aby mohli poskytovať služby posudzovania zhody.

(27)

Ak orgán posudzovania zhody preukáže zhodu s kritériami stanovenými v harmonizovaných normách, malo by sa predpokladať, že spĺňa zodpovedajúce požiadavky stanovené v tejto smernici.

(28)

S cieľom zabezpečiť konzistentnú úroveň kvality posudzovania zhody je takisto potrebné stanoviť požiadavky, ktoré musia spĺňať notifikujúce orgány a iné orgány zapojené do posudzovania, notifikácie a monitorovania notifikovaných orgánov.

(29)

Systém stanovený v tejto smernici by sa mal doplniť akreditačným systémom stanoveným v nariadení (ES) č. 765/2008. Keďže akreditácia je základným prostriedkom na overenie odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody, mala by sa používať aj na účely notifikácie.

(30)

Transparentná akreditácia, ako je stanovená v nariadení (ES) č. 765/2008, zabezpečujúca potrebnú úroveň dôvery v certifikát zhody, by sa mala považovať zo strany vnútroštátnych orgánov verejnej moci v celej Únii za prednostný prostriedok preukazovania technickej odbornej spôsobilosti orgánov posudzovania zhody. Vnútroštátne orgány však môžu usúdiť, že majú vhodné prostriedky na to, aby samy uskutočnili toto hodnotenie. V takom prípade by mali v záujme zabezpečenia primeranej úrovne dôveryhodnosti hodnotenia vykonávaného inými vnútroštátnymi orgánmi poskytnúť Komisii a ostatným členským štátom nevyhnutné doklady preukazujúce súlad hodnotených orgánov posudzovania zhody s príslušnými regulačnými požiadavkami.

(31)

Orgány posudzovania zhody často uzatvárajú subdodávateľské zmluvy na časť svojich činností spojených s posudzovaním zhody alebo využívajú pobočku. S cieľom zabezpečiť úroveň ochrany požadovanú v súvislosti s výťahmi a bezpečnostnými komponentmi do výťahov, ktoré sa majú uviesť na trh Únie, je nevyhnutné, aby subdodávatelia a pobočky orgánov posudzovania zhody spĺňali pri vykonávaní úloh posudzovania zhody rovnaké požiadavky ako notifikované orgány. Je preto dôležité, aby sa posudzovanie odbornej spôsobilosti a výkonnosti orgánov, ktoré majú byť notifikované, a monitorovanie orgánov, ktoré už boli notifikované, vzťahovalo aj na činnosti vykonávané subdodávateľmi a pobočkami

(32)

Je potrebné zvýšiť efektívnosť a transparentnosť postupu notifikácie, a najmä prispôsobiť ho novým technológiám, aby bola možná online notifikácia.

(33)

Vzhľadom na to, že notifikované orgány môžu ponúkať svoje služby v celej Únii, je primerané poskytnúť iným členským štátom a Komisii možnosť vzniesť v súvislosti s notifikovanými orgánmi námietky. Je preto dôležité stanoviť lehotu, počas ktorej možno vyjasniť všetky pochybnosti alebo obavy, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť orgánov posudzovania zhody, skôr, než začnú pôsobiť ako notifikované orgány.

(34)

Na účely konkurencieschopnosti je nevyhnutné, aby notifikované orgány uplatňovali postupy posudzovania zhody, ktoré zbytočne nezaťažujú hospodárske subjekty. Z rovnakého dôvodu, a aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi, sa musí zabezpečiť súlad pri technickom uplatňovaní postupov posudzovania zhody. Najlepšie sa to dosiahne prostredníctvom primeranej koordinácie a spolupráce medzi notifikovanými orgánmi.

(35)

Členské štáty by mali prijať všetky vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bezpečnostné komponenty do výťahov bolo možné uvádzať na trh len vtedy, ak pri riadnom skladovaní a využívaní na určený účel, alebo za podmienok používania, ktoré možno reálne predpokladať neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb. Bezpečnostné komponenty do výťahov by sa mali považovať za nespĺňajúce základné požiadavky bezpečnosti stanovené v tejto smernici len ak ich nespĺňajú za podmienok používania, ktoré možno reálne predpokladať, a to znamená, keď by takéto používanie mohlo vyplývať zo zákonného a jednoducho predvídateľného ľudského správania.

(36)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu je potrebné objasniť, že pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom Únie a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008 sa uplatňujú na výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica. Táto smernica by členským štátom nemala brániť vo výbere príslušných orgánov vykonávajúcich uvedené úlohy.

(37)

S cieľom zvýšiť transparentnosť a skrátiť trvanie postupu je potrebné zlepšiť existujúci ochranný postup, aby bol účinnejší a aby využíval odborné skúsenosti členských štátov.

(38)

Existujúci systém by sa mal doplniť o postup, na základe ktorého sú zainteresované strany informované o opatreniach, ktoré zamýšľajú prijať v súvislosti s výťahmi alebo bezpečnostnými komponentmi do výťahov predstavujúcimi riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo, ak je to aktuálne, bezpečnosť majetku. Tento postup by mal tiež umožniť orgánom dohľadu nad trhom, v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi konať skôr v súvislosti s týmito výťahmi a bezpečnostnými komponentmi do výťahov.

(39)

Ak členské štáty a Komisia súhlasia so zdôvodnením opatrenia prijatého členským štátom, nemal by byť potrebný ďalší zásah Komisie okrem prípadov, ak nesúlad možno pripísať nedostatkom harmonizovanej normy.

(40)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú plnenie vykonávacích právomocí Komisie (10).

(41)

Na prijímanie vykonávacích aktov požadujúcich, aby notifikujúci členský štát prijal potrebné nápravné opatrenia, pokiaľ ide o notifikované orgány, ktoré nespĺňajú alebo už prestali spĺňať požiadavky pre svoju notifikáciu, by sa mal uplatňovať konzultačný postup.

(42)

Na prijímanie vykonávacích aktov v súvislosti s vyhovujúcimi výťahmi alebo bezpečnostnými komponentmi do výťahov, ktoré predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb či iné aspekty ochrany verejného záujmu, by sa mal uplatňovať postup preskúmania.

(43)

Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch v súvislosti s vyhovujúcimi výťahmi alebo bezpečnostnými komponentmi do výťahov, ktoré predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb.

(44)

V súlade so zaužívanou praxou môže výbor zriadený touto smernicou zohrávať užitočnú úlohu pri preskúmavaní záležitostí týkajúcich sa uplatňovania tejto smernice, predložených buď jeho predsedom, alebo zástupcom členského štátu v súlade s jeho rokovacím poriadkom.

(45)

Ak sú predmetom skúmania, a to v expertnej skupine Komisie iné záležitosti týkajúce sa tejto smernice ako jej vykonávanie alebo porušenia, Európsky parlament by mal v súlade s existujúcou praxou dostávať všetky informácie a dokumentáciu, a prípadne pozvanie zúčastniť sa týchto schôdzí.

(46)

Komisia by mala prostredníctvom vykonávacích aktov a s ohľadom na ich osobitný charakter, konajúc bez uplatnenia nariadenia (EÚ) č. 182/2011, určiť, či sú opatrenia prijaté členskými štátmi v súvislosti s nevyhovujúcimi výťahmi alebo bezpečnostnými komponentmi do výťahov opodstatnené alebo nie.

(47)

Členské štáty by mali ustanoviť pravidlá o sankciách ukladaných v prípade porušenia ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré boli prijaté podľa tejto smernice, a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá presadzovali. Stanovené sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(48)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zaistiť, aby výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov na trhu spĺňali požiadavky poskytujúce vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pri súčasnom zabezpečení fungovania vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(49)

Je potrebné stanoviť primerané prechodné opatrenia umožňujúce sprístupniť na trhu bezpečnostné komponenty do výťahov už uvedené na trh v súlade so smernicou 95/16/ES bez toho, aby bolo nutné vyžadovať súlad s ďalšími požiadavkami na výrobok, a to pred dátumom začatia uplatňovania vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu. Distribútori by preto mali mať možnosť dodávať bezpečnostné komponenty do výťahov, ktoré už boli uvedené na trh, teda zásoby, ktoré sa už nachádzajú v distribučnom reťazci, pred dátumom začatia uplatňovania vnútroštátnych opatrení transponujúcich túto smernicu.

(50)

S cieľom monitorovať a zabezpečiť správne vykonávanie a fungovanie tejto smernice je Komisia vyzvaná, aby predložila správu Európskemu parlamentu a Rade, a aby zároveň preskúmala aj potrebu nového legislatívneho návrhu v tejto oblasti.

(51)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú podstatnú zmenu v porovnaní so skoršou smernicou. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva zo skoršej smernice.

(52)

Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov, týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumov uplatňovania smernice stanovených v časti B prílohy XIII,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica sa vzťahuje na výťahy, ktoré sa trvalo používajú pre budovy a stavby a ktoré sú určené na prepravu:

a)

osôb;

b)

osôb a tovaru;

c)

samotného tovaru, ak je nosná plošina prístupná, to znamená, ak do nej môže vstúpiť osoba bez ťažkostí a ak je vybavená ovládačmi umiestnenými vnútri alebo v dosahu osoby nachádzajúcej sa vnútri.

Táto smernica sa vzťahuje aj na bezpečnostné komponenty do výťahov uvedené v prílohe III určené na použitie vo výťahoch uvedených v prvom odseku.

2.   Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

zdvíhacie zariadenia, ktorých rýchlosť neprevyšuje 0,15 m/s;

b)

stavebné výťahy;

c)

lanovky vrátane pozemných lanoviek;

d)

výťahy navrhované a skonštruované osobitne na vojenské alebo policajné účely;

e)

zdvíhacie zariadenia, z ktorých možno vykonávať prácu;

f)

banské navíjacie mechanizmy;

g)

zdvíhacie zariadenia určené na zdvíhanie účinkujúcich pri artistických vystúpeniach;

h)

zdvíhacie zariadenia namontované v dopravných prostriedkoch;

i)

zdvíhacie zariadenia pripojené k strojovému zariadeniu a určené výlučne na prístup na pracoviská vrátane údržby a kontrolných bodov na strojovom zariadení;

j)

zubačky;

k)

eskalátory a mechanické chodníky.

3.   Ak sa pri výťahoch alebo bezpečnostných komponentoch do výťahov na riziká uvedené v tejto smernici v celom rozsahu alebo z časti vzťahuje špecifické právo Únie, táto smernica sa neuplatňuje alebo sa prestane uplatňovať v prípade takýchto výťahov alebo bezpečnostných komponentov do výťahov a takýchto rizík od začatia uplatňovania uvedeného špecifického práva Únie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„výťah“ je zdvíhacie zariadenie obsluhujúce špecifické úrovne, ktoré má nosnú plošinu pohybujúcu sa pozdĺž vodidiel, ktoré sú pevné a naklonené pod uhlom väčším ako 15 stupňov k horizontálnej rovine, alebo zdvíhacie zariadenie pohybujúce sa pozdĺž pevnej dráhy, aj keď sa nepohybuje pozdĺž vodidiel, ktoré sú pevné;

2.

„nosná plošina“ je časť výťahu, ktorou sú nesené osoby a/alebo tovar na účely ich zdvihnutia alebo klesnutia;

3.

„modelový výťah“ je reprezentatívny výťah, ktorého technická dokumentácia uvádza spôsob, akým sa splnia základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti uvedené v prílohe I pri výťahoch odvodených od modelového výťahu definovaného na základe objektívnych parametrov, ktorý používa tie isté bezpečnostné komponenty do výťahov;

4.

„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka bezpečnostného komponentu do výťahov určeného na distribúciu alebo použitie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti či už odplatne alebo bezodplatne;

5.

„uvedenie na trh“ znamená:

prvé sprístupnenie bezpečnostného komponentu do výťahov na trhu alebo

dodávka výťahu určeného na použitie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti za odplatu alebo bezodplatne;

6.

„dodávateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá preberá zodpovednosť za návrh, výrobu, inštalovanie výťahu a jeho uvedenie na trh;

7.

„výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába bezpečnostný komponent do výťahov alebo ktorá dáva takýto bezpečnostný komponent do výťahov navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza ho na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou;

8.

„splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od dodávateľa alebo výrobcu konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách;

9.

„dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza bezpečnostný komponent do výťahov z tretej krajiny na trh Únie;

10.

„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje bezpečnostný komponent do výťahov na trhu;

11.

„hospodárske subjekty“ sú dodávateľ, výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor;

12.

„technická špecifikácia“ je dokument, ktorý stanovuje technické požiadavky, ktoré musí splniť výťah alebo bezpečnostný komponent do výťahov;

13.

„harmonizovaná norma“ je harmonizovaná norma vymedzená v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;

14.

„akreditácia“ je akreditácia vymedzená v článku 2 bode 10 nariadenia (ES) č. 765/2008;

15.

„vnútroštátny akreditačný orgán“ je vnútroštátny akreditačný orgán vymedzený v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 765/2008;

16.

„posudzovanie zhody“ je postup preukázania, či boli splnené základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v tejto smernici týkajúce sa výťahu alebo bezpečnostného komponentu do výťahov;

17.

„orgán posudzovania zhody“ je subjekt vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, certifikácie a inšpekcie;

18.

„spätné prevzatie“ v súvislosti s výťahom je každé opatrenie, ktorého cieľom je demontáž a bezpečná likvidácia výťahu, a v súvislosti s bezpečnostným komponentom do výťahov každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnutie vrátenia bezpečnostného komponentu do výťahov, ktorý sa už sprístupnil dodávateľovi alebo konečnému užívateľovi;

19.

„stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť sprístupneniu bezpečnostného komponentu do výťahov v dodávateľskom reťazci na trhu;

20.

„harmonizačné právne predpisy Únie“ sú právne predpisy Únie, ktoré harmonizujú podmienky uvádzania výrobkov na trh;

21.

„označenie CE“ je označenie, ktorým dodávateľ alebo výrobca preukazuje, že výťah alebo bezpečnostný komponent do výťahov sú v zhode s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie týkajúcich sa jeho umiestňovania.

Článok 3

Voľný pohyb

1.   Členské štáty nesmú zakazovať, obmedzovať alebo brániť uvedeniu výťahov na trh alebo ich uvádzaniu do prevádzky alebo sprístupnenie bezpečnostných komponentov do výťahov na trhu na svojom území, ak sú v súlade s touto smernicou.

2.   Na veľtrhoch, výstavách alebo predvádzaniach nebudú členské štáty brániť predvádzaniu výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov, ktoré nie sú v zhode s touto smernicou, za predpokladu, že viditeľné označenie jasne upozorňuje na to, že nie sú v zhode a neuvedú sa na trh alebo nesprístupnia sa na trhu dovtedy, kým sa nedosiahne ich zhoda. Počas predvádzaní sa vykonajú primerané bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osôb.

3.   Táto smernica nemá vplyv na oprávnenie členských štátov stanoviť v súlade s právom Únie také požiadavky, ktoré môžu považovať za potrebné na zaistenie toho, aby boli osoby pri uvedení predmetného výťahu do prevádzky alebo pri používaní predmetného výťahu chránené, ak toto neznamená požiadavku, aby sa výťahy modifikovali takým spôsobom, ktorý nie je špecifikovaný v tejto smernici.

Článok 4

Uvádzanie na trh, sprístupnenie na trhu a uvádzanie do prevádzky

1.   Členské štáty prijímajú všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby výťahy, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, boli uvádzané na trh a do prevádzky len v tom prípade, ak sú v súlade s touto smernicou a ak sa správne nainštalujú, udržiavajú a používajú v súlade s predpokladaným účelom.

2.   Členské štáty prijímajú všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bezpečnostné komponenty do výťahov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, boli sprístupnené a uvedené do prevádzky len v tom prípade, ak sú v súlade s touto smernicou a ak sú správne zabudované a udržiavajú sa a používajú v súlade s predpokladaným účelom.

Článok 5

Základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti

1.   Výťahy, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, musia spĺňať základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe I.

2.   Bezpečnostné komponenty do výťahov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, spĺňajú základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe I a umožňujú, aby výťahy, do ktorých sú zabudované, spĺňali uvedené požiadavky.

Článok 6

Budovy alebo stavby, v ktorých sa výťahy inštalujú

1.   Členské štáty prijímajú všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osoba zodpovedná za prácu na budove alebo stavbe a dodávateľ si navzájom poskytovali potrebné informácie a aby podnikli nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť správnu prevádzku a bezpečné používanie výťahu.

2.   Členské štáty podniknú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby šachty určené pre výťahy neobsahovali žiadne potrubia alebo elektrické inštalácie, alebo iné diely okrem tých, ktoré sú potrebné pre prevádzku alebo bezpečnosť výťahu.

KAPITOLA II

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

Článok 7

Povinnosti dodávateľov

1.   Dodávatelia pri uvádzaní výťahu na trh zabezpečia, že tento výťah bol navrhnutý, vyrobený, nainštalovaný a odskúšaný v súlade so základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovenými v prílohe I.

2.   Dodávatelia vypracujú technickú dokumentáciu a vykonajú alebo nechajú vykonať príslušný postup posudzovania zhody uvedený v článku 16.

Ak sa týmto postupom preukáže, že výťah spĺňa uplatniteľné základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti, dodávateľ vydá EÚ vyhlásenie o zhode, zabezpečí, aby bolo dodané s výťahom a na výťah umiestni označenie CE.

3.   Dodávateľ uchováva technickú dokumentáciu, EÚ vyhlásenie o zhode a v prípade potreby rozhodnutie(-ia) o schválení počas 10 rokov od uvedenia výťahu na trh.

4.   Ak je to potrebné vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje výťah, dodávatelia v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov vykonávajú šetrenia a v prípade potreby vedú register sťažností a nevyhovujúcich výťahov.

5.   Dodávatelia zabezpečia, aby bolo na výťahoch umiestnené typové alebo sériové číslo, príp. číslo šarže alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní identifikáciu výťahu.

6.   Dodávatelia na výťahu uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. V adrese musí byť uvedené jedno konkrétne miesto, na ktorom sa s dodávateľom možno skontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre konečných užívateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

7.   Dodávatelia zabezpečia, aby boli k výťahu dodané návody uvedené v bode 6.2 prílohy I v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný konečným užívateľom podľa určenia členského štátu, v ktorom je výťah uvedený na trh. Takýto návod, ako aj všetky označenia sú jasné, zrozumiteľné a ľahko pochopiteľné.

8.   Dodávatelia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že výťah, ktorý uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nápravné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie zhody tohto výťahu. Okrem toho v prípade, že výťah predstavuje riziko, dodávatelia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých výťah uviedli na trh, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

9.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu dodávatelia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody výťahu s touto smernicou v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu.

Na žiadosť tohto orgánu s ním dodávatelia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom vyhnúť sa rizikám, ktoré predstavujú výťahy, ktoré uviedli na trh.

Článok 8

Povinnosti výrobcov

1.   Výrobcovia pri uvádzaní ich bezpečnostných komponentov do výťahov na trh zabezpečia, že tieto bezpečnostné komponenty do výťahov boli navrhnuté a vyrobené v súlade s článkom 5 ods. 2.

2.   Výrobcovia vypracujú požadovanú technickú dokumentáciu a vykonajú alebo nechajú vykonať príslušný postup posúdenia zhody uvedený v článku 15.

Ak sa týmto postupom preukáže, že bezpečnostný komponent do výťahov spĺňa uplatniteľné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti, výrobcovia vydajú EÚ vyhlásenie o zhode, zabezpečia, aby bolo dodané s bezpečnostným komponentom do výťahov a na bezpečnostný komponent do výťahov umiestnia označenie CE.

3.   Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode a v prípade potreby rozhodnutie(-ia) o schválení počas 10 rokov od uvedenia bezpečnostného komponentu do výťahov na trh.

4.   Výrobcovia zabezpečia zavedenie postupov na zachovanie zhody sériovej výroby s touto smernicou. Zmeny v návrhu alebo vo vlastnostiach bezpečnostného komponentu do výťahov, ako aj zmeny v harmonizovaných normách alebo v iných technických špecifikáciách, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda bezpečnostného komponentu do výťahov, sa náležite zohľadnia.

Ak je to potrebné vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje bezpečnostný komponent do výťahov, výrobcovia vykonávajú v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov skúšky vzorky bezpečnostných komponentov do výťahov sprístupnených na trhu, vykonávajú šetrenia a v prípade potreby vedú register sťažností, bezpečnostných komponentov do výťahov, ktoré nie sú v zhode, a spätných prevzatí bezpečnostných komponentov do výťahov, a o každom takomto monitorovaní informujú distribútorov a dodávateľov.

5.   Výrobcovia zabezpečia, aby bolo na bezpečnostných komponentoch do výťahov, ktoré uviedli na trh, umiestnené typové alebo sériové číslo, príp. číslo šarže alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní identifikáciu bezpečnostných komponentov do výťahov, alebo ak to rozmer či povaha bezpečnostného komponentu do výťahov neumožňujú, aby sa požadované informácie uviedli na štítku uvedenom v článku 19 ods. 1.

6.   Výrobcovia uvedú na bezpečnostnom komponente do výťahov, alebo, ak to nie je možné, na štítku uvedenom v článku 19 ods. 1 svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej sa s nimi možno skontaktovať. Adresa musí uvádzať jedno miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre konečných užívateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

7.   Výrobcovia zabezpečia, aby boli k bezpečnostnému komponentu do výťahov dodané návody uvedené v bode 6.1 prílohy I v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný konečným užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu. Takéto návody, ako aj všetky označenia sú jasné, zrozumiteľné a ľahko pochopiteľné.

8.   Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že bezpečnostný komponent do výťahov, ktorý uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nápravné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na uvedenie bezpečnostného komponentu výťahu do zhody, alebo ho v prípade potreby stiahnu z trhu, alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že bezpečnostný komponent do výťahov predstavuje riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých boli bezpečnostné komponenty do výťahov sprístupnené na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

9.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody bezpečnostných komponentov do výťahov s touto smernicou v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu.

Na žiadosť tohto orgánu s ním výrobcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú bezpečnostné komponenty do výťahov, ktoré uviedli na trh.

Článok 9

Splnomocnení zástupcovia

1.   Výrobca alebo dodávateľ môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu.

Povinnosti stanovené v článku 7 ods. 1 alebo v článku 8. ods. 1 a povinnosť vypracovania technickej dokumentácie podľa článku 7 ods. 2 alebo článku 8 ods. 2 nesmú byť súčasťou splnomocnenia splnomocneného zástupcu.

2.   Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu alebo dodávateľa. Splnomocnenie musí splnomocnenému zástupcovi umožňovať minimálne:

a)

mať k dispozícii pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom EÚ vyhlásenie o zhode a v prípade potreby rozhodnutie(-ia) o schválení týkajúce sa výrobcovho alebo dodávateľovho systému kvality a technickú dokumentáciu počas 10 rokov od uvedenia bezpečnostného komponentu do výťahov alebo výťahu na trh;

b)

na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody bezpečnostných komponentov do výťahov alebo výťahu;

c)

spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiadosť pri činnostiach, ktorých cieľom je odstrániť riziká, ktoré predstavuje bezpečnostný komponent do výťahov alebo výťah, na ktorý sa vzťahuje splnomocnenie splnomocneného zástupcu.

Článok 10

Povinnosti dovozcov

1.   Dovozcovia sú povinní uvádzať na trh iba bezpečnostné komponenty do výťahov, ktoré sú v súlade.

2.   Pred uvedením bezpečnostného komponentu do výťahov na trh dovozcovia zabezpčia, aby výrobca vykonal primeraný postup posudzovania zhody uvedený v článku 15. Zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby na bezpečnostnom komponente do výťahov bolo umiestnené označenie CE a bolo s ním dodané EÚ vyhlásenie o zhode a požadovaná dokumentácia a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 8 ods. 5 a 6.

Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že bezpečnostný komponent do výťahov nie je v zhode s článkom 5 ods. 2, nesmie uviesť bezpečnostný komponent do výťahov na trh, pokým tento bezpečnostný komponent do výťahov nebude v zhode. Navyše ak bezpečnostný komponent do výťahov predstavuje riziko, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

3.   Dovozcovia uvedú na bezpečnostnom komponente do výťahov, alebo, ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii bezpečnostného komponentu do výťahov svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, ktorý je pre konečných užívateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný.

4.   Dovozcovia zabezpečia, aby boli k bezpečnostnému komponentu do výťahov dodané návody uvedené v bode 6.1 prílohy I v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom a iným konečným užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu.

5.   Dovozcovia zabezpečia, aby v čase, keď nesú za bezpečnostný komponent do výťahov zodpovednosť, neohrozovali nimi vytvorené podmienky jeho uskladnenia alebo dopravy súlad bezpečnostného komponentu do výťahov so základnými požiadavkami zdravia a bezpečnosti uvedenými v článku 5 ods. 2.

6.   Ak to považujú za primerané vo vzťahu k riziku, ktoré predstavuje bezpečnostný komponent do výťahov, dovozcovia na ochranu zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov vykonajú skúšky vzorky bezpečnostných komponentov do výťahov sprístupnených na trhu, vykonávajú šetrenia a v prípade potreby vedú register sťažností, nevyhovujúcich bezpečnostných komponentov do výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov, ktoré boli spätne prevzaté, a o akomkoľvek takomto monitorovaní informujú distribútorov a dodávateľov.

7.   Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že bezpečnostný komponent do výťahov, ktorý uviedli na trh, nie je v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia na uvedenie tohto bezpečnostného komponentu do výťahov do zhody alebo ho v prípade potreby stiahnu z trhu, alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že bezpečnostný komponent do výťahov predstavuje riziko, dovozcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bol bezpečnostný komponent do výťahov sprístupnený na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

8.   Dovozcovia majú k dispozícii pre orgány dohľadu nad trhom počas 10 rokov od uvedenia bezpečnostného komponentu do výťahov na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a v prípade potreby rozhodnutia(-í) o schválení a zabezpečia, aby bola týmto orgánom na ich žiadosť sprístupnená technická dokumentácia.

9.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody bezpečnostných komponentov do výťahov v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú bezpečnostné komponenty do výťahov, ktoré uviedli na trh.

Článok 11

Povinnosti distribútorov

1.   Pri sprístupňovaní bezpečnostného komponentu do výťahov na trhu distribútori konajú s náležitou pozornosťou vo vzťahu k požiadavkám tejto smernice.

2.   Pred sprístupnením bezpečnostného komponentu do výťahov na trhu distribútori overujú, či je na bezpečnostnom komponente do výťahov umiestnené označenie CE, či sú spolu s bezpečnostným komponentom do výťahov dodané EÚ vyhlásenie o zhode, požadovaná dokumentácia a návody uvedené v bode 6.1 prílohy I v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný konečným užívateľom podľa určenia dotknutého členského štátu a či výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 8 ods. 5 a 6 a dovozca požiadavky stanovené v článku 10 ods. 3.

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že bezpečnostný komponent do výťahov nie je v zhode s článkom 5 ods. 2, nesmie sprístupniť bezpečnostný komponent do výťahov na trh, pokým tento bezpečnostný komponent do výťahov nebude v zhode. Navyše ak bezpečnostný komponent do výťahov predstavuje riziko, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu a orgány dohľadu nad trhom.

3.   Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď nesú za bezpečnostný komponent do výťahov zodpovednosť, neohrozovali nimi vytvorené podmienky uskladnenia alebo dopravy zhodu bezpečnostného komponentu do výťahov s článkom 5 ods. 2.

4.   Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že bezpečnostný komponent do výťahov, ktorý sprístupnili na trhu, nie je v zhode s touto smernicou, zabezpečia prijatie nevyhnutných nápravných opatrení na uvedenie tohto bezpečnostného komponentu do výťahov do zhody alebo ho v prípade potreby stiahnu z trhu, alebo prevezmú späť. Okrem toho v prípade, že bezpečnostný komponent do výťahov predstavuje riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bol bezpečnostný komponent do výťahov sprístupnený na trhu, pričom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchkoľvek prijatých nápravných opatreniach.

5.   Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu v tlačenej alebo elektronickej podobe potrebnú na preukázanie zhody bezpečnostných komponentov do výťahov. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavujú bezpečnostné komponenty do výťahov, ktoré sprístupnili na trhu.

Článok 12

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov uplatňujú na dovozcov alebo distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa považuje za výrobcu na účely tejto smernice a vzťahujú sa naňho povinnosti výrobcu podľa článku 8, ak uvedie bezpečnostný komponent do výťahov na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo upraví bezpečnostný komponent do výťahov, ktorý už bol uvedený na trh, takým spôsobom, že to môže ovplyvniť súlad bezpečnostného komponentu do výťahov s touto smernicou.

Článok 13

Identifikácia hospodárskych subjektov

Hospodárske subjekty na požiadanie orgánov dohľadu nad trhom im identifikujú:

a)

každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal bezpečnostný komponent do výťahov;

b)

každý hospodársky subjekt, ktorému bezpečnostný komponent do výťahov dodali.

Hospodárske subjekty musia byť schopné predložiť informácie uvedené v prvom odseku počas 10 rokov od dátumu, keď im bol dodaný bezpečnostný komponent do výťahov, a počas 10 rokov od dátumu, keď dodali bezpečnostný komponent do výťahov.

KAPITOLA III

ZHODA VÝŤAHOV A BEZPEČNOSTNÝCH KOMPONENTOV DO VÝŤAHOV

Článok 14

Predpoklad zhody výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov

Výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré sa uverejnili odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov, ktoré sú v zhode so základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovenými v prílohe I, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.

Článok 15

Postupy posudzovania zhody pre bezpečnostné komponenty do výťahov

Na bezpečnostné komponenty do výťahov sa vzťahuje jeden z týchto postupov posudzovania zhody:

a)

vzor bezpečnostného komponentu do výťahov sa predkladá na EÚ skúšku typu stanovenú v časti A prílohy IV a zhoda s typom sa zaisťuje náhodnou kontrolou bezpečnostného komponentu do výťahov stanovenou v prílohe IX;

b)

vzor bezpečnostného komponentu do výťahov sa predkladá na EÚ skúšku typu stanovenú v časti A prílohy IV a vzťahuje sa naň zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku v súlade s prílohou VI;

c)

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality stanovené v prílohe VII.

Článok 16

Postupy posudzovania zhody pre výťahy

1.   Na výťahy sa vzťahuje jeden z týchto postupov posudzovania zhody:

a)

ak sú navrhnuté a vyrobené v súlade s modelovým výťahom, na ktorom bola vykonaná EÚ skúška typu uvedená v časti B prílohy IV;

i)

výstupná kontrola výťahov uvedená v prílohe V;

ii)

zhoda typu založená na zabezpečení kvality výrobku pri výťahoch uvedené v prílohe X;

iii)

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výroby pre výťahy uvedené v prílohe XII;

b)

ak sú navrhnuté a vyrobené podľa systému kvality schváleného v súlade s prílohou XI:

i)

výstupná kontrola uvedená v prílohe V;

ii)

zhoda typu založená na zabezpečení kvality výrobku pri výťahoch v súlade s prílohou X;

iii)

zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výroby pre výťahy v súlade s prílohou XII;

c)

zhoda založená na overení jednotlivých výťahov uvedená v prílohe VIII;

d)

zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmanie návrhu uvedené v prílohe XI.

2.   Ak osoba zodpovedná za návrh a výrobu výťahu nie je osobou zodpovednou za inštalovanie a skúšanie výťahu, v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) a b) musí osoba zodpovedná za návrh a výrobu výťahu poskytnúť osobe zodpovednej za inštalovanie a skúšanie výťahu všetku potrebnú dokumentáciu a informácie s cieľom umožniť jej zabezpečenie správneho a bezpečného inštalovania a skúšania výťahu.

3.   Všetky povolené odchýlky medzi modelovým výťahom a výťahmi, ktoré tvoria časť výťahov odvodených od modelového výťahu, sa musia jasne špecifikovať (pomocou minimálnych a maximálnych hodnôt) v technickej dokumentácii.

4.   Pomocou výpočtu a/alebo na základe konštrukčnej dokumentácie je povolené preukázať podobnosť typovej rady vybavenia na splnenie základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovených v prílohe I.

Článok 17

EÚ vyhlásenie o zhode

1.   EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, že bolo preukázané splnenie základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovených v prílohe I.

2.   EÚ vyhlásenia o zhode sa vypracúva podľa vzoru stanoveného v prílohe II, obsahuje prvky uvedené v príslušných prílohách V až XII a musí sa neustále aktualizovať. Preloží sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa výťah alebo bezpečnostný komponent do výťahov uvádza na trh alebo sa na ňom sprístupňuje.

3.   Ak sa na výťah alebo bezpečnostný komponent do výťahov vzťahuje viac ako jeden akt Únie vyžadujúci EÚ vyhlásenie o zhode, vydá sa jediné EÚ vyhlásenie o zhode zohľadňujúce všetky tieto akty Únie. Uvedené vyhlásenie identifikuje príslušné akty Únie vrátane odkazov na ich uverejnenie.

4.   Vypracovaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednosť za súlad bezpečnostného komponentu do výťahov s touto smernicou a dodávateľ preberá zodpovednosť za súlad výťahu s požiadavkami stanovenými touto smernicou.

Článok 18

Všeobecné zásady označenia CE

Označenie CE sa riadi všeobecnými zásadami stanovenými v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 19

Pravidlá a podmienky umiestňovania označenia CE a iných označení

1.   Na každej výťahovej kabíne a na každom bezpečnostnom komponente do výťahov musí byť viditeľne, čitateľne a nezmazateľne umiestnené označenie CE, alebo tam, kde to nie je možné, na štítok neoddeliteľne pripojený k bezpečnostnému komponentu do výťahov.

2.   Označenie CE sa umiestni pred uvedením výťahov alebo bezpečnostných komponentov do výťahov na trh.

3.   Za označením CE na výťahoch nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu zapojeného do ktoréhokoľvek z týchto postupov posudzovania zhody:

a)

výstupná kontrola uvedená v prílohe V;

b)

overenie jednotlivého výťahu uvedené v prílohe VIII;

c)

zabezpečenie kvality uvedené v prílohách X, XI alebo XII.

4.   Za označením CE na bezpečnostných komponentoch do výťahov nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu zapojeného do ktoréhokoľvek z týchto postupov posudzovania zhody:

a)

zabezpečenie kvality výrobku uvedené v prílohe VI;

b)

úplné zabezpečenie kvality uvedené v prílohe VII;

c)

zhoda s typom pri náhodnej kontrole bezpečnostných komponentov do výťahov uvedená v prílohe IX.

5.   Identifikačné číslo notifikovaného orgánu umiestňuje samotný orgán alebo na základe jeho pokynov ho umiestňuje buď výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, alebo dodávateľ alebo jeho splnomocnený zástupca.

Za označením CE a identifikačným číslom notifikovaného orgánu môže nasledovať akákoľvek iná značka označujúca osobitné riziko alebo použitie.

6.   Členské štáty vychádzajú z pri zabezpečovaní správneho uplatňovania režimu, ktorým sa riadi používanie označenia CE, dodržiavajú platné mechanizmy a v prípade neoprávneného použitia tohto označenia prijmú príslušné opatrenia.

KAPITOLA IV

NOTIFIKÁCIA SUBJEKTOV POSUDZOVANIA ZHODY

Článok 20

Notifikácia

Členské štáty notifikujú Komisii a ostatným členským štátom orgány, ktoré sú autorizované ako tretie strany na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tejto smernice.

Článok 21

Notifikujúce orgány

1.   Členské štáty určia notifikujúci orgán, ktorý je zodpovedný za stanovenie a vykonávanie nevyhnutných postupov na účely posudzovania a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov vrátane súladu s článkom 26.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že posudzovanie a monitorovanie uvedené v odseku 1 vykoná vnútroštátny akreditačný orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním.

3.   Ak notifikujúci orgán prenesie na orgán, ktorý nie je orgánom štátnej správy, posudzovanie, notifikáciu alebo monitorovanie uvedené v odseku 1 alebo ho vykonávaním týchto činností inak poverí, tento orgán musí byť právnickou osobou a musí primerane spĺňať požiadavky ustanovené v článku 22. Navyše musí tento orgán prijať opatrenia, aby bola pokrytá zodpovednosť, ktorá vyplýva z jeho činností.

4.   Notifikujúci orgán nesie plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané orgánom uvedeným v odseku 3.

Článok 22

Požiadavky týkajúce sa notifikujúcich orgánov

1.   Notifikujúci orgán sa zriaďuje tak, aby nevznikali žiadne konflikty záujmov s orgánmi posudzovania zhody.

2.   Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru a funguje takým spôsobom, aby zabezpečil objektivitu a nestrannosť svojich činností.

3.   Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru, aby sa každé rozhodnutie týkajúce sa notifikácie orgánu posudzovania zhody prijalo odborne spôsobilými osobami, inými ako osobami, ktoré vykonali posúdenie.

4.   Notifikujúci orgán neponúka ani neposkytuje žiadne činnosti, ktoré vykonávajú orgány posudzovania zhody, ani poradenské služby na komerčnom či konkurenčnom základe.

5.   Notifikujúci orgán zabezpečuje dôvernosť získaných informácií.

6.   Notifikujúci orgán má k dispozícii dostatočný počet odborne spôsobilých zamestnancov na riadne plnenie svojich úloh.

Článok 23

Informačná povinnosť notifikujúcich orgánov

Členské štáty informujú Komisiu o svojich postupoch posudzovania a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov a o všetkých zmenách, pokiaľ ide o tieto informácie.

Komisia tieto informácie zverejní.

Článok 24

Požiadavky týkajúce sa notifikovaných orgánov

1.   Na účely notifikácie musí orgán posudzovania zhody spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 11.

2.   Orgán posudzovania zhody je zriadený podľa vnútroštátneho práva členského štátu a má právnu subjektivitu.

3.   Orgán posudzovania zhody je treťou osobou, nezávislou od organizácie alebo výťahov alebo bezpečnostných komponentov do výťahov, ktoré posudzuje.

Za takýto orgán možno pod podmienkou, že je preukázaná jeho nezávislosť a nedochádza ku konfliktu záujmov, považovať subjekt, ktorý patrí do obchodného združenia alebo profesijného zväzu, ktoré zastupujú podniky zapojené do navrhovania, výroby, obstarávania, montáže, používania alebo údržby výťahov alebo bezpečnostných komponentov do výťahov, ktoré posudzuje.

4.   Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú dizajnéri, výrobcovia, dodávatelia, subjekty vykonávajúce inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, používatelia alebo subjekty vykonávajúce údržbu výťahov alebo bezpečnostných komponentov do výťahov, ktoré posudzujú, ani zástupcovia ktorejkoľvek z týchto strán.

To nevylučuje možnosť použitia posudzovaných výťahov alebo bezpečnostných komponentov do výťahov, ktoré sú potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody, alebo ich použitie na osobné účely.

To nevylučuje možnosť výmeny technických informácií medzi výrobcom alebo dodávateľom a orgánom posudzovania zhody.

Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby alebo konštrukcie, uvádzania na trh, inštalácie, používania alebo údržby týchto výťahov alebo bezpečnostných komponentov do výťahov, ani nezastupujú osoby zapojené do týchto činností.

Nepodieľajú sa na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo bezúhonnosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré boli notifikované. Vzťahuje sa to najmä na poradenské služby.

Orgán posudzovania zhody zabezpečí, aby činnosti jeho pobočiek alebo subdodávateľov neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu a nestrannosť jeho činností spojených s posudzovaním zhody.

5.   Orgán posudzovania zhody a jeho zamestnanci vykonávajú činnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni odbornej integrity a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú podliehať žiadnym tlakom a stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodnutie alebo výsledky ich činností posudzovania zhody, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré sú zainteresované na výsledku týchto činností.

6.   Orgán posudzovania zhody musí byť schopný vykonávať všetky úlohy posudzovania zhody, ktoré mu boli určené podľa príloh IV až XII a v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, či už ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody, alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

Orgán posudzovania zhody má vždy a pre každý postup posudzovania zhody a pre každý typ alebo kategóriu výťahov alebo bezpečnostných komponentov do výťahov, v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, k dispozícii:

a)

potrebný personál s technickými znalosťami a dostatočnými a primeranými skúsenosťami na vykonanie úloh posudzovania zhody;

b)

potrebný opis postupov, v súlade s ktorými sa vykonáva posudzovanie zhody, s cieľom zabezpečiť transparentnosť a schopnosť reprodukovateľnosti týchto postupov. Musí mať zavedené príslušné politiky a postupy, ktoré rozlišujú medzi úlohami, ktoré vykonáva ako notifikovaný orgán, a inými činnosťami;

c)

potrebné postupy na vykonávanie svojej činnosti zohľadňujúce veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výrobku a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Orgán posudzovania zhody musí mať prostriedky potrebné na plnenie technických a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody a mať prístup ku všetkým potrebným zariadeniam alebo vybaveniu.

7.   Zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody majú:

a)

primerané technické a odborné vzdelanie zahŕňajúce všetky činnosti posudzovania zhody, pre ktoré bol orgán posudzovania zhody notifikovaný;

b)

dostatočné znalosti o požiadavkách posudzovaní, ktoré vykonávajú, a primeranú právomoc vykonávať tieto posudzovania;

c)

primerané znalosti a pochopenie základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovených v prílohe I, uplatniteľných harmonizovaných noriem a príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Únie a ich príslušných vnútroštátnych vykonávacích právnych predpisov;

d)

potrebnú spôsobilosť na vydanie certifikátov, záznamov a protokolov preukazujúcich, že sa vykonalo posúdenie.

8.   Je potrebné zabezpečiť nestrannosť orgánu posudzovania zhody, jeho vrcholového manažmentu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh posudzovania zhody.

Odmeňovanie vrcholového manažmentu orgánu posudzovania zhody a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody, nesmie závisieť od počtu vykonaných posúdení ani výsledkov týchto posúdení.

9.   Orgány posudzovania zhody uzavrú poistenie zodpovednosti za škodu, ak túto zodpovednosť nenesie štát v súlade s vnútroštátnym právom, alebo ak nie je za posudzovanie zhody priamo zodpovedný samotný členský štát.

10.   Zamestnanci orgánu posudzovania zhody sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní svojich úloh podľa príloh IV až XII alebo akéhokoľvek ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré tento predpis uvádzajú do účinnosti, nie však vo vzťahu k príslušným orgánom členského štátu, kde daný orgán vykonáva svoju činnosť. Vlastnícke práva sú chránené.

11.   Orgány posudzovania zhody sa zúčastňujú na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaných orgánov pre výťahy zriadenej podľa článku 36 alebo zabezpečia, aby ich zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody boli o nich informovaní. Orgány posudzovania zhody uplatňujú ako všeobecné usmernenie administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.

Článok 25

Predpoklad zhody notifikovaného orgánu

Ak orgán posudzovania zhody preukáže svoju zhodu s kritériami stanovenými v príslušných harmonizovaných normách alebo ich častiach, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky stanovené v článku 24 v takom rozsahu, v akom sa uplatniteľné harmonizované normy na tieto požiadavky vzťahujú.

Článok 26

Pobočky a subdodávatelia notifikovaných orgánov

1.   Ak notifikovaný orgán uzatvára subdodávateľské zmluvy na osobitné úlohy spojené s posudzovaním zhody alebo využíva pobočku, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo pobočka spĺňali požiadavky stanovené v článku 24, a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje notifikujúci orgán.

2.   Notifikované orgány nesú plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané subdodávateľmi alebo pobočkami bez ohľadu na to, kde majú sídlo.

3.   Činnosti môžu byť vykonávané subdodávateľsky alebo pobočkou iba v prípade, že s tým zákazník súhlasí.

4.   Notifikované orgány majú pre notifikujúci orgán k dispozícii príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo pobočky a práce vykonanej subdodávateľom alebo pobočkou podľa príloh IV až XII.

Článok 27

Žiadosť o notifikáciu

1.   Orgán posudzovania zhody predloží žiadosť o notifikáciu notifikujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom má sídlo.

2.   Súčasťou žiadosti o notifikáciu je opis činností posudzovania zhody, postupu alebo postupov posudzovania zhody a výťahov alebo bezpečnostných komponentov do výťahov, v súvislosti s ktorými orgán tvrdí, že je spôsobilý, a osvedčenie o akreditácii, ak existuje, vydané vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktoré potvrdzuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky stanovené v článku 24.

3.   Ak príslušný orgán posudzovania zhody nemôže poskytnúť osvedčenie o akreditácii, poskytne notifikujúcemu orgánu všetku dokumentáciu potrebnú na overenie, uznanie a pravidelné monitorovanie jeho súladu s požiadavkami stanovenými v článku 24.

Článok 28

Postup notifikácie

1.   Notifikujúce orgány môžu notifikovať iba orgány posudzovania zhody, ktoré splnili požiadavky stanovené v článku 24.

2.   Notifikáciu Komisii a ostatným členským štátom uskutočnia prostredníctvom elektronického nástroja notifikácie vyvinutého a riadeného Komisiou.

3.   V notifikácii sú zahrnuté všetky podrobné informácie o činnostiach posudzovania zhody, postupe alebo postupoch posudzovania zhody a príslušných výťahoch alebo bezpečnostných komponentoch do výťahov, ako aj príslušné potvrdenie spôsobilosti.

4.   Ak sa notifikácia nezakladá na osvedčení o akreditácii uvedenom v článku 27 ods. 2, notifikujúci orgán poskytne Komisii a ostatným členským štátom dokumentáciu potvrdzujúcu spôsobilosť orgánu posudzovania zhody a zavedené opatrenia na zabezpečenie pravidelného monitorovania tohto orgánu a trvalého plnenia požiadaviek stanovených v článku 24.

5.   Príslušný orgán môže vykonávať činnosti notifikovaného orgánu iba v prípade, že Komisia ani ostatné členské štáty nevzniesli námietky do dvoch týždňov po notifikácii, ak sa používa osvedčenie o akreditácii, alebo do dvoch mesiacov po notifikácii, ak sa akreditácia nepoužíva.

Iba takýto orgán sa pokladá za notifikovaný orgán na účely tejto smernice.

6.   Notifikujúci orgán notifikuje Komisii a ostatným členským štátom všetky ďalšie príslušné zmeny týkajúce sa notifikácie.

Článok 29

Identifikačné čísla a zoznamy notifikovaných orgánov

1.   Komisia pridelí notifikovanému orgánu identifikačné číslo.

Pridelí mu len jedno číslo, aj keď je orgán notifikovaný podľa viacerých aktov Únie.

2.   Komisia zverejní zoznam orgánov notifikovaných podľa tejto smernice vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli pridelené, a činností, v súvislosti s ktorými boli notifikované.

Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Článok 30

Zmeny v notifikácii

1.   Ak notifikujúci orgán zistí alebo bol informovaný o tom, že notifikovaný orgán už nespĺňa požiadavky stanovené v článku 24 alebo že si neplní svoje povinnosti, notifikujúci orgán podľa potreby obmedzí, pozastaví alebo zruší notifikáciu v závislosti od závažnosti nesplnenia týchto požiadaviek alebo neplnenia týchto povinností. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

2.   V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia notifikácie, alebo ak notifikovaný orgán svoju činnosť už nevykonáva, notifikujúci členský štát prijme primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby dokumenty tohto orgánu boli buď spracované iným notifikovaným orgánom alebo aby boli k dispozícii príslušným notifikujúcim orgánom a orgánom dohľadu nad trhom na ich žiadosť.

Článok 31

Námietky voči odbornej spôsobilosti notifikovaných orgánov

1.   Komisia vyšetrí všetky prípady, v súvislosti s ktorými má pochybnosti alebo je na pochybnosti upozornená, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť notifikovaného orgánu alebo jeho nepretržité plnenie požiadaviek a povinností, ktoré sa naň vzťahujú.

2.   Notifikujúci členský štát poskytne Komisii na jej žiadosť všetky informácie týkajúce sa podkladov pre notifikáciu alebo toho, že pretrváva odborná spôsobilosť dotknutého notifikovaného orgánu.

3.   Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými počas jej šetrení.

4.   Keď Komisia zistí, že notifikovaný orgán nespĺňa alebo už prestal spĺňať požiadavky na notifikáciu, prijme vykonávací akt požadujúci od notifikujúceho členského štátu, aby prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane prípadného zrušenia notifikácie.

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 42 ods. 2.

Článok 32

Povinnosti notifikovaných orgánov, pokiaľ ide o výkon ich činnosti

1.   Notifikované orgány vykonávajú posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody stanovenými v článkoch 15 a 16.

2.   Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom tak, aby sa vyhlo zbytočnej záťaži hospodárskych subjektov. Notifikované orgány pri vykonávaní svojej činnosti zohľadňujú veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podnik podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výťahu alebo bezpečnostnom komponente do výťahov a hromadný či sériový charakter výrobného procesu.

Dodržiavajú pri tom mieru prísnosti a úroveň ochrany, ktorá sa vyžaduje, aby boli výťahy alebo bezpečnostné komponenty do výťahov v súlade s touto smernicou.

3.   Ak notifikovaný orgán zistí, že dodávateľ alebo výrobca nespĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v tejto smernici alebo v zodpovedajúcich harmonizovaných normách či iných technických špecifikáciách, požiada dodávateľa alebo výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydá certifikát.

4.   Ak po vydaní certifikátu alebo podľa potreby rozhodnutia o schválení notifikovaný orgán v rámci monitorovania zhody zistí, že výťah alebo bezpečnostný komponent do výťahov prestal byť v súlade, požiada dodávateľa alebo výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a ak to je potrebné, pozastaví platnosť certifikátu alebo odníme certifikát alebo rozhodnutie o schválení.

5.   Ak sa neprijmú nápravné opatrenia alebo ak nemajú požadovaný účinok, notifikovaný orgán podľa potreby obmedzí, pozastaví platnosť alebo odníme všetky certifikáty alebo rozhodnutie(-ia) o schválení.

Článok 33

Odvolanie proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov

Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné sa odvolať proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov.

Článok 34

Informačná povinnosť notifikovaných orgánov

1.   Notifikované orgány informujú notifikujúci orgán:

a)

o každom zamietnutí, obmedzení, pozastavení platnosti alebo odňatí certifikátu alebo rozhodnutia o schválení;

b)

o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo podmienky notifikácie;

c)

o každej žiadosti o informácie o činnostiach súvisiacich s posudzovaním, ktorú dostali od orgánov dohľadu nad trhom;

d)

na požiadanie o činnostiach súvisiacich s posudzovaním zhody vykonaných v rámci rozsahu ich notifikácie a o akejkoľvek inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničných činností a uzatvárania subdodávateľských zmlúv.

2.   Notifikované orgány poskytujú iným orgánom notifikovaným podľa tejto smernice, ktoré vykonávajú podobné činnosti posudzovania zhody vzťahujúce sa na rovnaký typ výťahov alebo rovnaký bezpečnostný komponent do výťahov, relevantné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych a na žiadosť i pozitívnych výsledkov posudzovania zhody.

Článok 35

Výmena skúseností

Komisia organizačne zabezpečí výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za politiku notifikácie.

Článok 36

Koordinácia notifikovaných orgánov

Komisia zabezpečí zavedenie a riadne fungovanie primeranej koordinácie a spolupráce medzi orgánmi notifikovanými podľa tejto smernice vo forme koordinačnej skupiny notifikovaných orgánov pre výťahy.

Členské štáty zabezpečia, aby sa orgány, ktoré notifikovali, priamo alebo prostredníctvom určených zástupcov zúčastňovali na práci tohto fóra.

KAPITOLA V

DOHĽAD NAD TRHOM, KONTROLA VÝŤAHOV ALEBO BEZPEČNOSTNÝCH KOMPONENTOV DO VÝŤAHOV VSTUPUJÚCICH NA TRH ÚNIE A OCHRANNÝ POSTUP ÚNIE

Článok 37

Dohľad nad trhom Únie a kontrola výťahov alebo bezpečnostných komponentov do výťahov vstupujúcich na trh Únie

Článok 15 ods. 3 a články 16 až 29 nariadenia (ES) č. 765/2008 sa uplatňujú na výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov.

Článok 38

Postup zaobchádzania s výťahmi alebo bezpečnostnými komponentmi do výťahov, ktoré predstavujú riziko na vnútroštátnej úrovni

1.   Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu majú dostatočný dôvod domnievať sa, že výťah alebo bezpečnostný komponent do výťahov, na ktorý sa vzťahuje táto smernica, predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo v prípade potreby pre bezpečnosť majetku, vykonajú hodnotenie týkajúce sa predmetného výťahu alebo bezpečnostného komponentu do výťahov vo vzťahu ku všetkým požiadavkám stanoveným v tejto smernici. Príslušné hospodárske subjekty na tento účel spolupracujú podľa potreby s orgánmi dohľadu nad trhom.

Ak v rámci hodnotenia uvedeného v prvom pododseku orgány dohľadu nad trhom zistia, že výťah nespĺňa požiadavky ustanovené v tejto smernici, bezodkladne požiadajú dodávateľa, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie tohto výťahu s uvedenými požiadavkami v primeranej a charakteru rizika úmernej lehote, akú určia.

Ak v rámci hodnotenia uvedeného v prvom pododseku orgány dohľadu nad trhom zistia, že bezpečnostný komponent do výťahov nespĺňa požiadavky ustanovené v tejto smernici, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na dosiahnutie zhody tohto bezpečnostného komponentu do výťahov s týmito požiadavkami alebo stiahol bezpečnostný komponent do výťahov z trhu, alebo ho prevzal späť v rámci primeranej a charakteru rizika úmernej lehote, akú určia.

Orgány dohľadu nad trhom informujú zodpovedajúcim spôsobom príslušný notifikovaný orgán.

Na opatrenia uvedené v treťom pododseku tohto odseku sa uplatňuje článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

2.   Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že sa neplnenie požiadaviek netýka len ich územia, informujú Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, ktorých prijatie od hospodárskeho subjektu požadujú.

3.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie všetkých primeraných nápravných opatrení v súvislosti so všetkými dotknutými výťahmi a bezpečnostnými komponentmi do výťahov, ktoré uviedol na trh alebo sprístupnil na trhu v celej Únii.

4.   Ak dodávateľ v rámci lehoty uvedenej v odseku 1 druhom pododseku neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia zamerané na obmedzenie alebo zakázanie uvádzania príslušných výťahov na ich vnútroštátny trh alebo na ich používanie alebo na ich spätné prevzatie.

Ak príslušný hospodársky subjekt v rámci lehoty uvedenej v odseku 1 treťom pododseku neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány dohľadu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie bezpečnostného komponentu do výťahov na ich vnútroštátnom trhu alebo stiahnuť bezpečnostný komponent do výťahov z daného trhu, alebo ho spätne prevziať.

Orgány dohľadu nad trhom bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o týchto opatreniach.

5.   Informácie uvedené v treťom pododseku odseku 4 zahŕňajú všetky dostupné podrobnosti, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho výťahu alebo bezpečnostného komponentu do výťahov, údaje o ich pôvode, údajného nesúladu a súvisiaceho rizika, informácie o charakter a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré predložili príslušné hospodárske subjekty. Orgány dohľadu nad trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad spôsobený jedným z týchto dôvodov:

a)

výťah alebo bezpečnostný komponent do výťahov nespĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti tejto smernice alebo

b)

nedostatkami v harmonizovaných normách uvedených v článku 14, na základe ktorých platí predpoklad zhody.

6.   Členské štáty iné ako členské štáty, ktoré postup začali podľa tohto článku, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu príslušného výťahu alebo bezpečnostného komponentu do výťahov, ktoré majú k dispozícii, a o ich námietkach v prípade nesúhlasu s prijatým vnútroštátnym opatrením.

7.   Ak žiadny členský štát ani Komisia v rámci troch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 4 treťom pododseku nevznesie námietku, pokiaľ ide o predbežné opatrenie prijaté členským štátom, uvedené opatrenie sa pokladá za opodstatnené.

8.   Členské štáty zabezpečia vo vzťahu k príslušnému výťahu alebo bezpečnostnému komponentu do výťahov bezodkladné prijatie vhodných reštriktívnych opatrení, ako je stiahnutie bezpečnostného komponentu do výťahov z trhu.

Článok 39

Ochranný postup

1.   Ak sú po ukončení postupu stanoveného v článku 38 ods. 3 a 4 vznesené námietky voči opatreniu prijatému členským štátom alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom či subjektmi a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prijme vykonávací akt určujúci, či je, alebo nie je vnútroštátne opatrenie opodstatnené.

Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia ho okamžite oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

2.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby uvedenie na trh alebo používanie príslušného výťahu, ktorý nie je v zhode, bolo obmedzené alebo zakázané, alebo aby bol prevzatý späť.

Ak sa vnútroštátne opatrenie týkajúce sa bezpečnostného komponentu do výťahov považuje za opodstatnené, všetky členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia bezpečnostného komponentu do výťahov, ktorý nie je v súlade, z ich trhov.

Členské štáty o tom zodpovedajúco informujú Komisiu.

Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, príslušný členský štát toto opatrenie zruší.

3.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad výťahu alebo bezpečnostných komponentov do výťahov sa pripisuje nedostatkom v rámci harmonizovaných noriem uvedeným v článku 38 ods. 5 písm. b) tejto smernice, Komisia uplatňuje postup stanovený v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

Článok 40

Výťahy alebo bezpečnostné komponenty do výťahov, ktoré sú v súlade, ale ktoré predstavujú riziko

1.   Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 38 ods. 1 členský štát zistí, že hoci je výťah v súlade s touto smernicou, predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb prípadne pre bezpečnosť majetku, požiada dodávateľa, aby prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušný výťah už nepredstavoval toto riziko alebo aby tento výťah prevzal späť, alebo obmedzil, alebo zakázal jeho používanie v primeranej a charakteru rizika úmernej lehote, ktorú určí.

Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 38 ods. 1 členský štát zistí, že hoci je bezpečnostný komponent do výťahov v súlade s touto smernicou, predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, prípadne pre bezpečnosť majetku, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušný bezpečnostný komponent do výťahov pri uvedení na trh už nepredstavoval toto riziko alebo aby tento bezpečnostný komponent do výťahov z trhu stiahol, alebo ho prevzal späť v rámci takej primeranej lehoty, úmernej charakteru rizika, akú určí.

2.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie nápravných opatrení v súvislosti so všetkými príslušnými výťahmi alebo bezpečnostnými komponentmi do výťahov, ktoré uviedol na trh alebo sprístupnil na trhu v celej Únii.

3.   Členský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty. Tieto informácie zahŕňajú všetky údaje, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu príslušných výťahov alebo bezpečnostných komponentov do výťahov, ich pôvod a ich dodávateľský reťazec, povahu možného rizika, charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych opatrení.

4.   Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi a zhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenia. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodne, či je vnútroštátne opatrenie opodstatnené alebo nie, a podľa potreby navrhne primerané opatrenia.

Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 42 ods. 3.

Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti osôb okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 42 ods. 4.

5.   Rozhodnutie Komisie je určené všetkým členským štátom a Komisia ho okamžite oznámi členským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu či subjektom.

Článok 41

Formálny nesúlad

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 38, ak členský štát dospeje k jednému z týchto zistení, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby daný nesúlad odstránil:

a)

označenie CE bolo umiestnené v rozpore s článkom 30 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo článkom 19 tejto smernice;

b)

označenie CE nebolo umiestnené;

c)

identifikačné číslo notifikovaného orgánu bolo umiestnené v rozpore s článkom 19 alebo nebolo vôbec umiestnené, ak je to požadované podľa článku 19;

d)

EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané;

e)

EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané správne;

f)

technická dokumentácia uvedená v častiach A a B prílohy IV, v prílohách VII, VIII a XI nie je k dispozícii alebo nie je úplná;

g)

meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka alebo adresa dodávateľa, výrobcu alebo dovozcu neboli uvedené v súlade s článkom 7 ods. 6, článkom 8 ods. 6 alebo článkom 10 ods. 3;

h)

informácie umožňujúce identifikáciu výťahu alebo bezpečnostného komponentu do výťahov neboli uvedené v súlade s článkom 7 ods. 5 alebo článku 8 ods. 5;

i)

k výťahu alebo bezpečnostnému komponentu do výťahov nie je priložená dokumentácia uvedená v článku 7 ods. 7 alebo článku 8 ods. 7 alebo tieto dokumenty nie sú v súlade s príslušnými požiadavkami.

2.   Ak nesúlad uvedený v odseku 1 pretrváva, dotknutý členský štát prijme všetky primerané opatrenia na obmedzenie alebo zákaz používania výťahu alebo jeho prevzatie späť alebo na obmedzenie alebo zákaz sprístupnenia bezpečnostných komponentov do výťahov na trh alebo zabezpečí ich spätné prevzatie alebo ich stiahne z trhu.

KAPITOLA VI

POSTUP VÝBORU, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ OPATRENIA

Článok 42

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre výťahy. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

5.   Komisia konzultuje s výborom všetky otázky, pre ktoré sa podľa nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 alebo akéhokoľvek iného právneho predpisu Únie vyžadujú konzultácie s odborníkmi z odvetvia.

Výbor môže ďalej posudzovať akékoľvek otázky týkajúce sa uplatňovania tejto smernice, vznesené buď svojím predsedom, alebo zástupcom členského štátu v súlade so svojím rokovacím poriadkom.

Článok 43

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách, ktoré sa uplatňujú v prípade, ak hospodárske subjekty porušia ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice, a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich presadzovania. Tieto pravidlá môžu za závažné porušenia zahŕňať trestné sankcie

Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 44

Prechodné ustanovenia

Členské štáty nebudú brániť uvádzaniu výťahov na prevádzky alebo sprístupneniu na trhu bezpečnostných komponentov do výťahov, na ktoré sa vzťahuje smernica 95/16/ES a ktoré sú v súlade s uvedenou smernicou a boli uvedené na trh pred 20. aprílom 2016.

Certifikáty a rozhodnutia vydané notifikovanými orgánmi podľa smernice 95/16/ES sú v platnosti podľa tejto smernice.

Článok 45

Transpozícia

1.   Členské štáty do 19. apríla 2016 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 2 bodmi 4 až 21, článkami 7 až 14, 17 a 18, článkom 19 ods. 5, článkami 20 až 44, článkom 45 ods. 1, článkami 47 a 48 a prílohou II časťou A písm. f), k), l), m), prílohou II časťou B písm. e), k), l) a m), prílohou IV časťou A bodom 2 písm. e), bodom 3 písm. c), bodom 3 písm. d), bodom 3 písm. f), bodom 4 písm. b) až e), bodmi 5 až 9, prílohou IV časťou B bodom 2 písm. e), bodom 3 písm. c), bodom 3 písm. e), bodom 3 písm. h), bodom 4 písm. c) až e), bodom 6 ods. 2, 3 a 4, bodmi 7 až 10, prílohou V bodom 3.2 písm. b), bodmi 5 a 6, prílohou VI bodom 3.1 písm. a), b) a c), bodom 3.3 ods. 4 a 5, bodom 4.3, bodom 7, prílohou VII, bodom 3.1 písm. a), b), d) a f), bodom 3.3, bodom 4.2, bodom 7, prílohou VIII, bodom 3 písm. c), e) a h) a bodom 4, prílohou IX bodom 3 písm. a) až d), prílohou X bodom 3.1 písm. a), bodom 3.1 písm. e), bodom 3.4 a bodom 6, prílohou XI bodom 3.1 písm. a), b), c) a e), bodmi 3.3.4 a 3.3.5, bodmi 3.4 a 3.5, bodom 5 písm. b), bodom 6, prílohou XII bodom 3.1 písm. a), bodom 3.3 a bodom 6. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení.

Tieto opatrenia sa uplatňujú od 20. apríla 2016.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 46

Preskúmanie

1.   Do 19. apríla 2018 predloží Komisia správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní a fungovaní tejto smernice.

2.   Táto správa musí byť založená na konzultáciách s príslušnými zúčastnenými stranami.

3.   K správe sa prípadne pripojí návrh na revíziu tejto smernice.

Článok 47

Zrušenie

Smernica 95/16/ES zmenená aktmi uvedenými v časti A prílohy XIII sa zrušuje s účinnosťou od 20. apríla 2016 bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumov uplatňovania smerníc uvedených v časti B prílohy XIII.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XIV.

Článok 48

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň nasledujúci po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1, článok 2 body 1 až 4, články 3 až 6, 15 a 16, článok 19 ods. 1 až 4, článok 44, článok 45 ods. 2, článok 49 a príloha I, príloha II časť A písm. a) až e) a g) až j), príloha II časť B písm. a), c), d) a f) až j), príloha III, príloha IV časť A bod 1, bod 2 písm. a) až d), bod 3 písm. a) a b), e), g), a h), bod 4 písm. a) a bod 10, príloha IV časť B, bod 1, bod 2 písm. a) až d), bod 3 písm. a), b), d), f), g), i) a j), bod 4 písm. a) a b), bod 6 ods. 1, bod 11, príloha V body 1 až 3.1, bod 3.2 písm. a), body 3.3 až 4, príloha VI body 1 a 2, bod 3.1 d) až f), bod 3.2, bod 3.3 ods. 1 až 3, body 3.4 až 4.2 a bod 6, príloha VII body 1 a 2, bod 3.1 písm. c) a e), bod 3.2, bod 3.4, bod 4.1, body 4.3 až 6 a bod 7, príloha VIII body 1 a 2, bod 3 písm. a), b), f), g) a i) a bod 6, príloha IX body 1 a 2 a body 4 až 6, príloha X body 1 a 2, bod 3.1 písm. b), c) a d), body 3.2 a 3.3 a body 4 a 5, príloha XI body 1 a 2, bod 3.1 písm. d), bod 3.2, bod 3.3.1, bod 4, bod 5 písm. a), c) a d), príloha XII, body 1 a 2, bod 3.1 písm. b), c) a d), bod 3.2, bod 3.4, body 4 a 5 sa uplatňujú od 19. apríla 2016.

Článok 49

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 26. februára 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 105.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 5. februára 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. februára 2014.

(3)  Ú. v. ES L 213, 7.9.1995, s. 1.

(4)  Pozri prílohu XIII, časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

(6)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.

(7)  Ú. v. ES L 134, 20.6.1995, s. 37.

(8)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

(9)  Schválený rozhodnutím Rady 2010/48/ES z 26. novembra 2009 o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom (Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2010, s. 35).

(10)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.


PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA OCHRANU ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI

ÚVODNÉ POZNÁMKY

1.

Povinnosti týkajúce sa základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosti sa uplatnia len v tom prípade, keď existuje pre daný výťah alebo bezpečnostný komponent do výťahov pri používaní predpokladanom dodávateľom alebo výrobcom zodpovedajúce riziko.

2.

Základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti obsiahnuté v smernici sú záväzné. Ciele, ktoré sú v nich obsiahnuté, však vzhľadom na súčasný stav techniky možno nie sú dosiahnuteľné. V takýchto prípadoch sa výťah alebo bezpečnostné komponenty do výťahov musia v čo najväčšej miere navrhovať a konštruovať takým spôsobom, aby sa k týmto cieľom priblížili.

3.

Výrobca a dodávateľ majú povinnosť vykonať posúdenie rizika, aby sa identifikovali všetky riziká, ktoré sa vzťahujú na ich výrobky; pri ich navrhovaní a konštruovaní potom musia toto posúdenie rizika zohľadniť.

1.   Všeobecne

1.1.   Uplatňovanie smernice 2006/42/ES

Ak existuje relevantné riziko, ktoré nie je uvedené v tejto prílohe, uplatňujú sa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES (1). Základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti bodu 1.1.2 prílohy I k smernici 2006/42/ES sa uplatňujú v každom prípade.

1.2.   Nosná plošina

Nosnou plošinou každého výťahu musí byť kabína. Táto kabína musí byť navrhnutá a konštruovaná takým spôsobom, aby poskytovala priestor a pevnosť zodpovedajúcu maximálnemu počtu osôb a menovitej nosnosti výťahu, stanoveným výrobcom.

V prípade výťahov určených na prepravu osôb a tam, kde to umožňujú rozmery výťahu, sa kabína musí navrhnúť a konštruovať takým spôsobom, aby jej konštrukčné vlastnosti neprekážali alebo nezdržovali v nastupovaní a používaní výťahu osobami so zdravotným postihnutím, a tak aby sa umožnili akékoľvek primerané úpravy určené na uľahčenie používania výťahu týmito osobami.

1.3.   Závesné a podperné prostriedky

Závesné a podperné prostriedky kabíny, jej upevňovacie a spojovacie časti sa musia vybrať a navrhnúť tak, aby sa zaistila primeraná úroveň celkovej bezpečnosti a aby sa minimalizovalo riziko pádu kabíny, berúc do úvahy podmienky používania, použité materiály a podmienky výroby.

Tam, kde sa pre zavesenie kabíny používajú laná alebo reťaze, musia byť použité aspoň dve nezávislé laná alebo reťaze, z ktorých každé má svoj vlastný systém upevnenia. Takéto laná alebo reťaze nesmú mať žiadne spoje ani segmenty s výnimkou prípadov, kde je to potrebné na upevnenie alebo vytvorenie oka.

1.4.   Kontrola zaťaženia (vrátane nadmernej rýchlosti)

1.4.1.

Výťahy musia byť navrhnuté, skonštruované a inštalované tak, aby sa zabránilo normálnemu spusteniu (štartu), ak sa prekročí menovitá nosnosť.

1.4.2.

Výťahy sa musia vybaviť zariadením na obmedzenie nadmernej rýchlosti.

Tieto požiadavky neplatia pre výťahy, u ktorých vyhotovenie pohonného systému zabraňuje prekročeniu nominálnej rýchlosti.

1.4.3.

Rýchlo výťahy sa musia vybaviť zariadením na sledovanie rýchlosti a zariadením na obmedzenie rýchlosti.

1.4.4.

Výťahy poháňané trakčnými kladkami sa musia navrhnúť takým spôsobom, aby sa zaručila trakcia nosných lán na kladke (remenici).

1.5.   Výťahový stroj

1.5.1.

Každý osobný výťah musí mať svoj vlastný výťahový stroj. Táto požiadavka sa nevzťahuje na výťahy, v ktorých sú protizávažia nahradené druhou kabínou.

1.5.2.

Dodávateľ musí zabezpečiť, aby výťahový stroj a k nemu pridružené zariadenia výťahu neboli prístupné s výnimkou prípadu údržby alebo núdzových prípadov.

1.6.   Ovládače

1.6.1.

Ovládače výťahov určené na používanie osobami so zdravotným postihnutím bez sprievodu sa musia vhodne navrhnúť a umiestniť.

1.6.2.

Funkcia ovládačov sa musí jasne vyznačiť.

1.6.3.

Privolávacie obvody skupiny výťahov môžu byť združené alebo navzájom prepojené.

1.6.4.

Elektrické vybavenie sa musí inštalovať a zapojiť takým spôsobom, aby:

a)

nebola možná zámena s obvodmi, ktoré nesúvisia s výťahom;

b)

sieťové napätie bolo možné prepnúť počas zaťaženia;

c)

pohyby výťahu boli závislé od elektrických bezpečnostných zariadení umiestnených v samostatnom elektrickom bezpečnostnom okruhu;

d)

porucha elektrickej inštalácie nemohla spôsobiť nebezpečnú situáciu.

2.   Riziká pre osoby nachádzajúce sa mimo kabíny

2.1.

Výťah musí byť navrhnutý a vyrobený takým spôsobom, aby sa zaistilo, že priestor, v ktorom sa pohybuje kabína, je neprístupný osobám okrem prípadov údržby a núdzových prípadov. Pred tým, ako do tohto priestoru vstúpi osoba, musí sa vyradiť normálne používanie výťahu.

2.2.

Výťah sa musí navrhnúť a vyrobiť takým spôsobom, aby sa zabránilo riziku rozmliaždenia, keď je kabína v jednej z koncových polôh.

Táto požiadavka sa dosiahne vytvorením voľného alebo únikového priestoru v oblasti koncových polôh.

Vo zvláštnych prípadoch, pričom sa členskému štátu umožní, aby dal svoj predchádzajúci súhlas, osobitne v prípade existujúcich budov tam, kde je nemožné dodržať toto riešenie, sa však môžu použiť iné primerané opatrenia, aby sa predišlo tomuto riziku.

2.3.

Miesta pri vstupe a pri výstupe z kabíny musia byť vybavené šachtovými dverami s primeranou mechanickou pevnosťou pre podmienky určeného používania.

Blokovacie zariadenie musí zabraňovať počas normálnej prevádzky:

a)

uvedeniu kabíny do pohybu, či už vyvolanému úmyselne alebo nie, pokiaľ nie sú všetky šachtové dvere zavreté a zablokované;

b)

otvoreniu šachtových dvier, keď výťah je ešte v pohybe a mimo odisťovacieho pásma.

Je však dovolený dobeh klietky s otvorenými dverami v odisťovacom pásme za podmienky, že spomalovacia rýchlosť je regulovaná.

3.   Riziká pre osoby v kabíne

3.1.

Výťahové kabíny musia byť úplne uzavreté stenami po celej výške včítane namontovaných podláh a stropov, s výnimkou ventilačných otvorov a s plnostennými dverami po celej výške. Tieto dvere musia byť navrhnuté a namontované takým spôsobom, aby sa kabína nemohla pohybovať, s výnimkou dobehov uvedených v bode 2.3 treťom pododseku, pokiaľ dvere nie sú uzavreté, a zastavila sa, ak sa dvere otvoria.

Dvere kabíny musia ostať uzavreté a zablokované, ak sa výťah zastaví medzi dvomi úrovňami, kde existuje riziko pádu medzi kabínu a šachtu alebo ak žiadna šachta neexistuje.

3.2.

V prípade výpadku elektrickej energie alebo poruchy komponentov musí mať výťah zariadenia na zabránenie voľnému pádu alebo nekontrolovaným pohybom kabíny smerom hore.

Zariadenie zabraňujúce voľnému pádu kabíny musí byť nezávislé od závesných prostriedkov kabíny.

Toto zariadenie musí byť schopné zastaviť kabínu s jej menovitým zaťažením a pri maximálnej rýchlosti projektovanej dodávateľom. Akékoľvek zastavenie spôsobené týmto zariadením nesmie spôsobiť zníženie rýchlosti, ktoré by bolo nebezpečné osobám vo výťahu, nech už by boli podmienky zaťaženia akékoľvek.

3.3.

Medzi dnom šachty a spodnou časťou kabíny sa musia inštalovať nárazníky.

V tomto prípade sa voľný priestor uvedený v bode 2.2 musí merať s nárazníkmi úplne stlačenými.

Táto požiadavka sa nevzťahuje na výťahy, u ktorých kabína sa nemôže dostať do voľného priestoru uvedeného v bode 2.2 na základe vyhotovenia hnacieho systému.

3.4.

Výťahy musia byť navrhnuté a zostrojené tak, aby sa znemožnilo ich uvedenie do pohybu, ak zariadenie uvedené v bode 3.2 nie je v prevádzkovej polohe.

4.   Ostatné riziká

4.1.

Šachtové dvere a kabínové dvere alebo oboje dvere súčasne, v prípade že sú poháňané motorom, musia byť vybavené zariadením na eliminovanie rizika zovretia pri svojom pohybe.

4.2.

Šachtové dvere, v prípade, že musia prispievať k protipožiarnej ochrane budovy, vrátane takých, ktoré majú sklenené časti, musia byť dostatočne odolné proti požiaru v zmysle svojej celistvosti a svojich vlastností, pokiaľ ide o izolovanie (obmedzenie plameňa) a prenos tepla (tepelné vyžarovanie).

4.3.

Protizávažia sa musia inštalovať takým spôsobom, aby sa predišlo riziku kolízie s kabínou alebo ich spadnutia na kabínu.

4.4.

Výťahy musia byť vybavené prostriedkami umožňujúcimi vyslobodenie a evakuáciu osôb uväznených v kabíne.

4.5.

Kabíny musia byť vybavené obojsmernými komunikačnými prostriedkami, ktoré umožňujú stály kontakt s vyprosťovacou službou.

4.6.

Výťahy musia byť navrhnuté a zostrojené takým spôsobom, aby v prípade, že teplota výťahového stroja prevýši maximálnu hodnotu nastavenú dodávateľom, výťahy mohli dokončiť prebiehajúci pohyb, ale nereagovali na ďalšie príkazy.

4.7.

Kabíny musia byť navrhnuté a zostrojené takým spôsobom, aby zabezpečovali dostatočnú ventiláciu pre cestujúcich i v prípade dlhšieho prerušenia prevádzky.

4.8.

Kabína musí byť primerane osvetlená zakaždým, keď sa používa alebo keď sa otvoria dvere; taktiež sa tam musí nachádzať núdzové osvetlenie.

4.9.

Komunikačné prostriedky uvedené v bode 4.5 a núdzové osvetlenie uvedené v bode 4.8 sa musia navrhnúť a zostrojiť takým spôsobom, aby fungovali aj v prípade výpadku bežného sieťového napätia. Doba ich činnosti by mala byť dostatočne dlhá na to, aby sa umožnil bežný priebeh záchrannej akcie.

4.10.

Riadiace obvody výťahov, ktoré sa môžu používať v prípade požiaru, sa musia navrhnúť a vyhotoviť takým spôsobom, aby sa výťahom mohlo zabrániť v zastavení na určitých úrovniach (poschodiach) a aby sa umožnilo prioritné riadenie výťahu záchrannými oddielmi.

5.   Označenie

5.1.

Okrem minimálnych údajov potrebných pre každé strojové zariadenie podľa bodu 1.7.3 prílohy I k smernici 2006/42/ES musí mať každá kabína ľahko viditeľný štítok, ktorý jasne uvádza menovitú nosnosť v kg a maximálny počet cestujúcich, ktorý môže prepravovať.

5.2.

Ak je výťah navrhnutý tak, aby umožnil osobám uväzneným v kabíne oslobodiť sa bez pomoci zvonku, musia byť zodpovedajúce pokyny v kabíne jasné a viditeľné.

6.   Návod

6.1.

K bezpečnostným komponentom do výťahov uvedeným v prílohe III musí byť pripojený návod, aby sa správne a bez nebezpečenstva mohli vykonať tieto činnosti:

a)

montáž;

b)

zapojenie;

c)

nastavenie,

d)

údržba.

6.2.

Ku každému výťahu sa musí pripojiť návod. Uvedený návod bude obsahovať minimálne tieto dokumenty:

a)

návod obsahujúci výkresy a schémy potrebné na bežnú prevádzku, údržbu, kontrolu, opravu, periodické kontroly a záchranné operácie uvedené v bode 4.4;

b)

kniha výťahu, do ktorej sa môžu zaznamenávať opravy, a tam, kde je to aktuálne, periodické kontroly.


(1)  Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24.


PRÍLOHA II

A.   OBSAH EÚ VYHLÁSENIA O ZHODE PRE BEZPEČNOSTNÉ KOMPONENTY DO VÝŤAHOV

EÚ vyhlásenie o zhode pre bezpečnostné komponenty do výťahov obsahuje tieto informácie:

a)

obchodné meno a adresu výrobcu;

b)

tam, kde je to aktuálne, obchodné meno a adresu jeho splnomocneného zástupcu;

c)

opis bezpečnostného komponentu do výťahov, podrobnosti o type alebo sérii a sériové číslo (ak existuje); ak je to potrebné na identifikáciu bezpečnostného komponentu do výťahov, môže zahŕňať obrázok;

d)

bezpečnostnú funkciu bezpečnostného komponentu do výťahov, ak táto nie je zrejmá z opisu;

e)

rok výroby bezpečnostného komponentu do výťahov;

f)

všetky relevantné ustanovenia, ktoré bezpečnostný komponent do výťahov spĺňa;

g)

vyhlásenie, že bezpečnostný komponent do výťahov je v súlade so všetkými príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie;

h)

tam, kde je to aktuálne, odkaz(-y) na použitú(-é) harmonizovanú(-é) normu(-y);

i)

tam, kde je to aktuálne, meno, adresu a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ktorý vykonal EÚ skúšku typu bezpečnostného komponentu do výťahov uvedenú v časti A prílohy IV a v prílohe VI a odkaz na certifikát EÚ skúšky typu vydaný týmto notifikovaným orgánom;

j)

tam, kde je to aktuálne, meno, adresu a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ktorý vykonal postup náhodnej kontroly bezpečnostných komponentov do výťahov uvedený v prílohe IX;

k)

tam, kde je to aktuálne, meno, adresu a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ktorý schválil systém zabezpečenia kvality používaný výrobcom v súlade s postupom posudzovania zhody uvedeným v prílohe VI alebo VII;

l)

meno a funkciu osoby splnomocnenej podpísať vyhlásenie v mene výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu;

m)

miesto a dátum podpisu;

n)

podpis.

B.   OBSAH EÚ VYHLÁSENIA O ZHODE PRE VÝŤAHY

EÚ Vyhlásenie o zhode pre výťahy sa vyhotovuje v tom istom jazyku ako návod uvedený v bode 6.2 prílohy I, je buď strojovo napísané, alebo vytlačené a obsahuje tieto informácie:

a)

obchodné meno a adresu dodávateľa;

b)

prípadne, obchodné meno a adresa splnomocneného zástupcu;

c)

opis výťahu, podrobnosti o type alebo sérii, sériové číslo a adresu, kde je výťah nainštalovaný;

d)

rok inštalácie výťahu;

e)

všetky relevantné ustanovenia, ktoré výťah spĺňa;

f)

vyhlásenie, že výťah je v súlade so všetkými príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie;

g)

tam, kde je to aktuálne, odkaz(-y) použitých harmonizovaných noriem;

h)

tam, kde je to aktuálne, meno, adresu a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ktorý vykonal EÚ skúšku typu výťahov uvedenú v časti B prílohy IV a odkaz na certifikát EÚ skúšky typu vydaný týmto notifikovaným orgánom;

i)

tam, kde je to aktuálne, meno, adresu a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ktorý vykonal postup overenia jednotlivého výťahu uvedený v prílohe VIII;

j)

tam, kde je to aktuálne, meno, adresu a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ktorý vykonal výstupnú kontrolu výťahu uvedenú v prílohe V;

k)

tam, kde je to aktuálne, meno, adresu a identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ktorý schválil systém zabezpečenia kvality používaný dodávateľom v súlade s postupom posudzovania zhody uvedeným v prílohe X, XI alebo XII;

l)

meno a funkciu osoby splnomocnenej podpísať vyhlásenie v mene dodávateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu;

m)

miesto a dátum podpisu;

n)

podpis.


PRÍLOHA III

ZOZNAM BEZPEČNOSTNÝCH KOMPONENTOV DO VÝŤAHOV

1.

Zariadenia na zablokovanie šachtových dverí.

2.

Zariadenia uvedené v bode 3.2 prílohy I na zabránenie pádu kabíny alebo nekontrolovanému pohybu kabíny smerom nahor.

3.

Zariadenia na obmedzenie nadmerných rýchlostí.

4.

a)

Zariadenie na tlmenie nárazov akumulovaním:

i)

nelineárne alebo

ii)

s tlmením vratného pohybu.

b)

Zariadenie na tlmenie nárazov pohlcovaním energie.

5.

Bezpečnostné zariadenia priamočiareho hydromotora hydraulického silového obvodu, ktoré slúžia ako zariadenia na zabránenie pádu.

6.

Elektrické bezpečnostné zariadenia vyhotovené vo forme bezpečnostných obvodov obsahujúcich elektronické komponenty.


PRÍLOHA IV

EÚ SKÚŠKA TYPU PRE VÝŤAHY A BEZPEČNOSTNÉ KOMPONENTY DO VÝŤAHOV

(Modul B)

A.   EÚ skúška typu pre výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov

1.

EÚ skúška typu je tou časťou postupu posudzovania zhody, pri ktorej notifikovaný orgán preskúma technický návrh bezpečnostného komponentu do výťahov a preveruje a potvrdzuje, že technický návrh bezpečnostného komponentu do výťahov spĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe I, a umožní výťahu, do ktorého sa správne zabuduje, aby spĺňal tieto požiadavky.

2.

Žiadosť o EÚ skúšku typu podáva výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca jedinému notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje:

a)

meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu a miesto výroby bezpečnostných komponentov do výťahov;

b)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)

technickú dokumentáciu;

d)

reprezentatívnu vzorku bezpečnostného komponentu do výťahov alebo podrobnosti o mieste, kde sa táto môže preskúmať. Notifikovaný orgán môže požadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie skúšobného programu;

e)

podporné dôkazy primeranosti technického riešenia. V týchto podporných dôkazoch sa uvádzajú všetky dokumenty vrátane iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa použili, predovšetkým v tých prípadoch, kde sa príslušné harmonizované normy nepoužili v plnom rozsahu. Podporné dôkazy v prípade potreby obsahujú výsledky skúšok, ktoré v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami vykonalo vhodné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

3.

Technická dokumentácia umožní posúdenie zhody bezpečnostného komponentu do výťahov s podmienkami uvedenými v bode 1 a bude obsahovať primeranú analýzu a posúdenie rizika či rizík. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatniteľné požiadavky, a ak je to relevantné z hľadiska posudzovania, zahrnie sa do nej návrh, výroba a spôsob fungovania bezpečnostného komponentu do výťahov.

Technická dokumentácia zahŕňa v náležitých prípadoch toto:

a)

opis bezpečnostného komponentu do výťahov včítane oblasti jeho použitia (najmä možné obmedzenia nadmernej rýchlosti, zaťaženie a energie) a podmienok (najmä prostredia s nebezpečenstvom výbuchu a vplyv klimatických podmienok);

b)

konštrukčné a výrobné výkresy a schémy;

c)

vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a schém a prevádzkovania bezpečnostného komponentu do výťahov;

d)

zoznam harmonizovaných noriem uplatňovaných v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré sa uverejnili odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a v prípade, že sa tieto harmonizované normy neuplatňovali, opisy riešení prijatých s cieľom umožniť, aby bezpečnostný komponent do výťahov spĺňal podmienky uvedené v bode 1 vrátane zoznamu ďalších uplatňovaných technických špecifikácií. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem sa v technickej dokumentácii špecifikujú časti, ktoré boli uplatnené;

e)

výsledky všetkých výpočtov týkajúcich sa návrhu, vykonaných výrobcom alebo pre neho;

f)

protokoly o skúškach;

g)

kópiu návodu bezpečnostných komponentov do výťahov;

h)

opatrenia prijaté vo fáze výroby na zabezpečenie toho, aby sériovo vyrábané bezpečnostné komponenty do výťahov boli v zhode s preskúmaným bezpečnostným komponentom do výťahov.

4.

Notifikovaný orgán:

a)

skúma technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na posúdenie primeranosti technického návrhu bezpečnostného komponentu do výťahov;

b)

so žiadateľom dohaduje miesto, kde sa vykonajú preskúmania a skúšky;

c)

overuje, či reprezentatívna(-e) vzorka(-y) bola(-i) vyrobená(-é) v súlade s technickou dokumentáciou, a určuje prvky navrhnuté v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami príslušných harmonizovaných noriem, ako aj prvky, ktoré boli navrhnuté v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami;

d)

vykonáva vhodné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či v prípade, keď sa výrobca rozhodol uplatniť špecifikácie príslušných harmonizovaných noriem, boli tieto uplatnené správne;

e)

vykonáva vhodné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či v prípade, keď špecifikácie príslušných harmonizovaných noriem neboli uplatnené, riešenia prijaté výrobcom, ktorý uplatňuje iné relevantné technické špecifikácie, umožňovali, aby bezpečnostný komponent do výťahov spĺňal podmienky uvedené v bode 1.

Notifikovaný orgán vypracuje hodnotiacu správu, ktorá zaznamená vykonané preskúmania, overovania a skúšky a ich výsledky. Bez toho, aby boli dotknuté jeho povinnosti voči notifikujúcim orgánom, notifikovaný orgán sprístupní obsah tejto správy v plnom rozsahu alebo čiastočne iba so súhlasom výrobcu.

5.

Ak typ bezpečnostného komponentu do výťahov spĺňa podmienky uvedené v bode 1, notifikovaný orgán vydá výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu. Tento certifikát obsahuje meno a adresu výrobcu, výsledky EÚ skúšky typu, podmienky platnosti certifikátu a potrebné údaje na určenie schváleného typu (bezpečnostné komponenty).

K certifikátu EÚ skúšky typu sa môže priložiť jedna príloha alebo viac príloh.

Certifikát EÚ skúšky typu a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré umožňujú hodnotenie zhody vyrobených bezpečnostných komponentov do výťahov so schváleným typom a kontrolu za prevádzky.

Ak typ bezpečnostného komponentu do výťahov nespĺňa podmienky uvedené v bode 1, notifikovaný orgán odmietne vydať certifikát EÚ skúšky typu a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje žiadateľa, pričom uvedie podrobné dôvody svojho odmietnutia.

Počas 15 rokov od dátumu vydania tohto certifikátu uchováva notifikovaný orgán kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov, ako aj technickú dokumentáciu a hodnotiacu správu.

6.

Notifikovaný orgán je informovaný o všetkých zmenách v súvislosti so všeobecne uznávaným stavom, ktoré naznačujú, že schválený typ už nemôže spĺňať podmienky uvedené v bode 1, a stanoví, či si takéto zmeny vyžadujú ďalšie prešetrenie. Ak áno, notifikovaný orgán zodpovedajúcim spôsobom informuje výrobcu.

7.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý má technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu EÚ skúšky typu, o všetkých zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvniť zhodu bezpečnostného komponentu do výťahov s podmienkami uvedenými v bode 1 alebo s podmienkami platnosti certifikátu EÚ skúšky typu.

Notifikovaný orgán preskúma zmeny a informuje žiadateľa o tom, či certifikát EÚ skúšky typu zostáva v platnosti alebo či sú potrebné ďalšie preskúmania, overovania alebo skúšky. Ak to notifikovaný orgán považuje za potrebné, vydá dodatok k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu alebo požiada o predloženie novej žiadosti o EÚ skúšku typu.

8.

Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán o certifikátoch EÚ skúšky typu a ich dodatkoch, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam zamietnutých, pozastavených, alebo inak obmedzených certifikátov a ich dodatkov.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o certifikátoch EÚ skúšky typu a ich dodatkoch, ktoré zamietol, odňal, pozastavil platnosť alebo ich inak obmedzil, a na požiadanie ich informuje o takýchto certifikátoch a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal.

9.

Komisia, členské štáty a iné notifikované orgány môžu na požiadanie získať kópiu certifikátov EÚ skúšky typu a ich dodatkov. Komisia a členské štáty môžu získať kópiu technickej dokumentácie a kópiu správy o preskúmaniach, overeniach a skúškach, ktoré vykonal notifikovaný orgán.

10.

Výrobca uchováva spolu s technickou dokumentáciou kópie certifikátov EÚ skúšky typu, ich príloh a dodatkov k dispozícii vnútroštátnym orgánom počas 10 rokov od uvedenia bezpečnostného komponentu do výťahov na trh.

11.

Splnomocnený zástupca

Splnomocnený zástupca výrobcu môže podať žiadosť uvedenú v bode 2 a splniť povinnosti uvedené v bodoch 7 a 10, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.

B.   EÚ skúška typu pre výťahy

1.

EÚ skúška typu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaný orgán preskúma technický návrh modelového výťahu alebo výťahu, v prípade ktorého sa nestanovilo žiadne rozšírenie ani obmena a ktorou preveruje a potvrdzuje, že technický návrh modelového výťahu alebo výťahu spĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti uvedené v prílohe I.

EÚ skúška typu pre výťah zahŕňa skúšku reprezentatívnej vzorky celého výťahu.

2.

Žiadosť o EÚ skúšku typu podáva dodávateľ alebo jeho splnomocnený zástupca jedinému notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje:

a)

meno a adresu dodávateľa; a ak žiadosť podá jeho splnomocnený zástupca, jeho meno a adresu;

b)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)

technickú dokumentáciu;

d)

podrobnosti o mieste, kde sa môže preskúmať modelový výťah. Modelový výťah postúpený na preskúmanie musí zahŕňať koncové časti a musí byť schopný obsluhovať aspoň tri úrovne (hornú, strednú a spodnú);

e)

podporné dôkazy primeranosti technického riešenia. V týchto podporných dôkazoch sa uvádzajú všetky dokumenty vrátane iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa použili, predovšetkým v tých prípadoch, kde sa príslušné harmonizované normy nepoužili v plnom rozsahu. Podporné dôkazy v prípade potreby obsahujú výsledky skúšok, ktoré v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami vykonalo príslušné laboratórium dodávateľa alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednosť.

3.

Technická dokumentácia umožňuje posúdenie zhody výťahu s uplatniteľnými základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovenými v prílohe I.

Technická dokumentácia zahŕňa v náležitých prípadoch toto:

a)

všeobecný opis modelového výťahu, ktorý jasne uvádza všetky povolené odchýlky modelového výťahu;

b)

konštrukčné a výrobné výkresy a schémy;

c)

vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a schém a prevádzkovania výťahu;

d)

zoznam základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosti, ktoré sa berú do úvahy;

e)

zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a v prípade, že sa tieto harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosti smernice vrátane zoznamu iných uplatnených príslušných technických špecifikácií. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem špecifikuje technická dokumentácia časti, ktoré boli uplatnené;

f)

kópiu EÚ vyhlásení o zhode týkajúcich sa bezpečnostných komponentov do výťahov zabudovaných vo výťahu;

g)

výsledky výpočtov týkajúcich sa návrhu, vykonaných dodávateľom alebo vykonaných pre neho;

h)

protokoly o skúškach;

i)

kópiu návodu na obsluhu výťahu uvedeného v bode 6.2 prílohy I;

j)

opatrenia prijaté vo fáze inštalácie výťahu na zabezpečenie toho, aby sériovo vyrábaný výťah bol v zhode so základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti uvedenými v prílohe I.

4.

Notifikovaný orgán:

a)

skúma technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na posúdenie primeranosti technického návrhu modelového výťahu alebo výťahu, v prípade ktorého sa nestanovilo žiadne rozšírenie ani obmena;

b)

s dodávateľom dohaduje miesto, kde sa vykonajú preskúmania a skúšky;

c)

preskúma modelový výťah s cieľom skontrolovať, či bol vyrobený v súlade s technickou dokumentáciou, a určí prvky navrhnuté v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami príslušných harmonizovaných noriem, ako aj prvky, ktoré boli navrhnuté v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami;

d)

vykonáva vhodné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či v prípade, keď sa dodávateľ rozhodol uplatniť špecifikácie príslušných harmonizovaných noriem, boli tieto uplatnené správne;

e)

vykonáva vhodné preskúmania a skúšky alebo ich necháva vykonať s cieľom skontrolovať, či v prípade, keď špecifikácie uvedené v príslušných harmonizovaných normách neboli uplatnené, riešenia prijaté dodávateľom, ktorý uplatňuje iné relevantné technické špecifikácie, spĺňajú zodpovedajúce základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti tejto smernice.

5.

Notifikovaný orgán vypracuje hodnotiacu správu, ktorá zaznamená vykonané preskúmania, overovania a skúšky a ich výsledky. Bez toho, aby boli dotknuté jeho povinnosti voči notifikujúcim orgánom, notifikovaný orgán sprístupní obsah tejto správy v plnom rozsahu alebo čiastočne iba so súhlasom dodávateľa.

6.

Ak typ spĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe I, ktoré sa naň vzťahujú, notifikovaný orgán vydáva dodávateľovi certifikát EÚ skúšky typu. Tento certifikát obsahuje meno a adresu dodávateľa, závery EÚ skúšky typu, podmienky jeho platnosti a potrebné údaje na určenie schváleného typu.

K certifikátu EÚ skúšky typu sa môže priložiť jedna alebo viac príloh.

Certifikát EÚ skúšky typu a jeho prílohy obsahujú všetky potrebné informácie s cieľom umožniť zhodu výťahov so schváleným typom, ktorý sa má posudzovať počas výstupnej kontroly.

Ak typ nespĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe I, notifikovaný orgán odmietne vydať certifikát EÚ skúšky typu a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje dodávateľa, pričom uvedie podrobné dôvody svojho odmietnutia.

Počas 15 rokov od dátumu vydania tohto certifikátu uchováva notifikovaný orgán kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov, ako aj technickú dokumentáciu a hodnotiacu správu.

7.

Notifikovaný orgán sa informuje o všetkých zmenách v súvislosti so všeobecne uznávaným stavom, ktoré naznačujú, že schválený typ už nespĺňa požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe I, a rozhodne, či si takéto zmeny vyžadujú ďalšie prešetrenie. Ak áno, notifikovaný orgán informuje zodpovedajúcim spôsobom dodávateľa.

8.

Dodávateľ informuje notifikovaný orgán o všetkých zmenách schváleného typu vrátane odchýlok neuvedených v pôvodnej technickej dokumentácii, ktoré môžu ovplyvniť zhodu výťahu so základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovenými v prílohe I alebo s podmienkami platnosti certifikátu EÚ skúšky typu.

Notifikovaný orgán preskúma zmeny a informuje dodávateľa o tom, či certifikát EÚ skúšky typu zostáva v platnosti alebo či sú potrebné ďalšie preskúmania, overovania alebo skúšky. Ak to notifikovaný orgán považuje za potrebné, vydá dodatok k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu alebo požiada o predloženie novej žiadosti o EÚ skúšku typu.

9.

Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán o certifikátoch EÚ skúšky typu a ich dodatkoch, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam zamietnutých, pozastavených a inak obmedzených certifikátov a ich dodatkov.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o certifikátoch EÚ skúšky typu a ich dodatkoch, ktoré zamietol, odňal, pozastavil alebo inak obmedzil, a na požiadanie ich informuje o takých certifikátoch a ich dodatkoch, ktoré vydal.

10.

Komisia, členské štáty a iné notifikované orgány môžu na požiadanie získať kópiu certifikátov EÚ skúšky typu a ich dodatkov. Komisia a členské štáty môžu na požiadanie získať kópiu technickej dokumentácie a kópiu správy o preskúmaniach, overovaniach a skúškach, ktoré vykonal notifikovaný orgán.

11.

Dodávateľ uchováva spolu s technickou dokumentáciou kópie certifikátov EÚ skúšky typu, ich príloh a dodatkov k dispozícii vnútroštátnym orgánom počas 10 rokov od uvedenia výťahu na trh.

12.

Splnomocnený zástupca

Splnomocnený zástupca dodávateľa môže podať žiadosť uvedenú v bode 2 a plniť povinnosti stanovené v bodoch 8 a 11, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.


PRÍLOHA V

VÝSTUPNÁ KONTROLA VÝŤAHOV

1.   Výstupná kontrola je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaný orgán zisťuje a osvedčuje, či výťah, na ktorý sa vzťahuje certifikát EÚ skúšky typu alebo ktorý je navrhnutý a vyrobený podľa schváleného úplného systému zabezpečenia kvality, spĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe I.

2.   Povinnosti dodávateľa

Dodávateľ prijíma všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že výťah, ktorý sa inštaluje, je v súlade s uplatniteľnými základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovenými v prílohe I a s jednou z týchto požiadaviek:

a)

schválený typ opísaný v certifikáte EÚ skúšky typu;

b)

výťah navrhnutý a vyrobený v súlade s systémom zabezpečenia kvality podľa prílohy XI a certifikát o preskúmaní návrhu EÚ, ak návrh nie je úplne v súlade s harmonizovanými normami.

3.   Výstupná kontrola

Notifikovaný orgán, ktorý si dodávateľ zvolil, vykonáva výstupnú kontrolu výťahu, ktorý sa má uviesť na trh, aby sa skontrolovala zhoda výťahu s uplatniteľnými základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovenými v prílohe I.

3.1.

Dodávateľ podá jedinému notifikovanému orgánu podľa svojho výberu žiadosť o výstupnú kontrolu a poskytne notifikovanému orgánu tieto dokumenty:

a)

výkresy celého výťahu;

b)

výkresy a schémy potrebné na výstupnú kontrolu, najmä schémy riadiacich obvodov;

c)

kópiu návodu uvedeného v bode 6.2 prílohy I;

d)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu.

Notifikovaný orgán si nemôže vyžiadať podrobné výkresy ani presné informácie, ktoré nie sú potrebné na overenie zhody výťahu.

Vykonajú sa zodpovedajúce preskúmania a skúšky stanovené v príslušnej(-ých) harmonizovanej(-ých) norme(-ách) alebo ekvivalentné skúšky, aby sa zaistila zhoda výťahu s uplatniteľnými základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovenými v prílohe I.

3.2.

Preskúmania zahŕňajú najmenej jeden z týchto prvkov:

a)

preskúmanie dokumentov uvedených v bode 3.1 s cieľom skontrolovať, či je výťah v zhode so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu podľa časti B prílohy IV;

b)

preskúmanie dokumentov uvedených v bode 3.1 s cieľom skontrolovať, či je výťah v zhode s výťahom navrhnutým a vyrobeným v súlade so schváleným systémom zabezpečenia kvality podľa prílohy XI a s certifikátom EÚ preskúmania návrhu, ak návrh nie je úplne v súlade s harmonizovanými normami.

3.3.

Skúšky výťahu zahŕňajú najmenej tieto prvky:

a)

funkčnú skúšku nezaťaženého výťahu, ako aj výťahu pri maximálnom zaťažení na overenie správnej inštalácie a funkcie bezpečnostných zariadení (koncových vypínačov, zabezpečovacích zariadení atď.);

b)

funkčnú skúšku výťahu pri maximálnom zaťažení, ako aj nezaťaženého výťahu na zaistenie správnej funkcie bezpečnostných zariadení v prípade výpadku sieťového napätia;

c)

statickú skúšku so zaťažením, ktoré sa rovná 1,25-násobku menovitej nosnosti.

Menovitá nosnosť zodpovedá zaťaženiu uvedenému v bode 5 prílohy I.

Po týchto skúškach musí notifikovaný orgán skontrolovať, či nedošlo k žiadnej deformácii alebo poškodeniu, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť používanie výťahu.

4.   Ak výťah spĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe I, notifikovaný orgán umiestni alebo dá umiestniť svoje identifikačné číslo vedľa označenia CE v súlade s článkami 18 a 19 a vydá certifikát výstupnej kontroly uvádzajúce vykonané preskúmania a skúšky.

Notifikovaný orgán vyplní zodpovedajúce stránky v knihe výťahu uvedenej v bode 6.2 prílohy I.

Ak notifikovaný orgán odmieta vydať certifikát výstupnej kontroly, uvedie podrobné dôvody odmietnutia a nevyhnutné nápravné opatrenia, ktoré sa majú prijať. Ak dodávateľ opätovne žiada o výstupnú kontrolu, obráti sa na ten istý notifikovaný orgán.

5.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

5.1.

Dodávateľ umiestni označenie CE v kabíne každého výťahu, ktorý spĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti tejto smernice a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 umiestni vedľa označenia CE v kabíne každého výťahu i identifikačné číslo tohto orgánu.

5.2.

Dodávateľ vypracuje pre každý výťah písomné EÚ vyhlásenie o zhode a kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a certifikát výstupnej kontroly uchová k dispozícii vnútroštátnym orgánom počas 10 rokov od uvedenia výťahu na trh. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

6.   Komisia a členské štáty môžu na požiadanie získať kópiu certifikátu výstupnej kontroly.

7.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti dodávateľa stanovené v bodoch 3.1 a 5 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.


PRÍLOHA VI

ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČENÍ KVALITY VÝROBKU PRE BEZPEČNOSTNÉ KOMPONENTY DO VÝŤAHOV

(Modul E)

1.   Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku pre bezpečnostné komponenty do výťahov je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaný orgán posudzuje výrobcov systém kvality s cieľom zabezpečiť, aby bezpečnostné komponenty do výťahov boli vyrobené a monitorované v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu, spĺňali uplatniteľné požiadavky prílohy I a umožnili výťahu, do ktorého sú správne namontované, splniť uvedené požiadavky.

2.   Povinnosti výrobcu

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre výstupnú kontrolu a skúšku bezpečnostného komponentu do výťahov, ako sa uvádza v bode 3, a vzťahuje sa naň dohľad, ako sa uvádza v bode 4.

3.   Systém kvality

3.1.

Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné bezpečnostné komponenty do výťahov jedinému notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje:

a)

meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu;

b)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)

adresa priestorov vykonávania výstupnej kontroly a skúšania bezpečnostných komponentov do výťahov;

d)

všetky príslušné informácie o bezpečnostných komponentoch do výťahov, ktoré sa majú vyrobiť;

e)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

f)

technickú dokumentáciu schválených bezpečnostných komponentov do výťahov, a kópiu certifikátu(-ov) EÚ skúšky typu.

3.2.

V rámci systému kvality sa skontroluje každý bezpečnostný komponent do výťahov a vykonajú sa príslušné skúšky, ako sú stanovené relevantnými harmonizovanými normami alebo ekvivalentné skúšky na zabezpečenie toho, aby spĺňal podmienky uvedené v bode 1. Všetky prvky, požiadavky a predpisy prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných politík, postupov a návodov. Dokumentácia týkajúca sa systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, príručiek a záznamov kvality.

Obsahuje najmä primeraný opis:

a)

kvalitatívnych cieľov;

b)

organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu výrobku;

c)

preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať po výrobe;

d)

prostriedkov monitorovania účinného prevádzkovania systému kvality a

e)

záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a výsledky skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikáciách príslušných zamestnancov atď.

3.3.

Notifikovaný orgán posudzuje systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na prvky systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej normy.

Okrem skúseností v oblasti systémov riadenia kvality audítorský tím pozostáva najmenej z jedného člena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej výťahovej techniky, ako aj znalosti základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovených v prílohe I.

Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu.

Audítorský tím preskúmava technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. f) s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky tejto smernice a vykonať potrebné preskúšania na účely zabezpečenia súladu bezpečnostných komponentov do výťahov s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie posúdenia.

3.4.

Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho, aby zostal primeraný a účinný.

3.5.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o všetkých zamýšľaných zmenách systému kvality.

Notifikovaný orgán posúdi navrhované modifikácie a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či je potrebné opätovné posúdenie.

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery preskúšania a odôvodnené rozhodnutie posúdenia.

4.   Dohľad, za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1.

Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2.

Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanému orgánu prístup do priestorov vykonávania výstupnej kontroly, skúšania a skladovania a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým:

a)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

b)

technickú dokumentáciu;

c)

záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a výsledky skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikáciách príslušných zamestnancov.

4.3.

Notifikovaný orgán pravidelne vykonáva audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality a výrobcovi odovzdáva správu o audite.

4.4.

Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonávať neohlásené návštevy priestorov výrobcu, v ktorých sa vykonáva výstupná kontrola a skúšky bezpečnostných komponentov do výťahov.

V čase týchto návštev môže notifikovaný orgán v prípade potreby vykonať skúšky alebo ich nechať vykonať s cieľom skontrolovať správne fungovanie systému kvality. Orgán odovzdá výrobcovi správu o návšteve a protokol o skúške v prípade, že bola vykonaná.

5.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

5.1.

Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 jeho identifikačné číslo na každý jednotlivý bezpečnostný komponent do výťahov, ktorý spĺňa podmienky uvedené v bode 1.

5.2.

Výrobca vypracuje pre každý bezpečnostný komponent do výťahov písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchová jeho kópia k dispozícii pre vnútroštátne orgány po obdobie 10 rokov od uvedenia tohto bezpečnostného komponentu do výťahov na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza bezpečnostný komponent do výťahov, pre ktorý bolo vypracované.

6.   Počas 10 rokov od uvedenia bezpečnostného komponentu do výťahov na trh uchováva výrobca k dispozícii pre vnútroštátne orgány:

a)

technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. f);

b)

dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. e);

c)

informácie o zmene uvedenej v bode 3.5;

d)

rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v treťom odseku bodu 3.5 a v bodoch 4.3 a 4.4.

7.   Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán o rozhodnutí(-iach) o schválení systému kvality, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam zamietnutých, pozastavených alebo inak obmedzených rozhodnutí o schválení.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o rozhodnutí(-iach), ktorými zamietol vydať, pozastavil alebo odňal rozhodnutie o schválení systému kvality a na požiadanie informuje o rozhodnutí(-iach) o schválení, ktoré vydal.

Notifikovaný orgán na požiadanie poskytuje Komisii a členským štátom kópiu rozhodnutia(-í) o schválení systému kvality, ktoré vydal.

8.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 3.1, 3.5, 5 a 6 môže v mene výrobcu a na jeho zodpovednosť splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.


PRÍLOHA VII

ZHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNOM ZABEZPEČENÍ KVALITY PRE BEZPEČNOSTNÉ KOMPONENTY DO VÝŤAHOV

(Modul H)

1.   Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality pre bezpečnostné komponenty do výťahov je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaný orgán posudzuje výrobcov úplný systém zabezpečenia kvality s cieľom zabezpečiť, aby bezpečnostné komponenty do výťahov boli navrhnuté, vyrobené, skontrolované a odskúšané, aby spĺňali uplatniteľné požiadavky prílohy I a umožnili výťahu, do ktorého sú správne namontované, splniť uvedené požiadavky.

2.   Povinnosti výrobcu

Výrobca prevádzkuje schválený úplný systém zabezpečenia kvality pre návrh, výrobu, výstupnú kontrolu a skúšanie bezpečnostných komponentov do výťahov, ako sa uvádza v bode 3, a vzťahuje sa naň dohľad, ako sa uvádza v bode 4.

3.   Úplný systém zabezpečenia kvality

3.1.

Výrobca podáva žiadosť o posúdenie svojho systému zabezpečenia kvality jedinému notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu. Žiadosť obsahuje:

a)

meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu;

b)

adresu priestorov, v ktorých sa bezpečnostné komponenty do výťahov navrhujú, vyrábajú, kontrolujú a skúšajú;

c)

všetky relevantné informácie o bezpečnostných komponentoch do výťahov, ktoré sa majú vyrobiť;

d)

technickú dokumentáciu opísanú v bode 3 časti A prílohy IV pre jeden model každej kategórie bezpečnostného komponentu do výťahov podľa prílohy III, ktorý sa má vyrobiť;

e)

dokumentáciu o úplnom systéme zabezpečenia kvality;

f)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu.

3.2.

Systém kvality zabezpečí zhodu bezpečnostných komponentov do výťahov s podmienkami uvedenými v bode 1. Všetky prvky, požiadavky a predpisy prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a návodov. Táto dokumentácia týkajúca sa systému zabezpečenia kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, príručiek a záznamov kvality.

Obsahuje najmä primeraný opis:

a)

kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na návrh a kvalitu výrobku;

b)

špecifikácií týkajúcich sa technického návrhu vrátane noriem, ktoré sa použijú, a v prípade, keď sa príslušné harmonizované normy nepoužijú alebo sa nepoužijú v plnom rozsahu, prostriedkov vrátane iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa použijú s cieľom zabezpečiť splnenie podmienok uvedených v bode 1;

c)

metód kontroly a overovania návrhu, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri navrhovaní bezpečnostných komponentov do výťahov;

d)

zodpovedajúcich metód, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpečovaní kvality;

e)

preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po nej, vrátane časových intervalov, v ktorých sa budú vykonávať;

f)

záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a výsledky skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikáciách príslušných zamestnancov;

g)

prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality návrhu a výrobku a účinného prevádzkovania systému kvality.

3.3.

Notifikovaný orgán posudzuje systém zabezpečenia kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na prvky systémov kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej normy.

Okrem skúseností v oblasti systémov riadenia kvality audítorský tím pozostáva najmenej z jedného člena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej výťahovej techniky, ako aj znalosti základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovených v prílohe I. Audit zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu.

Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. d) s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť uplatniteľné základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe I a vykonať potrebné preskúmania na účely zabezpečenia súladu bezpečnostných komponentov do výťahov s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi a v prípade potreby jeho splnomocnenému zástupcovi. Oznámenie zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

3.4.

Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce z systému zabezpečenia kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho, aby zostal primeraný a účinný.

3.5.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém zabezpečenia kvality, o všetkých zamýšľaných zmenách systému kvality.

Notifikovaný orgán zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém zabezpečenia kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či je potrebné opätovné posúdenie.

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie zahŕňa závery posúdenia a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

4.   Dohľad, za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1.

Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpečenia kvality.

4.2.

Na účely posúdenia výrobca umožní notifikovanému orgánu prístup do priestorov, kde sa výrobok navrhuje, výrobných priestorov, priestorov na vykonávanie kontrol a skúšania, ako aj skladovacích priestorov a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým:

a)

dokumentáciu týkajúcu sa úplného systému zabezpečenia kvality;

b)

záznamy o kvalite stanovené pre časť návrhu systému zabezpečenia kvality, ako sú výsledky analýz, výpočtov, skúšok;

c)

technickú dokumentáciu pre bezpečnostné komponenty do výťahov, ktoré sú vyrobené;

d)

záznamy o kvalite stanovené vo výrobnej časti úplného systému zabezpečenia kvality, napríklad správy o kontrolách a výsledky skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikáciách príslušných zamestnancov.

4.3.

Notifikovaný orgán vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém zabezpečenia kvality, a výrobcovi odovzdá správu o audite.

4.4.

Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonávať u výrobcu neohlásené návštevy. V čase týchto návštev môže notifikovaný orgán v prípade potreby vykonať skúšky alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém zabezpečenia kvality funguje správne. Notifikovaný orgán odovzdá výrobcovi správu o návšteve a v prípade, že boli vykonané skúšky, aj protokol o skúškach.

5.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

5.1.

Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 jeho identifikačné číslo na každý jednotlivý bezpečnostný komponent do výťahov, ktorý spĺňa podmienky uvedené v bode 1.

5.2.

Výrobca vypracuje pre každý bezpečnostný komponent do výťahov písomné EÚ vyhlásenie o zhode, a uchová jeho kópiu k dispozícii pre vnútroštátne orgány po obdobie 10 rokov od uvedenia bezpečnostného komponentu do výťahov na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza bezpečnostný komponent do výťahov, pre ktorý bolo vypracované.

6.   Počas obdobia končiaceho 10 rokov od uvedenia bezpečnostného komponentu do výťahov na trh uchováva výrobca k dispozícii pre vnútroštátne orgány:

a)

dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. e);

b)

technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. d);

c)

informácie o zmene uvedenej v prvom odseku bodu 3.5;

d)

rozhodnutia a správy od notifikovaného orgánu uvedené v bode 3.5 treťom odseku a v bodoch 4.3 a 4.4.

7.   Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán o rozhodnutí(-iach) o schválení systému zabezpečenia kvality, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam zamietnutých, pozastavených alebo inak obmedzených rozhodnutí o schválení.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o rozhodnutiach, ktorými zamietol vydať, pozastavil alebo odňal rozhodnutie o schválení systému zabezpečenia kvality a na požiadanie informuje o rozhodnutiach o schválení, ktoré vydal.

Notifikovaný orgán na požiadanie poskytuje Komisii a členským štátom kópiu rozhodnutia(-í) o schválení systému zabezpečenia kvality, ktoré vydal.

Notifikovaný orgán uchováva kópiu rozhodnutia(-í) o schválení, ktoré bolo(-i) vydané, jeho (ich) príloh a dodatkov, ako aj technickú dokumentáciu počas 15 rokov od dátumu ich vydania.

8.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 3.1, 3.5, 5 a 6 môže v mene výrobcu a na jeho zodpovednosť splniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.


PRÍLOHA VIII

ZHODA ZALOŽENÁ NA OVERENÍ JEDNOTLIVÝCH VÝŤAHOV

(Modul G)

1.   Zhoda založená na overení jednotlivých výťahov je postupom posudzovania zhody, ktorým notifikovaný orgán posudzuje, či je výťah v súlade s uplatniteľnými základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovenými v prílohe I.

2.   Povinnosti dodávateľa

2.1.

Dodávateľ prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby výrobný proces a jeho monitorovanie zabezpečoval zhodu výťahu so základnými uplatniteľnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovenými v prílohe I.

2.2.

Dodávateľ podáva žiadosť o overenie jednotlivého výťahu jedinému notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť zahŕňa:

a)

meno a adresu dodávateľa a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu;

b)

miesto, kde sa výťah inštaluje;

c)

písomné vyhlásenie o tom, že podobná žiadosť nebola podaná žiadnemu inému notifikovanému orgánu;

d)

technickú dokumentáciu.

3.   Technická dokumentácia musí umožniť posúdenie toho, či výťah spĺňa uplatniteľné základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe I.

Technická dokumentácia obsahuje minimálne tieto prvky:

a)

opis výťahu;

b)

návrhové a výrobné výkresy a schémy;

c)

vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a schém a prevádzkovania výťahu;

d)

zoznam základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosti, ktoré sa berú do úvahy;

e)

zoznam harmonizovaných noriem, ktoré boli použité v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a v prípade, že sa tieto harmonizované normy nepoužili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosti tejto smernice vrátane zoznamu iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa použili. V prípade čiastočne použitých harmonizovaných noriem sa v technickej dokumentácii špecifikujú časti, ktoré boli použité;

f)

kópiu certifikátov EÚ skúšky typu bezpečnostných komponentov zabudovaných do výťahu;

g)

výsledky výpočtov týkajúcich sa návrhu, vykonaných dodávateľom alebo vykonaných pre neho;

h)

protokoly o skúškach;

i)

kópiu návodu uvedeného v bode 6.2 prílohy I.

4.   Overenie

Notifikovaný orgán, ktorý si dodávateľ zvolí, preskúma technickú dokumentáciu a výťah a vykoná príslušné skúšky tak, ako sa stanovuje v príslušnej harmonizovanej norme(normách) alebo ekvivalentné skúšky s cieľom zaistiť jeho zhodu s uplatniteľnými základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovenými v prílohe I. Skúšky zahŕňajú najmenej skúšky uvedené v bode 3.3 prílohy V.

Ak výťah spĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené prílohe I, notifikovaný orgán vydá certifikát zhody v súvislosti s vykonanými skúškami.

Notifikovaný orgán vyplní zodpovedajúce strany v knihe výťahu uvedenej v bode 6.2 prílohy I.

Ak notifikovaný orgán odmieta vydať certifikát zhody, uvedie podrobné zdôvodnenie odmietnutia a nevyhnutné nápravné opatrenia, ktoré sa majú prijať. Keď dodávateľ znovu žiada o overenie jednotlivého výťahu, obráti sa na ten istý notifikovaný orgán.

Notifikovaný orgán na požiadanie poskytuje Komisii a členským štátom kópiu certifikátu zhody.

5.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

5.1.

Dodávateľ umiestni označenie CE v kabíne každého výťahu, ktorý spĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti tejto smernice a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 2.2 umiestni vedľa označenia CE v kabíne každého výťahu identifikačné číslo tohto orgánu.

5.2.

Dodávateľ vypracuje pre každý výťah písomné EÚ vyhlásenie o zhode a uchová kópiu EÚ vyhlásenia o zhode k dispozícii vnútroštátnym orgánom počas 10 rokov od uvedenia výťahu na trh. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

6.   Dodávateľ uchová spolu s technickou dokumentáciou kópiu certifikátu zhody k dispozícii vnútroštátnym orgánom počas 10 rokov odo dňa uvedenia výťahu na trh.

7.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti dodávateľa stanovené v bodoch 2.2 a 6 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.


PRÍLOHA IX

ZHODA S TYPOM PRI NÁHODNEJ KONTROLE PRE BEZPEČNOSTNÉ KOMPONENTY DO VÝŤAHOV

(Modul C 2)

1.   Zhoda s typom pri náhodnej kontrole je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaný orgán vykonáva kontroly bezpečnostných komponentov do výťahov s cieľom zabezpečiť, aby boli v zhode so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu, spĺňali uplatniteľné základné požiadavky prílohy I a umožňovali výťahu, do ktorého sú správne zabudované, splniť uvedené požiadavky.

2.   Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečila zhoda vyrobených bezpečnostných komponentov do výťahov s podmienkami uvedenými v bode 1.

3.   Výrobca predkladá žiadosť o náhodnú kontrolu jedinému notifikovanému orgánu, ktorý si zvolí.

Žiadosť obsahuje:

a)

meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu;

b)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu;

c)

všetky relevantné informácie o bezpečnostných komponentoch do výťahov, ktoré sú vyrobené;

d)

adresu priestorov, v ktorých sa môže odobrať vzorka bezpečnostných komponentov do výťahov.

4.   Notifikovaný orgán vykonáva alebo necháva vykonávať kontroly bezpečnostných komponentov do výťahov v náhodných časových intervaloch. Preskúmať sa musí primeraná vzorka hotových bezpečnostných komponentov do výťahov odobraná na mieste notifikovaným orgánom a vykonajú sa náležité skúšky stanovené príslušnými harmonizovanými normami a/alebo ekvivalentné skúšky stanovené v iných príslušných technických špecifikáciách, aby sa skontrolovala zhoda bezpečnostného komponentu do výťahov s podmienkami uvedenými v bode 1. V prípadoch, keď sa jeden bezpečnostný komponent alebo viac bezpečnostných komponentov do výťahov, ktoré sa kontrolovali, nezhoduje s požiadavkami, notifikovaný orgán prijíma príslušné opatrenia.

Body, ktoré sa musia vziať do úvahy pri kontrole bezpečnostných komponentov do výťahov, sa musia definovať spoločnou dohodou medzi všetkými notifikovanými orgánmi zodpovednými za tento postup, pričom sa berie zreteľ na základné charakteristiky bezpečnostných komponentov do výťahov.

Notifikovaný orgán vydáva certifikát zhody s typom vzhľadom na vykonané preskúmania a skúšky.

Notifikovaný orgán na požiadanie poskytuje Komisii a členským štátom kópiu certifikátu zhody s typom.

5.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

5.1.

Výrobca umiestňuje označenie CE a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3 identifikačné číslo tohto orgánu na každý jednotlivý bezpečnostný komponent do výťahov, ktorý spĺňa podmienky uvedené v bode 1.

5.2.

Výrobca vypracuje pre každý bezpečnostný komponent do výťahov písomné EÚ vyhlásenie o zhode, a uchováva jeho kópiu k dispozícii pre vnútroštátne orgány po obdobie 10 rokov od uvedenia tohto bezpečnostného komponentu do výťahov na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza bezpečnostný komponent do výťahov, pre ktorý bolo vypracované.

6.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu smie plniť v jeho zastúpení a na jeho zodpovednosť jeho splnomocnený zástupca, ak sú stanovené v splnomocnení. Splnomocnený zástupca neplní povinnosti výrobcu stanovené v bode 2.


PRÍLOHA X

ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČENÍ KVALITY VÝROBKU PRI VÝŤAHOCH

(Modul E)

1.   Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaný orgán posudzuje dodávateľov systém kvality výrobku s cieľom zabezpečiť, aby inštalované výťahy boli v zhode so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu alebo s výťahom navrhnutým a vyrobeným dodávateľom v rámci úplného systému zabezpečenia kvality schváleného v súlade s prílohou XI a spĺňali uplatniteľné základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe I.

2.   Povinnosti dodávateľa

Dodávateľ prevádzkuje schválený systém kvality pre výstupnú kontrolu a skúšanie výťahu, ako sa uvádza v bode 3, a vzťahuje sa naň dohľad, ako sa uvádza v bode 4.

3.   Systém kvality

3.1.

Dodávateľ podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné výťahy jedinému notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje:

a)

meno a adresu dodávateľa a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu;

b)

všetky relevantné informácie o výťahoch, ktoré sa majú inštalovať;

c)

dokumentáciu o systéme kvality;

d)

technickú dokumentáciu týkajúcu sa výťahov, ktoré sa majú inštalovať;

e)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu.

3.2.

V rámci systému kvality sa každý výťah preskúma a vykonajú sa príslušné skúšky tak, ako sú stanovené v príslušných harmonizovaných normách, alebo ekvivalentné skúšky na účel zaistenia jeho zhody s uplatniteľnými základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovenými v prílohe I.

Všetky prvky, požiadavky a predpisy prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a návodov. Táto dokumentácia týkajúca sa systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, príručiek a záznamov kvality.

Obsahuje najmä primeraný opis:

a)

kvalitatívnych cieľov;

b)

organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu výrobku;

c)

preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred uvedením na trh minimálne včítane skúšok stanovených v bode 3.3 prílohy V;

d)

prostriedkov monitorovania účinného fungovania systému kvality;

e)

záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a výsledky skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikáciách príslušných zamestnancov.

3.3.

Notifikovaný orgán posúdi systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na prvky systémov kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej normy.

Audítorský tím pozostáva najmenej z jedného člena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej výťahovej technológie, ako aj znalosti základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovených v prílohe I. Audit zahŕňa návštevu priestorov dodávateľa na účely posúdenia a návštevu miesta inštalácie výťahu.

Rozhodnutie sa oznámi dodávateľovi. Oznámenie musí obsahovať závery z auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

3.4.

Dodávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho, aby zostal primeraný a účinný.

3.4.1.

Dodávateľ musí informovať o všetkých zamýšľaných zmenách systému notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality.

3.4.2.

Notifikovaný orgán posúdi navrhované modifikácie a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či je potrebné opätovné posúdenie.

Svoje rozhodnutie oznámi dodávateľovi alebo v prípade potreby jeho splnomocnenému zástupcovi. Oznámenie zahŕňa závery posúdenia a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

Notifikovaný orgán umiestňuje alebo nechá umiestniť svoje identifikačné číslo vedľa označenia CE v súlade s článkami 18 a 19.

4.   Dohľad, za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1.

Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si dodávateľ riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2.

Dodávateľ na účely posúdenia umožní notifikovanému orgánu prístup do priestorov určených na výkon inštalácie, kontrol a skúšanie a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým:

a)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

b)

technickú dokumentáciu;

c)

záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a výsledky skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikáciách príslušných zamestnancov atď.

4.3.

Notifikovaný orgán pravidelne vykonáva audity s cieľom zabezpečiť, aby dodávateľ udržiaval a uplatňoval systém kvality a dodávateľovi odovzdáva správu o audite.

4.4.

Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonávať neohlásené návštevy miest inštalácie výťahov.

V čase týchto návštev môže notifikovaný orgán v prípade potreby vykonať skúšky alebo ich nechať vykonať s cieľom skontrolovať správne fungovanie systému kvality a výťahu. Orgán odovzdá dodávateľovi správu o návšteve a v prípade, že boli vykonané skúšky, protokol o skúške.

5.   Dodávateľ počas 10 rokov od uvedenia posledného výťahu na trh uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány:

a)

dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. c);

b)

technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. d);

c)

informácie o zmene uvedenej v bode 3.4.1;

d)

rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v druhom odseku bodu 3.4.2 a v bodoch 4.3 a 4.4.

6.   Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán o rozhodnutí(-iach) o schválení systému kvality, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam zamietnutých, pozastavených alebo inak obmedzených rozhodnutí o schválení.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o rozhodnutí(-iach), ktorými zamietol vydať, pozastavil alebo odňal rozhodnutie o schválení systému kvality a na požiadanie informuje o rozhodnutí(-iach) o schválení, ktoré vydal.

Notifikovaný orgán na požiadanie poskytuje Komisii a členským štátom kópiu rozhodnutia(-í) o schválení systému kvality, ktoré vydal.

7.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

7.1.

Dodávateľ umiestni označenie CE v kabíne každého výťahu, ktorý spĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti tejto smernice, a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 umiestni vedľa označenia CE v kabíne každého výťahu identifikačné číslo tohto orgánu.

7.2.

Dodávateľ vypracuje pre každý výťah písomné EÚ vyhlásenie o zhode a uchová kópiu EÚ vyhlásenia o zhode k dispozícii vnútroštátnym orgánom počas 10 rokov od uvedenia výťahu na trh. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

8.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti dodávateľa stanovené v bodoch 3.1, 3.4.1, 5 a 7 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.


PRÍLOHA XI

ZHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNOM ZABEZPEČENÍ KVALITY A PRESKÚMANIE NÁVRHU VÝŤAHOV

(Modul H1)

1.   Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmanie návrhu výťahov je postupom posudzovania zhody, ktorým notifikovaný orgán posudzuje dodávateľov systém zabezpečenia kvality a v prípade potreby návrh výťahov s cieľom zabezpečiť, aby inštalované výťahy spĺňali uplatniteľné základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe I.

2.   Povinnosti dodávateľa

Dodávateľ prevádzkuje schválený úplný systém zabezpečenia kvality pre návrh, výrobu, montáž, inštaláciu, výstupnú kontrolu a skúšanie výťahov, ako sa uvádza v bode 3, a vzťahuje sa naň dohľad, ako sa uvádza v bode 4. Primeranosť technického návrhu výťahov sa preskúma v súlade s bodom 3.3.

3.   Systém zabezpečenia kvality

3.1.   Dodávateľ podáva žiadosť o posúdenie svojho systému zabezpečenia kvality jedinému notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje:

a)

meno a adresu dodávateľa a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu;

b)

všetky príslušné informácie o výťahoch, ktoré sa majú inštalovať, najmä informácie umožňujúce pochopiť súvislosť medzi návrhom a funkciou výťahu;

c)

dokumentáciu o systéme kvality;

d)

technickú dokumentáciu opísanú v bode 3 časti B prílohy IV;

e)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu.

3.2.   Systém kvality zabezpečí zhodu výťahov s uplatniteľnými základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovenými v prílohe I. Všetky prvky, požiadavky a predpisy prijaté dodávateľom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a návodov. Táto dokumentácia týkajúca sa systému kvality umožňuje jednotný výklad postupov, akými sú programy kvality, plány, príručky a záznamy kvality.

Obsahuje najmä primeraný opis:

a)

kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na návrh a kvalitu výrobku;

b)

špecifikácií týkajúcich sa technického návrhu vrátane noriem, ktoré sa použijú, a v prípade, keď sa príslušné harmonizované normy nepoužijú v plnom rozsahu, prostriedkov vrátane iných príslušných technických špecifikácií, ktoré sa použijú s cieľom zabezpečiť splnenie uplatniteľných základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovených v prílohe I;

c)

spôsobov kontroly návrhu a overovania návrhu, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri navrhovaní výťahov;

d)

kontrol a skúšok, ktoré sa vykonajú pri preberaní dodávok materiálov, komponentov a podzostáv;

e)

príslušných spôsobov, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri montáži, inštalácii, kontrole kvality a zabezpečení kvality;

f)

preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred inštaláciou (kontrola podmienok inštalácie: šachta, priestor strojového vybavenia atď.), počas inštalácie a po inštalácii (vrátane aspoň skúšok uvedených v bode 3.3 prílohy V);

g)

záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a výsledky skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikáciách príslušných zamestnancov;

h)

prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality výrobku a inštalácie a účinného prevádzkovania systému kvality.

3.3.   Preskúmanie návrhu

3.3.1.

Keď návrh nie je úplne v súlade s harmonizovanými normami, musí notifikovaný orgán zistiť, či návrh spĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe I a v kladnom prípade vydať dodávateľovi certifikát EÚ preskúmania návrhu, kde sa uvedú hranice platnosti certifikátu a uvedú sa podrobnosti potrebné na identifikáciu schváleného návrhu.

3.3.2.

Ak návrh nespĺňa uplatniteľné základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe I, notifikovaný orgán odmietne vydať certifikát EÚ preskúmania návrhu a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje dodávateľa, pričom uvedie podrobné dôvody svojho odmietnutia.

Notifikovaný orgán sa informuje o všetkých zmenách v súvislosti so všeobecne uznávaným stavom, ktoré naznačujú, že schválený návrh už nespĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe I, a určí, či si takéto zmeny vyžadujú ďalšie prešetrenie. Ak áno, notifikovaný orgán informuje zodpovedajúcim spôsobom dodávateľa.

3.3.3.

Dodávateľ informuje notifikovaný orgán, ktorý vydal certifikát EÚ preskúmania návrhu, o všetkých zmenách schváleného návrhu, ktoré môžu ovplyvniť súlad so základnými požiadavkami zdravia a bezpečnosti stanovenými v prílohe I alebo s podmienkami platnosti certifikátu. Takéto zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie notifikovaného orgánu, ktorý certifikát EÚ preskúmania návrhu vydal, vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ preskúmania návrhu.

3.3.4.

Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán o certifikátoch EÚ preskúmania návrhu a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam zamietnutých, pozastavených alebo inak obmedzených certifikátov EÚ preskúmania návrhu a/alebo ich dodatkov.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o certifikátoch EÚ preskúmania návrhu a/alebo o ich dodatkoch, ktoré zamietol, odňal, pozastavil platnosť alebo inak obmedzil, a na požiadanie informuje o certifikátoch a/alebo o ich dodatkoch, ktoré vydal.

Komisia, členské štáty a ostatné notifikované orgány môžu na požiadanie získať kópiu certifikátov EÚ preskúmania návrhu a/alebo ich dodatkov. Komisia a členské štáty môžu na požiadanie získať kópiu technickej dokumentácie a výsledkov preskúmaní, ktoré vykonal notifikovaný orgán.

3.3.5.

Dodávateľ uchováva počas desiatich rokov od uvedenia výťahu na trh pre vnútroštátne orgány k dispozícii kópiu certifikátu EÚ preskúmania návrhu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou.

3.4.   Posudzovanie systému zabezpečenia kvality

Notifikovaný orgán posudzuje systém zabezpečenia kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na prvky systému zabezpečenia kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej normy.

Audítorský tím pozostáva najmenej z jedného člena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej výťahovej technológie, ako aj znalosti základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovených v prílohe I. Audit zahŕňa návštevu priestorov dodávateľa na účely posúdenia a návštevu miesta inštalácie.

Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. d) s cieľom overiť schopnosť dodávateľa určiť uplatniteľné základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe I a vykonať potrebné preskúmania na účely zabezpečenia súladu výťahu s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie sa oznámi dodávateľovi alebo v prípade potreby jeho splnomocnenému zástupcovi. Oznámenie musí zahŕňať závery posúdenia a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

3.5.   Dodávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému zabezpečenia kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho, aby zostal primeraný a účinný.

Dodávateľ informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém zabezpečenia kvality, o všetkých zamýšľaných zmenách systému.

Notifikovaný orgán posúdi navrhované modifikácie a rozhodne, či pozmenený systém zabezpečenia kvality bude ešte spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či je potrebné opätovné posúdenie.

Svoje rozhodnutie oznámi dodávateľovi alebo v prípade potreby jeho splnomocnenému zástupcovi. Oznámenie zahŕňa závery posúdenia a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

Notifikovaný orgán umiestňuje alebo nechá umiestniť svoje identifikačné číslo vedľa označenia CE v súlade s článkami 18 a 19.

4.   Dohľad, za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1.

Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si dodávateľ riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpečenia kvality.

4.2.

Na účely posúdenia dodávateľ umožní notifikovanému orgánu prístup do priestorov, kde sa navrhuje, výrobných priestorov, priestorov na montáž, inštaláciu, na výkon kontrol a skúšok, ako aj skladovacích priestorov a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým:

a)

dokumentáciu týkajúcu sa systému zabezpečenia kvality;

b)

záznamy o kvalite stanovené v časti systému kvality týkajúcej sa návrhu, napríklad výsledky analýz, výpočtov, skúšok;

c)

záznamy o kvalite stanovené v tej časti systému kvality, ktorá sa týka preberania dodávok a inštalácie, napríklad správy o kontrolách a výsledky skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikáciách príslušných zamestnancov.

4.3.

Notifikovaný orgán pravidelne vykonáva audity s cieľom zabezpečiť, aby dodávateľ udržiaval a uplatňoval systém kvality, a dodávateľovi odovzdá správu o audite.

4.4.

Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonávať neohlásené návštevy priestorov dodávateľa alebo miesta inštalácie výťahu. V čase týchto návštev môže notifikovaný orgán v prípade potreby vykonať skúšky alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, či systém zabezpečenia kvality funguje správne. Notifikovaný orgán odovzdá dodávateľovi správu o návšteve a v prípade, že boli vykonané skúšky, protokol o skúške.

5.   Dodávateľ uchováva pre vnútroštátne orgány k dispozícii počas obdobia končiaceho 10 rokov od uvedenia výťahu na trh:

a)

dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. c);

b)

technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. d);

c)

informácie o zmene uvedenej v bode 3.5 druhom odseku;

d)

rozhodnutia a správy od notifikovaného orgánu, ktoré sú uvedené v bode 3.5 štvrtom odseku a v bodoch 4.3 a 4.4.

6.   Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán o schváleniach úplného systému zabezpečenia kvality, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam zamietnutých, pozastavených alebo inak obmedzených rozhodnutí o schválení úplného systému zabezpečenia kvality.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o rozhodnutí(-iach), ktorými zamietol vydať, pozastavil alebo odňal rozhodnutie o schválení systému zabezpečenia kvality a na požiadanie informuje o rozhodnutí(-iach) o schválení systému zabezpečenia kvality, ktoré vydal.

Notifikovaný orgán uchováva kópiu rozhodnutia(-í) o schválení, ktoré bolo(-i) vydané, jeho (ich) príloh a dodatkov, ako aj technickú dokumentáciu počas 15 rokov od dátumu ich vydania.

Notifikovaný orgán na požiadanie poskytuje Komisii a členským štátom kópiu rozhodnutia(-í) o schválení systému zabezpečenia kvality, ktoré vydal.

7.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

7.1.

Dodávateľ umiestni označenie CE v kabíne každého výťahu, ktorý spĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti tejto smernice a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 umiestni vedľa označenia CE v kabíne každého výťahu identifikačné číslo tohto orgánu.

7.2.

Dodávateľ vypracuje pre každý výťah písomné EÚ vyhlásenie o zhode a uchová kópiu EÚ vyhlásenia o zhode k dispozícii vnútroštátnym orgánom počas 10 rokov od uvedenia výťahu na trh. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

8.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti dodávateľa stanovené v bodoch 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 a 7 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.


PRÍLOHA XII

ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČENÍ KVALITY VÝROBY PRE VÝŤAHY

(Modul D)

1.   Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výroby pre výťahy je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaný orgán posudzuje dodávateľov úplný systém zabezpečenia kvality výroby s cieľom zabezpečiť, aby inštalované výťahy boli v zhode so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu alebo s výťahom navrhnutým a vyrobeným dodávateľom v rámci systému zabezpečenia kvality schváleného v súlade s prílohou XI a spĺňali uplatniteľné základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe I.

2.   Povinnosti dodávateľa

Dodávateľ prevádzkuje schválený systém kvality pre výrobu, montáž, inštaláciu, výstupnú kontrolu a skúšku výťahov, ako sa uvádza v bode 3, a vzťahuje sa naň dohľad, ako sa uvádza v bode 4.

3.   Systém kvality

3.1.

Dodávateľ podáva žiadosť o posúdenie svojho systému kvality jedinému notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť obsahuje:

a)

meno a adresu dodávateľa a v prípade, že žiadosť podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu;

b)

všetky príslušné informácie týkajúce sa výťahov, ktoré sa majú inštalovať;

c)

dokumentáciu o systéme kvality;

d)

technickú dokumentáciu týkajúcu sa výťahov, ktoré sa majú inštalovať;

e)

písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inému notifikovanému orgánu.

3.2.

Systém kvality musí zabezpečiť, aby výťahy spĺňali uplatniteľné základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe I.

Všetky prvky, požiadavky a predpisy prijaté dodávateľom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a návodov. Dokumentácia týkajúca sa systému kvality umožňuje jednotný výklad programov, plánov, príručiek a záznamov kvality.

Obsahuje najmä primeraný opis:

a)

kvalitatívnych cieľov a organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzhľadom na kvalitu výrobku;

b)

spôsobov, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpečovaní kvality;

c)

preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred inštaláciou, počas inštalácie a po nej;

d)

záznamov o kvalite, ako sú správy o kontrolách a výsledky skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atď.;

e)

prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality výrobku a účinného prevádzkovania systému kvality výroby.

3.3.

Notifikovaný orgán posúdi systém kvality s cieľom určiť, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzhľadom na prvky systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej normy.

Audítorský tím pozostáva najmenej z jedného člena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej výťahovej technológie, ako aj znalosti základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovených v prílohe I.

Audit zahŕňa návštevu priestorov dodávateľa na účely posúdenia a návštevu miesta inštalácie.

Rozhodnutie sa oznamuje dodávateľovi. Oznámenie zahŕňa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

3.4.

Dodávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržiavať ho, aby zostal primeraný a účinný.

3.4.1.

Dodávateľ informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o všetkých zamýšľaných zmenách systému.

3.4.2.

Notifikovaný orgán posúdi navrhované modifikácie a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či je potrebné opätovné posúdenie.

Svoje rozhodnutie oznámi dodávateľovi alebo v prípade potreby jeho splnomocnenému zástupcovi. Oznámenie zahŕňa závery posúdenia a odôvodnené rozhodnutie o posúdení.

Notifikovaný orgán umiestňuje alebo nechá umiestniť svoje identifikačné číslo vedľa označenia CE v súlade s článkami 18 a 19.

4.   Dohľad, za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1.

Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby si dodávateľ riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2.

Dodávateľ umožní notifikovanému orgánu na účely posúdenia prístup do výrobných priestorov, priestorov na výkon kontrol, na montáž, inštaláciu, inšpekciu, na výkon skúšok, ako aj do skladovacích priestorov a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým:

a)

dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality;

b)

technickú dokumentáciu;

c)

záznamy o kvalite, ako sú správy o kontrolách a výsledky skúšok, kalibračné údaje, správy o kvalifikáciách príslušných zamestnancov.

4.3.

Notifikovaný orgán vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby dodávateľ udržiaval a uplatňoval systém kvality, a dodávateľovi odovzdá správu o audite.

4.4.

Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonávať u dodávateľa neohlásené návštevy. Počas takýchto návštev môže notifikovaný orgán v prípade potreby vykonať skúšky alebo ich môže nechať vykonať s cieľom overiť, či systém kvality výroby funguje správne. Notifikovaný orgán odovzdá dodávateľovi správu o návšteve a v prípade, že boli vykonané skúšky, aj protokol o skúške.

5.   Dodávateľ uchováva pre vnútroštátne orgány k dispozícii počas obdobia končiaceho 10 rokov od uvedenia výťahu na trh:

a)

dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. c);

b)

technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 písm. d);

c)

informácie o zmene uvedenej v bode 3.4.1;

d)

rozhodnutia a správy od notifikovaného orgánu, ktoré sú uvedené v bode 3.4.2 druhom odseku a v bodoch 4.3 a 4.4.

6.   Každý notifikovaný orgán informuje svoj notifikujúci orgán o schváleniach systému kvality výroby, ktoré vydal alebo odňal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojmu notifikujúcemu orgánu zoznam zamietnutých, pozastavených alebo inak obmedzených rozhodnutí o schválení systému kvality.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o rozhodnutí(-iach), ktorými zamietol vydať, pozastavil alebo odňal rozhodnutie o schválení systému kvality výroby a na požiadanie informuje o rozhodnutí(-iach) o schválení systému kvality, ktoré vydal.

Notifikovaný orgán na požiadanie poskytuje Komisii a členským štátom kópiu rozhodnutia(-í) o schválení systému kvality, ktoré vydal.

7.   Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode

7.1.

Dodávateľ umiestni označenie CE v kabíne každého výťahu, ktorý spĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti tejto smernice a na zodpovednosť notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 umiestni vedľa označenia CE v kabíne každého výťahu identifikačné číslo tohto orgánu.

7.2.

Dodávateľ vypracuje pre každý výťah písomné EÚ vyhlásenie o zhode a uchová kópiu EÚ vyhlásenia o zhode k dispozícii vnútroštátnym orgánom počas 10 rokov od uvedenia výťahu na trh. Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupňuje príslušným orgánom.

8.   Splnomocnený zástupca

Povinnosti dodávateľa stanovené v bodoch 3.1, 3.4.1, 5 a 7 môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, pokiaľ sú uvedené v splnomocnení.


PRÍLOHA XIII

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom jej neskorších zmien

(v zmysle článku 47)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/16/ES

(Ú. v. ES L 213, 7.9.1995, s. 1).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003

(Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

Iba bod 10 prílohy I.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES

(Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24).

Iba článok 24.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012

(Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).

Iba článok 26 ods. 1 bod i).

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumy uplatňovania

(v zmysle článku 45)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

95/16/ES

1. január 1997

1. júl 1997

2006/42/ES, článok 24

29. jún 2008

29. december 2009


PRÍLOHA XIV

TABUĽKA ZHODY

Smernica 95/16/ES

Táto smernica

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1 prvý pododsek

článok 1 ods. 1 druhý pododsek

článok 1 ods. 2 prvý pododsek

článok 2 ods. 1

článok 1 ods. 2 druhý pododsek

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 2 tretí pododsek

 

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 4 prvá zarážka prvého pododseku

článok 2 ods. 6

článok 1 ods. 4 druhá zarážka prvého pododseku

článok 2 ods. 5

článok 1 ods. 4 štvrtá zarážka prvého pododseku

článok 2 ods. 7

článok 1 ods. 4 piata zarážka prvého pododseku

článok 2 ods. 3

článok 1 ods. 4 druhý pododsek

článok 16 ods. 3

článok 1 ods. 4 tretí pododsek

článok 16 ods. 4

článok 1 ods. 5

článok 1 ods. 3

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1 prvá zarážka

článok 4 ods. 1

článok 2 ods. 1 druhá zarážka

článok 4 ods. 2

článok 2 ods. 2

článok 6 ods. 1

článok 2 ods. 3

článok 6 ods. 2

článok 2 ods. 4

článok 3 ods. 3

článok 2 ods. 5

článok 3 ods. 2

článok 3 prvý odsek

článok 5 ods. 1

článok 3 druhý odsek

článok 5 ods. 2

článok 4 ods. 1

článok 3 ods. 1

článok 4 ods. 2

články 7 až 14

článok 5 ods. 1

článok 14

článok 6 ods. 1 a 2

článok 6 ods. 3 a 4

článok 42

článok 7 ods. 1 prvý pododsek

článok 38 ods. 1

článok 7 ods. 1 druhý pododsek

článok 38 ods. 5

článok 7 ods. 2 prvý pododsek

článok 39 ods. 3

článok 7 ods. 3

článok 7 ods. 4

článok 40 ods. 4

článok 8 ods. 1 písm. a)

článok 15

článok 8 ods. 1 písm. b) a c)

článok 8 ods. 2

článok 16

článok 8 ods. 3 prvá a tretia zarážka

článok 17 ods. 2 a článok 19 ods. 3

článok 8ods. 3 druhá zarážka

článok 7 ods. 3

článok 8 ods. 4

článok 8 ods. 5

článok 12

článok 9 ods. 1

článok 20

článok 9 ods. 2

 

článok 9 ods. 3

článok 30 ods. 1

článok 10 ods. 1

článok 10 ods. 2

článok 19 ods. 1

článok 10 ods. 3

článok 10 ods. 4 písm. a)

článok 41 ods. 1 písm. a)

článok 10 ods. 4 písm. b)

článok 11

článok 43

článok 12

článok 13

článok 14

článok 15 ods. 1 a 2

článok 15 ods. 3

článok 45 ods. 2

článok 16

článok 46

článok 17

článok 49

príloha I

príloha I

príloha II časť A

príloha II časť A

príloha II časť B

príloha II časť B

príloha III

článok 18

príloha IV

príloha III

príloha V časť A

príloha IV časť A

príloha V časť B

príloha IV časť B

príloha VI

príloha V

príloha VII

príloha VIII

príloha VI

príloha IX

príloha VII

príloha X

príloha VIII

príloha XI

príloha IX

príloha XII

príloha X

príloha XIII

príloha XI

príloha XIV

príloha XII

príloha XIII

príloha XIV


VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament zastáva názor, že iba pokiaľ a keď sa diskutuje o vykonávacích aktoch v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011 na schôdzach výborov, možno výbory považovať za „komitologické výbory“ v zmysle prílohy I rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou. Schôdze výborov teda spadajú do rozsahu pôsobnosti bodu 15 rámcovej dohody, pokiaľ a keď sa diskutuje o iných témach.


Top